Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky"

Transkript

1 Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr. Michal Burger Ing. Petr Brabec RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Ing. Milan Blaha, Ph.D. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. MUDr. Pavel Frňka, DMS MUDr. et JUDr. Petr Honěk Ing. Miloslava Šlajsová doc. MUDr. Karel Němeček, CSc. MUDr. Aleš Kmínek Ing. Robert Sýkora Ing. Karolína Kreuterová HISTORIE DOKUMENTU VERZE DATUM ZMĚNA GARANT ZMĚNY Doplnění kolektivů autorů, aktualizace K. Kreuterová Aktualizace NR VILP K. Kreuterová Aktualizace NR VILP K. Kreuterová Aktualizace provozních reportů, kap. 8.4 a příloha D. Schwarz 1

2 OBSAH 1. ÚVOD Východiska projektu POŽADAVKY NA METODIKU, ÚČEL VÝKLAD POUŽITÝCH TERMÍNŮ CÍL NÁRODNÍ RADA VILP UŽIVATELÉ METODIKA SBĚRU DAT Proces sběru dat TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Režimy toku dat Technologie použité v IS-VILP Způsoby implementace softwarových nástrojů IS-VILP u poskytovatelů Předávání výstupů ze systému evidence VILP MANAGEMENT KONTROLY A ÚPLNOSTI DAT ŘEŠENÍ ANALÝZY DAT A REPORTINGU ZÁVĚR SEZNAM TABULEK Tabulka 1 - Obecný vzor obsahu systému pro hodnocení VILP... 6 Tabulka 2 - Obecné procesy projektu... 8 Tabulka 3 - Datová věta Tabulka 4 - Typ věty, léčivé přípravky ÚVOD 2

3 Národní referenční centrum bylo pověřeno Valnou hromadou NRC k realizaci činností souvisejících s vývojem informačního systému pro sběr dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích (VILP), jakožto nástroje pro shromažďování a hodnocení dat z reálné klinické praxe při používání VILP (Usnesení VH_20_2 ze dne ). 1.1 Východiska projektu Poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ) je zákonem uložena povinnost hlásit data o vysoce inovativních léčivých přípravcích. Příjemci jsou zdravotní pojišťovny a žadatelé. Legislativně je tato skutečnost ukotvena v 39d zákona 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 376/2011 Sb. Každá zdravotní pojišťovna může pro své pojištěnce sbírat individuálně. Zdravotní pojišťovny projevily vůli na společném zajištění těchto činností. Pověření k realizaci této aktivity dostalo Národní referenční centrum. Činnosti související s vývojem informačního systému pro sběr dat VILP (IS-VILP) byly projednány a schváleny na 20. jednání Valné hromady Národního referenčního centra. Potenciál projektu je v obohacení dat o vybrané údaje z ostatních administrativních dat. Požadovaný rozsah sbíraných dat je značně komplexní a zahrnuje diagnostické, provozní a klinické záznamy, včetně hodnocení výsledků léčby. Jedná se tedy o tzv. administrativní data rutinně sbírané zdravotními pojišťovnami, ale i specifická data, která zdravotní pojišťovny nesbírají. 2. POŽADAVKY NA METODIKU, ÚČEL Metodika pro sběr a vyhodnocení dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích byla vypracována za účelem sjednocení sběru a vyhodnocení dat. Metodika obecně vymezuje rozsah a způsob sběru dat o VILP, jakož i proces a způsob hodnocení dat získaných z reálné klinické praxe při používání VILP. Metodika sběru dat je zpracována v souladu s podmínkami vyplývajícími z ust. 39d zákona 48/1997 Sb. a dále 42 a 43 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Konkrétní sbírané položky a další specifika řeší Metodika pro sběr a vyhodnocení dat o konkrétních vysoce inovativních léčivých přípravcích. 3. VÝKLAD POUŽITÝCH TERMÍNŮ DB CRF HW IBA MU IS-VILP NRC NR VILP Databáze. Case report form. Sada registračních formulářů. Hardware. Technická stránka výpočetní techniky počítače a jejich periferie. Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Informační systém pro sběr dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích. Národní referenční centrum. Národní rada VILP. Národní rada VILP je ustanovena k zajištění konsenzuálního názoru 3

4 PZP RČ RELAX NG SSL SW VILP W3C XML ZZ na vhodnost sběru dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích, a to tak, aby konsenzus zohledňoval stanovisko klinicky odborné, systémové z hlediska metodiky sběru, systémové z hlediska správného poskytování zdravotních služeb a jejich úhrad. Plátce zdravotní péče zdravotní pojišťovny. Rodné číslo. Druh schémat popisujících XML dokumenty. Slouží k automatickému ověřování, zda je předávaný XML dokument v souladu s jeho požadovanou strukturou a zda jsou obsažené proměnné správných datových typů apod. Secure Socket Layer zabezpečení komunikace šifrováním. Software. Programové vybavení výpočetní techniky programy, skripty, aplikace, databáze. Vysoce inovativní léčivý přípravek. World Wide Web Consortium (dále jen W3C) je společnou aktivitou jednotlivců i organizací, která si klade za cíl setřídit webové standardy a maximálně jich využít ve prospěch celosvětové komunity. Určuje základy jazyka HTML, XML a souvisejících. Extensible markup language. Rozšiřitelný značkovací jazyk určený pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Poskytovatel. 4. CÍL Cílovým výstupem vývoje IS-VILP je garantovaná, kontrolovaná, plně reprezentativní, centrální databáze údajů o VILP (dále jen centrální úložiště dat o VILP ), která umožní následující analýzy: detailní typologii léčených pacientů, včetně indikačních kritérií pro daný VILP; analýzu základních údajů o léčbě VILP a o jejím průběhu; analýzu kvantifikovatelných ukazatelů výsledků a bezpečnosti léčby; zpracování podkladů nutných pro analýzu nákladové efektivity. Cílem je shromáždění dat o VILP a zpracování podkladů nutných pro analýzu nákladové efektivity a tvorba dalších analýz, za použití garantované, kontrolované, plně reprezentativní, centrální databáze údajů o VILP. Vývoj IS-VILP a jeho databází předpokládá schopnost kombinovat minimálně dva datové zdroje získatelné v provozu ZZ. Různé zdroje dat bude možné přímo propojovat přes osobní údaje pacienta včetně rodného čísla, neboť sběr bude prováděn přímo v provozu poskytovatele jako součást vedení elektronické zdravotnické dokumentace pacienta: Administrativní a provozní data o léčbě VILP, většinou ze záznamů sbíraných jako výkaznictví 4

5 poskytnuté péče a reportovaných plátcům PZP; Ad hoc sběr dat v klinicky specializované části databáze. Vývoj funkčního IS-VILP umožní poskytovat především popisné analýzy a reporting nad centrálním úložištěm dat IS-VILP, ideálně ve spolupráci s příslušnými odbornými lékařskými společnostmi (role validátorů a odborných garantů). Samotný obsah úložiště (počet záznamů, jejich úplnost a kvalita) bude pravidelně reportován všem angažovaným subjektům po každém exportu od poskytovatele (předpoklad je min. 2x ročně). 5. NÁRODNÍ RADA VILP Národní rada VILP (NR VILP) vznikla na základě doporučení Představenstva NRC a z rozhodnutí Valné hromady NRC. NR VILP je poradním orgánem pro projekt Sběr dat pro hodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky, ředitele NRC, Představenstva NRC a Valné hromady NRC. Stanoviska, doporučení nebo usnesení NR VILP nejsou závazná. Základním úkolem NR VILP má být aktivní spolupráce na zajištění úspěšné realizace projektů sběru dat pro hodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. NR VILP bude navrhovat plán postupu přípravy, sběru a vyhodnocení konkrétních VILP, 1 za rok předloží průběžnou zprávu Valné hromadě NRC. Hlavním cílem NR VILP je nalezení konsenzu a vydání doporučení nad následujícími body: počet zapojených ZZ (nemocničních center), typ center a počet pacientů pro léčbu přípravkem, časový plán sběru dat a hodnocení, protokol pro sběr dat, projektová dokumentace, specifikace požadavků na Metodiku pro sběr a vyhodnocení dat o konkrétních vysoce inovativních léčivých přípravcích. Práce NR VILP bude v souladu s Metodikou pro sběr a hodnocení dat o VILP a schváleným Jednacím řádem Národní rady VILP. NR VILP bude přijímat svá rozhodnutí konsenzuálně. V případě nenalezení konsenzu, budou stanoviska členů NR VILP, kteří o to projeví zájem, v písemné formě předložena na nejbližší jednání Představenstva NRC. NR VILP má mít 6 stálých členů: 2 zástupce za VZP nominuje ředitel všeobecné zdravotní pojišťovny VZP, 2 zástupce za Svaz zdravotních pojišťoven nominuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR, 5

6 2 zástupce za Národní referenční centrum a providera nominuje ředitel Národního referenčního centra. Dalšími členskými rolemi jsou pozorovatelé. Jedná se o stálé členy - pozorovatele, kterými jsou zástupci nominovaní za Státní ústav pro kontrolu léčiv (nominuje ředitel SÚKL). Tito členové mají právo vyjádřit se k projednávaným záležitostem, zejména však poskytují odborný vhled na požadavky SÚKL ke sběru a výstupům projednávaných vysoce inovativních léčivých přípravků. Nestálé členy schvaluje NR VILP na svých jednáních. Jedná se zejména o zástupce odborných společností a držitele rozhodnutí o registraci. Předsedou NR VILP je ředitel NRC. Další členy nominuje NR VILP na svých jednáních. Jedná se zejména o zástupce odborných společností a držitele rozhodnutí o registraci. 6. UŽIVATELÉ Uživatelem výsledného řešení bude Národní referenční centrum a zprostředkovaně pak také následující subjekty a instituce: zapojení poskytovatelé a centra (sběr dat, využití vlastních údajů ke kontrole léčby); zdravotní pojišťovny (získávají plné exporty dat ke svým pojištěncům); držitelé rozhodnutí o registraci (získávají agregované a plně anonymizované exporty dat); odborné lékařské společnosti (jsou zapojeny do optimalizace řešení pro jednotlivé VILP, mohou iniciovat využití agregovaných a plně anonymizovaných dat z IS-VILP). 7. METODIKA SBĚRU DAT Tabulka níže vymezuje skupiny parametrů nezbytných pro hodnocení všech cílových hodnot u léčby VILP a popisuje jejich význam a dostupnost v různých datových zdrojích. Tabulka je zároveň obecným vzorem obsahu systému pro hodnocení VILP dle zákonem daných požadavků a pokrývá všechny požadované dimenze tohoto hodnocení. Lokalizace obecného datového modelu pro sledování konkrétního léčivého přípravku bude následně vždy vyžadovat konkrétní specifikaci datových polí dle dané indikace, specifik léku a hodnocených benefitů léčby. Tabulka 1 - Obecný vzor obsahu systému pro hodnocení VILP Skupina parametrů / parametr Zdroj dat A. Léčebná zátěž a dostupnost léčby Záznamy identifikující místo léčby z běžného výkaznictví poskytované péče. Sledování umožní kontrolu úplnosti a reprezentativnosti záznamů. Sledování migrace pacientů je významné zejména u chronických onemocnění. 6

7 1. Počty léčených pacientů v daném ZZ; ZZ léčby a migrace pacienta za léčbou (migrace mezi ZZ, migrace mezi regiony ČR, apod.) Administrativní data daného ZZ B. Diagnostika a typologie léčených pacientů Velmi podstatná datová komponenta ověřující správnost indikace léčby VILP a vymezující významná stratifikační kritéria pro konečné zpracování dat. 2. Demografie věk, pohlaví, bydliště 3. Diagnóza diagnóza onemocnění (vč. nutných identifikátorů např. klinické stadium, riziková skóre), významné komorbidity 4. Doplnění typologie pacienta dle indikačních kritérií léčby, např. prediktivní diagnostika, markery, BMI, PS Administrativní data daného ZZ Specializovaná klinická databáze * C. Průběh léčby sledovaným léčivým přípravkem Komplexní datová komponenta s nutnou specifikací vyhovující léčbě konkrétním přípravkem. Získaná data jsou nebytná pro popis klinické praxe, vyhodnocení průběhu a nákladovosti léčby i pro hodnocení nákladové efektivity. 5. Léčba VILP administrace: start, dávkování, změny, ukončení 6. Hospitalizace: doba trvání, příp. identifikace intenzivní péče 7. Jiná předchozí nebo doprovodná léčba dle požadavků indikačních kritérií vybrané kódy výkonů, terapie, 8. Sledování léčby VILP zdůvodnění změn, důvody ukončení léčby, specifikace problémů 9. Bezpečnost léčby VILP NÚ/NP, toxicita & fading, důsledky toxicity na průběh léčby sledovaným přípravkem Administrativní data daného ZZ Specializovaná klinická databáze * D. Výsledek léčby ( Outcomes measures ) Hodnocení výsledků léčby musí být specifikováno s ohledem na diagnózu a konkrétní indikaci léčby. Dle okolností bude důraz kladen na krátkodobé anebo na dlouhodobé parametry sledování. Specifickou komponentou je hodnocení parametrů přežití, které vyžadují přesnou definici cílového stavu a nastavení adekvátní doby sledování. 7

8 10. Parametry hodnotící výsledek léčby: - stav při ukončení léčby VILP: dle situace a požadavků např. PS, stav při propuštění, verifikovaná léčebná odpověď) Specializovaná klinická databáze * - parametry přežití, např. DFS, PFS, DFI, OS 7.1 Proces sběru dat Následující tabulka obecně popisuje jednotlivé kroky procesu sběru dat o VILP. Tabulka 2 Obecné procesy projektu 8

9 8. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Centrální úložiště a technologické vybavení IS-VILP jsou zajištěny dostatečně robustně i flexibilně pro všechny následné aktivity. IS-VILP je připraven podle schématu na níže. Jádrem systému je centrální úložiště anonymizovaných dat. Dalšími důležitými prvky v celém systému jsou lokální systémy pro sběr dat provozované u poskytovatelů (ZZ) zapojených do konkrétních dílčích projektů VILP. Exporty z lokálních databází VILP jsou poskytovány v různých režimech, v různých rozsazích a pomocí různých komunikačních prostředků jednak plátcům zdravotní péče (PZP) a dále držitelům rozhodnutí o registraci. PZP PZP PZP KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ DRŽITELÉ REGISTRACE WEBOVÉ SLUŽBY, XML ZZ ZZ MU NRC ZZ LOKÁLNÍ SYSTÉM PRO SBĚR DAT CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Obr. 1: Schematický pohled na řešení IS-VILP. Hlavním prvkem je centrální úložiště, které obsahuje také aplikační nástroje pro generování vyčerpávajícího XML popisu každé databáze včetně layoutů formulářů, pravidel pro uživatelská oprávnění a validačních funkcí. Lokální systémy pro sběr dat mají vlastní, oddělená datová úložiště a uživatelé k nim přistupují prostřednictvím webové aplikace spuštěné na webovém serveru. Naznačená je zde funkce proxy serveru, který zajišťuje filtraci osobních údajů při přenosu dat do centrálního úložiště. 9

10 Každý projekt databáze VILP bude zahrnovat obvyklý procesní řetězec skládající se z následujících kroků: Návrh CRF. Vypracování jednoznačného diagramu vztahů mezi entitami, přičemž entitami se rozumí: - centra, - uživatelé, - uživatelská oprávnění (autentizační a autorizační pravidla), - fáze, - formuláře, - otázky, - a validační pravidla. Komplexní definice předmětné databáze ve formě standardizovaného metadatového popisu, a to pomocí sady XML dokumentů. Implementace databáze VILP v demoverzi pro připomínkové řízení hlavních investigátorů - v režimu centrálního úložiště. Implementace databáze VILP u lokálních poskytovatelů (ZZ). Údržba a provoz technického řešení. 8.1 Režimy toku dat Centrální i lokální úložiště budou vybaveny sadou aplikačních nástrojů a komunikačních rozhraní, které poslouží pro výměnu dat ve čtyřech různých režimech popsaných detailněji dále. Obr. 2 ukazuje zjednodušenou strukturu datové věty a následující tabulky pro jednotlivé režimy toku ukazují, kterých datových částí se přenos týká a v jakém rozsahu. Tabulka 2 - Datová věta s vyznačením jejich důležitých částí a jejich přenos mezi lokálním poskytovatelem (ZZ), centrálním úložištěm, plátci zdravotní péče (PZP) a držiteli rozhodnutí o registraci DF.1.A) centrální DB lokální DB u poskytovatele (ZZ) Data Přenos? Rozsah struktura výzkumné databáze - data uživatelských identit - definice autorizačních pravidel - definice pravidel pro validace dat - skripty a konfigurace na aplikační úrovni (aktualizace aplikací) - administrativní část datových vět - klinicky-odborná část datových vět - jednoznačná identifikační data pacienta - identifikátor ZZ - 10

11 DF.1.B) lokální DB u poskytovatele (ZZ) centrální DB Data Přenos? Rozsah struktura výzkumné databáze - data uživatelských identit - definice autorizačních pravidel - definice pravidel pro validace dat - skripty a konfigurace na aplikační úrovni (aktualizace aplikací) - administrativní část datových vět - klinicky-odborná část datových vět všechny záznamy jednoznačná identifikační data pacienta - identifikátor ZZ identifikátory všech zapojených ZZ DF.2.A) centrální DB držitelé rozhodnutí o registraci Data Přenos? Rozsah struktura výzkumné databáze - data uživatelských identit - definice autorizačních pravidel - definice pravidel pro validace dat - skripty a konfigurace na aplikační úrovni (aktualizace aplikací) - administrativní část datových vět - klinicky-odborná část datových vět všechny záznamy jednoznačná identifikační data pacienta - identifikátor ZZ - DF.3.A) lokální DB u poskytovatele plátci zdravotní péče (PZP) Data Přenos? Rozsah struktura výzkumné databáze - data uživatelských identit - definice autorizačních pravidel - definice pravidel pro validace dat - skripty a konfigurace na aplikační úrovni (aktualizace aplikací) - administrativní část datových vět - klinicky-odborná část datových vět všechny záznamy vztahující se k danému PZP jednoznačná identifikační data pacienta rodná čísla pacientů vztahujících se k danému PZP identifikátor ZZ identifikátory všech zapojených ZZ 11

12 8.2 Technologie použité v IS-VILP Předpokládaný rozsah softwarových technologií využitých pro vývoj a provoz IS-VILP je popsán níže. Tento technologický mix nevyžaduje při implementacích na straně ZZ žádné dodatečné náklady na pořizování SW licencí od třetích stran. Stejně je tomu tak i při implementacích komunikačních rozhraní na straně PZP a na straně držitelů rozhodnutí o registraci. Centrální úložiště NRC::: serverová část databázový server Oracle 11g, - sql, - pl/sql, webový server Windows server 2008 s podporou.net (ASP), webový server Apache 2.4 s podporou PHP 5.x, IBA framework pro obsluhu databáze (SW produkt IBA MU pro robustní rozhraní webových aplikací k SQL serverům). Centrální úložiště::: komunikační rozhraní / webové služby komunikační protokol SOAP, výměna dat ve formátu XML, šifrovaná komunikace na vrstvě SSL certifikáty vydané certifikační autoritou TERENA Certificate service (tzv. kořenová certifikační autorita), rozhraní bude mít definované validační procedury pomocí gramatik v RELAX NG nebo W3C XML schématech. Lokální systémy pro sběr dat o VILP ZZ (poskytovatel) ::: serverová část OS Linux nebo Windows, databázový server PostgreSQL, webový server Apache 2.4 s podporou PHP 5.x. IBA framework pro obsluhu databáze. Lokální systémy pro sběr dat o VILP ZZ::: klientská část internetový prohlížeč podporující HTML 5, (např. Firefox 10, Internet Explorer 9, Opera 11 aj.). Lokální systémy pro sběr dat o VILP ZZ (poskytovatel) ::: komunikační rozhraní / webové služby komunikační protokol SOAP, výměna dat ve formátu XML, šifrovaná komunikace na vrstvě SSL certifikáty vydané certifikační autoritou podle možností ZZ, rozhraní bude mít definované validační procedury pomocí gramatik v RELAX NG nebo W3C XML schématech. 12

13 8.3 Způsoby implementace softwarových nástrojů IS-VILP u poskytovatelů Lokální systémy pro sběr dat poskytovatele (v ZZ) mají vlastní, oddělená datová úložiště a oprávnění uživatelé k nim přistupují výhradně prostřednictvím webové aplikace spuštěné na webovém serveru provozovaném uvnitř ZZ. Z hlediska uživatele tedy tvoří systém pro sběr dat o VILP další z řady intranetových aplikací. Tato umožní zdravotnickému personálu vkládat nová data o VILP a vracet se k již zadaným záznamům, editovat a dokončovat je. Přístup k aplikaci bude volitelně umožněn jen vyjmenovaným uživatelům na základě přiděleného uživatelského jména a hesla. Kromě těchto bazálních funkcionalit bude lokální systém bez zásahu zdravotnického personálu: aktualizovat strukturu výzkumných databází podle instrukcí přijatých z centrálního úložiště tak, aby ve všech ZZ byla zajištěna shodná struktura DB; aktualizovat skripty tvořící intranetovou aplikaci podle instrukcí přijatých z centrálního úložiště tak, aby ve všech ZZ byla zajištěna shoda verzí provozovaného SW; vystavovat zadaná data v definovaném rozsahu a režimu DF.1.B (viz. výše) na komunikační rozhraní centrálního úložiště; vystavovat zadaná data v definovaném rozsahu a režimu DF.3.A (viz. výše) na komunikační rozhraní PZP; Způsob implementace se liší podle existující IT infrastruktury v daném ZZ (u poskytovatele): ZZ (poskytovatel) s komplexní IT infrastrukturou, která umožní provozovat serverovou i klientskou část systému na stávajícím HW ZZ. Serverovou částí systému se myslí databázový server PostgreSQL a webový server Apache s podporou PHP. Lze provozovat na platformě Linux i Windows. Doporučeno je provozovat na platformě Linux v distribuci Ubuntu, která sebou nenese žádné další licenční náklady pro ZZ. Zálohování dat a záložní zdroje energie jsou v režii ZZ. ZZ (poskytovatel) s minimální IT infrastrukturou, která neumožní provozovat serverovou část systému na stávajícím HW ZZ, avšak s možností provozovat alespoň klientskou část systému. Volitelně lze dodat systém včetně malého serveru, na kterém budou již instalovány všechny podpůrné softwarové prostředky. S ohledem na nízký počet záznamů v databázích VILP je doporučen nettop v konfiguraci AtomD525B/HDD300GB/RAM4G/LinuxUbuntu. Počítač není nutno provozovat v klimatizované serverovně - má velmi nízké energetické náklady. Dodatečné náklady ZZ spojené s pořízením tohoto malého serveru budou 10 tis. Kč vč. DPH. Zálohování dat a záložní zdroje energie jsou v režii ZZ. ZZ (poskytovatel) bez IT infrastruktury, avšak s připojením k internetu a minimálně jedním klientským PC. Těmto ZZ budou poskytnuty klientské aplikace umožňující práci pouze v jednouživatelském režimu. Aplikace v sobě skloubí serverovou, klientskou i komunikační součást celého subsystému. Zálohování a záložní zdroj energie jsou v režii ZZ. Minimální 13

14 systémové na klientské PC: - Procesor: Intel Pentium III 1 GHz nebo rychlejší procesor; Doporučeno: Pentium 4,2 GHz nebo rychlejší. - Microsoft Windows XP Home, Professional nebo Tablet PC Edition s aktualizací Service Pack 2 nebo 3 nebo Windows 7 (S obdobnými nároky lze lokální subsystém provozovat také na operačních systémech Linux) - Paměť RAM: minimum 1 GB - Místo na HDD: minimálně 250 MB. 8.4 Předávání výstupů ze systému evidence VILP Plátci zdravotní péče obdrží od poskytovatele informace o podaném VILP přípravku pro své pojištěnce dvěma způsoby: I. Běžné vykazování k-dávek. VILP přípravky jsou od vedeny ve stejném formátu jako Zvlášť účtované léčivé přípravky. Formát předávání dat je definován dokumentem Datové rozhraní VZP ČR, Doplněk č. 19 k verzi 6.2, viz. Tabulka 4. Tabulka 3 - Typ věty, léčivé přípravky Název Typ Délka Začátek Popis TYP C 1 0 Typ věty L léčivé přípravky a ZP LDAT D 8 1 Datum podání je rozhodující pro určení úhrady LTPR C 1 9 Skupina podaného léčivého přípravku nebo ZP může nabývat hodnot 1, 2 nebo 3 LZVL C 1 10 Uvede se: - Písmeno Z v případě zvýšené úhrady - Písmeno D v případě, že LKOD představuje dočasnou úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku (VILP) V ostatních případech se nevyplňuje. LKOD C 7 11 Kód podaného léčivého přípravku nebo ZP LMNO $ Množství podaného léčivého přípravku a ZP v měrných jednotkách povinné vyplnění LFIN $ Úhrada za množství podaného léčivého přípravku a ZP povinné vyplnění mimo výjimečné případy vykazování léčiv podskupiny 12, 13 a 15 z číselní-ku IVLP LVDG C 5 39 Číslo diagnózy. Vyplňuje se v případě, kdy LZVL nabývá hodnot Z nebo D. LTYP C 1 44 Doplněk typu věty léčiva a ZP. Rezerva, nevyplňuje se Celkem délka věty: 45 znaků 14

15 Předávání výstupu dle Tabulky 1 bude probíhat zcela automaticky dle již dlouhodobě zavedených mechanismů pro výměnu k-dávek mezi NIS poskytovatele a systémy plátců. Nejedná se tedy o žádné rozšíření předávacích mechanismů. II. Systém pro evidenci VILP přípravků nasazený v jednotlivých ZZ bude parametricky evidovat i položky nad rámec definovaný v bodě I. Obsah evidovaných dat bude navrhován vždy ve spolupráci s odbornými společnostmi dané medicínské oblasti a bude vždy specifický pro každý konkrétní VILP. Při návrhu parametrických údajů sledování každého jednotlivého VILP budou respektovány parametry společné pro všechny VILP a bude zachováváno jejich pojmenování pro všechny záznamy pacientů léčených jednotlivými VILP přípravky. Formát výstupu z tohoto systému bude strukturovaný XML soubor obsahující vždy všechny parametrické položky pro všechny pacienty obsažené v systému pro evidenci konkrétního VILP, včetně rodného čísla pojištěnců daného plátce zdravotní péče. Jednotlivé XML soubory budou obsahovat vždy údaje o všech pacientech léčených u daného poskytovatele daným přípravkem, budou tedy specifické pro jednotlivé VILP přípravky. Kompletní export dat umožní na straně plátců evidovat jakékoli změny či přidání záznamů do evidenčního systému VILP. Plátcům bude struktura XML souboru včetně souvisejících číselníků předána. Vygenerování XML ze systému evidence VILP bude provedeno pověřeným pracovníkem poskytovatele a poté předáno plátcům. Předávání tohoto souboru může probíhat stejným způsobem, jakým se předávají textové soubory k-dávek mezi ZZ a PZP. Alternativně je možné tento soubor v šifrované podobě předat ovou komunikací mezi pověřenými osobami PZP a zástupci ZZ. Import XML souboru do IS na straně plátců zdravotní péče provede na základě předané specifikace a struktury předávaných XML dat IT oddělení plátců zdravotní péče. Provozní reporty Provozní reporty obsahují počty založených a dokončených záznamů budou rozesílány automaticky na definovaný seznam ových adres vždy na konci kalendářního měsíce, případně v jiném termínu na vyžádání přes helpdesk IBA MU. Pro každý projekt VILP se rozeznávají čtyři typy provozních reportů: 1. Provozní reporty pro Národní Radu VILP 2. Provozní reporty pro ZZ účastnící se sběru dat v některém projektu VILP 3. Provozní reporty pro PZP 4. Provozní reporty pro držitele registrace VILP V příloze tohoto metodického dokumentu jsou čtyři šablony výše uvedených typů provozních reportů. 15

16 9. MANAGEMENT KONTROLY A ÚPLNOSTI DAT Kvalita a úplnost dat sbíraných v klinické praxi je zásadní podmínkou jejich využitelnosti pro závažné analýzy vedoucí k rozhodnutí o dostupnosti daného segmentu péče. Navržený systém IS-VILP počítá se třemi úrovněmi zajišťujícími adekvátní kontrolu funkčnosti systému: 1. Rozbor proveditelnosti plánovaného sběru dat a dostupnosti kvalitních údajů v klinické praxi: Již při přípravě projektové dokumentace pro sledování konkrétního VILP tak budou známa slabá místa v plánovaném sběru dat a bude možno optimalizovat obsah databáze. 2. Lokální obsahové a logické kontroly prováděné přímo uvnitř ZZ sbírajících data Systém implementující návrh databáze v ZZ, bude již obsahovat navržené kontrolní vazby a bude také specifikovat striktně povinné položky; Jasná definice sbíraných položek znemožní zadávání nesmyslných nebo nelogických hodnot. 3. Populační kontrola správnosti a úplnosti databáze Ve spolupráci plátců zdravotní péče, Národního referenčního centra a IBA bude možné přesně zkontrolovat počet léčených a zadaných pacientů, úplnost a správnost hlavních údajů identifikujících monitorovanou léčbu. 10. ŘEŠENÍ ANALÝZY DAT A REPORTINGU Plán analytického zpracování sbíraných dat je povinnou součástí projektové dokumentace pro sledování každého konkrétního VILP. Jen tak lze zajistit, že plánovaná datová struktura, do které budou investovány náklady, bude vyhovovat požadovanému analytickému zpracování. Součástí projektové dokumentace musí být i power analýza klíčových výstupů, ze které vyplynou objektivní limity plánovaných analýz (velikost vzorku, dostatečná doba sledování apod.). Centrální řešení IS-VILP nastavuje pravidla dostupnosti validních dat pro různé analýzy. Obecný vzor datového obsahu IS-VILP (Tabulka 1) umožňuje tři hlavní formy analytického zpracování sbíraných dat. Rozhodnutí, která z forem bude nasazená, záleží na požadavcích vztažených ke konkrétním lékům a také na možnostech, které objektivně vyplynou z dat samotných. Vývoj funkčního IS-VILP umožní poskytovat především popisné analýzy a reporting nad centrálním úložištěm dat IS-VILP, ideálně ve spolupráci s Národním referenčním centrem a příslušnými odbornými lékařskými společnostmi (role validátorů a odborných garantů). Samotný obsah úložiště (počet záznamů, jejich úplnost a kvalita) bude pravidelně reportován všem angažovaným subjektům po každém exportu od poskytovatele (předpoklad je min. 2x ročně). 16

17 11. ZÁVĚR Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky byla vypracována jako podklad pro smluvní zajištění projektu, za účelem sjednocení obecných informací pro sběr dat a jejich vyhodnocení v praxi, jako podklad pro vypracování metodik popisujících sběr dat o konkrétních přípravcích. Cílem metodiky je usnadnit všem účastníkům projektu proces sběru a zaznamenávání dat tak, aby byl čas věnovaný této činnosti zkrácen na minimum a šetření provedeno efektivně. Metodika byla navržena tak, aby zachytila všechny procesy projektu od prvního kontaktu všech stakeholderů projektu až po předání výsledků zpracovaných dat konkrétním zainteresovaným stranám. 17

18 PŘÍLOHA: šablony provozních reportů 18

19 19

20 20

21 21

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie (výkonnost, mobilita, atd.) Nové motivy využívání IS, nové požadavky: Řízení kvality

Více

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující: Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Projekt DRG restart Pilotní verze projektové dokumentace vznikajícího projektu. Dokument bude průběžně doplňován, konečná verze

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Registry ve zdravotnictví

Registry ve zdravotnictví Registry ve zdravotnictví Jiří Kofránek Laboratoř biokybernetiky ÚPF Univerzita Karlova v Praze -1. lékařská fakulta Registry globálně přístupné databáze Informace Pravidla a informace ZP ZP ZP ZP občané

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR

10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR 10. IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR Tato kapitola představuje manuál vypracovaného pro zavedení procesů souvisejících s projektem Systém podpory prevence vybraných

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Hradec Králové, 7. dubna 2009 Proč spisová služba EZOP a produkty Asseco Elektronická spisová služba ze zákona povinnost pro všechny obecní

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Datový sklad KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Datový sklad KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Popis a specifikace systému

Popis a specifikace systému Popis a specifikace systému Workforce management systém AristoTelos Systém AristoTelos je komplexní softwarové řešení pro optimalizaci, plánování a řízení lidských zdrojů. AristoTelos je určen pro kontaktní

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů www.i.cz Czech Republic Aktualizováno: 23. 11. 2012 1 Preambule Tento dokument popisuje

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 137295/2014 Sp. zn.: S-JMK Vyřizuje: Megová Telefon: 541 651 338 Počet listů: 6 Počet příloh/listů : 0/0 Datum: 4. 12.

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Oddělení IT ČMFS. Aktiv KFS,OFS Nymburk 2011. Jiří Helcl ředitel oddělení IT ČMFS Prezentace IT ČMFS (Informační systém)

Oddělení IT ČMFS. Aktiv KFS,OFS Nymburk 2011. Jiří Helcl ředitel oddělení IT ČMFS Prezentace IT ČMFS (Informační systém) Oddělení IT ČMFS Aktiv KFS,OFS Nymburk 2011 Jiří Helcl ředitel oddělení IT ČMFS Prezentace IT ČMFS (Informační systém) Aktiv KFS,OFS Nymburk 2011 Oddělení IT ČMFS Struktura oddělení Projekty IT 2010/2011

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

IT projekt roku. Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN. Ing. Jiří Haase, MBA. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

IT projekt roku. Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN. Ing. Jiří Haase, MBA. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IT projekt roku Implementace čistě elektronického vedení ZD ve VFN Ing. Jiří Haase, MBA Všeobecná fakultní nemocnice v Praze O VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je nejstarší a jedna z největších

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Institute of Computer Science

Institute of Computer Science Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Aplikace Filtry Petra Šeflová Technical report No. 1056 February 2010 Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Prague 8, phone: +420 266 051

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix Elektronická komunikace s CSÚIS Jak to řeší Fenix Asseco Solutions a veřejná správa Informační systém Fenix Balík aplikací pro státní správu a samosprávu Více než 15 let zkušeností Více než 2000 instalací

Více

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu 1 Závěr analýzy Autor analýzy konstatuje, že se podařilo: jednotné

Více

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Osnova příspěvku Portál zdravotních pojišťoven Přehledy preskripce a indukované péče Audit preskripce Portál zdravotních pojišťoven

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více