Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky"

Transkript

1 Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr. Michal Burger Ing. Petr Brabec RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Ing. Milan Blaha, Ph.D. RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. MUDr. Pavel Frňka, DMS MUDr. et JUDr. Petr Honěk Ing. Miloslava Šlajsová doc. MUDr. Karel Němeček, CSc. MUDr. Aleš Kmínek Ing. Robert Sýkora Ing. Karolína Kreuterová HISTORIE DOKUMENTU VERZE DATUM ZMĚNA GARANT ZMĚNY Doplnění kolektivů autorů, aktualizace K. Kreuterová Aktualizace NR VILP K. Kreuterová Aktualizace NR VILP K. Kreuterová Aktualizace provozních reportů, kap. 8.4 a příloha D. Schwarz 1

2 OBSAH 1. ÚVOD Východiska projektu POŽADAVKY NA METODIKU, ÚČEL VÝKLAD POUŽITÝCH TERMÍNŮ CÍL NÁRODNÍ RADA VILP UŽIVATELÉ METODIKA SBĚRU DAT Proces sběru dat TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Režimy toku dat Technologie použité v IS-VILP Způsoby implementace softwarových nástrojů IS-VILP u poskytovatelů Předávání výstupů ze systému evidence VILP MANAGEMENT KONTROLY A ÚPLNOSTI DAT ŘEŠENÍ ANALÝZY DAT A REPORTINGU ZÁVĚR SEZNAM TABULEK Tabulka 1 - Obecný vzor obsahu systému pro hodnocení VILP... 6 Tabulka 2 - Obecné procesy projektu... 8 Tabulka 3 - Datová věta Tabulka 4 - Typ věty, léčivé přípravky ÚVOD 2

3 Národní referenční centrum bylo pověřeno Valnou hromadou NRC k realizaci činností souvisejících s vývojem informačního systému pro sběr dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích (VILP), jakožto nástroje pro shromažďování a hodnocení dat z reálné klinické praxe při používání VILP (Usnesení VH_20_2 ze dne ). 1.1 Východiska projektu Poskytovatelům zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ) je zákonem uložena povinnost hlásit data o vysoce inovativních léčivých přípravcích. Příjemci jsou zdravotní pojišťovny a žadatelé. Legislativně je tato skutečnost ukotvena v 39d zákona 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 376/2011 Sb. Každá zdravotní pojišťovna může pro své pojištěnce sbírat individuálně. Zdravotní pojišťovny projevily vůli na společném zajištění těchto činností. Pověření k realizaci této aktivity dostalo Národní referenční centrum. Činnosti související s vývojem informačního systému pro sběr dat VILP (IS-VILP) byly projednány a schváleny na 20. jednání Valné hromady Národního referenčního centra. Potenciál projektu je v obohacení dat o vybrané údaje z ostatních administrativních dat. Požadovaný rozsah sbíraných dat je značně komplexní a zahrnuje diagnostické, provozní a klinické záznamy, včetně hodnocení výsledků léčby. Jedná se tedy o tzv. administrativní data rutinně sbírané zdravotními pojišťovnami, ale i specifická data, která zdravotní pojišťovny nesbírají. 2. POŽADAVKY NA METODIKU, ÚČEL Metodika pro sběr a vyhodnocení dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích byla vypracována za účelem sjednocení sběru a vyhodnocení dat. Metodika obecně vymezuje rozsah a způsob sběru dat o VILP, jakož i proces a způsob hodnocení dat získaných z reálné klinické praxe při používání VILP. Metodika sběru dat je zpracována v souladu s podmínkami vyplývajícími z ust. 39d zákona 48/1997 Sb. a dále 42 a 43 vyhlášky č. 376/2011 Sb. Konkrétní sbírané položky a další specifika řeší Metodika pro sběr a vyhodnocení dat o konkrétních vysoce inovativních léčivých přípravcích. 3. VÝKLAD POUŽITÝCH TERMÍNŮ DB CRF HW IBA MU IS-VILP NRC NR VILP Databáze. Case report form. Sada registračních formulářů. Hardware. Technická stránka výpočetní techniky počítače a jejich periferie. Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Informační systém pro sběr dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích. Národní referenční centrum. Národní rada VILP. Národní rada VILP je ustanovena k zajištění konsenzuálního názoru 3

4 PZP RČ RELAX NG SSL SW VILP W3C XML ZZ na vhodnost sběru dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích, a to tak, aby konsenzus zohledňoval stanovisko klinicky odborné, systémové z hlediska metodiky sběru, systémové z hlediska správného poskytování zdravotních služeb a jejich úhrad. Plátce zdravotní péče zdravotní pojišťovny. Rodné číslo. Druh schémat popisujících XML dokumenty. Slouží k automatickému ověřování, zda je předávaný XML dokument v souladu s jeho požadovanou strukturou a zda jsou obsažené proměnné správných datových typů apod. Secure Socket Layer zabezpečení komunikace šifrováním. Software. Programové vybavení výpočetní techniky programy, skripty, aplikace, databáze. Vysoce inovativní léčivý přípravek. World Wide Web Consortium (dále jen W3C) je společnou aktivitou jednotlivců i organizací, která si klade za cíl setřídit webové standardy a maximálně jich využít ve prospěch celosvětové komunity. Určuje základy jazyka HTML, XML a souvisejících. Extensible markup language. Rozšiřitelný značkovací jazyk určený pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Poskytovatel. 4. CÍL Cílovým výstupem vývoje IS-VILP je garantovaná, kontrolovaná, plně reprezentativní, centrální databáze údajů o VILP (dále jen centrální úložiště dat o VILP ), která umožní následující analýzy: detailní typologii léčených pacientů, včetně indikačních kritérií pro daný VILP; analýzu základních údajů o léčbě VILP a o jejím průběhu; analýzu kvantifikovatelných ukazatelů výsledků a bezpečnosti léčby; zpracování podkladů nutných pro analýzu nákladové efektivity. Cílem je shromáždění dat o VILP a zpracování podkladů nutných pro analýzu nákladové efektivity a tvorba dalších analýz, za použití garantované, kontrolované, plně reprezentativní, centrální databáze údajů o VILP. Vývoj IS-VILP a jeho databází předpokládá schopnost kombinovat minimálně dva datové zdroje získatelné v provozu ZZ. Různé zdroje dat bude možné přímo propojovat přes osobní údaje pacienta včetně rodného čísla, neboť sběr bude prováděn přímo v provozu poskytovatele jako součást vedení elektronické zdravotnické dokumentace pacienta: Administrativní a provozní data o léčbě VILP, většinou ze záznamů sbíraných jako výkaznictví 4

5 poskytnuté péče a reportovaných plátcům PZP; Ad hoc sběr dat v klinicky specializované části databáze. Vývoj funkčního IS-VILP umožní poskytovat především popisné analýzy a reporting nad centrálním úložištěm dat IS-VILP, ideálně ve spolupráci s příslušnými odbornými lékařskými společnostmi (role validátorů a odborných garantů). Samotný obsah úložiště (počet záznamů, jejich úplnost a kvalita) bude pravidelně reportován všem angažovaným subjektům po každém exportu od poskytovatele (předpoklad je min. 2x ročně). 5. NÁRODNÍ RADA VILP Národní rada VILP (NR VILP) vznikla na základě doporučení Představenstva NRC a z rozhodnutí Valné hromady NRC. NR VILP je poradním orgánem pro projekt Sběr dat pro hodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky, ředitele NRC, Představenstva NRC a Valné hromady NRC. Stanoviska, doporučení nebo usnesení NR VILP nejsou závazná. Základním úkolem NR VILP má být aktivní spolupráce na zajištění úspěšné realizace projektů sběru dat pro hodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky. NR VILP bude navrhovat plán postupu přípravy, sběru a vyhodnocení konkrétních VILP, 1 za rok předloží průběžnou zprávu Valné hromadě NRC. Hlavním cílem NR VILP je nalezení konsenzu a vydání doporučení nad následujícími body: počet zapojených ZZ (nemocničních center), typ center a počet pacientů pro léčbu přípravkem, časový plán sběru dat a hodnocení, protokol pro sběr dat, projektová dokumentace, specifikace požadavků na Metodiku pro sběr a vyhodnocení dat o konkrétních vysoce inovativních léčivých přípravcích. Práce NR VILP bude v souladu s Metodikou pro sběr a hodnocení dat o VILP a schváleným Jednacím řádem Národní rady VILP. NR VILP bude přijímat svá rozhodnutí konsenzuálně. V případě nenalezení konsenzu, budou stanoviska členů NR VILP, kteří o to projeví zájem, v písemné formě předložena na nejbližší jednání Představenstva NRC. NR VILP má mít 6 stálých členů: 2 zástupce za VZP nominuje ředitel všeobecné zdravotní pojišťovny VZP, 2 zástupce za Svaz zdravotních pojišťoven nominuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR, 5

6 2 zástupce za Národní referenční centrum a providera nominuje ředitel Národního referenčního centra. Dalšími členskými rolemi jsou pozorovatelé. Jedná se o stálé členy - pozorovatele, kterými jsou zástupci nominovaní za Státní ústav pro kontrolu léčiv (nominuje ředitel SÚKL). Tito členové mají právo vyjádřit se k projednávaným záležitostem, zejména však poskytují odborný vhled na požadavky SÚKL ke sběru a výstupům projednávaných vysoce inovativních léčivých přípravků. Nestálé členy schvaluje NR VILP na svých jednáních. Jedná se zejména o zástupce odborných společností a držitele rozhodnutí o registraci. Předsedou NR VILP je ředitel NRC. Další členy nominuje NR VILP na svých jednáních. Jedná se zejména o zástupce odborných společností a držitele rozhodnutí o registraci. 6. UŽIVATELÉ Uživatelem výsledného řešení bude Národní referenční centrum a zprostředkovaně pak také následující subjekty a instituce: zapojení poskytovatelé a centra (sběr dat, využití vlastních údajů ke kontrole léčby); zdravotní pojišťovny (získávají plné exporty dat ke svým pojištěncům); držitelé rozhodnutí o registraci (získávají agregované a plně anonymizované exporty dat); odborné lékařské společnosti (jsou zapojeny do optimalizace řešení pro jednotlivé VILP, mohou iniciovat využití agregovaných a plně anonymizovaných dat z IS-VILP). 7. METODIKA SBĚRU DAT Tabulka níže vymezuje skupiny parametrů nezbytných pro hodnocení všech cílových hodnot u léčby VILP a popisuje jejich význam a dostupnost v různých datových zdrojích. Tabulka je zároveň obecným vzorem obsahu systému pro hodnocení VILP dle zákonem daných požadavků a pokrývá všechny požadované dimenze tohoto hodnocení. Lokalizace obecného datového modelu pro sledování konkrétního léčivého přípravku bude následně vždy vyžadovat konkrétní specifikaci datových polí dle dané indikace, specifik léku a hodnocených benefitů léčby. Tabulka 1 - Obecný vzor obsahu systému pro hodnocení VILP Skupina parametrů / parametr Zdroj dat A. Léčebná zátěž a dostupnost léčby Záznamy identifikující místo léčby z běžného výkaznictví poskytované péče. Sledování umožní kontrolu úplnosti a reprezentativnosti záznamů. Sledování migrace pacientů je významné zejména u chronických onemocnění. 6

7 1. Počty léčených pacientů v daném ZZ; ZZ léčby a migrace pacienta za léčbou (migrace mezi ZZ, migrace mezi regiony ČR, apod.) Administrativní data daného ZZ B. Diagnostika a typologie léčených pacientů Velmi podstatná datová komponenta ověřující správnost indikace léčby VILP a vymezující významná stratifikační kritéria pro konečné zpracování dat. 2. Demografie věk, pohlaví, bydliště 3. Diagnóza diagnóza onemocnění (vč. nutných identifikátorů např. klinické stadium, riziková skóre), významné komorbidity 4. Doplnění typologie pacienta dle indikačních kritérií léčby, např. prediktivní diagnostika, markery, BMI, PS Administrativní data daného ZZ Specializovaná klinická databáze * C. Průběh léčby sledovaným léčivým přípravkem Komplexní datová komponenta s nutnou specifikací vyhovující léčbě konkrétním přípravkem. Získaná data jsou nebytná pro popis klinické praxe, vyhodnocení průběhu a nákladovosti léčby i pro hodnocení nákladové efektivity. 5. Léčba VILP administrace: start, dávkování, změny, ukončení 6. Hospitalizace: doba trvání, příp. identifikace intenzivní péče 7. Jiná předchozí nebo doprovodná léčba dle požadavků indikačních kritérií vybrané kódy výkonů, terapie, 8. Sledování léčby VILP zdůvodnění změn, důvody ukončení léčby, specifikace problémů 9. Bezpečnost léčby VILP NÚ/NP, toxicita & fading, důsledky toxicity na průběh léčby sledovaným přípravkem Administrativní data daného ZZ Specializovaná klinická databáze * D. Výsledek léčby ( Outcomes measures ) Hodnocení výsledků léčby musí být specifikováno s ohledem na diagnózu a konkrétní indikaci léčby. Dle okolností bude důraz kladen na krátkodobé anebo na dlouhodobé parametry sledování. Specifickou komponentou je hodnocení parametrů přežití, které vyžadují přesnou definici cílového stavu a nastavení adekvátní doby sledování. 7

8 10. Parametry hodnotící výsledek léčby: - stav při ukončení léčby VILP: dle situace a požadavků např. PS, stav při propuštění, verifikovaná léčebná odpověď) Specializovaná klinická databáze * - parametry přežití, např. DFS, PFS, DFI, OS 7.1 Proces sběru dat Následující tabulka obecně popisuje jednotlivé kroky procesu sběru dat o VILP. Tabulka 2 Obecné procesy projektu 8

9 8. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Centrální úložiště a technologické vybavení IS-VILP jsou zajištěny dostatečně robustně i flexibilně pro všechny následné aktivity. IS-VILP je připraven podle schématu na níže. Jádrem systému je centrální úložiště anonymizovaných dat. Dalšími důležitými prvky v celém systému jsou lokální systémy pro sběr dat provozované u poskytovatelů (ZZ) zapojených do konkrétních dílčích projektů VILP. Exporty z lokálních databází VILP jsou poskytovány v různých režimech, v různých rozsazích a pomocí různých komunikačních prostředků jednak plátcům zdravotní péče (PZP) a dále držitelům rozhodnutí o registraci. PZP PZP PZP KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ DRŽITELÉ REGISTRACE WEBOVÉ SLUŽBY, XML ZZ ZZ MU NRC ZZ LOKÁLNÍ SYSTÉM PRO SBĚR DAT CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Obr. 1: Schematický pohled na řešení IS-VILP. Hlavním prvkem je centrální úložiště, které obsahuje také aplikační nástroje pro generování vyčerpávajícího XML popisu každé databáze včetně layoutů formulářů, pravidel pro uživatelská oprávnění a validačních funkcí. Lokální systémy pro sběr dat mají vlastní, oddělená datová úložiště a uživatelé k nim přistupují prostřednictvím webové aplikace spuštěné na webovém serveru. Naznačená je zde funkce proxy serveru, který zajišťuje filtraci osobních údajů při přenosu dat do centrálního úložiště. 9

10 Každý projekt databáze VILP bude zahrnovat obvyklý procesní řetězec skládající se z následujících kroků: Návrh CRF. Vypracování jednoznačného diagramu vztahů mezi entitami, přičemž entitami se rozumí: - centra, - uživatelé, - uživatelská oprávnění (autentizační a autorizační pravidla), - fáze, - formuláře, - otázky, - a validační pravidla. Komplexní definice předmětné databáze ve formě standardizovaného metadatového popisu, a to pomocí sady XML dokumentů. Implementace databáze VILP v demoverzi pro připomínkové řízení hlavních investigátorů - v režimu centrálního úložiště. Implementace databáze VILP u lokálních poskytovatelů (ZZ). Údržba a provoz technického řešení. 8.1 Režimy toku dat Centrální i lokální úložiště budou vybaveny sadou aplikačních nástrojů a komunikačních rozhraní, které poslouží pro výměnu dat ve čtyřech různých režimech popsaných detailněji dále. Obr. 2 ukazuje zjednodušenou strukturu datové věty a následující tabulky pro jednotlivé režimy toku ukazují, kterých datových částí se přenos týká a v jakém rozsahu. Tabulka 2 - Datová věta s vyznačením jejich důležitých částí a jejich přenos mezi lokálním poskytovatelem (ZZ), centrálním úložištěm, plátci zdravotní péče (PZP) a držiteli rozhodnutí o registraci DF.1.A) centrální DB lokální DB u poskytovatele (ZZ) Data Přenos? Rozsah struktura výzkumné databáze - data uživatelských identit - definice autorizačních pravidel - definice pravidel pro validace dat - skripty a konfigurace na aplikační úrovni (aktualizace aplikací) - administrativní část datových vět - klinicky-odborná část datových vět - jednoznačná identifikační data pacienta - identifikátor ZZ - 10

11 DF.1.B) lokální DB u poskytovatele (ZZ) centrální DB Data Přenos? Rozsah struktura výzkumné databáze - data uživatelských identit - definice autorizačních pravidel - definice pravidel pro validace dat - skripty a konfigurace na aplikační úrovni (aktualizace aplikací) - administrativní část datových vět - klinicky-odborná část datových vět všechny záznamy jednoznačná identifikační data pacienta - identifikátor ZZ identifikátory všech zapojených ZZ DF.2.A) centrální DB držitelé rozhodnutí o registraci Data Přenos? Rozsah struktura výzkumné databáze - data uživatelských identit - definice autorizačních pravidel - definice pravidel pro validace dat - skripty a konfigurace na aplikační úrovni (aktualizace aplikací) - administrativní část datových vět - klinicky-odborná část datových vět všechny záznamy jednoznačná identifikační data pacienta - identifikátor ZZ - DF.3.A) lokální DB u poskytovatele plátci zdravotní péče (PZP) Data Přenos? Rozsah struktura výzkumné databáze - data uživatelských identit - definice autorizačních pravidel - definice pravidel pro validace dat - skripty a konfigurace na aplikační úrovni (aktualizace aplikací) - administrativní část datových vět - klinicky-odborná část datových vět všechny záznamy vztahující se k danému PZP jednoznačná identifikační data pacienta rodná čísla pacientů vztahujících se k danému PZP identifikátor ZZ identifikátory všech zapojených ZZ 11

12 8.2 Technologie použité v IS-VILP Předpokládaný rozsah softwarových technologií využitých pro vývoj a provoz IS-VILP je popsán níže. Tento technologický mix nevyžaduje při implementacích na straně ZZ žádné dodatečné náklady na pořizování SW licencí od třetích stran. Stejně je tomu tak i při implementacích komunikačních rozhraní na straně PZP a na straně držitelů rozhodnutí o registraci. Centrální úložiště NRC::: serverová část databázový server Oracle 11g, - sql, - pl/sql, webový server Windows server 2008 s podporou.net (ASP), webový server Apache 2.4 s podporou PHP 5.x, IBA framework pro obsluhu databáze (SW produkt IBA MU pro robustní rozhraní webových aplikací k SQL serverům). Centrální úložiště::: komunikační rozhraní / webové služby komunikační protokol SOAP, výměna dat ve formátu XML, šifrovaná komunikace na vrstvě SSL certifikáty vydané certifikační autoritou TERENA Certificate service (tzv. kořenová certifikační autorita), rozhraní bude mít definované validační procedury pomocí gramatik v RELAX NG nebo W3C XML schématech. Lokální systémy pro sběr dat o VILP ZZ (poskytovatel) ::: serverová část OS Linux nebo Windows, databázový server PostgreSQL, webový server Apache 2.4 s podporou PHP 5.x. IBA framework pro obsluhu databáze. Lokální systémy pro sběr dat o VILP ZZ::: klientská část internetový prohlížeč podporující HTML 5, (např. Firefox 10, Internet Explorer 9, Opera 11 aj.). Lokální systémy pro sběr dat o VILP ZZ (poskytovatel) ::: komunikační rozhraní / webové služby komunikační protokol SOAP, výměna dat ve formátu XML, šifrovaná komunikace na vrstvě SSL certifikáty vydané certifikační autoritou podle možností ZZ, rozhraní bude mít definované validační procedury pomocí gramatik v RELAX NG nebo W3C XML schématech. 12

13 8.3 Způsoby implementace softwarových nástrojů IS-VILP u poskytovatelů Lokální systémy pro sběr dat poskytovatele (v ZZ) mají vlastní, oddělená datová úložiště a oprávnění uživatelé k nim přistupují výhradně prostřednictvím webové aplikace spuštěné na webovém serveru provozovaném uvnitř ZZ. Z hlediska uživatele tedy tvoří systém pro sběr dat o VILP další z řady intranetových aplikací. Tato umožní zdravotnickému personálu vkládat nová data o VILP a vracet se k již zadaným záznamům, editovat a dokončovat je. Přístup k aplikaci bude volitelně umožněn jen vyjmenovaným uživatelům na základě přiděleného uživatelského jména a hesla. Kromě těchto bazálních funkcionalit bude lokální systém bez zásahu zdravotnického personálu: aktualizovat strukturu výzkumných databází podle instrukcí přijatých z centrálního úložiště tak, aby ve všech ZZ byla zajištěna shodná struktura DB; aktualizovat skripty tvořící intranetovou aplikaci podle instrukcí přijatých z centrálního úložiště tak, aby ve všech ZZ byla zajištěna shoda verzí provozovaného SW; vystavovat zadaná data v definovaném rozsahu a režimu DF.1.B (viz. výše) na komunikační rozhraní centrálního úložiště; vystavovat zadaná data v definovaném rozsahu a režimu DF.3.A (viz. výše) na komunikační rozhraní PZP; Způsob implementace se liší podle existující IT infrastruktury v daném ZZ (u poskytovatele): ZZ (poskytovatel) s komplexní IT infrastrukturou, která umožní provozovat serverovou i klientskou část systému na stávajícím HW ZZ. Serverovou částí systému se myslí databázový server PostgreSQL a webový server Apache s podporou PHP. Lze provozovat na platformě Linux i Windows. Doporučeno je provozovat na platformě Linux v distribuci Ubuntu, která sebou nenese žádné další licenční náklady pro ZZ. Zálohování dat a záložní zdroje energie jsou v režii ZZ. ZZ (poskytovatel) s minimální IT infrastrukturou, která neumožní provozovat serverovou část systému na stávajícím HW ZZ, avšak s možností provozovat alespoň klientskou část systému. Volitelně lze dodat systém včetně malého serveru, na kterém budou již instalovány všechny podpůrné softwarové prostředky. S ohledem na nízký počet záznamů v databázích VILP je doporučen nettop v konfiguraci AtomD525B/HDD300GB/RAM4G/LinuxUbuntu. Počítač není nutno provozovat v klimatizované serverovně - má velmi nízké energetické náklady. Dodatečné náklady ZZ spojené s pořízením tohoto malého serveru budou 10 tis. Kč vč. DPH. Zálohování dat a záložní zdroje energie jsou v režii ZZ. ZZ (poskytovatel) bez IT infrastruktury, avšak s připojením k internetu a minimálně jedním klientským PC. Těmto ZZ budou poskytnuty klientské aplikace umožňující práci pouze v jednouživatelském režimu. Aplikace v sobě skloubí serverovou, klientskou i komunikační součást celého subsystému. Zálohování a záložní zdroj energie jsou v režii ZZ. Minimální 13

14 systémové na klientské PC: - Procesor: Intel Pentium III 1 GHz nebo rychlejší procesor; Doporučeno: Pentium 4,2 GHz nebo rychlejší. - Microsoft Windows XP Home, Professional nebo Tablet PC Edition s aktualizací Service Pack 2 nebo 3 nebo Windows 7 (S obdobnými nároky lze lokální subsystém provozovat také na operačních systémech Linux) - Paměť RAM: minimum 1 GB - Místo na HDD: minimálně 250 MB. 8.4 Předávání výstupů ze systému evidence VILP Plátci zdravotní péče obdrží od poskytovatele informace o podaném VILP přípravku pro své pojištěnce dvěma způsoby: I. Běžné vykazování k-dávek. VILP přípravky jsou od vedeny ve stejném formátu jako Zvlášť účtované léčivé přípravky. Formát předávání dat je definován dokumentem Datové rozhraní VZP ČR, Doplněk č. 19 k verzi 6.2, viz. Tabulka 4. Tabulka 3 - Typ věty, léčivé přípravky Název Typ Délka Začátek Popis TYP C 1 0 Typ věty L léčivé přípravky a ZP LDAT D 8 1 Datum podání je rozhodující pro určení úhrady LTPR C 1 9 Skupina podaného léčivého přípravku nebo ZP může nabývat hodnot 1, 2 nebo 3 LZVL C 1 10 Uvede se: - Písmeno Z v případě zvýšené úhrady - Písmeno D v případě, že LKOD představuje dočasnou úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku (VILP) V ostatních případech se nevyplňuje. LKOD C 7 11 Kód podaného léčivého přípravku nebo ZP LMNO $ Množství podaného léčivého přípravku a ZP v měrných jednotkách povinné vyplnění LFIN $ Úhrada za množství podaného léčivého přípravku a ZP povinné vyplnění mimo výjimečné případy vykazování léčiv podskupiny 12, 13 a 15 z číselní-ku IVLP LVDG C 5 39 Číslo diagnózy. Vyplňuje se v případě, kdy LZVL nabývá hodnot Z nebo D. LTYP C 1 44 Doplněk typu věty léčiva a ZP. Rezerva, nevyplňuje se Celkem délka věty: 45 znaků 14

15 Předávání výstupu dle Tabulky 1 bude probíhat zcela automaticky dle již dlouhodobě zavedených mechanismů pro výměnu k-dávek mezi NIS poskytovatele a systémy plátců. Nejedná se tedy o žádné rozšíření předávacích mechanismů. II. Systém pro evidenci VILP přípravků nasazený v jednotlivých ZZ bude parametricky evidovat i položky nad rámec definovaný v bodě I. Obsah evidovaných dat bude navrhován vždy ve spolupráci s odbornými společnostmi dané medicínské oblasti a bude vždy specifický pro každý konkrétní VILP. Při návrhu parametrických údajů sledování každého jednotlivého VILP budou respektovány parametry společné pro všechny VILP a bude zachováváno jejich pojmenování pro všechny záznamy pacientů léčených jednotlivými VILP přípravky. Formát výstupu z tohoto systému bude strukturovaný XML soubor obsahující vždy všechny parametrické položky pro všechny pacienty obsažené v systému pro evidenci konkrétního VILP, včetně rodného čísla pojištěnců daného plátce zdravotní péče. Jednotlivé XML soubory budou obsahovat vždy údaje o všech pacientech léčených u daného poskytovatele daným přípravkem, budou tedy specifické pro jednotlivé VILP přípravky. Kompletní export dat umožní na straně plátců evidovat jakékoli změny či přidání záznamů do evidenčního systému VILP. Plátcům bude struktura XML souboru včetně souvisejících číselníků předána. Vygenerování XML ze systému evidence VILP bude provedeno pověřeným pracovníkem poskytovatele a poté předáno plátcům. Předávání tohoto souboru může probíhat stejným způsobem, jakým se předávají textové soubory k-dávek mezi ZZ a PZP. Alternativně je možné tento soubor v šifrované podobě předat ovou komunikací mezi pověřenými osobami PZP a zástupci ZZ. Import XML souboru do IS na straně plátců zdravotní péče provede na základě předané specifikace a struktury předávaných XML dat IT oddělení plátců zdravotní péče. Provozní reporty Provozní reporty obsahují počty založených a dokončených záznamů budou rozesílány automaticky na definovaný seznam ových adres vždy na konci kalendářního měsíce, případně v jiném termínu na vyžádání přes helpdesk IBA MU. Pro každý projekt VILP se rozeznávají čtyři typy provozních reportů: 1. Provozní reporty pro Národní Radu VILP 2. Provozní reporty pro ZZ účastnící se sběru dat v některém projektu VILP 3. Provozní reporty pro PZP 4. Provozní reporty pro držitele registrace VILP V příloze tohoto metodického dokumentu jsou čtyři šablony výše uvedených typů provozních reportů. 15

16 9. MANAGEMENT KONTROLY A ÚPLNOSTI DAT Kvalita a úplnost dat sbíraných v klinické praxi je zásadní podmínkou jejich využitelnosti pro závažné analýzy vedoucí k rozhodnutí o dostupnosti daného segmentu péče. Navržený systém IS-VILP počítá se třemi úrovněmi zajišťujícími adekvátní kontrolu funkčnosti systému: 1. Rozbor proveditelnosti plánovaného sběru dat a dostupnosti kvalitních údajů v klinické praxi: Již při přípravě projektové dokumentace pro sledování konkrétního VILP tak budou známa slabá místa v plánovaném sběru dat a bude možno optimalizovat obsah databáze. 2. Lokální obsahové a logické kontroly prováděné přímo uvnitř ZZ sbírajících data Systém implementující návrh databáze v ZZ, bude již obsahovat navržené kontrolní vazby a bude také specifikovat striktně povinné položky; Jasná definice sbíraných položek znemožní zadávání nesmyslných nebo nelogických hodnot. 3. Populační kontrola správnosti a úplnosti databáze Ve spolupráci plátců zdravotní péče, Národního referenčního centra a IBA bude možné přesně zkontrolovat počet léčených a zadaných pacientů, úplnost a správnost hlavních údajů identifikujících monitorovanou léčbu. 10. ŘEŠENÍ ANALÝZY DAT A REPORTINGU Plán analytického zpracování sbíraných dat je povinnou součástí projektové dokumentace pro sledování každého konkrétního VILP. Jen tak lze zajistit, že plánovaná datová struktura, do které budou investovány náklady, bude vyhovovat požadovanému analytickému zpracování. Součástí projektové dokumentace musí být i power analýza klíčových výstupů, ze které vyplynou objektivní limity plánovaných analýz (velikost vzorku, dostatečná doba sledování apod.). Centrální řešení IS-VILP nastavuje pravidla dostupnosti validních dat pro různé analýzy. Obecný vzor datového obsahu IS-VILP (Tabulka 1) umožňuje tři hlavní formy analytického zpracování sbíraných dat. Rozhodnutí, která z forem bude nasazená, záleží na požadavcích vztažených ke konkrétním lékům a také na možnostech, které objektivně vyplynou z dat samotných. Vývoj funkčního IS-VILP umožní poskytovat především popisné analýzy a reporting nad centrálním úložištěm dat IS-VILP, ideálně ve spolupráci s Národním referenčním centrem a příslušnými odbornými lékařskými společnostmi (role validátorů a odborných garantů). Samotný obsah úložiště (počet záznamů, jejich úplnost a kvalita) bude pravidelně reportován všem angažovaným subjektům po každém exportu od poskytovatele (předpoklad je min. 2x ročně). 16

17 11. ZÁVĚR Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky byla vypracována jako podklad pro smluvní zajištění projektu, za účelem sjednocení obecných informací pro sběr dat a jejich vyhodnocení v praxi, jako podklad pro vypracování metodik popisujících sběr dat o konkrétních přípravcích. Cílem metodiky je usnadnit všem účastníkům projektu proces sběru a zaznamenávání dat tak, aby byl čas věnovaný této činnosti zkrácen na minimum a šetření provedeno efektivně. Metodika byla navržena tak, aby zachytila všechny procesy projektu od prvního kontaktu všech stakeholderů projektu až po předání výsledků zpracovaných dat konkrétním zainteresovaným stranám. 17

18 PŘÍLOHA: šablony provozních reportů 18

19 19

20 20

21 21

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP Záznam změn: Datum Autor Verze Popis změny 16. 10. 2012 Kreuterová 1 Vytvoření návrhu Jednacího řádu 28. 11. 2012 Kreuterová 2 Implementace doporučení a doporučujících komentářů

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

ERP-001, verze 2_10, platnost od

ERP-001, verze 2_10, platnost od ERP-001, verze 2_10, platnost od 2010.08.01. ELEKTRONICKÉ PŘEDEPISOVÁNÍ HUMÁNNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ERP-001.pdf (208,89 KB) Tímto technickým dokumentem jsou, v souladu s 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 9. 11. 2016 ÚZIS ČR referenční síť poskytovatelů 1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

Kancelář zdravotního pojištění I Health Insurance Bureau

Kancelář zdravotního pojištění I Health Insurance Bureau První fáze pilotního projektu Stárnutí populace porovnání nákladů zdravotního a sociálního pojištění - ověření datové základny, příprava a ověření metodiky a analýza DG G35 a M45* Kancelář zdravotního

Více

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující: Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Projekt DRG restart Pilotní verze projektové dokumentace vznikajícího projektu. Dokument bude průběžně doplňován, konečná verze

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Marta Bardová Karel Hájek Pavel Odstrčil Roman Kopecký Josef Charvát 11. 11. 2014 Ministerstvo Dopravy. Nová aplikace etesty

Marta Bardová Karel Hájek Pavel Odstrčil Roman Kopecký Josef Charvát 11. 11. 2014 Ministerstvo Dopravy. Nová aplikace etesty Marta Bardová Karel Hájek Pavel Odstrčil Roman Kopecký Josef Charvát 11. 11. 2014 Ministerstvo Dopravy Nová aplikace etesty Úvod Ministerstvo dopravy Důvod projektu nové aplikace etesty Požadavky samotných

Více

Informace ke stavu celoměstsk xxx

Informace ke stavu celoměstsk xxx Informace ke stavu celoměstsk stského xxx projektu SO-001 V Praze dne 28.05.2003 Josef Sedláček Program Stav projektu SO-001 10 (cíle, stav, výstupy, legislativa) Nasazení produktů na ÚMČ Prahy 5 (podmínky,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví

Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví Projekt ereg Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví technologická a organizační pravidla provozu a rozvoje aplikací elektronického zdravotnictví Ing. Fares Shima

Více

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix Elektronická komunikace s CSÚIS Jak to řeší Fenix Asseco Solutions a veřejná správa Informační systém Fenix Balík aplikací pro státní správu a samosprávu Více než 15 let zkušeností Více než 2000 instalací

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie (výkonnost, mobilita, atd.) Nové motivy využívání IS, nové požadavky: Řízení kvality

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení

MD Comfort. Ambulantní software. Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení MD Comfort Ambulantní software Řešení pro praktické a odborné lékaře a pro sítě zdravotnických zařízení Vlastnosti tenko tlustý klient s vlastní DB architektura klient server automatická replikace (zrcadlení)

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

manažerského řízení HW a SW požadavky pro sw ATTIS

manažerského řízení HW a SW požadavky pro sw ATTIS HW a SW požadavky pro sw ATTIS Verze manuálu: 3.7 Datum: 1.8.2016 ATTN Consulting s.r.o. Strana č. 1 / 5 Obsah 1. Požadavky na konfiguraci systému... 3 1.1. Systémové požadavky na server (IIS, SQL)...

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X 1. Úvod 1.1 Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X (dále jen provozní

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace V Praze dne 19. 8. 2016 Čj.: 6281/2016-ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN 2016 Zadávací dokumentace Identifikační

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Klinický informační systém Porodní kniha - případová studie -

Klinický informační systém Porodní kniha - případová studie - Klinický informační systém Porodní kniha - případová studie - Ing. Michal Huptych Ing. Miroslav Burša Ing. Václav Chudáček, Ph.D. Ing. Jiří Spilka Doc. Ing. Lenka Lhotská Csc. MUDr. Lukáš Hruban MUDr.

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Správa a rozvoj IR-DRG MZ ČR: o držitel licence, má nevýhradní právo k užívání a úpravám Know how systému

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov Katalog služeb a procesů města Sokolov Cílem je vytvořit a zavést do běžné praxe úřadu komplexní Katalog služeb a procesů města Sokolov. Součástí předmětu plnění je: A. Popis současné praxe práce s procesy

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny

Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny Vlastník projektu PARMA Realizátor: OAKS Consulting s.r.o. Finanční zajištění:

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

vs. skutečnost JUDr. Radek Policar 7. listopadu 2017

vs. skutečnost JUDr. Radek Policar 7. listopadu 2017 Výhrady 550 ČLS SC-002 k ereceptu vs. skutečnost JUDr. Radek Policar 7. listopadu 2017 Legislativní vývoj Povinnost elektronické preskripce zákon č. 70/2013 Sb. publikován 19.3.2013 s účinností od 1.1.2015

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3. Zadavatel: Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Vytvoření nového informačního systému MZe pro výzkum a vývoj - "VÝZKUM-AGRI" Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

SW ATTIS nástroje. HW a SW požadavky pro sw ATTIS. manažerského řízení. Verze manuálu: 3.5 Datum:

SW ATTIS nástroje. HW a SW požadavky pro sw ATTIS. manažerského řízení. Verze manuálu: 3.5 Datum: HW a SW požadavky pro sw ATTIS Verze manuálu: 3.5 Datum: 25.1.2016 ATTN Consulting s.r.o. Strana č. 1 / 5 Obsah 1. Požadavky na konfiguraci systému... 3 1.1. Systémové požadavky na server (IIS, SQL)...

Více

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Případová studie ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Jak jsme společnosti ČMSS dodali moderní řešení pro řízení vztahů s klienty ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Kvalitní poskytování

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Projekt probíhal od července

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 1. Úprava funkcionality do Konfigurace- Kontroly Globální přibyla nová volba Kontrolovat řádky označené jako Pouze do sestav 2. Úprava funkcionality pokud je vytvořen

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

FV systémy a jejich QM Základní dokument FV systému

FV systémy a jejich QM Základní dokument FV systému Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] FV systémy a jejich QM Základní dokument FV systému Oddělení farmakovigilance Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Co v dnešní prezentaci? Stručné představení modulů

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Projekt ISPOP. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Jan Nepimach

Projekt ISPOP. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Jan Nepimach Projekt ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Jan Nepimach Cíl projektu Popsat procesy vybraných agendových informačních toků v oblasti životního prostředí,

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Všem uchazečům VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA DATUM 64610-2/2015-900000-090 Mgr. Bolfová/261332550 15. 12. 2015 Odpověď na žádost o dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci a úprava

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE Ludmila Langová, AiP Safe Lenka Vavrušková, ČP Příspěvek se věnuje stručnému popisu systému AiP Safe a možnostem jeho využití pro archivaci,

Více

Z znam workshopu k projektu QJ Program workshopu: 4. Diskuse. s metodice. H

Z znam workshopu k projektu QJ Program workshopu: 4. Diskuse. s metodice. H Z znam workshopu k projektu QJ1220346 P 17. 12. 2014 v P V Praze P. Program workshopu: 1. P ( dostupnost) 2. P 3. U 4. Diskuse P P V VÚV TGM P j ) s metodice. H P dokumentace)bude VÚV TGM v.v.i., http://heis.vuv.cz/projekty/emisevoda

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health

e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health e preskripce pohledem lékárníků seminář ČNF pro e Health PharmDr. Lubomír Chudoba, 03.12.2007 1 e preskripce = nutná součást e Health e preskripce samotná : zabezpečené předepsání a výdej léku na Rp (eliminace

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart Petr Mašek a tým DRG Restart I. Dosavadní použití DRG v systému úhrad v ČR Použití DRG v úhradách v letech 2008

Více

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců ipodpora II

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců ipodpora II DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců ipodpora II Identifikace zadavatele: Asociace samostatných

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více