Diskriminace jako porušení lidských práv?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskriminace jako porušení lidských práv?"

Transkript

1 Marcel Baláš Představte si, že u Vašeho bytu zazvoní návštěva. Z jistých důvodů, které mohou být i čistě osobního rázu, se rozhodnete tuto návštěvu odmítnout, nevpustit ji dovnitř a neobsloužit ji. Za nějakou dobu však dostanete soudní obsílku k dostavení se k soudnímu přelíčení jako žalovaná strana, neboť odmítnutá návštěva na Vás podala trestní oznámení ve věci odmítnutí poskytnutí požadovaných služeb. Že je tato představa nemyslitelná? Skutečně, na první pohled ano. Zřejmě se ani nenajde žádný rozumný člověk, který by se připojil k trestnímu oznámení žalobce. Avšak podobné ve své podstatě stejně založené případy jsou v současné době nejen myslitelné, ale i skutečné... Čas od času se v našich médiích objeví zmínka o případech, kdy majitel restaurace či zaměstnavatel odmítnou obsloužit, respektive přijmout do zaměstnání určitý typ lidí ve své většině se jedná o příslušníky romského etnika, ale nejsou výjimkou ani příslušníci hnutí skinheads, anarchisté a další skupiny odlišující se nějakým způsobem od většiny společnosti. Někdy se spustí velký křik různých obhájců lidských práv, obvykle mediálně známých osobností, které si tak dělají u veřejnosti dobrou reklamu poukázáním na svou humanitu prostřednictvím boje proti diskriminaci. Diskriminací rozumím nerovné zacházení s jistou skupinou lidí na základě specifických znaků konkrétně to může znamenat záměrné vyloučení nějaké skupiny obyvatel z rozhodování, apriorní odmítnutí poskytnutí služby, či třeba zákaz službu poskytnout. Musím ale říci, že jsou případy, kdy diskriminace může mít velmi racionální jádro, a to i v případě rasové selekce 1 jakožto biologické odlišnosti projevující se odlišnými schopnostmi například v oblasti (některých) sportů. Tento postoj by však neměl být principiálně založen a podobnou racionální, odůvodněnou diskriminaci můžeme najít v mnoha dalších oblastech například na těžší manuální práci jsou obvykle odmítány bytosti něžného pohlaví, rovněž převaha mužů na pozicích analytiků a programátorů nemusí být projevem nějakého maskulinního spiknutí, nýbrž důsledkem biologických daností. 2 Existují však diskriminační případy, které jsou ze své podstaty iracionální a nemorální bude-li si zaměstnavatel vybírat zaměstnance skutečně jen podle jejich barvy pleti, nezaslouží si nic jiného než opovržení od každého inteligentního jedince. (První tržně-morální intermezzo: Takový zaměstnavatel se tímto staví sám proti sobě, neboť bude-li zaměstnávat horší pracovníky, byť s tou správnou barvou pleti, nebude dosahovat takové produktivity a takových úspěchů, jakých by 1 Výborné argumenty poskytuje Roman Joch ve svém textu Úřad proti diskriminaci pomoc, nebo šaškárna? uveřejněném v MF DNES. K rasové diskriminaci kupříkladu uvádí: Vezměme např. vznikající romské hudební těleso. Co je špatné na tom, když si jeho vedoucí dá inzerát, že hledá hudebníky a zpěvačky, ale pouze Romy? Že tudíž gadžové (ti, kdo nejsou Romové) se hlásit nemusí, neboť přijati nebudou. Má být tato neškodná zábava a s ní i svoboda spolčování zakázána jen proto, aby perverzní touhy fanatických rovnostářů byly ukojeny? A co dívčí školy tedy školy, jež při přijímání žáky diskriminují, neboť přijímají pouze dívky? Mají snad být taky rozmetány? 2 Viz například Další informace viz odkazy na této stránce. 1

2 dosáhl v případě překročení své vlastní mentální omezenosti a ignorování této objektivně irelevantní vlastnosti. Toto pak může ve svých důsledcích vést ke zhoršení jeho situace na trhu, což jistě není pro podnikatele pozitivní zpráva. Uplatňování podobných praktik však představuje ještě další problém bude-li o nějakém podnikateli veřejně známo, že na své zaměstnance či zákazníky uplatňuje rasovou selekci, bude ho řada potenciálních zákazníků (mezi jinými i autor a korektor tohoto textu) bojkotovat, což prospěje pouze konkurenci. Z opačné strany rovněž chování podnikatele-nerasisty, jenž odmítne zaměstnat zaměstnance (obsloužit zákazníka) hlásícího se ke hnutí skineheads, může mít i jistý morálně-výchovný charakter a koneckonců tento pevný etický postoj se může i pozitivně odrazit v nazírání spoluobčanů na jeho osobu a podnikání.) Za iracionální považuji přinejmenším takovou diskriminaci, jež nemá s předmětem diskriminace nic společného (srovnej (racionální, opodstatněnou) diskriminaci (většiny) žen při přijímání na fyzicky těžkou práci a například diskriminaci žen při přijímání do škol založenou jen na jejich odlišném pohlaví, resp. odlišném pohledu na roli ženy ve společnosti, jak se tomu děje v islámských zemích... alespoň v tomto už západní společnosti vyspěly). Vraťme se ale zpět k volání některých aktivistů po uvalení trestu na takovéto chování. Na jakém základě je vůbec toto trestní řízení postaveno? Obhájci trestnosti diskriminačních činů zpravidla argumentují, že v těchto případech došlo k porušení lidských práv. 3 Nyní se tedy pokusím zanalyzovat tento argument a rozhodnout, zda mají pravdu či nikoliv. Tento rozbor úzce souvisí s pojmem (vlastnických) práv. Pojem právo je odvozeno z latinského rectum, jež je příčestím minulým od regere, což znamená ovládat, kontrolovat, spravovat. 4 Právo je morální koncept, který chrání jedince - jeho život jakožto lidské bytosti 5 a majetek, tj. veškeré jeho vlastnictví před zvůli společnosti, ostatních lidí. Tato práva vznikla právě proto, aby se spory mezi jednotlivci neřešily silou ( právo silnějšího), nýbrž kultivovaně, argumentační silou, která člověku jako rozumové bytosti náleží. Tvrdí-li tedy někdo, že odmítnutému žadateli o práci ať již z jakéhokoliv důvodu bylo porušeno jedno z jeho práv, implicitně tím přijímáme tvrzení, že tato konkrétní práce mu musela patřit, že na ni měl nárok. Ovšem již sám žadatel o tuto práci, jenž se rozhodl jít na pohovor/konkurs, tím dal implicitně najevo, že je srozuměn s pravým 3 V mnohých listinách a zákonech se diskriminace vymezuje jako omezování práv některých skupin. Záměrně jsem se této definici vyhnul a v textu vymezuji diskriminaci nezávisle na porušení práv. Ačkoliv, kdybych se držel striktně této definice, dojdu k zajímavému závěru, totiž že diskriminační je pouze chování státu (důvody dále v textu). 4 Viz Frank van Dun: Natural Law, Liberalism, and Christianity, elektronicky dostupné na 3/ pdf 5 Zde mám na mysli skutečně lidskou bytost jako komplex, nikoliv jen jeho tělesnou schránku - to jest včetně jeho inherentních vlastností, jakou je například volní schopnost. Z té následně plyne - nemá-li být porušována lidská přirozenost - i právo na svobodu. 2

3 opakem, a koneckonců je to patrné již ze samotného významu slova žadatel. Obdobně to platí v případě odmítnutí obsloužení v restauraci a mnoha dalších (například podle mého názoru neexistuje více diskriminační jev, než výběr svého životního partnera... což takhle začít potírat seznamovací inzeráty?). (Druhé právně-logické intermezzo: Existence práva na práci je sporná i z dalšího hlediska chce-li si toto právo činit nárok na filosofické zdůvodnění (tj. vyhnout se nařčení z arbitrárnosti), pak musí mít obecnou platnost. V tomto případě však (a patří sem i právo na bydlení a jiné nároky) nutně musí existovat skupina lidí, kteří nejenže toto právo nemají, ale jsou povinni práci (bydlení, a další) poskytnout. Tehdy, kdy se všichni občané najednou rozhodnou využít své právo na práci, společnost se zhroutí. Je tedy evidentní, že podobná práva si nikdy nemohou klást nárok na svoji obecnou platnost, což pochopitelně neplatí pro práva skutečná právo na život, soukromé vlastnictví, právo nebýt terčem násilí druhých (neboli právo na svobodu), a jejich specializovaná subpráva.) Právo na práci (či právo na obsloužení v restauraci) tedy argumentačně neobstojí. A co právo na důstojné zacházení, kterým se také často mnozí zaklínají? Je možné, aby vůbec takové právo existovalo? Pojem právo lze použít jen v případě, kdy lze mezi objektem a subjektem práva nalézt nějaký objektivní vztah, nestačí pouze na něco ukázat a říci to je moje. (Právo člověka na nějakou věc vzniká tehdy, je-li tento člověk prvním majitelem (využívá věci, která byla dosud volná, nikomu nepatřící), nebo ji nabyl nějakým nenásilným způsobem - koupí, darem, děděním apod.) Zakazovat diskriminační projevy (jako například odmítnutí obsloužit v restauraci příslušníky romského etnika jen pro jejich barvu pleti), znamená zastávat názor, že takový člověk nemá na vyjádření těchto postojů nárok, tedy nemá na to právo, tj. neexistuje žádný objektivní vztah mezi jím samotným a jeho myšlením, respektive jeho majetkem (restaurací, firmou,... ). Dostáváme se ke zřejmému sporu. Z tvrzení, že člověk má právo na důstojné zacházení ve společnosti, docházíme k tomu, že takový člověk má nárok na názory a postoje ostatních lidí ve společnosti (má právo je kontrolovat), tj. že vlastní jejich myšlení a svědomí, respektive majetek, na kterém tyto názory byly vyřknuty. Opět spor. Pro konečné rozhodnutí je tedy důležité, zda diskriminátor tyto své postoje vyjadřuje na svém majetku (což v případě majitele restaurace i zaměstnavatele platí, stejně jako v úvodním příkladu nechtěné návštěvy...v tomto směru není mezi těmito případy žádný rozdíl, vždy jde o soukromý majetek), případně na takovém soukromém majetku, kde mu toto nikdo nezakazuje. V opačném případě se jedná o porušení práv vlastníka majetku a může následovat trest. (Například majitel parku, jenž odmítá jakékoliv projevy rasismu, má právo vyvést ven kohokoliv (i svého zaměstnance), kdo se proti tomuto jeho nařízení proviní, a to z jednoduchého důvodu - jako vlastník spravuje tento majetek a má bezvýhradné právo s ním podle svého uvážení nakládat.) Za předpokladu, že zákony mají vycházet z morálních principů a nemají porušovat přirozená práva člověka, z této analýzy vyplývá, že tato forma diskriminace nemůže být trestná. Pojem trestnosti by se měl vztahovat jen na takové činy, které porušily něčí práva. 3

4 Každý z nás si může činnost výše zmíněného zaměstnavatele-rasisty pojmenovat jakýmkoliv slovem s pejorativním významem nehumánní, sprostá, iracionální, avšak toto ještě neimplikuje trestnost. I taková manželská nevěra je projevem minimálně neúcty ke svému druhu, v mnohých případech velmi nemorální, přesto by málokdo z nás souhlasil s jejím prohlášením za trestnou... Nyní se podívejme na další projev diskriminace takzvanou pozitivní diskriminaci s jejími možnými formami. Lze říci, že pojem pozitivní diskriminace je duální k pojmu diskriminace (bez adjektiva) zatímco tam byla jedna skupina záměrně ignorována či ostrakizována, zde jde naopak o její upřednostnění před ostatními. Diskriminaci na základě odlišnosti barvy pleti jsem výše označil za opovrženíhodný čin. Mohu ale v případě pozitivní diskriminace použít jiný výraz? Nikoliv vyzdvihuji-li jednu rasu kvůli odlišnosti barvy pleti 6, implicitně přijímám tezi, že ostatní rasy jsou vůči ní z tohoto důvodu podřízené, čímž se dostávám k závěru, že tato pozitivní diskriminace má stejnou bázi jako výše popsaná (obyčejná) diskriminace. Postavil-li tedy někdo svou argumentaci proti diskriminaci na kritice iracionality, nemorálnosti, nehumánnosti, pak stejný princip musí použít i v případě pozitivní diskriminace. Je ovšem nanejvýše pozoruhodným paradoxem, že většina mediálně proslavených odpůrců diskriminace je zároveň přívržencem byť třeba jen v jisté, nevelké míře pozitivní diskriminace. Jde-li nám však o princip, nemůže platit žádný poukaz na míru, rozsah. Jak již bylo řečeno, diskriminace nemůže být trestným činem, a tedy pro pozitivní diskriminaci, jakožto pojem duální, platí totéž. Je tu ovšem jeden háček dosud jsem hovořil pouze o (pozitivní) diskriminaci v rámci společenských postojů a vztahů, uplatňovanou soukromými subjekty na jejich majetku. Potíž nastane tehdy, je-li pozitivní diskriminace uzákoněna a státem vymáhána na soukromých vlastnících. V takovém případě se dostávám k zajímavému závěru, totiž že takové jednání je protiprávní (myšleno v rozporu s individuálními právy člověka, nikoliv s vládní legislativou). V případě, že stát zabrání určité skupině subjektů provozovat na svém majetku jisté činnosti, které (což je důležité) nejsou v rozporu s právy ostatních, jde o diskriminaci, jež porušuje výše zmíněná individuální práva těchto majitelů. To platí i tehdy, je-li tento majetek využíván k podnikání a nabízen ostatním lidem k využití nějaké služby. Tento stav stále nic nemění na tom, že jde o soukromý majetek, tudíž zůstávají v platnosti i všechna práva, jež majiteli patří stejně jako tehdy, kdy je majetek využíván zcela soukromě (domácnost). Současná situace nám hned nabízí jeden ukázkový příklad (přiznávám, že to byl ode mne čistý kalkul takto zabiji dvě mouchy jednou ranou a ušetřím čas, neboť nemusím psát dva samostatné texty). V mnohých koutech naší krásné planety v poslední době dochází k urputnému tažení proti kuřákům. Starosta New Yorku, republikán Michael Bloomberg, před nedávnem vydal nařízení, ve kterém zakazuje kouření ve všech newyorských 6 Jako odstrašující příklad uvedu kupříkladu nedávný spor o přijímacím řízení na Michiganské universitě. Uchazeč může v přijímacím řízení obdržet maximálně 150 bodů. Z toho například za splnění náročné zkoušky SAT na nejvyšší úroveň dostane student 12 bodů, za svou příslušnost k minoritní skupině afroameričanů, hispánců či indiánů však dostane hned bodů 20. 4

5 restauracích, barech a podobných zařízeních. Několik dní nato přispěchalo s podobným nařízením i Dánsko územní působnost tohoto předpisu je již však roztažena na celý stát (domácností se to však dosud netýká). Evropská komise a naše socialistická vláda na sebe rovněž nenechali dlouho čekat, a tak mimo toho, že bude zakázána jakákoliv reklama na tabákové výrobky, uvažuje se rovněž i o zákazu kouření po vzoru rychlejšího Dánska. Argumenty socialistických (lidoveckých nevyjímaje) zákonodárců zde snad není třeba vypisovat, každý z nás je velmi dobře zná. Důležitější jsou dle mého názoru slova pravicových zákonodárců, kteří svoji argumentaci stavějí na tom, že je tak pošlapávána svoboda občanů-kuřáků. Bohužel, není se čemu divit, že tito politici v posledních letech přicházejí o další a další voliče, jestliže mají o svobodě takto pokroucené představy. Argument, že tímto předpisem je omezena svoboda občanů je sice pravdivý, avšak nikoli občanů-kuřáků, ale občanů-majitelů restaurací, hospod, barů a dalších zařízení, na které se tento předpis vztahuje. Občan-kuřák je, pravda, tímto předpisem diskriminován, ale teprve v případě vlastníků těchto zařízení jde o zřejmou diskriminaci porušující jejich přirozená vlastnická práva, neboť je jim zakazováno nakládat se svým majetkem takovým způsobem, jaký uznají za vhodný a který není v rozporu s právy ostatních. Návštěvníci těchto zařízení si samozřejmě nemohou dělat, co chtějí, a tak v souladu s tím, co jsem již napsal, rozhodne-li se majitel takového zařízení, že jakékoliv kouření nepřipustí, tito návštěvníci se tomuto nařízení musí podřídit. 7 Nebude-li se jim toto nařízení líbit, nemusí se na takovém místě vůbec zdržovat. Stejně tak to platí i v opačném případě tj. tehdy, povolí-li majitel ve svém zařízení kouření. Ani tehdy nikdo nikoho nenutí na takovém místě vegetovat. Představa, že tímto předpisem dochází k porušení práv samotných kuřáků (či snad dokonce samotných zaměstanců daného zařízení), je, jak vidno, nesmyslná a ve svém důsledku vede i k takovým absurdním situacím, kdy se jeden z rotterdamských návštěvníků knihovny v Delftu pře s jejím vedením kvůli (individuálnímu) zákazu zouvat si v čítárně boty (z důvodu silného zápachu nohou rušícího ostatní čtenáře, o čemž se prý mohl přesvědčit i sám soudce). Nepochybně se tento pán nechal inspirovat dnešními politiky a jejich prohlášeními o porušování osobní svobody nezávisle na pravidlech ustavených vlastníkem majetku, tj. nezávisle na vlastnických právech. 8 Bohužel, ačkoliv jsou antidiskriminační zákony v příkrém rozporu s vlastnickými právy člověka, v dnešních státech blahobytu jejich síla ještě vzrůstá. Evropská unie považuje potírání diskriminačních projevů za jeden z jejích hlavních prostředků k nastolení rovné společnosti. V evropském právu existuje mnoho směrnic 9, které zakazují rasovou dis- 7 V současné době nalezneme téměř v každé restauraci nekuřácký salónek. Je pravděpodobné, že v případě velikého zájmu o zcela nekuřácké prostředí by vznikaly i restaurace zakazující jakékoliv kouření, a to zcela přirozeně jako reakce na přání zákazníků. Postupem času by tak mohlo docházet ke zcela přirozenému (nenásilnému, státem nevynucenému) vyčlenění kuřáků. 8 Pro inspiraci v rámci české kotliny nemusím chodit daleko stačí si vzpomenout na rozhořčené prohlášení grémia ODS, ve kterém označují rozhodnutí MF DNES a Lidových novin neotisknout jejich předvolební inzerát dehonestující podnikatele a toho času senátorského kandidáta Václava Fišera za formu cenzurního zásahu, se kterým se nemohou smířit. Viz tz/1999/ grem.html 9 Zdůrazňuji, že směrnice jsou pro členské státy závazné, tedy povinné. Pro zájemce uvádím pře- 5

6 kriminaci v mnoha oblastech (školství, zdravotnictví, sociální péče a dalších), přičemž obětem zaručují právo na odškodnění, vyžadují rovné zacházení s oběma pohlavími na pracovním trhu a mnohá další ustanovení. Evropská unie zároveň vyžaduje, aby členské a kandidátské státy unie nejpozději do července 2003 ustanovily orgán na podporu rovného přístupu. Jak je vidět, diskriminace je (nejen) bruselským politikům a úředníkům velkým trnem v očích, avšak paradoxně, jak již bylo zmíněno výše, evropské právo umožňuje i některou z forem pozitivní diskriminace (kupříkladu ženy ve veřejném sektoru jsou upřednostňovány před stejně kvalifikovanými muži) 10. Rovněž je třeba zmínit i další pokrytectví politik těchto států zkuste se někdy dotázat politiků, jak jdou logicky dohromady antidiskriminační zákony postihující jednotlivce za vyjádření jejich preferencí, postojů na straně jedné a státem vynucený zcela neoddiskutovatelně diskriminační přístup k příslušníkům jiných národností na straně druhé. Popřemýšlejte o logickém rozporu mezi článkem 14 b) směrnice 43/2000 Rady Evropské unie, v němž se píše: všechna ustanovení, která jsou v rozporu se zásadou rovného zacházení... jsou neplatná, nebo se mohou vyhlásit za neplatná, nebo se změní a doplní, a bodem 13 (úvodní část) téže směrnice, kde se lze dočíst: Tento zákaz diskriminace... se neuplatňuje na rozdíly v zacházení podle státní příslušnosti a netýká se ustanovení, které upravují vstup a pobyt státních příslušníků z třetích krajin a jejich přístup k zaměstnání. Člověk z jiného státu tedy například nemůže být zaměstnán, aniž by k tomu neměl pracovní povolení vydávané státními úřady, přestože zaměstnavatel by jej rád zaměstnal. Podobné diskriminační pravidlo je používáné i na zboží dovážené z cizích zemí (cla, kvóty,... ), o volném pohybu osob ani nemluvě... Zajímavá je v tomto světle rovněž směrnice 89/552/EHS nařizující televizním stanicím členských států věnovat majoritní podíl vysílacího času evropským pořadům. Jasnější příklad uzákoněné (pozitivní) diskriminace již zřejmě nelze nalézt. Alespoň že eurolegislativcům zůstává i při té náročné práci a neutuchájící aktivitě smysl pro humor směrnice má totiž vzhledem k jejímu obsahu skutečně humorný název Televize bez hranic. Jak je tedy možné, že vládám vadí jistá forma diskriminace (navíc taková, jež neporušuje práva člověka), a přitom se samy chovají diskriminačně, nebo takovouto diskriminaci vyžadují od občanů (a jedná se o diskriminaci individuální práva porušující)? Shrnuto a podtrženo, princip by zde člověk ostatně jako v drtivé většině současné legislativy pohledal. To už jsem ovšem dál, než jsem původně zamýšlel o absenci vědeckého a (racionálního) filosofického zázemí politiků (a u některých abstraktního myšlení vůbec) až zase někdy jindy, přestože právě toto je jednou z příčin dnešní logicky rozporuplné, pojmově zmatené a (tudíž) neobhajitelné situace nejen v oblasti diskriminace. hled některých směrnic týkajících se diskriminace: 76/207/EEC, 86/613/EEC, 92/85/EEC, 96/34/EC, 97/80/EC, 43/ Dokonce i Charta základních práv Evropské unie obsahuje v Článku 23 o rovnosti mužů a žen tuto klauzuli: Princip rovnosti nebrání tomu, aby byla řijata jistá opatření stanovující zvláštní výhody ve prospěch menšinově zastoupeného pohlaví. Všem, kteří se v tomto pokusí najít nějakou logiku, přeji pevné nervy. 6

7 Za korekturu textu děkuji Michalu Krčmovi. 7

Antidiskriminační zákon v poločase

Antidiskriminační zákon v poločase âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

Neviditelný prob. Neviditelný Neviditelný problém probl

Neviditelný prob. Neviditelný Neviditelný problém probl iditelný eviditelný eviditelný Neviditelný Neviditelný problé Neviditelný Neviditelný Neviditelný Neviditelný Neviditelný eviditelný Neviditelný problé Neviditelný problé Neviditelný probl Neviditelný

Více

A n t i d i s k r i m i n ační zákon v poločase

A n t i d i s k r i m i n ační zákon v poločase A n t i d i s k r i m i n ační zákon v poločase Mgr. Lucie Otáhalová, Mgr. Pavel Čižinský V květnu tohoto roku zamítla Poslanecká sněmovna po více než ročním projednávání tzv. antidiskriminační zákon.

Více

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE

Více

Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy. Diskriminace

Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy. Diskriminace Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy Diskriminace Diplomová práce Brno 2009 Autor práce: Bc. Ivo Poláček Vedoucí práce: PhDr. Marta Goňcová, CSc. 1 Prohlášení Prohlašuji,

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta. Diplomová práce. Zákaz diskriminace v právu EU

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta. Diplomová práce. Zákaz diskriminace v právu EU Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Diplomová práce Zákaz diskriminace v právu EU Plzeň 2014 Michal Svoboda Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra ústavního a evropského

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

o problematice diskriminace Rómů a prevenci proti ní pro pracovníky pomáhajících profesí a veřejné správy Ladislava Vopatová a kolektiv

o problematice diskriminace Rómů a prevenci proti ní pro pracovníky pomáhajících profesí a veřejné správy Ladislava Vopatová a kolektiv Tento projekt je spolufinancován z programu Transition Facility 2005 P Ř Í R U Č K A o problematice diskriminace Rómů a prevenci proti ní pro pracovníky pomáhajících profesí a veřejné správy Ladislava

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková. 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová

01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková. 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová 01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová 03 Jak rozumět sociálnímu vyloučení? 18 Kateřina S. Janků 04

Více

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MANUÁL PRO ZVÍDAVÉ OBČANY PRO SNADNOU ORIENTACI V OBLASTI DISKRIMINACE ICOS Český Krumlov 2008 Vydáno občanským sdružením ICOS Český Krumlov v rámci projektu Prolomit

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace

Více

Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi

Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra Pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi Ondřej Stojaspal 2009 Prohlašuji, že jsem Diplomovou

Více

KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH,

KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH, KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH, PRÁVA NEKUŘÁKŮ A LEGITIMITA STÁTNÍCH ZÁSAHŮ Jiří Schwarz jr. Matěj Šuster Centrum pro studium ekonomické svobody Liberálního institutu http://libinst.cz Policy Analysis 1/2008 Únor

Více

Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006

Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006 Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006 Obsah Úvod...3 1 Ekonomie a drogy...5 1.1 Princip vlastnictví sebe sama a sledování vlastního zájmu člověka... 5 1.2 Teorie užitku

Více

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015.

PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, 2015. Vzor citace: Macela, M., Hovorka, D., Křístek, A., Trubačová, K., Zárasová, Z. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 912 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

DISKRIMINACE ZAMĚSTNAVATELE

DISKRIMINACE ZAMĚSTNAVATELE DISKRIMINACE PRO Praktická ZAMĚSTNAVATELE příručka pro zaměstnavatele Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, březen 2014 rodinné centrum1 DISKRIMINACE Praktická

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 Vydala: Poradna pro občanství/ Občanská

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

trh práce a diskriminace

trh práce a diskriminace Michal Hubálek Martina Štěpánková Ladislav Zamboj trh práce a diskriminace PORADNA PRO OBČANSTVÍ/ OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA Praha, 2008 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské unie z prostředků

Více

DISKRIMINACE ZAMĚSTNANCE

DISKRIMINACE ZAMĚSTNANCE DISKRIMINACE PRO Praktická ZAMĚSTNANCE příručka pro zaměstnance Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, březen 2014 rodinné centrum1 DISKRIMINACE PRO ZAMĚSTNANCE

Více

UDIKÁTY ÚSTAVNÍHO 1 A NEJVYŠŠÍCH 2 S OUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PRÁVNÍ ARGUMENTY PROTI POVINNÉMU OZNAČOVÁNÍ TZV. 15 A Č.

UDIKÁTY ÚSTAVNÍHO 1 A NEJVYŠŠÍCH 2 S OUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PRÁVNÍ ARGUMENTY PROTI POVINNÉMU OZNAČOVÁNÍ TZV. 15 A Č. JUDIKÁTY ÚSTAVNÍHO 1 A NEJVYŠŠÍCH 2 SOUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. PRÁVNÍ ARGUMENTY PROTI POVINNÉMU OZNAČOVÁNÍ TZV. ČIPOVÁNÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ NEBO ZVÍŘAT VYCHÁZEJÍCÍ Z ČLÁNKŮ Č. 15 A Č. 16 (SVOBODA MYŠLENÍ, SVĚDOMÍ

Více

DISKRIMINACE A PRÁVO

DISKRIMINACE A PRÁVO DISKRIMINACE A PRÁVO DISKRIMINACE A PRÁVO Diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné

Více

Svoboda pohybu a pobytu 164

Svoboda pohybu a pobytu       164 telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Porušení těchto zákazů zakládá skutkovou podstatu několika trestných činů. Tzv. poštovní tajemství je podrobněji upraveno v zákoně č. 29/2000 Sb., o

Více