BŘEZEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 3"

Transkript

1 BŘEZEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 3 Zima v Křepenicích. Foto: Milan Dlouhý

2 Sedlčanská zákoutí z ptačí perspektivy Bydlet v horním patře panelového domu může mít svá úskalí, ale zároveň výjimečnou možnost vidět město z ptačí perspektivy. Sedlčanští bezesporu správně identifikují, jaká zákoutí jsme na těchto fotografiích zachytili... Foto: Jan Kuthan (jaro 2007)

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL ZA POSLEDNÍ MĚSÍC 14. ledna 2008: Seminář ke zdravotnictví - Na krajském úřadu v Praze jsem se zúčastnil semináře k reformě a koncepci zdravotnictví v ČR, zejména pak ve Středočeském kraji, který pořádalo ministerstvo zdravotnictví. V podstatě mohu říci, že jsme se nedozvěděli nic zásadního, než to, co už bylo medializováno. 15. ledna 2008: Výběrové řízení - Na krajském úřadu jsem se zúčastnil výběrového řízení z oblasti dopravy, tentokrát na rekonstrukci mostních objektů ve Středočeském kraji. Přes zimní období prochází mnoho investičních akcí výběrovými řízeními, aby se daly čerpat finanční prostředky z evropských fondů. 17. ledna 2008: Návštěva Sedlčanských strojíren - S panem ředitelem Filipem jsem jednal o systému doúčtování kanalizační stoky z celé této oblasti, která se dělala před dvěma lety. Ve druhé části jednání jsem přišel s nabídkou, zda by byl zájem o získání určitého počtu bytů pro stabilizaci některých profesí jejich pracovníků. 21. ledna 2008: Rozpočet města - Projednávali jsme návrh rozpočtu města pro letošní rok se všemi řediteli našich městských organizací. Se Sedlčanskými technickými službami se jednání uskutečnilo samostatně přímo na STS týž den v odpoledních hodinách. 22. ledna 2008: Otevření autobusového nádraží ve Vlašimi - Spolu s hejtmanem kraje Ing. Bendlem jsem se zúčastnil ve Vlašimi slavnostního otevření rekonstruovaného autobusového nádraží, které vzniklo ze strukturálních prostředků EU. Rekonstruovala se nádražní hala a proběhla výstavba odbavovacích částí pro autobusovou dopravu. Je to pro mne určitá motivace, neboť i my se budeme snažit přeprojektovat naše autobusové nádraží. 23. ledna 2008: Jednání s firmou Athos - Velké jednání s projektantem firmy Athos, s.r.o., ing. Vyhlasem za účasti našeho majetkového odboru nad trasou přivaděče pitné vody Benešov - Sedlčany. Šlo především o aktualizaci všech vlastnických záležitostí tak, aby se mohly připravovat smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen. 28. ledna 2008: Jednání s Rozvojem - Se zástupcem společnosti Rozvoj Sedlčany panem Ing. Kelichem jsme jednali o jejich představách dalších úprav kolem tohoto obchodního centra na náměstí. Informoval jsem o tom, že máme zpracovanou studii na dokončení celého náměstí a bude to předmětem veřejného projednání, stejně jako studie úprav Na Potůčku. 28. ledna 2008: Zimní stadion - Ve stejný den jsem měl jednání s předsedou TJ Tatran Sedlčany Ing. Havlem, členem rady města, a vedoucím zimního stadionu panem Kadlečkem, kde jsme projednali výsledky hospodaření a činnosti na zimním stadionu po jeho zakrytí, to znamená zhruba za 4. čtvrtletí loňského roku. Samozřejmě jsme hovořili také o situaci v letošním roce, především v případné vazbě na rozpočet města. 29. ledna 2008: Přístavba základní umělecké školy - S architekty panem Řepou a Pýchou jsme jednali nad rozpracovanou studií přístavby základní umělecké školy. Jde o to, že stávající prostory ZUŠ svou velikostí naprosto nevyhovují. Děti mají enormní zájem o řadu oborů, které jsou předmětem činnosti této školy, proto připravujeme studii, jak prostory rozšířit formou přístavby, což bude finančně velmi náročná záležitost. 30. ledna 2008: Výbor regionální rady - Na krajském úřadu jsem se zúčastnil zasedání výboru regionální rady, jehož jsem členem zejména za oblast dopravy. Výbor projednává a schvaluje dokumenty, případně jednotlivé projekty v rámci regionálního operačního programu. 31. ledna 2008: Výbor Programu obnovy venkova - Na krajském úřadu v Praze jsem byl opět přítomen jednání výboru Programu obnovy venkova, kde je předpoklad pro obce do 2 tisíc obyvatel rozdělit zhruba 110 milionů Kč na úpravu veřejných prostranství, něco málo peněz i do svazku obcí pro jednotlivé projekty a žádosti a pro dotační titul 3, což je finanční podpora na splácení úroků jednotlivých akcí malých obcí. 31. ledna 2008: Financování přivaděče pitné vody - Ve stejný den jsem měl jednání u náměstka hejtmana pana Ing. Žáka k financování připraveného přivaděče pitné vody, neboť dosavadní podmínky jsou pro nás nepřijatelné. 1. února 2008: Spolek Taverny - Sedlčany - S předsedou asociace přátelského spolku Sedlčany - Taverny panem Pínou a paní Špalovou jsme jednali o zprávě našeho přátelského města ohledně 15. výročí podepsání partnerské smlouvy. Francouzská strana má představu, že naše oficiální delegace by se zúčastnila těchto oslav v období května Nyní očekáváme upřesnění programu, velikost delegace a další podrobnosti. 1. února 2008: Jednání s Českou spořitelnou - Jednali jsme s Českou spořitelnou a její dceřinou společností Roven. Tento bankovní ústav nabízí spolupráci na dofinancování projektů, které jsou směrovány k operačním programům EU. Myslím si, že pokud budeme dělat výběrová řízení nebo vyzývat partnery pro spolupráci, tak lze uvažovat o jejich oslovení. 4. února 2008: Jednání na MěÚ Kaplice - Jednání navazovalo na předchozí setkání z loňského roku, kde proběhla architektonická soutěž na výstavbu plaveckého bazénu. Návštěva se uskutečnila u pana starosty a vedoucího odboru majetku, hovořili jsme o organizování této soutěže, jejich představách o realizaci investice, jak vypadá staveniště a podobně. K tomu snad jen poznámku, že byť máme plavecký bazén ve volebním programu a je velkým přáním řady našich občanů, tak bude velký problém zajistit na takovou investici finance, protože z evropských prostředků lze spolufinancovat pouze ze 35 %, ale přesto budeme akci připravovat. 5. února 2008: Výběrová řízení na krajském úřadu - Tentokrát šlo o dvě řízení na dopravní stavby. 6. února 2008: Kandidátka do zastupitelstva kraje - Na setkání kandidátů za ODS do zastupitelstva Středočeského kraje, kde se předpokládají volby někdy v říjnu či listopadu letošního roku, jsem za region Příbram i Kladno zařazen na návrhu kandidátních listin jako tzv. jednička, takže v případě úspěchu ve volbách by byl předpoklad na mé pokračování v této činnosti. 7. února 2008: Zasedání redakční rady - V Brně jsem se zúčastnil zasedání redakční rady odborného časopisu Územní rozvoj, územní plánování, jejíž jsem členem. 1

4 AKTUALITY HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET MĚSTA Se starostou města Ing. Jiřím Burianem jsme hovořili o výsledcích hospodaření za loňský rok 2007 a návrhu rozpočtu města na rok Zde jsou jeho postřehy: V minulém čísle zpravodaje Radnice byly zveřejněny výsledky hospodaření města za rok Připomenu jenom, že z původního návrhu, kde jsme vycházeli z vyrovnaného rozpočtu 157 milionů Kč, jsme dosáhli výše 190 milionů Kč, což je úspěch. Na druhou stranu musím říci, že je to ovlivněno dotacemi pro oblast sociálních dávek, ale podařilo se mi v průběhu roku sehnat také finance v podobě darů a některé dotační tituly, ať z krajského úřadu v podobě grantů a podobně. Nakonec jsme skončili s přebytkem hospodaření 3,4 mil. Kč, což nám vytvořilo prostor pro financování do počátku letošního roku a pro plynulý přechod do roku Návrh rozpočtu pro rok 2008 byl zveřejněn a byl předmětem veřejného jednání zastupitelstva města dne 18. února v KDJS. Rozpočet máme sestaven na základě několika hlavních zásad, které se snažíme dodržovat v každém volebním období. První zásadou je zachování struktury městského rozpočtu, proto je ve stejné podobě jako v předchozích letech, je velice přehledný a transparentní. Druhou zásadou je vyrovnaný rozpočet, aby výdaje odpovídaly příjmům. Třetí zásadou jsou reálné příjmy. Do letošního roku vstupujeme s návrhem 178,220 mil. Kč a jsou to příjmy, které se dají skutečně očekávat v oblasti daňových příjmů, nedaňových příjmů a dalších včetně státních dotací. Čtvrtou zásadou je dodržení vztahu ke státnímu rozpočtu a krajskému rozpočtu. Pátou zásadou je projednání všech kapitol v příjmech a výdajích s našimi městskými organizacemi. Rozpočet je především ve výdajových částech vlastně souborem reálných potřeb našich organizací a města v oblasti investiční výstavby. Samozřejmě se každoročně při sestavování rozpočtu setkáváme s tím, že se výdajová část musí redukovat podle reálných příjmů, což se stalo i v tomto návrhu na úkor investiční výstavby. Jenom stručně připomenu, že předpokládané daňové příjmy tvoří 42,7 %, nedaňové příjmy 17,8 %, kapitálové příjmy (prodej obecního majetku) 0,3 %. Tím chci říci, že město se nezbavuje obecního majetku. Předpokládané dotace činí 39,2 % a jsou to ty, které jsou tvořeny rozpisem státního rozpočtu na sociální dávky, na výkon státní správy, základní školství, správu lesního hospodářství. Pokud se týká výdajů, pak jsou strukturovány jako v předchozích letech. V oblasti zemědělství vynakládáme prostředky ve výši 1,6 % celkového rozpočtu na pěstební činnost v obecních lesích, v oblasti průmyslu a ostatního hospodářství 3,9 %, v oblasti služeb obyvatelstvu odvádíme zpět 35,4 %, na oblast sociálních věcí 25,1 %, na oblast ochrany a bezpečnosti 3,1 % a na všeobecnou veřejnou správu, což je chod celého městského úřadu, asi 30,9 %. Mne osobně z celého rozpočtu nejvíc zajímá oblast investiční, neboli kapitola stavebnictví. Připomenu, že pro letošní rok, ať se to týká údržby místních komunikací, vodohospodářských zařízení, což jsou hlavně kanalizace v Luční ulici, nákupu konvektomatů do školní jídelny 2. ZŠ a pak všech oblastí stavebnictví, tak to vše dohromady letos dělá 28,8 mil. Kč. Jde o solidní částku a představuje to přes 16 % celkových výdajů. Dovedl bych si představit vyšší částky do této kapitoly, ale při dodržení všech zmíněných zásad je i oblast stavebnictví částečně omezena. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce, byl projednán 30. ledna v radě města, ve finančním výboru zastupitelstva města a 18. února v samotném zastupitelstvu města. Seznámit se s ním můžete také na stranách 6-7 tohoto vydání. Upozornění starosty občanům Ve městě se jeden čas množily případy, kdy zástupci Telefonica O 2 vystupovali s tím, že mají souhlas radnice k oslovování lidí, já bych to nazval lanaření, pokud jde o systém především mobilních telefonů. Nechtěl bych se k tomu již více vracet, neboť šlo o záležitost jednorázovou, ale zaznamenal jsem, že se po městě začínají pohybovat i jiné skupiny lidí, např. v oblasti energetiky. Tito lidé nabízejí zrušení smluv se společností ČEZ a přechodu na jiné organizace či společnosti s nabídkou nižších sazeb na kw. Dá se očekávat, že to může za chvilku probíhat i v plynárenství a může se to týkat i jiných služeb. Chtěl bych proto upozornit naše občany, že pokud se kdokoliv z uvedených skupin na ně obrátí, pak je to bez vědomí a bez podpory radnice a občané musí být v těchto záležitostech opatrní. ing. Jiří Burian Sedlčanské střípky Výkon státní správy v roce 2007 Nová legislativa a stále více kompetencí, které se ve výkonu státní správy na obce přesouvají, způsobily za uplynulý rok, že počet vydaných správních rozhodnutí, úkonů a dokladů narostl na městském úřadě o 16 %. To znamená, že jich bylo vydáno více než Například na odboru životního prostředí bylo na vodoprávní úřad podáno žádostí oproti 400 v roce Nájemné z nebytových prostor Uživatelům nebytových prostor, kteří mají nájemní smlouvy uzavřené s městem, se výše nájemného již 10 let nezměnila, přestože smlouvy obsahují ustanovení o možnosti navyšovat nájemné o míru inflace. Tato pomoc ze strany města vůči podnikatelům nebyla zanedbatelná. Pokud by se míra inflace promítla do zvýšení nájemného každým rokem, vzrostlo by od roku 1997 o 38 % (např. v 2. zóně atraktivity ze stávajících 600 Kč/m 2 /rok na částku 828 Kč). Nyní se zastupitelé rozhodli po desetiletých prázdninách růst nájemného o míru inflace uplatnit. Ta za uplynulý rok činila 2,8 %, takže sazba nájemného vzroste od 1. dubna pouze o několik korun. Čísla z měřičů rychlosti Informativní digitální měřiče rychlosti, které byly v závěru loňského roku umístěny v Havlíčkově ulici a na silnici I/18 pod STROSEM ukazují nejen aktuální rychlost projíždějících vozidel, ale rovněž uloží do paměti počet všech projíždějících automobilů a jejich okamžitou rychlost. Výsledná statistika za první tři lednové týdny je neúprosná: Havlíčkovou ulicí projelo směrem do města celkem vozidel, přičemž povolenou rychlost překročilo řidičů, což je celá třetina (33 %). Výrazně horší je situace na silnici I/18. Směrem od Votic projelo vozidel a rychlost překročilo řidičů (55 %). Znamená to, že každý druhý řidič na silnici I/18 porušil dopravní předpisy! Alarmující je, že více než 500 řidičů zde projíždělo rychlostí vyšší než 100 km/hod. a dokonce 113 řidičům byla naměřena rychlost vyšší než 120 km/hod.! Radní vyhodnotili tuto statistiku jednoznačně rychlost se v Sedlčanech měřit bude! 2

5 Do muzea v březnu na přednášku i na výstavy Ještě do pátku 7. března 2008 můžete zhlížet aktuální muzejní výstavu Příroda objektivem, na níž své fotografie představují amatérští fotografové Radovan Faktor, Šárka Hlaváčková, Ondřej Kadlec a Jiří Malíček. Následující výstava už bude patřit Velikonocům. Vernisáž velikonoční výstavy, kterou připravují žáci 1. Základní školy Sedlčany, se uskuteční ve čtvrtek 13. března v 18 hodin. Samotná výstava potrvá do 6. dubna (na snímku je ukázka z prací, které budou na výstavě k vidění). Další březnovou akcí v muzeu bude přednáška Jiřího Páva, tentokrát na téma Sedlčany za okupace, násilné vystěhování města roku Přednáška s doprovodným promítáním dobových fotografií je naplánována na čtvrtek 27. března od 18 hodin. USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 2/2008 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání RM dne 8. ledna RM doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledky hospodaření města Sedlčany za r v těchto ukazatelích: Příjmy: ,65 Kč (99,84% plnění) Výdaje: ,04 Kč (97,82% plnění) - RM stanovuje počet zaměstnanců MěÚ Sedlčany a organizačních složek města pro r takto: úředníci MěÚ: 75 ostatní personál (úklid, údržba, veřejné WC, stadion Taverny): 12 městská policie: 6 městská knihovna: 7 pečovatelská služba: 5 - RM schvaluje přidělení bytu v DPS, č. bytu 5/II. patro na adrese ul. 28. října č.p. 173, Sedlčany, - RM pověřuje Městskou policii Sedlčany zjišťováním vlastníků vraků, zveřejněním výzvy k odstranění z místních komunikací a případným zajištěním likvidace vraků v souladu s 19 zák. č. 13/1997 Sb. - RM schvaluje žádost p. Radka Petráška, trvale bytem Strojírenská 791, Sedlčany, která se týká splátek dluhu za pobyt na městské ubytovně v celkové výši Kč ke dni 30. ledna 2008 Restaurované korouhve v Městském muzeu Sedlčany Koncem minulého roku proběhlo náročné restaurování sbírkových předmětů dvou sedlčanských cechovních korouhví: Korouhve sdružených cechů města Sedlčany a Korouhve krejčovského cechu města Sedlčany. Celková suma za restaurování činila Kč. Restaurování těchto sbírkových předmětů a to manželům Miloslavu a Marii Peterkovým, dosud trvale bytem ul. K. H. Máchy č.p. 651, Sedlčany. - RM schvaluje žádost paní Petry Ťapušíkové, Strojírenská 791, Sedlčany, která se týká splátek dluhu na nájemném v celkové výši Kč. Jmenovaná bude s účinností od 1. února 2008 mimo pravidelných plateb nájemného splácet dluh minimálně Kč měsíčně. V opačném případě bude dlužná částka vymáhána soudní cestou, včetně podání žaloby na vyklizení ubytovací jednotky. - RM revokuje své usnesení č. 22/2007 ze dne 12. prosince 2007, týkající se přidělení bytu 1+1 na adrese ul. Švermova 636, Sedlčany, slečně Pavlíně Staňkové, trvale bytem U Školky 725, Sedlčany, a to z důvodu, že jmenovaná přidělený byt dodatečně odmítla. Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 3/2008 ze dne se zdařilo díky příspěvku Kč, který byl poskytnut ve formě grantu (dotace z programu ISO/D) Ministerstvem kultury České republiky. Zbývající prostředky byly hrazeny z rozpočtu městského muzea a také z dobrovolného vstupného, které zaplatili jednotliví návštěvníci v loňském roce jako vstupné na krátkodobé výstavy ve výstavní muzejní síni. Věrným přispěvovatelům děkujeme. s tím, že dluh bude splácen v pravidelných měsíčních splátkách ve výši Kč. V opačném případě bude dluh vymáhán soudní cestou. - RM schvaluje žádost manž. Švábových, trvale bytem Strojírenská 791, Sedlčany, která se týká splátek dluhu za pobyt na městské ubytovně v celkové výši Kč ke dni 30. ledna 2008 s tím, že dluh bude splacen ve třech měsíčních splátkách nejpozději do 30. dubna V opačném případě bude dluh vymáhán soudní cestou. - RM bere na vědomí přechod nájmu bytu 2+1 na adrese Za Nemocnicí 1061, Sedlčany, a to z pana Karla Stupky na dceru Soňu Černou, trvale bytem Za Nemocnicí 1061, Sedlčany, neboť dosavadní nájemce trvale opustil domácnost. - RM doporučuje ZM v souladu s návrhem odboru majetku schválit, aby s účinností od 1. dubna 2008 bylo zvýšeno nájemné za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Sedlčany, a to o míru inflace, která za rok 2007 činila 2,8 %. - RM rozhodla prominout zbývající část pokuty ve výši Kč panu Janu Lukášovi, Přibýška 2, udělenou odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany v roce 2006 za spáchání přestupku proti stavebnímu řádu. - RM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků a pozastavení odpisů za rok 2007 příspěvkových organizací Kulturního domu Josefa Suka, Městského muzea Sedlčany, Mateřské školy, Základní umělecké školy a školní jídelny 1. základní školy dle žádostí, které jsou přílohou zápisu. 3

6 VZPOMÍNKY 4 SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY NA VÁLEČNÉ SEDLČANY I přes zhoršování životních podmínek za války se Sokol snažil udržet jednotu při životě. Činnost Sokola však byla okupantům trnem v očích, protože Sokol vychovával členstvo v duchu masarykovských idejí Ke svobodě a vlastenectví. Byl pro okupanty nežádoucí. Proto přikročili k tomu, co se všeobecně očekávalo, v roce 1941 Sokol zakázali. V roce 1942 pak zřídili kolaborantskou organizaci - Kuratorium pro výchovu mládeže, do které ovšem převážná většina lidí nevstoupila. Ani zákazem Sokola sportovní život v Sedlčanech neskončil. Činnost bývalých sokolských oddílů - volejbalu, tenisu a hokeje - pokračovala v rámci Sportovního klubu. Tehdy se projevily důsledky dobré spolupráce obou organizací z předcházejícího období. Volejbalisté se scházeli i po zákazu Sokola. Zleva: R. Chodounský, B. Počepický, P. Chodounský, Kracík, Dobiáš, Plaček, Pešata, Staněk (1942) Původní základní sokolská činnost - cvičení žactva, dorostu a dospělého členstva - postupně upadala a zhruba na přelomu let 1942 a 1943 úplně skončila. Přes narůstající válečné potíže zůstával však zájem o ostatní sporty značný. Vliv na to měla i ta skutečnost, že tehdy nebylo příliš mnoho příležitostí k jiným zábavám. Nebyla televize, byly zakázány taneční zábavy, plesy a četné jiné společenské akce, byla zavedena cenzura tisku a divadel. V kinech byly promítány převážně německé filmy, některá pražská divadla vůbec nesměla hrát. Bylo zakázáno vše, co by připomínalo naši slavnou minulost, celková kulturní činnost ochabovala. Zhoršovaly se také podmínky pro cestování a turistiku, o zahraničních zájezdech ani nemluvě. Těžkými zásahy do života naší společnosti bylo totální nasazení mladých lidí na práci do Říše a zavření vysokých škol, ke kterému došlo po atentátu na říšského protektora Heydricha v roce Okupanti nepotřebovali vzdělané Čechy, potřebovali jen pracovní síly, které by nahradi- 3. část: Po zákazu Sokola ( ) ly německé dělníky, kteří museli narukovat do německé armády. Totální nasazení odnesl těžce především ročník I takto někteří lidé opouštěli své domovy. (1943) V období let se celkový život našich obyvatel silně zhoršoval. Ten nejtěžší zásah do života našeho města však přišel ve druhé polovině roku Na Sedlčansku a Neveklovsku zřizovali okupanti ohromné vojenské cvičiště jednotek SS a české obyvatelstvo muselo vymezený prostor opustit. Z asi 2300 obyvatel Sedlčan smělo ve městě zůstat jen asi 300 lidí pracujících převážně ve službách (okupanti je potřebovali pro chod města) a dále zůstala část zemědělců z okolních vesnic, jejichž povinností bylo sklidit úrodu a připravit pole na setí. Město obsadilo asi 5000 německých vojáků jednotek SS. Koncem roku po vystěhování města - došlo k rozpadu Sportovního klubu (Sokol byl zakázán už v roce 1941) a veškerý sportovní a společenský život byl umlčen. Sedlčany se staly německým městem. Široký kádr sedlčanských sportovců a funkcionářů byl doslova rozmetán po širokém okolí. Vystěhovaní Sedlčaňáci očekávali konec války s nadějí, že se brzy vrátí do svých původních domovů. Jiří Chvátal Fotbalisté na turnaji v Kosově Hoře (1942). Zleva: Jindrák, Kolář, Holub, Blažek, Doubrava, Herman, Kuthan. Klečící: Kalvas, Šuman, Kracík, Máša. Soutěž O pohár starosty města právě vrcholí SO hod.: Draci Hrabří - Tatran Stars NE hod.: Matadores - Kačeři Příčovy hod.: Solopysky - Bomba Rovina PO hod.: Rumola - Kňovice hod.: Drásov - Rožmitál hod.: Křepenice - Zvírotice ÚT hod.: Bugsy bar - Štětkovice ST hod.: Daleké Dušníky - Neveklov PÁ hod.: Black Milk - Bugsy bar hod.: Old Boys - Olbramovice hod.: Nový Knín - Chlum NE hod.: Kňovice - Křepenice hod.: Zvírotice - Solopysky PO hod.: Bomba Rovina - STROS hod.: Rožmitál - Daleké Dušníky hod.: Olbramovice - Matadores PÁ hod.: Nový Knín - Black Milk hod.: Domino - Old Boys hod.: Kačeři Příčovy - Draci Hrabří SO hod.: Chlum - Štětkovice NE hod.: Drásov - Bomba Rovina hod.: Rožmitál - Neveklov PO hod.: STROS - Zvírotice hod.: Křepenice - Rumola hod.: Žabáci Solopysky - Kňovice ST hod.: Kňovice - STROS PÁ hod.: Draci Hrabří - Olbramovice hod.: Bugsy bar - Kačeři Příčovy hod.: Black Milk - Tatran Stars SO hod.: Matadores - Domino hod.: Old Boys - Chlum NE hod.: Štětkovice - Nový Knín hod.: Bomba Rovina - Daleké Dušníky PO hod.: Neveklov - Křepenice hod.: Zvírotice - Drásov hod.: Tatran Stars - Bugsy bar ST hod.: Rumola - Žabáci Solopysky

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2008 Pondělí 3. března v hodin Předplatné poezie Úterý 11. března v hodin Mimo předplatné Závěrečný pořad na předplatné poezie bude věnován největší francouzské šansoniérce všech dob a jmenuje se Pocta Edith Piaf V hudebně literárním pásmu překrásných šansonů s českými a francouzskými texty spojeném s četbou z knihy Simone Berteautové Edith Piaf účinkují naši přední umělci Libuše Švormová - umělecký přednes Marta Balejová - zpěv Jiří Hošek - klavír Volné vstupenky na tento nádherný pořad obdržíte v předprodeji na radnici nebo před začátkem v pokladně KDJS. Milovníkům divadelních her přijede pražská Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské zahrát skvělou anglickou komedii Noela Cowarda ROZMARNÝ DUCH Líbezná anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní medium je poněkud potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady. Tento příběh Charlese Condomina obletěl úspěšně doslova celý svět a potěšil miliony diváků. Režie: MILAN SCHEJBAL. V alternacích účinkují populární herci MAHULENA BOČANOVÁ/ADÉLA GONDÍKOVÁ/KATEŘINA HRA- CHOVCOVÁ, IVANA ANDRLOVÁ/OLGA ŽELENSKÁ, LUCIE ZEDNÍČ- KOVÁ/JANA ZENÁHLÍKOVÁ, DANIEL ROUS/MARCEL VAŠINKA, ZBYŠEK PANTŮČEK/PETR POSPÍCHAL, MARCELA NOHÝNKOVÁ/ JANA ŠULCOVÁ, LUDMILA MOLÍNOVÁ/HANA TALPOVÁ. Zakupte si vstupenky na tuto výtečnou komedii co nejdříve v našem předprodeji na radnici, telefon číslo Neděle 16. března v 15 hodin Pro rodiče a děti MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! Tentokrát k nám přijede Hálkovo městské divadlo Nymburk s velice známou pohádkou Jiřího Tepera Čtvrtek 6. března v hodin Mimo předplatné Zveme vás na jedinečný koncert, který pro vás zcela mimořádně připravily špičky českého folku Pavel Žalman Lohonka Pavlína Jíšová Tonda Hlaváč Pavel Žalman Lohonka je našemu publiku dostatečně znám ze svých koncertů v sedlčanském kulturním domě. Pavlína Jíšová k nám dříve jezdila pravidelně jako členka skupiny Nezmaři, později se osamostatnila a nyní ji tedy návštěvníci budou moci vidět opět po delší době. Tonda Hlaváč je u nás naopak častým hostem jako člen oblíbené jihočeské folkové skupiny Nezmaři. Na tomto koncertu uslyší posluchači všechny velké hity Pavla Lohonky Žalmana a Pavlíny Jíšové, kterými jsou např. Kdyby tady byla taková panenka, Jdem zpátky do lesů, Nezacházej slunce, Já písnička, Severní vítr a mnoho dalších krásných písní. KOCOUR V BOTÁCH Jedna z nejoblíbenějších českých pohádek o chytrém kocourovi, který pomůže mlynářovu synu Petrovi přelstít zlého čaroděje Moritána a získat tím ruku princezny. Hrají: Katka Šonská, Lukáš Toman Paclt, Jaroslav Jeník, Pavel Procházka, Amálka Votrubová, Miroslav Fišer, Miloslav Mejstřík. Pohádka je určena dětem od 3 do 9 let a délka představení je 60 minut. Vstupenky na tuto veselou pohádku si zakupte včas v předprodeji na náměstí TGM nebo půl hodiny před začátkem hry přímo v pokladně Kulturního domu Josefa Suka. Zajistěte si vstupenky včas v obvyklém předprodeji na náměstí. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2008 Čtvrtek 20. března v 18 hodin Koncertní sál Pondělí 31. března v 19 hodin Předplatné divadla Součástí hudebního festivalu Sukovy Sedlčany jsou každoročně dvě doprovodné výstavy. Při té první budou moci návštěvníci KDJS obdivovat obrazy, jejichž autorem je známý sedlčanský výtvarník Stanislav Kadlec Letos bude hlavním tématem vystavených děl příroda a les, tedy motiv, který s hudbou určitě úzce souvisí. Na slavnostní vernisáži promluví Jaroslav Kolský, na klavír zahraje sám autor obrazů Stanislav Kadlec a na kytaru Adéla čiháková. Tato výstava nahrazuje původně plánovanou výstavu fotografií Milana Dlouhého, kterou její autor na poslední chvíli odvolal. O vystavujícím umělci si můžete přečíst více zajímavostí na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře. Úterý 25. března v 9 a 11 hodin Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Taneční centrum Praha - konzervatoř uvádí pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ vzdělávací program Jak se dělá tanečník Komorní soubor Balet Praha Junior představí program, který se snaží motivovat mladou generaci k tanci. Moderátor pořadu představí populárním způsobem nové pojetí taneční výchovy, hlavně přípravy profesionálního tanečníka. Prostřednictvím ukázek tréninků jednotlivých tanečních technik a choreografií budou představeny umělecké možnosti současného tanečního umění. Letošní 44. ročník hudebního festivalu Sukovy Sedlčany zahájí starosta města Ing. Jiří Burian a po jeho slovech uvede Jihočeské divadlo České Budějovice světoznámou operetu Florimonda Hervé MAM ZELLE NITOUCHE Rozpustilá slečna schovanka dívčího ústavu U Vlaštoviček, nesmrtelná Nituška v operetě, která díky Oldřichu Novému doslova zdomácněla i na našich operních scénách, Jihočeské divadlo nevyjímaje. Zvítězí vůně kostelního kadidla nebo divadelních šminek? To vám neřekneme, ale vězte, že tu správnou rovnováhu nastolí Amorovy šípy fešného poručíka potřené - vůní lásky! Komedie na slova H. Meilhaca a A. Millauda v překladu Oldřicha Nového. Režie Jana Kališová, hudební nastudování Martin Peschík. V hlavní roli IVA HOŠPESOVÁ. Dále účinkují sólisté JD: DAG- MAR VOLFOVÁ, GABRIELA BURIANOVÁ, JOSEF PRŮDEK, MILO- SLAV VESELÝ, ALEŠ VORÁČEK, SVATOPLUK SEM, ALEXANDR BEŇ, MIROSLAVA VESELÁ a jiní. Spoluúčinkuje orchestr a sbor Jihočeského divadla Č. Budějovice. Zbývající vstupenky obdržíte v našem předprodeji na radnici. Místa v sále si rezervujte na telefonním čísle Vynikající zpěvačku Pavlínu Jíšovou přivítáme v našem kulturním domě opět po delší době na společném koncertu se Žalmanem a Tondou Hlaváčem.

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - BŘEZEN 2008 STANISLAV KADLEC Populární herečky Mahulena Bočanová a Adéla Gondíková alternují v hlavní roli výborné anglické komedie Rozmarný duch v úterý v hodin. S malováním jsem začal přibližně od svých 18 let. Bylo to zpočátku takové spíše spontánní malování. Techniku jsem počátkem 80. let konzultoval s akademickou malířkou paní H. Hölzelovou. Při studiu obrazů jiných malířů jsem samozřejmě čerpal i z nich, ale stále více jsem se snažil být svůj a dávat do díla svoji energii a prožitek. O tom, že maluji přírodu a zejména stromy a les, už bylo dříve napsáno mnoho slov. Je známo, že mne tato tématika velmi zajímá a používám při ní různé techniky. Současnou výstavou bych chtěl na toto téma navázat a představit zcela nové obrazy interiérů lesa malované olejem. Tímto způsobem jsem prozatím nepracoval. Uvedené obrazy bych pak doplnil uhlovými a tužkovými studiemi. Moje obrazy, jak věřím, jsou ještě hlubší sondou do života lesa a stromů. V lese si mnohé věci uvědomíme, pokud ztišíme naše všudypřítomné myšlenky a vyženeme na okamžik svoje ego, můžeme cítit jeho energii a začneme chápat, že i my jsme součástí vyššího řádu, který zbytečně nemluví o svobodě, protože on je svobodou a světlem. On je dárcem života. čtvrtek 6. března ve 20 hodin film Německo - režie Donnersmarck (2006) ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH - Film se vrací do doby poměrně nedávné, na počátek 80. let, kdy je Východní Německo prolezlé tajnou policií Stasi, jež má tajných agentů a šestinásobek přisluhovačů. Na každého občana si vedou složku a postupně ji doplňují. Pavel Žalman Lohonka, jeden z našich nejlepších folkových zpěváků, zazpívá své největší hity na koncertu ve čtvrtek od hodin. čtvrtek 27. března ve 20 hodin film Rumunsko - režie C. Mungio (2007) 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY a 2 DNY - Film, oceněný Zlatou palmou z Cannes, nabízí mrazivě opravdový obraz socialistického Rumunska, na jehož pozadí se odehrává silný příběh dvou kamarádek - studentka Gabita se s pomocí Otilie chystá zbavit nechtěného těhotenství. 3

BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 3 Lyžařský areál na Monínci je od letošní sezóny převlečen do nového moderního kabátu. Foto: Jan Kuthan, koláž: Jan Bareš NA ZIMNÍ TÉMA Letošní zima nám přeje, a tak jsme

Více

Únor tradičně patří Masopustu. Letošní průvod v Sedlčanech startuje 12. února ve 14.30 hodin ÚNOR 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2

Únor tradičně patří Masopustu. Letošní průvod v Sedlčanech startuje 12. února ve 14.30 hodin ÚNOR 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2 Únor tradičně patří Masopustu. Letošní průvod v Sedlčanech startuje 12. února ve 14.30 hodin ÚNOR 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2 Napsat dobrou reportáž není vůbec jednoduché, mám vždycky nějakou představu,

Více

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 Exhibice mistra světa v kulturistice Petra Vaniše při loňských slavnostech Rosa byla součástí soutěže Silák Sedlčan. Foto: Jiří Matouš SLAVNOSTI ROSA - ohlédnutí 2007 Foto:

Více

autocross Sedlčanská kotlina 4. - 5. října 2008 ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 9

autocross Sedlčanská kotlina 4. - 5. října 2008 ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 9 Sedlčanská kotlina 4. - 5. října 2008 autocross Autoklub RAC Sedlčany pořádá v Sedlčanské kotlině mezinárodní závody v autocrossu. Program najdete uvnitř Radnice na str.

Více

BŘEZEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 3 V sobotu 8. března od 14 hodin se v Kulturním domě Josefa Suka uskuteční Velký dětský karneval, který, jako každoročně, pořádá Klub Velká Kobra. Návštěva sedlčanských studentů

Více

BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 Návštěva předškoláčků z mateřských škol mezi budoucími spolužáky v 1. základní škole Sedlčany. Halový turnaj TATRAN Sedlčany 2015 V neděli 1. února jsme v tělocvičně SOU

Více

LISTOPAD 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10

LISTOPAD 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 LISTOPAD 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 Na podzim roku 1991, tedy přesně před 20 lety, bylo v přízemí sedlčanské radnice zřízeno Regionální informační středisko. ZŠ KOSOVA HORA - ve spolupráci s neziskovou

Více

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

LISTOPAD 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 10

LISTOPAD 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 10 LISTOPAD 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 10 Podzim patří tradičně tanečním kurzům. Atmosféru této významné společenské události zachytil Petr Hochmaul. VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY konaných ve

Více

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany vystoupili 19. ledna s pořadem Tváře V. Havla v knihovně Václava Havla v Praze. Pořad doprovázela výstava prací žáků výtvarného

Více

ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8

ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8 ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8 Sedlčany hostí vrcholnou akci v aerobiku! Přijďte povzbudit sedlčanské sportovce! Na snímku jsou finalistky republikových soutěží jarní části letošní sezóny děvčata Pavla

Více

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva města podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 Týden knihoven TÝDEN KNIHOVEN 2011 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SEDLČANY Letos s mottem 15. KRAJ ČR - KRAJ KNIHOVEN PROGRAM: 3. 10. - 8. 10.: Přihlašování čtenářů zdarma Bez vás všech

Více

ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7

ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 6. ročník otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku aneb Vzhůru do pedálů Na úplný začátek patří mé poděkování všem účastníkům letošního otvírání cyklistické sezóny

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5

KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany Dne 17. dubna se v KDJS uskutečnila Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany, tentokrát za účasti

Více

LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11

LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11 Výlovy rybníků na Sedlčansku 27. 10. - 28. 10. Musík 4. 11. Roviňský 6. 11. Vrbsko 8. 11. Kumšík 12. 11. Solopysky dolní 15. 11. Solopysky horní 18. 11. Plužinec (Nedrahovice) LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII.

Více

ÚNOR 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 2

ÚNOR 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 2 Snímky k článku o Školním parlamentu 1. ZŠ Sedlčany (čtěte uvnitř) Studenti GaSOŠE tvořili s klienty v MELE o.p.s. Studenti 2. ročníku sedlčanského gymnázia se spolu s paní

Více

LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014

LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014 LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014 Střípky z muzejního roku 2013 Vážení čtenáři Radnice, jako každoročně, tak i tentokrát Vám v lednovém čísle časopisu Radnice připomínám některé aktivity, které se

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 9

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 9 V srpnu hostilo naše město basketbalové soustředění Basketball Academy Sparta Praha. Jeho účastníci se na památku zvěčnili na sedlčanském náměstí. Zastupitelstvo města Sedlčany

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Typická vůně perníků a teplé medoviny se už od ranních hodin linula ve čtvrtek 29. listopadu kroměřížským Velkým náměstím. Radnice na tento den připravila vánoční jarmark

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 Momentky z Velké ceny Sedlčan. V závodě sedlčanských škol si nejlépe vedla 2. ZŠ Propojení AKTUALITY Z RADNICE Z deníku sedlčanského starosty ing. Jiřího Buriana

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál 10/2008 16. května 2008 Cena 6,00 Kč New Eyes navázal druhým ročníkem NEW EYES Sušice 2008 Od 9. května letošního roku se datuje pokračování americko-českého projektu Nové oči, se kterým se mohli studenti

Více

Starostův sloupek. Změny ve vyhlášce o místním poplatku. Cena Města Kaplice za rok 2005. ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006

Starostův sloupek. Změny ve vyhlášce o místním poplatku. Cena Města Kaplice za rok 2005. ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006 ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006 Starostův sloupek Své místo v prosincovém kalendáři již pevně zaujalo vyhodnocení našich spoluobčanů, kteří v příslušném kalendářním roce výrazně přispěli nebo přispívají

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více