sociálních služeb a péče Vsetínska na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010"

Transkript

1 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální a zdravotní komisí města Vsetína a za aktivní účasti a záštity politické reprezentace města Vsetína. Publikaci je možno získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetín (www.mestovsetin.cz) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (www.spkp.cz). Materiál byl vytvořen v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska. Projekt je financován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.

2 Milí spoluobčané, ať chceme nebo ne, všichni se jednou můžeme ocitnout v situaci, kterou bez pomoci jiných budeme zvládat jen s velkými obtížemi. Každý z nás může z ničeho nic zůstat bez zaměstnání, většina z nás zestárne a zdraví nám již nemusí sloužit. Abychom všichni mohli snáze překonat i ta nejtěžší období svého života, jsou tady pro nás připraveni poskytovatelé se svou pomocnou rukou. Naším společným cílem je vytvořit takové sociální služby a programy, které budou schopny zareagovat na vaše potřeby, budou vysoce kvalitní a efektivní. Proto v našem městě probíhá již několik let komunitní plánování sociálních služeb. Na tomto procesu se účastní řada odborníků, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a také vás občanů. Výsledkem společné práce je první písemný komunitní plán, který držíte v ruce. Naleznete v něm velmi podrobné informace o tom, které aktivity a v jakém rozsahu bude město a poskytovatelé sociálních služeb v následujících letech podporovat tak, aby byl systém sociální péče funkční a skutečně vám pomohl řešit problémy, jež vás nejvíce trápí. Děkuji všem, kteří se na tvorbě tohoto plánu podíleli, a věřím, že díky jeho naplňování bude váš život mnohem snadnější a plnohodnotnější. Květoslava Othová Starostka města Vsetína Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování ve Vsetíně: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Pelcem, tel.: , Náměty a připomínky k textu publikací, k procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče, tak jak je uveden na závěrečné stránce celkového komunitního plánu, můžete posílat na 2

3 Účel Komunitního plánu sociálních služeb a péče Vsetínska Komunitní plán sociálních služeb a péče v sobě shrnuje politické zadání, odborné názory a požadavky poskytovatelů služeb, názory a zpětné vazby uživatelů služeb a data vysbíraná v průběhu plánování od různých skupin účastníků procesu komunitního plánování. Komunitní plán je zpracován pro období let 2008, 2009 a Plán bude během následujících tří let rozvíjet síť sociálních a souvisejících služeb tak, aby lépe vyhovovala občanům dané oblasti a citlivěji reagovala na jejich potřeby. Komunitní plán vznikl na základě objednávky Města Vsetína. Pro financování aktivit byly zajištěny finanční prostředky prostřednictvím projektové žádosti z grantového schématu SROP 3.2 ve Zlínském kraji. Plán byl vytvářen za finanční podpory Evropské unie a Města Vsetína. Garanty výsledného dokumentu jsou Koordinační skupina procesu komunitního plánování a Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., která má administraci procesu i projektu z Evropské unie na starosti. Metodické vedení, poradenství, tvorba analýz a supervize byla zajišťována dodavatelsky Centrem komunitní práce Ústí nad Labem. Plán vznikal od do konce května Návrh plánu byl diskutován v procesu konzultací, ve kterém bylo zaevidováno 148 podnětů od 18 subjektů. 130 podnětů bylo zapracováno do finální verze plánu. Zpracování plánu bylo finančně podpořeno ze Strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR, rozpočtu Zlínského kraje a z rozpočtu Města Vsetína. Pro implementaci (naplňování) plánu v následujících třech letech bude rovněž vyvíjeno úsilí k vícezdrojovému financování. Metodologie využitá při zpracování plánu vychází ze zkušeností metodického vedení z Centra komunitní práce Ústí nad Labem, které má zkušenosti s tvorbou komunitních plánů sociálních služeb a péče z více než 30 měst v Česku a na Slovensku, jako jsou z těch nejpokročilejších např. Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc, Opava, Bratislava aj. Pro zajištění procesu komunitního plánování je využívána metoda 10-ti kroků, která byla vytvořena v rámci realizace projektu s názvem Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce, financovaného z projektu EQUAL, jehož nositelem je Centrum komunitní práce Ústí nad Labem. Plán je provázán na řadu koncepčních dokumentů Města Vsetína, především na program Zdravé město Vsetín a Místní Agenda 21 ve Vsetíně. Hodnoty a cíle Komunitního plánu Plán je opřen o několik základních humánních hodnot: poskytovat jen takové služby, které reagují na potřeby občanů města poskytovat služby, které podporují princip individuálního přístupu k člověku zajistit při poskytování služeb dodržování lidských práv, rovnoprávný přístup a možnost volby každého občana respektovat při poskytování služeb důstojnost každého člověka a respektovat jeho soukromí v maximální možné míře maximalizovat v rámci služeb možnost osobní volby občana poskytováním služeb podporovat rozvoj individuálních aspirací a schopností každého člověka 3

4 Plán v následujících třech letech přispěje k naplnění pěti základních cílů: umožnit lidem žít doma co nejdéle, nabídnout jim péči a podporu v oblastech, kde si to sami přejí přizpůsobit a rozšířit poskytování péče tak, aby vyhověla novým, doposud neřešeným požadavkům a potřebám občanů uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní zlepšit kvalitu poskytovaných služeb zajistit integraci co nejširších sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílů zřizovatele služby Proces, jakým byl Komunitní plán vytvořen Komunitní plán je výsledkem společného procesu plánování sítě služeb ve městě Vsetíně a přilehlé spádové oblasti Velkokarlovicka. Jeho obsah odráží diskuse a rozhodnutí, ke kterým dospěli všichni jeho tvůrci. Při jeho tvorbě byl respektován princip triády, tedy zastoupení zadavatelů obcí, poskytovatelů služeb a uživatelů, což velmi pomohlo zvýšit celkovou reálnost a kvalitu plánu. Kontext plánu na národní a regionální úrovni Komunitní plánování v ČR doznalo za uplynulé dva roky velkého rozvoje. Významným krokem bylo zakotvení povinnosti Krajům zpracovávat Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Tato povinnost je dána platností Zákona č.108/2006 o sociálních službách. Povinnost obcí vytvářet střednědobé plány není zákonem dána, pouze součinnost při vytváření krajských plánů. Zákon dále definoval, co jsou a nejsou sociální služby. Nastavil nové prvky v oblasti financování sociálních služeb. Definoval podmínky, za jakých je možné poskytovat sociální služby. Určitá část subjektů, která se v poskytování sociálních služeb pohybovala, podmínky nesplní, ale určité služby, které jsou pro občany důležité, poskytují. Tento stav bude mít vliv na určité změny v podmínkách a způsobech financování těchto služeb. Komunitní plánování na obcích není většinou zaměřeno pouze na sociální služby dle Zákona č.108/2006, ale obsahuje též cíle, týkající se oblasti zaměstnanosti a školství. Koordinátoři komunitního plánování si toto uvědomují a musí vzniklou situaci řešit při zpracování cílů a opatření obsažených v plánech obcí, regionů a svazků obcí. Významnými prvky vedoucí k dalšímu rozvoji procesů komunitního plánování v ČR jsou též dva realizované projekty, které přináší nové metodiky komunitního plánování, rozvoj v oblasti vzdělávání a zvyšování informovanosti všem, kteří se o tuto činnost zajímají. 4

5 Struktura cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a péče Vsetínska Pracovní skupina: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1. Zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1.1 Vznik chráněných dílen 1.2 Rozvoj podporovaného zaměstnávání 1.3 Motivace zaměstnavatelů 1.4 Aktivizačně-motivační programy s cílem zapojení na trh práce 2. Odstranění bariér 2.1 Bezbariérové město a bezbariérový přístup do veřejných budov 3. Rozvoj odborného poradenství, kompenzační pomůcky 3.1 Zajištění odborného poradenství 3.2 Zajištění a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek 4. Rozvoj sociálních služeb 4.1 Rozvoj denních stacionářů 4.2 Zkvalitnění služeb týdenního stacionáře 4.3 Rozvoj rané péče 4.4 Rozvoj osobní asistence 4.5 Rozvoj odlehčovacích služeb 4.6 Rozvoj sociálně-aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením 4.7 Vznik sociálně terapeutických dílen 4.8 Rozvoj služby sociální rehabilitace 4.9 Vznik centra sociální rehabilitace s programem zaměřeným na osoby s chronickým duševním onemocněním 5. Umožnění a podpora vzdělávání 5.1 Podpora integrace osob se zdravotním postižením do školského systému 5.2 Vznik a rozšíření speciální a praktické školy pro osoby s těžkým zdravotním postižením 6. Zajištění bydlení pro osoby se zdravotním postižením 6.1 Zajištění podporovaného bydlení pro osoby se zdravotním postižením 6.2 Zajištění chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením v návaznosti na ohrožené skupiny a bytový fond města 7. Volnočasové aktivity 7.1 Rozvoj integračních volnočasových činností a kulturních aktivit, podpora spolkové činnosti osob se zdravotním postižením 7.2 Vznik a rozvoj specifických sportů 8. Rozvoj a výstavba kapacit pro poskytování péče pro osoby se zdravotním postižením 8.1 Výstavba a rekonstrukce kapacit pro poskytování péče o osoby se zdravotním postižením 8.2 Rekonstrukce suterénních prostor Koordinačního a informačního centra (KIC) 8.3 Technicko-stavební úpravy v nových prostorách denního stacionáře pro děti a mládež Naděje, o. s., pobočky Vsetín za stávající prostory v ulici Kobzáňova 8.4 Rozšíření prostorů denního stacionáře Naděje, o.s., Rokytnice Zajištění bezbariérového vstupu do Centra Auxilium 8.6 Rekonstrukce denního stacionáře Domova Jitka 8.7 Vybudování kapacit pro sociální rehabilitaci 5

6 Pracovní skupina: SENIOŘI 1. Zkvalitnění stávajících služeb 1.1 Rozvoj odlehčovací služby 1.2 Rozvoj pečovatelské a ošetřovatelské služby 1.3 Rozvoj terénní hospicové péče 1.4 Rozvoj asistenční služby 1.5 Rozvoj stacionární služby 2. Vzdělávání seniorů 2.1 Jednorázové, krátkodobé vzdělávací akce 2.2 Dlouhodobé vzdělávací akce 2.3 Vzdělávání budoucích potencionálních pečovatelů bez věkového omezení 3. Volnočasové aktivity pro seniory 3.1 Podpora klubové činnosti 4. Residenční (pobytové) služby 4.1 Vytvoření domovů se zvláštním režimem 4.2 Rozvoj pobytových služeb pro seniory Pracovní skupina: OHROŽENÉ SKUPINY A RODINA 1. Rozvoj zaměstnanosti 1.1 Rozvoj práce s klientem (aktivace, motivace) 1.2 Zefektivnění spolupráce se zaměstnavateli a vzdělávacími zařízeními v návaznosti na možnosti trhu práce 1.3 Pokračování v úspěšných projektech na podporu zaměstnanosti 2. Rozvoj vzdělávání 2.1 Vzdělávání cílových skupin klientů 3. Zajištění sítě krizového bydlení pro specifické cílové skupiny 3.1 Podpora a rozšíření azylového bydlení 3.2 Zvýšení kapacit následného bydlení 3.3 Zajištění bytů se zvláštním určením 3.4 Udržení stávajících a výstavba nových kapacit v režimu domu na půl cesty 3.5 Udržení kapacity noclehárny a krizových lůžek 3.6 Udržení startovacích bytů 4. Rozvoj a podpora komplexu terénních a ambulantních služeb A) RODINA, B) OHROŽENÉ SKUPINY A) RODINA 4.1 Rozvoj odborného poradenství 4.2 Udržení asistenční služby v rodinách 4.3 Rozšíření kapacit denních center pro rodiny s dětmi 4.4 Rozvoj služeb pro adoptivní a pěstounské rodiny B) OHROŽENÉ SKUPINY 4.1 Rozvoj odborného poradenství 4.2 Udržení služeb Kontaktního centra 4.3 Rozvoj terénních programů 4.4 Vznik denního centra a terénního programu pro bezdomovce 4.5 Rozvoj práce s lidmi vracejícími se z výkonu trestu a vznik stejné práce pro lidi vracející se z protialkoholických léčeben a terapeutických komunit 4.6 Rozvoj Probačního a resocializačního programu 4.7 Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a nespecifická terénní práce 4.8 Vznik terapeutických skupin pro lidi ohrožené závislostí, osamělostí, psychiatrickým onemocněním vlastním nebo člena rodiny 6

7 5. Podpora preventivních aktivit podporujících začlenění klientů do společnosti 5.1 Zajištění a rozvoj volnočasových aktivit 6. Zajištění vhodných prostor pro udržení a rozvoj aktivit 6.1 Vhodnost umístění, přístupnosti, kapacit a stavu zařízení Pracovní skupina: ETNICKÉ MENŠINY 1. Podpora růstu vzdělanostní úrovně 1.1 Začlenění dětí a mládeže do běžného systému školství 1.2 Podpora při vzdělávání v rodinách 1.3 Doplnění vzdělání mladistvých a dospělých 2. Zvýšení zaměstnanosti, začleňování Romů na otevřený trh práce 2.1 Podpora zaměstnavatelů zaměstnávajících Romy 2.2 Vytváření specifických pracovních míst 2.3 Podpora při hledání zaměstnání 2.4 Získání pracovních návyků a postupné začleňování romských obyvatel na otevřený trh práce 3. Zajištění kvalitních sociálních služeb 3.1 Zajištění sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3.2 Zajištění terénních programů 3.3 Zajištění prevence sociálně patologických jevů 4. Zajištění možnosti pro využití volného času všech generací 4.1 Zlepšit dostupnost zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro Romy 4.2 Akce Společně podporující multikulturní toleranci a soužití 5. Rozvoj komunitních center 5.1 Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení v centru města 6. Zajištění odpovídajícího bydlení 6.1 Vytvoření vhodných kapacit pro bydlení SPOLEČNÉ CÍLE PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Zvýšení informovanosti 1.1 Šíření osvěty, zvýšení informovanosti 1.2 Zajištění kontinuity procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče Vsetínska 2. Zvýšení zapojení dobrovolníků do života v obci 2.1 Rozvoj dobrovolnictví dle potřeb cílových skupin 3. Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 3.1 Zvýšení vzdělání poskytovatelů sociálních služeb 3.2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách řízených charitními organizacemi 4. Mobilita 4.1 Zajištění mobility uživatelů ze všech cílových skupin 7

8 PŘEHLED ČLENŮ KOORDINAČNÍ SKUPINY Koordinační skupina pro jednotlivé oblasti pomoci v zastoupení manažera koordinační skupiny Ing. Petra Kozla, který je zároveň kontaktní osobou pro proces komunitního plánování sociálních služeb a péče na Vsetínsku, tel.: , a manažerů dílčích pracovních skupin: Božena Mikulíková pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Tel.: , Věra Dulavová pracovní skupina Senioři Tel.: , Ing. Jiří Růžička pracovní skupina Ohrožené skupiny Tel.: , Pavla Fojtíková pracovní skupina Rodina Tel.: , Ing. Dan Žárský pracovní skupina Etnické menšiny Tel.: , Zpracovatelský tým dále tvoří: Ing. Eva Ludvíčková expertní poradce za sociální oblast Tel.: , Šebelová Lenka zástupce uživatelů Tel.: , Mgr. Alena Beková vedoucí odboru sociálních věcí Tel.: , Ing. Pavel Pelc ředitel Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Tel.: , MUDr. Daniel Bělov předseda Komise sociální a zdravotní Tel.: , Květoslava Othová starostka města Vsetín Tel.: , Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Svárov 1080, Vsetín Tel.:

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

3. Komunitní plán péče

3. Komunitní plán péče 3. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2007, a 2009 služby pro občany města senioři duševně nemocní drogy mentálně postižení děti a mládež zdravotně postižení v přechodné krizi sociálně

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Přístup radnice k sociálním službám

Přístup radnice k sociálním službám Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Kapitola 4: Společné (průřezové) cíle a opatření 25

Kapitola 4: Společné (průřezové) cíle a opatření 25 . 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011-2014 Vize V roce 2014 má statutární město Ostrava funkční a dostupnou síť návazných a efektivních sociálních

Více

Příprava prostředí pro komunitní plánování

Příprava prostředí pro komunitní plánování Ústí nad Labem Příprava prostředí pro komunitní plánování Ústí nad Labem Zpracovala: PhDr.Lenka Krbcová Mašínová, A Michal Polesný Obsahováčást materiálu vznikla za finanční podpory projektu Komunitní

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

Město Litoměřice. 1. Komunitní plán péče. na období let 2004-2006

Město Litoměřice. 1. Komunitní plán péče. na období let 2004-2006 1. Komunitní plán péče na období let 2004-2006 Listopad 2004 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do ruky 1. Komunitní plán péče v Litoměřicích. Je výsledkem práce mnoha odborníků, institucí, poskytovatelů

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE na období let 2013 2017 Vážení spoluobčané, držíte v rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince, významný dokument, obsahující

Více

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán

Statutární město Ostrava. 2. Komunitní plán Statutární město Ostrava 2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010 Motto Sociální služby nejsou o průměrech, sociální služby jsou o reálných lidech Bílá

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 2016

Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 2016 Krajský plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením pro období 2014 2016 Červen 2014 OBSAH ÚVOD 1 Participace organizací a občanů s postižením a jejich organizací na správě věcí

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014

Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014 Návrh dokumentu 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011 2014-1 - Vize V roce 2014 má statutární město Ostrava funkční a dostupnou síť návazných a efektivních

Více