Diskriminace jako porušení lidských práv?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskriminace jako porušení lidských práv?"

Transkript

1 Marcel Baláš Představte si, že u Vašeho bytu zazvoní návštěva. Z jistých důvodů, které mohou být i čistě osobního rázu, se rozhodnete tuto návštěvu odmítnout, nevpustit ji dovnitř a neobsloužit ji. Za nějakou dobu však dostanete soudní obsílku k dostavení se k soudnímu přelíčení jako žalovaná strana, neboť odmítnutá návštěva na Vás podala trestní oznámení ve věci odmítnutí poskytnutí požadovaných služeb. Že je tato představa nemyslitelná? Skutečně, na první pohled ano. Zřejmě se ani nenajde žádný rozumný člověk, který by se připojil k trestnímu oznámení žalobce. Avšak podobné ve své podstatě stejně založené případy jsou v současné době nejen myslitelné, ale i skutečné... Čas od času se v našich médiích objeví zmínka o případech, kdy majitel restaurace či zaměstnavatel odmítnou obsloužit, respektive přijmout do zaměstnání určitý typ lidí ve své většině se jedná o příslušníky romského etnika, ale nejsou výjimkou ani příslušníci hnutí skinheads, anarchisté a další skupiny odlišující se nějakým způsobem od většiny společnosti. Někdy se spustí velký křik různých obhájců lidských práv, obvykle mediálně známých osobností, které si tak dělají u veřejnosti dobrou reklamu poukázáním na svou humanitu prostřednictvím boje proti diskriminaci. Diskriminací rozumím nerovné zacházení s jistou skupinou lidí na základě specifických znaků konkrétně to může znamenat záměrné vyloučení nějaké skupiny obyvatel z rozhodování, apriorní odmítnutí poskytnutí služby, či třeba zákaz službu poskytnout. Musím ale říci, že jsou případy, kdy diskriminace může mít velmi racionální jádro, a to i v případě rasové selekce 1 jakožto biologické odlišnosti projevující se odlišnými schopnostmi například v oblasti (některých) sportů. Tento postoj by však neměl být principiálně založen a podobnou racionální, odůvodněnou diskriminaci můžeme najít v mnoha dalších oblastech například na těžší manuální práci jsou obvykle odmítány bytosti něžného pohlaví, rovněž převaha mužů na pozicích analytiků a programátorů nemusí být projevem nějakého maskulinního spiknutí, nýbrž důsledkem biologických daností. 2 Existují však diskriminační případy, které jsou ze své podstaty iracionální a nemorální bude-li si zaměstnavatel vybírat zaměstnance skutečně jen podle jejich barvy pleti, nezaslouží si nic jiného než opovržení od každého inteligentního jedince. (První tržně-morální intermezzo: Takový zaměstnavatel se tímto staví sám proti sobě, neboť bude-li zaměstnávat horší pracovníky, byť s tou správnou barvou pleti, nebude dosahovat takové produktivity a takových úspěchů, jakých by 1 Výborné argumenty poskytuje Roman Joch ve svém textu Úřad proti diskriminaci pomoc, nebo šaškárna? uveřejněném v MF DNES. K rasové diskriminaci kupříkladu uvádí: Vezměme např. vznikající romské hudební těleso. Co je špatné na tom, když si jeho vedoucí dá inzerát, že hledá hudebníky a zpěvačky, ale pouze Romy? Že tudíž gadžové (ti, kdo nejsou Romové) se hlásit nemusí, neboť přijati nebudou. Má být tato neškodná zábava a s ní i svoboda spolčování zakázána jen proto, aby perverzní touhy fanatických rovnostářů byly ukojeny? A co dívčí školy tedy školy, jež při přijímání žáky diskriminují, neboť přijímají pouze dívky? Mají snad být taky rozmetány? 2 Viz například Další informace viz odkazy na této stránce. 1

2 dosáhl v případě překročení své vlastní mentální omezenosti a ignorování této objektivně irelevantní vlastnosti. Toto pak může ve svých důsledcích vést ke zhoršení jeho situace na trhu, což jistě není pro podnikatele pozitivní zpráva. Uplatňování podobných praktik však představuje ještě další problém bude-li o nějakém podnikateli veřejně známo, že na své zaměstnance či zákazníky uplatňuje rasovou selekci, bude ho řada potenciálních zákazníků (mezi jinými i autor a korektor tohoto textu) bojkotovat, což prospěje pouze konkurenci. Z opačné strany rovněž chování podnikatele-nerasisty, jenž odmítne zaměstnat zaměstnance (obsloužit zákazníka) hlásícího se ke hnutí skineheads, může mít i jistý morálně-výchovný charakter a koneckonců tento pevný etický postoj se může i pozitivně odrazit v nazírání spoluobčanů na jeho osobu a podnikání.) Za iracionální považuji přinejmenším takovou diskriminaci, jež nemá s předmětem diskriminace nic společného (srovnej (racionální, opodstatněnou) diskriminaci (většiny) žen při přijímání na fyzicky těžkou práci a například diskriminaci žen při přijímání do škol založenou jen na jejich odlišném pohlaví, resp. odlišném pohledu na roli ženy ve společnosti, jak se tomu děje v islámských zemích... alespoň v tomto už západní společnosti vyspěly). Vraťme se ale zpět k volání některých aktivistů po uvalení trestu na takovéto chování. Na jakém základě je vůbec toto trestní řízení postaveno? Obhájci trestnosti diskriminačních činů zpravidla argumentují, že v těchto případech došlo k porušení lidských práv. 3 Nyní se tedy pokusím zanalyzovat tento argument a rozhodnout, zda mají pravdu či nikoliv. Tento rozbor úzce souvisí s pojmem (vlastnických) práv. Pojem právo je odvozeno z latinského rectum, jež je příčestím minulým od regere, což znamená ovládat, kontrolovat, spravovat. 4 Právo je morální koncept, který chrání jedince - jeho život jakožto lidské bytosti 5 a majetek, tj. veškeré jeho vlastnictví před zvůli společnosti, ostatních lidí. Tato práva vznikla právě proto, aby se spory mezi jednotlivci neřešily silou ( právo silnějšího), nýbrž kultivovaně, argumentační silou, která člověku jako rozumové bytosti náleží. Tvrdí-li tedy někdo, že odmítnutému žadateli o práci ať již z jakéhokoliv důvodu bylo porušeno jedno z jeho práv, implicitně tím přijímáme tvrzení, že tato konkrétní práce mu musela patřit, že na ni měl nárok. Ovšem již sám žadatel o tuto práci, jenž se rozhodl jít na pohovor/konkurs, tím dal implicitně najevo, že je srozuměn s pravým 3 V mnohých listinách a zákonech se diskriminace vymezuje jako omezování práv některých skupin. Záměrně jsem se této definici vyhnul a v textu vymezuji diskriminaci nezávisle na porušení práv. Ačkoliv, kdybych se držel striktně této definice, dojdu k zajímavému závěru, totiž že diskriminační je pouze chování státu (důvody dále v textu). 4 Viz Frank van Dun: Natural Law, Liberalism, and Christianity, elektronicky dostupné na 3/ pdf 5 Zde mám na mysli skutečně lidskou bytost jako komplex, nikoliv jen jeho tělesnou schránku - to jest včetně jeho inherentních vlastností, jakou je například volní schopnost. Z té následně plyne - nemá-li být porušována lidská přirozenost - i právo na svobodu. 2

3 opakem, a koneckonců je to patrné již ze samotného významu slova žadatel. Obdobně to platí v případě odmítnutí obsloužení v restauraci a mnoha dalších (například podle mého názoru neexistuje více diskriminační jev, než výběr svého životního partnera... což takhle začít potírat seznamovací inzeráty?). (Druhé právně-logické intermezzo: Existence práva na práci je sporná i z dalšího hlediska chce-li si toto právo činit nárok na filosofické zdůvodnění (tj. vyhnout se nařčení z arbitrárnosti), pak musí mít obecnou platnost. V tomto případě však (a patří sem i právo na bydlení a jiné nároky) nutně musí existovat skupina lidí, kteří nejenže toto právo nemají, ale jsou povinni práci (bydlení, a další) poskytnout. Tehdy, kdy se všichni občané najednou rozhodnou využít své právo na práci, společnost se zhroutí. Je tedy evidentní, že podobná práva si nikdy nemohou klást nárok na svoji obecnou platnost, což pochopitelně neplatí pro práva skutečná právo na život, soukromé vlastnictví, právo nebýt terčem násilí druhých (neboli právo na svobodu), a jejich specializovaná subpráva.) Právo na práci (či právo na obsloužení v restauraci) tedy argumentačně neobstojí. A co právo na důstojné zacházení, kterým se také často mnozí zaklínají? Je možné, aby vůbec takové právo existovalo? Pojem právo lze použít jen v případě, kdy lze mezi objektem a subjektem práva nalézt nějaký objektivní vztah, nestačí pouze na něco ukázat a říci to je moje. (Právo člověka na nějakou věc vzniká tehdy, je-li tento člověk prvním majitelem (využívá věci, která byla dosud volná, nikomu nepatřící), nebo ji nabyl nějakým nenásilným způsobem - koupí, darem, děděním apod.) Zakazovat diskriminační projevy (jako například odmítnutí obsloužit v restauraci příslušníky romského etnika jen pro jejich barvu pleti), znamená zastávat názor, že takový člověk nemá na vyjádření těchto postojů nárok, tedy nemá na to právo, tj. neexistuje žádný objektivní vztah mezi jím samotným a jeho myšlením, respektive jeho majetkem (restaurací, firmou,... ). Dostáváme se ke zřejmému sporu. Z tvrzení, že člověk má právo na důstojné zacházení ve společnosti, docházíme k tomu, že takový člověk má nárok na názory a postoje ostatních lidí ve společnosti (má právo je kontrolovat), tj. že vlastní jejich myšlení a svědomí, respektive majetek, na kterém tyto názory byly vyřknuty. Opět spor. Pro konečné rozhodnutí je tedy důležité, zda diskriminátor tyto své postoje vyjadřuje na svém majetku (což v případě majitele restaurace i zaměstnavatele platí, stejně jako v úvodním příkladu nechtěné návštěvy...v tomto směru není mezi těmito případy žádný rozdíl, vždy jde o soukromý majetek), případně na takovém soukromém majetku, kde mu toto nikdo nezakazuje. V opačném případě se jedná o porušení práv vlastníka majetku a může následovat trest. (Například majitel parku, jenž odmítá jakékoliv projevy rasismu, má právo vyvést ven kohokoliv (i svého zaměstnance), kdo se proti tomuto jeho nařízení proviní, a to z jednoduchého důvodu - jako vlastník spravuje tento majetek a má bezvýhradné právo s ním podle svého uvážení nakládat.) Za předpokladu, že zákony mají vycházet z morálních principů a nemají porušovat přirozená práva člověka, z této analýzy vyplývá, že tato forma diskriminace nemůže být trestná. Pojem trestnosti by se měl vztahovat jen na takové činy, které porušily něčí práva. 3

4 Každý z nás si může činnost výše zmíněného zaměstnavatele-rasisty pojmenovat jakýmkoliv slovem s pejorativním významem nehumánní, sprostá, iracionální, avšak toto ještě neimplikuje trestnost. I taková manželská nevěra je projevem minimálně neúcty ke svému druhu, v mnohých případech velmi nemorální, přesto by málokdo z nás souhlasil s jejím prohlášením za trestnou... Nyní se podívejme na další projev diskriminace takzvanou pozitivní diskriminaci s jejími možnými formami. Lze říci, že pojem pozitivní diskriminace je duální k pojmu diskriminace (bez adjektiva) zatímco tam byla jedna skupina záměrně ignorována či ostrakizována, zde jde naopak o její upřednostnění před ostatními. Diskriminaci na základě odlišnosti barvy pleti jsem výše označil za opovrženíhodný čin. Mohu ale v případě pozitivní diskriminace použít jiný výraz? Nikoliv vyzdvihuji-li jednu rasu kvůli odlišnosti barvy pleti 6, implicitně přijímám tezi, že ostatní rasy jsou vůči ní z tohoto důvodu podřízené, čímž se dostávám k závěru, že tato pozitivní diskriminace má stejnou bázi jako výše popsaná (obyčejná) diskriminace. Postavil-li tedy někdo svou argumentaci proti diskriminaci na kritice iracionality, nemorálnosti, nehumánnosti, pak stejný princip musí použít i v případě pozitivní diskriminace. Je ovšem nanejvýše pozoruhodným paradoxem, že většina mediálně proslavených odpůrců diskriminace je zároveň přívržencem byť třeba jen v jisté, nevelké míře pozitivní diskriminace. Jde-li nám však o princip, nemůže platit žádný poukaz na míru, rozsah. Jak již bylo řečeno, diskriminace nemůže být trestným činem, a tedy pro pozitivní diskriminaci, jakožto pojem duální, platí totéž. Je tu ovšem jeden háček dosud jsem hovořil pouze o (pozitivní) diskriminaci v rámci společenských postojů a vztahů, uplatňovanou soukromými subjekty na jejich majetku. Potíž nastane tehdy, je-li pozitivní diskriminace uzákoněna a státem vymáhána na soukromých vlastnících. V takovém případě se dostávám k zajímavému závěru, totiž že takové jednání je protiprávní (myšleno v rozporu s individuálními právy člověka, nikoliv s vládní legislativou). V případě, že stát zabrání určité skupině subjektů provozovat na svém majetku jisté činnosti, které (což je důležité) nejsou v rozporu s právy ostatních, jde o diskriminaci, jež porušuje výše zmíněná individuální práva těchto majitelů. To platí i tehdy, je-li tento majetek využíván k podnikání a nabízen ostatním lidem k využití nějaké služby. Tento stav stále nic nemění na tom, že jde o soukromý majetek, tudíž zůstávají v platnosti i všechna práva, jež majiteli patří stejně jako tehdy, kdy je majetek využíván zcela soukromě (domácnost). Současná situace nám hned nabízí jeden ukázkový příklad (přiznávám, že to byl ode mne čistý kalkul takto zabiji dvě mouchy jednou ranou a ušetřím čas, neboť nemusím psát dva samostatné texty). V mnohých koutech naší krásné planety v poslední době dochází k urputnému tažení proti kuřákům. Starosta New Yorku, republikán Michael Bloomberg, před nedávnem vydal nařízení, ve kterém zakazuje kouření ve všech newyorských 6 Jako odstrašující příklad uvedu kupříkladu nedávný spor o přijímacím řízení na Michiganské universitě. Uchazeč může v přijímacím řízení obdržet maximálně 150 bodů. Z toho například za splnění náročné zkoušky SAT na nejvyšší úroveň dostane student 12 bodů, za svou příslušnost k minoritní skupině afroameričanů, hispánců či indiánů však dostane hned bodů 20. 4

5 restauracích, barech a podobných zařízeních. Několik dní nato přispěchalo s podobným nařízením i Dánsko územní působnost tohoto předpisu je již však roztažena na celý stát (domácností se to však dosud netýká). Evropská komise a naše socialistická vláda na sebe rovněž nenechali dlouho čekat, a tak mimo toho, že bude zakázána jakákoliv reklama na tabákové výrobky, uvažuje se rovněž i o zákazu kouření po vzoru rychlejšího Dánska. Argumenty socialistických (lidoveckých nevyjímaje) zákonodárců zde snad není třeba vypisovat, každý z nás je velmi dobře zná. Důležitější jsou dle mého názoru slova pravicových zákonodárců, kteří svoji argumentaci stavějí na tom, že je tak pošlapávána svoboda občanů-kuřáků. Bohužel, není se čemu divit, že tito politici v posledních letech přicházejí o další a další voliče, jestliže mají o svobodě takto pokroucené představy. Argument, že tímto předpisem je omezena svoboda občanů je sice pravdivý, avšak nikoli občanů-kuřáků, ale občanů-majitelů restaurací, hospod, barů a dalších zařízení, na které se tento předpis vztahuje. Občan-kuřák je, pravda, tímto předpisem diskriminován, ale teprve v případě vlastníků těchto zařízení jde o zřejmou diskriminaci porušující jejich přirozená vlastnická práva, neboť je jim zakazováno nakládat se svým majetkem takovým způsobem, jaký uznají za vhodný a který není v rozporu s právy ostatních. Návštěvníci těchto zařízení si samozřejmě nemohou dělat, co chtějí, a tak v souladu s tím, co jsem již napsal, rozhodne-li se majitel takového zařízení, že jakékoliv kouření nepřipustí, tito návštěvníci se tomuto nařízení musí podřídit. 7 Nebude-li se jim toto nařízení líbit, nemusí se na takovém místě vůbec zdržovat. Stejně tak to platí i v opačném případě tj. tehdy, povolí-li majitel ve svém zařízení kouření. Ani tehdy nikdo nikoho nenutí na takovém místě vegetovat. Představa, že tímto předpisem dochází k porušení práv samotných kuřáků (či snad dokonce samotných zaměstanců daného zařízení), je, jak vidno, nesmyslná a ve svém důsledku vede i k takovým absurdním situacím, kdy se jeden z rotterdamských návštěvníků knihovny v Delftu pře s jejím vedením kvůli (individuálnímu) zákazu zouvat si v čítárně boty (z důvodu silného zápachu nohou rušícího ostatní čtenáře, o čemž se prý mohl přesvědčit i sám soudce). Nepochybně se tento pán nechal inspirovat dnešními politiky a jejich prohlášeními o porušování osobní svobody nezávisle na pravidlech ustavených vlastníkem majetku, tj. nezávisle na vlastnických právech. 8 Bohužel, ačkoliv jsou antidiskriminační zákony v příkrém rozporu s vlastnickými právy člověka, v dnešních státech blahobytu jejich síla ještě vzrůstá. Evropská unie považuje potírání diskriminačních projevů za jeden z jejích hlavních prostředků k nastolení rovné společnosti. V evropském právu existuje mnoho směrnic 9, které zakazují rasovou dis- 7 V současné době nalezneme téměř v každé restauraci nekuřácký salónek. Je pravděpodobné, že v případě velikého zájmu o zcela nekuřácké prostředí by vznikaly i restaurace zakazující jakékoliv kouření, a to zcela přirozeně jako reakce na přání zákazníků. Postupem času by tak mohlo docházet ke zcela přirozenému (nenásilnému, státem nevynucenému) vyčlenění kuřáků. 8 Pro inspiraci v rámci české kotliny nemusím chodit daleko stačí si vzpomenout na rozhořčené prohlášení grémia ODS, ve kterém označují rozhodnutí MF DNES a Lidových novin neotisknout jejich předvolební inzerát dehonestující podnikatele a toho času senátorského kandidáta Václava Fišera za formu cenzurního zásahu, se kterým se nemohou smířit. Viz tz/1999/ grem.html 9 Zdůrazňuji, že směrnice jsou pro členské státy závazné, tedy povinné. Pro zájemce uvádím pře- 5

6 kriminaci v mnoha oblastech (školství, zdravotnictví, sociální péče a dalších), přičemž obětem zaručují právo na odškodnění, vyžadují rovné zacházení s oběma pohlavími na pracovním trhu a mnohá další ustanovení. Evropská unie zároveň vyžaduje, aby členské a kandidátské státy unie nejpozději do července 2003 ustanovily orgán na podporu rovného přístupu. Jak je vidět, diskriminace je (nejen) bruselským politikům a úředníkům velkým trnem v očích, avšak paradoxně, jak již bylo zmíněno výše, evropské právo umožňuje i některou z forem pozitivní diskriminace (kupříkladu ženy ve veřejném sektoru jsou upřednostňovány před stejně kvalifikovanými muži) 10. Rovněž je třeba zmínit i další pokrytectví politik těchto států zkuste se někdy dotázat politiků, jak jdou logicky dohromady antidiskriminační zákony postihující jednotlivce za vyjádření jejich preferencí, postojů na straně jedné a státem vynucený zcela neoddiskutovatelně diskriminační přístup k příslušníkům jiných národností na straně druhé. Popřemýšlejte o logickém rozporu mezi článkem 14 b) směrnice 43/2000 Rady Evropské unie, v němž se píše: všechna ustanovení, která jsou v rozporu se zásadou rovného zacházení... jsou neplatná, nebo se mohou vyhlásit za neplatná, nebo se změní a doplní, a bodem 13 (úvodní část) téže směrnice, kde se lze dočíst: Tento zákaz diskriminace... se neuplatňuje na rozdíly v zacházení podle státní příslušnosti a netýká se ustanovení, které upravují vstup a pobyt státních příslušníků z třetích krajin a jejich přístup k zaměstnání. Člověk z jiného státu tedy například nemůže být zaměstnán, aniž by k tomu neměl pracovní povolení vydávané státními úřady, přestože zaměstnavatel by jej rád zaměstnal. Podobné diskriminační pravidlo je používáné i na zboží dovážené z cizích zemí (cla, kvóty,... ), o volném pohybu osob ani nemluvě... Zajímavá je v tomto světle rovněž směrnice 89/552/EHS nařizující televizním stanicím členských států věnovat majoritní podíl vysílacího času evropským pořadům. Jasnější příklad uzákoněné (pozitivní) diskriminace již zřejmě nelze nalézt. Alespoň že eurolegislativcům zůstává i při té náročné práci a neutuchájící aktivitě smysl pro humor směrnice má totiž vzhledem k jejímu obsahu skutečně humorný název Televize bez hranic. Jak je tedy možné, že vládám vadí jistá forma diskriminace (navíc taková, jež neporušuje práva člověka), a přitom se samy chovají diskriminačně, nebo takovouto diskriminaci vyžadují od občanů (a jedná se o diskriminaci individuální práva porušující)? Shrnuto a podtrženo, princip by zde člověk ostatně jako v drtivé většině současné legislativy pohledal. To už jsem ovšem dál, než jsem původně zamýšlel o absenci vědeckého a (racionálního) filosofického zázemí politiků (a u některých abstraktního myšlení vůbec) až zase někdy jindy, přestože právě toto je jednou z příčin dnešní logicky rozporuplné, pojmově zmatené a (tudíž) neobhajitelné situace nejen v oblasti diskriminace. hled některých směrnic týkajících se diskriminace: 76/207/EEC, 86/613/EEC, 92/85/EEC, 96/34/EC, 97/80/EC, 43/ Dokonce i Charta základních práv Evropské unie obsahuje v Článku 23 o rovnosti mužů a žen tuto klauzuli: Princip rovnosti nebrání tomu, aby byla řijata jistá opatření stanovující zvláštní výhody ve prospěch menšinově zastoupeného pohlaví. Všem, kteří se v tomto pokusí najít nějakou logiku, přeji pevné nervy. 6

7 Za korekturu textu děkuji Michalu Krčmovi. 7

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 58/2002-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Martina Štěpánková Slovo diskriminace je v poslední době slovem poměrně často používaným. Avšak co přesně se tímto pojmem míní a jak jej dále definuje zákon,

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV

Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV Městský soud v P r a z e Žalobce: Jiří DODAL, generální tajemník Aeroklubu ČR Žalovaný: Pavel MÁCHA, nar. 26. 4. 1968, trvale bytem v okrese Praha IV o ochranu osobnosti D v o j m o Úvodem sděluji, že

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

7.1. Dostupnost informací o odměňování u zaměstnavatele

7.1. Dostupnost informací o odměňování u zaměstnavatele rovnost final2.qxd 13.9.2007 9:40 StrÆnka 112 112 Rovnost v odměňování žen a mužů KAPITOLA 7. MECHANISMY UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ V PŘÍPADECH DISKRIMINACE Směrnice 75/117 v článku 2 po členských státech EU vyžaduje

Více

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013.

odpovídáme tímto na Váš dopis č. j. č.j.: BUR/3077/2013 ze dne 11. 7. 2013. pro rozhlasové a televizní vysílání JUDr. Kateřina Kalistová, předsedkyně RRTV Skřetova 44/6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: 8 "07" 2013 Číslo jednací _ Počet listů: A Počet příloh: Počet listů příloh: Druh

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků VZOR PROHLÁŠENÍ INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STŘEDNÍ PODNIK Přesná identifikace podniku podávajícího žádost

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC

Hospodárné nakládání s majetkem ÚSC Oživení, o.s. Mgr. Tomáš Kramár, DiS. Občanské sdružení Oživení: - poradenství a servis občanům, zastupitelům a veřejné správě (manuál Transparentní samospráva) - protikorupční audity a strategie (MHMP,

Více

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská komora České republiky TELEDIN

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením

Diskriminace osob se zdravotním postižením Vážení přátelé, Diskriminace osob se zdravotním postižením Myslíte si, že: Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena? Nebo: Máte zkušenosti

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

ICC Pravidla ADR * PREAMBULE ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2. Pole Působnosti ICC Pravidel ADR. Zahájení ADR Řízení. Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory

ICC Pravidla ADR * PREAMBULE ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2. Pole Působnosti ICC Pravidel ADR. Zahájení ADR Řízení. Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory ICC Pravidla ADR * Pravidla ADR Mezinárodní obchodní komory Účinná od 1. července 2001 PREAMBULE Přátelská dohoda je žádoucím řešením obchodních sporů a neshod. Může být dosažena buď před zahájením, nebo

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Možnosti využití mediace v diskriminačních sporech Michal Hubálek

Možnosti využití mediace v diskriminačních sporech Michal Hubálek Možnosti využití mediace v diskriminačních sporech Michal Hubálek O diskriminaci se dnes hodně mluví a píše, ale stále existuje malé povědomí o tom, co to diskriminace vlastně je, která jednání je možné

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více