U s n e s e n í z 80. schůze rady města Hustopeče dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 80. schůze rady města Hustopeče dne 11.08.2009"

Transkript

1 U s n e s e n í z 80. schůze rady města Hustopeče dne Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dodatek č. 1 ke SOD se spol. HaSt na akci Hustopeče Za Pionýrskou, inţenýrské sítě pro rodinné a bytové domy 2. etapa příloha č ) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK ve výši Kč na vybudování klubu mládeţe v prostorách Městského kulturního střediska v Hustopečích příloha č ) Souhlas s umístěním 30 ks plakátů na 15 místech ve městě Hustopeče. Plakáty budou rozmístěny 3 dny před akcí (tj ) a budou odstraněny den po akci (tj ). 5) Souhlas se záměnou nadzemní typové skříně s doregulací STL/NTL SEF2 za zemní modul s doregulací STL/NTL typ RS 190/1/1 před RD č. p. 393 na ul. Palackého 2 na pozemku p. č. 147 v k. ú. Hustopeče u Brna. 6) Souhlas se zakoupením softwaru CS PREMIUM DESIGN STANDARD za cenu Kč z rozpočtu Mediálních sluţeb města Hustopeče. 7) Podporu při jednání ohledně konání mezinárodního mistrovství ČR 2010 vozíčkářů ve městě Hustopeče. 8) Umístění znaku města Hustopeče v reklamních novinách vydávané spol. Nová reklama. 9) Jmenování komise na posouzení předloţených návrhů řešení kruhového objezdu u sjezdu z dálnice. 10) Zadání zpracování turistických vizitek. 11) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Poliklinika Hustopeče III. etapa příloha č ) Oslovení firem na veřejnou zakázku malého rozsahu Poliklinika Hustopeče III. etapa DIRS Brno s. r. o., HaSt spol. s r. o., ESOX spol. s r. o., JS Abacus s. r. o. 13) Jmenování komise na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Poliklinika Hustopeče III. etapa. 14) Zvýšení ceny nájmů na ubytovně Mostař od dle přílohy č ) Dodavatele veřejné zakázky Technická pomoc při aktualizaci územně analytických podkladů správního obvodu s rozšířenou působností Hustopeče spol. Institut regionálních informací Brno za cenu Kč včetně DPH. 16) Smlouvu o dílo s Institutem regionálních informací Brno na akci Technická pomoc při aktualizaci územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče za cenu Kč včetně DPH příloha č ) Smlouvu o dílo č. OŢP 01/2009 na údrţbu evropsky významných lokalit na Hustopečsku za cenu Kč v termínu do příloha č ) Smlouvu o dílo se Stavbou a údrţbou silnic Břeclav na akci Hustopeče oprava komunikace ulice Šafaříkova za cenu Kč včetně DPH, termín plnění od do příloha č ) Smlouvu o zřízení věcného břemene s Kovokom šrot Brno na břemeno uloţení kabelového rozvodu NN na pozemcích města p. č. 3116/2, 3116/3, GP 8334/166, GP 8334/167 a GP 8334/168 v k. ú. Hustopeče za jednorázovou úhradu Kč příloha č ) Smlouvu o nájmu bytu č. 30, I. kategorie o velikosti 2 + kk o celkové výměře 46,55 m 2

2 v domě Svat. Čecha 1 v Hustopečích na dobu určitou od do příloha č ) Smlouvu o nájmu na pronájem pozemků p. č. KN 3915/2 o výměře 466 m 2, p. č. KN 3981 o výměře m 2, p. č. KN 3986 o výměře m 2, p. č. KN 3987 o výměře m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna na dobu neurčitou s platností od , výše nájmu Kč/rok příloha č ) Dohodu o ukončení nájmu pozemku p. č. KN 4512 o výměře m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna ke dni příloha č ) Výpověď z nájmu pozemku části p. č. KN 411/1 o výměře 123 m 2 v k. ú. Hustopeče ke dni se spol. MS Quatro Hustopeče. 24) Záměr na pronájem pozemků p. č. KN 3411/6 o výměře 31 m 2, p. č. 3411/4 o výměře 56 m 2, p. č o výměře 51 m 2, p. č o výměře 204 m 2, p. č o výměře 81 m 2, p. č. 384/3 o výměře 16 m 2, p. č. 3401/1 o výměře 17 m 2, p. č. 384/2 o výměře 249 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna. 25) Dodatek č. 4 k podnájemní smlouvě s Technickými sluţbami Hustopeče zvýšení nájmu za r na Kč; za r na Kč příloha č ) Výpověď z nájmu ke dni spol. Auto rescue Hustopeče z části pozemku p. č. 725 v k. ú. Hustopeče u Brna. 27) Vyhlášení záměru města na prodej pozemků p. č. KN 5844/1 o výměře 648 m 2, p. č. KN 5844/2 o výměře 667 m 2, p. č. KN 5844/3 o výměře 542 m 2, p. č. KN 5845/2 o výměře 596 m 2, p. č. KN 5845/3 o výměře 646 m 2, p. č. KN 5845/7 o výměře 773 m 2, p. č. KN 5845/8 o výměře 551 m 2, p. č. KN 5845/9 o výměře 509 m 2, p. č. KN 5845/14 o výměře m 2 a p. č. KN 4542/249 o výměře 110 m 2 vedených jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu minimálně 700 Kč/m 2 + náklady spojené s převodem pozemku za účelem staveb samostatně stojícího rodinného domu obálkovou metodou dle podmínek stanovených v Příloze č. 28. Obálky s nabídkami předloţit do , kauci uhradit do Zveřejněno bude v HTv, HL, úřední desce MěÚ, komise bude ve stejném sloţení jako v prvním kole. 28) Souhlas spol. Němec Jiří stavitel, s. r. o., Brno pro územní řízení na výstavbu bytových domů na pozemcích města p. č. KN 4542/246 část a), b), p. č. KN 4542/318 a p. č. KN 4542/319 v k. ú. Hustopeče u Brna. 29) Souhlas s vedením NTL přípojky přes pozemky města p. č. 411/1 a 422/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s tím, ţe nesmí být narušen harmonogram rekonstrukce ul. Na Hradbách. 30) Smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku města vedení NTL přípojky přes pozemky města p. č. 411/1 a 422/1 s kaucí Kč příloha č ) Souhlas k vybudování předdomovního vstupu a budoucího chodníku, který bude k příjezdové cestě. OKT projedná sklopení obrubníků. 32) Dodatek č. 12 ke Smlouvě 11/2/2003 IDC o předání a vyuţití dat a údajů z archívu ÚHÚL Brandýs nad Labem příloha č ) Dohodu o ukončení smlouvy o partnerství s Nadací Partnerství ke dni příloha č ) Smlouvu o partnerství a spolupráci s Partnerství, o. p. s., Brno na dobu neurčitou s platností od na poskytování sluţeb a vytvoření pravidel pro uţívání ochranné známky Moravské vinařské stezky za cenu Kč/rok (včetně DPH) s tím, ţe faktura bude aţ za r příloha č ) Darovací smlouvu na dar ve výši Kč na vybudování nájezdové plochy k domu na ul. Kurdějovská 18 v Hustopečích příloha č ) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK v rámci programu Podpora zkvalitnění sluţeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2009 ve výši

3 Kč příloha č ) Dodatek č. 1 k Darovací zmluve příloha č ) Darovací zmluvu s Nadácia rodu Markhot Bratislava, Slovenská republika na darování 24 ks medailí bronz T. G. Masaryka k 85. výročiu návštěvy prvého prezidenta ČSR v Hustopečích příloha č ) Zaslání písemné výzvy k nápravě s upozorněním na moţnost ukončení nájmu ze strany pronajímatele. 40) Udělení výjimky MŠ Hustopeče, Školní z počtu dětí pro školní rok 2009/2010 a to na počet 112 dětí. 41) Ţivnostenský list na nakládání s nebezpečnými odpady Městskou nemocnicí Hustopeče. 42) Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením dle přílohy č ) Postup při ukládání náhradní výsadby a hrazení nákladů při poţadavku o kácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče dle přílohy č ) Povolení splátek k úhradě dluţného nájemného za ubytování na ubytovně Mostař za měsíc červenec 2009 ve výši 585 Kč a to 300 Kč do konce měsíce srpna 2009 a 285 Kč do konce měsíce září ) Povolení splátek k úhradě dluţného nájemného za ubytování na ubytovně Mostař za měsíc červenec 2009 ve výši Kč a to do konce měsíce srpna 2009 částku Kč a Kč do konce měsíce září 2009 příloha č ) Podání ţaloby pro Kč včetně příslušenství proti dluţníkovi a následné vymáhání dluţné částky prostřednictvím soudního exekutora. 47) Úhradu nákladů za ţáky navštěvující ZŠ v Hustopečích takto: zaslat dotaz na obce, zda a kdy zastupitelstvo obce schválilo OZV o vymezení školských obvodů, od kdy je účinná, kdy byla zaslána na MV a poţádat obec o zaslání této OZV. Pokud taková vyhláška neexistuje, upozornit obce na soudní vymáhání povinné platby. 48) Podání ţádosti o dotaci na péči o mandloňové sady z programu Obnova krajiny a péče o ţivotní prostředí do ) Podání ţádosti na školení v rámci egon centra v obcích s rozšířenou působností z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce s rozšířenou působností termín výzvy do , minimální objem Kč, spoluúčast 15%, tj Kč. 50) Jmenování zodpovědných osob za dotaci na mandloňové sady. 51) Jmenování zodpovědných osob za dotaci na Svatomartinské slavnosti ) Jmenování zodpovědných osob za dotaci Burčákové slavnosti ) Souhlas s vyuţitím veřejných cest na závod horských kol Hustopečský kameňák dne ) Záštitu města Hustopeče nad závodem horských kol Hustopečský kameňák dne ) Zajištění 4 pohárů pro vítěze závodu horských kol Hustopečský kameňák pro vítěze jednotlivých kategorií hrazeno bude z fondu starosty. 56) Konání obřadů mimo obřadní síň MěÚ Hustopeče a mimo dobu stanovenou pro konání obřadů v obci Kurdějov, Hotel Kurdějov, přilehlé prostranství a nádvoří sousedícího kostela s tím, ţe kaţdá ţádost bude vţdy předloţena k posouzení RM. 57) Konání svatby dne v obci Starovice, areál myslivny. 58) Úhradu veškerých nákladů s uspořádáním svatebního obřadu snoubenci včetně dovozu a odvozu oddávajícího a matrikářky. 59) Poplatek ve výši Kč jako smluvní odměna za konání obřadů mimo schválenou obřadní místnost. 60) Navýšení poloţky pozemky o Kč zdroj prostředky z prodeje pozemků Za Pionýrskou.

4 61) Vyřazení majetku z operativní evidence u orj. 255 Vnitřní správa ve výši Kč ţidle. Rada města neschválila: 1) Dodatek č. 1 ke smlouvě se spol. Stolařství Vašek, s. r. o., Hustopeče na akci Radnice Hustopeče, obloţení stěn v obřadní síni. Rada města doporučuje ZM ke schválení: 1) Záměr koupě části pozemků na legalizaci cesty u paty dálnice. 2) Změnu regulativů podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb v lokalitě Za Pionýrskou II dle Urbanistické studie Hustopeče lokalita za Pionýrskou včetně doplňků a změn a včetně doplnění RM příloha č ) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5845/11 o výměře 566 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 4) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5844/6 o výměře 694 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 5) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5844/9 o výměře 751 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 6) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5844/4 o výměře 672 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 7) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5845/13 o výměře 646 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 8) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5844/8 o výměře 719 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 9) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5845/6 o výměře 605 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 10) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5845/10 o výměře 577 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 11) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5845/1 o výměře 548 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 12) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5845/4 o výměře 424 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 13) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5844/7 o výměře 689 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 14) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5845/5 o výměře 474 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 15) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5845/12 o výměře 594 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 16) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5844/11 o výměře 800 m 2 vedený jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 17) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5844/10 o výměře 980 m 2 a p. č. KN 4542/315 o výměře 121 m 2 vedených jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 18) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 5844/5 o výměře 574 m 2 vedený jako orná

5 půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 19) Pověření RM k vyhlášení 3. a případně dalšího kola prodeje pozemků a stanovení podmínek prodeje mimo cenu pozemku v lokalitě Za Pionýrskou II. 20) Kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. KN 4542/246 části a) o výměře m 2 a p. č. KN 4542/249 část b) o výměře 730 m 2, p. č. KN 4542/318 o výměře 627 m 2, p. č. KN 4542/319 o výměře m 2 dle geometrického plánu o celkové výměře m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč spol. Němec Jiří stavitel, Brno za účelem výstavby bytových domů. 21) Kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. KN 3926/1 o výměře m 2, p. č. KN 3926/2 o výměře 24 m 2, p. č. KN 3927 o výměře 721 m 2, p. č. KN 3928 o výměře 139 m 2 v k. ú. Hustopeče za cenu Kč. 22) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 1260/1 o výměře 327 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 23) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 1512/2 o výměře 19 m 2 dle geometrického plánu v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč. 24) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 2488 o výměře 18 m 2 vedený jako zastavěná plocha v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč s Pálava, stavební bytové druţstvo, Hustopeče. 25) Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. KN 1314/2 o výměře 471 m 2 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu Kč s tím, ţe kupní smlouva bude městem uzavřena aţ po podpisu smlouvy o uloţení věcného břemene vjezdu a vstupu na pozemek p. č. KN 1329/3 v k. ú. Hustopeče u Brna pro oprávněného město Hustopeče s povinnou. 26) Kupní smlouvu na odkoupení pozemku p. č. KN 4544/103 o výměře 200 m 2 od spol. Comprex Brno za cenu Kč. 27) Zásady pro hodnocení nabídek na prodej pozemků na výstavbu sklepů na ul. Herbenova. 28) Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum volného času Hustopeče vynětí ze správy ubytovací a stravovací zařízení autokemp a doplňková činnost ubytovací sluţby a hostinská činnost. 29) Doplnění zřizovací listiny Městské nemocnice Hustopeče doplňková činnost na nakládání s nebezpečnými odpady. 30) Změny zřizovacích listin organizačních sloţek a příspěvkových organizací. 31) Rozpočtovou změnu navýšení kapitálových výdajů pro CVČ o Kč. 32) Navýšení poloţky Opravy u Penzionu o Kč. Rada města doporučuje ZM vzít na vědomí: 1) Sdělení o vyhlášení 2. kola záměru města na prodej pozemků p. č. KN 5844/1 o výměře 648 m 2, p. č. KN 5844/2 o výměře 667 m 2, p. č. KN 5844/3 o výměře 542 m 2, p. č. KN 5845/2 o výměře 596 m 2, p. č. KN 5845/3 o výměře 646 m 2, p. č. KN 5845/7 o výměře 773 m 2, p. č. KN 5845/8 o výměře 551 m 2, p. č. KN 5845/9 o výměře 509 m 2, p. č. KN 5845/14 o výměře m 2 a p. č. KN 4542/249 o výměře 110 m 2 vedených jako orná půda v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu minimálně 700 Kč/m 2 + náklady spojené s převodem pozemku za účelem staveb samostatně stojícího rodinného domu obálkovou metodou dle stanovených podmínek.

6 Rada města nedoporučuje ZM ke schválení: 1) Prodej pozemků p. č. KN 3915/1, 3915/2, 3981, 3986, 3987 a 3914/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. 2) Změnu zřizovací listiny Základní školy Hustopeče, Komenského 2. Rada města bere na vědomí: 1) Informace o výsledcích měření hluku v Hustopečích. 2) Informaci o umístění chrániček na průtahu města Hustopeče. 3) Umístění jeřábu na pozemku města na vyloţení stavebního materiálu. 4) Informace o zapracování připomínek do připravovaného informačního systému města Hustopeče. 5) Sdělení, ţe CVČ podalo ţádost o dotaci z Vinařského fondu na akci Svatomartinské slavnosti 2009 ve výši Kč. 6) Sdělení, ţe CVČ podalo ţádost o dotaci z Vinařského fondu na akci Burčákové slavnosti ve výši Kč.

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Jmenování skupiny, která se bude zabývat problematikou výstavby kompostárny

Více

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 Rada města schválila: U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 1) Dnešní program schůze příloha č. 1. 2) Souhlas pro spol. Viadesigne Břeclav k územnímu řízení na akci Hustopeče

Více

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011

U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 U s n e s e n í z 6. schůze rady města Hustopeče dne 25.01.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Znění dopisu pro hejtmana JmK ohledně žádosti o okamžitou revokaci usnesení

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 Rada města schválila: 1) dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 95. schůze rady města Hustopeče, konané dne 03.09.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/95/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/95/13: RM ukládá

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/19/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

U s n e s e n í z 27. schůze rady města Hustopeče dne 06.09.2011

U s n e s e n í z 27. schůze rady města Hustopeče dne 06.09.2011 U s n e s e n í z 27. schůze rady města Hustopeče dne 06.09.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Usnesení, ţe po dobu 3 let (šk. roky 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014)

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 132. schůze Rada města Hustopeče konané dne 23.09.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/132/14: RM schválila program jednání dnešní RM. Usnesení RM č. 2/132/14: RM bere

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/39/16: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

27) Pojistnou smlouvu tandem č. 6128330890 s Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha

27) Pojistnou smlouvu tandem č. 6128330890 s Kooperativa pojišťovna, a. s., Praha U s n e s e n í z 65. schůze rady města Hustopeče dne 17.02.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Cenovou nabídku na mytí oken ve smuteční obřadní síni za cenu 10.500

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2010 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 15. listopadu 2010 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

14. schůze rady města, konaná dne 25.6.2007 Výpis z přijatých usnesení:

14. schůze rady města, konaná dne 25.6.2007 Výpis z přijatých usnesení: 14. schůze rady města, konaná dne 25.6.2007 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č.101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Dodatek

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo Strana 1(celkem 5) USNESENÍ Č. 26/2012 z 26. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10.prosince 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 30. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.12.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 30. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.12.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 30. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.12.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/30/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

U s n e s e n í z 25. schůze rady města Hustopeče dne 09.08.2011

U s n e s e n í z 25. schůze rady města Hustopeče dne 09.08.2011 U s n e s e n í z 25. schůze rady města Hustopeče dne 09.08.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dodatek č. 1 ke SOD se spol. Swietelsky na projekt Revitalizace panelového

Více

z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011

z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011 z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 420/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 34. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

Zápis č. 5. Splněná usnesení: 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131/2016

Zápis č. 5. Splněná usnesení: 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131/2016 Zápis č. 5 ze zasedání ZM ze dne 25. 5. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro. Příští zasedání se bude konat 29. 6. 2016 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011

U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 U s n e s e n í z 18. schůze rady města Hustopeče dne 24.05.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Dar ve výši 3.000 Kč na seminář pořádající Kravihorská republika spolu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

U s n e s e n í z 82. schůze rady města Hustopeče dne 01.09.2009

U s n e s e n í z 82. schůze rady města Hustopeče dne 01.09.2009 U s n e s e n í z 82. schůze rady města Hustopeče dne 01.09.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Smlouvu o vzájemné propagaci mezi městem Hustopeče a Kometou Group,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

U s n e s e n í z 91. schůze rady města Hustopeče dne 05.01.2010

U s n e s e n í z 91. schůze rady města Hustopeče dne 05.01.2010 U s n e s e n í z 91. schůze rady města Hustopeče dne 05.01.2010 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Vyřazení majetku z operativní evidence CVČ. 3) Návrh řešení poškozených

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/97/2010 Kontrola zápisu z 96. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 11 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

U s n e s e n í z 97. schůze rady města Hustopeče dne 09.03.2010

U s n e s e n í z 97. schůze rady města Hustopeče dne 09.03.2010 U s n e s e n í z 97. schůze rady města Hustopeče dne 09.03.2010 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zajištění generální opravy okapů na budově 1. stupně, hlavní budově,

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 17.12.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010.

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010. Zápis z 5. schůze rady města ze dne 15. 02.2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

U s n e s e n í z 63. schůze rady města Hustopeče dne 20.01.2009

U s n e s e n í z 63. schůze rady města Hustopeče dne 20.01.2009 Rada města schválila: U s n e s e n í z 63. schůze rady města Hustopeče dne 20.01.2009 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Kladné vyjádření pro KÚ JmK Brno ke změně licence přepravce Bors Břeclav,

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá

1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 neschvaluje Ukládá Informace z usnesení 94. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.11.2009 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení Sevastopolská č.o.5 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení

Více

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo U s n e s e n í z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo 356/2014 RM bere na vědomí Zprávu o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví

Více