Výroční zpráva o činnosti základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy"

Transkript

1 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb. 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Sídlo: Slušovice, Školní 222, Slušovice Charakteristika školy: základní škola, 9. ročníků, škola je právním subjektem od 1. ledna 1994, IČO: , datum zřízení/založení/ školy 1. září 1933, datum zařazení do sítě , č.j.-1204/2, poslední aktualizace , č.j.4 867/ , IZO , základní škola má kapacitu 600 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 130 dětí, školní jídelna s kapacitou 600 strávníků Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školu 466 žáků (k ), školní družinu 128 dětí a ve školní jídelně se stravovalo 458 žáků. Počet tříd Počet Počet žáků na Přepočtený počet Počet žáků /skupin žáků třídu /skupinu ped.prac. /prac.šj na ped.úvazek 1. stupeň ,5 11,0 21,5 2. stupeň ,4 16,5 16,78 Školní družina ,0 3,21 39,87 Školní klub* Mateřská škola Školní jídelna x 458 x 4,9 x jiné Zřizovatel školy:obec Slušovice, nám. Svobody 25, Slušovice Vedení školy: ředitel školy Mgr. Rostislav Šarman (pověřen řízením) od , zástupce ředitele: Mgr. Marek Dlabaja Kontaktní údaje: telefon, fax , mail webové stánkywww.zsslusovice.cz Školská rada: V květnu 2005 byla zřízena Školská rada, která pokračuje ve své činnosti vyplývající ze zákona 561/2004 Sb./Školský zákon/. Školská rada je tříčlenná. Volby do rady probíhají v termínech určených Školským zákonem. Členy školské rady jsou Marek Dlabaja za pedagogické pracovníky, Marcela Vinklárková za rodičovskou veřejnost a Jindřich Elšík za zřizovatele. Při škole pracuje Klub rodičů, který byl založen 1. září Od 1. září 1998 pracuje ve škole také Rada školy tvořená zástupci žáků od 5. do 9. ročníku. Připomínek a postřehů zástupců tříd využívá vedení školy v jejím řízení.

2 2 Vzdělávací program školy vzdělávací program č.j.mšmt, ŠKOLA školní rok 2011/2012 SLUŠOVICE v ročnících počet žáků ŠVP 150/ V letošním školním roce byla nabídka volitelných a nepovinných předmětů následující: Nepovinný předmět byl jeden náboženství. Volitelné předměty v 6. ročníku dva domácí nauka, zeměpisná praktika, v 7. a 8. ročníku šest německý jazyk, domácnost, praktika z informatiky, výtvarné činnosti, konverzace z jazyka anglického a sportovní hry. V 9. ročníku šest - fyzikální praktika, praktika z informatiky, konverzace z jazyka anglického, německý jazyk, cvičení z matematiky a etická výchova. 2. Personální zabezpečení Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 33 30,7 Externí pracovníci - - Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 : Ped. pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. praxe poř. číslo funkce obor, aprobace 1 učitel, ředitel 1,0 VŠ, 6.-9.r., Z-D 12 2 učitel, zástupce řed., 1,0 VŠ, 6.-9.r., R-Vv/JA/ 22 3 učitelka 1,0 VŠ, Jč - Rv 3 4 učitelka 1,0 VŠ 1.-5.r učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. + Aj 17 6 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r učitelka 1,0 VŠ,1.-5.r učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. +Vv učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r učitelka 1,0 VŠ, 1. 5.r učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Ch-Př učitelka 0,55 SŠ, Aj cert. 4

3 3 16 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., JA - Př 1 17 učitelka 1,0 VŠ,6.-9.r., Jč - Tv 2 18 učitelka 0,82 VŠ, 6.-9.r., Jč-D/JN/ učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Z učitelka 1,0 SZTŠ, vychovatelství/vv/ 9 21 učitelka,výchov. por. 1,0 VŠ, 6.-9.r.,M-Ov/JA/ učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., Fy-Tp učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Aj 2 24 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Fy-Inf učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Ov 7 26 učitelka 0,68 VŠ, 6.-9.r., Jć-Ov učitelka 1,0 VŠ, r.,JČ-Rv 5 28 vychovatelka, ved. ŠD 1,0 SOŠ, vychovatelství vychovatelka 0,71 SOŠ, vychovatelství 5 30 vychovatelka 0,71 SOŠ, vychovatelství vychovatelka 0,79 SOŠ, vychovatelství učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Tv-Ov 1 33 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Z- OV 3 34 učitel 0,45 VŠ, 6.-9.r.,M 43 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věková struktura pedagogického sboru je průměrná / průměrný věk 44,7 let /. Kvalifikace je na velmi dobré úrovni. V tomto školním roce jsme vyučovali Hv a částečně Vv na 2. stupni nekvalifikovaně. Nekvalifikovaně probíhala také výuka anglického jazyka od začátku kalendářního roku v devíti hodinách. Je ale nutno dodat, že výuka v těchto předmětech byla na výborné úrovni. V jiných předmětech výuka probíhala kvalifikovaně. Složitější situace je však s aprobovaností pedagogů vyučujících cizí jazyky. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 14 13,35 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1 ekonomka 1,0 ÚSO 2 domovník, topič 1,0 0,5 SOU

4 4 3 uklizečka 0,79 SOŠ 4 uklizečka 1,0 OU 5 uklizečka 0,79 OU 6 uklizečka 1,0 OU 7 uklizečka 0,79 OU 8 uklizečka 0,79 OU 9 uklizečka 0,79 OU 10 ved. škol. kuchyně 1,0 SOŠ 11 ved. kuchařka 1,0 OU 12 kuchařka 1,0 OU 13 pom. kuchařka 1,0 OU 14 pom. kuchařka 0,9 OU 3. Zápis a přijímací řízení a údaje o vzdělávání žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012 : Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí Nastoupí do 2011 o odklad 1. třídy o odklad 1. třídy Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 : Gymnázium SPŠ, OA SŠ (maturita) SŠ (bez maturity) SOŠ 8 leté 6 leté 4 leté přijatí přijatí přijatí přijatí přijatí přijatí přijatí Žáci měli možnost podat 1 nebo 2 přihlášky ke studiu. Na 8 letá gymnázia bylo podáno 7 přihlášek, na 4 letá gymnázia 19 přihlášek, na SPŠ a OA 36 přihlášek, na SŠ (maturita) 25 přihlášek, na SOŠ a SŠ (učební obory bylo podáno 14 přihlášek.

5 5 4. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Údaje o integrovaných žácích - žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/2012 Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 9. 1 Zrakové postižení - - S vadami řeči 6. 1 Tělesné postižení 1. 1 S kombinací postižení 6. 1 S vývojovými poruchami učení Rodiče dětí s vadou řeči měli možnost navštěvovat logopedickou poradnu ve Zlíně nebo v Otrokovicích. V tomto školním roce jsme žákům nabídli logopedický kroužek pod vedením paní učitelky na prvním stupni. Pracovníci KPPP navštěvují školu alespoň jedenkrát ročně. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2011/2012 : Počty účastníků : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Krajská kolo Celostátní kolo Zeměpisná olympiáda EURORÉBUS Dějepisná olympiáda Olympiáda v JČ Pythagoriáda Matematická olympiáda

6 6 Klokan matem. soutěž Klokánek-matem.soutěž Olympiáda ve Fy Archimediáda Výtvarné soutěže Sportovní soutěže Recitační soutěže Pěvecká soutěž Soutěž v JA Biologická olympiáda Eko olympiáda Chemická olympiáda Přírodovědné soutěže Internetová soutěž Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném působení Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství zajišťuje učitelka s pověřením ředitele školy i se stanovenou pracovní náplní. K výkonu své funkce má předpoklady, dva semestry studia v daném oboru. V letošním školním roce dokončila kurz se zaměřením na Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. Výchovná poradkyně má dlouholetou pedagogickou praxi. V letošním školním roce došlo k personální změně v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Současná preventistka zaujala místo po paní učitelce, která odešla z naší školy na mateřskou dovolenou. Spolupráce mezi výchovnou poradkyní a metodikem prevence je na velmi dobré úrovni. Výsledky prevence sociálně-patologických jevů byly velmi dobré. Letos máme dva žáky, kteří měli v této oblasti výchovy problém, situace se s rodiči řešila a sleduje se. Spoluprací s různými středisky provádíme přednášky pro naše žáky v této velmi důležité oblasti výchovy dětí. Obě dvě tyto oblasti výchovy a vzdělávání jsou podrobně zachyceny v evaluačních zprávách za školní rok, které jsou k nahlédnutí u ředitele školy. V letošním školním roce bylo uděleno celkem 80 pochval 80 žákům školy. Pochvaly byly uděleny třídními učiteli za vzornou reprezentaci školy, výborné výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu, vzornou a obětavou práci pro školu a třídu. Napomenutí a důtky třídního učitele byly uděleny 39 žákům školy (2. pololetí školního roku 2011/2012): ŘD 8 žáků, 2. stupeň z chování 1 žák, 3. stupeň z chování 0 žáků. Důvodem napomenutí a důtek, a

7 snížených stupňů z chování byla nepořádnost při přípravě na vyučování, nekázeň ve vyučovacích hodinách, nevhodné chování ve vyučování a o přestávkách 7 Snížené stupně z chování na konci školního roku 2011/2012 Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 1 0,2 3 neuspokojivé - - Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012 : Počet 1. pololetí - 2. pololetí 5 za školní rok 5 Počtu 5 neomluvených hodin dosáhly 2 žákyně školy. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V letošním školním roce se zúčastnilo 16 pedagogických pracovníků kurzu Zpracování sad digitálních učebních materiálů, 6 pracovníků pak kurzu Školení na tvorbu DUM Microsoft office. Toto vzdělávání bylo financováno v rámci projektu EU peníze školám. K dalšímu vzdělávání patřilo absolvování následujících kurzů a školení: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Profesní průprava zástupců ředitelů, Zimní motivy a Vánoce, Na hřišti, na vodě, EU peníze školám seminář pro příjemce, Interaktivní učebnice na 1. stupni, Zdravotnický kurz, Aktuální informace o změnách v regionálním školství, Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I., Studium pro koordinátory ŠVP, Prevence úrazů výukou pádové techniky. Přehledné informace jsou k nahlédnutí v Plánu DVPP. Celkové finanční náklady na DVPP byly ,- Kč. V následujících letech budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění nových metod a forem práce ve vyučování, i v příštím roce budeme proškolovat pedagogy v oblasti ICT. V letošním školním roce nebyl žádný pedagogický pracovník zapojen do systému celoživotního vzdělávání. 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2011/2012 jsme evidovali 423 přihlášek žáků naší školy /prvního i druhého stupně/ do 25 různých zájmových kroužků, které pro ně připravili a pravidelně vedli pedagogičtí pracovníci školy. Kroužky které nabídla naše škola žákům ve školním roce 2011/2012:

8 8 Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2011/ stupeň Název kroužku Třída, ročník Den Od - do Keramika 5.B Úterý 12:30 14:00 Sportovní 1.ABC Pátek 11:30 12:15 Florbal 4.AB Čtvrtek 12:15 13:05 Výtvarný 4.B Pondělí 1x za 14 dní 12:30 14:00 Výtvarný 1.AB Čtvrtek, 1x za 14 dní 11:30 13:00 Výtvarný 1.AC Čtvrtek, 1x za 14 dní 11:30 13:00 Angličtina 1.AB Pondělí 11:30 12:15 Angličtina 1.C Středa 11:30 12:15 Angličtina 1.AC Středa 12:15 13:00 Střelecký roč. Pondělí 12:30 13:30 Keramika 2.B Pondělí, 1x za 14 dní 11:45 13:15 Keramika 3.B Středa, 1x za 14 dní 12:30 14:00 Keramika 4.AB Čtvrtek, 1x za 14 dní 12:30 14:00 Angličtina 2.A Středa 11:25 11:50 Angličtina 2.B Středa 11:50 12:15 Dyslektický roč. Středa 12:35 13:20 Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2011/ stupeň Název kroužku Třída, ročník Den Od - do Florbal ročník Úterý 13:35 14:30 Florbal ročník Pondělí 13:35 14:30 Český jazyk 9. ročník Pondělí 13:30 14:45 Chemický 9. ročník Středa 13:35 14:35 Keramika ročník Pondělí 13:30 14:45 Stolní tenis ročník Pátek 13:30 14:25 Kopaná ročník Pátek 13:35 14:30 Zdravotnický ročník Pondělí 13:35 14:15 Posilovací bodystyling ročník Středa 13:35 14:35

9 Bodystyling 2. st. Zdravotnický 2. st. Kopaná 2. st. Stolní tenis 2. st. Keramika 2. st. Chemický 2. st. Český jazyk 2. st. Florbal II 2. st. Florbal I 2. st. Logopedie 1. st. Dyslektický 1. st. Keramika III. 1. st. Keramika II 1. st. Keramika I 1. st. Střelecký Angličtina V 1. st. Angličtina IV 1. st. Angličtina III 1. st. Angličtina II 1. st. Angličtina I 1. st. Výtvarný III 1. st. Výtvarný II 1. st. Výtvarný I 1. st. Florbal 1. st. Sportovní 1. st. Keramika 1. st Počty žáků v kroužcích Jedna naše žákyně získala Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti za období duben duben Naši žáci dosáhli také výborných výsledků v různých soutěžích a olympiádách. Mezi největší patří účast v celostátním kole soutěže Eurorebus. Finálové části v Praze se účastnilo celkem 13 žáků naší školy. Dále to byla účast v krajském kole dějepisné olympiády, krajském kole ve florbale dívek. Výborných úspěchů jsme dosáhli v zeměpisné olympiádě, sportovních soutěžích a v soutěžích v anglickém jazyce. Naši žáci se zapojili do akce Kampaň primáti, kdy část akce probíhala v naší škole (sběr mobilních telefonů určených k recyklaci) a celý projekt byl završen v areálu ZOO Lešná. V letošním roce jsme uskutečnili řadu projektových vyučování. Na 1. stupni to bylo v předvánočním období Vánoční ladění jehož součástí bylo rozsvícení vánočního stromku, Andělská škola a s Čerty nejsou žerty. Dále to pak byly projekty Vyučování naruby, Strašidelná škola a Hallowen / /. Dále to byl pak Masopust a Pravěk. Na 2. stupni to byly projekty Vánoční show s divadlem Mrazík, Den s IZS a Olympijské hry Londýn. Foto z projektu Masopust, foto Pavel Šavara,

10 10 Naše škola velmi dobře spolupracuje s Městským úřadem ve Slušovicích, s rodičovskou veřejností /prostřednictvím Klubu rodičů/, Krajským referátem školství a mládeže ve Zlíně a také s podnikatelskými subjekty ve Slušovicích a jejich blízkém okolí. 8. Inspekční a kontrolní činnost Ve školním roce 2011/2012 Česká školní inspekce neprovedla žádnou inspekci. Kontrolní činnost v tomto školním roce proběhla od Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dne , kdy předmětem kontroly se stal státní zdravotní dozor zaměřený na plnění povinností dle zákona 258/2000 Sb., v platném znění a související vyhlášky č. 6/2003 Sb., vyhlášky 410/2005 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění. Vše bez požadavků na odstranění nedostatků. 9. Hospodaření školy a) příjmy Hospodářský rok: 2011 Celkové příjmy ( tis. Kč) od státu ( referátu školství) od obce od zletilých žáků, rodičů,zákonných zástupců - z toho příspěvek za vzdělání ( ZUŠ) 4. z hospodářské činnosti ostatní z EU 639 b) výdaje Hospodářský rok: 2011 Celkové výdaje ( tis. Kč ) investiční výdaje - 2. neinvestiční výdaje z

11 Mzdové podmínky pracovníků školy ( v Kč ) Průměrný měsíční Průměrný měsíční Průměrná měsíční Průměrná měsíční plat plat nenároková složka nenároková složka pedagogických pracovníků ostatních pracovníků platu pedagogů platu ostatních pracovníků Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok Informace o kontrolách hospodaření Č.j. protokolu o kontrole Kontrolu provedl r Krajský úřad odbor školství Nejvyšší kontrolní úřad Jiný kontrolní orgán VZP kontrola plateb pojistného ( ) Z hlediska materiálně-technických podmínek jsme se v tomto školním roce zaměřili na výměnu osvětlení v nové budově školy, v rámci výměny osvětlení došlo k rekonstrukci elektroinstalace a vymalování učeben a chodeb na druhém stupni základní školy. Dále jsme realizovali drobné opravy jako opravu elektrorozvodnice a výměnu elektroměru, opravy židlí v nové budově školy, opravu podlahy v učebně výtvarné výchovy aj. 10. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů a projektů V tomto školním roce proběhlo mapování situace ohledně zapojení se do partnerského projektu Commenius. Prostřednictvím aplikace etwinning byli vyhledáni partneři. Do daného projektu jsme se nezapojili, do budoucna se ale zapojení do tohoto mezinárodního projektu nevzdáváme.

12 12 Naše škola již dvakrát zažádala v předchozích letech, na základě výzvy Zlínského kraje, o finanční podporu z OP VK na grantový projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji. Dvakrát neúspěšně i přes doplňování a rozšiřování projektové žádosti. Od července 2011 se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám. Celkově bude ZŠ Slušovice čerpat z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částku Kč. Projekt poběží do konce kalendářního roku Název projektu je Zkvalitnění ICT ve slušovské škole. Projekt je zaměřen na šablonu III.2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Část těchto finančních prostředků byla investována na rozšíření interaktivity v naší škole. Rozšířil se počet interaktivních tabulí na naší škole (6 nových interaktivních tabulí s počítačovým a softwarovým vybavením). Byly pořízeny interaktivní tabule do několika tříd na prvním a druhém stupni, pomůcky na zkvalitnění výuky jako např. vizualizéry, výukový software nebo interaktivní učebnice pro žáky. Další část získaných prostředků připadla na proškolení pedagogů v oblasti práce s digitálními technologiemi a vytváření nových výukových materiálů. První monitorovací zpráva za období červenec prosinec 2011 byla odeslána a po několikaměsíčním čekání schválena, vše v pořádku. Druhá monitorovací zpráva byla odeslána v červenci 2012 za další půlroční období. Září 2012 bude také rozhodujícím datem pro sdělení výsledku dvou projektových žádostí, do kterých se naše škola zapojila. V dubnu jsme podali žádost projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad. U dalšího projektu s názvem Rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím environmentální výchovy zaměřené na pracovní činnosti a pohybové aktivity v přírodě na ZŠ Fryšták, Slušovice a Trnava vystupujeme jako partneři. 11. Závěr výroční zprávy Závěrem lze říci, že školní rok 2011/2012 byl úspěšný v různých oblastech činností. Výsledky v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu jsou na výborné úrovni. Důkazem toho jsou zejména pestrá projektová vyučování, která proběhla na prvním i druhém stupni základní školy. Ty byly následně prezentovány na veřejnosti. Uspěli jsme také v testování žáků 5. a 9. ročníku. Nadprůměrných výsledků jsme dosáhli v 5. i 9. ročníku v matematice i českém jazyce (vždy v základní i těžší variantě), taktéž v angličtině v základní variantě. Výborných výsledků jsme dosáhli také v oblasti zájmových činností. Zaváděním výuky podle ŠVP využíváme stále více nové metody a formy práce, které přispívají k lepším výsledkům ve výchovně vzdělávacím procesu. Dosáhli jsme celé řady úspěchů na poli sportovních soutěží, soutěží zeměpisných, přírodopisných, dějepisných, v jazyku anglickém aj. Zapojili jsme se také do získávání finančních prostředků z operačních fondů EU vyhlašovaných Zlínským krajem. Pokračujeme v projektu EU peníze školám, kde jsme obstáli v prvním monitorovacím období. Usilujeme o získání dalších dotačních titulů, provedli jsme rekonstrukci elektroinstalace a výměnu osvětlení v nové budově školy.

13 13 Datum zpracování zprávy : září 2012 Datum projednání na poradě pracovníků školy : září 2012 Podpis ředitele a razítko školy:

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

výroční zpráva o činnosti školy

výroční zpráva o činnosti školy výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více