Uživatelská příručka. Verze 2 září Radek Maca

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Verze 2 září 2011. Radek Maca"

Transkript

1 Uživatelská příručka Verze 2 září 2011 Radek Maca

2 Obsah Obsah Úvod Filosofie práce... 3 Účel aplikace... 3 Možnosti využití... 3 Čím jsme jiní... 5 Základní funkcionality... 6 Výstupy... 6 Výstupy z modulu vzdělávání... 6 Výstupy z EN... 7 Proces vytvoření a realizace akce... 7 Uživatelské role... 8 Postup vytvoření a realizace akce Prostředí aplikace Prohlídka nabízených vzdělávacích akcí Registrace a přihlášení se do systému Realizace akce z pohledu uživatele Přihlášení uživatele na vzdělávací akci Ukončení studia Výstupní evaluační dotazník Hodnocení lektora Hodnocení organizace Uzavření vzdělávací akce lektorem Osobní kompetenční portfolio Přínos pro praxi Tvorba vzdělávací akce Založení vzdělávací akce Tvorba evaluačního dotazníku Schválení akce a) garantem b) korektorem Vyhlášení akce org. pracovník Zadání organizačních dat o realizaci akce Přiřazení lektora Odstranění lektora Vyhodnocení akce Statistiky vzdělávací akce str. 2 z 32

3 1. Úvod Z výroční zprávy Národního institutu dětí a mládeže vyplývá, že našim posláním je být odborným zařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti státní podpory a ochrany mládeže. Naší ambicí je stát se českým národním centrem zájmového a neformálního vzdělávání. Neformálním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv systematické výchovné působení kromě školní docházky (to je formální vzdělávání ) a samotné výchovy v rodině. Pokud jeho nositeli jsou školská zařízení (střediska volného času, školní kluby a družiny), hovoří se zpravidla o zájmovém vzdělávání. Právě systematický přístup nás vede k systematické podpoře vzdělávání. V rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Klíče pro život jsme vybudovali ve spolupráci s vybranými lektory tzv. Vzdělávací portál zájmového a neformálního vzdělávání, který podporuje jednak organizaci a jednak hodnocení úrovně posunu znalostí či dovedností a postojů frekventantů vzdělávacích akcí. 2. Filosofie práce Účel aplikace Tento elektronický systém podpory vzdělávání vznikl v rámci projektu Klíče pro život. Je tvořen třemi základními moduly: 1. Vzdělávací modul pro organizaci vzdělávacích akcí. 2. Evaluační nástroj pro evaluaci klíčových kompetencí účastníka vzdělávacích akcí a lektora, resp. organizace akce. 3. Learning management systém pro elearningovou podporu studia. Základním výstupem pro absolventa vzdělávacích akcí je Osobní kompetenční portfolio, které je tvořeno souhrnem klíčových kompetencí, které si absolvent rozvíjel v rámci vzdělávacích aktivit. V tomto dokumentu je popsán vzdělávací modul s evaluačním nástrojem. Možnosti využití V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzdělávání. Celý elektronický vzdělávací systém je určen pro organizaci a realizaci zájmového a neformálního vzdělávání. Využívat ho mohou v první řadě frekventanti našich vzdělávacích akcí z pohledu běžného uživatele, tedy účastníka vzdělávací akce, dále pak lektoři vzdělávacích aktivit ke zjišťování vstupních znalostí frekventantů, resp. k jejich posunu během vzdělávání a pochopitelně organizátoři k zajištění organizačních záležitostí kolem pořádání akcí. Pro každého absolventa vzdělávací akce systém vygeneruje jeho osobní vzdělávací portfolio, ve kterém budou kromě osobních údajů také přehled absolvovaných vzdělávacích akcí a z každé z nich výsledný kompetenční profil, popisující dosažené kompetence po akci. Momentálně pracujeme na grafickém ztvárnění tohoto portfolia. Berte prosím proto následující návrh jako pracovní: str. 3 z 32

4 V další etapě realizace projektu je dopracování systému tak, aby si mohl registrovaný uživatel do svého portfolia zadávat vlastní poznámky a to jednak jako komentáře k jednotlivým absolvovaným akcím a jednak vlastní vzdělávací aktivity realizované formou samostudia. Toto vzdělávací portfolio může složit časem jako součást dokumentů Europassu, případně jako kompetenční příloha k CV. V další etapě vývoje tohoto nástroje uvažujeme o tom, že by ho mohly využívat i další, externí volnočasové organizace pro organizaci svých vzdělávacích akcí. To jim umožní kromě digitalizace organizace vzdělávacích akcí také pomocí evaluačního nástroje sledovat posun rozvoje klíčových kompetencí u svých dětí a mládeže. Příklad takového vzdělávacího subportálu SVČ Lužánky je na přiloženém obrázku. Opět se jedná o pracovní návrh, dostavba tohoto externího modulu se plánuje na podzim tohoto roku. str. 4 z 32

5 Čím jsme jiní Díky postavení NIDM jako organizace s celorepublikovým dosahem, odborným obsahem naší činnosti jsme zvolili systémový přístup, který koresponduje s novou vzdělávací politikou formálního vzdělávání. Celý systém je postaven na možnosti hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí před zahájením vzdělávací akce, bezprostředně po její skončení a ještě přínosu pro praxi po minimálně půlročním odstupu. Cíle vzdělávacích akcí, resp. jejich dílčích vzdělávacích aktivit vytváří lektor, který také se sebranými (vyplněnými) daty pracuje. Jednotlivé vzdělávací akce jsou řazeny po oblastech (klíčových aktivitách projektu). Každá oblast má svého odborného garanta, který sleduje odbornou i organizační úroveň vzdělávacích akcí a komunikuje s lektorským týmem. Pro běžného uživatele přináší celý systém několik zásadních výhod: 1. Možnost posouzení vstupní úrovně rozvoje klíčových kompetencí v základních oblastech vzdělávání. Forma vstupní autoevaluace je zprostředkována testem, zájemce o účast si vyplní dotazník a podle výsledků buď na akci nastoupí nebo si vybere jinou, vhodnější akci. 2. Možnost hodnocení výstupní úrovně rozvoje klíčových kompetencí, opět prostřednictvím testu. Na základě obou hodnocení pak lze snadno zjistit přidanou hodnotu, neboli co konkrétního absolventovi akce přinesla. Obě hodnocení jsou autoevaluační a nemají vliv na udělení osvědčení. Čili nic netlačí účastníka ke švindlování. Protože otázky sestavuje pro každou akci její autor, zpravidla i lektor, je garantováno, že obsahová náplň akce i metody a formy vzdělávání jsou zaměřeny právě na dosažení posunu u účastníků. Tomuto našemu společnému cíli je přizpůsoben i přístup lektora k autoevaluačním hodnocením. 3. Možnost korekce hodnocení lektorem, což účastníkovi přináší druhý pól hodnocení úrovně rozvoje klíčových kompetencí. Tato varianta však má opodstatnění u delších vzdělávacích akcí, kdy je reálné, aby se lektor každému účastníkovi mohl věnovat individuálně. U těchto rozsáhlejších akcí pak zpravidla je hodnocení lektora bráno v úvahu při potvrzení absolutoria. 4. Možnost hodnocení skutečného přínosu pro praxi, a to ve všech dříve nastavených a hodnocených oblastech. Přínos pro praxi se dá poznat až po určité době, minimální doba je u nás půl roku. Hodnocení se týká přínosu pro samotného účastníka akce, přínosu pro jeho klienty (děti a mládež, případně i kolegy) a přínosu pro jeho vysílající organizaci. 5. Možnost jednotné evidence průběhu neformálního vzdělávání prostřednictvím osobního portfolia, jehož součástí je kromě přehledu absolvovaných akcí ještě přehled kompetenčních profilů z absolvovaných akcí. 6. Možnost využití e-learningové podpory neformálního vzdělávání, řada vzdělávacích akcí je dlouhodobější a vyžaduje průběžný přístup ke studijním materiálům, komunikaci s lektorem, případně s dalšími účastníky vzdělávání. 7. Podpora organizace vzdělávací akce, uživatel se jednou zdarma zaregistruje a tím získá jedinečný osobní přístup do systému. Sám si pak organizuje své vzdělávací aktivity od přihlášení se na akci až po tisk svých autoevaluačních hodnocení, kompetenčního profilu, resp. osobního portfolia a to kdykoliv bude chtít. Pochopitelně osvědčení a kompetenční profil dostane v originální podobě od vzdělávající organizace. Finanční podpora vzdělávání, všechny vzdělávací akce organizované v rámci projektu Klíče pro život jsou pro pedagogické volnočasové pracovníky zdarma. str. 5 z 32

6 Základní funkcionality Vzdělávací modul Evaluační nástroj (EN) je webová aplikace, která bude naprogramována v PHP (ZEND FRAMEWORK) s využitím databáze MySQL a poběží na serverech NIDM. Tato aplikace bude věcně řešit: 1. elektronickou podporu organizace vzdělávacích akcí (dále VA) a) Vkládání nových VA a jejich realizace vkládat VA bude autor lektor kurzu, realizaci uspořádá organizační pracovník b) Výběr a přihlášení se na VA výběr a elektronické přihlašování na VA c) Administrativní podporu realizace VA evidence, vstupní a výstupní dokumenty realizace VA d) E-learningovou podporu vybraných VA možnost studia v systému LMS Moodle 2. Hodnocení přínosu a realizace a vzdělávací akce a) Vstupní autoevaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení klíčových kompetencí zájemce o vzdělávací akci před přihlášením formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat zájemce b) Výstupní autoevaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení kompetencí absolventa vzdělávací akce (nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce) formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent c) Korekce lektora komentáře k výstupní autoevaluaci - bude vyplňovat lektor d) Výstupní evaluace - hodnocení úrovně znalostí či osvojení klíčových kompetencí absolventa kurzu (nejpozději do 5 dnů po ukončení vzdělávací akce) formou interaktivního dotazníku bude moci vyplňovat lektor e) Přínos pro praxi - hodnocení praktické využitelnosti nabytých znalostí a získaných dovedností v praxi nejpozději do půl roku po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent f) Hodnocení lektora hodnocení práce a vystupování lektora na vzdělávací akci v kriteriích zadaných organizátorem vzdělávací akce nejpozději do 7 dnů po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent g) Hodnocení organizátora hodnocení úrovně organizačního zajištění vzdělávací akce v kriteriích zadaných organizátorem vzdělávací akce nejpozději do 7 dnů po ukončení vzdělávací akce formou interaktivního dotazníku bude vyplňovat absolvent Výstupy Výstupy z modulu vzdělávání Hodnocení lektora Hodnocení organizačního zajištění Katalog (seznam) lektorů Katalog (seznam) org. pracovníků Přehled vzdělávacích akcí Katalog vzdělávacích akcí Nabídka vzdělávacích akcí Nabídkový list vzdělávací akce Seznam lektorů Seznam org. pracovníků Seznam učebních prostor (lokalit) Podklady pro vzdělávací aktivity Prezenční listina účastníků str. 6 z 32

7 Jmenovky pro účastníky Osvědčení o účasti (certifikát, vysvědčení, ) Výstupy z EN Přehled realizovaných akcí Prezenční listina účastníků vzdělávací akce (název a místo akce, lektor, přehled účastníků) Přehled absolvovaných akcí pro účastníka (studijní index) lektora organizátora garanta Finální hodnocení účastníka vlastní (vstupní a výstupní evaluační hodnocení, přínos pro praxi) lektorovo (korekce lektora) Další výstupy budou připravovány na základě zkušeností z praktického provozu aplikace. Zhruba po půl roce proběhne upgrade systému, ve kterém se objeví připomínky od uživatelů. Proces vytvoření a realizace akce Celý proces je složen z několika etap do kterých vstupuje řada různých uživatelů. Popišme nejprve rámcově tyto etapy. I. etapa katalog vzdělávacích akcí nejprve autoři vzdělávacích akcí (zpravidla jsou to i první lektoři) zadají do systému anotace svých kurzů včetně otázek evaluačního dotazníku. Tyto akce pak věcně schválí garant příslušné vzdělávací oblasti a jazykový korektor. Tím vznikne katalog (databanka) vzdělávacích aktivit, který není veřejný, slouží jako zásobárna akcí II. etapa nabídka aktuálních vzdělávacích akcí jednotliví organizační pracovníci (krajští koordinátoři) podle poptávky veřejnosti po domluvě s lektorem zajistí termín, místo konání a cenu vzdělávací akce a zveřejní vzdělávací akci tím se na webu objeví Nabídka vzdělávacích akcí. prohlížení nabídky - běžný uživatel listovat, filtrovat akce, prohlížet si podrobnosti o akcích III. etapa realizace vzdělávací akce přihlášení uživatele na VA - před přihlášením se musí zájemce a) registrovat = jednorázová bezplatná registrace uživatele. b) zaslat potvrzenou přihlášku (elektronické přihlášení s následujícím odesláním vytištěné přihlášky se souhlasem vysílající organizace) c) vyplnění vstupního evaluačního dotazníku tyto dotazníky jsou k dispozici jednak účastníkovi a jednak lektorovi a slouží jako podklad pro hodnocení posunu rozvoje klíčových kompetencí. studium během realizace vzdělávací akce lektor vede různé aktivity, které se projeví rozvojem klíčových kompetencí. Na konci akce vyplní účastníci výstupní evaluační dotazník a jeho porovnáním vůči vstupnímu dotazníku získá posun v rozvoji klíčových kompetencí. Lektor může provést - korekci výstupního hodnocení účastníků - evaluaci účastníků. V každém případě provede uzavření studia všem účastníkům, kteří splnili všechny str. 7 z 32

8 požadavky na studium kladené. Na základě toho je pak úspěšným účastníkům vystaveno osvědčení o účasti, resp. certifikát přínos pro praxi zhruba po půl roce od skončení akce (termín zadává autor kurzu) budou elektronicky vyzváni absolventi k vyplnění přínosu kurzu pro jejich praxi. Uživatelské role Na provozu VM s EN se z výše uvedeného podílí několik uživatelských rolí: A. Běžný uživatel kdokoliv, kdo se bude chtít vzdělávat. Může si prohlížet nabídku vzdělávacích akcí a podrobnosti o každé akci viz Nabídka VA. B. Registrovaný uživatel běžný uživatel získá registrací oprávnění přihlásit se na vzdělávací akce a vyplňovat vstupní evaluační dotazník. Pokud vzdělávací akci absolvuje, evaluační nástroj mu pomůže popsat posun v rozvoji klíčových kompetencí. Současně aplikace eviduje každému účastníkovi jeho vzdělávací dráhu v Osobním kompetenčním portfoliu viz Moje stránka C. Autor vzdělávací akce běžný uživatel, který po dohodě s provozovatelem systému zpravidla navrhuje vzdělávací akce, jejich program, obsah a evaluační dotazník. D. Lektor vzdělávací akce uživatel, který po dohodě s provozovatelem systému vyučuje (vede) vzdělávací akci. Zpravidla autor vzdělávací akce je prvním lektorem. Lektora nominuje na realizaci vzdělávací akce organizační pracovník. E. Garant vzdělávací oblasti - osoba, která věcně zodpovídá za všechny vzdělávací akce v dané oblasti. Kontroluje a schvaluje navržené vzdělávací akce, monitoruje jejich přínos, komunikuje s lektory a autory. F. Organizační pracovník osoba, která má na starosti vlastní realizaci vzdělávací akce, zajišťuje po dohodě s lektorem a garantem uspokojování poptávky po kurzech, zveřejňuje termín, místo a organizační podmínky realizace akce, připravuje podklady pro účastníky akce (prezenční listiny, jmenovky, osvědčení) G. Výstupní (administrativní pracovník) osoba, která má na starosti kompletaci údajů pro uzavření vzdělávací akce po administrativní stránce, přiděluje v systému každému absolventovi jedinečné číslo osvědčení, generuje podklady a tiskne osvědčení a rozesílá je absolventům. H. Korektor osoba, která kontroluje všechny příspěvky na web po jazykové stránce. str. 8 z 32

9 Postup vytvoření a realizace akce je popsán v následujícím schématu: I. etapa katalog vzdělávacích akcí 1. Založení vzdělávací akce (VA) kterýkoliv registrovaný uživatel může založit novou VA stává se tím Autorem akce a potenciálním prvním Lektorem). Přiřadí akci do nějaké Vzdělávací oblasti (klíčové aktivity) povinně a Tematické oblasti (TO) nepovinně. Součástí založení kurzu je vytvoření evaluačního dotazníku zadání otázek pro hodnocení KK. 2. Věcné schválení kurzu provádí Garant KA, projde věcnou správnost anotace i evaluačního dotazníku, případně upraví edituje nebo vrátí autorovi k dopracování. Pokud je vše věcně správně, pošle VA na jazykovou korekturu. 3. Jazyková korektura vložených dat věcně schválenou VA projde jazykový korektor a schválí ji resp. opraví překlepy a pravopisné prohřešky. Schválením ji pošle do Vzdělávacích akcí připravených k realizaci (katalogu VA), ze kterého mohou organizační pracovníci vybírat kurz pro realizaci. II. etapa Nabídka vzdělávacích akcí 4. Zveřejnění VA - organizační pracovník vybere z katalogu schválených VA a po dohodě s lektorem doplní termín, místo, cenu, číslo zakázky případně edituje pomůcky pro účastníky (může nastat v případě nedostatečného vybavení místa realizace) a VA vyvěsí na web do rubriky Nabídka vzdělávacích akcí. III. etapa Realizace vzdělávacích akcí 5. Přihlášení na akci uživatel po klepnutí na tlačítko Přihlásit se doplní své požadavky na ubytování, stravování, resp. upřesní vysílající organizaci a ve druhém kroku vyplní vstupní evaluační dotazník. Jeho ukončením teprve odešle elektronickou přihlášku. Systém odešle uživateli mail s textem přihlášky, tu si zájemce vytiskne, potvrdí zaměstnavatelem a odešle v papírové podobě. Organizační pracovník po obdržení potvrzené papírové přihlášky a kontroly vyplnění vstupního evaluačního dotazníku potvrdí definitivní přihlášení na kurz. 6. Realizace akce vlastní vzdělávací aktivity. Pro jednotlivé role by měly být připraveny k tisku tyto dokumenty: organizační pracovník: prezenční listina, údaje o účastnících, prázdný evaluační dotazník lektor: vstupní evaluační dotazníky přihlášených osob buď vyplněné nebo prázdné (k tomu by skoro nikdy nemělo dojít, jen v případech, že se na poslední chvíli vymění účastník třeba kvůli nemoci původně přihlášeného). Při ukončení VA vyplní účastníci: a) výstupní evaluační dotazník b) hodnocení lektora c) hodnocení organizátora Všechny dotazníky musí účastníci vyplnit elektronicky do 7 dnů po ukončení akce. 7. Uzavření akce administrativní ukončení akce, zde a) lektor svou korekcí (doplnění poznámek ke každé evaluační otázce a celkové schválení absolvování VA (toto rozhoduje o udělení osvědčení) b) výstupní organizační pracovník vytiskne osvědčení a výsledné evaluační hodnocení tisková podoba korekce lektora, resp. evaluace lektora c) absolvent po cca půl roce vyplní dotazník Přínos pro praxi. str. 9 z 32

10 3. Prostředí aplikace K jednotlivým modulům, případně dalším aplikacím souvisejícím s realizací projektu, se uživatel dostane pomocí příslušných položek nabídky v horní části obrazovky: 1. Klíče pro život vstup do informačního modulu projektu Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz) 2. Vzdělávací modul zobrazí se úvodní stránka s popisem vzdělávacího modulu a) Nabídka vzdělávacích akcí přehled aktuálně vyhlášených vzdělávacích akcí, na které se mohou uživatelé přihlásit (tuto nabídku vidí i neregistrovaný uživatel, ale nemůže se přihlásit) b) Moje stránka základní rozcestník registrovaného uživatele Uživatelské jméno a Heslo sem zadá zaregistrovaný uživatel přístupové údaje a přihlásí se do systému Zapomenuté heslo pokud uživatel zapomene heslo, může si tímto příkazem nechat vygenerovat a zaslat na zadanou mailovou adresu Zaregistrovat se registrace nového uživatele c) O vzdělávacím modulu základní popis vzdělávacího modulu d) Nápověda popis postupu základních činností e) Uživatelská podpora formulář pro zaslání dotazu při libovolném problému f) Vyhledat pole pro zadání řetězce fulltextového vyhledávání 3. E-learning vstup do nabídky e-learningových kurzů 4. Metodické materiály vstup do úložiště metodických a dalších studijních materiálů na portálu do sekce Neformální vzdělávání 5. NIDM vstup na hlavní stránku realizátora projektu (www.nidm.cz) str. 10 z 32

11 Prohlídka nabízených vzdělávacích akcí Běžný (neregistrovaný nebo nepřihlášený) uživatel si může prohlížet Nabídku vzdělávacích akcí. Použije k tomu příslušný stejnojmenný odkaz. Objeví se obrazovka s aktuální nabídkou pořádaných vzdělávacích akcí: str. 11 z 32

12 Mezi kurzy lze vyhledávat zadáním jednotlivých kriterií vyhledávání nad přehledem vzdělávacích akcí. Klepnutím na vzdělávací oblast nebo kraj v mapě cílové skupiny či místě konání, případně volbou termínu konání zůstanou zobrazeny pouze vzdělávací akce, které vyhovují zadaným podmínkám. Podrobnosti o VA lze zjistit klepnutím na název vzdělávací akce: str. 12 z 32

13 Registrace a přihlášení se do systému Neregistrovaný uživatel se na kurz nemůže přihlásit. Prvním krokem práce v systému je tedy registrace. Jedná se o podobný princip, jako u ových účtů, abyste mohli používat ovou schránku na seznamu, musíte se nejprve registrovat. I u vzdělávacího modulu je registrace jednorázová a zdarma. Uživatel vyplní informace o sobě a o organizaci, ve které pracuje. Tyto informace se využijí pro generování přihlášky na jakoukoliv vzdělávací akci (kurz) a na další materiály pro administrativu studia, např. na tisk osvědčení. Je třeba, aby si uživatelé udržovali osobní údaje aktuální. Po vložení registračních údajů odešle systém na vyplněnou ovou adresu uživatelské jméno a heslo. Pro vstup do systému pak bude uživatel používat pouze tyto dva údaje. str. 13 z 32

14 4. Realizace akce z pohledu uživatele Přihlášení uživatele na vzdělávací akci Po vstupu do systému (zadáním uživatelského jména a hesla) se uživatel bude moci přihlásit na libovolnou vzdělávací akci. Vybereme požadovanou vzdělávací akci a klepneme na příkaz přihlásit se Pokud je již uživatel přihlášen nebo na akci již není možné přihlášení, system to oznámí. Většina údajů se do přihlášky vloží z registračních údajů uživatele a z údajů o akci. Vlastní přihlášení je pak velmi jednoduché a probíhá ve dvou krocích: 1. Aktualizace dat do formuláře přihlášky Zaškrtneme požadavek na ubytování a stravování, resp. upravíme vysílající organizaci: str. 14 z 32

15 2. Vyplnění vstupního evaluačního dotazníku: Po jeho vyplnění klepnutím na tlačítko Uzavřít vyplňování a elektronicky se přihlásit na akci odejde zájemci s přihláškou, kterou vytiskne, podepíše, nechá orazítkovat vysílající organizací a odešle organizátorovi akce. Po registraci může každý uživatel vidět a provádět všechny základní operace z nabídky Moje stránka Účastník záložka Jsem přihlášen se např. bude moci z akce odhlásit: str. 15 z 32

16 Ukončení studia Během studia účastníci získávají jednak teoretické či praktické znalosti a dovednosti, jednak rozvíjí klíčové kompetence. Lektor stanoví účastníkům různé úkoly, testy či praktické aktivity. Výstupní evaluační dotazník Na konci kurzu každý účastník vyplní výstupní evaluační dotazník. Je stejný jako vstupní, má navíc u každé otázky textové pole pro podrobnější popis nabytých kompetencí: Lektor může ještě provést korekci vašich odpovědí, čímž získáte evaluaci vašich kompetencí. str. 16 z 32

17 Hodnocení lektora Lektoři mají zásadní vliv na výsledek vzdělávací akce. I oni si zaslouží dovědět se, jak se na jejich výkon dívají účastníci. Proto každý účastník vyplňuje na závěr akce dotazník Hodnocení lektora. Pokud je lektorů více, hodnotí každého zvlášť: str. 17 z 32

18 Hodnocení organizace Dalším, kdo má vliv na celkovou úroveň vzdělávací akce je organizátor. Posledním dotazníkem, který účastník vyplňuje, je Hodnocení organizace: Všechny tři výstupní dotazníky se účastníkům otvírají 4 hodiny před ukončením akce a mohou je vyplnit do 7 dnů po skončení akce. str. 18 z 32

19 Uzavření vzdělávací akce lektorem Další týden má pak lektor na svou případnou korekci a uzavření akce. U každého účastníka rozhodne (a nastaví), jestli úspěšně absolvoval nebo kurz nedokončil: Každý, kdo úspěšně absolvuje, dostane osvědčení a kompetenční profil: str. 19 z 32

20 Ke všem evaluačním dotazníkům se uživatel dostane v nabídce Moje stránka Účastník. Zde v záložce Jsem absolvent najdete přehled všech absolvovaných kurzů s vyplněnými autoevaluačními dotazníky i s kompetenčním profilem: Osobní kompetenční portfolio Ze všech absolvovaných akcí se uživateli střádají jeho nabyté znalosti a dovednosti. Systém j automaticky nabízí jako základní zdrojová dat pro osobní kompetenční portfolio. Registrovaný uživatel ho najde ve svém profilu v záložce Osobní portfolio. str. 20 z 32

21 Přínos pro praxi Vzdělávací akce má zcela určitě vliv na její účastníky. Jednou z nejdůležitějších informací pro nás je přínos vzdělávací akce pro praxi účastníka. Tento přínos se však projeví až po nějaké době. Tento přínos se může projevit ve třech oblastech: pro účastníka akce jak pomohla akce k jeho osobnostnímu rozvoji pro vysílající organizaci jaký dopad měla akce pro chod organizace pro koncového klienta jak se projevilo absolvování akce na vzdělávání dětí a mládeže, resp. pedagogických pracovníků v organizaci. Tento dopad samozřejmě nezávisí jen na obsahu kurzu, na práci lektora či organizaci, ale především na práci absolventa vzdělávací akce, jak se snaží získané dovednosti a znalosti aplikovat ve své práci. Po půl roce jsou absolventi požádáni o vyplnění dotazníku Přínos pro praxi. Všechna pole jsou nepovinná, pro dlouhodobější evaluaci je však vhodné pro obě strany vyplnit maximum informací: str. 21 z 32

22 5. Tvorba vzdělávací akce Novou vzdělávací akci může založit pouze zaregistrovaný uživatel zpravidla po dohodě s garantem, resp. krajským koordinátorem vzdělávání. Tvorba nové vzdělávací akce probíhá ve dvou krocích: a) Tvorba popisu obsahu akce (název, anotace, program,... ) b) Tvorba evaluačního dotazníku (cíle a úrovně jejich dosažení) Založení vzdělávací akce V nabídce Moje stránka Autor zvolte záložku Návrh vzdělávací akce a vyplňte příslušný formulář: Po klepnutí na tlačítko Uložit návrh založí autor novou akci a současně budete přepnuti do prostředí tvorby otázek a variant odpovědí evaluačního dotazníku: str. 22 z 32

23 Tvorba evaluačního dotazníku Po uložení popisu akce se autorovi zpřístupní prostředí pro tvorbu otázek Evaluačního dotazníku: Klepnutím na příkaz Přidat otázku (1) bude autor přesměrován do formuláře pro editaci výchovně vzdělávacího cíle. str. 23 z 32

24 Zde zadá (2): a) Oblast hodnocení (Komunikační, Osobnostní a sociální,... ) b) Název výchovně vzdělávacího cíle čeho by měl účastník dosáhnout (toto se objeví na výstupním dokumentu kompetenční profil) c) Vysvětlující popis výchovně vzdělávacího cíle podrobnější popis cíle (orientrační doplňkový, rozšiřující text pro lepší pochopení cíle) d) Stupeň (úroveň) dosažení cíle od nejnižší úrovně po nejvyšší, nejvyšší úroveň je současně cílem kurzu. Sem by se měli ideálně dostat všichni účastníci. e) klepne na tlačítko Přidat výchovně-vzdělávací cíl do formuláře Body 1 a 2 opakujeme pro popis dalších cílů vzdělávací akce, dokud nemáme zadány všechny otázky. Následně zadá autor počet dnů od skončení vzdělávací, kdy odejde účastníkům automaticky s požadavkem na doplnění přínosu pro praxi (3). Tvorbu dotazníku ukončíme klepnutím na tlačítko Dotazník je kompletní (4) Pozn.: K jednotlivým dotazníkům se dostanou uživatelé take z nabídky Moje stránka Účastník záložka Jsem přihlášen. str. 24 z 32

25 6. Schválení akce a) garantem V nabídce Moje stránka Garant zvolte záložku Ke schválení a objeví se vám seznam vzdělávacích akcí, které vytvořili autoři a čekají na vaše schválení: Ke schválení nové vzdělávací akce je potřeba a) provést věcnou kontrolu evaluačního dotazníku > zobrazit ED, případně jeho editaci, b) provést věcnou kontrolu případně editaci podrobné anotace akce -> zobrazit VA ke schválení Jednotlivé texty může garant editovat, nakonec pak vzdělávací akci schválí. Pokud ne, dohodne se s autorem na jejím přepracování. str. 25 z 32

26 Po schválení vzdělávací akce ji systém přesune korektorovi k jazykové kontrole. b) korektorem V nabídce Moje stránka Korektor zvolte záložku záložku Ke korektuře: Korektor provede jazykovou kontrolu případně editaci evaluačního dotazníku, resp. celé vzdělávací akce: a) Provede jazykovou a stylistickou kontrolu ED (evaluačního dotazníku) > zobrazit ED, případně jeho editaci, b) Provede jazykovou a stylistickou kontrolu případně editaci podrobné anotace VA -> zobrazit VA ke korektuře a schválí ji str. 26 z 32

27 Pak se vzdělávací akce dostane do Katalogu vzdělávací akcí a bude k dispozici organizačním pracovníkům k realizaci (zveřejnění). str. 27 z 32

28 7. Vyhlášení akce organizační pracovník Vyhlášení, resp. zveřejnění akce a pro její následnou realizaci provede organizační pracovník ve dvou krocích: a) Zadání organizačních údajů o realizaci akce (místo, termín, kapacita, cena, ) b) Přiřazení lektora Zadání organizačních dat o realizaci akce Organizační pracovník zvolí v Moje stránka Organizátor záložku Vzdělávací akce k realizaci. Zde u příslušné vzdělávací akce vybere organizační pracovník příkaz zorganizovat VA : str. 28 z 32

29 V zobrazeném formuláři zadá upřesňující údaje o realizaci vzdělávací akce: Tím se dostane vzdělávací akce do veřejně přístupné Nabídky vzdělávacích akcí a zájemci se budou moci na akci hlásit. str. 29 z 32

30 Přiřazení lektora Dalším krokem organizačního pracovníka je Přidání lektora. Tato činnost sice neovlivňuje možnost přihlašování se na vzdělávací akci, ale je vhodné lektora doplnit ihned po zveřejnění akce v Nabídce vzdělávacích akcí. Častokrát právě osobnost lektora rozhoduje o tom, jestli se účastník přihlásí nebo ne. V nabídce Moje stránka Organizátor přejděte na záložku Budoucí akce Ve sloupci Akce zvolte příkaz Přidat lektora. V rozevíracím seznamu vyberte jméno lektora a klepněte na příkaz Přidat: Pozn.: Celý seznam můžete zúžit pomocí zadání textu do pole Vyhledávání Odstranění lektora V případě, že přidáte omylem jiného lektora nebo bude třeba lektora třeba z důvodu nemoci vyměnit, budete potřebovat z akce lektora odebrat. V téže záložce Budoucí akce klepněte ve sloupci Lektoři na ikonu u jména lektora, kterého chcete odstranit: str. 30 z 32

31 8. Vyhodnocení akce Systém umožňuje vytáhnout ze zadaných údajů souhrnné informace o proběhlých akcích a to jednak z pohledu statistiky uskutečněných akcí počty akcí dle krajů, vzdělávacích oblastí, lektorů apod. A jednak souhrny evaluačních hodnocení v rámci vzdělávací aktivity a také např. souhrnné hodnocení práce lektorů či organizačního pracovníka. Statistiky vzdělávací akce Dostane se k nim Garant i Organizátor akce z nabídky Moje stránka: Po klepnutí na příkaz Statistiky kurzu se objeví základní statistické hodnoty: str. 31 z 32

32 str. 32 z 32

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Začínáme pracovat s aplikací... 4 3. Obecné

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

Karty rychlé nápovědy Moodle

Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem na potřeby učitelů

Více

Uživatelská příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV

Uživatelská příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Uživatelská příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Verze: 1.0 26. května 2015 Stránka 1 z 34 O B S A H Úvod... 3 A) Pravidla a procesy hodnocení... 3 1. Externí hodnotitelé

Více

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL Metodická příručka pro učitele InspIS PORTÁL InspIS PORTÁL PORTÁL INFORMACÍ O ŠKOLÁCH Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. 1 Obsah 1. ÚVOD... 5 1.1.

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU PETRA DRAHOŇOVSKÁ MICHAELA SVOBODOVÁ CARMEN VÁŇOVÁ PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování

Úvod ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Východiska pro plánování Úvod Metodik ICT patří do managementu školy. Plánování je považováno za prioritní manažerskou funkci. Zabírá značnou část času, kterou má manažer k dispozici. Plánování je zaměřeno na stanovení budoucích

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více