Vnitřní předpis č. I/6/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis č. I/6/2014"

Transkript

1 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení II. Zadávací řízení III. Příprava zadávacích řízení IV. Postup při zadávání veřejných zakázek V. Specifikace veřejných zakázek malého rozsahu VI. Povinnosti odborů MěÚ VII. Elektronizace výběrových řízení VIII. Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 Finanční limity veřejných zakázek Příloha č. 2 Seznam došlých nabídek vzor Příloha č. 3 Potvrzení o doručení vzor Příloha č. 4 Protokol o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 5 Tabulka nabídek k Protokolu o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 6 Prohlášení o mlčenlivosti vzor Příloha č. 7 Prohlášení o nepodjatosti vzor Příloha č. 8 Rozhodnutí zadavatele vzor Příloha č. 9 Plná moc zadavatele vzor Příloha č.10 Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami vzor Příloha č.11 Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek vzor Zpracovatel: Vydala: Schválila Účinnost Ing. Bohumil Klicpera místostarosta Rada města Čelákovice Rada města Čelákovice usnesením č. 7/2014/358 ze dne

2 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 města Čelákovice Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Rada města Čelákovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, projednala a schválila svým usnesením č. 7/2014/358 ze dne tento vnitřní předpis (dále jen VP). I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle ZVZ, musí být realizována na základě písemné smlouvy. (2) Město Čelákovice je dle ZVZ veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ), kterého navenek zastupuje starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele, a funkci výkonného orgánu plní Rada města Čelákovice. (3) Zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ a tohoto VP dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. (4) Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. (5) Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty bez daně z přidané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Finanční limity (prahové hodnoty) veřejných zakázek podle předmětu a výše předpokládané hodnoty stanoví ZVZ a prováděcí právní předpis. Finanční limity jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto VP. II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (1) ZVZ upravuje tyto druhy zadávacích řízení a) otevřené řízení ( 27), b) užší řízení ( 28), c) jednací řízení s uveřejněním ( 29), d) jednací řízení bez uveřejnění ( 34), e) soutěžní dialog ( 35), f) zjednodušené podlimitní řízení ( 38). 1

3 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice (2) Podmínky a postupy uvedených zadávacích řízení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek stanoví ZVZ. (3) Podmínky a postupy zadávacího řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu stanoví tento VP, uveřejňování smluv řeší ZVZ (viz 147a). III. PŘÍPRAVA ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ (1) Zadávání veřejných zakázek na základě schváleného rozpočtu města pro daný rok zajišťuje příslušný odbor Městského úřadu Čelákovice (dále jen zadávající odbor ), který spravuje příslušnou skupinu či její část dle rozpočtové skladby, pokud zadavatel nestanoví jinak. (2) Zadávající odbor, který hodlá pořídit plnění, je povinen: - určit podle definice a pojmových znaků, zda jde o veřejnou zakázku, - určit druh veřejné zakázky podle jejího předmětu, - stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, - zjistit, zda nelze použít výjimku ze ZVZ, - zdůvodnit účelnost a podmínky veřejné zakázky, tj. přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele i stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií a způsobu hodnocení nabídek, - přidělit každé veřejné zakázce, v předpokládané ceně Kč bez DPH a vyšší, spisovou značku ve formátu VZ_CEL_XX_RRRR_YY, přičemž: VZ CEL XX konstantní symbol, zkratka veřejné zakázky konstantní symbol, zkratka města Čelákovice proměnný symbol, doplňuje se číslo příslušného odboru dle Organizačního řádu MěÚ RRRR proměnný symbol, doplňuje se rok YY proměnný symbol, doplňuje se pořadové číslo zakázky příslušného odboru - zadat každou Výzvu na veřejnou zakázku v předpokládané ceně Kč a vyšší do elektronického systému spisové služby (3) Zadávající odbor nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně. (4) Předpokládanou hodnotu stanoví zadávající odbor v souladu s pravidly stanovenými v ZVZ a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel 2

4 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. (5) Zadávající odbor předkládá zadavateli návrh na druh zadávacího řízení včetně podmínek pro konkrétní veřejnou zakázku včetně zdůvodnění její účelnosti i podmínek, dále návrh Oznámení či Výzvy, a to u veřejných zakázek s předpokládanou cenou do Kč bez DPH starostovi města nebo radou města pověřené osobě zadavatele, nad tuto hodnotu radě města. (6) Zadávající odbor u zvláště složitých podlimitních zadávacích řízení a u zadávacích řízení nadlimitních i významných zakázek předkládá zadavateli návrh, zda se tento při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh podle ZVZ nechá zastupovat jinou osobou, která bude splňovat požadavek nepodjatosti podle ZVZ a nebude se účastnit příslušného zadávacího řízení. IV. POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (1) Zadávající odbor na základě pověření resp. plné moci (tiskopis viz Příloha č. 9) vydaného starostou města nebo radou města pověřenou osobou zadavatele zahájí zadávací řízení jednotlivé veřejné zakázky dle uvedené příslušné položky ve schváleném rozpočtu města. (2) Zadávací řízení zajišťuje zadávající odbor vlastními zaměstnanci dle postupů jednotlivých způsobů zadávacího řízení stanovených ZVZ a tímto VP. Při realizaci zadávacích řízení, u kterých zadavatel rozhodl, že se při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto řízením nechá zastupovat jinou osobou, zabezpečuje zadávací odbor veškerou potřebnou administraci mezi ní a zadavatelem. (3) Zadávající odbor zveřejňuje v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou veškerou dokumentaci povinnou k uveřejnění na profilu zadavatele nebo ve Věstníku VZ dle ZVZ a tohoto VP. (4) Zadávající odbor informuje odbor starosty (pracoviště podatelny) u každé veřejné zakázky s přidělenou spisovou značkou o způsobu označení obálek s nabídkami a termínu jejich předložení, se současným předáním tiskopisů Seznam nabídek (tiskopis viz Příloha č. 2) a Potvrzení o doručení (tiskopis viz Příloha č. 3). (5) Zadávající odbor nejpozději do 5 dní před datem otvírání obálek příslušné zakázky předkládá dle čl. V tohoto VP návrh na jmenování komisí, a to pro otvírání obálek (dále jen obálková komise) a pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen hodnoticí komise) v počtů členů a jejich náhradníků včetně členů s odborností v souladu se ZVZ a tímto VP. 3

5 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice (6) Členové obálkové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi, před prvním jednání komise, resp. na počátku jednání podepíší Prohlášení o mlčenlivosti (tiskopis viz Příloha 6). (7) O otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě sepisuje obálková komise protokol o otevírání obálek (tiskopisy viz Příloha č. 4 a Příloha č. 5). U každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle ZVZ (viz 71 odst. 10). (8) Členové hodnoticí komise nesmějí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmějí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmějí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnoticí komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli, tzv. Prohlášení o nepodjatosti (tiskopis viz Příloha č. 7), a to na počátku prvního jednání hodnoticí komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnoticí komisi přítomen. Pro tento účel sdělí zadavatel členovi hodnoticí komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky. Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnoticí komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který v takovém případě vyloučí člena hodnoticí komise z další účasti v hodnoticí komisi. Vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnoticí komise, postupuje obdobně. V takových případech vyzve předseda hodnoticí komise k činnosti v hodnoticí komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka. (9) Členové hodnoticí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v hodnoticí komisi, před prvním jednání komise, resp. na počátku jednání podepíší Prohlášení o mlčenlivosti (tiskopis viz Příloha 6). To platí obdobně i pro jiné osoby, které byly na jednání přizvány veřejným zadavatelem nebo hodnoticí komisí. (10) Výsledky hodnocení nabídek na splnění každé veřejné zakázky s předpokládanou cenou vyšší než Kč bez DPH předkládá zadávající odbor k rozhodnutí radě města. (11) Vyhodnocení nabídek na splnění veřejné zakázky zajistí zadávající odbor tak, že hodnoticí komisi předá všechny nabídky a veškerou dokumentaci zpracovanou k této veřejné zakázce. Jednání hodnoticí komise probíhá podle ZVZ (viz zejména 75 a násl.). Zadávající odbor převezme od komise protokol či zprávu o posouzení a hodnocení nabídek spolu s veškerou předanou zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky. V případě veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou do Kč bez DPH zpracuje zadávací odbor na základě předložené zprávy hodnoticí komise podklad včetně zdůvodnění pro rozhodnutí starosty nebo radou města pověřené osoby zadavatele, (kteří o výběru nejvhodnější nabídky rozhodnou). 4

6 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice V případě veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou nad Kč bez DPH a zakázky zadávané v dikci ZVZ zpracuje zadávací odbor na základě předloženého protokolu či zprávy zpracuje podklad včetně zdůvodnění pro jednání rady města spolu s návrhem usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na splnění veřejné zakázky a předloží ji odboru starosty k zařazení do programu jednání rady města. (12) Starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele podepíše rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to na základě usnesení rady města, u zakázek malého rozsahu s předpokládanou cenou do Kč bez DPH na základě doporučení zprávy hodnoticí komise a podkladu se zdůvodněním zadávajícího odboru. (rozhodnutí starosty nebo Radou města pověřené osoby zadavatele.) Na základě těchto dokumentů zajistí zadávající odbor vše potřebné k plnění zakázky, a to od uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem ve stanovené lhůtě včetně příslušných zveřejnění až po vlastní realizaci díla anebo v negativním případě zrušení zadávacího řízení v souladu se ZVZ a tímto VP. (13) Kompletní dokumentaci o průběhu veřejné zakázky ukládá zadávající odbor do spisovny MěÚ k následné archivaci nejpozději do 6 měsíců po splnění veřejné zakázky. V. SPECIFIKACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (1) U veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky či služby s předpokládanou cenou nižší než Kč bez DPH nebo na stavební práce s předpokládanou cenou nižší než Kč bez DPH zadávající odbor zašle výzvu jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky, popřípadě s dalšími podmínkami plnění, pokud nemá již k dispozici aktuální cenové nabídky. Zadávající odbor tedy rozhoduje o přímém zadání zakázky za cenu obvyklou na základě zkušeností a informací o trhu, a to vesměs formou objednávky, kterou podepisuje do výše svého zmocnění vedoucí zadávajícího odboru a nad tento limit starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele. (2) Na plnění veřejné zakázky malého rozsahu přesahující finanční limit Kč bez DPH musí být uzavřena příslušná smlouva. (3) U veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky či služby s předpokládanou cenou vyšší než Kč nebo na stavební práce s předpokládanou cenou vyšší než Kč bez DPH a menší než Kč bez DPH vzejde zhotovitel z výběrového řízení, které na základě pověření vydaného starostou města zahájí zadávající odbor. Výběrové řízení je zadávací řízení uskutečňované formou Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. Zadávající odbor si v zadávacím řízení formou Výzvy k předložení cenové nabídky vyžádá nejméně od 3 zájemců písemnou nebo elektronickou nabídku na splnění předmětné veřejné zakázky, přičemž 5

7 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 kalendářních dní ode dne odeslání Výzvy dodavatelům. Na základě návrhu zadávajícího odboru na jmenování komisí ve smyslu čl. IV. odst. (5) tohoto VP starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele stanoví složení obou komisí obálkové v počtu 3 členů a jejich náhradníků, hodnoticí v minimálním počtu 3 členů a jejich náhradníků. Vyhodnocení nabídek na splnění veřejné zakázky zajistí zadávající odbor obdobně dle čl. IV. odst. (11) tohoto VP. (4) U veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou cenou vyšší než Kč a menší než stanovený limit bez DPH pro zakázky malého rozsahu vzejde zhotovitel z výběrového řízení, které na základě pověření vydaného starostou města nebo radou města pověřenou osobou zadavatele zahájí zadávající odbor. Zadávající odbor si v zadávacím řízení vyžádá nejméně od 3 zájemců písemnou nebo elektronickou nabídku na splnění předmětné veřejné zakázky, a to formou Výzvy k předložení cenové nabídky a k prokázání kvalifikace, která bude obsahovat i údaje o kritériích rozhodných pro zadání zakázky i možnost zrušení zadávacího řízení, přičemž doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 kalendářních dní ode dne odeslání Výzvy dodavatelům. Výzva včetně zadávací dokumentace min. její textové části bude v den odeslání zájemcům zveřejněna na profilu zadavatele města Čelákovice. Na základě návrhu zadávajícího odboru na jmenování komisí ve smyslu čl. IV. odst. (5) tohoto VP starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele stanoví složení obou komisí obálkové v počtu 3 členů a jejich náhradníků, hodnoticí v minimálním počtu 3 členů a jejich náhradníků, přičemž alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému předmětu zakázky. Vyhodnocení nabídek na splnění veřejné zakázky zajistí zadávající odbor obdobně dle čl. IV. odst. (11) tohoto VP. (5) Další postup je obdobný postupu dle čl. IV. odst. (12) a (13) tohoto VP. (6) Dle ZVZ (viz 147a) se zakládá povinnost zadavatele zveřejňovat smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena za plnění přesáhne Kč bez DPH, kterou zajišťuje zadávající odbor. VI. POVINNOSTI ODBORŮ MěÚ (1) Odbor starosty zabezpečí příjem obálek s nabídkami na splnění veřejné zakázky s přidělenou spisovou značkou na podatelně MěÚ Čelákovice následovně: a) stanoveným způsobem označené obálky nebudou podatelnou otevírány, 6

8 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice b) každou došlou nabídku na obálce mimo běžného označení pro evidenci pošty označí ještě pořadovým číslem, datem a hodinou doručení a řádně zapíše do Seznamu nabídek, c) při osobním doručení nabídky vydá doručiteli řádně vyplněné Potvrzení o doručení, d) nabídky doručené osobně po uplynutí lhůty pro podání nabídek již převezme s upozorněním na tuto skutečnost a na uvedené obálce bude uveden termín a čas doručení potvrzený podpisem doručovatele a přejímajícího pracovníka, shodné údaje budou uvedeny i v Seznamu nabídek, a to v odstavci po termínu doručených nabídek, e) neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek předá veškeré doručené nabídky včetně vyplněného Seznamu nabídek zadávajícímu odboru, g) nabídky doručené poštou později předá neotevřené s vyznačením data včetně času doručení zadávajícímu odboru. (2) Informatik MěÚ (resp. příslušný odbor) zodpovídá za správu profilu zadavatele i software zadávacích řízení veřejných zakázek. (3) Informatik MěÚ (resp. příslušný odbor) zabezpečuje povinnost uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle ZVZ a tohoto VP. (4) Zadávající odbor odpovídá za rozsah a náplň všech textů, které v souladu se ZVZ a tímto VP bezodkladně uveřejňuje na profilu zadavatele nebo ve Věstníku VZ. Jednotlivé veřejné zakázky jsou na profilu zadavatele přehledně vedeny pod spisovou značkou dle čl. III odst. (2) tohoto VP a stejným způsobem jsou označována i veškerá uveřejnění vztahující se k dané veřejné zakázce. (5) Zadávající odbor průběžně kontroluje jednotlivá uveřejnění k veřejným zakázkám, spadající do jeho kompetence. VII. ELEKTRONIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ (1) Při elektronizaci výběrových řízeních či nákupních procesů lze jako prostředek pro hodnocení nabídek využít elektronickou aukci použitím ověřeného e-aukčního software postaveného na internetových technologiích. Tento SW nástroj musí splňovat požadavky transparentnosti, zpětné doložitelnosti jednotlivých kroků výběru nabídek i uchování dat v nezměnitelné podobě po dobu min. 10 let a zabezpečovat výsledné protokoly včetně záznamů veškerých kroků zadavatele i dodavatelů v e-aukci. (2) Protokol hodnocení z e-aukce zadávající odbor předkládá k rozhodnutí radě města. 7

9 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Tento Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem následujícím po dni schválení radou města Čelákovice. (2) Tímto Vnitřním předpisem se ruší Směrnice č. I/1/2014 MěÚ Čelákovice ze dne Přílohy: Příloha č. 1 Finanční limity veřejných zakázek Příloha č. 2 Seznam došlých nabídek vzor Příloha č. 3 Potvrzení o doručení vzor Příloha č. 4 Protokol o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 5 Tabulka nabídek k Protokolu o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 6 Prohlášení o mlčenlivosti vzor Příloha č. 7 Prohlášení o nepodjatosti vzor Příloha č. 8 Rozhodnutí zadavatele vzor Příloha č. 9 Plná moc zadavatele vzor Příloha č.10 Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami vzor Příloha č.11 Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek vzor V Čelákovicích dne PhDr. Zdeňka Tichá starostka města Čelákovice 8

10 Příloha č. 1 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Finanční limity veřejných zakázek (1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu: Kč u dodávek Kč u služeb Kč u stavebních prací (2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty činí nejméně a nedosáhne finančního limitu: Kč a nedosáhne Kč u dodávek Kč a nedosáhne Kč u služeb Kč a nedosáhne Kč u stavebních prací (3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty nedosáhne finančního limitu: Kč u dodávek Kč u služeb Kč u stavebních prací (4) Významnou veřejnou zakázkou dle ZVZ se rozumí taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty činí nejméně: Kč. (5) Zjednodušeného podlimitního řízení lze použít pro zadání (a) podlimitní veřejné zakázky na dodávky či podlimitní veřejné zakázky na služby (b) nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesáhne Kč.

11 Příloha č. 2 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Seznam nabídek MĚSTO ČELÁKOVICE Seznam došlých nabídek na zajištění veřejné zakázky VZ_CEL_XX_RRRR_YY Zveřejněno na profilu zadavatele nebo Věstníku VZ dne:.... Heslo na obálce: Neotvírat VZ_CEL_XX_RRRR_YY Uzávěrka nabídek: dne:.. hodin: Došlé nabídky: poř. číslo nabídku podal: dne: hod: podpis Po termínu doručeny nabídky: Uchazeč den hodina doručil převzal 1. 2.

12 Příloha č. 3 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Potvrzení o doručení MĚSTO ČELÁKOVICE Potvrzení o doručení: Potvrzujeme osobní doručení nabídky na veřejnou zakázku VZ_CEL_XX_RRRR_YY Pořadové číslo nabídky: Datum doručení: Čas doručení: Doručeno uchazečem (firmou):... Razítko, podpis

13 Příloha č. 4 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Protokol o otvírání obálek M ě s t o Č e l á k o v i c e Protokol o otevírání obálek s nabídkami VZ_CEL_XX_RRRR_YY Obálky s nabídkami byly doručeny z podatelny MěÚ uzavřené, nepoškozené, správně označené. Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém jí byly podatelnou MěÚ doručeny a zapsány do seznamu nabídek, který tvoří nedílnou součást tohoto protokolu. Otevírání obálek bylo započato dne. v... hodin. Nabídka č. 1 Obchodní jméno... Sídlo... Nabídková cena... Varianty uvedeny ANO NE Nabídka vyhověla kontrole úplnosti ANO NE Nabídka zpracována v požadovaném jazyku ANO NE Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO NE Počet listů nabídky... Nabídka č. 2 Obchodní jméno... Sídlo... Nabídková cena... Varianty uvedeny ANO NE Nabídka vyhověla kontrole úplnosti ANO NE Nabídka zpracována v požadovaném jazyku ANO NE Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO NE Počet listů nabídky... Nabídka č. 3 Obchodní jméno... Sídlo...

14 Nabídková cena... Varianty uvedeny ANO NE Nabídka vyhověla kontrole úplnosti ANO NE Nabídka zpracována v požadovaném jazyku ANO NE Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO NE Počet listů nabídky... Po skončení lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno... nabídek s těmito časovými údaji o doručení: Nabídka č. 4 den... v... hodin Nabídka č. 5 den... v... hodin. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Další účastníci otevírání obálek: Podpis účastníka Obchodní jméno uchazeče nebo jeho zástupce Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne... v... hodin. Všechny nabídky doručené ve stanovené lhůtě byly v rámci činnosti komise otevřeny. Z údajů obsažených v nabídkách komise zpracovala pro potřeby jednání hodnoticí komise souhrnnou tabulku obsahující hlavní údaje všech předložených nabídek, která je nedílnou částí tohoto protokolu. V Čelákovicích dne podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise

15 Příloha č. 5 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Tabulka nabídek nedílná příloha Protokolu o otvírání obálek Hlavní údaje jednotlivých nabídek VZ_CEL_XX_RRRR_YY Nab.č. Uchazeč Spl. podmínky Nab. cena Kč Zár. doba měs. Termín plnění Reference Poznámka

16 Příloha č. 6 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Prohlášení o mlčenlivosti Prohlášení o mlčenlivosti VZ_CEL_XX_RRRR_YY Jako člen obálkové komise či člen hodnoticí komise nebo jako osoba, která byla na jednání komise přizvána veřejným zadavatelem nebo hodnoticí komisí p r o h l a š u j i, že jsem si vědom své povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v komisi pro otvírání obálek či komisi pro posouzení a hodnocení nabídek shora uvedené veřejné zakázky podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise podpis přizvané osoby podpis přizvané osoby podpis přizvané osoby V Čelákovicích dne:...

17 Příloha č. 7 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Prohlášení o nepodjatosti Čestné prohlášení o nepodjatosti člena hodnoticí komise na veřejnou zakázku VZ_CEL_XX_RRRR_YY Jako člen komise pro hodnocení nabídek na splnění shora uvedené veřejné zakázky p o t v r z u j i, že mi zadavatel sdělil před prvním jednáním komise, resp. na počátku jednání, na němž jsem poprvé v hodnoticí komisi přítomen, identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky, a na základě toho p r o h l a š u j i, (1) že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjat, (2) ani jsem se nepodílel na zpracování nabídky, (3) se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mi nevzniká žádná osobní výhoda nebo újma, (4) nemám žádný osobní zájem na zadání veřejné zakázky, (5) s uchazeči mě nespojuje žádný osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr, (6) že pokud vznikne důvod k mé podjatosti v průběhu činnosti hodnoticí komise, bezodkladně tuto skutečnost oznámím zadavateli.... / / dat. narození podpis člena komise... / / dat. narození podpis člena komise... / / dat. narození podpis člena komise... / /dat. narození podpis člena komise... / /dat. narození podpis člena komise... / /dat. narození podpis přizvaného poradce V Čelákovicích dne:...

18 MĚSTO Č ELÁKOVICE Město Čelákovice starosta Z D E Č.j. vyřizuje: Čelákovice dne VZ_CEL_XX_RRRR_YY Název veřejné zakázky Ve smyslu Vnitřního předpisu č. I/6/2014 Města Čelákovic Vám předáváme písemnou zprávu pořízenou Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek o posouzení a hodnocení nabídek shora uvedené veřejné zakázky, včetně veškeré dokladové dokumentace zadávacího řízení. Současně předkládáme k rozhodnutí návrh na výběr nejvhodnější nabídky na splnění zakázky, tj. jako nejvhodnější nabídku na splnění shora uvedené zakázky vybrat nabídku uchazeče: Název firmy, adresy jejího sídla a IČ Tento návrh odpovídá závěrům Komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jméno a příjmení Vedoucí příslušného odboru Přílohy: dle textu Rozhodnutí statutárního zástupce zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel s předloženým návrhem výběru nejvhodnější nabídky: souhlasí nesouhlasí Nesouhlasí z důvodu: Zadavatel dále ukládá zadávacímu odboru MěÚ Čelákovice zajistit další potřebné kroky k realizaci zakázky. V Čelákovicích dne DD. MM. RRRR starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele Příloha č. 8 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Rozhodnutí zadavatele

19 MĚSTO Č ELÁKOVICE Městský úřad Čelákovice Vedoucí odboru Z D E Čelákovice dne Plná moc Pověřuji pana paní (jméno, příjmení), vedoucího Odboru (název) Městského úřadu Čelákovice, k výkonu zadávacích činností veřejné zakázky (druh dle předmětu zakázky /dodávky služby stavební práce/ a dle výše předpokládané hodnoty /nadlimitní podlimitní malého rozsahu/) (název veřejné zakázky) VZ_CEL_XX_RRRR_YY pro výběr zhotovitele v souladu s vnitřním předpisem města č. I/6/2014 a na základě schválené Zadávací dokumentace usnesením Rady města Čelákovic č... ze dne DD. MM. RRRR. starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele..

20 MĚSTO ČELÁKOVICE Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) Jméno, příjmení 4) Jméno, příjmení 4N) Jméno, příjmení 5) Jméno, příjmení 5N) Čelákovice dne DD. MM. RRRR Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami Pro otvírání obálek s nabídkami ve věci veřejné zakázky (typ a druh) VZ_CEL_XX_RRRR_YY (Název veřejné zakázky) jmenuji komisi ve složení: člen: náhradník: Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) První jednání komise se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice v I. II. patře budovy č. p. 1 na náměstí 5. května dne DD. MM. RRRR v HH:MM hodin. starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele.. Příloha č. 10 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Jmenování obálkové komise

21 MĚSTO ČELÁKOVICE Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) Jméno, příjmení 4) Jméno, příjmení 4N) Jméno, příjmení 5) Jméno, příjmení 5N) Čelákovice dne DD. MM. RRRR Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek Pro posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky /typ a druh/ jmenuji komisi ve složení: VZ_CEL_XX_RRRR_YY (Název veřejné zakázky) člen: náhradník: Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) Jméno, příjmení 4) Jméno, příjmení 4N) Jméno, příjmení 5) Jméno, příjmení 5N) )* případně člen (náhradník) s odborností k předmětu veřejné zakázky První jednání komise se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice v I. II. patře budovy č. p. 1 na náměstí 5. května dne DD. MM. RRRR v HH:MM hodin. starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele.. Příloha č. 11 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Jmenování hodnoticí komise

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje

SMĚRNICE Olomouckého kraje SMĚRNICE Olomouckého kraje ze dne 16. 6. 2016 č. 2/2016 kterou se vydává Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/98/16/2016 ze dne 16.

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke kontrole

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky Společná zařízení v katastrálním území Švihov u Lažišť. Zadavatel: Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení: Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prachatice Sídlem: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou Pověření číslo jednací 71814/2012-MZE- 13313

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 478 Sbírka zákonů č. 40 / 2015 40 ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno =================================================================== Směrnice tajemníka č. 1/2014 Veřejné zakázky Zpracováno: 23.1.2014

Více

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD-68

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD-68 Č. j.: OVVV/177/2009/PD-68 Počet stran: 8 JID: 81015/2013/muhb (Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem tajemníka

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD- 92

QS Č. j.: OVVV/177/2009/PD- 92 Č. j.: OVVV/177/2009/PD- 92 Počet stran: 9 JID: 77222/2016/muhb (Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem tajemníka

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

IČ: 00020478 dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlem: Blanická 1 ČR Ministerstvo zemědělství, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Jaromírem Součkem Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Želechovice u Uničova Spisová značka

Více

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Účinnost: od 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

OPATŘENÍ OBCE Č. 3/2014. M Ě S T O K R N O V Hlavní náměstí 96/1, Krnov

OPATŘENÍ OBCE Č. 3/2014. M Ě S T O K R N O V Hlavní náměstí 96/1, Krnov OPATŘENÍ OBCE Č. 3/2014 M Ě S T O K R N O V Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov ZÁSADY A POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ ŘÁD MĚSTA KRNOVA) OBSAH: článek 1 Pojmy... 2 článek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 22 odstavec (2) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon ) s názvem: Provozovatel a dodavatel

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Schválil Mgr. Filip Kořínek Záznam o seznámení Potvrzuji,

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Město Velké Pavlovice Náměstí 9. Května 40, Velké Pavlovice

Město Velké Pavlovice Náměstí 9. Května 40, Velké Pavlovice Město Velké Pavlovice Náměstí 9. Května 40, 691 06 Velké Pavlovice Směrnice č 1/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Město Hranice QS 74-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK QS 74-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Ing.Dagmar

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Plavy Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zastupitelstvo obce Plavy rozhodlo usnesením č. 49/4/13 ze dne 26.6.2013 schválit na základě 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Organizační směrnice č. 8/2013 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. DM/08/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Box dokumentů Platnost

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce LIPOVICE Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého

Více

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu

o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu / obec Voznice Směrnice č. 2/2015 o evidenci veřejných zakázek a postup zadávání zakázek malého rozsahu V souladu s ustanovením zákona Č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

HROBCE OBEC SMĚRNICE OBCE HROBCE Č. 1/2015 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Ke Hřišti 14, Hrobce

HROBCE OBEC SMĚRNICE OBCE HROBCE Č. 1/2015 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Ke Hřišti 14, Hrobce OBEC HROBCE SMĚRNICE OBCE HROBCE Č. 1/2015 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Jednotka: Obec Hrobce Adresa: Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Bc. Petr Kříž Zastupitelstvo

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 927 ze dne 4. 6. 2013 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Obsah: HLAVA I OBECNÁ

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek

Účinnost předpisu: od Pořadové číslo: S-3/2006. Směrnice ředitele úřadu Regionální rady pro zadávání veřejných zakázek Příloha číslo 1 usnesení 8/5/2006 úřad Regionální rady Ing. Petr Vráblík, Ph.D. ředitel úřadu SMĚRNICE Účinnost předpisu: od 1. 12. 2006 Pořadové číslo: S-3/2006 Správce předpisu: Kancelář ředitele Číslo

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Město Hranice QS 74-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK QS 74-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Ing.Dagmar

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/03/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Zásady města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zásady města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady upravují postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu definovaných v 12 odst. 3

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1.

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1. SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1. 1. 2014 (uvedenou dokumentaci přikládá příjemce dotace k žádosti o proplacení) 1.

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j /

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12847/2012-50 METODICKÁ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

SMĚRNICE SM 04/03/16

SMĚRNICE SM 04/03/16 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM 04/03/16 O ZADÁVÁNÍ A HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: 08.12.2016 Odbor rozvoje města a životního prostředí Rada města Hulína č. 45,

Více

OBEC PROSETÍN. O postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu počet stran 7 (5+2)

OBEC PROSETÍN. O postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu počet stran 7 (5+2) OBEC PROSETÍN Směrnice OS-02-2015 O postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu počet stran 7 (5+2) Tato směrnice nahrazuje Směrnici OS-04-2012 o postupech při zadávaní a evidenci zakázek malého

Více

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1.

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1. SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Směrnice 01/2015 upravuje zásady při zadávání veřejných zakázek nebo jejich částí hrazených z prostředků OBCE VILÉMOV. Článek

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke

Více

Interní normativní akt volených orgánů JMK směrnice ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Interní normativní akt volených orgánů JMK směrnice ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů JMK směrnice ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Evidenční číslo 50/INA-VOK Číslo vydání: 3 Účinnost

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická ZADAVATEL:

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Obec Havlovice Příloha č. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Směrnice upravuje zásady a postupy obce Havlovice a jí zřízenou příspěvkovou organizaci (základní

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, Votice. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, Votice. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Město Votice Rada města Komenského náměstí 700, 259 17 Votice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice Účinnost od Vydání Výtisk číslo Počet listů Počet příloh

Více