HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 21/211 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, září 211

2 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 I. Základní informace 1. Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 Sídlo: Bartákova 12/37, 14 Praha 4 IČ: DIČ: CZ fax: telefon: zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 ředitelka: Mgr. Nicole Horová, tel Statutární zástupkyně: Ing. Jiřina Velenská, tel linka 32, mob Přehled o prostorových podmínkách a) Zařízení má tři střediska (majetek Hl. m. Praha svěřený do správy organizace): Hobby centrum 4, Bartákova 37, 14 Praha 4 Klub Amfora, Pujmanové 874, 14 Praha 4 Stálá škola v přírodě a učební středisko, Skryje 1, Skryje b) Prostory v pronájmu v trvalém permanentním užíváním nemá organizace žádné, pouze za účelem sportovních aktivit (pravidelná činnost), především míčových her, využíváme tělocvičny základních škol: PJZŠ Horáčkova, Praha 4 ZŠ K Sídlišti, Praha 4 Dále na základě nájemní smlouvy využíváme loděnici TJ Slávie Žižkov, v ulici U Ledáren, Praha 4. 2

3 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 3. Komentář o zásadních změnách v prostorových a materiálních podmínkách za školní rok V odloučeném pracovišti v Klubu Amfora - plánujeme adaptovat prostory na činnost Centra předškolních dětí Sluníčko. V současné době je Rozhodnutím o stavením povolení č. P4/2756/11/OST/POLA ze dne povolena stavba podle ověřené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a hledáme možnost přidělení investičních finančních prostředků zřizovatelem za účelem realizace stavby. Ve věci určení vlastnictví nevyužívaného nemovitého majetku ve Skryjích vydal Okresní soud Rakovník v březnu 21 rozsudek. Tento však dosud nenabyl právní moci (z důvodu podání odvolání, jednání je nařízeno na ), historická budova školy zůstává tedy i nadále nevyužita. Provoz školy v přírodě nemovitosti ve vlastnictví Hl. m. P. to žádným způsobem neomezuje. 3

4 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 II. Hodnocení školního roku Plnění hlavních úkolů ve školním roce Plán činnosti DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 na školní rok 21/211 byl pro potřeby rodičovské a jiné veřejnosti, pro potřeby škol, školských zařízení, občanských sdružení a dalších veřejných institucí hl. m. Prahy zpracován do přehledu v občasníku DDM Solnička. Plán činnosti a jeho zpracování bylo potvrzeno odborem školství, mládeže a tělovýchovy MHMP. Ve všech formách volnočasových aktivit byl plán splněn, v mnoha případech byla činnost DDM ještě nad rámec plánu rozšířena podle zájmu veřejnosti a možností zařízení. V oblasti pravidelné činnosti vycházíme maximálně vstříc požadavkům veřejnosti. Pro členy ZÚ organizujeme další tématické příležitostné akce či odborná soustředění, účastníme se s nimi dalších veřejných soutěží. Nadále využíváme při velkých příležitostných akcích propagační panely s naší nabídkou na plakátech formátu A3. Při organizaci příležitostných akcí spolupracujeme s 4 volnočasová, o.p.s., kterou zřizuje Městská část Praha 4. Nadále spolupracujeme s partnery, kteří se osvědčili v předcházejících letech. 4

5 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 2. Pravidelná činnost Nabídku našich zájmových útvarů pro pravidelnou činnost využívá více než 17 účastníků. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci základních škol (věková skupina 6-15 let). Věková skupina let využívá naši nabídku formou pravidelné činnosti nejméně (pouze 87 účastníků), a to především v oblasti našich tanečních aktivit a sportů. Proto se na tuto věkovou skupinu soustředíme více při přípravě příležitostných aktivit. V přehledu zájmových útvarů uvádíme v kategorii ostatní tyto zájmové útvary: Filmaři - děti se seznámí s animačními technikami (kreslená a plošková animace, animace objektů a netradičních materiálů, loutková animace, pixelace). Práce v kroužku je založena na vzájemné spolupráci - scénář, výtvarné zpracování postav a prostředí, nasnímání, výsledný film. Dějiny umění účastníci se seznámí s vzrušujícími tématy výtvarného umění od pravěku do současnosti - s epochami, styly, slohy a osobnostmi, které se do dějin umění zapsaly natrvalo. Seznámení se se stovkami obrazů, soch a staveb především v evropském kontextu. Promítání filmů a dokumentů o výtvarném umění. Klub maminek (3x) zájmový útvar je určen pro rodiče či prarodiče a děti ve věku od 1,5 roku. Doba strávená v kroužku je rozdělena na dva bloky, které se střídají. Jeden je věnován společným aktivitám. Zde je spojovacím prvkem zejména společná pohybová aktivita, jejíž náročnost se odvíjí zejména od věku dítěte - nácvik různých říkanek a písniček, rozvíjení motorických a jiných dovedností dětí. Druhým blokem jsou samostatné "pracovní činnosti" rodičů a dětí, kdy pro dospělé je vytvořen program zaměřený zejména na drobné ruční činnosti a tvoření. Práce se dřevem - účastníci se seznámí se základy dřevoobrábění - vyrobí si drobné užitkové nebo dárkové předměty. Vyzkouší si zdobnou uměleckou techniku - intarzii. Klub divadelního diváka - účastníci mají možnost shlédnout 1 divadelních představení pražských divadel - těch velkých i těch menších. Seznámí se s historií divadla, jeho zajímavostmi, diskutují o divadelní hře i o dalším díle autora shlédnutého představení. Šermířská skupina Rebel - scénický a historický šerm se specializuje na období Třicetileté války. Korálkování (2x) Kouzelnický kroužek - je určen těm, kteří mají zájem proniknout do světa kouzel a magie. Na schůzkách se naučí jevištnímu vystupování, spisovné mluvě, správné artikulaci a osvojí si základní společenská pravidla. Seznámí se s historií kouzelnictví a slavnými světovými kouzelníky pomocí studijních filmových ukázek. Setkají se s kouzelnickými rekvizitami a naučí se s nimi zacházet. Pod vedením zkušeného lektora se děti naučí sestavit si své vlastní kouzelnické číslo se vším, co k tomu patří - hudba, osvětlení, kostým, rekvizity. 5

6 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 3. Příležitostná činnost V oblasti příležitostních aktivit se jednak věnujeme tradičním úspěšným nabídkám, které mají velký ohlas u veřejnosti, jednak nabízíme stále novinky a tím reagujeme na měnící se poptávku nejen stávající klientely. Velkým tradičním lákadlem jsou jednodenní výtvarné a rukodělné a také divadelní a taneční dílny, které jsou určeny jak zájemcům, kteří jsou vyhraněni (keramické víkendy, výtvarná odpoledne, taneční workshopy ), ale i zájemcům nevyhraněného zájmu a všech věkových kategorií, kdy připravíme širokou nabídku nejrůznějších rukodělných aktivit a příchozí zájemci si vždy vyberou dle svého vkusu a momentální nálady. Velké návštěvnosti a zájmu se těší všechny naše jednodenní výlety (bez ohledu na jejich zaměření turistické, vodácké, cyklistické, lyžařské, poznávací ), vernisáže a divadelní představení. Velký potenciál věnujeme velkým akcím nadregionálního významu, ať už jsme výlučným organizátorem my nebo akci organizujeme ve spolupráci s dalšími pražskými domy dětí a mládeže. Za významné v této oblasti považujeme Pražské dny mladého tance (3.ročník) a Dětský letecký modelářský den (2. ročník). Obě považujeme za novinky a svým charakterem jsou ojedinělé a nemají v nabídce volnočasových aktivit obdobu. V průběhu jejich krátkého vývoje zaznamenáváme větší a větší zájem ze strany veřejnosti a do organizace se promítá jejich propagační význam. 5. Soutěže V letošním školním roce jsme organizačně zajišťovali 11 sportovních soutěží (POPRASK) a předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT s téměř 5 účastníky. I přes tento velký objem práce se stále pouštíme i do organizace vlastních soutěží především tanečních a vlastivědných ale především se účastníci našich pravidelných činností účastní soutěží dalších vyhlašovatelů (mimo jiné i dalších pražských domů dětí a mládeže) a jejich dovednosti jsou často oceňovány. Výtvarné aktivity: To je hlína (s benefiční aukcí) Salesiánské hnutí mládeže: 2. místo Malujeme po síti Český rozhlas: do finále postoupil film dětí ze ZÚ Filmaři Noemova archa Taneční aktivity: Mistrovství ČR junior 9. místo Mistrovství ČR žáci 9. místo 6

7 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 6. Spontánní aktivity Ke spontánním aktivitám využívá široká veřejnost především otevřený areál zahrady v sídle organizace vybavený herními a lanovými prvky. Dále se těšíme velké návštěvnosti i v otevřeném kubu Déčko a v našich interiérech pak pravidelně uvádíme výstavy prací účastníků ze zájmových útvarů v oblastech fotografie a výtvarných činností. 7. Tábory (pobytové akce 5 a více dnů v termínu od do ) a příměstské tábory Pobytové akce na území ČR Tábory všeobecné i se specializovaným zaměřením - se konaly na různých místech ČR. Hlavní vedoucí byli s vybranými lokalitami spokojeni. Při metodických dohlídkách provedených vedením organizace, případně zřizovatelem ani při hygienických kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zahraniční letní taneční tábor / soustředění Letní taneční tábory/soustředění jsou jednak smysluplným zakončením celoroční činnosti tanečního úseku, jednak lákavou nabídkou pro širokou veřejnost motivující účastníky k pravidelným tanečním aktivitám i v průběhu následujícího školního roku. Hlavní náplní je, samozřejmě, tanec. Obsah tanečních lekcí tanečního soustředění a obsah lekcí tanečního tábora jsou samozřejmě odlišné. Odpovídají požadavkům a možnostem a úrovni účastníků tak, abychom splnili poslání, účel a cíl obou aktivit. Golfové tábory V letošním roce jsme se v souladu se společenskými trendy a významnou poptávkou po nabídce golfových aktivit rozhodli pro spolupráci s Golf resortem Konopiště a ve spolupráci zorganizovali 5 týdenních pobytových akcí. Zájem byl však stále vyšší, než jsme byli schopni kapacitně pokrýt, proto plánujeme v příštím školním roce tuto aktivitu rozšířit na celé období letních prázdnin. Příměstské tábory Nejedná se o pobytové aktivity, ale o cyklus na sebe navazujících jednodenních akcí v délce trvání vždy jeden týden. Tento program nabízíme veřejnosti ve spolupráci s DDM Jižní Město a DDM Modřany tak, abychom měli pro celý region Prahy 4, 11 a 12 nabídku na celé období letních prázdnin a těšíme se významnému zájmu. 7

8 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 8. Pobytové akce (do 5 dnů) Nabídku pobytových akcí do 5 dnů soustředíme do víkendů a vedlejších školních prázdnin. Nabízíme tradiční osvědčené pobyty, u kterých jsme si v minulosti ověřili zájem veřejnosti. 9. Práce s talenty Pro talentované děti a studenty zajišťujeme organizaci soutěží. Navíc pro úspěšné řešitele předmětových soutěží A MŠMT pravidelně připravujeme ve Skryjích u Rakovníka. Soustředění - I.Q. Program je sestaven z odborných přednášek a praktických dovedností. Umožní úzce zájmově vyhraněným jedincům poznávat jiné vědní disciplíny a mezioborové vztahy, prohlubuje vědomosti i praktické dovednosti. Dále se věnujeme talentovaným zájemcům v oblasti hudby nabízíme individuální výuku hry na vybrané hudební nástroje klavír, bicí, rocková kytara. 1. Práce s handicapovanou mládeží V pravidelné zájmové činnosti evidujeme případy integrace jedinců s postižením především v keramice a výtvarných aktivitách. Zájmové útvary Sportovní přípravka a Orientální tance navštěvuje pravidelně dítě s kochleárním implantátem. Tito jedinci pak obvykle využívají i naši nabídku příležitostných aktivit. 11. Metodická, poradenská činnost V oblasti vzdělávací se úspěšně i ve školním roce 21/11 realizovala spolupráce s PdF UK při zabezpečení praktických seminářů 2. ročníků v naší organizaci. Významnou metodickou pomoc poskytujeme v systému soutěží MŠMT a také nabídkou akreditovaných základních i doškolovacích kurzů Instruktor školního lyžování a Instruktor snowboardingu. 8

9 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/ Granty Na základě usnesení Rady HMP č. 347 ze dne nám bylo přiděleno 91 tis. Kč. Finanční prostředky čerpáme k zajištění činnosti v oblasti volného času dětí a mládeže v souladu s podanými a schválenými žádostmi následujícím způsobem: Projekt č. 232 Akce konané mimo území hl. m P. 2.,-- Kč Projekt č. 326 Akce konané v Praze 3.,-- Kč Projekt č. 415 Činnost otevřeného klubu Déčko 9.,-- Kč Projekt č. 517 Celopražská akce Historickou tramvají po Praze 8.,-- Kč Projekt č. 516 Celopražská akce Dětský modelářský den 5.,-- Kč Projekt č. 515 Celopražská akce Dny mladého tance 15.,-- Kč Projekt č. 61 Zahraniční spolupráce mládeže - Paříž 4.,-- Kč Na základě usnesení Rady HMP č. 456 ze dne nám bylo přiděleno 7 tis. Kč. Finanční prostředky čerpáme k zajištění činnosti v oblasti sportu v souladu s podanými žádostmi a výše uvedeným usnesením takto: Projekt č. 523 Sportovní soutěže pro ZŠ MČ Praha 4 7.,-- Kč Na základě usnesení Rady HMP č. 657 ze dne nám bylo přiděleno 15.,-- Kč. Finanční prostředky čerpáme k zajištění činnosti v oblasti vzdělávání na území HMP soutěže pro nadané děti, žáky a studenty v souladu s podanou žádostí. 14. Přehled prezentace činnosti na veřejnosti Pravidelná měsíční prezentace v Tučňáku noviny Prahy 4 Pravidelná měsíční prezentace v Pražském kulturním přehledu Pravidelná měsíční prezentace vlastních vizuálů a měsíčních programů v areálu organizace Články v odborných časopisech RC Revue, Modelář, Muzikus, Divadelní noviny Inzerce v odborných časopisech Prezentace na veletrhu Prezentace na webu organizace a na webu volnycaspraha.cz Prezentace na akcích celopražského významu ve spolupráci s ostatními pražskými DDM Prezentace v časopise Mít kam jít 9

10 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/ Hodnocení doplňkové činnosti V souladu se zřizovací listinou můžeme vykonávat následující doplňkovou činnost: 1. pronájem nebytových prostor a reklamních ploch 2. hostinská činnost 3. činnost účetních poradců, vedení účetnictví 4. pronájem služebního bytu budově Bartákova 37, Praha 4 5. výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů O službu definovanou v bodě 5. není v našem zařízení příliš poptávka a navíc využití nahrávacího studia pro hlavní činnost nám už neumožňuje realizaci služby doplňkové. Jsme si vědomi skutečnosti, že doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace, proto možnosti nahrávacího studia pro doplňkovou činnost nevyužíváme. Zisk v doplňkové činnosti za účetní (kalendářní) rok 21 činil 331 tisíc Kč. Touto částkou si organizace posílila fond odměn o 25 tis. Kč a rezervní fond o 81 tis. Kč. v souladu s postojem zřizovatele. 16. Ekonomické hodnocení hlavní a doplňkové činnosti Za rok 21 a v předešlých letech organizace vykazuje v hlavní činnosti vyrovnané hospodaření bez zisku a ztráty a v doplňkové činnosti zisk, který je možný použít vždy v následujícím roce na výdaje plánované i mimořádné. 1

11 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 III. Závěr shrnutí hodnotící zprávy Česká školní inspekce V uplynulém školním roce Česká školní inspekce neprovedla v DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 žádnou kontrolu. Prevence sociálně patologických jevů V DDM Praha 4 - Hobby Centrum 4 se ani v zájmových útvarech ani při ostatní činnosti nevyskytl žádný případ vyžadující určitý stupeň prevence. Ředitelka zařízení je proškolena v této oblasti a tuto problematiku sleduje. DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 je stále významnějším centrem nabídky zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit v lokalitě Prahy 4. Navázal další zajímavé spolupráce, v letošním roce jsem k partnerské spolupráci získali Golf resort Konopiště. Stále pozorujeme vzrůstající zájem o aktivity pro děti předškolního věku a dvě stávající CPD svou kapacitou nestačí poptávku pokrýt. Závěrem děkuji zřizovateli z a jeho podporu a všem zaměstnancům organizace za jejich aktivní přístup, za snahu vytvořit co nejširší a nejkvalitnější nabídku činností odpovídající měnící se poptávce, za realizaci velkého množství nových aktivit v nové vzájemné spolupráci. Výsledkem jejich dobře odvedené práce je pak spokojený účastník našich akcí. 11

12 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 12

13 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 Praha 4, Bartákova 37, IČ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 21 / 211 obsah: Pravidelná zájmová činnost Příležitostná a spontánní zájmová činnost Společné akce pražských DDM Tábory Akce do 4 dnů Další aktivity Komentář - zhodnocení činnosti DDM V Praze dne Předkládá: Mgr. Nicole Horová ředitel DDM

14 Osnova hodnotící zprávy pro DDM zřizovaných HMP I. Základní informace 1. identifikační údaje DDM 2. přehled o prostorových podmínkách 3. komentář o zásadních změnách v prostorových a materiálních podmínkách za školní rok, investiční akce II. Hodnocení školního roku (hodnocení jednotlivých činností či aktivit uveďte v komentáři dle věkových skupin předškoláci, 6-15 let, let, let) 1. plnění hlavních úkolů (v bodech podle plánu činnosti) 2. celkový přehled hlavní činnosti (stávající tabulka bude upravena ) 3. pravidelná činnost (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření) 4. příležitostná činnost bez soutěží (stěžejní akce, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření, uveďte komentář k jednotlivým typům akcí - velké stěžejní akce a projekty nadregionálního významu, "malé" akce, dílny, cyklické apod.) 5. soutěže (úspěchy a ocenění, nové prvky, nedostatky, opatření) 6. spotánní aktivity (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření) 7. tábory a pobytové akce od 5 dnů v termínu (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření) 8. pobytové akce do 5 dnů v termínu (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, aktivity s nízkým zájmem, nedostatky, opatření) 9. práce s talenty (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, nedostatky, opatření) 1. práce s handicapovanou mládeží (stěžejní aktivity, úspěchy, nové prvky, nedostatky, opatření) 11. metodická, poradenská činnost 12. granty (přehled - vyhlašovatel, zaměření, získaná částka) 13. personální zabezpečení (stávající tabulky - struktura pracovníků, pedagogická způsobilost, přehled vzdělávání pracovníků) 14. přehled prezentace na veřejnosti (přehled - články, weby, reportáže ) 15. hodnocení doplňkové činnosti (formy, úspěšnost a efektivita) 16. ekonomické hodnocení hlavní a doplňkové činnosti (tabulka za předchozí kalendářní rok) III. Závěr včetně shrnutí pravidelné a prázdninové činnosti a jednorázových akcí

15 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ z celkového počtu zapsaných zaměření počet ZÚ počet členů - 5 let 6-15 let let let ostatní sportovní (florbal, aerobic turistika (vodáci, hudební individuálky-flétna, kytara, zpívánky tanec dramatická výchova (div.subory, dram.kroužky) keramika výtvarka technické obory - elektro,modelář, Kutílek, ZOO foto PC přírodověda (chemie, chovatelství ) vzdělávací a společenskovědné (jazyky, přípravky...) centra pro předškolní děti*) ostatní**) celkový součet *) CPD - jedno centrum = jeden ZÚ, počet členů = počet zaplacených přihlášek za rok (bez ohledu na počet dnů účasti) **) ostatní = jinde neuvedené (stručně popsat) Celkový přehled Počet ZÚ 137 pravidelné činnosti Počet zapsaných členů 1834 z toho: do 6-18 let cizinců 13

16 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZÚ Účastníků Osobohodin Počet týdnů = za celou dobu konání ZÚ. Počet účastníků = každý zapsaný, který pravidelně docházel alespoň 5 měsíců (2 týdnů) , ,86 Č. Název zájmového útvaru a věkové určení účastníků (od- do let) Počet Počet Počet Počet hodin v týdnů účastníků osobohodin týdnu 1. Výtvarka pro předškoláky - pondělí 37 2, 11, 814, 2. Výtvarka pro předškoláky - úterý 37 2, 1, 74, 3. Výtvarka pro děti - úterý 37 2,67 18, 1776, 4. Výtvarka pro děti - středa 36 2,67 8, 768, 5. Výtvarné techniky pro mládež 36 2,67 7, 672, 6. Filmaři 36 2,67 8, 768,96 7. Výtvarný kurz I. 36 2,67 1, 961,2 8. Výtvarný kurz II. 36 2,67 1, 961,2 9. Divadelní kroužek 24 3, 9, 648, 1. Dramatický klub 36 1,33 6, 288, 11. Dramatický klub I. 37 2, 9, 666, 12. Angličtina pro pokročilé 34 2, 6, 48, 13. Angličtina pro mírně pokročilé 37 2, 1, 74, 14. Angličtina pro začátečníky 36 2, 5, 36, 15. Angličtina pro předškoláky 37 1, 11, 47, 16. Cvičení rodičů s dětmi - děti od tří do čtyř let s dospělým doprovodem 37 1,33 27, 1332, 17. Sportovní přípravka 2. - děti od pěti do šesti let 4 1,33 26, 1386, Všeználek - děti od pěti do osmi let 33 2,67 16, 148, 19. Barevné hraní - děti od dvou do čtyř let 32 1, 11, 352, 2. Kouzelnický kroužek - pro děti a mládež od šesti do dvaceti pěti let 31 4, 13, 1612, 21. Orientální tance - skupina Maghreb( reprezanační skupina) - děti od osmi let, mládež a dospělí 43 2, 1, 86, 22. Orientální tance 1. děti šest až dvanáct let 38 1,33 8, 45, Orientální tance 2. děti od třinácti let a mládež 42 1,33 8, 448, 24. Orientální tance 3. mládež a dospělí 36 1,33 9, 432, 25. Orientální tance 4. děti od osmi let a mládež 42 1,33 7, 392, 26. Letečtí modeláři , 9, 126, 27. Letečtí modeláři , 11, 1221, 28. Letečtí modeláři , 8, 912, 29. Letečtí modeláři , 12, 1296, 3. Letečtí modeláři , 8, 864, 31. Letečtí modeláři , 7, 714, 32. Plastikoví modeláři , 7, 756, 33. Železniční modeláři , 8, 1152, 34. Železniční modeláři , 6, 816, 35. Železniční modeláři , 7, 924, 36. Lezecká stěna , 27, 3996, 37. Lezecká stěna , 24, 336, 38. Lezecká stěna , 3, 84, 39. Cyklistika , 7, 49, 4. Programování Ruby , 4, 264, 41. Programování HTML , 6, 396, 42. Elektronika a robotika , 11, 814, 43. Elektronika a robotika , 9, 612, 44. Svět pod mikroskopem 29 2, 8, 464, 45. Aerobik 36 1,33 18, 861, Sportovní přípravka I. 37 1,33 28, 1377, A dance děti A disco , 25, 185, 48. A dance děti A disco II 36 2, 24, 1728, 49. A dance děti B disco , 19, 146, 5. A dance děti B disco II 35 2, 24, 168, 51. A dance junior A disco I 37 2, 27, 1998, 52. A dance junior A disco II 36 2, 25, 18, 53. A dance junior B disco I 37 2, 11, 814, 54. A dance junior B disco II 35 2, 13, 91, 55. A dance děti hip hop I 37 2, 24, 1776, 56. A dance děti hip hop II 36 2, 23, 1656, 57. A dance junior hip hop I 37 2, 14, 136, 58. A dance junior hip hop II 36 2, 14, 18, 59. A dance HVK I 37 2, 3, 222, 6. A dance HVK II 36 2, 3, 216, 61. Disco mini I 37 1, 15, 555, 62. Disco mini II 35 1, 13, 455, 63. Baby dance 37 1, 16, 592, 64. AMF dance I 37 2, 13, 962, 65. AMF dance II 35 2, 14, 98, 66. Hip hop I 37 2, 1, 74, 67. Hip hop II 35 2, 6, 42, 68. Rock n roll I 37 2, 13, 962, 69. Rock n roll II 36 2, 6, 432, 7. Step 36 2, 13, 936, 71. Zumba I 37 2, 19, 146, 72. Zumba II 36 2, 28, 216, 73. Dějiny umění 36 2, 6, 432, 74. Základy práce na PC 36 2, 5, 36, 75. Klub maminek pondělí 37 3, 28, 318,

17 76. Klub maminek úterý 37 3, 28, 318, 77. Klub maminek cvičení čtvrtek 35 1, 27, 945, 78. korálkování I 9-13 let 38 2, 6, 456, 79. korálkování II 7-14 let 37 2, 9, 666, 8. fotokroužek I 5-11 " 34 2, 6, 48, 81. fotokroužek II út " 36 2, 1, 72, 82. fotokroužek II pá 9-18 " 33 2, 1, 66, 83. práce se dřevem " 32 2,5 6, 48, 84. Klub divadelního diváka 1 4, 8, 32, 85. Karate D (6-1) - pondělí 38 1,33 2, 11,8 86. Karate D (6-1) - středa 36 1,33 22, 153, Karate C (7-15) - pondělí 37 1,33 19, 934, Karate C (7-15) - středa 36 1,33 2, 957,6 89. Karate B (7-15) - pondělí 37 1,33 9, 442,89 9. Karate B (7-15) - středa 36 1,33 8, 383,4 91. Karate A1 (7-15) - úterý 37 1,66 8, 491, Karate A1 (7-15) - čtvrtek 35 1,66 8, 464,8 93. Karate A2 (7-15) - úterý 37 1,66 11, 675, Karate A2 (7-15) - čtvrtek 35 1,66 12, 697,2 95. Karate E (14-26) - úterý 37 1,66 6, 368, Karate E (14-26) - čtvrtek 35 1,66 6, 348,6 97. Karate Kurz (15-69) 37 2, 6, 444, 98. Volejbal - pokročilí (15-26), pondělí 37 2, 8, 592, 99. Volejbal - začátečníci (12-26) 36 2, 11, 792, 1. Volejbal - pokročilí (15-26), pátek 33 2, 1, 66, 11. Míčové hry II (1-13) 38 1,33 19, 96, Sportovné turistický oddíl (7-15) 25 4, 9, 9, 13. Stolní tenis I (7-1) 33 1,33 11, 482, Stolní tenis II (1-15) 34 1,33 1, 452,2 15. In - line brusle (7-15) 26 4, 1, 14, 16. Míčové hry I (7-9) 37 1,33 15, 738, Tenis I (7-15) 2 1,33 6, 159,6 18. Tenis II (7-15) 2 1,33 5, 133, 19. Tenis III (7-15) 2 1,33 6, 159,6 11. Tenis IV (7-15) 21 1,33 5, 139, Tenis V (7-15) 2 1,33 5, 133, 112. Tenis VI (7-15) 2 1,33 4, 16, Tenis VII (7-15) 2 1,33 5, 133, 114. Jóga (18-69) - pondělí 37 2, 7, 518, 115. Jóga (18-69) - úterý 37 2, 7, 518, 116. Jóga (18-69) - středa 36 2, 7, 54, 117. Jóga (18-69) - čtvrtek 35 2, 7, 49, 118. Šachy - začátečníci (7-15) 33 1,33 9, 395, Šachy - pokročilí (7-15) 33 1,33 6, 263, Bicí (1-16let) 37 1, 4, 148, 121. Rebel- šerm 39 2, 6, 468, 122. Keramika pro předškoláky (3-7let) 35 2, 6, 42, 123. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 35 2, 1, 7, 124. Keramika pro dospělé (18-99let) 35 3, 11, 1155, 125. Keramika pro rodiče s dětmi 35 2, 12, 84, 126. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 35 2, 14, 98, 127. Keramika pro dospělé (18-99let) 35 3, 15, 1575, 128. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 34 2, 1, 68, 129. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 34 2, 7, 476, 13. Keramika pro dospělé (18-99let) 34 3, 7, 714, 131. Keramika pro předškoláky (3-7let) 34 2, 8, 544, 132. Keramika pro děti a mládež (7-18let) 34 2, 1, 68, 133. Hra na flétnu 1 (5-8 let) 37 1, 5, 185, 134. Hra na flétnu 2 (7-9 let) 37 1, 5, 185, 135. Hra na flétnu 3 (6-9 let) 37 1, 5, 185, 136. Hra na flétnu 4 (7-8 let) 37 1, 5, 185, 137. Táborová kytara 1 (8-12 let) 36 1, 4, 144, 138. Táborová kytara 2 (1-14 let) 36 1, 7, 252, 139. Táborová kytara 3 ( let) 36 1, 7, 252, 14. Táborová kytara 4 (8-15 let) 36 1, 7, 252, 141. Táborová kytara 5 (9-13 let) 33 1, 5, 165, 142. Rocková kytara (15-18 let) 33 1, 2, 66, 143. Klavír klasický/improvizace 1 (8-5let) 37 1, 6, 222, 144. Klavír klasický/improvizace 2 (8-18 let) 35 1, 3, 15,

18 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 PŘEHLED PŘÍLEŽITOSTNÝCH ČINNOSTÍ Celkový přehled příležitostné akce pro účastníky do 26 let výukové programy pro účastníky do 26 let počet akcí z toho SOBOTY- NEDĚLE z toho VOLNÉ DNY z toho akce s jinými subjekty** počet účastníků z toho SOBOTY- NEDĚLE z toho VOLNÉ DNY vzdělávání dospělých - odb. kurzy soutěže vlastní jiné - ostatní celkem akce bez soutěží soutěže MŠMT soutěže Poprask celkem soutěže celkem příležitostné akce PŘEHLED SPONTÁNNÍCH ČINNOSTÍ počet dní* = akcí z toho SOBOTY- NEDĚLE z toho VOLNÉ DNY počet účastníků z toho SOBOTY- NEDĚLE z toho VOLNÉ DNY otevřený klub zahrada, hřiště celkem Pokyny k vykazování: Do této tabulky se nezapočítávají společné celopražské akce DDM (zvláštní tabulka) 1) příležitostné akce akce realizované v jednom dni (bez časového rozlišení) (započítávají se i propagační akce klubů ne ve spontánních aktivitách!!!!) 2) soutěže MŠMT jedna kategorie = jedna akce 3) soutěže mimo MŠMT, vlastní domečkové apod. jedna kategorie, typ = jedna akce 4) akce, kdy DDM zajišťuje program obsahově, (jeden program realizovaný pro 2 tříd je 2 akcí) 5) vzdělávání dospělých - odborné kurzy - DDM zajišťuje kompletně, obsahově, personálně 6) jiné- ostatní = vyjmenovat, příp. krátký popis Spontánní činnosti - počet dnů = dny, kdy je stanoven provoz (včetně letních prázdnin!) ** napsat do komentáře s kterými subjekty (MČ, NNO apod.) z toho volné dny = dny prázdnin během školního roku ( ) Komentář - upřesnění "jiných ostatních" Komentář významné, tradiční akce, novinky bomby změny, zájem veřejnosti Komentář ke spontánním - zájem, struktura, provoz

19 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM název akce datum počet účastníků počet pracovníků Zastávka Volný čas - tramvaj Parníkem do ZOO Za pražská humna Parou do historie Veselé bruslení Vlak do Lhotky Bambiriáda Pražské dny mladého tance 9.9. a a Dětský modelářský den Spolu dětem (Císařská louka) celkový součet Pokyny k vykazování: Vyplnit pouze POČET PRACOVNÍKŮ, kteří se na akci významně podíleli! (příprava, vlastní účast na realizaci, doprovod dětí na vystoupení se nepočítá!) Změna metodiky - vykazujeme pouze počet pracovníků. Počet účastníků vykazuje pouze hlavní organizátor akce.

20 Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21 / 211 SOUTĚŽE VYHLAŠOVANÉ MŠMT A POPRASK (od 1.9. do 31.8.) termín vyplňte ve tvaru datum typ počet konání název akce (OK, KK, zaměření) místo soutěže účastníků OK M.O. Z5, ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT OK M.O. Z9 ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT OK Němčina SŠ III G. E. Krásnohorské P4 MŠMT OK CHeO D ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Němčina ZŠ IA ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Němčina ZŠ IB ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Němčina ZŠ IIA ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Němčina ZŠ IIB ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Angličtina ZŠ IA ZŠ Filosofská P4 MŠMT OK Angličtina ZŠ IB ZŠ Filosofská P4 MŠMT OK Angličtina ZŠ IIA ZŠ Filosofská P4 MŠMT OK Angličtina ZŠ IIB ZŠ Filosofská P4 MŠMT OK Angličtina SŠ III G Postupická P4 MŠMT KK Angličtina ZŠ IIA ZŠ Filosofská P4 MŠMT KK Angličtina ZŠ IIB ZŠ Filosofská P4 MŠMT KK Němčina SŠ IIIA G.Arabská P6 MŠMT KK Němčina SŠ IIIB G.Arabská P6 MŠMT KK Němčina ZŠ IIA ZŠ Horáčkova P4 MŠMT KK Němčina ZŠ IIB ZŠ Horáčkova P4 MŠMT KK Němčina ZŠ IIC ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Zem.O. A ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Zem.O. B ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Zem.O. C ZŠ Horáčkova P4 MŠMT OK Zem.O. D ZŠ Horáčkova P4 MŠMT KK Angličtina SŠ III G Postupická P4 MŠMT OK Programování žáci ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK Programování mládež ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK Pythagoriáda 6ročník ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK Pythagoriáda 7ročník ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK Pythagoriáda 8ročník ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK aplikační soft. gr.edit 1.st ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK aplikační soft. gr.editory ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK aplikační soft. prezentace ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK aplikační soft. tabulky ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK aplikační soft. text. editory ZŠ Jílovská P4 MŠMT OK FO E ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK FO F ZŠ Na Planině P4 MŠMT OK MO Z6 ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT OK MO Z7 ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT OK MO Z8 ZŠ Jeremenkova P 4 MŠMT wwwstránky ZŠ Jílovská P4 MŠMT Atletický 4 boj - IV.dívky ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - III.chlapci ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - IV.chlapci ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - III.dívky ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - I. + II. kat Chlapci ZŠ Campanus MŠMT Atletický 4 boj - I. + II. kat Dívky ZŠ Campanus MŠMT Malý fotbal III.kat Chlapci, základní kolo AFK Slavoj Podolí, ZŠ Jílovská Poprask 181

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 2013 I. 1. Základní informace Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ:

Více

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 013 / 014 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 014 I. Základní informace 1. Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ: DIČ:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2006 I. Úvod... 4 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 4 2. Zřizovatel:... 4 3. Ředitel

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013 2015 LUŽÁNKY PARTNER PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 A) Poslání Lužánek...4 B) Charakteristika SVČ Lužánky...4 C) Specifika

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Masarykova 70, 415 01 Teplice Tel. 417 538 840, Výroční zpráva 2004/5 Dům dětí a mládeže,teplice,příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 V Chebu 20. 10. 2014 Adresa: Goethova 26, 350 02 Cheb Tel/fax: 3544321 77-8 e-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz www.ddmcheb.cz Ing. Miloslav Šverdík ředitel DDM Koncepce činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace VÁŠ PŘÍTEL VE VOLNÉM ČASE Středisko volného času Opava zná za jeho šedesátiletou existenci v Opavě snad každý. Slavnostně bylo otevřeno 31. 12. 1953

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje 2013/2014 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2013/2014 1. Název školy Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje, Žákovská 164/3 poslední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Bystřici dne 2. 9. 2014 Zpracovala: Bc. Jarmila Wróblová ředitelka DDM OBSAH: 1. 2. 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Hospodářský rok 2011 Moravské Budějovice 30.09.2012... František Dostál, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. září 2012 (na základě Zák. 564/90 00 6 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů) a) Název školy, právní forma, IČO Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Posláním DDM je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou

Více