Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou"

Transkript

1 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad nového učiva s vedením učitele, k opakování, k procvičení a k upevnění již probraného učiva. Pracovní list je možné použít k frontální práci žáků, k práci ve skupinách i k samostatné práci. Pomůcky: dataprojektor, pracovní list Autor: Ing. Petra Doudová Datum vypracování:

2 Obchodní společnosti Obchodní společnosti osobní - společníci ručí celým svým majetkem v. o. s., k. s. Obchodní společnosti kapitálové společníci ručí do výše vkladu zapsaného v Obchodním rejstříku, s. r. o., a. s. Obchodní společnosti osobní VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Založit ji mohou nejméně dva společníci, kteří podnikají pod stejným jménem a ručí celým svým majetkem ( i osobním). Založit ji může fyzická i právnická osoba. Zakládá se společenskou smlouvou se všemi náležitostmi. K vedení a zastupování společnosti je oprávněn každý společník. Statutární orgán - buď pověřený společník nebo každý ze společníků. Základní práva a povinnosti společníků: musí být ve společenské smlouvy a musí být odhlasována všemi společníky I. je-li rozhodnuto o vkládání peněz, musí být toto uvedeno ve společenské smlouvě a je stanoveno datum splacení II. zisk a ztrátu nesou společníci stejným dílem, pokud odstoupí jeden ze dvou společníků, nastává zánik společnosti III. při zrušení společnosti musí dojít k vypořádání nejpozději do 6 měsíců. Každý společník dostane to, co do společnosti vložil a rozdíl se rozdělí mezi společníky stejným dílem. Pokud do společnosti vstoupí další společník, ručí i za závazky minulé, pokud ve společenské smlouvě není stanoveno od doby určité. Zrušení a zánik: a) výpovědí společníka b) smrtí jednoho ze společníků c) zánikem právnické osoby d) prohlášení konkurzu na majetek společníka e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků f) další důvody stanovené ve společenské smlouvě KOMANDITNÍ SPOLEČNOST 2 druhy společníků: 1) Komplementáři - ručí celým svým majetkem - také rozhodují, řídí společnost. Vedou společnost a jsou i jejím statutárním orgánem. U komplementářů platí ze zákona zákon o konkurenci. 2) Komanditisté - ručí jen do výše nesplaceného vkladu zapsaného v OR. Nesmějí zasahovat do vedení společnosti, ale mohou však kontrolovat vedení společnosti, mají

3 právo nahlížet do účetních knih a dalších dokladů. U komanditistů neplatí ze zákona zákon o konkurenci. Min. vklad Kč. zisk se rozděluje podle společenské smlouvy, pokud není ve společenské smlouvě uvedeno jinak, rozděluje se zisk na dvě části, polovina připadne komplementářům a polovina komanditistům. Obchodní společnosti kapitálové AKCIOVÁ SPOLEČNOST Společnost může být založena jedním zakladatelem PO zakladatel podepisuje zakladatelskou listinu. Zakládají-li dva nebo více zakladatelů, uzavřou společenskou smlouvu. Založení společnosti se může uskutečnit: Bez upisování akcií v zakladatelské listině nebo smlouvě musí být uveden počet a jmenovitá hodnota akcií (zakladatelé splatí celý ZK) nekoná se ustavující valná hromada a práva a povinnosti plní zakladatelé. ZK je Kč nejméně. S upisováním akcií zakladatelská smlouva musí obsahovat navíc dobu a místo upisování, výzva k upisování musí zveřejnit (může být omezena i určitým okruhem osob). Upisovatel je povinen splatit alespoň 10% hodnoty akcií na místě (v případě peněžitého vkladu). ZK je Kč pokud se jedná o ZK společnosti s veřejnou nabídkou akcií. ZK je rozdělen na určitý počet akcií se stanovenou nominální hodnotou, která muže být různá. AKCIE Akcie: - cenný papír, který opravňuje uplatňovat určitá práva, obsahuje obchodní jméno, sídlo a hodnotu akcie: - právo hlasovat na valné hromadě - právo na výplatu dividendy - právo na likvidačním zůstatku Akcie na majitele jméno majitele není na akcií napsáno a pokud zde není uvedeno jméno vlastníka, práva z ní čerpá ten, kdo je držitelem akcie. Převádí se předáním. Akcie na jméno akcie na jméno osob lze předat pouze se souhlasem představenstva, v některých případech se souhlasem valné hromady, nemusí vždy znít pouze na jedno jméno, ale i na několik. Akcionář - neručí za závazky společnosti, může utrpět ztrátu při snížení hodnoty akcií.

4 Hodnota akcie nominální vytištěna na akcii tržní za kterou se prodává na trhu as cennými papíry nebo kupuje Akcie obsahuje: obchodní jméno a sídlo společnosti číselné označení a jmenovitou hodnotu označení, zda jde o akcii na majitele nebo na jméno výše ZK, počet akcií v době vydání akcie datum vydání a podpisy dvou členů představenstva oprávněných podepisovat se za společnost Druhy akcií: kmenové tvoří ZK společnosti, vydány při založení společnosti, nemají omezené právo hlasovat na HV prioritní s její koupí získáváme přednost ve vyplácení dividend, máme však omezené právo hlasovat. Společnost může vydat prioritní akcie pouze do výše 50% ZK společnosti Zatimní list: - je to cenný papír znějící na jméno se kterým jsou spojeny práva vyplývající z akcií. Nahrazuje akci až do doby jejího splacení. Orgány společnosti: Valná hromada je tvořena všemi na ní přítomnými akcionáři a je svolávána zpravidla způsobem ve lhůtách stanoveních v zákoně o stanovách. Řádná valná hromada se koná min. 1 rok.mimořádnou volnou hromadu svolává představenstvo nebo dozorčí rada Představenstvo: - je statutárním orgánem a. s.. členy představenstva volí a odvolává valná hromada z akcionářů a jiných osob. Funkční období nesmí přesáhnout 5 let, musí mít nejméně 3 člen, způsob rozhodování nejčastěji většinou všech hlasů. Dozorčí rada: - je orgánem společnosti s nejširší kontrolní působností. Doba působnosti dozorčí rady je max. 5 let. Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Založení ji může nejméně jedna osoba, nejvýše však 50 společníků. Společníky mohou být jak FO, tak PO, ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR. Před zápisem do OR musí být splaceno nejméně 30% peněžitých vkladů. ZK je předem stanovený, min. výše činí Kč, přičemž jeden společník musí vložit nejméně Kč. Pokud společnost zakládá pouze jeden zakladatel, musí být ke dni zápisu splaceno celý ZK. Do společnosti se může vložit i nepeněžitý vklad. Je oceněn znaleckým posudkem. Nejvyšší orgán je valná hromada: - schvaluje stanovy a jejich změny - rozhoduje o změně společenské smlouvy - o vyloučení společníka - rozhoduje o zrušení společnosti, jestliže to smlouva připouští - rozhoduje o rozdělení zisku

5 Kontrolní orgánem je dozorčí rada, která se vytváří nepovinně a která kontroluje roční uzávěrku a další doklady, dohlíží na činnost jednatelů. Statutární orgán: jednatel jedná za společnost s veřejností, státními orgány, dodavateli, bankou Zisk se rozděluje podle výše vkladu společníků a při zakládání je povinná tvorba rezervního fondu. DRUŽSTVO Charakteristika družstvo je založeno za účelem podnikání, soc. nebo jiných potřeb členy mohou být nejméně 2 práv. nebo 5 fyz. osob základní jmění nejméně ,-Kč členství - splacení členských vkladů členové družstva na ustavující členské schůzi - vypracují stanovy Členění družstev 1. Bytová 2. Zemědělská 3. Spotřební 4. Výrobní

6 Pracovní list: 1. Určete u každého bodu, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Příklad Fyzická osoba Právnická osoba ABB s. r. o. pan Novotný, majitel cestovní kanceláře Obchodní akademie živnost Milan Svoboda - nakladatelství Ministr zdravotnictví Preciosa a. s. 2. Doplňte do tabulky příslušné charakteristiky pro každou společnost. Charakteristika v. o. s. k. s. s. r. o. a. s. Způsob ručení Minimální vklad Rozdělování zisku Řídící orgány 3. U každé z následujících charakteristik určete o jaký druh obchodní společnosti se jedná. Charakteristika Je stanoven minimální vklad Druh společnosti Vklady lze volně prodávat Počet společníků je omezen Je stanoven minimální vklad celkem i vklad každého společníka Společníci ručí do výše svého vkladu Všichni společníci ručí osobním majetkem Někteří společníci ručí jen do výše svého vkladu

7 Zdroj: Zdroj: Ekonomika pro obchodní akademie, Petr Klínský, Ing. Otto Münch Ekonomika cvičebnice, podnikové činnosti, Petr Klínský, Ing. Otto Münch Eriko nakladatelství, s. r. o., 2008

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně:

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: Právní formy organizací Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: státní organizace (státní podniky): státní hospodářské organizace státní rozpočtové organizace (např. škola, policie,

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úplné znění stanov akciové společnosti SNĚŽNÍK, a.s. ke dni 4.9.2014, založené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. jednorázově, zakladatelskou smlouvou. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek

Více

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Návrh nového znění stanov společnosti společnosti e Flow a.s.,se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 795/40, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 247 29 973, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s.

Článek 2 - Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Renewall a. s. STANOVY VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI DLE 2 ZÁKONA 134/2013 O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A O ZMĚNÁCH DALŠÍCH ZÁKONŮ. PŘIJATÉ ZMĚNY ZNĚNÍ

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 0 4 Edice Úãetnictví a danû

Více