Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o."

Transkript

1 Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

2 Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení ETICS! Připevnění ETICS! AkusPka a ETICS! Projektová dokumentace ETICS

3 Definice ETICS ETICS - external thermal insulapon composite system (vnější tepelněizolační kompozitní systém) ETICS je považován za výrobek, dodávaný jako ucelený systém předem průmyslově zhotovených výrobků, dodávaných výrobcem systému a uplatňovaný přímo na stavbě. Všechny součásp ETICS jsou výrobcem systému speciálně vybrány pro jím určené použiw v ETICS.

4 CerPfikace a uvádění na trh Národní posouzení (Stavební technické osvědčení) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Evropské posouzení (Evropské technické schválení) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH OD dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze dne uvádí vlastnosh stavebního výrobku ve vztahu k základním charakterishkám na základě harmonizované technické specifikace ETAG 004.

5 Hlediska pro uplatnění ETICS! stav podkladu stahcká způsobilost, rozměr, rovinnost, povrchová úprava, soudržnost, vlhkost atd.! přídržnost lepicí hmoty k podkladu! tepelně technické hledisko! spolehlivost připevnění! požární bezpečnost! odolnost prop mechanickému poškození! světelná odrazivost konečné povrchové úpravy

6 Tepelně technické hledisko Okrajové podmínky - parametry vnitřního a vnějšího prostředí Geometrie skladby a materiálové charakterispky jednotlivých vrstev - podklad, lepicí hmota, tepelná izolace, základní vrstva, konečná povrchová úprava! tepelně izolační vlastnost (součinitel tepelné vodivosh)! difuzní vlastnost (ekvivalentní difuzní tloušťka, faktor difuzního odporu) EnergePcké hodnocení objektu vazba na DOTACE!!!

7 Tepelně technické hledisko Součinitel tepelné vodivosp tepelná izolace! deklarovaná hodnota λd - hodnota stanovená výrobcem dle příslušné výrobkové normy - parametr deklarace tepelné vodivosh je střední teplota měření 10 C - referenční podmínky kondicionování materiálu jsou teplota 23 C a relahvní vlhkost 50% - nemusí být uveden stav vlhkosh, pro kterou byl stanoven součinitel tepelné vodivosh např. v suchém stavu udry, ve stavu rovnovážné vlhkosh u23/50) " Přepočet deklarované hodnoty λd na návrhové hodnoty λu dle ČSN EN ISO znalost referenčních podmínek při měření " Přepočet deklarované hodnoty λd na charakterispcké hodnoty λk ve smyslu ČSN předpokladem je stanovení deklarované hodnoty v suchém stavu udry

8 Tepelně technické hledisko Součinitel tepelné vodivosp tepelná izolace! charakterispcká hodnota λk - hodnota stanovena pro charakterishckou hmotnostní vlhkost u23/80 (rovnovážná sorpční hmotnostní vlhkost materiálu) - u23/80 stanovená za smluvních podmínek při teplotě vzduchu C a relahvní vlhkosh vzduchu %. - součinitel tepelné vodivosh pro smluvní hodnoty určujících vlastnosb (teplota, vlhkost, objemová hmotnost, atd.)! návrhová hodnota λu - hodnota určená k navrhování a posuzování zohledňuje vlhkostní chování materiálu zabudovaného do konstrukce

9 Tepelně technický návrh ETICS Základní požadavky dle ČSN ! SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - včetně tepelných mostů v konstrukci např. v podobě hmoždinek! NEJNIŽŠÍ VNIŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA KONSTRUKCE tepelné mosty v konstrukcích, tepelné vazby mezi konstrukcemi! ZKONDENZOVANÁ VODNÍ PÁRA UVNITŘ KONSTRUKCE množství zkondenzované vodní páry v konstrukci, roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce

10 Tepelně technické hledisko Vliv mechanického upevnění ETICS na prostup tepla U = Uid + Utb U celkový prostup tepla ve W/m2.K Uid součinitel prostupu tepla konstrukce bez tepelných mostů Utb zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem bodových tepelných mostů ve W/m2.K Utb = X. n Χ bodový činitel prostupu tepla hmoždinky ve W/K n počet hmoždinek na jednotku plochy konstrukce Bodový činitel prostupu tepla hmoždinky X uvádí výrobce v dokumentaci ETICS či hmoždinky

11 Tepelně technické hledisko Vliv mechanického upevnění ETICS na prostup tepla Se zvyšováním tloušťky tepelné izolace např. u budov s nízkou potřebou tepla na vytápění, mohou tepelné mosty v konstrukci s ETICS dosahovat srovnatelného řádu jako tepelný tok skladbou konstrukce s ETICS bez tepelných mostů. Ve smyslu ČSN je možné vliv bodových tepelných mostů v podobě hmoždinek zanedbat v případě, pokud nepřekročí hodnotu 5% velikost součinitele prostupu tepla konstrukce bez vlivu tepelných mostů Uid.

12 Tepelně technické hledisko Počet hmoždinek zanedbatelný u hlediska prostupu tepla Hmoždinka s plastovým trnem Např. EJOT STR U 2G zápustná montáž Např. EJOT STR U 2G povrchová montáž Urec,20 =

13 Požárně bezpečnostní řešení Požární výška a požární výšková poloha dle ČSN Požární výška objektu h výška vztažená od podlahy 1. nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží Výšková poloha hp výška vztažená od podlahy 1.nadzemního podlaží k podlaze požárního úseku určitého podlaží

14 Požárně bezpečnostní řešení Zateplení novostaveb x dodatečné zateplení ZATEPLENÍ NOVOSTAVEB Stavby dokončené a zkolaudované po roce 2000 např. bytový dům zkolaudovaný v roce řešení dle požadavků pro novostavby. DODATEČNÉ ZATEPLENÍ Změna stávající stavby zkolaudované do roku 2000 např. zděné a panelové bytové domy starší výstavby

15 Požárně bezpečnostní řešení DODATEČNÉ ZATEPLENÍ OBJEKTY h 12 m! bez požadavků (doporučeno systémové zateplení) OBJEKTY h > 12 m hp 22,5 m! ETICS třída reakce na oheň B! tepelný izolant třídy reakce na oheň alespoň E! povrchová vrstva index šíření plamene po povrchu is = 0mm/min! kontaktní spojení se zateplovanou stěnou hp > 22,5 m! ETICS třída reakce na oheň A1 nebo A2! povrchová vrstva index šíření plamene po povrchu is = 0mm/min

16 Požárně bezpečnostní řešení DODATEČNÉ ZATEPLENÍ OBJEKT h > 12 m! Oblast nadpraží po celé výšce hp do 22,5 m nehořlavý pruh ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 výšky 0,5 m; nejvýše 0,15 m nad stávající plochou nadpraží; přesah od hrany ostění nejméně 1,5 m! Oblast založení (terénu) řešení dle ČSN Z1 Popřípadě jiná řešení prokázané zkouškou dle ČSN ISO :! Oblast nadpraží: výkon hořáku 100 kw, délka zkoušky 30 minut pro zateplení novostaveb a 15 minut pro dodatečné zateplení! Oblast založení: výkon hořáku 50 kw, délka zkoušky 15 minut POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ

17 Požárně bezpečnostní řešení DODATEČNÉ ZATEPLENÍ OBJEKT h > 12 m hp = 22,5 m Dva východy na různých stranách objektu do volného prostranství hp = 0 m

18 Požárně bezpečnostní řešení DODATEČNÉ ZATEPLENÍ OBJEKT h > 12 m STŘÍŠKY NA VÝCHODEM! jediný východ do volného prostranství! výrobek třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kov, sklo)! pod stříškou ETICS s třídou reakce na oheň A1 nebo A2! stříška nejméně o polovinu širší než východ! vyložení alespoň 1,5 m od vnějšího zatepleného povrchu STŘÍŠKY SE NEMUSÍ REALIZOVAT! existují dva východy na různých stranách objektu do volného prostranství

19 Požárně bezpečnostní řešení DODATEČNÉ ZATEPLENÍ OBJEKT h > 12 m hp = 22,5 m! stříšky nelze realizovat! jediný východ do volného prostranství! ETICS s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 v celé výšce nad východovými dveřmi z obou stran alespoň o 1,0 m širší než východové dveře hp = 0 m

20 Požárně bezpečnostní řešení ZATEPLENÍ NOVOSTAVEB A DODATEČNÉ ZATEPLENÍ VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ HORIZONTÁLNÍCH KONSTRUKCÍ ZE SPODNÍ STRANY! předsazené stropní konstrukce např. lodžie! bez ohledu na požární výšku objektu ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2! zateplená plocha menší než 1,0 m2 nebo pás zateplené plochy podél obvodové stěny v šířce do 0,3 m např. římsa ETICS s jinou třídou reakce na oheň

21 Požárně bezpečnostní řešení Více k navrhování zateplení obvodových stěn vnějším kontaktním tepelně izolačním systémem (ETICS) z hlediska požární bezpečnosti naleznete v přednáškách Ing. Marka Pokorného z ČVUT V Praze v předcházejících ročnících Akademie zateplování. Předpokládaná aktualizace ČSN do konce 2014.

22 Připevnění ETICS Členění dle způsobu připevnění! LEPENÉ SYSTÉMY - výlučně lepené - lepené s doplňkovým kotvením hmoždinkami! MECHANICKY UPEVŇOVANÉ SYSTÉMY - mechanicky upevňované s doplňkovou lepicí hmotou - výlučně mechanicky upevňované Požadavky ve vazbě na způsob připevnění - kvalita podkladu vlhkost, biohcké napadení, akhvní trhliny atd. - povrchová úprava podkladu - rovinnost podkladu - přídržnost lepicí hmoty k podkladu

23 ZaWžení působící na ETICS! Vítr! Vlastní hmotnost! Objemové změny Připevnění ETICS Upevnění systému s charakterishckou plošnou hmotnosb vnějšího souvrství větší než 20 kg/m2 musí být posouzeno na zabžení větrem, účinky vlastní hmotnosp a účinky objemových změn.

24 Připevnění ETICS V obvyklých případech skladby ETICS postačuje návrh a posouzení jejich mechanického upevnění na účinky zawžení větrem.! charakterispcká plošná hmotnost vnějšího souvrství nejvýše 20 kg/m2! tepelná izolace má takové mechanické vlastnosp, že vlastní hmotnost ETICS bezpečně přenese svou smykovou odolnosw! tepelná izolace je s podkladem dostatečně spojena vrstvou lepicí hmoty.

25 Připevnění ETICS Navrhování na účinky zawžení větrem dle ČSN EN Návrh mechanického upevnění ETICS se posoudí pro jednotku plochy z podmínky použitelnosh dle vztahu: Rd Sd Sd návrhová účinku zabžení větrem Rd návrhová odolnost mechanického upevnění ETICS vůči účinkům sání větru Při návrhu a použiw hmoždinek se volí mezi podrobným a zjednodušeným návrhem - ČSN

26 Připevnění ETICS Výběr hmoždinky s ohledem na zabudování! druh podkladu! způsob montáže! druh a tloušťka tepelné izolace! délka hmoždinky lepicí hmota, nenosné vrstvy, kotevní délka! průměr talířku nejméně 60 mm, přídavné talířky např. 90, 100 nebo 140 mm

27 Připevnění ETICS Potřebné informace pro návrh hmoždinky dle ČSN ! tuhost talířku hmoždinky (nejméně c = 0,3 kn/mm)! NRk charakterishcká únosnost hmoždinky v dokumentaci hmoždinky, zkouškou in situ použib menší z hodnot! Rpanel odolnost proh protažení hmoždinky v ploše desky tepelné izolace! Rjoint odolnost proh protažení hmoždinky ve sparách mezi deskami tepelné izolace! větrová oblast dle ČSN EN ! kategorie terénu dle ČSN EN ! součinitele bezpečnosh

28 Připevnění ETICS Zjednodušený postup předpoklad použiw v tzv. obvyklých případech! hmoždinky o stanovených vlastnostech! větrová oblast I až IV podle ČSN EN ! proudění větru není nepříznivě ovlivněno jejich tvarem, polohou nebo překážkami v okolí! výška budovy na okolním terénem po horní hranu apky nebo římsy nepřesáhne 38 m.

29 Připevnění ETICS Zjednodušený postup výhody x nevýhody Výhody:! jednoduchý návrh s větší spolehlivosw (návrh na nejvyšší zawžení s ohledem na výšku budovy, větrovou oblast a kategorii terénu)! vhodný pro kvalitní hmoždinky s vyšší únosnosw a lepší spolehlivosw při montáži Nevýhody:! z důvodu nečlenění pláště budovy při návrhu je možné docílit většího počtu hmoždinek na plochu! méně vhodný pro hmoždinky s nízkou únosnosw (vyšší počet hmoždinek na plochu)

30 Připevnění ETICS Podrobný postup předpoklad použiw! budovy ve větrové oblasp V! výškové budovy a budovy vystavené zvýšeným účinkům větru! budovy v oblastech se základní rychlosw větru 35 m/s a vyšší (větrová oblast V)! pro budovy ve větrové oblasp I až IV s výškou přesahující 38 m a pro budovy, které nelze považovat za obvyklý případ tzn. budovy umístěné na izolovaných kopcích, při hodní hraně dlouhých svahů, budovy nejméně dvakrát vyšší než průměrná výška okolní zástavby, budovy neobvyklého tvaru apod.

31 Připevnění ETICS Podrobný postup výhody x nevýhody Výhody:! možnost docílit nižšího počtu hmoždinek s ohledem na členění pláště budovy na plochy s různou úrovní zawžení větrem lze docílit nižšího počtu použitých hmoždinek! vhodný pro různé druhy hmoždinek se stanovenými vlastnostmi Nevýhody:! náročnější na čas a odbornou způsobilost! korekce možného nízkého počtu hmoždinek na plochu s ohledem na technologii provádění

32 Počet hmoždinek na m2 Připevnění ETICS! počet hmoždinek u desek 500 x 1000 mm nemá být nižší než 6 ks/m2 a nesmí být vyšší než 16 ks/m2! doporučuje se, aby počet hmoždinek na m2 nepřesáhl 12 ks/m2 6 ks/m2 12 ks/m2

33 AkusPka a ETICS Vzduchová neprůzvučnost stěny s ETICS ETICS může mít pozipvní nebo negapvní vliv na vzduchovou neprůzvučnost stěny, na kterou je namontován Více na téma ETICS a jeho vliv vzduchovou neprůzvučnost stěny, na kterou je namontován naleznete v přednášce Ing. Pavla Rubáše, Ph.D.

34 Vliv zateplení na denní osvětlení Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 (2) V obytné místnosh musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. ČSN Obytné budovy! všechny místnosh a prostory obytných budov musí mít zajištěno osvětlení dostatečné úrovně a kvality v závislosh na účelu a využib! obytné místnosh musí mít vyhovující denní osvětlení Navrhování a posuzování denního osvětlení dle ČSN až 4.

35 Vliv na denní osvětlení Ověření vlivu zateplení stěny s ETICS na denní osvětlení Možný negahvní vliv především u dodatečného zateplení stávajících objektů větší tloušťka stávající stěny, větší tloušťka tepelné izolace zateplovacího systému tzn. větší celková tloušťka okenního ostění

36 Projektová dokumentace Projektová dokumentace v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb! architektonicko- stavební řešení specifikace skladby ETICS, tepelně technické posouzení, výkresy, rozhodující konstrukční detaily! stavebně konstrukční řešení podklad, připevnění ETICS! požárně bezpečnostní řešení zatřídění ETICS, detaily

37 Projektová dokumentace! technologický postup! pokyny pro údržbu a užívání ETICS! kontrolní a zkušební plán ETICS! bezpečnost práce a nakládání s odpady! výkaz výměr! autorský dozor

38 Použitá literatura! ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)! ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Navrhování a použib mechanického upevnění pro spojení s podkladem! ČSN EN Eurokód 1: Zabžení konstrukcí Část 1-4: Obecná zabžení zabžení větrem! ČSN Tepelná ochrana budov! Komentář k ČSN Tepelná ochrana budov

39 Použitá literatura! ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty! ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení! ČSN ISO Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru! Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě) dřevostaveb dle požadavků ČSN včetně změny Z1 2/2013 CZB ČR a Pavus a.s.

40 Použitá literatura! Sborník technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) 10/2007! ČSN Obytné budovy! ČSN Denní osvětlení budov! Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby! Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

41 Děkuji Vám za pozornost Ing. Vladimír Vymětalík E- mail: Tel.:

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA Petr Slanina Pro citování: Slanina, P. (2014). Vlhkost ve střeše jako časovaná bomba. In Zborník z bratislavského sympózia Strechy 2014 (pp. 42-48), Bratislava: STU

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis Izolanty v ETICS-tepelné vlastnosti ti Nové ETICS Servis Weber je globální značka kvalitních, stavebních a systémových řešení Katalog Rádce-problém a řešení 2010 1990-2010 20 let na trhu Saint-Gobain Weber

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více