Diskriminace jako porušení lidských práv?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskriminace jako porušení lidských práv?"

Transkript

1 Marcel Baláš Představte si, že u Vašeho bytu zazvoní návštěva. Z jistých důvodů, které mohou být i čistě osobního rázu, se rozhodnete tuto návštěvu odmítnout, nevpustit ji dovnitř a neobsloužit ji. Za nějakou dobu však dostanete soudní obsílku k dostavení se k soudnímu přelíčení jako žalovaná strana, neboť odmítnutá návštěva na Vás podala trestní oznámení ve věci odmítnutí poskytnutí požadovaných služeb. Že je tato představa nemyslitelná? Skutečně, na první pohled ano. Zřejmě se ani nenajde žádný rozumný člověk, který by se připojil k trestnímu oznámení žalobce. Avšak podobné ve své podstatě stejně založené případy jsou v současné době nejen myslitelné, ale i skutečné... Čas od času se v našich médiích objeví zmínka o případech, kdy majitel restaurace či zaměstnavatel odmítnou obsloužit, respektive přijmout do zaměstnání určitý typ lidí ve své většině se jedná o příslušníky romského etnika, ale nejsou výjimkou ani příslušníci hnutí skinheads, anarchisté a další skupiny odlišující se nějakým způsobem od většiny společnosti. Někdy se spustí velký křik různých obhájců lidských práv, obvykle mediálně známých osobností, které si tak dělají u veřejnosti dobrou reklamu poukázáním na svou humanitu prostřednictvím boje proti diskriminaci. Diskriminací rozumím nerovné zacházení s jistou skupinou lidí na základě specifických znaků konkrétně to může znamenat záměrné vyloučení nějaké skupiny obyvatel z rozhodování, apriorní odmítnutí poskytnutí služby, či třeba zákaz službu poskytnout. Musím ale říci, že jsou případy, kdy diskriminace může mít velmi racionální jádro, a to i v případě rasové selekce 1 jakožto biologické odlišnosti projevující se odlišnými schopnostmi například v oblasti (některých) sportů. Tento postoj by však neměl být principiálně založen a podobnou racionální, odůvodněnou diskriminaci můžeme najít v mnoha dalších oblastech například na těžší manuální práci jsou obvykle odmítány bytosti něžného pohlaví, rovněž převaha mužů na pozicích analytiků a programátorů nemusí být projevem nějakého maskulinního spiknutí, nýbrž důsledkem biologických daností. 2 Existují však diskriminační případy, které jsou ze své podstaty iracionální a nemorální bude-li si zaměstnavatel vybírat zaměstnance skutečně jen podle jejich barvy pleti, nezaslouží si nic jiného než opovržení od každého inteligentního jedince. (První tržně-morální intermezzo: Takový zaměstnavatel se tímto staví sám proti sobě, neboť bude-li zaměstnávat horší pracovníky, byť s tou správnou barvou pleti, nebude dosahovat takové produktivity a takových úspěchů, jakých by 1 Výborné argumenty poskytuje Roman Joch ve svém textu Úřad proti diskriminaci pomoc, nebo šaškárna? uveřejněném v MF DNES. K rasové diskriminaci kupříkladu uvádí: Vezměme např. vznikající romské hudební těleso. Co je špatné na tom, když si jeho vedoucí dá inzerát, že hledá hudebníky a zpěvačky, ale pouze Romy? Že tudíž gadžové (ti, kdo nejsou Romové) se hlásit nemusí, neboť přijati nebudou. Má být tato neškodná zábava a s ní i svoboda spolčování zakázána jen proto, aby perverzní touhy fanatických rovnostářů byly ukojeny? A co dívčí školy tedy školy, jež při přijímání žáky diskriminují, neboť přijímají pouze dívky? Mají snad být taky rozmetány? 2 Viz například Další informace viz odkazy na této stránce. 1

2 dosáhl v případě překročení své vlastní mentální omezenosti a ignorování této objektivně irelevantní vlastnosti. Toto pak může ve svých důsledcích vést ke zhoršení jeho situace na trhu, což jistě není pro podnikatele pozitivní zpráva. Uplatňování podobných praktik však představuje ještě další problém bude-li o nějakém podnikateli veřejně známo, že na své zaměstnance či zákazníky uplatňuje rasovou selekci, bude ho řada potenciálních zákazníků (mezi jinými i autor a korektor tohoto textu) bojkotovat, což prospěje pouze konkurenci. Z opačné strany rovněž chování podnikatele-nerasisty, jenž odmítne zaměstnat zaměstnance (obsloužit zákazníka) hlásícího se ke hnutí skineheads, může mít i jistý morálně-výchovný charakter a koneckonců tento pevný etický postoj se může i pozitivně odrazit v nazírání spoluobčanů na jeho osobu a podnikání.) Za iracionální považuji přinejmenším takovou diskriminaci, jež nemá s předmětem diskriminace nic společného (srovnej (racionální, opodstatněnou) diskriminaci (většiny) žen při přijímání na fyzicky těžkou práci a například diskriminaci žen při přijímání do škol založenou jen na jejich odlišném pohlaví, resp. odlišném pohledu na roli ženy ve společnosti, jak se tomu děje v islámských zemích... alespoň v tomto už západní společnosti vyspěly). Vraťme se ale zpět k volání některých aktivistů po uvalení trestu na takovéto chování. Na jakém základě je vůbec toto trestní řízení postaveno? Obhájci trestnosti diskriminačních činů zpravidla argumentují, že v těchto případech došlo k porušení lidských práv. 3 Nyní se tedy pokusím zanalyzovat tento argument a rozhodnout, zda mají pravdu či nikoliv. Tento rozbor úzce souvisí s pojmem (vlastnických) práv. Pojem právo je odvozeno z latinského rectum, jež je příčestím minulým od regere, což znamená ovládat, kontrolovat, spravovat. 4 Právo je morální koncept, který chrání jedince - jeho život jakožto lidské bytosti 5 a majetek, tj. veškeré jeho vlastnictví před zvůli společnosti, ostatních lidí. Tato práva vznikla právě proto, aby se spory mezi jednotlivci neřešily silou ( právo silnějšího), nýbrž kultivovaně, argumentační silou, která člověku jako rozumové bytosti náleží. Tvrdí-li tedy někdo, že odmítnutému žadateli o práci ať již z jakéhokoliv důvodu bylo porušeno jedno z jeho práv, implicitně tím přijímáme tvrzení, že tato konkrétní práce mu musela patřit, že na ni měl nárok. Ovšem již sám žadatel o tuto práci, jenž se rozhodl jít na pohovor/konkurs, tím dal implicitně najevo, že je srozuměn s pravým 3 V mnohých listinách a zákonech se diskriminace vymezuje jako omezování práv některých skupin. Záměrně jsem se této definici vyhnul a v textu vymezuji diskriminaci nezávisle na porušení práv. Ačkoliv, kdybych se držel striktně této definice, dojdu k zajímavému závěru, totiž že diskriminační je pouze chování státu (důvody dále v textu). 4 Viz Frank van Dun: Natural Law, Liberalism, and Christianity, elektronicky dostupné na 3/ pdf 5 Zde mám na mysli skutečně lidskou bytost jako komplex, nikoliv jen jeho tělesnou schránku - to jest včetně jeho inherentních vlastností, jakou je například volní schopnost. Z té následně plyne - nemá-li být porušována lidská přirozenost - i právo na svobodu. 2

3 opakem, a koneckonců je to patrné již ze samotného významu slova žadatel. Obdobně to platí v případě odmítnutí obsloužení v restauraci a mnoha dalších (například podle mého názoru neexistuje více diskriminační jev, než výběr svého životního partnera... což takhle začít potírat seznamovací inzeráty?). (Druhé právně-logické intermezzo: Existence práva na práci je sporná i z dalšího hlediska chce-li si toto právo činit nárok na filosofické zdůvodnění (tj. vyhnout se nařčení z arbitrárnosti), pak musí mít obecnou platnost. V tomto případě však (a patří sem i právo na bydlení a jiné nároky) nutně musí existovat skupina lidí, kteří nejenže toto právo nemají, ale jsou povinni práci (bydlení, a další) poskytnout. Tehdy, kdy se všichni občané najednou rozhodnou využít své právo na práci, společnost se zhroutí. Je tedy evidentní, že podobná práva si nikdy nemohou klást nárok na svoji obecnou platnost, což pochopitelně neplatí pro práva skutečná právo na život, soukromé vlastnictví, právo nebýt terčem násilí druhých (neboli právo na svobodu), a jejich specializovaná subpráva.) Právo na práci (či právo na obsloužení v restauraci) tedy argumentačně neobstojí. A co právo na důstojné zacházení, kterým se také často mnozí zaklínají? Je možné, aby vůbec takové právo existovalo? Pojem právo lze použít jen v případě, kdy lze mezi objektem a subjektem práva nalézt nějaký objektivní vztah, nestačí pouze na něco ukázat a říci to je moje. (Právo člověka na nějakou věc vzniká tehdy, je-li tento člověk prvním majitelem (využívá věci, která byla dosud volná, nikomu nepatřící), nebo ji nabyl nějakým nenásilným způsobem - koupí, darem, děděním apod.) Zakazovat diskriminační projevy (jako například odmítnutí obsloužit v restauraci příslušníky romského etnika jen pro jejich barvu pleti), znamená zastávat názor, že takový člověk nemá na vyjádření těchto postojů nárok, tedy nemá na to právo, tj. neexistuje žádný objektivní vztah mezi jím samotným a jeho myšlením, respektive jeho majetkem (restaurací, firmou,... ). Dostáváme se ke zřejmému sporu. Z tvrzení, že člověk má právo na důstojné zacházení ve společnosti, docházíme k tomu, že takový člověk má nárok na názory a postoje ostatních lidí ve společnosti (má právo je kontrolovat), tj. že vlastní jejich myšlení a svědomí, respektive majetek, na kterém tyto názory byly vyřknuty. Opět spor. Pro konečné rozhodnutí je tedy důležité, zda diskriminátor tyto své postoje vyjadřuje na svém majetku (což v případě majitele restaurace i zaměstnavatele platí, stejně jako v úvodním příkladu nechtěné návštěvy...v tomto směru není mezi těmito případy žádný rozdíl, vždy jde o soukromý majetek), případně na takovém soukromém majetku, kde mu toto nikdo nezakazuje. V opačném případě se jedná o porušení práv vlastníka majetku a může následovat trest. (Například majitel parku, jenž odmítá jakékoliv projevy rasismu, má právo vyvést ven kohokoliv (i svého zaměstnance), kdo se proti tomuto jeho nařízení proviní, a to z jednoduchého důvodu - jako vlastník spravuje tento majetek a má bezvýhradné právo s ním podle svého uvážení nakládat.) Za předpokladu, že zákony mají vycházet z morálních principů a nemají porušovat přirozená práva člověka, z této analýzy vyplývá, že tato forma diskriminace nemůže být trestná. Pojem trestnosti by se měl vztahovat jen na takové činy, které porušily něčí práva. 3

4 Každý z nás si může činnost výše zmíněného zaměstnavatele-rasisty pojmenovat jakýmkoliv slovem s pejorativním významem nehumánní, sprostá, iracionální, avšak toto ještě neimplikuje trestnost. I taková manželská nevěra je projevem minimálně neúcty ke svému druhu, v mnohých případech velmi nemorální, přesto by málokdo z nás souhlasil s jejím prohlášením za trestnou... Nyní se podívejme na další projev diskriminace takzvanou pozitivní diskriminaci s jejími možnými formami. Lze říci, že pojem pozitivní diskriminace je duální k pojmu diskriminace (bez adjektiva) zatímco tam byla jedna skupina záměrně ignorována či ostrakizována, zde jde naopak o její upřednostnění před ostatními. Diskriminaci na základě odlišnosti barvy pleti jsem výše označil za opovrženíhodný čin. Mohu ale v případě pozitivní diskriminace použít jiný výraz? Nikoliv vyzdvihuji-li jednu rasu kvůli odlišnosti barvy pleti 6, implicitně přijímám tezi, že ostatní rasy jsou vůči ní z tohoto důvodu podřízené, čímž se dostávám k závěru, že tato pozitivní diskriminace má stejnou bázi jako výše popsaná (obyčejná) diskriminace. Postavil-li tedy někdo svou argumentaci proti diskriminaci na kritice iracionality, nemorálnosti, nehumánnosti, pak stejný princip musí použít i v případě pozitivní diskriminace. Je ovšem nanejvýše pozoruhodným paradoxem, že většina mediálně proslavených odpůrců diskriminace je zároveň přívržencem byť třeba jen v jisté, nevelké míře pozitivní diskriminace. Jde-li nám však o princip, nemůže platit žádný poukaz na míru, rozsah. Jak již bylo řečeno, diskriminace nemůže být trestným činem, a tedy pro pozitivní diskriminaci, jakožto pojem duální, platí totéž. Je tu ovšem jeden háček dosud jsem hovořil pouze o (pozitivní) diskriminaci v rámci společenských postojů a vztahů, uplatňovanou soukromými subjekty na jejich majetku. Potíž nastane tehdy, je-li pozitivní diskriminace uzákoněna a státem vymáhána na soukromých vlastnících. V takovém případě se dostávám k zajímavému závěru, totiž že takové jednání je protiprávní (myšleno v rozporu s individuálními právy člověka, nikoliv s vládní legislativou). V případě, že stát zabrání určité skupině subjektů provozovat na svém majetku jisté činnosti, které (což je důležité) nejsou v rozporu s právy ostatních, jde o diskriminaci, jež porušuje výše zmíněná individuální práva těchto majitelů. To platí i tehdy, je-li tento majetek využíván k podnikání a nabízen ostatním lidem k využití nějaké služby. Tento stav stále nic nemění na tom, že jde o soukromý majetek, tudíž zůstávají v platnosti i všechna práva, jež majiteli patří stejně jako tehdy, kdy je majetek využíván zcela soukromě (domácnost). Současná situace nám hned nabízí jeden ukázkový příklad (přiznávám, že to byl ode mne čistý kalkul takto zabiji dvě mouchy jednou ranou a ušetřím čas, neboť nemusím psát dva samostatné texty). V mnohých koutech naší krásné planety v poslední době dochází k urputnému tažení proti kuřákům. Starosta New Yorku, republikán Michael Bloomberg, před nedávnem vydal nařízení, ve kterém zakazuje kouření ve všech newyorských 6 Jako odstrašující příklad uvedu kupříkladu nedávný spor o přijímacím řízení na Michiganské universitě. Uchazeč může v přijímacím řízení obdržet maximálně 150 bodů. Z toho například za splnění náročné zkoušky SAT na nejvyšší úroveň dostane student 12 bodů, za svou příslušnost k minoritní skupině afroameričanů, hispánců či indiánů však dostane hned bodů 20. 4

5 restauracích, barech a podobných zařízeních. Několik dní nato přispěchalo s podobným nařízením i Dánsko územní působnost tohoto předpisu je již však roztažena na celý stát (domácností se to však dosud netýká). Evropská komise a naše socialistická vláda na sebe rovněž nenechali dlouho čekat, a tak mimo toho, že bude zakázána jakákoliv reklama na tabákové výrobky, uvažuje se rovněž i o zákazu kouření po vzoru rychlejšího Dánska. Argumenty socialistických (lidoveckých nevyjímaje) zákonodárců zde snad není třeba vypisovat, každý z nás je velmi dobře zná. Důležitější jsou dle mého názoru slova pravicových zákonodárců, kteří svoji argumentaci stavějí na tom, že je tak pošlapávána svoboda občanů-kuřáků. Bohužel, není se čemu divit, že tito politici v posledních letech přicházejí o další a další voliče, jestliže mají o svobodě takto pokroucené představy. Argument, že tímto předpisem je omezena svoboda občanů je sice pravdivý, avšak nikoli občanů-kuřáků, ale občanů-majitelů restaurací, hospod, barů a dalších zařízení, na které se tento předpis vztahuje. Občan-kuřák je, pravda, tímto předpisem diskriminován, ale teprve v případě vlastníků těchto zařízení jde o zřejmou diskriminaci porušující jejich přirozená vlastnická práva, neboť je jim zakazováno nakládat se svým majetkem takovým způsobem, jaký uznají za vhodný a který není v rozporu s právy ostatních. Návštěvníci těchto zařízení si samozřejmě nemohou dělat, co chtějí, a tak v souladu s tím, co jsem již napsal, rozhodne-li se majitel takového zařízení, že jakékoliv kouření nepřipustí, tito návštěvníci se tomuto nařízení musí podřídit. 7 Nebude-li se jim toto nařízení líbit, nemusí se na takovém místě vůbec zdržovat. Stejně tak to platí i v opačném případě tj. tehdy, povolí-li majitel ve svém zařízení kouření. Ani tehdy nikdo nikoho nenutí na takovém místě vegetovat. Představa, že tímto předpisem dochází k porušení práv samotných kuřáků (či snad dokonce samotných zaměstanců daného zařízení), je, jak vidno, nesmyslná a ve svém důsledku vede i k takovým absurdním situacím, kdy se jeden z rotterdamských návštěvníků knihovny v Delftu pře s jejím vedením kvůli (individuálnímu) zákazu zouvat si v čítárně boty (z důvodu silného zápachu nohou rušícího ostatní čtenáře, o čemž se prý mohl přesvědčit i sám soudce). Nepochybně se tento pán nechal inspirovat dnešními politiky a jejich prohlášeními o porušování osobní svobody nezávisle na pravidlech ustavených vlastníkem majetku, tj. nezávisle na vlastnických právech. 8 Bohužel, ačkoliv jsou antidiskriminační zákony v příkrém rozporu s vlastnickými právy člověka, v dnešních státech blahobytu jejich síla ještě vzrůstá. Evropská unie považuje potírání diskriminačních projevů za jeden z jejích hlavních prostředků k nastolení rovné společnosti. V evropském právu existuje mnoho směrnic 9, které zakazují rasovou dis- 7 V současné době nalezneme téměř v každé restauraci nekuřácký salónek. Je pravděpodobné, že v případě velikého zájmu o zcela nekuřácké prostředí by vznikaly i restaurace zakazující jakékoliv kouření, a to zcela přirozeně jako reakce na přání zákazníků. Postupem času by tak mohlo docházet ke zcela přirozenému (nenásilnému, státem nevynucenému) vyčlenění kuřáků. 8 Pro inspiraci v rámci české kotliny nemusím chodit daleko stačí si vzpomenout na rozhořčené prohlášení grémia ODS, ve kterém označují rozhodnutí MF DNES a Lidových novin neotisknout jejich předvolební inzerát dehonestující podnikatele a toho času senátorského kandidáta Václava Fišera za formu cenzurního zásahu, se kterým se nemohou smířit. Viz tz/1999/ grem.html 9 Zdůrazňuji, že směrnice jsou pro členské státy závazné, tedy povinné. Pro zájemce uvádím pře- 5

6 kriminaci v mnoha oblastech (školství, zdravotnictví, sociální péče a dalších), přičemž obětem zaručují právo na odškodnění, vyžadují rovné zacházení s oběma pohlavími na pracovním trhu a mnohá další ustanovení. Evropská unie zároveň vyžaduje, aby členské a kandidátské státy unie nejpozději do července 2003 ustanovily orgán na podporu rovného přístupu. Jak je vidět, diskriminace je (nejen) bruselským politikům a úředníkům velkým trnem v očích, avšak paradoxně, jak již bylo zmíněno výše, evropské právo umožňuje i některou z forem pozitivní diskriminace (kupříkladu ženy ve veřejném sektoru jsou upřednostňovány před stejně kvalifikovanými muži) 10. Rovněž je třeba zmínit i další pokrytectví politik těchto států zkuste se někdy dotázat politiků, jak jdou logicky dohromady antidiskriminační zákony postihující jednotlivce za vyjádření jejich preferencí, postojů na straně jedné a státem vynucený zcela neoddiskutovatelně diskriminační přístup k příslušníkům jiných národností na straně druhé. Popřemýšlejte o logickém rozporu mezi článkem 14 b) směrnice 43/2000 Rady Evropské unie, v němž se píše: všechna ustanovení, která jsou v rozporu se zásadou rovného zacházení... jsou neplatná, nebo se mohou vyhlásit za neplatná, nebo se změní a doplní, a bodem 13 (úvodní část) téže směrnice, kde se lze dočíst: Tento zákaz diskriminace... se neuplatňuje na rozdíly v zacházení podle státní příslušnosti a netýká se ustanovení, které upravují vstup a pobyt státních příslušníků z třetích krajin a jejich přístup k zaměstnání. Člověk z jiného státu tedy například nemůže být zaměstnán, aniž by k tomu neměl pracovní povolení vydávané státními úřady, přestože zaměstnavatel by jej rád zaměstnal. Podobné diskriminační pravidlo je používáné i na zboží dovážené z cizích zemí (cla, kvóty,... ), o volném pohybu osob ani nemluvě... Zajímavá je v tomto světle rovněž směrnice 89/552/EHS nařizující televizním stanicím členských států věnovat majoritní podíl vysílacího času evropským pořadům. Jasnější příklad uzákoněné (pozitivní) diskriminace již zřejmě nelze nalézt. Alespoň že eurolegislativcům zůstává i při té náročné práci a neutuchájící aktivitě smysl pro humor směrnice má totiž vzhledem k jejímu obsahu skutečně humorný název Televize bez hranic. Jak je tedy možné, že vládám vadí jistá forma diskriminace (navíc taková, jež neporušuje práva člověka), a přitom se samy chovají diskriminačně, nebo takovouto diskriminaci vyžadují od občanů (a jedná se o diskriminaci individuální práva porušující)? Shrnuto a podtrženo, princip by zde člověk ostatně jako v drtivé většině současné legislativy pohledal. To už jsem ovšem dál, než jsem původně zamýšlel o absenci vědeckého a (racionálního) filosofického zázemí politiků (a u některých abstraktního myšlení vůbec) až zase někdy jindy, přestože právě toto je jednou z příčin dnešní logicky rozporuplné, pojmově zmatené a (tudíž) neobhajitelné situace nejen v oblasti diskriminace. hled některých směrnic týkajících se diskriminace: 76/207/EEC, 86/613/EEC, 92/85/EEC, 96/34/EC, 97/80/EC, 43/ Dokonce i Charta základních práv Evropské unie obsahuje v Článku 23 o rovnosti mužů a žen tuto klauzuli: Princip rovnosti nebrání tomu, aby byla řijata jistá opatření stanovující zvláštní výhody ve prospěch menšinově zastoupeného pohlaví. Všem, kteří se v tomto pokusí najít nějakou logiku, přeji pevné nervy. 6

7 Za korekturu textu děkuji Michalu Krčmovi. 7

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 49-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Úskalí regulace hazardu na území obce

Úskalí regulace hazardu na území obce Ministerstva vnitra Úskalí regulace hazardu na území obce Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace sázkových her a loterií Obce mohou regulovat loterie a jiné podobné hry svými obecně závaznými vyhláškami

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 113/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

zařízení ( 1013 odst. 2 obč. zák.)

zařízení ( 1013 odst. 2 obč. zák.) ČÁST ČTVRTÁ Imise vzniklé provozem závodu a podobného zařízení ( 1013 odst. 2 obč. zák.) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Aplikace mezinárodního právního rámce v České republice a zákaz diskriminace Diskriminace osob se zdravotním postižením Jana Humečková Ve sdělovacích prostředcích se v současné době stále více mluví o

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 4 Ads 32/2012-30 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Centrum Rožmitál

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová advokátka osobně na zasedání zastupitelstva 8. března 2016:

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová advokátka osobně na zasedání zastupitelstva 8. března 2016: VYPOŘÁDÁNÍ DOTAZŮ, NÁMĚTŮ, PŘIPOMÍNEK OBČANŮ (NÁJEMCŮ RODINNÝCH DOMŮ) K ZÁMĚRU PRODEJE RODINNÝCH DOMŮ V ZÁBOŘÍ - PRO ÚČELY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 8. 3. 2016 Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová advokátka

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Vnitřní trh EU právní úprava. Prezentace 2015

Vnitřní trh EU právní úprava. Prezentace 2015 Vnitřní trh EU právní úprava Prezentace 2015 Pojem vnitřního trhu definován SFEU: Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 70/2009-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 58/2002-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem 94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem Zdroj: shutterstock.com Občanský zákoník jako nový kodex civilního práva přinesl změnu i v institutu držby, a to mimo jiné v podobě návratu

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Domácí porody. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Domácí porody 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Dopis ze dne 20.3.2012 jsem těhotná...přeji si rodit své první dítě doma za asistence

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC

Výňatek z licenčních podmínek programu BBC Tisková zpráva RRTV K RUŠENÍ STANIC RÁDIO ČESKO, ČRO 6 A LEONARDO A K ROZHODNUTÍ RADY O UDĚLENÍ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU S PŘEVODEM OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI BBC Radiocom (Praha) s.r.o. Rada pro rozhlasové

Více

Pravidla slevového programu s využitím multifunkční karty Opencard v segmentu Auto-moto

Pravidla slevového programu s využitím multifunkční karty Opencard v segmentu Auto-moto Pravidla slevového programu s využitím multifunkční karty Opencard v segmentu Auto-moto PREAMBULE Tato Pravidla vymezují základní rámec partnerství mezi hlavním městem Prahou a Partnerem, který bude po

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 7 A 39/2001-43

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 7 A 39/2001-43 č. j. 7 A 39/2001-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66

OBSAH. Rozklad... 64 Žaloba... 66 OBSAH Personální bezpečnost Personální bezpečnost... 4 Bezpečnostní způsobilost Bezpečnostní způsobilost... 22 Průmyslová bezpečnost Průmyslová bezpečnost... 34 Abecední seznam podnikatelů, kterým bylo

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Návrh zákona o prokazování původu majetku koncept řešení 17. říjen 2014

Návrh zákona o prokazování původu majetku koncept řešení 17. říjen 2014 Návrh zákona z o prokazování původu majetku koncept řešení 17. říjen 2014 Úvodní teze nikdo nemá žádné nové povinnosti, pokud ho správce daně nevyzve správce daně může vyzvat, pouze pokud existuje významný

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Informace o zaměstnavateli

Informace o zaměstnavateli Informace o zaměstnavateli Název zaměstnavatele: Telefon: Jiný název zaměstnavatele ( pokud používá): Fax: Ulice: Tax ID/EIN: Město: Stát: PSČ: Website: Název pojiš tovny zaměstnavatele: Číslo pojiš tovny

Více

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA Resumé OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků VZOR PROHLÁŠENÍ INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STŘEDNÍ PODNIK Přesná identifikace podniku podávajícího žádost

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 123/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 182/2007-139 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Lenky Matyášové a

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Poznámky k praktické aplikaci požadavků Aarhuské úmluvy v ČR (zejména v soudní praxi) Seminář o českém předsednictví EU Praha, 21.11.2008 Pavel Černý, EPS Hlavní body zkušenosti (problémy) s využíváním

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 JUDr. Hynek Brom 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Struktura prezentace 1. Regulace významné tržní síly 2. Změna zákona 3. Budoucí

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 63/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 29 Af 44/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více