Sdružení VIRTUS o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení VIRTUS o. s."

Transkript

1 Sdružení VIRTUS o. s.

2 Sdružení VIRTUS o. s. je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky. Hlavním cílem sdružení je v souladu se zákony ČR pomáhat dětem i dospělým osobám k trvalému sociálnímu začlenění a osobnímu růstu. Chceme vytvářet podmínky pro celkové zlepšení kvality jejich života. Hlavním předmětem činnosti sdružení je výchovné, vzdělávací, aktivizační, relaxační a kulturní činnosti pro děti i dospělé s akcentem na soulad s jejich přirozenými životními podmínkami. Kontakt: Sdružení VIRTUS, Polská 307, Česká Ves, Tel: , mobil: a Internet: Běžný účet: ČSOB, pobočka Jeseník č. účtu: /0300 Sdružení VIRTUS o. s. má přidělené identifikační číslo organizace IČO

3 Slovo úvodem: Uplynulý rok byl ve znamení zvyšování úrovně kvality námi poskytované služby a řada ozdravných kroků se skutečně osvědčila. V návaznosti na nízkoprahovost našeho zařízení jsme se v rámci individuální i skupinové práce cíleně zaměřili na hlubší sebepoznání člověka, na probuzení a rozvoj jeho tvořivosti i na uzdravení jeho vztahu k sobě samému, k lidem kolem sebe a k hodnotám, které nás přesahují. Vážný nedostatek financí nás sice v našich aktivitách velmi limitoval, zejména personálně, ale dokázali jsme to nejen vydržet, ale i překonat a vytrvat v našem úsilí. Mám radost, že členové našeho sdružení, zaměstnanci i dobrovolníci si ve VIRTUSU našli způsob, jakým chtějí pomáhat při naplňování našich společných cílů. Vážím si toho, že důvěřujeme jeden druhému a umíme se společně dívat jedním směrem a to i přes všechny těžkosti a nedorozumění, které tuto práci zpravidla provázejí. Můj upřímný dík patří nejen všem mým kolegům, ale rovněž našim příznivcům a přátelům, kteří při nás stojí v dobách radostných i horších. Velmi si vážíme jakékoliv podpory, která k nám přichází z vlastních řad i zvenčí v podobě upřímného povzbuzení, duchovní posily nebo podpory finanční. Děkuji také všem odborníkům z jiných pomáhajících profesí, rovněž rodičům a ostatním rodinným příslušníkům za vstřícnou spolupráci a ochotu pomáhat nám i těm, pro které tu jsme. Ludmila Liberdová Statutární zástupce organizace, ředitelka centra

4 Organizační struktura organizace Valná hromada RADA (předseda, jednatel, pokladník) kontrolní revizní komise ŘEDITELKA Projektový manažer personalista Hlavní účetní asistentka účetní Klub VIRTUS Studio sebepoznání a rozvoje osobnosti Volnočasové prožitkové programy Divadelní soubor Křesťanské programy zam. zam. zam. DPP DPP DPP

5 Vývoj aktivit Sdružení VIRTUS v r. 2008: Sdružení VIRTUS o. s. je nezisková organizace, která působí nejenom ve městě Jeseník, ale v celém Jesenickém regionu již od roku V roce 2008 jsme v duchu základního článku stanov Sdružení VIRTUS: pomáhat dětem i dospělým osobám k trvalému sociálnímu začlenění a osobnímu růstu, pokračovali ve svém úsilí nejenom zdokonalit a zkvalitnit poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, volnočasového Klubu Virtus, ale rovněž v tvorbě dalších aktivit, které by umožňovaly dětem i dospělým citlivě a systematicky napomáhat k rozvoji jejich osobnosti k objevování sebe sama, probuzení talentu i jiných tvořivých schopností a dovedností a to formou již mírně nadprahových programů, které plynule navazují na poslání služby NZDM a jeho funkci doplňují a rozšiřují tak, aby směřovaly k hlubšímu sebepoznání člověka a k uzdravení jeho vztahu k sobě samému, k lidem kolem sebe i k hodnotám, které nás přesahují. V tomto duchu jsme v roce 2008 dětem i dospělým poskytovali tyto sociální služby a aktivizační programy: Studio sebepoznání a rozvoje osobnosti, kde bylo klientům poskytováno základní psycho-sociální poradenství v různých životních situacích a to buď formou jednorázových rozhovorů a následnou delegací klienta k odborníkovi anebo individuální či skupinovým terapeutickým doprovodem, který si žádá dlouhodobější ozdravný proces. Toto studio zorganizovalo rovněž řadu prožitkových, regeneračních a vzdělávacích seminářů pro širokou laickou i odbornou veřejnost, letní tábor pro mládež nad 15 let a několik víkendových programů. Nízkoprahový volnočasový klub pro děti a mládež je od roku 2007 registrovanou sociální službou NZDM Virtus s pověřením sociálně právní ochrany dětí a mládeže se všemi službami, které zákon ukládá. Volnočasové prožitkové aktivity fungují jako samostatná programová jednotka, která působí paralelně se sociální službou NZDM a zároveň tuto službu přímo rozvíjí a doplňuje. Křesťanské programy jsou aktivita, která je otevřena nejenom dětem a mládeži, ale i dospělým již od roku Jejím cílem je příprava prožitkových, kreativních a duchovních programů, zaměřených rozvoj eticko morálních hodnot. Centrum realizace aktivit sdružení je v městě Jeseník, na ulici Tovární 234 ve dvou podlažích areálu bývalého Moravolenu.

6 Popis jednotlivých aktivit 1. Studio sebepoznání a rozvoje osobnosti: Vedoucí: Ludmila Liberdová Adresa: Tovární 234, Jeseník, Tel: Mobil: www: Nabízí široké veřejnosti všech věkových kategorií zejména tyto služby a vzájemně navazující aktivity: a. Psychosociální poradenství a terapeutickou pomoc. b. Prožitkové, vzdělávací a regenerační semináře i jiné aktivity 1.a: Psychosociální poradenství a terapeutická pomoc je poskytována zejména dospělým osobám na základě sjednaného setkání, kde je konkrétně pojmenována zakázka klienta. Pojmenováním této zakázky terapeut vstupuje s konkrétním klientem do krátkodobého či dlouhodobého vztahu, který má svůj individuální dynamický průběh. Krátkodobý vztah může být datován dvěma nebo třemi sezeními, dlouhodobý ozdravný proces může trvat, jak každodenní praxe ukazuje, i déle než rok. Nejčastějšími společnými cíli, ke kterým naše klienty doprovázíme, jsou: Orientovat se ve vlastních pocitech a myšlenkách, nalézt své místo ve vlastním sociálním prostředí, učinit konkrétní kroky pro uzdravení vztahů uvnitř rodiny případně širší sociální skupiny (která toto prostředí nahrazuje), včas vyhodnocovat různé negativní vlivy, které byly v minulosti příčinou násilného nebo sebedestruktivního jednání atd. Klienti se učí zralým způsobem řešit své problémy a konflikty, vychovávat děti vlastním osobním příkladem v úctě k životu a s ohledem na jejich vlastní individualitu. Pomáháme jim rozvíjet jejich talent a tvořivost, spolupracujeme v procesu disblokace vlastní seberealizace a vyhledáváme konkrétní příležitosti k vlastnímu uplatnění ve společnosti. K naplnění těchto konkrétních cílů dochází formou terapeutických technik a postupů terapeutické společnosti NEST (New Experiences for Survivors of Trauma) s centrem v polském Rybniku nebo formou technik drama terapie, buď během individuálních, nebo skupinových setkání. Individuální setkání nabízejí klientům větší časový prostor pro řešení jejich konkrétního případu, zatímco skupinová sezení využívají potenciálu dynamiky sociální skupiny, která v mnohých případech formou zpětných vazeb urychluje klientův ozdravný proces. Jsme rovněž v úzkém kontaktu s ostatními pomáhajícími profesemi (psycholog, psychiatr, sociální pracovníci) a nezřídka dochází ke vzájemné delegaci klientů či fůzi informací, nezbytných pro komplexní a účinnou pomoc.

7 Krizová intervence je poskytována zpravidla formou jednorázového setkání s osobou v konkrétní tísni či psychickém vypětí, které přesahuje aktuální schopnost dané osoby k řešení vzniklého problému. Hlavním cílem této pomoci je odemočnění a pojmenování problému s vyústěním v nalezení možností, kterými lze danou situaci řešit nebo nahlédnutí na to, jak je možno nadále postupovat s cílem konstruktivního řešení vzniklé situace. Kvalitativní hodnocení: Terapeutické doprovázení jednotlivých osob či celistvých skupin je proces nejen dlouhodobý, ale i velmi náročný jak pro klienta, tak i pro doprovázejícího terapeuta. Z velké většiny zakázek klientů, s kterými právě pracujeme a jejichž ozdravný proces a vývoj pečlivě monitorujeme je však za rok 2007 jasný velký posun vpřed, k společně vytyčenému cíli. Jedna ze tří terapeutických skupin byla uzavřena, což je vždy velký úspěch terapeutovy snahy. Jen několik klientů odešlo z terapeutického procesu předčasně a tak lze plnění cílů této služby vnímat velmi pozitivně. Kvantitativní hodnocení: Celkový počet uživatelů služby: 136 Počet uživatelů individuální terapie či poradenství: 68 Počet uživatelů skupinových sezení: 29 Celkový počet kontaktů v rámci skupinových sezení: 145 Celkem kontaktů individuálních: 351 Počet osob využivších intervenční pomoc: 36 1.b: Prožitkové, vzdělávací a regenerační semináře a aktivity: Cíle těchto doplňkových aktivit, které plynule navazují na terapeutickou činnost Studia sebepoznání a rozvoje osobnosti a Volnočasového klubu pro děti a mládež VIRTUS jsou: - nalézat své vlastní, osobité talenty, které člověka aktivizují ke kreativnějšímu a bohatšímu životu - v dostupné míře tyto schopnosti nadále rozvíjet a kultivovat - aktivně vyhledávat či přímo vytvářet příležitosti k vlastnímu sebeuplatnění V rámci této aktivity byly v roce 2008 uskutečněny pod vedením zkušených lektorů tyto semináře a workshopy: : Terapie tužkou (základní kurz) : Terapie tužkou (pokročilé setkání) : Intenzivní výcvikový seminář v terapeutickém programu NEST : Terapie tužkou (opakování základního kurzu) : Terapie tužkou (organizováno jako výjezd v Třemešné) : Mezinárodní konference terapeutů programu NEST : Setkání s tvořivostí (víkend napříč multikulturní aktivitou) TERAPIE TUŽKOU - aneb o co tu jde Kurzy Terapie tužkou se na jiných místech pořádají pod názvem Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Škola portrétování, Tužka apod. Jedná se o kurzy, které napomáhají lidem k uvolnění, učí je objevovat vlastní přirozené dary a schopnosti, podněcují chuť k tvoření a především pomáhají pomocí správných metod a cvičení objevit skutečnost, že každý umí kreslit.

8 Historie těchto kurzů: Na území Jesenicka od října loňského roku 2007 pořádáme v rámci našeho sdružení kurzy pod názvem Terapie tužkou. Tyto kurzy se konaly nejprve ve spolupráci s agenturou MaDaMi (sídlo Prostějov) s paní Helenou Kostelníkovou, díky které jsme do této problematiky umění kreslit pronikli. V tomto roce 2008 jsme začali kurzy nabízet sami se svými vyškolenými lektory Jan Hanulík a Kristýna Hanulíková - v prostorách našeho sdružení i na jiných místech regionu. Mimo hlavní kurzy nabízíme i pokračující setkání, kde si účastníci mohou utvrdit získané zkušenosti a poradit se s odbornými lektory. Když účastníci zvládnou nakreslit 5 portrétů, obdrží osvědčení. Kvalitativní hodnocení: Tyto speciální workshopy a semináře, které jsou rovněž otevřeny široké veřejnosti napříč celým věkovým spektrem, byly účastníky hodnoceny velmi kladně. Jak dobrá praxe ukázala, v účastnících těchto workshopů se aktivizuje dříve netušený nebo zapomenutý potenciál vlastní kreativity a tvůrčích schopností. Kvantitativní hodnocení: celkový počet účastníků 69 nejstarší účastník 69 let nejmladší účastník 4 roky počet dětí na kurzech 10 osvědčení (dokončených 5 portrétů) 22

9 2. Nízkoprahový volnočasový Klub VIRTUS pro děti a mládež: Projekt Pro Lepší vztahy Vedoucí: Yvona Wrožynová Adresa: Tovární 234, Jeseník, Tel: Mobil: www: Nízkoprahový volnočasový klub pro děti a mládež je otevřen pro děti a mládež již od roku Od té doby prošel mnoha kvalitativními i personálními změnami. Od roku 2007 je registrovanou sociální službou dle zákona 108 s pověřením sociálně právní ochrany dětí a mládeže se všemi službami, které zákon ukládá. Popis realizace služby NZDM volnočasového Klubu VIRTUS: Volnočasový klub je otevřen celoročně, 5 dní v týdnu. Od ledna do prázdnin byl otevřen od 13:30 do 18:30 hod. V následujících měsících pak až od Ukázalo se totiž, že většina dětí přichází až kolem hodiny. Na počátku klubu mají děti možnost vyjádřit (verbálně nebo pomocí např. kresby) s jakou náladou do klubu přichází. Pokud potřebují ventilovat svůj hněv nebo smutek, volíme hned z kraje programu takovou individuální činnost, která to konkrétnímu dítěti, či celé skupině umožní. Tím lze předejít mnoha negativním situacím v dalším průběhu společného programu. Příchod i odchod každého dítěte je zapisován do klubového zápisníku. Zde jsou rovněž zaznamenávány informace o společném programu, nestandardní situace během společného dne a ostatní kvantitativní údaje návštěvnosti klubu. Od 14 do 15:30 probíhá volný program za přímého dohledu vedoucích (děti tento čas tráví jednotlivě nebo ve skupině podle své vlastní volby). V 15:30 započne plánování dalšího společného programu. Odpovědnost na tomto společném plánu je rozdělena rovným dílem mezi vedoucí i děti. Spoluodpovědnost dětí na tvorbě společného programu má velmi pozitivní vliv na rozvoj jejich sociálních dovedností i vědomí vlastní integrity ve skupině a vlastního vlivu na tvorbu celkové atmosféry ve skupině. V konečném důsledku toto vědomí dětí zcela přirozeně stimuluje jejich sociální dovednost k aktivní angažovanosti na tvorbě své vlastní životní cesty. Od 15:30 do 17:30 probíhá společný plánovaný program s přímou účastí vedoucích. Zpravidla se jedná o kombinaci sportovních, společenských, stolních a prožitkových her v interiéru i exteriéru klubu. Zejména mimo zimní měsíce děti často využívají možnost sportovního vyžití v exteriéru. To plně umožňuje poměrně rozlehlý park, který je v bezprostřední blízkosti klubových prostor.

10 Od 17:30 do 18:15 probíhá společné sdílení prožitků a emocí a hodnocení společně tráveného dne. Součástí tohoto hodnocení je tzv. závěrečné kolečko, kde se každé dítě může vyjádřit k průběhu programu i ke každému, kdo se programu účastnil. Děti i vedoucí mají možnost udílet plusové body jednotlivcům na základě jejich osobního přínosu do programu dne, či na základě jejich chování. Toto bodování vytváří dětem prostor nejenom slyšet pozitivní (anebo i korektivní negativní) reflexi na sebe sama, ale i možnost naučit se nahlas vyslovit před skupinou pochvalu, ocenění či uznání konkrétnímu kamarádovi. Každému účastníkovi se body sčítají. 1x za 14 dní je v klubu otevřena tržnice, plná dobrot, užitečných předmětů, konfekčních doplňků a vtipných dárků. Zde mohou děti své body (v podobě klubových peněz) dle vlastní volby proměnit. Finále závěrečného kolečka tvoří společné rituální rozloučení. Od 18:15 do 18:30 probíhá společný úklid. Vedoucí i děti si vyberou prostor, za jehož pořádek a připravenost pro další den osobně odpovídají. V 18:30 18:45 probíhá společný odchod z budovy. V roce 2008 jsme se plně soustředili na práci s konkrétním jednotlivcem. V rámci tohoto zájmu o konkrétní dítě byl zřízen tzv. kec-kout, který je dětem otevřen po celý čas provozu klubu. Zde probíhají dle aktuální potřeby individuální i skupinové rozhovory dětí s vedoucím, řeší se tu vztahové záležitosti mezi dětmi ve skupině a podobně. Tento poradenský prostor je plně otevřen i rodičům dětí. Díky tomu, že průběh každého klubového dne zajišťují vždy 1 volnočasový pedagog a 1 nebo 2 dobrovolníci, je tento kec-kout dětem i rodičům během dne k dispozici, aniž by narušoval spontaneitu průběhu vlastního programu klubu. Jeden pracovník se věnuje programu a druhý se může souběžně věnovat individuálním potřebám konkrétního jednotlivce. Mimo tento standardní klubový program, je každý den, vždy od 14 do 18 hod. otevřen pro zájemce specializovaný kroužek, zajišťovaný jedním dobrovolníkem. Pondělí výuka hry na kytaru a flétnu, úterý výuka sebeobrany, středa ruční práce, čtvrtek stolní hry. Pátek je obecně vyhrazen pro besedy, turnaje, soutěže a večerní nebo noční akce. Souběžně s tímto stabilním programem proběhlo v roce 2008 mnoho rozšiřujících volnočasových akcí. V roce 2008 jsme pracovali se skupinou dětí, které často pocházely z rodin neúplných a sociálně či morálně nestabilních. V některých případech bylo nutné při řešení konkrétních případů přímo spolupracovat s odborem sociální péče města Jeseník nebo kriminální policií. Cílovou skupinou projektu nízkoprahového volnočasového klubu VIRTUS jsou děti a mládež, která je ve svém vlastním sociálním prostředí ohrožena nebo již zasažena socio-patologickými vlivy (jako jsou gambling, alkoholismus, zneužívání návykových látek, promiskuita a zejména nedostatek možností využít svůj volný čas progresívním a konstruktivním způsobem. Kvalitativní hodnocení: Již od počátku existence služby NZDM volnočasového klubu VIRTUS je jedním z prioritních cílů tohoto programu vybudování osobního vztahu mezi pedagogem (vychovatelem) a dítětem, někdy i širší rodinou dítěte, který je nosnou konstrukcí pro pozitivní vliv na další psychosociální rozvoj klienta. Jedná se o dlouhodobý a oboustranně psychicky náročný proces. Problémy nastávají zvláště ve chvíli, kdy již zaběhnutá skupina dětí je obohacena o nové příchozí, kteří často s obtížemi postupně uvykají zásadám, které jsou v klubu nezbytné pro udržitelnost této živoucí sociální skupiny. Navíc nutno zdůraznit, že v nejednom případě nahrazujeme či doslova suplujeme dítěti původní sociální skupinu, kterou by měla být kompletní a zdravě fungující rodina. Plnění tohoto cíle vyžaduje během každodenního programu od pedagoga i dobrovolníků velmi intenzivní pozornost k projevům každého dítěte, kterou lze formou pochval či napomenutí velmi efektivně zúročit, vždy na závěr každého dne. V rámci dlouhodobého sledování dětí, které pravidelně navštěvují naše zařízení, lze odpovědně říci, že se tento prioritní cíl daří již několik let velmi uspokojivě plnit. Dalším prioritním cílem je nabídnout dětem a mládeži co nejširší spektrum volnočasových aktivit, které jsou v celkovém dopadu nejenom konstruktivní a pozitivní motivací pro konkrétní dítě (či celou skupinu), jak nakládat s možnostmi svého volného času i mimo přímé prostředí klubu, ale i pozitivní motivací pro utváření zdravé osobnosti, která si je vědoma své vlastní hodnoty i odpovědnosti vůči své přirozené sociální skupině ve společnosti. Díky kvalitnímu personálnímu zajištění realizace služby v roce 2008 můžeme odpovědně konstatovat, že i tento prioritní cíl se zdařilo realizovat.

11 Kvantitativní hodnocení: počet nových uživatelů služby: 28 celkový počet uživatelů služby: 64 z toho: ve věku 6 15 let: 55 ve věku let: 9 celkový počet kontaktů: 1208 počet pomáhajících rozhovorů: 148 počet krizových intervencí: 26 počet intervencí s rodiči: 6 průměrný počet návštěvníků na den pracovního výkonu: 10,5 celkový počet ostatních volnočasových aktivit: 25

12 3. Volnočasové aktivity: Vedoucí: Kristýna Hanulíková Adresa: Tovární 234, Jeseník, Tel: Mobil: www: 3.a: Volnočasové aktivity jsou samostatným programem naší organizace, který působí paralelně se sociální službou volnočasového zařízení a zároveň tuto službu přímo doplňuje. Tento program je otevřen nejenom dětem, které pravidelně zmíněnou sociální službu využívají, ale především takovým dětem a mládeži, které tuto službu z různých důvodů využívat nemohou anebo nechtějí. Popis a harmonogram akcí uskutečněných v roce 2008: Leden: 1) výlet na vernisáž výstavy divokých šelem a následná diskuze o prožitcích dětí na této výstavě. 2) beseda v čajovém klubu na téma současná ekologie a já. Akce proběhla ve spolupráci s organizací Brontosaurus Jeseník. Únor: 3) společné řádění v krytém bazénu, 4) výlet do ZOO v Olomouci, 5) výlet do sportovního areálu v lázních Jeseník, 6) návštěva kina. Březen: 7) beseda v prostorách klubu O životě, aneb otázky a odpovědi, které nás přesahují, 8) beseda se živoucím hrdinou a radním Města Jeseník na téma Moje pěší pouť do Kompostely smysl cesty může být i cesta sama. Duben: 9) společná organizace s dětmi akce Otvírání Země, (každoroční akce pořádané ve spolupráci s Městem Jeseník), 10) návštěva Divadelní žatvy (celodenní přehlídka amatérské divadelní produkce souborů nejenom z Jesenicka), 11) videonoc v klubu (děti vyberou 1 až 2 filmy, které během noci společně s vedoucím shlédnou. Následuje společná diskuze nejenom na téma emocí vyvolaných filmem, společné vaření večeře a ve 23 hod. večerka. Akce končí společnou snídaní následující den) Květen: 11) vystoupení na dětské Bambiriádě. (Tato akce je pořádána každoročně ve spolupráci s ostatními NO v Jeseníku. Děti zde předvádějí velmi početnému publiku různá kulturní čísla, která se během roku naučily), 12) návštěva divadelního představení v jesenickém divadle, 13) návštěva pouťových atrakcí Červen: 14) vystoupení dětí na dni otevřených dveří v organizaci Virtus a jejich veřejná performance toho, co se zde naučily 15) opakování akce videonoc v klubu. Červenec: 16) letní pobytový tábor Dumping (celotýdenní pobytová akce pro děti do 15 let, plná sportovních, akčních, dramatických a prožitkových programů zajišťovaná 2 pedagogy, zdravotníkem a 4 dobrovolníky). Září: 17) Akce After YES Dumping, (celovíkendové setkání účastníků táborů a vzpomínání na společně prožité chvíle. Tato akce je zaměřena na dalším rozvíjení přátelských vztahů dětí a mladých lidí, které byly navázány na těchto pobytových akcích). Říjen: 18) akce Prožitkárna, (akce pro starší návštěvníky klubu, plná prožitkových překvapení), 19) akce Vernisáž, (multi-kulturní, celovečerní akce, pořádána v budově divadla Jeseník). Listopad: 20) narozeninová party v klubu (několik dětí společně slavilo své narozeniny a pedagogové klubu připravili pro všechny takovou alternativu, která byla plná dobré zábavy od začátku až do konce bez jediné kapky alkoholu). 21) víkendová výprava na chatu Smrčník. (Jde o alternativu pobytových táborů, zkrácenou na 3 dny plné akcí, překvapení a her). Prosinec: 22) Adventní noc v klubu, (společné prožití vánoc s přidanou hodnotou duchovního rozměru, který k nim nerozlučně patří), 24 a 25) společná návštěva 2 adventních koncertů (akce plná krásné vážné hudby na profesionální úrovni).

13 3.b: Činnost divadelního souboru MANDATUM: Divadelní soubor MANDATUM vznikl v roce 2001, jako sekce jesenického divadelního souboru Lyra. Od podzimu roku 2006 přešel tento soubor pod vedení a podpůrčí ochranu Sdružení VIRTUS. V souladu se svými stanovami jsme zabezpečili podmínky nejen pro pravidelnou tvůrčí činnost členů souboru, ale nabídli jsme i technicko - hospodářské a organizační zázemí. Soubor MANDATUM je otevřen všem zájemcům, kteří mají zájem o aktivní tvorbu a osobností růst v amatérském divadle. Během letošního roku se soubor rozrostl na 20 pravidelně účinkujících dětských i dospělých členů a nacvičil představení O ševci Matějovi, aneb kterak se bludičkám vdavek zachtělo, které je určené nejenom, ale především dětskému publiku. Toto představení mělo již 7 repríz po celém regionu Jesenicka.

14 4. Křesťanské programy Vedoucí: Kristýna Hanulíková Adresa: Tovární 234, Jeseník, Tel: Mobil: www: Křesťanské programy pro mládež i dospělé jsou samostatným programem, který organizujeme od roku 2006 na různých místech Jesenicka. Prioritní cílovou skupinou tohoto programu je převážně mládež ve věku od 15 do 26 let, ale je plně otevřen i aktivnímu zapojení dospělých účastníků. Cílem křesťanských programů je příprava prožitkových, kreativních a duchovních aktivit, zaměřených na rozvoj eticko-morálních hodnot a posílení vzájemných vztahů v rodině i v jiných sociálních prostředích, kde se mladí lidé pohybují. Programy na sebe během roku navazují a vrcholem je vždy letní tábor Yes, který letos proběhl již po třetí. Sdružení VISRTIS tyto křesťanské aktivity organizuje, společensky i ekonomicky zaštituje, celková tíha jejich realizace ale spočívá na mnoha dalších externích spolupracovnících (kněží, křesťanští dobrovolníci, řeholníci, terapeuti apod.) lidech, bez jejichž pomoci by bylo uskutečnění tohoto programu jen sotva možné. V roce 2008 proběhly v rámci křesťanských programů tyto prožitkové akce a semináře: : Přípravné setkání tábora Yes poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor : Prožitkový duchovní program pro mládež - Dřevohostice - Přerov 3. 8.: Přípravné setkání tábora Yes Jeseník Virtus : Tábor Yes poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor : PoYes (po táborové setkání) Mikulovice Široký Brod : MeziYes (mezi táborové setkání - silvestr) poutní místo Maria Hilf u Zl. Hor V rámci tohoto programu bylo tématem roku a především letošního tábora Uzdravení rodových kořenů. Během přednášek, nejrůznějších workshopů a setkávání ve skupinách, které byly součástí tábora, jsme se tematicky zaměřili na bariéry v sociálních vazbách a vztazích, na hranice, které jsou přirozenou součástí vztahů, na nutnost odkrytí a uzdravení naši minulosti a rovněž na význam odpuštění, smíření a modlitby jako takové. Řada mladých lidí díky odborné pomoci terapeutů a kněží udělala významné kroky na cestě ke svému vnitřnímu uzdravení a posílení vztahů v rodině.

15 Kvantitativní hodnocení: Celkový počet účastníků akcí: 130 Účastnící let: 80 Účastníci, lektoři, přednášející a hosté nad 26 let: 50 Stálí, pravidelní účastníci akcí: 46 Počet účastníků a organizárotů tábora Yes: Průměrný počet účastníků na navazujících setkáních během roku: 35 Celkový počet pomáhajících rozhovorů: 138 Celkový počet intervencí během programů: 9 Celkový počet intervencí s rodiči: 23

16 Finanční zpráva za rok 2008 ROZVAHA k Účet AKTIVA Kč Účet PASIVA Kč 112 materiál krátkodobé půjčky výrobky dodavatelé peníze zaměstnanci bankovní účet sociální a zdravotní pojištění odběratelé ostatní přímé daně poskytnuté zálohy dohadné účty pasivní ostatní přímé daně náklady příštích období hospodářský výsledek nevyúčtované příspěvky ztráta ztráta dlouhodobé půjčky AKTIVA celkem PASIVA celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT rok 2008 Účet NÁKLADY Kč Účet VÝNOSY Kč 501 materiál tržby za vlastní výrobky spotřeba energie tržby z prodeje služeb spolřeba ostatních neskl.dod změna stavu výrobků opravy a udržování úroky z účtu cestovné přijaté příspěvky náklady na reprezentaci tržby z prodeje materiálu služby dary a nadační příspěvky mzdové náklady členské příspěvky odvody zaměstnavatele provozní dotace MPSV ostatní sociální náklady provozní dotace MěJes ostatní daně a popatky provozní dotace OlKr ostatní pokuty a penále manka a škody jiné provozní náklady NÁKLADY celkem VÝNOSY celkem rozdíl (ztráta) Příloha k účetní závěrce

17 Přehled o příjmech a výdajích 2008 (Cash Flow) účet Přehled o příjmech Kč účet Přehled o výdajích Kč 211 Hotovost k xx náklady celkem Bankovní účet k změna stavu zásob průběžné položky k dodavatelé změna Stav peněžních prostředků celkem 32 k zaměstnanci změna xx výnosy celkem sociální a zdravotní pojištění FÚ ost.přímé daně změna odběratelé změna doplatky mezd přev. změna zálohy změna časové rozlišení změna aktivace dohadné účty změna přijaté krátkodobé půjčky splacené krátkodobé půjčky přijaté dlouhodobé půjčky splacené dlouhodobé půjčky Provozní příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční příjmy celkem 0 Investiční výdaje celkem 0 Příjmy celkem Výdaje celkem Hotovost k Bankovní účet k Stav peněžních prostředků celkem 39 k Kontrolní součet Kontrolní součet V Dubicku dne Bc. Miluše Rýznarová Příloha k účetní závěrce dle ustanovení 18 odstavce 1 písmene c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášek č. 476/2003 Sb. a č. 548/2004 Sb. k ust. 7 odst. 3 ZÚ: Účetní jednotka prohlašuje, že ke dni sestavení účetní závěrky jí nejsou známy skutečnosti, které by ji zabraňovaly pokračovat v činnosti, nedostatek finančních prostředků může být důvodem k omezení činnosti. K ust. 7 odst. 4 ZÚ: Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny. K ust. 7 odst. 5 ZÚ: Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K ust. 18 odst. 2 ZÚ: Název: SDRUŽENÍ VIRTUS o.s. Sídlo: Polská 307, Česká Ves, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: občanské sdružení Účel, pro který byla účetní jednotka zřízena: výchovná činnost s dětmi a mládeží Rozvahový den: , Okamžik sestavení účetní závěrky:

18 K ust. 30 odst. 1 vyhlášky: a) registrace dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů u MV ČR: VS/1-1/44548/00-R dne , statutární zástupce vedoucí Ludmila Liberdová, činnost: hlavní dle stanov poskytování sociálních služeb hospodářská Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu. b) vlastní jmění bez obsahu c) obecné informace: účetní období: kalendářní rok účetní metoda: podvojné účetnictví způsob zpracování: na počítači účetní firmou MiRyz Soft s.r.o., Nová ulice 304, Dubicko, PSČ úschova účetních záznamů: v písemné formě v sídle účetní jednotky, v elektronické podobě v sídle účetní firmy oceňování: v souladu s předpisy odpisování: pouze u majetku, který nebyl darován či pořízen z dotací anebo grantů, shodně ve výši daňových odpisů bez obsahu odchylky, oprávky, opravné položky, rezervy: bez obsahu d) významné události: bez obsahu e) oceňování aktiv: v souladu s předpisy bez úprav a přepočtů f) držba podílu: bez obsahu g) přehled splatných závazků: sociální zabezpečení: 5,5 tis. Kč zdravotní pojištění: 2 tis. Kč daňové nedoplatky: bez obsahu h) držba akcií nebo podílů: bez obsahu i) majetkové cenné papíry: bez obsahu j) dlužené částky a dluhy kryté zárukou: bez obsahu k) jiné závazky neobsažené v rozvaze: bez obsahu l) výsledek hospodaření: hlavní činnost ztráta -178 tis. Kč včetně přijatých darů, hospodářská činnost zisk 1 tis. Kč m) průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 3, z toho 1 současně statutárním zástupcem, mzdové náklady 499 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 172 tis. Kč n) odměny a funkční požitky: bez obsahu o) účast statutárních zástupců v osobách s jiným smluvním vztahem: bez obsahu p) zálohy a úvěry poskytnuté statutárním zástupcům: bez obsahu q) ovlivnění výpočtu zisku nebo ztráty: bez obsahu r) zjištění základu daně: viz přiložená tabulka s) rozdíl daňové povinnosti běžného a minulého období: bez obsahu t) významné položky výkazů: přijaté provozní dotace z rozpočtu MPSV ČR 600 tis. Kč, Města Jeseník 45 tis. Kč u) přijaté dary Bc. Miluše Rýznarová, Dubicko, 75 tis. Kč Kristýna Hanulíková, Libčice nad Vltavou, 33 tis Kč Mgr. Michal Semín, Černošice, 30 tis. Kč Ludmila Liberdová, Česká Ves, 22 tis. Kč Tomáš Souček, Praha, 14 tis. Kč Petr Němec, Jeseník-Dětřichov, 12 tis. Kč Ludmila Rauh, Libčice nad Vltavou, 11 tis. Kč Vlasta Dvořáčková, Zábřeh, 11 tis. Kč Marie Hubačáková, Praha, 10 tis. Kč Věra Horká, Město Albrechtice, 7 tis. Kč

19 Jiří Urbánek, Mikulovice, 7 tis. Kč Modic Line s.r.o., Jeseník, 7 tis. Kč Pavla Gorolová, Jeseník, 6 tis. Kč Martin Rýznar, Dubicko, 6 tis. Kč Martin Dýma, Jeseník, 5 tis. Kč Marcel Krajzl, Zátor, 5 tis. Kč Hana Nováková, Jeseník, 4 tis. Kč Mgr. Pavel Vnenk, Ostrava, 4 tis. Kč Vlasta Klíčová, Zlín, 3 tis. Kč Petra Rýznarová, Česká Ves, 3 tis. Kč Zuzana Hanzlíková, Jeseník-Lázně, 2 tis. Kč Karel Dvořáček, Zábřeh, 2 tis. Kč Jana Červená, Jeseník, 2 tis. Kč Lubomír Malina, Česká Ves, 2 tis. Kč Pavlína Temnáková, Město Albrechtice, 1 tis. Kč Dominik Liberda, Česká Ves, 1 tis. Kč Veronika Peštulková, Jeseník, 1 tis. Kč Petra Lednická, Jeseník, 1 tis. Kč. Monika Jarošová, Třemešná, 1 tis. Kč Diana Kubíčková, Javorník, 1 tis. Kč Lada Rejmanová, František Lednický, ŘKF Vidnava, Ludmila Gavlasová v) veřejné sbírky: bez obsahu w) vypořádání výsledku hospodaření roku 2007: zisk ve výši -228 tis. Kč převedena na účet neuhrazené ztráty Příloha sestavena dne , Bc. Miluše Rýznarová, daňový poradce ev. č , certifik. Bilanční účetní ev. č. 0342

20 Děkujeme všem institucím za jejich finanční podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomoucký kraj Město Jeseník Děkujeme i všem dalším subjektům a osobám za jejich pomoc v roce 2008

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 ČERVEN 2011 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Zdeněk

Více

Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Výroční zpráva Kompas Social o.s. Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR

Více

Úvodní slovo... 2. Kdo jsme?... 3. Organizační struktura OS Krok... 4. Zaměstnanci... 5. Historie Občanského sdružení Krok... 8

Úvodní slovo... 2. Kdo jsme?... 3. Organizační struktura OS Krok... 4. Zaměstnanci... 5. Historie Občanského sdružení Krok... 8 OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme?... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Zaměstnanci... 5 Historie Občanského sdružení Krok... 8 Základní informace o programech... 11 Terapeutická komunita... 12 Program

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení Výroční zpráva 2007 obsah úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení nzdm modrý pomeranč komunitní centrum amaro phurd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Vydání tohoto informačního materiálu bylo finančně podpořeno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Praha Sídlo sdružení LATA Sdružení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE Schválená hlasováním valné hromady Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje dne 25.3.2009. OBSAH: Úvod...3 Základní údaje

Více

Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16

Základní školy, Praha 2, Jana Masaryka 16 DDŠ a SVP, Praha 2, Jana Masaryka 16 Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 16 Jana Masaryka 16/64, 120 00 Praha 2 tel/fax: 222 520 293, 222 522 377 IČ: 65993381 e-mail: dvupraha@seznam.cz www.ddsp2.cz o činnosti a hospodaření

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více