Techniky sběru dat (2) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Techniky sběru dat (2) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Techniky sběru dat (2) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Pozorování

3 Pozorování (1) Základ zkoumání, těžiště pro ošetřovatelský a klinický výzkum = soustředěné, cílevědomé sledování se záměrem něco poznat, zjistit, vyzkoumat. Vědecké pozorování = připravené, kontrolované, evidované a následně ověřované. Přímým předmětem je sledování chování osob, celková situace, atmosféra...

4 Pozorování (2) Možno využít v OŠE, kde sledujeme potřeby nemocných, poskytování informací sestry nemocným, klima nemocničního pokoje, čistoty, vybavení ošetřovacích jednotek Náročné na čas, vyžaduje specifické schopnosti a dovednosti Schopnost rychlé adaptace na neznámé prostředí Vžití se do příslušné role (např. výzkumníka) Schopnost sebepozorování (introspekce)

5 Pozorování (3) Zachování nezaujatého, objektivního postoje Osvojení nástrojů a pomůcek Schopnost zvládat složitější, nečekané situace, případně na ně reagovat vhodným způsobem Využívá technické pomůcky: Magnetofony, fotoaparáty, videokamery Vzniká zde profesionální etika pozorované a nahrávané objekty by měly být s nahráváním seznámeny

6 Nezúčastněné x zúčastněné pozorování (1) Nezúčastněné Badatel pozoruje jevy, aniž by se v ději angažoval Např. prochází nemocnicí, zběžně sleduje, pozoruje, nezasahuje Uskutečňují jej většinou pozorovatelé vybavení záznamovým archem V kvantitativních výzkumech = strukturované pozorování

7 Nezúčastněné x zúčastněné pozorování (2) Např. každých 15 minut zaznamenává, co dělají jednotliví členové týmu Zúčastněné Badatel je na určitou dobu součástí zkoumaného prostředí, žije časové období v dané komunitě Využíváno v sociální antropologii a etnografii, sociologii (např. životní způsob, tradice, zvyky lokální skupiny, komunity mládeže...)

8 Nezúčastněné x zúčastněné pozorování (3) 4 základní kroky: Navázání kontaktu velice náročný časový úkol. Teprve integrací do skupiny může začít s pozorováním ( Θ je možnost zkreslení pozorování) Pozorování mělo by poskytnout obsáhlý kvalitativní materiál Záznam dat provádí průběžně, poznámky by měly být srozumitelné Závěr po shromáždění dat přátelské rozloučení se a odpoutání se od zkoumané reality

9 Utajené x neutajené pozorování (1) Utajené (=skryté) Pozorovatel se zúčastňuje života v daném sociálním prostředí a snaží se o utajení své role. Je ale těžké pořizovat záznamy, proto hrozí zkreslení, zapomenutí některých jevů Předností je větší otevřenost sociálního prostředí

10 Utajené x neutajené pozorování (2) Neutajené (=zjevné) Pozorovaní vědí, že jsou pozorováni Výhodou je možnost záznamů Nevýhodou je ne zcela přirozené chování proto je třeba pozorování opakovat, pozorovat dlouhodobě, aby pozorovaní ztratili zábrany a chovali se přirozeně a otevřeně

11 Přímé x nepřímé pozorování Přímé Sledujeme přímo smyslovými orgány. V OŠE výzkumu nejčastější Nepřímé Sekundárně zpracovává informace dříve nahrané Zvuková nahrávka = uniká vizuální stránka Výhoda zvukovou nahrávku lze několikrát opakovat

12 Rozhovor (interview)

13 Rozhovor (1) Ucelená soustava ústního jednání mezi tazatelem a dotazovaným Jeho prostřednictvím získá tazatel informace Systém verbálního kontaktu s cílem získat informace prostřednictvím otázek Nároky na rozhovor se liší podle tématu, požadované hloubky, podle typu respondentů...

14 Rozhovor (2) Zásady při rozhovoru: 1) Správně odhadnout složitost zkoumaných problémů z hlediska respondentů (přihlédnutí k jejich věku, vzdělání, inteligenci, informovanosti v dané oblasti ) 2) Rozhovor zamýšlet jako přirozený, nenásilný dialog jedna otázka navazuje na druhou, střídají se otázky dle obtížnosti 3) Počítat s narůstáním únavy během rozhovoru, s poklesem pozornosti, omezit trvání na únosnou mez

15 Rozhovor (3) 4) Motivace respondentů vysvětlením smyslu rozhovoru (morální, finanční, záruka anonymity ) 5) Vytvoření přátelské atmosféry (ne ale příliš důvěrné) 6) Dodržení přesného postupu míra standardizace, pomůcek, způsobu použití instrumentů 7) V záloze připravené otázky pro vysvětlení nepochopených nebo špatně pochopených otázek (uvádění příkladů ) 8) Srozumitelný jazyk, který je blízký chápání respondenta, vyloučit specifické odborné termíny

16 Rozhovor (4) 9) Koncentrace respondenta zajistit koncentraci na problém, udržet jeho pozornost po dobu rozhovoru 10) Vyloučit subjektivní ovlivňování odpovědí tazatelem Záznam rozhovoru: Písemný slovy nebo stenografem Magnetofonový pro přesné zachycení doslovného znění odpovědí + záznamový arch nebo pomocné karty (stupnice, fotografie, obrázky...)

17 Rozhovor (5) V OŠE velice důležitá a přínosná metoda přímý kontakt s klientem Informace + neverbální projev klienta Moderní doba 80.léta začátek využívání pro rozhovor počítačové techniky: Metody rychlé, šetří náklady, základem je elektronická komunikace CADI (Computer Assited Data Imput) CATI dotazování prostřednictvím telefonického rozhovoru

18 Rozhovor (6) CAPI dotazník v elektronické podobě vyplňuje přímo respondent nebo tazatel v jeho přítomnosti CAMI dotazování prostřednictvím u Nevýhoda CATI a CAMI jen respondenti mající telefon nebo Základní technikou je téměř vždy standardizovaný rozhovor Pořadí otázek: Vstupní otázka má naladit respondenta a motivovat ho v pokračování

19 Rozhovor (7) Blok obtížnějších otázek respondent není zatím unavený Blok mírně obtížných otázek pro oddych Blok obtížnějších otázek Na závěr snadné otázky nevyžadující plné soustředění respondenta Identifikační údaje na konec + určitá omluva a poděkování za rozhovor

20 Individuální rozhovor Mezi 2 osobama, s cílem získat co nejvíce informací od dotazovaného na dané téma Přátelská atmosféra, nutné vysvětlit cíl a smysl výzkumu Nutná ochota respondenta spolupracovat, odpovídat Cenné jsou dlouhé odpovědi Vhodný záznam na diktafon (může ale ovlivnit komunikaci) Osobní kontakt x telefonické interview (běžnější ve vyspělých zemích USA výzkum spokojenosti N s domácí péčí)

21 Skupinový rozhovor (1) S náhodně vybranou skupinou nebo S cíleně vybranou skupinou výběr dle určitých kritérií (technika focus group): Rozvoj v letech Nejčastěji v marketingových výzkumech (léky, cigarety, zmrzlina) + zdravotnictví Shromažďuje data skupinovou interakcí v debatě. téma určuje tazatel (moderátor) Kvalitativní technika nepátrá po číslech, nesnaží se jevy měřit, zajímá se o kvality jevu

22 Skupinový rozhovor (2) Skupina obsahuje 6-12 osob jejich názory chceme zjistit Delší debata ztráta koncentrace a nezajímavé výpovědi Rychlejší metoda než individuální rozhovor Organizace skupinového rozhovoru: Stanovení cílové skupiny dotazovaných osob může vzniknout přirozeně v každodenním životě nebo uměle dle určitých kritérií

23 Skupinový rozhovor (3) Vybraná osoba musí odpovídat požadavkům cílové skupiny Ochota dostavit se na daný čas k rozhovoru Souhlas se záznamem rozhovoru... Příprava scénáře rozhovoru postup, pořadí, jak bude diskuse probíhat, prostředí (klidné), jak bude zaznamenávat Zahájení rozhovoru moderátorem, který celý rozhovor řídí, vysvětlení cíle rozhovoru Představení se účastníků

24 Skupinový rozhovor (4) Výhody: Detailní zaměření na problémy a jejich hloubkovou analýzu Validita a spolehlivost výsledků závislá na tom, jak dobře je skupina vybraná, na přípravě, organizaci diskuse Moderátor dobrá příprava na rozhovor, obeznámení s problematikou, na kterou se ptá Moderátor nesmí hodnotit správnost x nesprávnost vyslovených názorů Cílem je zmapování přístupů a různých pohledů na problém

25 Skupinový rozhovor (5) Hlavním analytickým materiálem jsou záznamy audio, video U nás technikou focus group zpracovány např: Témata alternativní medicíny Spokojenost zaměstnanců s prací ve zdr.zařízení Postoje lékařů k léčbě, k léčivům... V zahraničí např: Výzkumy o zkušenostech s vdovstvím Názory na početnost rodin...

26 Biografický rozhovor (1) Samostatná forma kvalitativního rozhovoru K získání životního příběhu lidí Biografie a autobiografie významných osobností Haliografie nejstarší výklady životního běhu biografie svatých Vědecké biografie objasnění úlohy významné osobnosti ve veřejném životě

27 Biografický rozhovor (2) Získává odpovědi na otázky: Co vše se stalo v životě člověka V jaké době žil Pozice ve společnosti Jak oceňuje svůj život a svoje dosavadní činy Jak vidí svoji budoucnost Narativní biografie Vyprávění životního příběhu na podkladě předem připraveného rozhovoru

28 Biografický rozhovor (3) 4 fáze: Stimulace Vyprávění Kladení otázek pro vyjasnění Zobecňující otázky Měl by být spontánní, tazatel by neměl do rozhovoru moc vstupovat, zajímáme se buď o celý život nebo jen určitý časový úsek Starší lidé jsou získáváni snadněji záznamy jsou rozsáhlejší (20 a více stran)

29 Biografický rozhovor (4) Při zpracování text několikrát pročíst, rozčlenit dle tématických polí, vypracování biografického portrétu: Základní data o respondentovi, sociální pozici, běh života, hlavní souvislosti, významné události Ad stimulace otázky typu Ráda bych Vás poprosila, abyste mi vylíčil, co vše se ve vašem životě událo? Jak šel život?...

30 Standardizovaný rozhovor (1) = kategorizovaný, strukturovaný Na základě předem připravených otázek, drží se přesné formulace a pořadí Jsou uvedené zpravidla i možnosti odpovědí Blíží se svojí podobou dotazníkům, výsledky jde pak hodnotit kvantitativně Tazatel nesmí vkládat svoje otázky, svůj osobní zájem, přesvědčení, postoje

31 Standardizovaný rozhovor (2) Tazatel musí zachovat nestranný postoj, působí neutrálně, výroky respondenta nesmí komentovat, hodnotit

32 Nestandardizovaný rozhovor (1) = nekategorizovaný, volný, hloubkový Otázky připraveny předem jen rámcově Dle aktuální potřeby je možno některá témata rozebrat do hloubky, jiná naopak pouze okrajově Častější v počátečních fázích výzkumů, při sondáži

33 Nestandardizovaný rozhovor (2) Pro OŠE výzkum důležitý Od malého počtu N získat informace třeba o pocitech ze zákroku (operace ve spinální analgezii...) Horší zpracování výsledků chybí srovnání Provádí se na malém vzorku, respondenti odpovídají volně, mohou tématicky odbíhat. Při velkém odchýlení se od tématu se dopporučuje rozhovor přerušit

34 Nestandardizovaný rozhovor (3) Horší možnosti záznamů, proto se používá záznamová technika diktafony, magnetofony, videa 6 typů otázek: 1) Týkající se zkušenosti nebo chování Vztahují se k aktivitám Co děláte? Co se Vám přihodilo?

35 Nestandardizovaný rozhovor (4) 2) Týkající se názoru: Porozumění kognitivních a orientačních procesů jedince - Co si myslíte? Jaký je Váš názor? 3) Týkající se pocitů Snaha poznat citové reakce lidí na jejich zkušenosti, prožitky 4) Týkající se znalostí Fakta o případu, co jedinec skutečně zná

36 Nestandardizovaný rozhovor (5) 5) Vztahující se k vnímání Co dotazovaný viděl, slyšel 6) Demografické a kontextové Identifikační údaje věk, stav, vzdělání V nestandardizovaném rozhovoru není přesně stanovené pořadí otázek, začíná se většinou neproblémovými otázkami, které mají povzbudit Nejprve otázky na přítomnost, pak na budoucnost nebo minulost

37 Nestandardizovaný rozhovor (6) Výsledky: Shrnutí faktorů kolik skupin téma zmínilo, kolik lidí v rámci skupiny téma zmínilo, kolik lidí energie téma mezi skupinou vyvolalo Důležité dodržet rovnováhu mezi přímými citacemi účastníků a sumarizací v diskuzi

38 Polostandardizovaný rozhovor (1) Přechodná varianta mezi strukturovaným a volným rozhovorem Hrubý seznam otázek Zahrnuje: 1) Tématický rozhovor: Výzkumník chce mít v rozhovoru zahrnutý jen určitý okruh témat Seznam otázek = tématická příručka Pořizuje si audiozáznam

39 Polostandardizovaný rozhovor (2) 2) Kritická událost: Zkoumá specifické události, které souvisejí s určitým jednáním Kritická událost = událost, která má Θ nebo dopad na jednání člověka Vzpomenete si, když jste naposledy nevzal lék, který Vám lékař naordinoval? Co té situaci předcházelo? Co jste přesně udělal? Proč jste si myslel, že se nic nestane, když si lék nevezmete?

40 Polostandardizovaný rozhovor (3) 3) Deníky: Respondent si vede určitou dobu deník Buď zaznamenává volné myšlenkové pochody a pocity, nebo zaznamená určité údaje do předem vytvořeného záznamového archu + doplnění osobního komentáře

41 Studium písemných dokumentů

42 Studium písemných dokumentů (1) Technika kvalitativního i kvantitativního výzkumu K této metodě se výzkumník uchyluje tehdy, nemůže-li sehnat podklady k výzkumu přímým pozorováním (např. časová odlehlost události) Znamená analýzu jakýchkoliv písemností: Tištěné nebo psané na papíře Na audiovizuálních nosičích magnetofonové pásky, videozáznamy... fotografie

43 Studium písemných dokumentů (2) Dokumenty: Úřední statistiky, novinové články, osobní deníky, telefonní účty, plakáty, letáky... Dle personifikace: Osobní dopisy, deníky Neosobní statistiky, úřední dokumenty, zprávy

44 Studium písemných dokumentů (3) Dle statusu pramene: Oficiální (úřední) závazné zákony, vyhlášky, statistické ročenky Neoficiální vyšší míra subjektivity např. reklamní letáky Dle pramene informací: Primární (prvotní) bezprostřední záznam události, nálady, dojmu. Pocházejí od prvních svědků jevů. Např. osobní dokumenty (rodné listy), chorobopisy, soudní protokoly, osobní nebo úřední korespondence...

45 Studium písemných dokumentů (4) Sekundární (druhotné) zpracované prvotní prameny. Např. biografie, různé statistické zprávy, zprávy o zdravotním stavu určité části populace, průběhu dané epidemie Kdy tuto metodu použít? 1. Chceme získat data podívat se, zda-li již neexistují hotové (např. platová struktura pracovníků podniku zjišťování by nebylo přesné hotová informace v osobních spisech)

46 Studium písemných dokumentů (5) 2. Srovnání s minulostí nebo jinou zemí tam, kde nemůžeme provést vlastní výzkum 3. Potřeba ověřit některé údaje např. správnost odpovědí v dotazníku, kdy demografické údaje srovnáme s osobními spisy 4. Studium historie zkoumaných jevů vývoj jednotlivých zdravotnických povolání (vývoj porodní asistence mělo jiný vývoj než profese všeobecné sestry...)

47 Kazuistika = case study

48 Kazuistika případová metoda (1) = case study Kvalitativní metoda zkoumá vzorek jedné osoby nebo situaci (případ) V OŠE rozšířená metoda, popisuje stručně jednotlivý konkrétní případ onemocnění a je důležitým zdrojem poznání nemoci a jejího průběhu Podstatou je pozorování a popis

49 Kazuistika případová metoda (2) Obsahuje nejčastěji: Anamnézu rodinnou a osobní Diagnózu Prognózu Příslušné ošetřovatelské postupy Jejich průběh a výsledky Případné katamnestické sledování(katamnéza = opis historie případu) Analýzu interpretace Závěr

50 Kazuistika případová metoda (3) Výběr případu bývá záměrný zajímavý případ, neobvyklý průběh nemoci...

51 Snímkování

52 Snímkování (1) Vytváření určitého snímku o zkoumaném jevu v podobě písemného záznamu Respondent sám vybírá na formuláři příslušnou odpověď nebo sám vypisuje údaje o své činnosti. Snímkování provedené výzkumníkem = povaha pozorování Časový snímek jediný způsob, jak shromáždit údaje o faktickém chování lidí v časovém období

53 Snímkování (2) Opírá se o metodu standardizovaného dotazníku, sledované období rozděleno do intervalů (minuty a hodiny) nebo rozděleno není Respondent vypisuje sám začátek a konec činnosti Analýza časových snímků: Výpočet průměrného trvání jednotlivých aktivit (v hodinách, minutách za den nebo týden) Průměrné časové rozložení aktivit v jednotlivých hodinách dne nebo dnech týdne

54 Snímkování (3) Určení podílu respondentů v celku, kteří určité aktivity ve sledovaném období vykonávali Časově, finančně a organizačně náročná metoda Nevýhodou je často nezájem respondentů a velká závislost kvality snímku na odpovědnosti respondenta Nejrozšířenější při zkoumání volného času rozčlenění na čas práce, mimopracovní čas a volný čas

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii

Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Ústav Informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Uživatelské potřeby a jejich výzkum se zaměřením na medicínskou biochemii Mgr. Karolína Kučerová Praha, červen 2004

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Vědecké prezentace. Obsah

Vědecké prezentace. Obsah Obsah Vědecké prezentace Obsah...1 Vědecká komunikace - úvod...2 Písemný projev...3 Proces tvorby odborného vědeckého písemného dokumentu...3 Prerekvizita (fáze 0) sběr materiálu...3 První fáze cílený

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více