PORUCHY METABOLIZMU U SKOTU A JEJICH ŘEŠENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORUCHY METABOLIZMU U SKOTU A JEJICH ŘEŠENÍ"

Transkript

1

2

3

4

5 ČESKÁ BUIATRICKÁ SPOLEČNOST Palackého 1-3, Brno, SBORNÍK REFERÁTŮ ODBORNÉHO SEMINÁŘE PORUCHY METABOLIZMU U SKOTU A JEJICH ŘEŠENÍ Odborný garant: Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dipl.ECBHM., MVDr. Jan Šterc, Ph.D. VFU Brno, Pavilon Prof. Klobouka ISBN:

6 Vážené kolegyně a kolegové Dobrý zdravotní stav zvířat a zabezpečení optimálních podmínek pro jejich pohodu, jsou důležitými předpoklady pro realizaci genetického potenciálu jedince i celého chovu a tím pro vysokou a kvalitní produkci, reprodukci a ekonomiku chovu. Pohoda zvířat je výsledkem působení mnoha faktorů vnějšího prostředí, které ve svém komplexu pozitivně ovlivňují chování, užitkovost i zdraví zvířat. Nesoulad mezi zvířetem a uvedenými faktory vyvolává stresovou zátěž, na kterou organismus zvířete reaguje změnami ve vnitřním prostředí, zapojením regulačních a kompenzačních mechanizmů, zvýšenou potřebou energie a dalšími změnami. Výsledkem je pak snížená žravost zvířat, pokles užitkovosti, poruchy metabolizmu, zdraví a plodnosti. Zvířata jsou předčasně vyřazována s chovu a dochází k úhynům zvířat. Rozhodující vliv na vznik této situace má člověk. Ten rozhoduje o technologii ustájení, kvalitě stavebního provedení, míře exploatace zvířat, výživě, ošetřování i prevenci. Dosavadní zkušenosti ukazují, že se zvyšující se užitkovostí dojnic dochází ke zhoršení zdravotní situace v chovech, častější je výskyt poruch metabolizmu a produkčních chorob. Jsou vysoké ztráty z důvodu předčasného vyřazování krav z chovu a z důvodu úhynu krav. Narůstají i náklady na veterinární činnost. Najít optimální řešení, kdy při vysoké produkci mléka bude zdravotní stav zvířat uspokojivý, bude dobrá plodnost krav a přímé i nepřímé ztráty únosné, je úkol nesnadný, ale velmi provokující. Zajistit tak zvané produkční zdraví je úkol pro chovatele, šlechtitele, výživáře, veterináře a další specializované služby i řadové pracovníky v živočišné výrobě. Zkušenosti z některých našich chovů, ale i ze zahraničí dokazují, že dojnice jsou schopné dosáhnout vysokou produkci mléka při stabilní plodnosti a zdraví. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytná účinná prevence orientovaná na celé stádo s využitím všech současných moderních diagnostických metod, terapeutických postupů, současných možností monitoringu a managementu chovu všech kategorií skotu. Cílem dnešního semináře je poukázat na význam a příčiny vzniku poruch metabolizmu u dojnic v přechodném období, jejich vztah k orgánovým onemocněním, včasnou diagnostiku, terapii a účinnou prevenci. Jsem přesvědčen že účast významných zahraničních odborníků na dnešním semináři přispěje k rozšíření teoretických i praktických poznatků v této oblasti. Brno, Doc.MVDr. Josef Illek, DrSc.,Dipl.ECBHM prezident ČBS 6

7 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA DOJNIC V PERIPARTÁLNÍM OBDOBÍ Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM. Peripartální ( přechodné, tranzitní) období je nejnáročnějším obdobím z celého mezidobí. V této době dochází v organizmu krávy k významným hormonálním, metabolickým i morfologickým, změnám. Je to zároveň období pro krávu nejrizikovější. Goff a Horst (1997) uvádí: Změna z březí suchostojné krávy v krávu otelenou a laktující je pro ni velmi zatěžující a často hrozivá. Není li kráva na porod dobře připravena, vyskytují se problémy v průběhu porodu, poporodní období bývá komplikované, produkce mléka nedosahuje optimální úroveň, je narušena plodnost a dochází k vzniku řady subklinických i klinických forem onemocnění, která způsobují značné ztráty a často končí vyřazením zvířat z chovu či jeho úhynem. Z celého mezidobí je morbidita a mortalita zvířat v tomto období nejvyšší. Avšak i v tomto přechodném období se značně liší požadavky krávy na výživu, dochází ke změnám v chování krav, v příjmu sušiny krmné dávky, schopnosti krýt potřebu živin a udržet stálost vnitřního prostředí. S jakoukouliv stresovou zátěží v tomto období se kráva hůře vyrovnává. I když chovatel má dostatek informací o rizicích, které toto období přináší, stále dochází ke značným chybám ve výživě, ustájení i ošetřování krav. Tomu pak odpovídá i zdravotní stav zvířat a přímé i nepřímé ztráty. U krav v období přípravy na porod se často vyskytuje syndrom ztučnění krav, jaterní steatóza, karence fosforu, selenu mědi, vitaminu E a beta karotenu. V době porodu je narušena homeostáza vápníku a vzniká především u starších krav hypokalcémie a porodní paréza. Rozvíjí se lipomobilizace a steatóza jater, přetrvávají karence mikronutrientů. V poporodním období a období rozdojování u části krav přetrvává subklinická hypokalcémie, v důsledku negativní energetické bilance se rozvíjí lipomobilizace a jaterní steatóza a ketóza. Přetrvává karence selenu, mědi, vitamine E a beta karotenu. V důsledku stresové zátěže, karence mikronutrientů a dalších změn ve vnitřním prostředí, které souvisí s negativní energetickou bilancí, dochází k imunosuprsi. Tuto situaci doprovází řada interkurentních onemocnění, jako je dislokace slezu, narušená involuce dělohy, metritida, mastitida, laminitida a indigesce. Uvedené zdravotní problémy souvisí především s nedostatky ve výživě zvířat. Syndrom ztučnění krav vzniká zpravidla již ke konci laktace, především u krav s dlouhou SP a z důvodu vysokého příjmu energie v období stání na sucho. Přetučnělé krávy v předporodním období snižují příjem sušiny významněji než krávy s optimální kondicí. V posledním období gravidity se zvyšuje potřeba živin pro rostoucí plod, dělohu i placentu a též pro mléčnou žlázu a postupně se tvořící kolostrum. Kráva s optimální kondicí se s touto situací lépe vyrovná, protože přijme více sušiny KD než kráva ztučnělá. U ztučnělé krávy dochází k lipomobilizaci již několik dnů před porodem, rozvíjí se steatóza jater, zvyšuje se koncentrace NEMK a později i ketolátek v krvi. Relativně často u těchto krav vzniká již před porodem mírná hypokalcémie. Porody bývají protrahované, mnohdy značně komplikované. Dochází k retenci placenty a následně je narušen i průběh puerperia. Le Blanc (2008) uvádí, že zadržení placenty a následná metritida jsou projevem snížené imunity v předporodním období a prokazuje vztah mezi vznikem retence placenty a zvýšenou koncentrací NEMK v krvi krav před porodem a sníženou žravostí v tomto období. Je prokázáno, že krávy, u kterých se před porodem rozvine lipomobilizace a mají zvýšenou koncentraci NEMK v krvi je i častější výskyt dislokace slezu. Naše sledování tento názor podporují. Steatóza jater je důsledkem lipomobilizace, která vzniká v průběhu negativní energetické bilance (NEB). Mobilizace mastných kyselin z tukové tkáně slouží k odstranění deficitu energie za situací, kdy to organizmus potřebuje. Je to běžné při hladovění, při podchlazení zvířat a na začátku laktace, kdy výdej energie je vyšší než příjem. Tato situace je u vysokoprodukčních dojnic běžná. Proces lipomobilizace je kontrolován endokrinním systémem a lze ho považovat za biologický fenomén. Jestliže však proces lipomobilizace je příliš intenzivní, hepatocyty nestačí veškeré množství NEMK metabolizovat a ty se hromadí v hepatocytech a dávají základ pro tvorbu triacylglyceridů. Ty se postupně hromadí v jaterních buňkách, omezují jejich činnost jako je syntéza glukózy, albuminu, detoxikační činnost, narušují buněčné membrány, a imunitní funkce. Za této situace játra spotřebovávají velké množství kyslíku, tvoří se ketolátky, dochází k hypoxii jater a k hyperketonemii. Narušené hepatocyty nestačí tvořit dostatečné množství lipoproteinů o velmi 7

8 nízké hustotě (VLDL), které umožňují transport mastných kyselin přes buněčnou membránu do krve. Játra se zvětšují, zvyšuje se koncentrace ketolátek v krvi a vzniká subklinická až klinická forma ketózy. V průběhu intenzivní lipomobilizace a ketózy vzniká ketoacidóza, dochází k imunosupresi a k predispozici k dalším onemocněním jako je metritida, mastitida a laminitida. Kráva snižuje žravost, užitkovost, hubne a dochází k narušení různých hormonálních a enzymatických systémů, což se mimo jiné projevuje poruchou funkce ovarií. Klinická diagnostika je obtížná a vzhledem k současně probíhajícím onemocněním není vždy včas správně postavena a nebývají odhaleny základní příčiny onemocnění. Při diagnostice je nutné využívat laboratorní metody, kterými lze jaterní steatózu, lipomobilizaci i ketózu včas diagnostikovat. Steatóza jater a následná onemocnění postihují více zvířat a proto se jedná o problém stádový. Jaká preventivní a terapeutická řešení lze volit. 1) optimalizovat kondici krav 2) omezit lipomobilizaci 3) podpořit oxidaci NEMK v hepatocytech a svalové tkáni 4) ovlivnit transport NEMK prostřednictvím lipoproteinů VLDL z jaterních buněk Udržení optimální kondice krav v období stání nasucho je zásadní požadavek, který lze správnou výživou a managementem chovu zajistit. Lipomobilizaci omezuje inzulín. Tvorby inzulinu lze podpořit glykoplastickými přípravky ( propylenglykol, propionáty, glycerol) V indikovaných případech aplikovat inzulín. Naopak stresové hormony lipolýzu zvyšují. Proto je nutné stresovou zátěž minimalizovat a zajistit pohodu zvířat. Zmírění NEB rovněž omezuje lipomobilizaci ( správně sestavená KD s dostatkem energie v různých formách- nestrukturální sacharidy, strukturální sacharidy, chráněné tuky) Oxidaci NEMK v hepatocytech podporuje niacin. Dávka 6 15 g na kus a den chráněného niacinu má dobrý efekt, ale pouze za předpokladu, že lipomobilizace neprobíhá extrémně rychle. Spalování NEMK napomáhá pohyb zvířat. Transportu NEMK z hepatocytů napomáhá cholin, metionin a niacin. Je však nezbytné je podávat v chráněné formě, protože bachorová mikroflóra je rychle rozkládá. Hypokalcémie se vyskytuje jako klinická či subklinická forma. Je vázána na porod a to u krav při druhém, ale častěji při třetím a dalších porodech. Podstatou onemocnění je porucha regulace metabolizmu vápníku a to z důvodu nedostatečné produkce parathormonu a nedostatku 1,25 dihydroxy vitaminu D. Značný význam při vzniku této poruchy má nedostatečná aktivita receptrů pro PTH, která je dávána do souvislosti s hypomagnezemií, hyperkalemií a metabolickou alkalózou. Predispozičně se uplatňuje zvýšený příjem vápníku u zprahlých krav a osteoporóza starších krav. Porodní paréza představuje klinickou formu hypokalcémie. Vzniká v den porodu až do 2 dnů po porodu, vyjimečně může vzniknou několik hodin před porodem. Postihuje především starší krávy. Onemocnění je charakterizováno výraznou hypokalcémií, ulehnutím a ztrátou vědomí, narušenou cirkulací a sníženou povrchovou i vnitřní teplotou. Diagnostika nečiní potíže. Terapie bývá většinou úspěšná, ale musí být zahájena včas. Spočívá v aplikaci vápenatých přípravků i.v. a i. m. Není li terapie zahájena do 2-3 hodin po ulehnutí a ztráty vědomí dojnice, dochází k hypoxii svaloviny, velké produkci volných radikálů, narušení nervů a k rychlému vývoji steatózy jater. Při i.v. aplikaci kalciových přípravků takto postižené krávě může dojít i po malé dávce vápníku k náhlému exitu. Prevence porodní parézy je všeobecně známa. Spočívá v omezení příjmu vápníku v období zaprahnutí, v podávání solí silných kyselin a slabých zásad v době přípravy na porod, čímž se vyvolá slabá metabolická acidóza a stimuluje se tak činnost příštitné žlázy a tvorba parathormonu. Tento způsob je vhodný tam, kde krmná dávka vysokobřezích krav obsahuje vysoké množství draslíku. Nevýhodou použití těchto solí je snížená chutnost krmné dávky, což vede ke vzniku lipomobilizace a jaterní steatózy již před porodem. Další možností prevence porodní parézy je aplikace vápenatých gelů, nebo bolusů kravám do bachoru, či podávání poporodních nápojů s obsahem propionátu vápenatého. Bolusy obsahují vápník ve formě síranu a chloridu, forem dobře resorbovatelných. Jedna dávka upraví hladinu vápníku v krvi na 3 až 4 hodiny a nedojde k výrazné hypokalcémii spojené s plně vyvinutým klinickým syndromem ani po této době. Tento postup může zvládnout chovatel sám. Z celkového pohledu je závažnější subklinická hypokalcémie. Jestliže porodní paréza jako klinická forma hypokalcémie se vyskytuje u 3 až 8% krav, subklinická hypokalcémie postihuje 30 až 50% krav multipar a přetrvává u dojnic až 15 dnů. I mírná hypokalcémie negativně ovlivňuje kontraktilitu kosterní i hladké svaloviny. Kráva se při pohybu snadno unaví, méně žere a přežvykuje, větší dobu leží. Motorická činnost předžaludku a slezu je 8

9 zeslabená, slabé jsou i kontakce svaloviny dělohy. To predisponuje vznik dislokace slezu, retence placeny a endometritidy. V důsledku hypokalcémie je omezena i činnost svěrače strukového kanálku, čímž je dána predispozice pro vznik environmentálních mastitid. Snížená žravost při subklinické hypokalcémii predisponuje vznik ketózy a negativně ovlivňuje imunitu. Ketóza je akutní či chronicky probíhající porucha energetického metabolizmu charakterizovaná zvýšenou tvorbou ketolátek, jejich zvýšeným obsahem v krvi, moči a mléce, tukovou degenerací jater a nedostatečnou tvorbou glukózy. Vyskytuje se především u vysokoprodukčních dojnic převážně v první třetině laktace. Zpravidla se začíná rozvíjet v poporodním období s nástupem negativní energetické bilance doprovázené lipomobilizažním syndromem a přetrvává jako subklinické onemocnění po několik týdnů. Postihuje větší počet zvířat a je tedy stádovým onemocněním. Ketóza je řazena mezi tak zvané produkční choroby a způsobuje značné ekonomické ztráty a to tím, že snižuje produkci mléka, zhoršuje jeho jakost, narušuje plodnost, vyvolává imunosupresi a predisponuje vznik řady dalších onemocnění, jako je mastitida, metritida, laminitida a dislokace slezu. Subklinickou ketózou bývá v našich chovech postiženo 20 až 60 % dojnic v prví třetině laktace. V další části mezidobí se s primární ketózou setkáváme ojediněle. Rovněž výskyt klinické formy ketózy je nižší a postihuje především vynikající dojnice hned na počátku laktace ( ve 2. a 3. týdnu) V tomto období zpravidla ketóza neprobíhá jako samostatné onemocnění, ale společně s endometritidou, subklinickou mastitidou, indigescemi a laminitidou. Proto diagnostika je obtížná a terapie zpravidla nepostihuje všechna interkurentní onemocnění. Onemocnění pak přechází do chronické formy, zvíře chátrá a bývá vyřazeno s chovu. Nervová forma ketózy se v našich chovech vyskytuje ojediněle, ale je jí třeba věnovat pozornost především z pohledu diferenciální diagnostiky. Pro efektivní řešení poruch energetického metabolizmu a souběžných onemocnění je třeba využívat různé metody sledování a to kondici, žravost a chování krav, konzistenci výkalů, denní nádoj, skladbu mléka, počet somatických buněk v mléce i biochemická vyšetření biologického materiálu, aby bylo možné subklinická onemocnění diagnostikovat včas a zabránilo se tak vysokým ztrátám. V přechodném období jsou u krav problémem i některé karence mikroelementů jako je selen, měď, mangan, jód a zinek, i vitamin E a beta karoten. Tyto mikronutrienty hrají v metabolizmu skotu značnou roli. Zasahují do regulačních mechanizmů organizmu, většina z nich má antioxidační funkci, významně ovlivňují imunitu a reprodukci. Uvedené mikronutrienty jsou v základní krmné dávce nedostatečně zastoupeny a proto musí být dotovány. Ekonomická situace většiny chovů vede k šetření a proto nejsou dodržovány doporučené dávky minerálií a vitaminů. V posledním roce se zhoršila situace v úrovni zásobení skotu selenem, jodem, vitaminem E i beta karotenem. Z toho důvodu se zhoršuje plodnost, zdravotní stav mléčné žlázy a zdravotní stav telat. Některé problémy se vyskytují v chovech, kde v nedávné době problémem nebyly. Znovu se setkávám s klinickými formami karence selenu, s výskytem vrozených strum u telat a dalšími problémy i u krav. Řešení těchto problémů se neobejde bez cílené kontroly úrovně výživy a diagnostiky onemocnění již na subklinické úrovňi za využití laboratorních metod. Zvládnutí přechodného období u krav je základem pro dobrý průběh puerperia, vysokou užitkovost a dobrou plodnost i dobrý zdravotní stav v průběhu celého mezidobí. Práce vznikla v rámci řešení projektu NAZV č.qh

10 ZÁSADY PÉČE O ULEHLÉ ZVÍŘE S OHLEDEM NA DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZU MVDr. Jan Šterc, Ph.D., MVDr. Tomáš Haloun Syndrom ulehnutí = stav kdy se zvíře není schopno postavit. Etiologie: Metabolické poruchy o Hypokalcemie o Hypofosforemie o Hypokalemie Onemocnění pohybového aparátu a/nebo traumata spojená s porodem o Fraktury dlouhých kostí a pánve o Luxace o Ruptury svalů o Obrny nervů Peripartální onemocnění o Ztráta krve o Lipomobilizační syndrom o Jaterní kóma o Poporodní sepse, toxemie (metritis, mastitis) Psychogenní imobilita (nejistota a strach z bolesti při pokusu o vstávání) Stanovení příčiny ulehnutí je jeden z nejobtížnějších úkolů!!! Stav zvířete se mění každou hodinu. Mnoho případů začíná jako jednoduchá hypokalcemie. Pokud jsou první pokusy o postavení neúspěšné (nedostatačující medikace, kluzká podlaha, nedostačující prostor pro postavení) může dojít k psychogenní imobilitě. Leží-li zvíře delší dobu na jednom boku > compartment syndrom tlak těla na dolní končetinu komprese cév (venózní odtok je postižen více než arteriální přítok) nedostatečné okysličení svalů zvíře ztrácí sílu se postavit (ireverzibilní změny ve svalech začínají vznikat asi po 6 hodinách ležení) Zásady přístupu k ulehlému skotu Při vyšetření každého ulehlého pacienta by měl být dodržen následující protokol: posouzení historie vzniku, výskytu a prostředí u krav bezprostředně po porodu začít léčit hypokalcemii u krav neobvykle čilých vzít vzorky na Ca, P, Mg vaginální vyšetření (zapomenutý, rozkládající se plod) rektální vyšetření (fraktury pánve) vyšetření mléčné žlázy při každé návštěvě (toxická mastitis) posouzení, zda není na kluzké podlaze posouzení, zda není stísněná v koutě nebo zábranami donutit chovatele převracet zvíře každé 2 hodiny Posouzení anamnézy a vzledu pacienta Kdy je kráva otelená? Není-li otelená v posledních 4 týdnech -> příčinou nebude hypokalcemie (pravděpodobné je trauma) Pacient leží v laterální poloze. toto je krizový stav o nebezpečí regurgitace a aspirace, tympanie a tlak bránice na dutinu hrudní obrátit do sternální polohy o snížit tlak bachoru na bránici ještě před Ca terapií o Ca aplikovat pomalu za současné auskultace srdce o při odchylce srdečního úderu zastavit infuzi Kráva je apatická, slabá, obluzená. tento stav naznačuje hypokalcemii > léčit jako hypokalcemii je vhodné odebrat vzorek krve na Ca, P, Mg, elektrolyty (obraz elektrolytů může být matoucí) Kráva je apatická, slabá a má svěšenou hlavu a pokleslá víčka. vzhled toxické krávy (je nutné pečlivé klinické vyšetření) rektální teplota o měla by být v normě o je nižší nastupující šok perzistence kožní řasy déle než 6 s dehydratace bledost sliznic potvrzuje toxemii slabý pulz a bradykardie namáhavé dýchání o tlak orgánů dutiny břišní na bránici namáhavé dýchání a současně vysoký pulz a cyanotická nosní sliznice o plicní edém o může mít souvislost s pneumonii nebo anafylaktickým šokem 10

11 vyšetření mléčné žlázy a mléka (toxemická mastitis) vaginální vyšetření o traumata po obtížném porodu? o zapomenuté tele? o akutní metritis? rektální vyšetření o fraktury pánve o hroudy organizované krevní sraženiny nebo nekrotický tuk Kráva je živá a ostražitá někdy jsou označovány jako creeper (plazivec?) rutinní vyšetření včetně vemene a dělohy Kráva je smutná psychosomatické ulehnutí (selhávají pokusy o postavení) při postižení pohybového aparátu Ulehlé zvíře je mladé nebo případ nesouvisí s porodem následek poranění nebo zvláštní případy je nutno m.j. provést o posouzení polohy pánevních končetin o pasivní pohyby pánevních končetin o palpaci pánevních končetin o rektální vyšetření Ošetření ulehlých krav Medikace. musí být zahájena co nejdřív u krav po porodu je první volbou léčba hypokalcémie při pochybnostech, je vhodné provést biochemické stanovení poměru Ca / P klinické příznaky poporodní parézy se projeví při koncentraci Ca pod 1,2 mmmol/l koncentrace vápníku cca 1,8 mmol/l bezprostředně po porodu je běžná!! pokud je terapie neúspěšná -> doplnit o P, Mg, K (optimální je dle laboratorních testů) Nejrychlejší cestou k obnově normální koncentrace vápníku je intravenozní aplikace vápenatých solí. Obecná dávka vápníku = 1 g / 50 kg živé hmotnosti. Důležité je aplikovat vápník rychlostí maximálně 1 g za minutu, v opačném případě hrozí vznik fatální srdeční arytmie. Pro perorální léčbu hypokalcémie je možné používat kalciové gely. Vápník v nich obsažený se vstřebává přes sliznici aktivním transportem zprostředkovaným kalcitriolem nebo pasivní difůzí přes spojení slizničních buněk. Tento druhý způsob resorbce je závislý na koncentraci Ca v blízkosti sliznice. Aby k transportu došlo, musí být koncentrace Ca v blízkosti sliznice cca 6 mmol/litr. Důležitým předpokladem je dobrá rozpustnost Ca obsaženého v gelu. U nás nejčastěji Cal gel (chlorid vápenatý), Calcibest (mravenčan vápenatý). Lze je aplikovat preventivně o v chovech s vysokou incidencí poporodní parézy o v den porodu, či bezprostředně po porodu kravám na vyšší laktaci Jako doplněk terapie je doporučována u starších krav ochranná léčba jater. preparáty s obsahem aminokyselin lysinu a methioninu ( např. Heparemin inj.) iv. aplikace glukozy v dávce 0,5 1 g/kg ž.hm. je možné ji nahradit perorálním nálevem glycerolu ( ml) nebo propylenglykolu.( ml). vhodné je podání vitamínů skupiny B a vitaminu C U mladých zvířat po namáhavém porodu - výskyt poporodní parézy je nepravděpodobný. Proto: kalciové preparáty neaplikovat vhodnější je aplikovat iv. glukozu a případnou bolest omezit aplikací NSAID. Nejčastěji používané HVLP přípravky pro léčbu hypokalcémie: Přípravek Velikost Forma vápníku Koncentrace účinné Doporučené dávkování balení (účinná látka) látky Calciveyxol 38 inj. 500 ml ml / 50 kg ž.h. glukonát vápenatý 380 mg /ml Calcium - Magnesium inj. 500 ml 50 ml / 50 kg ž.h. glukonát vápenatý 200 mg /ml Calcium glukonát inj. 500 ml ml / 50 kg ž.h. glukonát vápenatý 240 mg/ml Calcium 20 % Biotika inj. 500 ml ml / 500 kg ž.h. glukonát vápenatý 162 mg/ml Calcium 50 % Biotika inj. 100 ml ml / 500 kg ž.h. glukonát vápenatý 350 mg/ml Calciject 40 CM inj. 400 ml ml pro toto glukonát vápenatý 333 mg/ml 11

12 podat energetický nápoj, nebo alespoň teplou vodu (ad libitum) Péče o zvíře zajistit oporu (na kluzkou podlahu 20 cm chlévské mrvy a na ni suchou slámu) podepřít do sternální polohy (balíky slámy apod.) převracet každé 2 hodiny (přes břicho) přemístění na místo vhodné pro postavení (leží-li déle než 12 hodin) o chráněné před povětrnostními vlivy o s dobrou oporou o bez barier ztěžujících postavení o stodola s hliněnou podlahou, pastva za příznivého počasí, vystlaná ohrada Postup při přemístění vytažení z nevyhovujícího boxu o otočit hlavou ve směru tahu o dostatečná vrstva slámy mezi krávu a východ z boxu o tah lanem za dolní končetinu o přidržovat hlavu nahoře přemístění na vhodné místo o na přední nakládací lopatě traktoru o smykem na bráně pokryté plachtou a slámou Ošetřovatelská péče napájení o čerstvá, čistá voda každé 2 3 hodiny o z koryta nebo mělké nádoby (minimalizace rozlití) o pokud nepije drenče nebo iv. infuze předkládání potravy (vyžaduje trpělivost) o nikdy nenabízet moc krmiva o pokud ho nesežere do 30 min. > odklidit (krmivo potřísněné slinami už nebude žrát) o ochutit voňavé seno břečťan nebo pampelišky do tlamy drenčování řídkou ovesnou kaší se lžíci zázvoru Zvedání ulehlých krav pokus o postavení provést každý den u právěulehlých krav o hladové bučení telete o bouchání do žeber o křik o bolestivé stimuly mají nejistý (pochybný) účinek o pokud se snaží postavit stabilizovat po stranách o zvedání za ocas a slabiny je kontraproduktivní u déle ležících krav o použití kyčelní spony vyžaduje zkušenosti a citlivý přístup připevnění na kyčelní hrboly pomalé nadzvednutí (kladkou, nakladačem) (pánevní končetiny jsou obvykle ve flexi) zvednout jen tolik, aby se prsty dotýkala země toto nadzvednutí opakovat několikrát spolu s mírnými stimuly to krávu přinutí k vědomé akci pokud se nechce postavit = visí netečně nenechávat dlouho zavěšenou upustit od pokusů a zopakovat je za hodin o použití zvedáku s plachtou pod břicho Neuropatie periferních nervů Obrna n. ischiadicus Inervuje svaly, které jsou inervovány n. tibialis a n. peroneus. Et+Pg: Komprese nervů uvnitř pánve během prolongovaného porodu oboustranná obrna Úraz (fraktury pánve) Intramuskulární njekce do kaudálních svalů stehna (a následný absces) Sy: V klidu > končetina ochable visí, hlezno v extenzi Ve fázi kmitu > končetina je vlečena, klouby prstu jsou ve flexi Ve fázi podpěru > pacient nastupuje na dorzální plochu prstu za současné větší flexe v kloubu hlezenním Couvání je obtížné Při oboustranné obrně - příznaky stejné jako při poškození míchy nedochází ale k obrně ocasu a svěračů. Obrna n. peroneus Inervuje Flexory hlezenního kloubu Extensory prstů Et+Pg: Traumatizace laterální plochy kolena (i dekubity při delším ležení) Sy: V klidu končetina je normálně zatěžována nebo 12

13 opírá se o zem dorzální plochou prstu za silné extenze v kloubu hlezenním Při chůzi končetina je předváděna dopředu laterálním obloukem někdy je dorzální plocha stěny kopytní vlečena po zemi Při zatížení pacient nastupuje na dorzální plochu prstu při současné extenzi v hlezenním kloubu Obrna n. tibialis Inervuje Extenzory kyčelního kloubu Flexory kolenního kloubu Extenzory hlezenního kloubu Flexory prstu Et+Pg: Rozsáhlé trauma v oblasti m. gastrocnemius Injekce do kaudálních svalů stehna Sy: V klidu končetina je držena mírně vepředu hlezenní kloub je v mírné flexi a leží níže mírná flexe prstu (ne tak jako u obrně n. peroneus) Při chůzi končetina je předváděna dopředu laterálním obloukem Při zatížení větší flexe v hlezenním kloubu flexe v kloubu spěnkovém Obrna n. obturatorius Inervuje adductory kyčelního kloubu m. pectineus, m. gracilis, m. adductor, m. obturatorius externus Et+Pg: Obtížný porod = malé krávy + velký plod Sy: Jednostranná obrna v klidu > abdukce končetiny při chůzi > končetina je obtížně předváděna dopředu Oboustranná obrna pacient leží s končetinami v abdukci a nemůže vstát pokud je schopný stát rozkročený postoj obvykle upadne, uklouzne progrese (poškození adduktorů) Obrna n. femoralis Inervuje m. quadriceps femoris (extenzor kolenního kloubu) Et+Pg: Trauma nadměrná extenze kyčelního kloubu. U novorozených telat silný tah při uvíznutí plodu v porodních cestách Sy: V klidu > koleno se jeví pokleslé, rychle nastupující atrofie m. quadriceps Ve fázi kmitu > končetina je předváděna pomaleji a méně dopředu Ve fázi podpěru > silná flexe v kloubu kolenním a hlezenním Obrna n. radialis Inervuje: Extensory loketního kloubu a flexory ramenního kloubu (+rr. musculares) Extensory karpu a prstů Et+Pg: Trauma v oblasti ramene (zde kříží 1. žebro). fraktura 1. žebra zaříznutý provaz prudké zatáhnutí končetiny dozadu Trauma v oblasti diafýzy humeru. Sy: Proximální obrna (nerv je poškozen mezi místem svého vzniku až po vydání rr. musculáres) V klidu ramenní kloub v maximální extenzi loketní kloub nápadně pokleslý distální klouby ve flexi končetina spočívá na zemi dorzální plochou prstu Při chůzi končetina je předváděna pomaleji fáze kmitu je kratší končetina může být vlečena po zemi při zatížení je končetina ve flexi v karpálním a spěnkovém kloubu > přikleknutí nebo zhroucení v rychlém tempu jde pacient končetinu nezatěžuje Distální obrna (nerv je poškozen distálně od vydání rr. musculares) loketní kloub ve stejné výši jako na zdravé končetině distální klouby ve flexi při zatížení je končetina ve flexi v karpálním a spěnkovém kloubu > přikleknutí nebo zhroucení při pasivní fixaci karpálního kloubu z dorzální plochy > pacient je schopen nést zatížení při couvání > postižená končetina je nesena daleko dozadu 13

14 Terapie periferních neuropatií: Lehké neuropatie (bez přerušení nervu) často odezní samy. Je nutné zajistit klid, kvalitní stání a potřebnou péči (viz. ošetření ulehlých krav) Medikace: Dexamethazon 0,5 mg/kg denně po dobu 3 5 dní Phenylbuthazon 5 mg/kg iv. v prvních 24 hodinách 2,5 mg/kg po. 2 x denně po dobu 5 dní 2,5 mg/kg po. 1 x denně po dobu následujících 5 dní Trvá-li dysfunkce déle než 2 týdny je prognóza špatná. 14

15 METABOLICKÉ PORUCHY U DOJNIC V TRANZITNÍM OBDOBÍ: NOVÉ TERAPEUTICKÉ A PREVENTIVNÍ NÁSTROJE PRO ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ UŽITKOVOSTI A REPRODUKCE Prof. Raffaele Luigi Sciorsci Department of Animal Production, Faculty of Veterinary Medicine, University of Bari Tranzitní období začíná 3 týdny před porodem a trvá do 3 týdnů po porodu. Během tohoto období se dojnice dostává do stavu negativní energetické bilance (NEB), kdy její potřeba energie překračuje příjem energie. V této situaci organizmus dojnice mobilizuje velké množství neesterifikovaných mastných kyselin, které mohou být v játrech částečně či úplně oxidovány, nebo reesterifikovány na triglyceridy. Pokud je deficit energie příliš velký, játra nedokáží úplně metabolizovat přebytečné NEFA a může dojít k akumulaci triglyceridů v játrech, což vede k jaterní steatóze. Tetno stav predisponuje dojnici ke vzniku postpartálních onemocnění a poruch reprodukce (Ingvartsen a Andersen, 2000; Drackley et al., 2005). Během NEB lze podpořit metabolismus lipidů stimulací receptorů aktivovaných peroxizómovými proliferátory-α (PPARα), jejichž aktivace prodporuje peroxizomální β-oxidaci. (Wilson et al., 2000; Ide et al., 2003). Cílem této studie bylo vyšetřovat in vivo vliv kyseliny mefepronové (MA), agonisty PPARα, na jaterní metabolismus, expresi PPARα v játrech a na reprodukční parametry u dojnic v postpartálním období. Dále jsme studovali in vitro vliv MA na kontraktilitu žlučníku skotu, abychom zjistili její cholagogní aktivitu. 60 krav holštýnsko-fríského plemene bylo náhodně rozděleno do dvou skupin A a B, v každé skupině bylo 30 krav. Skupina A dostala 5g MA (50 ml přípravku Hepagen, Fatro, Itálie) i.m. během 24 hodin postpartum, a 3. a 5. den postpartum. Dojnicím skupiny B bylo podáno 50 ml fyziologického roztoku stejnou cestou a ve stejných časech. Od všech krav byly odebrány vzorky krve do 24 hodin po otelení (T1), a 3., 5., 10., 15., 30., a 40. den po otelení (T2, T3, T4, T5, T6, T7). Glukóza, NEFA, betahydroxybutyrát (BHB), cholesterol, triglyceridy, aspartát aminotransferáza (AST), alanin aminotransferáza (ALT), gamma-glutamyltrasferáza (GMT), sérová alkalická fosfatáza (ALP), celková bílkovina (TP), albumin, celkový, přímý a nepřímý bilirubin a lipoprotein o vysoké hustotě (HDL) byly stanoveny v plazmě. Jaterní biopsie byly provedeny v T1, T5 a T6 u 10 krav ze skupiny A a 10 krav ze skupiny B, za účelem vyhodnocení obsahu lipidů a glykogenu v játrech. Dále jsme ve stejných časech prováděli imunohistochemické studie pro detekci PPARα receptorů v řezech jaterní tkáně a modulaci jejich exprese působením MA. V obou skupinách byly vyhodnoceny také reprodukční parametry (interval mezi otelením a první říjí, interval mezi otelením a zabřeznutím, zabřezávání po 1. a 2. inseminaci), a dále koncentrace progesteronu (P4) v 11. (T11) a 13. (T13) den po inseminaci. Dále jsme vyšetřovali in vitro účinky MA na kontraktilní aktivitu 20 řezů (proužků tkáně) bovinního žlučníku, oštetřených nebo neošetřených acetylcholinem. Mezi testovanými biochemickým parametry se HDL a cholesterol zvyšovaly do konce studie a ve skupině A dosáhly vyšších koncentrací než ve skupině B. Můžeme tedy vyslovit hypotézu, že MA má ovlivňuje metabolismus lipidů v játrech. Navíc ve skupině A se koncentrace glukózy zvyšovala ode dne T3, kdežto ve skupině B tento parametr vykazoval postupný pokles až do T5, a teprve potom došlo k mírnému zvýšení. MA tedy mohla stimulovat glukoneogenezti v játrech a kompenzovat fyziologické snížení glykémie, ke kterému často dochází u dojnic v poporodním období. Koncentrace albuminu v T7 byly průkazně vyšší ve skupině A než ve skupině B a navíc ve skupině B byly koncentrace albuminu mírně pod fyziologickým rozmezím v časech T4 a T7. Zvýšení albuminu pozorované ve skupině A má klinický význam, protože znamená zvýšení metabolické aktivity v játrech. Biochemické parametry jsou v souladu s histologickými výsledky, charakterizovanými ve skupině A progresívním zvýšením obsahu gylkogenu a snížením obsahu lipidových vakuol v hepatocytech, zatímco ve skupině B se průměrná velikost a celková plocha, kterou zabíraly tukové kapénky, zvyšovala progresívně. Byly pozorovány průlkazné rozdíly mezi skupinami v T1, T5 a T6. 15

16 Co se týká exprese PPARα, řezy jaterní tkáně krav ze skupiny A vykázaly vyšší reaktivitu než ve skupině B. Byl tak prokázán modulační vliv MA na expresi PPARα a v důsledku toho in na peroxizomální β-oxidaci v játrech. Interval mezi otelením a první říjí a mezi otelením a zabřeznutím byl průkazně snížen ve skupině A v porovnání se skupinou B. Koncentrace P4 byly signifikantně vyšší ve skupině A než ve skupině B v čase T13. In vitro studie ukázaly zřetelný podpůrný vliv MA na kontraktility žlučníku při všech testovaných koncentracích. Tento efekt je pravděpodobně způsoben zvýšeným příjmem glukózy z Krebsova roztoku. Závěrem lze říci, že naše studie prokázala příznivé působení MA na různé fyziologické aspekty dojnice v tranzitním období. Snížení obsahu lipidů v játrech a zvýšení obsahu glykogenu jsou velmi významná zjištění, protože ztučnění jater predisponuje dojnici k rozvoji dalších souvisejících onemocnění. Tento efekt spolu s podporou reprodukčních parametrů, umožňuje snížení nákladů. Na základě našich výsledků lze doporučit rutinní použití MA jako veterinárního léčiva za účelem zlepšení jaterního metabolismu a reprodukčních parametrů u dojnic v tranzitním období. Seznam literatury 1. Drackley J.K., Dann H.M., Douglas G.N., Guretzky N.A.J., Litherland N.B., Underwood J.P., Loor J.J. (2005). Physiological and pathological adaptations in dairy cows that may increase susceptibility to periparturient diseases and disorders. Ital. J. Anim. Sci., 4: Ide T., Shimano H., Yoshikawa T., Yahagi N., Amemiya-Kudo M., Matsuzaka T., Nakakuki M., Yatoh S., Iizuka Y., Tomita S., Ohashi K., Takahashi A., Sone H., Gotoda T., Osuga J., Ishibashi S., Yamada N. (2003). Cross-Talk between Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPAR) α and Liver X Receptor (LXR) in nutritional regulation of fatty acid metabolism. II. LXRs suppress lipid degradation gene promoters through inhibition of PPAR signalling. Mol. Endocr., 17(7): Ingvartsen K.L., Andersen J.B. (2000). Integration of metabolism and intake regulation: a review focusing on periparturient animals. J. Dairy Sci. 83: Wilson T.M., Brown P.J., Sternbach D.D., Henke B.R. (2000). The PPARs: from orphan receptors to drug discovery. J. Med. Chem. 43:

17 METABOLICKÉ PORUCHY U DOJNIC V TRANZITNÍM OBDOBÍ: NOVÉ TERAPEUTICKÉ A PREVENTIVNÍ NÁSTROJE PRO ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ UŽITKOVOSTI A REPRODUKCE Prof. Raffaele Luigi Sciorsci Department of Animal Production, Faculty of Veterinary Medicine, University of Bari 17

18 18

19 19 Poruchy metabolizmu u skotu a jejich řešení

20 20

AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH SKOTU. Josef Illek

AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH SKOTU. Josef Illek AKTUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH SKOTU Josef Illek Produkční choroby dojnic poruchy trávení v předžaludku a poruchy ABR poporodní paréza steatóza jater ketóza dilatace a dislokace slezu hypofosforemické

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ Výživa bahnic Výživa jehňat Kvalita masa Výživa jehňat Page 2 Výživa bahnic Page 3 Hodnocení tělesné kondice Fyziologické Doporučená Pozorování Stadium průměrná Bahnice hodnota

Více

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky:

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky: 9. přednáška Téma přednášky: Výživa telat Cíl přednášky: Devátá přednáška je zaměřena na výživu telat a rozdělení krmných období. Studenti se seznámí s výživou telat, s problematikou profylakční, mléčné

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU TELATA TERMOREGULACE, FYZIOLOGICKÉ LIMITY. Informace pro chovatele, poradce a projektanty

TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU TELATA TERMOREGULACE, FYZIOLOGICKÉ LIMITY. Informace pro chovatele, poradce a projektanty Metodické listy 01/05 TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU Informace pro chovatele, poradce a projektanty TELATA RIZIKA PODCHLAZENÍ NOVOROZENÝCH TELAT prevence a rutiny Dramatický rozmach volného ustájení

Více

Zdravékončetiny-základní předpoklad úspěšnévýroby mléka. MVDr. Miroslav Novák Milkprogres poradenství s.r.o.

Zdravékončetiny-základní předpoklad úspěšnévýroby mléka. MVDr. Miroslav Novák Milkprogres poradenství s.r.o. Zdravékončetiny-základní předpoklad úspěšnévýroby mléka MVDr. Miroslav Novák Milkprogres poradenství s.r.o. Kulháníje jedním z nejčastěji se vyskytujících a zároveňi nejnákladnějším onemocněním dojnic.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1. Téma: Chov

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách teplotní a vlhkostní

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

KRMNÁ ADITIVA VE VÝŽIVĚ SKOTU. Doc. Ing. Zdeněk Frydrych, CSc BIOFAKTORY Praha, s.r.o.

KRMNÁ ADITIVA VE VÝŽIVĚ SKOTU. Doc. Ing. Zdeněk Frydrych, CSc BIOFAKTORY Praha, s.r.o. KRMNÁ ADITIVA VE VÝŽIVĚ SKOTU Doc. Ing. Zdeněk Frydrych, CSc BIOFAKTORY Praha, s.r.o. ROZDĚLENÍ VÝBĚROVÝCH KRMNÝCH ADITIV PŮSOBÍCÍ V INTERMEDIÁRNÍM METABOLISMU VITAMINY Beta-karoten Niacin Biotin B-komplex

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost Milkra mléčné náhražky Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost MA 17 Milkra Formel 35 Prolac PLUS Citro % SMP % prot. % tuk Použití ImmunStart 50 24,0 18,0 2. až 21. den života MA

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo

SSOS_ZD_3.10 Tlusté střevo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.10

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring Zásady odchovu hříbat z pohledu výživy Ing. Kateřina Blažková Oddělení výživy, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves Rozhodujícím obdobím, které může nejvíce ovlivnit budoucí kariéru koně,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie ANORGANICKÉ ŽIVINY Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie B. VODA základní podmínka pro život (nezastupitelná) viz. Voda ve výživě HZ C.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Myopatie u koní nozologické jednotky

Myopatie u koní nozologické jednotky Myopatie u koní nozologické jednotky SAR Nutriční myodegenerace (NMD) Polysaccharide storage myopathy (PSSM) Rekurentní zátěžová rabdomyolýza (RER) Atypická myoglobinurie Elektrolytové dysbalance? Nutriční

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Zásady řízení stáda dojeného skotu

Zásady řízení stáda dojeného skotu Zásady řízení stáda dojeného skotu Porod - narození telat výživa vysokobřezí plemenice, stání na sucho - vliv na životaschopnost a odolnost telat porodní hmotnost cca 35 kg (30 45 kg dle plemene, pořadí

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy

Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy Oto Hanuš Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Praha 6.11.2014 Hustopeče (ČMSCH a.s.) V rámci projektů: OPVK MŠMT CZ.1.07/2.3.00/09.0081;

Více

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách:

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách: P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA Současný celosvětový trend ve výživě zvířat je zaměřen na omezené používání a postupné vyřazování všech stimulačních a ochranných látek typu antibiotik,

Více