Karta předmětu prezenční studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karta předmětu prezenční studium"

Transkript

1 Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Socioekonomická geografie (SEG) Institut geoinformatiky RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Kredity: 5 Povinnost: povinně volitelný Úroveň studia: pregraduální Jazyk výuky: čeština/angličtina Ročník: 2 Semestr: zimní Odkaz na web: Určeno pro fakulty: HGF Určeno pro typ studia: Způsob zakončení: záp. + zk. Rozsah výuky: 2+2 Prerekvizity: Korekvizity: Vyskytuje se v prerekvizitách: nemá nemá není Výstupy z učení - student prokazuje znalosti: bakalářské z hlavních oblastí studia předmětu socioekonomická geografie - geografii sídel, obyvatelstva, průmyslu, dopravy a politické a kulturní geografie o hlavních metodách výzkumu a přístupech používaných v oblasti socioekonomické geografie - student umí: vyhledat a pracovat s daty Českého statistického úřadu interpretovat aktuální trendy v české populaci na základě tabelárních dat a grafů identifikovat klíčové procesy a jevy odehrávající se v populaci České republiky - student je schopen: vizualizovat socioekonomické jevy v České republice formou map a dalších grafických výstupů aplikovat získané odborné znalosti a dovedností v oblasti geoinformačních technologií

2 Metody výuky (zastoupení jednotlivých metod je třeba kvantifikovat v %) přednášky 35 % cvičení 35 % samostatná práce 30 % Anotace Předmět zahrnuje základní přehled všech dílčích věd socioekonomické geografie. Stěžejní části tvoří zejména geografie obyvatelstva, sídel, dopravy, průmyslu, politická a kulturní geografie. Důraz je kladen na vazby mezi fyzickogeografickou sférou a socioekonomickými aktivitami lidstva. Předmět seznamuje se zásadami regionalizace a vyjadřování geografických jevů podle zásad tematické kartografie. Povinná literatura TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň. Aleš Čeněk, 411 s. HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J., (2002): Zrod velkoměsta Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha-Litomyšl. Paseka. 351 s. FLOWERDEW, R., MARTIN, D. (eds.) (2005): Methods in Human Geography: A Guide for Students Doing a Research Project. Prentice Hall. 392 p. Doporučená literatura BAAR, V., (2002): Národy na prahu 21. století emancipace nebo nacionalismus? Ostrava. Tilia. 416 s. HAŠKOVÁ, H., (2009): Fenomén bezdětnosti. Praha. SLON. 264 s. HUNTINGTON, S. P., (2001): Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha. Rybka Publishers. GREGORY, D., et al. (2009): The Dictionary of Human Geography. John Wiley & Sons, Inc p. JONES, H., (1990): Population Geography, The Guilford Press, 2 edition. 320 p. KELLER, J., (2010): Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha, SLON. 211 s. RODRIGUE, J. P., COMTOIS, C., SLACK, B., (2006): The Geography of Transport Systems. New York: Routledge. 284 p. SIEGEL J.S., SWANSON, D.A. (eds.) (2008): The Methods and Material of Demography, Academic Press; 2 edition. 819 p. ŠAŠEK, M., (1998): Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie I. Ústí nad Labem. FSE UJEP. 76 s ŠOTKOVSKÝ, I., (1999): Socioekonomická geografie v obecném přehledu. Ostrava., VŠB - TUO. 196s. Nároky na zabezpečení výuky Cvičení jsou prováděna na počítačové učebně. Pro účely cvičení je používán software ArcGIS, MS Office. Metody průběžné kontroly znalostí během semestru Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí samostatně vypracovaných programů. Osnova přednášek 1) Úvod do socioekonomické geografie, vymezení předmětu studia, seznámení s metodami, geografický determinismus 2) Geografie sídel, sídelní typologie v rámci ČR, Evropy a světa

3 3) Geografie obyvatelstva, demografie, kvantitativní metody v demografii 4) Geografie průmyslu 5) Geografie dopravy 6) Politická a kulturní geografie, současné problémy a ohniska napětí ve světě 7) Člověk a krajina, lidské aktivity versus ochrana životního prostředí 8) Vizualizace sociálně-geografických jevů a procesů v GIS Osnova cvičení 1) Úvod do studia socioekonomické geografie, používané metody 2) Geografie obyvatelstva 3) Rozmístění obyvatelstva 4) Ekonomická geografie 5) Trh práce 6) Geografie dopravy 7) Politická a kulturní geografie Otázky ke zkoušce 1) Geografie sídel administrativní členění, velikostní kategorie sídel, funkce měst, urbanizační procesy, problémy spojené s koncentrací obyvatel ve městech 2) Geografie obyvatelstva hlavní prameny demografických dat, rozmístění obyvatel na zemi a faktory, které ho ovlivňují, věková pyramidy, natalita, mortalita, sňatečnost, rozvodovost, migrace, ekonomická aktivita 3) Geografie průmyslu fáze průmyslové revoluce, lokalizační faktory, industrializace, klasifikace průmyslových odvětví v ČR, hlavní oblasti těžby nerostných surovin a výroba elektrické energie v ČR 4) Geografie dopravy silniční, železniční a letecká doprava, silniční a železniční síť v ČR, aktuální trendy v dopravě 5) Politická a kulturní geografie náboženství a náboženská struktura v ČR, jazyková a národností struktura v ČR, politická mapa a její uspořádání, hlavní ohniska napětí ve světě 6) Člověk a krajina, lidské aktivity versus ochrana životního prostředí Podmínky absolvování předmětu Název úlohy Typ úlohy Max. počet bodů (akt. za podúlohy) Min. počet bodů Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 Zápočet Zápočet 33 (33) 17 Projekt dle zadání Projekt Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 8 0 Zkouška Zkouška 67 (67) 34 Ústní zkouška Ústní zkouška 67 34

4 Údaje o předmětu v cizím jazyce Annotation The course covers a basic overview of all sub socioeconomic sciences of geography. Main parts consist mainly of geography of population, settlements, transportation, industry and political and cultural geography. Emphasis is put on the link between physical geography sphere and socioeconomic activities of the population. The course familiarizes with principles of regionalization and expression of geographical phenomena according to principles of thematic cartography. Outline of lectures 1) Introduction to human geography, definition of the object of the course, familiarization with methods, geographical determinism 2) Urban geography, residential typology in the Czech Republic, Europe and the world 3) Geography of population, demography, quantitative methods in demography 4) Industry geography 5) Transport geography 6) Political and cultural geography, current problems and outbreaks of tension in the world 7) Human and landscape, human activity versus environmental protection 8) Visualisation of sociogeographic phenomena and processes in GIS Outline of exercises 1) Introduction to the course of human geography, used methods 2) Human geography 3) Distribution of population 4) Economic geography 5) Labour market 6) Transport geography 7) Political and cultural geography Exam question topics 1) Urban geography - administrative division, urban size categories, the function of cities, urbanisation processes, problems associated with urban concentration 2) Geography of population main parameters of demographic data, distribution of population on Earth and factors, that affect it, population pyramid, natality, mortality, nuptality, divorce rate, migration, economic activity 3) Geography of industry phases of the industrial revolution, localization factors, industrialization, classification of industry sectors in the Czech Republic, major quarrying areas and electricity generation in the Czech Republic 4) Transport geography - road, rail and air transport, road and rail network in the Czech Republic, current trends in transportation

5 5) Political and cultural geography religion and religious structure of the Czech Republic language and national structure of the Czech republic, political map and its layout, major outbreaks of tension in the world 6) Human and landscape, human activity versus environmental protection

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 548-0060 Garantující institut: Garant předmětu: Základy geografie (ZG) Institut geoinformatiky RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní)

12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní) Univerzitní příprava geografů-pedagogů Pracovní soubor předmětů (Hynek, Vávra), 13.11.2012 Úvod do oborové didaktiky geografie (bakalářský stupeň) 1. Úvod do geografického vzdělává 2. Historie geografického

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Social Geography and Regional Development

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji Vedoucí práce: Mgr. Martin Blažek

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OBORU POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (BAKALÁŘSKÉ STUDIUM) Okruhy jsou platné od letního semestru AR 2014/2015 Zkouška zaměřená na politickou geografii a politologii

Více

Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu. Základy turismu. studijní opora pro kombinovanou formu studia. Ing.

Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu. Základy turismu. studijní opora pro kombinovanou formu studia. Ing. Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu Základy turismu studijní opora pro kombinovanou formu studia Ing. Petr Studnička Praha 2011 Výuka předmětu CR 021 Základy turismu v kombinované formě

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Vendula Majerová Suburbanizace Středočeského kraje a její vztah ke zdraví Diplomová

Více

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ

SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE: VELIKOST, ROZMÍSTĚNÍ, STRUKTURA, VÝVOJ Martin OUŘEDNÍČEK Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha 2,

Více

Název předmětu: Praktický jazyk 1A. Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. Anotace:

Název předmětu: Praktický jazyk 1A. Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. Anotace: Praktický jazyk 1A 20 hodin Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. Předměty Praktický jazyk 1A až 3B jsou součástí souvislého a vzájemně propojeného celku kurzu Praktických cvičení pro 1. až 3. ročník CŽV studia

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 GR 2013-2014-23-1-Kvartér BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 2 3. ISSN 1210-3004 Abstrakt:

Více

MAPOVÉ DOVEDNOSTI: VYMEZENÍ A VÝZKUM

MAPOVÉ DOVEDNOSTI: VYMEZENÍ A VÝZKUM GEOGRAFIE ROK 2014 ČÍSLO 4 ROČNÍK 119 MARTIN HANUS, MIROSLAV MARADA MAPOVÉ DOVEDNOSTI: VYMEZENÍ A VÝZKUM HANUS, M., MARADA, M. (2014): Map skills: definition and research. Geografie, 119, No. 4, pp. 406

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE Mgr. Jaroslav BURIAN GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ RIGORÓZNÍ PRÁCE PRAHA 2009 Autorské

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

klasifikovaný zápočet

klasifikovaný zápočet Název předmětu: Vzdělávací program: celkem: Úvod do sociální práce 1D Mgr. Kateřina Schmidová 14 hod. klasifikovaný Požadavky na docházku v % 70% Testy v průběhu semestru počet, klasifikovaný kritéria

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor (kombinace): Tělesná výchova - zeměpis NÁVRH VYUŽITÍ GIS VE VYUČOVÁNÍ

Více

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA

ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 ZDENĚK ČERMÁK, EVA JANSKÁ ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Distribution and migration

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Název předmětu: Praktický jazyk 1 A. Mgr. Tereza Malčíková. Anotace:

Název předmětu: Praktický jazyk 1 A. Mgr. Tereza Malčíková. Anotace: Praktický jazyk 1 A 20 hodin Mgr. Tereza Malčíková Cílem kurzu je systematické rozvíjení všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, ústní projev), které jsou nutné pro dosažení pokročilé úrovně

Více