Barňák. ROČNÍK XVII MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XVII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Září 2009 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVII MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Strašické posvícení 2009 se stalo minulostí Z obsahu: Rada obce a další orgány obce v srpnu 2009; Policie ČR informuje; Obecní policie informuje; Informace z valné hromady Služby obce Strašice s.r.o.; Prázdniny skončily - Ať žije nový školní rok 2009/2010 informace ZŠ; A znovu je tu začátek informace MŠ; Věcná břemena na obecních pozemcích ve Strašicích; Pan poslanec JUDr.Jiří Pospíšil ve Strašicích; Pořádek ve Strašicích; Co se dělo v srpnu v muzeu; Autoškol;, Legenda o dávné vraždě četníka ožívá; Pozvánka na Den československé obce legionářské; Ohlédnutí za strašickou kulturou; Společenská rubrika; Pozvánka na příjemné posezení Ženu ani květinou. ;Víkend otevřených vrat; Reklama..

2 Rada obce a další orgány obce v srpnu 2009 Jiří Hahner, Ing.František Nerad Komise pro veřejné zakázky jak jsme uvedli v minulém Barňáku, komise pro veřejné zakázky zasedala po uzávěrce, takže dnes přinášíme krátkou zprávu. Komise vzala na vědomí zprávy o výsledcích veřejných zakázek, které organizovala firma INGEM Inženýrská a.s. Plzeň. Výběr firem na velké zakázky v řádu milionů korun jsme přenechali této zkušené firmě ( Vodovod a kanalizace na Huti, zateplení Základní školy, zateplení bytovky č.p ). Vodovod a kanalizace Na Huti: Inzerát byl zveřejněn dne: červen 2009 Nabídky byly podávány do: Otevření obálek se konalo ve Strašicích dne: Výsledek: zájem projevilo 18 firem, dokumentaci si vyzvedlo 9 firem a nakonec byly podány dvě nabídky: a) společnost Strabag a.s. b) sdružení firem SKANSKA CZ a.s. a STAVMONTA s.r.o. Plzeň Nabídky byly hodnoceny na základě nejnižší nabízené ceny. Nabídka Sdružení firem ,- Kč vč. DPH Nabídka Strabag a.s ,- Kč vč. DPH Zateplení domu č.p Vypsání a řízení výběrového řízení zajišťovala kompletně společnost INGEM s.r.o. Plzeň. Inzerát byl zveřejněn dne: květen 2009 Nabídky byly podávány do: Otevření obálek se konalo ve Strašicích dne: Výsledek: Byly podány 4 nabídky: a) společnost SBT Stavby s.r.o. Rokycany. b) DAK Hořovice s.r.o. c) ROBSTAV stavby s.r.o. Plzeň d) Stavitelství Spáčil - Strašice Při otevření obálek byly vyřazeny dvě nabídky pro neúplnost DAK s.r.o. Hořovice a Stavitelství Spáčil. Zbylé nabídky byly hodnoceny na základě nejnižší nabízené ceny. Nabídka SBT Stavby s.r.o. byla ,- Kč vč. DPH Nabídka ROBSTAV s.r.o. byla ,- Kč vč. DPH Dále byly Radě obce doporučeny firmy na zakázky malého rozsahu a podlimitní akce: a) nabídka na dodávku projektu na odvodnění ploch kolem bývalé pily Na Huti - Ing. Martin Kejha z Plzně, který pro obec vypracoval již projekt protipovodňových opatření b) společnost Regionservis s.r.o. Praha Zbraslav - na zpracování - Finanční analýzy a rozpočtového výhledu obce c) výběr dodavatele projektu na plynofikaci nájemního domu č.p Martin Vild - Rokycany d) výzva na TDI na kanalizaci a vodovod Na Huti budou osloveni tři odborníci na tuto problematiku e) opravy prostor 1.P.P. v domě č.p P. Hochman - Rokycany budou však provedeny až v roce 2010 f) osazení zvonků v rekonstruovaných nájemních domech - V. Sládek Strašice g) nabídka na osazení Limnigrafických stanic ve VÚB bude vybrána firma, která tuto síť již osazovala pro MÚ Rokycany, protože nové stanice se na tuto síť připojují h) nabídka na odvodnění ploch kolem nájemních domů v sídlišti za radnicí - k podání nabídky byl vyzván B.Titl Dobřív i) vymístění kabelů z budovy č. 4 v bývalých kasárnách bude zajišťováno ve spolupráci s firmou Danč Contract s.r.o. firmou SITEL s.r.o. Plzeň j) závěrečná kalkulace skládky TKO 2. etapa bylo vzato na vědomí, že skládka bude oproti nabídkové ceně dražší o ,- Kč, což bylo doloženo dodavatelem a schváleno obcí. Celková cena stavby 2. etapy skládky je tedy ,- Kč vč. DPH.

3 k) žádosti na odprodej objektu myčky tanků a pozemků kolem něho - bylo doporučeno na budovu myčky tanků /budova pod kasárnami u Koupáku/ vypsat výběrové řízení na kupce, protože o budovu se ucházejí dva zájemci. l) Informace o stavu rekonstrukce ZŠ vzala na vědomí, že na zateplení a rekonstrukci Základní školy je z důvodů nedokončeného projektu na opravu poměrně dost víceprací dosud řádově za ,-. Přizvali jsme na stavbu projektanta, který konstatoval, že v minulosti nabízel zpracování prováděcího projektu, ale byl odmítnut a první etapa zateplení se dělala pouze z dokumentace pro stavební povolení. Naneštěstí ta jednodušší. m) stav veřejných zakázek za první pololetí 2009 byl vzat na vědomí soupis stavu veřejných zakázek v pololetí 2009 Rada obce zasedala 5.8. a (bude popsáno v dalším čísle Barňáku) Jednání 5.8. mělo jako stěžejní bod přípravu jednání ZO. Na jednání 5.8. se dále projednaly žádosti občanů (například na dovoz obědů, na provádění rekonstrukce bytovek, na povolení směrových ukazatelů v obci k provozovnám) a některé žádosti, které musí projednat Zastupitelstvo (žádost o použití znaku obce pro občanské sdružení Paintball Club Brdy, žádosti o prodej majetku obce, další dodatečnou žádost o změnu ÚP atd.). Schválili jsme také podpis pod konečné znění Memoranda o přátelství s tureckým městem İren, které přišlo již podepsané z turecké strany. Schválili jsme konečnou podobu scénáře strašického posvícení, včetně některých nákladů na něj hrazených z rozpočtu obce. Schválili jsme Usnesení komise pro veřejné zakázky, komise pro životní prostředí a z bytové komise z jejich posledních jednání. Vzali jsme na vědomí, že Krajský úřad nám z moci úřední určil, co budeme (nebo nebudeme) smět dělat v okolí Padrťského potoka v katastru naší obce. Je to reakce na nedávné povodně, které sice nebyly přímo u nás, nicméně způsobily škody v okolí řek a potoků. V minulosti se některé věci v blízkosti vodních toků, na kterých hrozí záplavy a jiné věci a tak je shora striktně zakázáno některé věci na březích potoka dělat bez ohledu na to, zda obec má nebo nemá Územní plán. Zastupitelstvo obce navržený program, kromě povinných bodů programu byl tento: 5. Projednání žádosti o omluvu ZO 6. Úprava rozpočtu obce na rok 2009 č.3 7. Zpráva kontrolního výboru za 1.pololetí Zpráva finančního výboru za 1.pololetí Prodej a nákup majetku obce: a) Prodej objektů v bývalých kasárnách - 1 prodej budovy e.č. 23 a pozemků kolem ní J. Tomáš, Strašice - 2 prodej pozemků - J. Nebeský, Strašice - 3 prodej části budovy e.č. 36 a pozemků kolem TOPSPO s.r.o. Strašice - 4 prodej části budovy e.č. 36 a pozemků kolem I. Novák, Strašice - 5 prodej budovy e.č. 5 a pozemků kolem Danč Contract s.r.o. Plzeň b) Zpětné odkoupení objektů od Servis Mont AZ s.r.o. Plzeň c) Prodej pozemků stavební zóny společnosti Bagger s.r.o. Praha d) Prodej hasičského auta TATRA CAS 32 pro SDH Nové Jirny e) Záměr prodeje majetku zařízení staveniště DUKLA 10. Schválení věcného břemene na plynovou přípojku BD na Huti 11. Situační zpráva OPS za 1. pololetí Schválení dohody o splátkách 13. Schválení financování revitalizace domů č.p. 562, Žádost o změnu ÚP - R. Hůrka 15. Žádost o povolení použití znaku obce Strašice Paintball Club Brdy o.s.

4 Výsledky jednání ZO byly: Body 6 až 9 byly schváleny, bod 10 byl přerušen.bod 11 byl vzat na vědomí. Bod 5, o pokácení stromů na Huti, o kterém bylo možné číst ve dvou posledních Barňácích nebyl schválen, ale bylo uloženo Radě obce jej vyřešit. Zastupitelstvo obce nemá v tomto případě kompetence řešit problematiku kácení stromů, takže jej přesunulo na orgány, které jej dle zákona o obcích řeší a které jej také ve skutečnosti řešily. Domníváme se, že důležitým bodem pro všechny občany Strašic je změna rozpočtu, takže ji přikládáme k této zprávě. Rozpočtové opatření obce Strašice na rok 2009 č.3 zákon č. 250/ odst. 3a,b Příjmy poř. č. paragraf položka text tis Příjmy z poskytn. služeb a výrobků 5, Příjmy z pron. ost. nemovitostí 700, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 3000, Přijaté sankční platby 50, Příjmy z prod. ost. HDM 480, ,00 1 prodej v místní knihovně, poplatky 2 nájem Služby obce Strašice kotelna 3 prodej nemovitostí v kasárnech 4 výběr pokut dle skutečnosti 5 prodej hasičského auta Výdaje Konzult.porad.a práv.služby 100, Ostatní osobní výdaje 20, DHDM -300, Nákup materiálu j.n. 300, Ost. neinv. trans. nezisk. a pod. org. 3, Opravy a udržování 10, Studená voda 12, Nákup ostatních služeb 8, Služby peněžních ústavů 830, Služby telekom. a radiokom. 10, DHDM 14, Služby peněžních ústavů -14, Konzult.porad.a práv.služby 60, Nákup materiálu j.n. 20, Služby, školení a vzdělávání 10, Nákup ostatních služeb 30, Opravy a udržování 40, Cestovné 5, Stroje, přístroje, zařízení -320, Cestovné 3, DHDM 100, Nákup materiálu j.n. -25, Služby, školení a vzdělávání 40, Nákup ostatních služeb 250, Opravy a udržování 1 000, Ost. neinv. trans. obyvatelstvu 25, Budovy,haly, stavby 1 200, Pozemky 800, ,00 1 protipovodňová opatření 14 vybavení policie 2 dohody o provedení práce muzeum 15 školení policie

5 3 výměna položek 5137, nájem za měřící zař., IVA 4 výměna položek 5139, oprava prop. Stropu 5 poplatek asociaci muzeí 18 cestovné 6 oprava sítě na hřišti 19 zrušení nákupu stroje 7 vyúčtování vodného ZS 20 cestovné na školení 8 vyúčtování stočného ZS 21 datové schránky 9 vstupní poplatek za stavební spoření 22 přesun na položku telefonní poplatky muzeum 23 školení pracovníků 11 nákup motorové pily 24 změna ÚP 12 přesun na položku oprava budovy OÚ 13 revitalizace zeleně projekt 26 z FKSP přesun z vybavení policie 27 nový rozhlas 15 školení policie 28 nákup poz. pod kost. V srpnu zorganizovala radnice, speciálně odbor kultury, strašické posvícení 2009, které stálo mnoho úsilí a práce mnoha lidí. Rada obce tímto děkuje všem, kteří se na této akci podíleli a kteří na ní přispěli jak svou prací, tak finančně. Věříme, že tato akce získala své příznivce a budeme se společně těšit na příští rok. Policie České republiky informuje Strašice - Vandal se vyřádil na oknech V průběhu prvního červencového týdne došlo v obci Strašice, v areálu bývalých kasáren, k rozbití 17ti skleněných výplní oken na zde stojící budově. Zatím neznámý pachatel použil ke svému jednání zejména kameny, které našel v blízkosti objektu. Svým jednáním tak způsobil škodu 18 tisíc korun. Případem se v současné době zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci policisté obvodního oddělení Hrádek, kteří žádají všímavé občany, kteří by mohli poskytnout důležité informace, nechť se přihlásí na telefonní číslo Strašice Munice byla odkryta při stavebních úpravách Překvapení v podobě nalezené munice čekalo na chalupáře ve Strašicích. Ten při stavebních úpravách své rekreační chalupy nalezl v úterý 28. července odpoledne ve stěně zazděné náboje. Poté, co je uložil do papírové krabice a vynesl z objektu na zahradu, zavolal na linku 158. Hrádečtí policisté pak na místo přivolali i svého kolegu - pyrotechnika, který konstatoval, že se jedná o dva kilogramy pěchotní munice z druhé světové války. Nález zajistil a převezl k likvidaci. Ke zranění osob, či škodám na majetku nedošlo. Je důležité však veřejnost varovat. Veškerá manipulace s nalezenou municí je nebezpečná, proto je nutné její nález bezprodleně oznámit na linku 158 a ponechat ji odborníkům. Lze tak předejít případným poraněním, která mohou být v případech výbuchu munice i velice závažné. Strašice Během zavíračky měl navštívit několik restaurací Komisař služby kriminální policie a vyšetřování sdělil v těchto letních měsících obvinění z trestného činu krádeže ještě ne 19ti letému muži ze Strašic. Díky spolupráci rokycanských kriminalistů, hrádeckých policistů, strážníků městské policie a v neposlední řadě i všímavosti místních občanů vyšlo najevo, že se měl v průběhu tohoto roku vloupat do několika restauračních provozoven v katastru obce Strašice. Předmětem jeho zájmu byly zejména tabákové výrobky, alkoholické nápoje a finanční hotovost. Svým jednáním tak měl způsobit majitelům celkové škody, které v součtu dosáhly hranice skoro čtyřiceti tisíc korun.

6 Prevence - Řidiči pozor, vozy lákají zloděje Houbařská sezóna je v plném proudu. S tím samozřejmě souvisí i větší návštěvnost lesních porostů a odlehlých míst našeho okresu. Nejinak je tomu i na Strašicku. Pachatelům majetkových trestných činů je znám fakt, že houbař ponechá své vozidlo na delší dobu bez dohledu zaparkované na okraji lesa. Je jen otázkou nepatrné chvilky, která mu stačí k vloupání do vnitřních prostor vozu. Předmětem zájmu pachatele jsou zejména odložená příruční zavazadla, tašky, batohy, autorádia apod. Před výše popsaným způsobem vykradení není možné vozidlo účinně zabezpečit, ale riziko vykradení lze minimalizovat. Pokud nebudeme nechávat věci, byť nepatrných hodnot, na odiv pachatelům, naše vozidlo si nemusí vybrat. Důvod je zřejmý - nebude viditelná žádná kořist. Jelikož se popsaná trestná činnost může znovu v tomto období objevit poskytují policisté několik preventivních rad, které nemusí vždy pachateli zabránit v jeho jednání, ale mohou jej zejména odradit : auto vždy zamykejte, zavřete řádně okénka, zavazadlový prostor nenechávejte klíčky, náhradní klíčky, doklady od vozu a další důležité doklady v autě nenechávejte žádné věci na viditelném místě ve vozidle využijte zabezpečení, kterým jsou vybavena autorádia (odnímatelné panely, karty...) uvažujte o instalaci vhodného autoalarmu nebo jiného zabezpečovacího systému Rovněž tak nelze opomenout ani fakt, že v minulých letech bylo v této době realizováno několik rozsáhlých páracích akcí. Policie byla přivolána na pomoc při hledání osob, které se ztratily v lesním porostu při hledání hub. Do akce je vždy povoláno několik desítek policistů, policejní psovod a v některých případech i pořádková jednotka, či vrtulník Letecké služby Policie ČR. Je třeba navštěvovat místa, která jsou houbařům dobře známá. Stejně tak důležité pak je, aby se houbař nevydával do lesního porostu samotný. Důležitou součástí houbařské výstroje by pak měl být i dostatečně nabitý mobilní telefon. Zpracovala : nprap. Jana Tomková vrchní inspektor preventivně informační skupina Rokycany Provozovna Strašice, areál kasáren- otevřeno máme: Po-Pá 8:00-12:00 13:00-17:00, Sobota 9:00-12:00 hodin. Tel: , Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma. www. Plzenskyskart

7 Vyhodnocení informační zpráva za měsíc srpen 2009 Za měsíc srpen řešila OPS tyto přestupky : Doprava 29x přestupek řešeno v blokovém řízení 23 x oznámení spr.orgánu odbor dopravy- 8x přestupek( provinění) cyklisté -děti do 15 let Veřejný pořádek - 4x- přestupek- 1x-oznámení PČR-TČ Občanské soužití - 2 x přestupek,1x oznámení správnímu orgánu Proti majetku - 8 x přestupek 4 x trestný čin-předáno PČR OZV č.3-4x přestupek volné pobíhání psů OZV č.4-7x přestupek řešeno v BŘ Kouření na autobusových zastávkách: 2x přestupek Řešení stížnosti občanů 4 x Nález věci 1x kolo,1x-klíče,2x peněženka s doklady,2x koťata Součinnost s PČR OO Hrádek. 4 x Součinnost s přestupkovou komisí Rokycany,Strašice a Okresního soudu -1x Vážení občané, v zářijovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s události za uplynulý měsíc z pohledu Obecní Policie Strašice. Veřejný pořádek Vypalování trávy a zakládání ohně v lese je zakázáno v požárním zákoně. Zde je jeden případ, kde se přestupce rozhodl suchou trávu spálit-je to pohodlnější a rychlejší,než odvést do sběrného dvora. Druhý případ jak se dostat k penězům je vypalovat kabely, které obsahují měď. Tyto přestupci se rozhodli dokonce pálit kabely na okraji v lese u Bublalky a zanechat za sebou tento neekologický nepořádek.pachatelé byli dopadeni a byla jim uložena bloková pokuta.dokonce se jedná o občany ze Strašic. U bublalky Na Huti Černá skládka s odpadem, který vznikl při zateplování domu a tak se přestupce rozhodl zlikvidovat tento odpad tímto způsobem. Co s krabicemi uděláme? No přece ke kontejneru, opět lhostejnost a netečnost.

8 Kasárna za transformátorem Jako vždy nepořádek v sídlišti za poštou Dokonce nějakým vandalům vadí i značky, který osadil OÚ se zákazem skládky pod pokutou Kč.Máme však podezření na přestupce a bude to otázka času, kdy přestupci budou řešeni přestupkovou komisí obce Strašice. U Veského rybníka U mostu kasáren Padrťského potoka Dne proběhlo Strašické posvícení a můžeme konstatovat, že nedošlo k žádným větším problémům narušování veřejného pořádku v obci až na dva případy přestupků proti majetku u domu č.466 a 467, kde pachatelé byli řešeni blokovou pokutou. Další drobné přestupky jsme řešili na místě. Žádná stížnost na rušení nočního klidu nebyla řešena. Dne v prostoru areálu American Way a prostoru benziny ve výkopové jámě byla nalezena protitanková mina AČR. Byla přivolaná PČR a pyrotechnik, který minu zneškodnil. Doprava - doporučení Dne nastoupí opět do ZŠ žáci, kterým končí prázdniny. Nastupují poprvé do školy i žáci prvních tříd. Žádáme rodiče,aby aspoň poprvé ukázali svým dětem, kudy vede cesta do školy, jak se chodí po chodníku, jak se chodí po silnici,jak přecházet vozovku a aby se předešlo možným problémům a následkům.také doporučujeme, aby jste zakoupili svým dětem oblečení a hlavně tašku s reflexním označením pro bezpečnost chodce v silničním provozu. Velitel OPS : Ing.Frajt Luboš

9 Vážení občané, na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti Služby obce Strašice s.r.o., dochází ke zvýšení ceny tepelné energie na 712,-Kč / GJ. Proto jsem byl osloven, abych touto cestou nastínil důvody, které vedou ke zvýšení jednotkové ceny. Odůvodnění zvýšení průměrné jednotkové ceny tepelné energie v r Služby obce Strašice s.r.o. dodávaly v letech 2007 a 2008 přibližně 22 tis. GJ/rok. Průběžný odhad dodané výroby pro rok 2009 je však o 3 tis. GJ nižší a to z následujících důvodů: 1) Průběžný pokles výroby - v prvním pololetí byla výroba tepla oproti stejnému období v r o cca 5% nižší, což představuje za celý rok snížení cca o 1 tis. GJ. 2) Revitalizace sídliště - do konce roku 2009 budou na bytových domech za obecním úřadem provedeny výměny oken a zateplení fasády. Lze předpokládat, že úspora na teple dosáhne v těchto domech přibližně 30%. Výroba tepla se tak sníží v posledním kvartále letošního roku o dalších cca 2 tis. GJ. Zmíněné snížení výroby s sebou nese zároveň úspory nákladů za zemní plyn, které odhadujeme ve výši cca 1 mil. Kč. Výrobní náklady a jednotková cena tepla v r a v r V r činily celkové náklady na výrobu tepelné energie ve Strašicích 12,3 mil. Kč (vč. přičtení ztráty ve výši 350 tis. Kč), avšak mohly být až 12,6 mil. Kč (z toho jen za zemní plyn 8,8 mil. Kč). V r byla odběratelům průměrně fakturována cena 518 Kč/GJ bez DPH resp. 565 Kč/GJ včetně DPH a tepelné hospodářství se dostalo do výše zmíněné ztráty. Nejvyšší průměrná cena, jaké mohlo být dle platného cenového rozhodnutí v r dosaženo, byla ve výši 561,57 Kč/GJ bez DPH resp. 612,11 Kč/GJ včetně DPH - viz tabulka níže. Rok Cena fakturovaná v r (ztráta 350 tis. Kč) Cena bez Cena vč. DPH (Kč/GJ) DPH (Kč/GJ) Cena při vyrovnaném hospodaření Cena bez Cena vč. DPH DPH (Kč/GJ) (Kč/GJ) Maximální povolená cena dle platného cenového rozhodnutí Cena bez DPH (Kč/GJ) Cena vč. DPH (Kč/GJ) Z tabulky je zřejmé, že odběratelé v r ušetřili více než 1 mil. Kč! V r se kalkuluje s celkovými výrobními náklady až o 1 mil. Kč nižšími, tj. ve výši okolo 11,6 mil. Kč. Při výrobě okolo 19 tis GJ to znamená, že průměrná cena za rok 2009 by neměla překročit 611 Kč/GJ bez DPH resp. 666 Kč/GJ včetně DPH viz. tabulky č.1-2, ze kterých vyplývá sice zdražení, ale díky zateplení zaplatí odběratelé méně než v předchozím roce.

10 Tab. č. 1 PŘEDPOKLÁDANÁ KALKULACE CENY 1 GJ TEPLA PRO ROK 2009 celý rok a) Proměnné náklady b) Stálé náklady Palivo Kč 70 % Elektřina Kč 4 % Tech. a sráž. voda Kč 0 % Poplatky Kč 0 % CELKEM Kč Výrobní režie Kč 1 % Správní režie Kč 1 % Opravy a údržba Kč 1 % Revize, servis Kč 3 % Nájem Kč 13 % Služby Kč 0 % Mzdy a obsluha vč. poj Kč 4 % c) Zisk v % Kč 3 % CELKEM Kč Náklady celkem Kč 100 % Plán výroby v GJ CENA 1 GJ bez DPH 611,16 Kč CENA 1 GJ s 9 % DPH 666,16 Kč Tab. č. 2 KALKULACE CENY 1 GJ TEPLA - do konce roku a) Proměnné náklady b) Stálé náklady c) Zisk v % Palivo Kč 70 % Elektřina Kč 4 % Tech. a sráž. voda Kč 0 % Poplatky 659 Kč 0 % CELKEM Kč Výrobní režie Kč 1 % Správní režie Kč 1 % Opravy a údržba Kč 1 % Revize, servis Kč 3 % Nájem Kč 13 % Služby Kč 0 % Mzdy a obsluha vč. poj Kč 4 % Kč 3 % CELKEM Kč Náklady celkem Kč 100 %

11 Plán výroby v GJ CENA 1 GJ bez DPH CENA 1 GJ s 9 % DPH David Pliml Prázdniny skončily, ať žije nový školní rok 2009/2010! Ať nadcházející školní rok přinese všem žákům hodně úspěchů ve školní práci a rodičům hodně radosti z úspěchů svých dětí. Organizace školního roku 2009/2010 Zahájení školního roku Podzimní prázdniny 29. a Vánoční prázdniny od do Ukončení I. pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny od do Velikonoční prázdniny 1. a Ukončení II. pololetí Třídní schůzky od 16 hodin ,30 17 hodin konzultace Konzultace se všemi učiteli , , , , , V těchto dnech je možná konzultace se všemi učiteli do 16,30 hodin. Mimo tyto určené dny je možnost konzultací po předchozí domluvě s danými učiteli. Seznam třídních učitelů Třída Učitel 1.A Mgr. Mitterbachová Irena 2.A Mgr. Kebrlová Monika 3.A Mgr. Kuťáková Stružková Stanislava 3.B DiS Šopejstalová Jana 4.A Mgr. Kalová Dana 5.A Mgr. Culková Kateřina 6.A Mgr. Paulová Marcela 6.B Mgr. Drahokoupilová Zdeňka 7.A Mgr. Zeithaml Tomáš 7.B Mgr. Kahovcová Naděžda 8.A Mgr. Hrazdilová Pavla 9.A Ing. Pospíšil Vladimír 711,96 Kč 776,04 Kč Příspěvek připravila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová

12 A znovu je tu začátek Kde? V mateřské škole. Paní ředitelka nově přijala 23 dětí. Celkem tedy budeme mít 84 žáčků. Pečovat o ně bude personál ve stejném složení jako loni, jen místo paní kuchařky Šlapákové bude malým mlsounům svačinky a přesnídávky chystat paní Hojsáková. Každý začátek bývá těžký, a proto je ve všech třídách do zářijového programu práce zařazena adaptace zvykání si. Ať už se jedná o nové prostředí, kamarády či učitelky. S nejmenšími dětmi mohou v tomto období pobývat ve školce i rodiče. Aby se tady dětem líbilo, přibyly nové hračky, stavebnice a nábytek. O prázdninách proběhly v budově úpravy. Kromě rozsáhlých úklidových prací byla dokončena rekonstrukce umýváren /dočkala se i třída Berušek/ a všechny příchozí potěší nová, barevná, optimistická výmalba vstupní chodby s novými dekoracemi. Irena Pešťáková Věcná břemena na obecních pozemcích ve Strašicích Ing. František Nerad místostarosta Nejen v obecních pozemcích a i nad nimi je vedeno neuvěřitelné množství inženýrských sítí, které nepatří obci, ale lidem, firmám a dalším subjektům zkrátka, když někdo zakope nějaké vedení na cizím pozemku, dříve nebo později přijdou problémy. I ve Strašicích se vyskytly problémy z toho, že například drenáž z odvodnění sklepa rodinného domku někdo na sousedním pozemku překopal, neobnovil a malér v podobě zatopeného sklepa při větších deštích je na světě. Přitom původně dělané odvodňovací drenáže byly udělány ve shodě mezi majiteli sousedních pozemků, ale ti už jsou zpravidla po smrti a dohody nikde nebyly stvrzeny písemně. Je logické, že odvodnit sklep na vlastním pozemku je většinou neřešitelný problém a naši předci se většinou domluvili na tom, že si vzájemně pomohou. Jenže v pozemkových knihách se tyto dohody objevily málo kdy. V letošním roce byla přijata novela energetického zákona, která se pokusila vyřešit problematiku věcných břemen na cizích pozemcích. Protože obce mají s cizími sítěmi na vlastních pozemcích poměrně dost potíží, byl iniciátorem návrhu úprav Svaz měst a obcí ČR. Bohužel se nepodařilo prosadit jasnější znění zákona, které mělo vyjasnit práva a povinnosti zejména velkých dodavatelů energií vůči obcím. Nicméně vznikla povinnost vkládání tzv. věcného břemena do katastru nemovitostí. Každý jistě pochopí, že vést přípojku plynu nebo elektřiny pouze po svém pozemku není možné, takže ta část přípojky, která vede po cizím pozemku musí být do Katastru zanesena a je evidována jako věcné břemeno toho, komu patří pozemek. Je prostě povinen snést cizí vedení na svém pozemku, ovšem za to mu patří náhrada. Zákon říká, že musí být přiměřená a je jednorázová. Není to tedy nájem

13 pozemku, kdy se platí například dohodnutý měsíční nájemní poplatek, ale jednorázové právo na zaplacení omezeného využití svého pozemku. U přípojek nízkého napětí to takový problém není, ale například ochranná pásma vysokého napětí už problém jsou. Máme ve Strašicích poměrně dost případů, kdy pozemky, na kterých je vedeno vysoké napětí mají zakázáno stavět cokoli v nějakém pásmu kolem vedení Problémy samozřejmě vznikají při poruchách, kdy se musí například vykopat kabel, vodovod nebo kanalizace a s tím pak související uvádění do původního stavu. Představy o původním stavu jsou zpravidla různé a následné upomínky k propadnutí komunikace, škodách atd. se pak řeší velmi složitě. Například u plynovodů v případě nějaké nenadálé události je to malér na druhou. Dalším problémem je případný prodej pozemků. Prodáváte-li pozemek nezatížený věcným břemenem, můžete se dohadovat o ceně vyšší. Když prodáváte pozemek s věcným břemenem, zpravidla smlouváte o slevě. Protože v minulosti se věcná břemena do katastru nemovitostí nezapisovala, dožívá se dnes poměrně dost nových vlastníků zklamání. Někteří koupili zajíce v pytli a nyní si drbou hlavu a nadávají, ale problém vyřešit je poměrně dost složité. Navíc se začal v poslední době vyskytovat opačný efekt, kdy majitelé pozemků, na kterých vedou nějaké sítě začínají vlastníky sítí vydírat a chtějí peníze za omezení využívání vlastnictví. V minulosti, kdy všechny pozemky patřily státu a lidé je měli pouze v osobním užívání, bylo celkem lhostejné, kudy se vedly dráty nebo trubky. Zavedením vlastnictví do našeho právního řádu už to tak jednoduché není a v současné době se hledají cesty k nápravě. Všechno tohle stojí poměrně dost peněz, což některé společnosti využívají k zvýšení cen dodávaných energií. Proto je celkem logické, že se od někdy udělala tlustá čára za minulostí a od nějaké doby se to dělá správně, včetně zápisu věcného břemene do KN. Postupně se zřejmě budeme vracet zpětně do stavu, kdy se dohodnou vlastníci pozemků a vlastníci sítí na nějakém kompromisu, který nesmí být příliš složitý. Každý si musí uvědomit, že vlastníci nemohou existovat jeden bez druhého a nějak se dohodnou. K čemu bude někomu stavební pozemek, když k němu nikdo nepřivede plyn nebo elektřinu. Obce jsou jedním z velkých vlastníků pozemků ve svém katastru, takže musejí mít zájem na co nejjednodušším vyřešení těchto věcí. Poslední události v našich kasárnách, kde se povedlo jednomu z investorů při zemních pracích překopat v jednom týdnu asi třikrát vodovod a zastavit vodu v celých kasárnách, včetně sebe, jsou příkladem toho, že nedohoda o těchto věcech bude komplikovat život nám všem. Stav rozvodů sítí je totiž v poměrně bědném stavu, projekty sítí z kasáren jsou tajné, takže přístup k nim musí být v podstatě nepřetržitý, dokud se nepředělají podle současných norem. Redakce časopisu Barňák sídlí v Místní knihovně v budově Společenského domu (PDA). Příspěvky můžete odevzdávat do Místní knihovny nebo odesílat na ovou adresu: Příspěvky odevzdávejte ve formátu WORD, obrázky dávejte nejlépe jako přílohu. Lépe se tak pracuje. V případě nepřítomnosti redaktora můžete použít schránku označenou Místní knihovna. Uzávěrka Barňáku je 25. dne v měsíci. Barňák vychází první týden v měsíci. Webové stránky knihovny jsou na adrese Barňák vychází nákladem 400 Ks.

14 Pan poslanec JUDr. Jiří Pospíšil ve Strašicích Ve středu 12. srpna věnoval poslanec Parlamentu České republiky JUDr. Jiří Pospíšil celý svůj poslanecký den Rokycansku. Ve Strašicích byl pan poslanec se svým doprovodem (Ing. Miroslav Jaroš a Jan Šašek) přijat ve slavnostním salonku radnice starostou obce panem Jiřím Hahnerem a místostarostou Ing. Františkem Neradem. Přítomni byli též kurátor strašického muzea RNDr. Martin Lang a člen rady obce Mgr. Jiří Kantor. Pan poslanec Pospíšil byl seznámen s probíhajícími stavebními akcemi v obci, zejména s jejich financováním. Z důvodu svržení Topolánkovy vlády v tomto roce došlo k zániku tzv. Brdské vládní komise a vládou přislíbené finanční prostředky určené na rozvoj našeho regionu nemohou být uvolněny, přestože vládní usnesení v této věci je stále platné. Pan poslanec Pospíšil přislíbil, že v této záležitosti zaintervenuje u současného ministra financí. Pokud nebude úspěšný, bude ohroženo financování nákladných staveb v obci, zejména vodovodu a kanalizace na Huti. Účastníci jednání poté vykonali pochůzku po obci, během které si pan poslanec Pospíšil prohlédl stavbu zateplení základní školy a rekonstrukci budovy radnice. Rekonstrukci tzv. velitelské vily, základu Muzea Středního Podbrdska, panu poslanci okomentoval RNDr. Martin Lang. Následovala prohlídka základů geoparku a návštěva strašické knihovny. Při cestě zpět k radnici jsme obhlédli rekonstruované budovy bytovek. Pan poslanec Pospíšil se v krátké době do Strašic vrátil a zúčastnil se části kulturního programu, který probíhal během strašického posvícení. V sobotu se aktivně zúčastnil koncertu duchovní hudby, který pořádalo Místní sdružení Občanské demokratické strany ve Strašicích, když promluvil na úvod koncertu o životě a díle skladatele Georga Friedricha Händla. Dvěstěpadesátému výročí úmrtí tohoto velikána barokní hudby byl tentokrát koncert věnován. Informaci o probíhající rekonstrukci fresky v presbytáři kostela sv. Vavřince podal Ing. Václav Jiřička. Pan poslanec Pospíšil poté vyslechl část hudebních vystoupení na strašickém náměstí a zejména pozorně sledoval divadelní představení Král Ubu v podání divadelního spolku Prašivina. Na závěr své návštěvy Strašic pan poslanec po prohlášení Mě zajímá všechno zamířil do expozice drobného zvířectva, kde mu podal zasvěcené informace pan Jaroslav Macháček, předseda místní organizace Svazu chovatelů ve Strašicích. Na závěr je možno konstatovat, že zájem pana poslance JUDr. Jiřího Pospíšila o Rokycansko, a dnes je už možno říci zejména o Strašicko, je nebývalý. Pan poslanec je politikem, který svůj volební okrsek zná a důkladně se mu věnuje. Mgr. Jiří Kantor Pořádek ve Strašicích

15 Ing. František Nerad místostarosta V minulém Barňáku jsem popsal některé věci o nepořádku v obci. Není to tak, že všude je nepořádek, že všichni lidé dělají nepořádek. Je mnoho lidí, kteří se snaží a starat se i o cizí místa a zákoutí, zkrátka některé lidi štve neuklizená obec, neuklizená místa. Vzhledem k tomu, že pracovníci obce a brigádníci se starají o místa, která jsou obecní a jaksi v plánu údržby a úklidu, ovšem nejsme schopni uklidit všechno a všude, takže jsme velmi rádi, že jsou zde někteří lidé aktivní a sami se o okolí starají. Nechci psát o stavbách a místech, která chceme zkrášlit jako obec, ale o dalších místech, o které se starají lidé jaksi navíc, nezištně a z mého pohledu velmi dobře. Dnes bych se chtěl zaměřit na některá místa, která jsou opakem toho, co je špatné. Při procházkách na různých místech sleduji, jak se mění obec k lepšímu a určitě z toho mají i ostatní lidé radost. Není jich moc, ale staré dobré české přísloví říká: Nemusí pršet, stačí když kape! Jedním z míst, ze kterého mají určitě radost všichni občané Strašic je prostor kolem bývalého Kulturního domu. Ten, kdo by se zlobil na současného majitele tohoto objektu paní Vu Van Dung, by musel být asi velmi nesoudný, aby neuznal, že plocha před tímto objektem je horší než před půl rokem. A není to jen směrem na náves, ale i vzadu za kulturákem. Změna vzhledu této stavby určitě dělá radost většině lidí. Dalším místem, ze kterého je vidět přispění lidí ke zlepšení je plocha za zahrádkami na staďáku na Škvárově. Za přispění pana Kotrlíka a paní Senčákové byla upravena plocha za zahrádkami. Přestože to není lidem na očích, čiší z tohoto kouta obce radost a pozitivní vztah k našemu okolí. Možná, že k tomu také přispěla značka o zákazu skládkování, kterou sem instaloval Obecní úřad, ale zřejmě i občasné kontroly Obecní policie. Třetím místem, které si zaslouží pozornost je plocha staré kotelny v kasárnách. Před rokem jsme jej pronajali občanskému sdružení Paintball Club Brdy. Možná, že někdo namítne, že to je nesmysl, protože toto místo je zasviněné činností, která se zde odehrává, ale myslím, si, že toto zasvinění je pozitivní a toto místo žije a slouží k zábavě mnoha lidí, dokonce naši obec reprezentuje. Na toto místo se sjíždějí lidé odjinud a pozitivně se o tom vyjadřují a řekl bych, že nám jej závidí. Ne v každé obci lze zřídit takovéto hřiště a jako správci tohoto zařízení jsme rádi.

16 I v kasárnách jsou místa, která patří obci a starají se o ně lidé ze Strašic, kteří mají vedle těchto ploch své firmy. Jedním z nich je pan Václav Pospíšil, který se stará o veřejné prostranství před svojí firmou tak, aby se nemusel za svoji výrobnu stydět. Dokonce nevyžaduje ani od obce, aby mu to někdo přijel posekat. Nebo nájemci garáží pod bývalou VZK také nenosí na obec žádné lístečky s odpracovanými hodinami a okolí jejich garáží je osázeno květinami o které se starají a je zde stále vzorně uklizeno. Přitom pronájem těchto garáží je oproti jiným poměrně vysoký. V areálu kasáren jsou i místa soukromá, o která se vlastníci starají nadstandardně. Firma Danč Contract s.r.o. například. Travnaté plochy kolem bývalého štábu posádky jsou stále vzorně posekány a například i zbytkový materiál je uložen tak, aby nebudil pohoršení. Návrat pana Barny do hotelu Berten před kasárny také pozvedl tuto stavbu a její okolí o 1000 %. Devastace této stavby předcházejícím nájemcem byla k pláči, zejména pro ty, kteří jsme zažili v této restauraci po jejím otevření nadstandardní služby. Takže všechno je v lidech a na lidech. O prostorách kolem lékárny pana PharmDr Niebauera jsem toho v minulosti neotřelý pohled. Viz návrh na změnu vzhledu radnice, nebo bytovek. Chci věřit, že těch, o kterých jsem psal v minulém Barňáku bude ubývat a těch pečlivých a odpovědných bude přibývat. Není možné vyjmenovat všechny lidi, kteří se starají například o příkopy, chodníky, zelené plochy před svými domy na veřejném prostranství. Nechci tímto článkem někoho naštvat a tak jsem se snažil jmenovat jen ty, kteří své okolí neberou jako cizí, ale jako své v poněkud větší míře, než je u nás zvykem. Díky všem, kteří ke zlepšení přispívají. napsal dost. Byl první vlaštovkou pozitivního přístupu k veřejnému prostoru jaksi ve velkém. Plochy kolem kravína pana J. Stupky rovněž. Zkrátka příklady táhnou a dokládá to zlepšený pohled na Strašice. Parta lidí z Prahy, kteří opravili bývalou ozdravovnu před hřbitovem vedená Ing. Reidlem zaslouží jistě také pochvalu. Chceme tomu pomoci i ze strany obce, takže na úpravy veřejných ploch a objektů se snažíme přivést odborníky, kteří mají na tyto věci nový, Co se dělo v srpnu v muzeu

17 RNDr. Martin Lang Mgr. Tomáš Makaj Pokud se dal minulý měsíc nazvat hektickým, pak v srpnu nastalo přetížení, a to ve všech oblastech muzejního života. Vezměme to po pořádku. Předně skončily stavební práce na vile. Původně značně nevzhledný objekt je nyní připraven na instalace vnitřního vybavení. Dodavatelská firma S+H předala stavbu obci dne Vzhledem k původnímu účelu objektu datum velmi symbolické, i když nechtěně. Opravdu drobné nedodělky a opravy se řeší za pochodu. Do řešil kolektiv Obecního úřadu skutečně nelehký zpracování úkol 1. Etapové zprávy příjemce dotace od Regionálního operačního programu (ROP). V objektu velitelské vily již pracují sklenáři montující vitríny, truhláři postupně odevzdávají zrestaurovaný nábytek, montují se výstavní panely. Objekt je elektronicky zabezpečen a chystá se konečné navážení výstavního materiálu a instalace expozic. Stále se plnily sbírkové fondy. Přírůstková kniha obsahovala k rovných 700 přírůstkových čísel, což představuje již hodně přes tisícovku čísel inventárních. K těm regionálně zajímavým uveďme, že ihned po vyjití minulého Barňáku jsme obdrželi pěkný dar v podobě signované láhve mirošovského pivovaru, o kterou jsme veřejnost v minulém čísle prosili. Velmi pěkný dar do zoologického fondu představovaly kadavery listinohů letních.tito nadmíru vzácní a kriticky ohrožení členovci, poměrně blízcí dávným trilobitům, se v letošním roce hojně vyskytovali na jediné lokalitě v Brdech. Následkem rychlého vysýchání periodicky zaplavovaných tůněk, jež jsou jejich životním prostředím, došlo k úhynu určitého počtu jedinců. Čtyři jejich mrtvolky skončily v našich sbírkách. Do zoo fondu přibylo několik starších, ale slušně zachovalých starších dermoplastů (vycpanin). Z nich jmenujme velmi vzácného zástupce brdské rybniční aviofauny, poláka chocholačku. Dále přibylo káně lesní a krahujec obecný. Utěšeně se rozrůstala i sbírka makrovzorků horninových typů z Brd a okolí pro budoucí geopark. Do fondu militární se podařilo získat vojenskou truhlu z roku 1924 a Dále byly doplněny části stejnokrojů z období šedesátých let minulého století, které tvoří základ budoucí expozice v tzv. dřeváku. Místopisná část expozic byla doplněna o četné dobové dokumenty se vztahem k místnímu regionu. Národní technické muzeum nám potvrdilo smlouvu o zapůjčení některých předmětů z historie hornictví i krásného modelu Ukřižovaného od sochaře Bílka zhotoveného pro formu komárovské slévárny. V jednání je zápůjčka velkorozměrové fytofosilie od Západočeského muzea v Plzni. Muzeum se předvedlo veřejnosti i akcí pořádanou na posvícenskou neděli. V bojové ukázce, která vznikla na motivy předání strašických kasáren

18 od posádky Wehrmachtu do rukou českých povstalců v květnu 1945, se bylo opravdu na co dívat. Pod objektem dřevěné muzejní budovy vyrostl vojenský tábor, kde se předváděl život v německém a ruském polním ležení. Zájemci se mohli seznámit s německými bojovými vozidly ( obojživelník VW 166 Schwimmwagen, nákladní automobil Steyer v úpravě pro Wafen SS, americká Dogde v úpravě armády SSSR) a motocykly v různých bojových modifikacích ( BMW R- 71, M-72), dále byly vystaveny i ruční zbraně, pancéřové pěsti a kulomety. Ty se pak naplno rozeřvaly při vlastní zkomponované akci. Pořádali jsme ji ve spolupráci s Klubem vojenské historie (KVH) WEST Rokycany, KVH Wurm, KVH Příbram, KVH Doksy a KVH 18. pěší pluk Plzeň. Odpoledne s živou ukázkou navštívilo přes 300 diváků. Zapomenout bychom neměli ani na stěhování spousty provozního i expozičního materiálu z objektu bývalého kasárenského srubu do provizorních depozitářů. Náklaďák a souprava velké dodávky s vlekem se točil celkem třikrát. Akce proběhlá o víkendu by se nemohla uskutečnit bez pomoci dobrovolníků, kterým tímto srdečně děkujeme. Ačkoliv, jak je z výše uvedených řádek zřejmé, nebylo kam dříve skočit, nezastavila se ani vědecká práce. Náš pracovník připravoval obsáhlý příspěvek pro konferenci Věda a technika v českých zemích v letech , která se uskuteční v říjnu v Národním technickém muzeu v Praze. Příspěvek nese název Jak jsme (ne)měli vlastní rudu a bude se zabývat obdobím tzv. rudní křeče na počátku 50. let 20. století. Toto období pokusu o znovuotevírání starých ložisek sedimentárních železných rud přímo zasáhlo region Rokycanska a pochopitelně i okolí Strašic. O našem muzeu vyšel velmi pěkný článek od Dr. Vladislava Dudáka na jednom z nejčtenějších internetových serverů Týden.cz pod názvem Strašice aneb jak se rodí muzeum. Muzeum poprvé otevře veřejnosti své expozice tzv. 1. etapy, tj. v bývalé důstojnické vile, dne 25. září AUTOŠKOLA Zahájení kurzu v 16:00 UČEBNA V BUDOVĚ MŠ STRAŠICE Tel: Legenda o dávné vraždě četníka ožívá. V Mýtě a jeho okolí se z generace na generaci vypráví o skoro stopadesát let staré události, kterou byla vražda četníka Cížka. Ještě dnes se najdou zarytí obhájci jedné ze dvou variant popisujících, jak se zločin udál. Co se to tehdy stalo v místě se jménem "Studená kuchyně"? Je to úsek cesty z Dolniho Kařízku do Kařeza nacházející se proti Bechyňskému rybníku. Zde byl jednoho dne roku 1870 objeven krví zalitý, mrtvý četník Jan Čížek v té době starý 25 let. Opodál byl nalezen jakýsi chromý či beznohý (prostě pohybu neschopný) mrzák. Přirozeně, že byl podezírán ze spáchání vraždy, ale nepodařilo se mu ji prokázat už vzhledem k jeho nemohoucnosti. Až na smrtelné posteli se přiznal, že zločin spáchal tak, že když četník s ním cítil soucit a vzal ho na záda, aby ho odnesl do nejbližší

19 vesnice, vytáhl nůž a četníka podřízl.důvodem mělo být to, že ho kdysi před tím Čížek přistihl jako pachatele nějakého zločinu, snad pytláctví a jeho zmrzačení bylo důsledkem represe za tento zločin.podle jiné verze měl Čížek ve "Studené kuchyni" narazit na partu pytláků, proti které zakročil, ti jej přemohli a smrtelná zranění mu způsobili jeho vlastní šavlí. Tolik alespoň praví zápis o této události provedený na četnické stanici v Mýtě, o kterém příznivci prvé a tudíž odpůrci druhé varianty tvrdí, že byl pořízen až dodatečně. Zdá se, že prvá varianta má příznivců více, je tak zvláštní, neobvyklá, je tu střet soucitu a ohleduplnosti se sveřepou pomstychtivostí ústící do tragedie skoro antické. To druhé vyprávění je jednoduché a prosté, završené hrubým násilím spáchaným přesilou. Co také jiného se od takové sebranky, jako jsou pytláci, dá čekat. A jaké poslání je nám těmito příběhy z té dávné minulosti vysíláno.to záleží na jeho rozkódování osobností čtenáře.člověk netečný si to přečte, pomyslí si něco o pitomosti a na věc velice rychle zapomene.cynik v prvém přiběhu najde potvrzení toho, že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán.flegmatika druhý příběh utvrdí v přesvědčení, jak škodlivá je jakákoliv iniciativa. Zbytek si snad vyvolá obraz člověka, který je schopen pomoci bližnímu, či plnit svoji služební povinnost spontánně, tak jak to situace bezprostředně vyžaduje.to je to cenné, čeho bychom si měli na příběhu všimnout a ocenit. Mnohá povolání to přímo vyžadují, jejich průběh je obdobný příběhu Čížkovu, naštěstí většinou bez tak tragického konce. Zdravotníci pomáhající opilcům a odměnou jsou jim kopance a sprosté nadávky, hasiči při záchraně majetku a životů také nesmí váhat a policie ta má stejně jako v dobách Čížkových svoji funkčnost na této vlastnosti založenu. Vážený čtenář, pokud vůbec vydržel toto slohové cvičení čísti až sem, marně hledá důvod, proč čte o těchto zapomenutých událostech.proč čte dětinské úvahy, jimiž se autor snaží tuto zapomenutou událost křečovitě vpašovat do současnosti. Vysvětlení je prosté.čížek byl pochován na hřbitově v Mýtě. Jeho hrobu se nevyhnul zub času a za tu dobu jej i dost ohlodal. A tak se město Mýto rozhodlo hrob opravit. A teď přijde to, proč byl tento článek napsán. Opravený hrob bude slavnostně odhalen za účasti Policie ČR, která připraví pro přítomné drobnou ukázku.dalším důvodem, proč se slavnostního odhalení zúčastnit, bude přítomnost pana plk. Michala Dlouhého známého jako autora mnoha zajímavých článků o policejních případech a především jako duchovního otce scénářů k "Četnickým humoreskám", tolik oblíbenému seriálu nedávné doby. Pan plukovník přijede s několika kolegy, budou ustrojeni v dobových uniformách a bude i čestná salva.na závěr celé akce uspořádá pan plukovník besedu o seriálu a i o zajímavých policejních případech.a možná, že bude ještě další překvapení.na tuto slávu si čtenáře dovolujeme co nejsrdečněji pozvat. Slavnost proběhne v sobotu 19.září 2009 na hřbitově v Mýtě od 15 hod. Jan Auinger - místostarosta Mýta

20

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Září 2010 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Červen 2012 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za

Více

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský Barňák Březen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj (Redakce neodpovídá za obsahovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová

Více

Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Říjen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj, Eva Lexová (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků

Více

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší.

Barňák. Cena 5 Kč. Přísloví pro květen:jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší. Barňák Květen 2007 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XV MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Alena Dušková, Mgr. Tomáš Makaj Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Říjen 2011 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Barňák STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK

Barňák STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK Barňák Únor 2009 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj, Eva Lexová Internetová verze: Globalweb (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2. Vážení a milí spoluobčané,

Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2. Vážení a milí spoluobčané, IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2 úvodník Vážení a milí spoluobčané, zdravíme vás již v teplejších dnech na rozhraní jara a léta. Zmrzlí páni Pankrác, Servác a Bonifác se předvedli

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

Teplo z Lovochemie je již v celém městě

Teplo z Lovochemie je již v celém městě Město nechce zvyšovat daň z nemovitosti strana 2 Smlouva o dodávce tepla byla podepsána 27.7.2009 při příležitosti slavnostního zahájení stavby. Termín zahájení vytápění ve zkušebním provozu byl stanoven

Více

První Farmářský obchod zahájil provoz

První Farmářský obchod zahájil provoz informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 3 červen 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA jhrákulasevíce přiblíží divákům - str.1 2 j Něchtěné dárky ve schránkách str.7 j Netradiční

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 4 22. ÚNOR 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MASOPUST 2013 Jelikož jsem členkou folklorního souboru Dykyta z Krásné Lípy, která spolupořádá s městem Varnsdorf

Více

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím.

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 7 8/2009 Ročník XIV Zdarma Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Před měsícem jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované náměstí. Akce byla spojena s oslavami 530. výročí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Redakce Zpravodaje.......................................... 2 Slavnostní otevření zrekonstruované budovy

Více

... ... 2/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Kontakty ze sociální oblasti. ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba?

... ... 2/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Kontakty ze sociální oblasti. ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba? 2/2012 měsíčník Roztok a Žalova.......... Kontakty ze sociální oblasti ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba? Co bude dál s duchem žalovského hřiště? Kvalita Odrazu Charta 77 v Roztokách Malé historické

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

Slezskoostravské. O kapli v Antošovicích. strana 2 strana 3 strana 6 strana 7 Věřící z Kunčiček přivezli z Padovy ostatky sv.

Slezskoostravské. O kapli v Antošovicích. strana 2 strana 3 strana 6 strana 7 Věřící z Kunčiček přivezli z Padovy ostatky sv. Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII říjen 2010 zdarma Dušičky jsou za dveřmi Rozhovory s místostarosty

Více

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je z počátku 80. let. Celý areál dlouhá léta přežíval,

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč měsíčník města září 2012 cena 10 Kč Léto končí (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie...str. 11 strana 1 Školství... str. 12 Kultura... str. 14 Co vás

Více

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 18 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2012 Flétnová soutěž

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 18 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2012 Flétnová soutěž cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 18 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2012 NOVOMĚSTSKÉ NOVINY Vážení čtenáři, jaro začíná klepat na dveře, a tak přichází další číslo Novoměstských novin. Hlavním

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více