Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu."

Transkript

1 Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2014) - celkem 57 podání Datum doručení Stížnost na ŘSD ve věci majetkoprávního vypořádání pozemku 111/2014-MD-CKDP Ředitelství silnic a dálnic ČR Podání bylo předáno Ředitelství silnic a dálnic ČR s žádostí o prověření stavu věci, přijetí adekvátních opatření a zaslání informace stavu věci Ministerstvu dopravy. ŘSD zaslalo pisatelce vyrozumění ze dne , ve kterém jí sdělilo, že již v roce 2012 jí zaslalo návrh kupní smlouvy včetně znaleckého posudku. ŘSD opětovně navrhuje uzavření kupní smlouvy a dohody o náhradě za užívání bez smluvního vztahu za období 3 roky zpětně nedostatečný zájem ČD, a.s. o zákazníky Řešení podání na nedostatečný zájem Českých drah, a.s. o zákazníky je plně v kompetenci Českých drah, a.s. Kterým bylo podání postoupeno k přímému vyřízení. 184/2014-MD-CKDP České dráhy, a.s. částečně důvodná Podnět - provedení technické prohlídky vozidla na STK bez předložení velkého technického průkazu 294/2014-MD-CKDP Pisatel byl vyrozuměn o tom, že jeho podání bylo posouzeno podle obsahu jako podnět k provedení státního odborného podle zákona č. 56/2001 Sb. Při kontrole předmětné stanice technické kontroly budou mj. prověřeny okolnosti provedení technické prohlídky, na kterou pisatel upozorňuje Stížnost na postup ředitele Odboru provozu silničních vozidel MD kvůli CRV 640/2014-MD-CKDP Podateli stížnosti ve věci nefunkčního CRV v roce 2012 označené jako "stížnost na postup ředitele Odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy (dále jen "MD") kvůli CRV" bylo sděleno, že stížnost je postoupena ke stanovisku řediteli Odboru provozu silnišních vozidel MD. Až na základě tohoto stanoviska bude odpovězeno stěžovateli. Na základě stanoviska Odboru provozu silničních vozidel, který nadále trvá na svém závěru vyjádřeném ve sdělení k žádosti o náhradu škody a o zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, s nímž vyjádřil souhlas i Odbor právní, posoudil MD v odstavci 1. uvedenou stížnost jako 28. února 2014 Stránka 1 z 12

2 Stížnost na hluk letadel a žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 1018/2014-MD-CKDP Pisateli podání ve věci hluku z letadel nad oblastí Praha - Stodůlky bylo odpovězeno s ohledem na skutečnost, že jeho podání, která jsou již v posledních letech předkládána opakovaně (cca 24), MD (na základě jeho věcné působnosti) nepřísluší ex lege prošetřovat ani jinak vysvětlovat důvody užívání dráhy RWY na letišti Praha - Ruzyně, stejně jako jednotlivé přelety letadel nad uváděným územím. Proto byly z výše uvedeného stížnosti odloženy bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie. Pisatel byl o přijetí podání a o jejich odložení, ve formě doručení písemnosti em, vyrozuměn různé ceny jízdného při zakoupení jízdenky na území Německa nebo České republiky Nelze srovnávat ceny jízdenky za plné mezinárodní jízdné a ceny jízdenky zakoupené v akční nabídce. Odpověď GŘ ČD byla kvalifikovaná a vyčerpávající. 1035/2014-MD-CKDP Žádost o prověření postupu při zadávání zakázek na dodávky osobních automobilů podřízenými organizacemi a právnickými osobami. 1214/2014-MD-CKDP Dne 9. ledna 2014 (datovou schránkou) a následně dne 13. ledna 2014 (písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb) byla Ministerstvu dopravy, odboru auditu,, doručena shodná podání obchodní společnosti Hyundai Motor Czech s. r. o., se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5, označená jako Žádost o prověření postupu při zadávání zakázek na dodávky osobních automobilů podřízenými organizacemi a právnickými osobami.. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v podání a jeho důležitosti požádal odbor auditu, odbor právní o stanovisko k danému podání. Následně po obdržení předmětného stanoviska bude dané podání odborem auditu, Stížnost na autoškolu 1238/2014-MD-CKDP Žádost o informace k vyřízení žádosti o sdělení výsledků vyhodnocení účinnosti dočasného snížení rychlosti na SOKP 1281/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 2 z 12

3 podnět k prošetření činnosti bagristy v obci Čistá 1812/2014-MD-CKDP Pisateli opětovného podání ve věci Podnětu k prošetření činnosti bagristy v obci Čistá bylo odpovězeno, že vzhledem k tomu, že se nejedná o podání ve smyslu 175 a násl. správního řádu, tak MD výše uvedený podnět posoudil a rozhodl, že k řešení tohoto podnětu není MD věcně ani místně příslušný správní úřad. Proto byl shora uvedený podnět odložen bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie. Pisatel byl o přijetí podnětu a o jeho odložení, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, vyrozuměn Stížnost na situaci na úřadech 2323/2014-MD-CKDP Odbor provozu silničních vozidel Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy s podáním, které se týkalo podnětu na zjednodušení řešení podávání žádostí, jak ve vztahu k vydávání řidičských průkazů, tak i na úseku motorových vozidel. Tímto podnětem se v rámci přípravy novel právních předpisů, které se vztahují k výš uvedené problematice, bude Ministerstvo dopravy zabývat Podnět k prošetření stavby silnice u Kaplice 2561/2014-MD-CKDP anonym Podání pisatele anonymu ve věci označené jako Podnět k prošetření stavby silnice u Kaplice bylo jednak s ohledem na neexistenci osoby pisatele ani zpětné adresy a jednak s ohledem na nepříslušnost řešení této problematiky Ministerstvem dopravy odloženo bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie Podnět k prověření STK 2831/2014-MD-CKDP špatný stav nástupiště v žst. Hostivice /2014-MD-CKDP Správa železniční a dopravní cesty, s.o. 28. února 2014 Stránka 3 z 12

4 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti rozkladové komise Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti rozkladové komise Ministerstva dopravy. 3118/2014-MD-CKDP důvodná si k věci vyžádal stanovisko, a bylo zjištěno, že předmětná věc bude řešena na nejbližším zasedání rozkladové komise Stížnost na postup zaměstnanců ČD 3366/2014-MD-CKDP Řešení stížnosti na jednání zaměstnanců ČD nespadá do kompetencí Ministerstva dopravy. Odpovědi ČD byly spracovány v souladu s platnými "Smluvními přepravními podmínkami pro veřejnou osobní dopravu" Petice pro výstavbu protihlukové stěny na pozemní komunikaci č. I/56 v obci Hodoňovice, bývalý okres Frýdek Místek 3368/2014-MD-CKDP Petentům petice za výstavbu protihlukové stěny na pozemní komunikaci I. třídy č. I/56 v obci Baška v místní části Hodoňovice bylo sděleno, že petice, která byla zaslána na vědomí kromě Ministerstvu dopravy i dalším úřadům a mezi nimi Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., jakožto věcně a místně kompetentní organizaci, byla odložena bez dalšího šetření z důvodů procesní ekonomie. Petenti byli o přijetí petice a o jejím odložení, ve formě doručení písemnosti em, informováni stížnost na stavbu místní komunikace ve městě Klimkovice 3441/2014-MD-CKDP Podateli stížnosti ve věci stavby místní komunikace ve městě Klimkovice bylo sděleno, že řešení jeho podání je věcně a místně v kompetenci Odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy, jako obce s rozšířenou působností. Magistrát města Ostravy Podatel stížnosti byl o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, informován Stížnost na nečinnost letecké společnosti Travel Service, a.s. při vyřizování stížnosti 3882/2014-MD-CKDP Úřad pro civilní letectví Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se stížností na nečinnost letecké společnosti při vyřizování stížnosti. Jelikož vyřízení stížnost není v kompetenci MD, byla na základě Usnesení ředitelky Odboru auditu, č. j. 26/ STIZ, poznamenaným pouze do spisu, v souladu s ustanovením 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, postoupena Úřadu pro civilní letectví k přímému vyřízení.o přijetí stížnosti a jejím postoupení byl stěžovatel informován. 28. února 2014 Stránka 4 z 12

5 Stížnost na nereálné hodnoty ve veřejných souborech dat z centrálního registru vozidel 3909/2014-MD-CKDP Pisateli podání bylo sděleno, ve věci označené jako "Stížnost na nereálné hodnoty ve veřejných souborech dat z centrálního registru vozidel", že Ministerstva dopravy (dále jen "MD") předal žádost ke stanovisku řediteli Odboru provozu silničních vozidel MD. Až na základě odborného stanoviska, bude podateli vypracována odpověď. Podatel byl o přijetí podání prostřednictvím datové schránky informován stížnost na dopravce A-Z BUS, s.r.o. 4042/2014-MD-CKDP Autobusový dopravce A-Z BUS, s.r.o. provozuje nadregionální spoje (Praha - Znojmo). Stížnost byla postoupena Odboru veřejné dopravy k přímému vyřízení. Odbor veřejné dopravy Petice - Proti plánované změně trasy vysokorychlostní trati Praha - Brno 4090/2014-MD-CKDP Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstvu dopravy byla zaslaná petičním výborem petice proti plánované změně trasy vysokorychlostní trati Praha - Brno. MD výše uvedenou petici předal k přímému vyřízení řediteli Odboru drah, železniční a kombinované dopravy Hospodářský sjezd na pozemek parc. č. 2230/1 v kat. úzamí Butovice - urgence předání příjezdu k pozemkům (MD na vědomí) 4439/2014-MD-CKDP Ministerstvo dopravy obdrželo dne stížnost na jednání Ředitelství silnic a dálnic ČR závod Brno. Stížnost byla Ministerstvu dopravy zaslána na vědomí a je založena na Odboru auditu, bez vyrozumění stěžovatele Stížnost proti zaměstnanci ostrahy Letiště Praha, a.s., jako spolupracovníkovi Stb, a proti internímu výběrovému řízení na inspektora řízení kvality 4634/2014-MD-CKDP anonym Anonymní podnět ve věci označené jako "Stížnost proti zaměstnanci ostrahy Letiště Praha, a.s., jako spolupracovníkovi Stb, a proti internímu výběrovému řízení na inspektora řízení kvality" byl předán, ve formě doručení písemnosti do datové schránky, k pracovnímu využití předsedovi představenstva Letiště Praha, a.s února 2014 Stránka 5 z 12

6 Stížnost na postup úřední osoby a žádost o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se stížností na postup úřední osoby a žádost o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem. 4803/2014-MD-CKDP Městský úřad Domažlice Podání bylo vyhodnoceno jako stížnost dle 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. 175 odst. 4 správního řádu se potom podává stížnost u toho správního orgánu, který řízení vede, tedy zde u Městského úřadu Domažlice. Podání týkající se žádosti o náhradu škodu způsobené nesprávným úředním Nedodržení jízdního řádu dopravcem ČSAD Plzeň a.s. 5188/2014-MD-CKDP Krajský úřad Plzeňského kraje Řešení stížnosti není v kompetenci Ministerstva dopravy. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou v Plzeňském kraji spadá do kompetencí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterému byla stížnost usnesením postoupena k přímému vyřízení Stížnost na nesprávný postup odboru správních činností a živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín 5040/2014-MD-CKDP Krajský úřad Ústeckého kraje Pisateli podání ve věci označené jako "Stížnost na nesprávný postup odboru správních činností a živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín v souvislosti s vrácením řidičského průkazu" bylo odpovězeno, že s ohledem na 175 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se stížnost podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v souladu s 12, 37 odst. 6 a 175 odst. 4 správního řádu bylo podání Usnesením ředitelky Odboru auditu, Ministerstva dopravy, č.j.: 37/ STIZ/2 z důvodu věcné a místní Stížnost na nedostupnost dálničních známek 5702/2014-MD-CKDP Státní fond dopravní infrastruktury částečně důvodná Podatelka se obrátila na Ministerstvo dopravy se stížností na nedostupnost prodeje dálničních známek. Jelikož vyřízení stížnost není v kompetenci MD, byla na základě Usnesení ředitelky Odboru auditu, č. j. 38/ STIZ, poznamenaným pouze do spisu, v souladu s ustanovením 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, postoupena Státnímu fondu dopravní infrastruktury. O přijetí stížnosti a jejím postoupení byla stěžovatelka informována Stížnost na budování kruhových objezdů v centru města Bělá pod Bezdězem 5328/2014-MD-CKDP anonym Anonymní podání ve věci označené jako "Stížnosti na budování kruhových objezdů v centru města Bělá pod Bezdězem" bylo, z důvodu neexistence adresy odesilatele, odloženo bez dalšího šetření. Z důvodu pracovního využití bylo výše uvedené anonymní podání, ve formě doručení písemnosti do datové schránky, posláno na Městský úřad Bělá pod Bezdězem. 28. února 2014 Stránka 6 z 12

7 Upozornění na probíhající výluky na tratích SŽDC bez souhlasu Drážního úřadu 5380/2014-MD-CKDP Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Drážní úřad jako příslušný správní orgán totožné podání obdržel rovněž, proto bylo podání pouze předáno odbornému útvaru MD k pracovnímu využití a případným vlastním opatřením Nádraží Pardubice versus podnikatel 5623/2014-MD-CKDP Ministerstvo dopravy obdrželo podání označené jako Nádraží Pardubice versus podnikatel. Z podání není zjevné čeho se podavatel domáhá a tudíž byl vyzván v souladu s ustanovením 37 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, aby ve lhůtě 15 dnů doplnil své podání. Současně byl stěžovatel poučen o tom, že pokud nedoplní podání v této lhůtě, bude odložením. Dne obdrželo Ministerstvo dopravy doplňující odpověď podatele, ve kterém uvádí, že se ničeho nedomáhá a tudíž bylo podání odložením Stížnost na dopravní situaci v Bílině 5728/2014-MD-CKDP Stížnost na jednání firmy Ford Werke GmbH management, Postfach a jednání českého zastoupení FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. 5733/2014-MD-CKDP Zlepšení cestování na trase Třinec - Praha přes Havířov a zpět 5891/2014-MD-CKDP Odbor veřejné dopravy Jízdní řády nadregionálních vlakových spojů veřejné dopravy jsou připravovány ve spolupráci Českých drah, a.s. a Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy. Vytíženost spojů je z hlediska hospodárnosti dlouhodobě sledována a na základě těchto výsledků dochází k úpravě jízdních řádů těchto spojů. 28. února 2014 Stránka 7 z 12

8 Nedostatečné přímé vlakové spojení na trase Ostrava - Praha a zpět 5896/2014-MD-CKDP Odbor veřejné dopravy Jízdní řády nadregionálních vlakových spojů veřejné dopravy jsou připravovány ve spolupráci Českých drah, a.s. a Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy. Vytíženost spojů je z hlediska hospodárnosti dlouhodobě sledována a na základě těchto výsledků dochází k úpravě jízdních řádů těchto spojů Nesouhlas se zpoplatněním R /2014-MD-CKDP Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zakoupení dálniční známky umožňuje jízdu po všech zpoplatněných pozemních komunikacích České republiky v délce téměř 1200 km Stížnost občanů a Občanského sdružení - Tábor, části Čekanice 5924/2014-MD-CKDP částečně důvodná Ministerstvo dopravy obdrželo dne prostřednictvím u podání označené jako Stížnost občanů a Občanského sdružení - Tábor, části Čekanice. MD předal výše uvedené podání ke stanovisku řediteli Odboru infrastruktury a územního plánování MD. Pisatelka byla o přijetí podání informována. Na základě odborného stanoviska, byla Odborem auditu, MD vypracována následná odpověď Žádost o dostavbu dálnice do Hradce Králové, petice z roku 2006 se žádostí o neprodlužování doby průjezdu kamionů obcí Nové Město u Chlumce nad 6182/2014-MD-CKDP Cidlinou Odbor infrastruktury a územního plánu Podání pisatele označený jako "Žádost o dostavbu dálnice do Hradce Králové, petice z roku 2006 se žádostí o neprodlužování doby průjezdu kamionů obcí Nové Město u Chlumce nad Cidlinou" byl předán k přímému vyřízení řediteli Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy (dále jen "MD") s tím, že MD chce být o vyřízení podání informován z důvodu kompletace spisu v centrální evidenci, která Odboru auditu, MD přísluší vést na základě Spisového řádu a Směrnice č.4/2012 o Vyřizování stížností a petic. Pisatel byl o přijetí podání, ve formě doručení písemnosti em, vyrozuměn Stížnost na nově zařazený železniční vůz do vozového parku 6729/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 8 z 12

9 Stížnost na metodičku správního řízená Magistrátu hlavního města Prahy 6800/2014-MD-CKDP Stížnost byla v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu postoupena Magistrátu hlavního města Prahy jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Pisatel byl o postoupení stížnosti vyrozuměn. Magistrát hlavního města Prahy Stížnost na postup věcně příslušných správních orgánů ve věci asfaltování místních komunikací. 6901/2014-MD-CKDP Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se stížností na postup věcně příslušných správních orgánů ve věci asfaltování místních komunikací. Vzhledem k tomu, že jeho podání postrádá podstatné náležitosti, na základě kterých by Ministerstvo dopravy mohlo dále postupovat, byl podatel požádán, aby své podání rozšířil Dotaz ohledně podání stížnosti na dopravce zajišťujícího autobusovou přepravu 7101/2014-MD-CKDP Pisateli bylo sděleno následující. Dopravní obslužnost území je zajišťována vzájemnou spoluprací státu, krajů a obcí, což jsou v tomto případě objednatelé dopravní obslužnosti na svém území. Podání adresujte na objednatele konkrétní autobusové linky, který má s dopravcem zajišťujícím tuto linku uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících Informace o způsobu zajišťování veřejné dopravy v Libereckém kraji 7066/2014-MD-CKDP Pisateli podání ve věci zajišťování veřejné dopravy v Libereckém kraji bylo odpovězeno, že vzhledem k tomu, že předmět jeho podání souvisí s uplatňováním zákona č. zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v Libereckém kraji, kde v 3 odst. 1. je uvedeno následující Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením, není Ministertsvo dopravy (dál jen "MD") k řešení popsané problematiky věcně ani místně příslušný správní úřad. Proto výše uvedený Žádost o náhradu škody v souvislosti s ukončením pracovního poměru u ŘVC ČR (adresováno ŘVC ČR, MD v kopii) 7083/2014-MD-CKDP MD požádal ředitele ŘVC ČR o sdělení výsledku posouzení předmětné žádosti o náhradu škody včetně jeho odůvodnění a zaslání kopie vyřízení žádosti. Ředitelství vodních cest ČR 28. února 2014 Stránka 9 z 12

10 Stížnost kvůli rušení pošt a propouštění zaměstnanců 7310/2014-MD-CKDP anonym Ministerstvo dopravy (dále jen "MD") obdrželo stížnost ve věci České pošty, s.p. označené jako "Stížnost kvůli rušení pošt a propouštění zaměstnanců". Vzhledem ke skutečnosti, že poštovní služby a telekomunikace nejsou od roku 2003 věcně ani místně v kompetenci MD a dále že se jedná o anonymní podnět, tak MD výše uvedený podnět odložil bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie stížnost na dopravní značení v obci Bílina prostřednictvím MV ČR 7491/2014-MD-CKDP použití digitální fotografie k vydání řidičského průkazu 7565/2014-MD-CKDP Pisatelce podání ve věci použití digitální fotografie k vydání řidičského průkazu Ministerstva dopravy (dále jen MD nebo "ministerstvo") odpověděl, že posoudil podání jako podnět v souvislosti s postupem správního orgánu při vydání nového řidičského průkazu a s ohledem na ustanovení 92 odst. 4 písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu ), která jsou sice v gesci MD, ale pokud se týká vzhledu a provedení fotografie k řidičskému průkazu, tak se i shora uvedené ministerstvo musí řídit zákonem č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění Petice občanů obce Baška proti přeložení železniční stanice 7967/2014-MD-CKDP Odbor infrastruktury a územního plánu Petice petentů ve věci stavby železniční cesty označené jako "Petice občanů obce Baška proti přeložení železniční stanice", kterou obdrželo na vědomí Ministerstvo dopravy prostřednictvím Odboru dopravy Moravskoslezského kraje, a jež se týká realizace železniční stavby v Moravskoslezském kraji, která je v kompetenci státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, jež byla také jednou z obeslaných organizací petenty, byla postoupena k pracovnímu využití řediteli O910 - Odbor infrastruktury a územního plánu MD Stížnost a žádost o nápravu Podatel se obrátil na Ministerstva dopravy se žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti Ministerstva dopravy. 8085/2014-MD-CKDP Příslušný odbor požadovanou písemnost odeslal žadateli téhož dne, kdy Odbor auditu, obdržel danou žádost. Tímto se daná žádost stala bezpředmětnou. 28. února 2014 Stránka 10 z 12

11 Nedodržení jízdního řádu dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. 8161/2014-MD-CKDP Řešní problematiky regionálních autobusových spojů není v kompetenci Ministerstva dopravy. Objednatelem těchto spojů jsou obce nebo kraje. Na jízdním řádu spoje je uvedeno, že v době sněhové kalamity nebo nálední není přeprava cestujících v úseku Lhotka, žel. zast. - Mšeno z bezpečnostních důvodů zaručena Stížnost na pracovníka Centrálního registru vozidel 8515/2014-MD-CKDP Petice proti stavbě vysokorychlostní tratě Praha - Brno 8520/2014-MD-CKDP Odbor infrastruktury a územního plánu Petentům ve věci Petice proti stavbě vysokorychlostní tratě Praha - Brno bylo Odborem auditu, Ministerstva dopravy odpovězeno, že petice byla předána k přímému vyřízení řediteli Odboru infrastruktury a územního plánu s tím, že chce být o vyřízení petice informován. Petenti byli o přijetí petice a o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, vyrozuměni Neoprávněné využívání autobusového nádraží ve správě ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. dopravcem Švarctrans, s.r.o. 8643/2014-MD-CKDP Odbor silniční dopravy Posouzení oprávněnosti či neoprávněné využívání autobusového nádraží ve správě ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., dopravcem Švarctrans, s.r.o. je v kompetenci Odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy Stížnost na společnost SILNICE GROUP a.s. ve věci náhrady škody 9261/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 11 z 12

12 Stížnost na zamořování ŽP na železniční trati směr Kostomlaty nad Labem - Děčín (Brandýs nad Labem- Stará Boleslav) vlaky společnosti 9468/2014-MD-CKDP stížnost na jednání řidiče autobusu 9642/2014-MD-CKDP Řešení jednání řidiče nespadá do kompetencí Ministerstva dopravy, ale dopravce. Smluvní a přepravní podmínky Okresní autobusové dopravy Kolín s.r.o. jsou zveřejněny v autobusech dopravce a na webovových stránkách Překračování pravomoci při provádění tzv. "bezpečnostních kontrol na letišti V. Havla" 10038/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 12 z 12

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 54 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 235 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011

Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011 Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011 1/2011-1 Žádost o poskytnutí informace, jaká nápravná opatření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 Příloha č. 1 návrhu č. 467/RK/15 JIKORD s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 České Budějovice, březen 2015 jikord@jikord.cz 0 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace...

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI za rok 2010 České Budějovice, březen 2011 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace... 3 1.1 Cíle společnosti... 3 1.2 Koncepce činnosti společnosti... 4 3 Vnitřní činnost

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX012KITF* Čj: MSK 82001/2012 328.1 A5 Vyřizuje: Ing. Renáta Koláčková Odbor: Odbor

Více

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 Obsah 1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 3. Likvidace škod vzniklých v důsledku povodní 2013 na dopravní infrastruktuře; místní komunikace a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/11 Peněžní prostředky určené na modernizaci významných železničních uzlů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Výroční zpráva 11 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2011 V roce 2011 pokračovalo pro Úřad pro ochranu osobních údajů přelomové období: K novým

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

Zpráva o prosazování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Zpráva o prosazování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě Zpráva o prosazování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě Z článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. č. 181/2011

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á 1 / 18 *crdux005qmt9* CRDUX005QMT9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 7. června 2013 Sp. Zn.: MP-SDP0174/13-13/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 30. dubna 2013 Sp. zn.: 195/2013/VOP/MH Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci postupu Krajského úřadu Středočeského kraje při vydání potvrzení o odstranění nedostatků návrhu Územního

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha 15 Rada MČ Praha 15 vydává podle 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tento Organizační řád Úřadu MČ.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2010 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI za rok 2012 České Budějovice, březen 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace... 3 2.1 Cíle společnosti... 4 2.2 Koncepce činnosti společnosti... 5 3 Vnitřní činnost

Více

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 II. Státní fond dopravní infrastruktury Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 únor 2008 Obsah materiálu Výroční zprávy za rok 2007 Souhrnné údaje

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zeleneč è. 1/2011/OOP ze dne 13. prosince 2011 ZMĚNA Č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář

Více