PO ADÍ VÝSLEDK HODNOCENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO ADÍ VÝSLEDK HODNOCENÍ"

Transkript

1 PO ADÍ VÝSLEDK HODNOCENÍ Pozoroval Týmové role v po adí Sebehodnocení KF TP SP RE VZ IN MV KO US Pozorovatel 1 Pozorovatel 2 Pozorovatel 3 Pozorovatel 4 Pozorovatel 5 SP TP US KO MV IN VZ KF RE RE VZ MV SP KF KO TP US IN VZ TP US KF KO SP RE IN MV VZ MV US KF SP IN RE TP KO VZ SP MV RE US KF IN KO TP CELKOVÉ PO ADÍ VZ SP TP US KF RE MV KO IN

2 Kolá ové grafy sebehodnocení a pozorování Sebehodnocení Pozorovatelé KO US KF KO IN VZ MV KF IN TP RE SP VZ SP MV US RE TP Relativní velikosti každého dílu kolá ového grafu jsou vyjád eny procentem z celku: Sebehodnocení Pozorovatelé IN Inovátor 10,4 5,3 VZ Vyhledáva zdroj 13,0 17,9 KO Koordinátor 7,6 6,9 US Usm r ova 1,6 12,3 MV Monitor vyhodnocova 10,0 12,1 TP Týmový pracovník 15,0 12,3 RE Realizátor 13,4 10,3 KF Kompletova finišer 15,2 8,8 SP Specialista 13,6 14,0

3 SEBEHODNOCENÍ - PROFIL TÝMOVÝCH ROLÍ Nejmén vhodné role Zvládnutelné role Vhodné role IN Inovátor P ínosy týmové role Role a popisy Je tv r í, nápaditý a neortodoxní. Dokáže ešit náro né problémy. P ípustné slabiny Ignoruje podružnosti. Je velmi zaujatý vlastními myšlenkami na úkor efektivní komunikace. VZ Vyhledáva zdroj Je nadšený a komunikativní extrovert. Objevuje p íležitosti. Rozvíjí kontakty. Je nadmíru optimistický. M že ztratit zájem po opadnutí po áte ního nadšení. KO Koordinátor Je vyzrálý a sebejistý. Vyjas uje cíle. Dává lidi dohromady, aby podpo il týmovou diskuzi. M že se zdát, že manipuluje. Usnad uje si osobní práci. US Usm r ova Vyzývá k výkonu, je dynamický, prospívá mu tlak. Má pr bojnost a odvahu p ekonávat p ekážky. Má sklony provokovat. M že urážet ostatní. MV Monitor vyhodnocova Je vážn založený, je stratég a má vysoké nároky. Vidí všechny možnosti. Má p esný úsudek. M že mu chyb t hnací síla a schopnost inspirovat ostatní. TP Týmový pracovník Spolupracuje, je mírný, vnímavý a diplomatický. Naslouchá, buduje a odvrací t enice. Je nerozhodný v klí ových situacích. RE Realizátor Je disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní v návycích. Má schopnost init praktické kroky a akce. Je pon kud nepružný. M že pomalu reagovat na nové možnosti. KF Kompletova finišer Je pe livý, sv domitý, d lá si starosti. Hledá chyby a p ehlédnutí. Plní termíny. Má sklony p ehnan se strachovat. Neochotn nechává ostatní podílet se na své práci. SP Specialista Je cílev domý, iniciativní a oddaný své profesi. Poskytuje v domosti a dovednosti, které jsou vzácné. P ispívá pouze v úzké oblasti. Zaobírá se osobními speciálními zájmy. Belbin Associates 2006 Neza azené body: 1 ze 70 Tisk dne:

4 Role a popisy P ínosy týmové role P ípustné slabiny IN Negativní Pozitivní Inovátor Je tv r í, nápaditý a neortodoxní. Dokáže ešit náro né problémy. Ignoruje podružnosti. Je velmi zaujatý vlastními myšlenkami na úkor efektivní komunikace. VZ Vyhledáva zdroj Je nadšený a komunikativní extrovert. Objevuje p íležitosti. Rozvíjí kontakty. Je nadmíru optimistický. M že ztratit zájem po opadnutí po áte ního nadšení. KO Koordinátor Je vyzrálý a sebejistý. Vyjas uje cíle. Dává lidi dohromady, aby podpo il týmovou diskuzi. M že se zdát, že manipuluje. Usnad uje si osobní práci. US Usm r ova Vyzývá k výkonu, je dynamický, prospívá mu tlak. Má pr bojnost a odvahu p ekonávat p ekážky. Má sklony provokovat. M že urážet ostatní. MV Monitor vyhodnocova Je vážn založený, je stratég a má vysoké nároky. Vidí všechny možnosti. Má p esný úsudek. M že mu chyb t hnací síla a schopnost inspirovat ostatní. TP Týmový pracovník Spolupracuje, je mírný, vnímavý a diplomatický. Naslouchá, buduje a odvrací t enice. Je nerozhodný v klí ových situacích. RE Realizátor Je disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní v návycích. Má schopnost init praktické kroky a akce. Je pon kud nepružný. M že pomalu reagovat na nové možnosti. KF Kompletova finišer Je pe livý, sv domitý, d lá si starosti. Hledá chyby a p ehlédnutí. Plní termíny. Má sklony p ehnan se strachovat. Neochotn nechává ostatní podílet se na své práci. SP Specialista Je cílev domý, iniciativní a oddaný své profesi. Poskytuje v domosti a dovednosti, které jsou vzácné. P ispívá pouze v úzké oblasti. Zaobírá se osobními speciálními zájmy.

5 PORADENSKÁ ZPRÁVA Upozor ujeme, že tato zpráva je založena na kompletním profilu. Máte neobvyklý profil, jste spole enský a máte smysl pro dobrodružství toho, kdo rád objevuje nové oblasti, na což jste pyšný. Ale váháte odklonit se p íliš od nastoupeného kariérového r stu. Z toho by pro vás mohlo vzniknout dilema. ím dále se vydáte, tím více riskujete, že ztratíte kontakt s vlastním složitým speciálním oborem. Na druhé stran m žete žít ambicemi, které p esahují váš horizont, takže cítíte, že technická stránka vaší práce vás dostate n nenapl uje. To byste mohl vy ešit tím, že byste hrál vhodným zp sobem v tší úlohu v jakékoliv profesionální organizaci. Pokud tak u iníte, pravd podobn najdete takové podn ty, které vás podnítí k profesionálním zm nám ve vašem oboru. Následn by se vaše hranice p sobnosti rozší ily a práce by byla zajímav jší. V ur itém stadiu své kariéry se asi budete muset rozhodnout, co je pro vás d ležit jší - hrdost i proslulost ve své profesi, nebo širší manažerská cesta. A už se rozhodnete jakkoliv, dejte to ostatním jasn najevo. Jedním z problém, jemuž budete muset v novat pozornost, je skute nost, že ostatní nevidí vaše silné stránky stejn jako vy. A koli sebe vidíte jako sv domitou osobu s pohledem sm ujícím dovnit, ostatní vás uvidí jako spole enskou a proaktivní osobu s otev eným pohledem ven. Záv rem: Musíte si uv domit roli, která vám nejmén vyhovuje. Nezdá se, že máte charakteristiky lov ka, který dokáže p ijít s originálními myšlenkami. Jestliže dokážete pracovat s n kým, kdo vás bude dopl ovat, váš vlastní výkon se pravd podobn zlepší.

6 PROFIL OSOBNOSTI Upozor ujeme, že tato zpráva je založena na kompletním profilu. Silné stránky Všeobecn považovaný/á za lov ka, který je dobrý v dotahování v cí a zvídavý. P ípustné slabé stránky Nem l/a by být zapojen/a do práce, kde je d ležité jednání s citlivými lidmi. Pot ebuje takovou práci, kde m že uplatnit svou spole enskou povahu. Rád/a se ujímá iniciativy. M l/a by vykonávat takovou práci, p i níž m že uplatnit své získané v domosti. Je ochoten/na dát se na profesionální dráhu. Projevuje skromnost a váhá, aby n co nevyslovil/a špatn. Prov ení v interview Pravd podobn n kdo, kdo spíše rozvíjí myšlenky druhých než vlastní nápady. Proto v interview p edložte n kolik nám t kolem jeho pracovního místa a sledujte, jak je rozvine. Za ne se projevovat jeho/její p irozený entuziasmus? Zeptejte se: chcete se nás na n co zeptat? P ihlédn te ke skute nosti, jak Zdenka Hynarová dob e reaguje na podn ty a dokáže vznášet dotazy, na nichž pak dokáže stav t. Zeptejte se sám/a sebe, jaké p ínosy by mohly plynout ze schopnosti um t se ptát, jíž jste sv dkem? Umíst ní Kandidát si dob e povede na pozici, na které je pot eba vyhledat, uložit a dle pot eby poskytnout znalosti. Mohl/a by dob e pracovat na profesionální pozici, která vyžaduje zna ný stupe kontakt s okolním sv tem. Mohl/a by ocenit pracovní místo, na kterém se cenné znalosti získávají ú astí na konferencích a absolvováním tréninkových kurz.

7 ETNOSTI NEJ AST JŠÍCH ODPOV DÍ POZOROVATEL Tento seznam ukazuje slova pozorovatel a jejich skóre v sestupném po adí oblíbenosti. dobrý v dotahování v cí 5 zvídavý 5 kritický 5 spoléhající se na sebe 4 dob e organizovaný 4 spolupracující 4 p izp sobivý 3 konzultující 3 realistický 3 logicky uvažující 3 efektivní 3 v domý si priorit 3 impulzivní 3 dob e informovaný 3 netrp livý 3 využívající p íležitosti 2 soust ed ný 2 otev ený 2 skeptický 2 snadno znud ný 2 spole enský 2 praktický 2 odolávající zm nám 2 chytrý 2 pe ující 2 sv domitý 2 houževnatý 1 podnikavý 1 nestranný 1 vyzývající k výkonu 1 hájící své území 1 odborn zdatný 1 osamocený 1 provokující 1 zapomn tlivý 1 diplomatický 1 disciplinovaný 1 bojící se konfliktu 1 p esný 1 sout živý 1 loajální 1 oddaný profesi 1 agresivní 1 nezajímající se o druhé 1 originální 0 novátorský 0 tvo ivý 0 s p edstavivostí/nápaditý 0 perfekcionista 0 bystrý 0 tvrd popohán jící 0 manipulující 0 neochotný delegovat 0 nepružný 0 nevyzpytatelný 0 obávající se nezdaru 0 p ecitliv lý 0 velmi nekonven ní 0 povzbuzující druhé 0 se širokým rozhledem 0 vytrvalý 0 pozorný k druhým 0 analytický 0 bezstarostný 0 p esv d ivý 0 s hlavou v oblacích 0 úzkostliv p esný 0 klidný a sebejistý 0 nemilující dobrodružství 0 pomalý 0 budující impérium 0 nerozhodný 0

8 OSOBNÍ PRACOVNÍ STYL Upozor ujeme, že tato zpráva je založena na kompletním profilu. Kolá ový graf navrhuje ty i pracovní styly, které by vám mohly vyhovovat. Jsou odvozeny z kombinace vašich ty nejvyšších týmových rolí. Poskytování odborných znalostí P inášení odborných zkušeností VZ-SP VZ-TP VZ-US Využívání p íležitostí Navazování kontakt TP-SP P íklady, které vám pomohou formulovat váš preferovaný pracovní styl: "Rád/a objevuji a p icházím s novými odbornými poznatky." "Mojí silnou stránkou je vytvá ení lepších komunika ních vazeb s lidmi." " ekn te mi, jaké jsou možnosti a rozsah, a já vám poskytnu výsledky." "Rád/a poskytuji záložní podporu."

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Organizace projektu Zásady týmové práce Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Představení školitele SPF Group, v.o.s. kancelář Ústí nad Labem, Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem kancelář Praha, Bělohorská

Více

TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA

TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA TÝMOVÉ ROLE PODLE BELBINA Belbinova práce na Henley Management College identifikuje devět různých typů chování, každý z nich se nazývá týmovou rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

BELBIN - TÝMOVÉ ROLE. Jan Zadražil

BELBIN - TÝMOVÉ ROLE. Jan Zadražil Dominantní, velmi inteligentní, introvert Inovující, intuitivní, záblesky génia, představivost, nevypočitatelný intelekt, vědomosti, individualista, vážný, neortodoxní Samotář, přepjatý (emocionálně),

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1

konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger

Kou ovací p ístup v práci u itele. Mgr. Václav Šneberger Kou ovací p ístup v práci u itele P íru ka Mgr. Václav Šneberger Ostrava 2012 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvo eno v rámci projektu OPVK Podpora pedagog kou ováním jako nástroj efektivního ízení proces

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

PODPORA A ZABEZPE ENÍ

PODPORA A ZABEZPE ENÍ PODPORA A ZABEZPE ENÍ Mgr. Ji í Neubauer, Ph.D., RNDr. Marek Sedla ík, Ph.D., RNDr. Old ich K íž Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1 Vojenské rozhledy, 2013, ro. 22 (54),. 3, s. 114 122, ISSN 1210-3292

Více

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více