=:= Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů. Program jednání: Praha, 2. července 20 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "=:= Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů. Program jednání: Praha, 2. července 20 15"

Transkript

1 =:= Čj.: USTR 1-6/201 5 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne ústav pro studium totalitních režimů Praha, 2. července Počet l i s t ů : 9 Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Datum a místo zase dá ní: , hod., Hrad Litom ěři c e Rada Ústav u: Zden ěk Eduard Stehlík Bárta, Emilie Benešová, Jan Bureš, Lukáš Jelínek, Michal Uhl, Ústav pro studium totalitních rež i mů : Zdeněk Hazdra, Ondřej M atějka, Jakub Stránský, Michael Pelíšek Archiv bezp ečno s tních složek: S vět lana P táčníko vá Omluven i: N a děžda Kavalírová Zá pis vyhotovila: Jana Klimová Program jednání: I. Schválení programu 2. Verífikace z á p is ů z 5. jednání 3. Kontrola ú kol ů 4. S m ě rn ice o dígitalizaci 5. S mě rn i ce o nákupu 6. Koncepce dlouhodobého v ě de c ké h o rozvoje ÚST R 7. Náv rh roz počt u na ro k R ů z n é P řed sedkyn ě Rady Ústavu E. Benešová zahájila v hod. 6. jednání Rady ÚSTR v roce 2015 a dle č l. 5, odst. 5 Jednacího řádu dala hlasovat o přít omno s ti J. Stránského, který se změno u názvu své funkce ztratil automatický pří st u p k jednání Rady ÚSTR. Zdůra zníl a v této souvislosti, že přítomno st ředite l e OPD, který má na starosti rozpoče t instituce, je z její ho pohledu dů lež i tá, a proto navrhne v rámci bodu 8 R ůzn é zm ěnu Jednacího řád u v tomto smyslu.

2 Zápis z 6. jednání Rady Ústa\u ze dne Hlasování: 6 pro (j e dn o m y s ln ě) Ad 1) Schválení programu E. Benešová pře če t l a navržen y program a vyzvala p řítomn é, aby se k n ěmu vyj ádři li. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné při pomínky, dala o p řed l o ž eném programu hlaso vat. Usnesení: Program by l schvá len v navrženém zn ění Hlasování: 6 pro (je d n om y s l n ě) Ad 2) Verifikace z á p is ů z 5. jednání Rady E. Benešová vyzvala č l eny Rady k vyj ád ře n í p ři pom ínek k zápisu z ve řej n é čá s t i 5. jednání. E. Stehlík požádal, aby bylo do zápisu d opln ěno, že se jednání z úč as t n i l od hod. Usnesení: Rada Ústavu schva luje zá pís z veře j né č á s t i 5. jed nání Ra dy ÚST R v roce s tím, že za pisovatelka doplní příchod E. Ste hlíka na jednání. Hlasování: 5 pro, I se zdržel E. Benešová dále vyzvala č l en y Rady k vyjá d ře n i p řipom ín e k k zápisu z n e v eřejn é čá st i 5. jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo ze č l e n ů Rad y ÚSTR n em ěl k zápisu d od ate čn é při pom ínky, dala před sedk yn ě hlasovat o jeho schv álení. Usnesení: Ra da Ústav u schvaluje zápís z neveřej n é č ás t i 5. jednání Rady ÚST R v ruce 2015 v před l oženém z ně ní. Hlasování: 5 pro, I se zdržel Ad 3) Kontrola úkoll. R ad ě Ústavu byl předl o ž en p řeh le d zadaných ú k o l ů a jejich p l n ěn í : >- V polovin ě roku p ř edložit R ad ě p ř ehled, jak pokračuj e plnění Plánu č i n n ost i, a informovat o p ř ípadn ých z mě nác h R a d ě byl p ř edl o ž e n revidovaný Plán či n n os t i, revidovaný Edi ční plán a d ů v od o v á zpráva s popsaným i z měn am i. E. Benešová p ř ipomn ě la, že č lenové Rad y ÚS TR požádali vede ní Ústavu o p ře dl o ž e n í revize Plán u č i n n os t í a Edi čn ího plánu, aby i veřej n os t mohl a být vča s info rmov ána o případ nýc h změnách. O. Ma tějk a s dě l i l, že revize obou pl á n ů j e p ředk l ád ána historicky po prvé, dal proto k úvaze, j ak má fin ální do kume nt vypadat po ťo nnáln í st ránce. Buď je možné z veřej n it na 2

3 Zápis z 6. jednání Rady Ústa\u ze dne webových stránkách celistvý aktu alizovan ý do kument spolu s d ů vod o vo u zprávou, která popi še a vysvě t lí j ednotlivé změny (tento postup O. Mat ějk a prozatím pro jedn ání Rady zvolil), nebo je možno zve řej n i t dokum ent, v kterém budou z m ěny vyz na č e ny p římo. N á s l e d n ě O. M a těj ka popsal jednotlívé z m ě ny, krátce je z d ůvo d ni l a o d po vě dě l na dop l ňuj i ci dotazy č le n ů Rady ÚSTR. R o vn ě ž p řed s ta v il n o v ě zavedené proj ekty. E. Benešová pochv álila nové projekty a d op o ru či l a zamyslet se nad tím, jak naložit se starými projekty, které e víd entn ě n e sp ějí ke zdárnému konci. O. M atějk a vysvě t l i l někt eré pra co vn ě-prá vní souvislostí této prob lem atíky a uvedl, že po prvním čt v rt l e t n í m hodnocení j iž bylo v něk t e rýc h případech p ři kro če no k prvním varovným p o s ti h ů m. Ce l k o vě se však vedení ÚSTR staví k problematice spíše tak, že ro zdě l a n é projekty je dobré pokud možno dokon čit. E. Stehlík souhlasíl s E. Benešovou, že v ně kterých přip ad ech je lepší projekt zastavit. E. Benešová upozom ila, že plánované výs tupy p roj ekt ů ča s to nej sou ve sh o dě s před lo žen ým E di č n í m plánem. Doporu čila tedy, aby u v ýs t u p ů byl použí ván term ín " odevzdání rukopisu", n eb oť v případ ě, že je zde uvedeno "vydání publikace", ve řej nos t nu t n ě musí o č ek á vat její vydání v daném roce, což ča s to není z r ed a k ční c h d ů v od ů možné. O. Matějka p řij al připom ínku a p ři s l íb i l, že na pří št ě se budo u pou žívat přesn ěj š í form ulace. N ás led n ě popsal zm ě ny v Ed i č ním plánu, ke kterým došlo po posledním zasedání E d ič n í rady. M. Uhl se otázal, zda všechny monografie procházej í recenzním ř í z ením. O. Ma t ějka v ysvě t l i l, že každá publ íkace j e o p a třena d věma recenzn ím í posudky. Nedávno byla poprvé na z á k la d ě negativníh o posudku publikace odmítnuta. V s o u č a s n é d ob ě má ÚSTR více nabíd ek, než j e schopen z kapac itních d ů vo d ů vydat. V připad ě negat ivní recen ze se dan á publikace automatícky pře sun e na konec p o řa dn íku a autor je ínformován, že vydání není v dohledné dob ě reálné, tudíž je mu do po ru če no obrátit se na jíného vydavatele. Interní publíkace však tr adi čn ě mají kladné recenzní posudky, m a xi m ál n ě je d op oru č en o d í l čí dop racování. L. Jelínek se otázal, zda se m ů ž e stát, že n ěkt eré publikace zahm uté v Ed i č ním plánu neprojdou rece nzním ří z e n i m a z toho d ů vodu se nevydají. O. Matějka sd ě li l, že do plánu j sou zahmovány pub líkace buď až po recenznim řízení, nebo v p ří p a d ě, že kladné rece nze lze d ů v odn ě o čeká v a t. V n i t řn í mechanismu s by m ěl být schopen zachytít nedo statečn ě dopraco vanou íntern í publikací v ýrazn ě dří v než pří před l ožení k rece nznímu ří z e n i. M. Uhl se otázal, zda došlo ke zvýšení poč tu externích p ř i sp ě vat e l ů do Securitas Imperii. O. Ma t ějk a informoval přítomn é, že v s o u č a s no s ti je redak čn í rada č as o p í s u č lá nk y nucena odmítat, n eb oť je zde s k u teč ně velký p ře t la k. Pro intemí z amě s t na n c e není v ů be c snadné se do vydání dostat. Z. Hazdra doplnil, že zam ě s t n a nc i jsou moti vov áni, aby publi kovali i v mímoú stavních odbomých ča s opí s ec h. E. Benešová doporu čí l a, aby byly č lánk y posuzován y pouze na zák l ad ě kvality, níkoliv dle toho, zda se jedná o intemího č i exte mího autora. Nás le d ně E. Benešová upozomila, že ve dvou p říp ade ch je u publ ikace v E d ičn ím plánu uvedeno datum odevzdání s rokem O. M at ějka při s l íbi l, že situaci p ro v ě ř í, ni cm én ě p r a v d ěp od obn ě se jedn á o chybu, kterou s am ozřej mě obratem opraví. E. Benešová o z nač í la před l ožen ý dokument za nep ř e hl ed n ý, neb oť není patrn é, které publ ikace z revidované verze byly v yřazeny. L. Jelínek d o p o ru č il, aby každá publí kace byla o zn ače n a specifickým kódem, z kterého by bylo j a s n ě patmé, pokud n ě kt erá p ů v odn ě pláno vaná publíkace z E dí čn íh o plánu v rámcí revize bude vyřazena. Záro veň se přim l ou va l za to, aby na webov ých stránkách byl uve řejněn plán s j a sn ě patm ýmí revízemi. 3

4 Zápis z 6. jednání Rady Ústavu ze dne O. M a t ěj k a navrhl, že na webo vých strán ká ch m ůž e být platný Plán č i n no st i a revizn i dokument s při sl u š n ými odkazy. J. Bureš do poru či l, aby pro p otř e b y Rady bylo vždy pracováno s jedním dokumentem, upravovaným formou revizí a k om ent á řů. M. Uhl připomn ěl, že novely se vždy p řed kl ád aj í ve dvou form ách - v revidované form ě se škrty a v č is to pis u. O. M a t ějk a shrnul disku zi kon statováním, že pro po tře b y jednáni bude R ad ě n ap ří št ě předk l ád án a verze s revizemi a z á roveň č isto p i s s d ů vo dovou zprávou s odkazy, který bude ná sl edně k di spozici veřej no sti na web ových strá nkác h. Us nesen í: Rada Ústavu bere na vě d o mí revizi Plánu č i n n os t i Ústavu a zej ména Edičniho plánu na rok a ukládá řed iteli Ústavu, aby byly uveden é z rn ě ny publikovány na webu Ús tavu. Hlaso váni : 6 pro (j e dn omy s l n ě ) Ad 4) S mě rn i ce o digitalizaci E. Benešová požádala J. Stránského o shrnutí dů vo do vé zprávy. J. Stránský sdě l i l, že poté, co vznikla digitalizace i v Archivu, nová smcrm ce v rámci ko ordinace kopíruj e praxi v ABS a up ravuj e ji pro p otřeb y ÚSTR. Zej ména byla zavedena ko ntrola d i git al i z át ů oproti originá lu. Na rozdíl od minulé praxe není metodika s o u č á s t í p řed lo žen é s měrn i c e, ale bude vy dá na zv láš ť, ab y se mo hla snad něj i m ěnit, aniž by b ylo nutné mě n it celo u s mě rn ic i. E. Ben ešová s dě l i l a, že p ř i p om í n k y zaslala pí semn ě a doufá, že k nim bude při h l é d n u to. Zej ména upozorn ila na n ěk te ré termino logick é n e př e sno sti. P ř e d e v š ím j í př i šl o zvláštní, ab y re sta urát oři do poru čo va l i metodu digitalizace: tu byla m ěl a na zá k la d ě jeji ch do p oručeni urč it vedo ucí d igitalizace. J. Strán ský za připom í nk y poděko va l. Samo zřejm č souhlas í, že o m etodě d igitali zace nero zhoduj i re staurá toři. Chápe, že formul ace b yla v této pasáži n e p ře sn á a př i s líb i l zlepše ní tak, ab y ustano vení nešlo vykládat více z působy. E. Benešová ro v n ě ž pro hlá sila, že sys tém ko ntrol se j í jevi jako h odn ě m ěkk ý. Ro vn ě ž upozornila na po užívání term ínu " p ř' evz a té dokumenty". N a př. v p ř íp ad ě Rad ia Vat ikán se jedná spíše o dokumenty z a půjč e né. Usnesen i: Rada Ústavu projednala na sv ém jednáni dne S mě r n i c i o digitalizaci. Hlasování : 6 pro (je d nomy s l ně) Ad 5) Smě rn ice o nákupu J. Stránský s d ě l i l, že s m ěm i c e zavád í do procesu nákupu novou logiku. Problematika je ob sáhle ře šena zákonem a smě rn i c e se jej n o v ě snaží neopi sovat, pouze tedy dop l ň uj e to, co zákon nestanovuj e. Me todika t voří rovněž - jako v předchozim p řípad ě - samos tatný do kument, kte rý j e no vě tvo řen formo u schém at. Pro každý typ nák upu je stanov en j iný admin istrativní proces. Sm ěrn i ce se věnuje před evším zakázkám mal ého rozsahu. M. Uhl se ot ázal, z jakého důvodu se v návrhu snižuje hrani ce z 50 tisíc na 20 tisíc. 4

5 Zápis z 6. jednáni Rady Ustanl ze dne J. Stránsk ý vys vě t l i l, že v so uč a s n os t i j sou stanoveny 3 ceno vé hranice, tud íž 4 typ y administrace veř ej nýc h zakáze k. Zá ro v eľí je pro ces decentralizo ván mezi jednotlivé odbory a každý odbor má stanoveny hranice dle svých potřeb. Tuto pra xi před lo žená sm ě m ice měni. Proces bude centralízo ván v OPD a hraníce budou pouze 2. Tím se zjednoduší admínistrace zej ména v oblasti lt, pro osta tní odbo ry se n áro čno st troc hu zvýší (cca Y.í všech p ř ípad ů ). No vě nasta ven ý z p ůs ob adm inistrace vša k při sp ěj e ke zvýšení transparentnosti celé ho procesu. L. Jelínek se otáza l, zda s mě rn i c e p oč ít á s připra vo v anou novelou zákona o v e řej ný c h zakázkách. J. Stránsk ý sdě lí l, že s ohledem na novelu zá kona se s př ípra vou sm ě rn ic e ček a l o, nicméně její z m ě na byla natolik p otře bn á, že k ní vedení nakonec př i stoupílo. V připa dě, že smé rnice nebude ko nformn í s novelou zákona, bude muset být samo z řej m ě zm ěn ě na, nicméně tak, j ak je v s o u čas n o s t i novela zákona o v e řej n ýc h zakázkách pop isována, nem ě la by platnost p ředl o ž ené sm ě rn i ce ovlivnít. L. Jelínek se zeptal, jak se ÚSTR připravuje na budo ucí nutnost z v e řejň ov a t smlouvy. J. Strá nský v y s vě t li l, že v rámci p říp ra v y na zákon o transparentnosti OPD v s o uč a s n os t í ře š í zaj iš tě ní vhod nýc h techníck ých pro středků, které by napl nění zákona umo žnily. U sm luv, jej ichž z v e řej ně n i zákon vyžaduj e j iž nyní, ÚST R se zv e řej n ě n í m vždy čeká, zda vybraný dodavatel zač ne smluv ní podmínky plnít, a to zej mé na za ú č el em udr žení dobré vyjednávací pozice, pokud by m ě l být nakonec vybrán jíný dod avatel. N ás l e d ně jsou smlouvy zveřej něny na Tende nn arketu. M. Pelíšek doplnil, že větš i na sm luv je ji ž nyní o pa t řena ustano vením, že obsah neodpovídá obchodnímu taj emství, čím ž se ÚST R připra vuj e na povinnost z ve ř ej ň o va t smlouvy. Na základě do taz u Z. Bárty J. Stránský po psa l pr ů b ěh admi nistrace veřej n é zakázky : refe rent i p řiprav i pod klady, doručen é nab ídky vy hodnotí urč en á ko míse. D ří ve po dklad y p ři pravo va l y sekre tariáty, n i cm é n ě zej m. u vě tš í ch zakázek j e p ot řeba širš í vhled do prob lematiky, proto je nyní celá agenda s vě ře n a jednomu spec ialistovi na v eř ej né zakázky. Vel ké zakázky jsou ro vněž konzultovány me z irezo rtn ě. E. Benešová d op oru čil a změ n i t formulaci ve smě rn i c i ve smyslu, že zaměs t n a nc i dávaj í podklad y k veřejným za kázká m, níkoliv p ro v ád ějí administraci, neb o ť p ů vodn í formulace neodp ovídá popsanému mod elu. J. Stránský doplnil, že cílem je, aby z a měs t na n c i, kt e ří o nák upu rozhodují, více uvažovali o svých po tře b á c h a neodvolávalí se na referenty. Na tomto zák la dě J. Bureš navrhl ro vněž díl č í fo rmu l a čn í změn u v p ř edl o ž en é m návrhu smě rn ice. Usnesení: Rada Ústavu p rojednal a na svém j ednání dne S měrn ící o ná k upu. Hlasování: 6 pro (j e dn o m ysl n ě ) Ad 6) Koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje O. Mat ějk a před s ta vil před lo žené Teze věd eck ého zaměřen í ÚSTR a sdě l i l, že oproti naposled před lo žen é mu do kumentu došlo k č et ným formu l a č n ím, nikol i však strukturálním zm ě ná m. N ás l e d n ě s t ru č ně shrnul posledn í připom ínk y, které k dokumentu vznesla V ě d ecká rada. Zejmé na došlo k posunu úvodní č ás t i dokum entu, která již nadále neob hajuj e pozíci ÚSTR ve s p o le č n os t i, ale před e v š ím ko nstatuje, co ÚST R chce d ěl a t. Dále s d ě lí l, že č len ové Vědecké rad y p ř ed l o žen ý dokument po zapracování svých připom ín ek schv álili. M. Uhl poch válil pře d lo ž e n ý dokument a ot ázal se, zda vedení p o čít á s jeho zveřej ně ní m. 5

6 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne O. M a těj ka sd ě l i l, že dokum ent bude z ve řej n ěn na we bovýc h stránká ch. Zvažuj i se ro vn ě ž i jiné formy zveřej n ě n i. M. Uhl d o poruč i l, ab y byl dokumen t zve řej ně n a k t iv ně, nikoli v pouze vyvěš en í m na web ových stránkách J. Bureš rovněž uvítal formu l a čn í posuny v p řed ložen ém do kum entu. Vzhledem k významu materiálu však doporuč i l vrátit se k p ů vodnímu názvu Ko nce pce d louhodobého věd eck ého rozvoj e č i vědec kého zaměřen í ÚS TR. Nás l ed ně navrhl z p řesněn í formulace v úvod ni čá s t i, týkaj íci se p ří stup u k výzkum u. D oporu či l, aby byl výz kum expli c i tně vymezen obecným i pravidly v ěd ec k é práce, nikoliv hodnotovým rámc em, který urč uj e Ús tava. Následovala diskuze o konkrétní formulaci zm í n ěného odstavce. E. Stehlik d oporu č i l z měn i t po řadi výzkumných okruhů (p řevz et í moci - represe - odboj - p roměn y s p o l eč n os t i ) a o pa tř i t je odrážkam i, nikoli v č ís l ov á n í m, n e b o ť č í s lo vá n í vzbuzuje dojem řa z e n í dle d ů l e ž i to s t i, a č k o l i v okruhy jsou myšleny jako rovnocenné. Z p od n ětu L. Jelínka prob ě hl a diskuze o konkrétní p o d ob ě odstavce z am ě ře n éh o na vztah Ústav u k v ý k l a d ů m nacisti cké a komunistické diktatury. Podle O. M at ějk y má dek larovat, že úko lem ÚST R není petrifikace ust álených výk l a d ů minulosti a v í těz s t v í s o uč as né h o režimu, nýbrž snaha o lepší porozumě n í s o u č as n o s t i, které se s a m oz řej m ě musí hledat neustále znova a znova. E. Benešo vá vy hlás ila ve krátkou p ře s t á vku za úč e lem d o l ad ění di sk utovaných form ulací. /Piestá vka/ E. Benešová obnovila ve hod. jednáni. J. Bureš p řeč et l navržené fonn u la čn i z m ěn y, s kterými ostatní č leno vé Rady ÚST R vyjád ři l i souhlas. N ás le d n ě dala E. Benešová hlasovat o schválení Ko ncep ce v poupraveném z n ě n í. Usnesení: Rada Ústavu schvaluje Koncepc i v ě d e c k é h o z a měř e n i Ústav u pro stud ium totalitních rež imů. Hlasování : 6 pro (j ed n o m y s ln ě) Ad 7) Návrh r oz p očt u na ro k 2016 J. Stránský p ře dl o ž il R ad ě ÚST R nové pod klady, které vycházejí ze směmýc h č íse l, jež byly ÚSTR doru čen y v č e ra. Podle m e z i ro ční h o srovnání se ro z p o č et nebude sniž ov at. Vládn í návrh však p o č í tá s 3% r ů s tem p l atů, z čeho ž vyplývá, že v so uhrn u doj de ke snížení p ros t ředků na b ěžn é výdaje a investice. J. Stránský n i cm é n ě poznamenal, že ko nkrétní jedn ání s Ministerstvem financi teprve p ro b ěh n e. Z. Hazdra dop lnil, že Ministerstvo financí zatim ře š i lo v ě tš í ro zp o čto v é kapitoly, zatímco kap itoly velikosti ÚSTR a ABS dojdo u na řa d u v prů b ě h u léta. J. Stránský dodal, že útlum v mimomzdových p ro s t ř ed ci c h je poc i ť ová n již letos a je proto velm i dů l ež i té s M inisterstvem fin anci jednat. Priority vyj ednávání před lo ž i l v podkladech, detai ly se budou v budo ucnu z p ře s ň o va t. O. Ma t ějk a s d ě li l, že vedení ÚST R je rádo, že p ra v děp o d ob n ě udrži í p ří šti rok s o u čas ný p o če t tabulko vých míst, n icméně ji ž t řetí rok po s obě j sou Ústavu snižov ány pro s tředk y na b ě žn é výdaje. Abychom mohli d ě l at veškeré výstavy a konference, které chceme, je po třeba 6

7 Zápis z 6. jednáni Rady Úst,, u ze dne pro středk y navýšit. S amozřej mě nad ále bude probíhat snaha o získáváni pro st ředků z m i moroz p očtovýc h z d r oj ů, E. Benešová se otázala, z jakého d ů vo d u je položka na nákup s t ej n ě velká jako položka na cestovné. Z. Hazdr a vys vě t li l, že vedeni ÚST R se sna ží badatele podp orovat v poznáváni mezinárodního p ro s tře d i. Výsledky cest jsou reflektovány ve zprávách ze z a h ra n ič ní služebni cesty, které jsou zve řejň ová ny na webo vých stránkách. Kon krétní cesty z a m ěst nanc ů jsou obsaženy v Plánu z a h r a n i č n í c h služebních cest. Usnesení: Rada Ústavu p rojed nala na svém jednání dn e předlo ž ené podklady k ro zpočtu kapitol y 355 na rok Hlasování: 5 pro, I se zdržel Ad 8) R ů zné >- Žádostí d le zákona č, 106/1999 ss., č, j. USTR 421 /201 5 a USTR 434/201 5 E. Stehlík a J. Bureš upozomili na chyby v jedné z o d pov ě d i žadateli. M. Pelíšek po děko va l za u p o zoměni a p ř i slí b il, že žadateli zašle opravenou o d po včď. Usnesení: Rada Ústav u bere žá dosti podle info rm a čního zá kona č, j, UST R a UST R 434/2015 na věd omí. Hlasováni: 5 pro, I se zdržel >- Stížnost J. Ka louse na u dělen í v) tky z I , č. j. UST R 2-12/2015 E. Benešo vá kon statovala, že Rada není vhodným adre sátem této stížnosti, n eb o ť j í ne pří s l u š i zabývat se personálnimi ot ázkami. Doporu či la by tedy žadateli, aby se se svou stížností obrátil spíše na odborové organ izace, které mu mohou pomoci nebo z p ro s t ře d k o va t i právní pomoc. E. Stehlík souhlasil, že záležitost neni v kom petencích Rad y ÚSTR, n i c m én ě z d ů raz n i l, že dle pop isu J. Kalouse je toho n ázoru, že záležitos t nem ě l a být ře šen a vytýkacím dopisem. Vzhledem k tomu, že Rad a měla pro středn i c tvim dop isu možno st sezná mit se s problema tikou z poh ledu J. Kalouse, dala E. Benešová krátk ý prostor O. M a těj k ov i, aby vysvětl i l stanov isko vedeni ÚST R. Z d ů r az n i la však j e š tě jednou, že Rada ÚSTR nen í o p r áv ně n a být arb itrem praco vněprávniho sporu. O. Ma tějk a vysvě t l i l, že zaměs tnanc i byli s před stihem informov áni o podmínkách - i když ne ideálnich - zadávání v ý s le dk ů do data báze RIV, a to na n ěk o l ik a úrovnich. Nejprve byla záležitost prodiskutována s vedouc ími od d ě le n i, výsledky z této porady byly v písemné po do bě rozes lány všem zam ěs t nanc ům OVV. Ti pak absolvoval i samostatné školeni, j ak da tabázi obsluhovat. Pou ze j eden pra covnik se rozhodl instrukce nes plnit a veřej ně své rozho dnutí dekl aroval. N ás l edně byl na oso bnim poho voru požádán, aby úkol splnil. Vzhledem k tom u, že nadále pro hlašoval, že úko l nesplní, byl vedením upo zorn ě n, že v tako vém pr-í padě mu bude ud ěl en a výtka, což se také stalo. V této souvislosti O. Ma tějka upozornil, že by nebylo sprav edlivé vů č i osta tn im zam és t n a nc ů m, kteří svou povinnost splnili, kdyby zaměs tn a n ec, který o stent at i vně odmitá post up, doho dnu tý se všemi, z ůs t a l nepo stižen. Systém ro z ho d n ě nebyl ideá lni, ale vše m se t enn ino v ě vyšlo vs t ř i c. Pro pří ští rok se již databáze bud e n ap l ň o vat po stupn ě, proto by nem ě l o doc házet ke komplikacím. 7

8 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne Nás l e d ně p ro b ěhl a diskuze, zda Rada má vz ít stížnost J. Kalouse pouze na vědom í, či ve své o d po věd i d o p oru č it ob rátit se na odbo rové organizace. J. Bureš prohlásil, že souhlas í s postupem vedeni ÚST R, a nerad by tedy d oporuč ova l žadateli jak ýko li další postup. Usnesen í: Rada Ústavu bere na věd o mí stížn ost pana J. Ka louse, ko nstatuje, že do její kompetence nespadá ř eš e n í personálních otázek, a p o v ě ř uj e př e d sedkyni Rady zas l ání m odp o v ěd i s t ěž ov a te l i. Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel E. Benešo vá navrhla změnu č l. 5 odst. 5 Jed nacího řád u tak, aby jména fun kc í z am ě s t n a n c ů ÚST R, k teří jsou trvale p ři z v án i k jednání Rady ÚST R, odpo vídala z m ě n á m po vydání nového Orga ni za čního řádu ÚST R. Po n ě k ol ik a korekturách byl z m í n ěný odstavec navržen v tomto zněn í: J ednání Rady se ú ča stn i čl enové Rady, ředite l Ústavu, jeho nám ěstek, ř ed i te l od boru provozu a d igita lizace, ře d i te l kan c e lá ře Ústavu, ře d i te l ABS, řed i t e lem Ústavu po v ě ř en )' za pisova tel a pracovn ík u rč en ý pro práci s médii. Na probihajícím j ed nání R ady m ůž e kterýkoliv č le n Rady navrhnou t p ři zv á ní d al ších osob. Hlasování: 6 pro (jednom y s l n ě) E. Benešová ro v n ěž p ři p ornn ěl a, že v č e r a b yly R a d ě ÚST R d oru čen y další d v ě stížnosti. Vzhledem k tomu, že Rada nemě l a možn ost sc se záležitostí do s t a t ečn ě sez nám it, na vrhla, aby projednán í této korespon dence bylo odlo že no na pří š t í j ednání. Tento postup schv álíli ostatní č leno vé Rady ÚST R aklama cí. S. Pt á čn ík o v á informovala č leny Rad y o probíhaj ící a g e nd ě dle zákona Č Sb. a o předk ládán í archivál ií. S d ě l i l a, že posledn í dva m ě sí c e je A BS zam ě st nává n zvláštními do tazy z M inisterst va obran y. Pokud byla d ři ve zas lána žádos t o d op lnění, bylo Ar chivu s dě le n o, z jakého to je d ů vodu (nap ř. že byly ji nde doh ledány další inform ace), nyní je však ABS úkolován doh ledáním konkrélních archíválií, které pro p řip a d nejsou relevantní. P řitom p rá vě ABS j e zodpo věd ný za vypracov ání odborného stanoviska, které bude obsaho vat veškeré relevantní informa ce. V p ř í p ad ě, že c h těj í z amě s t n a nc i Mi nisterstva obra ny př ed l o ž i t da lší kon krétní archiválie, j sou j im sam o zřej mě k d ispozi ci badateln y v AB S. Dále upozorn ila, že ABS p o t řebuj e dostávat inform ace o p řípad n ém úmrtí žadateli't, aby se mohl p ře d n o s t n ě v ě n ov a t ž a d a t e l ům žij ícím. N á s l ed n ě s d ě l i l a, že v nedávné dob ě byl žadateli čá s teč ně omezen p ří s t up k souboru archiválií na z á k l a d ě 15. Jednalo se o spis K. Kec hra. Spis j e vě t š i nou p ří s t upn ý, pouze v p r-í pad ě n ěk t e rýc h pa sáží požád ala d iplomat ická mise USA p ro s t ře d n i c t v ím ÚZS l o z a č e rn ě n í. N i cmé n ě jeden zam ěs t n a n e c odboru III. odboje Mini sterstva obrany š í ří inform aci, že tyto začerněné pasáže sám zve řej n í. A BS ji ž na závažnost sítuace, i vzhledem k o d po vě d no s t i Č R jako spojence v NATO, upozomi l ministra obrany. D o t č en ý z aměs t n a n e c však navštivíl dn e Den ot e vře n ý c h d v e ří na ÚST R, ukazoval všem fotokopii stížnosti, kterou vedení ÚSTR a ABS zaslalo m inistru obran y, a v e řej n ě o čerňo va l vedení ÚST R a ABS z u da v a č st v í. S. Pt á čn í k o v á d ůra zn ě upozomila, že v p říp ad ě, že tento z am ěs t n a n e c dokume nty zv e ř ej n í, bude to pro ABS signálem, že digitálni 8

9 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne kopie nej sou na Mini sterstvu obrany v b ezpeč i. ABS tak bude muset zvá žit, že by Ministerstvu digitální kopie neposkytoval. E. Benešová konstatovala, že se v daném příp ad ě naráží na problém, že i když digitálni kopie všude m o žn ě koluj í, ni cm én ě o dpo v ěd no s t za jejich zve řej n ě ní vždy ponese ABS, což bud e velký problém, dojde-li ke zrušení 37 zákona o archivnictvi. S. Ptáční ko vá upozornil a, že i v souča sné dob ě má každý badatel (ve vě tši ně pří padů) nárok na p ředl ožen í arch iválií, nikoliv ale právo na j ejich poskytování dál či na j ejich zve řej ňov á n i. E. Benešová o znači la problém za vážný a dop oru čil a, aby se jim Rada ÚSTR do budoucna zabývala. V tomto konkrétním případě J. Bureš doporu čil, aby ABS zaslal dopis na Mini sterstvo obrany s varová ním. E. Stehlík informo val, že v dů s ledku o rga n i zač ní změn y na mini sterstvu obrany bylo udílení oceněn í úč a s tníkům III. odboje vloženo přímo do j eho gesce. M. Pelíšek požádal, ab y na webo vých stránkách ÚSTR mohl y být zv eřej ňová ny schválené zápisy z jednání Rady ÚSTR ve form ě PDF bez podp isu, neb oť se tím zmenší objem dat. Originál bude i nadále ukládán s podpisem v rámci systému GIN IS. Usnesení: Rada Ústavu souhlas í, a by se na we bu Ústavu z v e ř ej ň o v a l y bez podpisu. schválené zá pisy Hlasování: 6 pro (j ednom yslně) Před sed kyn ě Rady pod ěkova l a p ří tomn ým, popřála všem přítomným krásné léto a v hod. ukon čila j ednáni. Další jednání Rady Ústavu se bude konat dne 9. září 2015 v hodin. Za správnost:..... / / J~ před s e dk yn ě Emilie. Ben, šová Rady Ustavu pro studium totalitních re ž im ů 9

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Rady Ustavu pro studium totalitních režimů

Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Zápis z 9. jednáni Rady Ústavu ze dne 3. 7.2014 ~ ústav pro studium ~ totalitních režimů,e Cj.: USTR 1-10/2014 Praha, 3. červe nc e 20 14 P o č e t li stů: 8 Zápis Z 9. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

š É ř ť š Ý ů ř ů ů ř Ž Ž ř ó š Ž ř Ž ů ůž ř ř ř š ř ř Č ř ů ř šř ů ř ř š š ř Č ř ř ů ů ř š š š ů Ž ó š ť ó Ý ó Ž ů ř Č š ů Ř Ž Ť Č ů ř Ž Ť ů ó š Č š É ř š ů ů ů ř ň Ž Ž ř š ř ů ůž ř Č ň ů š ů Č ř ř ř

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

1 131 4 1/ 1113 01/1 2 101115

1 131 4 1/ 1113 01/1 2 101115 OBCHODNí A PLATEBNí PODMíNKY Obchodní a platební podmínky mají podobu formulářové smlouvy, do které u chazeč doplní jen id e n t ifik ač ní údaje, cen u a kontaktní osobu a další údaje, jak je v textu

Více

Ů á č č Ů č Ů č č á č Ě č ň Ď č č č ď ň ř č Ž č Ů Ů č č Ů Ž č č Ý Ú Ž Ú Ú Ů Ď Ů ť Č Ů č Ý Ů Ž Ů Ď Ě č Ě Ů Ů Ě Ě Ě č Ž Ě č č č á ť Ů č Ě Ž č č ňř č č č ť č č Ď Ů č Ě č Ž č ĚĎ Ž č č Úč Ů ť ť ť č Ě Ž Ě č

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více