Vnitřní předpis č. I/6/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis č. I/6/2014"

Transkript

1 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení II. Zadávací řízení III. Příprava zadávacích řízení IV. Postup při zadávání veřejných zakázek V. Specifikace veřejných zakázek malého rozsahu VI. Povinnosti odborů MěÚ VII. Elektronizace výběrových řízení VIII. Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 Finanční limity veřejných zakázek Příloha č. 2 Seznam došlých nabídek vzor Příloha č. 3 Potvrzení o doručení vzor Příloha č. 4 Protokol o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 5 Tabulka nabídek k Protokolu o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 6 Prohlášení o mlčenlivosti vzor Příloha č. 7 Prohlášení o nepodjatosti vzor Příloha č. 8 Rozhodnutí zadavatele vzor Příloha č. 9 Plná moc zadavatele vzor Příloha č.10 Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami vzor Příloha č.11 Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek vzor Zpracovatel: Vydala: Schválila Účinnost Ing. Bohumil Klicpera místostarosta Rada města Čelákovice Rada města Čelákovice usnesením č. 7/2014/358 ze dne

2 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 města Čelákovice Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Rada města Čelákovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, projednala a schválila svým usnesením č. 7/2014/358 ze dne tento vnitřní předpis (dále jen VP). I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle ZVZ, musí být realizována na základě písemné smlouvy. (2) Město Čelákovice je dle ZVZ veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ), kterého navenek zastupuje starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele, a funkci výkonného orgánu plní Rada města Čelákovice. (3) Zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ a tohoto VP dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. (4) Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. (5) Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty bez daně z přidané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Finanční limity (prahové hodnoty) veřejných zakázek podle předmětu a výše předpokládané hodnoty stanoví ZVZ a prováděcí právní předpis. Finanční limity jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto VP. II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (1) ZVZ upravuje tyto druhy zadávacích řízení a) otevřené řízení ( 27), b) užší řízení ( 28), c) jednací řízení s uveřejněním ( 29), d) jednací řízení bez uveřejnění ( 34), e) soutěžní dialog ( 35), f) zjednodušené podlimitní řízení ( 38). 1

3 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice (2) Podmínky a postupy uvedených zadávacích řízení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek stanoví ZVZ. (3) Podmínky a postupy zadávacího řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu stanoví tento VP, uveřejňování smluv řeší ZVZ (viz 147a). III. PŘÍPRAVA ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ (1) Zadávání veřejných zakázek na základě schváleného rozpočtu města pro daný rok zajišťuje příslušný odbor Městského úřadu Čelákovice (dále jen zadávající odbor ), který spravuje příslušnou skupinu či její část dle rozpočtové skladby, pokud zadavatel nestanoví jinak. (2) Zadávající odbor, který hodlá pořídit plnění, je povinen: - určit podle definice a pojmových znaků, zda jde o veřejnou zakázku, - určit druh veřejné zakázky podle jejího předmětu, - stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, - zjistit, zda nelze použít výjimku ze ZVZ, - zdůvodnit účelnost a podmínky veřejné zakázky, tj. přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele i stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií a způsobu hodnocení nabídek, - přidělit každé veřejné zakázce, v předpokládané ceně Kč bez DPH a vyšší, spisovou značku ve formátu VZ_CEL_XX_RRRR_YY, přičemž: VZ CEL XX konstantní symbol, zkratka veřejné zakázky konstantní symbol, zkratka města Čelákovice proměnný symbol, doplňuje se číslo příslušného odboru dle Organizačního řádu MěÚ RRRR proměnný symbol, doplňuje se rok YY proměnný symbol, doplňuje se pořadové číslo zakázky příslušného odboru - zadat každou Výzvu na veřejnou zakázku v předpokládané ceně Kč a vyšší do elektronického systému spisové služby (3) Zadávající odbor nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně. (4) Předpokládanou hodnotu stanoví zadávající odbor v souladu s pravidly stanovenými v ZVZ a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel 2

4 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. (5) Zadávající odbor předkládá zadavateli návrh na druh zadávacího řízení včetně podmínek pro konkrétní veřejnou zakázku včetně zdůvodnění její účelnosti i podmínek, dále návrh Oznámení či Výzvy, a to u veřejných zakázek s předpokládanou cenou do Kč bez DPH starostovi města nebo radou města pověřené osobě zadavatele, nad tuto hodnotu radě města. (6) Zadávající odbor u zvláště složitých podlimitních zadávacích řízení a u zadávacích řízení nadlimitních i významných zakázek předkládá zadavateli návrh, zda se tento při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh podle ZVZ nechá zastupovat jinou osobou, která bude splňovat požadavek nepodjatosti podle ZVZ a nebude se účastnit příslušného zadávacího řízení. IV. POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (1) Zadávající odbor na základě pověření resp. plné moci (tiskopis viz Příloha č. 9) vydaného starostou města nebo radou města pověřenou osobou zadavatele zahájí zadávací řízení jednotlivé veřejné zakázky dle uvedené příslušné položky ve schváleném rozpočtu města. (2) Zadávací řízení zajišťuje zadávající odbor vlastními zaměstnanci dle postupů jednotlivých způsobů zadávacího řízení stanovených ZVZ a tímto VP. Při realizaci zadávacích řízení, u kterých zadavatel rozhodl, že se při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto řízením nechá zastupovat jinou osobou, zabezpečuje zadávací odbor veškerou potřebnou administraci mezi ní a zadavatelem. (3) Zadávající odbor zveřejňuje v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou veškerou dokumentaci povinnou k uveřejnění na profilu zadavatele nebo ve Věstníku VZ dle ZVZ a tohoto VP. (4) Zadávající odbor informuje odbor starosty (pracoviště podatelny) u každé veřejné zakázky s přidělenou spisovou značkou o způsobu označení obálek s nabídkami a termínu jejich předložení, se současným předáním tiskopisů Seznam nabídek (tiskopis viz Příloha č. 2) a Potvrzení o doručení (tiskopis viz Příloha č. 3). (5) Zadávající odbor nejpozději do 5 dní před datem otvírání obálek příslušné zakázky předkládá dle čl. V tohoto VP návrh na jmenování komisí, a to pro otvírání obálek (dále jen obálková komise) a pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen hodnoticí komise) v počtů členů a jejich náhradníků včetně členů s odborností v souladu se ZVZ a tímto VP. 3

5 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice (6) Členové obálkové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi, před prvním jednání komise, resp. na počátku jednání podepíší Prohlášení o mlčenlivosti (tiskopis viz Příloha 6). (7) O otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě sepisuje obálková komise protokol o otevírání obálek (tiskopisy viz Příloha č. 4 a Příloha č. 5). U každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle ZVZ (viz 71 odst. 10). (8) Členové hodnoticí komise nesmějí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmějí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmějí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnoticí komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli, tzv. Prohlášení o nepodjatosti (tiskopis viz Příloha č. 7), a to na počátku prvního jednání hodnoticí komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnoticí komisi přítomen. Pro tento účel sdělí zadavatel členovi hodnoticí komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky. Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnoticí komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který v takovém případě vyloučí člena hodnoticí komise z další účasti v hodnoticí komisi. Vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnoticí komise, postupuje obdobně. V takových případech vyzve předseda hodnoticí komise k činnosti v hodnoticí komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka. (9) Členové hodnoticí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v hodnoticí komisi, před prvním jednání komise, resp. na počátku jednání podepíší Prohlášení o mlčenlivosti (tiskopis viz Příloha 6). To platí obdobně i pro jiné osoby, které byly na jednání přizvány veřejným zadavatelem nebo hodnoticí komisí. (10) Výsledky hodnocení nabídek na splnění každé veřejné zakázky s předpokládanou cenou vyšší než Kč bez DPH předkládá zadávající odbor k rozhodnutí radě města. (11) Vyhodnocení nabídek na splnění veřejné zakázky zajistí zadávající odbor tak, že hodnoticí komisi předá všechny nabídky a veškerou dokumentaci zpracovanou k této veřejné zakázce. Jednání hodnoticí komise probíhá podle ZVZ (viz zejména 75 a násl.). Zadávající odbor převezme od komise protokol či zprávu o posouzení a hodnocení nabídek spolu s veškerou předanou zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky. V případě veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou do Kč bez DPH zpracuje zadávací odbor na základě předložené zprávy hodnoticí komise podklad včetně zdůvodnění pro rozhodnutí starosty nebo radou města pověřené osoby zadavatele, (kteří o výběru nejvhodnější nabídky rozhodnou). 4

6 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice V případě veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou nad Kč bez DPH a zakázky zadávané v dikci ZVZ zpracuje zadávací odbor na základě předloženého protokolu či zprávy zpracuje podklad včetně zdůvodnění pro jednání rady města spolu s návrhem usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na splnění veřejné zakázky a předloží ji odboru starosty k zařazení do programu jednání rady města. (12) Starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele podepíše rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to na základě usnesení rady města, u zakázek malého rozsahu s předpokládanou cenou do Kč bez DPH na základě doporučení zprávy hodnoticí komise a podkladu se zdůvodněním zadávajícího odboru. (rozhodnutí starosty nebo Radou města pověřené osoby zadavatele.) Na základě těchto dokumentů zajistí zadávající odbor vše potřebné k plnění zakázky, a to od uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem ve stanovené lhůtě včetně příslušných zveřejnění až po vlastní realizaci díla anebo v negativním případě zrušení zadávacího řízení v souladu se ZVZ a tímto VP. (13) Kompletní dokumentaci o průběhu veřejné zakázky ukládá zadávající odbor do spisovny MěÚ k následné archivaci nejpozději do 6 měsíců po splnění veřejné zakázky. V. SPECIFIKACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (1) U veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky či služby s předpokládanou cenou nižší než Kč bez DPH nebo na stavební práce s předpokládanou cenou nižší než Kč bez DPH zadávající odbor zašle výzvu jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky, popřípadě s dalšími podmínkami plnění, pokud nemá již k dispozici aktuální cenové nabídky. Zadávající odbor tedy rozhoduje o přímém zadání zakázky za cenu obvyklou na základě zkušeností a informací o trhu, a to vesměs formou objednávky, kterou podepisuje do výše svého zmocnění vedoucí zadávajícího odboru a nad tento limit starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele. (2) Na plnění veřejné zakázky malého rozsahu přesahující finanční limit Kč bez DPH musí být uzavřena příslušná smlouva. (3) U veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky či služby s předpokládanou cenou vyšší než Kč nebo na stavební práce s předpokládanou cenou vyšší než Kč bez DPH a menší než Kč bez DPH vzejde zhotovitel z výběrového řízení, které na základě pověření vydaného starostou města zahájí zadávající odbor. Výběrové řízení je zadávací řízení uskutečňované formou Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. Zadávající odbor si v zadávacím řízení formou Výzvy k předložení cenové nabídky vyžádá nejméně od 3 zájemců písemnou nebo elektronickou nabídku na splnění předmětné veřejné zakázky, přičemž 5

7 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 kalendářních dní ode dne odeslání Výzvy dodavatelům. Na základě návrhu zadávajícího odboru na jmenování komisí ve smyslu čl. IV. odst. (5) tohoto VP starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele stanoví složení obou komisí obálkové v počtu 3 členů a jejich náhradníků, hodnoticí v minimálním počtu 3 členů a jejich náhradníků. Vyhodnocení nabídek na splnění veřejné zakázky zajistí zadávající odbor obdobně dle čl. IV. odst. (11) tohoto VP. (4) U veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou cenou vyšší než Kč a menší než stanovený limit bez DPH pro zakázky malého rozsahu vzejde zhotovitel z výběrového řízení, které na základě pověření vydaného starostou města nebo radou města pověřenou osobou zadavatele zahájí zadávající odbor. Zadávající odbor si v zadávacím řízení vyžádá nejméně od 3 zájemců písemnou nebo elektronickou nabídku na splnění předmětné veřejné zakázky, a to formou Výzvy k předložení cenové nabídky a k prokázání kvalifikace, která bude obsahovat i údaje o kritériích rozhodných pro zadání zakázky i možnost zrušení zadávacího řízení, přičemž doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 kalendářních dní ode dne odeslání Výzvy dodavatelům. Výzva včetně zadávací dokumentace min. její textové části bude v den odeslání zájemcům zveřejněna na profilu zadavatele města Čelákovice. Na základě návrhu zadávajícího odboru na jmenování komisí ve smyslu čl. IV. odst. (5) tohoto VP starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele stanoví složení obou komisí obálkové v počtu 3 členů a jejich náhradníků, hodnoticí v minimálním počtu 3 členů a jejich náhradníků, přičemž alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému předmětu zakázky. Vyhodnocení nabídek na splnění veřejné zakázky zajistí zadávající odbor obdobně dle čl. IV. odst. (11) tohoto VP. (5) Další postup je obdobný postupu dle čl. IV. odst. (12) a (13) tohoto VP. (6) Dle ZVZ (viz 147a) se zakládá povinnost zadavatele zveřejňovat smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena za plnění přesáhne Kč bez DPH, kterou zajišťuje zadávající odbor. VI. POVINNOSTI ODBORŮ MěÚ (1) Odbor starosty zabezpečí příjem obálek s nabídkami na splnění veřejné zakázky s přidělenou spisovou značkou na podatelně MěÚ Čelákovice následovně: a) stanoveným způsobem označené obálky nebudou podatelnou otevírány, 6

8 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice b) každou došlou nabídku na obálce mimo běžného označení pro evidenci pošty označí ještě pořadovým číslem, datem a hodinou doručení a řádně zapíše do Seznamu nabídek, c) při osobním doručení nabídky vydá doručiteli řádně vyplněné Potvrzení o doručení, d) nabídky doručené osobně po uplynutí lhůty pro podání nabídek již převezme s upozorněním na tuto skutečnost a na uvedené obálce bude uveden termín a čas doručení potvrzený podpisem doručovatele a přejímajícího pracovníka, shodné údaje budou uvedeny i v Seznamu nabídek, a to v odstavci po termínu doručených nabídek, e) neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek předá veškeré doručené nabídky včetně vyplněného Seznamu nabídek zadávajícímu odboru, g) nabídky doručené poštou později předá neotevřené s vyznačením data včetně času doručení zadávajícímu odboru. (2) Informatik MěÚ (resp. příslušný odbor) zodpovídá za správu profilu zadavatele i software zadávacích řízení veřejných zakázek. (3) Informatik MěÚ (resp. příslušný odbor) zabezpečuje povinnost uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle ZVZ a tohoto VP. (4) Zadávající odbor odpovídá za rozsah a náplň všech textů, které v souladu se ZVZ a tímto VP bezodkladně uveřejňuje na profilu zadavatele nebo ve Věstníku VZ. Jednotlivé veřejné zakázky jsou na profilu zadavatele přehledně vedeny pod spisovou značkou dle čl. III odst. (2) tohoto VP a stejným způsobem jsou označována i veškerá uveřejnění vztahující se k dané veřejné zakázce. (5) Zadávající odbor průběžně kontroluje jednotlivá uveřejnění k veřejným zakázkám, spadající do jeho kompetence. VII. ELEKTRONIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ (1) Při elektronizaci výběrových řízeních či nákupních procesů lze jako prostředek pro hodnocení nabídek využít elektronickou aukci použitím ověřeného e-aukčního software postaveného na internetových technologiích. Tento SW nástroj musí splňovat požadavky transparentnosti, zpětné doložitelnosti jednotlivých kroků výběru nabídek i uchování dat v nezměnitelné podobě po dobu min. 10 let a zabezpečovat výsledné protokoly včetně záznamů veškerých kroků zadavatele i dodavatelů v e-aukci. (2) Protokol hodnocení z e-aukce zadávající odbor předkládá k rozhodnutí radě města. 7

9 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Tento Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem následujícím po dni schválení radou města Čelákovice. (2) Tímto Vnitřním předpisem se ruší Směrnice č. I/1/2014 MěÚ Čelákovice ze dne Přílohy: Příloha č. 1 Finanční limity veřejných zakázek Příloha č. 2 Seznam došlých nabídek vzor Příloha č. 3 Potvrzení o doručení vzor Příloha č. 4 Protokol o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 5 Tabulka nabídek k Protokolu o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 6 Prohlášení o mlčenlivosti vzor Příloha č. 7 Prohlášení o nepodjatosti vzor Příloha č. 8 Rozhodnutí zadavatele vzor Příloha č. 9 Plná moc zadavatele vzor Příloha č.10 Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami vzor Příloha č.11 Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek vzor V Čelákovicích dne PhDr. Zdeňka Tichá starostka města Čelákovice 8

10 Příloha č. 1 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Finanční limity veřejných zakázek (1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu: Kč u dodávek Kč u služeb Kč u stavebních prací (2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty činí nejméně a nedosáhne finančního limitu: Kč a nedosáhne Kč u dodávek Kč a nedosáhne Kč u služeb Kč a nedosáhne Kč u stavebních prací (3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty nedosáhne finančního limitu: Kč u dodávek Kč u služeb Kč u stavebních prací (4) Významnou veřejnou zakázkou dle ZVZ se rozumí taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty činí nejméně: Kč. (5) Zjednodušeného podlimitního řízení lze použít pro zadání (a) podlimitní veřejné zakázky na dodávky či podlimitní veřejné zakázky na služby (b) nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesáhne Kč.

11 Příloha č. 2 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Seznam nabídek MĚSTO ČELÁKOVICE Seznam došlých nabídek na zajištění veřejné zakázky VZ_CEL_XX_RRRR_YY Zveřejněno na profilu zadavatele nebo Věstníku VZ dne:.... Heslo na obálce: Neotvírat VZ_CEL_XX_RRRR_YY Uzávěrka nabídek: dne:.. hodin: Došlé nabídky: poř. číslo nabídku podal: dne: hod: podpis Po termínu doručeny nabídky: Uchazeč den hodina doručil převzal 1. 2.

12 Příloha č. 3 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Potvrzení o doručení MĚSTO ČELÁKOVICE Potvrzení o doručení: Potvrzujeme osobní doručení nabídky na veřejnou zakázku VZ_CEL_XX_RRRR_YY Pořadové číslo nabídky: Datum doručení: Čas doručení: Doručeno uchazečem (firmou):... Razítko, podpis

13 Příloha č. 4 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Protokol o otvírání obálek M ě s t o Č e l á k o v i c e Protokol o otevírání obálek s nabídkami VZ_CEL_XX_RRRR_YY Obálky s nabídkami byly doručeny z podatelny MěÚ uzavřené, nepoškozené, správně označené. Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém jí byly podatelnou MěÚ doručeny a zapsány do seznamu nabídek, který tvoří nedílnou součást tohoto protokolu. Otevírání obálek bylo započato dne. v... hodin. Nabídka č. 1 Obchodní jméno... Sídlo... Nabídková cena... Varianty uvedeny ANO NE Nabídka vyhověla kontrole úplnosti ANO NE Nabídka zpracována v požadovaném jazyku ANO NE Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO NE Počet listů nabídky... Nabídka č. 2 Obchodní jméno... Sídlo... Nabídková cena... Varianty uvedeny ANO NE Nabídka vyhověla kontrole úplnosti ANO NE Nabídka zpracována v požadovaném jazyku ANO NE Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO NE Počet listů nabídky... Nabídka č. 3 Obchodní jméno... Sídlo...

14 Nabídková cena... Varianty uvedeny ANO NE Nabídka vyhověla kontrole úplnosti ANO NE Nabídka zpracována v požadovaném jazyku ANO NE Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO NE Počet listů nabídky... Po skončení lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno... nabídek s těmito časovými údaji o doručení: Nabídka č. 4 den... v... hodin Nabídka č. 5 den... v... hodin. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Další účastníci otevírání obálek: Podpis účastníka Obchodní jméno uchazeče nebo jeho zástupce Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne... v... hodin. Všechny nabídky doručené ve stanovené lhůtě byly v rámci činnosti komise otevřeny. Z údajů obsažených v nabídkách komise zpracovala pro potřeby jednání hodnoticí komise souhrnnou tabulku obsahující hlavní údaje všech předložených nabídek, která je nedílnou částí tohoto protokolu. V Čelákovicích dne podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise

15 Příloha č. 5 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Tabulka nabídek nedílná příloha Protokolu o otvírání obálek Hlavní údaje jednotlivých nabídek VZ_CEL_XX_RRRR_YY Nab.č. Uchazeč Spl. podmínky Nab. cena Kč Zár. doba měs. Termín plnění Reference Poznámka

16 Příloha č. 6 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Prohlášení o mlčenlivosti Prohlášení o mlčenlivosti VZ_CEL_XX_RRRR_YY Jako člen obálkové komise či člen hodnoticí komise nebo jako osoba, která byla na jednání komise přizvána veřejným zadavatelem nebo hodnoticí komisí p r o h l a š u j i, že jsem si vědom své povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v komisi pro otvírání obálek či komisi pro posouzení a hodnocení nabídek shora uvedené veřejné zakázky podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise podpis přizvané osoby podpis přizvané osoby podpis přizvané osoby V Čelákovicích dne:...

17 Příloha č. 7 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Prohlášení o nepodjatosti Čestné prohlášení o nepodjatosti člena hodnoticí komise na veřejnou zakázku VZ_CEL_XX_RRRR_YY Jako člen komise pro hodnocení nabídek na splnění shora uvedené veřejné zakázky p o t v r z u j i, že mi zadavatel sdělil před prvním jednáním komise, resp. na počátku jednání, na němž jsem poprvé v hodnoticí komisi přítomen, identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky, a na základě toho p r o h l a š u j i, (1) že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjat, (2) ani jsem se nepodílel na zpracování nabídky, (3) se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mi nevzniká žádná osobní výhoda nebo újma, (4) nemám žádný osobní zájem na zadání veřejné zakázky, (5) s uchazeči mě nespojuje žádný osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr, (6) že pokud vznikne důvod k mé podjatosti v průběhu činnosti hodnoticí komise, bezodkladně tuto skutečnost oznámím zadavateli.... / / dat. narození podpis člena komise... / / dat. narození podpis člena komise... / / dat. narození podpis člena komise... / /dat. narození podpis člena komise... / /dat. narození podpis člena komise... / /dat. narození podpis přizvaného poradce V Čelákovicích dne:...

18 MĚSTO Č ELÁKOVICE Město Čelákovice starosta Z D E Č.j. vyřizuje: Čelákovice dne VZ_CEL_XX_RRRR_YY Název veřejné zakázky Ve smyslu Vnitřního předpisu č. I/6/2014 Města Čelákovic Vám předáváme písemnou zprávu pořízenou Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek o posouzení a hodnocení nabídek shora uvedené veřejné zakázky, včetně veškeré dokladové dokumentace zadávacího řízení. Současně předkládáme k rozhodnutí návrh na výběr nejvhodnější nabídky na splnění zakázky, tj. jako nejvhodnější nabídku na splnění shora uvedené zakázky vybrat nabídku uchazeče: Název firmy, adresy jejího sídla a IČ Tento návrh odpovídá závěrům Komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jméno a příjmení Vedoucí příslušného odboru Přílohy: dle textu Rozhodnutí statutárního zástupce zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel s předloženým návrhem výběru nejvhodnější nabídky: souhlasí nesouhlasí Nesouhlasí z důvodu: Zadavatel dále ukládá zadávacímu odboru MěÚ Čelákovice zajistit další potřebné kroky k realizaci zakázky. V Čelákovicích dne DD. MM. RRRR starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele Příloha č. 8 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Rozhodnutí zadavatele

19 MĚSTO Č ELÁKOVICE Městský úřad Čelákovice Vedoucí odboru Z D E Čelákovice dne Plná moc Pověřuji pana paní (jméno, příjmení), vedoucího Odboru (název) Městského úřadu Čelákovice, k výkonu zadávacích činností veřejné zakázky (druh dle předmětu zakázky /dodávky služby stavební práce/ a dle výše předpokládané hodnoty /nadlimitní podlimitní malého rozsahu/) (název veřejné zakázky) VZ_CEL_XX_RRRR_YY pro výběr zhotovitele v souladu s vnitřním předpisem města č. I/6/2014 a na základě schválené Zadávací dokumentace usnesením Rady města Čelákovic č... ze dne DD. MM. RRRR. starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele..

20 MĚSTO ČELÁKOVICE Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) Jméno, příjmení 4) Jméno, příjmení 4N) Jméno, příjmení 5) Jméno, příjmení 5N) Čelákovice dne DD. MM. RRRR Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami Pro otvírání obálek s nabídkami ve věci veřejné zakázky (typ a druh) VZ_CEL_XX_RRRR_YY (Název veřejné zakázky) jmenuji komisi ve složení: člen: náhradník: Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) První jednání komise se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice v I. II. patře budovy č. p. 1 na náměstí 5. května dne DD. MM. RRRR v HH:MM hodin. starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele.. Příloha č. 10 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Jmenování obálkové komise

21 MĚSTO ČELÁKOVICE Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) Jméno, příjmení 4) Jméno, příjmení 4N) Jméno, příjmení 5) Jméno, příjmení 5N) Čelákovice dne DD. MM. RRRR Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek Pro posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky /typ a druh/ jmenuji komisi ve složení: VZ_CEL_XX_RRRR_YY (Název veřejné zakázky) člen: náhradník: Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) Jméno, příjmení 4) Jméno, příjmení 4N) Jméno, příjmení 5) Jméno, příjmení 5N) )* případně člen (náhradník) s odborností k předmětu veřejné zakázky První jednání komise se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice v I. II. patře budovy č. p. 1 na náměstí 5. května dne DD. MM. RRRR v HH:MM hodin. starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele.. Příloha č. 11 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Jmenování hodnoticí komise

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Město Hranice QS 74-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK QS 74-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Ing.Dagmar

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy Obec Přílepy, Přílepy čp.46, PSČ 270 01 Kněževes okres Rakovník, IČ 00639958 Vnitřní Směrnice č.1/2012 Směrnice o zadávání veřejných zakázek především malého rozsahu. Zakázky tzv. malého rozsahu (tedy

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. 15/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Garant: Rozsah působnosti: Ing. Pavel Synek Zaměstnanci MČ zařazení do

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Schválil Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4

SM-03 K zadávání veřejných zakázek. Určeno pro: celou organizaci 4.14.8, 4.14.13, 4.14.20, 4.17.2, 4.20, 4.21.3, 4.24.4 LESY hl. m. PRAHY, příspěvková organizace Práčská 1885. 106 00 Praha 10 - Záběhlice Evidenční číslo SMĚRNICE SM-03 Téma: K zadávání veřejných zakázek u organizace Lesy hl.m.prahy verze č.: 06 Počet příloh:

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2014

Vnitřní směrnice č. 1/2014 Vnitřní směrnice č. 1/2014 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Pavlína Pleslová Štěpánka Slezáková Obec: Záměl IČO: 00275531 Adresa: Záměl čp. 158, Směrnici zpracoval: Š. Slezáková,

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2

SMĚRNICE č. 03/2015. Obsah Úvodní ustanovení... 2 Článek 1 - Rozdělení veřejných zakázek...2 SMĚRNICE č. 03/2015 Zpracoval: Schválil: Ing. Jiří Furik, tajemník MěÚ Rýmařov, Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR Ing. Petr Klouda, starosta města Dne: účinnost 26.6.2015 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ČÁST A Předmět úpravy, obecná ustanovení 1. Směrnice Rady Libereckého

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi ČÍSLO: SM/18/RK ZMĚNA Č.: 6 PLATNOST

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Základní škola U Lesa Nový bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č.J.: ZŠ LES 156 /2014 Spisový znak 1.2.1 Skartační znak V 05 Vypracoval:

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2 /2014 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. tajemník Městského úřadu Kroměříž Ing. Soňa Mertová pověřená vedením odboru rozvoje města Ing.

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje S M Ě R N I C E č. 3 Rady Královéhradeckého kraje Rada Královéhradeckého kraje stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen Zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 18/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 15 ze dne 14.01.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné nadlimtní zakázky

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu: Druh zakázky podle předpokládané hodnoty: dodávka investice a terénní úpravy

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZACE Č. 10/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená usnesením č. 2256/R78/13 Rady města Uherský Brod dne 12.06.2013 (dále jen směrnice ) Článek 1. Předmět

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 394 Sbírka zákonů č. 55 / 2012 55 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den,

V Praze dne 23. 8. 2012. Dobrý den, V Praze dne 23. 8. 2012 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Projektová dokumentace, inženýrská činnost a průzkumy Dům s malometrážními

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení vnitřní správy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: 4875/0/Ma SPIS. ZN.: OVS-4576/0 VYŘIZUJE / ÚTVAR: Petr Mareček / OVS TELEFON: 556 879 45; 60 965 9 E-MAIL:

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Klimkovice Směrnice č. 4/2014 o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje způsob

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní

Tabulka č. 1 Druh veřejné zakázky. Veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty v Kč bez DPH Malého rozsahu Podlimitní Nadlimitní INTERNÍ SMĚRNICE OBCE STŘEDOKLUKY č. 1/2015 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona o veřejných zakázkách Novela zákona o veřejných zakázkách Mgr. Štěpán Mátl odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek (Solenice) říjen 2012 Obsah školení 1. Úvod 2. 15 dosavadních

Více