U s n e s e n í z 1. schůze rady města Hustopeče dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 1. schůze rady města Hustopeče dne 23.11.2010"

Transkript

1 U s n e s e n í z 1. schůze rady města Hustopeče dne Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Nabídku časopisu Podnikání a obchod na reportáţ z města Hustopeče za cenu Kč, hrazeno bude z poloţky Propagace. 3) Ořez stromů na ul. Komenského za cenu Kč v letošním roce, náklady budou uhrazeny z rozpočtu r Ořez bude ve stejném rozsahu, jako byl realizován v minulosti. 4) Organizační změnu na MěÚ Hustopeče navýšení 1 pracovního místa na ORR projektový manaţer, 10. třída. 5) Podání ţádosti o dotaci z programu Národní rozvojový program mobility. 6) Připravit zadání výběrového řízení na projektanta ke zpracování projektu na bezbariérové trasy. 7) Oslovení projektantů k předloţení nabídky na zpracování projektu bezbariérových tras. 8) Podání ţádosti o dotaci na projekt v rámci výzvy 69 vzdělávání a odborná příprava a rozvoj zaměstnanců a zastupitelů v celkové hodnotě Kč s 15% spoluúčastí. 9) Uhradit spol. Renards částku Kč za zpracování podkladů k výběrovému řízení na projekt SPOZAM sníţení energetické náročnosti (dle SOD). 10) Dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na sluţby "Optimalizace a zefektivnění řízení MěÚ Hustopeče" spol. Petr Otáhal, s. r. o., Frýdek-Místek. 11) SOD se spol. Petr Otáhal, s. r. o., Frýdek-Místek na sluţby "Optimalizace a zefektivnění řízení MěÚ Hustopeče" za cenu Kč včetně DPH příloha č ) Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Didaktická technika MěÚ Hustopeče příloha č ) Oslovení firem k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Didaktická technika MěÚ Hustopeče MCS plus spol. s r. o., Hustopeče, Marek Hrančík, Jiří Hramáček ASSEC COMPUTERS. 14) Jmenování komise na otvírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Didaktická technika MěÚ Hustopeče. 15) Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu E-learningový vzdělávací portál MěÚ Hustopeče příloha č ) Oslovení firem k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu E-learningový vzdělávací portál MěÚ Hustopeče RENTEL a. s., HAIDA s. r. o., GORDIC spol. s r. o., Mikš Software s. r. o. 17) Jmenování komise na otvírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu Elearningový vzdělávací portál MěÚ Hustopeče. 18) Řídit se jednacím řádem rady města Hustopeče ze dne příloha č ) Nejmenování bytová komise a komise cestovního ruchu. 20) Vznik nové komise s názvem grantová a investiční komise. 21) Maximální počet členů stavební komise 9. 22) Jmenování předsedů komisí RM: školská a kulturní komise, stavební komise, sociální komise, komise pro ţivotní prostředí a zemědělství, vinařská komise, komise pro obřady a slavnosti, grantová a investiční komise. 23) Jmenování předsedkyní sportovní komise. 24) Pověření členů ZM k přijetí prohlášení o uzavření manţelství.

2 25) Pověření členů ZM k uţívání závěsného odznaku při zajištění svatebních obřadů. 26) Pověření tajemníka MěÚ k uţívání závěsného odznaku při udělování státního občanství. 27) Dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Víceúčelové sportovní hřiště spol. JM Demicarr s. r. o., Slavkov u Brna za cenu Kč včetně DPH. 28) Smlouvu o dílo se spol. JM Demicarr s. r. o., Slavkov u Brna na akci Víceúčelové sportovní hřiště za cenu Kč včetně DPH příloha č ) Dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektu na chodník Pionýrská-Gen. Peřiny za cenu Kč (není plátce DPH). 30) Smlouvu o nájmu na vánoční osvětlení se spol. S.O.S. -dekorace, s. r. o., Brno za cenu nájmu v r Kč včetně DPH; v r Kč včetně DPH; v r Kč včetně DPH s tím, ţe ve smlouvě bude doplněno u předání majetku slovo bezplatně příloha č ) Podání ţádosti dotaci výzva č. 69 Vzdělávání pro územní veřejnou správu v období 11/ /2014 zahrnutí do projektu spolupráce s obcemi Uherčice, Křepice, Starovice, Vrbice a Němčičky. Součástí projektu bude podepsané čestné prohlášení obce o tom, ţe shodného kurzu se neúčastní v rámci jiného projektu. 32) Souhlas s nahlédnutím do projektu splaškové kanalizace na ul. Tábory. 33) Vstup na pozemek města na ul. Tábory při zateplení budovy. 34) Smlouvu o nájmu na pronájem pozemku p. č. KN 3029/92 o výměře m 2 vedený jako zahrada v k. ú. Hustopeče u Brna na dobu neurčitou s účinností od , výše nájmu 714 Kč/rok příloha č ) Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne ve znění pozdějších dodatků, kterým se prodluţuje nájem do příloha č ) Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne , ve znění pozdějších dodatků se ZEMOS, a. s., Velké Němčice příloha č ) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. KN 50 vedeného jako ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 334 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna s tím, ţe v záměru bude uvedena podmínka zachování únikového východu z kina ve výšce a šířce únikových dveří. 38) Vyhlášení záměru města na pronájem pozemků p. č. KN 2591, p. č. KN 2592, p. č. KN 2593 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 2,20 Kč/m 2 /rok. 39) Vyhlášení záměru na pronájem pozemků nových KN parcel, které vznikly po pozemkových úpravách a nacházejí se v honech, včetně pozemků navrţených při pozemkové úpravě jako cesty, ale jsou v součastné době v kultuře orná a jsou v honech příloha č ) Zajištění změny kultury na pozemku p. č. KN 4650/35 z kultury orná na kulturu vinice. 41) Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku o výměře 24 m 2 p. č. 494/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. 42) Souhlas spol. Self servis, spol. s r. o., Brno se vstupem na pozemek p. č. KN 1612/3 v k. ú. Hustopeče u Brna za účelem opravy poruchy kabelového rozvodu. Ihned uvedou do původního stavu. 43) Kladné vyjádření k demolici rodinného domu na ul. Herbenova 436 na p. č. 233 k. ú. Hustopeče u Brna. 44) Umístění VO u garáţí na ul. Nádraţní za cenu Kč včetně DPH s tím, ţe ţadatelé (celkem 9) nejdříve darují městu kaţdý Kč jako příspěvek na zakoupení světla. Roční provoz bude hradit město Hustopeče. 45) Objednání 1 ks vpusti s pryţí za jednotkovou cenu Kč bez DPH. 46) Pokácení kaštanu na ul. Nádraţní u garáţe na p. č. KN 2500/1, ve vlastnictví města (u p. č. 2500/78) na náklady ţadatele, náhradní výsadba bude 2 ks stromů dle návrhu OŢP. 47) Dodatek č. 1 se spol. Stafikr na umístění reklamního poutače na části zábradlí na ul. Bratislavská příloha č. 30.

3 48) Dodatek č. 1 se spol. NH-ŠEKR, s. r. o. na umístění reklamního poutače na části zábradlí na ul. Bratislavská příloha č ) Dodatek č. 1 se spol. NH-ŠEKR, s. r. o. na umístění reklamního poutače na zastávce BORS na ul. Bratislavská příloha č ) Souhlas s uvedením města Hustopeče jako podporovatele akce 3. ročníku Hustopečského masopustu dne ) Umístění stanů na pozemku města na akci 3. ročník Hustopečského masopustu dne ) Umístění reklamní plachty na akci 3. ročník Hustopečského masopustu dne na zábradlí u světelné křiţovatky. 53) Umístění dopravního značení Zákaz zastavení na ul. Na Hradbách v oblasti konání akce 3. ročník Hustopečského masopustu a zákaz vjezdu s tím, ţe na OD zajistí povolení organizátoři akce, fakturu za umístění dopravního značení uhradí město Hustopeče. 54) Umístění popelnic na ul. Na Hradbách po dobu konání akce 3. ročník Hustopečského masopustu zajistí TS Hustopeče, hradí město. 55) Spolupráci s TS Hustopeče ohledně odklizení sněhu z ul. Na Hradbách před konáním akce 3. ročník Hustopečského masopustu. 56) Povolení uspořádat sportovní akci Vánoční běh městem Hustopeče 2. ročník dne ) Souhlas s vyuţitím městské komunikace a parkoviště před budovou fitness Pepes Gym v odpoledních hodinách dne ) Smlouvu o podmínkách uţití archivních dokumentů v audiovizuálním díle s Česká televize, televizní studio Ostrava, bezplatně, časově a místně neomezená licence příloha č ) Smlouvu o výpůjčce č. OS s EKO-KOM, a. s., Praha na bezplatné uţívání 5 ks odpadových nádob na sklo na dobu určitou do , po uplynutí lhůty se smlouva mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Jedná se o 2 ks na sklo bílé a 3 ks na sklo barevné (umístění 1+1 ul. Druţstevní, 1+1 ul. Hradní, 1 ul. Herbenova). 60) Darovací smlouvu s MŠ, ZŠ, Praktická škola Hustopeče na dar ve výši Kč na sportovní pobyty a vybavení handicapovaných dětí příloha č ) Nájemní smlouvu na období příloha č ) Podání ţaloby pro částku Kč včetně příslušenství a následné vymáhání prostřednictvím exekutorského úřadu po dluţníkovi s tím, ţe počkáme do konce listopadu, zda splní příslib, kterým se zavázala k plnění. 63) Dohodu o splátkách na částku Kč na dluh z neplacení půjček 1/2008 a 2/2008 z bytového fondu a to měsíčními splátkami Kč s první splátkou do a dále aţ do úplného uhrazení pohledávek příloha č ) Pokud nebude dohoda o splátkách dodrţena, město odstoupí od smlouvy o poskytnutí půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu č. 1 a 2 a současně podá ţalobu a následné vymáhání prostřednictví exekutorského úřadu, pokud nedojde k úhradě splatných částek půjčky včetně smluvních pokut a příslušenství do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy (celkem nesplacené půjčky Kč). 65) Dohodu o úhradě peněţitého dluhu formou splátek na částku Kč měsíční splátky ve výši Kč s první splátkou do příloha č ) Poskytnutí finanční podpory ve výši Kč TS Hustopeče k odzkoušení sběru dřeva v měsíci prosinci 2010 a lednu 2011 ve spolupráci se spol. JAKO Blatný s. r. o. 67) Smlouvy o poskytování pečovatelské sluţby přílohy č. 17 a ) Sazebník úhrad za poskytnutí úkonů pečovatelské sluţby od příloha č ) Ubytování ţadatele v Domě-Penzionu pro důchodce ve dvoupokojovém bytě. 70) Prodlouţení nájemní smlouvy na pronájem bytu na ul. Svat. Čecha 174/3 v Hustopečích

4 na dobu nejdéle do s tím, ţe bude upozorněna, ţe se jedná o definitivní prodlouţení nájemní smlouvy. 71) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem bytu na ul. Svat. Čecha 174/3 v Hustopečích do příloha č ) Přidělení dvoupokojového bytu v Domě-Penzionu pro důchodce od ) Nájemní smlouvy na ubytovně Mostař na dobu určitou od do přílohy č ) Nájemní smlouvy na ubytovně Mostař na dobu určitou od do s právem opce přílohy č ) Nájemní smlouvy na ubytovně Mostař na dobu určitou od do přílohy č ) Nájemní smlouvy na ubytovně Mostař na dobu určitou od do příloha č ) Smlouvu č. 752 o nájmu hrobového místa dvojhrob příloha č ) Zrušení smlouvy č. 235 včetně dodatků. 79) Smlouvu č. 753 o nájmu hrobového místa jednohrob příloha č ) Odpis pohledávek na SPOZAM za 1. SC Znojmo Kč; p. Nešporem, Břeclav Kč; Delta Hustopeče, s. r. o Kč; F-art Agency, s. r. o., Praha Kč; p. Frydlem, Šumperk Kč; Olmarp-Oleár Peter, Svidník Kč; R.T.S. Brno 900 Kč a Pivovar a sodovkárnu Břeclav 640 Kč. 81) Čerpání fondu reinvestic u SPOZAM na opravu dlaţby na dětském krytém bazénu za Kč, na rekonstrukci střídaček na fotbalovém stadionu za Kč a na opravu komunikace k beachvolejbalovému hřišti za Kč. 82) Jmenování zástupce zřizovatele, členem Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2. 83) Potvrzení nově zvoleného člena Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2 jako zákonného zástupce nezletilých ţáků. 84) Potvrzení stávajících členů Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2 za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce nezletilých ţáků. 85) Potvrzení stávajících členů Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2 za členy jmenovanými zřizovatelem. 86) Souhlas Aktiv 95 Opava s. r. o. s uţitím znaku města na vytváření sběratelské kolekce znaků měst na reklamních předmětech Buton, edice neomezená, výroba max ks za obec na dobu neurčitou. 87) Odprodej nábytku z kanceláře č. 122 na MěÚ Hustopeče. 88) Vyřazení nábytku z orj 255 vnitřní správa ve výši Kč. Rada města neschválila: 1) Povolení provozování loterie nebo podobné hry prostřednictvím VTZ MAX POWER. 2) Sníţení nájmu na ubytovně Mostař na r Rada města doporučuje: 1) Pořádání prodejních a výstavních trhů zprostředkovatelské činnosti Berousek Čeněk, Nepolisy s tím, ţe nejdříve projedná p. místostarosta.

5 Rada města doporučuje ZM ke schválení: 1) 4. rozpočtová opatření na rok 2010 příloha č. 4. 2) Návrh rozpočtu na r příloha č. 5. 3) Záměr města na prodej bytové jednotky č. 1008/29 o velikosti 2+1, o výměře 46,37 m 2 v domě č. p na ul. U Větrolamu 29 v Hustopečích a spoluvlastnického podílu o velikosti 4637/ na společných částech domu a spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 4542/72 o velikosti 4637/ za minimální cenu Kč, kritérium výběru bude výše nabídnuté ceny popř. termín podání nabídky. 4) Smlouvu o převodu bytové jednotky č. 174/3 v domě č. p. 174 na ul. Svat. Čecha 1 v Hustopečích na pozemku p. č. KN 1579 v k. ú. Hustopeče u Brna včetně vymezených spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku za částku Kč. 5) Kupní smlouvu na prodej pozemku dle GP č /2010 p. č. KN 422/18 o vedený jako ostatní plocha o výměře 18 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 6) Zachování a rozvoj aktivit, které splňují deklarovaný veřejný zájem (plochy zeleně částečně upravené s pěšími cestami, bez hospodářského vyuţití na pozemku p. č. KN 3142/2) po dobu minimálně 15 let od nabytí vlastnictví k předmětné nemovitosti. 7) Odpis pohledávek na SPOZAM za firmou Laš Lipany Kč a Petkustav Vyšný Mirošov Kč. Rada města bere na vědomí: 1) Informace FO o plnění rozpočtu na r ke ) Námitku ke způsobu prodeje pozemku p. č v k. ú. Hustopeče u Brna. 3) Volbu předsedy Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2, který byl zvolen na schůzi dne Valná hromada TS Hustopeče schválila: Souhlas k zakoupení ojetého vozidla Fiat Doblo za cenu cca Kč včetně DPH, stáří do 6 let.

U s n e s e n í z 27. schůze rady města Hustopeče dne 06.09.2011

U s n e s e n í z 27. schůze rady města Hustopeče dne 06.09.2011 U s n e s e n í z 27. schůze rady města Hustopeče dne 06.09.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Usnesení, ţe po dobu 3 let (šk. roky 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014)

Více

U s n e s e n í ze 104. schůze rady města Hustopeče dne 25.05.2010

U s n e s e n í ze 104. schůze rady města Hustopeče dne 25.05.2010 U s n e s e n í ze 104. schůze rady města Hustopeče dne 25.05.2010 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Změnu zadávacích podmínek na akci Zateplení budovy ZŠ Komenského.

Více

U s n e s e n í z 91. schůze rady města Hustopeče dne 05.01.2010

U s n e s e n í z 91. schůze rady města Hustopeče dne 05.01.2010 U s n e s e n í z 91. schůze rady města Hustopeče dne 05.01.2010 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Vyřazení majetku z operativní evidence CVČ. 3) Návrh řešení poškozených

Více

U s n e s e n í z 80. schůze rady města Hustopeče dne 11.08.2009

U s n e s e n í z 80. schůze rady města Hustopeče dne 11.08.2009 U s n e s e n í z 80. schůze rady města Hustopeče dne 11.08.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dodatek č. 1 ke SOD se spol. HaSt na akci Hustopeče Za Pionýrskou,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U s n e s e n í z 97. schůze rady města Hustopeče dne 09.03.2010

U s n e s e n í z 97. schůze rady města Hustopeče dne 09.03.2010 U s n e s e n í z 97. schůze rady města Hustopeče dne 09.03.2010 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zajištění generální opravy okapů na budově 1. stupně, hlavní budově,

Více

U s n e s e n í z 21. schůze rady města Hustopeče dne 21.06.2011

U s n e s e n í z 21. schůze rady města Hustopeče dne 21.06.2011 U s n e s e n í z 21. schůze rady města Hustopeče dne 21.06.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Předloţit komisi zabývající se variantami obchvatu 3. variantu odvod

Více

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Znění dopisu pro hejtmana JmK ohledně žádosti o okamžitou revokaci usnesení

Více

U s n e s e n í z 9. schůze rady města Hustopeče dne

U s n e s e n í z 9. schůze rady města Hustopeče dne U s n e s e n í z 9. schůze rady města Hustopeče dne 08.03.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Příspěvek ve výši 50.000 Kč na účast města na akci Král vín dne 15.10.2011.

Více

U s n e s e n í z 82. schůze rady města Hustopeče dne 01.09.2009

U s n e s e n í z 82. schůze rady města Hustopeče dne 01.09.2009 U s n e s e n í z 82. schůze rady města Hustopeče dne 01.09.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Smlouvu o vzájemné propagaci mezi městem Hustopeče a Kometou Group,

Více

27) Pojistnou smlouvu tandem č. 6128330890 s Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha

27) Pojistnou smlouvu tandem č. 6128330890 s Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha U s n e s e n í z 65. schůze rady města Hustopeče dne 17.02.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Cenovou nabídku na mytí oken ve smuteční obřadní síni za cenu 10.500

Více

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 Rada města schválila: U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 1) Dnešní program schůze příloha č. 1. 2) Souhlas pro spol. Viadesigne Břeclav k územnímu řízení na akci Hustopeče

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dar ve výši 3.000 Kč na seminář pořádající Kravihorská republika spolu

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

U s n e s e n í z 25. schůze rady města Hustopeče dne 09.08.2011

U s n e s e n í z 25. schůze rady města Hustopeče dne 09.08.2011 U s n e s e n í z 25. schůze rady města Hustopeče dne 09.08.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dodatek č. 1 ke SOD se spol. Swietelsky na projekt Revitalizace panelového

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Záměr města na pronájem pozemku p. č. KN 5429/66, vedený jako trvalý

Více

U S N E S E N Í. 3. Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace (tisk R/257)

U S N E S E N Í. 3. Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace (tisk R/257) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. října 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U s n e s e n í z 47. schůze rady města Hustopeče dne 10.06.2008

U s n e s e n í z 47. schůze rady města Hustopeče dne 10.06.2008 U s n e s e n í z 47. schůze rady města Hustopeče dne 10.06.2008 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací podmínky Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Jmenování skupiny, která se bude zabývat problematikou výstavby kompostárny

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Ţelinský Omluven: Jaroslav Kořínek číslo

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

U s n e s e n í z 33. schůze rady města Hustopeče dne 04.12.2007

U s n e s e n í z 33. schůze rady města Hustopeče dne 04.12.2007 Rada města schválila: U s n e s e n í z 33. schůze rady města Hustopeče dne 04.12.2007 1) Program schůze RM č. 33 dne 04.12.2007 (Příloha č. 1). 2) Pověření k zajištění jednání ohledně realizace odstranění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 24. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 06.06.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012

U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 U s n e s e n í ze 49. schůze rady města Hustopeče dne 21.02.2012 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Oslovení firem na zpracování hydrogeologické studie na odstranění

Více

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení z 81. schůze rady města Hustopeče, konané dne 26.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/81/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/81/13: RM schvaluje podání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 Rada města schválila: 1) dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

39. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne

39. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 39. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 14.10.2015 547/39/15 565/39/15 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník I. místostarosta 547/39/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 39. schůze

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-11/2016 Datum jednání: 31.03.2016 4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-190/2016) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch a Vladimír

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 43. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 08.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/43R/2016

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. z 7. schůze rady města konané dne 18. března Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 7. schůze rady města konané dne 18. března Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 7. schůze rady města konané dne 18. března 2015 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 15/7/116 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 18.3.2015. 15/7/117 Rada města

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U s n e s e n í. z 2. schůze Rady města Kravaře konané dne 22. 11. 2010 v kanceláři starosty

U s n e s e n í. z 2. schůze Rady města Kravaře konané dne 22. 11. 2010 v kanceláři starosty Město Kravaře U s n e s e n í z 2. schůze Rady města Kravaře konané dne 22. 11. 2010 v kanceláři starosty Rada města na své 2. schůzi dne 22.11.2010 projednala: 1. Kontrolu plnění úkolů z minulé rady 2.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče konané dne 23.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/5/14: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města Hustopeče dne 19.07.2011

U s n e s e n í z 23. schůze rady města Hustopeče dne 19.07.2011 U s n e s e n í z 23. schůze rady města Hustopeče dne 19.07.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Vyhlášení záměru města na pronájem části pozemku p. č. KN 4542/332

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne 16. 12. 2013 od 18 hodin v MŠ Štěchovice Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, J. Andrle, RNDr. J. Malý, A. Sládeček, P. Bechyně, S. Žemlička,

Více

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila:

U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013. Rada města schválila: U s n e s e n í ze 75. schůze rady města Hustopeče dne 08.01.2013 Rada města schválila: 1) termíny blokové čištění ve městě. 2) podání žádosti na projekt Oranžové hřiště na ul. Lipova za cenu 1 mil. Kč,

Více

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne 15. 1. 2014 od 15.00 hod. v kanceláři starosty města 1/2014 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2013. 2/2014 RM bere

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 86. schůze rady města Hustopeče, konané dne 14.5.2013 Usnesení č. 1/86/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/86/13: RM schvaluje návrh územního plánu města Hustopeče, v původně

Více