Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 34 HTML v referencích A HTML v referencích tagy U každého tagu je v hranatých závorkách poznámka, která ukazuje, zda se jedná o znaèku párovou èi nepárovou Pokud se jedná o znaèku párovou, je zde i informace, zda je ukonèovací znaèka povinná nebo volitelná [+] znaèka je nepárová (nemá ukonèovací tag!) [+,+] znaèka je párová, zavádìcí i ukonèovací tag je povinný [+,v] znaèka je párová, ale ukonèovací tag je volitelný <A [+,+] Popis: Vytváøí hypertextový odkaz Syntaxe: <A ACCESSKEY=klávesa DATAFLD=jméno_sloupce DATASRC=#ID HREF=url METHODS=http-method NAME=název REL="stylesheet" REV="stylesheet" TABINDEX=n TARGET=jméno_okna _blank _parent _self _top URN=urn ACCESSKEY=klávesa Stisknutím klávesy ALT vybereme tento element v uživatelském prohlížeèi DATAFLD=jméno_sloupce Název sloupce z datového zdroje DATASRC=#ID ID datového zdroje

3 HREF=url LANGUAGE=JAVASCRIPT JSCRIPT VBS VBSCRIPT METHODS=http-method NAME=název REL="stylesheet" REV="stylesheet" TABINDEX=n TARGET=jméno_okna _blank _parent _self _top s Definuje URL odkazu Je-li HREF prázdný øetìzec (""), bude použita základní URL pro otevøení (aktuální adresáø) Pro ukázku, je-li konkrétní soubor s odkazem ben cz/index html", tak bude odkaz otevøen s adresou "http://www ben cz/" Specifikuje konkrétní jazyk, který je užíván na stránce ke psaní scriptù Výchozí hodnota je JAVASCRIPT JAVASCRIPT, JSCRIPT Skripty lze psát v jazyce JavaScript Poskytuje informaci o nastavení metody pøenosu souboru v hlavièce HTTP Název elementu, nebo také název záložky (kotvy) Užívá se v sekci HEAD dokumentu k nastavení externího zdroje stylù CSS Užívá se v sekci HEAD dokumentu k nastavení externího zdroje stylù CSS Nastavuje poøadí objektu pro pøepínání pomocí klávesy TAB Definuje cíl zobrazení daného odkazu, napø v rámech má každý jednotlivý rám atribut NAME, který musí být shodný s atributem TARGET u odkazu, který chceme v tomto rámu zobrazit _blank Naète odkaz do nového nepojmenovaného okna _parent Naète odkaz do nadøazeného okna _self Naète odkaz do stejného okna odkud byl vyvolán _top Naète odkaz do celého okna, obsahuje li rámy onblur, onclick, ondblclick, ondragstart, onfocus, onhelp, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselectstart <A HREF="http://www microsoft com"toto je odkaz na stránky Microsoft </A <ACRONYM [+,+] Popis: Oznaèuje akronym Syntaxe: <ACRONYM 35 Tomáš Gröpl: HTML, CSS a JavaScript referenèní pøíruèka A

4 36 HTML v referencích A LANGUAGE=JAVASCRIPT JSCRIPT VBS VBSCRIPT Poznámka: <ADDRESS [+,+] Specifikuje konkrétní jazyk, který je užíván na stránce ke psaní scriptù Výchozí hodnota je JAVASCRIPT JAVASCRIPT, JSCRIPT Skripty lze psát v jazyce JavaScript onclick, ondblclick, ondragstart, onhelp, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselectstart Poèáteèní i ukonèovací tagy jsou povinné <ACRONYMMSN</ACRONYM Popis: Tento element je využíván pro specifikaci adresy v textu HTML Syntaxe: <ADDRESS LANGUAGE=JAVASCRIPT Specifikuje konkrétní jazyk, který je užíván na stránce ke psaní scriptù Výchozí hodnota je JAVASCRIPT

5 JSCRIPT VBS VBSCRIPT JAVASCRIPT, JSCRIPT Skripty lze psát v jazyce JavaScript onclick, ondblclick, ondragstart, onhelp, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselectstart <ADDRESSTento text bude vykreslen v kurzívì </ADDRESS <APPLET [+,+] Popis: Vkládá spustitelné aplety do dokumentu Syntaxe: <APPLET ALIGN=ABSBOTTOM ABSMIDDLE BASELINE BOTTOM LEFT MIDDLE RIGHT TEXTTOP TOP ALT=text CODE=jméno_souboru CODEBASE=url DATAFLD=jméno_sloupce DATASRC=#ID HEIGHT=n HSPACE=n NAME=název SRC=url VSPACE=n WIDTH=n ALIGN=ABSBOTTOM Specifikuje zpùsob zarovnání obrázku vùèi textu, nebo okolí ABSMIDDLE BASELINE BOTTOM LEFT MIDDLE RIGHT TEXTTOP TOP ALT=text Alternativní text, který se zobrazí v pøípadì, že prohlížeè nepodporuje zobrazení obrázkù, nebo jiných grafických objektù, nebo je-li tato volba zakázána CODE=jméno_souboru Název souboru kompilované tøídy jazyka Java CODEBASE=url Nastavitelný atribut udávající URL dokumentu 37 Tomáš Gröpl: HTML, CSS a JavaScript referenèní pøíruèka A

6 38 HTML v referencích A DATAFLD=jméno_sloupce DATASRC=#ID HEIGHT=n HSPACE=n NAME=název SRC=url VSPACE=n WIDTH=n Název sloupce z datového zdroje ID datového zdroje Podobné jako WIDTH Specifikuje velikost (horizontální) elementu Tento atribut mùže být zadán v pixelech nebo v procentech Podobné jako VSPACE Specifikuje okraje elementu Název elementu, nebo také název záložky (kotvy) Specifikuje URL adresu pro spojení se souborem (cesta k souboru) Specifikuje vertikální odsazení (mezeru) elementu Nastavuje šíøku elementu Atribut mùže být zadán v pixelech, nebo v procentech onafterupdate, onbeforeupdate, onblur, onclick, ondataavailable, ondatasetchanged, ondatasetcomplete, ondblclick, onerrorupdate, ondragstart, onfocus, onhelp, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onreadystatechange, onresize, onrowenter, onrowexit <AREA [+] Popis: Vytváøí tvarovanou oblast (klikací oblast) pro odkaz Užívá se ve spojení s klikací mapou na stranì klienta Syntaxe: <AREA ALT=text COORDS=souøadnice HREF=url NOHREF SHAPE=CIRC CIRCLE POLY POLYGON RECT RECTANGLE TABINDEX=n TARGET=jméno_okna _blank _parent _self _top ALT=text Alternativní text, který se zobrazí v pøípadì, že prohlížeè nepodporuje zobrazení obrázkù, nebo jiných grafických objektù, nebo je-li tato volba zakázána

7 HREF=url LANGUAGE=JAVASCRIPT JSCRIPT VBS VBSCRIPT NOHREF SHAPE=CIRC CIRCLE POLY POLYGON RECT RECTANGLE TABINDEX=n TARGET=jméno_okna _blank _parent _self _top COORDS=coordinates Koordinuje oblast s aktuálnì definovaným tvarem oblasti (SHAPE) Specifikuje cílovou adresu URL nebo záložku Specifikuje konkrétní jazyk, který je užíván na stránce ke psaní scriptù Výchozí hodnota je JAVASCRIPT JAVASCRIPT, JSCRIPT Scripty lze psát v jazyce JavaScript Pøi kliknutí do oblasti nedojde k akci definované ve vlastnosti HREF Specifikuje tvar klikací mapy (obrázku) Nastavuje poøadí objektu pro pøepínání pomocí klávesy TAB Definuje cíl zobrazení daného odkazu, napø v rámech má každý jednotlivý rám atribut NAME, který musí být shodný s atributem TARGET u odkazu, který chceme v tomto rámu zobrazit _blank Naète odkaz do nového nepojmenovaného okna _parent Naète odkaz do nadøazeného okna _self Naète odkaz do stejného okna odkud byl vyvolán _top Naète odkaz do celého okna, obsahuje li rámy onblur, onclick, ondblclick, ondragstart, onfocus, onhelp, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselectstart <AREA SHAPE="RECT" COORDS="0, 0, 58, 31" HREF="http://www microsoft com/" <AREA TARGET="viewer" HREF="ukazka htm" SHAPE="CIRCLE" COORDS="73, 15, 10" <AREA SHAPE="RECT" COORDS="58, 0, 88, 31" NOHREF <B [+,+] Popis: Element pro vytvoøení efektu tuèného písma Syntaxe: <B 39 Tomáš Gröpl: HTML, CSS a JavaScript referenèní pøíruèka A

8 40 HTML v referencích A LANGUAGE=JAVASCRIPT JSCRIPT VBS VBSCRIPT <BASE [+] Specifikuje konkrétní jazyk, který je užíván na stránce ke psaní scriptù Výchozí hodnota je JAVASCRIPT JAVASCRIPT, JSCRIPT Skripty lze psát v jazyce JavaScript onclick, ondblclick, ondragstart, onhelp, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselectstart <BZobrazí tuèný text </B Popis: Specifikuje základní URL dokumentu Poznámka: Tento tag mùže být použit pouze v sekci <HEAD Syntaxe: <BASE HREF=url TARGET=jméno_okna _blank _parent _self _top HREF=url Specifikuje referenci adresy dokumentu pro asociaci relativních adres v cestì dokumentu TARGET=jméno_okna _blank Definuje cíl zobrazení daného odkazu, napø v rámech má každý jednotlivý rám atribut NAME, který musí být shodný s atributem TARGET u odkazu, který _parent _self _top chceme v tomto rámu zobrazit _blank Naète odkaz do nového nepojmenovaného okna _parent Naète odkaz do nadøazeného okna _self Naète odkaz do stejného okna odkud byl vyvolán _top Naète odkaz do celého okna, obsahuje li rámy <BASE HREF="http://www ben cz/index html"

9 <BASEFONT [+,+] Popis: Nastaví základní velikost fontu, která bude použita k vykreslování textu Syntaxe: <BASEFONT COLOR=barva FACE=font SIZE=n COLOR=barva Nastavuje barvu ovlivòující barvu textu, nebo horizontální èáry FACE=font Nastavuje konkrétní typ fontu SIZE=n Definuje velikost fontu 1 až 7 (7 je nejmenší) <BASEFONT SIZE=3 Nastaví základní velikost na 3 <FONT SIZE=+4 Nyní bude velikost fontu 7 <FONT SIZE=-1 Nyní bude velikost fontu 2 <BGSOUND [+] Popis: Tag <BGSOUND umožní vytvoøit stránku s hudbou na pozadí Poznámka: Tento element mùže být uveden pouze v sekci HEAD Syntaxe: <BGSOUND BALANCE=n LOOP=n SRC=url VOLUME=n 41 Tomáš Gröpl: HTML, CSS a JavaScript referenèní pøíruèka A

10 42 HTML v referencích A BALANCE=n LOOP=n SRC=url VOLUME=n Urèuje hodnotu podle které bude nastavena stereováha pøehrávaného zvukového klipu Hodnoty jsou od do Specifikuje kolikrát bude zopakována zvuková èi video sekvence Také specifikuje kolikrát probìhne pohyblivý text Specifikuje URL adresu zdroje zvukového signálu (klipu) Urèuje hlasitost pøehrávaného zvuku v rozmezí od do 0, kde 0 je nejhlasitìjší <BIG [+,+] Popis: Pøevádí text na relativnì vìtší a tuènìjší Syntaxe: <BIG LANGUAGE=JAVASCRIPT Specifikuje konkrétní jazyk, který je užíván na stránce ke psaní scriptù Výchozí hodnota je JAVASCRIPT JSCRIPT VBS VBSCRIPT JAVASCRIPT, JSCRIPT Skripty lze psát v jazyce JavaScript onclick, ondblclick, ondragstart, onhelp, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselectstart <BIGTento text bude vìtší </BIG

11 <BLOCKQUOTE [+,+] Popis: Vytváøí odstavec imitující knižní citaci Syntaxe: <BLOCKQUOTE LANGUAGE=JAVASCRIPT Specifikuje konkrétní jazyk, který je užíván na stránce ke psaní scriptù Výchozí hodnota je JAVASCRIPT JSCRIPT VBS VBSCRIPT JAVASCRIPT, JSCRIPT Skripty lze psát v jazyce JavaScript onclick, ondblclick, ondragstart, onhelp, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onselectstart <BODY [+,+] Popis: Specifikuje zaèátek a konec tìla dokumentu Tento element mùže být použit pro prvotní nastavení pozadí, barev, odsazení Syntaxe: <BODY ALINK=barva BACKGROUND=url BGCOLOR=barva BGPROPERTIES=FIXED BOTTOMMARGIN=n 43 Tomáš Gröpl: HTML, CSS a JavaScript referenèní pøíruèka A

12 44 HTML v referencích A LEFTMARGIN=n LINK=barva RIGHTMARGIN=n SCROLL=YES NO TEXT=barva TITLE=string TOPMARGIN=n VLINK=barva ALINK=barva Barva aktivního odkazu BACKGROUND=url Specifikuje URL obrázku použitého jako pozadí celého dokumentu BGCOLOR=barva Nastavuje barvu pozadí celého dokumentu BGPROPERTIES= Specifikuje vlastnosti pozadí Lze nastavit nehybné pozadí pøi posouvání obsahu dokumentu BOTTOMMARGIN= Specifikuje spodní mezeru mezi dolním okrajem dokumentu a dolním okrajem stránky Nastavením hodnoty na 0" nebo " bude dokument zobrazen bez mezery až po spodní okraj stránky Tato vlastnost platí také pro okna v rámech LANGUAGE=JAVASCRIPT Specifikuje konkrétní jazyk, který je užíván na stránce ke psaní scriptù Výchozí hodnota je JAVASCRIPT JSCRIPT VBS VBSCRIPT JAVASCRIPT, JSCRIPT Skripty lze psát v jazyce JavaScript LEFTMARGIN=n Specifikuje levou mezeru mezi levým okrajem dokumentu a levým okrajem stránky Nastavením hodnoty na "0" nebo "" bude dokument zobrazen bez mezery od levého okraje stránky Tato vlastnost platí také pro okna v rámech LINK=barva Barva nenavštíveného odkazu RIGHTMARGIN=n Specifikuje pravou mezeru mezi pravým okrajem dokumentu a pravým okrajem stránky Nastavením hodnoty na "0" nebo "" bude dokument zobrazen bez mezery až po pravý okraj stránky Tato vlastnost platí také pro okna v rámech SCROLL=YES NO Zapíná nebo vypíná možnost posouvat obsah dokumentu pomocí scrollbars (posuvníkù) TEXT=barva Nastavuje barvu textu pro celý dokument TOPMARGIN=n Specifikuje horní mezeru mezi horním okrajem dokumentu a horním okrajem stránky Nastavením hodnoty na "0" nebo "" bude dokument zobrazen bez mezery od horního okraje stránky Tato vlastnost platí také pro okna v rámech

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text.

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text. Vkládání obrázků: Tag IMG V HTML se obrázky vkládají nepárovým tagem IMG, který má jeden povinný a mnoho nepovinných parametrů. Tím povinným je src, totiž umístění obrázku. Například

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

text text

<jméno_prvku> text </jméno_prvku> <jméno_prvku jméno_atributu=hodnota > text </jméno_prvku> Učebnice HTML - 1 - HTML dokument Všeobecně WWW dokument je běžný textový soubor, dodržující pravidla jazyka HTML Jazyk HTML se skládá z množiny prvků, které definují dokument a návod jak jej zobrazit

Více

Pravidla tvorby pístupného webu. Zpracovala Kristýna Knapová. Obrázky. Kaskádové styly CSS. Javascript. Obrázky dekoraní

Pravidla tvorby pístupného webu. Zpracovala Kristýna Knapová. Obrázky. Kaskádové styly CSS. Javascript. Obrázky dekoraní Pravidla tvorby pístupného webu Zpracovala Kristýna Knapová V tomto dokumentu bych cht1la popsat pravidla tvorby p3ístupného webu. Pro7 v8bec takové stránky vytvá3et jste se mohli dozv1d1t v minulé kapitole.

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014 Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat

Více

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny špatně správně

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny <i><b>špatně</i></b> <i><b>správně</b></i> 1 Tvorba WWW stránek Každá Internetová stránka (WWW stránka) je vytvořena pomocí programovacího jazyka HTML (Hypertext Markup Language). Mohou být použité i jiné programovací jazyky jako XML, XHTML apod.

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě

Roman Kümmel XSS. Cross-Site Scripting v praxi. o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě Roman Kümmel XSS Cross-Site Scripting v praxi o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě 2011 XSS: Cross-Site Scripting 3 Cross-Site Scripting v praxi Autor: Roman Kümmel (ccuminn@soom.cz, www.soom.cz)

Více

Podobně pracuje prohlížeč s textem, pokud je obrázek zarovnán doprava, viz příklad.

Podobně pracuje prohlížeč s textem, pokud je obrázek zarovnán doprava, viz příklad. Část první: Úvod do Internetu Toto je obrázek zarovnán doleva a text jej obtéká zprava po celé jeho výšce. Je potřeba jej umístit tam, kde bude začínat obtékání,

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INTERNET A SÍTĚ. učební text. Marek Babiuch

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INTERNET A SÍTĚ. učební text. Marek Babiuch Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INTERNET A SÍTĚ učební text Marek Babiuch Ostrava 2010 Recenze: Ing. Pavel Buřil Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Internet a sítě Autor: Marek Babiuch Vydání:

Více

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 2 03/2015 Představení HTML editor je jednoduchý textový editor pro webové stránky. Nabízí většinu hlavních funkcí jako mají velké editory typu Word pro použití

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Úvod do tvorby webových stránek

Úvod do tvorby webových stránek Úvod do tvorby webových stránek Ing. Aleš Kastner, CSc. Recenzovali: Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické Brno prom. mat. Vladimír Vrabec Tato učebnice

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO

PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ KATEDRA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PREZENTACE DAT Z FORMÁTU MS OFFICE DO PROSTŘEDÍ WWW S POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ ASP A ADO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2000 AUTOR: VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

ISBN 80-86097-64-1. 07 - PCWorld Edition HTML tipy a triky od profesionálů. Obsah

ISBN 80-86097-64-1. 07 - PCWorld Edition HTML tipy a triky od profesionálů. Obsah Obsah Nulové okraje stránky v Internet Exploreru 3 Nulové okraje stránky v Netscape Navigátoru 3 Nulové okraje stránky v Opeře 4 Využití atributu TITLE ve stránkách 5 Jak na klávesové zkratky v HTML stránce?

Více