Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu."

Transkript

1 Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2014) - celkem 57 podání Datum doručení Stížnost na ŘSD ve věci majetkoprávního vypořádání pozemku 111/2014-MD-CKDP Ředitelství silnic a dálnic ČR Podání bylo předáno Ředitelství silnic a dálnic ČR s žádostí o prověření stavu věci, přijetí adekvátních opatření a zaslání informace stavu věci Ministerstvu dopravy. ŘSD zaslalo pisatelce vyrozumění ze dne , ve kterém jí sdělilo, že již v roce 2012 jí zaslalo návrh kupní smlouvy včetně znaleckého posudku. ŘSD opětovně navrhuje uzavření kupní smlouvy a dohody o náhradě za užívání bez smluvního vztahu za období 3 roky zpětně nedostatečný zájem ČD, a.s. o zákazníky Řešení podání na nedostatečný zájem Českých drah, a.s. o zákazníky je plně v kompetenci Českých drah, a.s. Kterým bylo podání postoupeno k přímému vyřízení. 184/2014-MD-CKDP České dráhy, a.s. částečně důvodná Podnět - provedení technické prohlídky vozidla na STK bez předložení velkého technického průkazu 294/2014-MD-CKDP Pisatel byl vyrozuměn o tom, že jeho podání bylo posouzeno podle obsahu jako podnět k provedení státního odborného podle zákona č. 56/2001 Sb. Při kontrole předmětné stanice technické kontroly budou mj. prověřeny okolnosti provedení technické prohlídky, na kterou pisatel upozorňuje Stížnost na postup ředitele Odboru provozu silničních vozidel MD kvůli CRV 640/2014-MD-CKDP Podateli stížnosti ve věci nefunkčního CRV v roce 2012 označené jako "stížnost na postup ředitele Odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy (dále jen "MD") kvůli CRV" bylo sděleno, že stížnost je postoupena ke stanovisku řediteli Odboru provozu silnišních vozidel MD. Až na základě tohoto stanoviska bude odpovězeno stěžovateli. Na základě stanoviska Odboru provozu silničních vozidel, který nadále trvá na svém závěru vyjádřeném ve sdělení k žádosti o náhradu škody a o zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, s nímž vyjádřil souhlas i Odbor právní, posoudil MD v odstavci 1. uvedenou stížnost jako 28. února 2014 Stránka 1 z 12

2 Stížnost na hluk letadel a žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 1018/2014-MD-CKDP Pisateli podání ve věci hluku z letadel nad oblastí Praha - Stodůlky bylo odpovězeno s ohledem na skutečnost, že jeho podání, která jsou již v posledních letech předkládána opakovaně (cca 24), MD (na základě jeho věcné působnosti) nepřísluší ex lege prošetřovat ani jinak vysvětlovat důvody užívání dráhy RWY na letišti Praha - Ruzyně, stejně jako jednotlivé přelety letadel nad uváděným územím. Proto byly z výše uvedeného stížnosti odloženy bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie. Pisatel byl o přijetí podání a o jejich odložení, ve formě doručení písemnosti em, vyrozuměn různé ceny jízdného při zakoupení jízdenky na území Německa nebo České republiky Nelze srovnávat ceny jízdenky za plné mezinárodní jízdné a ceny jízdenky zakoupené v akční nabídce. Odpověď GŘ ČD byla kvalifikovaná a vyčerpávající. 1035/2014-MD-CKDP Žádost o prověření postupu při zadávání zakázek na dodávky osobních automobilů podřízenými organizacemi a právnickými osobami. 1214/2014-MD-CKDP Dne 9. ledna 2014 (datovou schránkou) a následně dne 13. ledna 2014 (písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb) byla Ministerstvu dopravy, odboru auditu,, doručena shodná podání obchodní společnosti Hyundai Motor Czech s. r. o., se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5, označená jako Žádost o prověření postupu při zadávání zakázek na dodávky osobních automobilů podřízenými organizacemi a právnickými osobami.. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v podání a jeho důležitosti požádal odbor auditu, odbor právní o stanovisko k danému podání. Následně po obdržení předmětného stanoviska bude dané podání odborem auditu, Stížnost na autoškolu 1238/2014-MD-CKDP Žádost o informace k vyřízení žádosti o sdělení výsledků vyhodnocení účinnosti dočasného snížení rychlosti na SOKP 1281/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 2 z 12

3 podnět k prošetření činnosti bagristy v obci Čistá 1812/2014-MD-CKDP Pisateli opětovného podání ve věci Podnětu k prošetření činnosti bagristy v obci Čistá bylo odpovězeno, že vzhledem k tomu, že se nejedná o podání ve smyslu 175 a násl. správního řádu, tak MD výše uvedený podnět posoudil a rozhodl, že k řešení tohoto podnětu není MD věcně ani místně příslušný správní úřad. Proto byl shora uvedený podnět odložen bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie. Pisatel byl o přijetí podnětu a o jeho odložení, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, vyrozuměn Stížnost na situaci na úřadech 2323/2014-MD-CKDP Odbor provozu silničních vozidel Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy s podáním, které se týkalo podnětu na zjednodušení řešení podávání žádostí, jak ve vztahu k vydávání řidičských průkazů, tak i na úseku motorových vozidel. Tímto podnětem se v rámci přípravy novel právních předpisů, které se vztahují k výš uvedené problematice, bude Ministerstvo dopravy zabývat Podnět k prošetření stavby silnice u Kaplice 2561/2014-MD-CKDP anonym Podání pisatele anonymu ve věci označené jako Podnět k prošetření stavby silnice u Kaplice bylo jednak s ohledem na neexistenci osoby pisatele ani zpětné adresy a jednak s ohledem na nepříslušnost řešení této problematiky Ministerstvem dopravy odloženo bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie Podnět k prověření STK 2831/2014-MD-CKDP špatný stav nástupiště v žst. Hostivice /2014-MD-CKDP Správa železniční a dopravní cesty, s.o. 28. února 2014 Stránka 3 z 12

4 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti rozkladové komise Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti rozkladové komise Ministerstva dopravy. 3118/2014-MD-CKDP důvodná si k věci vyžádal stanovisko, a bylo zjištěno, že předmětná věc bude řešena na nejbližším zasedání rozkladové komise Stížnost na postup zaměstnanců ČD 3366/2014-MD-CKDP Řešení stížnosti na jednání zaměstnanců ČD nespadá do kompetencí Ministerstva dopravy. Odpovědi ČD byly spracovány v souladu s platnými "Smluvními přepravními podmínkami pro veřejnou osobní dopravu" Petice pro výstavbu protihlukové stěny na pozemní komunikaci č. I/56 v obci Hodoňovice, bývalý okres Frýdek Místek 3368/2014-MD-CKDP Petentům petice za výstavbu protihlukové stěny na pozemní komunikaci I. třídy č. I/56 v obci Baška v místní části Hodoňovice bylo sděleno, že petice, která byla zaslána na vědomí kromě Ministerstvu dopravy i dalším úřadům a mezi nimi Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., jakožto věcně a místně kompetentní organizaci, byla odložena bez dalšího šetření z důvodů procesní ekonomie. Petenti byli o přijetí petice a o jejím odložení, ve formě doručení písemnosti em, informováni stížnost na stavbu místní komunikace ve městě Klimkovice 3441/2014-MD-CKDP Podateli stížnosti ve věci stavby místní komunikace ve městě Klimkovice bylo sděleno, že řešení jeho podání je věcně a místně v kompetenci Odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy, jako obce s rozšířenou působností. Magistrát města Ostravy Podatel stížnosti byl o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, informován Stížnost na nečinnost letecké společnosti Travel Service, a.s. při vyřizování stížnosti 3882/2014-MD-CKDP Úřad pro civilní letectví Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se stížností na nečinnost letecké společnosti při vyřizování stížnosti. Jelikož vyřízení stížnost není v kompetenci MD, byla na základě Usnesení ředitelky Odboru auditu, č. j. 26/ STIZ, poznamenaným pouze do spisu, v souladu s ustanovením 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, postoupena Úřadu pro civilní letectví k přímému vyřízení.o přijetí stížnosti a jejím postoupení byl stěžovatel informován. 28. února 2014 Stránka 4 z 12

5 Stížnost na nereálné hodnoty ve veřejných souborech dat z centrálního registru vozidel 3909/2014-MD-CKDP Pisateli podání bylo sděleno, ve věci označené jako "Stížnost na nereálné hodnoty ve veřejných souborech dat z centrálního registru vozidel", že Ministerstva dopravy (dále jen "MD") předal žádost ke stanovisku řediteli Odboru provozu silničních vozidel MD. Až na základě odborného stanoviska, bude podateli vypracována odpověď. Podatel byl o přijetí podání prostřednictvím datové schránky informován stížnost na dopravce A-Z BUS, s.r.o. 4042/2014-MD-CKDP Autobusový dopravce A-Z BUS, s.r.o. provozuje nadregionální spoje (Praha - Znojmo). Stížnost byla postoupena Odboru veřejné dopravy k přímému vyřízení. Odbor veřejné dopravy Petice - Proti plánované změně trasy vysokorychlostní trati Praha - Brno 4090/2014-MD-CKDP Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstvu dopravy byla zaslaná petičním výborem petice proti plánované změně trasy vysokorychlostní trati Praha - Brno. MD výše uvedenou petici předal k přímému vyřízení řediteli Odboru drah, železniční a kombinované dopravy Hospodářský sjezd na pozemek parc. č. 2230/1 v kat. úzamí Butovice - urgence předání příjezdu k pozemkům (MD na vědomí) 4439/2014-MD-CKDP Ministerstvo dopravy obdrželo dne stížnost na jednání Ředitelství silnic a dálnic ČR závod Brno. Stížnost byla Ministerstvu dopravy zaslána na vědomí a je založena na Odboru auditu, bez vyrozumění stěžovatele Stížnost proti zaměstnanci ostrahy Letiště Praha, a.s., jako spolupracovníkovi Stb, a proti internímu výběrovému řízení na inspektora řízení kvality 4634/2014-MD-CKDP anonym Anonymní podnět ve věci označené jako "Stížnost proti zaměstnanci ostrahy Letiště Praha, a.s., jako spolupracovníkovi Stb, a proti internímu výběrovému řízení na inspektora řízení kvality" byl předán, ve formě doručení písemnosti do datové schránky, k pracovnímu využití předsedovi představenstva Letiště Praha, a.s února 2014 Stránka 5 z 12

6 Stížnost na postup úřední osoby a žádost o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se stížností na postup úřední osoby a žádost o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem. 4803/2014-MD-CKDP Městský úřad Domažlice Podání bylo vyhodnoceno jako stížnost dle 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. 175 odst. 4 správního řádu se potom podává stížnost u toho správního orgánu, který řízení vede, tedy zde u Městského úřadu Domažlice. Podání týkající se žádosti o náhradu škodu způsobené nesprávným úředním Nedodržení jízdního řádu dopravcem ČSAD Plzeň a.s. 5188/2014-MD-CKDP Krajský úřad Plzeňského kraje Řešení stížnosti není v kompetenci Ministerstva dopravy. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou v Plzeňském kraji spadá do kompetencí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterému byla stížnost usnesením postoupena k přímému vyřízení Stížnost na nesprávný postup odboru správních činností a živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín 5040/2014-MD-CKDP Krajský úřad Ústeckého kraje Pisateli podání ve věci označené jako "Stížnost na nesprávný postup odboru správních činností a živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín v souvislosti s vrácením řidičského průkazu" bylo odpovězeno, že s ohledem na 175 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se stížnost podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v souladu s 12, 37 odst. 6 a 175 odst. 4 správního řádu bylo podání Usnesením ředitelky Odboru auditu, Ministerstva dopravy, č.j.: 37/ STIZ/2 z důvodu věcné a místní Stížnost na nedostupnost dálničních známek 5702/2014-MD-CKDP Státní fond dopravní infrastruktury částečně důvodná Podatelka se obrátila na Ministerstvo dopravy se stížností na nedostupnost prodeje dálničních známek. Jelikož vyřízení stížnost není v kompetenci MD, byla na základě Usnesení ředitelky Odboru auditu, č. j. 38/ STIZ, poznamenaným pouze do spisu, v souladu s ustanovením 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, postoupena Státnímu fondu dopravní infrastruktury. O přijetí stížnosti a jejím postoupení byla stěžovatelka informována Stížnost na budování kruhových objezdů v centru města Bělá pod Bezdězem 5328/2014-MD-CKDP anonym Anonymní podání ve věci označené jako "Stížnosti na budování kruhových objezdů v centru města Bělá pod Bezdězem" bylo, z důvodu neexistence adresy odesilatele, odloženo bez dalšího šetření. Z důvodu pracovního využití bylo výše uvedené anonymní podání, ve formě doručení písemnosti do datové schránky, posláno na Městský úřad Bělá pod Bezdězem. 28. února 2014 Stránka 6 z 12

7 Upozornění na probíhající výluky na tratích SŽDC bez souhlasu Drážního úřadu 5380/2014-MD-CKDP Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Drážní úřad jako příslušný správní orgán totožné podání obdržel rovněž, proto bylo podání pouze předáno odbornému útvaru MD k pracovnímu využití a případným vlastním opatřením Nádraží Pardubice versus podnikatel 5623/2014-MD-CKDP Ministerstvo dopravy obdrželo podání označené jako Nádraží Pardubice versus podnikatel. Z podání není zjevné čeho se podavatel domáhá a tudíž byl vyzván v souladu s ustanovením 37 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, aby ve lhůtě 15 dnů doplnil své podání. Současně byl stěžovatel poučen o tom, že pokud nedoplní podání v této lhůtě, bude odložením. Dne obdrželo Ministerstvo dopravy doplňující odpověď podatele, ve kterém uvádí, že se ničeho nedomáhá a tudíž bylo podání odložením Stížnost na dopravní situaci v Bílině 5728/2014-MD-CKDP Stížnost na jednání firmy Ford Werke GmbH management, Postfach a jednání českého zastoupení FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. 5733/2014-MD-CKDP Zlepšení cestování na trase Třinec - Praha přes Havířov a zpět 5891/2014-MD-CKDP Odbor veřejné dopravy Jízdní řády nadregionálních vlakových spojů veřejné dopravy jsou připravovány ve spolupráci Českých drah, a.s. a Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy. Vytíženost spojů je z hlediska hospodárnosti dlouhodobě sledována a na základě těchto výsledků dochází k úpravě jízdních řádů těchto spojů. 28. února 2014 Stránka 7 z 12

8 Nedostatečné přímé vlakové spojení na trase Ostrava - Praha a zpět 5896/2014-MD-CKDP Odbor veřejné dopravy Jízdní řády nadregionálních vlakových spojů veřejné dopravy jsou připravovány ve spolupráci Českých drah, a.s. a Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy. Vytíženost spojů je z hlediska hospodárnosti dlouhodobě sledována a na základě těchto výsledků dochází k úpravě jízdních řádů těchto spojů Nesouhlas se zpoplatněním R /2014-MD-CKDP Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zakoupení dálniční známky umožňuje jízdu po všech zpoplatněných pozemních komunikacích České republiky v délce téměř 1200 km Stížnost občanů a Občanského sdružení - Tábor, části Čekanice 5924/2014-MD-CKDP částečně důvodná Ministerstvo dopravy obdrželo dne prostřednictvím u podání označené jako Stížnost občanů a Občanského sdružení - Tábor, části Čekanice. MD předal výše uvedené podání ke stanovisku řediteli Odboru infrastruktury a územního plánování MD. Pisatelka byla o přijetí podání informována. Na základě odborného stanoviska, byla Odborem auditu, MD vypracována následná odpověď Žádost o dostavbu dálnice do Hradce Králové, petice z roku 2006 se žádostí o neprodlužování doby průjezdu kamionů obcí Nové Město u Chlumce nad 6182/2014-MD-CKDP Cidlinou Odbor infrastruktury a územního plánu Podání pisatele označený jako "Žádost o dostavbu dálnice do Hradce Králové, petice z roku 2006 se žádostí o neprodlužování doby průjezdu kamionů obcí Nové Město u Chlumce nad Cidlinou" byl předán k přímému vyřízení řediteli Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy (dále jen "MD") s tím, že MD chce být o vyřízení podání informován z důvodu kompletace spisu v centrální evidenci, která Odboru auditu, MD přísluší vést na základě Spisového řádu a Směrnice č.4/2012 o Vyřizování stížností a petic. Pisatel byl o přijetí podání, ve formě doručení písemnosti em, vyrozuměn Stížnost na nově zařazený železniční vůz do vozového parku 6729/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 8 z 12

9 Stížnost na metodičku správního řízená Magistrátu hlavního města Prahy 6800/2014-MD-CKDP Stížnost byla v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu postoupena Magistrátu hlavního města Prahy jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Pisatel byl o postoupení stížnosti vyrozuměn. Magistrát hlavního města Prahy Stížnost na postup věcně příslušných správních orgánů ve věci asfaltování místních komunikací. 6901/2014-MD-CKDP Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se stížností na postup věcně příslušných správních orgánů ve věci asfaltování místních komunikací. Vzhledem k tomu, že jeho podání postrádá podstatné náležitosti, na základě kterých by Ministerstvo dopravy mohlo dále postupovat, byl podatel požádán, aby své podání rozšířil Dotaz ohledně podání stížnosti na dopravce zajišťujícího autobusovou přepravu 7101/2014-MD-CKDP Pisateli bylo sděleno následující. Dopravní obslužnost území je zajišťována vzájemnou spoluprací státu, krajů a obcí, což jsou v tomto případě objednatelé dopravní obslužnosti na svém území. Podání adresujte na objednatele konkrétní autobusové linky, který má s dopravcem zajišťujícím tuto linku uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících Informace o způsobu zajišťování veřejné dopravy v Libereckém kraji 7066/2014-MD-CKDP Pisateli podání ve věci zajišťování veřejné dopravy v Libereckém kraji bylo odpovězeno, že vzhledem k tomu, že předmět jeho podání souvisí s uplatňováním zákona č. zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v Libereckém kraji, kde v 3 odst. 1. je uvedeno následující Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením, není Ministertsvo dopravy (dál jen "MD") k řešení popsané problematiky věcně ani místně příslušný správní úřad. Proto výše uvedený Žádost o náhradu škody v souvislosti s ukončením pracovního poměru u ŘVC ČR (adresováno ŘVC ČR, MD v kopii) 7083/2014-MD-CKDP MD požádal ředitele ŘVC ČR o sdělení výsledku posouzení předmětné žádosti o náhradu škody včetně jeho odůvodnění a zaslání kopie vyřízení žádosti. Ředitelství vodních cest ČR 28. února 2014 Stránka 9 z 12

10 Stížnost kvůli rušení pošt a propouštění zaměstnanců 7310/2014-MD-CKDP anonym Ministerstvo dopravy (dále jen "MD") obdrželo stížnost ve věci České pošty, s.p. označené jako "Stížnost kvůli rušení pošt a propouštění zaměstnanců". Vzhledem ke skutečnosti, že poštovní služby a telekomunikace nejsou od roku 2003 věcně ani místně v kompetenci MD a dále že se jedná o anonymní podnět, tak MD výše uvedený podnět odložil bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie stížnost na dopravní značení v obci Bílina prostřednictvím MV ČR 7491/2014-MD-CKDP použití digitální fotografie k vydání řidičského průkazu 7565/2014-MD-CKDP Pisatelce podání ve věci použití digitální fotografie k vydání řidičského průkazu Ministerstva dopravy (dále jen MD nebo "ministerstvo") odpověděl, že posoudil podání jako podnět v souvislosti s postupem správního orgánu při vydání nového řidičského průkazu a s ohledem na ustanovení 92 odst. 4 písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu ), která jsou sice v gesci MD, ale pokud se týká vzhledu a provedení fotografie k řidičskému průkazu, tak se i shora uvedené ministerstvo musí řídit zákonem č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění Petice občanů obce Baška proti přeložení železniční stanice 7967/2014-MD-CKDP Odbor infrastruktury a územního plánu Petice petentů ve věci stavby železniční cesty označené jako "Petice občanů obce Baška proti přeložení železniční stanice", kterou obdrželo na vědomí Ministerstvo dopravy prostřednictvím Odboru dopravy Moravskoslezského kraje, a jež se týká realizace železniční stavby v Moravskoslezském kraji, která je v kompetenci státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, jež byla také jednou z obeslaných organizací petenty, byla postoupena k pracovnímu využití řediteli O910 - Odbor infrastruktury a územního plánu MD Stížnost a žádost o nápravu Podatel se obrátil na Ministerstva dopravy se žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti Ministerstva dopravy. 8085/2014-MD-CKDP Příslušný odbor požadovanou písemnost odeslal žadateli téhož dne, kdy Odbor auditu, obdržel danou žádost. Tímto se daná žádost stala bezpředmětnou. 28. února 2014 Stránka 10 z 12

11 Nedodržení jízdního řádu dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. 8161/2014-MD-CKDP Řešní problematiky regionálních autobusových spojů není v kompetenci Ministerstva dopravy. Objednatelem těchto spojů jsou obce nebo kraje. Na jízdním řádu spoje je uvedeno, že v době sněhové kalamity nebo nálední není přeprava cestujících v úseku Lhotka, žel. zast. - Mšeno z bezpečnostních důvodů zaručena Stížnost na pracovníka Centrálního registru vozidel 8515/2014-MD-CKDP Petice proti stavbě vysokorychlostní tratě Praha - Brno 8520/2014-MD-CKDP Odbor infrastruktury a územního plánu Petentům ve věci Petice proti stavbě vysokorychlostní tratě Praha - Brno bylo Odborem auditu, Ministerstva dopravy odpovězeno, že petice byla předána k přímému vyřízení řediteli Odboru infrastruktury a územního plánu s tím, že chce být o vyřízení petice informován. Petenti byli o přijetí petice a o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, vyrozuměni Neoprávněné využívání autobusového nádraží ve správě ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. dopravcem Švarctrans, s.r.o. 8643/2014-MD-CKDP Odbor silniční dopravy Posouzení oprávněnosti či neoprávněné využívání autobusového nádraží ve správě ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., dopravcem Švarctrans, s.r.o. je v kompetenci Odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy Stížnost na společnost SILNICE GROUP a.s. ve věci náhrady škody 9261/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 11 z 12

12 Stížnost na zamořování ŽP na železniční trati směr Kostomlaty nad Labem - Děčín (Brandýs nad Labem- Stará Boleslav) vlaky společnosti 9468/2014-MD-CKDP stížnost na jednání řidiče autobusu 9642/2014-MD-CKDP Řešení jednání řidiče nespadá do kompetencí Ministerstva dopravy, ale dopravce. Smluvní a přepravní podmínky Okresní autobusové dopravy Kolín s.r.o. jsou zveřejněny v autobusech dopravce a na webovových stránkách Překračování pravomoci při provádění tzv. "bezpečnostních kontrol na letišti V. Havla" 10038/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 12 z 12

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2014) - celkem 93 podání Datum doručení 3.1.2014 Stížnost na ŘSD ve věci majetkoprávního vypořádání

Více

Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Datum vyřízení. Důvodnost 30.1.2014. Ředitelství silnic a dálnic ČR 30.1.2014. České dráhy, a.s.

Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Datum vyřízení. Důvodnost 30.1.2014. Ředitelství silnic a dálnic ČR 30.1.2014. České dráhy, a.s. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2014) - celkem 491 podání Datum doručení 3.1.2014 Stížnost na ŘSD ve věci majetkoprávního vypořádání

Více

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2014) - celkem 115 podání Datum doručení 3.1.2014 Stížnost na ŘSD ve věci majetkoprávního vypořádání

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 54 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2015) - celkem 418 podání Datum doručení 4.1.2015 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Krajského

Více

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Číslo podací. Důvodnost. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Číslo podací. Důvodnost. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2016) - celkem 20 podání Datum doručení 4.1.2016 stížnost na rozhodnutí o odvolání vydané správním

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 169 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 235 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 376 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2015) - celkem 123 podání Datum doručení 4.1.2015 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Krajského

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

*KUMSX01ECAIQ* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava

*KUMSX01ECAIQ* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ECAIQ* Čj: MSK 117242/2014 Sp. zn.: DSH/9174/2014/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2012) - celkem 446 podání Datum doručení 2.1.2012 podnět ke stavu nově otevřené části Pražského okruhu

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX018UGEG* Čj: MSK 113232/2013 Sp. zn.: DSH/27111/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13.4.2011 7769/DS/2011/MT

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě Obsah: strana ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 2 ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

*KUMSX01KD16Y* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava

*KUMSX01KD16Y* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KD16Y* Čj: MSK 132913/2015 Sp. zn.: DSH/27912/2015/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov.

Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov. Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov.cz Adr.: Jiří Lorenc ETS, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: Tel.: MUUH-OD/22665/Zap 4353/2015 Ing. Dana Zapletalová 572525551 e-mail: dana.zapletalova@město-uh.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ZEKVV* Čj: MSK 196268/2011 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy a silničního

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A V y r o z u m ě n í o p o k r a č o v á n í s

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 115221/2014 Sp.zn.: S-JMK 115221/2014 ODOS Brno 09.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt *UOHSX00731M3* UOHSX00731M3 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt 12. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec Dobrá, okr. Frýdek-MístekInformace za rok 2003 dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Okres Frýdek-Místek Obec Dobrá IČO 296 589 Sídlo Dobrá č. 230, 739 51 Telefon 558 641

Více

Č.j.: S 154, 155, 156, 161/99-50/2581/99-jl V Brně dne 24. září 1999

Č.j.: S 154, 155, 156, 161/99-50/2581/99-jl V Brně dne 24. září 1999 Č.j.: S 154, 155, 156, 161/99-50/2581/99-jl V Brně dne 24. září 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.9.1999 obdržením návrhu společnosti Harpen ČR, s. r. o., Truhlářská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058565/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0080718/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058567/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0077641/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX019PSCQ* Čj: MSK 137621/2013 Sp. zn.: DSH/32313/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-3/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 9.7.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Obsah Úvod 2 Přijímání stížností: 2 Evidence stížností: 4 Vyřizování stížností: 5 1 Úvod Možnost stěžovat

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

Číslo jednací: Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Číslo jednací: Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Nové Město nad Metují oddělení dopravy a silničního hospodářství náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Číslo jednací: Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 1631/2015/ODSH/TriR Tříska/676

Více

PRAVIDLA PRO PŘÍJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ pravidla rady města

PRAVIDLA PRO PŘÍJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ pravidla rady města Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města Název: Typ dokumentu: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU MĚSTSKÁ POLICIE PRAVIDLA PRO PŘÍJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ pravidla rady města

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 38- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobce:

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC SMĚRNICE č. 3/1999 k provedení zákona č. 1O6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Článek I. Úvodní ustanovení 1. Město Bzenec je povinným subjektem

Více

Poskytování informací, podávání a vyřizování stížností

Poskytování informací, podávání a vyřizování stížností Poskytování informací, podávání a vyřizování stížností Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/1736/2014 Originál: Sekretariát Platnost od: Počet

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-4/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 20.10.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodl. o m e z e n í p r o v o z o v á n í d r á h y

R O Z H O D N U T Í. rozhodl. o m e z e n í p r o v o z o v á n í d r á h y 1 *crdux006sr75* CRDUX006SR75 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Sp. Zn.: OU-OPR0033/13 V Praze dne: 13.02.2014 Č. j.: DUCR-7896/14/Kj Telefon: +420 972241841 Oprávněná úřední osoba:ing.

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více