=:= Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů. Program jednání: Praha, 2. července 20 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "=:= Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů. Program jednání: Praha, 2. července 20 15"

Transkript

1 =:= Čj.: USTR 1-6/201 5 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne ústav pro studium totalitních režimů Praha, 2. července Počet l i s t ů : 9 Zápis Z 6. jednání, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Datum a místo zase dá ní: , hod., Hrad Litom ěři c e Rada Ústav u: Zden ěk Eduard Stehlík Bárta, Emilie Benešová, Jan Bureš, Lukáš Jelínek, Michal Uhl, Ústav pro studium totalitních rež i mů : Zdeněk Hazdra, Ondřej M atějka, Jakub Stránský, Michael Pelíšek Archiv bezp ečno s tních složek: S vět lana P táčníko vá Omluven i: N a děžda Kavalírová Zá pis vyhotovila: Jana Klimová Program jednání: I. Schválení programu 2. Verífikace z á p is ů z 5. jednání 3. Kontrola ú kol ů 4. S m ě rn ice o dígitalizaci 5. S mě rn i ce o nákupu 6. Koncepce dlouhodobého v ě de c ké h o rozvoje ÚST R 7. Náv rh roz počt u na ro k R ů z n é P řed sedkyn ě Rady Ústavu E. Benešová zahájila v hod. 6. jednání Rady ÚSTR v roce 2015 a dle č l. 5, odst. 5 Jednacího řádu dala hlasovat o přít omno s ti J. Stránského, který se změno u názvu své funkce ztratil automatický pří st u p k jednání Rady ÚSTR. Zdůra zníl a v této souvislosti, že přítomno st ředite l e OPD, který má na starosti rozpoče t instituce, je z její ho pohledu dů lež i tá, a proto navrhne v rámci bodu 8 R ůzn é zm ěnu Jednacího řád u v tomto smyslu.

2 Zápis z 6. jednání Rady Ústa\u ze dne Hlasování: 6 pro (j e dn o m y s ln ě) Ad 1) Schválení programu E. Benešová pře če t l a navržen y program a vyzvala p řítomn é, aby se k n ěmu vyj ádři li. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádné při pomínky, dala o p řed l o ž eném programu hlaso vat. Usnesení: Program by l schvá len v navrženém zn ění Hlasování: 6 pro (je d n om y s l n ě) Ad 2) Verifikace z á p is ů z 5. jednání Rady E. Benešová vyzvala č l eny Rady k vyj ád ře n í p ři pom ínek k zápisu z ve řej n é čá s t i 5. jednání. E. Stehlík požádal, aby bylo do zápisu d opln ěno, že se jednání z úč as t n i l od hod. Usnesení: Rada Ústavu schva luje zá pís z veře j né č á s t i 5. jed nání Ra dy ÚST R v roce s tím, že za pisovatelka doplní příchod E. Ste hlíka na jednání. Hlasování: 5 pro, I se zdržel E. Benešová dále vyzvala č l en y Rady k vyjá d ře n i p řipom ín e k k zápisu z n e v eřejn é čá st i 5. jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo ze č l e n ů Rad y ÚSTR n em ěl k zápisu d od ate čn é při pom ínky, dala před sedk yn ě hlasovat o jeho schv álení. Usnesení: Ra da Ústav u schvaluje zápís z neveřej n é č ás t i 5. jednání Rady ÚST R v ruce 2015 v před l oženém z ně ní. Hlasování: 5 pro, I se zdržel Ad 3) Kontrola úkoll. R ad ě Ústavu byl předl o ž en p řeh le d zadaných ú k o l ů a jejich p l n ěn í : >- V polovin ě roku p ř edložit R ad ě p ř ehled, jak pokračuj e plnění Plánu č i n n ost i, a informovat o p ř ípadn ých z mě nác h R a d ě byl p ř edl o ž e n revidovaný Plán či n n os t i, revidovaný Edi ční plán a d ů v od o v á zpráva s popsaným i z měn am i. E. Benešová p ř ipomn ě la, že č lenové Rad y ÚS TR požádali vede ní Ústavu o p ře dl o ž e n í revize Plán u č i n n os t í a Edi čn ího plánu, aby i veřej n os t mohl a být vča s info rmov ána o případ nýc h změnách. O. Ma tějk a s dě l i l, že revize obou pl á n ů j e p ředk l ád ána historicky po prvé, dal proto k úvaze, j ak má fin ální do kume nt vypadat po ťo nnáln í st ránce. Buď je možné z veřej n it na 2

3 Zápis z 6. jednání Rady Ústa\u ze dne webových stránkách celistvý aktu alizovan ý do kument spolu s d ů vod o vo u zprávou, která popi še a vysvě t lí j ednotlivé změny (tento postup O. Mat ějk a prozatím pro jedn ání Rady zvolil), nebo je možno zve řej n i t dokum ent, v kterém budou z m ěny vyz na č e ny p římo. N á s l e d n ě O. M a těj ka popsal jednotlívé z m ě ny, krátce je z d ůvo d ni l a o d po vě dě l na dop l ňuj i ci dotazy č le n ů Rady ÚSTR. R o vn ě ž p řed s ta v il n o v ě zavedené proj ekty. E. Benešová pochv álila nové projekty a d op o ru či l a zamyslet se nad tím, jak naložit se starými projekty, které e víd entn ě n e sp ějí ke zdárnému konci. O. M atějk a vysvě t l i l někt eré pra co vn ě-prá vní souvislostí této prob lem atíky a uvedl, že po prvním čt v rt l e t n í m hodnocení j iž bylo v něk t e rýc h případech p ři kro če no k prvním varovným p o s ti h ů m. Ce l k o vě se však vedení ÚSTR staví k problematice spíše tak, že ro zdě l a n é projekty je dobré pokud možno dokon čit. E. Stehlík souhlasíl s E. Benešovou, že v ně kterých přip ad ech je lepší projekt zastavit. E. Benešová upozom ila, že plánované výs tupy p roj ekt ů ča s to nej sou ve sh o dě s před lo žen ým E di č n í m plánem. Doporu čila tedy, aby u v ýs t u p ů byl použí ván term ín " odevzdání rukopisu", n eb oť v případ ě, že je zde uvedeno "vydání publikace", ve řej nos t nu t n ě musí o č ek á vat její vydání v daném roce, což ča s to není z r ed a k ční c h d ů v od ů možné. O. Matějka p řij al připom ínku a p ři s l íb i l, že na pří št ě se budo u pou žívat přesn ěj š í form ulace. N ás led n ě popsal zm ě ny v Ed i č ním plánu, ke kterým došlo po posledním zasedání E d ič n í rady. M. Uhl se otázal, zda všechny monografie procházej í recenzním ř í z ením. O. Ma t ějka v ysvě t l i l, že každá publ íkace j e o p a třena d věma recenzn ím í posudky. Nedávno byla poprvé na z á k la d ě negativníh o posudku publikace odmítnuta. V s o u č a s n é d ob ě má ÚSTR více nabíd ek, než j e schopen z kapac itních d ů vo d ů vydat. V připad ě negat ivní recen ze se dan á publikace automatícky pře sun e na konec p o řa dn íku a autor je ínformován, že vydání není v dohledné dob ě reálné, tudíž je mu do po ru če no obrátit se na jíného vydavatele. Interní publíkace však tr adi čn ě mají kladné recenzní posudky, m a xi m ál n ě je d op oru č en o d í l čí dop racování. L. Jelínek se otázal, zda se m ů ž e stát, že n ěkt eré publikace zahm uté v Ed i č ním plánu neprojdou rece nzním ří z e n i m a z toho d ů vodu se nevydají. O. Matějka sd ě li l, že do plánu j sou zahmovány pub líkace buď až po recenznim řízení, nebo v p ří p a d ě, že kladné rece nze lze d ů v odn ě o čeká v a t. V n i t řn í mechanismu s by m ěl být schopen zachytít nedo statečn ě dopraco vanou íntern í publikací v ýrazn ě dří v než pří před l ožení k rece nznímu ří z e n i. M. Uhl se otázal, zda došlo ke zvýšení poč tu externích p ř i sp ě vat e l ů do Securitas Imperii. O. Ma t ějk a informoval přítomn é, že v s o u č a s no s ti je redak čn í rada č as o p í s u č lá nk y nucena odmítat, n eb oť je zde s k u teč ně velký p ře t la k. Pro intemí z amě s t na n c e není v ů be c snadné se do vydání dostat. Z. Hazdra doplnil, že zam ě s t n a nc i jsou moti vov áni, aby publi kovali i v mímoú stavních odbomých ča s opí s ec h. E. Benešová doporu čí l a, aby byly č lánk y posuzován y pouze na zák l ad ě kvality, níkoliv dle toho, zda se jedná o intemího č i exte mího autora. Nás le d ně E. Benešová upozomila, že ve dvou p říp ade ch je u publ ikace v E d ičn ím plánu uvedeno datum odevzdání s rokem O. M at ějka při s l íbi l, že situaci p ro v ě ř í, ni cm én ě p r a v d ěp od obn ě se jedn á o chybu, kterou s am ozřej mě obratem opraví. E. Benešová o z nač í la před l ožen ý dokument za nep ř e hl ed n ý, neb oť není patrn é, které publ ikace z revidované verze byly v yřazeny. L. Jelínek d o p o ru č il, aby každá publí kace byla o zn ače n a specifickým kódem, z kterého by bylo j a s n ě patmé, pokud n ě kt erá p ů v odn ě pláno vaná publíkace z E dí čn íh o plánu v rámcí revize bude vyřazena. Záro veň se přim l ou va l za to, aby na webov ých stránkách byl uve řejněn plán s j a sn ě patm ýmí revízemi. 3

4 Zápis z 6. jednání Rady Ústavu ze dne O. M a t ěj k a navrhl, že na webo vých strán ká ch m ůž e být platný Plán č i n no st i a revizn i dokument s při sl u š n ými odkazy. J. Bureš do poru či l, aby pro p otř e b y Rady bylo vždy pracováno s jedním dokumentem, upravovaným formou revizí a k om ent á řů. M. Uhl připomn ěl, že novely se vždy p řed kl ád aj í ve dvou form ách - v revidované form ě se škrty a v č is to pis u. O. M a t ějk a shrnul disku zi kon statováním, že pro po tře b y jednáni bude R ad ě n ap ří št ě předk l ád án a verze s revizemi a z á roveň č isto p i s s d ů vo dovou zprávou s odkazy, který bude ná sl edně k di spozici veřej no sti na web ových strá nkác h. Us nesen í: Rada Ústavu bere na vě d o mí revizi Plánu č i n n os t i Ústavu a zej ména Edičniho plánu na rok a ukládá řed iteli Ústavu, aby byly uveden é z rn ě ny publikovány na webu Ús tavu. Hlaso váni : 6 pro (j e dn omy s l n ě ) Ad 4) S mě rn i ce o digitalizaci E. Benešová požádala J. Stránského o shrnutí dů vo do vé zprávy. J. Stránský sdě l i l, že poté, co vznikla digitalizace i v Archivu, nová smcrm ce v rámci ko ordinace kopíruj e praxi v ABS a up ravuj e ji pro p otřeb y ÚSTR. Zej ména byla zavedena ko ntrola d i git al i z át ů oproti originá lu. Na rozdíl od minulé praxe není metodika s o u č á s t í p řed lo žen é s měrn i c e, ale bude vy dá na zv láš ť, ab y se mo hla snad něj i m ěnit, aniž by b ylo nutné mě n it celo u s mě rn ic i. E. Ben ešová s dě l i l a, že p ř i p om í n k y zaslala pí semn ě a doufá, že k nim bude při h l é d n u to. Zej ména upozorn ila na n ěk te ré termino logick é n e př e sno sti. P ř e d e v š ím j í př i šl o zvláštní, ab y re sta urát oři do poru čo va l i metodu digitalizace: tu byla m ěl a na zá k la d ě jeji ch do p oručeni urč it vedo ucí d igitalizace. J. Strán ský za připom í nk y poděko va l. Samo zřejm č souhlas í, že o m etodě d igitali zace nero zhoduj i re staurá toři. Chápe, že formul ace b yla v této pasáži n e p ře sn á a př i s líb i l zlepše ní tak, ab y ustano vení nešlo vykládat více z působy. E. Benešová ro v n ě ž pro hlá sila, že sys tém ko ntrol se j í jevi jako h odn ě m ěkk ý. Ro vn ě ž upozornila na po užívání term ínu " p ř' evz a té dokumenty". N a př. v p ř íp ad ě Rad ia Vat ikán se jedná spíše o dokumenty z a půjč e né. Usnesen i: Rada Ústavu projednala na sv ém jednáni dne S mě r n i c i o digitalizaci. Hlasování : 6 pro (je d nomy s l ně) Ad 5) Smě rn ice o nákupu J. Stránský s d ě l i l, že s m ěm i c e zavád í do procesu nákupu novou logiku. Problematika je ob sáhle ře šena zákonem a smě rn i c e se jej n o v ě snaží neopi sovat, pouze tedy dop l ň uj e to, co zákon nestanovuj e. Me todika t voří rovněž - jako v předchozim p řípad ě - samos tatný do kument, kte rý j e no vě tvo řen formo u schém at. Pro každý typ nák upu je stanov en j iný admin istrativní proces. Sm ěrn i ce se věnuje před evším zakázkám mal ého rozsahu. M. Uhl se ot ázal, z jakého důvodu se v návrhu snižuje hrani ce z 50 tisíc na 20 tisíc. 4

5 Zápis z 6. jednáni Rady Ustanl ze dne J. Stránsk ý vys vě t l i l, že v so uč a s n os t i j sou stanoveny 3 ceno vé hranice, tud íž 4 typ y administrace veř ej nýc h zakáze k. Zá ro v eľí je pro ces decentralizo ván mezi jednotlivé odbory a každý odbor má stanoveny hranice dle svých potřeb. Tuto pra xi před lo žená sm ě m ice měni. Proces bude centralízo ván v OPD a hraníce budou pouze 2. Tím se zjednoduší admínistrace zej ména v oblasti lt, pro osta tní odbo ry se n áro čno st troc hu zvýší (cca Y.í všech p ř ípad ů ). No vě nasta ven ý z p ůs ob adm inistrace vša k při sp ěj e ke zvýšení transparentnosti celé ho procesu. L. Jelínek se otáza l, zda s mě rn i c e p oč ít á s připra vo v anou novelou zákona o v e řej ný c h zakázkách. J. Stránsk ý sdě lí l, že s ohledem na novelu zá kona se s př ípra vou sm ě rn ic e ček a l o, nicméně její z m ě na byla natolik p otře bn á, že k ní vedení nakonec př i stoupílo. V připa dě, že smé rnice nebude ko nformn í s novelou zákona, bude muset být samo z řej m ě zm ěn ě na, nicméně tak, j ak je v s o u čas n o s t i novela zákona o v e řej n ýc h zakázkách pop isována, nem ě la by platnost p ředl o ž ené sm ě rn i ce ovlivnít. L. Jelínek se zeptal, jak se ÚSTR připravuje na budo ucí nutnost z v e řejň ov a t smlouvy. J. Strá nský v y s vě t li l, že v rámci p říp ra v y na zákon o transparentnosti OPD v s o uč a s n os t í ře š í zaj iš tě ní vhod nýc h techníck ých pro středků, které by napl nění zákona umo žnily. U sm luv, jej ichž z v e řej ně n i zákon vyžaduj e j iž nyní, ÚST R se zv e řej n ě n í m vždy čeká, zda vybraný dodavatel zač ne smluv ní podmínky plnít, a to zej mé na za ú č el em udr žení dobré vyjednávací pozice, pokud by m ě l být nakonec vybrán jíný dod avatel. N ás l e d ně jsou smlouvy zveřej něny na Tende nn arketu. M. Pelíšek doplnil, že větš i na sm luv je ji ž nyní o pa t řena ustano vením, že obsah neodpovídá obchodnímu taj emství, čím ž se ÚST R připra vuj e na povinnost z ve ř ej ň o va t smlouvy. Na základě do taz u Z. Bárty J. Stránský po psa l pr ů b ěh admi nistrace veřej n é zakázky : refe rent i p řiprav i pod klady, doručen é nab ídky vy hodnotí urč en á ko míse. D ří ve po dklad y p ři pravo va l y sekre tariáty, n i cm é n ě zej m. u vě tš í ch zakázek j e p ot řeba širš í vhled do prob lematiky, proto je nyní celá agenda s vě ře n a jednomu spec ialistovi na v eř ej né zakázky. Vel ké zakázky jsou ro vněž konzultovány me z irezo rtn ě. E. Benešová d op oru čil a změ n i t formulaci ve smě rn i c i ve smyslu, že zaměs t n a nc i dávaj í podklad y k veřejným za kázká m, níkoliv p ro v ád ějí administraci, neb o ť p ů vodn í formulace neodp ovídá popsanému mod elu. J. Stránský doplnil, že cílem je, aby z a měs t na n c i, kt e ří o nák upu rozhodují, více uvažovali o svých po tře b á c h a neodvolávalí se na referenty. Na tomto zák la dě J. Bureš navrhl ro vněž díl č í fo rmu l a čn í změn u v p ř edl o ž en é m návrhu smě rn ice. Usnesení: Rada Ústavu p rojednal a na svém j ednání dne S měrn ící o ná k upu. Hlasování: 6 pro (j e dn o m ysl n ě ) Ad 6) Koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje O. Mat ějk a před s ta vil před lo žené Teze věd eck ého zaměřen í ÚSTR a sdě l i l, že oproti naposled před lo žen é mu do kumentu došlo k č et ným formu l a č n ím, nikol i však strukturálním zm ě ná m. N ás l e d n ě s t ru č ně shrnul posledn í připom ínk y, které k dokumentu vznesla V ě d ecká rada. Zejmé na došlo k posunu úvodní č ás t i dokum entu, která již nadále neob hajuj e pozíci ÚSTR ve s p o le č n os t i, ale před e v š ím ko nstatuje, co ÚST R chce d ěl a t. Dále s d ě lí l, že č len ové Vědecké rad y p ř ed l o žen ý dokument po zapracování svých připom ín ek schv álili. M. Uhl poch válil pře d lo ž e n ý dokument a ot ázal se, zda vedení p o čít á s jeho zveřej ně ní m. 5

6 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne O. M a těj ka sd ě l i l, že dokum ent bude z ve řej n ěn na we bovýc h stránká ch. Zvažuj i se ro vn ě ž i jiné formy zveřej n ě n i. M. Uhl d o poruč i l, ab y byl dokumen t zve řej ně n a k t iv ně, nikoli v pouze vyvěš en í m na web ových stránkách J. Bureš rovněž uvítal formu l a čn í posuny v p řed ložen ém do kum entu. Vzhledem k významu materiálu však doporuč i l vrátit se k p ů vodnímu názvu Ko nce pce d louhodobého věd eck ého rozvoj e č i vědec kého zaměřen í ÚS TR. Nás l ed ně navrhl z p řesněn í formulace v úvod ni čá s t i, týkaj íci se p ří stup u k výzkum u. D oporu či l, aby byl výz kum expli c i tně vymezen obecným i pravidly v ěd ec k é práce, nikoliv hodnotovým rámc em, který urč uj e Ús tava. Následovala diskuze o konkrétní formulaci zm í n ěného odstavce. E. Stehlik d oporu č i l z měn i t po řadi výzkumných okruhů (p řevz et í moci - represe - odboj - p roměn y s p o l eč n os t i ) a o pa tř i t je odrážkam i, nikoli v č ís l ov á n í m, n e b o ť č í s lo vá n í vzbuzuje dojem řa z e n í dle d ů l e ž i to s t i, a č k o l i v okruhy jsou myšleny jako rovnocenné. Z p od n ětu L. Jelínka prob ě hl a diskuze o konkrétní p o d ob ě odstavce z am ě ře n éh o na vztah Ústav u k v ý k l a d ů m nacisti cké a komunistické diktatury. Podle O. M at ějk y má dek larovat, že úko lem ÚST R není petrifikace ust álených výk l a d ů minulosti a v í těz s t v í s o uč as né h o režimu, nýbrž snaha o lepší porozumě n í s o u č as n o s t i, které se s a m oz řej m ě musí hledat neustále znova a znova. E. Benešo vá vy hlás ila ve krátkou p ře s t á vku za úč e lem d o l ad ění di sk utovaných form ulací. /Piestá vka/ E. Benešová obnovila ve hod. jednáni. J. Bureš p řeč et l navržené fonn u la čn i z m ěn y, s kterými ostatní č leno vé Rady ÚST R vyjád ři l i souhlas. N ás le d n ě dala E. Benešová hlasovat o schválení Ko ncep ce v poupraveném z n ě n í. Usnesení: Rada Ústavu schvaluje Koncepc i v ě d e c k é h o z a měř e n i Ústav u pro stud ium totalitních rež imů. Hlasování : 6 pro (j ed n o m y s ln ě) Ad 7) Návrh r oz p očt u na ro k 2016 J. Stránský p ře dl o ž il R ad ě ÚST R nové pod klady, které vycházejí ze směmýc h č íse l, jež byly ÚSTR doru čen y v č e ra. Podle m e z i ro ční h o srovnání se ro z p o č et nebude sniž ov at. Vládn í návrh však p o č í tá s 3% r ů s tem p l atů, z čeho ž vyplývá, že v so uhrn u doj de ke snížení p ros t ředků na b ěžn é výdaje a investice. J. Stránský n i cm é n ě poznamenal, že ko nkrétní jedn ání s Ministerstvem financi teprve p ro b ěh n e. Z. Hazdra dop lnil, že Ministerstvo financí zatim ře š i lo v ě tš í ro zp o čto v é kapitoly, zatímco kap itoly velikosti ÚSTR a ABS dojdo u na řa d u v prů b ě h u léta. J. Stránský dodal, že útlum v mimomzdových p ro s t ř ed ci c h je poc i ť ová n již letos a je proto velm i dů l ež i té s M inisterstvem fin anci jednat. Priority vyj ednávání před lo ž i l v podkladech, detai ly se budou v budo ucnu z p ře s ň o va t. O. Ma t ějk a s d ě li l, že vedení ÚST R je rádo, že p ra v děp o d ob n ě udrži í p ří šti rok s o u čas ný p o če t tabulko vých míst, n icméně ji ž t řetí rok po s obě j sou Ústavu snižov ány pro s tředk y na b ě žn é výdaje. Abychom mohli d ě l at veškeré výstavy a konference, které chceme, je po třeba 6

7 Zápis z 6. jednáni Rady Úst,, u ze dne pro středk y navýšit. S amozřej mě nad ále bude probíhat snaha o získáváni pro st ředků z m i moroz p očtovýc h z d r oj ů, E. Benešová se otázala, z jakého d ů vo d u je položka na nákup s t ej n ě velká jako položka na cestovné. Z. Hazdr a vys vě t li l, že vedeni ÚST R se sna ží badatele podp orovat v poznáváni mezinárodního p ro s tře d i. Výsledky cest jsou reflektovány ve zprávách ze z a h ra n ič ní služebni cesty, které jsou zve řejň ová ny na webo vých stránkách. Kon krétní cesty z a m ěst nanc ů jsou obsaženy v Plánu z a h r a n i č n í c h služebních cest. Usnesení: Rada Ústavu p rojed nala na svém jednání dn e předlo ž ené podklady k ro zpočtu kapitol y 355 na rok Hlasování: 5 pro, I se zdržel Ad 8) R ů zné >- Žádostí d le zákona č, 106/1999 ss., č, j. USTR 421 /201 5 a USTR 434/201 5 E. Stehlík a J. Bureš upozomili na chyby v jedné z o d pov ě d i žadateli. M. Pelíšek po děko va l za u p o zoměni a p ř i slí b il, že žadateli zašle opravenou o d po včď. Usnesení: Rada Ústav u bere žá dosti podle info rm a čního zá kona č, j, UST R a UST R 434/2015 na věd omí. Hlasováni: 5 pro, I se zdržel >- Stížnost J. Ka louse na u dělen í v) tky z I , č. j. UST R 2-12/2015 E. Benešo vá kon statovala, že Rada není vhodným adre sátem této stížnosti, n eb o ť j í ne pří s l u š i zabývat se personálnimi ot ázkami. Doporu či la by tedy žadateli, aby se se svou stížností obrátil spíše na odborové organ izace, které mu mohou pomoci nebo z p ro s t ře d k o va t i právní pomoc. E. Stehlík souhlasil, že záležitost neni v kom petencích Rad y ÚSTR, n i c m én ě z d ů raz n i l, že dle pop isu J. Kalouse je toho n ázoru, že záležitos t nem ě l a být ře šen a vytýkacím dopisem. Vzhledem k tomu, že Rad a měla pro středn i c tvim dop isu možno st sezná mit se s problema tikou z poh ledu J. Kalouse, dala E. Benešová krátk ý prostor O. M a těj k ov i, aby vysvětl i l stanov isko vedeni ÚST R. Z d ů r az n i la však j e š tě jednou, že Rada ÚSTR nen í o p r áv ně n a být arb itrem praco vněprávniho sporu. O. Ma tějk a vysvě t l i l, že zaměs tnanc i byli s před stihem informov áni o podmínkách - i když ne ideálnich - zadávání v ý s le dk ů do data báze RIV, a to na n ěk o l ik a úrovnich. Nejprve byla záležitost prodiskutována s vedouc ími od d ě le n i, výsledky z této porady byly v písemné po do bě rozes lány všem zam ěs t nanc ům OVV. Ti pak absolvoval i samostatné školeni, j ak da tabázi obsluhovat. Pou ze j eden pra covnik se rozhodl instrukce nes plnit a veřej ně své rozho dnutí dekl aroval. N ás l edně byl na oso bnim poho voru požádán, aby úkol splnil. Vzhledem k tom u, že nadále pro hlašoval, že úko l nesplní, byl vedením upo zorn ě n, že v tako vém pr-í padě mu bude ud ěl en a výtka, což se také stalo. V této souvislosti O. Ma tějka upozornil, že by nebylo sprav edlivé vů č i osta tn im zam és t n a nc ů m, kteří svou povinnost splnili, kdyby zaměs tn a n ec, který o stent at i vně odmitá post up, doho dnu tý se všemi, z ůs t a l nepo stižen. Systém ro z ho d n ě nebyl ideá lni, ale vše m se t enn ino v ě vyšlo vs t ř i c. Pro pří ští rok se již databáze bud e n ap l ň o vat po stupn ě, proto by nem ě l o doc házet ke komplikacím. 7

8 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne Nás l e d ně p ro b ěhl a diskuze, zda Rada má vz ít stížnost J. Kalouse pouze na vědom í, či ve své o d po věd i d o p oru č it ob rátit se na odbo rové organizace. J. Bureš prohlásil, že souhlas í s postupem vedeni ÚST R, a nerad by tedy d oporuč ova l žadateli jak ýko li další postup. Usnesen í: Rada Ústavu bere na věd o mí stížn ost pana J. Ka louse, ko nstatuje, že do její kompetence nespadá ř eš e n í personálních otázek, a p o v ě ř uj e př e d sedkyni Rady zas l ání m odp o v ěd i s t ěž ov a te l i. Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel E. Benešo vá navrhla změnu č l. 5 odst. 5 Jed nacího řád u tak, aby jména fun kc í z am ě s t n a n c ů ÚST R, k teří jsou trvale p ři z v án i k jednání Rady ÚST R, odpo vídala z m ě n á m po vydání nového Orga ni za čního řádu ÚST R. Po n ě k ol ik a korekturách byl z m í n ěný odstavec navržen v tomto zněn í: J ednání Rady se ú ča stn i čl enové Rady, ředite l Ústavu, jeho nám ěstek, ř ed i te l od boru provozu a d igita lizace, ře d i te l kan c e lá ře Ústavu, ře d i te l ABS, řed i t e lem Ústavu po v ě ř en )' za pisova tel a pracovn ík u rč en ý pro práci s médii. Na probihajícím j ed nání R ady m ůž e kterýkoliv č le n Rady navrhnou t p ři zv á ní d al ších osob. Hlasování: 6 pro (jednom y s l n ě) E. Benešová ro v n ěž p ři p ornn ěl a, že v č e r a b yly R a d ě ÚST R d oru čen y další d v ě stížnosti. Vzhledem k tomu, že Rada nemě l a možn ost sc se záležitostí do s t a t ečn ě sez nám it, na vrhla, aby projednán í této korespon dence bylo odlo že no na pří š t í j ednání. Tento postup schv álíli ostatní č leno vé Rady ÚST R aklama cí. S. Pt á čn ík o v á informovala č leny Rad y o probíhaj ící a g e nd ě dle zákona Č Sb. a o předk ládán í archivál ií. S d ě l i l a, že posledn í dva m ě sí c e je A BS zam ě st nává n zvláštními do tazy z M inisterst va obran y. Pokud byla d ři ve zas lána žádos t o d op lnění, bylo Ar chivu s dě le n o, z jakého to je d ů vodu (nap ř. že byly ji nde doh ledány další inform ace), nyní je však ABS úkolován doh ledáním konkrélních archíválií, které pro p řip a d nejsou relevantní. P řitom p rá vě ABS j e zodpo věd ný za vypracov ání odborného stanoviska, které bude obsaho vat veškeré relevantní informa ce. V p ř í p ad ě, že c h těj í z amě s t n a nc i Mi nisterstva obra ny př ed l o ž i t da lší kon krétní archiválie, j sou j im sam o zřej mě k d ispozi ci badateln y v AB S. Dále upozorn ila, že ABS p o t řebuj e dostávat inform ace o p řípad n ém úmrtí žadateli't, aby se mohl p ře d n o s t n ě v ě n ov a t ž a d a t e l ům žij ícím. N á s l ed n ě s d ě l i l a, že v nedávné dob ě byl žadateli čá s teč ně omezen p ří s t up k souboru archiválií na z á k l a d ě 15. Jednalo se o spis K. Kec hra. Spis j e vě t š i nou p ří s t upn ý, pouze v p r-í pad ě n ěk t e rýc h pa sáží požád ala d iplomat ická mise USA p ro s t ře d n i c t v ím ÚZS l o z a č e rn ě n í. N i cmé n ě jeden zam ěs t n a n e c odboru III. odboje Mini sterstva obrany š í ří inform aci, že tyto začerněné pasáže sám zve řej n í. A BS ji ž na závažnost sítuace, i vzhledem k o d po vě d no s t i Č R jako spojence v NATO, upozomi l ministra obrany. D o t č en ý z aměs t n a n e c však navštivíl dn e Den ot e vře n ý c h d v e ří na ÚST R, ukazoval všem fotokopii stížnosti, kterou vedení ÚSTR a ABS zaslalo m inistru obran y, a v e řej n ě o čerňo va l vedení ÚST R a ABS z u da v a č st v í. S. Pt á čn í k o v á d ůra zn ě upozomila, že v p říp ad ě, že tento z am ěs t n a n e c dokume nty zv e ř ej n í, bude to pro ABS signálem, že digitálni 8

9 Zápis z 6. jednáni Rady Ústavu ze dne kopie nej sou na Mini sterstvu obrany v b ezpeč i. ABS tak bude muset zvá žit, že by Ministerstvu digitální kopie neposkytoval. E. Benešová konstatovala, že se v daném příp ad ě naráží na problém, že i když digitálni kopie všude m o žn ě koluj í, ni cm én ě o dpo v ěd no s t za jejich zve řej n ě ní vždy ponese ABS, což bud e velký problém, dojde-li ke zrušení 37 zákona o archivnictvi. S. Ptáční ko vá upozornil a, že i v souča sné dob ě má každý badatel (ve vě tši ně pří padů) nárok na p ředl ožen í arch iválií, nikoliv ale právo na j ejich poskytování dál či na j ejich zve řej ňov á n i. E. Benešová o znači la problém za vážný a dop oru čil a, aby se jim Rada ÚSTR do budoucna zabývala. V tomto konkrétním případě J. Bureš doporu čil, aby ABS zaslal dopis na Mini sterstvo obrany s varová ním. E. Stehlík informo val, že v dů s ledku o rga n i zač ní změn y na mini sterstvu obrany bylo udílení oceněn í úč a s tníkům III. odboje vloženo přímo do j eho gesce. M. Pelíšek požádal, ab y na webo vých stránkách ÚSTR mohl y být zv eřej ňová ny schválené zápisy z jednání Rady ÚSTR ve form ě PDF bez podp isu, neb oť se tím zmenší objem dat. Originál bude i nadále ukládán s podpisem v rámci systému GIN IS. Usnesení: Rada Ústavu souhlas í, a by se na we bu Ústavu z v e ř ej ň o v a l y bez podpisu. schválené zá pisy Hlasování: 6 pro (j ednom yslně) Před sed kyn ě Rady pod ěkova l a p ří tomn ým, popřála všem přítomným krásné léto a v hod. ukon čila j ednáni. Další jednání Rady Ústavu se bude konat dne 9. září 2015 v hodin. Za správnost:..... / / J~ před s e dk yn ě Emilie. Ben, šová Rady Ustavu pro studium totalitních re ž im ů 9

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.koch,p.farář V.,p.Schwarz,p.Wolf,p.Levko,p.Kovářová,p.Topinková,p.Dyková, p.krejnický.p.farář

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

Zastupitelstvo 23.11.2012

Zastupitelstvo 23.11.2012 Zastupitelstvo 23.11.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení program zasedání 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 4. Úprava odměny zastupitelů obce 5. Schválení

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:09 hodin přítomni:

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA 17 29.10.2008 Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

KONANÉ DNE 27. 04. 2015

KONANÉ DNE 27. 04. 2015 Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 27. 04. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 12.11.2010 Číslo: 010/2010 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin JUKL Přítomní zastupitelé:

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Publikační etika časopisu Naše společnost

Publikační etika časopisu Naše společnost Publikační etika časopisu Naše společnost Časopis Naše společnost je odborný multidisciplinární časopis publikující primárně příspěvky o výzkumu veřejného mínění, ale také z oblasti sociologie, politologie,

Více

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2016000000268. Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna MM2016000000268 m ZMll//ff Z7/16. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 15.3.2016 Název: Návrh dodatku č.l ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 6314173833 Obsah: návrh

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

záplavového úze m í vodní ho t ok u V ým ola

záplavového úze m í vodní ho t ok u V ým ola P rah a: 4.3. 2013 Č íslo jed n ac í: 174740 /2012/ K U S K D le roz dě lovn íku S p isová zn ač k a: S Z _174740/ 2012 /K U S K /9 V y řizu je: Ing. P ave l Visinge r l. 651 Z n ač k a: OŽP /Vi Z m ěn

Více

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE 11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE Pondělí 29.8.2011-19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín

Více

ZÁPIS č. 3/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 18. března 2013

ZÁPIS č. 3/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 18. března 2013 ZÁPIS č. 3/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 18. března 2013 Přítomní: Holoubek, Horáček, Jakubec, Kaloudová, Kalouda M., Kalouda K., Konečný, Málek, Pitrová, Přerovský, Rozbořil, Silnica

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, Trutnov ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dne 8. června 2010 v sídle společnosti Valná hromada byla svolána oznámením

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 143

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 143 Datum: 28. 2. 2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 143 Od do: 13:40 17:20 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová,

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 7 členů rady města: Zápis z 82. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 7. 6. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14:32 hodin dnešní řádnou

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Rady Ustavu pro studium totalitních režimů

Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Zápis z 9. jednáni Rady Ústavu ze dne 3. 7.2014 ~ ústav pro studium ~ totalitních režimů,e Cj.: USTR 1-10/2014 Praha, 3. červe nc e 20 14 P o č e t li stů: 8 Zápis Z 9. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 30.3.2011

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 30.3.2011 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 30.3.2011 Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. 1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra. ze dne 17. prosince 2015

METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra. ze dne 17. prosince 2015 METODICKÉ DOPORUČENÍ Ministerstva vnitra ze dne 17. prosince 2015 1. Jaký zákon upravuje číslování stavebních objektů? Označování/číslování budov upravuje 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ě Í š Š Á ě Ť ěť é á é í ě é ň š Ž ď ž ž š ž é ě č á Ť á á á áž íš é č é í á ž í á á ě ž í ž é í á š ě ť á é í í á í é ě é í á í í ž č í í ě é Ť č Ť ž é á á í ě í č í Ť ě ň áší ěž č á í á ž Ž ěž ř ě ě

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Ing. Iveta Urválková, Bc. Josef Tuček, Anna Šandová, Mgr. Tomáš Zemánek,

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více