BŘEZEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 3"

Transkript

1 BŘEZEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 3 Zima v Křepenicích. Foto: Milan Dlouhý

2 Sedlčanská zákoutí z ptačí perspektivy Bydlet v horním patře panelového domu může mít svá úskalí, ale zároveň výjimečnou možnost vidět město z ptačí perspektivy. Sedlčanští bezesporu správně identifikují, jaká zákoutí jsme na těchto fotografiích zachytili... Foto: Jan Kuthan (jaro 2007)

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL ZA POSLEDNÍ MĚSÍC 14. ledna 2008: Seminář ke zdravotnictví - Na krajském úřadu v Praze jsem se zúčastnil semináře k reformě a koncepci zdravotnictví v ČR, zejména pak ve Středočeském kraji, který pořádalo ministerstvo zdravotnictví. V podstatě mohu říci, že jsme se nedozvěděli nic zásadního, než to, co už bylo medializováno. 15. ledna 2008: Výběrové řízení - Na krajském úřadu jsem se zúčastnil výběrového řízení z oblasti dopravy, tentokrát na rekonstrukci mostních objektů ve Středočeském kraji. Přes zimní období prochází mnoho investičních akcí výběrovými řízeními, aby se daly čerpat finanční prostředky z evropských fondů. 17. ledna 2008: Návštěva Sedlčanských strojíren - S panem ředitelem Filipem jsem jednal o systému doúčtování kanalizační stoky z celé této oblasti, která se dělala před dvěma lety. Ve druhé části jednání jsem přišel s nabídkou, zda by byl zájem o získání určitého počtu bytů pro stabilizaci některých profesí jejich pracovníků. 21. ledna 2008: Rozpočet města - Projednávali jsme návrh rozpočtu města pro letošní rok se všemi řediteli našich městských organizací. Se Sedlčanskými technickými službami se jednání uskutečnilo samostatně přímo na STS týž den v odpoledních hodinách. 22. ledna 2008: Otevření autobusového nádraží ve Vlašimi - Spolu s hejtmanem kraje Ing. Bendlem jsem se zúčastnil ve Vlašimi slavnostního otevření rekonstruovaného autobusového nádraží, které vzniklo ze strukturálních prostředků EU. Rekonstruovala se nádražní hala a proběhla výstavba odbavovacích částí pro autobusovou dopravu. Je to pro mne určitá motivace, neboť i my se budeme snažit přeprojektovat naše autobusové nádraží. 23. ledna 2008: Jednání s firmou Athos - Velké jednání s projektantem firmy Athos, s.r.o., ing. Vyhlasem za účasti našeho majetkového odboru nad trasou přivaděče pitné vody Benešov - Sedlčany. Šlo především o aktualizaci všech vlastnických záležitostí tak, aby se mohly připravovat smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen. 28. ledna 2008: Jednání s Rozvojem - Se zástupcem společnosti Rozvoj Sedlčany panem Ing. Kelichem jsme jednali o jejich představách dalších úprav kolem tohoto obchodního centra na náměstí. Informoval jsem o tom, že máme zpracovanou studii na dokončení celého náměstí a bude to předmětem veřejného projednání, stejně jako studie úprav Na Potůčku. 28. ledna 2008: Zimní stadion - Ve stejný den jsem měl jednání s předsedou TJ Tatran Sedlčany Ing. Havlem, členem rady města, a vedoucím zimního stadionu panem Kadlečkem, kde jsme projednali výsledky hospodaření a činnosti na zimním stadionu po jeho zakrytí, to znamená zhruba za 4. čtvrtletí loňského roku. Samozřejmě jsme hovořili také o situaci v letošním roce, především v případné vazbě na rozpočet města. 29. ledna 2008: Přístavba základní umělecké školy - S architekty panem Řepou a Pýchou jsme jednali nad rozpracovanou studií přístavby základní umělecké školy. Jde o to, že stávající prostory ZUŠ svou velikostí naprosto nevyhovují. Děti mají enormní zájem o řadu oborů, které jsou předmětem činnosti této školy, proto připravujeme studii, jak prostory rozšířit formou přístavby, což bude finančně velmi náročná záležitost. 30. ledna 2008: Výbor regionální rady - Na krajském úřadu jsem se zúčastnil zasedání výboru regionální rady, jehož jsem členem zejména za oblast dopravy. Výbor projednává a schvaluje dokumenty, případně jednotlivé projekty v rámci regionálního operačního programu. 31. ledna 2008: Výbor Programu obnovy venkova - Na krajském úřadu v Praze jsem byl opět přítomen jednání výboru Programu obnovy venkova, kde je předpoklad pro obce do 2 tisíc obyvatel rozdělit zhruba 110 milionů Kč na úpravu veřejných prostranství, něco málo peněz i do svazku obcí pro jednotlivé projekty a žádosti a pro dotační titul 3, což je finanční podpora na splácení úroků jednotlivých akcí malých obcí. 31. ledna 2008: Financování přivaděče pitné vody - Ve stejný den jsem měl jednání u náměstka hejtmana pana Ing. Žáka k financování připraveného přivaděče pitné vody, neboť dosavadní podmínky jsou pro nás nepřijatelné. 1. února 2008: Spolek Taverny - Sedlčany - S předsedou asociace přátelského spolku Sedlčany - Taverny panem Pínou a paní Špalovou jsme jednali o zprávě našeho přátelského města ohledně 15. výročí podepsání partnerské smlouvy. Francouzská strana má představu, že naše oficiální delegace by se zúčastnila těchto oslav v období května Nyní očekáváme upřesnění programu, velikost delegace a další podrobnosti. 1. února 2008: Jednání s Českou spořitelnou - Jednali jsme s Českou spořitelnou a její dceřinou společností Roven. Tento bankovní ústav nabízí spolupráci na dofinancování projektů, které jsou směrovány k operačním programům EU. Myslím si, že pokud budeme dělat výběrová řízení nebo vyzývat partnery pro spolupráci, tak lze uvažovat o jejich oslovení. 4. února 2008: Jednání na MěÚ Kaplice - Jednání navazovalo na předchozí setkání z loňského roku, kde proběhla architektonická soutěž na výstavbu plaveckého bazénu. Návštěva se uskutečnila u pana starosty a vedoucího odboru majetku, hovořili jsme o organizování této soutěže, jejich představách o realizaci investice, jak vypadá staveniště a podobně. K tomu snad jen poznámku, že byť máme plavecký bazén ve volebním programu a je velkým přáním řady našich občanů, tak bude velký problém zajistit na takovou investici finance, protože z evropských prostředků lze spolufinancovat pouze ze 35 %, ale přesto budeme akci připravovat. 5. února 2008: Výběrová řízení na krajském úřadu - Tentokrát šlo o dvě řízení na dopravní stavby. 6. února 2008: Kandidátka do zastupitelstva kraje - Na setkání kandidátů za ODS do zastupitelstva Středočeského kraje, kde se předpokládají volby někdy v říjnu či listopadu letošního roku, jsem za region Příbram i Kladno zařazen na návrhu kandidátních listin jako tzv. jednička, takže v případě úspěchu ve volbách by byl předpoklad na mé pokračování v této činnosti. 7. února 2008: Zasedání redakční rady - V Brně jsem se zúčastnil zasedání redakční rady odborného časopisu Územní rozvoj, územní plánování, jejíž jsem členem. 1

4 AKTUALITY HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET MĚSTA Se starostou města Ing. Jiřím Burianem jsme hovořili o výsledcích hospodaření za loňský rok 2007 a návrhu rozpočtu města na rok Zde jsou jeho postřehy: V minulém čísle zpravodaje Radnice byly zveřejněny výsledky hospodaření města za rok Připomenu jenom, že z původního návrhu, kde jsme vycházeli z vyrovnaného rozpočtu 157 milionů Kč, jsme dosáhli výše 190 milionů Kč, což je úspěch. Na druhou stranu musím říci, že je to ovlivněno dotacemi pro oblast sociálních dávek, ale podařilo se mi v průběhu roku sehnat také finance v podobě darů a některé dotační tituly, ať z krajského úřadu v podobě grantů a podobně. Nakonec jsme skončili s přebytkem hospodaření 3,4 mil. Kč, což nám vytvořilo prostor pro financování do počátku letošního roku a pro plynulý přechod do roku Návrh rozpočtu pro rok 2008 byl zveřejněn a byl předmětem veřejného jednání zastupitelstva města dne 18. února v KDJS. Rozpočet máme sestaven na základě několika hlavních zásad, které se snažíme dodržovat v každém volebním období. První zásadou je zachování struktury městského rozpočtu, proto je ve stejné podobě jako v předchozích letech, je velice přehledný a transparentní. Druhou zásadou je vyrovnaný rozpočet, aby výdaje odpovídaly příjmům. Třetí zásadou jsou reálné příjmy. Do letošního roku vstupujeme s návrhem 178,220 mil. Kč a jsou to příjmy, které se dají skutečně očekávat v oblasti daňových příjmů, nedaňových příjmů a dalších včetně státních dotací. Čtvrtou zásadou je dodržení vztahu ke státnímu rozpočtu a krajskému rozpočtu. Pátou zásadou je projednání všech kapitol v příjmech a výdajích s našimi městskými organizacemi. Rozpočet je především ve výdajových částech vlastně souborem reálných potřeb našich organizací a města v oblasti investiční výstavby. Samozřejmě se každoročně při sestavování rozpočtu setkáváme s tím, že se výdajová část musí redukovat podle reálných příjmů, což se stalo i v tomto návrhu na úkor investiční výstavby. Jenom stručně připomenu, že předpokládané daňové příjmy tvoří 42,7 %, nedaňové příjmy 17,8 %, kapitálové příjmy (prodej obecního majetku) 0,3 %. Tím chci říci, že město se nezbavuje obecního majetku. Předpokládané dotace činí 39,2 % a jsou to ty, které jsou tvořeny rozpisem státního rozpočtu na sociální dávky, na výkon státní správy, základní školství, správu lesního hospodářství. Pokud se týká výdajů, pak jsou strukturovány jako v předchozích letech. V oblasti zemědělství vynakládáme prostředky ve výši 1,6 % celkového rozpočtu na pěstební činnost v obecních lesích, v oblasti průmyslu a ostatního hospodářství 3,9 %, v oblasti služeb obyvatelstvu odvádíme zpět 35,4 %, na oblast sociálních věcí 25,1 %, na oblast ochrany a bezpečnosti 3,1 % a na všeobecnou veřejnou správu, což je chod celého městského úřadu, asi 30,9 %. Mne osobně z celého rozpočtu nejvíc zajímá oblast investiční, neboli kapitola stavebnictví. Připomenu, že pro letošní rok, ať se to týká údržby místních komunikací, vodohospodářských zařízení, což jsou hlavně kanalizace v Luční ulici, nákupu konvektomatů do školní jídelny 2. ZŠ a pak všech oblastí stavebnictví, tak to vše dohromady letos dělá 28,8 mil. Kč. Jde o solidní částku a představuje to přes 16 % celkových výdajů. Dovedl bych si představit vyšší částky do této kapitoly, ale při dodržení všech zmíněných zásad je i oblast stavebnictví částečně omezena. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce, byl projednán 30. ledna v radě města, ve finančním výboru zastupitelstva města a 18. února v samotném zastupitelstvu města. Seznámit se s ním můžete také na stranách 6-7 tohoto vydání. Upozornění starosty občanům Ve městě se jeden čas množily případy, kdy zástupci Telefonica O 2 vystupovali s tím, že mají souhlas radnice k oslovování lidí, já bych to nazval lanaření, pokud jde o systém především mobilních telefonů. Nechtěl bych se k tomu již více vracet, neboť šlo o záležitost jednorázovou, ale zaznamenal jsem, že se po městě začínají pohybovat i jiné skupiny lidí, např. v oblasti energetiky. Tito lidé nabízejí zrušení smluv se společností ČEZ a přechodu na jiné organizace či společnosti s nabídkou nižších sazeb na kw. Dá se očekávat, že to může za chvilku probíhat i v plynárenství a může se to týkat i jiných služeb. Chtěl bych proto upozornit naše občany, že pokud se kdokoliv z uvedených skupin na ně obrátí, pak je to bez vědomí a bez podpory radnice a občané musí být v těchto záležitostech opatrní. ing. Jiří Burian Sedlčanské střípky Výkon státní správy v roce 2007 Nová legislativa a stále více kompetencí, které se ve výkonu státní správy na obce přesouvají, způsobily za uplynulý rok, že počet vydaných správních rozhodnutí, úkonů a dokladů narostl na městském úřadě o 16 %. To znamená, že jich bylo vydáno více než Například na odboru životního prostředí bylo na vodoprávní úřad podáno žádostí oproti 400 v roce Nájemné z nebytových prostor Uživatelům nebytových prostor, kteří mají nájemní smlouvy uzavřené s městem, se výše nájemného již 10 let nezměnila, přestože smlouvy obsahují ustanovení o možnosti navyšovat nájemné o míru inflace. Tato pomoc ze strany města vůči podnikatelům nebyla zanedbatelná. Pokud by se míra inflace promítla do zvýšení nájemného každým rokem, vzrostlo by od roku 1997 o 38 % (např. v 2. zóně atraktivity ze stávajících 600 Kč/m 2 /rok na částku 828 Kč). Nyní se zastupitelé rozhodli po desetiletých prázdninách růst nájemného o míru inflace uplatnit. Ta za uplynulý rok činila 2,8 %, takže sazba nájemného vzroste od 1. dubna pouze o několik korun. Čísla z měřičů rychlosti Informativní digitální měřiče rychlosti, které byly v závěru loňského roku umístěny v Havlíčkově ulici a na silnici I/18 pod STROSEM ukazují nejen aktuální rychlost projíždějících vozidel, ale rovněž uloží do paměti počet všech projíždějících automobilů a jejich okamžitou rychlost. Výsledná statistika za první tři lednové týdny je neúprosná: Havlíčkovou ulicí projelo směrem do města celkem vozidel, přičemž povolenou rychlost překročilo řidičů, což je celá třetina (33 %). Výrazně horší je situace na silnici I/18. Směrem od Votic projelo vozidel a rychlost překročilo řidičů (55 %). Znamená to, že každý druhý řidič na silnici I/18 porušil dopravní předpisy! Alarmující je, že více než 500 řidičů zde projíždělo rychlostí vyšší než 100 km/hod. a dokonce 113 řidičům byla naměřena rychlost vyšší než 120 km/hod.! Radní vyhodnotili tuto statistiku jednoznačně rychlost se v Sedlčanech měřit bude! 2

5 Do muzea v březnu na přednášku i na výstavy Ještě do pátku 7. března 2008 můžete zhlížet aktuální muzejní výstavu Příroda objektivem, na níž své fotografie představují amatérští fotografové Radovan Faktor, Šárka Hlaváčková, Ondřej Kadlec a Jiří Malíček. Následující výstava už bude patřit Velikonocům. Vernisáž velikonoční výstavy, kterou připravují žáci 1. Základní školy Sedlčany, se uskuteční ve čtvrtek 13. března v 18 hodin. Samotná výstava potrvá do 6. dubna (na snímku je ukázka z prací, které budou na výstavě k vidění). Další březnovou akcí v muzeu bude přednáška Jiřího Páva, tentokrát na téma Sedlčany za okupace, násilné vystěhování města roku Přednáška s doprovodným promítáním dobových fotografií je naplánována na čtvrtek 27. března od 18 hodin. USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 2/2008 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání RM dne 8. ledna RM doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledky hospodaření města Sedlčany za r v těchto ukazatelích: Příjmy: ,65 Kč (99,84% plnění) Výdaje: ,04 Kč (97,82% plnění) - RM stanovuje počet zaměstnanců MěÚ Sedlčany a organizačních složek města pro r takto: úředníci MěÚ: 75 ostatní personál (úklid, údržba, veřejné WC, stadion Taverny): 12 městská policie: 6 městská knihovna: 7 pečovatelská služba: 5 - RM schvaluje přidělení bytu v DPS, č. bytu 5/II. patro na adrese ul. 28. října č.p. 173, Sedlčany, - RM pověřuje Městskou policii Sedlčany zjišťováním vlastníků vraků, zveřejněním výzvy k odstranění z místních komunikací a případným zajištěním likvidace vraků v souladu s 19 zák. č. 13/1997 Sb. - RM schvaluje žádost p. Radka Petráška, trvale bytem Strojírenská 791, Sedlčany, která se týká splátek dluhu za pobyt na městské ubytovně v celkové výši Kč ke dni 30. ledna 2008 Restaurované korouhve v Městském muzeu Sedlčany Koncem minulého roku proběhlo náročné restaurování sbírkových předmětů dvou sedlčanských cechovních korouhví: Korouhve sdružených cechů města Sedlčany a Korouhve krejčovského cechu města Sedlčany. Celková suma za restaurování činila Kč. Restaurování těchto sbírkových předmětů a to manželům Miloslavu a Marii Peterkovým, dosud trvale bytem ul. K. H. Máchy č.p. 651, Sedlčany. - RM schvaluje žádost paní Petry Ťapušíkové, Strojírenská 791, Sedlčany, která se týká splátek dluhu na nájemném v celkové výši Kč. Jmenovaná bude s účinností od 1. února 2008 mimo pravidelných plateb nájemného splácet dluh minimálně Kč měsíčně. V opačném případě bude dlužná částka vymáhána soudní cestou, včetně podání žaloby na vyklizení ubytovací jednotky. - RM revokuje své usnesení č. 22/2007 ze dne 12. prosince 2007, týkající se přidělení bytu 1+1 na adrese ul. Švermova 636, Sedlčany, slečně Pavlíně Staňkové, trvale bytem U Školky 725, Sedlčany, a to z důvodu, že jmenovaná přidělený byt dodatečně odmítla. Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 3/2008 ze dne se zdařilo díky příspěvku Kč, který byl poskytnut ve formě grantu (dotace z programu ISO/D) Ministerstvem kultury České republiky. Zbývající prostředky byly hrazeny z rozpočtu městského muzea a také z dobrovolného vstupného, které zaplatili jednotliví návštěvníci v loňském roce jako vstupné na krátkodobé výstavy ve výstavní muzejní síni. Věrným přispěvovatelům děkujeme. s tím, že dluh bude splácen v pravidelných měsíčních splátkách ve výši Kč. V opačném případě bude dluh vymáhán soudní cestou. - RM schvaluje žádost manž. Švábových, trvale bytem Strojírenská 791, Sedlčany, která se týká splátek dluhu za pobyt na městské ubytovně v celkové výši Kč ke dni 30. ledna 2008 s tím, že dluh bude splacen ve třech měsíčních splátkách nejpozději do 30. dubna V opačném případě bude dluh vymáhán soudní cestou. - RM bere na vědomí přechod nájmu bytu 2+1 na adrese Za Nemocnicí 1061, Sedlčany, a to z pana Karla Stupky na dceru Soňu Černou, trvale bytem Za Nemocnicí 1061, Sedlčany, neboť dosavadní nájemce trvale opustil domácnost. - RM doporučuje ZM v souladu s návrhem odboru majetku schválit, aby s účinností od 1. dubna 2008 bylo zvýšeno nájemné za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Sedlčany, a to o míru inflace, která za rok 2007 činila 2,8 %. - RM rozhodla prominout zbývající část pokuty ve výši Kč panu Janu Lukášovi, Přibýška 2, udělenou odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany v roce 2006 za spáchání přestupku proti stavebnímu řádu. - RM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků a pozastavení odpisů za rok 2007 příspěvkových organizací Kulturního domu Josefa Suka, Městského muzea Sedlčany, Mateřské školy, Základní umělecké školy a školní jídelny 1. základní školy dle žádostí, které jsou přílohou zápisu. 3

6 VZPOMÍNKY 4 SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY NA VÁLEČNÉ SEDLČANY I přes zhoršování životních podmínek za války se Sokol snažil udržet jednotu při životě. Činnost Sokola však byla okupantům trnem v očích, protože Sokol vychovával členstvo v duchu masarykovských idejí Ke svobodě a vlastenectví. Byl pro okupanty nežádoucí. Proto přikročili k tomu, co se všeobecně očekávalo, v roce 1941 Sokol zakázali. V roce 1942 pak zřídili kolaborantskou organizaci - Kuratorium pro výchovu mládeže, do které ovšem převážná většina lidí nevstoupila. Ani zákazem Sokola sportovní život v Sedlčanech neskončil. Činnost bývalých sokolských oddílů - volejbalu, tenisu a hokeje - pokračovala v rámci Sportovního klubu. Tehdy se projevily důsledky dobré spolupráce obou organizací z předcházejícího období. Volejbalisté se scházeli i po zákazu Sokola. Zleva: R. Chodounský, B. Počepický, P. Chodounský, Kracík, Dobiáš, Plaček, Pešata, Staněk (1942) Původní základní sokolská činnost - cvičení žactva, dorostu a dospělého členstva - postupně upadala a zhruba na přelomu let 1942 a 1943 úplně skončila. Přes narůstající válečné potíže zůstával však zájem o ostatní sporty značný. Vliv na to měla i ta skutečnost, že tehdy nebylo příliš mnoho příležitostí k jiným zábavám. Nebyla televize, byly zakázány taneční zábavy, plesy a četné jiné společenské akce, byla zavedena cenzura tisku a divadel. V kinech byly promítány převážně německé filmy, některá pražská divadla vůbec nesměla hrát. Bylo zakázáno vše, co by připomínalo naši slavnou minulost, celková kulturní činnost ochabovala. Zhoršovaly se také podmínky pro cestování a turistiku, o zahraničních zájezdech ani nemluvě. Těžkými zásahy do života naší společnosti bylo totální nasazení mladých lidí na práci do Říše a zavření vysokých škol, ke kterému došlo po atentátu na říšského protektora Heydricha v roce Okupanti nepotřebovali vzdělané Čechy, potřebovali jen pracovní síly, které by nahradi- 3. část: Po zákazu Sokola ( ) ly německé dělníky, kteří museli narukovat do německé armády. Totální nasazení odnesl těžce především ročník I takto někteří lidé opouštěli své domovy. (1943) V období let se celkový život našich obyvatel silně zhoršoval. Ten nejtěžší zásah do života našeho města však přišel ve druhé polovině roku Na Sedlčansku a Neveklovsku zřizovali okupanti ohromné vojenské cvičiště jednotek SS a české obyvatelstvo muselo vymezený prostor opustit. Z asi 2300 obyvatel Sedlčan smělo ve městě zůstat jen asi 300 lidí pracujících převážně ve službách (okupanti je potřebovali pro chod města) a dále zůstala část zemědělců z okolních vesnic, jejichž povinností bylo sklidit úrodu a připravit pole na setí. Město obsadilo asi 5000 německých vojáků jednotek SS. Koncem roku po vystěhování města - došlo k rozpadu Sportovního klubu (Sokol byl zakázán už v roce 1941) a veškerý sportovní a společenský život byl umlčen. Sedlčany se staly německým městem. Široký kádr sedlčanských sportovců a funkcionářů byl doslova rozmetán po širokém okolí. Vystěhovaní Sedlčaňáci očekávali konec války s nadějí, že se brzy vrátí do svých původních domovů. Jiří Chvátal Fotbalisté na turnaji v Kosově Hoře (1942). Zleva: Jindrák, Kolář, Holub, Blažek, Doubrava, Herman, Kuthan. Klečící: Kalvas, Šuman, Kracík, Máša. Soutěž O pohár starosty města právě vrcholí SO hod.: Draci Hrabří - Tatran Stars NE hod.: Matadores - Kačeři Příčovy hod.: Solopysky - Bomba Rovina PO hod.: Rumola - Kňovice hod.: Drásov - Rožmitál hod.: Křepenice - Zvírotice ÚT hod.: Bugsy bar - Štětkovice ST hod.: Daleké Dušníky - Neveklov PÁ hod.: Black Milk - Bugsy bar hod.: Old Boys - Olbramovice hod.: Nový Knín - Chlum NE hod.: Kňovice - Křepenice hod.: Zvírotice - Solopysky PO hod.: Bomba Rovina - STROS hod.: Rožmitál - Daleké Dušníky hod.: Olbramovice - Matadores PÁ hod.: Nový Knín - Black Milk hod.: Domino - Old Boys hod.: Kačeři Příčovy - Draci Hrabří SO hod.: Chlum - Štětkovice NE hod.: Drásov - Bomba Rovina hod.: Rožmitál - Neveklov PO hod.: STROS - Zvírotice hod.: Křepenice - Rumola hod.: Žabáci Solopysky - Kňovice ST hod.: Kňovice - STROS PÁ hod.: Draci Hrabří - Olbramovice hod.: Bugsy bar - Kačeři Příčovy hod.: Black Milk - Tatran Stars SO hod.: Matadores - Domino hod.: Old Boys - Chlum NE hod.: Štětkovice - Nový Knín hod.: Bomba Rovina - Daleké Dušníky PO hod.: Neveklov - Křepenice hod.: Zvírotice - Drásov hod.: Tatran Stars - Bugsy bar ST hod.: Rumola - Žabáci Solopysky

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2008 Pondělí 3. března v hodin Předplatné poezie Úterý 11. března v hodin Mimo předplatné Závěrečný pořad na předplatné poezie bude věnován největší francouzské šansoniérce všech dob a jmenuje se Pocta Edith Piaf V hudebně literárním pásmu překrásných šansonů s českými a francouzskými texty spojeném s četbou z knihy Simone Berteautové Edith Piaf účinkují naši přední umělci Libuše Švormová - umělecký přednes Marta Balejová - zpěv Jiří Hošek - klavír Volné vstupenky na tento nádherný pořad obdržíte v předprodeji na radnici nebo před začátkem v pokladně KDJS. Milovníkům divadelních her přijede pražská Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské zahrát skvělou anglickou komedii Noela Cowarda ROZMARNÝ DUCH Líbezná anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní medium je poněkud potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady. Tento příběh Charlese Condomina obletěl úspěšně doslova celý svět a potěšil miliony diváků. Režie: MILAN SCHEJBAL. V alternacích účinkují populární herci MAHULENA BOČANOVÁ/ADÉLA GONDÍKOVÁ/KATEŘINA HRA- CHOVCOVÁ, IVANA ANDRLOVÁ/OLGA ŽELENSKÁ, LUCIE ZEDNÍČ- KOVÁ/JANA ZENÁHLÍKOVÁ, DANIEL ROUS/MARCEL VAŠINKA, ZBYŠEK PANTŮČEK/PETR POSPÍCHAL, MARCELA NOHÝNKOVÁ/ JANA ŠULCOVÁ, LUDMILA MOLÍNOVÁ/HANA TALPOVÁ. Zakupte si vstupenky na tuto výtečnou komedii co nejdříve v našem předprodeji na radnici, telefon číslo Neděle 16. března v 15 hodin Pro rodiče a děti MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! Tentokrát k nám přijede Hálkovo městské divadlo Nymburk s velice známou pohádkou Jiřího Tepera Čtvrtek 6. března v hodin Mimo předplatné Zveme vás na jedinečný koncert, který pro vás zcela mimořádně připravily špičky českého folku Pavel Žalman Lohonka Pavlína Jíšová Tonda Hlaváč Pavel Žalman Lohonka je našemu publiku dostatečně znám ze svých koncertů v sedlčanském kulturním domě. Pavlína Jíšová k nám dříve jezdila pravidelně jako členka skupiny Nezmaři, později se osamostatnila a nyní ji tedy návštěvníci budou moci vidět opět po delší době. Tonda Hlaváč je u nás naopak častým hostem jako člen oblíbené jihočeské folkové skupiny Nezmaři. Na tomto koncertu uslyší posluchači všechny velké hity Pavla Lohonky Žalmana a Pavlíny Jíšové, kterými jsou např. Kdyby tady byla taková panenka, Jdem zpátky do lesů, Nezacházej slunce, Já písnička, Severní vítr a mnoho dalších krásných písní. KOCOUR V BOTÁCH Jedna z nejoblíbenějších českých pohádek o chytrém kocourovi, který pomůže mlynářovu synu Petrovi přelstít zlého čaroděje Moritána a získat tím ruku princezny. Hrají: Katka Šonská, Lukáš Toman Paclt, Jaroslav Jeník, Pavel Procházka, Amálka Votrubová, Miroslav Fišer, Miloslav Mejstřík. Pohádka je určena dětem od 3 do 9 let a délka představení je 60 minut. Vstupenky na tuto veselou pohádku si zakupte včas v předprodeji na náměstí TGM nebo půl hodiny před začátkem hry přímo v pokladně Kulturního domu Josefa Suka. Zajistěte si vstupenky včas v obvyklém předprodeji na náměstí. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2008 Čtvrtek 20. března v 18 hodin Koncertní sál Pondělí 31. března v 19 hodin Předplatné divadla Součástí hudebního festivalu Sukovy Sedlčany jsou každoročně dvě doprovodné výstavy. Při té první budou moci návštěvníci KDJS obdivovat obrazy, jejichž autorem je známý sedlčanský výtvarník Stanislav Kadlec Letos bude hlavním tématem vystavených děl příroda a les, tedy motiv, který s hudbou určitě úzce souvisí. Na slavnostní vernisáži promluví Jaroslav Kolský, na klavír zahraje sám autor obrazů Stanislav Kadlec a na kytaru Adéla čiháková. Tato výstava nahrazuje původně plánovanou výstavu fotografií Milana Dlouhého, kterou její autor na poslední chvíli odvolal. O vystavujícím umělci si můžete přečíst více zajímavostí na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře. Úterý 25. března v 9 a 11 hodin Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Taneční centrum Praha - konzervatoř uvádí pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ vzdělávací program Jak se dělá tanečník Komorní soubor Balet Praha Junior představí program, který se snaží motivovat mladou generaci k tanci. Moderátor pořadu představí populárním způsobem nové pojetí taneční výchovy, hlavně přípravy profesionálního tanečníka. Prostřednictvím ukázek tréninků jednotlivých tanečních technik a choreografií budou představeny umělecké možnosti současného tanečního umění. Letošní 44. ročník hudebního festivalu Sukovy Sedlčany zahájí starosta města Ing. Jiří Burian a po jeho slovech uvede Jihočeské divadlo České Budějovice světoznámou operetu Florimonda Hervé MAM ZELLE NITOUCHE Rozpustilá slečna schovanka dívčího ústavu U Vlaštoviček, nesmrtelná Nituška v operetě, která díky Oldřichu Novému doslova zdomácněla i na našich operních scénách, Jihočeské divadlo nevyjímaje. Zvítězí vůně kostelního kadidla nebo divadelních šminek? To vám neřekneme, ale vězte, že tu správnou rovnováhu nastolí Amorovy šípy fešného poručíka potřené - vůní lásky! Komedie na slova H. Meilhaca a A. Millauda v překladu Oldřicha Nového. Režie Jana Kališová, hudební nastudování Martin Peschík. V hlavní roli IVA HOŠPESOVÁ. Dále účinkují sólisté JD: DAG- MAR VOLFOVÁ, GABRIELA BURIANOVÁ, JOSEF PRŮDEK, MILO- SLAV VESELÝ, ALEŠ VORÁČEK, SVATOPLUK SEM, ALEXANDR BEŇ, MIROSLAVA VESELÁ a jiní. Spoluúčinkuje orchestr a sbor Jihočeského divadla Č. Budějovice. Zbývající vstupenky obdržíte v našem předprodeji na radnici. Místa v sále si rezervujte na telefonním čísle Vynikající zpěvačku Pavlínu Jíšovou přivítáme v našem kulturním domě opět po delší době na společném koncertu se Žalmanem a Tondou Hlaváčem.

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2008 STANISLAV KADLEC Populární herečky Mahulena Bočanová a Adéla Gondíková alternují v hlavní roli výborné anglické komedie Rozmarný duch v úterý v hodin. S malováním jsem začal přibližně od svých 18 let. Bylo to zpočátku takové spíše spontánní malování. Techniku jsem počátkem 80. let konzultoval s akademickou malířkou paní H. Hölzelovou. Při studiu obrazů jiných malířů jsem samozřejmě čerpal i z nich, ale stále více jsem se snažil být svůj a dávat do díla svoji energii a prožitek. O tom, že maluji přírodu a zejména stromy a les, už bylo dříve napsáno mnoho slov. Je známo, že mne tato tématika velmi zajímá a používám při ní různé techniky. Současnou výstavou bych chtěl na toto téma navázat a představit zcela nové obrazy interiérů lesa malované olejem. Tímto způsobem jsem prozatím nepracoval. Uvedené obrazy bych pak doplnil uhlovými a tužkovými studiemi. Moje obrazy, jak věřím, jsou ještě hlubší sondou do života lesa a stromů. V lese si mnohé věci uvědomíme, pokud ztišíme naše všudypřítomné myšlenky a vyženeme na okamžik svoje ego, můžeme cítit jeho energii a začneme chápat, že i my jsme součástí vyššího řádu, který zbytečně nemluví o svobodě, protože on je svobodou a světlem. On je dárcem života. čtvrtek 6. března ve 20 hodin film Německo - režie Donnersmarck (2006) ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH - Film se vrací do doby poměrně nedávné, na počátek 80. let, kdy je Východní Německo prolezlé tajnou policií Stasi, jež má tajných agentů a šestinásobek přisluhovačů. Na každého občana si vedou složku a postupně ji doplňují. Pavel Žalman Lohonka, jeden z našich nejlepších folkových zpěváků, zazpívá své největší hity na koncertu ve čtvrtek od hodin. čtvrtek 27. března ve 20 hodin film Rumunsko - režie C. Mungio (2007) 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY a 2 DNY - Film, oceněný Zlatou palmou z Cannes, nabízí mrazivě opravdový obraz socialistického Rumunska, na jehož pozadí se odehrává silný příběh dvou kamarádek - studentka Gabita se s pomocí Otilie chystá zbavit nechtěného těhotenství. 3

10 PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN 2008 sobota 1. března ve 20 hodin film Norsko - tragikomedie (2007) KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ - Partička hendikepovaných lidí s psycholožkou chce přesvědčit Geira, který je po autonehodě na vozíku, aby se společně s nimi naučil pozitivně myslet a zachránil své rozpadající manželství. Geirovo myšlení je však negativní. Hraje M. S. Ottesen a další. Mládeži do 12 let nevhodné úterý a středa 4. a 5. března ve 20 hodin film USA - komedie (2007) TĚSNĚ VEDLE - Nežeňte se do ženění. Až na svatební cestě Eddie zjistil, že našel tu pravou. Dotyčná dáma ale bohužel nebyla novomanželkou. Bratři Farrellyové, mistři svérázného humoru, který nerespektuje žádná tabu, stvořili další originální komedii plnou omylů. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 7. a 8. března ve 20 hodin film USA - horor/sci-fi JÁ, LEGENDA - Vědec Nevill je jediným člověkem, který přežil útok viru, jenž vyhubil lidstvo, nebo z něj udělal mutanty. Bojuje proti hordě zmutovaných, kteří mají jedinou touhu - zahnat svou žízeň po lidské krvi. Mládeži do 12 let nepřístupné úterý 11. března ve 20 hodin film USA - dokument (2007) USA VERSUS JOHN LENNON - Film odhaluje pokusy vlády USA umlčet Lennona. Jedinečný pohled na život a časy Johna Lennona zachycuje ideály, za něž bojoval, a cenu, kterou zaplatil za to, že se snažil ze světa udělat lepší místo. Film k příležitosti 27. výročí smrti Johna Lennona. Mládeži přístupné středa 12. března ve 20 hodin film Francie - akční thriller HITMAN - Z proslulé videohry se do kin přesunul Hitman alias Agent 47. Je všude, kde se krade, zabíjí, vydírá, týrá. Byl zrozen jako nástroj pro zabíjení těch, kteří to způsobují. Nemá žádné emoce, je důsledný a nedá se vystopovat... Hraje T. Olyphant a další. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 14. a 15. března ve 20 hodin film USA - sci-fi akční horor (2007) VETŘELCI vs PREDÁTOR 2 - Další kolo mezirasového souboje se odehraje v městečku Gunison v Coloradu. Druhá část série přináší novinku hybridního Predátora - Vetřelce, který vznikl křížením obou ras a je hrozbou nejen pro lidské bytosti, ale vlastně úplně pro všechny... Mládeži do 15 let nepřístupné úterý a středa 18. a 19. března ve 20 hodin český film - komedie (2007) SVATBA NA BITEVNÍM POLI - Úsměvná poetická komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo. V hlavních rolích B. Polívka, Z. Adamovská, J. Somr, M. Hilmerová, M. Šimůnek, M. Vašut, J. Budař a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 22. a 23. února ve 20 hodin film USA - dobrodružný příběh (2007) LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ - Druhé dobrodružství hledače pokladů Benjamina F. Gatese v podání Nikolase Cage. Napínavý příběh poodhalí staré tajemství kolem zavraždění prezidenta Abrahama Lincolna. Mládeži do 12 let nevhodné pátek 21. března ve 20 hodin film USA - muzikál (2007) ACROSS THE UNIVERSE - Bizardně rozverný a velice teatrální, takový je muzikál známé režisérky Taymorové, ve kterém se pojí milostný příběh zasazený do 60. let, plný protiválečných demonstrací, meditací, rocku a hitů skupiny Beatles, které utvářely celou generaci. Mládeži přístupné sobota 22. března ve 20 hodin film USA - thriller (2007) AMERICKÝ GANGSTER - Film je strhujícím příběhem o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena. Skutečný Franc Lucas patří k nejvíce obdivovaným zločincům USA. Hrají D. Washington, R. Crowe a další. Mládeži do 15 let nevhodné úterý a středa 25. a 26. března ve 20 hodin film USA - komedie, romance (2007) HOLKA NA HLÍDÁNÍ - Annie je čerstvou absolventkou a zatím neřeší svou kariéru. Náhodou vezme práci chůvy v bohaté rodině. Brzy zjistí, že její znalosti v oboru antropologie najdou uplatnění, a pouští se do pozorování zvyků rodiny z lepších kruhů. Hraje S. Johansonová. Mládeži přístupné pátek a sobota 28. a 29. března ve 20 hodin film Česko/Rumunsko - thriller (2007) NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ - Majitel cestovní kanceláře na extrémní sporty získává zajímavou zakázku - sjezd divoké Černé řeky. Klient, který celou výpravu inicioval, má velmi vážný důvod, proč chce jet do oblasti, kde za podivných okolností zahynul český vodák. Ve filmu F. Renče hrají J. Langmajer, F. Blažek, M. Krobot, L. Siposová a další. Mládeži přístupné úterý 11. března v 16 hodin český film - animované pohádky KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ II - Pohádkové pásmo o krtečkových dobrodružstvích. Krtek a zelená hvězda, Krtek na poušti, Krtek a lízátko, Krtek a tranzistor... úterý 25. března v 16 hodin film E/F/BRD - dobrodružná, fantasy, rodinná komedie (2008) ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY - Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa na olympijských hrách, kde jsou čarovné elixíry zakázané...

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky ROK Vystěhování Sedlčan Informace velitelství zbraní SS na vojenském cvičišti Benešov, Pro služebny zbraní na vojenském cvičišti SS je zapotřebí větší počet dělníků různých oborů zaměstnání, obzvláště zemědělských dělníků, zámečníků, truhlářů, tesařů, zedníků, kolářů, elektromechaniků, instalatérů, krejčích, sedlářů, pomocných dělníků a jiných. Přijímání a placení se provádí podle tarifního řádu mzdovým oddělením SS. Je samozřejmé, že připadají v úvahu jen takové síly, které jsou ochotny pečlivě a snaživě pracovati ze všech sil ve službách zbraní SS. 16. června 1943 Dnes zahájily činnost stěhovací vozy sem přivolané (asi 6). V poledne vyhlásil městský rozhlas zprávu o zákazu stěhování mrtvého i živého inventáře zemědělských a živnostenských podniků. Ráno se však tato zpráva roznesla ústním podáním ještě před vyhlášením, a proto, kdo mohl stěhoval a odváděl dobytek, pravděpodobně zbytečně, protože vše je přece sepsáno, leda dobytek a zásoby nehlášené, chované na černo. Z přesídlovací kanceláře, Podle sdělení velitelství SS v Benešově se nesmí žádný řemeslník vystěhovati z obce Sedlčany. Ti řemeslníci, kteří se budou chtíti vystěhovati, mohou tak učiniti pouze po písemném povolení velitelství SS v Benešově. Žádost o povolení k vystěhování nutno podati písemně v jazyku německém, adresovanou velitelství SS v Benešově. Žádosti musí být podány do dnešního dne do 17. hodiny v kanceláři Stálé četnické hlídky. Městský rozhlas, 21. června 1943 Z nařízení velitelství SS v Benešově se přikazuje všem zemědělcům: 1. Aby své koně, hovězí dobytek a ovce předvedli dnes v pondělí o 11. hodině dopolední na dobytčí tržiště, kde bude komandaturou přejímán. Vepřový dobytek zůstane ve stájích jednotlivých chovatelů a musí tam býti k přejímání připraven. Na tržiště se musí se zvířectvem dostavit vlastník nebo jeho zástupce, aby mohl podat potřebné informace a byl přejímání přítomen. 2. Všichni zemědělci jsou povinni dnes v pondělí dopoledne soustředit své hospodářské stroje a nářadí na svých dvorech v přehledném uspořádání, aby rovněž tento mrtvý inventář mohl býti převzat. Též v tomto případě musí býti přítomen majitel nebo jeho zástupce. Poznámka kronikáře: Komise většinou dobytek zabavila, ale zatím neodvedla. Co bylo lepší, bylo zabaveno. Tak např. pí Mrskošové z 10 kusů 8 zabavili, panu Svatošovi ze 2 kusů 2, přibližně %. Lidé nemluvili, jen mlčky ukazovali počet zabavených dobytčat. Museli opustit svou práci, nekrmená dobytčata, nevydojené krávy se vracely až pozdě odpoledne do stájí. -jip- Lidová hvězdárna Na vznik organizované amatérské astronomie v Sedlčanech měl nemalý vliv rodák Miroslav Plavec. Tehdy právě vystudovaný a začínající profesionál, který se na Ondřejovské hvězdárně věnoval výzkumu meteorických rojů a později těsným dvojhvězdám a vývoji hvězd, zemřel 23. ledna 2008 v Kalifornii. Miroslav J. Plavec (*1925), emer. profesor astronomie UCLA žil v USA od roku Poslední návštěva vlasti se uskutečnila při příležitosti XXVI. kongresu Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Praze 22. srpna Snímek M. J. Plavce pochází právě z kongresu, kterého se zúčastnil spolu s manželkou Ing. Z. Plavcovou. Začínající jarní období, které netradičně započne již 20. března v 6 hod. 48 min. SEČ jistě přinese mnoho příležitostí k návštěvě hvězdárny. V březnu sice většina planet je na denní obloze, avšak Saturn s Marsem zůstávají na obloze kromě jitra po celou noc. Společně s Měsícem jsou vděčnými objekty pro sledování dalekohledem i k přiblížení se do jejich těsné blízkosti prostřednictvím očí kamer na sondách kroužící kolem nich. Podobně můžeme cestovat i ke vzdálenějším objektům Mléčné dráhy a blízkého i vzdáleného vesmíru. Obraz při pohledu dalekohledem ve srovnání se snímky z velkých dalekohledů napoví s jakými vzdálenostmi a časovými úseky pracuje astronomie. Pás Mléčné dráhy vystupuje přímo z jižního obzoru, táhne se vzhůru a poté padá k obzoru severozápadnímu. Pod Mléčnou dráhou nad jihozápadním obzorem jsou stále vidět souhvězdí zimní oblohy Orion a Býk. V pásu Mléčné dráhy pak Jednorožec, Blíženci a Vozka. Toto seskupení souhvězdí je nápadné jasným Síriem v souhvězdí Velkého psa, Rigelem a Betelgeuzem v Orionu, Procyonem v souhvězdí Malého psa, Castorem a Poluxem v Blížencích a vysoko nad jihozápadním obzorem Capellou z Vozky. Miroslav Plavec Jihovýchodní obzor se začíná otvírat jarním souhvězdím k nimž patří Velký Lev, Malý Lev, Panna a Pastevec. Mezi vycházející Pannou nad jihovýchodním obzorem a ojí Velkého Vozu se nachází nenápadné souhvězdí Honící Psi. Pod tímto souhvězdím leží galaktický pól k němuž směřuje osa rotace naší Galaxie (Mléčné dráhy). Pozorovací program pro veřejnost na měsíc březen: (hvězdárna otevřena každý pátek od 19 hod. do 22 hod.) Měsíc Na páteční večerní obloze bude vhodný k pozorování 14. a 21. března. Ve fázi nov bude 7. 3., v první čtvrti , v úplňku a poslední čtvrti 29. března. Planety Merkur, Venuše i Uran s Neptunem jsou nepozorovatelní. Jupiter pouze na ranní obloze. Saturn s Marsem po celou noc kromě jitra. Ostatní objekty Otevřené hvězdokupa Jesle v souhvězdí Raka, další hvězdokupa M35 v Blížencích. Zapadající Plejády a Hyjády v Býku. Souhvězdí Panny a Lva nabídnou vzdálené galaxie. František Lomoz 5

12 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2008 Oblast příjmu PŘÍJMY: částka l. DAŇOVÉ PŘÍJMY , Výnosy daní 66200,0 a) daň z příjmu SVČ 3 150,0 b) daň z příjmu ze závislé činnosti ,0 c) daň z nemovitosti 3 150,0 d) daň z příjmu právnických osob ,0 e) daň z příjmu PO - město 2 500,0 f) daň z přidané hodnoty ,0 g) doplatky a přeplatky daní z minulých let 1.2. Místní a správní poplatky 9 900,0 a) poplatky za psy 95,0 b) poplatky za užívání veřejného prostranství 1 500,0 c) poplatky za rekreační pobyt a ubytovací kapacity 5,0 d) správní poplatky 7 000,0 e) místní poplatek - hrací automaty 1 300,0 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,0 Příjmy z vlastní činnosti a) Pečovatelská služba 220,0 b) Městská knihovna 225,0 c) Příjmy z prodeje zboží /RIS/ 45,0 d) Pronájem pozemků (dočasné užívání) 48,0 e) Příjmy z úroků bank.vkladů 120,0 f) pokuty MP, přestupková komise, žp, žo, odbor dopravy 860,0 g) Prodej dřeva - obecní lesy 800,0 h) Přijaté dary 481,0 Odkanalizování zóny JV 431,0 Varovný systém 50,0 ch) Ostatní nedaňové příjmy 1500,0 i) Pronájem MěN 1500,0 j) Pronájem nebytových prostor 3100,0 k) Nájemné z bytového fondu 14900,0 l) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 5730,0 m) Pronájem vodohosp. zařízení 1831,0 n) LAS - příjmy za užívání plochy, ubytování 100,0 o) Příjmy z dobývací činnosti 240,0 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 500, Příjmy z prodeje pozemků 100, Příjmy z prodeje majetku 400,0 Prodej automobilu SDH 400,0 4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY 69920, Neinvestiční dotace ze SR ,0 a) sociální dávky ,0 b) výkon státní správy ,0 c) základní školství 1 612,0 d) výkon státní správy na úseku SO-SPO 911,0 e) OLH, LHO 2 000,0 4.2.Investiční účel. dotace a půjčky 0, Dotace obcí na základní školství 900, Zapojení rezerv 3 855,0 a) zůstatek ZBÚ ,0 b) zůstatek BF 404, Spl. půjčky - RAC 200,0 Příjmy celkem : ,0 Název kapitoly VÝDAJE: částka 1. Zemědělství - lesní hospodářství 2 800,0 Obecní lesy - pěstební činnost 800,0 LHO - z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2000,0 2. Průmyslová a ostatní odvětví 6 930,0 hospodářství 2.1. Doprava 5 120,0 Silnice - údržba a opravy místních komunikací 4750,0 Dopravní obslužnost 370, Vodní hospodářství 215,0 Provoz RTN 170,0 Pronájem pozemků-čov 45, Vodohospodářské zařízení 1 555,0 Úprava ČOV 390,0 Nádražní ul. - kanalizace 475,0 Luční ul. - kanalizace 370,0 Kanalizace 1. ZŠ - Luční 260,0 Kanalizace oddělovač - Jateční ul. 60, Všeobecné služby 40,0 Provoz parkoviště 40,0 3. Služby obyvatelstvu , Školství ( strav.,škol., provoz) 9 900,0 1. ZŠ (příspěvek na provoz) 3085,0 2. ZŠ (příspěvek na provoz) 2380,0 2. ZŠ (příspěvek - dotace ÚP) ZUŠ (příspěvek na provoz) 360,0 Mateřská škola (příspěvek na provoz) 2245,0 ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na provoz) 900,0 ŠJ 2. ZŠ - (příspěvek na provoz) 490,0 ŠJ 2. ZŠ - (investiční příspěvek) 440, Kultura ,0 Příspěvek KDJS 4355,0 Příspěvek městskému muzeu 2500,0 Městská knihovna 2675,0 Komise pro občanské obřady 50,0 Tisk městského zpravodaje Radnice 400,0 Výdaje na prezentaci města 350,0 Festival Sukovy Sedlčany 70,0 Slavnosti ROSA , Tělovýchova a zájmová činnost 930,0 Provoz LAS 900,0 Provoz minigolfu 30, Bydlení, komunální služby ,0 územní rozvoj, investiční výstavba Provoz budovy č.p ,0 Stavební úpravy č.p ,0 Ostatní NP, provoz veřejného WC 500,0 Údržba bytového fondu města 10500,0 Provozní náklady ubytovny č.p ,0 Výkony technických služeb 5 710,0 z toho: veřejné osvětlení 1400,0 čištění města, zimní údržba 2615,0 veřejná zeleň 1475,0 provoz hřbitova 220,0 Skládka TKO 320,0 Navýšení vlastního kapitálu - STS s.r.o. 1580,0 6

13 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2008 Provoz sběrného dvora 120,0 Projektová dokumentace - přivaděč pitné vody 2142,0 Geologický průzkum - přivaděč 422,0 Zaměření trasy - přivaděč 350,0 Projektová dokumentace 1800,0 Projekty k OP EU 1600,0 Územní plán změna č ,0 Úpravy osad 455,0 Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ, úpravy sídl. 650,0 Energetické audity 420,0 Tříděný a nebezpečný odpad 900,0 Pronájem pozemků, nemovitostí 264,0 Výkup pozemků a nemovitostí 500,0 Oprava budov - sportovní zařízení města 350,0 Výtah - radnice č.p ,0 Fasáda - radnice č.p ,0 Topné kanály 3430,0 Výměna oken a vstupu č.p ,0 Oprava střechy budovy v osadě Libíň 215,0 VO Strojírenská 430,0 VO Víta Nejedlého 345,0 VO Lhotka 175,0 VO Komenského náměstí 500,0 Kaple Solopysky 600,0 Rekonstrukce UT 1. MŠ 1000,0 Výměna oken radnice 150,0 Úprava sídlišť 300,0 Oprava vstupu hřbitov 100,0 4. SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ ,0 Příspěvek MěN 1 500,0 Jesle - provozní náklady MC Petrklíč 200,0 Pečovatelská služba 1 748,0 Zákonné dávky sociální péče - SR ,0 Klub důchodců 20,0 5. OCHRANA A BEZPEČNOST 5 600,0 Městská policie 3 800,0 Hasiči 750,0 Varovný systém 250,0 Kamerový systém 800,0 6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA ,0 Správa městského úřadu 38900,0 FV ,0 Příspěvky občanským sdružením, zájmovým organizacím 1550,0 Tělovýchova: 1450,0 TJ TATRAN - příspěvek na činnost 850,0 TJ SOKOL - příspěvek na činnost 40,0 SK PEGAS - příspěvek na činnost 40,0 Zimní stadion - příspěvek na činnost 500,0 Šachový klub KDJS 20,0 Ostatní: 100,0 Splátky leasingu - služební auta 400,0 Splátky úvěrů, půjček 6 508,0 Úroky z úvěrů a půjček 2 236,0 Daň z příjmu placená obcí 2 500,0 Příspěvek do Sdružení obcí Sedlčanska 358,0 Daň z převodu nemovitostí 1 150,0 Výdaje celkem : ,0 Usnesení ZASTUPITELSTVA ze dne Zastupitelstvo města (dále jen ZM) bere jednohlasně (16) na vědomí zprávu místostarosty města o plnění usnesení z minulého zasedání ZM, které se konalo dne ZM bere jednohlasně (16) na vědomí zprávu místostarosty města o jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva. - ZM jednohlasně (17) schvaluje výsledky hospodaření města za r v těchto ukazatelích: Příjmy: ,65 tis. Kč, výdaje: ,04 tis. Kč - ZM bere jednohlasně (17) na vědomí zprávu auditora o kontrole hospodaření města Sedlčany za r s výrokem bez výhrad. - ZM jednohlasně (16) schvaluje rozpočet města Sedlčany na r ve vyrovnané příjmové i výdajové části ve výši Kč. - ZM jednohlasně (17) souhlasí s aktualizací Programu sociálního a ekonomického rozvoje Sedlčanska, zpracovanou spol. PROODOS Praha v r ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/ SPB/10234/2007-SPBM, kterou převodce, tj. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, Územní pracoviště Střední Čechy, pracoviště Příbram převádí na nabyvatele, tj. město Sedlčany pozemky p.č. 1084/16 ost. pl. zeleň o výměře 4364 m 2, p.č. 1084/17 ost. pl. zeleň o výměře 2500 m 2, p.č. 1084/20 ost. pl. zeleň o výměře 3552 m 2, p.č. 1084/23 ost. pl. zeleň o výměře 2622 m 2, p.č. 1084/25 ost. pl. zeleň o výměře 2767 m 2, p.č. 1084/27 ost. pl. zeleň o výměře 3503 m 2, p.č. 1084/29 ost. pl. jiná pl. o výměře 1452 m 2 vše v k.ú. Sedlčany, obec Sedlčany pozemky původně ČR, ve správě TS Sedlčany. - ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/ SPB/10751/2007-SPBM, kterou převodce, tj. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rabínovo nábřeží 42, Praha 2, Územní pracoviště Střední Čechy, pracoviště Příbram převádí na nabyvatele, tj. město Sedlčany pozemky, p.č. 1084/18 ost. pl. ost. komunikace o výměře 2376 m 2, p.č. 1084/19 ost. pl. ost. komunikace o výměře 1581 m 2, p.č. 1084/22 ost. pl. ost. komunikace o výměře 1825 m 2, p.č. 1084/24 ost. pl. ost. komunikace o výměře 691 m 2, p.č. 1084/26 ost. pl. ost. komunikace o výměře 706 m 2, p.č. 1084/28 ost. pl. ost. komunikace o výměře 478 m 2, p.č. 1084/30 ost. pl. ost. komunikace o výměře 1525 m 2, p.č. 1084/31 ost. pl. ost. komunikace o výměře 2358 m 2, p.č. 1084/33 ost. pl. ost. komunikace o výměře 328 m 2, p.č. 1084/39 ost. pl. ost. komunikace o výměře 104 m 2, p.č. 1085/5 ost. pl. ost. komunikace o výměře 1076 m 2, vše v k.ú. Sedlčany, obec Sedlčany - pozemky původně ČR, ve správě TS Sedlčany. - ZM schvaluje prodej pozemku panu Františku Šimkovi, trvale bytem Nižbor 314, Nižbor a panu Josefu Šimkovi, trvale bytem Drásov 72, Příbram, každému jednou polovinou, a to pozemek parc. č. 76/2 zast. plocha bez stavby o výměře 6 m 2 v k. ú. Oříkov (dodatečně zjištěno při zaměření garáže) za cenu 50 Kč/m 2, tj. celkem 300 Kč s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč. - ZM schvaluje koupi pozemku parc. č. 576/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 39 m 2 v k.ú. Sedlčany (část chodníku před čp. 327 v ulici Sedlecké), a to od paní Jindry Kálenské, trvale bytem Dělnická 556, Sedlčany za cenu 132 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že prodávající tj. pí Jindra Kálenská uhradí daň z převodu nemovitostí a kupující, tj. město Sedlčany uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč. - ZM schvaluje s účinností od 1. dubna 2008 zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Sedlčany, a to o míru inflace, která za rok 2007 činila 2,8 %. Zároveň ZM ukládá odboru majetku MěÚ Sedlčany, aby návrh na zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města byl předložen ZM každoročně, a to po zveřejnění míry inflace stanovené Českým statistickým úřadem za předcházející rok. 7

14 RŮZNÉ Výběr z nových knih v Městské knihovně Sedlčany Beletrie pro dospělé BŘEZINOVÁ, Taťana: Tanec na paletě. Praha, Eroika s. Český román ze severních Čech na konci 20. století BURGESS, Anthony: Praha, Maťa s. Anglický politický utopický román a literární esej o díle George Orwella CARTLAND, Barbara: Jak přichází láska. Praha, Baronet s. Anglický romantický román pro ženy DOCTOROW, E. L.: Pochod k moři. Praha, Odeon s. Americký historický román o generálovi S. T. Shermanovi GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Zpráva o jednom únosu. Praha, Odeon s. Reportáž o událostech v Kolumbii v 90. letech 20. století HLAVÍNOVÁ, Hana: Plyšová veš. Praha, Mladá fronta s. Román pro ženy o mateřství Chaucer, Geoffrey: Sen o rytíři. Praha, Jitro s. Anglická středověká veršovaná elegie ze 14. století. Souběžný středoanglický a český text KAČÍRKOVÁ, Eva: Musíš mě zabít. Brno, Moba Detektivní román KING, Stephen: Lisey a její příběh. Praha, Americký napínavý román KRAUS, Ivan: Ve vlastních názorech se shodnu s každým. Praha, Garamond s. Povídky, krátké texty, aforismy KRUG, Cécile: Dáš si ráno kávu, nebo čaj? Albatros s. Francouzský román pro ženy LOMOVÁ, Lucie: Anna chce skočit. Praha, Meander s. Komiksový příběh LUK JANENKO, Sergej Vasil jevič: Bludiště odrazů. Triton, Argo Ruský fantastický román MONYOVÁ, Simona: Já o koze, on o voze Brno, Povídky pro ženy MURAKAMI, Haruki: Afterdark. Praha, Odeon s. Japonský psychologický románs detektivními a fantaskními prvky PRATCHETT, Terry: Darwinovy hodinky. Věda na Zeměploše III. Praha, Talpress s. Fantasy román ze série Úžasná Zeměplocha ROTH, Philip: Umírající zvíře. Praha, Mladá fronta s. Americký román o stárnoucím profesorovi a pozdní lásce SUCHÝ, Jiří: Kaluž. Červený Kostelec, s. Verše a písňové texty TOPOL, Jáchym: Supermarket sovětských hrdinů. Praha, Torst s. Divadelní hry, filmové povídky a scénáře VIEWEGH, Michal: Krátké pohádky pro unavené rodiče. Brno, Druhé město s. Pohádkové příběhy Naučná literatura pro dospělé BENDL, Karel: Událostí třetího tisíciletí. 1. sv. Česká republika Domažlice, Nakladatelství a knižní velkoobchod J. K s. Přehled událostí v České republice v r BENDL, Karel: Události třetího tisíciletí. 2. sv. Svět Domažlice, Nakladatelství a knižní velkoobchod J.K ČESKÝ hraný film V Praha, Národní filmový archiv s. Přehled českých filmů natočených v letech ECO, Umberto: Dějiny ošklivosti. Praha, Argo s. Antologie navazující na Dějiny krásy FRANKL, Viktor E: Psychoterapie a náboženství. Brno, Cesta s. Psychoterapie a víra GEORGIEV, Adam: Deník sestry Lídy Baarové. Praha, Petrklíč s. Druhé doplněné vydání deníku herečky Zorky Janů GROF, Stanislav: Psychologie budoucnosti. Argo Poznatky z moderního výzkumu vědomí LIDOVÁ kultura svazek. Praha, Mladá fronta Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska ve třech svazcích MAHLER, Zdeněk: Ano, Masaryk. Praha, Sláfka s. Životopis T. G. Masaryka PLACÁK, Petr: Fízl. Praha, Torst s. Eseje, fejetony a vzpomínky na činnost StB v 80. a 90. letech 20. století STATISTICKÁ ročenka České republiky Praha, Český statistický úřad a Scientia s. Statistické údaje za rok 2006 STŘEDOČESKÝ kraj. Životní prostředí. Praha, Středočeský kraj s. Životní prostředí, příroda a její ochrana ve středočeském kraji TOUŠLOVÁ, Iveta: Toulavá kamera 4 a 5. Praha, Freytag a Berndt, Česká televize svazky Televizní pořady Beletrie pro děti BŘEZINOVÁ, Ivona: O Puclíkovi. Praha, Knižní klub s. 366 pohádek na každý den v roce DRIJVEROVÁ, Martina: Kouzelná píšťalka. Praha, Artur s. Převyprávěné české pohádky FRIEDRICH, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a matikářovy plavky. Praha, BB art s. Humorný detektivní příběh HERGÉ: Žezlo krále Ottokara. Tintinova dobrodružství. Praha, Albatros s. Komiks HRUBÍN, František: Říkadla pro celý den a taky navečer. Praha, Meander s. Verše a říkadla pro nejmenší HULPACH, Vladimír: Bylo nebylo Knižní klub Převyprávěné pohádky z celého světa JEŽKOVÁ., Alena: Příběhy českých knížat a králů. Praha, Albatros s. Pověsti, legendy a historické příběhy LEHEČKOVÁ, Helena: K čertu! Praha, Albatros s. Pohádky o čertech a jiných pohádkových bytostech MACDONALD, Betty: Všechno nejlepší, paní Láryfáry. Praha, Lika klub s. Příběhy a dětech a čarodějnici Láryfáry PŘÍZRAKY, zázraky & spol. Praha, Albatros Německé a anglické strašidelné hororové povídky SMETANOVÁ, Jindřiška: Pohádky z Kampy. Praha, Sláfka s. Pohádky příběhy o strašidlech na pražské Kampě WILSON, Jacqueline: V hlavní roli Tracy Beakerová. Praha, BB art s. Anglický dívčí román o dospívání a rodinných vztazích Naučná literatura pro děti SCHITTENHELM: Jak se vyznat ve hvězdách. Albatros nejkrásnějších souhvězdí CO POSKYTUJE CZECH POINT Czech Point (Český podací ověřovací informační národní terminál) v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. Znamená to, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech Point, může požádat o následující: 1. Výpis z katastru nemovitostí 2. Výpis z obchodního rejstříku 3. Výpis ze živnostenského rejstříku 4. Výpis z rejstříku trestů O uvedené služby může občan zažádat na těchto odborech MěÚ Sedlčany: - Živnostenský odbor (náměstí T. G. Masaryka čp. 34, 2. patro) - Majetkový odbor (náměstí T. G. Masaryka čp. 32, přízemí) - Odbor vnitřních věcí (Nádražní ul. čp. 336, 1. patro) Vítání občánků Vážení rodiče, v našem městě se stalo pěknou tradicí, že vítáme do města nové sedlčanské občánky. Evidence obyvatel však již nemůže bez Vašeho předchozího souhlasu uvolnit data narození Vašeho děťátka. Proto Vás žádáme, pokud máte zájem zúčastnit se této slavnosti, abyste kontaktovali paní Alenu Bubeníčkovou v Kulturním domě Josefa Suka nebo na telefonu Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma SAMBA servis, spol. s r.o., Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15 sedlčany dříve a nyní

16 Zimní romantika u Vysokého Chlumce foto: Milan Dlouhý

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2013. MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 18.

R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2013. MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 18. MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. ZM15 Česká Skalice 18. prosince 2012 R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2013 Zpracoval: Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více