U s n e s e n í z 1. schůze rady města Hustopeče dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 1. schůze rady města Hustopeče dne 23.11.2010"

Transkript

1 U s n e s e n í z 1. schůze rady města Hustopeče dne Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Nabídku časopisu Podnikání a obchod na reportáţ z města Hustopeče za cenu Kč, hrazeno bude z poloţky Propagace. 3) Ořez stromů na ul. Komenského za cenu Kč v letošním roce, náklady budou uhrazeny z rozpočtu r Ořez bude ve stejném rozsahu, jako byl realizován v minulosti. 4) Organizační změnu na MěÚ Hustopeče navýšení 1 pracovního místa na ORR projektový manaţer, 10. třída. 5) Podání ţádosti o dotaci z programu Národní rozvojový program mobility. 6) Připravit zadání výběrového řízení na projektanta ke zpracování projektu na bezbariérové trasy. 7) Oslovení projektantů k předloţení nabídky na zpracování projektu bezbariérových tras. 8) Podání ţádosti o dotaci na projekt v rámci výzvy 69 vzdělávání a odborná příprava a rozvoj zaměstnanců a zastupitelů v celkové hodnotě Kč s 15% spoluúčastí. 9) Uhradit spol. Renards částku Kč za zpracování podkladů k výběrovému řízení na projekt SPOZAM sníţení energetické náročnosti (dle SOD). 10) Dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na sluţby "Optimalizace a zefektivnění řízení MěÚ Hustopeče" spol. Petr Otáhal, s. r. o., Frýdek-Místek. 11) SOD se spol. Petr Otáhal, s. r. o., Frýdek-Místek na sluţby "Optimalizace a zefektivnění řízení MěÚ Hustopeče" za cenu Kč včetně DPH příloha č ) Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Didaktická technika MěÚ Hustopeče příloha č ) Oslovení firem k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Didaktická technika MěÚ Hustopeče MCS plus spol. s r. o., Hustopeče, Marek Hrančík, Jiří Hramáček ASSEC COMPUTERS. 14) Jmenování komise na otvírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Didaktická technika MěÚ Hustopeče. 15) Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu E-learningový vzdělávací portál MěÚ Hustopeče příloha č ) Oslovení firem k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu E-learningový vzdělávací portál MěÚ Hustopeče RENTEL a. s., HAIDA s. r. o., GORDIC spol. s r. o., Mikš Software s. r. o. 17) Jmenování komise na otvírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu Elearningový vzdělávací portál MěÚ Hustopeče. 18) Řídit se jednacím řádem rady města Hustopeče ze dne příloha č ) Nejmenování bytová komise a komise cestovního ruchu. 20) Vznik nové komise s názvem grantová a investiční komise. 21) Maximální počet členů stavební komise 9. 22) Jmenování předsedů komisí RM: školská a kulturní komise, stavební komise, sociální komise, komise pro ţivotní prostředí a zemědělství, vinařská komise, komise pro obřady a slavnosti, grantová a investiční komise. 23) Jmenování předsedkyní sportovní komise. 24) Pověření členů ZM k přijetí prohlášení o uzavření manţelství.

2 25) Pověření členů ZM k uţívání závěsného odznaku při zajištění svatebních obřadů. 26) Pověření tajemníka MěÚ k uţívání závěsného odznaku při udělování státního občanství. 27) Dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Víceúčelové sportovní hřiště spol. JM Demicarr s. r. o., Slavkov u Brna za cenu Kč včetně DPH. 28) Smlouvu o dílo se spol. JM Demicarr s. r. o., Slavkov u Brna na akci Víceúčelové sportovní hřiště za cenu Kč včetně DPH příloha č ) Dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektu na chodník Pionýrská-Gen. Peřiny za cenu Kč (není plátce DPH). 30) Smlouvu o nájmu na vánoční osvětlení se spol. S.O.S. -dekorace, s. r. o., Brno za cenu nájmu v r Kč včetně DPH; v r Kč včetně DPH; v r Kč včetně DPH s tím, ţe ve smlouvě bude doplněno u předání majetku slovo bezplatně příloha č ) Podání ţádosti dotaci výzva č. 69 Vzdělávání pro územní veřejnou správu v období 11/ /2014 zahrnutí do projektu spolupráce s obcemi Uherčice, Křepice, Starovice, Vrbice a Němčičky. Součástí projektu bude podepsané čestné prohlášení obce o tom, ţe shodného kurzu se neúčastní v rámci jiného projektu. 32) Souhlas s nahlédnutím do projektu splaškové kanalizace na ul. Tábory. 33) Vstup na pozemek města na ul. Tábory při zateplení budovy. 34) Smlouvu o nájmu na pronájem pozemku p. č. KN 3029/92 o výměře m 2 vedený jako zahrada v k. ú. Hustopeče u Brna na dobu neurčitou s účinností od , výše nájmu 714 Kč/rok příloha č ) Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne ve znění pozdějších dodatků, kterým se prodluţuje nájem do příloha č ) Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne , ve znění pozdějších dodatků se ZEMOS, a. s., Velké Němčice příloha č ) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. KN 50 vedeného jako ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 334 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna s tím, ţe v záměru bude uvedena podmínka zachování únikového východu z kina ve výšce a šířce únikových dveří. 38) Vyhlášení záměru města na pronájem pozemků p. č. KN 2591, p. č. KN 2592, p. č. KN 2593 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 2,20 Kč/m 2 /rok. 39) Vyhlášení záměru na pronájem pozemků nových KN parcel, které vznikly po pozemkových úpravách a nacházejí se v honech, včetně pozemků navrţených při pozemkové úpravě jako cesty, ale jsou v součastné době v kultuře orná a jsou v honech příloha č ) Zajištění změny kultury na pozemku p. č. KN 4650/35 z kultury orná na kulturu vinice. 41) Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku o výměře 24 m 2 p. č. 494/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. 42) Souhlas spol. Self servis, spol. s r. o., Brno se vstupem na pozemek p. č. KN 1612/3 v k. ú. Hustopeče u Brna za účelem opravy poruchy kabelového rozvodu. Ihned uvedou do původního stavu. 43) Kladné vyjádření k demolici rodinného domu na ul. Herbenova 436 na p. č. 233 k. ú. Hustopeče u Brna. 44) Umístění VO u garáţí na ul. Nádraţní za cenu Kč včetně DPH s tím, ţe ţadatelé (celkem 9) nejdříve darují městu kaţdý Kč jako příspěvek na zakoupení světla. Roční provoz bude hradit město Hustopeče. 45) Objednání 1 ks vpusti s pryţí za jednotkovou cenu Kč bez DPH. 46) Pokácení kaštanu na ul. Nádraţní u garáţe na p. č. KN 2500/1, ve vlastnictví města (u p. č. 2500/78) na náklady ţadatele, náhradní výsadba bude 2 ks stromů dle návrhu OŢP. 47) Dodatek č. 1 se spol. Stafikr na umístění reklamního poutače na části zábradlí na ul. Bratislavská příloha č. 30.

3 48) Dodatek č. 1 se spol. NH-ŠEKR, s. r. o. na umístění reklamního poutače na části zábradlí na ul. Bratislavská příloha č ) Dodatek č. 1 se spol. NH-ŠEKR, s. r. o. na umístění reklamního poutače na zastávce BORS na ul. Bratislavská příloha č ) Souhlas s uvedením města Hustopeče jako podporovatele akce 3. ročníku Hustopečského masopustu dne ) Umístění stanů na pozemku města na akci 3. ročník Hustopečského masopustu dne ) Umístění reklamní plachty na akci 3. ročník Hustopečského masopustu dne na zábradlí u světelné křiţovatky. 53) Umístění dopravního značení Zákaz zastavení na ul. Na Hradbách v oblasti konání akce 3. ročník Hustopečského masopustu a zákaz vjezdu s tím, ţe na OD zajistí povolení organizátoři akce, fakturu za umístění dopravního značení uhradí město Hustopeče. 54) Umístění popelnic na ul. Na Hradbách po dobu konání akce 3. ročník Hustopečského masopustu zajistí TS Hustopeče, hradí město. 55) Spolupráci s TS Hustopeče ohledně odklizení sněhu z ul. Na Hradbách před konáním akce 3. ročník Hustopečského masopustu. 56) Povolení uspořádat sportovní akci Vánoční běh městem Hustopeče 2. ročník dne ) Souhlas s vyuţitím městské komunikace a parkoviště před budovou fitness Pepes Gym v odpoledních hodinách dne ) Smlouvu o podmínkách uţití archivních dokumentů v audiovizuálním díle s Česká televize, televizní studio Ostrava, bezplatně, časově a místně neomezená licence příloha č ) Smlouvu o výpůjčce č. OS s EKO-KOM, a. s., Praha na bezplatné uţívání 5 ks odpadových nádob na sklo na dobu určitou do , po uplynutí lhůty se smlouva mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Jedná se o 2 ks na sklo bílé a 3 ks na sklo barevné (umístění 1+1 ul. Druţstevní, 1+1 ul. Hradní, 1 ul. Herbenova). 60) Darovací smlouvu s MŠ, ZŠ, Praktická škola Hustopeče na dar ve výši Kč na sportovní pobyty a vybavení handicapovaných dětí příloha č ) Nájemní smlouvu na období příloha č ) Podání ţaloby pro částku Kč včetně příslušenství a následné vymáhání prostřednictvím exekutorského úřadu po dluţníkovi s tím, ţe počkáme do konce listopadu, zda splní příslib, kterým se zavázala k plnění. 63) Dohodu o splátkách na částku Kč na dluh z neplacení půjček 1/2008 a 2/2008 z bytového fondu a to měsíčními splátkami Kč s první splátkou do a dále aţ do úplného uhrazení pohledávek příloha č ) Pokud nebude dohoda o splátkách dodrţena, město odstoupí od smlouvy o poskytnutí půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu č. 1 a 2 a současně podá ţalobu a následné vymáhání prostřednictví exekutorského úřadu, pokud nedojde k úhradě splatných částek půjčky včetně smluvních pokut a příslušenství do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy (celkem nesplacené půjčky Kč). 65) Dohodu o úhradě peněţitého dluhu formou splátek na částku Kč měsíční splátky ve výši Kč s první splátkou do příloha č ) Poskytnutí finanční podpory ve výši Kč TS Hustopeče k odzkoušení sběru dřeva v měsíci prosinci 2010 a lednu 2011 ve spolupráci se spol. JAKO Blatný s. r. o. 67) Smlouvy o poskytování pečovatelské sluţby přílohy č. 17 a ) Sazebník úhrad za poskytnutí úkonů pečovatelské sluţby od příloha č ) Ubytování ţadatele v Domě-Penzionu pro důchodce ve dvoupokojovém bytě. 70) Prodlouţení nájemní smlouvy na pronájem bytu na ul. Svat. Čecha 174/3 v Hustopečích

4 na dobu nejdéle do s tím, ţe bude upozorněna, ţe se jedná o definitivní prodlouţení nájemní smlouvy. 71) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem bytu na ul. Svat. Čecha 174/3 v Hustopečích do příloha č ) Přidělení dvoupokojového bytu v Domě-Penzionu pro důchodce od ) Nájemní smlouvy na ubytovně Mostař na dobu určitou od do přílohy č ) Nájemní smlouvy na ubytovně Mostař na dobu určitou od do s právem opce přílohy č ) Nájemní smlouvy na ubytovně Mostař na dobu určitou od do přílohy č ) Nájemní smlouvy na ubytovně Mostař na dobu určitou od do příloha č ) Smlouvu č. 752 o nájmu hrobového místa dvojhrob příloha č ) Zrušení smlouvy č. 235 včetně dodatků. 79) Smlouvu č. 753 o nájmu hrobového místa jednohrob příloha č ) Odpis pohledávek na SPOZAM za 1. SC Znojmo Kč; p. Nešporem, Břeclav Kč; Delta Hustopeče, s. r. o Kč; F-art Agency, s. r. o., Praha Kč; p. Frydlem, Šumperk Kč; Olmarp-Oleár Peter, Svidník Kč; R.T.S. Brno 900 Kč a Pivovar a sodovkárnu Břeclav 640 Kč. 81) Čerpání fondu reinvestic u SPOZAM na opravu dlaţby na dětském krytém bazénu za Kč, na rekonstrukci střídaček na fotbalovém stadionu za Kč a na opravu komunikace k beachvolejbalovému hřišti za Kč. 82) Jmenování zástupce zřizovatele, členem Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2. 83) Potvrzení nově zvoleného člena Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2 jako zákonného zástupce nezletilých ţáků. 84) Potvrzení stávajících členů Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2 za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce nezletilých ţáků. 85) Potvrzení stávajících členů Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2 za členy jmenovanými zřizovatelem. 86) Souhlas Aktiv 95 Opava s. r. o. s uţitím znaku města na vytváření sběratelské kolekce znaků měst na reklamních předmětech Buton, edice neomezená, výroba max ks za obec na dobu neurčitou. 87) Odprodej nábytku z kanceláře č. 122 na MěÚ Hustopeče. 88) Vyřazení nábytku z orj 255 vnitřní správa ve výši Kč. Rada města neschválila: 1) Povolení provozování loterie nebo podobné hry prostřednictvím VTZ MAX POWER. 2) Sníţení nájmu na ubytovně Mostař na r Rada města doporučuje: 1) Pořádání prodejních a výstavních trhů zprostředkovatelské činnosti Berousek Čeněk, Nepolisy s tím, ţe nejdříve projedná p. místostarosta.

5 Rada města doporučuje ZM ke schválení: 1) 4. rozpočtová opatření na rok 2010 příloha č. 4. 2) Návrh rozpočtu na r příloha č. 5. 3) Záměr města na prodej bytové jednotky č. 1008/29 o velikosti 2+1, o výměře 46,37 m 2 v domě č. p na ul. U Větrolamu 29 v Hustopečích a spoluvlastnického podílu o velikosti 4637/ na společných částech domu a spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 4542/72 o velikosti 4637/ za minimální cenu Kč, kritérium výběru bude výše nabídnuté ceny popř. termín podání nabídky. 4) Smlouvu o převodu bytové jednotky č. 174/3 v domě č. p. 174 na ul. Svat. Čecha 1 v Hustopečích na pozemku p. č. KN 1579 v k. ú. Hustopeče u Brna včetně vymezených spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku za částku Kč. 5) Kupní smlouvu na prodej pozemku dle GP č /2010 p. č. KN 422/18 o vedený jako ostatní plocha o výměře 18 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 6) Zachování a rozvoj aktivit, které splňují deklarovaný veřejný zájem (plochy zeleně částečně upravené s pěšími cestami, bez hospodářského vyuţití na pozemku p. č. KN 3142/2) po dobu minimálně 15 let od nabytí vlastnictví k předmětné nemovitosti. 7) Odpis pohledávek na SPOZAM za firmou Laš Lipany Kč a Petkustav Vyšný Mirošov Kč. Rada města bere na vědomí: 1) Informace FO o plnění rozpočtu na r ke ) Námitku ke způsobu prodeje pozemku p. č v k. ú. Hustopeče u Brna. 3) Volbu předsedy Školské rady při ZŠ Hustopeče, Komenského 2, který byl zvolen na schůzi dne Valná hromada TS Hustopeče schválila: Souhlas k zakoupení ojetého vozidla Fiat Doblo za cenu cca Kč včetně DPH, stáří do 6 let.

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 104. schůze rady města Hustopeče, konané dne 17.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/104/13: RM schválila program dnešní schůze

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Zápis z 15. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne 12.05.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/15/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Záměr města na pronájem pozemku p. č. KN 5429/66, vedený jako trvalý

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram Příloha č. 1 Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2013 2 Obsah Strana Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více