Vnitřní předpis č. I/6/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis č. I/6/2014"

Transkript

1 Město Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Předpis schválen: Obsah: Článek: I. Úvodní ustanovení II. Zadávací řízení III. Příprava zadávacích řízení IV. Postup při zadávání veřejných zakázek V. Specifikace veřejných zakázek malého rozsahu VI. Povinnosti odborů MěÚ VII. Elektronizace výběrových řízení VIII. Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 Finanční limity veřejných zakázek Příloha č. 2 Seznam došlých nabídek vzor Příloha č. 3 Potvrzení o doručení vzor Příloha č. 4 Protokol o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 5 Tabulka nabídek k Protokolu o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 6 Prohlášení o mlčenlivosti vzor Příloha č. 7 Prohlášení o nepodjatosti vzor Příloha č. 8 Rozhodnutí zadavatele vzor Příloha č. 9 Plná moc zadavatele vzor Příloha č.10 Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami vzor Příloha č.11 Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek vzor Zpracovatel: Vydala: Schválila Účinnost Ing. Bohumil Klicpera místostarosta Rada města Čelákovice Rada města Čelákovice usnesením č. 7/2014/358 ze dne

2 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice Vnitřní předpis č. I/6/2014 města Čelákovice Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách Rada města Čelákovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, projednala a schválila svým usnesením č. 7/2014/358 ze dne tento vnitřní předpis (dále jen VP). I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle ZVZ, musí být realizována na základě písemné smlouvy. (2) Město Čelákovice je dle ZVZ veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ), kterého navenek zastupuje starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele, a funkci výkonného orgánu plní Rada města Čelákovice. (3) Zadavatel je povinen při postupu podle ZVZ a tohoto VP dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. (4) Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. (5) Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty bez daně z přidané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. Finanční limity (prahové hodnoty) veřejných zakázek podle předmětu a výše předpokládané hodnoty stanoví ZVZ a prováděcí právní předpis. Finanční limity jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto VP. II. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (1) ZVZ upravuje tyto druhy zadávacích řízení a) otevřené řízení ( 27), b) užší řízení ( 28), c) jednací řízení s uveřejněním ( 29), d) jednací řízení bez uveřejnění ( 34), e) soutěžní dialog ( 35), f) zjednodušené podlimitní řízení ( 38). 1

3 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice (2) Podmínky a postupy uvedených zadávacích řízení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek stanoví ZVZ. (3) Podmínky a postupy zadávacího řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu stanoví tento VP, uveřejňování smluv řeší ZVZ (viz 147a). III. PŘÍPRAVA ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ (1) Zadávání veřejných zakázek na základě schváleného rozpočtu města pro daný rok zajišťuje příslušný odbor Městského úřadu Čelákovice (dále jen zadávající odbor ), který spravuje příslušnou skupinu či její část dle rozpočtové skladby, pokud zadavatel nestanoví jinak. (2) Zadávající odbor, který hodlá pořídit plnění, je povinen: - určit podle definice a pojmových znaků, zda jde o veřejnou zakázku, - určit druh veřejné zakázky podle jejího předmětu, - stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, - zjistit, zda nelze použít výjimku ze ZVZ, - zdůvodnit účelnost a podmínky veřejné zakázky, tj. přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele i stanovení základních a dílčích hodnoticích kritérií a způsobu hodnocení nabídek, - přidělit každé veřejné zakázce, v předpokládané ceně Kč bez DPH a vyšší, spisovou značku ve formátu VZ_CEL_XX_RRRR_YY, přičemž: VZ CEL XX konstantní symbol, zkratka veřejné zakázky konstantní symbol, zkratka města Čelákovice proměnný symbol, doplňuje se číslo příslušného odboru dle Organizačního řádu MěÚ RRRR proměnný symbol, doplňuje se rok YY proměnný symbol, doplňuje se pořadové číslo zakázky příslušného odboru - zadat každou Výzvu na veřejnou zakázku v předpokládané ceně Kč a vyšší do elektronického systému spisové služby (3) Zadávající odbor nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v tomto zákoně. (4) Předpokládanou hodnotu stanoví zadávající odbor v souladu s pravidly stanovenými v ZVZ a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel 2

4 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. (5) Zadávající odbor předkládá zadavateli návrh na druh zadávacího řízení včetně podmínek pro konkrétní veřejnou zakázku včetně zdůvodnění její účelnosti i podmínek, dále návrh Oznámení či Výzvy, a to u veřejných zakázek s předpokládanou cenou do Kč bez DPH starostovi města nebo radou města pověřené osobě zadavatele, nad tuto hodnotu radě města. (6) Zadávající odbor u zvláště složitých podlimitních zadávacích řízení a u zadávacích řízení nadlimitních i významných zakázek předkládá zadavateli návrh, zda se tento při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh podle ZVZ nechá zastupovat jinou osobou, která bude splňovat požadavek nepodjatosti podle ZVZ a nebude se účastnit příslušného zadávacího řízení. IV. POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (1) Zadávající odbor na základě pověření resp. plné moci (tiskopis viz Příloha č. 9) vydaného starostou města nebo radou města pověřenou osobou zadavatele zahájí zadávací řízení jednotlivé veřejné zakázky dle uvedené příslušné položky ve schváleném rozpočtu města. (2) Zadávací řízení zajišťuje zadávající odbor vlastními zaměstnanci dle postupů jednotlivých způsobů zadávacího řízení stanovených ZVZ a tímto VP. Při realizaci zadávacích řízení, u kterých zadavatel rozhodl, že se při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto řízením nechá zastupovat jinou osobou, zabezpečuje zadávací odbor veškerou potřebnou administraci mezi ní a zadavatelem. (3) Zadávající odbor zveřejňuje v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou veškerou dokumentaci povinnou k uveřejnění na profilu zadavatele nebo ve Věstníku VZ dle ZVZ a tohoto VP. (4) Zadávající odbor informuje odbor starosty (pracoviště podatelny) u každé veřejné zakázky s přidělenou spisovou značkou o způsobu označení obálek s nabídkami a termínu jejich předložení, se současným předáním tiskopisů Seznam nabídek (tiskopis viz Příloha č. 2) a Potvrzení o doručení (tiskopis viz Příloha č. 3). (5) Zadávající odbor nejpozději do 5 dní před datem otvírání obálek příslušné zakázky předkládá dle čl. V tohoto VP návrh na jmenování komisí, a to pro otvírání obálek (dále jen obálková komise) a pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen hodnoticí komise) v počtů členů a jejich náhradníků včetně členů s odborností v souladu se ZVZ a tímto VP. 3

5 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice (6) Členové obálkové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi, před prvním jednání komise, resp. na počátku jednání podepíší Prohlášení o mlčenlivosti (tiskopis viz Příloha 6). (7) O otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě sepisuje obálková komise protokol o otevírání obálek (tiskopisy viz Příloha č. 4 a Příloha č. 5). U každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle ZVZ (viz 71 odst. 10). (8) Členové hodnoticí komise nesmějí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmějí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmějí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnoticí komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli, tzv. Prohlášení o nepodjatosti (tiskopis viz Příloha č. 7), a to na počátku prvního jednání hodnoticí komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnoticí komisi přítomen. Pro tento účel sdělí zadavatel členovi hodnoticí komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky. Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnoticí komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli, který v takovém případě vyloučí člena hodnoticí komise z další účasti v hodnoticí komisi. Vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnoticí komise, postupuje obdobně. V takových případech vyzve předseda hodnoticí komise k činnosti v hodnoticí komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka. (9) Členové hodnoticí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v hodnoticí komisi, před prvním jednání komise, resp. na počátku jednání podepíší Prohlášení o mlčenlivosti (tiskopis viz Příloha 6). To platí obdobně i pro jiné osoby, které byly na jednání přizvány veřejným zadavatelem nebo hodnoticí komisí. (10) Výsledky hodnocení nabídek na splnění každé veřejné zakázky s předpokládanou cenou vyšší než Kč bez DPH předkládá zadávající odbor k rozhodnutí radě města. (11) Vyhodnocení nabídek na splnění veřejné zakázky zajistí zadávající odbor tak, že hodnoticí komisi předá všechny nabídky a veškerou dokumentaci zpracovanou k této veřejné zakázce. Jednání hodnoticí komise probíhá podle ZVZ (viz zejména 75 a násl.). Zadávající odbor převezme od komise protokol či zprávu o posouzení a hodnocení nabídek spolu s veškerou předanou zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky. V případě veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou do Kč bez DPH zpracuje zadávací odbor na základě předložené zprávy hodnoticí komise podklad včetně zdůvodnění pro rozhodnutí starosty nebo radou města pověřené osoby zadavatele, (kteří o výběru nejvhodnější nabídky rozhodnou). 4

6 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice V případě veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou nad Kč bez DPH a zakázky zadávané v dikci ZVZ zpracuje zadávací odbor na základě předloženého protokolu či zprávy zpracuje podklad včetně zdůvodnění pro jednání rady města spolu s návrhem usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na splnění veřejné zakázky a předloží ji odboru starosty k zařazení do programu jednání rady města. (12) Starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele podepíše rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to na základě usnesení rady města, u zakázek malého rozsahu s předpokládanou cenou do Kč bez DPH na základě doporučení zprávy hodnoticí komise a podkladu se zdůvodněním zadávajícího odboru. (rozhodnutí starosty nebo Radou města pověřené osoby zadavatele.) Na základě těchto dokumentů zajistí zadávající odbor vše potřebné k plnění zakázky, a to od uzavření příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem ve stanovené lhůtě včetně příslušných zveřejnění až po vlastní realizaci díla anebo v negativním případě zrušení zadávacího řízení v souladu se ZVZ a tímto VP. (13) Kompletní dokumentaci o průběhu veřejné zakázky ukládá zadávající odbor do spisovny MěÚ k následné archivaci nejpozději do 6 měsíců po splnění veřejné zakázky. V. SPECIFIKACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (1) U veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky či služby s předpokládanou cenou nižší než Kč bez DPH nebo na stavební práce s předpokládanou cenou nižší než Kč bez DPH zadávající odbor zašle výzvu jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky, popřípadě s dalšími podmínkami plnění, pokud nemá již k dispozici aktuální cenové nabídky. Zadávající odbor tedy rozhoduje o přímém zadání zakázky za cenu obvyklou na základě zkušeností a informací o trhu, a to vesměs formou objednávky, kterou podepisuje do výše svého zmocnění vedoucí zadávajícího odboru a nad tento limit starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele. (2) Na plnění veřejné zakázky malého rozsahu přesahující finanční limit Kč bez DPH musí být uzavřena příslušná smlouva. (3) U veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky či služby s předpokládanou cenou vyšší než Kč nebo na stavební práce s předpokládanou cenou vyšší než Kč bez DPH a menší než Kč bez DPH vzejde zhotovitel z výběrového řízení, které na základě pověření vydaného starostou města zahájí zadávající odbor. Výběrové řízení je zadávací řízení uskutečňované formou Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. Zadávající odbor si v zadávacím řízení formou Výzvy k předložení cenové nabídky vyžádá nejméně od 3 zájemců písemnou nebo elektronickou nabídku na splnění předmětné veřejné zakázky, přičemž 5

7 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 kalendářních dní ode dne odeslání Výzvy dodavatelům. Na základě návrhu zadávajícího odboru na jmenování komisí ve smyslu čl. IV. odst. (5) tohoto VP starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele stanoví složení obou komisí obálkové v počtu 3 členů a jejich náhradníků, hodnoticí v minimálním počtu 3 členů a jejich náhradníků. Vyhodnocení nabídek na splnění veřejné zakázky zajistí zadávající odbor obdobně dle čl. IV. odst. (11) tohoto VP. (4) U veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou cenou vyšší než Kč a menší než stanovený limit bez DPH pro zakázky malého rozsahu vzejde zhotovitel z výběrového řízení, které na základě pověření vydaného starostou města nebo radou města pověřenou osobou zadavatele zahájí zadávající odbor. Zadávající odbor si v zadávacím řízení vyžádá nejméně od 3 zájemců písemnou nebo elektronickou nabídku na splnění předmětné veřejné zakázky, a to formou Výzvy k předložení cenové nabídky a k prokázání kvalifikace, která bude obsahovat i údaje o kritériích rozhodných pro zadání zakázky i možnost zrušení zadávacího řízení, přičemž doba pro podání nabídek dodavateli musí být minimálně 7 kalendářních dní ode dne odeslání Výzvy dodavatelům. Výzva včetně zadávací dokumentace min. její textové části bude v den odeslání zájemcům zveřejněna na profilu zadavatele města Čelákovice. Na základě návrhu zadávajícího odboru na jmenování komisí ve smyslu čl. IV. odst. (5) tohoto VP starosta města nebo radou města pověřená osoba zadavatele stanoví složení obou komisí obálkové v počtu 3 členů a jejich náhradníků, hodnoticí v minimálním počtu 3 členů a jejich náhradníků, přičemž alespoň jeden člen komise musí mít odbornost ve vztahu k požadovanému předmětu zakázky. Vyhodnocení nabídek na splnění veřejné zakázky zajistí zadávající odbor obdobně dle čl. IV. odst. (11) tohoto VP. (5) Další postup je obdobný postupu dle čl. IV. odst. (12) a (13) tohoto VP. (6) Dle ZVZ (viz 147a) se zakládá povinnost zadavatele zveřejňovat smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena za plnění přesáhne Kč bez DPH, kterou zajišťuje zadávající odbor. VI. POVINNOSTI ODBORŮ MěÚ (1) Odbor starosty zabezpečí příjem obálek s nabídkami na splnění veřejné zakázky s přidělenou spisovou značkou na podatelně MěÚ Čelákovice následovně: a) stanoveným způsobem označené obálky nebudou podatelnou otevírány, 6

8 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice b) každou došlou nabídku na obálce mimo běžného označení pro evidenci pošty označí ještě pořadovým číslem, datem a hodinou doručení a řádně zapíše do Seznamu nabídek, c) při osobním doručení nabídky vydá doručiteli řádně vyplněné Potvrzení o doručení, d) nabídky doručené osobně po uplynutí lhůty pro podání nabídek již převezme s upozorněním na tuto skutečnost a na uvedené obálce bude uveden termín a čas doručení potvrzený podpisem doručovatele a přejímajícího pracovníka, shodné údaje budou uvedeny i v Seznamu nabídek, a to v odstavci po termínu doručených nabídek, e) neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek předá veškeré doručené nabídky včetně vyplněného Seznamu nabídek zadávajícímu odboru, g) nabídky doručené poštou později předá neotevřené s vyznačením data včetně času doručení zadávajícímu odboru. (2) Informatik MěÚ (resp. příslušný odbor) zodpovídá za správu profilu zadavatele i software zadávacích řízení veřejných zakázek. (3) Informatik MěÚ (resp. příslušný odbor) zabezpečuje povinnost uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle ZVZ a tohoto VP. (4) Zadávající odbor odpovídá za rozsah a náplň všech textů, které v souladu se ZVZ a tímto VP bezodkladně uveřejňuje na profilu zadavatele nebo ve Věstníku VZ. Jednotlivé veřejné zakázky jsou na profilu zadavatele přehledně vedeny pod spisovou značkou dle čl. III odst. (2) tohoto VP a stejným způsobem jsou označována i veškerá uveřejnění vztahující se k dané veřejné zakázce. (5) Zadávající odbor průběžně kontroluje jednotlivá uveřejnění k veřejným zakázkám, spadající do jeho kompetence. VII. ELEKTRONIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ (1) Při elektronizaci výběrových řízeních či nákupních procesů lze jako prostředek pro hodnocení nabídek využít elektronickou aukci použitím ověřeného e-aukčního software postaveného na internetových technologiích. Tento SW nástroj musí splňovat požadavky transparentnosti, zpětné doložitelnosti jednotlivých kroků výběru nabídek i uchování dat v nezměnitelné podobě po dobu min. 10 let a zabezpečovat výsledné protokoly včetně záznamů veškerých kroků zadavatele i dodavatelů v e-aukci. (2) Protokol hodnocení z e-aukce zadávající odbor předkládá k rozhodnutí radě města. 7

9 Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, Čelákovice VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (1) Tento Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem následujícím po dni schválení radou města Čelákovice. (2) Tímto Vnitřním předpisem se ruší Směrnice č. I/1/2014 MěÚ Čelákovice ze dne Přílohy: Příloha č. 1 Finanční limity veřejných zakázek Příloha č. 2 Seznam došlých nabídek vzor Příloha č. 3 Potvrzení o doručení vzor Příloha č. 4 Protokol o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 5 Tabulka nabídek k Protokolu o otevírání obálek s nabídkami vzor Příloha č. 6 Prohlášení o mlčenlivosti vzor Příloha č. 7 Prohlášení o nepodjatosti vzor Příloha č. 8 Rozhodnutí zadavatele vzor Příloha č. 9 Plná moc zadavatele vzor Příloha č.10 Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami vzor Příloha č.11 Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek vzor V Čelákovicích dne PhDr. Zdeňka Tichá starostka města Čelákovice 8

10 Příloha č. 1 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Finanční limity veřejných zakázek (1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu: Kč u dodávek Kč u služeb Kč u stavebních prací (2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty činí nejméně a nedosáhne finančního limitu: Kč a nedosáhne Kč u dodávek Kč a nedosáhne Kč u služeb Kč a nedosáhne Kč u stavebních prací (3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty nedosáhne finančního limitu: Kč u dodávek Kč u služeb Kč u stavebních prací (4) Významnou veřejnou zakázkou dle ZVZ se rozumí taková veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty činí nejméně: Kč. (5) Zjednodušeného podlimitního řízení lze použít pro zadání (a) podlimitní veřejné zakázky na dodávky či podlimitní veřejné zakázky na služby (b) nebo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesáhne Kč.

11 Příloha č. 2 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Seznam nabídek MĚSTO ČELÁKOVICE Seznam došlých nabídek na zajištění veřejné zakázky VZ_CEL_XX_RRRR_YY Zveřejněno na profilu zadavatele nebo Věstníku VZ dne:.... Heslo na obálce: Neotvírat VZ_CEL_XX_RRRR_YY Uzávěrka nabídek: dne:.. hodin: Došlé nabídky: poř. číslo nabídku podal: dne: hod: podpis Po termínu doručeny nabídky: Uchazeč den hodina doručil převzal 1. 2.

12 Příloha č. 3 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Potvrzení o doručení MĚSTO ČELÁKOVICE Potvrzení o doručení: Potvrzujeme osobní doručení nabídky na veřejnou zakázku VZ_CEL_XX_RRRR_YY Pořadové číslo nabídky: Datum doručení: Čas doručení: Doručeno uchazečem (firmou):... Razítko, podpis

13 Příloha č. 4 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Protokol o otvírání obálek M ě s t o Č e l á k o v i c e Protokol o otevírání obálek s nabídkami VZ_CEL_XX_RRRR_YY Obálky s nabídkami byly doručeny z podatelny MěÚ uzavřené, nepoškozené, správně označené. Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém jí byly podatelnou MěÚ doručeny a zapsány do seznamu nabídek, který tvoří nedílnou součást tohoto protokolu. Otevírání obálek bylo započato dne. v... hodin. Nabídka č. 1 Obchodní jméno... Sídlo... Nabídková cena... Varianty uvedeny ANO NE Nabídka vyhověla kontrole úplnosti ANO NE Nabídka zpracována v požadovaném jazyku ANO NE Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO NE Počet listů nabídky... Nabídka č. 2 Obchodní jméno... Sídlo... Nabídková cena... Varianty uvedeny ANO NE Nabídka vyhověla kontrole úplnosti ANO NE Nabídka zpracována v požadovaném jazyku ANO NE Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO NE Počet listů nabídky... Nabídka č. 3 Obchodní jméno... Sídlo...

14 Nabídková cena... Varianty uvedeny ANO NE Nabídka vyhověla kontrole úplnosti ANO NE Nabídka zpracována v požadovaném jazyku ANO NE Návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ANO NE Počet listů nabídky... Po skončení lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno... nabídek s těmito časovými údaji o doručení: Nabídka č. 4 den... v... hodin Nabídka č. 5 den... v... hodin. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Další účastníci otevírání obálek: Podpis účastníka Obchodní jméno uchazeče nebo jeho zástupce Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne... v... hodin. Všechny nabídky doručené ve stanovené lhůtě byly v rámci činnosti komise otevřeny. Z údajů obsažených v nabídkách komise zpracovala pro potřeby jednání hodnoticí komise souhrnnou tabulku obsahující hlavní údaje všech předložených nabídek, která je nedílnou částí tohoto protokolu. V Čelákovicích dne podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise

15 Příloha č. 5 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Tabulka nabídek nedílná příloha Protokolu o otvírání obálek Hlavní údaje jednotlivých nabídek VZ_CEL_XX_RRRR_YY Nab.č. Uchazeč Spl. podmínky Nab. cena Kč Zár. doba měs. Termín plnění Reference Poznámka

16 Příloha č. 6 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Prohlášení o mlčenlivosti Prohlášení o mlčenlivosti VZ_CEL_XX_RRRR_YY Jako člen obálkové komise či člen hodnoticí komise nebo jako osoba, která byla na jednání komise přizvána veřejným zadavatelem nebo hodnoticí komisí p r o h l a š u j i, že jsem si vědom své povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v komisi pro otvírání obálek či komisi pro posouzení a hodnocení nabídek shora uvedené veřejné zakázky podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise podpis člena komise podpis přizvané osoby podpis přizvané osoby podpis přizvané osoby V Čelákovicích dne:...

17 Příloha č. 7 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Prohlášení o nepodjatosti Čestné prohlášení o nepodjatosti člena hodnoticí komise na veřejnou zakázku VZ_CEL_XX_RRRR_YY Jako člen komise pro hodnocení nabídek na splnění shora uvedené veřejné zakázky p o t v r z u j i, že mi zadavatel sdělil před prvním jednáním komise, resp. na počátku jednání, na němž jsem poprvé v hodnoticí komisi přítomen, identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky, a na základě toho p r o h l a š u j i, (1) že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjat, (2) ani jsem se nepodílel na zpracování nabídky, (3) se zřetelem k výsledku zadávacího řízení mi nevzniká žádná osobní výhoda nebo újma, (4) nemám žádný osobní zájem na zadání veřejné zakázky, (5) s uchazeči mě nespojuje žádný osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr, (6) že pokud vznikne důvod k mé podjatosti v průběhu činnosti hodnoticí komise, bezodkladně tuto skutečnost oznámím zadavateli.... / / dat. narození podpis člena komise... / / dat. narození podpis člena komise... / / dat. narození podpis člena komise... / /dat. narození podpis člena komise... / /dat. narození podpis člena komise... / /dat. narození podpis přizvaného poradce V Čelákovicích dne:...

18 MĚSTO Č ELÁKOVICE Město Čelákovice starosta Z D E Č.j. vyřizuje: Čelákovice dne VZ_CEL_XX_RRRR_YY Název veřejné zakázky Ve smyslu Vnitřního předpisu č. I/6/2014 Města Čelákovic Vám předáváme písemnou zprávu pořízenou Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek o posouzení a hodnocení nabídek shora uvedené veřejné zakázky, včetně veškeré dokladové dokumentace zadávacího řízení. Současně předkládáme k rozhodnutí návrh na výběr nejvhodnější nabídky na splnění zakázky, tj. jako nejvhodnější nabídku na splnění shora uvedené zakázky vybrat nabídku uchazeče: Název firmy, adresy jejího sídla a IČ Tento návrh odpovídá závěrům Komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jméno a příjmení Vedoucí příslušného odboru Přílohy: dle textu Rozhodnutí statutárního zástupce zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel s předloženým návrhem výběru nejvhodnější nabídky: souhlasí nesouhlasí Nesouhlasí z důvodu: Zadavatel dále ukládá zadávacímu odboru MěÚ Čelákovice zajistit další potřebné kroky k realizaci zakázky. V Čelákovicích dne DD. MM. RRRR starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele Příloha č. 8 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Rozhodnutí zadavatele

19 MĚSTO Č ELÁKOVICE Městský úřad Čelákovice Vedoucí odboru Z D E Čelákovice dne Plná moc Pověřuji pana paní (jméno, příjmení), vedoucího Odboru (název) Městského úřadu Čelákovice, k výkonu zadávacích činností veřejné zakázky (druh dle předmětu zakázky /dodávky služby stavební práce/ a dle výše předpokládané hodnoty /nadlimitní podlimitní malého rozsahu/) (název veřejné zakázky) VZ_CEL_XX_RRRR_YY pro výběr zhotovitele v souladu s vnitřním předpisem města č. I/6/2014 a na základě schválené Zadávací dokumentace usnesením Rady města Čelákovic č... ze dne DD. MM. RRRR. starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele..

20 MĚSTO ČELÁKOVICE Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) Jméno, příjmení 4) Jméno, příjmení 4N) Jméno, příjmení 5) Jméno, příjmení 5N) Čelákovice dne DD. MM. RRRR Jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami Pro otvírání obálek s nabídkami ve věci veřejné zakázky (typ a druh) VZ_CEL_XX_RRRR_YY (Název veřejné zakázky) jmenuji komisi ve složení: člen: náhradník: Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) První jednání komise se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice v I. II. patře budovy č. p. 1 na náměstí 5. května dne DD. MM. RRRR v HH:MM hodin. starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele.. Příloha č. 10 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Jmenování obálkové komise

21 MĚSTO ČELÁKOVICE Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) Jméno, příjmení 4) Jméno, příjmení 4N) Jméno, příjmení 5) Jméno, příjmení 5N) Čelákovice dne DD. MM. RRRR Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek Pro posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky /typ a druh/ jmenuji komisi ve složení: VZ_CEL_XX_RRRR_YY (Název veřejné zakázky) člen: náhradník: Jméno, příjmení 1) Jméno, příjmení 1N) Jméno, příjmení 2) Jméno, příjmení 2N) Jméno, příjmení 3) Jméno, příjmení 3N) Jméno, příjmení 4) Jméno, příjmení 4N) Jméno, příjmení 5) Jméno, příjmení 5N) )* případně člen (náhradník) s odborností k předmětu veřejné zakázky První jednání komise se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice v I. II. patře budovy č. p. 1 na náměstí 5. května dne DD. MM. RRRR v HH:MM hodin. starosta nebo radou města pověřená osoba zadavatele.. Příloha č. 11 Vnitřního předpisu č. I/6/2014 města Čelákovic Jmenování hodnoticí komise

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek

Město Černošice Městský úřad Černošice. Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Město Černošice Městský úřad Černošice Vnitřní předpis č. 5 Zadávání veřejných zakázek Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Ověřil Schválil Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách

Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Směrnice č. 84 O veřejných zakázkách Čl. 1 Základní ustanovení Tato směrnice je vydávána Domovem důchodců Jesenec, p. o. (dále v textu jen Domov ) na základě zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD 1. 4. 2012 V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL)

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2011 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2/2011 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 24. 8. 2011 o postupu při zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI Počet listů: 1/14 Název dokumentu: Veřejné zakázky ČMI Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace: Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více