Karta předmětu prezenční studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karta předmětu prezenční studium"

Transkript

1 Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Základy geografie (ZG) Institut geoinformatiky RNDr. Pavel Švec, Ph.D. Kredity: 5 Povinnost: povinný Úroveň studia: pregraduální Jazyk výuky: čeština/angličtina Ročník: 1 Semestr: zimní Odkaz na web: Určeno pro fakulty: HGF Určeno pro typ studia: Způsob zakončení: záp. + zk. Rozsah výuky: 2+2 Prerekvizity: Korekvizity: Vyskytuje se v prerekvizitách: nemá nemá není bakalářské Výstupy z učení - student prokazuje znalosti: porozumění Zemi jako zemskému tělesu a jeho postavení ve Vesmíru identifikuje klíčové procesy a pohyby odehrávající se na planetě Zemi vysvětlí dopady výše uvedených procesů na jednotlivé geosféry - student umí: pracovat s mapou a orientovat se v ní provést základní analýzy terénu včetně vizualizace v prostředí GIS využívat hydrologická a meteorologická data v rámci dalšího studia - student je schopen: popsat, porozumět a identifikovat základní principy fungování procesů a jevů na Zemi použít odborných znalostí a dovedností o planetě Zemi v dalším studiu

2 Metody výuky (zastoupení jednotlivých metod je třeba kvantifikovat v %) přednášky 35 % cvičení 35 % samostatná práce 30 % Anotace Předmět zahrnuje základní poznatky z dílčích geografických disciplín. Bude provedeno základní rozdělení geografie na vědy fyzickogeografické a socioekonomické s důrazem na systematičnost přístupu a pochopení vnitřních souvislostí a vazeb v celém systému. Hlavní pozornost je věnována zejména vědám fyzickogeografickým (planetární geografie, geomorfologie, hydrologie, meteorologie, krajinná ekologie). Na cvičeních bude pozornost věnována základním metodám výzkumu a zdrojům geografických dat včetně map, jakož i práci s nimi. Zaměření předmětu bude směřovat k uplatnění získaných poznatků v navazujících geoinformačních předmětech digitální modely reliéfu, socioekonomická geografie apod. Povinná literatura ČAPEK, R., (1997): Planetární geografie. Praha, Karolinum, 82 s. HORNÍK, S. a kol. (1986): Fyzická geografie 2. Praha, SPN, 319 s. POJER, F. a kol. (2007): Krajina v České republice. Consult. 399 s. NĚMEC, J., HLADNÝ, J., et al. (2006): Voda v České republice. Praha, Konsult. 253 s. NETOPIL. R. a kol. (1984): Fyzická geografie 1. Praha, SPN, 272 s. Doporučená literatura BECKEL, L. et al. (1997): Global Change. Praha, GeoMedia, 160 s. BRÁZDIL, R. a kol. (1988): Úvod do studia planety Země. Praha, 365 s. DEMEK, J., (1988): Obecná geomorfologie. Praha, Academia, 476 s. Edice Chráněná území ČR, AOPK ČR & MŽP Praha CHÁBERA, S., (1996): Geomorfologie. České Budějovice, JČU, 151 s. FORMAN R, T. T., GODRON, M., (1993): Krajinná ekologie. Praha, Academia, 583 s. LÖW, J., MÍCHAL, I. (2003): Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 552 s. SUMMERFIELD, A. M., (1991): Global Geomorphology. Edinburgh Gate, Pearson Education Ltd. 560p. THURMAN, H.V., TRUJILLO, A.P., (2005): Oceánografie. Praha, Computer Press, 479 s. TLAPÁK, V., ŠÁLEK, J., LEGÁT, V., (1992): Voda v zemědělské krajině. Praha, ZN Brázda, 320 s. TOMÁŠEK, M. (2003): Půdy České republiky. Praha, Česká geologická služba, 68 s. TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. et al. (2008). Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, Aleš Čeněk, 411 s. Nároky na zabezpečení výuky Některá z cvičení jsou prováděna na počítačové učebně Metody průběžné kontroly znalostí během semestru Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů na cvičeních a samostatného projektu

3 Osnova přednášek 1) Úvod do studia geografie, geografie jako věda a její obory 2) Úvod do kartografie, kartografické metody 3) Vesmír, pozice Země ve vesmíru, Slunce, planeta Země, pohyby Země, střídání ročních období 4) Měsíc planety Země a jeho vliv na Zemi, slapové jevy, kalendář, časová pásma 5) Stavba Země a její složení, desková tektonika, kontinentální drift, seismika 6) Obecná geomorfologie I., úvod do geomorfologie, endogenní procesy 7) Obecná geomorfologie II., exogenní procesy, vybrané geomorfologické problémy 8) Hydrologie I., základní hydrologické pojmy a procesy, velký a malý oběh vody na Zemi, rozmístění vody na Zemi a její formy 9) Hydrologie II., povrchová a podpovrchová voda, současné hydrologické problémy 10) Atmosféra a její základní vlastnosti, složení atmosféry, srážky, typy oblačnosti, meteorologie, všeobecná cirkulace atmosféry 11) Základy pedologie, vznik a složení půd, klasifikace a typy půd, rozšíření půd v rámci ČR 12) Úvod do ekologie, ochrana přírody, aktuální témata a problémy, legislativa 13) Úvod do studia socioekonomické geografie Osnova cvičení 1) Planetární geografie - tvar a rozměr Země, počítání na kouli, určování polohy na Zemi, zeměpisné souřadnice 2) Čas na Zemi - výpočet místního a pásmového času a jeho určování na zemi, délka dne a noci v různých zeměpisných šířkách 3) Práce s mapou - měřítko, azimut, buzola, ukázka práce s mapou 4) Morfometrie - 3D modely terénu, vizualizace DMR, možnosti využití GIS ve fyzické geografii 5) Hydrologie 6) Regionální geografie ČR 7) Mentální mapa 8) Virtuální glóby a mapy - Google Earth, Google maps, mapy.cz 9) Samostatný projekt Otázky ke zkoušce 1) Vesmír pozice Země ve vesmíru, Slunce a sluneční soustava, planeta Země 2) Pohyby Země, střídání ročních období 3) Měsíc planety Země a jeho vliv na Zemi, slapové jevy, kalendář, časová pásma 4) Stavba Země a její složení, desková tektonika, kontinentální rift, seismika 5) Obecná geomorfologie, endogenní procesy, exogenní procesy 6) Hydrologie - základní hydrologické pojmy a procesy, velký a malý oběh vody na Zemi, rozmístění vody na Zemi a její formy, povrchová a podpovrchová voda, znečištění vody, současné hydrologické problémy

4 7) Atmosféra a její základní vlastnosti, složení atmosféry, srážky, meteorologie, všeobecná cirkulace atmosféry 8) Pedologie - vznik a složení půd, klasifikace a typy půd, rozšíření půd v rámci ČR a ve světě 9) Kartografie, metody používané v kartografii, mapa, azimut Podmínky absolvování předmětu Název úlohy Typ úlohy Max. počet bodů (akt. za podúlohy) Min. počet bodů Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 Zápočet Zápočet 33 (33) 17 Účast na cvičení Laboratorní práce 6 4 Prezentace téma dle zadání Semestrální projekt 13 7 Úlohy dle zadání Laboratorní práce 14 0 Zkouška Zkouška 67 (67) 30 Písemná zkouška Písemná zkouška Údaje o předmětu v cizím jazyce Annotation The course includes basic knowledge of the various sub-disciplines of geography. Geography will be generally divided into physical geographical sciences and socio-economic sciences, with an emphasis on a systematic approach and an understanding of the internal connections and links within the entire system. The main focus is on physical geographical sciences (planetary geography, geomorphology, hydrology, meteorology, landscape ecology). Exercises will focus on basic methods of research and geographic data sources, including maps and working with maps. The aim of the course is to allow students to apply the newly-acquired knowledge in subsequent geoinformatics courses digital terrain models, socio-economic geography etc. Outline of lectures 1) An introduction to the study geography, geography as a science and its sub-disciplines. 2) An introduction to cartography, cartographic methods. 3) The universe, the Earth s location in the universe, the Sun, the Earth, the Earth s motion, the cycle of the seasons. 4) The moon of the planet Earth and its influence on the Earth, tidal phenomena, calendar, time zones. 5) The Earth s structure and composition, plate tectonics, continental drift, seismology. 6) General geomorphology I, an introduction to geomorphology, endogenous processes. 7) General geomorphology II, exogenous processes, selected geomorphological problems. 8) Hydrology I, basic hydrological concepts and processes, the large and the small water cycles on Earth, water distribution on Earth and its forms.

5 9) Hydrology II, surface and subsurface water, current hydrological problems. 10) The atmosphere and its basic characteristics, atmospheric composition, precipitation, cloud types, meteorology, general atmospheric circulation. 11) Basics of soil science, soil formation and composition, soil types and classification, soil distribution within the Czech Republic. 12) An introduction to ecology, nature conservation, current topics and issues, legislation. 13) An introduction to the study of socio-economic geography. Outline of exercises 1) Planetary geography the shape and size of the Earth, calculations on a sphere, positioning on Earth, geographic coordinates. 2) Time on Earth the calculation of local and zone time and its determination on the ground, the length of day and night at different latitudes. 3) Working with a map scale, azimuth, compass, a demonstration of working with a map. 4) Morphometrics 3D terrain models, DMR visualisation, the possibilities for using GIS in physical geography. 5) Hydrology. 6) Regional geography of the Czech Republic. 7) A mind map. 8) Virtual globes and maps Google Earth, Google Maps, mapy.cz 9) Individual project. Exam question topics 1) The universe the Earth s location in the universe, the Sun and the Solar System, the planet Earth. 2) The Earth s motion, the cycle of the seasons. 3) The moon of the planet Earth and its influence on the Earth, tidal phenomena, calendar, time zones. 4) The Earth s structure and composition, plate tectonics, continental rift, seismology. 5) General geomorphology, endogenous processes, exogenous processes. 6) Hydrology basic hydrological concepts and processes, the large and the small water cycles on Earth, water distribution on Earth and its forms, surface and subsurface water, water contamination, current hydrological problems. 7) The atmosphere and its basic characteristics, atmospheric composition, precipitation, meteorology, general atmospheric circulation. 8) Soil science soil formation and composition, soil types and classification, soil distribution within the Czech Republic and in the world. 9) Cartography, methods used in cartography, map, azimuth.

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní)

12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní) Univerzitní příprava geografů-pedagogů Pracovní soubor předmětů (Hynek, Vávra), 13.11.2012 Úvod do oborové didaktiky geografie (bakalářský stupeň) 1. Úvod do geografického vzdělává 2. Historie geografického

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie Terénní výuka na 2. stupni ZŠ v povodí řeky Doubravy Fieldwork in the Doubrava river basin in lower secondary schools Diplomová práce Brno 2010

Více

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004

BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 GR 2013-2014-23-1-Kvartér BIČÍK, I. (2013): Úvodník. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 1. ISSN 1210-3004 KADLEC, J. (2013): Stratigrafie čtvrtohor. Geografické rozhledy, 23, 1, s. 2 3. ISSN 1210-3004 Abstrakt:

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VÝUCE KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKY NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

SOUČASNÉ TRENDY VE VÝUCE KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKY NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ Kartografické listy, 2007, 15. Václav TALHOFER SOUČASNÉ TRENDY VE VÝUCE KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKY NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ Talhofer, V.: Present trends of cartography and geoinformatics education

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160. Jan Kopp

Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160. Jan Kopp Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160 Změny odtokového procesu v krajině indikační a interpretační přístupy k výzkumu vývoje krajiny Jan Kopp kopp@kge.zcu.cz Katedra

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více