Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, Brno Školní rok 2012/

2 ČÁST I. Základní charakteristika školy Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy: Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa Fügnerova 7, Brno Zřizovatel školy: Slovo života Brno,o.s. Nové sady 37, Brno Ředitelka školy: Mgr. Hana Kličková Fügnerova 7, Brno Kontakty: telefony: ředitelství: , sborovna: fax: - ředitelka: základní škola: mateřská škola: krestanskaskola.cz http: Místo výkonu činnosti ZŠ: Pronajímané prostory v ZŠ Masarova 11, Brno. I.1 Druh školy včetně školského zařízení: Základní škola je úplná, výkon činnosti byl zahájen s I. třídou, v níž byl spojen 1. a 2. ročník. Druhý školní rok probíhá výuka ve všech třídách prvního stupně ZŠ, letos byl otevřen 6. ročník, čímž byla zahájena výuka na druhém stupni. 2

3 Na 1. stupni je výuka v některých třídách z provozních důvodů spojena a vyučuje se v nich podle pravidel malotřídní. Na druhém stupni je z týchž důvodů v některých předmětech zařazena výuka formou skupinového vyučování napříč 1. a 2. stupněm (jedná se především o předměty s výchovným zaměřením). Od školního roku provozujeme také obor Základní škola speciální a pro třídu, do níž byl žák ZŠS integrován, jsme zřídili funkci asistenta pedagoga. Škola provozuje dvě oddělení školní družiny - pro mladší a starší žáky. Od provozujeme též mateřskou školu, v prostorách, které umožňují předškolní vzdělávání 15 dětem. V ranních hodinách bývá propojen provoz ŠD a MŠ. I.1.1 Základní škola Školní rok Počet tříd Počet Počet žáků Průměrný počet Kapacita 2012/2013 ročníků žáků na třídu 1. stupeň ,2-2. stupeň Celkem ,5 125 Během školního roku došlo ke změnám: Během 1. čtvrtletí k nám přestoupila 1 žákyně z jiné ZŠ a od 2. pololetí se odhlásil z naší školy 1 žák, takže zůstal původní počet žáků. Uvedené počty zahrnují 1 žáka integrovaného (vzdělávaného podle ŠVP ZŠS), 3 žáky, kteří plní základní vzdělávání v cizině (Švýcarsko, Švédsko a Skotsko) a 1 žáka, který se vzdělává formou individuálního studia (dříve domácí vzdělávání ). I.1.2 Školní družina - součást základní školy počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita Celkem I.1.3 Mateřská škola počet oddělení počet ročníků počet dětí počet učitelek kapacita Celkem I.2 Datum zařazení do sítě škol: Škola byla zařazena do sítě škol na dobu neurčitou. 3

4 I.3 Rada školy ( 132 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění): Datum zřízení: , dle zřizovací listiny má 6 členů. Předseda: Michal Vaněk předseda Členové: Ing. Miroslav Makovička Rostislav Komosný Jaroslav Tesař Svatopluk Kouřil Ing. Helena Brdečková I.4 Školní vzdělávací program V základní škole se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a integrovaný žák podle individuálního plánu vypracovaného podle 2. dílu Rámcového vzdělávacího programu pro obor Základní škola speciální (pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami). Školní družina pracuje podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Obsah vzdělávání základní školy je doplněn o dva předměty, které pomáhají specifikovat činnost křesťanské školy: povinný předmět - etickou výchovu a nepovinný předmět - biblickou nauku, který dosud navštěvovali všichni žáci. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - Barevné kostičky, který je svým obsahem v souladu s výchovně vzdělávacími cíli základní školy. I.5 Školní stravování Při naší základní škole zařízení školního stravování nebylo zřízeno. Žáci se stravují ve Školní jídelně Brno, Masarova 11. Při mateřské škole byla zřízena jídelna výdejna, do níž přivážíme obědy pro děti z výše uvedené jídelny. I.6 Zájmové aktivity Letos jsme zahájili činnost kroužku Tvořivá dílna, který vedou maminky našich dětí a chodí sem 12 žáků naší školy. Další novou zájmovou činností provozovanou školou a pro naše žáky je taneční kroužek, o který projevilo zájem 6 žáků. Vzhledem k bohaté nabídce 4

5 zájmové činnosti na ZŠ Masarova, kam se mohou hlásit i děti navštěvující školu J. Husa, je tato nabídka postačující, neboť do školy se žáci sjíždějí z různých částí města a využívají často zájmové aktivity v místě bydliště. Celkově lze konstatovat, že 76 % našich žáků investuje svůj volný čas do zájmových kroužků, sportovních nebo uměleckých činností v rámci ZUŠ, což znamená, že ze 45 žáků, kteří navštěvují běžnou formou naši školu, pouze 11 neprovozuje žádnou z organizovaných zájmových aktivit. Jedná se zejména o žáky, kteří bydlí mimo území města Brna. I.7 Záměry a cíle školy Škola si klade za cíl být otevřená a nápomocná rodinám a církvím v kvalitní křesťanské výchově a vzdělávání jejich dětí. Tato dlouhodobá perspektiva školy je kodifikována v Koncepčních záměrech a cílech školy a z tohoto dokumentu vychází roční plán práce základní i mateřské školy. Naše škola postupně naplňuje nejen vlastní specifické cíle křesťanské školy, ale zároveň i Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Jihomoravského kraje. Ze záměrů vlády a MŠMT také vychází další programy, jejichž úkoly škola každoročně úspěšně plní. V základní škole se jedná o tyto prioritní oblasti: EVVO dle Školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, prevence proti negativním jevům v chování žáků podle Minimálního preventivního programu sociálně-patologických jevů u dětí a žáků a Programu proti šikaně výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu spojená s výchovou k ochraně člověka za mimořádných událostí dopravní výchova a rozvoj funkčních gramotností. Mateřská škola má tyto priority zakomponované do celoročního plánu a výchovné cíle naplňuje v rámci jednotlivých bloků. Naším trvalým záměrem je též posilovat osobnostní a sociální výchovu, abychom eliminovali stále složitější mezilidské vztahy v dnešní společnosti a zpochybňování základních lidských hodnot. Tato práce se nám již druhým rokem daří díky propojení činnosti základní školy a mateřské školy: - jednou za měsíc na krátkých celoškolních setkáních - bohoslužbách, - ranní provoz ŠD od 7.00 do 7.45 hod. je spojen s provozem MŠ, - v odpoledních hodinách bývají dle situace spojeny předškolní i školní děti ke společným hrám, 5

6 - některé další školní a mimoškolní akce jsou společné. Vzájemný kontakt a spolupráce dětí různého věku tak posiluje jejich socializaci, což je základem pro úspěšný život. Již druhým rokem využíváme všech možnosti, které umožňuje zapojení mentálně postiženého žáka do běžného provozu školy. I.8 Trendy vývoje Pozitivní vliv na rozvoj školy má dlouhodobý pronájem na stejném místě a přirozené zapojování rodičů do činnosti školy, zejména v oblasti financí a materiálního zabezpečení provozu školy. Škola se už také stává známější na veřejnosti především díky její propagaci rodiči našich žáků a vysíláním rádia TWR. Do povědomí veřejnosti se naše škola dostává také pravidelnými návštěvami v bohunickém stacionáři, domově důchodců v Maloměřicích a v Domě Naděje na Vinohradech. Mezi ostatními školami máme výjimečné postavení svým křesťanským výchovně vzdělávacím zaměřením a také možností přijmout žáka k individuálnímu plnění školní docházky nebo integraci žáka se zdravotním postižením. Rodiče vítají naši ochotu pracovat se žáky, kteří se vzdělávají souběžně v zahraničí. Těm škola poskytuje české učebnice a umožňuje jim vykonávat postupové zkoušky ve smyslu 38 školského zákona. Dosud se jednalo o tři žáky a letos jsme zapsali čtvrtého žáka, který plní povinnou školní docházku souběžně v cizině. Každým rokem se k nám přihlásí několik žáků, jejichž rodiče nejsou z církví, které se podílely na zřízení školy, a také v průběhu školního roku k nám vždy přestoupí nějaký žák z jiné ZŠ. Letos jsme zapsali do 1. ročníku 8 žáků, jednomu z nich byl doporučen odklad školní docházky. Jednoho žáka s těžkým mentálním postižením jsme nemohli přijmout, neboť by silně narušoval výuku ve třídě, do níž by byl integrován, a v níž je více jak 50% žáků s vývojovými poruchami. S nárůstem počtu našich žáků a rostoucím zájmem o vzdělávání na naší škole však souvisí problém omezených prostorových možností a s tím související omezenou kapacitou jednotlivých tříd. Učebny mají kapacitu 18 a 19 žáků. Z těchto důvodů jsme nuceni spojovat na 1. stupni ve dvou případech dva ročníky do jedné třídy s malotřídní výukou Výhledově, v časovém horizontu pravděpodobně do vypršení pronájmu na ZŠ Masarova v roce 2021, by bylo vhodné hledat větší a perspektivnější prostory. Finanční situace školy souvisí s počtem přijímaných žáků, takže i do této oblasti se promítá prostorové omezení. 6

7 ČÁST II. Údaje o pracovnících školy II.1 Rámcový popis personálního zabezpečení Ve školním roce 2012/13 ve škole pracovalo 13 zaměstnanců. II.1.1 Vyučující v základní škole V základní škole vyučovali: Učitelka 1. ročníku Bc. Iveta Rašovská si přes svoji dlouholetou praxi na 1.stupni ZŠ (od roku 1991) doplňuje požadované magisterské studium na PdF MU, vloni ukončila studium bakalářské. Již druhým rokem vede výchovné poradenství. Učitelka spojeného 2. a 3.ročníku Mgr. Jana Báčová nastoupila na naši školu letos, s desetiletou praxí v malotřídce. Úspěšně zvládá integraci žáka s výukou podle ŠVP ZŠS. V tom je jí nápomocná asistentka pedagoga Milada Kroupová, s příslušnou kvalifikací. Učitelka spojeného 4. a 5. ročníku Mgr. Jana Makovičková zajišťuje v některých třídách 1. stupně též výuku angličtiny a hudební výchovu, kterou učí také na 2. stupni v 6.ročníku. Učitel etické výchovy, biblické nauky, informatiky v 5.a 6. roč., matematiky a tělocviku v 6.roč. Mgr. Stanislav Cikalo si též doplňuje studium pro ZŠ (je kvalifikován pro výuku na střední škole). Je též třídním učitelem v 6. ročníku. Na 2. stupni, který jsme letos otevřeli se 6. ročníkem, dále vyučovali: Mgr. Aleš Truksa český jazyk, zeměpis a občanskou výchovu, Mgr. Věra Benkovičová angličtinu, Mgr. Zdeňka Řezníčková přírodopis, Mgr. Hana Kličková fyziku, Mgr. Jan Káňa (do ) a Rostislav Komosný (od ) dějepis, Marie Komosná pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. 7

8 II.1.2 Školní družina Provoz školní družiny zajišťovaly 3 vychovatelky, jejichž činnost řídila vedoucí vychovatelka Marie Komosná a do řídící funkce postupně uváděla Martinu Větvičkovou. Vychovatelka Martina Větvičková si druhým rokem doplňuje požadované vzdělání na SPŠ v Boskovicích. Také dvě další vychovatelky pracují neaprobovaně: Mgr. Věra Benkovičová a Mgr. Zdeňka Řezníčková. Ředitelka školy Mgr. Hana Kličková, kromě 2 hodin fyziky v 6.ročníku vedla letos opět prevenci rizikového chování žáků. Zajišťovala též spolu s ekonomkou M. Kroupovou a odbornou firmou chod školy po stránce ekonomické a prováděla většinu kancelářských prací. Letos byla nově stanovena funkce statutární zástupkyně, do níž byla jmenována Marie Komosná. Zastupovala ředitelku v době její nepřítomnosti a podílela se na každodenním chodu školy. Plně převzala oblast hygieny a BOZP školy. II.1.3 Zaměstnanci mateřské školy V MŠ pracovaly: Zástupkyně ředitelky pro MŠ Adéla Staňková, absolventka SPŠ a studující na VŠ obor speciální pedagogiky předškolního věku a učitelka Hana Novotná aprobovaná učitelka MŠ s tříletou praxí. Na její žádost (z rodinných důvodů) jí nebyla prodloužena pracovní smlouva končící Mgr. Hana Ševčíková, která několik let pomáhala ve škole jako psycholožka, nastoupila po mateřské dovolené do zaměstnání, čímž se její časové možnosti silně omezily. Prohloubili jsme spolupráci s pobočkami PPP a častěji jsme se na ně obraceli s prosbou o odbornou konzultaci. II.1.4 Provozní zaměstnanci Od září 2012 jsme zaměstnávali tyto provozní zaměstnance: pomocnou kuchařku v jídelně výdejně MŠ: Ivetu Tenorovou, která se také podílí na úklidu prostor školy a od září 2011 plní funkci vedoucí provozu. Při úklidových pracech se během roku vystřídali: Mgr. Zdeňka Řezníčková, PhDR.Miluše Zůbková, Femi Michael Jamgbadi (Nigérie) a Mgr. Jan Káňa, kterého od poloviny srpna nahradila Zdeňka Žílová. Ekonomiku školy zajišťovala Milada Kroupová za spolupráce s firmou INTERAUDIT LUTO 21, s.r.o. do a od s firmou SSŠ Brno. Ředitelka školy kromě zákonem daných úkonů vedla pokladnu školy. 8

9 V oblasti administrativy pracovala ředitelka školy a na částečný úvazek též vychovatelka Martina Větvičková. Některé údržbářské práce zajišťoval dle smlouvy o pronájmu školník ZŠ Masarova, drobné opravy v naší kompetenci jsme prováděli dle možností sami, nebo s pomocí rodičů. Na náročnější opravy zveme odborníky a firmy. II.1.5 Věkové složení zaměstnanců školy ve šk. r. 2012/2013 Věk učitelé ZŠ učitelé MŠ vychovatelky provozní zam. muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy do 35 let let a více 1+1 as.ped. 1 3 Pracující důchodci 2 1 Celkem Průměrný věk 38,66 44,43 30,50 43, ,66 II.2 Přehled pedagogických pracovníků II.2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Celkový počet ped. pracovníků ZŠ (vč.asist. ped.) 11 z toho odborně kvalifikovaných 5 Celkový počet ped. pracovníků ŠD 3 z toho odborně kvalifikovaných 0 Celkový počet učitelek MŠ 2 z toho odborně kvalifikovaných 2 Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy, nebo ji v průběhu školního roku získali (Báčová): 1 Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odcházejí ze školy: (učitelka MŠ rodinné důvody) 1 9

10 II.2.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ vzdělávání, kurzů Počet zúčastněných pracovníků Speciální pedagogika předškolního věku 1 Speciální pedagogika ZŠ 1 Typ vzdělávání Univ. Palackého v Olomouci, PdF bakalářské studium PdF MU - magisterské studium Střední pedagogická škola Boskovice 1 Vychovatelství Učitelství všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů Informatika pro ZŠ 1 Křesťanský učitel na ZŠ a světské vlivy,, Křesťan za katedrou Výchovně vzdělávací proces v křesťanských školách: Víc než škola 2 7 Univ. Palackého v Olomouci, PdF Univ. Palackého v Olomouci, PdF Konference poř. ZŠ Třinec a Beskydské gymnázium Gymnázium Mountain Academy, Frýdlant nad Ostravicí 2 ACSI Polsko, Katowice Studium pro budoucí vedoucí pracovníky: Ředitel manažerem Učím se rád moderní efektivní metody výuky Jak na text 5 Grafika v textovém dokumentu Power Point 1 5 Ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností Jak zpestřit Čj na 1.stupni ZŠ pomocí jazykových her Kooperativní činnosti v MŠ LINGUAPLUS,s.r.o. Brno / Zřetel,s.r.o. Zvonařka 14, Brno 33219/ SSŠ Brno, / SSŠ Brno; / SSŠ Brno; / Descartes,v.o.s. Svatkách, / SSŠ Brno, / Základy ošetřování úrazů a řešení akutních změn zdrav, stavu ve školských zařízeních 12 CVČ Lužánky, 40229/ Certifikát: Zdravotník zotavovacích kurzů 1 CELKEM účast na vzdělávacích akcích 45 Úřad oblastního spolku ČSČK Brno /

11 ČÁST III. Výsledky výchovy a vzdělávání III.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospěl o Opakuje Průměr 1. 8 *) 8 1, **) 9 1, , , ,18 Celkem za I. stupeň *) , , Celkem za II. stupeň ,50 Celkem za školu *) ,32 *) Do počtu nejsou zahrnuti žáci, kteří plní povinnou školní docházku v cizině: 1.roč.- 1 žák 2.roč.- 2 žákyně. **) Do počtu je zahrnut integrovaný žák ze ZŠ speciální, který je také klasifikován známkami. Na II. stupni, tedy v bývalém pátém ročníku, došlo k celkovému zhoršení průměru z 1,09 na 1,50. Je to celkem běžné při přestupu na II.stupeň a kromě toho na naši školu přestoupila ze ZŠ Čejkovická nová žákyně, která na této škole byla hodnocena několika dostatečnými. III.2 Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy III.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 průměr na jednoho žáka: 0 11

12 III.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.4.1 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných I v letošním školním roce jsme věnovali zvýšenou individuální péči žáku 4. třídy Vojtěchovi Brdečko, nadprůměrně nadanému v matematice. Jako každým rokem, tak i letos byl pro něj vypracován individuální vzdělávací program (schvalují rodiče a PPP), podle něhož se vzdělává v matematice spolu s vyšším ročníkem. Ačkoli je žákem 4. třídy, v okresním kole matematické olympiády pro 5. ročníky získal 1. místo. Koncem školního roku byl pozván na slavnostní setkání talentovaných žáků s 1. náměstkyní primátora Ing. Janou Bohuňkovou. III.4.2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2012/2013 jsme na počátku školního roku zaevidovali v běžné ZŠ 16 žáků s vývojovými poruchami a se specifickými vzdělávacími potřebami, žádný z nich však nepracoval podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci, či práce dle materiálů doporučených PPP. Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky a je upřednostněn jejich mluvený projev. V zadávání individuálních úkolů je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. U jedné žákyně z 1.ročníku nastaly výchovně vzdělávací problémy takové intenzity, že si vyžádaly odborné vyšetření žákyně na SPC. Výsledek šetření umožnil získat pro výuku ve třídě asistenta pedagoga. Podle individuálního plánu vypracovaného podle RVP ZSŠ se ve škole vzdělával 1 žák zařazený do ZŠ speciální (dříve označované jako zvláštní). Má diagnostikováno těžké mentální postižení a souběžné postižení více vadami. Žák je zařazen do běžné třídy ZŠ a jeho rozvrh odpovídá rozvrhu třídy. Má však podle potřeby kratší vyučovací hodiny a navíc zdravotní tělesnou výchovu jako povinný předmět. III.5 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1 žák na žádost matky výchovné problémy. Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 1 žákyně ve snaze o zlepšení prospěchu v malém žákovském kolektivu. 2 žáci do 4. ročníku na počátku šk. roku: 1. žák -, jeho matka k nám nastoupila jako vychovatelka do ŠD, 2. žák - využití možnosti individuálního vzdělávání, které naše škola nabízí. 12

13 ČÁST IV. Údaje o výsledcích inspekční činnosti Ve školním roce byla na náš návrh ve škole opět provedena inspekce ČŠI, která hodnotila úroveň vzdělávání v oboru Základní škola speciální. Dobrý výsledek provedené inspekce umožnil získat pro školu plnou dotaci. Také na ostatních úsecích provozu školy neshledala inspekce žádnou závažnou chybu. Koncem školního roku provedla na naší škole kontrolu Městská správa sociálního zabezpečení. Tato kontrola byla reakcí na řadu chyb a následných oprav v sociálních dávkách a platbách pojištění zaměstnanců, kterých se dopouštěla firma INTERAUDIT LUTO 21, s.r.o. (smlouva ukončena k ). Pochybení zjistila firma SSŠ Brno při přebírání agendy účetnictví a mezd (smlouva uzavřena od ). Během této inspekce MSSZ byly provedeny na vyžádání potřebné opravy a škola může pokračovat s čistým štítem, za spolupráce se SSŠ, která má v této oblasti mnohaleté zkušenosti. ČÁST V. Další údaje o škole V.1 Aktivity školy Aktivity školy vycházejí z priorit školy, které jsou zakotveny v našem školním vzdělávacím programu. Základ vidíme ve vytváření kvalitního dětského kolektivu napříč ZŠ, ŠD i MŠ. Vytváření povědomí pospolitosti nám pomáhá ve výchově ve všech jejích aspektech a rozvoj socializace dětí je tou nejlepší přípravou pro život. Dobrý dětský kolektiv tvořený různými věkovými kategoriemi je tím nejlepším prostředím, v němž lze rozvíjet základní kompetence u dětí a žáků, zejména kompetence občanské, sociální a personální, komunikativní, ale též kompetence k řešení problému i kompetence pracovní a činnostní. K tomuto cíli máme velmi dobré podmínky, protože mnoho žáků má mladší sourozence buď v nižším ročníku, nebo v mateřské škole, takže do vytváření kolektivu pozitivně vstupují i rodinná pouta. Většina dětí se též zná z aktivit církví, odkud přicházejí. Všechny tyto aspekty využíváme a rozvíjíme i tím, že se snažíme co nejvíce propojovat činnost ZŠ, ŠD a MŠ, například ve společné ranní hodině od 7.00 hod. v herně mateřské 13

14 školy nebo též v případě organizačních důvodů při spojení provozu ŠD a MŠ v odpoledních koncových hodinách nebo při společných bohoslužbách celé školy. Žáci základní školy se setkávají při společných činnostech v rámci projektových dnů i týdnů, ale též při mimoškolních aktivitách. Rozvoji kolektivu přispívají tradice školy, které se již pátým rokem snažíme vytvářet. Jednou ze základních tradic jsou oslavy Dne dětí. Letošní průběh oslavy Dne dětí ovlivnil déšť. Přesto akce proběhla ke spokojenosti všech. Žáci ZŠ měli připravená sportovní klání formou zábavných pohybových aktivit a dovedností. Soutěžili v různých sportovních i zábavných disciplínách, např. v hodu míčkem na cíl, v udržení rovnováhy, navlékání kroužků apod., avšak největší ohlas měl lov bonbónů upevněných na nitkách, se zavázanýma očima. Všichni účastníci soutěží obdrželi sladkou odměnu za statečnost, vítězové do třetího místa byli odměněni diplomem a dobrou čokoládou. V mateřské škole měli podobnou oslavu Dne dětí: soutěže, sladké odměny, zábavné dopoledne. K vytváření dětského kolektivu přispívá též týdenní pobyt na škole v přírodě. Zatím, s ohledem na organizační podmínky, se ozdravného pobytu v přírodě účastní pouze žáci základní školy. V tomto školním roce jsme odjeli v zimě do osvědčeného hotelu ve Všemině. Hotel je po rekonstrukci ještě lépe sportovně vybaven sportovními a herními prvky než v předchozích letech. Děti si také opět užily návštěvy do blízkého hřebčína, kde podle očekávání měli možnost jezdit na koních. Po pěti letech provozu školy pokračujeme v osvědčených školních i mimoškolních aktivitách, které jsme vyhodnotili jako funkční a přínosné. Z výchovného hlediska je lze rozdělit do několika oblastí. V.1.1 Výchova k toleranci, spolupráci, empatii a pomoci potřebným lidem Tato výchova tvoří základ činnosti školy, základní i mateřské, a prolíná všemi výchovně vzdělávacími činnostmi. K výrazným a každoročním akcím naší školy pro posílení této oblasti výchovy patří: - návštěva stacionáře v Bohunicích (kulturní program i předání dárečků a evangelia seniorům jsme uskutečnili již čtvrtý rok) - spolupráce s Domem Naděje na Vinohradech, kam žáci docházejí v rámci školní družiny s kulturním programem pravidelně 1x za dva měsíce 14

15 - v návaznosti na spolupráci s mezinárodní humanitární organizací Feet the Hungry ( blíže rozvedeno na str. 31) žáci ze svého kapesného pořádají celoroční sbírku pro děti v Africe. Letos se během roku vybralo 1 066,- Kč a při závěrečné besedě s ředitelem české pobočky Danielem Skokanem 7 009,- Kč, celkově tedy 8 075,- Kč. Kromě toho žáci poslali dětem do Afriky 3 pytle hraček. I letos jsme navštívili Domov důchodců na ulici Borky v Maloměřicích, vhodnost dalších návštěv tohoto ústavu zvažujeme. Další akcí z této oblasti výchovy, kterou se nám letos podařilo zrealizovat byla prezentace výcviku a práce s vodícími psy, pořádanou výcvikovým centrem vodících psů na Cejlu. Získané informace, podpořené hlubokými citovými zážitky, pak posloužily pedagogům při následné diskusi s dětmi o vztahu a péči o postižené lidi. V.1.2 Multikulturní výchova je další naší prioritou. Jednotlivé výchovné záměry a realizace jsou úzce spjaty a propojeny s prevencí proti rasismu, xenofobii i antisemitismu (viz str. 30). V.1.3 EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Také v letošním školním roce jsme postupovali podle Akčního programu EVVO. Pokračovali jsme ve spolupráci s Domem ekologické výchovy Lipka. Využívali jsme i jiných možností, jak dětem přiblížit tuto problematiku. Jednalo se o tyto akce: - podzimní výstava hub ve Slatině, - beseda o včelařství spojená s ukázkou pomůcek, pláství apod., kterou zorganizovaly vychovatelky ŠD Nedílnou součástí EVVO jsou vycházky, spojené s poznáváním přírody. Zimní krmení zvířátek se již podruhé konalo v Židlochovicích pod vedením místních lesníků. Po vycházce v chráněné oblasti Výhon jsme se zúčastnili besedy s lesníky. Letošní čištění studánek se odehrálo pouze v teoretické rovině. Kvůli špatnému počasí jsme se museli vrátit do školy a věnovat pozornost přírodě ve filmu a četbě. EVVO prostupuje napříč veškerou výukou i výchovou a je zapracováno do školního vzdělávacího programu. Zasahuje do estetiky, výchovy ke zdraví a do všeho, co nás obklopuje. K upevnění získaných vědomostí z oblasti EVVO v jednotlivých předmětech a jejich vzájemnému propojení dochází v projektových týdnech: na podzim Týden pro zdraví (viz str.17) zaměřený na problematiku přírody s vlivem na zdraví člověka jako součásti přírody a v závěru školního roku shrne získané vědomosti Týden pro Zemi. 15

16 Kromě využití učiva v prvouce, přírodovědě i přírodopise a tematických vycházek do okolí školy a blízké přírody na Klajdovce, se jednalo o tyto akce: - v DDM Fantázie žáci absolvovali dva programy s tematikou EVVO: Od semínka po papír a Babiččin dvoreček - v Lipce se žáci zúčastnili programů s tematikou Život v rybníce a Jak roste chléb. - prvňáčci v pracovních činnostech zpracovávali kombinovanou technikou motiv pavoučka - a na závěr školního roku podnikla třída výlet do Kohoutovické obory, kde žijí divoká prasata, a v přilehlých lesích lze potkat další lesní zvěř. Odpoledne na práci ZŠ navazují vychovatelky ve ŠD. Letos se zaměřily na téma: Jak mohu přispět ke zlepšení životního prostředí. Žáky zaujala zejména didaktická hra na téma Životní prostředí. Žákovské týmy soutěžily také reálně v třídění odpadků a v teoretických znalostech ohledně ochrany životního prostředí. Environmentální výchova a vzdělávání v mateřské škole je jako ostatní výchovně vzdělávací oblasti realizovaná v rámci bloků. Tradicí se již staly vycházky do blízké i vzdálenější přírody, zejména do Mariánského údolí, kam jezdí děti pozorovat proměny přírody v různých ročních obdobích. Výlety jsou spojené s pozorováním a pojmenováním různých druhů rostlin, stromů i broučků a také s besedami o ochraně přírody. Letos v zimě se děti zaměřily na pozorování a krmení ptáků, kteří neodlétli do teplých krajin. V herně MŠ si také vyrobily z ptačího zobu závěsné krmení a rozvěšovaly je v okolí školy. V.1.4 Výchova ke zdraví a bezpečnému chování prostupuje veškerou každodenní činnost školy základní i mateřské, ve výuce i o přestávkách. Žáci základní školy využívají sportovního vybavení v pronajímaných prostorách 25 m dlouhé chodby pro pohybové aktivity o přestávkách, ale jsou k dispozici také mateřské škole a školní družině. Kromě skákacích míčů, které mají žáci stále k dispozici, je zde umístěn koš a dva míče pro basketbal, dvoje žebřiny se žíněnkami a lezecká stěna. Pro menší děti je zde připevněn terč pro střelbu míčky a šipkami na suché zipy. Naši žáci tedy mohou volit dle zájmu z více možností pohybových aktivit zejména o velké přestávce a také toho plně využívají. O velké přestávce vykonávají dohled nad žáky vždy dva pedagogové, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Žáci ročníku měli v rámci tělesné výchovy zařazený plavecký výcvik, opět v bazénu ve staré Líšni na ZŠ Holzova. Každoročně se všemi žáky navštěvujeme solnou jeskyni na Orlí ulici, aby si vštípili tuto možnost péče o své zdraví. 16

17 Žáci ročníku se zúčastnili v DDM JUNIOR na Dornychu programu Cesta ke zdraví. V první části programu si děti upekly zdravou celozrnnou placku a ve stručnosti se seznámily se zásadami zdravého stravování. V druhé části si všichni zacvičili na FIT- BALLECH, které zaujaly žáky učitelky pro výuku Tv. V rámci posílení výchovy ke zdraví jsme opět zařadili do programu školy Týden pro zdraví v souvislosti s veřejnými akcemi v rámci Brněnských dnů pro zdraví. Do tohoto týdne jsme také zařadili vše, co jakkoli zdraví lidí ovlivňuje. Jednalo se o tyto akce: - výstava hub - návštěva solné jeskyně - Zdravé zuby dopolední program v jednotlivých třídách - předváděcí akce - práce s vodícími psy - nácvik první pomoci - vycházky do přírody spojené s pohybovými hrami zdravý životní styl. Do akcí tohoto týdne se opět zapojila i ŠD tematikou zdravého stravování. Žáci si povídali o tom, jak se stravují děti v odlišných kulturách a o nedostatku potravin v jiných zemích. Nejvíce času bylo věnováno důležitosti zdravé stravy, obsahující nezbytné vitamíny a minerální soli. Beseda byla spojena s ochutnávkou slunečnicových a dyňových semínek a žáci se též dozvěděli o možnostech jejich využití v kuchyni. Výchovu ke zdraví posilujeme též na škole v přírodě, kde si žáci uprostřed lesů přirozenou cestou uvědomují nezbytnost přírody pro lidské zdraví. Dále pokračujeme ve výchově v rámci ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU.) Tato tematika je součástí náplně práce v prvouce, přírodovědě a přírodopisu, zejména témata první pomoci a obsahu lékárničky, péče o zdraví i živelné pohromy. Cíleně jsme této tematice věnovali 6 vyučovacích hodin na škole v přírodě. Probrali jsme tři témata ( nebezpečí sesuvných pohybů, první pomoc a havárie s únikem nebezpečných látek). V mateřské škole jsou děti vychovávány k péči o zdraví a k bezpečnému chování nenásilnou formou během situací, které se v průběhu roku vyskytnou. Děti jsou seznamovány s pravidly bezpečného chování zejména při pobytu na školní zahradě (zejména při využívání venkovních herních prvků, při jízdě na koloběžce či na kole apod.), při vycházkách (dětem je opakováno, že nesmí sbírat předměty, které se povalují na zemi, a jsou jim vysvětlovány důsledky), při výtvarných a rukodělných činnostech. Také se učí při každé příležitosti bezpečně zacházet s různými předměty denní potřeby. V rámci témat Pět lidských smyslů a Naše zdraví jsme s dětmi ochutnávali různé druhy ovoce a zeleniny, mléčných výrobků, cvičili, hráli různé pohybové hry (pohyb v našem životě je důležitý) a povídali si o tom, jak chránit a upevňovat naše zdraví. 17

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2013/ 2014 1 ČÁST I. Základní charakteristika školy Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2011/ 2012 1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2014/ 2015 1 ČÁST I. Základní charakteristika školy Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno

Výroční zpráva o činnosti školy. Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Výroční zpráva o činnosti školy Křesťanská základní škola J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno Školní rok 2009/ 2010 1 Část I. Základní charakteristika školy a) Název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. Identifikační údaje 3 II. Charakteristika školy..3 Podmínky pro uskutečňování ŠVP.....4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ivančice 30. září 2013 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 2. 10. 2013 1 2 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 název: Základní škola a Mateřská škola Dubnice adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice 471 26, Dubnice 240, okres Česká Lípa telefon: 487 851 598 e-mail: jaroslava.hujkova@seznam.cz internetové

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Část I. Základní charakteristika školy 1.0 Základní charakteristika školy: škola s běžnými třídami od

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více