Článek I. Evidence žadatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek I. Evidence žadatelů"

Transkript

1 Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden 2014

2 Článek I. Evidence žadatelů 1. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci /dále jen CSOP/ vede evidenci žadatelů o nájem bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou / dále jen DPS/ a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5 (dále jen bytů zvláštního určení ). 2. CSOP nezapíše žadatele, který je již veden v evidenci žadatelů o byt s pečovatelskou službou v jiné části Prahy. 3. Manželé podávají každý svou vlastní žádost. 4. CSOP zapíše do evidence pouze žadatele, který je hlášen k trvalému pobytu na území MČ Praha 5 a je občanem ČR či občanem členských států Evropské unie. 5. Do evidence bude zapsán pouze žadatel, který předloží řádně vyplněnou žádost na předepsaném formuláři (příloha č. 1). 6. Žadatel je povinen obnovit svou žádost písemně vždy nejpozději do jednoho roku ode dne jejího posledního podání. 7. Žadatel zapsaný do evidence je povinen oznámit CSOP každou změnu v údajích, které uvedl ve své žádosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k takové změně skutečnosti došlo. Takto oznámenou změnu v údajích je povinen doložit vhodným dokladem. 8. CSOP vydá žadateli potvrzení o tom, že podal žádost o nájem bytu zvláštního určení (příloha č. 2), popř. o tom, že byl zapsán do evidence žadatelů. 9. CSOP vypracuje pololetně seznam žadatelů o byt zvláštního určení. Článek II. Náležitosti žádosti Jméno a příjmení žadatele. Datum narození a rodné číslo žadatele. Adresa trvalého bydliště žadatele. Rodinný stav žadatele. Dosavadní bytové podmínky žadatele kategorie bytu, výměra bytu, podlaží, výtah, počet osob skutečně žijících a hlášených k trvalému pobytu v bytě a jejich vztah k žadateli, druh vlastnictví bytu, možnost vrácení bytu MČ v případě umístění do bytu zvláštního určení.

3 Nedílnou součástí žádosti o nájem bytu zvláštního určení je: - lékařská zpráva o zdravotním stavu (příloha č. 3) - smlouva o poskytování terénní pečovatelské služby - potvrzení o trvalém pobytu v dosavadním bytě od majitele nebo správce domu - prohlášení ve smyslu 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (příloha č. 4) - prohlášení o využívání úkonů pečovatelské služby. CSOP přešetří místním šetřením pravdivost uvedených údajů uvedených v žádosti (příloha č. 5). Žádost žadatele je bodově vyhodnocena a zařazena do pořadníku (příloha č. 6). Pořadník žadatelů o nájem bytu zvláštního určení sestavuje CSOP z evidence žadatelů na základě bodového ohodnocení příslušných skutečností. Bodové hodnocení žadatelů o nájem bytu zvláštního určení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5, provádí komise. Tato komise je jmenována radou MČ Praha 5 na návrh věcně příslušného rezortního radního. Komise má pět členů. Předsedou komise je věcně příslušný rezortní radní a čtyři členové komise jsou odborní zaměstnanci/zaměstnankyně CSOP Praha 5. Pokud šetření u majitele družstevního bytu, bytu v osobním vlastnictví nebo domu určeného k trvalému bydlení prokáže fyzické nebo psychické týrání žadatele, je žadatel zařazen do pořadníku přednostně. Článek III. Důvody k vyřazení z evidence žadatelů CSOP nezapíše do evidence žadatelů nebo z evidence žadatele vyřadí : - není-li hlášen k trvalému pobytu v MČ Praha 5 - uvedl-li nepravdivé údaje ve své žádosti - je-li zapsán do evidence žadatelů o byt s pečovatelskou službou v jiné Městské části hl. m. Prahy - nedodá-li všechny potřebné přílohy žádosti - je vlastníkem družstevního bytu nebo bytu v osobním vlastnictví - je vlastníkem domu určeného k trvalému bydlení - nemá-li řádně vypořádané závazky vůči MČ Praha 5 - neobnoví-li žádost dle čl. I. bod 7. - odmítne-li nabízený byt zvláštního určení bez závažných důvodů.

4 Článek IV. Uzavření nájemní smlouvy Na návrh CSOP uzavírá MČ Praha 5 po schválení Radou MČ Praha 5 s vybraným nájemcem nájemní smlouvu uvedenou v příloze (příloha č. 7 Zásad nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5). Článek V. Zvláštní ustanovení 1. Zásady nájmů bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou a bytů s pečovatelskou službou v domech MČ Praha 5 nabývají platnosti na základě usnesení Rady MČ Praha 5 ze dne č. 7/156/2014 dnem Zásady nájmů bytů v Domě s pečovatelskou službou a bytů s pečovatelskou službou v domech MČ Praha 5 schválené usnesením Rady MČ Praha 5 dne pod č. 20/775/2013 pozbývají účinnosti dnem

5 Příloha č. 1 ŽÁDOST o nájem bytu zvláštního určení, tj. bytu v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytu s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5 1. ŽADATEL.. PŘÍJMENÍ (popř. RODNÉ PŘÍJMENÍ) 2. NAROZEN DEN 3. MĚSÍC ROK JMÉNO TITUL JSEM OBČANEM ČR ANO NE RODNÉ ČÍSLO / TRVALÉ BYDLIŠTĚ.. od roku. 4. RODINNÝ STAV SVOBODNÝ/Á/ 5. ŽENATÝ -VDANÁ BYT ŽADATELE JE ŽIJI S DRUHEM S DRUŽKOU ROZVEDENÝ/Á/ V DOMĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MAJETKOVÉ POMĚRY VLASTNÍK VELIKOST. NEMOVITOSTI JINÁ FORMA BYDLENÍ 6. ŽIJI S KATEGORIE. PODLAŽÍ. VÝTAH ANO NE.. OVDOVĚLÝ/Á/ POZNÁMKA 7. V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ VRATÍM NEVRÁTÍM BYT MČ PRAHA 5 ŽIJI OSAMĚLE 8. BYT V DPS MI BYL JIŽ DŘÍVE NABÍDNUT ANO 9. NE ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI 10. OSOBY ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI JMÉNO PŘÍJMENÍ PŘÍBUZENSKÝ POMĚR 11. a) MÁM ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ V DPS ZUBATÉHO : b) V BYTĚ PS 12. ROK NAROZENÍ POZNÁMKA 13. MÁM - NEMÁM ZÁVAZKY VŮČI MČ PRAHA 5 ZAPSÁN DO EVIDENCE ŽADATELŮ V JINÉ MČ 14. MÁM - NEMÁM ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ: a) DO DOMOVA DŮCHODCŮ b) PENZIONU 15. PŘÍLOHY LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA DATUM ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JMENOVITĚ UVÉST ÚKONY POTVRZENÍ O TRVALÉM POBYTU V DOSAVADNÍM BYTĚ OD MAJITELE NEBO SPRÁVCE DOMU PROHLÁŠENÍ 16. PROHLAŠUJI, ŽE VEŠKERÉ ÚDAJE JSEM UVEDL(A) PODLE SKUTEČNOSTI. DOJDE-LI KE ZMĚNĚ OZNÁMÍM JI NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ NA CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI PRAHA 5. ŽÁDOST BUDU OBNOVOVAT VŽDY DO JEDNOHO ROKU ODE DNE PODÁNÍ. SOUHLASÍM, ABY V SOUVISLOSTI S MOJÍ ŽÁDOSTÍ BYLY POUŽÍVÁNY MOJE OSOBNÍ ÚDAJE. PROHLAŠUJI, ŽE PO PŘIDĚLENÍ BYTU BUDU NADÁLE VYUŽÍVAT ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY UVEDENÉ VE SMLOUVĚ O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ. DÁLE JSEM SROZUMĚN S TÍM, ŽE BUDU Z EVIDENCE ŽADATELŮ VYŘAZEN, VYJDE-LI NAJEVO, ŽE JAKÝKOLIV ÚDAJ V TÉTO ŽÁDOSTI BYL NEPRAVDIVÝ A TÉŽ BERU NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O BYT ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, U KTERÉHO SE NEPOUŽIJE 2279 ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, O PŘECHODU NÁJMU.

6 DNE. VLASTNORUČNÍ PODPIS VYPLŇUJE Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 Žádost doručena dne.. Evidována pod č.j. Přílohy.. PODPIS BODOVÉ OHODNOCENÍ ŽÁDOSTI Pořad. číslo K bodu č. Žádosti.. další důvody k získání bodů 1. sociální situace 2. zdravotní stav 3. pečovatelská služba 4. domácí ošetřovatelská péče 5. délka podání žádosti 6. kategorie bytu 7. výtah 8. poskytnutí bytu MČ P 5 Žadatel získal celkem bodů žije sám ve společné domácnosti dle lékařské zprávy nákup, obědy, pomoc v domácnosti doprovod, osobní hygiena ostatní využívá nevyužívá bez snížené kvality se sníženou kvalitou ano ne ano ne Počet bodů

7 Příloha č. 2 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 nám. 14. října 11, Praha 5 telefon: Potvrzení o podání žádosti o byt zvláštního určení, tj. bytu v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytu s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5 Jméno..., Žádost byla podána dne..., Žadatel byl zapsán do evidence žadatelů pod č.j.:... Upozornění: podle Zásad nájmů bytů zvláštního určení, tj bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5 je žadatel povinen: 1/ nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně skutečností, které byly uvedeny v původní žádosti, oznámit tuto změnu CSOP a doložit ji vhodným dokladem (čl.i., bod 7). 2/ obnovit svou žádost vždy nejpozději do jednoho roku ode dne jejího podání (čl.i.,bod 6). Pokud tak neučiní, žadatel bude z evidence žadatelů vyřazen (čl. III.). V Praze dne... PhDr. Helena Volechová ředitelka CSOP Praha 5

8

9

10 Příloha č. 4 PROHLÁŠENÍ Pan/paní... Rodné číslo... Bytem... s o u h la s í ve smyslu 9 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 1, aby poskytované citlivé osobní údaje byly zpracovány Radou MČ Praha 5 po dobu evidence žádosti.... V Praze dne vlastnoruční podpis Tento souhlas je nezbytnou přílohou všech žádostí o nájem bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Poučení: dnem nabyl účinností zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy a jiné orgány veřejné moci. Zákon vymezil pojem osobní údaje a citlivé osobní údaje. Citlivým osobním údajem je údaj, který vypovídá o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutí nebo v odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filosofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životem subjektů údajů. Ustanovení 9 tohoto zákona připouští, že citlivé osobní údaje je možné zpracovávat jen jestliže subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Souhlas musí být dán písemně a musí být podepsán subjektem údajů. Tento souhlas musí správce uchovat po dobu zpracování osobních údajů. Z důvodů obsažených v tomto zákoně je od Vás tento písemný souhlas vyžadován. 1

11 Příloha č. 5 ŠETŘENÍ K ŽÁDOSTI JMÉNO PŘÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ BYDLIŠTĚ: PATRO WC V BYTĚ - SPOLEČNÉ STAV VÝTAH KOUPELNA SPRCHA VODA STUDENÁ I TEPLÁ - STUDENÁ - NA CHODBĚ BYT JE: MAJITELE DRUŽSTEVNÍ OSOBNÍ VLASTNICTVÍ OBECNÍ (vrátím MČ - nevrátím MČ) MAJETKOVÉ POMĚRY: VLASTNÍ DŮM BYT kde: ANO NE ŽIJE: OSAMĚLE S RODINNÝMI PŘISLUŠNÍKY - kteří jsou doma - kteří jsou v zaměstnání ADRESY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, KTEŘÍ S NÍM NEBYDLÍ (uvést majetkové poměry např. vlastní dům) JMÉNO ADRESA PŘÍBUZENSKÝ VZTAH ZDRAVOTNÍ STAV: POHYBLIVÝ ČÁSTEČNĚ POHYBLIVÝ POHYBLIVÝ POUZE PO BYTĚ NEPOHYBLIVÝ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA: ANO NE VYUŽÍVÁ ÚKONY: ŽÁDOST O DOMOV DŮCHODCŮ PODÁNA: ŠETŘENÍM ZJIŠTĚNO: (uvést datum šetření a kdo provedl podpis) ANO NE NEVYUŽÍVÁ

12

13 Příloha č. 6 Bodové hodnocení žádosti o přidělení bytu zvláštního určení, tj. bytu v Domě s pečovatelskou službou a bytu s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5 1 sociální situace 2 zdravotní stav 3 pečovatelská služba 4 domácí ošetřovatelská péče 5 délka podání žádosti 6 kategorie bytu 7 výtah 8 poskytnutí bytu MČ 5 žije sám ve společné domácnosti dle lékařské zprávy nákup, obědy,pomoc v domácnosti doprovod, osobní hygiena ostatní využívá nevyužívá bez snížené kvality se sníženou kvalitou ano ne ano ne

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství Stránka č. 1 z 222 (platí od 26. 4. 2004) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Věc: Žádost o schválení dohody o výměně bytů / garáží / ----------------------------------------------------------------

Věc: Žádost o schválení dohody o výměně bytů / garáží / ---------------------------------------------------------------- Věc: Žádost o schválení dohody o výměně bytů / garáží / ---------------------------------------------------------------- V Brně dne. Žádáme družstvo o schválení dohody o výměně bytů /garáží/, která je

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více