PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY"

Transkript

1 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY Praha

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokumentů: Předpis Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky. Praha 1992 Předpis Vševojsk-15-1 Vydávání interních normativních aktů a služebních pomůcek v působnosti ministerstva obrany. Praha 1994 Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení předchozích standardů (norem) Souvisící citované dokumenty Zpracovatel ČOS Definice základních pojmů Členění průvodní a provozní dokumentace Požadavky na textové zpracování provozní dokumentace Požadavky na elektronické zpracování Technické požadavky...18 Přílohy: Příloha A (informativní) Provozní sešit vojenské techniky Příloha B (informativní) Technický deník výzbroje Příloha C (normativní) Popis a provoz Příloha D (normativní) Údržba, ukládání a skladování Příloha E (normativní) Vojskové opravy Příloha F (normativní) Katalog dílů Příloha G (normativní) Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů Příloha H (normativní) Katalog speciálních přípravků Příloha I (informativní) Průvodní dokumentace Vzory: Vzor 1 Vzor - Provozní sešit výzbroje a techniky (k příloze A) Vzor 2 Vzor - Technický deník výzbroje (k příloze B) Vzor 3 Mazací plán (k příloze D) Vzory pro provozní dokumentaci - Údržba, ukládání a skladování (k příloze D) Vzor 4 Harmonogram organizace práce 46 Vzor 5 Technologický postup na provedení údržby Vzor 6 Technologický postup na provedení TÚ 1 a TÚ Vzor 7 Technologický postup pro ukládání a vyjmutí z uložení Seznam prostředků a materiálu použitého k ukládání Seznam nářadí, přípravků a pomůcek použitých k ukládání Seznam prostředků a materiálu použitého při vyjmutí z uložení Seznam nářadí, přípravků a pomůcek použitých při vyjmutí z uložení

5 5. Příprava k ukládání Ukládání Vyjmutí z uložení Vzor 8 Seznam určených technických zařízení podléhajících zákonným revizím Vzory pro provozní dokumentaci - Vojskové opravy (k příloze E) Vzor 9 Technologický postup montážních a demontážních prací Vzor 10 Přehled kontrolních a seřizovacích hodnot (k příloze D a E) Vzor 11 Přehled možných závad a poruch, příčin a způsobů jejich odstranění Vzor 12 Přehled a schéma vybraných skladových položek (k příloze E a F) Vzory pro Katalog dílů (k příloze F) Vzor 13 Vzor obálky titulní strany Vzor 14 Vzor textové - tabulkové části katalogu Vzor 15 Vzor seznamu katalogových čísel majetku Vzor 16 Příklad grafického vyobrazení Vzor 17 Příklad vzhledu a základních údajů stránky prohlížeče v elektronické formě zpracování katalogu Vzor 18 Vzor změnového listu (k příloze F a G) Vzory pro Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů (k příloze G) Vzor 19 Vzor obálky titulní strany Vzor 20 Vzor textové - tabulkové části katalogu - normativu Vzor 21 Vzor seznamu katalogových čísel majetku Vzory pro Katalog speciálních přípravků (k příloze H) Vzor 22 Vzor obálky titulní strany Vzor 23 Vzor obsahového listu Vzor 24 Vzor tabulky speciálních přípravků - obrazová část Vzor 25 Vzory tabulky SZSNP (výbavy)

6 1 Předmět standardu 1.1 Český obranný standard (ČOS) předepisuje rozsah a obsah průvodní a provozní dokumentace pro pozemní vojenskou techniku. ČOS stanovuje základní požadavky na tvorbu průvodní a provozní dokumentace, která je součástí technické dokumentace. Svým obsahem dává návod ke zpracování jednotlivých dokumentů průvodní a provozní dokumentace. Definuje jednotlivé části a stanovuje obsah průvodní a provozní dokumentace. ČOS je určen pro zpracovatele průvodní a provozní dokumentace, pro řídicí orgány logistiky a příslušníky velení jednotek jednotlivých operačních stupňů všech druhů vojsk, kteří řídí provoz pozemní vojenské techniky a pro civilní subjekty přicházející do styku se složkami AČR působícími v dané oblasti, podílející se na zpracování průvodní a provozní dokumentace. 1.2 ČOS je závazný pro provozní dokumentaci pozemní vojenské techniky. ČOS má charakter doporučení u průvodní dokumentace, především pro Příručku pro obsluhu techniky a Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení. V přílohách ČOS jsou u provozní dokumentace pozemní vojenské techniky specifikovány požadavky na konkrétní obsahovou náplň jednotlivých částí. U průvodní dokumentace pozemní vojenské techniky jsou uvedeny obsahové náplně jednotlivých částí informativně. 2 Nahrazení předchozích standardů (norem) Tento ČOS nenahrazuje žádný předchozí standard (normu). 3 Souvisící citované dokumenty V tomto ČOS jsou odkazy na dále uvedené dokumenty, které se tímto stávají jeho normativní součástí. U odkazů, v nichž je uveden rok nebo číslo vydání souvisejícího standardu, platí tento související standard bez ohledu na to, zda existují novější vydání tohoto standardu. U odkazů na dokument bez uvedení data nebo čísla vydání, platí vždy poslední vydání citovaného dokumentu. Zákon č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů 6

7 ČSN ČOS Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem Rozkaz ministra obrany č. 56/1993 Zřízení Věstníku Ministerstva obrany a vydávání interních normativních aktů v působnosti Ministerstva obrany. Jejich formu stanovuje odborný prováděcí předpis k tomuto rozkazu - Vševojsk-15-1 Vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1999 Sb., která stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel Předpis Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky Předpis Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky Předpis Vševojsk-15-1 Vydávání interních normativních aktů a služebních pomůcek v působnosti ministerstva obrany Směrnice pro používání pozemní vojenské techniky AČR v míru, č.j. 5186/28/ , Praha 2003 Prozatímní směrnice GŠ AČR č.j /24/ , Kontrolní systém a kontrola kvality pohonných hmot, maziv a provozních kapalin v AČR. Minimální požadavky na kvalitu PHM. Praha Zpracovatel ČOS VOP 026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, Ing. Libor Přibyl. 5 Definice základních pojmů 5.1 Definice pojmů Animace Pro účely tohoto standardu jsou použity následující pojmy a definice: Animace je vytváření pohyblivých záběrů jinak nehybných objektů postupným zobrazováním řady statických scén. Je-li frekvence jednotlivých záběrů dostatečně vysoká, vzniká iluze plynulého pohybu v daném sdělovacím obrazovém prostředku (např. u filmu, počítačové animaci apod.) Jakostní specifikace Jakostní specifikace (podmínky) PHM používané v AČR vychází z interních normativních aktů, popřípadě z technických nebo jiných platných norem a specifikují daný druh PHM k využití v pozemní vojenské technice v podmínkách AČR. Pro potřeby AČR je stanoveno vydávat jakostní specifikace, které slouží jako výchozí podklad pro tvorbu českých obranných standardů. Závěry o způsobilosti použití PHM jsou využívány mimo jiné i pro zpracování mazacího plánu. 7

8 Katalog dílů (materiálový katalog) Katalog speciálních přípravků Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů Pozemní vojenská technika Provozní dokumentace Provozní dokumentace - Popis a provoz Je odborný technický dokument v informačním systému AČR, který se zpracovává na základě požadavku a centrálně řídí provozovatelem techniky (MO ČR). V katalogu dílů se uvádějí všechny konstrukční prvky (tj. všechny sestavy, podsestavy, skupiny, podskupiny, součástkové celky, součásti, náhradní díly, technické informace apod.) a navíc označuje konkrétní položky zásobování. Katalog dílů umožňuje vybírat a identifikovat jak položky zásobování tak i všechny ostatní konstrukční prvky. Dokument - katalog dílů pro vojskovou opravárenskou činnost je určen nejen pro vojskové opravce, ale i pro uživatele techniky k vyhledávání a objednávání náhradních dílů. Je seznam položek, který se zpracovává a centrálně řídí provozovatelem techniky (MO ČR). Tento dokument je určený pro uživatele techniky a vojskové opravce k vyhledávání a objednávání speciálního nářadí, přípravků, měřicího a kontrolního zařízení pro údržbu a opravy. Je seznam položek vybraných z materiálového katalogu, které se používají v resortu MO ČR. Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů pro vojskovou opravárenskou činnost je určený k specifikaci souprav náhradních dílů a příslušenství pro provedení určitého počtu oprav po plánované délce provozu a za plánované období. Je určen především pracovníkům skladového hospodářství a pracovníkům odpovědným za udržení pozemní vojenské techniky v použitelném stavu. Je pozemní bojová technika, pozemní vojenská přepravní technika a pozemní vojenská podpůrná technika, která se používá v AČR. Poznámka: Podle zákona č. 219/1999 Sb., 2, odstavec 7 se pro potřeby tohoto ČOS pod pojmem vojenská výstroj, vojenská výzbroj, vojenská technika a určená technická zařízení mimo vojenských letadel ( 2, odst. 10, písm. c)" rozumí vojenský materiál. Je soubor technických dokumentů, které stanovují zásady pro používání, údržbu a opravy techniky a určují způsob jejího ukládání a skladování s ohledem na zvláštnosti a specifické podmínky, které vyplývají z použití techniky v míru, popřípadě v jiných podmínkách nasazení (za nouzového stavu, za stavu ohrožení státu apod.). Provozní dokumentace se zpracovává na základě požadavku provozovatele techniky (MO ČR) zpravidla v podobě resortních předpisů, směrnic, rozkazů a nařízení. Je technický dokument, který obsahuje konstrukční uspořádání pozemní vojenské techniky, určuje zásady jejího provozu, včetně podkladů pro plánování a vyhodnocování tohoto provozu a stanovuje opatření k zabezpečení bezporuchového a hospodárného používání této techniky v systému logistického zabezpečení vojsk. Je určen velitelům, náčelníkům a dalším funkcionářům, kteří řídí a zabezpečují použití pozemní vojenské techniky, dále je určen řidičům, obsluhám (osádkám), příslušníkům logistických jednotek, velitelům jednotek, kteří mají tuto techniku přidělenu a dílenským specialistům. 8

9 Provozní dokumentace - Údržba, ukládání a skladování Provozní dokumentace - Vojskové opravy Provozní sešit vojenské techniky Průvodní dokumentace Je technický dokument, který stanovuje zásady pro jednotné a efektivní plánování údržby pozemní vojenské techniky v systému logistického zabezpečení vojsk. Obsahuje technologické postupy pro její kvalitní uskutečňování se zaměřením na preventivní údržbu pozemní vojenské techniky. Dále stanovuje zásady pro přípravu pozemní vojenské techniky k uložení a vlastní uložení této techniky, její prohlídky a údržbu v průběhu uložení (skladování) a způsob vyjmutí z uložení. Obsahuje technologické postupy pro ukládání a skladování pozemní vojenské techniky. Je určen velitelům, náčelníkům a dalším funkcionářům, kteří plánují a zabezpečují preventivní údržbu, ukládání a skladování pozemní vojenské techniky a dále řidičům, obsluhám (osádkám) a specialistům logistiky, kteří tuto údržbu vykonávají a tuto techniku ukládají, skladují, kontrolují a uskutečňují její vyjmutí z uložení. Je technický dokument, který stanovuje zásady vojskových oprav, které zabezpečují opravárenské jednotky útvarů, svazků a svazů v systému logistického zabezpečení vojsk, se zaměřením na opravy pozemní vojenské techniky. Obsahuje technologické postupy pro demontáž, seřízení a montáž jednotlivých dílů techniky, tj. základních částí, hlavních skupin, skupin, podskupin a soustav pozemní vojenské techniky a pro jejich opravu. Je určen všem velitelům a náčelníkům, kteří v oblasti logistiky řídí opravárenský provoz a pracovníkům, kteří vojskové opravy vykonávají. Je jedním ze základních dokumentů pozemní vojenské techniky vydávaný pro výzbroj, bojovou, přepravní a podpůrnou techniku, kombinované soupravy na vozidlových podvozcích a další techniku. Provozní sešit vojenské techniky (dále jen provozní sešit) se doplňuje přílohami, podle druhu pozemní vojenské techniky, které jsou pak jeho neoddělitelnou součástí. Slouží k průběžnému vedení hlavních evidenčních údajů, k chronologickému zaznamenávání veškeré činnosti s pozemní vojenskou technikou od jejího přidělení (zaregistrování) vojenskému útvaru (jednotce, osádce, řidiči apod.) až po její vyřazení (zrušení) z AČR. Dále slouží zejména k záznamům o provedené údržbě, opravách, rekonstrukcích, ročním provozu, skladování, vykonaných revizích a zákonných revizních prohlídkách, vykonaných kontrolách a přidělených dokladech, popřípadě k dalším záznamům. Je součástí dodávky každého nově vyrobeného kusu techniky, který dodavatel pozemní vojenské techniky předává odběrateli. Průvodní dokumentace dokládá kvalitu, celistvost a úplnost příslušenství pozemní vojenské techniky. Stanovuje zásady pro správnou a bezpečnou obsluhu, používání a údržbu pozemní vojenské techniky. Průvodní dokumentace je zpracována zpravidla ve formě tiskovin. 9

10 Technická dokumentace Technický deník výzbroje Učební a výcviková základna Jsou odborně technickým způsobem publikované (zpracované tiskem nebo digitálně) technické dokumenty (písemné návody, doklady, průkazy, osvědčení apod.) a technické písemné pomůcky, které umožňují používání a skladování pozemní vojenské techniky. Svým obsahovým zaměřením, způsobem provedení a formou zpracování umožňuje technická dokumentace snadné a bezpečné zvládnutí obsluhy a používání pozemní vojenské techniky v rozsahu stanovených takticko-technických parametrů. Je návodem k praktickému provádění údržby, oprav, ukládání a skladování, včetně způsobu sledování a vyhodnocování provozu, plnění jakostních ukazatelů, kontrole úplnosti, identifikaci a evidenci techniky a je podkladem k zabezpečení odborné teoretické a praktické technické přípravy a výcviku obsluh. Je jedním ze základních dokumentů pozemní vojenské techniky vydávaný pro zbraně a zbraňové systémy. Technický deník výzbroje (dále jen technický deník) se doplňuje přílohami, podle druhu zbraní a zbraňových systémů, které jsou pak jeho neoddělitelnou součástí. Slouží k průběžnému vedení hlavních evidenčních údajů, k chronologickému zaznamenávání veškeré činnosti zbraní a zbraňových systémů od jejího přidělení (zaregistrování) vojenskému útvaru (jednotce, osádce, řidiči apod.) až po její vyřazení (zrušení) z AČR. Dále slouží zejména k záznamům o provedené údržbě, opravách, rekonstrukcích, ročním provozu, skladování, vykonaných revizích a zákonných revizních prohlídkách, vykonaných kontrolách a přidělených dokladech, popřípadě k dalším záznamům. Učební a výcviková základna slouží pro komplexní přípravu osob k úplnému a bezpečnému zvládnutí pozemní vojenské techniky. Učební a výcviková základna slouží k výuce, k zabezpečení základní odborné přípravy a zdokonalovacího výcviku jednotlivců, osádek, obsluh, specialistů logistiky, popřípadě i jiných odborností (především ve vojenských školách, u výcvikové základny, vojenských útvarů a ve výcvikových prostorech). Učební a výcviková základna se člení na: a. učební základnu, kterou tvoří učebny, laboratoře, dílny, kabinety, televizní a počítačové sítě apod.; b. výcvikovou základnu určenou k praktickému polnímu výcviku vojsk. Tvoří ji vojenské výcvikové prostory s příslušnými výcvikovými zařízeními, posádková a specielní cvičiště apod. Poznámka: Učební a výcviková základna není předmětem řešení tohoto ČOS. 5.2 Seznam použitých zkratek AČR CO ČOS ČSVN Armáda České republiky Celková oprava Český obranný standard Československá vojenská norma 10

11 ČSN DAC DR DU DÚD FVZ GO GŠ HW HMOT INC KČM KMJ KP KU KZEV MDS Mh MO ČR MON MN MRC NATO NCB NCAGE NIIN NSC NSN Nh OTK PHM PJ PMIC POZ PTRK PU Česká technická norma Document Availability Code (kód dostupnosti dokumentace) Denní rozkaz Dlouhodobé uložení Deník účetních dokladů Filtrační a ventilační zařízení Generální oprava Generální štáb Hardware Hmotnost Item Name Code (kód názvu položky) Katalogové číslo majetku Kód měřící jednotky Kontrolní prohlídka Krátkodobé uložení Kód způsobu evidence Ministerstvo dopravy a spojů Motohodina Ministerstvo obrany České republiky Meziopravní norma Množství Master Requirement Code (kód hlavních požadavků) North Atlantic Treaty Organization (Organizace Severoatlantické smlouvy) National Codification Bureau (Národní kodifikační úřad) NATO Commercial and Government Entity Code (kód komerčních a státních subjektů NATO) NATO Item Identification Number (NATO identifikační číslo položky) NATO Supply Classification (klasifikace zásob podle NATO) National Stock Number (národní skladové číslo) Normohodina Oddělení technické kontroly Provozní hmoty a maziva a přidružené produkty Provozní jednotka Precious Metals Indicator Code (identifikační kód drahých kovů) Pozice Protitankový raketový komplet Provozní ukazatel 11

12 PVC RE 10 RMO RN RNCC RNFC RNJC RNSC RNVC RPDMRC Sb. SKP SO SOJ SPod STK SW SZSNP TD TÚ TTP ÚPP VJS VPZ VO VOP VR VTÚPV ZDÚ ZÚ Polyvinylchlorid Revize po 10 letech Rozkaz ministra obrany Reference Number (referenční číslo) Reference Number Category Code (kód kategorie referenčního čísla) Reference Number Format Code (kód formátu referenčního čísla) Reference Number Justification Code (kód oprávněnosti použití duplicity referenčního čísla) Reference Number Status Code (stavový kód referenčního čísla) Reference Number Variation Code (kód varianty referenčního čísla) Reference or Partial Descriptive Method Reason Code (kód odůvodnění použití referenční nebo částečně popisné identifikace položky) Sbírka zákonů Standardní klasifikace produkce Střední oprava Státní ověřování jakosti Sekce podpory Stanice technické kontroly Software Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství Technický deník Technická údržba Takticko technické požadavky Údržba po použití Vojenská jakostní specifikace Vojenská poznávací značka Vojsková oprava Vojenský opravárenský podnik Výcvikový rok Vojenský technický ústav pozemního vojska Zvláštní druh údržby Základní údržba 12

13 6 Členění průvodní a provozní dokumentace 6.1 Průvodní dokumentaci tvoří (zpravidla): a. Příručka pro obsluhu; b. Pokyny pro záběh; c. Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení; d. Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy); e. Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku; f. Směrnice pro reklamační řízení; g. Záruční list; h. Technický průkaz vozidla; i. Servisní knížka. Průvodní dokumentaci zpracovává dodavatel pozemní vojenské techniky. 6.2 Provozní dokumentaci tvoří (zpravidla): a. Provozní sešit vojenské techniky nebo Technický deník výzbroje; b. Popis a provoz; c. Údržba, ukládání a skladování; d. Vojskové opravy; e. Katalog dílů; f. Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů; g. Katalog speciálních přípravků. Provozní dokumentaci pro pozemní vojenskou techniku zabezpečuje odběratel (MO ČR). Dodavatel pozemní vojenské techniky s výrobkem dodá odběrateli podklady pro tvorbu jednotlivých provozních dokumentů v rozsahu, který zabezpečí zpracování provozní dokumentace v rozsahu daném tímto ČOS. 6.3 Konkrétní rozsah zpracování provozní a průvodní dokumentace pozemní vojenské techniky, včetně podkladů pro zpracování provozní dokumentace a požadavků na formu textového a elektronického zpracování (systémového propojení), je součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na nákup, popřípadě vývoj (např. TTP na vývoj a pořízení provozní dokumentace) a je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi odběratelem (MO ČR) a dodavatelem pozemní vojenské techniky. 13

14 7 Požadavky na textové zpracování provozní dokumentace 7.1 Veškerá ustanovení a údaje uvedené v provozní dokumentaci musí být z hlediska závaznosti zpracování specifikovány stupněm zavazující s naprostou závazností. 7.2 Je-li nutné změnit ustanovení nebo údaje uvedené v provozní dokumentaci, musí forma zpracování této provozní dokumentace umožňovat realizaci změnového řízení (doplnění) v tištěné i elektronické podobě. Neopomenutelným účastníkem změnového řízení musí být dodavatel pozemní vojenské techniky. Schválené změny může vykonávat, vydávat a rozesílat pouze určené pracoviště. 7.3 Použitá terminologie (názvosloví) musí respektovat pravidla českého pravopisu, všeobecné a speciální vojenské terminologie platné v resortu MO ČR. Názvy dílů (skupin) v katalozích musí být v českém i v anglickém jazyce. Překlad originálních názvů musí v maximální míře vystihovat pojmenované díly. 7.4 Je-li třeba použít nový pojem, je nutno k jeho plnému pochopení zařadit jeho definici do přehledu definic základních pojmů. Odkazy, poznámky, vysvětlivky a podobně k popisované tematice v provozní dokumentaci zařadit do Poznámky:... v textu, pod čarou nebo na konec dokumentace do přílohy nebo do legendy. 7.5 Provozní dokumentaci zpracovat v uceleném rozsahu, v jasném, logickém a metodicky správném uspořádání (konstrukčním, technologickém resp. montážním). 7.6 Formulace jednotlivých ustanovení musí být stručná, jednoznačná, technicky jasná a srozumitelná. 7.7 Bezpečnostní opatření uvést v souhrnu např. v samostatné hlavě nebo stati. Jednotlivá bezpečnostní opatření uváděná v textu provozní dokumentace graficky odlišit od ostatního textu (např. zvýrazněným typem písma nebo jiným typem písma, popř. oddělením od souvislého textu apod.). 7.8 Není-li v obecných požadavcích tohoto ČOS na obsah a rozsah zpracování provozní dokumentace (katalogu) uveden požadavek, vyplývající ze speciálního určení pozemní vojenské techniky (nová tematika, popis, rozsah údržby), odpovídající tematiku této dokumentace rozšířit, popřípadě upravit. 7.9 Základní formální provedení a obsahová skladba provozní dokumentace, včetně katalogu: Poznámka: Není-li dále v textu ČOS uvedeno jinak, pak provedení a skladba dokumentace vychází z ustanovení uvedených v předpisu Vševojsk Formální provedení se požaduje: (1) obálka (přebal); (2) titulní list; (3) druhá strana titulního listu (str. 2 provozní dokumentace); (4) úvod (str. 3 až 4 provozní dokumentace); (5) vlastní text (začíná na str. 5); (6) obsah; (7) tiráž Obsahová skladba se požaduje: (1) ÚVOD; 14

15 (2) HLAVA 1 Název tematiky; (3) HLAVA 2 Název tematiky... celkový počet podle rozsahu řešené problematiky v provozní dokumentaci; (4) PŘÍLOHY: 1....; celkový počet příloh v návaznosti na rozsah řešené tematiky v provozní dokumentaci (seznam použitých zkratek, definice pojmů, seznam souvisejících dokumentů a další); (5) OBSAH Základní členění (podle rozsahu) se požaduje do: (1) dílů; (2) částí; (3) hlav; (4) statí (kapitol); (5) podstatí (podkapitol); (6) článků; (7) odstavců; (8) pododstavců Základní vzhled stránky všeobecné části: a. typ písma: Times New Roman; b. velikost: 12; c. řádkování: násobky 1,2; d. čísla a názvy členění provozní dokumentace psát tučným písmem; e. poznámky psát kurzívou; f. číslování stran je průběžné a strany se číslují dole uprostřed, počínaje číslicí 2 na straně 2 (strana 1 titulní list se nečísluje); g. okraje: nahoře 2,5; dole 2,5; vlevo 2,5; vpravo 2,5; h. záhlaví 1,25 (pro vhodnou orientaci v katalogu, např. značení částí, kapitol apod., se připouští i jinak); i. zápatí 1, Požadavky na vlastní vzhled stránky provozní dokumentace (v částech základní údaje o pozemní vojenské technice, v textové a obrazové části a přílohách): a. musí odpovídat základnímu provedení podle vzorů v přílohách, musí být zaručena přehlednost a dobrá čitelnost údajů. Pro detailní formální úpravu textů psaných textovými editory využít ČSN ISO 2145 a ČSN ; b. ke zpracování obrázků využívat moderních technologií grafiky a zobrazení v axonometrii. Je-li zpracování elektronické obrazové dokumentace v provedení 3D, zabezpečit její prohlížení i v provedení 2D; 15

16 c. obrázky zpracovat tak, aby jejich vyobrazení a popis byly v dokumentaci (provozní dokumentaci, včetně katalogů) maximálně názorné (např. formáty *.jpg, *.tif, *.pdf); d. z vyobrazení musí být zřejmá konstrukční a montážní (technologická) návaznost jednotlivých dílů do montážních a součástkových celků; e. obrázky v dokumentu přednostně uvádět přímo v textové části. (Na základě dohody lze obrázky v dokumentu seřadit v samostatné obrazové části na konci dokumentu nebo jako samostatnou knihu s pevnou vazbou.); f. formát zápisu identifikačních čísel položek zásobování (náhradních dílů) musí být v souladu s kodifikačním systémem NATO a odpovídat i potřebám evidence v rámci informačního systému resortu MO ČR Formát provozní dokumentace: Formát provozní dokumentace mimo katalogu: a. A4 nebo A5 na výšku (297 x 210 mm; výjimečně A6, a to pouze ve zdůvodněných případech, např. u méně složité techniky); b. na základě písemné dohody s odběratelem dokumentace lze stanovit i jiný (vhodnější) formát; c. přílohy součástí provozní dokumentace bez možnosti samostatného vyjímání Formát katalogu: a. A4 na šířku (210 x 297 mm); b. na základě písemné dohody s odběratelem dokumentace lze stanovit i jiný (vhodnější) formát; c. přílohy součástí katalogu bez možnosti samostatného vyjímání Vazba provozní dokumentace (obálka, desky): a. kartónová, pevná - využitelná při seznamování se s problematikou mimo dílenské prostory při výuce a studiu; b. plastová (PVC) při používání v polních podmínkách a dílenských prostorech; c. formální úprava vzhledu stránky (titulní stránky) v souladu s Vševojsk U katalogů je zpřesněna ve vzorech uvedených v odpovídajících přílohách tohoto ČOS. 8 Požadavky na elektronické zpracování 8.1 K dosažení systémové propojenosti veškeré provozní dokumentace, včetně průvodní dokumentace s učebními pomůckami - dokumentací pro výuku a výcvik a obrazů, požadovat zpracování příslušné dokumentace i v elektronické formě se zabezpečením kompatibility těchto jednotlivých elektronických verzí. 16

17 Poznámka: Požadavek na systémové propojení konkrétní provozní dokumentace s ostatními provozními (popřípadě průvodními) dokumentacemi a učebními pomůckami stanovit zadavatelem (MO ČR) v TTP na zpracování dokumentace, popřípadě v kupní smlouvě uzavřené s dodavatelem provozní dokumentace (v souladu s vývojem tohoto systémové propojení v rámci počítačových systémů). 8.2 Z hlediska použitelnosti musí elektronická forma jednotlivých verzí provozní dokumentace umožňovat provoz: a. na osobním počítači popř. v síti on-line bez zvláštních nároků na vybavení počítačů HW nebo SW; b. samostatně a současně musí být schopna provozu v systému elektronického propojení jednotlivých elektronických verzí provozní dokumentace, včetně verzí učebních pomůcek (dokumentace pro výuku a výcvik). Poznámka: Konkrétní specifikaci nároku na vybavení počítačů HW nebo SW (v souladu s vývojem tohoto vybavení) pro konkrétní provozní dokumentaci stanovit zadavatelem (MO ČR) v TTP na zpracování dokumentace, popřípadě kupní smlouvě. 8.3 Provozní dokumentace (včetně katalogů) v elektronické podobě musí: a. splňovat zejména ustanovení bodů kapitoly 7 (Požadavky na textové zpracování provozní dokumentace) a příloh tohoto standardu a musí umožňovat tisk ve shodné formální úpravě (vzhledu) a obsahu jako zpracovaná tištěná podoba dokumentace. Tištěná forma jednotlivých verzí provozní dokumentace je základním provedením, elektronické verze jsou kopiemi tištěných; b. být vydána v takových souborových formátech, které je možno zobrazovat ve volně šířených prohlížečích (např. ve formátu pdf ); c. být vydána v takových souborových formátech, které je možno provozovat v standardním uživatelském rozhraní společném pro aplikace Microsoft Windows, s jednoduchou instalací pro Windows 98 a vyšší, včetně Windows NT a zobrazovat ve volně šířených prohlížečích, které jsou součástí elektronické formy dokumentace (např. ve formátu pdf ); d. být vybavena hypertextovými odkazy, umožňujícími rychlou orientaci a vyhledávání jednotlivých stupňů členění dokumentace podle obsahu, seznamu příloh, tabulek apod. Poznámka: Hypertext je zdroj informací, který není omezen linearitou. Umožňuje přístup k jiným informacím skokem mezi uzly propojenými sítí vazeb (odkazů). Hypertextový dokument je elektronický dokument, který může kromě textů obsahovat také binární data, např. obrázky, audio- a videosekvence a příp. další příkazy dle použitého SW. 8.4 Programové prostředí musí umožňovat: a. samostatné spouštění a plnohodnotné využívání elektronické formy provozní dokumentace (včetně prvků podporujících multimediální výuku) společně s učebními pomůckami (především dokumentací pro výuku a výcvik a technickými obrazy); b. současné využívání libovolně zvolené provozní dokumentace, včetně verzí učebních pomůcek (dokumentace pro výuku a výcvik a obrazů); 17

18 c. tematické provázání jednotlivých částí provozní dokumentace a učebních pomůcek. Systém musí nabízet možnost v každém okamžiku aktualizovat odkazy do všech ostatních částí (i aktuálně nespuštěných) provozní dokumentace (Popis a provoz, Údržba, ukládání a skladování, Katalog dílů a dalších), popřípadě do dokumentace pro výuku a výcvik u učebních pomůcek a to na místo, kde jsou informace k tematice zobrazené v aktuálně otevřeném dokumentu. 9 Technické požadavky 9.1 Jednotlivé konkrétní požadavky (charakteristiky) na obsahovou náplň průvodní a provozní dokumentace jsou uvedeny v přílohách standardu. Název průvodní a provozní dokumentace Umístění v příloze Strana 1. Provozní sešit vojenské techniky - příloha A, vzor č Technický deník výzbroje - příloha B, vzor č Popis a provoz - příloha C Údržba, ukládání a skladování - příloha D a vzor č. 4, 5, 6, 7, Vojskové opravy - příloha E vzor č. 9, 10, 11, Katalog dílů - příloha F a vzor č. 13, 14, 15, 16, 17, Katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů - příloha G a vzor č. 19, 20, Katalog speciálních přípravků - příloha H a vzor č. 22, 23, Příručka pro obsluhu - příloha I Pokyny pro záběh - příloha I Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení 12. Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy) 13. Průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku 75 - příloha I příloha I a vzor č příloha I Směrnice pro reklamační řízení - příloha I Záruční list - příloha I Technický průkaz vozidla - příloha I Servisní knížka - příloha I

19 Příloha A (informativní) Provozní sešit vojenské techniky Obsah provozní dokumentace ČOS Provozní sešit vojenské techniky je jedním ze základních dokumentů pozemní vojenské techniky. Slouží k průběžnému vedení hlavních evidenčních údajů, k chronologickému zaznamenávání veškeré činnosti s pozemní vojenskou technikou (vojenským vozidlem) od jejího přidělení (zaregistrování) vojenskému útvaru (jednotce, osádce, řidiči apod.) až po její vyřazení (zrušení) z AČR. Dále slouží zejména k záznamům o provedené údržbě, opravách, rekonstrukcích, ročním provozu pozemní vojenské techniky (počtu ujetých km, spotřebovaných provozních jednotek, výstřelů), skladování, vykonaných revizích a zákonných revizních prohlídkách, vykonaných kontrolách ve STK, přidělení dálniční známky, včetně kuponu prokazujícího její zaplacení, popřípadě k dalším záznamům. Provozní sešit vojenské techniky vydává zpravidla pověřený zástupce AČR ve výrobním závodě nebo určený vojenský útvar nebo vojenské zařízení (sklad, VOP, základna apod.), kterému byla pozemní vojenská technika (dále jen technika) přidělena. Požadavky na obsah a formu provozního sešitu vojenské techniky: Struktura, obsah a vedení dokumentu se řídí předpisem Vševojsk-10-1, forma a uspořádání jednotlivých tabulek s případným textovým doprovodem, v závislosti na počtu listů a pořadí umístění na jednotlivých listech, je uvedeno ve Vzoru 1 - Provozní sešit výzbroje a techniky. Provozní sešit zpravidla obsahuje následující přílohy: - seznam výstroje a nářadí (SZSNP, výbavy); - evidenční list akumulátorů; - záznamníky vybraných - určených zařízení (radiostanice, optoelektronického přístroje, FVZ, ženijní, chemické, cisternové, dílenské a jiné nástavby) včetně příslušných technických listů; - záznamník přístroje radiačního a chemického průzkumu; - záznamník zařízení šifrové služby a technický list; - záznamník uskladněné techniky; - záznamníky dalších zařízení (včetně technických listů) - jen pokud je to nutné z hlediska jejich zvýšených nároků na bezpečnost provozu a je-li jejich vedení předepsáno interními normativními akty MO. Provozní sešit zpravidla obsahuje další dodávané přílohy, např.: - technický průkaz; - osvědčení o technickém průkazu; - osvědčení o měření emisí; - doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Poznámka: Výrobce nebo dodavatel techniky může předepsat vedení další přílohy, která je nezbytná pro zabezpečení přehledu o bezpečném a bezproblémovém provozu a obsluze techniky. V závislosti na vlastním používání jednotlivých příloh není podmínkou jejich pevné spojení se základním textem dokumentace a přílohy mohou být vyjímatelné nebo samostatné (např. osvědčení o technickém průkazu, doklad o pojištění odpovědnosti apod.). 19

20 Vzor - Provozní sešit výzbroje a techniky Vzor 1 k příloze A MINISTERSTVO OBRANY ČR PROVOZNÍ SEŠIT výzbroje a techniky VPZ KČM: HIM (VIN) Typ značka smluvené číslo užitečný náklad kg, osob; největší dovolená rychlost km/h; přípojná hmotnost kg. Zařazení Datum Čís. rozkazu změny zařazení Tabulka je umístěna na straně 1 provozního sešitu Pořadové číslo Název 1. Seznam příloh k provoznímu sešitu Počet Důvod změny listů Datum a podpis Tabulka je umístěna na straně 2 provozního sešitu 20

ČOS 051637 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ ZABEZPEČOVACÍ VOZIDLA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 051637 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ ZABEZPEČOVACÍ VOZIDLA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ ZABEZPEČOVACÍ VOZIDLA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051637 VOJENSKÁ ZABEZPEČOVACÍ VOZIDLA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Studijní opora Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Doplňková evidence... 2 1.1 Zásady vedení evidence... 3 2. Evidence

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD I 15 Správa číselníků Úroveň přístupu C České dráhy ČD I 15 Správa číselníků ČD Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 8.12.2004 č.j.: 62000771/2004-O26 Účinnost

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

Vzorový spisový a skartační řád 1

Vzorový spisový a skartační řád 1 Vzorový spisový a skartační řád 1 Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty

Více

Dokumentace integrovaného systému managementu

Dokumentace integrovaného systému managementu Dokumentace integrovaného systému managementu Výstup z projektu podpory jakosti č. 9/17/2005 VUSTE-APIS s.r.o. Vladimír Dvořák, Zbyněk Drlík, Josef Vančura, Zdeněk Ondrášek, Rostislav Hůla Národní informační

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů

Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského sociálního fondu č. CZ.1.07/2.2.00/07.0391

Více

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL

CAA-TI-019-1/00 SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VYBAVENÍ LETADEL CAA-TI-019-1/00 Č.j.: 13330/3510-TI/00 Vydáno dne: 20.10.2000 Změna č. 1: 1.4.2008 Pod č. j.: 124/08-412 Zpracovatel: Ing. Kračmer Zpracovatel: Ing. Saltuari SMĚRNICE PRO VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12.

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12. Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání 19.12.2014 Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ METODICKÝ POKYN Schváleno: MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5.

Více