Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející"

Transkript

1 Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Ilona Koubková 1

2 Spotřebiče připojování, umisťování a jejich provoz Umisťování spotřebičů v bytových prostorech Spotřebiče v provedení A - odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny - produkty spalování jsou odváděny do téže místnosti bez odtahu spalin - kladeny vysoké požadavky na objem místnosti a výměnu vzduchu - musí být umístěny v prostorách alespoň přímo větratelných Spotřebiče v provedení A je zakázáno umisťovat : - v koupelnách a sprchových koutech - ve skladišti potravin a na WC - v místnostech určených ke spaní ( s výjimkou případů dle násl.tab. ) Je-li nad spotřebičem instalováno odvětrávací zařízení ( např. digestoř ), snižuje se požadavek na nejmenší objem místnosti o 25 %. viz. následující tabulka Ilona Koubková 2

3 Požadovaný objem místnosti pro spotřebiče v provedení A Ilona Koubková 3

4 Možnosti umístění spotřebičů v provedení A pro místnost, která nemá nejmenší požadovaný objem : - místnost se propojí se sousední místností neuzavíratelnou volnou plochou od podlahy až ke stropu o šířce nejméně 1 m ; tato plocha nesmí být zakryta, musí být zajištěna volná výměna vzduchu mezi oběma místnostmi; - objem místnosti je nejméně 10 m 3 a celkový objem místnosti se rovná alespoň nejmenšímu požadovanému objemu, - obě místnosti jsou alespoň přímo větratelné. Výměna vzduchu pro spotřebiče v provedení A - alespoň jednonásobná výměna za hodinu ( n = 1 ) z nejmenšího požadovaného objemu místnosti pro spotřebič nebo jeho kombinaci a to při zavřených oknech a dveřích, - Je-li objem místnosti alespoň 1,5 násobku nejmenšího požadovaného objemu, je dostačující výměna vzduchu n = 0,8. Ilona Koubková 4

5 Spotřebiče je možno instalovat v místnosti, jejíž průměrná světlá výška, vztažená na podlahovou plochu, je nejméně 2,3 m. Jedná-li se o místnost se šikmým nebo klenutým stropem, započítává se do nejmenšího objemu pouze objem té části, kde světlá výška činí 2,3 m a více. Umístí-li se spotřebič u stěny nižší, musí být nad ním instalováno účinné odvětrávací zařízení (např. digestoř), které odsává spaliny a popř. i páry do venkovního prostoru. Spotřebiče je možno umístit v místnosti, která nemá nejmenší požadovaný objem, nebo je nepřímo větratelná, při splnění následujících požadavků: a) místnost se propojí se sousední místností trvalým odstraněním dveří (odstraněním dveřních závěsů); b) objem místnosti je nejméně 10 m3 a celkový objem obou místností se rovná alespoň 1,3 násobku nejmenšího požadovaného objemu podle tabulky 4; c) alespoň jedna z těchto místností musí být přímo větratelným prostorem. Ilona Koubková 5

6 Výměna vzduchu Do místnosti, v níž je instalován spotřebič v provedení A, je třeba přivádět množství vzduchu pro spalování: V s = 1,1. λ. B. H U [ m3. h -1 ] kde V s je množství vzduchu pro spalování [ m3. h -1 ]; λ součinitel přebytku vzduchu pro spalování [- ]; B příkon plynu ke spotřebiči [ Nm3. h-1 ]; H U výhřevnost plynu [ kwh / Nm3 ]; 1,1 konstanta pro zemní plyn [ m3. kw h -1]. Pokud není hodnota λ daného spotřebiče známa, volí se λ = 1,8. Výpočet výměny vzduchu pro tyto účely je uveden v příloze 10, TPG Místnost se spotřebiči v provedení A má mít za hodinu alespoň jednonásobnou výměnu vzduchu z nejmenšího požadovaného objemu místnosti pro spotřebič nebo jeho kombinaci (n = 1), a to i při zavřených oknech a dveřích viz tabulka 4. V případě, že tomu tak není, je možné získat prostor propojením s dalším prostorem. Přívod potřebného vzduchu se musí při projektování nových zařízení ověřit výpočtem. Ilona Koubková 6

7 Ukázky spotřebičů v provedení A plynový sporák MORA, vestavěná trouba, průtokový ohřívač vody s výkonem do 10 kw. Ilona Koubková 7

8 Spotřebiče v provedení B - Odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, - Spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší kouřovodem a komínem Možnosti umístění pro spotřebiče v provedení B : - V prostorách o min. ploše 8 m 2, alespoň nepřímo větratelných s tím, s tím že musí být zajištěno propojení místností dle násl.obr. - Je-li místnost, kde je umístěn spotřebič, nepřímo větratelná, pak se její objem pro splnění požadavků následujících požadavků nezapočítává. Započítává se však objem propojeného sousedního přímo větratelného prostoru, nebo další místnosti s přímo větratelným prostorem. Ilona Koubková 8

9 Ilona Koubková 9

10 Zákazy umístění spotřebičů v provedení B - spotřebiče s atm.hořáky v provedení B v prostorách, kde je vytvářen podtlak ( např.od ventilátorů vzduch.zařízení ) - spotřebiče s atm. hořáky, o příkonu větším než 7 kw, které nejsou vybaveny automatickou pojistkou proti zpětnému tahu spalin se neumisťují v byt.prostorech, ve kterých na 1 kw příkonu je objem místností alespoň nepřímo větratelných menší než 2 m 3. Ilona Koubková 10

11 Spotřebiče s atm.hořáky a s přerušovačem tahu - Požadovaný objem místnosti musí být nejméně 1 m 3 na 1 kw příkonu spotřebiče!!! - Nelze-li tuto podmínku splnit, musí být provedena následující opatření : - zajistit samostatný, trvalý přívod vzduchu z venk.prostoru otvorem či otvory o volném průřezu 0,001 m 2 na 1 kw příkonu spotřebiče, nejméně však 0,02 m 2 viz.obr. - propojením s dalšími místnostmi, dle předchozího se zajištěním požadovaného množství vzduchu. Ilona Koubková 11

12 Přívod vzduchu a požadavky na prostor Množství vzduchu pro spalování, které je potřeba přivádět do prostoru, kde jsou umístěny spotřebiče v provedení B, se stanoví ze vzorce: V s = 1,1. Λ. Q J / η [ m 3. h -1 ] kde V s je množství vzduchu pro spalování [ m3. h -1 ]; Λ součinitel přebytku vzduchu pro spalování [- ]; Q J jmenovitý výkon spotřebiče [ kw ]; η účinnost spotřebiče. [ - ]; 1,1 konstanta [ m3. kw-1. h -1 ]. Pro výpočet Λ platí: Λ = CO 2max / CO 2skut Pokud není součinitel přebytku vzduchu znám, uvažuje se podle TPG s hodnotou Λ = 2,5. Ilona Koubková 12

13 Ilona Koubková 13

14 Spotřebiče v provedení B Ilona Koubková 14

15 Spotřebiče v provedení C - Na umísťování spotřebičů v provedení C nejsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, na větrání ani na přívod vzduchu, neboť přisávají vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny tamtéž. Ilona Koubková 15

16 Ukázka spotřebičů v provedení C plynová topidla KARMA Ilona Koubková 16

17 napojení spotřebičů typu C na přetlakový komín pro uzavřené spotřebiče Ilona Koubková 17

18 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod Izometrie rozvodu ( viz. obrázek ) Pro usnadnění práce při výpočtu světlosti potrubí je třeba mít dokonalý přehled o průběhu celé sítě i všech jejich zařízení. Proto se připraví izometrický či axonometrický průmět celé domovní sítě s vyznačením délek jednotlivých úseků potrubí. Celá trasa domovního plynovodu se rozdělí na úseky ( úsekem rozumíme část trasy s konstantním průtokem plynu ) a počátek a konec úseku se označí písmeny ( velké abecedy ). K jednotlivým úsekům připíšeme skutečné délky.» Ztráta tlaku Plynovodní potrubí musí mít takové světlosti, aby ztráty tlaku plynu protékajícího potrubím od přípojky ke spotřebiči byly v množství odpovídajícím tzv. potřebě plynu, nepřesahovaly hodnoty stanovené příslušnými předpisy. Tlaková ztráta je ovlivněna třecími odpory v potrubí a v jednotlivých zabudovaných prvcích, ohybech a výškovými rozdíly. Třecí odpory závisí na materiálu, drsnosti vnitřních stěn, délce a průměru potrubí, druhu armatur a tvarovek, tlaku plynu, rychlosti proudění a dalších vlivech. Rychlost proudění závisí na průměru domovního plynovodu, tlaku plynu, počtu a příkonu spotřebičů a na koeficientech současnosti. Domovní plynovod je převážně NTL, výjimečně STL toho plyne, že tlaková ztráta domovního plynovodu se volí tak, aby by vždy zajištěn požadovaný min. provozní tlak plynu před spotřebiči, případně spotřebičovými regulátory. Tlakovou ztrátu podle místních podmínek je možno připustit větší, musí však být zaručeno dodržení minimálního vstupního přetlaku pro spotřebiče. Ilona Koubková 18

19 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod Prostorová izometrie podklad pro výpočet plynu Ilona Koubková 19

20 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod Ztráta tlaku pro vodorovné úseky nesmí překročit max. dovolenou tlakovou ztrátu domovního plynovodu. Stoupací potrubí ( stoupačky ) se navrhuje tak, aby ztráta tlaku plynu byla vyrovnána přirozeným vztlakem plynu : Δp v = 11,8. H h. ( 1 d ) kde Δp v je přirozený vztlak v [ Pa ] H h výška počítaného úseku v [ m ] d relativní hustota ( hutnota ) plynu [ - ] viz. tab. 1. přednáška Ilona Koubková 20

21 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod» Redukovaný odběr plynu Redukovaný odběr plynu Vr v [ m3 / h ] pro určitý úsek potrubí se vypočítá podle vzorce : Vr = K 1. V 1 + K 2. V 2 + K 3. V 3. + K 4. V 4 [ m 3. h -1 ] kde : V 1 je součet objemových průtoků při příkonech všech spotřebičů pro přípravu pokrmů ( plynové sporáky, vařiče, samostatné pečící trouby, vařidlové desky apod.) a spotřebičů pro přípravu teplé vody průtokovým způsobem (průtokové ohřívače vody ) [ m 3. h -1 ], V 2 součet objemových průtoků při příkonech všech spotřebičů pro lokální vytápění ( lokální topidla ) a pro přípravu teplé vody zásobníkovým způsobem ( přímý zásobníkový ohřev ) [ m 3. h -1 ], V 3 součet objemových průtoků při příkonech všech kotlů pro vytápění včetně kotlů kombinovaných s přípravou teplé vody kombinovaným nebo zásobníkovým způsobem [ m 3. h -1 ], V 4 součet objemových průtoků při příkonech všech technologických plynových spotřebičů a spotřebičů velkokuchyní [ m 3. h -1 ], K 1 koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V 1, K 2 koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V 2, K 3 koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V 3. K 4 koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V 4 Jednotlivé koeficienty současnosti se vypočítají podle následujících vzorců : K 1 = n 0,5 kde n je počet připojených spotřebičů K 2 = n 0,15 plynové chladničky se při výpočtu neuvažují. K 3 = n 0,1 Ilona Koubková 21

22 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod Pro výpočet vnitřního průměru části domovního plynovodu do tlaku 0,5 MPa ( 5 barů ) se používá rovnice : D = { V r 1,82. L e / [(p z + 100) 2 (p k + 100) 2 ] } 1 / 4,8 kde : D je výpočtový vnitřní průměr plynovodu [ mm ]; V r redukovaný odběr plynu [ m3. h-1 ]; L e ekvivalentní délka plynovodu [m ]; p z přetlak na začátku počítaného úseku plynovodu [kpa ]; P k přetlak na konci počítaného úseku plynovodu [kpa ]; K konstanta, pro zemní plyn K = 13,8. p n = p z - p k [kpa ] kde : p z je přetlak na začátku počítaného úseku plynovodu [kpa ]; p k přetlak na konci počítaného úseku plynovodu [kpa ]. Ilona Koubková 22

23 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod Postup výpočtu a) předběžný výpočet označí se v izomerii úseky, kde dochází ke změně objemového průtoku plynu, stanovení objemových průtoků plynu jednotlivých spotřebičů v daném úseku v [ m 3 / h ], stanovení redukovaného odběru plynu pro daný úsek V r v [ m 3 / h ], stanovení skutečné délky potrubí L v [ m ], pro každý úsek, - vypočítá se předběžná ztráta tlaku Δp ( R ) v [ Pa / m ] Δp = Δp d / L e stanovení Δp d pro vodorovné úseky ( vodorovnými úseky je myšleno vše, kromě svislých stoupacích potrubí ( stoupaček ), v [ Pa ] stanovení Δp v pro svislé úseky ( stoupačky ) v [ Pa ] L e = 1,5 L dle Δp a V r určíme předběžně DN v jednotlivých úsecích ( dle tabulky ), tlakové posouzení v každém úseku určíme ekvivalentní přirážky l p v [ m ] ( dle tabulky ), v každém úseku stanovíme Le = L + l p v [ m ], dle předběžné DN a V r určíme v každém úseku skutečnou ztrátu tlaku / 1 m potrubí Δp s v [ Pa / m ] ( přesně interpolací dle tabulky ), v každém úseku stanovíme celkovou skutečnou ztrátu tlaku Δp c = L e. Δp s v [ Pa ], Σ celkových tlakových ztrát pro vodorovné úseky < dovolená tlaková ztráta Δp d Σ celkových tlakových ztrát pro svislé úseky ( stoupačky ) < přirozený vztlak Δp v Ilona Koubková 23

24 Ilona Koubková 24

25 Ilona Koubková 25

26 Tlakové posouzení : Zásobování objektů plynem, domovní plynovod L e = L + součet ekvivalentních přirážek p s.. Skutečná ztráta tlaku na 1m potrubí, dle předchozí tabulky ztrát interpolací Celková ztráta tlaku p c = L. p s celkových tlak.ztrát pro vodorovné úseky dovolená tlak. ztráta celkových tlak. ztrát pro svislé úseky ( stoupačky ) přirozený vztlak Ilona Koubková 26

27 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Potřebný objem místnosti a množství vzduchu Nutno respektovat pravidla pro spotřebiče v provedení A a B Provzdušnost objemový tok vzduchu za jednotku času, procházející spárami uzavřeného okna nebo dveří. Závisí na tlakovém rozdílu mezi dvěma prostory. Ilona Koubková 27

28 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod Převody jednotek pro oživení paměti : Ilona Koubková 28

29 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Rekapitulace rozdělení spotřebičů podle způsobu přívodu vzduchu a odvodu spalin Ilona Koubková 29

30 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Ilona Koubková 30

31 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Ilona Koubková 31

32 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Ilona Koubková 32

33 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Ilona Koubková 33

34 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Ilona Koubková 34

35 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Ilona Koubková 35

36 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Ilona Koubková 36

37 Komíny pro plynná paliva Ilona Koubková 37

38 Konstrukční uspořádání Ilona Koubková 38

39 Zásadně se doporučuje připojovat plynové spotřebiče samostatným kouřovodem na samostatný komín s tím, že : Pro spotřebiče s přetlakovým hořákem je to podmínka nutná Pro spotřebiče s atmosférickým hořákem je povoleno připojení nejvýše čtyř kotlů ( max. 900 kw ). Ilona Koubková 39

40 Ilona Koubková 40

41 Ilona Koubková 41

42 Ilona Koubková 42

43 Spalinové klapky slouží u spotřebičů s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu k uzavření spalinové cesty v případě, že spotřebič je mimo provoz. Spalinové klapky se umisťují bezprostředně za přerušovač tahu na kouřové hrdlo. Ilona Koubková 43

44 Ilona Koubková 44

45 Vzduchové klapky ( regulátory komínového tahu ) Vzduchové klapky zajišťují : Vyrovnávání komínového tahu při extrémních hodnotách tahu komína Vysoušení povrchu komínového průduchu v době, kdy spaliny neproudí komínem. Ilona Koubková 45

46 Vzduchová, elektricky ovládaná klapka působí v této kombinaci pouze při uzavření spalinové klapky a provětrává a vysušuje komínový průduch. Ilona Koubková 46

47 Přerušovače tahu Zásobování objektů plynem, domovní plynovod Změnou tahu se mění i hmotnostní průtok spalin. Snaha aby hmotnostní průtok spalin od plynového hořáku zůstal konstantní a měnil se hmotnostní průtok až za spotřebičem, ke spalinám možnost přívodu vzduchu z místnosti. Přerušovač tahu zajišťuje tři následující funkce : - nasává do komína vzduch z místnosti v případě většího komínového tahu, - vypouští spaliny do místnosti v případě, že komín nemá odpovídající tah ( spaliny se nebudou shromažďovat ve spalovací komoře ), - působí jako pojistka proti zpětnému tahu při opačném proudění v komíně ( např. účinkem větru ) ochrana proti zhasnutí plamene. Ilona Koubková 47

48 Funkce přerušovače tahu Ilona Koubková 48

49 Komín s přirozeným tahem - příklad Ilona Koubková 49

50 Přetlakový komín - příklad Ilona Koubková 50

51 Ilona Koubková 51

52 1- spalin. Ventilátor 2-připoj. skříňka, 3- regulátor tahu, 4- clona pro seřízení průtoku 5-regul. servopohonu, 6-uzávěr přívodu plynu, 7 spalinová klapka 8-potrubí přívodu spalovacího vzduchu Ilona Koubková 52

53 Přetlakový komín pro spotřebiče v provedení C uzavřené - turbo Ilona Koubková 53

54 Výpočet průřezu komína se suchým nebo mokrým provozem je založen na třech kritériích : Komínový tah musí být větší nebo roven požadovanému tahu v sopouchu, Komínový tah musí být větší nebo roven účinné tlakové ztrátě z nasávání vzduchu do spotřebiče, Povrchová teplota na komínovém průduchu v v ústí komína musí být větší nebo rovná přípustné povrchové teplotě. Zásady tepelně technického a hydraulického výpočtu komínového průduchu nejsou v této partii přednášky řešeny a budou probírány v rámci modulu TZB. Pro předběžný návrh dimenze komína možno použít následující empirický vztah, který ale neslouží pro přesný výpočet!!! A plocha průřezu cm 2 A = 0,015. Q / H 1 0,5 Q. jmenovitý výkon v W 0,015. charakt. ZP H.. účinná výška v m Ilona Koubková 54

55 Zkapalněný plyn propan C 3 H 8 a butan C 4 H 10 a jeho využití V kapalném stavu představují jen zlomek svého plynného objemu ( 1:260 ), dají se v zásobnících skladovat velká množství energie, při odběru ze zásobníku se plyn z kapalné formy odpařuje a v plynné formě pak již proudí přes tlakové regulátory přímo do systému spotřebičů. V praxi používán spíše propan ( butan má podstatně horší odpar ). Ilona Koubková 55

56 Nadzemní zásobníky podrobněji na modulu TZB Ilona Koubková 56

57 Podzemní zásobníky podrobněji na modulu TZB Ilona Koubková 57

58 Orientační porovnání o velikosti zásobníků a orientační spotřeby Ilona Koubková 58

59 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod Děkuji za pozornost Ilona Koubková, katedra TZB Ilona Koubková 59

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející 1 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Příklady umístění HUP v budovách 2 Potrubí a uzávěry pro domovní plynovod : - ocelové se

Více

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o VNITŘNÍ PLYNOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET, ODVOD SPALIN Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů Části vnitřního

Více

13 Plynové spotřebiče

13 Plynové spotřebiče 13 Plynové spotřebiče Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/26 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Rozdělení plynových spotřebičů Plynový spotřebič je zařízení

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Cvičení pro 3. ročník bakalářského studia oboru Prostředí staveb Zpracoval: Ing. Petra Tymová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Cvičení pro 3. ročník bakalářského studia oboru Prostředí staveb Zpracoval: Ing. Petra Tymová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu

Více

Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet -

Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Navrhování systémů TZB YNST

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející 1 Vlastnosti a hoření plynů Plynárenská soustava 1) Historie První záznamy včíně, znalost a rozvoj plynů se traduje od 17. století, postupně

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Konstrukce komínů, normové a

Konstrukce komínů, normové a Konstrukce komínů, normové a funkční rozdělení, společné komíny, umělý tah Přednáška č. 6 Základní podmínka výpočtu podtlakového komína U podtlakových komínů platí podmínka: p Z = účinný

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/39 Normativní dokumenty 1. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na

Více

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 6 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka KOMÍNY A KOUŘOVODY Komín je stavební konstrukce používaná k odvodu spalin od kotlů do venkovního ovzduší. Druh komína, jeho konstrukčně materiálové řešení a profil průduchu ovlivňuje více faktorů. Především

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek Téma: KOMÍN SCHIEDEL UNI *** Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek T E NT O P R O J E K T J E S P O L UF INANC O V ÁN E V R O P S K Ý M S O C IÁLNÍM F O ND E M A S T ÁTNÍM R O Z P O Č T E M Č E S K É R E

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty ustálený a neustálený stav Přednáška č. 8 Komínový tah 1 Princip vytvoření statického tahu - mezní křivky A a B Zobrazení teoretického podtlaku a přetlaku ve

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU VE VYTÁPĚNÍ

VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU VE VYTÁPĚNÍ VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU VE VYTÁPĚNÍ Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 OBSAH 1. Plynárenské soustavy 3 2. Zásobování zemním plynem v ČR 6 3. Výpočet světlosti

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Cvičení 6: Návrh zdroje tepla pro RD Zadání V

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2 Verze: 0 VU /-, /-, /- ecotec exclusive 0-Z Pohled na ovládací panel kotle Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusive jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. - VU /-...,9 -, kw - VU /-...,9 -,

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1258_připojení_spotřebičů_pwp Název školy: Číslo a název

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv C 278/6 Úřední věstník Evropské unie 18.11.2009 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv (Text

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

- hydraulický výpočet

- hydraulický výpočet ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Ing. Hana Doležílkov lková

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Zásady technologického řešení plynových kotelen

Zásady technologického řešení plynových kotelen Zásady technologického řešení plynových kotelen Ing., Ph.D. Kategorie plynových kotelen Kotelny s kotli na plynná paliva jsou rozděleny do tří kategorií, a to podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů:

Více

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Roman Vavřička (Jakub Vrána VUT Brno) ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER TIGER 24 (12) KTZ (v. 17) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw (3,5 11,5 kw), plynulá

Více

TPG Vzduchotechnika a větrání G

TPG Vzduchotechnika a větrání G TPG Vzduchotechnika a větrání G 908 02 TECHNICKÁ PRAVIDLA VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ SE SPOTŘEBIČI NA PLYNNÁ PALIVA S VÝKONEM 50 kw A VĚTŠÍM VENTILATION OF INTERNAL SPACES WITH GAS APPLIANCES WITH THE

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce.

Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce. Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce. Přednáška č.1: Vnější kanalizační systémy, typologie, zařizovací předměty 1. Vymezte vnitřní a vnější kanalizaci a kanalizační přípojku. 2. Jaký je rozdíl mezi

Více

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v

Více

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. Technické údaje a popis... 2-3 3. Návod k použití... 3-5 I. Podmínky pro umístění regulátoru. 3 II. Způsoby

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/29 Legislativa 1) Zákon č. 131/2015 Sb. o hospodaření energií (pozměňuje zákon č. 406/2000

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 184 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A a 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A sešit THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A THERM 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw.

Více

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Prevence otrav oxidem uhelnatým Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Obsah příspěvku Požadavky při zřizování plynového zařízení Zajištění přívodu vzduchu pro spalování a větrání

Více

Technická zpráva Technické zařízení budov

Technická zpráva Technické zařízení budov Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Technická zpráva Technické zařízení budov Datum:05/2017 Vypracoval: Bc. Pavel Matoušek 1 Identifikační údaje a zadání Název stavby: Admnistrativní budova

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína

Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína Cvičení 11 ětrání otelny a orientační návrh omína BT0 otelně jsou instalovány nízoteplotní plynové otle o výonu 90 W a 1 otel s výonem 50 W v provedení B s atmosféricým hořáem. Kotelna je v 1.NP budovy,

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Karma POV 10 : Popis modelu Karma Alfa POV-10 ZP

Karma POV 10 : Popis modelu Karma Alfa POV-10 ZP Karma POV 10 : Popis modelu Karma Alfa POV-10 ZP Plynový průtokový ohřívač vody je vybaven pojistkou proti přehřátí vody a hlídačem odtahu spalin. Při špatném odtahu spalin a jejich vracení zpět do místnosti

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmotec plus turbotec plus Protože myslí dopředu. Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu Závěsné kotle pro

Více

Zásady technologického řešení plynových kotelen. Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Zásady technologického řešení plynových kotelen. Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Zásady technologického řešení plynových kotelen Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Kategorie plynových kotelen Kotelny skotli na plynnápaliva jsou rozděleny do tříkategorií, a to podle jmenovitých tepelných výkonů

Více

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinové cesty (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinová cesta Který právní předpis řeší spalinové cesty? Problematiku spalinových cest řeší od konce roku 2015 zákon č.133/1985

Více

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A TŘÍDA NOx THERM 0, CXE.AA, LXZE.A THERM 0, CXE.AA, LXZE.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně průtokovým způsobem či ohřevem

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Společenství vlastníků pro dům č. p. 143, 149, 156, 165, 167, 168 k. ú. Štýřice Jílová 41, Brno TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Účinnost od

Více

11 Plynárenské soustavy

11 Plynárenské soustavy 11 Plynárenské soustavy Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/22 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Plynárenské soustavy - historie Rok 1847 první městská

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITC KB 24-32 IST 03 C 839-01 Důležité informace pro výpočet CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Tab. 4 Obecné specifikace Popis um KB 24 KB 32 Jmenovitý tepelný výkon vytápění

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER TIGER 24 (12) KTZ (v. 17) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw (3,5 11,5 kw), plynulá

Více

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - ČVUT v PRAZE, Fakulta stavební - katedra technických zařízení budov Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Ing. Roman Musil, Ph.D. katedra

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

Zavěsné kotle nekondenzační. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus / exclusiv VU turbotec plus / exclusiv

Zavěsné kotle nekondenzační. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus / exclusiv VU turbotec plus / exclusiv Zavěsné kotle nekondenzační Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus / exclusiv VU turbotec plus / exclusiv VUW atmo TEC pro / plus / exclusiv VUW turbotec pro / plus

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

Žák objasní požadavky na odtahy spalin jednotlivých spotřebičů a bezpečnostní požadavky na připojení.

Žák objasní požadavky na odtahy spalin jednotlivých spotřebičů a bezpečnostní požadavky na připojení. Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Název Téma hodiny Předmět Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_27_P_3.09

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-07-PLYNOVE_SPOTREBICE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr Tematická

Více

FORMENTERA KC KR KRB

FORMENTERA KC KR KRB FORMENTER KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 IST 03 C 852-01 Důležité informace k výpočtům CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 KC 32 Jmenovitý

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 s atmosférickým hořákem Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 0-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními

Více

Nepřímotopné zásobníky TUV. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75

Nepřímotopné zásobníky TUV. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 Nepřímotopné zásobníky TUV unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární kotle Výhody velmi rychlý ohřev užitkové vody zásobníky jsou vhodné

Více

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v zabudovaném či v externím zásobníku. Ideální pro vytápění a ohřev TV v bytech. Univerzální

Více

ANTEA KC KR KRB

ANTEA KC KR KRB NTE KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 832-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) 2.5 Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 Jmenovitý tepelný výkon

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

GIAVA KRB

GIAVA KRB GIV 12-24-28-32 IST 03 C 886-01 Důležité informace pro výpočty CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um 12 24 28 32 Jmenovitý tepelný výkon vytápění 12,0 23,7 26,4 30,4 Minimální

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní.

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. Komíny se společným sběračem se navrhovat nesmějí. (Sběrač

Více