Sdružení VIRTUS o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení VIRTUS o. s."

Transkript

1 Sdružení VIRTUS o. s.

2 Sdružení VIRTUS o. s. je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky. Hlavním cílem sdružení je v souladu se zákony ČR pomáhat dětem i dospělým osobám k trvalému sociálnímu začlenění a osobnímu růstu. Chceme vytvářet podmínky pro celkové zlepšení kvality jejich života. Hlavním předmětem činnosti sdružení je výchovné, vzdělávací, aktivizační, relaxační a kulturní činnosti pro děti i dospělé s akcentem na soulad s jejich přirozenými životními podmínkami. Kontakt: Sdružení VIRTUS, Polská 307, Česká Ves, Tel: , mobil: a Internet: Běžný účet: ČSOB, pobočka Jeseník č. účtu: /0300 Sdružení VIRTUS o. s. má přidělené identifikační číslo organizace IČO

3 Slovo úvodem: Uplynulý rok byl ve znamení zvyšování úrovně kvality námi poskytované služby a řada ozdravných kroků se skutečně osvědčila. V návaznosti na nízkoprahovost našeho zařízení jsme se v rámci individuální i skupinové práce cíleně zaměřili na hlubší sebepoznání člověka, na probuzení a rozvoj jeho tvořivosti i na uzdravení jeho vztahu k sobě samému, k lidem kolem sebe a k hodnotám, které nás přesahují. Vážný nedostatek financí nás sice v našich aktivitách velmi limitoval, zejména personálně, ale dokázali jsme to nejen vydržet, ale i překonat a vytrvat v našem úsilí. Mám radost, že členové našeho sdružení, zaměstnanci i dobrovolníci si ve VIRTUSU našli způsob, jakým chtějí pomáhat při naplňování našich společných cílů. Vážím si toho, že důvěřujeme jeden druhému a umíme se společně dívat jedním směrem a to i přes všechny těžkosti a nedorozumění, které tuto práci zpravidla provázejí. Můj upřímný dík patří nejen všem mým kolegům, ale rovněž našim příznivcům a přátelům, kteří při nás stojí v dobách radostných i horších. Velmi si vážíme jakékoliv podpory, která k nám přichází z vlastních řad i zvenčí v podobě upřímného povzbuzení, duchovní posily nebo podpory finanční. Děkuji také všem odborníkům z jiných pomáhajících profesí, rovněž rodičům a ostatním rodinným příslušníkům za vstřícnou spolupráci a ochotu pomáhat nám i těm, pro které tu jsme. Ludmila Liberdová Statutární zástupce organizace, ředitelka centra

4 Organizační struktura organizace Valná hromada RADA (předseda, jednatel, pokladník) kontrolní revizní komise ŘEDITELKA Projektový manažer personalista Hlavní účetní asistentka účetní Klub VIRTUS Studio sebepoznání a rozvoje osobnosti Volnočasové prožitkové programy Divadelní soubor Křesťanské programy zam. zam. zam. DPP DPP DPP

5 Vývoj aktivit Sdružení VIRTUS v r. 2008: Sdružení VIRTUS o. s. je nezisková organizace, která působí nejenom ve městě Jeseník, ale v celém Jesenickém regionu již od roku V roce 2008 jsme v duchu základního článku stanov Sdružení VIRTUS: pomáhat dětem i dospělým osobám k trvalému sociálnímu začlenění a osobnímu růstu, pokračovali ve svém úsilí nejenom zdokonalit a zkvalitnit poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, volnočasového Klubu Virtus, ale rovněž v tvorbě dalších aktivit, které by umožňovaly dětem i dospělým citlivě a systematicky napomáhat k rozvoji jejich osobnosti k objevování sebe sama, probuzení talentu i jiných tvořivých schopností a dovedností a to formou již mírně nadprahových programů, které plynule navazují na poslání služby NZDM a jeho funkci doplňují a rozšiřují tak, aby směřovaly k hlubšímu sebepoznání člověka a k uzdravení jeho vztahu k sobě samému, k lidem kolem sebe i k hodnotám, které nás přesahují. V tomto duchu jsme v roce 2008 dětem i dospělým poskytovali tyto sociální služby a aktivizační programy: Studio sebepoznání a rozvoje osobnosti, kde bylo klientům poskytováno základní psycho-sociální poradenství v různých životních situacích a to buď formou jednorázových rozhovorů a následnou delegací klienta k odborníkovi anebo individuální či skupinovým terapeutickým doprovodem, který si žádá dlouhodobější ozdravný proces. Toto studio zorganizovalo rovněž řadu prožitkových, regeneračních a vzdělávacích seminářů pro širokou laickou i odbornou veřejnost, letní tábor pro mládež nad 15 let a několik víkendových programů. Nízkoprahový volnočasový klub pro děti a mládež je od roku 2007 registrovanou sociální službou NZDM Virtus s pověřením sociálně právní ochrany dětí a mládeže se všemi službami, které zákon ukládá. Volnočasové prožitkové aktivity fungují jako samostatná programová jednotka, která působí paralelně se sociální službou NZDM a zároveň tuto službu přímo rozvíjí a doplňuje. Křesťanské programy jsou aktivita, která je otevřena nejenom dětem a mládeži, ale i dospělým již od roku Jejím cílem je příprava prožitkových, kreativních a duchovních programů, zaměřených rozvoj eticko morálních hodnot. Centrum realizace aktivit sdružení je v městě Jeseník, na ulici Tovární 234 ve dvou podlažích areálu bývalého Moravolenu.

6 Popis jednotlivých aktivit 1. Studio sebepoznání a rozvoje osobnosti: Vedoucí: Ludmila Liberdová Adresa: Tovární 234, Jeseník, Tel: Mobil: www: Nabízí široké veřejnosti všech věkových kategorií zejména tyto služby a vzájemně navazující aktivity: a. Psychosociální poradenství a terapeutickou pomoc. b. Prožitkové, vzdělávací a regenerační semináře i jiné aktivity 1.a: Psychosociální poradenství a terapeutická pomoc je poskytována zejména dospělým osobám na základě sjednaného setkání, kde je konkrétně pojmenována zakázka klienta. Pojmenováním této zakázky terapeut vstupuje s konkrétním klientem do krátkodobého či dlouhodobého vztahu, který má svůj individuální dynamický průběh. Krátkodobý vztah může být datován dvěma nebo třemi sezeními, dlouhodobý ozdravný proces může trvat, jak každodenní praxe ukazuje, i déle než rok. Nejčastějšími společnými cíli, ke kterým naše klienty doprovázíme, jsou: Orientovat se ve vlastních pocitech a myšlenkách, nalézt své místo ve vlastním sociálním prostředí, učinit konkrétní kroky pro uzdravení vztahů uvnitř rodiny případně širší sociální skupiny (která toto prostředí nahrazuje), včas vyhodnocovat různé negativní vlivy, které byly v minulosti příčinou násilného nebo sebedestruktivního jednání atd. Klienti se učí zralým způsobem řešit své problémy a konflikty, vychovávat děti vlastním osobním příkladem v úctě k životu a s ohledem na jejich vlastní individualitu. Pomáháme jim rozvíjet jejich talent a tvořivost, spolupracujeme v procesu disblokace vlastní seberealizace a vyhledáváme konkrétní příležitosti k vlastnímu uplatnění ve společnosti. K naplnění těchto konkrétních cílů dochází formou terapeutických technik a postupů terapeutické společnosti NEST (New Experiences for Survivors of Trauma) s centrem v polském Rybniku nebo formou technik drama terapie, buď během individuálních, nebo skupinových setkání. Individuální setkání nabízejí klientům větší časový prostor pro řešení jejich konkrétního případu, zatímco skupinová sezení využívají potenciálu dynamiky sociální skupiny, která v mnohých případech formou zpětných vazeb urychluje klientův ozdravný proces. Jsme rovněž v úzkém kontaktu s ostatními pomáhajícími profesemi (psycholog, psychiatr, sociální pracovníci) a nezřídka dochází ke vzájemné delegaci klientů či fůzi informací, nezbytných pro komplexní a účinnou pomoc.

7 Krizová intervence je poskytována zpravidla formou jednorázového setkání s osobou v konkrétní tísni či psychickém vypětí, které přesahuje aktuální schopnost dané osoby k řešení vzniklého problému. Hlavním cílem této pomoci je odemočnění a pojmenování problému s vyústěním v nalezení možností, kterými lze danou situaci řešit nebo nahlédnutí na to, jak je možno nadále postupovat s cílem konstruktivního řešení vzniklé situace. Kvalitativní hodnocení: Terapeutické doprovázení jednotlivých osob či celistvých skupin je proces nejen dlouhodobý, ale i velmi náročný jak pro klienta, tak i pro doprovázejícího terapeuta. Z velké většiny zakázek klientů, s kterými právě pracujeme a jejichž ozdravný proces a vývoj pečlivě monitorujeme je však za rok 2007 jasný velký posun vpřed, k společně vytyčenému cíli. Jedna ze tří terapeutických skupin byla uzavřena, což je vždy velký úspěch terapeutovy snahy. Jen několik klientů odešlo z terapeutického procesu předčasně a tak lze plnění cílů této služby vnímat velmi pozitivně. Kvantitativní hodnocení: Celkový počet uživatelů služby: 136 Počet uživatelů individuální terapie či poradenství: 68 Počet uživatelů skupinových sezení: 29 Celkový počet kontaktů v rámci skupinových sezení: 145 Celkem kontaktů individuálních: 351 Počet osob využivších intervenční pomoc: 36 1.b: Prožitkové, vzdělávací a regenerační semináře a aktivity: Cíle těchto doplňkových aktivit, které plynule navazují na terapeutickou činnost Studia sebepoznání a rozvoje osobnosti a Volnočasového klubu pro děti a mládež VIRTUS jsou: - nalézat své vlastní, osobité talenty, které člověka aktivizují ke kreativnějšímu a bohatšímu životu - v dostupné míře tyto schopnosti nadále rozvíjet a kultivovat - aktivně vyhledávat či přímo vytvářet příležitosti k vlastnímu sebeuplatnění V rámci této aktivity byly v roce 2008 uskutečněny pod vedením zkušených lektorů tyto semináře a workshopy: : Terapie tužkou (základní kurz) : Terapie tužkou (pokročilé setkání) : Intenzivní výcvikový seminář v terapeutickém programu NEST : Terapie tužkou (opakování základního kurzu) : Terapie tužkou (organizováno jako výjezd v Třemešné) : Mezinárodní konference terapeutů programu NEST : Setkání s tvořivostí (víkend napříč multikulturní aktivitou) TERAPIE TUŽKOU - aneb o co tu jde Kurzy Terapie tužkou se na jiných místech pořádají pod názvem Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Škola portrétování, Tužka apod. Jedná se o kurzy, které napomáhají lidem k uvolnění, učí je objevovat vlastní přirozené dary a schopnosti, podněcují chuť k tvoření a především pomáhají pomocí správných metod a cvičení objevit skutečnost, že každý umí kreslit.

8 Historie těchto kurzů: Na území Jesenicka od října loňského roku 2007 pořádáme v rámci našeho sdružení kurzy pod názvem Terapie tužkou. Tyto kurzy se konaly nejprve ve spolupráci s agenturou MaDaMi (sídlo Prostějov) s paní Helenou Kostelníkovou, díky které jsme do této problematiky umění kreslit pronikli. V tomto roce 2008 jsme začali kurzy nabízet sami se svými vyškolenými lektory Jan Hanulík a Kristýna Hanulíková - v prostorách našeho sdružení i na jiných místech regionu. Mimo hlavní kurzy nabízíme i pokračující setkání, kde si účastníci mohou utvrdit získané zkušenosti a poradit se s odbornými lektory. Když účastníci zvládnou nakreslit 5 portrétů, obdrží osvědčení. Kvalitativní hodnocení: Tyto speciální workshopy a semináře, které jsou rovněž otevřeny široké veřejnosti napříč celým věkovým spektrem, byly účastníky hodnoceny velmi kladně. Jak dobrá praxe ukázala, v účastnících těchto workshopů se aktivizuje dříve netušený nebo zapomenutý potenciál vlastní kreativity a tvůrčích schopností. Kvantitativní hodnocení: celkový počet účastníků 69 nejstarší účastník 69 let nejmladší účastník 4 roky počet dětí na kurzech 10 osvědčení (dokončených 5 portrétů) 22

9 2. Nízkoprahový volnočasový Klub VIRTUS pro děti a mládež: Projekt Pro Lepší vztahy Vedoucí: Yvona Wrožynová Adresa: Tovární 234, Jeseník, Tel: Mobil: www: Nízkoprahový volnočasový klub pro děti a mládež je otevřen pro děti a mládež již od roku Od té doby prošel mnoha kvalitativními i personálními změnami. Od roku 2007 je registrovanou sociální službou dle zákona 108 s pověřením sociálně právní ochrany dětí a mládeže se všemi službami, které zákon ukládá. Popis realizace služby NZDM volnočasového Klubu VIRTUS: Volnočasový klub je otevřen celoročně, 5 dní v týdnu. Od ledna do prázdnin byl otevřen od 13:30 do 18:30 hod. V následujících měsících pak až od Ukázalo se totiž, že většina dětí přichází až kolem hodiny. Na počátku klubu mají děti možnost vyjádřit (verbálně nebo pomocí např. kresby) s jakou náladou do klubu přichází. Pokud potřebují ventilovat svůj hněv nebo smutek, volíme hned z kraje programu takovou individuální činnost, která to konkrétnímu dítěti, či celé skupině umožní. Tím lze předejít mnoha negativním situacím v dalším průběhu společného programu. Příchod i odchod každého dítěte je zapisován do klubového zápisníku. Zde jsou rovněž zaznamenávány informace o společném programu, nestandardní situace během společného dne a ostatní kvantitativní údaje návštěvnosti klubu. Od 14 do 15:30 probíhá volný program za přímého dohledu vedoucích (děti tento čas tráví jednotlivě nebo ve skupině podle své vlastní volby). V 15:30 započne plánování dalšího společného programu. Odpovědnost na tomto společném plánu je rozdělena rovným dílem mezi vedoucí i děti. Spoluodpovědnost dětí na tvorbě společného programu má velmi pozitivní vliv na rozvoj jejich sociálních dovedností i vědomí vlastní integrity ve skupině a vlastního vlivu na tvorbu celkové atmosféry ve skupině. V konečném důsledku toto vědomí dětí zcela přirozeně stimuluje jejich sociální dovednost k aktivní angažovanosti na tvorbě své vlastní životní cesty. Od 15:30 do 17:30 probíhá společný plánovaný program s přímou účastí vedoucích. Zpravidla se jedná o kombinaci sportovních, společenských, stolních a prožitkových her v interiéru i exteriéru klubu. Zejména mimo zimní měsíce děti často využívají možnost sportovního vyžití v exteriéru. To plně umožňuje poměrně rozlehlý park, který je v bezprostřední blízkosti klubových prostor.

10 Od 17:30 do 18:15 probíhá společné sdílení prožitků a emocí a hodnocení společně tráveného dne. Součástí tohoto hodnocení je tzv. závěrečné kolečko, kde se každé dítě může vyjádřit k průběhu programu i ke každému, kdo se programu účastnil. Děti i vedoucí mají možnost udílet plusové body jednotlivcům na základě jejich osobního přínosu do programu dne, či na základě jejich chování. Toto bodování vytváří dětem prostor nejenom slyšet pozitivní (anebo i korektivní negativní) reflexi na sebe sama, ale i možnost naučit se nahlas vyslovit před skupinou pochvalu, ocenění či uznání konkrétnímu kamarádovi. Každému účastníkovi se body sčítají. 1x za 14 dní je v klubu otevřena tržnice, plná dobrot, užitečných předmětů, konfekčních doplňků a vtipných dárků. Zde mohou děti své body (v podobě klubových peněz) dle vlastní volby proměnit. Finále závěrečného kolečka tvoří společné rituální rozloučení. Od 18:15 do 18:30 probíhá společný úklid. Vedoucí i děti si vyberou prostor, za jehož pořádek a připravenost pro další den osobně odpovídají. V 18:30 18:45 probíhá společný odchod z budovy. V roce 2008 jsme se plně soustředili na práci s konkrétním jednotlivcem. V rámci tohoto zájmu o konkrétní dítě byl zřízen tzv. kec-kout, který je dětem otevřen po celý čas provozu klubu. Zde probíhají dle aktuální potřeby individuální i skupinové rozhovory dětí s vedoucím, řeší se tu vztahové záležitosti mezi dětmi ve skupině a podobně. Tento poradenský prostor je plně otevřen i rodičům dětí. Díky tomu, že průběh každého klubového dne zajišťují vždy 1 volnočasový pedagog a 1 nebo 2 dobrovolníci, je tento kec-kout dětem i rodičům během dne k dispozici, aniž by narušoval spontaneitu průběhu vlastního programu klubu. Jeden pracovník se věnuje programu a druhý se může souběžně věnovat individuálním potřebám konkrétního jednotlivce. Mimo tento standardní klubový program, je každý den, vždy od 14 do 18 hod. otevřen pro zájemce specializovaný kroužek, zajišťovaný jedním dobrovolníkem. Pondělí výuka hry na kytaru a flétnu, úterý výuka sebeobrany, středa ruční práce, čtvrtek stolní hry. Pátek je obecně vyhrazen pro besedy, turnaje, soutěže a večerní nebo noční akce. Souběžně s tímto stabilním programem proběhlo v roce 2008 mnoho rozšiřujících volnočasových akcí. V roce 2008 jsme pracovali se skupinou dětí, které často pocházely z rodin neúplných a sociálně či morálně nestabilních. V některých případech bylo nutné při řešení konkrétních případů přímo spolupracovat s odborem sociální péče města Jeseník nebo kriminální policií. Cílovou skupinou projektu nízkoprahového volnočasového klubu VIRTUS jsou děti a mládež, která je ve svém vlastním sociálním prostředí ohrožena nebo již zasažena socio-patologickými vlivy (jako jsou gambling, alkoholismus, zneužívání návykových látek, promiskuita a zejména nedostatek možností využít svůj volný čas progresívním a konstruktivním způsobem. Kvalitativní hodnocení: Již od počátku existence služby NZDM volnočasového klubu VIRTUS je jedním z prioritních cílů tohoto programu vybudování osobního vztahu mezi pedagogem (vychovatelem) a dítětem, někdy i širší rodinou dítěte, který je nosnou konstrukcí pro pozitivní vliv na další psychosociální rozvoj klienta. Jedná se o dlouhodobý a oboustranně psychicky náročný proces. Problémy nastávají zvláště ve chvíli, kdy již zaběhnutá skupina dětí je obohacena o nové příchozí, kteří často s obtížemi postupně uvykají zásadám, které jsou v klubu nezbytné pro udržitelnost této živoucí sociální skupiny. Navíc nutno zdůraznit, že v nejednom případě nahrazujeme či doslova suplujeme dítěti původní sociální skupinu, kterou by měla být kompletní a zdravě fungující rodina. Plnění tohoto cíle vyžaduje během každodenního programu od pedagoga i dobrovolníků velmi intenzivní pozornost k projevům každého dítěte, kterou lze formou pochval či napomenutí velmi efektivně zúročit, vždy na závěr každého dne. V rámci dlouhodobého sledování dětí, které pravidelně navštěvují naše zařízení, lze odpovědně říci, že se tento prioritní cíl daří již několik let velmi uspokojivě plnit. Dalším prioritním cílem je nabídnout dětem a mládeži co nejširší spektrum volnočasových aktivit, které jsou v celkovém dopadu nejenom konstruktivní a pozitivní motivací pro konkrétní dítě (či celou skupinu), jak nakládat s možnostmi svého volného času i mimo přímé prostředí klubu, ale i pozitivní motivací pro utváření zdravé osobnosti, která si je vědoma své vlastní hodnoty i odpovědnosti vůči své přirozené sociální skupině ve společnosti. Díky kvalitnímu personálnímu zajištění realizace služby v roce 2008 můžeme odpovědně konstatovat, že i tento prioritní cíl se zdařilo realizovat.

11 Kvantitativní hodnocení: počet nových uživatelů služby: 28 celkový počet uživatelů služby: 64 z toho: ve věku 6 15 let: 55 ve věku let: 9 celkový počet kontaktů: 1208 počet pomáhajících rozhovorů: 148 počet krizových intervencí: 26 počet intervencí s rodiči: 6 průměrný počet návštěvníků na den pracovního výkonu: 10,5 celkový počet ostatních volnočasových aktivit: 25

12 3. Volnočasové aktivity: Vedoucí: Kristýna Hanulíková Adresa: Tovární 234, Jeseník, Tel: Mobil: www: 3.a: Volnočasové aktivity jsou samostatným programem naší organizace, který působí paralelně se sociální službou volnočasového zařízení a zároveň tuto službu přímo doplňuje. Tento program je otevřen nejenom dětem, které pravidelně zmíněnou sociální službu využívají, ale především takovým dětem a mládeži, které tuto službu z různých důvodů využívat nemohou anebo nechtějí. Popis a harmonogram akcí uskutečněných v roce 2008: Leden: 1) výlet na vernisáž výstavy divokých šelem a následná diskuze o prožitcích dětí na této výstavě. 2) beseda v čajovém klubu na téma současná ekologie a já. Akce proběhla ve spolupráci s organizací Brontosaurus Jeseník. Únor: 3) společné řádění v krytém bazénu, 4) výlet do ZOO v Olomouci, 5) výlet do sportovního areálu v lázních Jeseník, 6) návštěva kina. Březen: 7) beseda v prostorách klubu O životě, aneb otázky a odpovědi, které nás přesahují, 8) beseda se živoucím hrdinou a radním Města Jeseník na téma Moje pěší pouť do Kompostely smysl cesty může být i cesta sama. Duben: 9) společná organizace s dětmi akce Otvírání Země, (každoroční akce pořádané ve spolupráci s Městem Jeseník), 10) návštěva Divadelní žatvy (celodenní přehlídka amatérské divadelní produkce souborů nejenom z Jesenicka), 11) videonoc v klubu (děti vyberou 1 až 2 filmy, které během noci společně s vedoucím shlédnou. Následuje společná diskuze nejenom na téma emocí vyvolaných filmem, společné vaření večeře a ve 23 hod. večerka. Akce končí společnou snídaní následující den) Květen: 11) vystoupení na dětské Bambiriádě. (Tato akce je pořádána každoročně ve spolupráci s ostatními NO v Jeseníku. Děti zde předvádějí velmi početnému publiku různá kulturní čísla, která se během roku naučily), 12) návštěva divadelního představení v jesenickém divadle, 13) návštěva pouťových atrakcí Červen: 14) vystoupení dětí na dni otevřených dveří v organizaci Virtus a jejich veřejná performance toho, co se zde naučily 15) opakování akce videonoc v klubu. Červenec: 16) letní pobytový tábor Dumping (celotýdenní pobytová akce pro děti do 15 let, plná sportovních, akčních, dramatických a prožitkových programů zajišťovaná 2 pedagogy, zdravotníkem a 4 dobrovolníky). Září: 17) Akce After YES Dumping, (celovíkendové setkání účastníků táborů a vzpomínání na společně prožité chvíle. Tato akce je zaměřena na dalším rozvíjení přátelských vztahů dětí a mladých lidí, které byly navázány na těchto pobytových akcích). Říjen: 18) akce Prožitkárna, (akce pro starší návštěvníky klubu, plná prožitkových překvapení), 19) akce Vernisáž, (multi-kulturní, celovečerní akce, pořádána v budově divadla Jeseník). Listopad: 20) narozeninová party v klubu (několik dětí společně slavilo své narozeniny a pedagogové klubu připravili pro všechny takovou alternativu, která byla plná dobré zábavy od začátku až do konce bez jediné kapky alkoholu). 21) víkendová výprava na chatu Smrčník. (Jde o alternativu pobytových táborů, zkrácenou na 3 dny plné akcí, překvapení a her). Prosinec: 22) Adventní noc v klubu, (společné prožití vánoc s přidanou hodnotou duchovního rozměru, který k nim nerozlučně patří), 24 a 25) společná návštěva 2 adventních koncertů (akce plná krásné vážné hudby na profesionální úrovni).

13 3.b: Činnost divadelního souboru MANDATUM: Divadelní soubor MANDATUM vznikl v roce 2001, jako sekce jesenického divadelního souboru Lyra. Od podzimu roku 2006 přešel tento soubor pod vedení a podpůrčí ochranu Sdružení VIRTUS. V souladu se svými stanovami jsme zabezpečili podmínky nejen pro pravidelnou tvůrčí činnost členů souboru, ale nabídli jsme i technicko - hospodářské a organizační zázemí. Soubor MANDATUM je otevřen všem zájemcům, kteří mají zájem o aktivní tvorbu a osobností růst v amatérském divadle. Během letošního roku se soubor rozrostl na 20 pravidelně účinkujících dětských i dospělých členů a nacvičil představení O ševci Matějovi, aneb kterak se bludičkám vdavek zachtělo, které je určené nejenom, ale především dětskému publiku. Toto představení mělo již 7 repríz po celém regionu Jesenicka.

14 4. Křesťanské programy Vedoucí: Kristýna Hanulíková Adresa: Tovární 234, Jeseník, Tel: Mobil: www: Křesťanské programy pro mládež i dospělé jsou samostatným programem, který organizujeme od roku 2006 na různých místech Jesenicka. Prioritní cílovou skupinou tohoto programu je převážně mládež ve věku od 15 do 26 let, ale je plně otevřen i aktivnímu zapojení dospělých účastníků. Cílem křesťanských programů je příprava prožitkových, kreativních a duchovních aktivit, zaměřených na rozvoj eticko-morálních hodnot a posílení vzájemných vztahů v rodině i v jiných sociálních prostředích, kde se mladí lidé pohybují. Programy na sebe během roku navazují a vrcholem je vždy letní tábor Yes, který letos proběhl již po třetí. Sdružení VISRTIS tyto křesťanské aktivity organizuje, společensky i ekonomicky zaštituje, celková tíha jejich realizace ale spočívá na mnoha dalších externích spolupracovnících (kněží, křesťanští dobrovolníci, řeholníci, terapeuti apod.) lidech, bez jejichž pomoci by bylo uskutečnění tohoto programu jen sotva možné. V roce 2008 proběhly v rámci křesťanských programů tyto prožitkové akce a semináře: : Přípravné setkání tábora Yes poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor : Prožitkový duchovní program pro mládež - Dřevohostice - Přerov 3. 8.: Přípravné setkání tábora Yes Jeseník Virtus : Tábor Yes poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor : PoYes (po táborové setkání) Mikulovice Široký Brod : MeziYes (mezi táborové setkání - silvestr) poutní místo Maria Hilf u Zl. Hor V rámci tohoto programu bylo tématem roku a především letošního tábora Uzdravení rodových kořenů. Během přednášek, nejrůznějších workshopů a setkávání ve skupinách, které byly součástí tábora, jsme se tematicky zaměřili na bariéry v sociálních vazbách a vztazích, na hranice, které jsou přirozenou součástí vztahů, na nutnost odkrytí a uzdravení naši minulosti a rovněž na význam odpuštění, smíření a modlitby jako takové. Řada mladých lidí díky odborné pomoci terapeutů a kněží udělala významné kroky na cestě ke svému vnitřnímu uzdravení a posílení vztahů v rodině.

15 Kvantitativní hodnocení: Celkový počet účastníků akcí: 130 Účastnící let: 80 Účastníci, lektoři, přednášející a hosté nad 26 let: 50 Stálí, pravidelní účastníci akcí: 46 Počet účastníků a organizárotů tábora Yes: Průměrný počet účastníků na navazujících setkáních během roku: 35 Celkový počet pomáhajících rozhovorů: 138 Celkový počet intervencí během programů: 9 Celkový počet intervencí s rodiči: 23

16 Finanční zpráva za rok 2008 ROZVAHA k Účet AKTIVA Kč Účet PASIVA Kč 112 materiál krátkodobé půjčky výrobky dodavatelé peníze zaměstnanci bankovní účet sociální a zdravotní pojištění odběratelé ostatní přímé daně poskytnuté zálohy dohadné účty pasivní ostatní přímé daně náklady příštích období hospodářský výsledek nevyúčtované příspěvky ztráta ztráta dlouhodobé půjčky AKTIVA celkem PASIVA celkem VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT rok 2008 Účet NÁKLADY Kč Účet VÝNOSY Kč 501 materiál tržby za vlastní výrobky spotřeba energie tržby z prodeje služeb spolřeba ostatních neskl.dod změna stavu výrobků opravy a udržování úroky z účtu cestovné přijaté příspěvky náklady na reprezentaci tržby z prodeje materiálu služby dary a nadační příspěvky mzdové náklady členské příspěvky odvody zaměstnavatele provozní dotace MPSV ostatní sociální náklady provozní dotace MěJes ostatní daně a popatky provozní dotace OlKr ostatní pokuty a penále manka a škody jiné provozní náklady NÁKLADY celkem VÝNOSY celkem rozdíl (ztráta) Příloha k účetní závěrce

17 Přehled o příjmech a výdajích 2008 (Cash Flow) účet Přehled o příjmech Kč účet Přehled o výdajích Kč 211 Hotovost k xx náklady celkem Bankovní účet k změna stavu zásob průběžné položky k dodavatelé změna Stav peněžních prostředků celkem 32 k zaměstnanci změna xx výnosy celkem sociální a zdravotní pojištění FÚ ost.přímé daně změna odběratelé změna doplatky mezd přev. změna zálohy změna časové rozlišení změna aktivace dohadné účty změna přijaté krátkodobé půjčky splacené krátkodobé půjčky přijaté dlouhodobé půjčky splacené dlouhodobé půjčky Provozní příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční příjmy celkem 0 Investiční výdaje celkem 0 Příjmy celkem Výdaje celkem Hotovost k Bankovní účet k Stav peněžních prostředků celkem 39 k Kontrolní součet Kontrolní součet V Dubicku dne Bc. Miluše Rýznarová Příloha k účetní závěrce dle ustanovení 18 odstavce 1 písmene c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášek č. 476/2003 Sb. a č. 548/2004 Sb. k ust. 7 odst. 3 ZÚ: Účetní jednotka prohlašuje, že ke dni sestavení účetní závěrky jí nejsou známy skutečnosti, které by ji zabraňovaly pokračovat v činnosti, nedostatek finančních prostředků může být důvodem k omezení činnosti. K ust. 7 odst. 4 ZÚ: Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny. K ust. 7 odst. 5 ZÚ: Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K ust. 18 odst. 2 ZÚ: Název: SDRUŽENÍ VIRTUS o.s. Sídlo: Polská 307, Česká Ves, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: občanské sdružení Účel, pro který byla účetní jednotka zřízena: výchovná činnost s dětmi a mládeží Rozvahový den: , Okamžik sestavení účetní závěrky:

18 K ust. 30 odst. 1 vyhlášky: a) registrace dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů u MV ČR: VS/1-1/44548/00-R dne , statutární zástupce vedoucí Ludmila Liberdová, činnost: hlavní dle stanov poskytování sociálních služeb hospodářská Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu. b) vlastní jmění bez obsahu c) obecné informace: účetní období: kalendářní rok účetní metoda: podvojné účetnictví způsob zpracování: na počítači účetní firmou MiRyz Soft s.r.o., Nová ulice 304, Dubicko, PSČ úschova účetních záznamů: v písemné formě v sídle účetní jednotky, v elektronické podobě v sídle účetní firmy oceňování: v souladu s předpisy odpisování: pouze u majetku, který nebyl darován či pořízen z dotací anebo grantů, shodně ve výši daňových odpisů bez obsahu odchylky, oprávky, opravné položky, rezervy: bez obsahu d) významné události: bez obsahu e) oceňování aktiv: v souladu s předpisy bez úprav a přepočtů f) držba podílu: bez obsahu g) přehled splatných závazků: sociální zabezpečení: 5,5 tis. Kč zdravotní pojištění: 2 tis. Kč daňové nedoplatky: bez obsahu h) držba akcií nebo podílů: bez obsahu i) majetkové cenné papíry: bez obsahu j) dlužené částky a dluhy kryté zárukou: bez obsahu k) jiné závazky neobsažené v rozvaze: bez obsahu l) výsledek hospodaření: hlavní činnost ztráta -178 tis. Kč včetně přijatých darů, hospodářská činnost zisk 1 tis. Kč m) průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 3, z toho 1 současně statutárním zástupcem, mzdové náklady 499 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 172 tis. Kč n) odměny a funkční požitky: bez obsahu o) účast statutárních zástupců v osobách s jiným smluvním vztahem: bez obsahu p) zálohy a úvěry poskytnuté statutárním zástupcům: bez obsahu q) ovlivnění výpočtu zisku nebo ztráty: bez obsahu r) zjištění základu daně: viz přiložená tabulka s) rozdíl daňové povinnosti běžného a minulého období: bez obsahu t) významné položky výkazů: přijaté provozní dotace z rozpočtu MPSV ČR 600 tis. Kč, Města Jeseník 45 tis. Kč u) přijaté dary Bc. Miluše Rýznarová, Dubicko, 75 tis. Kč Kristýna Hanulíková, Libčice nad Vltavou, 33 tis Kč Mgr. Michal Semín, Černošice, 30 tis. Kč Ludmila Liberdová, Česká Ves, 22 tis. Kč Tomáš Souček, Praha, 14 tis. Kč Petr Němec, Jeseník-Dětřichov, 12 tis. Kč Ludmila Rauh, Libčice nad Vltavou, 11 tis. Kč Vlasta Dvořáčková, Zábřeh, 11 tis. Kč Marie Hubačáková, Praha, 10 tis. Kč Věra Horká, Město Albrechtice, 7 tis. Kč

19 Jiří Urbánek, Mikulovice, 7 tis. Kč Modic Line s.r.o., Jeseník, 7 tis. Kč Pavla Gorolová, Jeseník, 6 tis. Kč Martin Rýznar, Dubicko, 6 tis. Kč Martin Dýma, Jeseník, 5 tis. Kč Marcel Krajzl, Zátor, 5 tis. Kč Hana Nováková, Jeseník, 4 tis. Kč Mgr. Pavel Vnenk, Ostrava, 4 tis. Kč Vlasta Klíčová, Zlín, 3 tis. Kč Petra Rýznarová, Česká Ves, 3 tis. Kč Zuzana Hanzlíková, Jeseník-Lázně, 2 tis. Kč Karel Dvořáček, Zábřeh, 2 tis. Kč Jana Červená, Jeseník, 2 tis. Kč Lubomír Malina, Česká Ves, 2 tis. Kč Pavlína Temnáková, Město Albrechtice, 1 tis. Kč Dominik Liberda, Česká Ves, 1 tis. Kč Veronika Peštulková, Jeseník, 1 tis. Kč Petra Lednická, Jeseník, 1 tis. Kč. Monika Jarošová, Třemešná, 1 tis. Kč Diana Kubíčková, Javorník, 1 tis. Kč Lada Rejmanová, František Lednický, ŘKF Vidnava, Ludmila Gavlasová v) veřejné sbírky: bez obsahu w) vypořádání výsledku hospodaření roku 2007: zisk ve výši -228 tis. Kč převedena na účet neuhrazené ztráty Příloha sestavena dne , Bc. Miluše Rýznarová, daňový poradce ev. č , certifik. Bilanční účetní ev. č. 0342

20 Děkujeme všem institucím za jejich finanční podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomoucký kraj Město Jeseník Děkujeme i všem dalším subjektům a osobám za jejich pomoc v roce 2008

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více