Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu."

Transkript

1 Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2014) - celkem 57 podání Datum doručení Stížnost na ŘSD ve věci majetkoprávního vypořádání pozemku 111/2014-MD-CKDP Ředitelství silnic a dálnic ČR Podání bylo předáno Ředitelství silnic a dálnic ČR s žádostí o prověření stavu věci, přijetí adekvátních opatření a zaslání informace stavu věci Ministerstvu dopravy. ŘSD zaslalo pisatelce vyrozumění ze dne , ve kterém jí sdělilo, že již v roce 2012 jí zaslalo návrh kupní smlouvy včetně znaleckého posudku. ŘSD opětovně navrhuje uzavření kupní smlouvy a dohody o náhradě za užívání bez smluvního vztahu za období 3 roky zpětně nedostatečný zájem ČD, a.s. o zákazníky Řešení podání na nedostatečný zájem Českých drah, a.s. o zákazníky je plně v kompetenci Českých drah, a.s. Kterým bylo podání postoupeno k přímému vyřízení. 184/2014-MD-CKDP České dráhy, a.s. částečně důvodná Podnět - provedení technické prohlídky vozidla na STK bez předložení velkého technického průkazu 294/2014-MD-CKDP Pisatel byl vyrozuměn o tom, že jeho podání bylo posouzeno podle obsahu jako podnět k provedení státního odborného podle zákona č. 56/2001 Sb. Při kontrole předmětné stanice technické kontroly budou mj. prověřeny okolnosti provedení technické prohlídky, na kterou pisatel upozorňuje Stížnost na postup ředitele Odboru provozu silničních vozidel MD kvůli CRV 640/2014-MD-CKDP Podateli stížnosti ve věci nefunkčního CRV v roce 2012 označené jako "stížnost na postup ředitele Odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy (dále jen "MD") kvůli CRV" bylo sděleno, že stížnost je postoupena ke stanovisku řediteli Odboru provozu silnišních vozidel MD. Až na základě tohoto stanoviska bude odpovězeno stěžovateli. Na základě stanoviska Odboru provozu silničních vozidel, který nadále trvá na svém závěru vyjádřeném ve sdělení k žádosti o náhradu škody a o zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, s nímž vyjádřil souhlas i Odbor právní, posoudil MD v odstavci 1. uvedenou stížnost jako 28. února 2014 Stránka 1 z 12

2 Stížnost na hluk letadel a žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 1018/2014-MD-CKDP Pisateli podání ve věci hluku z letadel nad oblastí Praha - Stodůlky bylo odpovězeno s ohledem na skutečnost, že jeho podání, která jsou již v posledních letech předkládána opakovaně (cca 24), MD (na základě jeho věcné působnosti) nepřísluší ex lege prošetřovat ani jinak vysvětlovat důvody užívání dráhy RWY na letišti Praha - Ruzyně, stejně jako jednotlivé přelety letadel nad uváděným územím. Proto byly z výše uvedeného stížnosti odloženy bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie. Pisatel byl o přijetí podání a o jejich odložení, ve formě doručení písemnosti em, vyrozuměn různé ceny jízdného při zakoupení jízdenky na území Německa nebo České republiky Nelze srovnávat ceny jízdenky za plné mezinárodní jízdné a ceny jízdenky zakoupené v akční nabídce. Odpověď GŘ ČD byla kvalifikovaná a vyčerpávající. 1035/2014-MD-CKDP Žádost o prověření postupu při zadávání zakázek na dodávky osobních automobilů podřízenými organizacemi a právnickými osobami. 1214/2014-MD-CKDP Dne 9. ledna 2014 (datovou schránkou) a následně dne 13. ledna 2014 (písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb) byla Ministerstvu dopravy, odboru auditu,, doručena shodná podání obchodní společnosti Hyundai Motor Czech s. r. o., se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5, označená jako Žádost o prověření postupu při zadávání zakázek na dodávky osobních automobilů podřízenými organizacemi a právnickými osobami.. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v podání a jeho důležitosti požádal odbor auditu, odbor právní o stanovisko k danému podání. Následně po obdržení předmětného stanoviska bude dané podání odborem auditu, Stížnost na autoškolu 1238/2014-MD-CKDP Žádost o informace k vyřízení žádosti o sdělení výsledků vyhodnocení účinnosti dočasného snížení rychlosti na SOKP 1281/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 2 z 12

3 podnět k prošetření činnosti bagristy v obci Čistá 1812/2014-MD-CKDP Pisateli opětovného podání ve věci Podnětu k prošetření činnosti bagristy v obci Čistá bylo odpovězeno, že vzhledem k tomu, že se nejedná o podání ve smyslu 175 a násl. správního řádu, tak MD výše uvedený podnět posoudil a rozhodl, že k řešení tohoto podnětu není MD věcně ani místně příslušný správní úřad. Proto byl shora uvedený podnět odložen bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie. Pisatel byl o přijetí podnětu a o jeho odložení, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, vyrozuměn Stížnost na situaci na úřadech 2323/2014-MD-CKDP Odbor provozu silničních vozidel Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy s podáním, které se týkalo podnětu na zjednodušení řešení podávání žádostí, jak ve vztahu k vydávání řidičských průkazů, tak i na úseku motorových vozidel. Tímto podnětem se v rámci přípravy novel právních předpisů, které se vztahují k výš uvedené problematice, bude Ministerstvo dopravy zabývat Podnět k prošetření stavby silnice u Kaplice 2561/2014-MD-CKDP anonym Podání pisatele anonymu ve věci označené jako Podnět k prošetření stavby silnice u Kaplice bylo jednak s ohledem na neexistenci osoby pisatele ani zpětné adresy a jednak s ohledem na nepříslušnost řešení této problematiky Ministerstvem dopravy odloženo bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie Podnět k prověření STK 2831/2014-MD-CKDP špatný stav nástupiště v žst. Hostivice /2014-MD-CKDP Správa železniční a dopravní cesty, s.o. 28. února 2014 Stránka 3 z 12

4 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti rozkladové komise Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti rozkladové komise Ministerstva dopravy. 3118/2014-MD-CKDP důvodná si k věci vyžádal stanovisko, a bylo zjištěno, že předmětná věc bude řešena na nejbližším zasedání rozkladové komise Stížnost na postup zaměstnanců ČD 3366/2014-MD-CKDP Řešení stížnosti na jednání zaměstnanců ČD nespadá do kompetencí Ministerstva dopravy. Odpovědi ČD byly spracovány v souladu s platnými "Smluvními přepravními podmínkami pro veřejnou osobní dopravu" Petice pro výstavbu protihlukové stěny na pozemní komunikaci č. I/56 v obci Hodoňovice, bývalý okres Frýdek Místek 3368/2014-MD-CKDP Petentům petice za výstavbu protihlukové stěny na pozemní komunikaci I. třídy č. I/56 v obci Baška v místní části Hodoňovice bylo sděleno, že petice, která byla zaslána na vědomí kromě Ministerstvu dopravy i dalším úřadům a mezi nimi Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., jakožto věcně a místně kompetentní organizaci, byla odložena bez dalšího šetření z důvodů procesní ekonomie. Petenti byli o přijetí petice a o jejím odložení, ve formě doručení písemnosti em, informováni stížnost na stavbu místní komunikace ve městě Klimkovice 3441/2014-MD-CKDP Podateli stížnosti ve věci stavby místní komunikace ve městě Klimkovice bylo sděleno, že řešení jeho podání je věcně a místně v kompetenci Odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy, jako obce s rozšířenou působností. Magistrát města Ostravy Podatel stížnosti byl o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, informován Stížnost na nečinnost letecké společnosti Travel Service, a.s. při vyřizování stížnosti 3882/2014-MD-CKDP Úřad pro civilní letectví Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se stížností na nečinnost letecké společnosti při vyřizování stížnosti. Jelikož vyřízení stížnost není v kompetenci MD, byla na základě Usnesení ředitelky Odboru auditu, č. j. 26/ STIZ, poznamenaným pouze do spisu, v souladu s ustanovením 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, postoupena Úřadu pro civilní letectví k přímému vyřízení.o přijetí stížnosti a jejím postoupení byl stěžovatel informován. 28. února 2014 Stránka 4 z 12

5 Stížnost na nereálné hodnoty ve veřejných souborech dat z centrálního registru vozidel 3909/2014-MD-CKDP Pisateli podání bylo sděleno, ve věci označené jako "Stížnost na nereálné hodnoty ve veřejných souborech dat z centrálního registru vozidel", že Ministerstva dopravy (dále jen "MD") předal žádost ke stanovisku řediteli Odboru provozu silničních vozidel MD. Až na základě odborného stanoviska, bude podateli vypracována odpověď. Podatel byl o přijetí podání prostřednictvím datové schránky informován stížnost na dopravce A-Z BUS, s.r.o. 4042/2014-MD-CKDP Autobusový dopravce A-Z BUS, s.r.o. provozuje nadregionální spoje (Praha - Znojmo). Stížnost byla postoupena Odboru veřejné dopravy k přímému vyřízení. Odbor veřejné dopravy Petice - Proti plánované změně trasy vysokorychlostní trati Praha - Brno 4090/2014-MD-CKDP Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstvu dopravy byla zaslaná petičním výborem petice proti plánované změně trasy vysokorychlostní trati Praha - Brno. MD výše uvedenou petici předal k přímému vyřízení řediteli Odboru drah, železniční a kombinované dopravy Hospodářský sjezd na pozemek parc. č. 2230/1 v kat. úzamí Butovice - urgence předání příjezdu k pozemkům (MD na vědomí) 4439/2014-MD-CKDP Ministerstvo dopravy obdrželo dne stížnost na jednání Ředitelství silnic a dálnic ČR závod Brno. Stížnost byla Ministerstvu dopravy zaslána na vědomí a je založena na Odboru auditu, bez vyrozumění stěžovatele Stížnost proti zaměstnanci ostrahy Letiště Praha, a.s., jako spolupracovníkovi Stb, a proti internímu výběrovému řízení na inspektora řízení kvality 4634/2014-MD-CKDP anonym Anonymní podnět ve věci označené jako "Stížnost proti zaměstnanci ostrahy Letiště Praha, a.s., jako spolupracovníkovi Stb, a proti internímu výběrovému řízení na inspektora řízení kvality" byl předán, ve formě doručení písemnosti do datové schránky, k pracovnímu využití předsedovi představenstva Letiště Praha, a.s února 2014 Stránka 5 z 12

6 Stížnost na postup úřední osoby a žádost o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se stížností na postup úřední osoby a žádost o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem. 4803/2014-MD-CKDP Městský úřad Domažlice Podání bylo vyhodnoceno jako stížnost dle 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. 175 odst. 4 správního řádu se potom podává stížnost u toho správního orgánu, který řízení vede, tedy zde u Městského úřadu Domažlice. Podání týkající se žádosti o náhradu škodu způsobené nesprávným úředním Nedodržení jízdního řádu dopravcem ČSAD Plzeň a.s. 5188/2014-MD-CKDP Krajský úřad Plzeňského kraje Řešení stížnosti není v kompetenci Ministerstva dopravy. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou v Plzeňském kraji spadá do kompetencí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterému byla stížnost usnesením postoupena k přímému vyřízení Stížnost na nesprávný postup odboru správních činností a živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín 5040/2014-MD-CKDP Krajský úřad Ústeckého kraje Pisateli podání ve věci označené jako "Stížnost na nesprávný postup odboru správních činností a živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín v souvislosti s vrácením řidičského průkazu" bylo odpovězeno, že s ohledem na 175 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se stížnost podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v souladu s 12, 37 odst. 6 a 175 odst. 4 správního řádu bylo podání Usnesením ředitelky Odboru auditu, Ministerstva dopravy, č.j.: 37/ STIZ/2 z důvodu věcné a místní Stížnost na nedostupnost dálničních známek 5702/2014-MD-CKDP Státní fond dopravní infrastruktury částečně důvodná Podatelka se obrátila na Ministerstvo dopravy se stížností na nedostupnost prodeje dálničních známek. Jelikož vyřízení stížnost není v kompetenci MD, byla na základě Usnesení ředitelky Odboru auditu, č. j. 38/ STIZ, poznamenaným pouze do spisu, v souladu s ustanovením 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, postoupena Státnímu fondu dopravní infrastruktury. O přijetí stížnosti a jejím postoupení byla stěžovatelka informována Stížnost na budování kruhových objezdů v centru města Bělá pod Bezdězem 5328/2014-MD-CKDP anonym Anonymní podání ve věci označené jako "Stížnosti na budování kruhových objezdů v centru města Bělá pod Bezdězem" bylo, z důvodu neexistence adresy odesilatele, odloženo bez dalšího šetření. Z důvodu pracovního využití bylo výše uvedené anonymní podání, ve formě doručení písemnosti do datové schránky, posláno na Městský úřad Bělá pod Bezdězem. 28. února 2014 Stránka 6 z 12

7 Upozornění na probíhající výluky na tratích SŽDC bez souhlasu Drážního úřadu 5380/2014-MD-CKDP Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Drážní úřad jako příslušný správní orgán totožné podání obdržel rovněž, proto bylo podání pouze předáno odbornému útvaru MD k pracovnímu využití a případným vlastním opatřením Nádraží Pardubice versus podnikatel 5623/2014-MD-CKDP Ministerstvo dopravy obdrželo podání označené jako Nádraží Pardubice versus podnikatel. Z podání není zjevné čeho se podavatel domáhá a tudíž byl vyzván v souladu s ustanovením 37 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, aby ve lhůtě 15 dnů doplnil své podání. Současně byl stěžovatel poučen o tom, že pokud nedoplní podání v této lhůtě, bude odložením. Dne obdrželo Ministerstvo dopravy doplňující odpověď podatele, ve kterém uvádí, že se ničeho nedomáhá a tudíž bylo podání odložením Stížnost na dopravní situaci v Bílině 5728/2014-MD-CKDP Stížnost na jednání firmy Ford Werke GmbH management, Postfach a jednání českého zastoupení FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. 5733/2014-MD-CKDP Zlepšení cestování na trase Třinec - Praha přes Havířov a zpět 5891/2014-MD-CKDP Odbor veřejné dopravy Jízdní řády nadregionálních vlakových spojů veřejné dopravy jsou připravovány ve spolupráci Českých drah, a.s. a Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy. Vytíženost spojů je z hlediska hospodárnosti dlouhodobě sledována a na základě těchto výsledků dochází k úpravě jízdních řádů těchto spojů. 28. února 2014 Stránka 7 z 12

8 Nedostatečné přímé vlakové spojení na trase Ostrava - Praha a zpět 5896/2014-MD-CKDP Odbor veřejné dopravy Jízdní řády nadregionálních vlakových spojů veřejné dopravy jsou připravovány ve spolupráci Českých drah, a.s. a Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy. Vytíženost spojů je z hlediska hospodárnosti dlouhodobě sledována a na základě těchto výsledků dochází k úpravě jízdních řádů těchto spojů Nesouhlas se zpoplatněním R /2014-MD-CKDP Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zakoupení dálniční známky umožňuje jízdu po všech zpoplatněných pozemních komunikacích České republiky v délce téměř 1200 km Stížnost občanů a Občanského sdružení - Tábor, části Čekanice 5924/2014-MD-CKDP částečně důvodná Ministerstvo dopravy obdrželo dne prostřednictvím u podání označené jako Stížnost občanů a Občanského sdružení - Tábor, části Čekanice. MD předal výše uvedené podání ke stanovisku řediteli Odboru infrastruktury a územního plánování MD. Pisatelka byla o přijetí podání informována. Na základě odborného stanoviska, byla Odborem auditu, MD vypracována následná odpověď Žádost o dostavbu dálnice do Hradce Králové, petice z roku 2006 se žádostí o neprodlužování doby průjezdu kamionů obcí Nové Město u Chlumce nad 6182/2014-MD-CKDP Cidlinou Odbor infrastruktury a územního plánu Podání pisatele označený jako "Žádost o dostavbu dálnice do Hradce Králové, petice z roku 2006 se žádostí o neprodlužování doby průjezdu kamionů obcí Nové Město u Chlumce nad Cidlinou" byl předán k přímému vyřízení řediteli Odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy (dále jen "MD") s tím, že MD chce být o vyřízení podání informován z důvodu kompletace spisu v centrální evidenci, která Odboru auditu, MD přísluší vést na základě Spisového řádu a Směrnice č.4/2012 o Vyřizování stížností a petic. Pisatel byl o přijetí podání, ve formě doručení písemnosti em, vyrozuměn Stížnost na nově zařazený železniční vůz do vozového parku 6729/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 8 z 12

9 Stížnost na metodičku správního řízená Magistrátu hlavního města Prahy 6800/2014-MD-CKDP Stížnost byla v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu postoupena Magistrátu hlavního města Prahy jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Pisatel byl o postoupení stížnosti vyrozuměn. Magistrát hlavního města Prahy Stížnost na postup věcně příslušných správních orgánů ve věci asfaltování místních komunikací. 6901/2014-MD-CKDP Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se stížností na postup věcně příslušných správních orgánů ve věci asfaltování místních komunikací. Vzhledem k tomu, že jeho podání postrádá podstatné náležitosti, na základě kterých by Ministerstvo dopravy mohlo dále postupovat, byl podatel požádán, aby své podání rozšířil Dotaz ohledně podání stížnosti na dopravce zajišťujícího autobusovou přepravu 7101/2014-MD-CKDP Pisateli bylo sděleno následující. Dopravní obslužnost území je zajišťována vzájemnou spoluprací státu, krajů a obcí, což jsou v tomto případě objednatelé dopravní obslužnosti na svém území. Podání adresujte na objednatele konkrétní autobusové linky, který má s dopravcem zajišťujícím tuto linku uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících Informace o způsobu zajišťování veřejné dopravy v Libereckém kraji 7066/2014-MD-CKDP Pisateli podání ve věci zajišťování veřejné dopravy v Libereckém kraji bylo odpovězeno, že vzhledem k tomu, že předmět jeho podání souvisí s uplatňováním zákona č. zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v Libereckém kraji, kde v 3 odst. 1. je uvedeno následující Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením, není Ministertsvo dopravy (dál jen "MD") k řešení popsané problematiky věcně ani místně příslušný správní úřad. Proto výše uvedený Žádost o náhradu škody v souvislosti s ukončením pracovního poměru u ŘVC ČR (adresováno ŘVC ČR, MD v kopii) 7083/2014-MD-CKDP MD požádal ředitele ŘVC ČR o sdělení výsledku posouzení předmětné žádosti o náhradu škody včetně jeho odůvodnění a zaslání kopie vyřízení žádosti. Ředitelství vodních cest ČR 28. února 2014 Stránka 9 z 12

10 Stížnost kvůli rušení pošt a propouštění zaměstnanců 7310/2014-MD-CKDP anonym Ministerstvo dopravy (dále jen "MD") obdrželo stížnost ve věci České pošty, s.p. označené jako "Stížnost kvůli rušení pošt a propouštění zaměstnanců". Vzhledem ke skutečnosti, že poštovní služby a telekomunikace nejsou od roku 2003 věcně ani místně v kompetenci MD a dále že se jedná o anonymní podnět, tak MD výše uvedený podnět odložil bez dalšího šetření z důvodu procesní ekonomie stížnost na dopravní značení v obci Bílina prostřednictvím MV ČR 7491/2014-MD-CKDP použití digitální fotografie k vydání řidičského průkazu 7565/2014-MD-CKDP Pisatelce podání ve věci použití digitální fotografie k vydání řidičského průkazu Ministerstva dopravy (dále jen MD nebo "ministerstvo") odpověděl, že posoudil podání jako podnět v souvislosti s postupem správního orgánu při vydání nového řidičského průkazu a s ohledem na ustanovení 92 odst. 4 písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu ), která jsou sice v gesci MD, ale pokud se týká vzhledu a provedení fotografie k řidičskému průkazu, tak se i shora uvedené ministerstvo musí řídit zákonem č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění Petice občanů obce Baška proti přeložení železniční stanice 7967/2014-MD-CKDP Odbor infrastruktury a územního plánu Petice petentů ve věci stavby železniční cesty označené jako "Petice občanů obce Baška proti přeložení železniční stanice", kterou obdrželo na vědomí Ministerstvo dopravy prostřednictvím Odboru dopravy Moravskoslezského kraje, a jež se týká realizace železniční stavby v Moravskoslezském kraji, která je v kompetenci státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, jež byla také jednou z obeslaných organizací petenty, byla postoupena k pracovnímu využití řediteli O910 - Odbor infrastruktury a územního plánu MD Stížnost a žádost o nápravu Podatel se obrátil na Ministerstva dopravy se žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti Ministerstva dopravy. 8085/2014-MD-CKDP Příslušný odbor požadovanou písemnost odeslal žadateli téhož dne, kdy Odbor auditu, obdržel danou žádost. Tímto se daná žádost stala bezpředmětnou. 28. února 2014 Stránka 10 z 12

11 Nedodržení jízdního řádu dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. 8161/2014-MD-CKDP Řešní problematiky regionálních autobusových spojů není v kompetenci Ministerstva dopravy. Objednatelem těchto spojů jsou obce nebo kraje. Na jízdním řádu spoje je uvedeno, že v době sněhové kalamity nebo nálední není přeprava cestujících v úseku Lhotka, žel. zast. - Mšeno z bezpečnostních důvodů zaručena Stížnost na pracovníka Centrálního registru vozidel 8515/2014-MD-CKDP Petice proti stavbě vysokorychlostní tratě Praha - Brno 8520/2014-MD-CKDP Odbor infrastruktury a územního plánu Petentům ve věci Petice proti stavbě vysokorychlostní tratě Praha - Brno bylo Odborem auditu, Ministerstva dopravy odpovězeno, že petice byla předána k přímému vyřízení řediteli Odboru infrastruktury a územního plánu s tím, že chce být o vyřízení petice informován. Petenti byli o přijetí petice a o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, vyrozuměni Neoprávněné využívání autobusového nádraží ve správě ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. dopravcem Švarctrans, s.r.o. 8643/2014-MD-CKDP Odbor silniční dopravy Posouzení oprávněnosti či neoprávněné využívání autobusového nádraží ve správě ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., dopravcem Švarctrans, s.r.o. je v kompetenci Odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy Stížnost na společnost SILNICE GROUP a.s. ve věci náhrady škody 9261/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 11 z 12

12 Stížnost na zamořování ŽP na železniční trati směr Kostomlaty nad Labem - Děčín (Brandýs nad Labem- Stará Boleslav) vlaky společnosti 9468/2014-MD-CKDP stížnost na jednání řidiče autobusu 9642/2014-MD-CKDP Řešení jednání řidiče nespadá do kompetencí Ministerstva dopravy, ale dopravce. Smluvní a přepravní podmínky Okresní autobusové dopravy Kolín s.r.o. jsou zveřejněny v autobusech dopravce a na webovových stránkách Překračování pravomoci při provádění tzv. "bezpečnostních kontrol na letišti V. Havla" 10038/2014-MD-CKDP 28. února 2014 Stránka 12 z 12

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2014) - celkem 93 podání Datum doručení 3.1.2014 Stížnost na ŘSD ve věci majetkoprávního vypořádání

Více

Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Datum vyřízení. Důvodnost 30.1.2014. Ředitelství silnic a dálnic ČR 30.1.2014. České dráhy, a.s.

Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Datum vyřízení. Důvodnost 30.1.2014. Ředitelství silnic a dálnic ČR 30.1.2014. České dráhy, a.s. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2014) - celkem 491 podání Datum doručení 3.1.2014 Stížnost na ŘSD ve věci majetkoprávního vypořádání

Více

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2014) - celkem 115 podání Datum doručení 3.1.2014 Stížnost na ŘSD ve věci majetkoprávního vypořádání

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 54 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2015) - celkem 418 podání Datum doručení 4.1.2015 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Krajského

Více

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011

Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2011 Souhrnná zpráva Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU DOŠLÝCH

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Číslo podací. Důvodnost. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Číslo podací. Důvodnost. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2016) - celkem 20 podání Datum doručení 4.1.2016 stížnost na rozhodnutí o odvolání vydané správním

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2012

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2012 III. Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 169 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2015) - celkem 123 podání Datum doručení 4.1.2015 Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Krajského

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 235 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 376 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Shrnutí vyřízení podání. Datum vyřízení. Datum doručení. Číslo podací. Důvodnost. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Shrnutí vyřízení podání. Datum vyřízení. Datum doručení. Číslo podací. Důvodnost. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2015) - celkem 443 podání Datum doručení 2.1.2015 Stížnost na ČSAD Střední Čechy 62088/2015-MD-CKDP

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10 STÍŽNOSTI S13 Stížnosti Platnost od: Zpracovala: Schválila: 1. 9. 2016 Ing. Tatjana Nagyová náměstkyně pro personalistiku a kvalitu prim. MUDr. Iva Hodková ředitelka DPN Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. ze dne Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-026-13 ze dne 4.4.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Směrnici - Pravidla pro přijímání

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne

Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne Městská část Praha 17 - Úřad městské části Praha 17 Nařízení tajemníka č. 9/2014 ze dne 29. 8. 2014 Nařízení upravuje postupy a pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností došlých orgánům Městské

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2016) - celkem 64 podání Datum doručení 4.1.2016 stížnost na rozhodnutí o odvolání vydané správním

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

Vnitřní předpis č. O01/2015. Stížnostní řád

Vnitřní předpis č. O01/2015. Stížnostní řád Vnitřní předpis č. O01/2015 Stížnostní řád Vypracoval: Ing. Veronika Stárková, Schválil: Ing. Petr Mrázek vedoucí ekonomického úseku jednatel Ing. Roman Nosek, Ph.D., techn olog Obsah Obsah... 2 Obecná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 16/2012 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PETIC A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

*KUMSX01ECAIQ* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava

*KUMSX01ECAIQ* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ECAIQ* Čj: MSK 117242/2014 Sp. zn.: DSH/9174/2014/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky. v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky. v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: Úvodní ustanovení... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic...

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku Krajský úřad Královéhradeckého kraje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 4.4.2016 KUKHK-12794/DS/2016-2/MT 9.5.2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Vnitřní norma: Směrnice k vyřizování stížností Název: Stížnosti Datum vydání: 1.9. 2012 Účinnost od: 1.9.2012 Zpracoval: Mgr. David Junek, zástupce ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01OG9PS* Čj: MSK 106457/2016 Sp. zn.: DSH/1724/2016/Soc 280.1 A10 Vyřizuje: Ing. Jitka Sochorcová Odbor: Odbor dopravy

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

Pravidla pro vyřizování stížností a petic Pravidla pro vyřizování stížností a petic Vnitřní směrnice č. 2/2012 obce ový Kramolín kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Zastupitelstvo obce ový Kramolín schválilo

Více

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2012) - celkem 446 podání Datum doručení 2.1.2012 podnět ke stavu nově otevřené části Pražského okruhu

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13.4.2011 7769/DS/2011/MT

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Město Bučovice, Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ0 00291676 Město Bučovice Městský úřad Bučovice SMĚRNICE číslo S20/2013 Výtisk č.: jediný Vydání: 1 Účinnost od: 14. 2. 2013 Přepis:

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování podání ve veřejné správě Obsah: strana ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 2 ČÁST DRUHÁ Pojem podání ve veřejné správě

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů

postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných úkonů Osnova SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ Č. 11: VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ STÍŽNOST JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Mgr. Zuzana Adameová postupy při vydávání vyjádření osvědčení sdělení stanovisek... jiných

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Standard č. 7 SMĚRNICE Verze 9 - zkrácená k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Tato Směrnice k podávání a vyřizování připomínek,

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *uohsx001rf1g* UOHSX001RF1G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S138/2010/VZ-7482/2010/530/JWe V Brně dne: 2. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

1/2. Výlukový jízdní řád. Sp Sp v

1/2. Výlukový jízdní řád. Sp Sp v 1/2 platný od 17.I.16, 8:08 hod. do.i.16, :55 hod. 290 Olomouc - Uničov (- Šumperk) SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3623 1 3625 3627 3 Olomouc hl.n. 270,275,301,310 4 34 5 02 5 19 6 17 6 33 6 41

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 *UOHSX004XRLR* UOHSX004XRLR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R282/2012/VZ-5824/2013/310/PMa Brno 3. dubna 2013 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX018UGEG* Čj: MSK 113232/2013 Sp. zn.: DSH/27111/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 602 00 Brno, Údolní 39 Telefon: 542 542 111 Fax: 542 542 112 E-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance.cz Do vlastních rukou Vážená paní K. F. V Brně dne 9. května 2013 Č. j.: PDCJ 1281 /2013 Sdělení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

MĚSTO BEROUN Rada města

MĚSTO BEROUN Rada města MĚSTO BEROUN Rada města V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Berouna tato Pravidla pro přijímání

Více

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech

Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Směrnice pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Klatovech Rada města Klatov vydává v souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Strana: 1/5 PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Platí od: Ověřil: Schválil: Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Datum: 16. 8. 2015 16. 8. 2015 Strana: 2/5 Obsah: 1. Účel 2. Platnost směrnice.

Více

ROZHODNUTÍ. povoluje

ROZHODNUTÍ. povoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 10. srpna 2016 JID: 125154/2016/KUUK Jednací číslo: 3685/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Markéta Husáková/573 E-mail:

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Město Bruntál Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Zpracovala: Ing. Mazouchová Schválila: Rada města Bruntálu, dne 8.3.2011 Účinnost: 9.3. 2011 Počet stran (příloh): 8(1) OBSAH Část I.

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0086383* UOHSX0086383 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0085/2016/VZ-08877/2016/543/EDo Brno: 7. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMOR AVSKÉH O KRAJE O d b o r d o p r a v n í s p r á v y Ž e r o t í n o v o n á m ě s t í 3, 6 0 1 8 2 B r n o Č.j.: JMK 109625/2016 Sp.zn.: S-JMK 108745/2016 ODOS Brno, 18.07.2016 O

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ORQON* Čj: MSK 117265/2016 Sp. zn.: DSH/30295/2014/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání

Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání I. Vyřizování stížností, žádostí, podnětů a ostatních podání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) je povinno, popřípadě oprávněno prošetřovat a vyřizovat: A. Stížnosti

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 13. Vyřizování a podávání stížností

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 02 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Znojmo 5. května 2016 Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov.

Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov. Městský úřad Turnov Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888 e-mail: s.kupec@mu.turnov.cz Adr.: Jiří Lorenc ETS, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností 9 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Úplné znění ke dni 1. 1. 2017 Schváleno radou kraje usnesením č. 4/287 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1.

Více

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy adresáti dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 175/2014-1/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 24.2.2014 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-8959/2016 Č.J.: MeDO-59063/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 27.03.2013 Č. j.: JMK 125004/2013 Sp. zn.: S-JMK 36969/2013 OKP Vyřizuje / klapka: Mgr. Pacalová

Více

Směrnice pro vyřizování stížností

Směrnice pro vyřizování stížností č. 13 Směrnice pro vyřizování stížností Platnost: od 1.1.2006 Závaznost: Vydal: pro všechny zaměstnance školy a osoby v obdobném poměru Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka školy Počet příloh: 1 Mgr. Eva Vanžurová

Více

*KUMSX01KD16Y* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava

*KUMSX01KD16Y* Rozhodnutí. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KD16Y* Čj: MSK 132913/2015 Sp. zn.: DSH/27912/2015/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Rozhodnutí (prodloužení termínu uzavírky)

Rozhodnutí (prodloužení termínu uzavírky) M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 9852/2015 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 129/2015

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Příklad konkrétního pochybení

Příklad konkrétního pochybení Příklad konkrétního pochybení Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo stížnost podatelky, jež mu byla postoupena na základě usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje. Podatelka

Více