PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY"

Transkript

1 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY Praha

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů: Předpis Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky. Praha 1992 Předpis Vševojsk-15-1 Vydávání interních normativních aktů a služebních pomůcek v působnosti ministerstva obrany. Praha 1994 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení předchozích standardů (norem) Souvisící citované dokumenty Zpracovatel ČOS Definice základních pojmů Členění průvodní a provozní dokumentace Požadavky na textové zpracování provozní dokumentace Požadavky na elektronické zpracování Technické požadavky...18 Přílohy: Příloha A (informativní) Provozní sešit vojenské techniky Příloha B (informativní) Technický deník výzbroje Příloha C (normativní) Popis a provoz Příloha D (normativní) Údržba, ukládání a skladování Příloha E (normativní) Vojskové opravy Příloha F (normativní) Katalog dílů Příloha G (normativní) Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů Příloha H (normativní) Katalog speciálních přípravků Příloha I (informativní) Průvodní dokumentace Vzory: Vzor 1 Vzor - Provozní sešit výzbroje a techniky (k příloze A) Vzor 2 Vzor - Technický deník výzbroje (k příloze B) Vzor 3 Mazací plán (k příloze D) Vzory pro provozní dokumentaci - Údržba, ukládání a skladování (k příloze D) Vzor 4 Harmonogram organizace práce 46 Vzor 5 Technologický postup na provedení údržby Vzor 6 Technologický postup na provedení TÚ 1 a TÚ Vzor 7 Technologický postup pro ukládání a vyjmutí z uložení Seznam prostředků a materiálu použitého k ukládání Seznam nářadí, přípravků a pomůcek použitých k ukládání Seznam prostředků a materiálu použitého při vyjmutí z uložení Seznam nářadí, přípravků a pomůcek použitých při vyjmutí z uložení

5 5. Příprava k ukládání Ukládání Vyjmutí z uložení Vzor 8 Seznam určených technických zařízení podléhajících zákonným revizím Vzory pro provozní dokumentaci - Vojskové opravy (k příloze E) Vzor 9 Technologický postup montážních a demontážních prací Vzor 10 Přehled kontrolních a seřizovacích hodnot (k příloze D a E) Vzor 11 Přehled možných závad a poruch, příčin a způsobů jejich odstranění Vzor 12 Přehled a schéma vybraných skladových položek (k příloze E a F) Vzory pro Katalog dílů (k příloze F) Vzor 13 Vzor obálky titulní strany Vzor 14 Vzor textové - tabulkové části katalogu Vzor 15 Vzor seznamu katalogových čísel majetku Vzor 16 Příklad grafického vyobrazení Vzor 17 Příklad vzhledu a základních údajů stránky prohlížeče v elektronické formě zpracování katalogu Vzor 18 Vzor změnového listu (k příloze F a G) Vzory pro Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů (k příloze G) Vzor 19 Vzor obálky titulní strany Vzor 20 Vzor textové - tabulkové části katalogu - normativu Vzor 21 Vzor seznamu katalogových čísel majetku Vzory pro Katalog speciálních přípravků (k příloze H) Vzor 22 Vzor obálky titulní strany Vzor 23 Vzor obsahového listu Vzor 24 Vzor tabulky speciálních přípravků - obrazová část Vzor 25 Vzory tabulky SZSNP (výbavy)

6 1 Předmět standardu 1.1 Český obranný standard (ČOS) předepisuje rozsah a obsah průvodní a provozní dokumentace pro pozemní vojenskou techniku. ČOS stanovuje základní požadavky na tvorbu průvodní a provozní dokumentace, která je součástí technické dokumentace. Svým obsahem dává návod ke zpracování jednotlivých dokumentů průvodní a provozní dokumentace. Definuje jednotlivé části a stanovuje obsah průvodní a provozní dokumentace. ČOS je určen pro zpracovatele průvodní a provozní dokumentace, pro řídicí orgány logistiky a příslušníky velení jednotek jednotlivých operačních stupňů všech druhů vojsk, kteří řídí provoz pozemní vojenské techniky a pro civilní subjekty přicházející do styku se složkami AČR působícími v dané oblasti, podílející se na zpracování průvodní a provozní dokumentace. 1.2 ČOS je závazný pro provozní dokumentaci pozemní vojenské techniky. ČOS má charakter doporučení u průvodní dokumentace, především pro Příručku pro obsluhu techniky a Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení. V přílohách ČOS jsou u provozní dokumentace pozemní vojenské techniky specifikovány požadavky na konkrétní obsahovou náplň jednotlivých částí. U průvodní dokumentace pozemní vojenské techniky jsou uvedeny obsahové náplně jednotlivých částí informativně. 2 Nahrazení předchozích standardů (norem) Tento ČOS nenahrazuje žádný předchozí standard (normu). 3 Souvisící citované dokumenty V tomto ČOS jsou odkazy na dále uvedené dokumenty, které se tímto stávají jeho normativní součástí. U odkazů, v nichž je uveden rok nebo číslo vydání souvisejícího standardu, platí tento související standard bez ohledu na to, zda existují novější vydání tohoto standardu. U odkazů na dokument bez uvedení data nebo čísla vydání, platí vždy poslední vydání citovaného dokumentu. Zákon č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů 6

7 ČSN ČOS Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem Rozkaz ministra obrany č. 56/1993 Zřízení Věstníku Ministerstva obrany a vydávání interních normativních aktů v působnosti Ministerstva obrany. Jejich formu stanovuje odborný prováděcí předpis k tomuto rozkazu - Vševojsk-15-1 Vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1999 Sb., která stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel Předpis Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky Předpis Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky Předpis Vševojsk-15-1 Vydávání interních normativních aktů a služebních pomůcek v působnosti ministerstva obrany Směrnice pro používání pozemní vojenské techniky AČR v míru, č.j. 5186/28/ , Praha 2003 Prozatímní směrnice GŠ AČR č.j /24/ , Kontrolní systém a kontrola kvality pohonných hmot, maziv a provozních kapalin v AČR. Minimální požadavky na kvalitu PHM. Praha Zpracovatel ČOS VOP 026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, Ing. Libor Přibyl. 5 Definice základních pojmů 5.1 Definice pojmů Animace Pro účely tohoto standardu jsou použity následující pojmy a definice: Animace je vytváření pohyblivých záběrů jinak nehybných objektů postupným zobrazováním řady statických scén. Je-li frekvence jednotlivých záběrů dostatečně vysoká, vzniká iluze plynulého pohybu v daném sdělovacím obrazovém prostředku (např. u filmu, počítačové animaci apod.) Jakostní specifikace Jakostní specifikace (podmínky) PHM používané v AČR vychází z interních normativních aktů, popřípadě z technických nebo jiných platných norem a specifikují daný druh PHM k využití v pozemní vojenské technice v podmínkách AČR. Pro potřeby AČR je stanoveno vydávat jakostní specifikace, které slouží jako výchozí podklad pro tvorbu českých obranných standardů. Závěry o způsobilosti použití PHM jsou využívány mimo jiné i pro zpracování mazacího plánu. 7

8 Katalog dílů (materiálový katalog) Katalog speciálních přípravků Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů Pozemní vojenská technika Provozní dokumentace Provozní dokumentace - Popis a provoz Je odborný technický dokument v informačním systému AČR, který se zpracovává na základě požadavku a centrálně řídí provozovatelem techniky (MO ČR). V katalogu dílů se uvádějí všechny konstrukční prvky (tj. všechny sestavy, podsestavy, skupiny, podskupiny, součástkové celky, součásti, náhradní díly, technické informace apod.) a navíc označuje konkrétní položky zásobování. Katalog dílů umožňuje vybírat a identifikovat jak položky zásobování tak i všechny ostatní konstrukční prvky. Dokument - katalog dílů pro vojskovou opravárenskou činnost je určen nejen pro vojskové opravce, ale i pro uživatele techniky k vyhledávání a objednávání náhradních dílů. Je seznam položek, který se zpracovává a centrálně řídí provozovatelem techniky (MO ČR). Tento dokument je určený pro uživatele techniky a vojskové opravce k vyhledávání a objednávání speciálního nářadí, přípravků, měřicího a kontrolního zařízení pro údržbu a opravy. Je seznam položek vybraných z materiálového katalogu, které se používají v resortu MO ČR. Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů pro vojskovou opravárenskou činnost je určený k specifikaci souprav náhradních dílů a příslušenství pro provedení určitého počtu oprav po plánované délce provozu a za plánované období. Je určen především pracovníkům skladového hospodářství a pracovníkům odpovědným za udržení pozemní vojenské techniky v použitelném stavu. Je pozemní bojová technika, pozemní vojenská přepravní technika a pozemní vojenská podpůrná technika, která se používá v AČR. Poznámka: Podle zákona č. 219/1999 Sb., 2, odstavec 7 se pro potřeby tohoto ČOS pod pojmem vojenská výstroj, vojenská výzbroj, vojenská technika a určená technická zařízení mimo vojenských letadel ( 2, odst. 10, písm. c)" rozumí vojenský materiál. Je soubor technických dokumentů, které stanovují zásady pro používání, údržbu a opravy techniky a určují způsob jejího ukládání a skladování s ohledem na zvláštnosti a specifické podmínky, které vyplývají z použití techniky v míru, popřípadě v jiných podmínkách nasazení (za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu apod.). Provozní dokumentace se zpracovává na základě požadavku provozovatele techniky (MO ČR) zpravidla v podobě resortních předpisů, směrnic, rozkazů a nařízení. Je technický dokument, který obsahuje konstrukční uspořádání pozemní vojenské techniky, určuje zásady jejího provozu, včetně podkladů pro plánování a vyhodnocování tohoto provozu a stanovuje opatření k zabezpečení bezporuchového a hospodárného používání této techniky v systému logistického zabezpečení vojsk. Je určen velitelům, náčelníkům a dalším funkcionářům, kteří řídí a zabezpečují použití pozemní vojenské techniky, dále je určen řidičům, obsluhám (osádkám), příslušníkům logistických jednotek, velitelům jednotek, kteří mají tuto techniku přidělenu a dílenským specialistům. 8

9 Provozní dokumentace - Údržba, ukládání a skladování Provozní dokumentace - Vojskové opravy Provozní sešit vojenské techniky Průvodní dokumentace Je technický dokument, který stanovuje zásady pro jednotné a efektivní plánování údržby pozemní vojenské techniky v systému logistického zabezpečení vojsk. Obsahuje technologické postupy pro její kvalitní uskutečňování se zaměřením na preventivní údržbu pozemní vojenské techniky. Dále stanovuje zásady pro přípravu pozemní vojenské techniky k uložení a vlastní uložení této techniky, její prohlídky a údržbu v průběhu uložení (skladování) a způsob vyjmutí z uložení. Obsahuje technologické postupy pro ukládání a skladování pozemní vojenské techniky. Je určen velitelům, náčelníkům a dalším funkcionářům, kteří plánují a zabezpečují preventivní údržbu, ukládání a skladování pozemní vojenské techniky a dále řidičům, obsluhám (osádkám) a specialistům logistiky, kteří tuto údržbu vykonávají a tuto techniku ukládají, skladují, kontrolují a uskutečňují její vyjmutí z uložení. Je technický dokument, který stanovuje zásady vojskových oprav, které zabezpečují opravárenské jednotky útvarů, svazků a svazů v systému logistického zabezpečení vojsk, se zaměřením na opravy pozemní vojenské techniky. Obsahuje technologické postupy pro demontáž, seřízení a montáž jednotlivých dílů techniky, tj. základních částí, hlavních skupin, skupin, podskupin a soustav pozemní vojenské techniky a pro jejich opravu. Je určen všem velitelům a náčelníkům, kteří v oblasti logistiky řídí opravárenský provoz a pracovníkům, kteří vojskové opravy vykonávají. Je jedním ze základních dokumentů pozemní vojenské techniky vydávaný pro výzbroj, bojovou, přepravní a podpůrnou techniku, kombinované soupravy na vozidlových podvozcích a další techniku. Provozní sešit vojenské techniky (dále jen provozní sešit) se doplňuje přílohami, podle druhu pozemní vojenské techniky, které jsou pak jeho neoddělitelnou součástí. Slouží k průběžnému vedení hlavních evidenčních údajů, k chronologickému zaznamenávání veškeré činnosti s pozemní vojenskou technikou od jejího přidělení (zaregistrování) vojenskému útvaru (jednotce, osádce, řidiči apod.) až po její vyřazení (zrušení) z AČR. Dále slouží zejména k záznamům o provedené údržbě, opravách, rekonstrukcích, ročním provozu, skladování, vykonaných revizích a zákonných revizních prohlídkách, vykonaných kontrolách a přidělených dokladech, popřípadě k dalším záznamům. Je součástí dodávky každého nově vyrobeného kusu techniky, který dodavatel pozemní vojenské techniky předává odběrateli. Průvodní dokumentace dokládá kvalitu, celistvost a úplnost příslušenství pozemní vojenské techniky. Stanovuje zásady pro správnou a bezpečnou obsluhu, používání a údržbu pozemní vojenské techniky. Průvodní dokumentace je zpracována zpravidla ve formě tiskovin. 9

10 Technická dokumentace Technický deník výzbroje Učební a výcviková základna Jsou odborně technickým způsobem publikované (zpracované tiskem nebo digitálně) technické dokumenty (písemné návody, doklady, průkazy, osvědčení apod.) a technické písemné pomůcky, které umožňují používání a skladování pozemní vojenské techniky. Svým obsahovým zaměřením, způsobem provedení a formou zpracování umožňuje technická dokumentace snadné a bezpečné zvládnutí obsluhy a používání pozemní vojenské techniky v rozsahu stanovených takticko-technických parametrů. Je návodem k praktickému provádění údržby, oprav, ukládání a skladování, včetně způsobu sledování a vyhodnocování provozu, plnění jakostních ukazatelů, kontrole úplnosti, identifikaci a evidenci techniky a je podkladem k zabezpečení odborné teoretické a praktické technické přípravy a výcviku obsluh. Je jedním ze základních dokumentů pozemní vojenské techniky vydávaný pro zbraně a zbraňové systémy. Technický deník výzbroje (dále jen technický deník) se doplňuje přílohami, podle druhu zbraní a zbraňových systémů, které jsou pak jeho neoddělitelnou součástí. Slouží k průběžnému vedení hlavních evidenčních údajů, k chronologickému zaznamenávání veškeré činnosti zbraní a zbraňových systémů od jejího přidělení (zaregistrování) vojenskému útvaru (jednotce, osádce, řidiči apod.) až po její vyřazení (zrušení) z AČR. Dále slouží zejména k záznamům o provedené údržbě, opravách, rekonstrukcích, ročním provozu, skladování, vykonaných revizích a zákonných revizních prohlídkách, vykonaných kontrolách a přidělených dokladech, popřípadě k dalším záznamům. Učební a výcviková základna slouží pro komplexní přípravu osob k úplnému a bezpečnému zvládnutí pozemní vojenské techniky. Učební a výcviková základna slouží k výuce, k zabezpečení základní odborné přípravy a zdokonalovacího výcviku jednotlivců, osádek, obsluh, specialistů logistiky, popřípadě i jiných odborností (především ve vojenských školách, u výcvikové základny, vojenských útvarů a ve výcvikových prostorech). Učební a výcviková základna se člení na: a. učební základnu, kterou tvoří učebny, laboratoře, dílny, kabinety, televizní a počítačové sítě apod.; b. výcvikovou základnu určenou k praktickému polnímu výcviku vojsk. Tvoří ji vojenské výcvikové prostory s příslušnými výcvikovými zařízeními, posádková a specielní cvičiště apod. Poznámka: Učební a výcviková základna není předmětem řešení tohoto ČOS. 5.2 Seznam použitých zkratek AČR CO ČOS ČSVN Armáda České republiky Celková oprava Český obranný standard Československá vojenská norma 10

11 ČSN DAC DR DU DÚD FVZ GO GŠ HW HMOT INC KČM KMJ KP KU KZEV MDS Mh MO ČR MON MN MRC NATO NCB NCAGE NIIN NSC NSN Nh OTK PHM PJ PMIC POZ PTRK PU Česká technická norma Document Availability Code (kód dostupnosti dokumentace) Denní rozkaz Dlouhodobé uložení Deník účetních dokladů Filtrační a ventilační zařízení Generální oprava Generální štáb Hardware Hmotnost Item Name Code (kód názvu položky) Katalogové číslo majetku Kód měřící jednotky Kontrolní prohlídka Krátkodobé uložení Kód způsobu evidence Ministerstvo dopravy a spojů Motohodina Ministerstvo obrany České republiky Meziopravní norma Množství Master Requirement Code (kód hlavních požadavků) North Atlantic Treaty Organization (Organizace Severoatlantické smlouvy) National Codification Bureau (Národní kodifikační úřad) NATO Commercial and Government Entity Code (kód komerčních a státních subjektů NATO) NATO Item Identification Number (NATO identifikační číslo položky) NATO Supply Classification (klasifikace zásob podle NATO) National Stock Number (národní skladové číslo) Normohodina Oddělení technické kontroly Provozní hmoty a maziva a přidružené produkty Provozní jednotka Precious Metals Indicator Code (identifikační kód drahých kovů) Pozice Protitankový raketový komplet Provozní ukazatel 11

12 PVC RE 10 RMO RN RNCC RNFC RNJC RNSC RNVC RPDMRC Sb. SKP SO SOJ SPod STK SW SZSNP TD TÚ TTP ÚPP VJS VPZ VO VOP VR VTÚPV ZDÚ ZÚ Polyvinylchlorid Revize po 10 letech Rozkaz ministra obrany Reference Number (referenční číslo) Reference Number Category Code (kód kategorie referenčního čísla) Reference Number Format Code (kód formátu referenčního čísla) Reference Number Justification Code (kód oprávněnosti použití duplicity referenčního čísla) Reference Number Status Code (stavový kód referenčního čísla) Reference Number Variation Code (kód varianty referenčního čísla) Reference or Partial Descriptive Method Reason Code (kód odůvodnění použití referenční nebo částečně popisné identifikace položky) Sbírka zákonů Standardní klasifikace produkce Střední oprava Státní ověřování jakosti Sekce podpory Stanice technické kontroly Software Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství Technický deník Technická údržba Takticko technické požadavky Údržba po použití Vojenská jakostní specifikace Vojenská poznávací značka Vojsková oprava Vojenský opravárenský podnik Výcvikový rok Vojenský technický ústav pozemního vojska Zvláštní druh údržby Základní údržba 12

13 6 Členění průvodní a provozní dokumentace 6.1 Průvodní dokumentaci tvoří (zpravidla): a. Příručka pro obsluhu; b. Pokyny pro záběh; c. Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení; d. Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy); e. Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku; f. Směrnice pro reklamační řízení; g. Záruční list; h. Technický průkaz vozidla; i. Servisní knížka. Průvodní dokumentaci zpracovává dodavatel pozemní vojenské techniky. 6.2 Provozní dokumentaci tvoří (zpravidla): a. Provozní sešit vojenské techniky nebo Technický deník výzbroje; b. Popis a provoz; c. Údržba, ukládání a skladování; d. Vojskové opravy; e. Katalog dílů; f. Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů; g. Katalog speciálních přípravků. Provozní dokumentaci pro pozemní vojenskou techniku zabezpečuje odběratel (MO ČR). Dodavatel pozemní vojenské techniky s výrobkem dodá odběrateli podklady pro tvorbu jednotlivých provozních dokumentů v rozsahu, který zabezpečí zpracování provozní dokumentace v rozsahu daném tímto ČOS. 6.3 Konkrétní rozsah zpracování provozní a průvodní dokumentace pozemní vojenské techniky, včetně podkladů pro zpracování provozní dokumentace a požadavků na formu textového a elektronického zpracování (systémového propojení), je součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na nákup, popřípadě vývoj (např. TTP na vývoj a pořízení provozní dokumentace) a je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi odběratelem (MO ČR) a dodavatelem pozemní vojenské techniky. 13

14 7 Požadavky na textové zpracování provozní dokumentace 7.1 Veškerá ustanovení a údaje uvedené v provozní dokumentaci musí být z hlediska závaznosti zpracování specifikovány stupněm zavazující s naprostou závazností. 7.2 Je-li nutné změnit ustanovení nebo údaje uvedené v provozní dokumentaci, musí forma zpracování této provozní dokumentace umožňovat realizaci změnového řízení (doplnění) v tištěné i elektronické podobě. Neopomenutelným účastníkem změnového řízení musí být dodavatel pozemní vojenské techniky. Schválené změny může vykonávat, vydávat a rozesílat pouze určené pracoviště. 7.3 Použitá terminologie (názvosloví) musí respektovat pravidla českého pravopisu, všeobecné a speciální vojenské terminologie platné v resortu MO ČR. Názvy dílů (skupin) v katalozích musí být v českém i v anglickém jazyce. Překlad originálních názvů musí v maximální míře vystihovat pojmenované díly. 7.4 Je-li třeba použít nový pojem, je nutno k jeho plnému pochopení zařadit jeho definici do přehledu definic základních pojmů. Odkazy, poznámky, vysvětlivky a podobně k popisované tematice v provozní dokumentaci zařadit do Poznámky:... v textu, pod čarou nebo na konec dokumentace do přílohy nebo do legendy. 7.5 Provozní dokumentaci zpracovat v uceleném rozsahu, v jasném, logickém a metodicky správném uspořádání (konstrukčním, technologickém resp. montážním). 7.6 Formulace jednotlivých ustanovení musí být stručná, jednoznačná, technicky jasná a srozumitelná. 7.7 Bezpečnostní opatření uvést v souhrnu např. v samostatné hlavě nebo stati. Jednotlivá bezpečnostní opatření uváděná v textu provozní dokumentace graficky odlišit od ostatního textu (např. zvýrazněným typem písma nebo jiným typem písma, popř. oddělením od souvislého textu apod.). 7.8 Není-li v obecných požadavcích tohoto ČOS na obsah a rozsah zpracování provozní dokumentace (katalogu) uveden požadavek, vyplývající ze speciálního určení pozemní vojenské techniky (nová tematika, popis, rozsah údržby), odpovídající tematiku této dokumentace rozšířit, popřípadě upravit. 7.9 Základní formální provedení a obsahová skladba provozní dokumentace, včetně katalogu: Poznámka: Není-li dále v textu ČOS uvedeno jinak, pak provedení a skladba dokumentace vychází z ustanovení uvedených v předpisu Vševojsk Formální provedení se požaduje: (1) obálka (přebal); (2) titulní list; (3) druhá strana titulního listu (str. 2 provozní dokumentace); (4) úvod (str. 3 až 4 provozní dokumentace); (5) vlastní text (začíná na str. 5); (6) obsah; (7) tiráž Obsahová skladba se požaduje: (1) ÚVOD; 14

15 (2) HLAVA 1 Název tematiky; (3) HLAVA 2 Název tematiky... celkový počet podle rozsahu řešené problematiky v provozní dokumentaci; (4) PŘÍLOHY: 1....; celkový počet příloh v návaznosti na rozsah řešené tematiky v provozní dokumentaci (seznam použitých zkratek, definice pojmů, seznam souvisejících dokumentů a další); (5) OBSAH Základní členění (podle rozsahu) se požaduje do: (1) dílů; (2) částí; (3) hlav; (4) statí (kapitol); (5) podstatí (podkapitol); (6) článků; (7) odstavců; (8) pododstavců Základní vzhled stránky všeobecné části: a. typ písma: Times New Roman; b. velikost: 12; c. řádkování: násobky 1,2; d. čísla a názvy členění provozní dokumentace psát tučným písmem; e. poznámky psát kurzívou; f. číslování stran je průběžné a strany se číslují dole uprostřed, počínaje číslicí 2 na straně 2 (strana 1 titulní list se nečísluje); g. okraje: nahoře 2,5; dole 2,5; vlevo 2,5; vpravo 2,5; h. záhlaví 1,25 (pro vhodnou orientaci v katalogu, např. značení částí, kapitol apod., se připouští i jinak); i. zápatí 1, Požadavky na vlastní vzhled stránky provozní dokumentace (v částech základní údaje o pozemní vojenské technice, v textové a obrazové části a přílohách): a. musí odpovídat základnímu provedení podle vzorů v přílohách, musí být zaručena přehlednost a dobrá čitelnost údajů. Pro detailní formální úpravu textů psaných textovými editory využít ČSN ISO 2145 a ČSN ; b. ke zpracování obrázků využívat moderních technologií grafiky a zobrazení v axonometrii. Je-li zpracování elektronické obrazové dokumentace v provedení 3D, zabezpečit její prohlížení i v provedení 2D; 15

16 c. obrázky zpracovat tak, aby jejich vyobrazení a popis byly v dokumentaci (provozní dokumentaci, včetně katalogů) maximálně názorné (např. formáty *.jpg, *.tif, *.pdf); d. z vyobrazení musí být zřejmá konstrukční a montážní (technologická) návaznost jednotlivých dílů do montážních a součástkových celků; e. obrázky v dokumentu přednostně uvádět přímo v textové části. (Na základě dohody lze obrázky v dokumentu seřadit v samostatné obrazové části na konci dokumentu nebo jako samostatnou knihu s pevnou vazbou.); f. formát zápisu identifikačních čísel položek zásobování (náhradních dílů) musí být v souladu s kodifikačním systémem NATO a odpovídat i potřebám evidence v rámci informačního systému resortu MO ČR Formát provozní dokumentace: Formát provozní dokumentace mimo katalogu: a. A4 nebo A5 na výšku (297 x 210 mm; výjimečně A6, a to pouze ve zdůvodněných případech, např. u méně složité techniky); b. na základě písemné dohody s odběratelem dokumentace lze stanovit i jiný (vhodnější) formát; c. přílohy součástí provozní dokumentace bez možnosti samostatného vyjímání Formát katalogu: a. A4 na šířku (210 x 297 mm); b. na základě písemné dohody s odběratelem dokumentace lze stanovit i jiný (vhodnější) formát; c. přílohy součástí katalogu bez možnosti samostatného vyjímání Vazba provozní dokumentace (obálka, desky): a. kartónová, pevná - využitelná při seznamování se s problematikou mimo dílenské prostory při výuce a studiu; b. plastová (PVC) při používání v polních podmínkách a dílenských prostorech; c. formální úprava vzhledu stránky (titulní stránky) v souladu s Vševojsk U katalogů je zpřesněna ve vzorech uvedených v odpovídajících přílohách tohoto ČOS. 8 Požadavky na elektronické zpracování 8.1 K dosažení systémové propojenosti veškeré provozní dokumentace, včetně průvodní dokumentace s učebními pomůckami - dokumentací pro výuku a výcvik a obrazů, požadovat zpracování příslušné dokumentace i v elektronické formě se zabezpečením kompatibility těchto jednotlivých elektronických verzí. 16

17 Poznámka: Požadavek na systémové propojení konkrétní provozní dokumentace s ostatními provozními (popřípadě průvodními) dokumentacemi a učebními pomůckami stanovit zadavatelem (MO ČR) v TTP na zpracování dokumentace, popřípadě v kupní smlouvě uzavřené s dodavatelem provozní dokumentace (v souladu s vývojem tohoto systémové propojení v rámci počítačových systémů). 8.2 Z hlediska použitelnosti musí elektronická forma jednotlivých verzí provozní dokumentace umožňovat provoz: a. na osobním počítači popř. v síti on-line bez zvláštních nároků na vybavení počítačů HW nebo SW; b. samostatně a současně musí být schopna provozu v systému elektronického propojení jednotlivých elektronických verzí provozní dokumentace, včetně verzí učebních pomůcek (dokumentace pro výuku a výcvik). Poznámka: Konkrétní specifikaci nároku na vybavení počítačů HW nebo SW (v souladu s vývojem tohoto vybavení) pro konkrétní provozní dokumentaci stanovit zadavatelem (MO ČR) v TTP na zpracování dokumentace, popřípadě kupní smlouvě. 8.3 Provozní dokumentace (včetně katalogů) v elektronické podobě musí: a. splňovat zejména ustanovení bodů kapitoly 7 (Požadavky na textové zpracování provozní dokumentace) a příloh tohoto standardu a musí umožňovat tisk ve shodné formální úpravě (vzhledu) a obsahu jako zpracovaná tištěná podoba dokumentace. Tištěná forma jednotlivých verzí provozní dokumentace je základním provedením, elektronické verze jsou kopiemi tištěných; b. být vydána v takových souborových formátech, které je možno zobrazovat ve volně šířených prohlížečích (např. ve formátu pdf ); c. být vydána v takových souborových formátech, které je možno provozovat v standardním uživatelském rozhraní společném pro aplikace Microsoft Windows, s jednoduchou instalací pro Windows 98 a vyšší, včetně Windows NT a zobrazovat ve volně šířených prohlížečích, které jsou součástí elektronické formy dokumentace (např. ve formátu pdf ); d. být vybavena hypertextovými odkazy, umožňujícími rychlou orientaci a vyhledávání jednotlivých stupňů členění dokumentace podle obsahu, seznamu příloh, tabulek apod. Poznámka: Hypertext je zdroj informací, který není omezen linearitou. Umožňuje přístup k jiným informacím skokem mezi uzly propojenými sítí vazeb (odkazů). Hypertextový dokument je elektronický dokument, který může kromě textů obsahovat také binární data, např. obrázky, audio- a videosekvence a příp. další příkazy dle použitého SW. 8.4 Programové prostředí musí umožňovat: a. samostatné spouštění a plnohodnotné využívání elektronické formy provozní dokumentace (včetně prvků podporujících multimediální výuku) společně s učebními pomůckami (především dokumentací pro výuku a výcvik a technickými obrazy); b. současné využívání libovolně zvolené provozní dokumentace, včetně verzí učebních pomůcek (dokumentace pro výuku a výcvik a obrazů); 17

18 c. tematické provázání jednotlivých částí provozní dokumentace a učebních pomůcek. Systém musí nabízet možnost v každém okamžiku aktualizovat odkazy do všech ostatních částí (i aktuálně nespuštěných) provozní dokumentace (Popis a provoz, Údržba, ukládání a skladování, Katalog dílů a dalších), popřípadě do dokumentace pro výuku a výcvik u učebních pomůcek a to na místo, kde jsou informace k tematice zobrazené v aktuálně otevřeném dokumentu. 9 Technické požadavky 9.1 Jednotlivé konkrétní požadavky (charakteristiky) na obsahovou náplň průvodní a provozní dokumentace jsou uvedeny v přílohách standardu. Název průvodní a provozní dokumentace Umístění v příloze Strana 1. Provozní sešit vojenské techniky - příloha A, vzor č Technický deník výzbroje - příloha B, vzor č Popis a provoz - příloha C Údržba, ukládání a skladování - příloha D a vzor č. 4, 5, 6, 7, Vojskové opravy - příloha E vzor č. 9, 10, 11, Katalog dílů - příloha F a vzor č. 13, 14, 15, 16, 17, Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů - příloha G a vzor č. 19, 20, Katalog speciálních přípravků - příloha H a vzor č. 22, 23, Příručka pro obsluhu - příloha I Pokyny pro záběh - příloha I Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení 12. Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy) 13. Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku 75 - příloha I příloha I a vzor č příloha I Směrnice pro reklamační řízení - příloha I Záruční list - příloha I Technický průkaz vozidla - příloha I Servisní knížka - příloha I

19 Příloha A (informativní) Provozní sešit vojenské techniky Obsah provozní dokumentace ČOS Provozní sešit vojenské techniky je jedním ze základních dokumentů pozemní vojenské techniky. Slouží k průběžnému vedení hlavních evidenčních údajů, k chronologickému zaznamenávání veškeré činnosti s pozemní vojenskou technikou (vojenským vozidlem) od jejího přidělení (zaregistrování) vojenskému útvaru (jednotce, osádce, řidiči apod.) až po její vyřazení (zrušení) z AČR. Dále slouží zejména k záznamům o provedené údržbě, opravách, rekonstrukcích, ročním provozu pozemní vojenské techniky (počtu ujetých km, spotřebovaných provozních jednotek, výstřelů), skladování, vykonaných revizích a zákonných revizních prohlídkách, vykonaných kontrolách ve STK, přidělení dálniční známky, včetně kuponu prokazujícího její zaplacení, popřípadě k dalším záznamům. Provozní sešit vojenské techniky vydává zpravidla pověřený zástupce AČR ve výrobním závodě nebo určený vojenský útvar nebo vojenské zařízení (sklad, VOP, základna apod.), kterému byla pozemní vojenská technika (dále jen technika) přidělena. Požadavky na obsah a formu provozního sešitu vojenské techniky: Struktura, obsah a vedení dokumentu se řídí předpisem Vševojsk-10-1, forma a uspořádání jednotlivých tabulek s případným textovým doprovodem, v závislosti na počtu listů a pořadí umístění na jednotlivých listech, je uvedeno ve Vzoru 1 - Provozní sešit výzbroje a techniky. Provozní sešit zpravidla obsahuje následující přílohy: - seznam výstroje a nářadí (SZSNP, výbavy); - evidenční list akumulátorů; - záznamníky vybraných - určených zařízení (radiostanice, optoelektronického přístroje, FVZ, ženijní, chemické, cisternové, dílenské a jiné nástavby) včetně příslušných technických listů; - záznamník přístroje radiačního a chemického průzkumu; - záznamník zařízení šifrové služby a technický list; - záznamník uskladněné techniky; - záznamníky dalších zařízení (včetně technických listů) - jen pokud je to nutné z hlediska jejich zvýšených nároků na bezpečnost provozu a je-li jejich vedení předepsáno interními normativními akty MO. Provozní sešit zpravidla obsahuje další dodávané přílohy, např.: - technický průkaz; - osvědčení o technickém průkazu; - osvědčení o měření emisí; - doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Poznámka: Výrobce nebo dodavatel techniky může předepsat vedení další přílohy, která je nezbytná pro zabezpečení přehledu o bezpečném a bezproblémovém provozu a obsluze techniky. V závislosti na vlastním používání jednotlivých příloh není podmínkou jejich pevné spojení se základním textem dokumentace a přílohy mohou být vyjímatelné nebo samostatné (např. osvědčení o technickém průkazu, doklad o pojištění odpovědnosti apod.). 19

20 Vzor - Provozní sešit výzbroje a techniky Vzor 1 k příloze A MINISTERSTVO OBRANY ČR PROVOZNÍ SEŠIT výzbroje a techniky VPZ KČM: HIM (VIN) Typ značka smluvené číslo užitečný náklad kg, osob; největší dovolená rychlost km/h; přípojná hmotnost kg. Zařazení Datum Čís. rozkazu změny zařazení Tabulka je umístěna na straně 1 provozního sešitu Pořadové číslo Název 1. Seznam příloh k provoznímu sešitu Počet Důvod změny listů Datum a podpis Tabulka je umístěna na straně 2 provozního sešitu 20

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE PRO VOJENSKOU TECHNIKU A MATERIÁL

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE PRO VOJENSKOU TECHNIKU A MATERIÁL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE PRO VOJENSKOU TECHNIKU A MATERIÁL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE PRO VOJENSKOU TECHNIKU A MATERIÁL Základem

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO AUTORÁDIA

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO AUTORÁDIA VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 7.října 2010 Čj. 1587/2010-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 3 Přílohy: 2/2 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

PROVOZ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY V MÍROVÝCH PODMÍNKÁCH VYBRANÉ NÁZVY A DEFINICE Z OBLASTI TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

PROVOZ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY V MÍROVÝCH PODMÍNKÁCH VYBRANÉ NÁZVY A DEFINICE Z OBLASTI TECHNICKÝCH OPATŘENÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROVOZ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY V MÍROVÝCH PODMÍNKÁCH VYBRANÉ NÁZVY A DEFINICE Z OBLASTI TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROVOZ POZEMNÍ VOJENSKÉ

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 051625, 2. vydání, Oprava 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU 2. Oprava č. 3 Část č. 1 Původní verze

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 999921 2. vydání, Oprava 1 BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY. 2. Oprava č. 2. Část č.

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

Vymezení širokého konceptu položky majetku

Vymezení širokého konceptu položky majetku Vymezení širokého konceptu položky majetku Širokým konceptem položky majetku se rozumí přidělení jednoho katalogového čísla majetku (KČM) skupině různých výrobků s vymezenými shodnými vlastnostmi z pohledu

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

Kontrolní zkoušky (KZ)

Kontrolní zkoušky (KZ) Strana 1 (celkem 5) RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZKOUŠEK P.č. 1. Jednotlivý druh zboží Cisternový automobil stříkací CAS Zkrácený název CAS (objekt zkoušek) (PZ) Kontrolní (KZ) nebudou realizovány, jedná

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO OPÉKAČE TOPINEK EL.

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO OPÉKAČE TOPINEK EL. VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení stravovací služby Ve Staré Boleslavi dne 6. prosince 20 Čj. 24/5/5/20-2280 Výtisk č. Počet listů: 3 Přílohy: 2/2 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Plánování a řízení provozu vojenské

Více

Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 051637 2. Vydání VOJENSKÁ ZABEZPEČOVACÍ VOZIDLA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 2. Oprava č. 1. Část č. 1 Původní verze strana 6,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální /

A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č.j.: S 17307/09- OI A. STAVEBNÍ DENÍK / stavby centrální / Stavba / název dle SoD /:............ Číslo stavby /objednatele

Více

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Realizace veřejné zakázky Vzdělávací

Více

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA JÍZDNÍ ZKOUŠKU VOZIDLA PROVÁDĚNOU DODAVATELEM PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE A POŽADAVKY NA DODAVATELE PŘI ZKUŠEBNÍ JÍZDĚ VOZIDLA V RÁMCI STÁTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI A PŘI ZKUŠEBNÍ

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2-4/8 Metrologie v AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Základem

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO PRAČKY A SUŠIČKY

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO PRAČKY A SUŠIČKY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 30. srpna 2010 Čj. 1586/2010-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 4 Přílohy: 13/13 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051625 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení 5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Písemná příprava. 1. Základní členění majetku 10 min. 2. Členění dlouhodobého majetku a závazku 20 min

Písemná příprava. 1. Základní členění majetku 10 min. 2. Členění dlouhodobého majetku a závazku 20 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Majetek státu a jeho členění Vzdělávací

Více

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX019R1YR Čj. MV-123028-1/PO-PVP-2012 Kódové označení: ZSS Praha 3. prosince 2012 Počet listů: 16 OBSLUHA ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO)

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD prosinec 2003 MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD červen 2004 MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Servisní technik ve strojírenství (kód: 23-095-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Servisní technik Kvalifikační

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 166001 CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI Praha 1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO

Více

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici (kód: H)

Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici (kód: H) Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici (kód: 23-113-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1 8 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2016, kterým se stanoví způsob

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Zvýšení energetické úspory budovy MŠ Husova čtvrť Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce:

Více

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-092-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

A. STAVEBNÍ DENÍK / část stavby /

A. STAVEBNÍ DENÍK / část stavby / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č.j.: S 17307/09 - OI A. STAVEBNÍ DENÍK / část stavby / Číslo celé stavby (objednatele dle SoD):... Název celé stavby

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Vymezení širokého konceptu položky majetku

Vymezení širokého konceptu položky majetku Vymezení širokého konceptu položky majetku Širokým konceptem položky majetku se rozumí přidělení jednoho katalogového čísla majetku (KČM) skupině různých výrobků s vymezenými shodnými vlastnostmi z pohledu

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností zvláštního vozidla kategorie SPT s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Objednavatel: MANATECH CZ, s. r. o. Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO TELEVIZORY

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO TELEVIZORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 25. června 2009 Čj. 1612/2009-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 4 Přílohy: 23/23 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008

č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 č. 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více