Uživatelská příručka. Verze 2 září Radek Maca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Verze 2 září 2011. Radek Maca"

Transkript

1 Uživatelská příručka Verze 2 září 2011 Radek Maca

2 Obsah Obsah Úvod Filosofie práce... 3 Účel aplikace... 3 Možnosti využití... 3 Čím jsme jiní... 5 Základní funkcionality... 6 Výstupy... 6 Výstupy z modulu vzdělávání... 6 Výstupy z EN... 7 Proces vytvoření a realizace akce... 7 Uživatelské role... 8 Postup vytvoření a realizace akce Prostředí aplikace Prohlídka nabízených vzdělávacích akcí Registrace a přihlášení se do systému Realizace akce z pohledu uživatele Přihlášení uživatele na vzdělávací akci Ukončení studia Výstupní evaluační dotazník Hodnocení lektora Hodnocení organizace Uzavření vzdělávací akce lektorem Osobní kompetenční portfolio Přínos pro praxi Tvorba vzdělávací akce Založení vzdělávací akce Tvorba evaluačního dotazníku Schválení akce a) garantem b) korektorem Vyhlášení akce org. pracovník Zadání organizačních dat o realizaci akce Přiřazení lektora Odstranění lektora Vyhodnocení akce Statistiky vzdělávací akce str. 2 z 32

3 1. Úvod Z výroční zprávy Národního institutu dětí a mládeže vyplývá, že našim posláním je být odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti státní podpory a ochrany mládeže. Naší ambicí je stát se českým národním centrem zájmového a neformálního vzdělávání. Neformálním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv systematické výchovné působení kromě školní docházky (to je formální vzdělávání ) a samotné výchovy v rodině. Pokud jeho nositeli jsou školská zařízení (střediska volného času, školní kluby a družiny), hovoří se zpravidla o zájmovém vzdělávání. Právě systematický přístup nás vede k systematické podpoře vzdělávání. V rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Klíče pro život jsme vybudovali ve spolupráci s vybranými lektory tzv. Vzdělávací portál zájmového a neformálního vzdělávání, který podporuje jednak organizaci a jednak hodnocení úrovně posunu znalostí či dovedností a postojů frekventantů vzdělávacích akcí. 2. Filosofie práce Účel aplikace Tento elektronický systém podpory vzdělávání vznikl v rámci projektu Klíče pro život. Je tvořen třemi základními moduly: 1. Vzdělávací modul pro organizaci vzdělávacích akcí. 2. Evaluační nástroj pro evaluaci klíčových kompetencí účastníka vzdělávacích akcí a lektora, resp. organizace akce. 3. Learning management systém pro elearningovou podporu studia. Základním výstupem pro absolventa vzdělávacích akcí je Osobní kompetenční portfolio, které je tvořeno souhrnem klíčových kompetencí, které si absolvent rozvíjel v rámci vzdělávacích aktivit. V tomto dokumentu je popsán vzdělávací modul s evaluačním nástrojem. Možnosti využití V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Celý elektronický vzdělávací systém je určen pro organizaci a realizaci zájmového a neformálního vzdělávání. Využívat ho mohou v první řadě frekventanti našich vzdělávacích akcí z pohledu běžného uživatele, tedy účastníka vzdělávací akce, dále pak lektoři vzdělávacích aktivit ke zjišťování vstupních znalostí frekventantů, resp. k jejich posunu během vzdělávání a pochopitelně organizátoři k zajištění organizačních záležitostí kolem pořádání akcí. Pro každého absolventa vzdělávací akce systém vygeneruje jeho osobní vzdělávací portfolio, ve kterém budou kromě osobních údajů také přehled absolvovaných vzdělávacích akcí a z každé z nich výsledný kompetenční profil, popisující dosažené kompetence po akci. Momentálně pracujeme na grafickém ztvárnění tohoto portfolia. Berte prosím proto následující návrh jako pracovní: str. 3 z 32

4 V další etapě realizace projektu je dopracování systému tak, aby si mohl registrovaný uživatel do svého portfolia zadávat vlastní poznámky a to jednak jako komentáře k jednotlivým absolvovaným akcím a jednak vlastní vzdělávací aktivity realizované formou samostudia. Toto vzdělávací portfolio může složit časem jako součást dokumentů Europassu, případně jako kompetenční příloha k CV. V další etapě vývoje tohoto nástroje uvažujeme o tom, že by ho mohly využívat i další, externí volnočasové organizace pro organizaci svých vzdělávacích akcí. To jim umožní kromě digitalizace organizace vzdělávacích akcí také pomocí evaluačního nástroje sledovat posun rozvoje klíčových kompetencí u svých dětí a mládeže. Příklad takového vzdělávacího subportálu SVČ Lužánky je na přiloženém obrázku. Opět se jedná o pracovní návrh, dostavba tohoto externího modulu se plánuje na podzim tohoto roku. str. 4 z 32

5 Čím jsme jiní Díky postavení NIDM jako organizace s celorepublikovým dosahem, odborným obsahem naší činnosti jsme zvolili systémový přístup, který koresponduje s novou vzdělávací politikou formálního vzdělávání. Celý systém je postaven na možnosti hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí před zahájením vzdělávací akce, bezprostředně po její skončení a ještě přínosu pro praxi po minimálně půlročním odstupu. Cíle vzdělávacích akcí, resp. jejich dílčích vzdělávacích aktivit vytváří lektor, který také se sebranými (vyplněnými) daty pracuje. Jednotlivé vzdělávací akce jsou řazeny po oblastech (klíčových aktivitách projektu). Každá oblast má svého odborného garanta, který sleduje odbornou i organizační úroveň vzdělávacích akcí a komunikuje s lektorským týmem. Pro běžného uživatele přináší celý systém několik zásadních výhod: 1. Možnost posouzení vstupní úrovně rozvoje klíčových kompetencí v základních oblastech vzdělávání. Forma vstupní autoevaluace je zprostředkována testem, zájemce o účast si vyplní dotazník a podle výsledků buď na akci nastoupí nebo si vybere jinou, vhodnější akci. 2. Možnost hodnocení výstupní úrovně rozvoje klíčových kompetencí, opět prostřednictvím testu. Na základě obou hodnocení pak lze snadno zjistit přidanou hodnotu, neboli co konkrétního absolventovi akce přinesla. Obě hodnocení jsou autoevaluační a nemají vliv na udělení osvědčení. Čili nic netlačí účastníka ke švindlování. Protože otázky sestavuje pro každou akci její autor, zpravidla i lektor, je garantováno, že obsahová náplň akce i metody a formy vzdělávání jsou zaměřeny právě na dosažení posunu u účastníků. Tomuto našemu společnému cíli je přizpůsoben i přístup lektora k autoevaluačním hodnocením. 3. Možnost korekce hodnocení lektorem, což účastníkovi přináší druhý pól hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí. Tato varianta však má opodstatnění u delších vzdělávacích akcí, kdy je reálné, aby se lektor každému účastníkovi mohl věnovat individuálně. U těchto rozsáhlejších akcí pak zpravidla je hodnocení lektora bráno v úvahu při potvrzení absolutoria. 4. Možnost hodnocení skutečného přínosu pro praxi, a to ve všech dříve nastavených a hodnocených oblastech. Přínos pro praxi se dá poznat až po určité době, minimální doba je u nás půl roku. Hodnocení se týká přínosu pro samotného účastníka akce, přínosu pro jeho klienty (děti a mládež, případně i kolegy) a přínosu pro jeho vysílající organizaci. 5. Možnost jednotné evidence průběhu neformálního vzdělávání prostřednictvím osobního portfolia, jehož součástí je kromě přehledu absolvovaných akcí ještě přehled kompetenčních profilů z absolvovaných akcí. 6. Možnost využití e-learningové podpory neformálního vzdělávání, řada vzdělávacích akcí je dlouhodobější a vyžaduje průběžný přístup ke studijním materiálům, komunikaci s lektorem, případně s dalšími účastníky vzdělávání. 7. Podpora organizace vzdělávací akce, uživatel se jednou zdarma zaregistruje a tím získá jedinečný osobní přístup do systému. Sám si pak organizuje své vzdělávací aktivity od přihlášení se na akci až po tisk svých autoevaluačních hodnocení, kompetenčního profilu, resp. osobního portfolia a to kdykoliv bude chtít. Pochopitelně osvědčení a kompetenční profil dostane v originální podobě od vzdělávající organizace. Finanční podpora vzdělávání, všechny vzdělávací akce organizované v rámci projektu Klíče pro život jsou pro pedagogické volnočasové pracovníky zdarma. str. 5 z 32

6 Základní funkcionality Vzdělávací modul Evaluační nástroj (EN) je webová aplikace, která bude naprogramována v PHP (ZEND FRAMEWORK) s využitím databáze MySQL a poběží na serverech NIDM. Tato aplikace bude věcně řešit: 1. elektronickou podporu organizace vzdělávacích akcí (dále VA) a) Vkládání nových VA a jejich realizace vkládat VA bude autor lektor kurzu, realizaci uspořádá organizační pracovník b) Výběr a přihlášení se na VA výběr a elektronické přihlašování na VA c) Administrativní podporu realizace VA evidence, vstupní a výstupní dokumenty realizace VA d) E-learningovou podporu vybraných VA možnost studia v systému LMS Moodle 2. Hodnocení přínosu a realizace a vzdělávací akce a) Vstupní autoevaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení klíčových kompetencí zájemce o vzdělávací akci před přihlášením formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat zájemce b) Výstupní autoevaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení kompetencí absolventa vzdělávací akce (nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce) formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent c) Korekce lektora komentáře k výstupní autoevaluaci - bude vyplňovat lektor d) Výstupní evaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení klíčových kompetencí absolventa kurzu (nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce) formou interaktivního dotazníku bude moci vyplňovat lektor e) Přínos pro praxi - hodnocení praktické využitelnosti nabytých znalostí a získaných dovedností v praxi nejpozději do půl roku po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent f) Hodnocení lektora hodnocení práce a vystupování lektora na vzdělávací akci v kriteriích zadaných organizátorem vzdělávací akce nejpozději do 7 dnů po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent g) Hodnocení organizátora hodnocení úrovně organizačního zajištění vzdělávací akce v kriteriích zadaných organizátorem vzdělávací akce nejpozději do 7 dnů po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent Výstupy Výstupy z modulu vzdělávání Hodnocení lektora Hodnocení organizačního zajištění Katalog (seznam) lektorů Katalog (seznam) org. pracovníků Přehled vzdělávacích akcí Katalog vzdělávacích akcí Nabídka vzdělávacích akcí Nabídkový list vzdělávací akce Seznam lektorů Seznam org. pracovníků Seznam učebních prostor (lokalit) Podklady pro vzdělávací aktivity Prezenční listina účastníků str. 6 z 32

7 Jmenovky pro účastníky Osvědčení o účasti (certifikát, vysvědčení, ) Výstupy z EN Přehled realizovaných akcí Prezenční listina účastníků vzdělávací akce (název a místo akce, lektor, přehled účastníků) Přehled absolvovaných akcí pro účastníka (studijní index) lektora organizátora garanta Finální hodnocení účastníka vlastní (vstupní a výstupní evaluační hodnocení, přínos pro praxi) lektorovo (korekce lektora) Další výstupy budou připravovány na základě zkušeností z praktického provozu aplikace. Zhruba po půl roce proběhne upgrade systému, ve kterém se objeví připomínky od uživatelů. Proces vytvoření a realizace akce Celý proces je složen z několika etap do kterých vstupuje řada různých uživatelů. Popišme nejprve rámcově tyto etapy. I. etapa katalog vzdělávacích akcí nejprve autoři vzdělávacích akcí (zpravidla jsou to i první lektoři) zadají do systému anotace svých kurzů včetně otázek evaluačního dotazníku. Tyto akce pak věcně schválí garant příslušné vzdělávací oblasti a jazykový korektor. Tím vznikne katalog (databanka) vzdělávacích aktivit, který není veřejný, slouží jako zásobárna akcí II. etapa nabídka aktuálních vzdělávacích akcí jednotliví organizační pracovníci (krajští koordinátoři) podle poptávky veřejnosti po domluvě s lektorem zajistí termín, místo konání a cenu vzdělávací akce a zveřejní vzdělávací akci tím se na webu objeví Nabídka vzdělávacích akcí. prohlížení nabídky - běžný uživatel listovat, filtrovat akce, prohlížet si podrobnosti o akcích III. etapa realizace vzdělávací akce přihlášení uživatele na VA - před přihlášením se musí zájemce a) registrovat = jednorázová bezplatná registrace uživatele. b) zaslat potvrzenou přihlášku (elektronické přihlášení s následujícím odesláním vytištěné přihlášky se souhlasem vysílající organizace) c) vyplnění vstupního evaluačního dotazníku tyto dotazníky jsou k dispozici jednak účastníkovi a jednak lektorovi a slouží jako podklad pro hodnocení posunu rozvoje klíčových kompetencí. studium během realizace vzdělávací akce lektor vede různé aktivity, které se projeví rozvojem klíčových kompetencí. Na konci akce vyplní účastníci výstupní evaluační dotazník a jeho porovnáním vůči vstupnímu dotazníku získá posun v rozvoji klíčových kompetencí. Lektor může provést - korekci výstupního hodnocení účastníků - evaluaci účastníků. V každém případě provede uzavření studia všem účastníkům, kteří splnili všechny str. 7 z 32

8 požadavky na studium kladené. Na základě toho je pak úspěšným účastníkům vystaveno osvědčení o účasti, resp. certifikát přínos pro praxi zhruba po půl roce od skončení akce (termín zadává autor kurzu) budou elektronicky vyzváni absolventi k vyplnění přínosu kurzu pro jejich praxi. Uživatelské role Na provozu VM s EN se z výše uvedeného podílí několik uživatelských rolí: A. Běžný uživatel kdokoliv, kdo se bude chtít vzdělávat. Může si prohlížet nabídku vzdělávacích akcí a podrobnosti o každé akci viz Nabídka VA. B. Registrovaný uživatel běžný uživatel získá registrací oprávnění přihlásit se na vzdělávací akce a vyplňovat vstupní evaluační dotazník. Pokud vzdělávací akci absolvuje, evaluační nástroj mu pomůže popsat posun v rozvoji klíčových kompetencí. Současně aplikace eviduje každému účastníkovi jeho vzdělávací dráhu v Osobním kompetenčním portfoliu viz Moje stránka C. Autor vzdělávací akce běžný uživatel, který po dohodě s provozovatelem systému zpravidla navrhuje vzdělávací akce, jejich program, obsah a evaluační dotazník. D. Lektor vzdělávací akce uživatel, který po dohodě s provozovatelem systému vyučuje (vede) vzdělávací akci. Zpravidla autor vzdělávací akce je prvním lektorem. Lektora nominuje na realizaci vzdělávací akce organizační pracovník. E. Garant vzdělávací oblasti - osoba, která věcně zodpovídá za všechny vzdělávací akce v dané oblasti. Kontroluje a schvaluje navržené vzdělávací akce, monitoruje jejich přínos, komunikuje s lektory a autory. F. Organizační pracovník osoba, která má na starosti vlastní realizaci vzdělávací akce, zajišťuje po dohodě s lektorem a garantem uspokojování poptávky po kurzech, zveřejňuje termín, místo a organizační podmínky realizace akce, připravuje podklady pro účastníky akce (prezenční listiny, jmenovky, osvědčení) G. Výstupní (administrativní pracovník) osoba, která má na starosti kompletaci údajů pro uzavření vzdělávací akce po administrativní stránce, přiděluje v systému každému absolventovi jedinečné číslo osvědčení, generuje podklady a tiskne osvědčení a rozesílá je absolventům. H. Korektor osoba, která kontroluje všechny příspěvky na web po jazykové stránce. str. 8 z 32

9 Postup vytvoření a realizace akce je popsán v následujícím schématu: I. etapa katalog vzdělávacích akcí 1. Založení vzdělávací akce (VA) kterýkoliv registrovaný uživatel může založit novou VA stává se tím Autorem akce a potenciálním prvním Lektorem). Přiřadí akci do nějaké Vzdělávací oblasti (klíčové aktivity) povinně a Tematické oblasti (TO) nepovinně. Součástí založení kurzu je vytvoření evaluačního dotazníku zadání otázek pro hodnocení KK. 2. Věcné schválení kurzu provádí Garant KA, projde věcnou správnost anotace i evaluačního dotazníku, případně upraví edituje nebo vrátí autorovi k dopracování. Pokud je vše věcně správně, pošle VA na jazykovou korekturu. 3. Jazyková korektura vložených dat věcně schválenou VA projde jazykový korektor a schválí ji resp. opraví překlepy a pravopisné prohřešky. Schválením ji pošle do Vzdělávacích akcí připravených k realizaci (katalogu VA), ze kterého mohou organizační pracovníci vybírat kurz pro realizaci. II. etapa Nabídka vzdělávacích akcí 4. Zveřejnění VA - organizační pracovník vybere z katalogu schválených VA a po dohodě s lektorem doplní termín, místo, cenu, číslo zakázky případně edituje pomůcky pro účastníky (může nastat v případě nedostatečného vybavení místa realizace) a VA vyvěsí na web do rubriky Nabídka vzdělávacích akcí. III. etapa Realizace vzdělávacích akcí 5. Přihlášení na akci uživatel po klepnutí na tlačítko Přihlásit se doplní své požadavky na ubytování, stravování, resp. upřesní vysílající organizaci a ve druhém kroku vyplní vstupní evaluační dotazník. Jeho ukončením teprve odešle elektronickou přihlášku. Systém odešle uživateli mail s textem přihlášky, tu si zájemce vytiskne, potvrdí zaměstnavatelem a odešle v papírové podobě. Organizační pracovník po obdržení potvrzené papírové přihlášky a kontroly vyplnění vstupního evaluačního dotazníku potvrdí definitivní přihlášení na kurz. 6. Realizace akce vlastní vzdělávací aktivity. Pro jednotlivé role by měly být připraveny k tisku tyto dokumenty: organizační pracovník: prezenční listina, údaje o účastnících, prázdný evaluační dotazník lektor: vstupní evaluační dotazníky přihlášených osob buď vyplněné nebo prázdné (k tomu by skoro nikdy nemělo dojít, jen v případech, že se na poslední chvíli vymění účastník třeba kvůli nemoci původně přihlášeného). Při ukončení VA vyplní účastníci: a) výstupní evaluační dotazník b) hodnocení lektora c) hodnocení organizátora Všechny dotazníky musí účastníci vyplnit elektronicky do 7 dnů po ukončení akce. 7. Uzavření akce administrativní ukončení akce, zde a) lektor svou korekcí (doplnění poznámek ke každé evaluační otázce a celkové schválení absolvování VA (toto rozhoduje o udělení osvědčení) b) výstupní organizační pracovník vytiskne osvědčení a výsledné evaluační hodnocení tisková podoba korekce lektora, resp. evaluace lektora c) absolvent po cca půl roce vyplní dotazník Přínos pro praxi. str. 9 z 32

10 3. Prostředí aplikace K jednotlivým modulům, případně dalším aplikacím souvisejícím s realizací projektu, se uživatel dostane pomocí příslušných položek nabídky v horní části obrazovky: 1. Klíče pro život vstup do informačního modulu projektu Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz) 2. Vzdělávací modul zobrazí se úvodní stránka s popisem vzdělávacího modulu a) Nabídka vzdělávacích akcí přehled aktuálně vyhlášených vzdělávacích akcí, na které se mohou uživatelé přihlásit (tuto nabídku vidí i neregistrovaný uživatel, ale nemůže se přihlásit) b) Moje stránka základní rozcestník registrovaného uživatele Uživatelské jméno a Heslo sem zadá zaregistrovaný uživatel přístupové údaje a přihlásí se do systému Zapomenuté heslo pokud uživatel zapomene heslo, může si tímto příkazem nechat vygenerovat a zaslat na zadanou mailovou adresu Zaregistrovat se registrace nového uživatele c) O vzdělávacím modulu základní popis vzdělávacího modulu d) Nápověda popis postupu základních činností e) Uživatelská podpora formulář pro zaslání dotazu při libovolném problému f) Vyhledat pole pro zadání řetězce fulltextového vyhledávání 3. E-learning vstup do nabídky e-learningových kurzů 4. Metodické materiály vstup do úložiště metodických a dalších studijních materiálů na portálu do sekce Neformální vzdělávání 5. NIDM vstup na hlavní stránku realizátora projektu (www.nidm.cz) str. 10 z 32

11 Prohlídka nabízených vzdělávacích akcí Běžný (neregistrovaný nebo nepřihlášený) uživatel si může prohlížet Nabídku vzdělávacích akcí. Použije k tomu příslušný stejnojmenný odkaz. Objeví se obrazovka s aktuální nabídkou pořádaných vzdělávacích akcí: str. 11 z 32

12 Mezi kurzy lze vyhledávat zadáním jednotlivých kriterií vyhledávání nad přehledem vzdělávacích akcí. Klepnutím na vzdělávací oblast nebo kraj v mapě cílové skupiny či místě konání, případně volbou termínu konání zůstanou zobrazeny pouze vzdělávací akce, které vyhovují zadaným podmínkám. Podrobnosti o VA lze zjistit klepnutím na název vzdělávací akce: str. 12 z 32

13 Registrace a přihlášení se do systému Neregistrovaný uživatel se na kurz nemůže přihlásit. Prvním krokem práce v systému je tedy registrace. Jedná se o podobný princip, jako u ových účtů, abyste mohli používat ovou schránku na seznamu, musíte se nejprve registrovat. I u vzdělávacího modulu je registrace jednorázová a zdarma. Uživatel vyplní informace o sobě a o organizaci, ve které pracuje. Tyto informace se využijí pro generování přihlášky na jakoukoliv vzdělávací akci (kurz) a na další materiály pro administrativu studia, např. na tisk osvědčení. Je třeba, aby si uživatelé udržovali osobní údaje aktuální. Po vložení registračních údajů odešle systém na vyplněnou ovou adresu uživatelské jméno a heslo. Pro vstup do systému pak bude uživatel používat pouze tyto dva údaje. str. 13 z 32

14 4. Realizace akce z pohledu uživatele Přihlášení uživatele na vzdělávací akci Po vstupu do systému (zadáním uživatelského jména a hesla) se uživatel bude moci přihlásit na libovolnou vzdělávací akci. Vybereme požadovanou vzdělávací akci a klepneme na příkaz přihlásit se Pokud je již uživatel přihlášen nebo na akci již není možné přihlášení, system to oznámí. Většina údajů se do přihlášky vloží z registračních údajů uživatele a z údajů o akci. Vlastní přihlášení je pak velmi jednoduché a probíhá ve dvou krocích: 1. Aktualizace dat do formuláře přihlášky Zaškrtneme požadavek na ubytování a stravování, resp. upravíme vysílající organizaci: str. 14 z 32

15 2. Vyplnění vstupního evaluačního dotazníku: Po jeho vyplnění klepnutím na tlačítko Uzavřít vyplňování a elektronicky se přihlásit na akci odejde zájemci s přihláškou, kterou vytiskne, podepíše, nechá orazítkovat vysílající organizací a odešle organizátorovi akce. Po registraci může každý uživatel vidět a provádět všechny základní operace z nabídky Moje stránka Účastník záložka Jsem přihlášen se např. bude moci z akce odhlásit: str. 15 z 32

16 Ukončení studia Během studia účastníci získávají jednak teoretické či praktické znalosti a dovednosti, jednak rozvíjí klíčové kompetence. Lektor stanoví účastníkům různé úkoly, testy či praktické aktivity. Výstupní evaluační dotazník Na konci kurzu každý účastník vyplní výstupní evaluační dotazník. Je stejný jako vstupní, má navíc u každé otázky textové pole pro podrobnější popis nabytých kompetencí: Lektor může ještě provést korekci vašich odpovědí, čímž získáte evaluaci vašich kompetencí. str. 16 z 32

17 Hodnocení lektora Lektoři mají zásadní vliv na výsledek vzdělávací akce. I oni si zaslouží dovědět se, jak se na jejich výkon dívají účastníci. Proto každý účastník vyplňuje na závěr akce dotazník Hodnocení lektora. Pokud je lektorů více, hodnotí každého zvlášť: str. 17 z 32

18 Hodnocení organizace Dalším, kdo má vliv na celkovou úroveň vzdělávací akce je organizátor. Posledním dotazníkem, který účastník vyplňuje, je Hodnocení organizace: Všechny tři výstupní dotazníky se účastníkům otvírají 4 hodiny před ukončením akce a mohou je vyplnit do 7 dnů po skončení akce. str. 18 z 32

19 Uzavření vzdělávací akce lektorem Další týden má pak lektor na svou případnou korekci a uzavření akce. U každého účastníka rozhodne (a nastaví), jestli úspěšně absolvoval nebo kurz nedokončil: Každý, kdo úspěšně absolvuje, dostane osvědčení a kompetenční profil: str. 19 z 32

20 Ke všem evaluačním dotazníkům se uživatel dostane v nabídce Moje stránka Účastník. Zde v záložce Jsem absolvent najdete přehled všech absolvovaných kurzů s vyplněnými autoevaluačními dotazníky i s kompetenčním profilem: Osobní kompetenční portfolio Ze všech absolvovaných akcí se uživateli střádají jeho nabyté znalosti a dovednosti. Systém j automaticky nabízí jako základní zdrojová dat pro osobní kompetenční portfolio. Registrovaný uživatel ho najde ve svém profilu v záložce Osobní portfolio. str. 20 z 32

21 Přínos pro praxi Vzdělávací akce má zcela určitě vliv na její účastníky. Jednou z nejdůležitějších informací pro nás je přínos vzdělávací akce pro praxi účastníka. Tento přínos se však projeví až po nějaké době. Tento přínos se může projevit ve třech oblastech: pro účastníka akce jak pomohla akce k jeho osobnostnímu rozvoji pro vysílající organizaci jaký dopad měla akce pro chod organizace pro koncového klienta jak se projevilo absolvování akce na vzdělávání dětí a mládeže, resp. pedagogických pracovníků v organizaci. Tento dopad samozřejmě nezávisí jen na obsahu kurzu, na práci lektora či organizaci, ale především na práci absolventa vzdělávací akce, jak se snaží získané dovednosti a znalosti aplikovat ve své práci. Po půl roce jsou absolventi požádáni o vyplnění dotazníku Přínos pro praxi. Všechna pole jsou nepovinná, pro dlouhodobější evaluaci je však vhodné pro obě strany vyplnit maximum informací: str. 21 z 32

22 5. Tvorba vzdělávací akce Novou vzdělávací akci může založit pouze zaregistrovaný uživatel zpravidla po dohodě s garantem, resp. krajským koordinátorem vzdělávání. Tvorba nové vzdělávací akce probíhá ve dvou krocích: a) Tvorba popisu obsahu akce (název, anotace, program,... ) b) Tvorba evaluačního dotazníku (cíle a úrovně jejich dosažení) Založení vzdělávací akce V nabídce Moje stránka Autor zvolte záložku Návrh vzdělávací akce a vyplňte příslušný formulář: Po klepnutí na tlačítko Uložit návrh založí autor novou akci a současně budete přepnuti do prostředí tvorby otázek a variant odpovědí evaluačního dotazníku: str. 22 z 32

23 Tvorba evaluačního dotazníku Po uložení popisu akce se autorovi zpřístupní prostředí pro tvorbu otázek Evaluačního dotazníku: Klepnutím na příkaz Přidat otázku (1) bude autor přesměrován do formuláře pro editaci výchovně vzdělávacího cíle. str. 23 z 32

24 Zde zadá (2): a) Oblast hodnocení (Komunikační, Osobnostní a sociální,... ) b) Název výchovně vzdělávacího cíle čeho by měl účastník dosáhnout (toto se objeví na výstupním dokumentu kompetenční profil) c) Vysvětlující popis výchovně vzdělávacího cíle podrobnější popis cíle (orientrační doplňkový, rozšiřující text pro lepší pochopení cíle) d) Stupeň (úroveň) dosažení cíle od nejnižší úrovně po nejvyšší, nejvyšší úroveň je současně cílem kurzu. Sem by se měli ideálně dostat všichni účastníci. e) klepne na tlačítko Přidat výchovně-vzdělávací cíl do formuláře Body 1 a 2 opakujeme pro popis dalších cílů vzdělávací akce, dokud nemáme zadány všechny otázky. Následně zadá autor počet dnů od skončení vzdělávací, kdy odejde účastníkům automaticky s požadavkem na doplnění přínosu pro praxi (3). Tvorbu dotazníku ukončíme klepnutím na tlačítko Dotazník je kompletní (4) Pozn.: K jednotlivým dotazníkům se dostanou uživatelé take z nabídky Moje stránka Účastník záložka Jsem přihlášen. str. 24 z 32

25 6. Schválení akce a) garantem V nabídce Moje stránka Garant zvolte záložku Ke schválení a objeví se vám seznam vzdělávacích akcí, které vytvořili autoři a čekají na vaše schválení: Ke schválení nové vzdělávací akce je potřeba a) provést věcnou kontrolu evaluačního dotazníku > zobrazit ED, případně jeho editaci, b) provést věcnou kontrolu případně editaci podrobné anotace akce -> zobrazit VA ke schválení Jednotlivé texty může garant editovat, nakonec pak vzdělávací akci schválí. Pokud ne, dohodne se s autorem na jejím přepracování. str. 25 z 32

26 Po schválení vzdělávací akce ji systém přesune korektorovi k jazykové kontrole. b) korektorem V nabídce Moje stránka Korektor zvolte záložku záložku Ke korektuře: Korektor provede jazykovou kontrolu případně editaci evaluačního dotazníku, resp. celé vzdělávací akce: a) Provede jazykovou a stylistickou kontrolu ED (evaluačního dotazníku) > zobrazit ED, případně jeho editaci, b) Provede jazykovou a stylistickou kontrolu případně editaci podrobné anotace VA -> zobrazit VA ke korektuře a schválí ji str. 26 z 32

27 Pak se vzdělávací akce dostane do Katalogu vzdělávací akcí a bude k dispozici organizačním pracovníkům k realizaci (zveřejnění). str. 27 z 32

28 7. Vyhlášení akce organizační pracovník Vyhlášení, resp. zveřejnění akce a pro její následnou realizaci provede organizační pracovník ve dvou krocích: a) Zadání organizačních údajů o realizaci akce (místo, termín, kapacita, cena, ) b) Přiřazení lektora Zadání organizačních dat o realizaci akce Organizační pracovník zvolí v Moje stránka Organizátor záložku Vzdělávací akce k realizaci. Zde u příslušné vzdělávací akce vybere organizační pracovník příkaz zorganizovat VA : str. 28 z 32

29 V zobrazeném formuláři zadá upřesňující údaje o realizaci vzdělávací akce: Tím se dostane vzdělávací akce do veřejně přístupné Nabídky vzdělávacích akcí a zájemci se budou moci na akci hlásit. str. 29 z 32

30 Přiřazení lektora Dalším krokem organizačního pracovníka je Přidání lektora. Tato činnost sice neovlivňuje možnost přihlašování se na vzdělávací akci, ale je vhodné lektora doplnit ihned po zveřejnění akce v Nabídce vzdělávacích akcí. Častokrát právě osobnost lektora rozhoduje o tom, jestli se účastník přihlásí nebo ne. V nabídce Moje stránka Organizátor přejděte na záložku Budoucí akce Ve sloupci Akce zvolte příkaz Přidat lektora. V rozevíracím seznamu vyberte jméno lektora a klepněte na příkaz Přidat: Pozn.: Celý seznam můžete zúžit pomocí zadání textu do pole Vyhledávání Odstranění lektora V případě, že přidáte omylem jiného lektora nebo bude třeba lektora třeba z důvodu nemoci vyměnit, budete potřebovat z akce lektora odebrat. V téže záložce Budoucí akce klepněte ve sloupci Lektoři na ikonu u jména lektora, kterého chcete odstranit: str. 30 z 32

31 8. Vyhodnocení akce Systém umožňuje vytáhnout ze zadaných údajů souhrnné informace o proběhlých akcích a to jednak z pohledu statistiky uskutečněných akcí počty akcí dle krajů, vzdělávacích oblastí, lektorů apod. A jednak souhrny evaluačních hodnocení v rámci vzdělávací aktivity a také např. souhrnné hodnocení práce lektorů či organizačního pracovníka. Statistiky vzdělávací akce Dostane se k nim Garant i Organizátor akce z nabídky Moje stránka: Po klepnutí na příkaz Statistiky kurzu se objeví základní statistické hodnoty: str. 31 z 32

32 str. 32 z 32

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů Obsah: 1. Přihlášení jako organizace 2. Přihlášení jako zástupce 3. Zplnomocnění zástupce, aby mohl odesílat za mou firmu ELDP Otevřete si stránku https://bezpecne.podani.gov.cz/ Otevře se vám úvodní obrazovka...

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Závěrečné práce 1 Závěrečné práce Závěrečná práce Etapy ZP Zúčastněné osoby Zadání 1 Úvod Závěrečnou prácí se má na mysli: bakalářská práce v bakalářském studijním programu, diplomová práce v navazujícím

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. 1 Obsah 1. ÚVOD... 5 1.1.

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška Elektronická přihláška Ing. Jana Vostárková Ing. Bc. Monika Šeděnková Aktualizováno dne 15. 3. 2013 1 / 18 1. Uchazeč... 3 1.1. Vítejte... 3 1.2. Nová přihláška... 3 1.3. Přehled přihlášek... 12 1.4. Registrace...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Elektronická podpora projektu

Elektronická podpora projektu Elektronická podpora projektu Martin Konečný Obsah Strana 3-5 Webové stránky Strana 6-7 Registrace Strana 8-9 Uživatelské úrovně Strana 10 E knihovna Strana 11 E learningový vzdělávací systém Strana 12-16

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36 VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Tisk:15.2.2011 7:36 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem.... 4 1: Portál informačního

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t 1 1.1) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Vypsání konkurzu na BP/DP

Vypsání konkurzu na BP/DP Vypsání konkurzu na BP/DP 1. Pro vypsání konkurzu na téma bakalářské či diplomové práce zvolte (po přihlášení do Osobní administrativy UIS) v základní nabídce v modulu Moje výuka možnost Závěrečné práce.

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Klikněte na odkaz "Registrovat" v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář.

Klikněte na odkaz Registrovat v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář. Jak se přihlásit na www.drazby-exekutori.cz postup a nápověda REGISTRACE UŽIVATELE Dříve než budete využívat služeb online dražebního systému drazby-exekutori.cz, musí předcházet nezbytná bezplatná registrace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více