ŠVP školní družiny při Základní škole ve Fryčovicích Fryčovice 628,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP školní družiny při Základní škole ve Fryčovicích Fryčovice 628, 739 45"

Transkript

1 ŠVP školní družiny při Základní škole ve Fryčovicích Fryčovice 628,

2 Identifikační údaje Název školy : Základní škola Fryčovice, příspěvková organizace Adresa školy: Fryčovice 628, Ředitelka školy: Zástupce školy: Mgr. Alexandra Filarová Mgr. Jiří Šefl IČO: Kontakt: Zřizovatel: Obec Fryčovice Platnost dokumentu od Mgr. Alexandra Filarová ředitelka školy.. razítko školy

3 Úvod Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Mimoškolní výchova je záměrné, přímé, zprostředkované ovlivňování obsahu a náplně volného času. Volný čas je nejen příležitosti k odpočinku a zábavě, ale také skýtá možnost smysluplné aktivity, utváření plného a humánního života a je prostorem pro rozvoj osobnosti. Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací i zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. ŠD umožňuje dětem přípravu na vyučování. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Provoz ŠD : Pracovní dny Počet oddělení : 2 Věk žáků: 6 11 let ( třída) Kapacita ŠD:60 žáků Počet vychovatelek : 1-3 Platnost dokumentu : od

4 Charakteristika ŠD ŠD zabezpečuje dětem náplň volného času v době po vyučování, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činnosti ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Děti přichází do ŠD se zvýšenou únavou z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům je přizpůsoben denní režim v družině. ŠD má svůj samostatný vchod i šatnu. Pro každodenní činnost využíváme 1 místnost, která se nachází v levém křídle budovy v 1. poschodí. Místnost je zřízená jako herna. Není členitá, tím není možnost zajistit dětem soukromí při hrách ve skupinkách. Část místnosti je pokrytá kobercem, kterého děti využívají zejména ke hrám se stavebnicí, při rozhovorech, při odpočinkových činnostech apod. Pro výtvarné činnosti je možnost využití výtvarné učebny, která se nachází vedle ŠD. Je vybavena novými stoly a židličkami. Rovněž počítačová učebna se nachází ve stejném křídle budovy a i zde mají děti možnost přístupu. Při didaktických hrách si rozvíjejí pohotovost, představivost, mají možnost využít i služeb internetu. Prostor před ŠD je určen školnímu divadélku, kde s dětmi nacvičujeme představení pro rodiče, ale rovněž tento prostor využíváme při nepříznivém počasí k pohybovým a sociálním hrám. Sociální zařízení je pro děti ŠD samostatné. Na výzdobě všech prostor družiny se děti podílejí. Pro zájmové činnosti je možnost využívat další vhodné prostory v budově školy. Pro herní činnosti si mohou děti vybírat stavebnice, hračky, stolní hry. Vše je umístěno tak, aby si je děti mohly brát i ukládat samostatně a vyznaly se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla pro jejich využívání.

5 2. V místnosti je rovněž k dispozici velká tabule na kreslení, křídy, pastelky, fixy, voskovky. Děti mají dostatečnou možnost volného malování. Pro aktivity venku využíváme prostory před i za školou, po domluvě nově vybudované relaxační centrum s bazénem, tělocvičnou i squashem. Rovněž využíváme fotbalového stadiónu i jeho prostor, který patří do majetku TJ Sokol Fryčovice. V okolí družiny využíváme krásné přírodní prostředí, které je zdrojem poznání i možností k rekreačním činnostem a vycházkám. Pro rozvoj čtenářských dovedností děti využívají nejen knih v družině, ale je jim k dispozici i žákovská knihovna. Pro poslechové činnosti používáme kazetový magnetofon s CD přehrávačem. Místnost je vybavená plazmovým televizorem i DVD přehrávačem.

6 Psychosociální podmínky 3. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné, jisté. Jsou vytvořená pravidla, která platí pro všechny účastníky družiny. Každé dítě má stejná práva, možnosti, ale i povinnosti. Do plánování, realizace i hodnocení jsou děti pravidelně zapojovány. Děti nejsou přetěžovány, dostávají srozumitelné pokyny. Při práci je rozvíjena citlivost pro vzájemnou pomoc a toleranci, podpora ve vztahu k ostatním, ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, ale i soutěživost. Rovněž důvěra dítěte v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení. Dbáme na zásady slušného chování! Používáme slovíčka prosím a děkuji. Režim dne Režim dne je stanoven s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých dětí. Také umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Po vyučování dochází k velkému poklesu pracovní aktivity, děti využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí. Po odpočinku následují zájmové činnosti různého zaměření. Pobýváme co nejdelší čas venku - jak při vycházkách, tak při sportovních a pohybových činnostech.

7 Denní skladba činností 4. - po ukončení vyučování hygiena, oběd - odpočinkové činnosti klidové aktivity spontánních či nabízených činností na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil, děti samy volí k těmto činnostem optimální polohu - zájmové činnosti umožňují dětem seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností, dominující je vlastní aktivita dětí, která jim přináší radost a uspokojení. Činnosti probíhají ve skupinách či individuálně, organizovaně či spontánně. - rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, jsou zde zařazeny pohybové, sportovní, turistické nebo manuální prvky - svačina pitný režim zajištěn - příprava na vyučování děti si po písemném souhlasu rodičů mohou samostatně nebo s pomocí vychovatelky vypracovávat domácí úkoly. Ostatní děti si procvičují učivo pomocí didaktických her, pracovních listů, kvizů Pobyt dětí v družině provází řada režimových momentů přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti. Je třeba, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stresů a děti je vykonávaly automaticky. Příprava na vyučování Tato činnost probíhá až po 15-té hodině. V této době již některé děti odchází domů a je relativně menší počet rozptylujících podnětů. Po písemném souhlasu rodičů pomáhá vychovatelka dětem při vypracovávání domácích úkolů. ( Správně porozumět zadání a způsobu vypracovávání). Dítě si pak úkol zpracovává samostatně. U dětí 1.tříd není možné zajistit soustavný individuální přístup, potřebný klid na práci. Na možné problémy jsou rodiče upozorněni. Děti se mohou připravovat na vyučování také jakoukoliv činností, která procvičuje získané poznatky ze školy. Dítě se tím učí používat získané dovednosti v každodenní činnosti, např. při spontánních aktivitách, při zájmových činnostech apod.

8 5. Personální obsazení Vychovatelka ŠD splňuje požadavek na předepsanou odbornou způsobilost. Dále se vzdělává v průběhu školního roku formou nabídky akcí DVPP. Účastní se metodického sdružení, společně s dětmi pak celodružinových soutěží povodí Ondřejnice. Viz plán. Ekonomické podmínky Podle směrnice vydané ředitelkou školy ( dle zákona 561/2004 Sb. ) je příspěvek rodičů dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině stanoven na 80 Kč měsíčně na jedno dítě. Pokud dítě navštěvuje ŠD méně než 3 dny v týdnu je stanoven poplatek dle počtu navštěvovaných dnů. ( 20 Kč 1krát týdně, 40 Kč 2krát týdně- placeno na jeden měsíc). Poplatek vybírá vychovatelka ŠD. Úplata může být snížena nebo prominutá dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příspěvek, který pobírá zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. - změna v příloze č. 1 provedena k Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Dominantou všech aktivit je výchova, vzdělávání a rekreace dětí, přičemž jedním ze základních kritérií je i sociální podtext nenásilné začleňování méně adaptabilních jedinců do kolektivu. Děti, které byly vyšetřeny PPP a kterým je vytvořen IVP, jsou ve školní družině motivovány i hodnoceny s přihlédnutím k jejich problémům. Třídní učitelé seznamují vychovatelku se závěry šetření. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 6.

9 Délka a časový plán vzdělávání Časový plán ŠVP školní družiny je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu : obsahuje výběr činností, ze kterých je možno volit podle aktuálního složení dětí. Toto uspořádání umožňuje tvořivě reagovat na změny i na různou skladbu dětí. Tématický plán viz příloha Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,, Úraz není náhoda a nemusí se stát Úraz dítěte vždy znamená, že dospělý neudělal vše, co měl, pro bezpečnost prostředí, v němž se dítě pohybuje, nebo že dítě nevědělo, jak se chovat bezpečně, či nerespektovalo pokyny. Prevence úrazů neznamená nic jiného než změnu skutečností. - Poučení dětí o chování a bezpečnosti, seznámení s možnými riziky v budově i mimo ni. - Družina v potřebné míře zařazuje relaxační a pohybové činnosti. V době příznivých klimatických podmínek přenáší své činnosti mimo učebnu, prostory školy. - Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem dětí a potřebám provozu. Jedná se o dozor vychovatelky, výchovné působení v průběhu realizovaných činností. - Dětem je zakázáno kouření, používání alkoholických nápojů, přinášení a používání drog a návykových nebo toxických látek. - Vychovatelka průběžně sleduje situaci ve ŠD z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a vhodnými postupy případným negativním jevům zamezí. - Prostory ŠD jsou dostatečně osvětleny, větrány a dle potřeby dostatečně vytápěny. - Úklid ŠD zajišťují pravidelně uklízečky. 7.

10 Přijímání dětí Děti přihlašují do družiny rodiče na začátku školního roku. Do školní družiny může být dítě přihlášeno během celého školního roku. Rodiče vyplní zápisní lístek, na kterém uvedou důležité informace o dítěti, rozsah docházky a způsob odchodu dítěte z družiny. Na písemnou žádost rodičů o vyřazení dítěte může dítě ukončit docházku během celého školního roku. 8.

11 Výchovně - vzdělávací práce školní družiny Program družiny koncipovaný do obecných témat umožňuje, aby vychovatelka s dětmi plánovala a realizovala takové činnosti, které děti zaujmou, naplňují jejich přání a potřeby. Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje žáků, jejich potřebami, zájmem a cílem výchovy. Děti se v družině vzdělávají především na základě vlastních prožitkových zkušeností. Činností si prohlubují a rozvíjejí poznatky a dovednosti získané při vyučování. Cílem výchovně vzdělávací činnosti je vést dítě k přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Rozvíjet základy pro jeho další rozvoj a učení, zdravé sebevědomí, sebejistotu, základy pro schopnost jednat v duchu lidských a estetických hodnot. Vést dítě k používání otevřené komunikace a spolupráce. Cíle výchovně vzdělávací práce: - vytvářet si pozitivní představu o sobě i druhých, umět projevit empatii - umět používat otevřenou komunikaci, spolupracovat - umět si chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví - citlivě vnímat prostředí a přírodu - pomáhat rozvíjet a poznávat vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 9.

12 Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení a) dokončit práci, být trpělivý b) klade si otázky, hledá na ně odpověď c) používá encyklopedie, časopisy d) vědomosti dává do souvislosti, uplatňuje je v praktických situacích i v dalším učení 2. Kompetence k řešení problémů a) všímá si dění kolem sebe b) snažit se řešit krizové situace c) užívá logické a matematické postupy d) chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli e) vytváří pravidla ve ŠD, dodržuje je f) rozlišuje, co je správné a nesprávné 3. Kompetence komunikativní a) ovládá řeč, komunikuje kultivovaně bez ostychu s dospělými i kamarády b) vyjadřuje myšlenky, sdělení, otázky vhodně formuluje c) naslouchá,dialog, rozhovor, telefon d) dešifruje slovní skrývačky, piktogramy e) zná obvyklé české frazéry 4. Kompetence sociální a interpersonální a) tolerovat jiné b) dokázat si poradit c) přizpůsobit se práci v kolektivu, vzájemná spolupráce ve skupině d) role ve skupině, odměna e) oceňuje své spolužáky, vzájemné hodnocení 10.

13 5. Kompetence občanské a činnostní a) uvědomuje si svá práva i práva druhých, uvědomuje si své povinnosti b) umí se zachovat v krizové situaci a situaci ohrožující život c) vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu dovede se bránit d) odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem e) zná základní společenské normy a pravidla f) aktivně se zapojuje do činností g) vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje 6. Kompetence k trávení volného času a) umí si vybrat zájmovou činnost - smysluplně b) orientuje se ve výběru nabídek trávení volného času c) rozvíjí zájmy v individuálních a skupinových činnostech d) umí rozpoznat nevhodnou nabídku trávení volného času 11.

14 Formy vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání stanovuje náplň práce školních družin takto: Jsou to zejména činnosti pravidelné, dále příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování formou didaktických her, tematických vycházek apod. Obsah vzdělávacího programu školní družiny Vzdělávací program školní družiny vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a z vlastního zpracovaného školního vzdělávacího programu školy. 1. Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme, náš domov: u nás doma, náš dům ( byt), naše škola: organizace školy školní družiny, školní režim, bezpečná cesta do školy, ze školy, okolí školy, naše obec: obec, v níž žijeme, určení významných objektů a památek, tradice obce, poznávání okolí, dopravní výchova 2. Člověk a společnost Rodina, kamarádi, svátky, oslavy: osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, pravidla stolování, předcházení šikaně, zařazení mediální výchovy, pravidla společenského chování 3. Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidel návyků, umět využívat správně a účelně svůj volný čas 4. Rozmanitost přírody Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, výtvarné zpracování, ekologická výchova- ochrana přírody, sběr přírodnin 5. Člověk a jeho zdraví Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví, nemoci, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění pečujeme o své zdraví- co nám prospívá, neprospívá, sportovní činnosti 6. Umění a kultura Výtvarná činnost a pracovní činnost k příslušné tématice, hudební výchova 12.

15 Výchovně vzdělávací strategie ( metody a formy práce) Při práci využíváme různých druhů metod a forem. Výtvarné činnosti malba ( temperová, vodová barva), kresba ( tuž, pastelky..), rovněž využíváme materiály k prostorové tvorbě ( plastelína, sádra), malujeme na kámen, sklo, desku. Mezi oblíbenou činnost patří frotáž a koláž. Ve výtvarné činnosti děti uvědoměle zacházejí s některými prostředky a materiály, ovládají základní technické dovednosti. Organizují svou vlastní výtvarnou práci, uplatňují fantazii i představivost. Je důležité posilovat sebevědomí žáků, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat jejich zájem pro výtvarnou práci. Hudební činnosti děti se učí písně ( lidové, moderní), rádi hrají rytmické hry ( sochy). Využíváme moderní techniku i Orfovy nástroje ( hlavně dřívka), také netradiční materiály, které vydávají určitý zvuk ( sáčky, igel. tašky, kuličky ). V tanci se snažíme o ztvárnění různých tanečních žánrů, zvládáme některé krokové variace. Pracovní činnosti děti procvičují především jemnou motoriku. Vyšíváme, pracujeme s vlnou, se dřevem, vytváříme různé skládanky. Navštěvujeme cvičnou kuchyňku. Rozhovory k tématu ( člověk a společnost, práce apod.) Přírodovědná činnost vycházky, pozorování, využívání encyklopedií, časopisy, sběr přírodnin, výstavky, péče o rostliny atd. Sportovní činnost - různé sportovní a pohybové hry, míčové hry, překážkové dráhy, atletika, orientační hry, zimní sporty apod. 13.

16 Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni družiny. Provádí je vychovatelka. Analyzuje a vyhodnocuje podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotí, nakolik jsou splňovány výchovně vzdělávací cíle. Sleduje individuální rozvoj dětí, jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. Hodnocení: Hodnocení tématického celku provádíme po skončení, nebo v průběhu zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány. Hodnocení směrem k dětem provádíme průběžně individuální výsledky dětí, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Jsou odměněni pochvalou ústní, písemnou či cenou. Při různých činnostech se děti hodnotí navzájem. Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s výchovně vzdělávacím programem a zejména z pohledu přínosu pro děti, což je podkladem pro další práci. 14.

17 Závěr Školní družina je významné školské zařízení, které má velký podíl na výchově dětí v době mimo vyučování. Plní funkci výchovnou, zdravotní a sociální. Hlavním důvodem je potřeba zajistit dohled nad dětmi a tím jejich bezpečnost. Školní družina má mnoho příležitostí k uspokojování dětských potřeb. Tím vlastně plní základní výchovné cíle, rozvíjí osobnost dítěte, učí děti vážit si volného času, dobře s ním hospodařit a rozumně ho využívat. A to je pro život každého člověka důležité. Snažíme se společně s dětmi vytvářet hranice správného chování. Snažíme se je oceňovat, dávat prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají. Děti prožívají ve školní družině značnou část svého volného času, proto by měl být pobyt pro ně příjemný, plný radosti a pohody. 15.

18 Zásady pedagogického působení vychovatelky - usilovat o rozvoj osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti - pozitivně motivovat k dobrovolnému přijetí činnosti, ctít možnost svobodné volby - podporovat iniciativu dětí, nápaditost, kreativitu a samostatnost, dávat možnost spoluúčasti na volbě, tvorbě i hodnocení programu - pozitivně hodnotit snahu a výsledek činnosti dítěte s ohledem na jeho možnosti a předpoklady, povzbuzovat tvořivost a vlastní fantazii, posilovat sebevědomí - zařazovat činnosti, které přispívají k odstranění únavy, regeneraci duševních i fyzických sil, respektovat individuální zájmy a potřeby dítěte - posilovat rozvoj pohybových schopností a zdokonalovat pohybové dovednosti - předkládat nové podněty, které dítě obohacují, neopakovat stejné formy a činnosti z vyučování ve stejný den

19 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod..str Charakteristika. str Psychosociální podmínky, režim dne... str Denní skladba činností, příprava na vyučování.. str Personální podmínky, ekonomické podmínky, podmínky pro činnost dětí se spec. vzděl. potřebami a děti mimořádně nadaných..str Časový plán, bezpečnost...str Přijímání dětí...str Výchovně- vzdělávací práce ŠD str Klíčové kompetence.. str Formy vzdělávání, obsah vzdělávacího programu str Výchovně vzdělávací strategie ( metody a formy) str Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení. str Závěr. str. 15 Přílohy: Vnitřní řád školní družiny Vnitřní organizační normy a směrnice Plán práce Zásady pedagogického působení vychovatelky

20 Školní družina při Základní škole ve Fryčovicích Fryčovice 628, Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb.( o zájmovém vzdělávání).

21 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ Co mohu. zapojit se do společné hry nebo si vybrat a požádat o vlastní, samostatnou hru. říci vhodným způsobem vychovatelce své přání. nevím li si rady, nebo když mám problém požádat vychovatelku o pomoc Co bych měl. při vstupu do místnosti pozdravit. v jídelně dodržovat zásady slušného chování a stolování. slušně oslovovat své kamarády nejlépe křestním jménem Co musím. vždy poslouchat pokyny vychovatelky. při pohybu v prostorách školy i při činnostech družiny, které probíhají mimo budovu školy dbát na svou bezpečnost. každé i malé zranění oznámit vychovatelce Co nesmím. odcházet mimo prostory učebny bez vědomí vychovatelky. abych se nezranil(a) běhat po chodbách, schodech i učebnách. házet hračkami i jinými předměty. ničit svévolně hračky nebo zařízení školní družiny. otvírat bez pokynu vychovatelky okna. přinášet předměty, kterými bych mohl zranit sebe nebo své kamarády. slovně ani tělesně nenapadat své kamarády. přinášet nebezpečné a návykové látky

22 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka. seznámit se s vnitřním řádem ŠD. nepřítomnost dítěte omlouvat pouze písemně nebo telefonicky. písemně sdělit požadavek k odchodu dítěte v jiném čase, než je stanoveno na přihlášce. písemně sdělit, pokud si dítě vyzvedne z družiny jiná osoba než je uvedená na přihlášce. sdělit vychovatelce nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav. na žádost vychovatelky konzultovat případné problémy dítěte v kolektivu. v rámci stanovených pravidel v daném termínu zaplatit poplatek za ŠD. zákonný zástupce má právo být informován o chování a zaměření zájmových aktivit svého dítěte. zákonný zástupce má právo navštívit po dohodě s ředitelkou školy a vychovatelkou školní družinu a sledovat činnost svého dítěte. zákonný zástupce má právo prostřednictvím školské rady sdělit své připomínky a podněty k činnosti družiny Každé dítě má zavedený deníček, který slouží k vzájemné informovanosti mezi rodiči a vychovatelkou. Aktuální zprávy pro rodiče jsou zveřejňovány na nástěnce u vchodu do školní družiny. Vychovatelka školní družiny nezodpovídá za bezpečnost dítěte v případě jeho samovolného odchodu bez omluvení!! Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost dětí a předcházet úrazům je potřebné, aby děti respektovaly stanovená pravidla a pokyny vychovatelky. Zvláště hrubé, úmyslné slovní a fyzické útoky dítěte se považují za závažný přestupek. Budou přijata odpovídající výchovná opatření.

23 Provoz a vnitřní režim ŠD A Činnost družiny 1. ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování. 2. Provoz ŠD je zajištěn denně od , hod. 3. Ke svým činnostem využívá školní družina vlastní učebny a další vybavení školy včetně sociálního zařízení. 4. Pitný režim je zajištěn 5. Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně. 6. Činnost ŠD probíhá pravidelnou výchovou, vzdělávací a zájmovou činností. 7. Je stanovená předepsaná dokumentace : TK, zápisní lístky, přehledy o zájmové činnosti. B Účastníci činnosti ŠD 1. Činnost ŠD je určená žákům školy. 2. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky (zápisního lístku). Zápisní lístek má platnost na příslušný školní rok. Jeho součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny. Předáním zápisního lístku vychovatelce je návštěva ŠD povinná. V průběhu školního roku mohou rodiče žáka odhlásit pouze písemnou formou. 3. Ředitelka školy může žáka z docházky do ŠD podmínečně vyloučit nebo vyloučit, a to do dvou měsíců ode dne, kdy se dítě provinění dopustilo, nejdéle však do 1 roku. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu ( 31 odst. 4 školského zákona). 4. K obědu žáky po čtvrté vyučovací hodině přebírá vychovatelka.ostatní děti dochází do ŠD samostatně.

24 C Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 1. Děti mají k dispozici vhodné hry, knihy, vybavení k aktivním i odpočinkovým činnostem v učebně i ke hrám v okolí školy. 2. S majetkem školní družiny zacházejí děti šetrně s vědomím, že za jejich svévolné zničení nebo poškození může být od rodičů vyžadována finanční náhrada. Ve Fryčovicích Alexandra Filarová, řed. školy Zuzana Jagrová, vych. ŠD

25 Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek Směrnice o úplatě za školní služby ve školském zařízení školní družině Základní škola Fryčovice vydává dne , podle ustanovení 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání směrnici o úplatě za poskytované školské služby. Článek I Úvodní ustanovení (1) Účelem této směrnice je stanovit výši a způsob úhrady úplaty za poskytované školské služby ve školní družině Základní školy Fryčovice. (2) Úplatu za poskytované školské služby ve školském zařízení ( dále jen,,úplata ) tvoří základní částka stanovená při přijetí žáka do ŠD k 1. září příslušného kalendářního roku. (3) Do školského zařízení budou přednostně přijímáni žáci 1. stupně ZŠ ( přednost mají žáci ročníku), žáci 2. stupně v případě nenaplněnosti stavu. Článek II Plátci příspěvku (1) Zákonní zástupci žáka ( dále jen,,plátci ) jsou povinni platit Základní škole Fryčovice úplatu za školské služby.

26 Článek III Výše úplaty (1) Plátce je povinen zaplatit úhradu za každého zapsaného žáka v této výši: Docházka 3-5 dnů v týdnu 500,-Kč/ jedno pololetí školního roku Docházka 1-2 dny v týdnu 250,-Kč/ jedno pololetí školního roku Ranní družina 100,- Kč/ jedno pololetí školního roku,, Hodinové čekání na zájmové útvary 20,-Kč/ den, 40,-Kč/ 2 dny v týdnu. - platba pololetně Kroužky ŠD 120,- Kč/ jedno pololetí školního roku ( děti navštěvující školní družinu) 200,-Kč/ jedno pololetí školního roku ( děti nenavštěvující školní družinu) Článek IV Splatnost příspěvku (1) Úplata za jednotlivá pololetí je splatná k 20. září ( 1. pololetí) a k 20. únoru ( 2. pololetí). Ve výjimečných případech je možno dohodnout platbu jinak ( měsíčně apod.).úplata se provádí pověřenému zástupci organizace, kterým je vychovatelka školní družiny. Článek V Sankce (1) V případě nezaplacení úplaty, což je považováno za narušení provozu školní družiny, bude ukončena docházka dítěte do školského zařízení.

27 Článek VI Osvobození od úplaty (1) K osvobození od úplaty lze přistoupit, pokud příjem rodiny plátce nedosahuje 1,25 násobku životního minima. Podkladem pro osvobození od placení úplaty je žádost zákonného zástupce žáka a potvrzení příjmu za rozhodné období řádně potvrzené příslušným orgánem státní sociální podpory nebo sociální péče podaná řediteli Základní školy Fryčovice do 15. dne daného kalendářního měsíce, kdy plátce začne uplatňovat žádost o osvobození od úplaty. Článek VII Účinnost (1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem Ve Fryčovicích Mgr. Alexandra Filarová řed. školy

28 Tematický plán Willy Fog na cestě kolem světa za 165 dní

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.

Více

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu UČEBNÍ PLÁN Název vyučovacího předmětu I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Český jazyk a literatura 9 8 8 7 7 39 4 4 5 4 17 Anglický jazyk 3 4 4 11 3 3 3 3 12 Matematika 4 5 5 5 5 24 4 5 5

Více

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, příspěvková organizace Vojanova 178/12 školní družina Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Mgr. Karel Rajchl ředitel

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Hrajeme si, zpíváme a tvoříme od jara do zimy

Hrajeme si, zpíváme a tvoříme od jara do zimy Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Hořepník náměstí Profesora Bechyně 53, Hořepník 394 21 Hrajeme si, zpíváme a tvoříme od jara do zimy Výchovně vzdělávací program školní družiny Plán práce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje Motivační název: Sluníčková škola pro radostné učení Motto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - -ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO : Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 78344 Náměšť na Hané ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Motto: Čím je pro dospělého práce, tím je pro dítě hra. Řekni mi a zapomenu,

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní družina při Základní škole, Brno, Novolíšeňská 10

Školní družina při Základní škole, Brno, Novolíšeňská 10 Školní družina při Základní škole, Brno, Novolíšeňská 10 Školní vzdělávací program školní druţiny Školní družina, bezpečný přístav spokojeného dítěte RNDr.Josef Novák ředitel školy Alena Pleskačová vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ BOBROVÁ. zpracovaný podle ŠVP ZŠ Bobrová

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ BOBROVÁ. zpracovaný podle ŠVP ZŠ Bobrová PŘÍLOHA Č.3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ BOBROVÁ zpracovaný podle ŠVP ZŠ Bobrová Svět se otevírá připraveným Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace BOBROVÁ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 IČ: 70982031 tel.: 585 351 210 mobil: 736 539 006 e-mail: zs.mar.udoli@seznam.cz Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná AŤ JSI DĚVČE NEBO KLUČINA, SPRÁVNÝCH DĚTÍ JE TU VĚTŠINA. POJĎ SI S NÁMI HRÁT, UVIDÍŠ, ŽE BUDEŠ S NÁMI

Více

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Čeladná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ČELADNÁ motivační název : Svět nás baví a život je prima verze 4/2014 platnost 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 1 2011.3.211.1484, please register! ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Vápenná Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program pro školní družinu

Rámcový vzdělávací program pro školní družinu Rámcový vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno venkov Ředitel: Mgr. Richard Mach Zástupce ředitele: Mgr. Ilona Mikelová Počet vychovatelek: 5 Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ DRUŽINA OBSAH 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školní družiny... 5 3 Formy vzdělávání...

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU platný od 26.8.2013 Mgr. Tomáš Chytka ředitel školy Úvod ŠD

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ OPATOVICE, OKRES BLANSKO č.j. ZŠ 706/2007-627/2014 strana 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP...4 2.1. Funkce a pojetí

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Cesty za zábavou a odpočinkem

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Cesty za zábavou a odpočinkem Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Cesty za zábavou a odpočinkem 1 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ZŠ Postřekov

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice,

Více

VŠICHNI JSME KAMARÁDI

VŠICHNI JSME KAMARÁDI Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ KOVÁŘOV VŠICHNI JSME KAMARÁDI Předkladatel: Mgr. Libor Mandovec, ředitel ZŠ Základní škola Kovářov, okres

Více