Akcie a jejich význam v akciové společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akcie a jejich význam v akciové společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Šárka Foltová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan Tuláček Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou, práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Sokolově dne Šárka Foltová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat JUDr. Janu Tuláčkovi, který mě provázel mou bakalářskou prací a zajisté mě tím dovede k úspěšnému ukončení mého bakalářského studia.

4 Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na akcie a s tím související akciovou společnost. Detailně popsané podrobnosti tohoto odvětví mají čtenářům objasnit, jak akcie fungují, jaké jsou výhody a nevýhody být akcionářem, podmínky fungování akciové společnosti, ale také jak to chodí na burzách cenných papírů. Závěr mé práce je věnován rozhovoru s investičním poradcem. Klíčové pojmy: Akcie, akciová společnost, burza cenných papírů, emitace, fundamentální, technická a psychologická metoda, investiční poradce, podmínky zaloţení a. s., přeměna a sloučení, orgány společnosti, výkyvy cen.

5 Annotation This thesis focuses on the shares and the related corporation. Described in detail the details of the readers have to explain how shares work, what are the advantages and disadvantages of a shareholder, the operating conditions of join-stock companies, but also as a to go on stock exchanges. Finally, my work is devoted to an interview with investment advisor. Key words Shares, joint-stock company, fluctuations in share prices, conditions of the j.s. company, conversion and merger, emit, fundamental and technical analysis, bodies of the company, the stock Exchange, investment advisor.

6 OBSAH ÚVOD AKCIE PODÍL AKCIONÁŘE, CENNÝ PAPÍR Všeobecná charakteristika Starý obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. vs. Zákon o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb Historie akcií Výkyvy cen akcií na základě poptávky a nabídky a s tím spojená rizika Emitace akcií v souvislosti se zatimním listem Metody odhalování faktorů výkyvů hodnot akcií Světová hospodářská krize PRÁVNÍ FORMA PODNIKÁNÍ AKCIOVÁ SPOLEČNOST Charakteristika této obchodní společnosti Výhody a nevýhody spočívající v zaloţení a.s Podmínky zaloţení, vzniku, zrušení a zániku Orgány odpovědné za chod společnosti Moţnosti přeměny a.s OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI Upisování akcií Burza cenných papírů Praha RM-Systém INTERVIEW S INVESTIČNÍM PORADCEMChyba! Záloţka není definována. ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ... 59

7 ÚVOD Akcie. Co si pod těmito pěti písmenky lidé obvykle vybaví? Cenný papír. Pravdou ale je, ţe toto slovo v sobě skrývá daleko víc. Akcie můţe dát člověku moc, práva. Můţe ho připravit o veškeré úspory. Pokud ale někdo ví, jak s nimi správně zacházet, vyuţije jejich opravdový potenciál výnosnost. V České republice existuje velké mnoţství podnikatelů. Další část populace by se jimi stát chtěla. Velkým problémem je ale nedostatečná informovanost a zbrklé nezodpovědné kroky, které jsou učiněny dříve, neţ se začne přemýšlet. A to je chyba! Není totiţ vše tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Akcie jsou spojeny s akciovou společností, kterou ovládá valná hromada, která je zase kontrolována zákony. Tudíţ od koupě akcie aţ po její zhodnocení vede dlouhá cesta protkaná překáţkami. Pokud je však člověk zdolá a porozumí fungování tohoto odvětví, otevírá se mu svět plný moţností. Domnívám se, ţe ne kaţdý člověk zcela rozumí sloţitosti akcí. Kaţdý ví, ţe je to cenný papír, ale co dál? V první kapitole se budu zabývat tím, co to vlastně akcie je, jaké jsou její podoby, formy a druhy. Dále budu porovnávat starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., s novým Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Pozornost bude věnovaná také výkyvům cen akcií na základě poptávky a nabídky a s tím spojená rizika, přiblíţíme si emitaci akcií v souvislosti se zatimním listem, zmíním metody odhalování faktorů výkyvů cen akcií a také Světovou hospodářskou krizi. V druhé kapitole si přiblíţíme pojem akciová společnost, její charakteristiku, výhody a nevýhody, které spočívají v jejím zaloţení, podmínky zaloţení, vzniku a zániku této společnosti. Zaměřím se na orgány, které akciová společnost má a také na moţnosti přeměny společnosti. Třetí kapitola je zaměřena na obchodování s akciemi. Přes upisování akcií se dostanu aţ na Burzu cenných papírů Praha a RM-Systém, coţ jsou vlastně, kromě akciové společnosti jediné organizace, které mohou akcie emitovat. 7

8 Čtvrtá kapitola, praktická část, je interview s investičním poradcem. Na pár hodin jsem se stala potenciální klientkou a z velmi širokého úhlu mi bylo vysvětleno, jak funguje investování. Kapitola je zakončena rozhovorem s investičním poradcem, sloţeným z deseti otázek. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit, na základě teoretických znalostí získaných z odborné literatury, internetových zdrojů a rozhovoru s kvalifikovanou osobou, problematiku akcií, v návaznosti na akciovou společnost a s tím spojené obchodování s těmito cennými papíry. 8

9 1. AKCIE PODÍL AKCIONÁŘE, CENNÝ PAPÍR V této kapitole se budu soustředit na charakteristiku akcií, bude zde porovnán starý Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., s novým Zákonem o obchodních korporacích, č 90/2012 Sb., zmíněny budou také výkyvy cen na základě poptávky a nabídky, zatimní list, ale také Světová hospodářská krize Všeobecná charakteristika Akcie, anglicky Share, coţ znamená podíl, je cenný papír vydaný určitou akciovou společností, který poskytuje svým majitelům určitá práva. Kapitál akciové společnosti vzniká emisí (vydáním) akcií a jejich prodejem na trhu. Zpočátku mají tzv. nominální hodnotu. Součet nominálních hodnot všech akcií musí být roven základnímu kapitálu. Existuje také tzv. trţní cena akcie. Tj. hodnota, za kterou se obchoduje na kapitálovém trhu. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami se nazývá emisní áţio. Proč vlastně chtějí akcionáři kupovat akcie? Za účelem zisku. Očekávají příjem jednak z dividend, jednak také z kapitalizace akcie. Akciové společnosti mohou ovšem vydávat různé druhy akcií, které poskytují svým drţitelům různá práva, povinnosti, výhody i nevýhody. Pokud tak určí stanovy, můţe společnost vydat tzv. kusové akcie. To jsou akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Na jednu kusovou akcii obvykle připadá jeden hlas, nestanoví-li stanovy jinak. Kaţdá akcie má zpravidla jeden hlas. Pokud společnost vydala různé jmenovité hodnoty (nominální) akcií, můţe být hlasování upraveno např. ve vztahu k této hodnotě, např. na kaţdých 10 Kč jeden hlas apod. V minulosti bylo moţné vydat i podílové (dílcové) akcie, např. na 1/2 kaţdé akcie. V zakladatelském, tzv. grunderském období byl nejčastější nominál 200 zlatých. Stanovy akciových společností upravovaly téţ 9

10 minimum a maximum hlasů. Např. na valné hromadě připadal na kaţdých 10 akcií jeden hlas. Omezování bylo většinou u rolnických cukrovarů např. tak, ţe maximum bylo 100 hlasů. Kdo tedy vlastnil více neţ 1000 akcií, připadlo mu tak jako tak jen 100 hlasů. Kdo měl jen 9 akcií, neměl hlas ţádný a musel se s někým spojit. Existuje také moţnost spoluvlastnictví akcie. Je moţné jak u akcií na jméno, tak u akcií na majitele, bez ohledu na jejich podobu. Spoluvlastnictví akcie na majitele není ze samotné listiny patrné, neboť v jejím textu nejsou jména spolumajitelů uvedena. Bude tudíţ vyplývat z jiného titulu, např. ze smlouvy o koupi cenných papírů nebo ze soudního rozhodnutí, např. o vypořádání dědictví. Kaţdý akcionář má jistá práva a povinnosti. Nejdůleţitější povinnost je vkladová. Musí splatit emisní kurz akcie v době určené ve stanovách, nejpozději však do 1 roku ode dne vzniku společnosti. Pokud by byl v prodlení se splácením emisního kurzu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dluţné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem, ledaţe stanovy určí jinak. Této povinnosti můţe být zproštěn, pokud se jedná o sníţení základního kapitálu. Jedním z práv akcionáře je hlasovací právo. To opravňuje účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Je také součástí tzv. kumulativního hlasování. Tím se rozumí volba členů orgánů společnosti, přičemţ se počet hlasů akcionářů zjistí tak, ţe se počet hlasů, jimiţ akcionář nakládá na valné hromadě, znásobí počtem volených členů orgánů společnosti. Je oprávněn poţadovat obdrţení vysvětlení záleţitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné, a také uplatňovat návrhy a protinávrhy k záleţitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má také tzv. odebírací právo. Obecně je odebírací právo předkupní právo stávajících akcionářů na koupi nově emitovaných tzv. mladých akcií při navyšování základního kapitálu společnosti. Mladé akcie jsou většinou emitovány za cenu niţší, neţ je aktuální cena stávajících tzv. starých akcií. Odebírací právo bývá spjato právě se starými akciemi. Zpravidla na jednu starou akcii připadá jedno odebírací právo. Stávající akcionáři mají v upisovacím období přednostní právo na koupi mladých akcií především z důvodu udrţení si svého majetkového podílu ve společnosti. Počet akcií, které mohou při úpisu nakoupit, lze spočítat podle tzv. odebíracího poměru. Odebírací 10

11 poměr udává, jaký počet starých akcií (odebíracích práv) musíme vlastnit, abychom si mohli koupit jednu mladou akcii. Tento poměr vyjádříme jako podíl původního ZK a navyšovaného ZK. 1 Existence tzv. akcionářské ţaloby opravňuje akcionáře k domáhání se náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti. Kromě tradičních akcionářských práv s sebou vývoj akciového práva přinesl soubor ustanovení, která lze souhrnně označit jako ochranářská, resp. práva chránící menšinové akcionáře. Motivem růstu počtu ochranářských ustanovení je snaha chránit práva a zájmy akcionářské menšiny na jedné straně a současně zajistit funkčnost akciové společnosti na straně druhé. Stanovený okruh práv přiznává zákon tzv. kvalifikované menšině, jíţ se rozumí akcionáři, kteří mají akcie, jejichţ souhrnná jmenovitá hodnota překračuje stanovený podíl na základním kapitálu. Znaky akcií - Akcie je deklaratorním cenným papírem, protoţe s jejím vydáním není spojen vznik akcionářských práv. Vydaná akcie pouze osvědčuje (deklaruje) existenci akcionářského poměru. - Akcie je účastnickým cenným papírem. - Akcie je hlavním cenným papírem. Je zřízena o hlavním právním vztahu. - Akcie je soukromým cenným papírem. - Akcie je cenným papírem kauzálním, neboť je z ní patrný původ jejího vydání. - Akcie jsou typickým hromadným cenným papírem. Znamená to, ţe jsou zpravidla vydávány ve velkém počtu. - Akcie jsou spekulačním cenným papírem. Není moţné spoléhat na předem zaručený výnos. - Akcie je obchodovatelným cenným papírem. 2 Akcii lze rozdělit dle několika hledisek. 1 ŠOBA, Oldřich. Finanční matematika v praxi. Praha: Grada Publishing, ISBN ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Praha 3: ASPI, ISBN

12 a) Dělení z hlediska podoby 1. Akcie listinné (fyzické) Listinné akcie mají podobu listiny, která musí obsahovat zákonem stanovené náleţitosti akcie. Zpravidla se skládají z tzv. pláště, na kterém jsou uvedeny zákonem dané náleţitosti, a dále z kuponového a talonového listu. Kuponový list obsahuje kupóny, které jsou samy o sobě cennými papíry a slouţí jako poukázka na dividendu. Talonový list obsahuje talony, které jiţ cennými papíry nejsou a slouţí jen jako poukázka k vydání nového kuponového listu. Pokud mají být listinné akcie kótované (Kótovaný cenný papír), musí být vytištěny v tiskárně, která má povolení Komise pro cenné papíry, a musí mít technické provedení, které stanoví prováděcí předpis vydaný Komisí pro cenné papíry. Listinné akcie na jméno se převádějí rubopisem (indosamentem) Akcie zaknihované (zápis v evidenci) Tyto akcie jsou evidovány jako záznam v počítačové databázi Střediska cenných papírů. Na jinou osobu je lze převést pomocí smlouvy. Dnes u nás téměř všechny akcie mají právě tuto podobu. b) Dělení z hlediska formy 1. Akcie na jméno Neboli akcie na řad jsou vydávány na jméno konkrétní fyzické nebo právnické osoby, můţe být i na jména více osob. 2. Akcie na majitele Tato akcie potvrzuje, ţe její drţitel je akcionář, který vloţil podíl do akciové společnosti a získal tak práva a povinnosti z ní vyplývající. c) Dělení z hlediska druhu 1. Akcie zakladatelské Takto by měly být označeny všechny emise akcií, které jsou emitovány při zaloţení společnosti. Je však současně kmenovou akcií. 2. Akcie kmenové Nejběţnější akcie s právem na výplatu dividend, účasti na valné hromadě. 3 Sagit [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 3. Akcie prioritní Jsou akcie s přednostním právem na privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku či na výplatu dividend. Jednoduše řečeno přináší svému majiteli nějakou výhodu. Prioritní akcie nepředstavují pro emitenta riziko bankrotu v případě nevyplacení dividendy. Dividendy mají zpravidla pevně stanovenou výši. Prioritní akcionáři většinou neparticipují na zisku společnosti. Prioritní akcie nemají volební práva kromě případů, kdy společnost neplatí prioritní dividendu. Nevýhodou takové akcie je, ţe dividendy z nich jsou pevně stanoveny, a proto jsou náklady financování vyšší, neţ u obligací, protoţe ve většině jurisdikcí dividendy nesniţují daňový základ. Přestoţe prioritní dividendy nemusí být vţdy vyplaceny, kumulativní opatření zaručuje, ţe někdy v budoucnosti je firma bude muset vyplatit Akcie zaměstnanecké Byly vydávány pro zaměstnance, většinou za zvýhodněnou cenu či jako součást motivace. Při odchodu ze zaměstnání musel zaměstnanec tuto akcii vrátit. Avšak od 1. ledna 2001 vydávány být nemohou. 5. Akcie zlaté Byly vydávány pro potřeby spojené s privatizací státních podniků na počátku 90. let 20. století. Aby byla akcie akcií, musí obsahovat tyto podstatné náleţitosti: - Jmenovité hodnoty akcie. - Obchodní jméno a sídlo akciové společnosti. - Označení, o jakou akcii se jedná. - Datum vydání emise akcií. - Výše základního jmění akciové společnosti a zároveň také počet vydaných akcií. 5 4 JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Praha: C. H. Beck, ISBN KUNZ, Vilém. Základy financí: cenné papíry. Ústí nad Labem: RENECO, ISBN

14 Obsahuje také číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis můţe být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně pouţity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. Akcie té samé společnosti mohou mít rozdílné jmenovité hodnoty. Co to jsou zastupitelské cenné papíry? Cenné papíry téhoţ druhu vydané týmţ emitentem v téţe formě, z nichţ vznikají stejná práva, jsou zastupitelné. Podpis emitenta na zastupitelském cenném papíru můţe být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně pouţity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. 6 Existuje také tzv. seznam akcionářů, do kterého se zapisuje akcie na jméno. Jsou zde zaznamenány také druhy akcií, jejich jmenovité hodnoty, jména a bydliště akcionářů a čísla bankovních účtů. Společnost zapíše nového akcionáře do seznamu bez zbytečného odkladu. Pokud společnost vydává zaknihované akcie, pak můţe být tento seznam nahrazen tzv. evidencí zaknihovaných cenných papírů. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená stanovy jsou samostatně převoditelnými. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně. Společnost můţe vydat k uplatnění přednostního práva opční list. Je to cenný papír nesoucí právo na upsání emitovaných akcií. Lze ho vydávat pouze na doručitele. Podle zákona musí obsahovat: - Označení opční list. - Identifikaci společnosti. - Určení akcií. - Lhůtu a podmínky pro uplatnění práva. - Číselné označení. - Podpis člena nebo členů představenstva. 6 ELIÁŠ, Karel a Marek SVATOŠ. Nový občanský zákoník Praha: Sagit, ISBN

15 Ve spojitosti s akciemi se můţeme setkat také s pojmem finanční asistence. Finanční asistencí rozumějme poskytnutí finančních prostředků formou půjčky či úvěru, případně formou zajištění ze strany obchodních korporací. Problematická a zejména výkladově nejednotná dosavadní úprava v obchodním zákoníku v praxi způsobila přijetí názoru, ţe společnost můţe poskytovat finanční asistenci pouze do výše vlastního kapitálu společnosti. Nově je finanční asistence povolena za splnění podmínek ustanovení 200 ZOK. Větší odpovědnost se v tomto směru přesouvá na jednatele společnosti, neboť je povinen vypracovat písemnou zprávu se zdůvodněním poskytnutí finanční asistence, uvedením výhod a rizik pro společnost. Finanční asistence současně nesmí být v rozporu se zájmy společnosti, přičemţ jednatel společnosti má povinnost počínat si s péčí řádného hospodáře. V případě, ţe někdo hodlá nabídnout širšímu okruhu osob odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů, je tak povinen učinit formou veřejného návrhu smlouvy. Pokud tak činí, protoţe to ukládá zákon, musí být výše protiplnění přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů doloţena posudkem znalce, v případě účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu musí být přiměřenost výše protiplnění doloţena jiným způsobem, přičemţ k odůvodnění se rovněţ pouţívá znaleckých posudků. Jsme schopni vypracovat znalecké posudky pro účely tohoto zákona, případně pro dokazování přiměřenosti výše protiplnění znaleckým posudkem Starý obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. vs. Zákon o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb. Dne vešel v platnost nový Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., a Zákon o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb., který nahradil doposud účinný Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Dalo by se říci, ţe obecně lze novou právní úpravu provedenou zákonem č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích charakterizovat jako mnohem flexibilnější, neţ byla úprava dosavadní. A jaké nejdůleţitější změny tento zákon přinesl v oblasti právní úpravy akciových společností a cenných papírů? Zmíním ty nejpodstatnější 1. Zákon zavádí tzv. monistický model 15

16 Co si pod tím představit? Dříve byl znám pouze tzv. model dualistický. V modelu monistickém si společnost zřizuje správní radu a funkci statutárního ředitele, který můţe být zároveň předsedou správní rady. Z tohoto lze usuzovat, ţe celé vedení společnosti tak bude moci leţet v rukou i jen jediné osoby, coţ můţe být v případě řady společností, které v současné době mají problém s personálním obsazením tříčlenného představenstva i dozorčí rady, velmi vítaným řešením. 2. Mění se úprava akcií Nově je moţnost vydání více druhů akcií, se kterými budou spojena různá práva. Tato úprava tak umoţní společníkům jiţ od počátku nastavit své role ve společnosti velmi flexibilně, ať uţ se týká jejich hlasovacích práv či práva na podíl na zisku. Nejen akciové společnosti budou moci od 1. ledna 2014 vydávat účastnické cenné papíry. 3. Mizí strašák v podobě 196a zákaz konkurence V nové právní úpravě tento jiţ nenajdeme, nicméně zákon o obchodních korporacích, v souladu s právem Evropské unie, zavádí některé mechanismy regulující transakce mezi spřízněnými osobami. Nutnost ocenění převáděného majetku znaleckým posudkem se nově bude vztahovat pouze na případy, kdy společnost majetek nabývá od svého zakladatele či akcionáře (nikoliv jiţ od rozsáhlého výčtu spřízněných osob, jako je tomu dnes), a to výlučně v prvních dvou letech své existence. Pokud bude chtít se společností uzavřít smlouvu (a to jakoukoliv) člen jejího orgánu, je povinen o této skutečnosti informovat dozorčí radu, případně valnou hromadu, která můţe uzavření takové smlouvy zakázat. 4. Vztah společnosti a členů orgánů Nemalé změny čekají od 1. ledna 2014 členy orgánů obchodních společností. Smlouva o výkonu funkce nově musí obsahovat údaje o veškerých odměnách (a to včetně odměn ze zisku), které jsou členu orgánu poskytovány. V případě, ţe smlouvy o výkonu funkce nebudou uvedeny do souladu s novým zákonem ve lhůtě šesti měsíců ode dne jeho účinnosti, výkon funkce se automaticky stává bezplatným. S novým zákonem o obchodních korporacích přichází rovněţ změna konceptu standardu péče členů 16

17 orgánů, který nyní vychází z principu tzv. pravidla podnikatelského úsudku. Členové orgánů tak za předpokladu, ţe jednali loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí. Nová právní úprava zohledňuje skutečnost, ţe jistá míra rizika je v podnikání běţná, ne-li ţádoucí. "Zmírnění" standardu péče je však na druhé straně kompenzováno zpřísněním sankcí v případě, ţe člen orgánu přivede společnost do úpadku. Nejen ţe můţe být na následující tři roky vyloučen z moţnosti vykonávat obdobnou funkci, ale můţe ho stihnout také povinnost vydat veškerý prospěch získaný od společnosti za poslední dva roky Zálohy na podíl na zisku Nový zákon také umoţňuje dávat zálohy na podíl na zisku i v průběhu roku, a to na základě mezitímní účetní závěrky, která potvrdí existenci zisku k rozdělení a nevyţaduje naopak tvorbu zákonných rezervních fondů (kromě povinnosti ho tvořit u a.s., pokud koupí či získá vlastní akcie). 6. Co musí statutární orgány? Zavedl se také tzv. test úpadku, který statutárním orgánům nařizuje nevyplácet zisk či jiné prostředky z vlastních zdrojů, pokud by tím byl způsoben úpadek společnosti. Nově také platí, ţe Smlouva o výkonu funkce musí vymezovat všechny sloţky odměny včetně bonusů, určovat výši odměny nebo alespoň způsob výpočtu a obsahovat také pravidla pro zvláštní odměny a podíly na zisku. Pokud bude ve smlouvě určení odměny chybět, povaţuje se výkon funkce za bezplatný. Pokud by nebyl výkon funkce touto smlouvou upraven, vznikne nárok pouze na odměnu v obvyklé výši. Jakékoli plnění statutárním orgánům také musí být schváleno valnou hromadou a platí to i pro osoby blízké v případě, ţe pracují ve stejné společnosti. Toto ustanovení se vztahuje i na mzdu v případě souběhu funkcí. 7 Finance.idnes [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 Nárok na odměnu naopak ztratíte v případě, jestliţe se prokáţe, ţe váš výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům. Pokud navíc neučiníte vše potřebné a rozumně předpokládatelné k odvrácení úpadku, jste povinni odměnu vrátit, a to aţ za dva roky zpětně. V případě, ţe dostanete společnost do stavu, kdy není schopna platit závazky věřitelům, mohou ti poţadovat uhrazení dluhů po vás. Věřitelům společnosti ručíte za dluhy za dobu trvání společnosti. Nově v případě úpadku společnosti (pokud jste nepodnikli všechny potřebné kroky k jeho odvrácení) ručíte za všechny dluhy společnosti. To, ţe jste podnikli všechny potřebné kroky, budete muset prokazovat vy (pravidlo nebude platit pro krizové manaţery). 8 Některé byly zrušeny úplně, jiné byly předělány a další byly doplněny či pozměněny. 9 Obecně vzato, nový zákon o obchodních korporacích byl jistě potřeba. Legislativa starého obchodního zákoníku nepochybně potřebovala osvěţit a přidat trochu ducha dnešní doby. Kaţdý si v něm jistě najde své pro i proti. Není ale pochyb, ţe účinnost nového zákoníku se promítne do ţivota nás všech Historie akcií Historie cenných papírů je poměrně dlouhá. První zmínku o těchto v dnešní době velmi oblíbených finančních instrumentech můţeme najít jiţ době alexandrijské. Dluţník potvrzoval bankéři svůj závazek vystavením a podepsáním dluţního listu. Na druhé straně bankéř při přijímaní vkladů vydával vkladateli potvrzení o přijetí vkladu. Pro historii cenných papírů bylo významné období středověku. Byly jiţ docela podobné těm dnešním a na svůj účet je vystavovali kníţata, papeţové a jiní vysocí hodnostáři. Rozhodující význam získaly cenné papíry s rozvojem kapitalismu a jejich pouţití se rozšířilo díky rychlému zdokonalování techniky bankovních operací. Dnes jsou cenné klasickým nástrojem investování a obíhají na národních i mezinárodních trzích Měšec [online] [cit ]. Dostupné z: 9 Převodové tabulky a rejstříky: Pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, ZMPS,2014. Praha: Sagit, a. s., ISBN Dům financí [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 Historie cenných papírů je poměrně dlouhá. První zmínku o těchto v dnešní době velmi oblíbených finančních instrumentech můţeme najít jiţ době alexandrijské. Dluţník potvrzoval bankéři svůj závazek vystavením a podepsáním dluţního listu. Na druhé straně bankéř při přijímaní vkladů vydával vkladateli potvrzení o přijetí vkladu. Pro historii cenných papírů bylo významné období středověku. Byly jiţ docela podobné těm dnešním a na svůj účet je vystavovali kníţata, papeţové a jiní vysocí hodnostáři. Rozhodující význam získaly cenné papíry s rozvojem kapitalismu a jejich pouţití se rozšířilo díky rychlému zdokonalování techniky bankovních operací. Dnes jsou cenné klasickým nástrojem investování a obíhají na národních i mezinárodních trzích Výkyvy cen akcií na základě poptávky a nabídky a s tím spojená rizika Jako kaţdá jiná komodita na trhu, tak i cena akcie je tím vyšší, čím větší je poptávka a tím niţší, čím větší je nabídka. Na změně nabídky či poptávky se podílí celá řada faktorů, které se snaţíme odhalit několika analýzami. Stejně jako výplata dividend, moţnost prodeje, tak i kurz akcie jsou velmi nestabilní. Během několika dní můţete přijít o celé jmění. Vzápětí ho ovšem můţete zpátky nabýt, avšak je to obvykle běh na delší trať. Kurz se mění takřka pořád. Můţe se změnit během dne, ale také během několika hodin. Proto by měla být hlavní vlastnost investora pohotovost. Takto neočekávaný výkyv můţe být způsobem různými faktory, například pozitivní či negativní zprávou o společnosti, jejím hospodařením, nebo ekonomikou. Kurz akcií roste např. z důvodu poklesu úrokové sazby, růstu nezaměstnanosti, zvýšení obratu firmy, nebo pokud panuje stabilní politické prostředí. Kurz naopak poklesne, pokud se sníţí zisk nebo obrat firmy, zvýší se úroková sazba nebo pokud je na trhu převis nabídky. Rizika 1. Cenová Obecně řečeno závisí kurz akcií na obchodním trendu dané společnosti i na celkovém hospodářském a politickém prostředí. Trend kurzů akcií a tím i návratnost pro investory však mohou ovlivňovat i iracionální faktory (nálady investorů, veřejné mínění). Pokud se emitent stane nesolventním, můţe dojít ke ztrátě vloţeného kapitálu. 19

20 2. Úvěrová Akcionář je drţitelem podílu ve společnosti. Jeho investice se tedy můţe stát bezcennou, především v případě insolventnosti společnosti. 3. Riziko likvidity Obchodovatelnost můţe být omezená v případě akcií s úzkým trhem. Pokud je akcie kotovaná na několika burzách, mohou vznikat rozdíly mezi její převoditelností na různých mezinárodních burzách (např. kotace americké akcie ve Frankfurtu). 4. Návratnost Výnos investic do akcií se skládá z výplaty dividend a z cenového zisku či ztráty a nelze jej s určitostí odhadovat. Výše dividend se vyjadřuje buď jako absolutní hodnota na akcii nebo jako procento nominální hodnoty akcie. Výnos z dividend v poměru k ceně akcie se označuje za dividendový výnos. Obecně řečeno je dividendový výnos podstatně niţší neţ dividenda uvedená jako procento nominální hodnoty Emitace akcií v souvislosti se zatimním listem Zatimní list je cenným papírem, který nahrazuje akcii do doby, neţ je vydána (emitována). To znamená, ţe pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, obdrţí místo akcie zatimní list. Zatimní list je cenným papírem na řad, který ukládá akcionáři povinnost splatit celý emisní kurz a na oplátku má díky tomu jistá práva vyplývající z akcií. Vlastník samozřejmě můţe tento list převést na jinou osobu, coţ zahrnuje rubopis a odevzdání. Pokud tak ovšem učiní ještě předtím, neţ je splacen celý emisní kurz akcie, ručí za splacení stále ta samá osoba. Po splacení emisního kurzu nesplacených akcií vyzve představenstvo akcionáře, aby předloţil zatimní list k výměně za akcie, nebo mu na jeho ţádost tento dokument za akcie vymění. Jako kaţdý cenný papír i zatimní list má jisté náleţitosti. Mezi ně patří: 11 Pedagogická fakulta [online] [cit ]. Dostupné z: 20

21 - Označení zatimní list. - Splacenou a nesplacenou část emisního kursu. - Datum emise zatímního listu s podpisem člena představenstva. - Firmu, sídlo a výši základního kapitálu společnosti. - Sídlo či bydliště, jméno či firmu vlastníka. - Jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií Metody odhalování faktorů výkyvů hodnot akcií K úspěchu vede dlouhá cesta. Pokud chceme mít větší šanci a dojít zdárně na konec, musíme se řídit zásadami, které se postupem času zdokonalují a dávají šanci budoucím generacím. V kaţdém oboru existují ověřené postupy, analýzy. Je třeba je vyuţívat, jelikoţ zvyšují šanci na úspěch. Vezmou se v úvahu hypotézy a navrhnout se postupy, kterými se určí jejich správnost a účinnost. Při obchodování s cennými papíry se za dobu jeho existence zformulovalo několik metod, které mají pomoci při správném výběru akcie, která v sobě skrývá výdělek, či která naopak ţádný potenciál nemá. Pro rozhodnutí, která je ta správná, se vyuţívají 3 různé metody. 1. Fundamentální metoda Tato metoda jde ze všech nejvíce do hloubky té určité firmy. Je zde snaha najít správnou vnitřní cenu akcie pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti. Jde o statistická, účetní a ekonomická data a stejně tak o politické, demografické a historické faktory. Cenu, která je takto odvozena, pak investor porovná s aktuálním oceněním na finančních trzích. Cílem tedy je odpovědět na otázku, zda je akcie podhodnocena, správně ohodnocena či nadhodnocena. Tato metoda má 3 stupně: - Globální zabývá se vlivem ekonomiky a trhu na akciové kurzy. - Odvětvová zajímá se o vztahy v jednotlivých společnostech a jejich vliv na kurzy. - Firemní snaţí se najít vnitřní hodnotu akcie. 21

22 Po zhodnocení všech tří stupňů se investor rozhodne, které akcie chce nebo nechce zahrnout do investičního portfolia. Spojení investiční portfolio by se dalo charakterizovat jako soubor akcií a jiných cenných papírů, které spadají do majetku jednoho investora. Samozřejmostí je, ţe kaţdý investor se snaţí vytvořit takové portfolio, které by mu mohlo přinést nejvyšší zisk. Proč můţe fundamentální analýza selhat? V tomto typu najdeme 3 trhliny. - Informace a rozbory mohou být nesprávné. - I kdyţ jsou informace správné a jejich vliv na budoucí růst je řádně posouzen, můţe analytik udělat chybný odhad hodnoty. - Se správnými informacemi a správně stanovenou hodnotou mohou akcie Vámi zakoupené klesat Technická metoda Nejstarší přístup, který vznikl v Asii během 18. století. Tato metoda počítá s faktem, ţe trh diskontuje (sráţí) informace a kurzy se vyvíjí v trendech. Důleţité jsou především minulé pohyby kurzů a objemy obchodů, které investorovi poskytnou odpověď na otázku, kdy vstupovat do pozice či pozici uzavřít. Mnozí investoři (a nejen investoři) mají tendenci přemýšlet ve stylu věděl jsem to celou dobu. A skutečně, časování trhu je ve zpětném pohledu poměrně jednoduchá záleţitost. Stačí se vyhnout velkým poklesům a výsledky budou oproti klasické strategii kup a drţ nesrovnatelně lepší. Tak například Javier Estrada ve své analýze sledující výnosy patnácti vyspělých akciových trhů s názvem Black Swans and Market Timing: How Not to Generate Alpha píše, ţe pokud by se investoři vyhnuli deseti nejhorším dnům v historii, dosáhli by v průměru o 150 procent vyššího výnosu oproti investorům sledujícím strategii kup a drţ. A protoţe je 150 procent hezké číslo, není divu, ţe se časování trhu stalo oblíbeným sportem MALKIEL, Burton G. Náhodná procházka po Wall street. Praha 4: PRAGMA, ISBN Peníze [online] [cit ]. Dostupné z: investicni-chyby-snazite-se-casovat-trh 22

23 3. Psychologická metoda Je zaloţena na předpokladu, ţe investování jako takové je do značné míry ovlivněno emocemi. Předmětem zkoumání tedy není cenný papír, ale člověk sám. Ten je při investicích často ovlivněn city nebo davem a nemusí tak vţdy jednat racionálně. K úspěchu této metody jsou potřeba vrozené predispozice. Emoce se projevují v mnoha formách. Zde jsou časté psychologické problémy, se kterými se obchodníci potýkají. - Sebedůvěra občas se stane, ţe se cena vyvíjí podle předpokladu obchodníka, coţ v něm můţe vzbudit domnění, ţe jeho úsudek bude vţdy bezchybný. - Strach z neznámého obchodník se bojí vstoupit např. do odvětví, která právě stagnují. - Potvrzování úsudku byznysmen se soustředí pouze na ty informace, které potvrzují jeho úsudek, a těm negativním nevěnuje pozornost. - Zpravodajství hromadné novinky z médií jsou často manipulací, proto je třeba si veškeré informace ověřovat. Pro obchodníka je důleţité rozpoznat chování davu. Jedním z prvních, kdo se zabýval psychologií davu, byl francouzský sociolog, psycholog, matematik a lékař Gustave Le Bon ve své publikaci Psychologie davu, která vyšla na konci 19. století. Podle Le Bona ztrácí jedinec po vstupu do davu racionální uvaţování a jeho chování začnou ovládat emoce. Díky tomu nemá celkový dav racionální uvaţování a chová se iracionálně. V teorii trhů můţeme takové chování popsat například jako reakci investorů na nové zpravodajské typy, které se tak stávají zmanipulovanými a je těţké odhadnout jejich reakci. Jeho dílo dále rozvíjeli známé osobnosti jako André Kostolany nebo J. M. Keynes. 14 Laici se často domnívají, ţe ideálním investičním přístupem je nakupovat akcie, neţ jejich ceny půjdou nahoru, a prodávat akcie, kdyţ se očekává pokles jejich cen. Dlouhodobé zkušenost však dokazují, ţe tento přístup není to pravé ořechové. Jelikoţ nikdo nemá zázračnou křišťálovou kouli, nikdo není schopen soustavně dosahovat nadprůměrných výnosů takovýmto časováním trhu. V určitých případech toto sice můţe vést k úspěchu, ale za cenu výrazného zvýšení investičního rizika. Zkušenosti 14 Daytrade [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 popírají moţnost soustavného dosahování nadprůměrných výnosů za pomoci metody časování trhu Světová hospodářská krize Někdy označována jako Velká hospodářská krize, či Velká deprese. Začala to dnem, kdy na americké burze nastal velký propad akcií a přišel velký hospodářský kolaps. Byl to čtvrtek 24. října 1929 Tento den se do historie zapsal jako černý čtvrtek. Špatná pověst bank byla do značné míry zaslouţená. Zoufalí bankéři dělali zoufalé věci. Ředitel banky ve měste Columbus ve státě Nové Mexico se dozvěděl, ţe jedné místní vdově vyplatí mexická vláda po letech odškodnění za to, ţe mexický lupič v roce 1916 zabil jejího muţe. Bylo to deset tisíc dolarů, a to tehdy byly závratné peníze. Ředitel vdovu osobně přesvědčil, aby je uloţila u něj a druhý den ráno uţ banka měla zavřeno navţdy Vlna bankrotů se šířila zemí jako prérijní poţár. V prosinci 1933 to vypadalo, jako kdyby banky zasáhla epidemie. Bankéři se zakopávali v posledním pásmu obrany a uţ vůbec nepůjčovali peníze, aby měli co největší zásoby, aţ se přiřítí dav hromadně vybrat vklady. Protoţe nebyly dolary, Amerika se dusila. Celá města zůstala bez hotovosti. Lidé sice pracovali, ale plat dostávali v šecích. Ty si neměli kde vyměnit, a tak vlastně zůstali bez prostředků. 16 Jedním z důvodů této krize byl nepoměr mezi poptávkou a nabídkou - nabídka několikrát převyšovala poptávku, proto o světové hospodářské krizi můţeme mluvit zároveň jako o krizi z nadvýroby. Nedosahuje-li nabídka poptávky, je pro udrţení stávající výroby nutné zajistit finanční zdroje a ty podniky našly v bankách. Další příčinou krize byl všudypřítomný optimismus. Burza byla v té době ve znamení tzv. býčího (stoupajícího) trhu, kdy prakticky ráno investor investoval své peníze a ten samý den večer jiţ viděl s jistotou svůj zisk. Toto vedlo k tomu, ţe na burzu přicházelo čím dál více amatérských investorů, kteří si na své investice půjčovali od bank, coţ vedlo k nadhodnocení firem a růstu akcií nad jejich reálnou hodnotu. Ekonomickou situaci 15 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha 7: GRADA Publishing, ISBN VODIČKA, Milan. Den, kdy došly prachy. Praha 6: Práh, ISBN

25 nestabilizovalo ani zrušení zlatého standardu, které dopomohlo většímu objemu peněz k obchodování. Vyrábělo se tedy na dluh, který však musel být splácen, a to samozřejmě nešlo bez zvýšení poptávky po nadbytečně vyráběném zboţí. Z toho je tedy patrné, ţe krize byla beze změny situace nevyhnutelná. 17 Světová hospodářská krize začala v roce 1929 a trvala aţ do roku 1932, kdy dosáhla svého vrcholu. Nicméně propad se definitivně zastavil aţ v roce 1934 a tehdy začal opětovný nárůst hospodářství. Krize však postihla nejenom finanční odvětví. Zasáhla také průmysl, zemědělství či mezinárodní obchod. Samozřejmě se to projevilo také na nezaměstnanosti. Kvůli krizi přišlo o práci 30 aţ 40 milionů pracovníků. Existovaly dva odlišné přístupy jak z krize ven. První, jehoţ zástupcem byl například ekonom F. A. Hayek, sázel bezvýhradně na tzv. všemocnou ruku trhu. Druhý přístup, jehoţ zastáncem byl britský ekonom J. M. Keynes, byl postaven na dvou základech: - Posílení státních zásahů do hospodářství (včetně pokusů o plánování v oblasti měny). - Protekcionismus (chránění proti dovozu cly). Během vlády prezidenta Franklina D. Roosevelta vznikl soubor opatření a sociálních reforem s cílem ozdravit a posílit zasaţenou ekonomiku po velké hospodářské krizi. Tento soubor je známý pod označením New Deal (Nový úděl). V prvních 100 dnech jeho vlády byla přijata tato opatření: - Bankovní prázdniny: 6. března 1933 prezident USA F. D. Roosevelt rozhodl o zavření všech bank do 9. března, kdy do Kongresu poslal návrh zákona Emergency Banking Act (připravený ještě předcházející Hooverovou vládou). V týţ den byl zákon přijat. Zákon umoţnil zreorganizovat a znovuotevřít banky schopné přeţít, ostatní zlikvidovat. - Zákaz vývozu zlata a stříbra z USA. 17 Dějepis [online]. 201 [cit ]. Dostupné z: 25

26 - Odpoutání dolaru od zlatého standardu a jeho devalvace. Roosevelt zakázal soukromé vlastnictví zlata a začal pravidelně upravovat jeho kupní cenu. Poslední cena 35 USD/ unci vydrţela aţ do roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil směnitelnost dolaru za zlato. - Agricultural Adjustment Act: zvyšuje ceny potravin omezením jejich výroby. Podle zákonu vláda platila farmářům, kteří nechávali leţet ladem části polí. Tím se měla zvýšit cena potravin a umoţnit farmářům mít později vyšší příjmy. Zákon byl zrušen rozhodnutím Nejvyššího soudu USA v roce National Industrial Recovery Act: měl koordinovat průmyslová odvětví, stanovovat výrobní kvóty, omezit neefektivní konkurenční boj, zvyšovat mzdy, stanovit minimální a maximální pracovní čas. Jednotlivá průmyslová a obchodní odvětví měla navíc povinnost vyhotovit soupisy výrobních podmínek, tzv. kodexy čestné konkurence, které zakazovaly noční práci, stanovovaly minimální ceny atd. Zároveň umoţnil, aby vláda platila zaměstnancům v některých soukromých podnicích, coţ podporoval například Gerald Swope, ředitel General Electric. Zákon přinášel některé paradoxní situace, kdyţ konkurenti nechali zavřít svého soka kvůli tomu, ţe dokázal nabídnout výrobek za niţší cenu neţ oni. Dále nařídil vládě financovat velké stavby (letiště, silnice, apod.), které pomohly překonat nezaměstnanost. Tento zákon byl zrušen 27. května 1935 rozhodnutím Nejvyššího soudu USA. 26

27 2. PRÁVNÍ FORMA PODNIKÁNÍ AKCIOVÁ SPOLEČNOST Určuje typ podnikatelského subjektu, který se zabývá podnikáním. V ČR jsou běţné tyto formy podnikání: - OSVČ. - Sdruţení podnikatelů. - Obchodní společnosti. - Druţstva. - Nadace. Obchodní společnost je vlastně právnická osoba, která je zaloţena za účelem podnikání. Lze ji také označit jako trţní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro své fungování nakupuje výrobní faktory, organizuje jejich přeměnu na výstup a tento výstup prodá. Hlavním účelem zaloţení kapitálové společnosti je maximalizace zisku. Avšak má práce je zaměřená pouze na jednu společnost, která spadá pod obchodní společnosti, konkrétněji kapitálové společnosti. Je to akciová společnost Charakteristika této obchodní společnosti Akciová společnost je obchodní společnost, která je nejvíce rozšířeným typem jak v ČR, tak po celém světě. Můţe jí být pouze právnická osoba. Hlavními osobami v této společnosti jsou akcionáři, neboli ti, kteří si nákupem akcií kupují zároveň také podíl této společnosti a s ní spojená práva a povinnosti. Tito akcionáři ručí za závazky pouze do výše svého podílu. Jejím statutárním orgánem je volené představenstvo. Majetek je rozdělen na určitý počet akcií. Kaţdá akciová společnost musí mít za svým názvem také zkratku a.s., popřípadě akc. spol.. Dle obchodního zákoníku je společnost nucena zaloţit tzv. rezervní fond. Jeho výši určují jak stanovy společnosti, tak obchodní zákoník, avšak musí být ve výši minimálně 20 % z čistého zisku společnosti, ale také maximálně 10 % základního kapitálu. Kaţdý 27

28 rok je poté rezervní fond doplňován minimálně 5 % z čistého zisku, a to aţ do té doby, dokud nedosáhne hranice určené stanovami. Jeho účel je výhradně na pokrytí ztrát společnosti. Právo rozhodovat, jak se naloţí s tímto fondem, má pouze představenstvo společnosti. Kromě akcií můţe společnost vydávat i dluhopisy. Ty mohou mít stejně tak jako akcie listinnou nebo zaknihovanou podobu. Dluhopis neboli obligace je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelský cenný papír, s nímţ je spojeno právo na splacení dluţné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Typicky dluhopisy vydává stát, místní samospráva nebo obchodní společnost. Akciová společnost můţe vydávat: - Běţné dluhopisy. - Podřízené dluhopisy jako zvláštní druh dluhopisů. - Vyměnitelné a prioritní dluhopisy jako zvláštní druh dluhopisů, které můţe vydávat pouze akciová společnost. Obligace jsou pro společnost alternativním zdrojem financování. Mají význam zejména tehdy, kdyţ získání dalších zdrojů cestou zvýšení základního kapitálu není moţné nebo by v dané situaci nebyl takový postup účelný. Svému vlastníkovi umoţňují umístit volné peněţní prostředky s vyšší mírou zhodnocení. Na druhé straně je vyšší i stupeň rizika, neboť návratnost a zhodnocení zapůjčené sumy je ohroţeno případným hospodářským neúspěchem společnosti. Přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů je jedním z majetkových práv, která má akcionář vůči akciové společnosti. Toto právo vzniká pouze za podmínky, ţe společnost rozhodne o vydání tohoto zvláštního druhu obligací. Toto právo je samostatně převoditelné. S vyměnitelným dluhopisem je spojeno právo na jeho výměnu za akcie společnosti (tzv. výměnné právo) anebo právo na splacení jeho jmenovité hodnoty a na výnos z něho. Toto právo se uplatňuje doručením písemné ţádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Akciová společnost jako emitent dluhopisů je povinna svolat schůzi 28

29 vlastníků dluhopisů pokaţdé, kdyţ se navrhuje změna emisních podmínek nebo má dojít k jiné změně zásadní povahy Výhody a nevýhody spočívající v zaloţení a.s. Stejně jako u čehokoli jiného, tak i u obchodních společností můţeme najít výhody a nevýhody. Většina z nich vyplývá z podstaty a typu dané společnosti a některé jsou jen logickým důsledkem samotného faktu, ţe se jedná o podnikání, které samo o sobě přináší velké výhody, ale také moţná rizika. Předně je velkou výhodou akciových společností jejich samotné ustanovení. Jelikoţ je její vznik spjat s podíly (akciemi), které zakoupí různí podílníci, je zajištěna relativní stabilita společnosti. Následně při změně majitele jednotlivých akcií nedochází ke změnám uvnitř společnosti nebo dokonce k jejímu zániku. Pokud se ještě vrátíme k zaloţení, tak způsob zaloţení vlastně umoţňuje schopnému podnikateli dosáhnout na větší moţnosti, které by bez podílníků byly nedosaţitelné (z finančního hlediska). Díky akciím je moţné pracovat s větším kapitálem a přístup k financím je obecně snazší. A to i formou úvěru, který akciová společnost získá snadněji neţ podnikatel jako samostatný subjekt. Nevýhody akciové společnosti spočívají na stejném základě jako její výhody. Jelikoţ se jedná o netriviální obchodní společnost, její zaloţení je jak časově, tak finančně náročné. Ustanovení řídících orgánů vyţaduje určité znalosti a opět vyţaduje čas pro vlastní provedení. Další nepříjemnou povinností je veřejné publikování, které nutí informovat veřejnost o stavu společnosti. Za nevýhodu je také povaţován povinný vyšší počet angaţovaných osob Akciové společnosti [online] [cit ]. Dostupné z: 29

30 2.3. Podmínky zaloţení, vzniku, zrušení a zániku Jako kaţdá společnost, tak i akciová má určité podmínky zaloţení, vzniku, zrušení a zániku. Zaloţení 1. Bez veřejné nabídky akcií Vklady zakladatelů musí být v minimální hodnotě 2 miliony. 2. Veřejná nabídka akcií Základní kapitál musí být minimálně 20 milionů. Vyjadřuje se v korunách českých. Pokud společnost vede účetnictví podle zvláštního zákona v eurech, můţe v této měně být vyjádřený i základní kapitál. Alespoň ve výši eur. Tyto vklady mohou mít dvě podoby. Peněţitý (peníze) a nepeněţitý (např. automobil). Kaţdý společník se tak můţe sám rozhodnout, v jaké formě splatí svůj podíl na základním kapitálu. Nepeněţité vklady musí být oceněny soudním znalcem, kterého si společnost při zaloţení sama vybírá. K zaloţení se vyţaduje přijetí stanov, které mimo jiné obsahují: - Firmu a předmět podnikání nebo činnosti. - Výši základního kapitálu. - Počet akcií. - Počet hlasů spojených s jednou akcií, aj. Podle počtu členů se společnost zakládá buď zakladatelskou listinou (1 jednatel) nebo společenskou smlouvou (2 a více společníků). Den podpisu tohoto dokumentu se bere jako den, kdy byla společnost zaloţena. Vznik Den vzniku společnosti je den, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Coţ je nutné zapsat do 90 dnů po konání ustavující valné hromady (v případě veřejného upisování) 30

31 nebo do 90 dnů od sepsání notářsky ověřené zakladatelské smlouvy (bez upisování). Musí být také zřízen povinný rezervní fond, který by měl být ve výši 20 % ze základního kapitálu. Tento fond je tvořen většinou ze zisku firmy. 19 Zrušení Zrušení můţe proběhnout dvěma způsoby: 1. S likvidací Společnost vstupuje do likvidace ke dni, ke kterému je zrušena. V tento den se provede mimořádná účetní závěrka a sestaví se přiznání dani z příjmu právnických osob. Po dobu likvidace se k názvu společnosti pouţívá dovětek v likvidaci. O zrušení můţe rozhodnout jak valná hromada, tak soud. Likvidátor vypořádá všechny věřitele společnosti a poté, pokud zbyde nějaký majetek nebo finanční obnos, rozdělí ho mezi akcionáře. Poté zaţádá o výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 2. Bez likvidace Důvodem rušení společnosti bez likvidace jsou tyto: - Fúze dojde ke sloučení několika společností. - Převod jmění na akcionáře pokud některý z akcionářů vlastní devadesát a více procent akcií, je moţné na něj převést veškeré jmění společnosti. Ten pak musí finančně vypořádat zbytek akcionářů Rozdělení obchodní společnosti. - Změna právní formy. Fúze se můţe uskutečnit dvěma způsoby: 1. Sloučení Dvě nebo více společností se spojí dohromady a pouze jedna z nich zůstane zachována, druhá zanikne. 19 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled. Zlín: CEED, ISBN Akciové společnosti [online] [cit ]. Dostupné z: 31

32 2. Splynutí Dvě nebo více společností se spojí dohromady, zaniknou všechny a vznikne úplně nová. Existují různé důvody, kvůli kterým lze společnost zrušit. Mezi nejčastější patří: - Uplynutí doby, na kterou byla zaloţena. - Dosaţením účelu, pro který byla zaloţena. - Rozhodnutím společníků nebo soudu. - Smrtí společníka. - Či zbavení způsobilosti některého společníka. Zánik Zánikem se rozumí den, kdy je společnost vymazána z obchodního rejstříku Orgány odpovědné za chod společnosti Akciová společnost je kapitálová společnost, v jejímţ čele stojí tzv. orgány. Jako novinka se na scéně objevuje moţnost zvolit si tzv. monistický či dualistický systém pojetí vnitřního uspořádání společnosti. Společné pro oba modely je postavení valné hromady jako vrcholného orgánu. Odchylky jsou především v rozdělení výkonných a kontrolních funkcí ve společnosti a také v tom, ţe monistický systém klade daleko větší důraz na valnou hromadu neţ dualistický model. 1. Dualistický organizační model Zde je funkce mezi orgány rozdělena tak, ţe představenstvu náleţí řízení a obchodní vedení společnosti a dozorčí radě kontrolní činnost a některé významné rozhodovací funkce. 32

33 - Valná hromada Je nejvyšší orgán společnosti, akcionář se zúčastní buď osobně, nebo v zastoupení, koná se minimálně jednou ročně, pokud není ve stanovách stanoveno jinak, pozvánka se zveřejňuje v obchodním věstníku, zápis z valné hromady musí podepsat její předseda, má-li akciová společnost pouze jednoho akcionáře, tak valná hromada není, jelikoţ ji tvoří pouze tento jeden akcionář. Náhradní valná hromada: Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem 414 ZOK, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a ta se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záleţitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 21 Z hlediska pravidelnosti lze rozlišit řádnou a mimořádnou valnou hromadu. Řádná se koná ve lhůtách učených ve stanovách, nejméně však jedenkrát za rok a nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Mimořádná je svolána tehdy, pokud to vyţadují zájmy společnosti. Svolavatelem valné hromady můţe být: - Představenstvo. - Člen představenstva. - Dozorčí rada. - Menšinoví akcionáři s kvalifikovaným podílem na základním kapitálu Představenstvo Je statutárním orgánem, je minimálně tříčlenné, členy jmenuje dozorčí rada, jeho činnost je obchodní vedení společnosti, členové jsou voleni na dobu určitou, která 21 HAVEL, Bohumil a Kateřina SMOLÍKOVÁ. Zákon o obchodních korporacích. Praha: Sagit, ISBN ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. Praha 3: ASPI, ISBN

34 nesmí přesáhnout 5 let, řídí se zásadami a pokyny valné hromady a svoji působnost musí vykonávat s péčí řádného hospodáře. - Dozorčí rada Pokud má společnost více neţ 50 zaměstnanců, pak si 1/3 členů volí sami zaměstnanci, funkční období členů je 5 let. 2. Monistický organizační model Tento systém je typický zejména pro angloamerické právní prostředí. Funkce řízení i dozoru jsou spojeny v radě ředitelů. - Valná hromada Je nejvyšším orgánem stejně jako v dualistickém systému. - Správní rada Je kontrolně-řídící orgán a neurčí-li stanovy jinak, má 3 členy. Předsedou můţe být pouze fyzická osoba. Správní rada si volí i odvolává svého předsedu, přičemţ jeho funkční období nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. - Statutární ředitel Statutární ředitel jakoţto statutární orgán společnosti je jmenován správní radou. Statutárním ředitelem můţe být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství v představenstvu. Statutární ředitel má na starosti obchodní vedení společnosti. Velmi důleţitá je skutečnost, ţe statutárním ředitelem můţe být i předseda správní rady. V konečném důsledku tak můţe v čele akciové společnosti stát pouze jeden člen správní rady, který zastává taktéţ funkci statutárního ředitele. Tato moţnost výrazně sniţuje začínajícím podnikatelům náklady na správu společnosti oproti dualistickému pojetí vnitřní struktury akciové společnosti Finance [online] [cit ]. Dostupné z: vnitrni-struktura-akciove-spolecnosti-po-rekodifikaci-/) 34

35 Za podnik také můţe jednat statutární orgán, člověk pomocí plné moci nebo prokury. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimţ dochází při provozu podniku, i kdyţ se k nim jinak vyţaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěţovat je, ledaţe je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno. Omezení prokury vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím osobám. Více osobám lze prokuru udělit tak, ţe jsou k zastupování a podepisování oprávněny kaţdá samostatně nebo tak, ţe je přitom třeba souhlasného projevu vůle všech prokuristů nebo alespoň dvou z nich. Prokurista podepisuje tím způsobem, ţe k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Prokura nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil, ţe má trvat pouze za jeho ţivota. Akciová společnost můţe zřídit kromě obligatorních orgánů i další, fakultativní. Můţe se jednat například o orgány poradní nebo kontrolní. Avšak nemůţe na ně přenést působnost, která ze zákona náleţí jiným orgánům. Časté je zřizování různých výborů, které navrhují odměny pro členy nebo vyhledávají vhodné kandidáty do určitých funkcí společnosti Moţnosti přeměny a.s. Obchodní zákoník přeměny nazývá způsoby, jimiţ dochází ke zrušení obchodní společnosti bez likvidace. Rozlišujeme následující 4 formy přeměn: 1. Fúze obchodních společností Jsou zde dvě formy. - Sloučení Slučovaná společnost ruší a posléze zaniká a její majetek, práva a povinnosti přecházejí na jinou jiţ existující společnost, tzv. nástupnickou společnost, jejímiţ společníky se stávají i společníci zrušené obchodní společnosti. 35

36 - Splynutí Ruší se a posléze zanikají nejméně dvě obchodní společnosti. Jejich majetek i práva a povinnosti přecházejí na nástupnickou společnost, která je nově zakládána a jejímiţ společníky se stávají i společníci zrušených a posléze zaniklých společností. 2. Rozdělení obchodních společností Při rozdělení je rozdělovaná obchodní společnost zrušena a posléze zaniká s tím, ţe její majetek i práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na nově zakládané nástupnické společnosti. Téţ společníci rozdělované společnosti se stávají společníky nástupnických společností. Rozdělení se můţe uskutečnit formou rozdělení se zaloţením nových obchodních společností, kdy nástupnické obchodní společnosti vznikají jako zcela nové subjekty, nebo formou rozdělení sloučením, kdy se části rozdělené obchodní společnosti slučují s jiţ existujícími společnostmi. 3. Převod jmění na společníka Tento způsob přeměny je zaloţen na rozhodnutí společníků nebo příslušného orgánu společnosti o tom, ţe se společnost ruší bez likvidace a ţe její majetek i práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme jeden ze společníků. Tento společník (můţe se jednat o právnickou i fyzickou osobu) musí mít sídlo nebo bydliště v ČR. Právní účinky převodu jmění na společníka nastávají dnem zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku. 4. Změna právní formy Toto se odlišuje od předchozích tím, ţe přeměňovaná obchodní společnost se jako právnická osoba neruší ani nedochází k jejímu zániku, nýbrţ se pouze mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Ke změně právní formy obchodní společnosti na jinou obchodní společnost nebo na druţstvo můţe dojít, pokud tomu nebrání speciální právní předpisy upravující některé podnikatelské subjekty (zejména banky, investiční společnosti a investiční fondy, pojišťovny). Přeměny jsou přípustné v kterékoli chvíli, tedy i v případě, ţe společnost vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí. Pokud se rozhodne o moţnosti přeměny právě v tomto okamţiku, musí společníci nebo příslušný orgán okamţitě zrušit návrh na likvidaci. 36

37 Motivy rozhodnutí o fúzi, rozdělení, převodu jmění, případně změna právní formy akciové společnosti jsou nejčastěji ekonomické. Důvodem konkrétní přeměny můţe být také daňová optimalizace. 24 Přeměny obchodních společností jsou přípustné v kterémkoli okamţiku jejich existence, tedy i tehdy, kdyţ společnost vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí svých společníků nebo svého k tomu příslušného orgánu. K přeměně společnosti v likvidaci je zapotřebí, aby společníci nebo příslušný orgán společnosti rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace zrušili, a to nejpozději do okamţiku, neţ bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí téţ funkce likvidátora a statutární orgány společnosti mohou zahájit postupové kroky nutné k realizaci zvoleného způsobu přeměny společnosti. 25 Fúze nebo převod jmění na společníka jsou přípustné i v případě, ţe společnost je v úpadku nebo ţe jiţ byl na její majetek prohlášen konkurs nebo bylo povoleno vyrovnání. Rozhodnutí o přeměně obchodní společnosti lze zrušit aţ do vydání rozhodnutí, jímţ se povoluje zápis příslušné přeměny do obchodního rejstříku, pokud s tím souhlasí všechny zúčastněné společnosti. 24 TUREK, Ludvík. První kroky na burze. Brno: Copmuter Press, ISBN Sagit [online] [cit ]. Dostupné z: 37

38 3. OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI Obchodování s akciemi je podnikání. Rychlé, s přesně stanovenými pravidly a dostupné téměř pro kaţdého. Je zapotřebí minimální zázemí, přiměřený kapitál, ochotu pracovat a vzdělávat se, důvod pro toto obchodování a hlavně disciplínu. Chce-li se určitý subjekt stát členem burzy, musí podat písemnou ţádost. O jeho přijetí či nepřijetí rozhoduje burzovní komora. K zániku členství můţe dojít: 1. Na vlastní ţádost. 2. Pokud člen porušil své povinnosti. 3. Pokud člen pozbyl oprávnění obchodovat s cennými papíry. Člen BCP nakupuje a prodává cenné papíry nebo práva s nimi spojená prostřednictvím makléře, kterým je fyzická osoba a která jedná jménem člena burzy. Burzovní (investiční) makléř (stockbroker) zprostředkovává nákup a prodej finančních nástrojů jako jsou akcie, obligace, komodity a deriváty. Je zaměstnancem obchodníka s cennými papíry. V ČR je tato osoba povinna sloţit makléřské zkoušky podle vyhlášky ČNB. Obchod začíná přijetím objednávky investorů k počítačovému zpracování, tzv. automatizovanému obchodnímu systému (dále v textu AOS). Je zaveden kvůli rychlejší realizaci operace, pomáhá při stanovení kurzu, ale zejména provádí samotný obchod. Poté, co je objednávka převedena do AOS, je provedena metoda fixingu. Vznikne-li nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou, investoři mají moţnost ještě týţ den tuto nerovnováhu částečně vyrovnat v systému tzv. dodatečných objednávek. Po skončení hromadných objednávek jsou vyhlášeny konečné výsledky obchodního dne na burze. Tyto výsledky obchodování včetně vyhlášení kurzů cenných papírů jsou zveřejněny v kurzovním lístku. Správný psychologický přístup všech obchodníků je moţné shrnout do deseti základních pravidel, jejichţ míra naplnění nakonec určí, zda budete skutečně na burze vydělávat zajímavé peníze. 38

39 Pravidlo č. 1: Přiznejte si pravdu Obchodování je pouhá souhra náhod. Představme si, ţe si hodíme 100krát mincí. Je pravděpodobné, ţe jedna strana padne víckrát neţ druhá. V obchodování je to stejné. Stačí mít statistickou pravděpodobnost, ţe metoda vyhraje víckrát, neţ prohraje a zisky jsou vyšší neţ ztráty. Pravidlo č. 2: Plánujte své obchody a pak podle plánu obchodujte Vaším hlavním úkolem v cestě za úspěšným obchodováním je dokonale dodrţovat obchodní plán. Obchodních systémů jsou stovky. Pravidlo č. 3: Kdo moc neutratí, nemůţe moc získat Jednou z největších chyb je, ţe do obchodu vloţíte moc peněz nebo začnete obchodovat s nejrizikovějšími instrumenty. Čím více peněz pouţijete, tím více paliva přidáte do stroje a záleţí na tom, jaké máte zkušenosti s řízením. Pravidlo č. 4: Nemyslete na peníze Jak se budete cítit, kdyţ uvidíte, jak Vám občas mizí peníze z účtu jako pára nad hrncem? Je nutné uvědomit si, ţe ztráty jsou součástí hry. Abyste mohli vyhrát, musíte něco ztratit. Pravidlo č.5: Vyhněte se emocím Kdyţ Vám cena neustále tančí před očima, můţe Vás začít ovládat. Můţete začít cítit, ţe si s Vámi hraje. Pravidlo č. 6: Buďte svým vlastním šéfem Jediná osoba, která zodpovídá za Vaše obchodování, jste Vy. Za svůj úspěch nebo neúspěch zodpovídáte také jen Vy. Pravidlo č. 7: Myslete pozitivně Snaţte se myslet a vyjadřovat se pozitivně, jinak dáváte svému podvědomí návod dělat opak. Pokud budete ve svém myšlení negativní, budete mít negativní i výsledky. 39

40 Pravidlo č. 8: Méně je někdy více Nejlepší doba na obchodování je obvykle během prvních dvou hodin po otevření. Mnoho obchodníků má pravidlo třikrát a dost. Kdyţ se omezíte na tři obchody denně, zredukujete úroveň stresu na minimum. Pravidlo č. 9: Uţívejte si ţivota Víte, proč obchodujete? Přemýšlejte o tom, co Vás motivuje. Úspěšní obchodníci ţijí vyrovnaný ţivot. Není dobré trávit celé dny pouze obchodováním. Musíte si vyčlenit čas a zapomenout na práci, uvolnit se. Pravidlo č. 10: Veďte si obchodní deník Zaznamenávejte si do něj své myšlenky. Podívejte se do svého nitra. Moţná Vás překvapí, co uvidíte. 26 Samozřejmě záleţí na kaţdém jednotlivci, zda se bude drţet těchto deseti pravidel, nebo se bude řídit jen a pouze svojí vlastní hlavou. Dle mého úsudku je kaţdá osvědčená rada dobrá, ale myslím si, ţe v tomto oboru je to nejen o zkušenostech, ale mnohdy hlavně o štěstí Jelikoţ pohyby kurzu akcie jsou velmi nepředvídatelné Upisování akcií Akcie, které nejsou veřejně obchodovatelné, samozřejmě firma můţe prodávat, ale ne na burze. Naproti tomu ty veřejně obchodovatelné se mohou prodávat pouze na místě k tomu určeném. Jsou to akcie, které můţeme pořídit na akciových burzách. Jsou to cenné papíry velkých firem, které na trhu existují jiţ dlouho, ale většina z nich nemá ţádného silného koncového vlastníka. Neţ ovšem dojde k tomu, ţe se akcie stanou veřejně obchodovatelnými, musí a. s. splnit určité podmínky. Veřejná nabídka akcií nesmí být předloţena veřejnosti dříve, neţ dozor správního řádu schválí prospekt společnosti. Upisování akcií je dalším krokem k zaloţení společnosti. K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů uloţené na místě uvedeném v zakladatelské smlouvě 26 TUREK, Ludvík. První kroky na burze. Brno: Copmuter Press, ISBN

41 a označeném ve veřejné nabídce. Musí obsahovat hodnotu, formu, podobu, případně i druh upisovaných akcií, jejich emisní kurz, lhůtu pro splácení, firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je upisovatel a její podpis. Pokud upsání neobsahuje všechny náleţitosti, je neúčinné. Upsání je právním úkonem. Smlouva o upsání akcií má obligační charakter, tzn., ţe upisovatel jí dává slib vnést do společnosti vklad a společnost je zavázána vydat za to akcionáři akcie, resp. zatimní listy osvědčující účast a vyjadřující podíl ve společnosti. Poţaduje se také, aby v době určené ve veřejné nabídce akcií splatil upisovatel případné emisní áţio a alespoň 10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií. Dále je ţádáno, ţe emisní áţio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcie musí upisovatelé splatit nejpozději do zahájení ustavující valné hromady. Je důleţité vědět, ţe akcie upsané na základě veřejné nabídky mohou být spláceny pouze peněţitými vklady. Termín úpis akcií se však pouţívá v souvislosti se dvěma situacemi: 1. Při zakládání akciové společnosti, kdy se tímto shromaţďuje vlastní kapitál. 2. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií. Do 60 dnů od skončení úpisů se musí konat ustavující valná hromada, kde jsou schváleny stanovy a začíná fungovat akciová společnost. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Tento zákaz působí kategoricky (absolutně) a nepřísluší z něj ţádná výjimka. Pokud by se totiţ sama společnost zavázala ke vkladové povinnosti upsáním vlastních akcií, převzala by na sebe závazek, jenţ by v konečném důsledku představoval na straně subjektu identitu v osobě věřitele a zároveň i dluţníka. Obrazně řečeno do společnosti by nemohlo nic "přitéct" Burza cenných papírů Praha Tato velkolepá instituce byla zaloţena jako akciová společnost. Zápis do obchodního rejstříku proběhl BCPP obdrţela povolení od Ministerstva financí ČR k 27 Právní rádce [online] [cit ]. Dostupné z: kdy-muze-upisovani-a-nabyvani-vlastnich-akcii-podle-zok-pusobit-problemy 41

42 výkonu činnosti burzy. Jejími zakladateli a akcionáři se stalo 12 největších peněţních ústavů a 5 renomovaných brokerských (zprostředkovatelských) firem. K datu měla BCPP celkem 53 členů. V letech 1995 a 1996 dochází na praţské burze cenných papírů ke stagnaci. K výraznému oţivení nepřispělo ani zavedení kontinuálního obchodování, od něhoţ se očekávalo, ţe bude mít výrazný vliv na růst objemu obchodů a následně i na růst kurzů akcií. 28 Burza cenných papírů Praha se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a burzovním řádem, který si sama stanovuje. Veškerou její činnost pak kontroluje ČNB. Pravidla, jimiţ se řídí, jsou harmonizována s EU. 29 Orgány burzy 1. Valná hromada Nejvyšší orgán burzy. Jejími úkoly jsou odvolání a volení členů burzovní komory a dozorčí rady, schvalování burzovního řádu a schvalování druhů odměn za sluţby poskytované burzou. Způsob jejího svolávání a přijímání usnesení jsou upraveny ve stanovách BCPP. 2. Burzovní komora Je statutárním orgánem. Má 10 aţ 24 členů, kteří jsou voleni na dobu tří let a mohou být zvoleni opakovaně. Hlavním úkolem komory je dbát na dodrţování právních předpisů, schvalování jednacího řádu burzovní komory, aj. Ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. 3. Dozorčí rada Je kontrolním orgánem. 4. Burzovní výbor pro členské otázky Posuzuje, zda členové burzy řádně plní své povinnosti. 28 (Kunz, Základy financí - cenné papíry, 1998) 29 Wikipedia [online] [cit ]. Dostupné z: 42

43 Schéma č. 1: Struktura orgánů burzy cenných papírů Praha Zdroj: Burza cenných papírů Praha [online] [cit ]. Dostupné z: 5. Burzovní výbor pro kotaci Přijímá cenné papíry k obchodování. 6. Burzovní výbor pro burzovní obchody Zabývá se podněty a návrhy související s obchodováním. Rozdělení trţních prostorů - Hlavní trh Zde se obchoduje s těmi nejkvalitnějšími papíry a o přijetí cenného papíru rozhoduje výbor pro kotaci, který má na přijetí velice přísné podmínky. - Volný trh Zde jsou kladeny obecně platné zákony týkající se kapitálového trhu. - MTF trh Jedná se o neregulovaný trh, veškeré podmínky stanovuje pouze burza. 43

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Akcie a jejich význam v akciové společnosti

Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Šárka Foltová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Akcie III/2 VY_32_INOVACE_24 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Návrh nového znění stanov ze dne 18.8.2015. Změny vyznačeny v textu červeně. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Frýdlantská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 593, 739 11 Janovice, Identifikační číslo: 64610047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. SK Slavia Praha fotbal a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. SK Slavia Praha fotbal a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SK Slavia Praha fotbal a.s. IČO: 639 99 609, se sídlem Praha 10, PSČ: 100 00, U Slavie 1540/2a, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více