ŠVP školní družiny při Základní škole ve Fryčovicích Fryčovice 628,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP školní družiny při Základní škole ve Fryčovicích Fryčovice 628, 739 45"

Transkript

1 ŠVP školní družiny při Základní škole ve Fryčovicích Fryčovice 628,

2 Identifikační údaje Název školy : Základní škola Fryčovice, příspěvková organizace Adresa školy: Fryčovice 628, Ředitelka školy: Zástupce školy: Mgr. Alexandra Filarová Mgr. Jiří Šefl IČO: Kontakt: Zřizovatel: Obec Fryčovice Platnost dokumentu od Mgr. Alexandra Filarová ředitelka školy.. razítko školy

3 Úvod Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Mimoškolní výchova je záměrné, přímé, zprostředkované ovlivňování obsahu a náplně volného času. Volný čas je nejen příležitosti k odpočinku a zábavě, ale také skýtá možnost smysluplné aktivity, utváření plného a humánního života a je prostorem pro rozvoj osobnosti. Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací i zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. ŠD umožňuje dětem přípravu na vyučování. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Provoz ŠD : Pracovní dny Počet oddělení : 2 Věk žáků: 6 11 let ( třída) Kapacita ŠD:60 žáků Počet vychovatelek : 1-3 Platnost dokumentu : od

4 Charakteristika ŠD ŠD zabezpečuje dětem náplň volného času v době po vyučování, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činnosti ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. Děti přichází do ŠD se zvýšenou únavou z vyučování. V této době se projevuje zvýšená potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování. Těmto požadavkům je přizpůsoben denní režim v družině. ŠD má svůj samostatný vchod i šatnu. Pro každodenní činnost využíváme 1 místnost, která se nachází v levém křídle budovy v 1. poschodí. Místnost je zřízená jako herna. Není členitá, tím není možnost zajistit dětem soukromí při hrách ve skupinkách. Část místnosti je pokrytá kobercem, kterého děti využívají zejména ke hrám se stavebnicí, při rozhovorech, při odpočinkových činnostech apod. Pro výtvarné činnosti je možnost využití výtvarné učebny, která se nachází vedle ŠD. Je vybavena novými stoly a židličkami. Rovněž počítačová učebna se nachází ve stejném křídle budovy a i zde mají děti možnost přístupu. Při didaktických hrách si rozvíjejí pohotovost, představivost, mají možnost využít i služeb internetu. Prostor před ŠD je určen školnímu divadélku, kde s dětmi nacvičujeme představení pro rodiče, ale rovněž tento prostor využíváme při nepříznivém počasí k pohybovým a sociálním hrám. Sociální zařízení je pro děti ŠD samostatné. Na výzdobě všech prostor družiny se děti podílejí. Pro zájmové činnosti je možnost využívat další vhodné prostory v budově školy. Pro herní činnosti si mohou děti vybírat stavebnice, hračky, stolní hry. Vše je umístěno tak, aby si je děti mohly brát i ukládat samostatně a vyznaly se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla pro jejich využívání.

5 2. V místnosti je rovněž k dispozici velká tabule na kreslení, křídy, pastelky, fixy, voskovky. Děti mají dostatečnou možnost volného malování. Pro aktivity venku využíváme prostory před i za školou, po domluvě nově vybudované relaxační centrum s bazénem, tělocvičnou i squashem. Rovněž využíváme fotbalového stadiónu i jeho prostor, který patří do majetku TJ Sokol Fryčovice. V okolí družiny využíváme krásné přírodní prostředí, které je zdrojem poznání i možností k rekreačním činnostem a vycházkám. Pro rozvoj čtenářských dovedností děti využívají nejen knih v družině, ale je jim k dispozici i žákovská knihovna. Pro poslechové činnosti používáme kazetový magnetofon s CD přehrávačem. Místnost je vybavená plazmovým televizorem i DVD přehrávačem.

6 Psychosociální podmínky 3. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné, jisté. Jsou vytvořená pravidla, která platí pro všechny účastníky družiny. Každé dítě má stejná práva, možnosti, ale i povinnosti. Do plánování, realizace i hodnocení jsou děti pravidelně zapojovány. Děti nejsou přetěžovány, dostávají srozumitelné pokyny. Při práci je rozvíjena citlivost pro vzájemnou pomoc a toleranci, podpora ve vztahu k ostatním, ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, ale i soutěživost. Rovněž důvěra dítěte v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení. Dbáme na zásady slušného chování! Používáme slovíčka prosím a děkuji. Režim dne Režim dne je stanoven s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých dětí. Také umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace v družině. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Po vyučování dochází k velkému poklesu pracovní aktivity, děti využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí. Po odpočinku následují zájmové činnosti různého zaměření. Pobýváme co nejdelší čas venku - jak při vycházkách, tak při sportovních a pohybových činnostech.

7 Denní skladba činností 4. - po ukončení vyučování hygiena, oběd - odpočinkové činnosti klidové aktivity spontánních či nabízených činností na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil, děti samy volí k těmto činnostem optimální polohu - zájmové činnosti umožňují dětem seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností, dominující je vlastní aktivita dětí, která jim přináší radost a uspokojení. Činnosti probíhají ve skupinách či individuálně, organizovaně či spontánně. - rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, jsou zde zařazeny pohybové, sportovní, turistické nebo manuální prvky - svačina pitný režim zajištěn - příprava na vyučování děti si po písemném souhlasu rodičů mohou samostatně nebo s pomocí vychovatelky vypracovávat domácí úkoly. Ostatní děti si procvičují učivo pomocí didaktických her, pracovních listů, kvizů Pobyt dětí v družině provází řada režimových momentů přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti. Je třeba, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stresů a děti je vykonávaly automaticky. Příprava na vyučování Tato činnost probíhá až po 15-té hodině. V této době již některé děti odchází domů a je relativně menší počet rozptylujících podnětů. Po písemném souhlasu rodičů pomáhá vychovatelka dětem při vypracovávání domácích úkolů. ( Správně porozumět zadání a způsobu vypracovávání). Dítě si pak úkol zpracovává samostatně. U dětí 1.tříd není možné zajistit soustavný individuální přístup, potřebný klid na práci. Na možné problémy jsou rodiče upozorněni. Děti se mohou připravovat na vyučování také jakoukoliv činností, která procvičuje získané poznatky ze školy. Dítě se tím učí používat získané dovednosti v každodenní činnosti, např. při spontánních aktivitách, při zájmových činnostech apod.

8 5. Personální obsazení Vychovatelka ŠD splňuje požadavek na předepsanou odbornou způsobilost. Dále se vzdělává v průběhu školního roku formou nabídky akcí DVPP. Účastní se metodického sdružení, společně s dětmi pak celodružinových soutěží povodí Ondřejnice. Viz plán. Ekonomické podmínky Podle směrnice vydané ředitelkou školy ( dle zákona 561/2004 Sb. ) je příspěvek rodičů dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině stanoven na 80 Kč měsíčně na jedno dítě. Pokud dítě navštěvuje ŠD méně než 3 dny v týdnu je stanoven poplatek dle počtu navštěvovaných dnů. ( 20 Kč 1krát týdně, 40 Kč 2krát týdně- placeno na jeden měsíc). Poplatek vybírá vychovatelka ŠD. Úplata může být snížena nebo prominutá dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příspěvek, který pobírá zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. - změna v příloze č. 1 provedena k Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Dominantou všech aktivit je výchova, vzdělávání a rekreace dětí, přičemž jedním ze základních kritérií je i sociální podtext nenásilné začleňování méně adaptabilních jedinců do kolektivu. Děti, které byly vyšetřeny PPP a kterým je vytvořen IVP, jsou ve školní družině motivovány i hodnoceny s přihlédnutím k jejich problémům. Třídní učitelé seznamují vychovatelku se závěry šetření. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 6.

9 Délka a časový plán vzdělávání Časový plán ŠVP školní družiny je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu : obsahuje výběr činností, ze kterých je možno volit podle aktuálního složení dětí. Toto uspořádání umožňuje tvořivě reagovat na změny i na různou skladbu dětí. Tématický plán viz příloha Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,, Úraz není náhoda a nemusí se stát Úraz dítěte vždy znamená, že dospělý neudělal vše, co měl, pro bezpečnost prostředí, v němž se dítě pohybuje, nebo že dítě nevědělo, jak se chovat bezpečně, či nerespektovalo pokyny. Prevence úrazů neznamená nic jiného než změnu skutečností. - Poučení dětí o chování a bezpečnosti, seznámení s možnými riziky v budově i mimo ni. - Družina v potřebné míře zařazuje relaxační a pohybové činnosti. V době příznivých klimatických podmínek přenáší své činnosti mimo učebnu, prostory školy. - Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem dětí a potřebám provozu. Jedná se o dozor vychovatelky, výchovné působení v průběhu realizovaných činností. - Dětem je zakázáno kouření, používání alkoholických nápojů, přinášení a používání drog a návykových nebo toxických látek. - Vychovatelka průběžně sleduje situaci ve ŠD z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a vhodnými postupy případným negativním jevům zamezí. - Prostory ŠD jsou dostatečně osvětleny, větrány a dle potřeby dostatečně vytápěny. - Úklid ŠD zajišťují pravidelně uklízečky. 7.

10 Přijímání dětí Děti přihlašují do družiny rodiče na začátku školního roku. Do školní družiny může být dítě přihlášeno během celého školního roku. Rodiče vyplní zápisní lístek, na kterém uvedou důležité informace o dítěti, rozsah docházky a způsob odchodu dítěte z družiny. Na písemnou žádost rodičů o vyřazení dítěte může dítě ukončit docházku během celého školního roku. 8.

11 Výchovně - vzdělávací práce školní družiny Program družiny koncipovaný do obecných témat umožňuje, aby vychovatelka s dětmi plánovala a realizovala takové činnosti, které děti zaujmou, naplňují jejich přání a potřeby. Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje žáků, jejich potřebami, zájmem a cílem výchovy. Děti se v družině vzdělávají především na základě vlastních prožitkových zkušeností. Činností si prohlubují a rozvíjejí poznatky a dovednosti získané při vyučování. Cílem výchovně vzdělávací činnosti je vést dítě k přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti. Rozvíjet základy pro jeho další rozvoj a učení, zdravé sebevědomí, sebejistotu, základy pro schopnost jednat v duchu lidských a estetických hodnot. Vést dítě k používání otevřené komunikace a spolupráce. Cíle výchovně vzdělávací práce: - vytvářet si pozitivní představu o sobě i druhých, umět projevit empatii - umět používat otevřenou komunikaci, spolupracovat - umět si chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví - citlivě vnímat prostředí a přírodu - pomáhat rozvíjet a poznávat vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 9.

12 Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení a) dokončit práci, být trpělivý b) klade si otázky, hledá na ně odpověď c) používá encyklopedie, časopisy d) vědomosti dává do souvislosti, uplatňuje je v praktických situacích i v dalším učení 2. Kompetence k řešení problémů a) všímá si dění kolem sebe b) snažit se řešit krizové situace c) užívá logické a matematické postupy d) chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli e) vytváří pravidla ve ŠD, dodržuje je f) rozlišuje, co je správné a nesprávné 3. Kompetence komunikativní a) ovládá řeč, komunikuje kultivovaně bez ostychu s dospělými i kamarády b) vyjadřuje myšlenky, sdělení, otázky vhodně formuluje c) naslouchá,dialog, rozhovor, telefon d) dešifruje slovní skrývačky, piktogramy e) zná obvyklé české frazéry 4. Kompetence sociální a interpersonální a) tolerovat jiné b) dokázat si poradit c) přizpůsobit se práci v kolektivu, vzájemná spolupráce ve skupině d) role ve skupině, odměna e) oceňuje své spolužáky, vzájemné hodnocení 10.

13 5. Kompetence občanské a činnostní a) uvědomuje si svá práva i práva druhých, uvědomuje si své povinnosti b) umí se zachovat v krizové situaci a situaci ohrožující život c) vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu dovede se bránit d) odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem e) zná základní společenské normy a pravidla f) aktivně se zapojuje do činností g) vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje 6. Kompetence k trávení volného času a) umí si vybrat zájmovou činnost - smysluplně b) orientuje se ve výběru nabídek trávení volného času c) rozvíjí zájmy v individuálních a skupinových činnostech d) umí rozpoznat nevhodnou nabídku trávení volného času 11.

14 Formy vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání stanovuje náplň práce školních družin takto: Jsou to zejména činnosti pravidelné, dále příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování formou didaktických her, tematických vycházek apod. Obsah vzdělávacího programu školní družiny Vzdělávací program školní družiny vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a z vlastního zpracovaného školního vzdělávacího programu školy. 1. Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme, náš domov: u nás doma, náš dům ( byt), naše škola: organizace školy školní družiny, školní režim, bezpečná cesta do školy, ze školy, okolí školy, naše obec: obec, v níž žijeme, určení významných objektů a památek, tradice obce, poznávání okolí, dopravní výchova 2. Člověk a společnost Rodina, kamarádi, svátky, oslavy: osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, pravidla stolování, předcházení šikaně, zařazení mediální výchovy, pravidla společenského chování 3. Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidel návyků, umět využívat správně a účelně svůj volný čas 4. Rozmanitost přírody Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, výtvarné zpracování, ekologická výchova- ochrana přírody, sběr přírodnin 5. Člověk a jeho zdraví Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví, nemoci, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění pečujeme o své zdraví- co nám prospívá, neprospívá, sportovní činnosti 6. Umění a kultura Výtvarná činnost a pracovní činnost k příslušné tématice, hudební výchova 12.

15 Výchovně vzdělávací strategie ( metody a formy práce) Při práci využíváme různých druhů metod a forem. Výtvarné činnosti malba ( temperová, vodová barva), kresba ( tuž, pastelky..), rovněž využíváme materiály k prostorové tvorbě ( plastelína, sádra), malujeme na kámen, sklo, desku. Mezi oblíbenou činnost patří frotáž a koláž. Ve výtvarné činnosti děti uvědoměle zacházejí s některými prostředky a materiály, ovládají základní technické dovednosti. Organizují svou vlastní výtvarnou práci, uplatňují fantazii i představivost. Je důležité posilovat sebevědomí žáků, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat jejich zájem pro výtvarnou práci. Hudební činnosti děti se učí písně ( lidové, moderní), rádi hrají rytmické hry ( sochy). Využíváme moderní techniku i Orfovy nástroje ( hlavně dřívka), také netradiční materiály, které vydávají určitý zvuk ( sáčky, igel. tašky, kuličky ). V tanci se snažíme o ztvárnění různých tanečních žánrů, zvládáme některé krokové variace. Pracovní činnosti děti procvičují především jemnou motoriku. Vyšíváme, pracujeme s vlnou, se dřevem, vytváříme různé skládanky. Navštěvujeme cvičnou kuchyňku. Rozhovory k tématu ( člověk a společnost, práce apod.) Přírodovědná činnost vycházky, pozorování, využívání encyklopedií, časopisy, sběr přírodnin, výstavky, péče o rostliny atd. Sportovní činnost - různé sportovní a pohybové hry, míčové hry, překážkové dráhy, atletika, orientační hry, zimní sporty apod. 13.

16 Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni družiny. Provádí je vychovatelka. Analyzuje a vyhodnocuje podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotí, nakolik jsou splňovány výchovně vzdělávací cíle. Sleduje individuální rozvoj dětí, jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. Hodnocení: Hodnocení tématického celku provádíme po skončení, nebo v průběhu zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány. Hodnocení směrem k dětem provádíme průběžně individuální výsledky dětí, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Jsou odměněni pochvalou ústní, písemnou či cenou. Při různých činnostech se děti hodnotí navzájem. Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s výchovně vzdělávacím programem a zejména z pohledu přínosu pro děti, což je podkladem pro další práci. 14.

17 Závěr Školní družina je významné školské zařízení, které má velký podíl na výchově dětí v době mimo vyučování. Plní funkci výchovnou, zdravotní a sociální. Hlavním důvodem je potřeba zajistit dohled nad dětmi a tím jejich bezpečnost. Školní družina má mnoho příležitostí k uspokojování dětských potřeb. Tím vlastně plní základní výchovné cíle, rozvíjí osobnost dítěte, učí děti vážit si volného času, dobře s ním hospodařit a rozumně ho využívat. A to je pro život každého člověka důležité. Snažíme se společně s dětmi vytvářet hranice správného chování. Snažíme se je oceňovat, dávat prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají. Děti prožívají ve školní družině značnou část svého volného času, proto by měl být pobyt pro ně příjemný, plný radosti a pohody. 15.

18 Zásady pedagogického působení vychovatelky - usilovat o rozvoj osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti - pozitivně motivovat k dobrovolnému přijetí činnosti, ctít možnost svobodné volby - podporovat iniciativu dětí, nápaditost, kreativitu a samostatnost, dávat možnost spoluúčasti na volbě, tvorbě i hodnocení programu - pozitivně hodnotit snahu a výsledek činnosti dítěte s ohledem na jeho možnosti a předpoklady, povzbuzovat tvořivost a vlastní fantazii, posilovat sebevědomí - zařazovat činnosti, které přispívají k odstranění únavy, regeneraci duševních i fyzických sil, respektovat individuální zájmy a potřeby dítěte - posilovat rozvoj pohybových schopností a zdokonalovat pohybové dovednosti - předkládat nové podněty, které dítě obohacují, neopakovat stejné formy a činnosti z vyučování ve stejný den

19 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod..str Charakteristika. str Psychosociální podmínky, režim dne... str Denní skladba činností, příprava na vyučování.. str Personální podmínky, ekonomické podmínky, podmínky pro činnost dětí se spec. vzděl. potřebami a děti mimořádně nadaných..str Časový plán, bezpečnost...str Přijímání dětí...str Výchovně- vzdělávací práce ŠD str Klíčové kompetence.. str Formy vzdělávání, obsah vzdělávacího programu str Výchovně vzdělávací strategie ( metody a formy) str Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení. str Závěr. str. 15 Přílohy: Vnitřní řád školní družiny Vnitřní organizační normy a směrnice Plán práce Zásady pedagogického působení vychovatelky

20 Školní družina při Základní škole ve Fryčovicích Fryčovice 628, Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb.( o zájmovém vzdělávání).

21 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ Co mohu. zapojit se do společné hry nebo si vybrat a požádat o vlastní, samostatnou hru. říci vhodným způsobem vychovatelce své přání. nevím li si rady, nebo když mám problém požádat vychovatelku o pomoc Co bych měl. při vstupu do místnosti pozdravit. v jídelně dodržovat zásady slušného chování a stolování. slušně oslovovat své kamarády nejlépe křestním jménem Co musím. vždy poslouchat pokyny vychovatelky. při pohybu v prostorách školy i při činnostech družiny, které probíhají mimo budovu školy dbát na svou bezpečnost. každé i malé zranění oznámit vychovatelce Co nesmím. odcházet mimo prostory učebny bez vědomí vychovatelky. abych se nezranil(a) běhat po chodbách, schodech i učebnách. házet hračkami i jinými předměty. ničit svévolně hračky nebo zařízení školní družiny. otvírat bez pokynu vychovatelky okna. přinášet předměty, kterými bych mohl zranit sebe nebo své kamarády. slovně ani tělesně nenapadat své kamarády. přinášet nebezpečné a návykové látky

22 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka. seznámit se s vnitřním řádem ŠD. nepřítomnost dítěte omlouvat pouze písemně nebo telefonicky. písemně sdělit požadavek k odchodu dítěte v jiném čase, než je stanoveno na přihlášce. písemně sdělit, pokud si dítě vyzvedne z družiny jiná osoba než je uvedená na přihlášce. sdělit vychovatelce nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav. na žádost vychovatelky konzultovat případné problémy dítěte v kolektivu. v rámci stanovených pravidel v daném termínu zaplatit poplatek za ŠD. zákonný zástupce má právo být informován o chování a zaměření zájmových aktivit svého dítěte. zákonný zástupce má právo navštívit po dohodě s ředitelkou školy a vychovatelkou školní družinu a sledovat činnost svého dítěte. zákonný zástupce má právo prostřednictvím školské rady sdělit své připomínky a podněty k činnosti družiny Každé dítě má zavedený deníček, který slouží k vzájemné informovanosti mezi rodiči a vychovatelkou. Aktuální zprávy pro rodiče jsou zveřejňovány na nástěnce u vchodu do školní družiny. Vychovatelka školní družiny nezodpovídá za bezpečnost dítěte v případě jeho samovolného odchodu bez omluvení!! Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost dětí a předcházet úrazům je potřebné, aby děti respektovaly stanovená pravidla a pokyny vychovatelky. Zvláště hrubé, úmyslné slovní a fyzické útoky dítěte se považují za závažný přestupek. Budou přijata odpovídající výchovná opatření.

23 Provoz a vnitřní režim ŠD A Činnost družiny 1. ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování. 2. Provoz ŠD je zajištěn denně od , hod. 3. Ke svým činnostem využívá školní družina vlastní učebny a další vybavení školy včetně sociálního zařízení. 4. Pitný režim je zajištěn 5. Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně. 6. Činnost ŠD probíhá pravidelnou výchovou, vzdělávací a zájmovou činností. 7. Je stanovená předepsaná dokumentace : TK, zápisní lístky, přehledy o zájmové činnosti. B Účastníci činnosti ŠD 1. Činnost ŠD je určená žákům školy. 2. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky (zápisního lístku). Zápisní lístek má platnost na příslušný školní rok. Jeho součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny. Předáním zápisního lístku vychovatelce je návštěva ŠD povinná. V průběhu školního roku mohou rodiče žáka odhlásit pouze písemnou formou. 3. Ředitelka školy může žáka z docházky do ŠD podmínečně vyloučit nebo vyloučit, a to do dvou měsíců ode dne, kdy se dítě provinění dopustilo, nejdéle však do 1 roku. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu ( 31 odst. 4 školského zákona). 4. K obědu žáky po čtvrté vyučovací hodině přebírá vychovatelka.ostatní děti dochází do ŠD samostatně.

24 C Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 1. Děti mají k dispozici vhodné hry, knihy, vybavení k aktivním i odpočinkovým činnostem v učebně i ke hrám v okolí školy. 2. S majetkem školní družiny zacházejí děti šetrně s vědomím, že za jejich svévolné zničení nebo poškození může být od rodičů vyžadována finanční náhrada. Ve Fryčovicích Alexandra Filarová, řed. školy Zuzana Jagrová, vych. ŠD

25 Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek Směrnice o úplatě za školní služby ve školském zařízení školní družině Základní škola Fryčovice vydává dne , podle ustanovení 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání směrnici o úplatě za poskytované školské služby. Článek I Úvodní ustanovení (1) Účelem této směrnice je stanovit výši a způsob úhrady úplaty za poskytované školské služby ve školní družině Základní školy Fryčovice. (2) Úplatu za poskytované školské služby ve školském zařízení ( dále jen,,úplata ) tvoří základní částka stanovená při přijetí žáka do ŠD k 1. září příslušného kalendářního roku. (3) Do školského zařízení budou přednostně přijímáni žáci 1. stupně ZŠ ( přednost mají žáci ročníku), žáci 2. stupně v případě nenaplněnosti stavu. Článek II Plátci příspěvku (1) Zákonní zástupci žáka ( dále jen,,plátci ) jsou povinni platit Základní škole Fryčovice úplatu za školské služby.

26 Článek III Výše úplaty (1) Plátce je povinen zaplatit úhradu za každého zapsaného žáka v této výši: Docházka 3-5 dnů v týdnu 500,-Kč/ jedno pololetí školního roku Docházka 1-2 dny v týdnu 250,-Kč/ jedno pololetí školního roku Ranní družina 100,- Kč/ jedno pololetí školního roku,, Hodinové čekání na zájmové útvary 20,-Kč/ den, 40,-Kč/ 2 dny v týdnu. - platba pololetně Kroužky ŠD 120,- Kč/ jedno pololetí školního roku ( děti navštěvující školní družinu) 200,-Kč/ jedno pololetí školního roku ( děti nenavštěvující školní družinu) Článek IV Splatnost příspěvku (1) Úplata za jednotlivá pololetí je splatná k 20. září ( 1. pololetí) a k 20. únoru ( 2. pololetí). Ve výjimečných případech je možno dohodnout platbu jinak ( měsíčně apod.).úplata se provádí pověřenému zástupci organizace, kterým je vychovatelka školní družiny. Článek V Sankce (1) V případě nezaplacení úplaty, což je považováno za narušení provozu školní družiny, bude ukončena docházka dítěte do školského zařízení.

27 Článek VI Osvobození od úplaty (1) K osvobození od úplaty lze přistoupit, pokud příjem rodiny plátce nedosahuje 1,25 násobku životního minima. Podkladem pro osvobození od placení úplaty je žádost zákonného zástupce žáka a potvrzení příjmu za rozhodné období řádně potvrzené příslušným orgánem státní sociální podpory nebo sociální péče podaná řediteli Základní školy Fryčovice do 15. dne daného kalendářního měsíce, kdy plátce začne uplatňovat žádost o osvobození od úplaty. Článek VII Účinnost (1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem Ve Fryčovicích Mgr. Alexandra Filarová řed. školy

28 Tematický plán Willy Fog na cestě kolem světa za 165 dní

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace - pracoviště Dlouhá 56 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Vnitřní řád školní družiny Příloha : Organizace školní družiny ve školním roce 2013/2014 Vnitřní řád je zpracován v

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMACE O DRUŽINĚ ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb.

Více

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání ŠVP ŠD je řízeno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Základní údaje: Popis materiálních podmínek

Základní údaje: Popis materiálních podmínek Základní údaje: Název školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, 28601 Čáslav Adresa školy: Základní škola Čáslav, Nám. Jana

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1 Práva a povinnosti žáka a jeho zákonných zástupců 1.1 Práva žáka: Žák má právo účastnit se výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD. Žák má právo na odpočinek,

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah:

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah: ŠD při ZŠ TGM Ivančice Řád školní družiny Obsah: I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1) Práva žáků 2) Práva zákonných zástupců 3) Povinnosti žáků 4) Povinnosti zákonných zástupců II. Organizace

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZSKL 205/2014 Spisový znak 101/A 10 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Příloha: Školní vzdělávací program - školní družina ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ve

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více