statické zajištìní a opravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "statické zajištìní a opravy"

Transkript

1 R statické zajištìní a opravy STATIKA POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB

2 OBSAH 1. Úvod do systému 2. Statické zajištìní a opravy 3. HeliBeam systém 4. Systém sešívání 5. Oprava zdìných obloukových mostù a jejich dodateèné vyztu ování 6. Poruchy na kamenných klenbách 7. Opravy staveb ze B stìnových panelù 8. Panely 9. Sešívání trhlin 10. Injektá ní malty a pryskyøice 11. HeliBar 12. HeliBond MM3 13. HeliBeam 14. CemTie 15. CemTie - šikmé táhlo 16. Kotevní délky Technologický postup a zásady dodateèného vyztu ování zdìných konstrukcí Technologický postup a zásady dodateèného vyztu ování betonových konstrukcí 19. Zemní kotevní systémy 20. Reference

3 R Statické zajištìní staveb Dodateèné vyztu ování stavebních konstrukcí vlepenou výztu í TECHNICKÉ PARAMETRY, ÚNOSNOSTI A PODKLADY PRO NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU HELIFIX Technologie HELIFIX je certifikována TZÚS Praha s.p., certifikát è , jako systém pro sanace zdìných a betonových konstrukcí Všechny výrobky firmy HELIFIX Ltd. Velká Británie splòují normy ISO 9002 Systém firmy HELIFIX je patentován ve Velké Británii, patent è V Èeské republice je systém patentovì chránìn pøihláškou è. PV u Úøadu prùmyslového vlastnictví

4 Úvod do systému fy HELIFIX Technologie firmy HELIFIX byla vyvinuta pro dodateèné vyztu ování stavebních konstrukcí, jejich posílení v oblasti tahové únosnosti, k znovunastolení prostorové tuhosti celé stavby. U nosných i výplòových konstrukcí staveb mù e postupem èasu pøi u ívání docházet k narušení jejich stability, prostorové tuhosti a k lokálním statickým poruchám. Vìtšina tìchto závad je zapøíèinìna více ne jedním faktorem a pøi navrhování strategie opravy je obvykle tøeba vzít v úvahu, zda se nejedná o materiálové stárnutí pøi vystavení povìtrnostním vlivùm, expanzi nebo smrš ování, pohyb základù, nebo vliv zatí ení konstrukce. Mezi nejdùle itìjší úkoly patøí bezesporu pøesná identifikace všech pøíèin nastalých závad. Problémy týkající se statiky stavebních konstrukcí, jak v oblasti dopravních staveb(mostních), tak i pozemních staveb(zdìných, betonových), Vám pomù e vyøešit nová, velice progresivní metoda firmy HELIFIX pro dodateèné vyztu ení konstrukcí vlepením výztu e do kombinace drá ek a vrtù. Aby se dosáhlo spolupùsobení dodateèné výztu e se stávající, èasto narušenou konstrukcí, byly vyvinuty dva základní, speciální komponenty, které funkènost takového systému plnì zajiš ují. Tmel HeliBond MM3 je vysoko pevnostní polymer cementová hmota, s vysokou pøídr ností k vìtšinì standardnì pou ívaných zdících materiálù i betonu. Velmi dùle itá je její plasticita za souèasnì pomìrnì vysoké hustoty, co umo òuje nanášení na zadní stìnu drá ek a vrtù tøeba i nad hlavu - svisle vzhùru. Tmel se pøi správné aplikaci, pøi tuhnutí tepelnì nesmrš uje, perfektnì vyplní vyfrézovanou drá ku, vrt. Tyto vlastnosti tmelu umo òují do stávající konstrukce vlepit dodateènou výztu, tak aby výsledná úèinnost byla srovnatelná s výztu í aplikovanou pøi realizaci konstrukce. Výztu HeliBar je vyrobena tahem za studena. Ocel této výztu e má dvakrát vìtší pevnost v tahu ne ocel betonáøských, bì ných výztu í. To umo òuje pou ívat subtilní pruty, s mnohonásobnì menší prùøezovou plochou, ne klasická výztu se stejným vnìjším prùmìrem a se zachováním minimálnì srovnatelné pevnosti v tahu. Subtilní výztu je nutná proto, aby i drá ky a vrty pro ní mohli být subtilní. Z toho plyne minimální zásah do konstrukce, minimální spotøeba kvalitního tmelu a v neposlední øadì to umo ní vejít se do stávajících lo ných spár zdiva, co bylo podmínkou pro aplikaci v GB, kde je 90% staveb z re ného zdiva.

5 Pøi výrobì výztu e HeliBar tahem, se zvolilo souèasné stáèení, pøièem se dosáhne speciálního šroubovicovitého profilu, který zajiš uje perfektní soudr nost s vysoko pevnostním tmelem (pøíp. pøímo s betonem alt. Pou ití v B konstrukci), se soudr ností s tmelem nìkolikanásobnì vyšší ne nejvíce profilované výztu e betonáøské s betonem. V neposlední øadì jsou zde pøednosti jako: kvalitní, nerezová ocel odolná proti jakémukoli agresivnímu prostøedí, také mo nost minimálního krytí výztu e. Dále mo nost støíhat pruty pøímo na stavbì pákovými nù kami a ohýbat do konkrétního, navr eného tvaru pøímo v pozici. S pou itím komponentù tìchto vlastností vznikl celý systém oprav, zdìných i betonových konstrukcí, s øadou detailù aplikací. Je velice jednoduše instalovatelný a vytváøí excelentní upínací sílu ve všech bì nì pou ívaných stavebních materiálech. Podstatou opravných systému HELIFIX je vynikající HeliBeam systém, který zvyšuje prostorovou tuhost stavby. Zatí ení, které zpùsobuje narušení konstrukce je jím mo né eliminovat, spolupùsobením se stávající konstrukcí zatí ení roznese a zamezí vzniku poruch. Tvoøí se zdivem (konstrukcí) mohutný nosník, který pøenáší zatí ení konstrukce, na rozdíl od jiných technologií, které pouze zachytávají pøedpokládané síly, které ji zajiš ovaná konstrukce sama není schopna pøenést. HeliBeam nevnáší do ji dost narušených konstrukcí nové (pøedepínací) síly, jejich dlouhodobý úèinek nelze prokázat. Spojením HeliBeam systému s dalšímy výrobky HELIFIX, je mo no odstranit specifické problémy. Všechny lze instalovat venkovnì, zanechávají budovu opticky baz zásahu. Veškeré práce jsou provádìny bez vlivu na vnitøní provoz objektu. Kontrolu kvality aplikací systému provádí výhradnì firma HELIFIX CZ s.r.o. a vyškolené aplikaèní firmy specializované na statiku staveb, které disponují certifikátem kvality vystaveným HELIFIX CZ s.r.o. Všechny materiály jsou testovány dle po adavkù ISO 9002 a EN Systém HELIFIX je testován a ma certifikaci od TZÚS Praha, s.p. è z Shrnutí výhod pou ití systému HELIFIX Vysoce úèinný, efektivní systém pro dodateèné vlepení výztu e do stavební konstrukce Nenároènost na kondici materiálu vyztu ované konstrukce. Soudr nost zaruèena se všemi bì nými zdícími materiály a betony. Ideálnì roznáší nová napìtí v konstrukci. Nevnáší do konstrukce ádné nové síly a napìtí. Vysoce variabilní pøi návrhu tvaru dodateènì vlepované výztu e, øeší neomezené mno ství detailù. Tvar lze pøizpùsobit pøímo pøi realizaci konkrétnímu prùbìhu vyfrézované drá ky, proto e se prut tvaruje a krátí pøímo v pozici. Minimální zásah do konstrukce, subtilní drá ky a vrty. Rychlá technologicky nenároèná aplikace. Nerezová úprava umo òuje aplikaci výztu e tìsnì pod líc konstrukce, bez omezení ze strany krytí výztu e. Umo òuje prùbìh výztu e, na pøíklad ve styku dvou panelù, bez ulo ení ve vtmelu. Nepodléhá korozi. Není podminìn vstup do interiéru pøi realizaci a tím nenarušuje provoz objektu.

6 Statické zajištìní a opravy Konstrukce zdiva se mù e zhoršit, praskat, sesedávat a propadávat z mnoha rùzných dùvodù. Vìtšina nedostatkù je u zdìných budov zapøíèinìna více ne jedním faktorem a pøi navrhování strategie opravy je obvykle tøeba vzít v úvahu, zda se jedná o kombinaci chátrání zdiva, expanzní nebo smrš ování, pohyb základù nebo vliv zatí ení konstrukce. I relativnì malé pùdní posuny jsou èasto dostaèující k tomu, aby se špatnì postavené budovy zaèaly ve spojích rozestupovat. Ani rozsáhlé podchycování základù nemù e odstranit trhliny ve vrchní stavbì a ty také nemohou být vyspraveny jejich vyplnìním. Mezi nejdùle itìjší úkoly patøí pøesná identifikace všech pøíèin souèasných problémù. Pøedmìtem posou-zení zùstává urèit, které faktory jsou primární a dominantní a které jsou sekundární nebo které jsou ná-sledkem jednoho problému. Tyto problémy se rozhodla øešit firma HELIFIX CZ s.r.o. Ústí nad Labem jako výhradní zástupce firmy Helifix z Velké Británie za pou ití celé škály kombinací zedních kleštin Helifix a vyztu ovacích ( armovacích ) produktù a technik. Jedná se o novou velice progresivní metodu v oblasti zjiš ování stavebních konstrukcí jak v oblasti mostních staveb ( staré klenby ), tak i pøi rekonstrukci veškerých stavebních objektù Srdcem opravných systémù Helifix je vynikající systém HeliBeam. Zatí ení, které zpùsobuje narušení zdiva je mo né eliminovat systémem Heli-Beam, poskytující horizontálnímu maltovému lù ku, kovové výztu e armování, které vá e zdivo dohromady, tvoøící mohutný nosník, který pøe-náší zatí ení konstrukce. Další tlaky nejsou pøenášeny do struktury kon-strukce a stabilita je rapidnì a ekonomicky zvìtšena.

7 1 Narušené vazby mezi 2 vnitøní a obvodovou zdí Stabylizování vyboulených zdí do koncù trámù 3 Oprava arkýøù 4 Oprava sendvièového zdiva 5 Spojování pøíèek s obvadovou zdí 6 Opravy cihlových obloukových pøekladù 7 7 Opravy trhlin v blízkosti rohù a otvorù 8 Stabilizování vyboulených zdí stran a povalù 9 Vytvoøení zdeného nosníku 10 Sešívání trhlin 11 Opravy uvolnìného pøekladu 12 Nahrazování sendvièových kotev 13 Pøipevnìní stropních trámù

8 J HeliBeam systém edineèný systém vyztu ení a oprav HeliBeam je srdcem pokroèilých nápravných strategií spoleènosti Helifix. Zajiš uje rychlé, mnohostranné, cenovì výhodné, øešení pøi znovunastolování stavební integrity budov a staveb, kde se projevily statické poruchy zdiva a došlo ke ztrátì schopnosti pøenášet potøebná zatí ení. V kombinaci s dalšímí kleštinami a kotvami Helifix nabízí široké mo nosti pøi strukturálních opravách a stabilizaci. Správná diagnóza problému V situacích, kde je zcela zøetelná pøítomnost pohybù podlo í, jako jsou pokles, sedání, vzedmutí nebo skluz èi posun, by mìla být vyhledána profesionální rada a pomoc. Kvalifikovaný odborník, zabývající se statikou, Vám mù e zaruèit správné øešení problému a navrhnout vhodnou strategii opravy tím, e pou ití HeliBeam systému Vám bude ušito pøímo na míru. Jak HeliBeam systém pracuje Tam, kde zdivo prasklo a selhalo v dùsledku pohybù základové spáry ( podlo í ), pùsobením povìtrnostních vlivù, nebo zvýšením zatí ení, tam systém HeliBeam umo òuje bezzátì ové horizontální vyztu ení lo ných spár, které zdivo posílí úèinnì v oblasti tahové únosnosti. Jiné kleštiny a kotvy zajiš ují adekvátní pøíèné a vertikální ztu ení, aby tak doplnily systém, který je mo no aplikovat do všech typù zdìnných staveb a konstrukcí. Bezzátì ové Pro mnoho situací nabízí systém HeliBeam konstrukènì pevnou alternativu, za výraznì ni ší náklady a další tradièní opravné metody. V pøípadì znaèných pohybù základù je celkovéstatické zajištìní extrémnì drahé a navíc by mohlo zpùsobit i další problémy. Dokonce i lokalizované uspoøádání pilot mù e pøedstavovat riziko. Tedy, s pou itím betonových mikropilot v rozích budovy, nebo ve vybraných místech, mù e být HeliBeam systém pou it k vytvoøení vysokých nosníkù ve zdivu, které tak èistì pøeklenou vzdálenost pilot a zatí ení rozlo í. Celkové náklady na statické zajištìní podlo í a budovy jsou tak znaènì sní eny

9 Systém sešívání Prasklé zdivo se nejlépe stabilizuje vlepením nerezových prutù HeliBar do vyfrézovanách drá ek v lo ných spárách ve zdivu tak, aby se minimalizovalo další rozšiøování, které se mù e objevit pøi pou ívání jednoduchých injektá ních metod Výhody Rychlé, jednoduché, úèinné a trvanlivé Zajištìní trhlin v blízkosti rohù a okeních/dveøních otvorù Tam, kde jsou trhliny vzdáleny ménì ne 500 mm od vnìjsího rohu ( A) nebo od otvoru ( B) nejménì 100 mm, mìly by pruty HeliBar být ohnuty kolem rohu a napojeny do vrtané zdi, nebo být ohnuty a upevnìny do ostìní. HeliBar pruty a zálivka HeliBond Mm3 spolu v kombinaci vytvoøí jedineènou vazbu ve zdivu Zdivo zùstává natolik flexibilní, e se vzrovná s pøirozenými pohyby budovy Nerušivá stavební stabilizace bez dalších zatí ení ( vnìjších sil ) Technické informace Dostupné prùmìry... 6, 8a10mm Dostupné délky... øezané délky do 1,5 m, pruty 7m Materiál... Austentická nerez ocel, stupeò 304 nebo 316 A B C D E F Dùle ité body Tam, kde jsou dvì èi více trhlin blízko u sebe, lze je sešít pomocí jedné délky prutu HeliBar, který musí být dostateènì dlouhý na to, aby pøesáhl o 500 mm krajní trhliny. Napø. Existují-li tøi praskliny, ka dá od sebe vzdálená 250 mm potom celková délka prutu HeliBar bude muset být 1,5 m Horizontální drá ka, obvykle v lo né spáøe, mù e být vytvoøena pomocí frézy s dvojitým diamantovým kotouèem, na kterou je pøipevnìno odsávací zaøízení. Pro zajištìní pevné vazby je potøeba odstranit veškerou maltu, spolu se vším uvolnìným nánosem/odpadem Pøipravte drá ku výrobkem HeliBond primer, nebo ji dùkladnì navlhèete èistou vodou Dle standardu by drá ky mìly být 10 mm široké, aby pojmuly HeliBar o prùmìru 6 mm. Doporuèeným pojivem je zálivka HeliBond. Pøi menších rozsazích prací se pou ívá PolyPlus pryskyøice, lze ji pou ít pro menší aplikace tam, kde je po adován rychlý nárùst pevností.

10 Oprava zdìných obloukových mostù a jejich dodateèné vyztu ování Vìtšina zdìných mostù v Èeské republice je starších více ne 100let, nìkteré patøí mezi chránìné památky a velmi nutnì vy adují stavební opravu a zpevnìní. Stáøí, zvìtrávání, špatná izolace proti vodì, zvyšování obsahu olova a nadmìrné zatí ení vedlo v mnoha pøípadech k problémùm. Kompletnì testovaný, schválený a více ne 20 let úspìšnì pou ívaný adaptovatelný systém HeliBeam mù e být ušit na míru a mù e poskytnout unikátní strategii opravy tak, aby vyhovoval ka dému mostu individuálnì. Systém prutù a kleštin se speciální zálivkou se kombinuje s existující klenebnou konstrukcí k vytvoøení plné stavební stability a zanechává most bez viditelného narušení. Typické mostní poruchy - pohyb v poprsní zdi - oddìlování klenebních èástí - trhliny v klenbì - rozdìlení zdiva mezi jednotlivými vrstvami - rozvrstvení klenby - koroze cihelného zdiva Systém HeliBeam Výhody systému - antikorozní nerezavìjící ocelová výztu - rychle instalovatelný s minimálním pøerušováním provozu mostu - zcela skryté øešení pøíznivé pro výsledný vzhled oprav - minimální narušení klenebné konstrukce - nevytváøí se ádné další zatí ení - cenovì velmi výhodný - ideální pro stavby historicky významné a památkovì chránìné V situacích, kde zdivo ztratilo své pùvodní pevnostní charakteristiky, systému HeliBeam poskytuje výztu né vodorovné maltové lo e u ívající libovolné délky nerezavìjících ocelových HeliBar prutù spojených v pøedurèeném modelu za pou ití zálivky HeliBond MM2 vysokopevnostní cementové injektá ní malty s plastickou konzistencí. Tyto výztu né pruty nefixují pouze trhliny a stabilizují zdivo bez vyvíjení dálších zátì í, ale také vytváøí vysoké zdìné nosníky, které roznášejí zatí ení a obnovují integritu objektu. Ka dý projekt vy aduje svou vlastní specifickou strategii opravy, zalo ené na typu poruch, které zahrnuje systém HeliBeam u ívaný v kombinaci s dalšími speciálními aplikaèními produkty tak, aby zajistili kompletní opravu. Tìmi jsou pøedevším CemTies, které jsou instalovány souèasnì se zálivkou k fixaci oddìlených vrstev zdiva, dále DryFix pro rychlé kotvení bez potøeby zálivek, pryskyøic. Pøíèný øez - kotvení separovaných vrstev Pohled na klenbu zdola - fixace trhliny pøíènými kleštinami a kovami CemTies Kotvení a výmìna jednotlivých cihel Kotevní trhliny u poprsní zdi Fixace trhliny v podpìøì kotvami CemTie Podpìra trhliny Svislý øez - kotvení krycích kamenù Pohled - vytvoøení vysokých nosníkù dodateènou výztu í kotvení do vrtù u øezu Pohled - vyztu ení opìry

11 Poruchy na kamenných klenbách Nìkolik typických pøíkladù poškození kamenných kleneb. Nìkteré z nich se objevují nejen na klenbách, ale i na kamenných èástech masivních mostù i ocelových mostù - opìry køídla A Podélné trhliny Tato porucha bývá hlavním dùvodem sanace èi rekonstrukce objektu. Trhliny mohou probíhat pøes èást klenby, ale èasto procházejí z opìr celou klenbou. Jejich pøíèinou bývá napøíklad vìtší zatí ení, ne na jaké byla klenba navr ena, nebo zvyšování nivelity koleje, èím dochází k rozvírání mostu. Tyto poruchy se zpravidla zajiš ují osazením ocelových lan, nebo táhel, které se po pøedepnutí zainjektují. E Odtr ení konce køídla I tato porucha se èasto objevuje u mostù se šikmými køídly. Pøíèinou bývá podemletí konce køídla èi špatné zalo ení. Trhliny v opìøe B Tyto poruchy jednak souvisejí s poruchami v odstavci A a dále mohou být zpùsobeny napøíklad zatékáním vody a rùznou kvalitou zalo ení konstrukce a podobnì. Pøi sanaci systémem HELIFIX je nutné správné urèení pøíèiny a její odstranìní, respektive vhodný návrh vlo ení prvkù - kombinace HeliBar, CemTies, DryFix, apod. Vysunutí desek Prùèelní zdivo i zdivo køídel bývá ukonèeno D krycími deskami. Vlivem zatékání vody nebo vlivem vegetace dochází k jejich vytlaèování ven z objektu. Samotné kamenné desky bývají ve velmi dobrém stavu. Opravy spoèívají vìtšinou v jejich vyjmutí a novém osazení do malty. V nìkolika letech se ovšem závada opakuje. Zajištìní polohy desek u itím prvkù DryFix, pøíadnì CemTies, se pøímo nabízí. G Odtr ení opìry Tato porucha je podobná poruše vyboulení zdiva a také metoda opravy je prakticky stejná. Vyboulení zdiva Pøíèinou vyboulení zdiva bývá èasto voda, i vegetace. Tato porucha pøedchází vzniku kaverny. Opìt je nutné pøíèinu odstranit a posoudit hloubku uvolnìní zdiva i jeho celkovou tlouš ku. Kaverny C Zejména vlivem zatékání do konstrukce a také vlivem otøesù dochází k uvolnìní kamenù a jejich èástí. Hloubka kaveren je i 2/3 tlous ky kamene. V praxi jsme se setkali s prùmìrem v klenbì témìø 1,5m, vìtšinou se jedná o otvory menší. I zde je nutné peèlivì posoudit kvalitu kamene, který zbyl a rovnì odstranit pøíèinu, tj. provést izolaci mostu, vlo ení kotev DryFix a dotvoøení nových kamenù. F

12 Opravy staveb ze B stìnových panelù Ji øadu let se v naší republice projevují statické poruchy na panelových domech. Pøíèin vzniku poruch je celá øada. Nekvalitní výroba samotných panelù, neodborná montá, pùsobení povìtrnostních vlivù nebo minimální údr ba. Nová progresivní technologie pro statické zajištìní staveb našla velmi efektivní uplatnìní právì v proble-matice poruch na panelových domech. Oprava trhlin ve stìnovém panelu Samotné B panely jsou ze statického hlediska tuhé dílce s výbornými pevnostními vlastnostmi, které má stavební materiál elezný beton. Nepøesnostmi pøi výrobì nebo nekvalitní pou itou smìsí mohlo dojít k lokálnímu oslabení panelu a ten mù e po jisté dobì vystavení povìtrnostním vlivùm vykazovat statické poruchy a trhliny. Tyto vá né defekty doporuèujeme zajistit vytvoøením spon z výztu e HeliBar vlo ených do drá ek. Jejich konce se zahnou do vyvrtaných otvorù, èím se zajistí kvalitní ukotvení do vyztu eného panelu. Pøipravené drá ky i vrty se dokonale vyplní maltou HeliBond MM2 a ukotví sponu v celé lo né délce. Doporuèený rozmìr drá ek v pøípadì zajiš ování panelových stìnových konstrukcí je 1cm šíøe a 1,5cm hloubka. Tato drá ka je funkèní jen spoleènì s ukotvením spon do vrtù. Délku spon lze pøizpùsobovat charakteru a rozsahu poškození a únosnosti daného panelu, proto e byly v rùzných èástech naší republiky pou ívány pro výrobu rùzné druhy betonu. Grafické znázornìní: vrty - èárkovanì podpovrchové drá ky - plnì Schémata øešení statických poruch nejsou v mìøítku Statická porucha ve styku dvou panelù Tuto poruchu není mo né zajistit pouhým pøetmelením styèné spáry, ale je nutno pøistoupit k fixaci dvou panelù k sobì. S ohledem na kvalitu a druh betonu z nìho je panel vyroben lze postupovat principiálnì stejnì jako pøípadì poruchy typu A. Tj. vyu ití únosnosti panelù v tahu díky jejich vyztu ení a zakotvit spony z výztuh HeliBar do vrtù. Je mo né provádìt kotvení pøi vnìjším a vnitøním líci, výhodou zajištìní z exteriéru je samozøejmì nenarušení re imu bydlení v bytových panelových domech. Narušení spojù panelù na sebe kolmých Systém Helifix umo òuje efektivnì vyøešit i tyto spoje zabudovaných panelových dílcù. V líci panelù jsou výztu e vedeny v povrchových drá kách vyplnìných injektá í maltou HeliBond MM3, ukotvení je provedeno ve vrtu kolmo do B panelu.

13 V mnoha pøípadech lze vyu ít mo nosti provrtat se panelem a do druhého betonu a dle pevnosti betonu zvolit kotvící délku ve vrtu. Ta se mù e pohybovat u do 100mm. pùdorysné schéma alternativa Panely interiér exteriér Narušení èel lod iových panelù korozí stávající výztu e panelù s nedostateèným krytím. V povrchové drá ce se vytvoøením tømínkù kopíruje výztu í HeliBar èelo panelù s ukotvením do vrtù. Délky tømínkù lze upravit dle rozsahu narušení panelu, pøípadnì provést V nìkolika úrovních kotvení a do vrtu do vnitøního panelu. Vertikální vzdálenost spon doporuèujeme 250mm - mo no pøizpùsobit rozsahu porušení. pùdorysné schéma Je-li za potøebí, je mo né spoj dvou panelù sepnout nepøerušeným okem co podmiòuje práci v interiéru. pùdorysné schéma interiér exteriér pùdorysné schéma Poruchy spojù vylo ených lod iových panelù s prùèelními panely Výztu í HeliBar se obepne v povrchové drá ce panel lod ie a v líci panelového objektu se provede ukotvení do vrtu a do vnitøního pøíèného panelu. Kotvu lze také úèinnì zkrátit podle kvality panelu a místo obepnutí panel provrtat a kotvu zkrátit. Kvalitou práce lze dosáhnout nedotèení obytného interiéru domu. interiér exteriér pùdorysné schéma Dodateèné kotvení lod iových stropních èi podlahových dílcù do svislých lod iových stìn. Kotvu lze provést provrtáním otvoru z vnìjší strany stìnových dílcù do spodní oblasti stropního panelu (zde je nutno zamìøit a kotvit do masivu betonu, v dutinách panelù je kotvení neúèinné) a na svislém panelu ukotvit v drá ce, která výztu vyvede o 300mm a 500 mm výš a zde se kotví zpìt do vrtu panelu. Ve vrtech a drá kách je provedeno lù ko z injektá ní malty, která fixuje výztu. Vytvoøení nových otvorù do panelù pro vyztu ení jejich nadpra í V distanci nìkolika centimetrù nad budoucím otvorem provedeme vyztu ení budoucího pøekladu vlepením výztu e do drá ek a ukotvení zavrtáním. Výztu provádíme oboustrannì v nìkolika úrovních. Kotvení nových zdìných konstrukcí do B panelu Do lo ných spár nových pøizdívek se do maltového lo e následné vrstvy tvárnic vlo í pruty HeliBar v kotvící délce. Ty jsou ukotvené v zalivce HeliBond MM3.

14 Sešívání trhlin Aplikaèní postup 1 2 Vyøe te drá ky do horizontálních lo ných spár minimálnì 500mm na ka dé stranì praskliny do po adované hloubky Vyèistìte drá ky profouknutím pumpou a naneste Primer HeliBond nebo vypláchnìte vodou 3 4 Pomocí aplikaèní pistole naneste dozadu do drá ky 10mm vrstvu zálivky HeliBond Vtlaète HeliBar do zálivky pomocí špachtle tak, aby byl dobøe obalen zálivkou 5 6 Naneste další vrstvu HeliBond na HeliBar tak, e skonèíte 10-15mm od povrchu zdi a vyhlaïte spárovací špachtlí Zaèistìte a upravte znovu lo nou spáru Pøíèka Nosná zeï 7 Vertikální umístìní Hloubka drá ky 25-35mm Ka dých 4-6cihel ( mm) 35-45mm Vertikální prasklinu vyplòte vhodným tmelem

15 PRODUKTY V TUBÁCH PolyPlus Injektá ní malty a pryskyøice Víceúèelová polyesterová pryskyøice K zabezpeèení nápravného ukotvení a pro kotvy spojené pryskyøicí Dvouslo ková v nástavci míchaná pryskyøice pro konzistentní kvalitu Snadné a èisté provedení u všech typù zdiva Standartní upotøebitelná tuba o obsahu 400 ml CrackBond TE Víceúèelová epoxidová pryskyøice Ke spojování prasklého zdiva, kovoé fixátory a kotvy Thixotropní nesmrštitelná pryskyøice - tvrdne bìhem 24 hodin Snadné vytékání k plnìní trhlin,2-10mmadutin Standartní upotøebitelná tuba o obsahu 250 ml PolyPlus SF Víceúèelová polyesterová pryskyøice bez obsahu styrenu K bezpeènému nápravnému ukotvení a kotvy spojené pryskyøicí Snadno pou itelný materiál bez obsahu styrenu Dvouslo ková pryskyøice smíchaná v nástavci pro konzistentní kvalitu Standartní upotøebitelná tuba o obsahu 300 ml EpoxyPlus Vysoce úèinný epoxyakrylát Materiál ke snadnému a èistému provedení šetrný k ivotnímu prostøedí Vytváøí silné chemické spojení s okolním podkladem Standardní upotøebitelná tuba o obsahu 400 ml MÍCHANÉ MATERIÁLY HeliBond Grout Injektá ní cementovaná malta Nesrá livá tixotropní malta Snadno teèe pod tlakem Tuhne v prùmìru 28 dní do pevnosti 60 N/mm 2 PolyPlus P1 Slévatelná polyesterová pryskyøice Ke spojování kovových komponent do šikmých dìr ve zdivu, betonu a skály Poznámka: Bezpeènostní listy ke všem produktuù jsou na po ádání HeliPatch HB Betonová opravná malta K opravám prasklého a drobivého betonu Po smíchání s 2,5 litry vody vytvoøí 10,6 litru CrackBond TE Všestraná epoxidová pryskyøice Ke spojování prasklého zdiva, kovových fixací a kotev PolyPlus P2 Èerpatelná polyesterová pryskyøice Ke spojování kovových komponent do vodorovných dìr ve zdivu, betonu a skály HeliPrimer WB Základní nátìr na vodní bázy pro porézní podklady Dodáván v kanystru o objemu 5 l Tmelící membrána pro HeliBond a HeliPatch Poznámka: Bezpeènostní listy ke všem produktuù jsou na po ádání

16 VÝROBKY K VÝBÌRU VÝROBEK TYP OBSAH APLIKÁTOR APLIKACE MÍCHANÁ HeliBond Cementová injektá ní malta l 3 4,5 Ruèní, pneumatický K sešívání trhlin, vlepení tyèí do zdiva/kamene jako souèást systému HeliBeam a ke spojení kovových výztu ných tyèí HeliPatch HB Betonová opravná malta 10,6 Zednická l íce Pro betonové opravy/oceloou ochranu silné tlouš ky PolyPlus P1 PolyPlus P2 Slévatelná polyesterová pryskyøice Èerpatelná polyesterová pryskyøice 2,75 Není 2,0 Konstrukce Ke slepení kotevních objímek/šroubovacích tyèí. Pou ito v sestupných dírách ve zdivu, betonu, nebo skále Ke spojení kotevních objímek/šroubovacích tyèí. Pou ito ve vodorovných ve zdivu, betonu, nebo skále CrackBond TE Epoxidová injektá ní pryskyøice, pomalé srá ení 2,5 Konstrukce Ke slepení trhaného zdiva/betonu. K zabezpeèení kovových fixací a kotev HeliPrimer WB Základní nátìr na vodní bazi 5,0 Nástøiková pistole K nátìrùm porézních podkladù. Tmelící membrána pro HeliBond a HeliPatch TUBA PolyPlus Styrenová polyesterová pryskyøice ml :1 ruèní, pneumatický K spojování ukotvení/kotev/šroubovicovitých tyèí a šroubù v dutinách stìn masivního a dutého zdiva/kamene/betonu skály PolyPlus SF Bezstyrenová polyesterová pryskyøice 300 Tmel K spojování ukotvení/kotev/šroubovicovitých tyèí a šroubù v dutinách stìn masivního a dutého zdiva/kamene/betonu skály CrackBond TE Epoxidová pryskyøice, pomalé srá ení 250 Tmel Ke spojení trhaného zdiva a zabezpeèení konových fixací a kotev ve zdivu/betonu/kameni/skále EpoxyPlus Epoxyakrilát bez obsahu freonu :1 ruèní, pneumatický Vysoce úèinný spojovací materiál pro zabezpeèení kovových fixací a kotev ve zdivu/betonu/kameni/skále

17 HELIBAR Výztu né pruty ocelové Materiál: Nerezová austentická ocel XCrNi 1810, standardní stupeò Jmenovitý prùmìr: 6, 8, 10 mm Délka: Tyèe se dodávají v délce 7 m Tvarová charakteristika: Tvarová charakteristika: Výroba: Šroubovicovitý Hi-Fin profil Výrobce: Helifix Ltd. Velká Británie Pevnostní charakteristika: Jmenovitý prùmìr (mm) Jmenovitá Mezní síla prùøezová v tahu (0,2%) plocha (mm 2 ) (kn) Mezní síla ve smyku (kn) V tahu (MPa) Pevnost Mez kluzu (0,2%)(MPa) Ve smyku (MPa) 6 7,14 6,67 5, ,55 8,83 6, ,82 13,23 7, Technologická poznámka: Pøed pou itím se tyèe uvolní ze smotkù a nechají samovolnì vyrovnat, krácení se provádí pákovými støíhacími nù kami. Výztu lze tvarovat a ohýbat do ostrých úhlù bez vlivu na únosnost systému dle konkrétního návrhu statika.

18 HELIBOND MM3 Lepící tmel polymercementový Materiál slo ení: Tekutá slo ka Prášková slo ka vodní disperze styrenbutadienových kopolymerù suchý portlandský cement a vnitøní minerální plniva Pou itelnost do materiálù: Zdivo kamenné, smíšené, z pálených cihel, betony, pórobetony Balení: Obsah 4,5 l, hmotnost 9,09kg, dodáváno v plastovém obalu Teplota pøi zpracování: +5 Ca +20 C Hustota a zpracovatelnost: Tixotropní, vhodná k injektá i ruèním aplikátorem, smíchává se celý obsah bez dalších pøímìsí Výrobce: Helifix Ltd. Velká Británie Charakteristiky: Modul pru nosti dynamický Objemová hmotnost Samovolná expanze pøi zatvrdnutí Pevnost v tahu za ohyb MPa 2020 kg/m 3 0,15% 10,25MPa Pevnost v tlaku po 24 hod. 3 dnech 7 dnech 30 MPa 50 MPa 65 MPa 14 dnech 80 MPa Pøidr nost k podkladùm Beton Pálená cihla síla Rtu síla Rtu 2,1 kn 1,07 MPa 2,81 kn 1,43 MPa

19 Komponenty jsou pøipravené ke smíchání tak, aby se dal pou ít ruèní aplikátor Fotografie obsahu balení HeliBond MM3

20 HELIBEAM Systém pro vlepení externí výztu e HeliBar do tmelu HeliBond MM3 do drá ek frézovaných do stavebních konstrukcí Konstrukèní zásady pro ZDIVO: cihelné, kamenné, smíšené Drá ka pro vlepení 1 x HeliBar 6 mm - 35/10 Drá ka pro vlepení 2 x HeliBar 6 mm - 55/10 Drá ka pro vlepení 1 x HeliBar 8 mm - 35/12 Drá ka pro vlepení 2 x HeliBar 8 mm - 55/12 Kotevní délka doporuèená 500 mm Vertikální vzdálenost výztu í 300, 450, 500, 900 mm Rozmìr drá ky se poèítá do líce cihel, nikoli omítky Vyšší úèinnost vykazuje drá ka frézovaná pøímo do cihel, ne do lo né spáry Pevnostní charakteristika kotevních délek systému HeliBeam ve zdivu Graf ( dle testù v Middlesex University ) Síla potøebná na vytr ení (kn) 24 dní tvrdnutí 24 hodin tvrdnutí Kotevní délka Lb - (mm) Middlesex University Konstrukèní zásady pro BETONOVÉ konstrukce: Drá ka pro vlepení 1 x HeliBar 6mm /10 mm Kotvení a) kotevní délka rovné kotvy dle typu betonu b) kotvení do vrtù CemTie - viz. Technický list CemTie POU ITÍ: Provedení dodateèného prostorového ztu ení stavebních objektù dodateèných vìncù, fixace trhlin stavebních konstrukcí, dodateèné doplnìní tahové výztu e betonových konstrukcí aj.

21 CEMTIE Systém pro vlepení externí výztu e HeliBar do tmelu HeliBond MM3 do vrtù vrtaných do stavebních konstrukcí Vrty pro kotvy CemTie velikosti vrtù: Prùmìr min 14 mm pro výztu 6, 8 mm Prùmìr min 16 mm pro výztu 10 mm Délky vrtù: závislé na vrtací technice cca do 1 m mo ný 14 mm cca do 3 m mo ný 16 mm Pevnostní charakteristiky spoje: Jmenovitý Jmenovitý prùmìr prùmìr výztu e vodícího (mm) vrtu (mm) Délka vodícího vrtu (kotvy) (mm) Síla potøebná k vytr ení prutu HeliBar z tmele HeliBond MM3 (kn) Z betonu B15 B40 B15 B15 cihly cihly 3,372 3,275 6,1 5,45 4, ,88 Poznámka: Testy byly provádìny v Technickém institutu stavebním ve Varšavì a Kloknerovì ústavu v Praze Aplikovatelnost: Kotvy CemTie lze realizovat vodorovnì, svisle vzhùru i dolù, pod úhlem dle charakteru vrtaného materiálu Pou ití: Dodateèné kotvení separovaných èástí stavebních konstrukcí, sendvièových konstrukcí, ukotvení výztu e HeliBar v systému HeliBeam

Vyztužování konstrukcí dodatečně vlepenou výztuží

Vyztužování konstrukcí dodatečně vlepenou výztuží KOMPAKT systém Úvod do systému KOMPAKT systému pro zajištění poruch statického charakteru u stavebních konstrukcí Technologie Kompakt dodatečně vlepená helikální výztuž byla vyvinuta pro řešení poruch

Více

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU BIOcement je stavební systém vhodný nejen pro stavbu rodinných a bytových domù, ale využívá se taktéž pro výstavbu obèanských objektù napø. administrativní budovy, školy, sportovní

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000004 1180 SikaGrout -311 SikaGrout -311 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -311

Více

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000040 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta Popis výrobku je tixotropní, 3komponentní vysprávková a opravná malta, na bázi

Více

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení Prumyslové oplocení Posuvná brána Panelové drátené oplocení Prùmyslová brána je vhodná pro uzavøení prùmyslových objektù, dvorù, parkoviš atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou mo né uzavøít velké

Více

Základní návod na montáž venkovního schodištì

Základní návod na montáž venkovního schodištì Obsah 1) Názvosloví... 2 2) Technické parametry betonové smìsi... 2 3) Povrchové úpravy... 2 4) Cena schodištì... 2 5) Rozmìry schodištì... 2 6) Pokyny pro montáž schodištì... 3 6. a) Usazení schodnice...

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Bezpeènost Bezpeènost pou ívání brány je zajištìna zátì ovým vypínaèem a lampou signalizující pohyb køídla brány. Zátì ový vypínaè zastaví køídlo brány

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S HYDROIZOLACE ZDIVA Nerozumnější je si vybrat firmu, která dodatečnou hydroizolace provede. Ta zajistí průzkum zdiva i okolí budovy. Vyhodnotí situaci a určí

Více

MANUÁL A METODIKA. navrhování a aplikace systémů DODATEČNĚ VKLÁDANÝCH HELIKÁLNÍCH VÝZTUŽÍ

MANUÁL A METODIKA. navrhování a aplikace systémů DODATEČNĚ VKLÁDANÝCH HELIKÁLNÍCH VÝZTUŽÍ MANUÁL A METODIKA navrhování a aplikace systémů DODATEČNĚ VKLÁDANÝCH HELIKÁLNÍCH VÝZTUŽÍ při zesilování stavebních konstrukcí v podmínkách stavebnictví ČR Ing. Jiří Kubanek, Ing. Pavel Schmidt, Ph.D.,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

kompaktní montážní systém profesionálù

kompaktní montážní systém profesionálù kompaktní montážní systém profesionálù TORAL kompaktní montážní systém profesionálù systém montáže oken a dveøí s ven odvìtranou spárou, vycházející ze zásad TNI 74 6077 Vzrùstající ceny energií, vysoce

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více

www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY

www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY Technické informace Použití: zdicí tvarovky FACE BLOCK tvoøí ucelený systém pro základy, nosné stìny i pøíèky, pøeklady a vìnce. Technologie umožòuje stavìt tradièním zpùsobem

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu II. ETAPA severozápadní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda AC-projekt

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

MasterEmaco T 1200 PG

MasterEmaco T 1200 PG POPIS VÝROBKU Konstrukční správková malta MasterEmaco T 1200 PG je rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní opravná a podkladní malta připravená k okamžitému použití. Tato hmota se sulfátovzdorným PC, hydraulickými

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém

STÌNOVÉ TOPENÍ registrový systém UNI Energie OBSAH 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. VŠEOBECNÌ SYSTÉM FORMÁTY REGISTRU SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY ZPRACOVÁNÍ A MONTÁŽ PØIPOJOVACÍ SCHÉMA VYSVÌTLENÍ UNI Energie 1. VŠEOBECNĚ Universa stìnové vytápìní

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 23/02/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

KATALOG A CENÍK 2008/9

KATALOG A CENÍK 2008/9 KATALOG A CENÍK 2008/9 Profesionální univerzální stavební pila Tato pila na zdicí materiály nabízí výbornì vyvážený pomìr mezi kvalitou a cenou, jak se øíká "za málo penìz hodnì muziky. Nabízí uživateli

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Kotva-CAL. Dosažení požadavků. Detaily instalace

Kotva-CAL. Dosažení požadavků. Detaily instalace Strana 1 (celkem 8) Strana 2 (celkem 8) Kotva-CAL Původně byly kotvy vynalezeny ve spolupráci s British Rail a to pro kotvení nelaminovaných čel mostních kleneb. Dnes jsou široce uplatňovány všude tam,

Více

Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S

Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S Sanace a ochrana proti vlhkosti pomocí nerezového plechu (HW - SYSTÉM) Technologie staveb Chaloupecký Michael 2.S Obsah Popis materiálu Jako vodorovná izolace Použití výhody Technologický postup HW systému

Více

INFORMACE O VÝROBKU NÁVOD K MONTÁŽI Vzor pøírodní kámen (Stone) 47 cm - fasádní desky zhotovené z polypropylenu - z velmi pevné, ekologicky vhodné umìlé hmoty, které se hodí stejnì dobøe k obkládání nových

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Horizontální betonárny

Horizontální betonárny Horizontální betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING H1 s talíøovou míchaèkou Spoleènost Stetter ji déle ne 40 let s úspìchem vyrábí betonárny. Více ne 1500 betonáren Stetter s míchaèkami

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

TEKUTÁ KOTVA KOTVIX PSF

TEKUTÁ KOTVA KOTVIX PSF Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Neobsahuje styren. Charakteristika: pro pevný i dutý podklad neobsahuje styren,

Více

2.5. Murfor nabízí nové architektonické možnosti

2.5. Murfor nabízí nové architektonické možnosti PØEDSTAVENÍ VÝROBKU.5. Murfor nabízí nové architektonické možnosti zdìné fasády bez svislého pøevazování zdicích prvkù zdivo oboustrannì lícované vynechání železobetonových nadpraží vynechání železobetonových

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN NA PRODEJNĚ V OHNIŠOVĚ č.p. 73

ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN NA PRODEJNĚ V OHNIŠOVĚ č.p. 73 ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN NA PRODEJNĚ V OHNIŠOVĚ č.p. 73 Stavba: Prodejna SA 125 levá č.p. 73 - OHNIŠOV Objednatel : Obecní úřad Ohnišov, 517 84 Ohnišov 172. Vypracoval : Ing. Jiří Vejvoda ASSPRO projekční a inženýrská

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

Praktické øešení. (není nutný) a minimalizuje nerovnosti podlahy.

Praktické øešení. (není nutný) a minimalizuje nerovnosti podlahy. Praktické øešení Sekèní vrata se montují za otvor gará e. Pojezdové kolejnice jsou vedeny do pravého úhlu. Díky tomuto øešení je mo né vyu ít celou hloubku gará e. Ideální øešení pro vytápìné gará e Dostateèná

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany MONTÁ NÍ MANUÁL Parotìsné zábrany OBSAH 1. Popis kategorie parotìsných zábran. 1.1 Co to je parotìsná zábrana? 1.2 Kde se pou ívá? 1.3 Jakou plní funkci? 1.4 Reflexní úèinky. 2. jak vybírat. Dùle ité zásady.

Více

Swiss Technology KARL BUBENHOFER AG. KABE Farben CZ

Swiss Technology KARL BUBENHOFER AG. KABE Farben CZ Swiss Technology KARL BUBENHOFER AG KABE Farben CZ PREZENTACE NOVÉHO PRODUKTU Jsme výcarská spoleènost KABE Farben s více jak 100 letou tradicí v oboru výroby barev. Prostřednictvím firmy Dova a.s. se

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Professional. Představujeme novou hvězdu. kotevní techniky!

Professional. Představujeme novou hvězdu. kotevní techniky! Professional Představujeme novou hvězdu kotevní techniky! Professional pro tyče M8 až M4 pro aplikace exteriér a interiér velmi rychlé vytvrzování certifikát ETA pro alkalická prostředí pro kotvení již

Více

Úspora èasu s nejnovìjším. pluhovým pokladaèem potrubí a kabelù. Georg Föckersperger GmbH. Föckersperger. www.foeckersperger.com

Úspora èasu s nejnovìjším. pluhovým pokladaèem potrubí a kabelù. Georg Föckersperger GmbH. Föckersperger. www.foeckersperger.com Úspora èasu s nejnovìjším Föckersperger www.foeckersperger.com pluhovým pokladaèem potrubí a kabelù Georg Föckersperger GmbH Pokládka vedení vody, kanalizace a plynu Velký výkon v rekordnímèase Jedna hodina

Více

systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od 1. 4. 2011 www.kb-blok.

systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od 1. 4. 2011 www.kb-blok. systém vibr olisovaných betonových pr vků TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok CENÍK platný od 1. 4. 2011 NOVINKA! TVAROVKY PlayBlok - systém SUCHÉHO ZDĚNÍ PlayBlok a WallFishBlok

Více

www.pamaas.cz SENDVIÈOVÉ POLYURETANOVÉ PANELY

www.pamaas.cz SENDVIÈOVÉ POLYURETANOVÉ PANELY www.pamaas.cz SENDVIÈOVÉ POLYRETANOVÉ PANELY SENDVIÈOVÉ POLYRETANOVÉ PANELY støešní panely Pøednosti produktu - velmi dobrá tepelná - pìt prolisù pro vysoké statické požadavky - velmi zajímavý pomìr ceny

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Šroubové vrtané mikropiloty

Šroubové vrtané mikropiloty Šroubové vrtané mikropiloty Patentováno Řešení hlubinných základů rychlejší stavění stavění na staveništích se špatným podložím výkonné aplikace instalace na plochách s omezeným přístupem podpěrné základy

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

zesilování konstrukcí kompozitními materiály

zesilování konstrukcí kompozitními materiály zesilování konstrukcí kompozitními materiály BETOSAN s.r.o. jako výhradní dovozce pro ČR, nabízí špičkové kompozitní materiály firmy Fyfe Company, USA Zesílení konstrukcí pomocí lepených kompozitních tkanin

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Samoèistící èesle - SÈÈ

Samoèistící èesle - SÈÈ MECHANICKÉ PØEDÈIŠTÌNÍ Samoèistící èesle - SÈÈ ISO 9001 ZARÍZENÍ PRO CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Použití zaøízení Samoèistící èesle (typ SÈÈ) jsou universálním odluèovaèem nerozpuštìných látek z kapalin. Uplatnìní

Více

1 400 mm, l = 2 000 mm

1 400 mm, l = 2 000 mm 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Popis navrženého konstrukčního systému, výsledky průzkumu ÚVOD Statická část projektové dokumentace pro realizaci stavby a na akci Přístavba výtahu na radnici v Náchodě řeší staticky

Více

Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou.

Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou. CONIDECK 03 Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou. Pojí dìné støechy a rampy, u kterých je po adována

Více

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby

OBSAH. 8 Návrh a posouzení detailů a styků ovlivňující bezpečnost konstrukce 9 Postup výstavby OBSAH 1 Koncepční řešení nosné konstrukce 2 Použité podklady 3 Statický model konstrukce 4 Materiály a technologie 5 Jakost navržených materiálů 6 Rekapitulace zatížení 7 Návrh a posouzení nosných prvků

Více

Stavební chemie. pomocník při montáži

Stavební chemie. pomocník při montáži Stavební chemie pomocník při montáži 19. stavební chemie Stavební chemie 74011 BD Tekutá chemická kotva Tekutá kotva (polyesterová) 380 ml do -5 C pro profesionální použití s aplikační pistolí APK38. Llze

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDR PRO POSUVNÉ DVEØE hytré øešení Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky EISSE JE YTRÉ ØEŠENÍ Po otevøení dveøí si ubíráte prostor... Získaný prostor 8 m 2* VÝODY EISSE...s

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař Zkušebna chemicko - fyzikálních stavebních hmot List 1 z 17 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ F.3.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

VZDUCHOVODY KRUHOVÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY KRUHOVÉHO PRÙØEZU 2.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù kruhového prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

kotvení technologií ETICS, Climasys, Sanasys ETICS, Sanasys DUPLEX

kotvení technologií ETICS, Climasys, Sanasys ETICS, Sanasys DUPLEX Spiral Anksys Technický list výrobku TL/ESA/01/2012 Popis výrobku Kotvicí systém Spiral Anksys je založen na kombinovaném působení armovacího kotevního prvku Spiral Anksys +15 s lepicím účinkem výplňové

Více

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU

VZDUCHOVODY PRAVOÚHLÉHO PRÙØEZU 1.01 Materiál Pro výrobu vzduchovodù pravoúhlého prùøezu pou íváme následující materiály: standardní materiál: PLECH DIN EN 10142-1.0226 povrch: DIN EN 10147 + Z275-N-A-CO (Pozinkovaný) alternativní materiál

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Spiral Anksys Technický list výrobku TL/ESA/01/2013 Obchodní název výrobku Druh výrobku Použití Kotva Spiral Anksys Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

S námi energii neztratíte

S námi energii neztratíte S námi energii neztratíte STAVĚJTE MODERNĚ: STAVĚJTE MODERNĚ: Ů KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM VELOX pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Bytový dům Líšeň, www.veloxmikulov.cz Pasivní rodinný dům Spruce,

Více