statické zajištìní a opravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "statické zajištìní a opravy"

Transkript

1 R statické zajištìní a opravy STATIKA POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB

2 OBSAH 1. Úvod do systému 2. Statické zajištìní a opravy 3. HeliBeam systém 4. Systém sešívání 5. Oprava zdìných obloukových mostù a jejich dodateèné vyztu ování 6. Poruchy na kamenných klenbách 7. Opravy staveb ze B stìnových panelù 8. Panely 9. Sešívání trhlin 10. Injektá ní malty a pryskyøice 11. HeliBar 12. HeliBond MM3 13. HeliBeam 14. CemTie 15. CemTie - šikmé táhlo 16. Kotevní délky Technologický postup a zásady dodateèného vyztu ování zdìných konstrukcí Technologický postup a zásady dodateèného vyztu ování betonových konstrukcí 19. Zemní kotevní systémy 20. Reference

3 R Statické zajištìní staveb Dodateèné vyztu ování stavebních konstrukcí vlepenou výztu í TECHNICKÉ PARAMETRY, ÚNOSNOSTI A PODKLADY PRO NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU HELIFIX Technologie HELIFIX je certifikována TZÚS Praha s.p., certifikát è , jako systém pro sanace zdìných a betonových konstrukcí Všechny výrobky firmy HELIFIX Ltd. Velká Británie splòují normy ISO 9002 Systém firmy HELIFIX je patentován ve Velké Británii, patent è V Èeské republice je systém patentovì chránìn pøihláškou è. PV u Úøadu prùmyslového vlastnictví

4 Úvod do systému fy HELIFIX Technologie firmy HELIFIX byla vyvinuta pro dodateèné vyztu ování stavebních konstrukcí, jejich posílení v oblasti tahové únosnosti, k znovunastolení prostorové tuhosti celé stavby. U nosných i výplòových konstrukcí staveb mù e postupem èasu pøi u ívání docházet k narušení jejich stability, prostorové tuhosti a k lokálním statickým poruchám. Vìtšina tìchto závad je zapøíèinìna více ne jedním faktorem a pøi navrhování strategie opravy je obvykle tøeba vzít v úvahu, zda se nejedná o materiálové stárnutí pøi vystavení povìtrnostním vlivùm, expanzi nebo smrš ování, pohyb základù, nebo vliv zatí ení konstrukce. Mezi nejdùle itìjší úkoly patøí bezesporu pøesná identifikace všech pøíèin nastalých závad. Problémy týkající se statiky stavebních konstrukcí, jak v oblasti dopravních staveb(mostních), tak i pozemních staveb(zdìných, betonových), Vám pomù e vyøešit nová, velice progresivní metoda firmy HELIFIX pro dodateèné vyztu ení konstrukcí vlepením výztu e do kombinace drá ek a vrtù. Aby se dosáhlo spolupùsobení dodateèné výztu e se stávající, èasto narušenou konstrukcí, byly vyvinuty dva základní, speciální komponenty, které funkènost takového systému plnì zajiš ují. Tmel HeliBond MM3 je vysoko pevnostní polymer cementová hmota, s vysokou pøídr ností k vìtšinì standardnì pou ívaných zdících materiálù i betonu. Velmi dùle itá je její plasticita za souèasnì pomìrnì vysoké hustoty, co umo òuje nanášení na zadní stìnu drá ek a vrtù tøeba i nad hlavu - svisle vzhùru. Tmel se pøi správné aplikaci, pøi tuhnutí tepelnì nesmrš uje, perfektnì vyplní vyfrézovanou drá ku, vrt. Tyto vlastnosti tmelu umo òují do stávající konstrukce vlepit dodateènou výztu, tak aby výsledná úèinnost byla srovnatelná s výztu í aplikovanou pøi realizaci konstrukce. Výztu HeliBar je vyrobena tahem za studena. Ocel této výztu e má dvakrát vìtší pevnost v tahu ne ocel betonáøských, bì ných výztu í. To umo òuje pou ívat subtilní pruty, s mnohonásobnì menší prùøezovou plochou, ne klasická výztu se stejným vnìjším prùmìrem a se zachováním minimálnì srovnatelné pevnosti v tahu. Subtilní výztu je nutná proto, aby i drá ky a vrty pro ní mohli být subtilní. Z toho plyne minimální zásah do konstrukce, minimální spotøeba kvalitního tmelu a v neposlední øadì to umo ní vejít se do stávajících lo ných spár zdiva, co bylo podmínkou pro aplikaci v GB, kde je 90% staveb z re ného zdiva.

5 Pøi výrobì výztu e HeliBar tahem, se zvolilo souèasné stáèení, pøièem se dosáhne speciálního šroubovicovitého profilu, který zajiš uje perfektní soudr nost s vysoko pevnostním tmelem (pøíp. pøímo s betonem alt. Pou ití v B konstrukci), se soudr ností s tmelem nìkolikanásobnì vyšší ne nejvíce profilované výztu e betonáøské s betonem. V neposlední øadì jsou zde pøednosti jako: kvalitní, nerezová ocel odolná proti jakémukoli agresivnímu prostøedí, také mo nost minimálního krytí výztu e. Dále mo nost støíhat pruty pøímo na stavbì pákovými nù kami a ohýbat do konkrétního, navr eného tvaru pøímo v pozici. S pou itím komponentù tìchto vlastností vznikl celý systém oprav, zdìných i betonových konstrukcí, s øadou detailù aplikací. Je velice jednoduše instalovatelný a vytváøí excelentní upínací sílu ve všech bì nì pou ívaných stavebních materiálech. Podstatou opravných systému HELIFIX je vynikající HeliBeam systém, který zvyšuje prostorovou tuhost stavby. Zatí ení, které zpùsobuje narušení konstrukce je jím mo né eliminovat, spolupùsobením se stávající konstrukcí zatí ení roznese a zamezí vzniku poruch. Tvoøí se zdivem (konstrukcí) mohutný nosník, který pøenáší zatí ení konstrukce, na rozdíl od jiných technologií, které pouze zachytávají pøedpokládané síly, které ji zajiš ovaná konstrukce sama není schopna pøenést. HeliBeam nevnáší do ji dost narušených konstrukcí nové (pøedepínací) síly, jejich dlouhodobý úèinek nelze prokázat. Spojením HeliBeam systému s dalšímy výrobky HELIFIX, je mo no odstranit specifické problémy. Všechny lze instalovat venkovnì, zanechávají budovu opticky baz zásahu. Veškeré práce jsou provádìny bez vlivu na vnitøní provoz objektu. Kontrolu kvality aplikací systému provádí výhradnì firma HELIFIX CZ s.r.o. a vyškolené aplikaèní firmy specializované na statiku staveb, které disponují certifikátem kvality vystaveným HELIFIX CZ s.r.o. Všechny materiály jsou testovány dle po adavkù ISO 9002 a EN Systém HELIFIX je testován a ma certifikaci od TZÚS Praha, s.p. è z Shrnutí výhod pou ití systému HELIFIX Vysoce úèinný, efektivní systém pro dodateèné vlepení výztu e do stavební konstrukce Nenároènost na kondici materiálu vyztu ované konstrukce. Soudr nost zaruèena se všemi bì nými zdícími materiály a betony. Ideálnì roznáší nová napìtí v konstrukci. Nevnáší do konstrukce ádné nové síly a napìtí. Vysoce variabilní pøi návrhu tvaru dodateènì vlepované výztu e, øeší neomezené mno ství detailù. Tvar lze pøizpùsobit pøímo pøi realizaci konkrétnímu prùbìhu vyfrézované drá ky, proto e se prut tvaruje a krátí pøímo v pozici. Minimální zásah do konstrukce, subtilní drá ky a vrty. Rychlá technologicky nenároèná aplikace. Nerezová úprava umo òuje aplikaci výztu e tìsnì pod líc konstrukce, bez omezení ze strany krytí výztu e. Umo òuje prùbìh výztu e, na pøíklad ve styku dvou panelù, bez ulo ení ve vtmelu. Nepodléhá korozi. Není podminìn vstup do interiéru pøi realizaci a tím nenarušuje provoz objektu.

6 Statické zajištìní a opravy Konstrukce zdiva se mù e zhoršit, praskat, sesedávat a propadávat z mnoha rùzných dùvodù. Vìtšina nedostatkù je u zdìných budov zapøíèinìna více ne jedním faktorem a pøi navrhování strategie opravy je obvykle tøeba vzít v úvahu, zda se jedná o kombinaci chátrání zdiva, expanzní nebo smrš ování, pohyb základù nebo vliv zatí ení konstrukce. I relativnì malé pùdní posuny jsou èasto dostaèující k tomu, aby se špatnì postavené budovy zaèaly ve spojích rozestupovat. Ani rozsáhlé podchycování základù nemù e odstranit trhliny ve vrchní stavbì a ty také nemohou být vyspraveny jejich vyplnìním. Mezi nejdùle itìjší úkoly patøí pøesná identifikace všech pøíèin souèasných problémù. Pøedmìtem posou-zení zùstává urèit, které faktory jsou primární a dominantní a které jsou sekundární nebo které jsou ná-sledkem jednoho problému. Tyto problémy se rozhodla øešit firma HELIFIX CZ s.r.o. Ústí nad Labem jako výhradní zástupce firmy Helifix z Velké Británie za pou ití celé škály kombinací zedních kleštin Helifix a vyztu ovacích ( armovacích ) produktù a technik. Jedná se o novou velice progresivní metodu v oblasti zjiš ování stavebních konstrukcí jak v oblasti mostních staveb ( staré klenby ), tak i pøi rekonstrukci veškerých stavebních objektù Srdcem opravných systémù Helifix je vynikající systém HeliBeam. Zatí ení, které zpùsobuje narušení zdiva je mo né eliminovat systémem Heli-Beam, poskytující horizontálnímu maltovému lù ku, kovové výztu e armování, které vá e zdivo dohromady, tvoøící mohutný nosník, který pøe-náší zatí ení konstrukce. Další tlaky nejsou pøenášeny do struktury kon-strukce a stabilita je rapidnì a ekonomicky zvìtšena.

7 1 Narušené vazby mezi 2 vnitøní a obvodovou zdí Stabylizování vyboulených zdí do koncù trámù 3 Oprava arkýøù 4 Oprava sendvièového zdiva 5 Spojování pøíèek s obvadovou zdí 6 Opravy cihlových obloukových pøekladù 7 7 Opravy trhlin v blízkosti rohù a otvorù 8 Stabilizování vyboulených zdí stran a povalù 9 Vytvoøení zdeného nosníku 10 Sešívání trhlin 11 Opravy uvolnìného pøekladu 12 Nahrazování sendvièových kotev 13 Pøipevnìní stropních trámù

8 J HeliBeam systém edineèný systém vyztu ení a oprav HeliBeam je srdcem pokroèilých nápravných strategií spoleènosti Helifix. Zajiš uje rychlé, mnohostranné, cenovì výhodné, øešení pøi znovunastolování stavební integrity budov a staveb, kde se projevily statické poruchy zdiva a došlo ke ztrátì schopnosti pøenášet potøebná zatí ení. V kombinaci s dalšímí kleštinami a kotvami Helifix nabízí široké mo nosti pøi strukturálních opravách a stabilizaci. Správná diagnóza problému V situacích, kde je zcela zøetelná pøítomnost pohybù podlo í, jako jsou pokles, sedání, vzedmutí nebo skluz èi posun, by mìla být vyhledána profesionální rada a pomoc. Kvalifikovaný odborník, zabývající se statikou, Vám mù e zaruèit správné øešení problému a navrhnout vhodnou strategii opravy tím, e pou ití HeliBeam systému Vám bude ušito pøímo na míru. Jak HeliBeam systém pracuje Tam, kde zdivo prasklo a selhalo v dùsledku pohybù základové spáry ( podlo í ), pùsobením povìtrnostních vlivù, nebo zvýšením zatí ení, tam systém HeliBeam umo òuje bezzátì ové horizontální vyztu ení lo ných spár, které zdivo posílí úèinnì v oblasti tahové únosnosti. Jiné kleštiny a kotvy zajiš ují adekvátní pøíèné a vertikální ztu ení, aby tak doplnily systém, který je mo no aplikovat do všech typù zdìnných staveb a konstrukcí. Bezzátì ové Pro mnoho situací nabízí systém HeliBeam konstrukènì pevnou alternativu, za výraznì ni ší náklady a další tradièní opravné metody. V pøípadì znaèných pohybù základù je celkovéstatické zajištìní extrémnì drahé a navíc by mohlo zpùsobit i další problémy. Dokonce i lokalizované uspoøádání pilot mù e pøedstavovat riziko. Tedy, s pou itím betonových mikropilot v rozích budovy, nebo ve vybraných místech, mù e být HeliBeam systém pou it k vytvoøení vysokých nosníkù ve zdivu, které tak èistì pøeklenou vzdálenost pilot a zatí ení rozlo í. Celkové náklady na statické zajištìní podlo í a budovy jsou tak znaènì sní eny

9 Systém sešívání Prasklé zdivo se nejlépe stabilizuje vlepením nerezových prutù HeliBar do vyfrézovanách drá ek v lo ných spárách ve zdivu tak, aby se minimalizovalo další rozšiøování, které se mù e objevit pøi pou ívání jednoduchých injektá ních metod Výhody Rychlé, jednoduché, úèinné a trvanlivé Zajištìní trhlin v blízkosti rohù a okeních/dveøních otvorù Tam, kde jsou trhliny vzdáleny ménì ne 500 mm od vnìjsího rohu ( A) nebo od otvoru ( B) nejménì 100 mm, mìly by pruty HeliBar být ohnuty kolem rohu a napojeny do vrtané zdi, nebo být ohnuty a upevnìny do ostìní. HeliBar pruty a zálivka HeliBond Mm3 spolu v kombinaci vytvoøí jedineènou vazbu ve zdivu Zdivo zùstává natolik flexibilní, e se vzrovná s pøirozenými pohyby budovy Nerušivá stavební stabilizace bez dalších zatí ení ( vnìjších sil ) Technické informace Dostupné prùmìry... 6, 8a10mm Dostupné délky... øezané délky do 1,5 m, pruty 7m Materiál... Austentická nerez ocel, stupeò 304 nebo 316 A B C D E F Dùle ité body Tam, kde jsou dvì èi více trhlin blízko u sebe, lze je sešít pomocí jedné délky prutu HeliBar, který musí být dostateènì dlouhý na to, aby pøesáhl o 500 mm krajní trhliny. Napø. Existují-li tøi praskliny, ka dá od sebe vzdálená 250 mm potom celková délka prutu HeliBar bude muset být 1,5 m Horizontální drá ka, obvykle v lo né spáøe, mù e být vytvoøena pomocí frézy s dvojitým diamantovým kotouèem, na kterou je pøipevnìno odsávací zaøízení. Pro zajištìní pevné vazby je potøeba odstranit veškerou maltu, spolu se vším uvolnìným nánosem/odpadem Pøipravte drá ku výrobkem HeliBond primer, nebo ji dùkladnì navlhèete èistou vodou Dle standardu by drá ky mìly být 10 mm široké, aby pojmuly HeliBar o prùmìru 6 mm. Doporuèeným pojivem je zálivka HeliBond. Pøi menších rozsazích prací se pou ívá PolyPlus pryskyøice, lze ji pou ít pro menší aplikace tam, kde je po adován rychlý nárùst pevností.

10 Oprava zdìných obloukových mostù a jejich dodateèné vyztu ování Vìtšina zdìných mostù v Èeské republice je starších více ne 100let, nìkteré patøí mezi chránìné památky a velmi nutnì vy adují stavební opravu a zpevnìní. Stáøí, zvìtrávání, špatná izolace proti vodì, zvyšování obsahu olova a nadmìrné zatí ení vedlo v mnoha pøípadech k problémùm. Kompletnì testovaný, schválený a více ne 20 let úspìšnì pou ívaný adaptovatelný systém HeliBeam mù e být ušit na míru a mù e poskytnout unikátní strategii opravy tak, aby vyhovoval ka dému mostu individuálnì. Systém prutù a kleštin se speciální zálivkou se kombinuje s existující klenebnou konstrukcí k vytvoøení plné stavební stability a zanechává most bez viditelného narušení. Typické mostní poruchy - pohyb v poprsní zdi - oddìlování klenebních èástí - trhliny v klenbì - rozdìlení zdiva mezi jednotlivými vrstvami - rozvrstvení klenby - koroze cihelného zdiva Systém HeliBeam Výhody systému - antikorozní nerezavìjící ocelová výztu - rychle instalovatelný s minimálním pøerušováním provozu mostu - zcela skryté øešení pøíznivé pro výsledný vzhled oprav - minimální narušení klenebné konstrukce - nevytváøí se ádné další zatí ení - cenovì velmi výhodný - ideální pro stavby historicky významné a památkovì chránìné V situacích, kde zdivo ztratilo své pùvodní pevnostní charakteristiky, systému HeliBeam poskytuje výztu né vodorovné maltové lo e u ívající libovolné délky nerezavìjících ocelových HeliBar prutù spojených v pøedurèeném modelu za pou ití zálivky HeliBond MM2 vysokopevnostní cementové injektá ní malty s plastickou konzistencí. Tyto výztu né pruty nefixují pouze trhliny a stabilizují zdivo bez vyvíjení dálších zátì í, ale také vytváøí vysoké zdìné nosníky, které roznášejí zatí ení a obnovují integritu objektu. Ka dý projekt vy aduje svou vlastní specifickou strategii opravy, zalo ené na typu poruch, které zahrnuje systém HeliBeam u ívaný v kombinaci s dalšími speciálními aplikaèními produkty tak, aby zajistili kompletní opravu. Tìmi jsou pøedevším CemTies, které jsou instalovány souèasnì se zálivkou k fixaci oddìlených vrstev zdiva, dále DryFix pro rychlé kotvení bez potøeby zálivek, pryskyøic. Pøíèný øez - kotvení separovaných vrstev Pohled na klenbu zdola - fixace trhliny pøíènými kleštinami a kovami CemTies Kotvení a výmìna jednotlivých cihel Kotevní trhliny u poprsní zdi Fixace trhliny v podpìøì kotvami CemTie Podpìra trhliny Svislý øez - kotvení krycích kamenù Pohled - vytvoøení vysokých nosníkù dodateènou výztu í kotvení do vrtù u øezu Pohled - vyztu ení opìry

11 Poruchy na kamenných klenbách Nìkolik typických pøíkladù poškození kamenných kleneb. Nìkteré z nich se objevují nejen na klenbách, ale i na kamenných èástech masivních mostù i ocelových mostù - opìry køídla A Podélné trhliny Tato porucha bývá hlavním dùvodem sanace èi rekonstrukce objektu. Trhliny mohou probíhat pøes èást klenby, ale èasto procházejí z opìr celou klenbou. Jejich pøíèinou bývá napøíklad vìtší zatí ení, ne na jaké byla klenba navr ena, nebo zvyšování nivelity koleje, èím dochází k rozvírání mostu. Tyto poruchy se zpravidla zajiš ují osazením ocelových lan, nebo táhel, které se po pøedepnutí zainjektují. E Odtr ení konce køídla I tato porucha se èasto objevuje u mostù se šikmými køídly. Pøíèinou bývá podemletí konce køídla èi špatné zalo ení. Trhliny v opìøe B Tyto poruchy jednak souvisejí s poruchami v odstavci A a dále mohou být zpùsobeny napøíklad zatékáním vody a rùznou kvalitou zalo ení konstrukce a podobnì. Pøi sanaci systémem HELIFIX je nutné správné urèení pøíèiny a její odstranìní, respektive vhodný návrh vlo ení prvkù - kombinace HeliBar, CemTies, DryFix, apod. Vysunutí desek Prùèelní zdivo i zdivo køídel bývá ukonèeno D krycími deskami. Vlivem zatékání vody nebo vlivem vegetace dochází k jejich vytlaèování ven z objektu. Samotné kamenné desky bývají ve velmi dobrém stavu. Opravy spoèívají vìtšinou v jejich vyjmutí a novém osazení do malty. V nìkolika letech se ovšem závada opakuje. Zajištìní polohy desek u itím prvkù DryFix, pøíadnì CemTies, se pøímo nabízí. G Odtr ení opìry Tato porucha je podobná poruše vyboulení zdiva a také metoda opravy je prakticky stejná. Vyboulení zdiva Pøíèinou vyboulení zdiva bývá èasto voda, i vegetace. Tato porucha pøedchází vzniku kaverny. Opìt je nutné pøíèinu odstranit a posoudit hloubku uvolnìní zdiva i jeho celkovou tlouš ku. Kaverny C Zejména vlivem zatékání do konstrukce a také vlivem otøesù dochází k uvolnìní kamenù a jejich èástí. Hloubka kaveren je i 2/3 tlous ky kamene. V praxi jsme se setkali s prùmìrem v klenbì témìø 1,5m, vìtšinou se jedná o otvory menší. I zde je nutné peèlivì posoudit kvalitu kamene, který zbyl a rovnì odstranit pøíèinu, tj. provést izolaci mostu, vlo ení kotev DryFix a dotvoøení nových kamenù. F

12 Opravy staveb ze B stìnových panelù Ji øadu let se v naší republice projevují statické poruchy na panelových domech. Pøíèin vzniku poruch je celá øada. Nekvalitní výroba samotných panelù, neodborná montá, pùsobení povìtrnostních vlivù nebo minimální údr ba. Nová progresivní technologie pro statické zajištìní staveb našla velmi efektivní uplatnìní právì v proble-matice poruch na panelových domech. Oprava trhlin ve stìnovém panelu Samotné B panely jsou ze statického hlediska tuhé dílce s výbornými pevnostními vlastnostmi, které má stavební materiál elezný beton. Nepøesnostmi pøi výrobì nebo nekvalitní pou itou smìsí mohlo dojít k lokálnímu oslabení panelu a ten mù e po jisté dobì vystavení povìtrnostním vlivùm vykazovat statické poruchy a trhliny. Tyto vá né defekty doporuèujeme zajistit vytvoøením spon z výztu e HeliBar vlo ených do drá ek. Jejich konce se zahnou do vyvrtaných otvorù, èím se zajistí kvalitní ukotvení do vyztu eného panelu. Pøipravené drá ky i vrty se dokonale vyplní maltou HeliBond MM2 a ukotví sponu v celé lo né délce. Doporuèený rozmìr drá ek v pøípadì zajiš ování panelových stìnových konstrukcí je 1cm šíøe a 1,5cm hloubka. Tato drá ka je funkèní jen spoleènì s ukotvením spon do vrtù. Délku spon lze pøizpùsobovat charakteru a rozsahu poškození a únosnosti daného panelu, proto e byly v rùzných èástech naší republiky pou ívány pro výrobu rùzné druhy betonu. Grafické znázornìní: vrty - èárkovanì podpovrchové drá ky - plnì Schémata øešení statických poruch nejsou v mìøítku Statická porucha ve styku dvou panelù Tuto poruchu není mo né zajistit pouhým pøetmelením styèné spáry, ale je nutno pøistoupit k fixaci dvou panelù k sobì. S ohledem na kvalitu a druh betonu z nìho je panel vyroben lze postupovat principiálnì stejnì jako pøípadì poruchy typu A. Tj. vyu ití únosnosti panelù v tahu díky jejich vyztu ení a zakotvit spony z výztuh HeliBar do vrtù. Je mo né provádìt kotvení pøi vnìjším a vnitøním líci, výhodou zajištìní z exteriéru je samozøejmì nenarušení re imu bydlení v bytových panelových domech. Narušení spojù panelù na sebe kolmých Systém Helifix umo òuje efektivnì vyøešit i tyto spoje zabudovaných panelových dílcù. V líci panelù jsou výztu e vedeny v povrchových drá kách vyplnìných injektá í maltou HeliBond MM3, ukotvení je provedeno ve vrtu kolmo do B panelu.

13 V mnoha pøípadech lze vyu ít mo nosti provrtat se panelem a do druhého betonu a dle pevnosti betonu zvolit kotvící délku ve vrtu. Ta se mù e pohybovat u do 100mm. pùdorysné schéma alternativa Panely interiér exteriér Narušení èel lod iových panelù korozí stávající výztu e panelù s nedostateèným krytím. V povrchové drá ce se vytvoøením tømínkù kopíruje výztu í HeliBar èelo panelù s ukotvením do vrtù. Délky tømínkù lze upravit dle rozsahu narušení panelu, pøípadnì provést V nìkolika úrovních kotvení a do vrtu do vnitøního panelu. Vertikální vzdálenost spon doporuèujeme 250mm - mo no pøizpùsobit rozsahu porušení. pùdorysné schéma Je-li za potøebí, je mo né spoj dvou panelù sepnout nepøerušeným okem co podmiòuje práci v interiéru. pùdorysné schéma interiér exteriér pùdorysné schéma Poruchy spojù vylo ených lod iových panelù s prùèelními panely Výztu í HeliBar se obepne v povrchové drá ce panel lod ie a v líci panelového objektu se provede ukotvení do vrtu a do vnitøního pøíèného panelu. Kotvu lze také úèinnì zkrátit podle kvality panelu a místo obepnutí panel provrtat a kotvu zkrátit. Kvalitou práce lze dosáhnout nedotèení obytného interiéru domu. interiér exteriér pùdorysné schéma Dodateèné kotvení lod iových stropních èi podlahových dílcù do svislých lod iových stìn. Kotvu lze provést provrtáním otvoru z vnìjší strany stìnových dílcù do spodní oblasti stropního panelu (zde je nutno zamìøit a kotvit do masivu betonu, v dutinách panelù je kotvení neúèinné) a na svislém panelu ukotvit v drá ce, která výztu vyvede o 300mm a 500 mm výš a zde se kotví zpìt do vrtu panelu. Ve vrtech a drá kách je provedeno lù ko z injektá ní malty, která fixuje výztu. Vytvoøení nových otvorù do panelù pro vyztu ení jejich nadpra í V distanci nìkolika centimetrù nad budoucím otvorem provedeme vyztu ení budoucího pøekladu vlepením výztu e do drá ek a ukotvení zavrtáním. Výztu provádíme oboustrannì v nìkolika úrovních. Kotvení nových zdìných konstrukcí do B panelu Do lo ných spár nových pøizdívek se do maltového lo e následné vrstvy tvárnic vlo í pruty HeliBar v kotvící délce. Ty jsou ukotvené v zalivce HeliBond MM3.

14 Sešívání trhlin Aplikaèní postup 1 2 Vyøe te drá ky do horizontálních lo ných spár minimálnì 500mm na ka dé stranì praskliny do po adované hloubky Vyèistìte drá ky profouknutím pumpou a naneste Primer HeliBond nebo vypláchnìte vodou 3 4 Pomocí aplikaèní pistole naneste dozadu do drá ky 10mm vrstvu zálivky HeliBond Vtlaète HeliBar do zálivky pomocí špachtle tak, aby byl dobøe obalen zálivkou 5 6 Naneste další vrstvu HeliBond na HeliBar tak, e skonèíte 10-15mm od povrchu zdi a vyhlaïte spárovací špachtlí Zaèistìte a upravte znovu lo nou spáru Pøíèka Nosná zeï 7 Vertikální umístìní Hloubka drá ky 25-35mm Ka dých 4-6cihel ( mm) 35-45mm Vertikální prasklinu vyplòte vhodným tmelem

15 PRODUKTY V TUBÁCH PolyPlus Injektá ní malty a pryskyøice Víceúèelová polyesterová pryskyøice K zabezpeèení nápravného ukotvení a pro kotvy spojené pryskyøicí Dvouslo ková v nástavci míchaná pryskyøice pro konzistentní kvalitu Snadné a èisté provedení u všech typù zdiva Standartní upotøebitelná tuba o obsahu 400 ml CrackBond TE Víceúèelová epoxidová pryskyøice Ke spojování prasklého zdiva, kovoé fixátory a kotvy Thixotropní nesmrštitelná pryskyøice - tvrdne bìhem 24 hodin Snadné vytékání k plnìní trhlin,2-10mmadutin Standartní upotøebitelná tuba o obsahu 250 ml PolyPlus SF Víceúèelová polyesterová pryskyøice bez obsahu styrenu K bezpeènému nápravnému ukotvení a kotvy spojené pryskyøicí Snadno pou itelný materiál bez obsahu styrenu Dvouslo ková pryskyøice smíchaná v nástavci pro konzistentní kvalitu Standartní upotøebitelná tuba o obsahu 300 ml EpoxyPlus Vysoce úèinný epoxyakrylát Materiál ke snadnému a èistému provedení šetrný k ivotnímu prostøedí Vytváøí silné chemické spojení s okolním podkladem Standardní upotøebitelná tuba o obsahu 400 ml MÍCHANÉ MATERIÁLY HeliBond Grout Injektá ní cementovaná malta Nesrá livá tixotropní malta Snadno teèe pod tlakem Tuhne v prùmìru 28 dní do pevnosti 60 N/mm 2 PolyPlus P1 Slévatelná polyesterová pryskyøice Ke spojování kovových komponent do šikmých dìr ve zdivu, betonu a skály Poznámka: Bezpeènostní listy ke všem produktuù jsou na po ádání HeliPatch HB Betonová opravná malta K opravám prasklého a drobivého betonu Po smíchání s 2,5 litry vody vytvoøí 10,6 litru CrackBond TE Všestraná epoxidová pryskyøice Ke spojování prasklého zdiva, kovových fixací a kotev PolyPlus P2 Èerpatelná polyesterová pryskyøice Ke spojování kovových komponent do vodorovných dìr ve zdivu, betonu a skály HeliPrimer WB Základní nátìr na vodní bázy pro porézní podklady Dodáván v kanystru o objemu 5 l Tmelící membrána pro HeliBond a HeliPatch Poznámka: Bezpeènostní listy ke všem produktuù jsou na po ádání

16 VÝROBKY K VÝBÌRU VÝROBEK TYP OBSAH APLIKÁTOR APLIKACE MÍCHANÁ HeliBond Cementová injektá ní malta l 3 4,5 Ruèní, pneumatický K sešívání trhlin, vlepení tyèí do zdiva/kamene jako souèást systému HeliBeam a ke spojení kovových výztu ných tyèí HeliPatch HB Betonová opravná malta 10,6 Zednická l íce Pro betonové opravy/oceloou ochranu silné tlouš ky PolyPlus P1 PolyPlus P2 Slévatelná polyesterová pryskyøice Èerpatelná polyesterová pryskyøice 2,75 Není 2,0 Konstrukce Ke slepení kotevních objímek/šroubovacích tyèí. Pou ito v sestupných dírách ve zdivu, betonu, nebo skále Ke spojení kotevních objímek/šroubovacích tyèí. Pou ito ve vodorovných ve zdivu, betonu, nebo skále CrackBond TE Epoxidová injektá ní pryskyøice, pomalé srá ení 2,5 Konstrukce Ke slepení trhaného zdiva/betonu. K zabezpeèení kovových fixací a kotev HeliPrimer WB Základní nátìr na vodní bazi 5,0 Nástøiková pistole K nátìrùm porézních podkladù. Tmelící membrána pro HeliBond a HeliPatch TUBA PolyPlus Styrenová polyesterová pryskyøice ml :1 ruèní, pneumatický K spojování ukotvení/kotev/šroubovicovitých tyèí a šroubù v dutinách stìn masivního a dutého zdiva/kamene/betonu skály PolyPlus SF Bezstyrenová polyesterová pryskyøice 300 Tmel K spojování ukotvení/kotev/šroubovicovitých tyèí a šroubù v dutinách stìn masivního a dutého zdiva/kamene/betonu skály CrackBond TE Epoxidová pryskyøice, pomalé srá ení 250 Tmel Ke spojení trhaného zdiva a zabezpeèení konových fixací a kotev ve zdivu/betonu/kameni/skále EpoxyPlus Epoxyakrilát bez obsahu freonu :1 ruèní, pneumatický Vysoce úèinný spojovací materiál pro zabezpeèení kovových fixací a kotev ve zdivu/betonu/kameni/skále

17 HELIBAR Výztu né pruty ocelové Materiál: Nerezová austentická ocel XCrNi 1810, standardní stupeò Jmenovitý prùmìr: 6, 8, 10 mm Délka: Tyèe se dodávají v délce 7 m Tvarová charakteristika: Tvarová charakteristika: Výroba: Šroubovicovitý Hi-Fin profil Výrobce: Helifix Ltd. Velká Británie Pevnostní charakteristika: Jmenovitý prùmìr (mm) Jmenovitá Mezní síla prùøezová v tahu (0,2%) plocha (mm 2 ) (kn) Mezní síla ve smyku (kn) V tahu (MPa) Pevnost Mez kluzu (0,2%)(MPa) Ve smyku (MPa) 6 7,14 6,67 5, ,55 8,83 6, ,82 13,23 7, Technologická poznámka: Pøed pou itím se tyèe uvolní ze smotkù a nechají samovolnì vyrovnat, krácení se provádí pákovými støíhacími nù kami. Výztu lze tvarovat a ohýbat do ostrých úhlù bez vlivu na únosnost systému dle konkrétního návrhu statika.

18 HELIBOND MM3 Lepící tmel polymercementový Materiál slo ení: Tekutá slo ka Prášková slo ka vodní disperze styrenbutadienových kopolymerù suchý portlandský cement a vnitøní minerální plniva Pou itelnost do materiálù: Zdivo kamenné, smíšené, z pálených cihel, betony, pórobetony Balení: Obsah 4,5 l, hmotnost 9,09kg, dodáváno v plastovém obalu Teplota pøi zpracování: +5 Ca +20 C Hustota a zpracovatelnost: Tixotropní, vhodná k injektá i ruèním aplikátorem, smíchává se celý obsah bez dalších pøímìsí Výrobce: Helifix Ltd. Velká Británie Charakteristiky: Modul pru nosti dynamický Objemová hmotnost Samovolná expanze pøi zatvrdnutí Pevnost v tahu za ohyb MPa 2020 kg/m 3 0,15% 10,25MPa Pevnost v tlaku po 24 hod. 3 dnech 7 dnech 30 MPa 50 MPa 65 MPa 14 dnech 80 MPa Pøidr nost k podkladùm Beton Pálená cihla síla Rtu síla Rtu 2,1 kn 1,07 MPa 2,81 kn 1,43 MPa

19 Komponenty jsou pøipravené ke smíchání tak, aby se dal pou ít ruèní aplikátor Fotografie obsahu balení HeliBond MM3

20 HELIBEAM Systém pro vlepení externí výztu e HeliBar do tmelu HeliBond MM3 do drá ek frézovaných do stavebních konstrukcí Konstrukèní zásady pro ZDIVO: cihelné, kamenné, smíšené Drá ka pro vlepení 1 x HeliBar 6 mm - 35/10 Drá ka pro vlepení 2 x HeliBar 6 mm - 55/10 Drá ka pro vlepení 1 x HeliBar 8 mm - 35/12 Drá ka pro vlepení 2 x HeliBar 8 mm - 55/12 Kotevní délka doporuèená 500 mm Vertikální vzdálenost výztu í 300, 450, 500, 900 mm Rozmìr drá ky se poèítá do líce cihel, nikoli omítky Vyšší úèinnost vykazuje drá ka frézovaná pøímo do cihel, ne do lo né spáry Pevnostní charakteristika kotevních délek systému HeliBeam ve zdivu Graf ( dle testù v Middlesex University ) Síla potøebná na vytr ení (kn) 24 dní tvrdnutí 24 hodin tvrdnutí Kotevní délka Lb - (mm) Middlesex University Konstrukèní zásady pro BETONOVÉ konstrukce: Drá ka pro vlepení 1 x HeliBar 6mm /10 mm Kotvení a) kotevní délka rovné kotvy dle typu betonu b) kotvení do vrtù CemTie - viz. Technický list CemTie POU ITÍ: Provedení dodateèného prostorového ztu ení stavebních objektù dodateèných vìncù, fixace trhlin stavebních konstrukcí, dodateèné doplnìní tahové výztu e betonových konstrukcí aj.

21 CEMTIE Systém pro vlepení externí výztu e HeliBar do tmelu HeliBond MM3 do vrtù vrtaných do stavebních konstrukcí Vrty pro kotvy CemTie velikosti vrtù: Prùmìr min 14 mm pro výztu 6, 8 mm Prùmìr min 16 mm pro výztu 10 mm Délky vrtù: závislé na vrtací technice cca do 1 m mo ný 14 mm cca do 3 m mo ný 16 mm Pevnostní charakteristiky spoje: Jmenovitý Jmenovitý prùmìr prùmìr výztu e vodícího (mm) vrtu (mm) Délka vodícího vrtu (kotvy) (mm) Síla potøebná k vytr ení prutu HeliBar z tmele HeliBond MM3 (kn) Z betonu B15 B40 B15 B15 cihly cihly 3,372 3,275 6,1 5,45 4, ,88 Poznámka: Testy byly provádìny v Technickém institutu stavebním ve Varšavì a Kloknerovì ústavu v Praze Aplikovatelnost: Kotvy CemTie lze realizovat vodorovnì, svisle vzhùru i dolù, pod úhlem dle charakteru vrtaného materiálu Pou ití: Dodateèné kotvení separovaných èástí stavebních konstrukcí, sendvièových konstrukcí, ukotvení výztu e HeliBar v systému HeliBeam

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str.

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. OBSAH 1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2 2. Správnì si posvítit...str. 5 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. 8 2.3. Barva svìtla a barva pøedmìtù...str. 9 2.4. Rovnomìrnost

Více

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6

èíslo MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? KIWO ExpoCheck Glastec 2002 výprodeje slevy roèník 6 MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Co vám nabízíme? odborné barvy Marabu se speciálními efekty (2.) emulze nebo kapilární filmy? technologie KIWO EpoCheck sítotisková

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22]

316.3 - Globální spoleènosti. Sociální struktura. Sociální skupiny [18] 37.016 - Uèební osnovy. Vyuèovací pøedmìty. Uèebnice [22] KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ÈR Schindlerová, Olga Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých / Olga Schindlerová a kolektiv autorù. -- Vyd. 1. -- Praha : Tyfloservis, 2007. -- 96 s.

Více

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích

Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra polygrafie a fotofyziky Poèítaèová grafika v pøedtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Polygrafické sešity 3 (1998) Dodatek OBSAH 13.

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

Sauny Harvia. Sauny Koupelnové sauny Infrakabiny Parní sauny

Sauny Harvia. Sauny Koupelnové sauny Infrakabiny Parní sauny Sauny Harvia Sauny Koupelnové sauny Infrakabiny Parní sauny Obsah 3 Relaxace dotek pøírody 5 Va¹e sauna oáza klidu a relaxace 7 Sauna Variant 9 Sauna Rondium 11 Sauna Rubic 13 Koupelnové sauny NOVINKA!

Více

Elektronika, otázky na státnice

Elektronika, otázky na státnice Elektronika, otázky na státnice 30. èervna 2002 strana 2 Obsah 1 Polovodièové diody: PN a Schottkyho, vlastnosti, parametry, náhradní schéma pou¾ití 7 1.1 Druhy diod..........................................

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2 Zwww.sbdcv.cz záøí 007, roèník 7, èíslo pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Zpráva pøedstavenstva SBD Na stranì najdete text, který byl prezentován na shromáždìní delegátù 8. èervna 007. Výsledky hospodaøení

Více

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Brno 2007 Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika sledování výskytu plazù v Èeské

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více