Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010"

Transkript

1 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu Materiál byl vytvořen v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska. Projekt je financován Evropským sociálním fondem, - 1 Ministerstvem - pro místní rozvoj a Zlínským krajem.

2

3 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období

4 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období Milí spoluobčané, ať chceme nebo ne, všichni se jednou můžeme ocitnout v situaci, kterou bez pomoci jiných budeme zvládat jen s velkými obtížemi. Každý z nás může z ničeho nic zůstat bez zaměstnání, většina z nás zestárne a zdraví nám již nemusí sloužit. Abychom všichni mohli snáze překonat i ta nejtěžší období svého života, jsou tady pro nás připraveni poskytovatelé se svou pomocnou rukou. Naším společným cílem je vytvořit takové sociální služby a programy, které budou schopny zareagovat na vaše potřeby, budou vysoce kvalitní a efektivní. Proto v našem městě probíhá již několik let komunitní plánování sociálních služeb. Na tomto procesu se účastní řada odborníků, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a také vás občanů. Výsledkem společné práce je první písemný komunitní plán, který držíte v ruce. Naleznete v něm velmi podrobné informace o tom, které aktivity a v jakém rozsahu bude město a poskytovatelé sociálních služeb v následujících letech podporovat tak, aby byl systém sociální péče funkční a skutečně vám pomohl řešit problémy, jež vás nejvíce trápí. Děkuji všem, kteří se na tvorbě tohoto plánu podíleli, a věřím, že díky jeho naplňování bude váš život mnohem snadnější a plnohodnotnější. Květoslava Othová Starostka města Vsetína Vsetín, duben 2008

5 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování ve Vsetíně: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., zastoupená ředitelem Ing. Pavlem Pelcem, tel.: , Zpracovatelský tým dále tvoří: Ing. Petr Kozel - manažer koordinační skupiny pro jednotlivé oblasti pomoci, kontaktní osoba pro proces komunitního plánování sociálních služeb a péče na Vsetínsku Tel.: , Bc. Petr Cuha administrátor pracovních skupin Tel.: , Mgr. Alena Beková - vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Vsetín, Tel.: , Ing. Eva Ludvíčková expertní poradce za sociální oblast Tel.: , Lenka Šebelová zástupce uživatelů Tel.: , a manažeři dílčích pracovních skupin: Božena Mikulíková pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Tel.: , Věra Dulavová pracovní skupina Senioři Tel.: , Ing. Jiří Růžička pracovní skupina Ohrožené skupiny Tel.: , Pavla Fojtíková pracovní skupina Rodina Tel.: , Ing. Dan Žárský pracovní skupina Etnické menšiny Tel.: , Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin ve spolupráci se skupinami uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální a zdravotní komisí Rady města Vsetína zastoupené jejím předsedou MUDr. Danielem Bělovem (Tel.: , a za aktivní účasti a záštity politické reprezentace města Vsetína zastoupené starostkou města Květoslavou Othovou (Tel.: , Publikaci je možno získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetín (www.mestovsetin.cz) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (www.spkp.cz). Jako samostatný podpůrný materiál vychází také stručný Informační materiál ke komunitnímu plánu sociálních služeb a péče. Rovněž tento materiál si můžete stáhnout na výše uvedených internetových adresách. Náměty a připomínky k textu publikací, k procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče, tak jak je uveden na závěrečné stránce celkového komunitního plánu, můžete posílat na ovou adresu kontaktní osoby ze Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Ing. Petra Kozla Duben 2008 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. ISBN

6 OSNOVA Část A ÚVOD 1. Účel Komunitního plánu sociálních služeb a péče str Jak je plán strukturován str Hodnoty a cíle Komunitního plánu str Proces jakým byl Komunitní plán vytvořen str Kontext plánu na národní a regionální úrovni str. 9 Část B INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ 1. Základní demografické údaje za rok 2006 str Statistika dotazníkových šetření mezi uživateli dle cílových skupin str. 14 Část C ZDROJE POTŘEBNÉ KE KOMUNITNÍMU PLÁNOVÁNÍ 1. Financování sociálních a souvisejících služeb na Vsetínsku v roce 2007 str Údaje o vybavenosti území kapacitami pro poskytování péče str. 17 Část D RÁMEC PLÁNOVÁNÍ A PROCES KONZULTACÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU 1. Organizační struktura procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče str Statistika připomínek k návrhu Komunitního plánu str. 19 Část E PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍ SKUPINY Oblast péče o Osoby se zdravotním postižením str. 21 Oblast péče o Seniory str. 42 Oblast péče o Ohrožené skupiny a Rodinu str. 54 Oblast péče o Etnické menšiny str. 73 Část F SPOLEČNÉ CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN Společné cíle pracovních skupin str. 87 Část G ZÁVĚR Dotazník pro čtenáře materiálu str

7 STRUKTURA CÍLŮ A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE VSETÍNSKA: Pracovní skupina: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1. Zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1.1 Vznik chráněných dílen 1.2 Rozvoj podporovaného zaměstnávání 1.3 Motivace zaměstnavatelů 1.4 Aktivizačně-motivační programy s cílem zapojení na trh práce 2. Odstranění bariér 2.1 Bezbariérové město a bezbariérový přístup do veřejných budov 3. Rozvoj odborného poradenství, kompenzační pomůcky 3.1 Zajištění odborného poradenství 3.2 Zajištění a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek 4. Rozvoj sociálních služeb 4.1 Rozvoj denních stacionářů 4.2 Zkvalitnění služeb týdenního stacionáře 4.3 Rozvoj rané péče 4.4 Rozvoj osobní asistence 4.5 Rozvoj odlehčovacích služeb 4.6 Rozvoj sociálně-aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením 4.7 Vznik sociálně terapeutických dílen 4.8 Rozvoj služby sociální rehabilitace 4.9 Vznik centra sociální rehabilitace s programem zaměřeným na osoby s chronickým duševním onemocněním 5. Umožnění a podpora vzdělávání 5.1 Podpora integrace osob se zdravotním postižením do školského systému 5.2 Vznik a rozšíření speciální a praktické školy pro osoby s těžkým zdravotním postižením 6. Zajištění bydlení pro osoby se zdravotním postižením 6.1 Zajištění podporovaného bydlení pro osoby se zdravotním postižením 6.2 Zajištění chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením v návaznosti na ohrožené skupiny a bytový fond města 7. Volnočasové aktivity 7.1 Rozvoj integračních volnočasových činností a kulturních aktivit, podpora spolkové činnosti osob se zdravotním postižením 7.2 Vznik a rozvoj specifických sportů 8. Rozvoj a výstavba kapacit pro poskytování péče pro osoby se zdravotním postižením 8.1 Výstavba a rekonstrukce kapacit pro poskytování péče o osoby se zdravotním postižením 8.2 Rekonstrukce suterénních prostor Koordinačního a informačního centra (KIC) 8.3 Technicko-stavební úpravy v nových prostorách denního stacionáře pro děti a mládež Naděje, o. s., pobočky Vsetín za stávající prostory v ulici Kobzáňova 8.4 Rozšíření prostorů denního stacionáře Naděje, o.s., Rokytnice Zajištění bezbariérového vstupu do Centra Auxilium 8.6 Rekonstrukce denního stacionáře Domova Jitka 8.7 Vybudování kapacit pro sociální rehabilitaci - 5 -

8 Pracovní skupina: SENIOŘI 1. Zkvalitnění stávajících služeb 1.1 Rozvoj odlehčovací služby 1.2 Rozvoj pečovatelské a ošetřovatelské služby 1.3 Rozvoj terénní hospicové péče 1.4 Rozvoj asistenční služby 1.5 Rozvoj stacionární služby 2. Vzdělávání seniorů 2.1 Jednorázové, krátkodobé vzdělávací akce 2.2 Dlouhodobé vzdělávací akce 2.3 Vzdělávání budoucích potencionálních pečovatelů bez věkového omezení 3. Volnočasové aktivity pro seniory 3.1 Podpora klubové činnosti 4. Residenční (pobytové) služby 4.1 Vytvoření domovů se zvláštním režimem 4.2 Rozvoj pobytových služeb pro seniory Pracovní skupina: OHROŽENÉ SKUPINY A RODINA 1. Rozvoj zaměstnanosti 1.1 Rozvoj práce s klientem (aktivace, motivace) 1.2 Zefektivnění spolupráce se zaměstnavateli a vzdělávacími zařízeními v návaznosti na možnosti trhu práce 1.3 Pokračování v úspěšných projektech na podporu zaměstnanosti 2. Rozvoj vzdělávání 2.1 Vzdělávání cílových skupin klientů 3. Zajištění sítě krizového bydlení pro specifické cílové skupiny 3.1 Podpora a rozšíření azylového bydlení 3.2 Zvýšení kapacit následného bydlení 3.3 Zajištění bytů se zvláštním určením 3.4 Udržení stávajících a výstavba nových kapacit v režimu domu na půl cesty 3.5 Udržení kapacit noclehárny a krizových lůžek 3.6 Udržení startovacích bytů 4. Rozvoj a podpora komplexu terénních a ambulantních služeb A) RODINA, B) OHROŽENÉ SKUPINY A) RODINA 4.1 Rozvoj odborného poradenství 4.2 Udržení asistenční služby v rodinách 4.3 Rozšíření kapacit denních center pro rodiny s dětmi 4.4 Rozvoj služeb pro adoptivní a pěstounské rodiny B) OHROŽENÉ SKUPINY 4.1 Rozvoj odborného poradenství 4.2 Udržení služeb Kontaktního centra 4.3 Rozvoj terénních programů 4.4 Vznik denního centra a terénního programu pro bezdomovce 4.5 Rozvoj práce s lidmi vracejícími se z výkonu trestu a vznik stejné práce pro lidi vracející se z protialkoholických léčeben a terapeutických komunit 4.6 Rozvoj Probačního a resocializačního programu 4.7 Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a nespecifická terénní práce 4.8 Vznik terapeutických skupin pro lidi ohrožené závislostí, osamělostí, psychiatrickým onemocněním vlastním nebo člena rodiny - 6 -

9 5. Podpora preventivních aktivit podporujících začlenění klientů do společnosti 5.1 Zajištění a rozvoj volnočasových aktivit 6. Zajištění vhodných prostor pro udržení a rozvoj aktivit 6.1 Vhodnost umístění, přístupnosti, kapacit a stavu zařízení Pracovní skupina: ETNICKÉ MENŠINY 1. Podpora růstu vzdělanostní úrovně 1.1 Začlenění dětí a mládeže do běžného systému školství 1.2 Podpora při vzdělávání v rodinách 1.3 Doplnění vzdělání mladistvých a dospělých 2. Zvýšení zaměstnanosti, začleňování Romů na otevřený trh práce 2.1 Podpora zaměstnavatelů zaměstnávajících Romy 2.2 Vytváření specifických pracovních míst 2.3 Podpora při hledání zaměstnání 2.4 Získání pracovních návyků a postupné začleňování romských obyvatel na otevřený trh práce 3. Zajištění kvalitních sociálních služeb 3.1 Zajištění sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3.2 Zajištění terénních programů 3.3 Zajištění prevence sociálně patologických jevů 4. Zajištění možnosti pro využití volného času všech generací 4.1 Zlepšit dostupnost zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro Romy 4.2 Akce Společně podporující multikulturní toleranci a soužití 5. Rozvoj komunitních center 5.1 Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení v centru města 6. Zajištění odpovídajícího bydlení 6.1 Vytvoření vhodných kapacit pro bydlení SPOLEČNÉ CÍLE PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Zvýšení informovanosti 1.1 Šíření osvěty, zvýšení informovanosti 1.2 Zajištění kontinuity procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče Vsetínska 2. Zvýšení zapojení dobrovolníků do života v obci 2.1 Rozvoj dobrovolnictví dle potřeb cílových skupin 3. Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 3.1 Zvýšení vzdělání poskytovatelů sociálních služeb 3.2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách řízených charitními organizacemi 4. Mobilita 4.1 Zajištění mobility uživatelů ze všech cílových skupin - 7 -

10 Část A ÚVOD 1. Účel Komunitního plánu sociálních služeb a péče Vsetínska Komunitní plán sociálních služeb a péče v sobě shrnuje politické zadání, odborné názory a požadavky poskytovatelů služeb, názory a zpětné vazby uživatelů služeb a data vysbíraná v průběhu plánování od různých skupin účastníků procesu komunitního plánování. Komunitní plán je zpracován pro období let 2008, 2009 a Plán bude během následujících tří let rozvíjet síť sociálních a souvisejících služeb tak, aby lépe vyhovovala občanům dané oblasti a citlivěji reagovala na jejich potřeby. Komunitní plán vznikl na základě objednávky Města Vsetína. Pro financování aktivit byly zajištěny finanční prostředky prostřednictvím projektové žádosti z grantového schématu SROP 3.2 ve Zlínském kraji. Garanty výsledného dokumentu jsou Koordinační skupina procesu komunitního plánování a Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., která má administraci procesu i projektu z Evropské unie na starosti. Metodické vedení, poradenství, tvorba analýz a supervize byla zajišťována dodavatelsky Centrem komunitní práce Ústí nad Labem. Plán vznikal od do konce května Návrh plánu byl diskutován v procesu konzultací, ve kterém bylo zaevidováno 148 podnětů od 18 subjektů. 130 podnětů bylo zapracováno do finální verze plánu. Zpracování plánu bylo finančně podpořeno ze Strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR, rozpočtu Zlínského kraje a z rozpočtu Města Vsetína. Pro implementaci (naplňování) plánu v následujících třech letech bude rovněž vyvíjeno úsilí k vícezdrojovému financování. Metodologie využitá při zpracování plánu vychází ze zkušeností metodického vedení z Centra komunitní práce Ústí nad Labem, které má zkušenosti s tvorbou komunitních plánů sociálních služeb a péče z více než 30 měst v Česku a na Slovensku, jako jsou z těch nejpokročilejších např. Ústí nad Labem, Ostrava, Olomouc, Opava, Bratislava aj. Pro zajištění procesů komunitního plánování je využívána metoda 10-ti kroků, která byla vytvořena v rámci realizace projektu s názvem Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce, financovaného z projektu EQUAL, jehož nositelem je Centrum komunitní práce,o.s. Ústí nad Labem. Plán je provázán na řadu koncepčních dokumentů Města Vsetína, především na program Zdravé město Vsetín a Místní Agenda 21 ve Vsetíně. 2. Jak je plán strukturován Plán má sedm částí, které obsahují potřebné informace o: úvodu do tvorby plánu část A informacích potřebných k plánování část B finančních zdrojích a vybavenosti území část C organizační struktuře a procesu konzultací část D rozvoji služeb a péče pro jednotlivé cílové skupiny obyvatel část E společných cílech pro pět cílových skupin část F závěrečné informace o terminologii a dotazník pro čtenáře část G - 8 -

11 3. Hodnoty a cíle Komunitního plánu Plán je opřen o několik základních humánních hodnot: poskytovat jen takové služby, které reagují na potřeby občanů města poskytovat služby, které podporují princip individuálního přístupu k člověku zajistit při poskytování služeb dodržování lidských práv, rovnoprávný přístup a možnost volby každého občana respektovat při poskytování služeb důstojnost každého člověka a respektovat jeho soukromí v maximální možné míře maximalizovat v rámci služeb možnost osobní volby občana poskytováním služeb podporovat rozvoj individuálních aspirací a schopností každého člověka Plán v následujících třech letech přispěje k naplnění pěti základních cílů: umožnit lidem žít doma co nejdéle, nabídnout jim péči a podporu v oblastech, kde si to sami přejí. přizpůsobit a rozšířit poskytování péče, tak, aby vyhověla novým, doposud neřešeným požadavkům a potřebám občanům uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní zlepšit kvalitu poskytovaných služeb zajistit integraci co nejširších sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílů zřizovatele služby 4. Proces jakým byl Komunitní plán vytvořen Komunitní plán je výsledkem společného procesu plánování sítě služeb ve městě Vsetíně a přilehlé spádové oblasti Velkokarlovicka. Jeho obsah odráží diskuse a rozhodnutí, ke kterým dospěli všichni jeho tvůrci. Při jeho tvorbě byl respektován princip triády, tedy zastoupení zadavatelů obcí, poskytovatelů služeb a uživatelů, což velmi pomohlo zvýšit celkovou reálnost a kvalitu plánu. 5. Kontext plánu na národní a regionální úrovni Komunitní plánování v ČR doznalo za uplynulé dva roky velkého rozvoje. Významným krokem bylo zakotvení povinnosti krajům zpracovávat Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Tato povinnost je dána platností Zákona č.108/2006 o sociálních službách. Povinnost obcí vytvářet střednědobé plány není zákonem dána, pouze součinnost při vytváření krajských plánů. Zákon dále definoval, co jsou a nejsou sociální služby. Nastavil nové prvky v oblasti financování sociálních služeb. Definoval podmínky, za jakých je možné poskytovat sociální služby. Určitá část subjektů, která se v poskytování sociálních služeb pohybovala, podmínky nesplní, ale určité služby, které jsou pro občany důležité, poskytují. Tento stav bude mít vliv na určité změny v podmínkách a způsobech financování těchto služeb. Komunitní plánování na obcích není většinou zaměřeno pouze na sociální služby dle Zákona č.108/2006, ale obsahuje též cíle, týkající se oblasti zaměstnanosti a školství. Koordinátoři komunitního plánování si toto uvědomují a musí vzniklou situaci řešit při zpracování cílů a opatření obsažených v plánech obcí, regionů a svazků obcí. Významnými prvky vedoucí k dalšímu rozvoji procesů komunitního plánování v ČR jsou též dva realizované projekty, které přináší nové metodiky komunitního plánování, rozvoj v oblasti vzdělávání a zvyšování informovanosti všem, kteří se o tuto činnost zajímají

12 Část B INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ B.1 Základní demografické údaje Okres: Vsetín Rozloha: 5 761,49 ha Počet obyvatel okresu celkem k Počet obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let) Počet obyvatel v produktivním věku (15 24 let) Počet obyvatel v poproduktivním věku (65+) Muži Ženy Průměrný věk obyvatel regionu 38,1 Průměrný počet zaměstnanců regionu (fyzický) Průměrná mzda pracovníků kraje Převažující průmysl: strojírenský, elektrotechnický, dřevařský Doprava v regionu: železniční, silniční Bytová situace *Údaje o domovním a bytovém fondu jsou k dispozici pouze podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce BYTOVÁ SITUACE Trvale obydlené byty Trvale obydlené domy Byty trvale neobydlené sloužící k rekreaci Domy trvale neobydlené sloužící k rekreaci Z údajů ČSÚ je dále patrné, že v okrese Vsetín byla zahájena výstavba 362 bytů a bytů je rozestavěných. V roce 2006 byla dokončena výstavba 326 bytů. Struktura obyvatel okresu Vsetín V roce 2006 žilo v okrese Vsetín obyvatel, z toho mužů a žen. Procentuálně vyjádřeno - 51 % obyvatel okresu tvoří ženy. Tento podíl je v posledních třech letech stejný. Počet obyvatel v produktivním a poproduktivním věku od roku 2004 mírně klesá, výrazněji však klesá počet obyvatel předproduktivního věku

13 Počet živě narozených dětí Území Celkem Chlapci Děvčata ČR celkem Okres Vsetín V roce 2006 vzrostl v České republice počet narozených dětí o dětí. V okrese Vsetín se narodilo o 55 dětí méně. V roce 2005 se však narodilo o 146 dětí více než v roce Narodilo se více chlapců než děvčat. Počet živě narozených dětí mimo manželství Území ČR celkem Okres Vsetín Počet dětí narozených mimo manželství Podíl mimomanželských dětí k celkovému počtu živě narozených dětí v % ,5 30,5 31,8 33, ,2 22,2 25,7 26,3 Z tabulky je patrné, že každoročně stoupá podíl dětí narozených mimo manželství, a to jak v České republice tak v okrese Vsetín. Národnostní struktura obyvatel Na území okresu Vsetín bylo registrováno k cizinců, z toho s trvalým pobytem 736. Nejvíce je zastoupena národnost slovenská, ukrajinská a polská. Vzdělanostní struktura Obyvatelstvo starší 15 let věku podle nejvyššího dosaženého vzdělání v tom nejvyšší ukončené vzdělání k celkem základní a neukončené vyučení a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské vč. vědecké přípravy Okres celkem , Správ. obvod Vsetín , Vsetín , Kroměříž , Uherské Hradiště , Zlín , Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty VŠ v % bez vzdělání nezjištěno

14 V porovnání s ostatními okresními městy Zlínského kraje bydlí ve Vsetíně nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Jednou z možností, jak zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva představuje zasídlení poboček vysokých škol. Zároveň je třeba pamatovat na podporu uplatnění vysokoškoláků na trhu práce prostřednictvím příchodu firem, které vytvoří pracovní místa a přivedou technologie. Nezaměstnanost Úřad práce ve Vsetíně zaznamenal v průběhu roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku výrazné zlepšení situace v oblasti vývoje volných pracovních míst. Průměrný počet volných pracovních míst v roce 2007 činil 1 426, což je o 566 míst více než v loňském roce, tedy nárůst o 66 %. V říjnu 2007 evidoval Úřad práce ve Vsetíně nahlášených volných pracovních míst, což je 4. největší počet od roku Zmíněné zlepšení v oblasti volných pracovních míst souvisí s růstem ekonomiky. Nárůst volných pracovních míst také přisuzujeme dobré spolupráci a vybudované důvěře mezi Úřadem práce ve Vsetíně a zaměstnavateli. V roce 2007 nabízel Úřad práce ve Vsetíně v průměru měsíčně 353 volných pracovních míst absolventům a mladistvým a 84 volných pracovních míst osobám zdravotně postiženým. Toky volných pracovních míst celkem Hlášená VPM měsíční průměr Odhlášená VPM* celkem měsíční průměr Míra obsaditelnosti VPM (hlášená / odhlášená) rok ,016 rok ,163 * odhlášená VPM (obsazená + zrušená) V následujícím textu používáme ustálený pojem mikroregion pro definici územního celku obce. Míra nezaměstnanosti a počet k ) evidovaných uchazečů v subregionech okresu Vsetín (stav Subregion Počet dosažitelných uchazečů Míra nezaměstnanosti v % Vsetín ,02 Karolinka 425 8,17 Valašské Meziříčí ,12 Rožnov pod Radhoštěm ,75 Celkem ,14 * součet počítá i s 28 uchazeči s trvalým bydlištěm mimo okres Vsetín (údaj je sledovaný od ) Subregion Vsetín sdružuje celkem 30 obcí - mikroregionů. Na území Vsetínska jsou nejvíce zastoupeny průmyslové obory - strojírenství, elektrotechnika a dřevařství. Situace s mírou nezaměstnanosti v tomto subregionu se v roce 2007 zlepšila natolik, že vykazuje od poloviny roku 2007 nejnižší míru ze všech subregionů okresu Vsetín, kdy předběhl subregion s tradičně nejnižší mírou nezaměstnanosti Valašské Meziříčí. K činila míra nezaměstnanosti subregionu Vsetín 7,02 % dle nového algoritmu. Situace v subregionu je však různorodá. Relativně příznivá je v obcích sousedících s okresem Zlín, a to zejména vlivem podnikatelských aktivit, které vytvářejí dobré pracovní příležitosti. Část tohoto subregionu je v příhraniční oblasti se Slovenskou republikou, která představuje spíše zemědělskou oblast bez velkého průmyslového zatížení. Tato situace je příznivá z ekologického pohledu, avšak znamená menší pracovní příležitosti pro místní obyvatele. Dalším handicapem pro získání pracovní příležitosti zdejších obyvatel je také horší dopravní dostupnost. Vzhledem k zachovalé přírodě představuje tato oblast potenciál pro rozvoj cestovního ruchu

15 Sociální zabezpečení - důchody Dle údajů Českého statistického úřadu Krajské reprezentace Zlín bylo v roce 2006 v okrese Vsetín z celkového počtu obyvatel příjemců důchodů (tj. 26,2 % obyvatel) s průměrným důchodem 7 762,-Kč. Z tohoto počtu je: příjemců starobních důchodů 38 příjemců poměrných starobních důchodů příjemců invalidních důchodů 2646 příjemců částečných invalidních důchodů příjemců vdovských důchodů 1273 příjemců vdoveckých důchodů 896 příjemců sirotčích důchodů Dávky státní sociální podpory Systém státní sociální podpory úzce navazuje na životní minimum, kdy se vztah k životnímu minimu promítá nejen do podmínek nároku na dávky státní sociální podpory, ale i do výše dávek, které se od životního minima odvozují. V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přinesl zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, došlo od 1. ledna 2007 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona o státní sociální podpoře. K uvedenému datu jsme přehodnotili výši všech opakovaně vyplácených dávek státní sociální podpory (dále SSP). Průměrný počet vyplacených dávek za měsíc v roce 2006 a 2007 Dávka rok 2006 rok 2007 přídavek na dítě sociální příplatek příspěvek na bydlení rodičovský příspěvek dávky pěstounské péče porodné pohřebné příspěvek na školní pomůcky c e l k e m V souvislosti s rozhodováním o dávkách státní sociální podpory vydali pracovníci odboru státní sociální podpory Úřadu práce ve Vsetíně v roce 2007 celkem oznámení, rozhodnutí a 598 usnesení

16 B.2 Statistika dotazníkových šetření mezi uživateli dle cílových skupin Celkem proběhlo v 1. etapě projektu 6 šetření s cílem vysbírat od uživatelů potřebné informace, které byly dopředu připraveny v pracovních skupinách. Pracovní skupina: Senioři 2 šetření proběhla v pracovní skupině Senioři. První šetření se týkalo výhradně města Vsetína, druhé bylo zaměřeno na seniory žijící ve venkovské oblasti Velkokarlovicka. První šetření prováděla Charita Vsetín na neformální akci Den seniorů, kde je vždy k dispozici velký počet zástupců cílové skupiny a informace se dají získat v příjemné neformální atmosféře u doprovodného programu. Šetření se uskutečnilo jednorázově na akci dne s následující statistikou: Počet přichystaných dotazníků Počet rozdaných dotazníků Počet zbylých dotazníků Počet vyplněných dotazníků Počet nevrácených dotazníků Návratnost % Druhé šetření prováděla Charita Nový Hrozenkov kombinovanou technikou sběru dotazníků z různých distribučních míst jako bylo 5 ordinací praktických lékařů a 5 kostelů v obcích Velkokarlovicka. Celkem se vrátilo a bylo analyzováno 89 dotazníků s následující statistikou: Počet přichystaných dotazníků Počet rozdaných dotazníků Počet zbylých dotazníků Počet vyplněných dotazníků Počet nevrácených dotazníků Návratnost % Pracovní skupina: Osoby se zdravotním postižením Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením rovněž využila ke sběru informací rovněž neformální kampaň, kterou je Den bez bariér pořádaný každým rokem a zajišťovaným Základní školou Integra ve Vsetíně. Dotazníkové šetření proběhlo dne 22. září 2006 s následující statistikou: Počet přichystaných dotazníků Počet rozdaných dotazníků Počet zbylých dotazníků Počet vyplněných dotazníků Počet nevrácených dotazníků Návratnost % Pracovní skupina: Rodina Pracovní skupina Rodina využila ke sběru informací v dotazníku zázemí poskytovatele, kde dochází k největší kumulaci cílové skupiny. Šetření probíhalo v Rodinném a mateřském centru Sluníčko formou asistovaného dotazníkového šetření, kde dotazovaní dostali k vyplnění dotazník, jenž mohli v průběhu konzultovat a následně jej odevzdali. Díky této formě šetření je návratnost dotazníků 100%, zajímavější číslo je o velikosti dotazované cílové skupiny, kdy se v průběhu období od do vysbíralo 77 dotazníků

17 Pracovní skupina: Ohrožené skupiny Pracovní skupina Ohrožené skupiny využila ke sběru informací zázemí manažerské organizace této pracovní skupiny, kterou je ELIM Vsetín a rovněž zaběhlé praxe dotazování z předchozích let, kdy v předcházejících letech projektu komunitní plánování bylo již k dispozici 39 dotazníků, které se v průběhu dubna roku 2007 podařilo doplnit o dalších 10 vyplněných dotazníků. Zajímavé jsou vysbírané informace zejména díky 4leté časové řadě sběru informací. Pracovní skupina: Etnické menšiny Pracovní skupina Etnické menšiny, která se prioritně v období 1. komunitního plánu věnuje romské problematice. Pracovní skupina zvolila výzkumnou metodu semistrukturovaného kvalitativního rozhovoru s předem stanovenou osnovou pod vedením manažerské organizace pracovní skupiny, kterou je Diakonie Vsetín. Rozhovory v terénu pak prováděli manželé Staňkovi. Sběr rozhovorů proběhl v době od do , přičemž rozhovory byly nahrávány na diktafon. Celkem bylo zaznamenáno 10 rozhovorů, 6 s muži a 4 s ženami. Rozhovory byly vedeny se zástupci rodin, kteří žijí přímo ve městě nebo na Jiráskově ulici. Celková statistika zapojení uživatelů pro tvorbu komunitního plánu dle jednotlivých pracovních skupin Pracovní skupina Počet dotazníků od uživatelů Senioři 174 Rodina 77 Osoby se zdravotním postižením 33 Ohrožené skupiny 10 Etnické menšiny 10 CELKEM 304 Z výsledné tabulky je možné vyčíst údaje o míře a velikosti zapojení uživatelů potažmo veřejnosti do tvorby komunitního plánu

18 Část C ZDROJE POTŘEBNÉ KE KOMUNITNÍMU PLÁNOVÁNÍ Financování sociálních a souvisejících služeb na Vsetínsku v roce 2007 (služby a poskytovatelé obsažení v KPSSP Vsetínska) dle cílových skupin Osoby se zdravotním postižením Dotace MPSV Jiné státní zdroje Kraj (dotace, příspěvek zřizovatele) Obec (dotace, příspěvek zřizovatele) Úhrady uživatelů Zdravotní pojišťovny Strukturální fondy EU Ostatní (dary, nadace) Celkem , , , , , , ,- Senioři , , , , , , ,- Ohrožené skupiny a Rodina , , , , , , , ,- Etnické menšiny , , , , , , , ,- Průřezové , , , , , , , ,- Celkem , , , , , , , , ,- Celkem % 38,44% 5,31% 1,17% 15,28% 20,39% 0,1% 11,10% 8,21% 100% 16

19 Údaje o vybavenosti území kapacitami pro poskytování péče (poskytovatelé obsažení v KPSSP Vsetínska) dle cílových skupin Osoby se zdravotním postižením Počet uživatelů Počet lůžek 1 Počet kontaktů 2 Počet intervencí 3 Z toho počet pracovníků Počet pracovníků služby služby v přímé péči (k Počet (k lednu 2008) lednu 2008) hovorů 4 fyzický přepočtený fyzický přepočtený , ,45 Senioři , ,1 Ohrožené skupiny a Rodina Etnické menšiny , , ,9 10 8,1 Průřezové , ,95 Celkem , ,85 1 ) pouze u pobytových služeb 2 ) kontakt = alespoň 10 minutové jednání v zájmu uživatele 3 ) intervence = minimálně 30 minutový individuální rozhovor odborného pracovníka s uživatelem 4 ) hovor = tematický hovor odborného pracovníka s uživatelem 17

20 Část D RÁMEC PLÁNOVÁNÍ A PROCES KONZULTACÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU 1. Organizační struktura procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče Rada města Vsetín Sociální komise Rady města Vsetín Komise Agendy 21 a Projektu Zdravé město Koordinační skupina Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Osoby se zdravotním postižením Senioři Ohrožené skupiny a Rodina Etnické menšiny 18

21 2. Statistika připomínek k návrhu Komunitního plánu Proces připomínkování probíhal ve dnech Do každého kontaktního místa bylo distribuováno 20 připomínkovacích formulářů, formulář byly rozesílány i elektronickou formou. Pravidla vedení procesu konzultací: Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné prostudování materiálu a podání připomínky. Konzultační místo sloužilo zároveň pro podávání informací k předkládanému materiálu. Na všech kontaktních a konzultačních místech byly k dispozici písemné materiály a připomínkovací formuláře. Všechny připomínky musely mít písemnou formu a musely být podány na připomínkovacím formuláři. Vyplněné připomínkovací formuláře bylo možno zaslat poštou na adresu Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín nebo odeslat elektronicky na Elektronické připomínkování se řídilo stejnými pravidly. Vypořádání připomínek je součástí komunitního plánu. Konzultační místo: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., 8.patro budovy MěÚ Vsetín, Svárov 1080, v době úředních hodin. Kontaktní místa: Informační centrum, Masarykova veřejná knihovna, Dolní náměstí 1356 Podatelna MěÚ Vsetín, Svárov 1080 Charita Vsetín, Horní náměstí 135 Diakonie Vsetín, Palackého 156 Rodinné a mateřské centrum Sluníčko, MŠ Rokytnice 425 ELIM Vsetín, Horní Jasénka 119 Poradensko informační centrum (PIC), Pod Žamboškou 920 Charita Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 124 Celkem vysbíráno 148 připomínek od 18 subjektů (z toho 8 připomínek ve fyzické podobě, zbylých 140 v elektronické podobě) Nebylo zapracováno 18 připomínek. Vysbírané připomínky vztažené k jednotlivým pracovním skupinám (oblastem): Proces konzultací 1. KP za oblast osob se zdravotním postižením Celkem bylo zaevidováno 27 připomínek Do 1. KP bylo zapracováno 21 připomínek Do 1. KP nebylo zapracováno 6 připomínek Proces konzultací 1. KP za oblast seniorů Celkem bylo zaevidováno 21 připomínek Do 1. KP bylo zapracováno 16 připomínek Do 1. KP nebylo zapracováno 5 připomínek Proces konzultací 1. KP za oblast ohrožených skupin a rodiny Celkem bylo zaevidováno 54 připomínek Do 1. KP bylo zapracováno 51 připomínek Do 1. KP nebyly zapracovány 3 připomínky 19

22 Proces konzultací 1. KP za oblast etnických menšin Celkem bylo zaevidováno 32 připomínek Do 1. KP bylo zapracováno 28 připomínek Do 1. KP nebyly zapracovány 4 připomínky Proces konzultací 1. KP za oblast společné cíle Celkem bylo zaevidováno 14 připomínek Do 1. KP bylo zapracováno 14 připomínek Do 1. KP nebylo zapracováno 0 připomínek 20

23 Část E PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍ SKUPINY Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 1. Seznam členů pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením 2. SWOT analýza za oblast péče o osoby se zdravotním postižením 3. Cíle a opatření Komunitního plánu Vsetínska za oblast osob se zdravotním postižením Stručný přehled cílů pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 5 Cíl 6 Cíl 7 Cíl 8 Zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením Odstranění bariér Rozvoj odborného poradenství, kompenzační pomůcky Rozvoj sociálních služeb Umožnění a podpora vzdělávání Zajištění bydlení pro osoby se zdravotním postižením Volnočasové aktivity Rozvoj a výstavba kapacit pro poskytování péče pro osoby se zdravotním postižením 21

24 Seznam členů pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením Božena Mikulíková manažerka pracovní skupiny, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium Bc. Petr Cuha administrátor pracovní skupiny, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Jana Bartoňová Věra Borovičková PhDr. Helena Gajdušková Ludmila Holbíková Marta Junáková Markéta Koudelová Ing. Eva Ludvíčková Daniel Perdoch Ing. Libor Podešva, Ph.D. Lenka Šebelová Martin Šimko Bc. Michal Škrabánek PhDr. Alexandra Švecová Ivana Tomečková Eva Trčálková Ing. Michal Vodák Charita Vsetín Sdružení IMPULS Masarykova veřejná knihovna Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín o.s. Stacionář, o.s. expertní poradce za sociální oblast Elim Vsetín, o.s. Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium Palma, o.s. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín o.s. Naděje Vsetín Naděje Vsetín 22

25 SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY VIZE Kde chceme být v roce 2013 Existence služeb Rané péče Všechny potřebné služby pro ZP jsou zajištěny Zdravotně postižení jsou zaměstnáni Zdravotně postižení mají zdarma k dispozici internet Máme poradenské centrum pro sluchově postižené Město je bezbariérové Je zajištěna péče o ZP seniory Podnikatelské sféra ochotně část svých financí rozděluje na služby v oblasti Jsou k dispozici 4 centra pro společné setkávání a pohybové aktivity Existence komunitního centra s atraktivním programem Všichni mají informace K dispozici dostatek chráněných bytů Veřejnost akceptuje zdravotně postižené Poskytované služby jsou finančně zajištěny Existuje půjčovna kompenzačních pomůcek Legislativa je přehledná a vyhovující SILNÉ STRÁNKY 1. kladný přístup města k zajišťovaným službám 2. existence spolupráce mezi organizacemi 3. snaha o zlepšení a změnu stavu 4. zajištění integrace do škol, vzdělávání ZP dětí 5. finanční podpora města poskytovatelům snaha o odstraňování bariér velká nabídka vzdělávání pro poskytovatele služby jsou poskytovány kvalitně dobrá práce základních organizací ZP široká škála poskytovatelů zákon o sociálních službách SLABÉ STRÁNKY 1. malá nabídka prac.příl. pro ZP 2. rivalita mezi poskytovateli 3. nedostatek finančních prostředků na odstraňování bariér, špatná řešení při odstraňování bariér 4. závislost poskytovatelů na sponzorech 5. chybí dopravní obslužnost pro ZP příliš mnoho organizací zabývajících se zdravotně postiženými nekvalitní prostory pro zajišťování služeb nedostatek vhodných bytů pro ZP chybí Praktická škola malé kapacity v organizacích malá propojenost sociálních a zdravotních služeb malá informovanost o aplikaci Zákona o sociálních službách mnoho bariér ve městě slabá organizovanost a roztříštěnost ZP PŘÍLEŽITOSTI 1. financování aktivit z grantů EU 2. rozvíjet nové služby v oblasti zaměstnanosti 3. rozvoj motivačně aktivizačních programů 4. rozvinout partnerské projekty zajistit dostatečnou informovanost zplánovat služby,komunitní plánování zvyšovat kvalifikaci ZP rozvoj vzájemné spolupráce zajistit vzdělávací akce pro úředníky, lékaře Jak jednat se ZP OHROŽENÍ 1. ztráta finančních prostředků v systému 2. legislativní nedostatky 3. nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 4. nebudou vytvářena pracovní místa pro ZP klienti nebudou mít dostatek finančních prostředků na krytí služeb celkové zhoršení ekonomické situace ve státě chaos v rozvoji služeb vysoké ceny služeb zrušení NNO nedostatek financí 23

26 Komentář: SWOT analýza za oblast péče o zdravotně postižené občany je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Vsetína, kteří přímo pracují s cílovými skupinami v této oblasti. V oblasti silných stránek dominuje dobrá spolupráce s městem, existence spolupráce mezi subjekty poskytujících služby a společná snaha o dalším rozvoji zajištění služeb. Tyto silné stránky jsou velmi dobrým výchozím bodem pro další rozvoj služeb v oblasti péče o zdravotně postižené občany a významným prvkem pro pokračování v započatých procesech komunitního plánování ve městě Vsetíně. Problémem v oblasti je nedostatek pracovních příležitostí pro zdravotně postižené a nedostatek finančních prostředků pro zajištění služeb. Z problému financí se rodí další potíže, jako vzájemná rivalita mezi subjekty. Zcela zajímavý je celkový pohled na definované slabé stránky, které prakticky neobsahují žádný problém se zajištěním či nedostatkem služeb z pozice Zákona o sociálních službách. Slabé stránky jsou směřovány do oblasti zaměstnanosti, oblasti bariér, nevyhovujících prostor a finančních problémů. Při další práci členů pracovní skupiny se SWOT analýzou, využití ke stanovování návrhů Cílů komunitního plánu bude vhodné, se též podívat na stanovené Vize, které služby obsahují. Problémy popsané ve slabých stránkách si odborníci z pracovní skupiny plně uvědomují a toto odrážejí ve svých definovaných příležitostech. Daleko více než v ostatních pracovních skupinách je zde kladen důraz na zvládnutí čerpání vnějších finančních zdrojů, zdrojů ze SF EU, což bude vyžadovat určité vzdělávání projektových manažerů organizací nebo nastavení systému, který umožní jednotlivým poskytovatelům nákup služeb vypracování projektů od profesionálních firem. Odborníci si uvědomují, že finanční prostředky jsou základem pro další rozvoj služeb, a že nikdo jiný než oni sami finanční prostředky v potřebné výši nezajistí. Této oblasti (společně se seniory) se nejvíce dotýká aplikace nového Zákona o sociálních službách, který je v platnosti od Jednotlivý poskytovatelé budou muset zvládnout nové znalosti, aby se v oblasti sociálních služeb udrželi účetnictví, smlouvy, projekty, vzdělání. Všechny tyto akce jsou náměty pro cíle a opatření návrhu komunitního plánu. Členové pracovní skupiny si uvědomují, že je nutné dále rozvíjet spolupráci a to jak mezi sebou, tak s dalšími subjekty (partnerské projekty) např. zaměstnavateli, Úřadem práce atd. Důležitým prvkem je též zvýšení informovanosti, což bude vyžadovat další finanční prostředky a to na vlastní úspěšnou prezentaci jednotlivých poskytovatelů a to z důvodu přilákání klientů do svých služeb, jelikož oni drží část finančních prostředků ve svých rukou. V oblasti ohrožení jsou zdůrazněny hlavní obavy z nedostatku finančních prostředků a problémy legislativy. Další pohled je uvědomění si, že pokud se finanční prostředky nepodaří zjistit odejdou kvalifikovaní zaměstnanci, což by mohlo znamenat znovu nezískání akreditace a vypadnutí z financování přes Zákon o sociálních službách. Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek, příležitostí a vizí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu sociálních služeb města Vsetína objevit jako Cíle či Opatření. 24

27 Cíle a opatření Komunitního plánu Vsetínska za oblast osob se zdravotním postižením Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 1. Zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením - zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením, jejich socializace, zapojení do společnosti, integrace, autonomie 1.1 Vznik chráněných dílen 1.2 Rozvoj podporovaného zaměstnávání 1.3 Motivace zaměstnavatelů 1.4 Aktivizačně-motivační programy s cílem zapojení na trh práce Název 1.1 Vznik a rozvoj chráněných dílen - vytvoření vhodných podmínek a kapacit pro zajištění pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením - umožnit pracovní aktivity či pracovní zácvik osobám, které pro své zdravotní postižení nejsou schopny integrace do volného trhu práce - aktivizace osob se zdravotním postižením - celkové zlepšení zdravotního stavu - zvýšení sebevědomí - snížení počtu nezaměstnaných se změněnou pracovní schopností v evidencích Úřadu práce ve Vsetíně - vznik chráněné dílny se zaměřením na údržbu zeleně jako regionální pilot - rozvoj řemeslné chráněné dílny a prodejny výrobků chráněných dílen ve Vsetíně Neinvestiční, motivace vzdělávání, zaměstnanost Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie - Evropský sociální fond, Úřad práce ve Vsetíně Zaměstnavatelé, ostatní sociálně vyloučené skupiny Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., o.s. Palma, Úřad práce ve Vsetíně a další - zaměstnání pro 40 osob se zdravotním postižením za dobu komunitního plánu Název 1.2 Rozvoj podporovaného zaměstnávání - prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání umožnit osobám se zdravotním postižením zapojit se na otevřený trh práce, pracovat za běžných pracovních podmínek v regionu - fungující systém akreditovaného vzdělávání osobních asistentů podporovaného zaměstnávání - vytváření databáze asistentů podporovaného zaměstnávání - vytváření podmínek spolupráce s potenciálními zaměstnavateli osob se zdravotním postižením - systém doprovodu cílové skupiny do zaměstnání průměrně 1 asistent na 3 klienty - placená a konkurenceschopná práce osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce 25

28 - zvýšení sociálního statutu osob se zdravotním postižením - zvýšení sebeúcty, sebevědomí - finanční zajištění - rozvoj dovedností, zkušeností - zapojení se do společnosti - pravidelný denní režim - osobní uspokojení, pocit naplnění - odstranění bariér a předsudků široké veřejnosti - kvalitní asistenční služby v podporovaném zaměstnávání Neinvestiční, rozvoj stávající služby Kč / 3 roky Město Vsetín, Zlínský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, strukturální fondy Evropské unie - Evropský sociální fond, Úřad práce ve Vsetíně Všechny zaměstnatelné cílové skupiny ELIM Vsetín, o.s., Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Úřad práce ve Vsetíně, Město Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. - počet zaměstnaných pracovních asistentů: podpořených osob z cílové skupiny za dobu komunitního plánu Název 1.3 Motivace zaměstnavatelů - vytvoření podmínek a kapacit pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením - využití médií, příklady dobré praxe již zaměstnaných osob se zdravotním postižením - dlouhodobá informační kampaň - zvýšení kapacit pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením u zaměstnavatelů Neinvestiční, informační, vzdělávací Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie - Evropský sociální fond Zaměstnavatelé Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., ELIM Vsetín, o.s., Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Základní škola Integra Vsetín, Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně - 6 přednášek za dobu komunitního plánu - 6 besed za dobu komunitního plánu - 1 vytvořený webový informační portál za dobu komunitního plánu ks informačních materiálů za dobu komunitního plánu Název 1.4 Aktivizačně-motivační programy s cílem zapojení na trh práce - zajištění a zvýšení kompetencí, dovedností a pracovních návyků osob se zdravotním postižením - nabídka vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením 26

29 - vytvoření akreditovaného motivačně-vzdělávacího programu (soft skills, jazyk, počítačová gramotnost, asertivita, vyjednávání, keramika apod.) - příprava pro pracovní zařazení - aktivizace osob se zdravotním postižením (zvyšování sebedůvěry a sebevědomí, podpora základních dovedností směřujících k zaměstnanosti) - získání vzdělání a pracovního návyku Neinvestiční, rozšíření stávající služby, nové motivačně - vzdělávací programy Kč / 3 roky Město Vsetín, Zlínský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, strukturální fondy Evropské unie - Evropský sociální fond, Regionální operační program, Integrovaný operační program Všechny zaměstnatelné cílové skupiny a zaměstnavatelé ELIM Vsetín, o.s., Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Město Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně, Sociální služby Vsetín p.o., Masarykova veřejná knihovna Vsetín klientů motivačně-vzdělávacích programů za dobu komunitního plánu - 90 přednášek, seminářů a besed za dobu komunitního plánu Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 2. Odstranění bariér - odstranění bariér v přístupu do veřejných budov 2.1 Bezbariérové město a bezbariérový přístup do veřejných budov Název 2.1 Bezbariérové město a bezbariérový přístup do veřejných budov - zajištění rovného přístupu do společnosti - zvýšení příležitostí a nezávislosti osob se zdravotním postižením - integrace osob se zdravotním postižením do společnosti - rozvoj sociálního cestovního ruchu - ustanovení kontaktní osoby na Městském úřadě Vsetín, která bude sbírat připomínky zejména osob se zdravotním postižením k nedostatkům v bezbariérových možnostech pohybu a bude realizovat jejich odstraňování - pokračovat ve zpracování záměrů bezbariérových koridorů (architektonická studie), vytvoření týmu odborníků na bezbariérovou mobilitu Systém spolupráce, osvěty a zaškolení lidí k bezbariérovým realizacím dle potřeb uživatelů Bude upřesněna v rámci projektové dokumentace Regionální operační program, Integrovaný operační program, Operační program Infrastruktura Senioři, matky s dětmi Členové pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením 27

30 - vytvoření systému bezbariérového přístupu pro všechna postižení Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 3. Rozvoj odborného poradenství, kompenzační pomůcky - poradenská služba určená lidem, kteří mají z důvodu zdravotního postižení nebo chronické nemoci sníženou soběstačnost, a osobám o ně pečujícím, kteří nejsou schopni v některých oblastech bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém životě 3.1 Zajištění odborného poradenství 3.2 Zajištění a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek Název 3.1 Zajištění odborného poradenství - zajištění komplexních kvalifikovaných informací pro osoby se zdravotním postižením a pečující osoby - zavedení systému poradenství, jenž bude dostupný a srozumitelný všem osobám se zdravotním postižením, včetně možné konzultace přes telefon a - průběžná podpora podle individuálních potřeb osob se zdravotním postižením - zajištění odborného vedení poradenských center - terapeutické činnosti - zjednodušení orientace uživatelů - sloučení poraden dle typologie - přiblížení služby uživateli v rámci posílení mobility poraden - zapojení občanů se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života - zlepšení kvality nabízených služeb - zvýšení odbornosti personálu - zvýšení kompetencí uživatelů služby - účinná a rychlá pomoc v tíživé situaci - zvýšení osobních kompetencí osob se zdravotním postižením a osob o ně pečujících - materiální zabezpečení potřebnými pomůckami a orientace na trhu zdravotních pomůcek - zvýšení informovanosti, možnost seberealizace Investiční, neinvestiční Bude upřesněna v průběhu realizace komunitního plánu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín, spádové obce Školství, právo Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - vznik 1 kontaktního místa s kumulovaným poradenským servisem Název 3.2 Zajištění a rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek - půjčovna kompenzačních pomůcek pro uživatele (osoby se zdravotním postižením, rodiny pečující, osoby s přechodnými problémy mobility, děti a mládež se zdravotním postižením atd.) - posílení kompetencí osob se zdravotním postižením 28

31 - úspora zdrojů v rámci optimalizace výběru kompenzační pomůcky dle potřeb a požadavků uživatele - materiální zabezpečení potřebnými pomůckami a orientace na trhu zdravotních pomůcek - zvýšení informovanosti, zvýšení mobility, možnost seberealizace Rozšíření služby, stávající služby Kč / 3 roky Kč investice Regionální operační program, Integrovaný operační program, dary Zdravá populace, senioři, Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, Město Vsetín, distributoři a výrobci pomůcek, Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - 2 navzájem se doplňující a materiálně vybavené půjčovny kompenzačních pomůcek za dobu komunitního plánu Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 4. Rozvoj sociálních služeb - zajistit realizaci stávajících sociálních služeb se stejnou kapacitou jako doposud, v případě potřeby stávající kapacitu rozšířit - umožnit kvalitativní rozvoj služeb 4.1 Rozvoj denních stacionářů 4.2 Zkvalitnění služeb týdenního stacionáře 4.3 Rozvoj rané péče 4.4 Rozvoj osobní asistence 4.5 Rozvoj odlehčovacích služeb 4.6 Rozvoj sociálně-aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením 4.7 Vznik sociálně terapeutických dílen 4.8 Rozvoj služby sociální rehabilitace 4.9 Vznik centra sociální rehabilitace s programem zaměřeným na osoby s chronickým duševním onemocněním Název 4.1 Rozvoj denních stacionářů - rozvoj dovedností, kompetencí, pracovních návyků, samostatnosti a sebeobslužných návyků - zajištění sociálních ambulantních služeb - podpora všestranného a celkového rozvoje uživatelů - začlenění do společnosti - vedení plnohodnotného života - odlehčení osobám pečujícím o své blízké - zajištění základních životních potřeb - zvýšení socializace uživatelů - zvýšení úrovně poskytovaných služeb Neinvestiční, udržení a rozšíření služby, investiční, rozvoj aktivity Kč / 3 roky 29

32 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, úhrady od uživatelů sociálních služeb, dary, granty Ostatní organizace poskytující sociální služby, Speciálně pedagogické centrum Kroměříž, Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, Elim Vsetín, o.s., odborní specialisté / psychologové, lékaři, školy Naděje, o.s., pobočka Vsetín, Stacionář o.s uživatelů ročně Název 4.2 Zkvalitnění služeb týdenního stacionáře - poskytnutí pravidelné týdenní péče o všechny potřeby klientů při zachování základní vazby na rodinu - aktivizace klientů - další vzdělávání a rozvoj schopností a dovedností s cílem zvýšení soběstačnosti, případně začlenění do běžného života - vznik nových životních návyků a možností pro klienty a jejich rodiny - nácvik dovedností pro plnohodnotný život v domácím prostředí - u části klientů možnost zapojení do trhu práce - u části klientů získání základních schopností sebeobsluhy - omezení sociálního vyloučení rodin Neinvestiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, dotace, granty, příspěvky klientů, sponzorské dary, výtěžek vlastní aktivity Lékaři Stacionář o.s uživatelů za dobu komunitního plánu - 6 přednášek, besed za dobu komunitního plánu Název 4.3 Rozvoj rané péče - soustava preventivních činností s cílem snížení dopadu zdravotního postižení dítěte na jeho vývoj i život celé rodiny - snížení dopadu zdravotního postižení dítěte na jeho vývoj a na rodinu - zajištění podmínek pro integraci dítěte s postižením do společnosti Neinvestiční, rozvoj aktivity Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce, dary Veřejnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, Federace rodičů a přátel sluchově postižených dětí Tamtam, Raná péče pro zrakově postižené 30

33 - zajištění péče pro 35 rodin ročně konzultací v terénu ročně - 3 publikace pro veřejnost za dobu komunitního plánu - 3 přednášky pro odbornou veřejnost za dobu komunitního plánu Název 4.4 Rozvoj osobní asistence - podpora mobility, sebeobslužnosti - výhody individuálního přístupu (průvodcovství) - podpora trendu setrvávání ve svém přirozeném prostředí a vedení běžného způsobu života - zajištění kontaktu se společenským prostředím - podpora integrace - rozšíření kapacity a zachování kvality stávajících služeb - rozvoj dobrovolných forem osobní asistence (kulturní a volnočasové aktivity) - akreditovaný vzdělávací program pro osobní asistenty - odstranění komunikačních a fyzických bariér - zajištění základních i vyšších životních potřeb - dosažení životní pohody a spokojenosti uživatelů služeb - zajištění mobility osob se zdravotním postižením - podpora integrace do běžných aktivit vrstevníků - aktivizace osob využívajících služby - zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení a nemoci - prevence zhoršování psychického stavu - prevence umístění osob do ústavního pobytového zařízení - zajištění kvalifikovaných asistentů - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc rodině Neinvestiční, rozvoj stávajících služeb, nová aktivita Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, úhrady od uživatelů sociálních služeb, dary Senioři, žáci a studenti základních a středních škol Naděje, o.s., pobočka Vsetín, Charita Vsetín, Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, Charita Nový Hrozenkov - 65 uživatelů v péči 25 asistentů za dobu komunitního plánu Název 4.5 Rozvoj odlehčovacích služeb - systém činností v rámci péče o osoby se zdravotním postižením umožňující odpočinek osobám o ně celodenně pečujícím v jejich přirozeném prostředí - krátkodobě, dlouhodobě - odlehčení pečujícím osobám a rodinám - udržení osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí co nejdelší dobu - začlenění klientů do své sociální skupiny a integrace do běžného života a společnosti 31

34 Přesahy do dalších oblastí Neinvestiční, rozvoj aktivity, stávající služby Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, sponzoři, platby uživatelů Speciálně pedagogické centrum Kroměříž, Speciálně pedagogické centrum Zlín, moderní technologie Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium a další - 15 uživatelů v terénní službě ročně - 2 přednášky, besedy ročně Název 4.6 Rozvoj sociálně-aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením - najít a umožnit způsoby aktivního zapojení osob se zdravotním postižením do života - realizovat nabídku aktivit, činností a terapií - minimalizace izolace osob se zdravotním postižením - posílení osobních kompetencí - snížení závislosti na sociálních službách - zlepšení psychické kondice Neinvestiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity Kč / 3 roky Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí, nadace Všechny zaměstnatelné cílové skupiny ELIM Vsetín, o.s., Univerzita Palackého v Olomouci, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s uživatelů sociálních služeb za dobu komunitního plánu Název 4.7 Vznik sociálně terapeutických dílen - zajištění sociálních ambulantních služeb - nácvik pracovních dovedností, rozvoj dovedností, kompetencí, pracovních návyků, samostatnosti a sebeobslužných návyků - zvýšení sociální adaptability - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti směřující k sociálnímu začleňování - pomoc při zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - začlenění do společnosti - zvýšení kvality života - zvýšení socioekonomického uplatnění uživatelů - prevence sociálního vyčlenění 32

35 Vznik nové služby Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond Spolupráce s ostatními organizacemi poskytujícími sociální služby, odborní specialisté / psychologové, lékaři Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Město Vsetín, Salesiánské sdružení Vsetín, o.s. a další - 6 až 14 klientů ročně Název 4.8 Rozvoj služby sociální rehabilitace - posilování schopností a dovedností potřebných pro běžný život - posilování a nácvik návyků potřebných pro běžný život - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu - zprostředkování kontaktu se společností - vzdělávací aktivity, aktivizační činnosti a poradenství rozvoj rehabilitačních programů (hippoterapie, léčebné pedagogickopsychologické ježdění atd.) - začlenění do společnosti - vedení plnohodnotného života - zvýšení kvality poskytovaných služeb - aktivizace - zlepšení zdravotního i psychického stavu - zlepšení jemné i hrubé motoriky - rozvoj schopností a dovedností Neinvestiční, stávající služby, rozvoj služby, vznik nového programu Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, Strukturální fondy Evropské unie, Zlínský kraj, granty Lékaři, psychologové, rehabilitační pracovníci, pedagogové, sociální pracovníci, zaměstnavatelé, zaměstnanost, moderní technologie a metody, děti, mládež, jiné cílové skupiny ELIM Vsetín, o.s., Město Vsetín, Sdružení IMPULS, Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., popř. další v případě výběrového řízení na zajištění služeb - 30 klientů ročně uživatelů ročně (zvýšení při ubytovacích kapacitách na 1100 ročně) - 6 přednášek ročně Název 4.9 Vznik centra sociální rehabilitace s programem zaměřeným na osoby s chronickým duševním onemocněním - zajištění sociálních ambulantních služeb - zprostředkování kontaktů se společenským prostředím - sociálně terapeutická činnost - pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a obstarání osobních záležitostí - rozvoj dovedností, kompetencí, pracovních návyků, samostatnosti - analýza situace psychotiků v zařízeních pro seniory 33

36 - začlenění do společnosti - vedení plnohodnotného života - zvýšení socioekonomického uplatnění uživatelů - komplexní program resocializace osob s duševním onemocněním Vznik nové služby Provoz: Kč / 2 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond, Město Vsetín, uživatelé služeb Trh práce, zdravotnictví, zaměstnavatelé, senioři Budou vybráni ve výběrovém řízení - 10 uživatelů ročně Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 5. Umožnění a podpora vzdělávání - rozšířit možnosti zvyšování kvalifikace a specifických dovedností osob se zdravotním postižením 5.1 Podpora integrace osob se zdravotním postižením do školského systému 5.2 Vznik a rozšíření speciální a praktické školy pro osoby s těžkým zdravotním postižením Název 5.1 Podpora integrace osob se zdravotním postižením do školského systému - vytvoření podmínek pro zajištění vzdělávání osob se zdravotním postižením v podmínkách školského systému řešené oblasti - vytvoření podmínek pro celoživotní vzdělávání - osobní a pedagogická asistence v základních školách - zajištění prostor pro vzdělávací potřeby OZP v současné době umístěných v denním stacionáři provozovaném Nadějí Kobzáňova prostupnost, návaznost školského systému pro osoby se zdravotním postižením - vytvoření kapacit pedagogických pracovníků včetně jejich vzdělávání - vytvoření předpokladů pro zaměstnanost osob se zdravotním postižením - zvýšení sociální a duševní spokojenosti - zvýšení spolupráce mezi školstvím a sociální sférou při vzdělávání Neinvestiční, rozvoj aktivity Irelevantní Zlínský kraj Zaměstnanost Školy, Město Vsetín - dle požadavků a potřeby všechny děti se zdravotním postižením 34

37 integrovat do běžného školství - akreditovaný vzdělávací program pro asistenty pedagoga: 60 proškolených osob ve třech vzdělávacích programech za dobu komunitního plánu Název 5.2 Vznik a rozšíření speciální a praktické školy pro osoby s těžkým zdravotním postižením - narovnání působení Základní školy a Mateřské školy Vsetín, Turkmenská dle dikce školského zákona - vytvoření podmínek pro zajištění vzdělávání osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením v podmínkách školského systému řešené oblasti - vytvoření podmínek pro celoživotní vzdělávání - iniciovat řešení problému v orgánech samosprávy města - prostupnost, návaznost školského systému pro osoby s těžkým zdravotním postižením - vytvoření kapacit pedagogických opatření - vytvoření předpokladů pro zaměstnanost osob se zdravotním postižením - zvýšení sociální a duševní spokojenosti - přidělení vhodných prostor pro žáky s těžkým zdravotním postižením a vytvoření efektivního způsobu vzdělávání včetně poskytování sociálních služeb Bude upřesněn dle zvoleného řešení Bude upřesněna v návaznosti na zvolené řešení Ministerstvo školství, Město Vsetín Zdravotnictví Město Vsetín - vznik speciální školy pro 30 žáků - vznik praktické školy - 2 ročníky po 5 žácích ročně Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 6. Zajištění bydlení pro osoby se zdravotním postižením - zajištění podporovaného a chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením s cílem usnadnění samostatného života 6.1 Zajištění podporovaného bydlení pro osoby se zdravotním postižením 6.2 Zajištění chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením v návaznosti na ohrožené skupiny a bytový fond města Název 6.1 Zajištění podporovaného bydlení pro osoby se zdravotním postižením - vytvoření prostředí pro samostatnost a svobodnou volbu - poskytnutí vhodných bytů - podpora a pomoc pro zvládnutí samostatného života osob se zdravotním postižením - integrace do společnosti 35

38 Investiční, neinvestiční, vznik nového programu. Pořízení bytu: Město Vsetín (převod, pronájem) Vybavení bytu: Kč (jednorázově) Náklady asistenční služby: Kč / 3 roky Město Vsetín Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb, školy, vzdělávací instituce Město Vsetín, Naděje, o.s., pobočka Vsetín, případně uživatelé - 2 až 3 uživatelé ročně Název opatření: Popis opatření: opatření: 6.2 Zajištění chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením v návaznosti na ohrožené skupiny a bytový fond města - poskytnutí vhodných bytů, případně rodinných domů - řešit v souvztažnosti s jinými cílovými skupinami, zejména ohroženými skupinami - podpora a pomoc pro zvládnutí samostatného života osob se zdravotním postižením v chráněném bydlení Investiční Bude upřesněna Budou upřesněny Ohrožené skupiny Město Vsetín, uživatelé ze skupiny osob se zdravotním postižením - 2 byty pro osoby se zdravotním postižením za dobu komunitního plánu Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 7. Volnočasové aktivity - vytvářet bezpečné, učící, motivační a integrační prostředí pro rozvoj osob se zdravotním postižením ve volném čase - usilovat o zlepšení kvality života - zvýšení sociálních schopností a dovedností - minimalizovat rizika související se způsobem života osob se zdravotním postižením - umožnit lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí - být nápomocni řešení jejich problémů - vytvoření a rozšíření nabídky programu pro volný čas bez věkového omezení 7.1 Rozvoj integračních volnočasových činností a kulturních aktivit, podpora spolkové činnosti osob se zdravotním postižením 7.2 Vznik a rozvoj specifických sportů 36

39 Název 7.1 Rozvoj integračních volnočasových činností a kulturních aktivit, podpora spolkové činnosti osob se zdravotním postižením - zajištění podmínek pro zpřístupnění současné nabídky volného času - zajištění podmínek pro využití a zpřístupnění sportovišť - rozšíření nabídky volnočasových a kulturních aktivit v závislosti na analýze poptávky cílové skupiny - vytvoření akcí (kampaní, festivalů, výstav atd. pro prezentaci aktivit cílové skupiny ) realizovaných přímo osobami z cílové skupiny - zajištění podmínek pro setkávání osob se zdravotním postižením - poradenství - modernizace přístupového místa k informacím prostřednictvím internetu - půjčování zvukových dokumentů - digitalizace dokumentů - klubová setkávání - zlepšení psychického komfortu - zlepšení kvality života dětí, mládeže a dospělých - zvýšení sociálních schopností občanů - minimalizace rizik souvisejících se způsobem života dětí a dospívajících - lepší orientace v jejich sociálním prostředí - řešení a vyřešení meziskupinových problémů - vytvoření týmu zabývajícího se přípravou akcí volnočasového, kulturního a propagačního charakteru - snížení sociální izolace, neformální vzdělávání, nestandardní rehabilitační aktivity - ovládání a užívání osobních počítačů - odstranění bariér Vznik nového programu, neinvestiční, udržení stávajících aktivit, rozšíření služby, rozvoj aktivity Kč / 3 roky Město Vsetín, Zlínský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, strukturální fondy Evropské unie, Regionální operační program, klienti Majoritní společnost o.s. Enter, Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Město Vsetín, Zlínský kraj, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, strukturální fondy Evropské unie, svazy, spolky, nestátní neziskové organizace - 81 akcí (setkání, pobytů) ročně - 35 nově zaregistrovaných osob ročně návštěvníků ročně Název 7.2 Vznik a rozvoj specifických sportů - zajištění informovanosti o druzích sportu zdravotně postižených, audit sportovišť, zjištění zájmu - vznik zázemí a zajištění odborného vedení - zlepšení psychického komfortu osob se zdravotním postižením - rozšíření možnosti využití volného času osob se zdravotním postižením - seberealizace 37

40 - zvýšení sebevědomí - zjištění svých možností a schopností - snaha překonat sám sebe 2008 audit realizace Neinvestiční, investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nového programu Vyplyne z auditu sportovišť v rámci projektové dokumentace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Město Vsetín, nadace Neformální rehabilitace Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Město Vsetín, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. - 1 audit sportovišť za dobu komunitního plánu - 3 sportovní setkání pro veřejnost ročně Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 8. Rozvoj a výstavba kapacit pro poskytování péče pro osoby se zdravotním postižením - poskytování péče občanům se zdravotním postižením probíhá často v nevhodných prostorech s nedostatečnou kapacitou, pro poskytování kvalitní péče je nutná výstavba nových kapacit 8.1 Výstavba a rekonstrukce kapacit pro poskytování péče o osoby se zdravotním postižením 8.2 Rekonstrukce suterénních prostor Koordinačního a informačního centra (KIC) 8.3 Technicko-stavební úpravy v nových prostorách denního stacionáře pro děti a mládež Naděje, o. s., pobočky Vsetín za stávající prostory v ulici Kobzáňova 8.4 Rozšíření prostorů denního stacionáře Naděje, o.s., Rokytnice Zajištění bezbariérového vstupu do Centra Auxilium 8.6 Rekonstrukce denního stacionáře Domova Jitka 8.7 Vybudování kapacit pro sociální rehabilitaci Název 8.1 Výstavba a rekonstrukce kapacit pro poskytování péče o osoby se zdravotním postižením - nedostatek kapacit - nevhodnost současných kapacit - budování kapacit infrastruktury péče pro osoby se zdravotním postižením v závislosti na jejich potřebách a změně společenského klimatu (moderní sociální infrastruktura) - stávající zařízení budou mít adekvátní kapacity pro svou činnost Investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity Bude upřesněna v rámci projektové dokumentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Regionální operační program, Integrovaný operační program Zaměstnavatelé, moderní technologie, děti, mládež, rodina a ostatní sociálně vyloučené skupiny Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Město Vsetín 38

41 - 1 multifunkční prostor pro poskytovatele sociálních služeb a péče za dobu komunitního plánu Název 8.2 Rekonstrukce suterénních prostor Koordinačního a informačního centra (KIC) - zajištění prostor pro rozvojové aktivity motivačních kurzů pořádaných Vzdělávacím a komunitním centrem Integra Vsetín o.p.s. (jde zejména o zázemí pro keramickou dílnu, místnosti na pohyb, tanec, sport a deskové hry) - rozvoj motivačních a aktivizačních aktivit v Koordinačním a informačním centru, pohybu, her a sportu Investiční, rozvoj stávajících aktivit, rozšíření nabídky aktivit vůči cílové skupině Kč investiční náklady zbytek bude upřesněn v rámci projektové dokumentace Regionální operační program, Integrovaný operační program Volný, čas, kultura, sport Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Město Vsetín, sociální neziskové organizace -rozšíření prostorových kapacit pro realizaci motivačních a aktivizačních aktivit pro cílovou skupinu o 150 m 2 za dobu komunitního plánu Název 8.3 Technicko-stavební úpravy v nových prostorách denního stacionáře pro děti a mládež Naděje, o. s., pobočky Vsetín za stávající prostory v ulici Kobzáňova - zajištění nových prostor na podnět návrhu Odboru školství a kultury Městského úřadu Vsetín vystěhovat denní stacionář z prostor na ulici Kobzáňova 1537 z důvodu rozšíření mateřské školy - zachování a rozvoj denního stacionáře - zajištění kvality standardů poskytování sociálních služeb Investiční, zajištění stávající služby Investice - upřesnění v rámci projektové dokumentace Město Vsetín, strukturální fondy Evropské unie Rodina, spolupráce s ostatními organizacemi poskytujícími sociální služby, využití moderních technologií Město Vsetín, Naděje, o. s., pobočka Vsetín - 1 nový prostor pro poskytování služeb Název 8.4 Rozšíření prostorů denního stacionáře Naděje, o.s., Rokytnice potřeba zvyšovat kapacitu denního stacionáře - prostorově omezené současné prostory - udržení a rozvoj denního stacionáře - zajištění kvality standardů poskytování sociálních služeb - zajištění požadované úrovně poskytovaných služeb přesahující poptávku poskytovaných služeb 39

42 Investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity Na základě projektové dokumentace Město Vsetín, strukturální fondy Evropské unie Rodina, spolupráce s ostatními organizacemi poskytujícími sociální služby, využití moderních technologií Město Vsetín, Naděje, o. s., pobočka Vsetín - zvýšení kapacity o 5-10 uživatelů za dobu komunitního plánu Název 8.5 Zajištění bezbariérového vstupu do Centra Auxilium - vybudování interiérové schodišťové plošiny pro pohyb klientů mezi patry stávající budovy - zvýšení mobility a naplnění standardů kvality 2008 Investiční Kč Nadace, sponzoři, Město Vsetín Vzdělávání Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium - vhodné prostory odpovídající prostorovým standardům kvality sociálních služeb pro zachování dané služby Název 8.6 Rekonstrukce denního stacionáře Domova Jitka - v souvislosti se vznikem služby denního stacionáře při stávajícím týdenním stacionáři v Luhu je nutné udělat některé stavební úpravy v prostorách budovy - vznikne kultivovaný prostor pro možnost využití služeb denního stacionáře s možností individuálního zaměření v oblasti upevnění dovedností a vědomostí získaných ukončeným vzděláním /pod vedením profesionálního etopeda / a také klubovna pro uživatele týdenního i denního stacionáře pro možnost odpoledních společných nebo individuálních programů 2008, investiční stavební úpravy /včetně nového soc.zařízení/ - vybavení místnosti se zaměřením: klubovna pro volný čas a současně místnost pro udržení a rozvoj získaných dovedností Na základě projektové dokumentace Nadace, Regionální operační program, Město Vsetín, sponzorské prostředky Rozšíření nabídky poskytovaných služeb dalším uživatelům s využitím ostatních neziskových organizací 40

43 Stacionář,o.s. - vznik nových prostor pro realizaci služby - 5 uživatelů po celou dobu komunitního plánu Název 8.7 Vybudování kapacit pro sociální rehabilitaci - vybudování vhodných prostor pro rozvoj rehabilitačních programů - snížení dopadu zdravotního postižení se všemi jeho doprovodnými aspekty Investiční Kč Strukturální fondy Evropské unie, Regionální operační program, Program rozvoje venkova Lékaři, psychologové, rehabilitační pracovníci, pedagogové, sociální pracovníci, zaměstnavatelé, zaměstnanost, moderní technologie a Sdružení Impuls, mikroregion Střední Vsetínsko, Město Vsetín, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín - vhodné prostory pro poskytování služeb rehabilitačního a integračního centra 41

44 Oblast péče o seniory 1. Seznam členů pracovní skupiny Senioři 2. SWOT analýza za oblast péče o seniory 3. Cíle a opatření Komunitního plánu Vsetínska za oblast seniořů Stručný přehled cílů pracovní skupiny Senioři Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Zkvalitnění stávajících služeb Vzdělávání seniorů Volnočasové aktivity pro seniory Residenční (pobytové) služby 42

45 Seznam členů pracovní skupiny Senioři Věra Dulavová manažerka pracovní skupiny, Charita Vsetín Bc. Petr Cuha administrátor pracovní skupiny, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Jana Bartoňová Ing. Jan David Marcela Holčáková Jan Hučík Ludmila Kallerová Pavlína Lanžhotská Ing. Danuše Martinková Mgr. Jaromír Navrátil Ing. Josef Pelc Mgr. Helena Petroušková Dana Pifková Marie Pokorná Ing. Karla Poláčková Marián Staněk Jaroslava Štachová Ivana Tomečková Olga Vášová Charita Vsetín Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín Sociální služby Vsetín p.o. Klub českých turistů Valašsko Sociální služby Vsetín p.o. Charita Vsetín Charita Nový Hrozenkov Sociální služby Vsetín p.o. Senior klub Luh o.s. Letokruhy, Zdislava o.p.s. Nemocnice Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín Centrum pro seniory ve Vsetíně o.s. Enter Sociální služby Vsetín p.o. Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín o.s. Sociální služby Vsetín p.o 43

46 SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O SENIORY VIZE Kde chceme být v roce 2013 Existence klubovny seniorů v Luhu Máme Domov pokojného stáří Existence Domů pro seniory malé cca 14 lidí Máme Linku pro seniory Existence Vzdělávacího centra pro seniory Pečovatelské služba je dostupná a kvalitně poskytovaná Kluby seniorů jsou a obce je podporují Ošetřovatelská lůžka jsou k dispozici Máme odlehčovací lůžka Všichni mají informace Existují vzájemná partnerství při poskytování služeb SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 1. fungující Pečovatelská služba 2. existence půjčovny kompenzačních pomůcek 3. máme kluby a stacionář 4. existují služby vzdělávání seniorů 5. existence Centra pro seniory 6. existence Domu s pečovatelskou službou Dobrovolnické centrum k dispozici zajišťovaná kultura pro seniory existence Domu pokojného stáří Hrozenkov existence Poradenského centra pro ZP a seniory k dispozici dva penziony (chráněné bydlení) existence Dne seniorů a Dne bez bariér 1. získat finanční prostředky do oblasti 2. zlepšit informovanost klientů 3. prohloubit spolupráci s obcemi 4. prohloubit spolupráci s lékaři 5. zvýšit propagaci poskytovaných služeb 6. více propagovat svoji nabídku a činnost platit příspěvek na stravu a bydlení v LDN (klienti) posílit financování LDN SLABÉ STRÁNKY OHROŽENÍ 1. chybí domácí hospicová péče 2. slabá podpora služeb ze strany obcí 3. malá kapacita Domu pro seniory 4. neexistence Domu se zvláštním režimem 5. nedůstojné podmínky pro seniory propuštěné ze zdravotní péče nevyhovující prostory nemocnice nedostatek automobilů v Pečovatelské službě nedostupná veřejná doprava, bariéry (vlak) 1. nezvládneme zajistit finance do udržení a do rozvoje služeb 2. klienti nebudou mít dostatek finančních prostředků 3. nekoordinovanost a duplicita služeb 4. odchod kvalifikovaného personálu 5. nepodaří se zaujmout klienty nezaregistrování poskytovatelů do Sociálních služeb (dle zákona o sociálních službách 44

47 Komentář: SWOT analýza za oblast péče o seniory je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Vsetína, kteří přímo pracují s cílovou skupinou v této oblasti. V oblasti silných stránek dominuje existence různých zařízení a služeb, s prioritou fungující Pečovatelské služby, existence půjčovny kompenzačních pomůcek, klubů a stacionáře. Z množství služeb a poskytovatelů definovaných v silných stránkách vyplývá, že služby pro seniory jsou zajišťovány. Pracovní skupina se bude muset zamýšlet jakým způsobem se vyrovná s novým Zákonem o sociálních službách a to tak, aby bylo možné služby dále financovat. Určitě budou muset být provedeny změny v oblasti zřizovacích listin, náplní činnosti zařízení z důvodu platnosti zákona, musí se určit, které služby bude možno financovat přes služby sociální, a které budou muset být hrazeny jinak např. Kluby důchodců. V oblasti slabých stránek dominuje chybějící domácí hospicová péče a slabá finanční podpora služeb ze strany obcí. Další slabé stránky sebou přináší nedostatečné služby v oblasti zdravotnictví a chybějící služby v oblasti rezidenčních zařízení. Ovšem tyto slabé stránky sebou přináší získání značných finančních prostředků, či změn, které budou muset nastat, kdyby se tyto záměry uskutečňovaly. Členové pracovní skupiny si toto uvědomují, což potvrzují svojí prioritou v oblasti Příležitostí, získání finančních prostředků do oblasti. Tato příležitost je též podpořena a vyjádřena v oblasti Ohrožení, kde právě nezískání financí je nejvyšší hrozbou. Dalšími prioritami v oblasti Příležitostí je zvýšení informovanosti, rozvoj komunikace s obcemi a lékaři. Členové pracovní skupiny si dobře uvědomují, že s novým Zákonem o sociálních službách přichází též změna v oblasti financování služeb, část finančních prostředků se přesunula do rukou samotných klientů. Toto je potvrzeno též v oblasti příležitostí zvýšení vlastní propagace poskytovaných služeb, zvýšení vlastní propagace subjektů. V případě možností využívat finančních prostředků z fondů EU, bude tato skutečnost pro poskytovatele znamenat, naučit se zpracovat žádosti a administraci projektů podporovaných Evropskou unií. Zde se nám tedy objevují další možné cíle návrhu komunitního plánu města Vsetína. V oblasti ohrožení je dominantní zajištění finančních prostředků a obava, že samotní klienti nebudou mít dostatek financí na nákup služeb, což vyplývá ze změny v dotační politice. Zde je nutné říci, že ke změně právě v tomto období dochází a je nutné dalšími opatřeními na ni reagovat, aby nedošlo ke zřícení služeb poskytovaných seniorům. Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek a příležitostí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu města Vsetína objevit jako Cíle a Opatření. 45

48 Cíle a opatření Komunitního plánu Vsetínska za oblast seniorů Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 1. Zkvalitnění stávajících služeb - poskytování sociálních služeb a péče v domácím prostředí prospívá a zkvalitňuje život ve stáří a v dalším směru šetří finance státu tím, že nemusí zvyšovat ubytovací kapacity v domovech pro seniory a dotovat provoz - cílem je rozšířit dostupnost služeb nejen ve Vsetíně ale také v okolních obcích, zvýšit informovanost seniorů a také rodinných příslušníků o možnosti využití služeb v domácím prostředí 1.1 Rozvoj odlehčovací služby 1.2 Rozvoj pečovatelské a ošetřovatelské služby 1.3 Rozvoj terénní hospicové péče 1.4 Rozvoj asistenční služby 1.5 Rozvoj stacionární služby Název 1.1 Rozvoj odlehčovací služby - vznik nových lůžek odlehčovací služby v Domově Ohrada - transformace části Domova s chráněným bydlením Vsetín - Ohrada - rozšíření terénní odlehčovací služby ve Vsetíně a okolí alespoň na dvojnásobek - podpora a rozvoj terénních a ambulantních odlehčovacích služeb pro lidi postižené kognitivními poruchami mozku (demence, po úrazech apod.) - pomoc pečujícím rodinám - umožnění zůstat v pracovním poměru osobám, které pečují o svého rodinného příslušníka - aktivizace osob potřebujících péči díky odborné službě - podpora rodinných pečovatelů, prevence zdravotních a sociálních nehod rodinných pečovatelů - omezení nároků na nákladnou rezidenční péči Neinvestiční, investiční, rozšíření služby Kč / 3 roky Kč (investice) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín, obce regionu, uživatelé, veřejné sbírky, vlastní příjmy, dary Rozvoj dobrovolnictví o.s. Letokruhy, Zdislava Vsetín, o.p.s., Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s., Charita Nový Hrozenkov, Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně, Sociální služby Vsetín p.o. - vznik 9 nových lůžek ve Vsetíně za dobu komunitního plánu - počet rodin, kterým se uleví díky zřízení 4 lůžek: cca 60 ročně - počet rodin, kterým se uleví díky rozšíření terénní služby: 20 ročně - vznik 6 nových lůžek (25 uživatelů) v Halenkově za dobu komunitního plánu uživatelů terénní služby ročně - počet pracovních míst 10 za dobu komunitního plánu - 2 dobrovolníci za dobu komunitního plánu 46

49 Název 1.2 Rozvoj pečovatelské a ošetřovatelské služby - podpora a rozvoj pečovatelské služby - rozšiřování působnosti (kapacity) v poskytování služeb s cílem zajistit pokrytí službou v odlehlých územích - podpora technického zázemí (sněžné skútry, vozový park) - zmapování potřeb pečovatelské služby v řešené oblasti - informační služby - rozvoj pečovatelské služby ve stávajících domech s pečovatelskou službou - zavedení pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou Vsetín-Rafanda - zabezpečení základních i vyšších potřeb, dosažení životní pohody a spokojenosti uživatelů služeb - integrace seniorů do společnosti - aktivizace seniorů - udržení sociálních vazeb - zmírnění negativních následků plynoucích ze stáří a nemoci - pomoc rodině - podpora rodinných pečovatelů - zajištění dostatečné informovanosti o službě - zajištění kvalifikovaných odborných pracovníků přímé péče - zlepšení kvality života uživatelů - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - prevence umístění osob do ústavního pobytového zařízení - rozšíření možností aktivního života Neinvestiční, investiční, rozšíření služby Kč / 3 roky Kč (investice) Ministerstvo práce a sociálních věcí, strukturální fondy Evropské unie, Zlínský kraj, uživatelé služeb, obce, zdravotní pojišťovny Rozvoj dobrovolnictví Charita Vsetín, Charita Nový Hrozenkov, Sociální služby Vsetín p. o., Zdislava Vsetín o.p.s., o.s. Letokruhy, Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s., Úřad práce ve Vsetíně uživatelů ročně - 27 pracovníků ročně - vytvoření 9 pracovních míst za dobu komunitního plánu - snížení potřeb lůžek v rezidenčních zařízeních - zapojení dobrovolníků - zabezpečení nového automobilu 4x4, sněžného skútru Název 1.3 Rozvoj terénní hospicové péče - rozšiřování působnosti (kapacity) v poskytování služeb s cílem zajistit pokrytí službou v odlehlých územích - podpora technického zázemí (sněžné skútry, vozový park) - zmapování potřeb terénní hospicové péče v řešené oblasti - podpora vzniku specializovaného multidisciplinárního týmu pro zajištění komplexních služeb terénní hospicové péče - podpora rodinných pečovatelů (domácí péče je nejekonomičtější a nejhumánnější forma) - prevence zdravotních a sociálních nehod rodinných pečovatelů - omezení nároků na nákladnou rezidenční péči 47

50 - rozvoj paliativní (útrpné) péče - humanizace umírání (více klientů bude moci zůstat v domácím prostředí) - dostatek kvalifikovaných pracovníků - duchovní a psychická podpora nemocného a rodinných příslušníků - úlevová pomoc - supervize, péče o pracovní tým Neinvestiční, rozvoj stávající služby Kč / 3roky Kč (investice) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, Zlínský kraj, Město Vsetín, uživatelé, dárci, sponzoři Lékaři, rodinní pečovatelé Zdislava Vsetín o.p.s., o.s. Letokruhy, Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s., Charita Vsetín, Charita Nový Hrozenkov, partneři, lékaři - 35 klientů ročně - vznik 7 nových pracovních míst za dobu komunitního plánu - 2 dobrovolníci za dobu komunitního plánu kontaktů ročně - pořízení automobilu Název 1.4 Rozvoj asistenční služby - rozšiřování působnosti (kapacity) v poskytování služeb s cílem rozšíření služby v odlehlých územích - zmapování potřeb asistenční služby v řešené oblasti - zajištění dostatečné informovanosti o službě - aktivizace osob využívajících služby - zabezpečení základních i vyšších potřeb, dosažení životní pohody a spokojenosti uživatelů služeb - podpora integrace do společnosti - zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení, stáří a nemoci - prevence zhoršování psychického stavu - udržení a podpora samostatnosti a nezávislosti na jiných osobách - rozšíření možností aktivního života - pomoc rodině - prevence umístění osob do ústavního pobytového zařízení - zajištění kvalifikovaných odborných pracovníků a asistentů - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Neinvestiční Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín, obce, uživatelé Osoby se zdravotním postižením, Ohrožené skupiny Charita Vsetín, Charita Nový Hrozenkov a další 48

51 - 40 uživatelů ročně - 14 pracovníků po dobu komunitního plánu - vznik 1 nového pracovního místa Název 1.5 Rozvoj stacionární služby - zmapování potřeb stacionární služby v řešené oblasti - rozšiřování působnosti (kapacity) v poskytování služeb s cílem rozšíření služby v odlehlých územích - podpora mobility klientů z okolních obcí - rozšíření současné odborné služby osobám z cílové skupiny - podpora rodinných pečovatelů - prevence zdravotních a sociálních nehod rodinných pečovatelů - omezení nároků na nákladnou rezidenční péči - odlehčení rodinám - integrace seniorů do společnosti - vznik týdenního stacionáře pro osoby s poruchami paměti a orientace Neinvestiční, rozšíření služby, vznik návazné nové služby Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, obecní samosprávy, nadace, vlastní příjmy, uživatelé, sponzoři, dárci Zdravotnictví, školství, zaměstnanost, rozvoj dobrovolnictví Charita Vsetín, Charita Nový Hrozenkov, Adorea dobrovolnické centrum Vsetín o.s., Agentura Zdislava, Zdislava Vsetín o.p.s., o.s. Letokruhy, Úřad práce ve Vsetíně, Centrum pro seniory ve Vsetíně, Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín - rozšíření denní kapacity denního stacionáře ZAHRADA z 6 osob na 10 osob - týdenní stacionář pro 12 uživatelů za dobu komunitního plánu - počet návštěv - max. 35 týdně - 17 dobrovolníků za dobu komunitního plánu - 17 nových pracovníků za dobu komunitního plánu uživatelů za dobu komunitního plánu Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 2. Vzdělávání seniorů - podpora seniorů v oblasti celoživotního vzdělávání 2.1 Jednorázové, krátkodobé vzdělávací akce 2.2 Dlouhodobé vzdělávací akce 2.3 Vzdělávání budoucích potencionálních pečovatelů bez věkového omezení 49

52 Název 2.1 Jednorázové, krátkodobé vzdělávací akce - realizace kampaní pro seniory - realizace otevřených večerních programů pro seniory - osvěta, poradenství, prevence, přednášková činnost - výuka práce na PC - integrace seniorů do společnosti, nový smysl života, pomoc v osamělosti - informovanost seniorů o nabízených sociálních službách pro seniory - zprostředkování kontaktu s jednotlivými typy služeb - kontakt s vrstevníky a širší společností - spolupráce partnerských organizací - aktivní zapojení seniorů do aktivit při akcích (jsou součástí pořádajících týmů) - propojování aktivních seniorů v rámci programů - občanské poradenství Neinvestiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, stávající služby Kč / 3 roky Město Vsetín, další obecní samosprávy, vlastní činnost, nadace, granty, sponzoři Spolupráce s osobní asistenční službou, spolupráce se vzdělávacími institucemi a ostatními neziskovými organizacemi poskytujícími služby seniorům. Vzdělávání, volný čas. Charita Nový Hrozenkov, Charita Vsetín, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, o.s. Letokruhy, Centrum pro seniory ve Vsetíně, a další - 20 akcí ročně účastníků akcí ročně - 20 zapojených dobrovolníků po dobu komunitního plánu Název 2.2 Dlouhodobé vzdělávací akce - celoživotní vzdělávání seniorů, komunitní aktivity (semináře, přednášky) - rozvoj programů Senioři seniorům - rozvoj cyklu seminářů - Akademický rok - Univerzita 3. věku - neformální vzdělávání - pokračování v celoročních jazykových kurzech - pokračování v kurzech arteterapie - podpora soběstačnosti seniorů - zvýšení zapojení seniorů do občanského života - podpora efektivního stárnutí - snížení sociální izolace - vytváření pozitivního image stáří Neinvestiční, rozvoj stávající služby Kč / 3 roky Masarykova veřejní knihovna Vsetín, Město Vsetín, Zlínský kraj, strukturální fondy Evropské unie, platby klientů, účastníků 50

53 Volný čas, vzdělávání Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Centrum pro seniory ve Vsetíně, seniorské kluby, aktivní senioři, Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s., školská zařízení, další organizace osob ročně - 10 akcí ročně - 10 seniorů coby dobrovolných lektorů ročně absolventů jazykových kurzů za dobu komunitního plánu - 90 absolventů arteterapie za dobu komunitního plánu Název 2.3 Vzdělávání budoucích potencionálních pečovatelů bez věkového omezení - periodicky (každoročně) se opakující přednáškové akce - výroba propagačního CD ve spolupráci s TV Beskyd - přednáškové akce - příprava propagačního materiálu o dané problematice - osvěta na středních školách (přednášky v rámci předmětu Základy společenských věd) - výchova k domácí péči za pomoci terénních a ambulantních služeb - minimalizace využití institucionální péče - získání potencionálních uživatelů služeb - připravenost na problémy spojené s péčí o seniory Neinvestiční Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, Zlínský kraj, obce Školství o.s. Letokruhy, Město Vsetín Odbor sociálních věcí, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně, TV Beskyd, lektoři z agentur domácí péče, lékaři geriatři, praktičtí lékaři, školská zařízení účastníků ročně Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 3. Volnočasové aktivity pro seniory - podpora zapojení seniorů do občanského života, poznávání možnosti nového smyslu života 3.1 Podpora klubové činnosti 51

54 Název 3.1 Podpora klubové činnosti - podpora aktivního stáří (podpora zdravého životního stylu, poznávací akce aj.) - podpora volnočasových aktivit - vznik senior klubu Enter - udržení senior klubu v Luhu - setkávání se stávajícími i novými přáteli - podpora efektivního stárnutí - snížení sociální izolace - vytváření pozitivního image stáří - soběstačnost seniorů - integrace romských a osamocených seniorů - podpora zdravého životního stylu Neinvestiční, rozvoj služby Kč / 3 roky Kč (investice) Město Vsetín, Zlínský kraj, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, nadace, klienti, účastníci Volný čas, vzdělávání Charita Nový Hrozenkov, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Centrum pro seniory ve Vsetíně, o.s. Enter a další organizace osob ročně - 44 akcí ročně Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 4. Residenční (pobytové) služby - dosažení účelného vynakládání finančních prostředků na provoz rezidenčních služeb a rozvoj a zkvalitnění těchto služeb 4.1 Vytvoření domovů se zvláštním režimem 4.2 Rozvoj pobytových služeb pro seniory Název 4.1 Vytvoření domovů se zvláštním režimem - tato sociální služba pro nemocné demencí dosud není v našem regionu zastoupena, z čehož vyplývá pomoc rodinným příslušníkům, kteří jsou péčí o tyto občany plně vytíženi, tak aby se mohli vrátit zpět do zaměstnání a vést svůj osobní život - zajištění odborné péče pro významnou skupinu seniorů - úleva pečujícím rodinám, možnost přesunu uživatelů z dosavadních Domovů pro seniory do specializovaného zařízení - prevence nezaměstnanosti rodinných pečovatelů - prevence negativních zdravotních a sociálních dopadů souvisejících s rodinnými pečovateli a jiné multiplikační efekty Investiční, rozšíření stávající služby, vznik nové služby 52

55 Kč / 3 roky Kč (investice) Strukturální fondy Evropské unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, firemní fundraising, uživatelé Zaměstnanost, zdravotnictví Pomněnka, o.p.s., Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Vsetín, zahraniční Diakonie, všechny dotčené obce v kraji, Česká alzheimerovská společnost, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, firmy - vznik cca 60 nových lůžek rezidenční a týdenní stacionární péče za dobu komunitního plánu - edukační efekty lidí/rok - vznik 36 míst odborně vedeného zařízení rodinného typu pro osoby se syndromem demence přímo ve městě Vsetín za dobu komunitního plánu - 20 nových pracovních míst Název 4.2 Rozvoj pobytových služeb pro seniory - zkvalitnění poskytovaných služeb ve stávajícím zařízení - vytvářet podmínek pro transformaci stávajících residenčních zařízení - zkvalitnění péče v Domově s chráněným bydlením Vsetín-Ohrada a tím zlepšení kvality života stávajících klientů - přístavba Domova pro seniory Ohrada Provozní, investiční, rozvoj služby Kč / 3 roky Kč (investice) Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce s rozšířenou působností, uživatelé Zdravotnictví Město Vsetín, Sociální služby Vsetín p.o., Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín, Charita Nový Hrozenkov - zřízení 5 lůžek s odlehčovací službou a vytvoření 5 pracovních míst za dobu komunitního plánu - zachování 30 lůžek a zvýšení kapacity o 10 lůžek a 5 nových pracovních míst za dobu komunitního plánu 53

56 Oblast péče o ohrožené skupiny a rodinu 1. Seznam členů pracovní skupiny Ohrožené skupiny a Rodina 2. SWOT analýza za oblast péče o ohrožené skupiny a rodinu 3. Cíle a opatření Komunitního plánu Vsetínska za oblast ohrožených skupin a rodiny Stručný přehled cílů pracovní skupiny Ohrožené skupiny a Rodina Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 5 Cíl 6 Rozvoj zaměstnanosti Rozvoj vzdělávání Zajištění sítě krizového bydlení pro specifické cílové skupiny Rozvoj a podpora komplexu terénních a ambulantních služeb Podpora preventivních aktivit podporujících začlenění klientů do společnosti Zajištění vhodných prostor pro udržení a rozvoj aktivit 54

57 Seznam členů pracovní skupiny Ohrožené skupiny a Rodina Ing. Jiří Růžička Pavla Fojtíková manažer pracovní skupiny Ohrožené skupiny, Elim Vsetín, o.s. manažerka pracovní skupiny Rodina, Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín Bc. Petr Cuha administrátor pracovní skupiny, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Mgr. Pavel Bartoň Petra Hantáková Miriam Hurtová Marta Malíková Zdenka Marková Bc. Nikolaj Martinák Mgr. Jakub Olšák Bronislava Pekárková Ing. Hana Pekárková Ing. Jan Plšek Marián Staněk Kateřina Svižalová PhDr. Alexandra Švecová Ivana Tomečková Michal Trčálek Renata Trličíková Alcedo středisko volného času Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Centrum Archa Městský úřad Vsetín Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Městské policie Vsetín Agarta, o.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín Masarykova veřejná knihovna Vsetín Městský úřad Vsetín o.s. Ester Úřad práce ve Vsetíně Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín o.s. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín 55

58 SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O OHROŽENÉ SKUPINY A RODINU VIZE Kde chceme být v roce 2013 Máme Centrum pro bezdomovce Existují funkční služby Občanské poradny Nabídka bezplatných kroužků pro děti a mládež Je zajištěna komplexní péče o seniory Fungující resocializační program Bydlení ve Vsetíně není problém, dostatek dostupných bytů Funkční informační centrum Jsou zajištěny komplexní služby pro sociálně slabé občany Máme moderně vybavená školní zařízení SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 1. silný neziskový sektor 2. existence krizového centra 3. podpora města vůči NNO 4. fungující knihovna 5. K-klub pro mládež funguje MC Sluníčko, fungující služby fungující služby Archa a o.s. Na cestě existence Dobrovolnického centra fungující Společnost pro KP existence informačního centra fungující Městská policie funguje K-centrum Klíč existence Denního stacionáře pro seniory SLABÉ STRÁNKY 1. nedostatek bytů, bydlení pro mladé a ohrožené skupiny 2. nedostatek pracovních příležitostí 3. není zajišťována práce v terénu 4. zastaralé vnitřní vybavení školských zařízení 5. chybí kontaktní centrum pro lidi bez domova 6. není zajišťována péče v oblasti domácího násilí 7. nedostatek finančních prostředků chybí služby občanské poradny, právní služby atd. nevhodné umístění některých poskytovatelů nedostatečné sportovní vyžití nevhodné zařízení školních hřišť a zahrad mnoho bariér vstupy do budov 1. systematická práce a působení na město 2. zajistit finanční prostředky pro udržení a rozvoj služeb 3. vznik Domu pro neziskový sektor 4. zajistit schopné manažery pro zpracovávání projektových žádostí na finanční prostředky EU zvládnout získání a administraci projektů na SF EU OHROŽENÍ 1. nepodaří se zajistit dostatek finančních prostředků 2. ztratíme kvalifikované zaměstnance 3. vzájemná konkurence subjektů 4. ztráta prostor pro zajištění služeb nebudou klienti 56

59 Komentář: SWOT analýza za oblast ohrožených skupin a rodinu je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Vsetína, kteří přímo pracují s cílovými skupinami v této oblasti. V oblasti silných stránek dominuje silný neziskový sektor, existence a funkčnost stávajících zařízeních a služeb. Významnou silnou stránkou je podpora města neziskovým organizacím. V další době bude nutné tuto podporu udržet a dále rozvíjet. Zajímavé v této oblasti je, že některé jmenované silné stránky nebyly vůbec bodovány (vyznačeny slabě),což může znamenat, že služby tady sice jsou, ale jejich momentální přínos pro řešení problémů je nízký. Členové pracovní skupiny se musí dále těmto službám věnovat a v rámci navrhovaných cílů v komunitním plánu zlepšit přínos těchto programů pro zastupované cílové skupiny. Definované problémy (slabé stránky) se pohybují v oblasti bydlení, zaměstnávání, školství, terénní práce, řešení služeb domácího násilí a zajištění finančních prostředků. Jedná se o značné spektrum slabých stránek, jejichž postupné řešení sebou bude přinášet jak zajišťování značného množství finančních prostředků, tak složitá vyjednávání s dalšími subjekty, včetně politické reprezentace. 0blast příležitostí je převážně věnována finančním otázkám. Členové pracovní skupiny si velmi dobře uvědomují, že finance budou základem pro rozvoj, ale i udržení služeb. Zde je nutné podotknout, že pouze finance z rozpočtu města nebudou stačit a jsou, vzhledem k dalším aktivitám města, velmi omezené, což je vyjádřeno snahou řešit a připravit se na finance z rozpočtů SF Evropské unie. Členové si uvědomují příležitost v možnosti získání finančních prostředků ze SF Evropské unie pro rozvoj služeb v oblasti. Pro využití této možnosti by bylo nutné vytvořit systém pro zpracovávání projektů, zapojení členů do společných projektů a diskuse o prioritních projektových záměrech. Zajímavou příležitostí je záměr vzniku Domu pro neziskový sektor. Tento záměr by měl být dále diskutován v pracovní skupině, aby se podařilo vyjasnit všechny otázky, které sebou tento záměr může přinést. Viz definovaná ohrožení vzájemná konkurence poskytovatelů a ztráta prostor pro zajišťováni služeb. V oblasti ohrožení (hrozeb) dominuje obava, že se nepodaří zajistit finanční prostředky. Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek a příležitostí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu města Vsetína objevit jako Cíle či Opatření. 57

60 Cíle a opatření Komunitního plánu Vsetínska za oblast ohrožených skupin a rodiny Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 1. Rozvoj zaměstnanosti - motivace k zaměstnání a zvýšení počtu klientů zapojených na otevřený trh práce - rovné příležitosti na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života 1.1 Rozvoj práce s klientem (aktivace, motivace) 1.2 Zefektivnění spolupráce se zaměstnavateli a vzdělávacími zařízeními v návaznosti na možnosti trhu práce 1.3 Pokračování v úspěšných projektech na podporu zaměstnanosti Název 1.1 Rozvoj práce s klientem (aktivace, motivace) - pořádání motivačních kurzů, besed a klubů - pracovní terapie - poskytování individuálního poradenství klientovi (udržování a rozvoj znalostí, dovedností, poznatků a informací umožňujících uplatnění na trhu práce) - rozvoj dobrovolnictví - asistence při hledání zaměstnání, při zapracování - odstraňování bariér souvisejících s nedostatkem specifických znalostí a nedostatkem praxe - udržování pracovních návyků před návratem do pracovního procesu po mateřské a rodičovské dovolené - hlídání dětí během aktivizačních a motivačních programů pro rodiče - zvýšení sebevědomí klienta - získání základních společenských návyků a sociálního povědomí - získání motivace k nalezení práce - udržení a upevnění pracovních návyků u klientů azylového domu pro bezdomovce a bytu na půl cesty a rodičů na mateřské dovolené - získání kladného postoje k práci, pocitu já jsem něco dokázal nebo mohl jsem pomoci druhým - vykonané veřejně prospěšné činnosti - aktivizace rodičů na mateřské dovolené - zvýšení motivace rodičů s malými dětmi k potřebě celoživotního vzdělávání - využívání nových forem zaměstnání rodičů s malými dětmi (zkrácené úvazky, pružná pracovní doba aj.) - sladění rodinného a profesního života - vyřešené konkrétní problémy klientů - fungující proces začlenění klientů do společnosti - fungující poradenská síť Neinvestiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, stávající služby Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Úřad práce ve Vsetíně, Město Vsetín, úhrady uživatelů služeb Organizace, které poskytnou prostor pro výkon pracovní terapie, zaměstnavatelé, vzdělávací zařízení 58

61 ELIM Vsetín, o.s., Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně, Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Koordinační a informační centrum, firmy, další neziskové organizace - motivační kurzy a aktivity vzdělávací akce a besedy počet účastníků motivačních kurzů a aktivit osob - počet účastníků vzdělávacích programů 900 klientů - počet osob, které využijí hlídání dětí 600 osob - aktivizační aktivity, individuální poradenství 980 osob - pracovní terapie 165 zapojených klientů - vše za dobu komunitního plánu Název 1.2 Zefektivnění komunikace se zaměstnavateli a vzdělávacími zařízeními v návaznosti na možnosti trhu práce - zefektivnění komunikace mezi zaměstnavateli a poskytovateli vzdělávání s možnostmi navázání nových partnerství - zefektivnění rekvalifikací v návaznosti na trh práce - zaměření kurzů na oblasti s potřebou více proškolených pracovníků - motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání ohrožených skupin - besedy, letáky, kulaté stoly, individuální komunikace - rozvoj komunikace a partnerství - zlepšení informovanosti rodičů na mateřské a rodičovské dovolené o nových formách zaměstnávání - zvýšení informovanosti rodičů o možnostech slaďování rodinného a profesního života - vytvoření a podpora nových forem zaměstnávání (sdílená pracovní místa, částečné pracovní úvazky aj.) Neinvestiční, rozvoj aktivity, stávající služby Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, strukturální projekty Evropské unie - partnerské projekty Zaměstnanost Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, neziskové organizace ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně, zaměstnavatelé, vzdělávací zařízení informovaných osob za dobu komunitního plánu Název 1.3 Pokračování v úspěšných projektech na podporu zaměstnanosti Stáže Uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ve Vsetíně získají vzdělávací kurz a pracovní zkušenosti na stážích na Městském úřadě ve Vsetíně, ale též v neziskových organizacích. To jim umožní jednak profesní rozvoj a po skončení praxe zvýšení zaměstnatelnosti, nebo si zaměstnání naleznou již po dobu stáže. Správci Uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ve Vsetíně získají vzdělání a pracovní zkušenosti jako správci zařízení Městského úřadu ve Vsetíně, jako jsou např. hřiště při mateřských a základních školách, neziskové organizace získají správce základen. To jim umožní jednak profesní rozvoj a po skončení praxe zvýšení zaměstnatelnosti. V případě, že se osvědčí, mohou pokračovat 59

62 v práci již regulérně bez další pomoci. Zvýšení motivace účasti v rekvalifikačním kurzu projekty by měly generovat podporovaná pracovní místa. Neinvestiční, pokračování v započatých aktivitách, přenos dobré praxe Kč / 3 roky Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Město Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně Školství Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Úřad práce ve Vsetíně, Město Vsetín, neziskové organizace - 70 proškolených osob v rekvalifikačních kurzech za dobu komuitního plánu - 30 vytvořených pracovních míst za dobu komunitního plánu Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 2. Rozvoj vzdělávání Dosažení odpovídajícího vzdělávání klientů služeb ve specifických oblastech na míru 2.1 Vzdělávání cílových skupin klientů Název 2.1 Vzdělávání cílových skupin klientů - motivační aktivity ke vzdělávání - realizace výukových programů pro školská zařízení - realizace pravidelných kroužků, klubů, kurzů apod. - vzdělávání s ohledem na specifické potřeby dané skupiny - hlídání dětí během vzdělávacích programů pro rodiče - motivovaní rodičů na mateřské dovolené a rodičů s malými dětmi ke vzdělávání a potřebě celoživotního vzdělávání - vzdělávací aktivity přizpůsobené časovým a organizačním možnostem pro rodiče s malými dětmi - zvýšené sebevědomí rodičů s malými dětmi - probíhající individuální poradenství, motivační pohovory zaměřené na motivaci k řešení situace a vzdělávání ohrožených skupin - vytvořený vzdělávací program (nebo několik oblastí programů) - odpovídající lektoři se zkušeností s danou cílovou skupinou - odpovídající prostory ke vzdělávání - rozvoj služeb podporujících sociální integraci ve směru celoživotního vzdělávání - zvýšení profesní vybavenosti osob ohrožených sociální exkluzí a jejich motivace k pracovnímu či jinému uplatnění Neinvestiční, rozvoj aktivity, vznik nového programu, stávající služby Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie - partnerské projekty, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, Zlínský kraj Osoby se zdravotním postižením Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Masarykova veřejná 60

63 knihovna Vsetín, Alcedo středisko volného času Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně, další organizace - 4 vzdělávací programy za dobu komunitního plánu - 18 kurzů počítačové gramotnosti za dobu komunitního plánu - 20 jazykových kurzů za dobu komunitního plánu osob, které se aktivně účastní vzdělávání za dobu komunitního plánu osob, které využijí hlídání dětí za dobu komunitního plánu pravidelných zájmových aktivit (2700 účastníků) za dobu komunitního plánu - výukové programy (z toho 120 pobytových, celkem 2100 účastníků) za dobu komunitního plánu Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 3. Zajištění sítě krizového bydlení pro specifické cílové skupiny Zajistit fungující síť bydlení spojeného se sociálními službami pro klienty z cílových skupin Ohrožené skupiny a Rodina 3.1 Podpora a rozšíření azylového bydlení 3.2 Zvýšení kapacit následného bydlení 3.3 Zajištění bytů se zvláštním určením 3.4 Udržení stávajících a výstavba nových kapacit v režimu domu na půl cesty 3.5 Udržení kapacit noclehárny a krizových lůžek 3.6 Udržení startovacích bytů Název 3.1 Podpora a rozšíření azylového bydlení - udržení stávající nabídky služeb azylového domu pro ženy a matky s dětmi nabídka krizového a azylového ubytování, poskytnutí stravy a základních hygienických prostředků, sociální poradenství, krizová intervence - provoz azylového domu pro bezdomovce muže - fungující azylový dům pro bezdomovce - rozšíření nabídky azylového domu pro ženy a matky s dětmi - rozšíření stupňů ubytování pro bezdomovce - snížení počtu osob bez přístřeší - fungující sociální program začleňování klientů do společnosti - snížení počtu případů domácího násilí - snížení počtu sociálně vyloučených žen a matek - zvýšení zaměstnanosti klientů azylových domů - zlepšení výchovného prostředí pro děti a celkového klimatu rodiny Neinvestiční, rozšíření kapacity, rozšíření služby, rozvoj aktivity, udržení stávajících služeb Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín, platby klientů, vlastní zdroje Veřejnost, lékaři, policie Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., ELIM Vsetín, o.s ubytovaných osob za dobu komunitního plánu - 2 nové bytové jednotky za období komunitního plánu 61

64 Název realizátoři, partneři: 3.2 Zvýšení kapacit následného bydlení - pořízení bytů pro uživatele opouštějící azylový dům - byty určeny zejména pro klienty, kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit bydlení po ukončení pobytu v azylovém domě - fungující následné bydlení pro klienty, kteří úspěšně prošli sociálním programem azylového domu - snížení počtu osob bez přístřeší - snížení počtu sociálně vyloučených osob - zvýšení šance uživatelů uplatnit se na trhu práce - pracující a resocializovaný klient azylového domu Investiční, neinvestiční, stávající služby, rozšíření služby, rozvoj aktivity Kč / 3 roky Kč (investice) Strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond, Ministerstvo pro místní rozvoj, Město Vsetín, Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/norska (Norské fondy), vlastní zdroje, platby klientů Veřejnost Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., ELIM Vsetín, o.s., Město Vsetín - 2 nově vybudované bytové jednotky za dobu komunitního plánu - 2 ubytovaní uživatelé (klienti) na byt ročně Název 3.3 Zajištění bytů se zvláštním určením - analýza dostupnosti městských bytů pro sociální účely - zajištění bydlení pro rodiče s nezletilými dětmi v krizových situacích na omezenou dobu - zajištění pěti bytů byty určeny pro rodiče s nezletilými dětmi nacházející se v krizové životní situaci, v případě že rodiče nemohou vlastními silami vyřešit krizovou situaci a je ohrožena zejména výchova a vývoj dítěte, záměr nepředpokládá pouze poskytnutí materiální pomoci, ale také realizaci sociální práce s cílovou skupinou - lepší řešení krizových situací, které negativně ovlivňují děti (řešení rozvodových a porozvodových situací, kdy rodiče zneužívají děti k řešení neshod v rodině, řešení situací s agresivitou partnera a případů dětí jako svědků domácího násilí, řešení situací dětí ohrožených v důsledku patologické závislosti rodičů nebo nečekanou událostí v rodině) - zlepšení výchovného prostředí a klimatu v rodinách - zlepšení péče a výchovy o děti v rodinách - zlepšení školní docházky a prospěchu dětí - vyřešení krizových situací samostatným bydlením Neinvestiční, investiční, rozšíření služby, vznik nového programu Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond, Ministerstvo pro místní rozvoj, Město Vsetín, vlastní zdroje 62

65 Ostatní cílové skupiny komunitního plánu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Vsetín, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, další organizace - 5 zajištěných bytů za dobu komunitního plánu Název 3.4 Udržení stávajících a výstavba nových kapacit v režimu domu na půl cesty - zajištění časově omezeného bydlení pro děti vracející se z dětských domovů - výstavba domu Pod křídly domu na půl cesty, zajištění vhodného bydlení se současným poskytováním sociálních služeb pro specifickou cílovou skupinu (mladí dospělí po ukončení ústavní výchovy, případně pěstounské péče) - byt na půl cesty pro klienty v krizi - časově omezená příprava dětí vracejících se z dětských domovů a mladých lidí na samostatný způsob života - zabezpečení přístřeší a bydlení s charakterem domácnosti pro klienty v krizi - zajištění finančně dostupného bydlení pro cílovou skupinu uživatelů při současném poskytování vhodných sociálních služeb (sociální trénink, odborné sociální poradenství, pomoc při vedení domácnosti, při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů, které povedou k jejich integraci do samostatného života) Neinvestiční, investiční, nová služba Kč / 3 roky Kč (investice) Strukturální fondy Evropské unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, tuzemské a zahraniční nadace, platby klientů, vlastní zdroje Zaměstnavatelé, rodina a děti ELIM Vsetín, o.s., o.s. Pod křídly - 6 klientů využívajících službu po dobu komunitního plánu - 6 vybudovaných bytových jednotek za dobu komunitního plánu Název 3.5 Udržení kapacit noclehárny a krizových lůžek - fungující noclehárna pro osoby bez přístřeší - osoby bez přístřeší mají kde přespávat Neinvestiční, stávající služby Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, platby uživatelů Nejsou 63

66 ELIM Vsetín,o.s., případně další organizace klientů za dobu komunitního plánu, kteří využijí služeb Název 3.6 Udržení startovacích bytů - udržení stávajícího bydlení pro mladé rodiny k překonání počáteční tíživé bytové situace v začátku společného soužití - časově omezené řešení bydlení mladých příjmově vymezených rodin - udržení stávajícího stavu - překonání tíživé bytové situace mladých rodin v počátku společného soužití Rozšíření služby Bude upřesněna v rámci přípravy projektu Město Vsetín, platby uživatelů Osoby se zdravotním postižením Město Vsetín, neziskové organizace na území města Vsetín - 35 bytů za dobu komunitního plánu - udržení stávajícího počtu 83 uživatelů po dobu komunitního plánu Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 4. Rozvoj a podpora komplexu terénních a ambulantních služeb A) RODINA B) OHROŽENÉ SKUPINY - podpora fungování terénní práce, komunitních a denních center pro klienty cílových skupin Ohrožené skupiny a Rodina A) RODINA 4.1 Rozvoj odborného poradenství 4.2 Udržení asistenční služby v rodinách 4.3 Rozšíření kapacit denních center pro rodiny s dětmi 4.4 Rozvoj služeb pro adoptivní a pěstounské rodiny B) OHROŽENÉ SKUPINY 4.1 Rozvoj odborného poradenství 4.2 Udržení služeb Kontaktního centra 4.3 Rozvoj terénních programů 4.4 Vznik denního centra a terénního programu pro bezdomovce 4.5 Rozvoj práce s lidmi vracejícími se z výkonu trestu a vznik stejné práce pro lidi vracející se z protialkoholických léčeben a terapeutických komunit 4.6 Rozvoj Probačního a resocializačního programu 4.7 Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a nespecifická terénní práce 4.8 Vznik terapeutických skupin pro lidi ohrožené závislostí, osamělostí, psychiatrickým onemocněním vlastním nebo člena rodiny 64

67 Název A 4.1 Rozvoj odborného poradenství - poradenství pro rodiny s dětmi - skupinová a individuální poradenství a terapie - pomoc při řešení krizových situací klientů formou individuálních konzultací (psycholog, porodní asistentka) - posilování rodičovských kompetencí - zajištění kvalitních služeb pro cílové skupiny - poskytnutí telefonické krizové intervence osobám v akutní krizi Neinvestiční, stávající služby, rozvoj služby Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, Zlínský kraj, příspěvky uživatelů Zdravotnictví, školství Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Město Vsetín, další organizace hodin individuálních konzultací za dobu komunitního plánu hodin skupinové práce a terapie za dobu komunitního plánu Název A 4.2 Udržení asistenční služby v rodinách - realizace terénní asistenční služby v rodinách s dětmi ohroženými sociálním vyloučením - zlepšení úrovně vzdělanosti v rodinách - zlepšení výchovného prostředí - zlepšení zdravotního stavu jednotlivých členů rodin - zlepšení komunikace v rodinách - zkvalitnění způsobu trávení volného času v rodinách - lepší uplatnění na trhu práce - sanace rodiny, v jejímž důsledku nemusí nutně docházet k nařizování ústavní výchovy u dětí a děti mohou vyrůstat ve své původní rodině Podpora stávajících služeb Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond, Město Vsetín, Ministerstvo práce a sociálních věcí Volný čas Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín podpořených osob za dobu komunitního plánu 65

68 Název A 4.3 Rozšíření kapacit denních center pro rodiny s dětmi - vybudování a provoz centra služeb pro rodiny s dětmi (zahrnuje především nabídku vzdělávání pro rodiny, osvětu a ambulantní služby - odborné poradenství, linka důvěry, krizová intervence, psychologická pomoc, kurzy, osvětové přednášky, kampaně) - provoz denního centra, které nabízí aktivity pro rodiny s malými dětmi a tím přispívá ke snížení sociální izolace - zkvalitnění rodinného života - zmírnění sociální izolace rodin s malými dětmi - posílení partnerských vztahů - celkové zlepšení rodinného klimatu a výchovného prostředí - zvýšení informovanosti - aktivity pro rodiče vedoucí k získávání nových informací (besedy, prezentace aj.) - zvýšení vzdělanosti - aktivity k získávání nových dovedností - kreativní aktivity pro rodiče i děti (výtvarné činnosti, rukodělné činnosti, estetická výchova aj.) Rozvoj nových a podpora stávajících služeb, neinvestiční Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, vlastní zdroje, příspěvky uživatelů, dary Školství Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Město Vsetín návštěv na kurzech, přednáškách, kampaních za dobu komunitního plánu - 75 akcí za dobu komunitního plánu - denní centrum navštíví přibližně 1350 různých rodin za dobu komunitního plánu Název A 4.4 Rozvoj služeb pro adoptivní a pěstounské rodiny - poradenství pro adoptivní a pěstounské rodiny s dětmi - besedy s rodinami, výměna zkušeností mezi rodinami - setkání pěstounských rodin - psychosociální služby pro rodiny : 1. poradenství 2. rodinná sociální asistence - pomoc při řešení krizových situací klientů formou individuálních konzultací (psycholog, sociální pracovnice) - posilování rodičovských kompetencí náhradních rodin - aktivity pro náhradní rodiče vedoucí k získávání nových informací = semináře zaměřené na aktuální problémy Udržení a rozvoj služby Kč / rok 66

69 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, nadace Osoby se zdravotním postižením, Etnické menšiny Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vsetín, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s hodin individuálních konzultací za dobu komunitního plánu - 18 besed s rodinami (výměna zkušeností mezi rodinami) za dobu komunitního plánu - 3 setkání pěstounských rodin za dobu komunitního plánu Název B 4.1 Rozvoj odborného poradenství - poradenství pro klienty ohrožených skupin (drogou, sociálním vyloučením, bezdomovectvím, alkoholem) - poradenství individuální a rodinné, popř. drogové a nedrogové, pro klienty kontaktního centra a terénních programů - rozvoj služeb odborného poradenství, které kapacitně nepostačuje pokrývat poptávku - pomoc při řešení krizových situací v rodinách ohrožených skupin (drogou, sociálním vyloučením, bezdomovectvím, alkoholem) formou individuálních konzultací (psycholog, právník) - pomoc při řešení (aktuálních) problémů často spojených s užíváním drog (pro uživatele i osoby blízké uživatelům drog) a zvyšování kompetence klientů tyto problémy řešit Neinvestiční, stávající služby, vznik nové služby Kč / 3 roky Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský Kraj, Město Vsetín, Strukturální fondy Evropské unie, uživatelé služeb Policie, osoby blízké uživatelům drog, veřejnost, zdravotnictví, školy Agarta, o.s., Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Vsetín a další klientů využívajících odborné poradenství ročně Název B 4.2 Udržení služeb Kontaktního centra - poskytování komplexu služeb kontaktního centra pro drogově závislé a jejich blízké - informování drogových klientů o bezpečnějším užívání, infekčních chorobách (letáky, brožury, informace od kontaktního pracovníka) - snižování rizikového způsobu života klientů - snižování rizika přenosu infekčních chorob - zprostředkování léčby závislosti - větší informovanost klientů vedoucí rovněž k méně rizikovému způsobu života a rozšiřování infekčních chorob Podpora a rozvoj stávajících služeb 67

70 Kč / 3 roky Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín, sponzorské dary, příjmy od klientů Studenti, rodiče uživatelů, veřejnost Agarta, o.s klientů kontaktního centra za dobu komunitního plánu Název B 4.3 Rozvoj terénních programů - poskytování komplexu služeb terénního programu pro drogově závislé a jejich blízké - provoz terénního programu pro drogově závislé v jejich přirozeném prostředí - informování drogových klientů o bezpečnějším užívání, infekčních chorobách (letáky, brožury, informace od terénního pracovníka) - poskytování terénního programu pro ohroženou, neorganizovanou mládež - snižování rizikového způsobu života klientů - snižování rizika přenosu infekčních chorob - zprostředkování léčby závislosti - větší informovanost klientů vedoucí rovněž k méně rizikovému způsobu života a rozšiřování infekčních chorob - fungující terénní práce v dané cílové skupině klientů Ohrožených skupin a rodiny Podpora a rozvoj stávajících služeb, transformace nespecifické terénní práce v registrovanou sociální službu Kč / 3 roky Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín, sponzorské dary Studenti, rodiče uživatelů, veřejnost Agarta, o.s., Občanské sdružení NA CESTĚ, příp. další klientů terénního programu za dobu komunitního plánu - 1 vydaný tiskový materiál pro prevenci drogových závislostí za dobu komunitního plánu Název B 4.4 Vznik denního centra a terénního programu pro bezdomovce - rozjezd terénního programu pro bezdomovce - vznik denního centra pro bezdomovce - provoz denního centra pro bezdomovce - fungování terénního programu pro bezdomovce - nové denní centrum pro bezdomovce, kteří nevyužívají služeb jiných pro ně určených zařízení - zavedení terénního pracovníka pro skupinu bezdomovců - fungující terénní program mezi bezdomovci na ulici Neinvestiční, investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nového programu 68

71 Vznik denního centra: náklady budou vyčísleny na základě projektové dokumentace Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, platby klientů Lékaři, veřejnost ELIM Vsetín, o.s., případně další - 6 klientů denně využívajících služeb denního centra - vznik sociální služby denní centrum Název B 4.5 Rozvoj práce s lidmi vracejícími se z výkonu trestu a vznik stejné práce pro lidi vracející se z protialkoholických léčeben a terapeutických komunit - zajištění pomoci a poradenství lidem vracejícím se z léčeben a výkonu trestu bez ohledu na to, zda mají kde bydlet - kontaktování osob ve výkonu trestu odnětí svobody a léčeben, korespondence s nimi, návštěvy - poradenství pro tyto osoby a jejich rodinné příslušníky po návratu z výkonu trestu a léčeben - organizace svépomocné skupiny osob vracejících se z léčeben - probíhá kontaktování těchto osob na základě spolupráce s léčebnami, komunitami a probační a mediační službou - osoby vracející se z daných zařízení mají s kým řešit svou situaci - probíhá individuální poradenství - podpora v tíživé životní situaci - pomoc k rychlejší adaptaci po návratu z léčeben a výkonu trestu - pomoc k udržení rodinného zázemí Neinvestiční, rozšíření stávajících služeb Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie - Evropský sociální fond, Ministerstvo spravedlnosti Rodiny, věznice Občanské sdružení NA CESTĚ, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Probační a mediační služba, Město Vsetín, příp. další - 60 klientů za dobu komunitního plánu Název B 4.6 Rozvoj Probačního a resocializačního programu - realizace resocializačních programů výcviku sociálních dovedností pro mladistvé a mladé dospělé pachatele trestné činnosti (program K2) - umožnění výkonu trestu obecně prospěšných prací a výkonu výchovného opatření veřejně prospěšných činností - realizace akreditovaného probačního programu Právo pro každý den - prevence kriminality - prevence dalšího páchání trestné činnosti - motivace účastníka k řádnému životu - nácvik sociálních dovedností a rozvoj sociálních kompetencí 69

72 Neinvestiční Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie - Evropský sociální fond, Zlínský kraj, Ministerstvo spravedlnosti, Město Vsetín Soudnictví, probace a mediace, veřejnost, rodiče, školy Občanské sdružení NA CESTĚ, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, Probační a mediační služba, o.s. Cyrillos - 9 programů za dobu komunitního plánu klientů v programech za dobu komunitního plánu - 30 klientů obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných činností za dobu komunitního plánu Název B 4.7 Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a nespecifická terénní práce - provoz nízkoprahového zařízení pro mládež Centrum Archa včetně práce v terénu - zřízení terénního pracovníka pracujícího v návaznosti na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Enter - motivace, systematická péče o neorganizované děti a mládež ve Vsetíně, snižování sociálních rizik, rozvoj uživatelů služeb Neinvestiční, rozšíření nabídky služeb Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie - Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský kraj, Město Vsetín, dary, vlastní zdroje není Občanské sdružení NA CESTĚ a další uživatelů služeb navštěvujících nízkoprahová zařízení pro děti a mládež za dobu komunitního plánu Název B 4.8 Vznik terapeutických skupin pro lidi ohrožené závislostí, osamělostí, psychiatrickým onemocněním vlastním nebo člena rodiny - dosud nemají lidé možnost scházet se ve skupinách pod odborným vedením, čímž vzrůstá jejich izolace a dostavují se patologické duševní stavy - vznikne terapeutická skupina pro osoby ohrožené domácím násilím - analýza situace alkoholiků v zařízení pro seniory - zlepší se socializace zdravotně a sociálně izolovaných osob - zvýší se jejich motivace, informovanost ve vztahu k sebeaktivaci (až k možnosti se zaměstnat) - vytvoří se skupinky s potenciálem sami navzájem si pomáhat a vzrůstá zapojení do komunity - zvýšení informovanosti o možnostech řešení konfliktů - doprovod klientů na krizová jednání (soudy, policie aj.) 70

73 Investiční, vznik nové služby Bude upřesněno v rámci projektové dokumentace Strukturální fondy Evropské unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, platby klientů Bydlení, zaměstnanost, senioři Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín, Odbor školství a kultury Městského úřadu Vsetín, Policie České republiky a další setkání skupin za dobu komunitního plánu - 30 klientů, 1500 návštěv za dobu komunitního plánu Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 5. Podpora preventivních aktivit podporujících začlenění klientů do společnosti - aktivity pro volný čas rodin s dětmi, děti a mládež představují významný nástroj předcházení sociopatologických jevů a aktivizace směrem k osobnímu růstu 5.1 Zajištění a rozvoj volnočasových aktivit Název 5.1 Zajištění a rozvoj volnočasových aktivit - zajištění a rozvoj služeb pro rodiče s malými dětmi - zajištění nabídky volnočasových aktivit a táborových pobytů pro děti a mládež - zmapování možnosti zpřístupnění stávajících prostor (školských) - zajištění a rozvoj spontánních aktivit - rozvoj činnosti klubu v centru města - komunitní aktivity pro mládež - komunitní klub pro mládež - dětské knihovny Luh, Rokytnice, Trávníky - zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro rodiče s dětmi - zvýšení nabídky společensko kulturních a sportovních aktivit pro rodiny s dětmi - smysluplné využití volného času dětí Neinvestiční, rozvoj aktivity, vznik nového programu, stávající služby Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, příspěvky uživatelů služeb, dary Školství Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, o.s. Enter, Elim Vsetín, o.s., Alcedo středisko volného času Vsetín, další organizace - klubová využitelnost 7410 návštěv za dobu komunitního plánu - 45 pobytových, příměstských táborů pro celkem 1080 účastníků za dobu komunitního plánu akcí pro veřejnost za dobu komunitního plánu 71

74 Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 6. Zajištění vhodných prostor pro udržení a rozvoj aktivit - zbudování a dosažení vhodného umístění jednotlivých zařízení odpovídajícího technického stavu budov a zázemí 6.1 Vhodnost umístění, přístupnosti, kapacit a stavu zařízení Název 6.1 Vhodnost umístění, přístupnosti, kapacit a stavu zařízení - zmapování stávající situace a možnosti umístění stávajících, případně nových zařízení - vzájemná komunikace, vytváření partnerství - vytvoření projektové dokumentace - zbudování, vytvoření nových kapacit - obnova zařízení - vytvořená studie skutečného a možného rozmístění zařízení v závislosti na výskytu skupin klientů - seznam plánovaných regenerací a stavebních úprav zázemí organizací - setkávání zástupců jednotlivých poskytovatelů - vytvořená projektová dokumentace na adaptaci zařízení, harmonogram adaptace využití zařízení - přesun zařízení do vhodných lokalit, vznik nových zařízení, kapacit - rekonstruovaná budova Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. a vytvořené podmínky pro rozšiřování nabídky služeb pro cílovou skupinu rodin s dětmi - modernizace prostor Kontaktního centra Klíč - rekonstrukce Centra Archa a sídla Občanského sdružení NA CESTĚ - rekonstruované suterénní prostory budovy Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín (pro zřízení dílen a místnosti pro skupinovou terapii s odborníky) - revitalizace stávajících budov dle aktuální potřeby Investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nového programu, úprava stávající služby Kč (investice) Zbytek upřesněn v projektové dokumentaci a harmonogramu Strukturální fondy Evropské unie, Město Vsetín, Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/norska (Norské fondy), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nadace, dárci, vlastní zdroje organizací Děti, školy, školky, mimoškolská zařízení pro děti a mládež Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., neziskové organizace - 1 studie rozmístění zařízení - setkávání zainteresovaných organizací 6x ročně - studie využití zařízení (budovy, hřiště) z hlediska kapacit - projektová dokumentace (harmonogram) adaptace využití zařízení - vytvoření nových kapacit 72

75 Oblast péče o etnické menšiny 1. Seznam členů pracovní skupiny Etnické menšiny 2. SWOT analýza za oblast péče o etnické menšiny 3. Cíle a opatření Komunitního plánu Vsetínska za oblast etnických menšin Stručný přehled cílů pracovní skupiny Etnické menšiny Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 5 Cíl 6 Podpora růstu vzdělanostní úrovně Zvýšení zaměstnanosti, začleňování Romů na otevřený trh práce Zajištění kvalitních sociálních služeb Zajištění možnosti pro využití volného času všech generací Rozvoj komunitních center Zajištění odpovídajícího bydlení 73

76 Seznam členů pracovní skupiny Etnické menšiny Ing. Dan Žárský manažer pracovní skupiny, Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Vsetín Bc. Petr Cuha administrátor pracovní skupiny, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Jiřina Bradová Patrik Danič Mgr. Marta Doubravová Michal Duna Denisa Janušová Dušan Kandráč Roman Kandráč Milan Leško Bc. Nikolaj Martinák Bronislava Mužíková Pavel Obr Daniel Perdoch Marián Staněk Marian Tulej Krajský úřad Zlínského kraje Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Vsetín uživatel Charita Vsetín Uživatel uživatel uživatel Městská policie Vsetín Městský úřad Vsetín Policie České republiky Elim Vsetín, o.s. Enter, o.s. 74

77 SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O ETNICKÉ MENŠINY VIZE Kde chceme být v roce 2013 Všechny romské děti jsou v základních školách Kdo chce pracovat, má práci Neexistence koncentrovaného bydlení minority Všichni se vzděláním mají práci Náplň volného času je kvalitně zajištěna Nejsou hrací automaty ve městě - herny Na středních školách je 30% romských studentů Nejsou vši Žijeme v etnické toleranci Skupina pro řešení problémů etnických menšin již neexistuje Neexistence lichvy Omezeny drobné půjčky s velkými úroky Máme podnikatele z řad Romů Městská policie zaměstnává 10% Romů strážníci Romové v politice SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 1. silný potenciál v NNO 2. vzájemná komunikace mezi subjekty a aktéry 3. město podporuje NNO 4. podpora duchovního života 5. aktivní účast romské komunity na řešení problémů programy k využití volného času znalost romské problematiky existence terénního pracoviště neexistence prostituce existence grantových schémat EU není závažná kriminalita SLABÉ STRÁNKY 1. nízká vzdělanost Romů 2. malá motivace být zaměstnán, mít vzdělání 3. neexistence dlouhodobých plánů 4. existence ghetta 5. nedostatek osobností - vzorů málo pracovních příležitostí zadluženost hazard hraní automatů drobná kriminalita malá snaha o změnu, z pozice minority nejsou zajištěny komplexní služby pomalá integrace negativní vlivy médií je řešena úzká specifika 1. podporovat vzdělávání 2. pracovat na zvyšování zaměstnanosti 3. rozvíjet účast minority na řešení problémů 4. zplánovat služby co se bude dělat a zajišťovat 5. rozvoj svépomocného bydlení využít finance ze EF EU využívat politické lobování zvýšit prezentaci činnosti organizací otevírání Evropské unie, jako prostoru zvyšovat motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání OHROŽENÍ 1. bude existovat Poschla 2. zvyšování xenofobie ve společnosti 3. existence zvláštní (speciální) školy ve stávajícím systému 4. špatná legislativa 5. krach NNO 6. hospodářský propad zvyšování zadluženosti zvyšování závislostí politické změny demografický vývoj společnosti 75

78 Komentář: SWOT analýza za oblast péče o etnické menšiny je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Vsetína, kteří přímo pracují s cílovými skupinami v této oblasti. Již průběh SWOT analýzy ukázal, že největším problémem v oblasti je, aby navrhovaná opatření na snížení problémů byla prosazena. Členové pracovní skupiny, oproti ostatním skupinám pracují již delší dobu, což jim dává možnosti řešit problémy komplexněji, otevřeně diskutovat a rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty, které mohou problémy v oblasti pomoci řešit. Pro kvalitní materiál (komunitní plán rozvoje služeb na určité období) v oblasti etnických menšin bude nutné udržet tuto skupinu pohromadě. Složení skupiny je velmi dobré. Odborníci ve skupině mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti, jsou otevření a dokáží najít způsoby řešení stávajících problémů. Oblast silných stránek toto jen potvrzuje, silný potenciál v neziskových organizacích, vzájemná komunikace, účast minority na řešení problémů. Hodnocení v oblasti ohrožení jasně ukázalo, že v oblasti bydlení a tedy vztahů majority s minoritou jsou problémy, které není nutné zakrývat, ale otevřít a pomocí společného dialogu, návrhů řešení, následném zpracování do strategického dokumentu města a následném zajištění finančních zdrojů řešit. Klíčovými problémy v oblasti jsou velká nezaměstnanost, nízká vzdělanostní úroveň a neexistence dlouhodobého plánu, který by obsahoval návrhy řešení. Zajímavými postřehy jsou: neobjevují se významné problémy v oblasti finančních prostředků a to ani v oblasti slabých stránek ani v oblasti příležitostí. Zde si je třeba uvědomit, že pojmenované problémy ve slabých stránkách se bez významných rozvojových projektů s využitím např. SF EU těžko podaří vyřešit. Pro oblast etnických menšin platí daleko více něž pro ostatní oblasti, že navrhované cíle v komunitním plánu budou převážně z oblasti zaměstnávání a vzdělávání a finance EU, jsou právě do těchto oblastí směřovány. Pracovní skupina bude muset vést diskuse jaké místní možnosti v oblasti čerpání EF má, zda jsou organizace, které mohou nést např. 20 mil. projekt na alternativní vzdělávací centrum či něco jiného. Vedle těchto akcí budou neustále probíhat vyjednávání s politickou reprezentací, zástupci školství a dalších subjektů k řešení cílů, které nevyžadují významné finanční prostředky, ale dohody, které nebudou ovlivněny různými předsudky. Mezi tyto subjekty k jednání, bude nutné zařadit i zaměstnavatele a hledat cesty v oblasti zaměstnávání. Důležitou úlohu bude hrát též propojení na Úřad práce, který za oblast zaměstnanosti zodpovídá. Samotný proces plánování (komunitní plánování ve městě Vsetíně) a především pravidelná práce pracovní skupiny (setkávání, otevřený dialog a společný podíl na řešení problémů) jednoznačně přispějí k řešení jednoho z problémů v oblasti - vzájemné komunikaci. Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek a příležitostí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu města Vsetína objevit jako Cíle či Opatření. 76

79 Cíle a opatření Komunitního plánu Vsetínska za oblast etnických menšin Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 1. Podpora růstu vzdělanostní úrovně Asi 90% dětí z romských rodin dochází do základní školy praktické, rodiče neumisťují své děti do MŠ a ZUŠ, téměř žádný z absolventů ZŠ není připraven na studium na SŠ a jen minimum je schopno a ochotno pokračovat ve studiu na SOU. Rozšířeným jevem je záškoláctví a fiktivní nemocnost dětí. Motivace rodin i samotných dětí ke vzdělání je nízká. Výraznou bariérou je obecně nízká znalost češtiny v rodinách. Nízký socioekonomický status většiny rodin představuje handicap při nástupu do škol i při vlastním studiu. Školy nejsou dostatečně připraveny na výuku většího počtu dětí ze sociálně vyloučené komunity se specifickými vzdělávacími potřebami a současně nevnímají integraci romských dětí jako problém, do jehož řešení by měly aktivně vstupovat. 1.1 Začlenění dětí a mládeže do běžného systému školství 1.2 Podpora při vzdělávání v rodinách 1.3 Doplnění vzdělání mladistvých a dospělých Název 1.1 Začlenění dětí a mládeže do běžného systému školství - příprava dětí a rodičů na zápis a nástup na základní školu - podpora dětí předškolního věku přímo v rodinách - vytvoření informačně motivačních a metodických přednášek pro zástupce škol (o problematice začleňování sociálně vyloučených do škol) - vytvoření souboru osvětových přednášek pro rodiče a děti týkající se vzdělání a možností jeho dosažení - vytvoření možnosti jazykového vzdělávání pro lepší začlenění do školského systému (výuka češtiny a romštiny) - zvýšení počtu romských žáků připravených na nástup do mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, středních odborných učilišť - zvýšení informovanosti a motivace rodičů k podpoře vzdělávání dětí - zvýšení vzdělanostní úrovně Romů - zvýšení prestiže vzdělání - zvýšení znalosti romského a českého jazyka - zvýšení multikulturní tolerance ve školách - zvýšení informovanosti škol o problematice a možných způsobech řešení a financování výuky dětí z vyloučených komunit Neinvestiční, rozšíření služby, vznik nového programu Kč / 3 roky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Vsetín, strukturální fondy Evropské unie, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Zlínský kraj, poplatky za přednášky Školství, vzdělávací instituce Charita Vsetín, Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Vsetín, základní školy, střední odborná učiliště, terénní sociální pracovník Městského úřadu Vsetín, Koordinační a informační 77

80 centrum (KIC) - předškolní příprava 20 dětí ve spolupráci s rodiči - do základní školy nastoupí o 100% dětí více než ve školním roce 2007/ % těchto dětí budu úspěšně studovat - 12 besed pro veřejnost za dobu komunitního plánu - 20 přednášek 10 pro žáky, 10 pro pedagogy, 4 workshopy pro veřejnost Název 1.2 Podpora při vzdělávání v rodinách - pomoc dětem se systematickou domácí přípravou - rozšíření terénní práce zaměřené na motivaci a podporu rodičů při vzdělávání svých dětí, informační servis pro rodiče, podporu žáků ze základních škol se speciálním výukovým programem při přechodu na střední odborné učiliště a střední školy běžného typu - rozšíření kapacity doučování pro žáky základních a středních škol v neziskových organizacích - vytvoření motivačního systému pro rodiny k vyrovnávání nepříznivé situace při nástupu dětí ze sociálně slabých rodin do škol - vznik osobních asistentů nebo asistentů pedagoga na základních školách - zvýšení vzdělanosti učitelů s ohledem na specifika Romů - zvýšená kapacita doučování (i s přihlédnutím k prostorovému pokrytí všech lokalit s cílovou skupinou) - zvýšená podpora pro rodiče - lepší vzájemná spolupráce mezi učitelem, dítětem a rodinami - zvýšení úspěšnosti žáků na školách všech stupňů - lepší připravenost žáků běžné základní školy na studium na středních odborných učilištích a středních školách - zvýší se informovanost rodičů o vzdělávacích příležitostech pro děti a možných způsobech vzdělávání Neinvestiční, rozšíření služby, stávající služby Kč / 3 roky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský kraj, Město Vsetín, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, nadace Školství Odbor školství a kultury Městského úřadu Vsetín, Charita Vsetín, Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín, případně další neziskové organizace, ředitelé škol všech stupňů - 50 podpořených žáků na základních školách za dobu komunitního plánu - podpora 5 dětí na středních odborných učilištích za dobu komunitního plánu - 10 besed za dobu komunitního plánu Název 1.3 Doplnění vzdělání mladistvých a dospělých - chybí informační systém pro podporu dálkového studia pro potřeby vyloučené komunity - motivace škol a vzdělávacích institucí ke vzdělávání cílové skupiny s ohledem na specifika cílové skupiny a aktuální poptávku na trhu práce - pomoc s vyhledáváním možností doplnění si vzdělání na středních 78

81 odborných učilištích, středních školách a následná podpora těchto osob - rozšíření nabídky rekvalifikačních kurzů s větší vazbou na trh práce, nabídku práce ve firmách ve Vsetíně - vytvoření rekvalifikačních kurzů pro ženy, opět s vazbou na místní trh práce - otevření oborů na středních školách a středních odborných učilištích pro zisk výučních listů a maturit distanční formou - zvýšení nabídky krátkodobých kurzů zaměřených na praktické dovednosti s vazbou na trh práce - rekvalifikační kurzy zohledňující zájmy Romů a zaměstnavatelů - rozšíření nabídky dostupných krátkodobějších kurzů - vyšší uplatnitelnost na trhu práce - zvýšení vzdělanostní úrovně V 1. fázi budování systému informační podpory Bude upřesněna dle realizátorů Strukturální fondy Evropské unie, ministerstva, Zlínský kraj, Město Vsetín a další Školství Neziskové organizace a další - vzejdou ze záměrů neziskových organizací Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 2. Zvýšení zaměstnanosti, začleňování Romů na otevřený trh práce Získání pracovních návyků a postupné začleňování romských obyvatel na trh práce 2.1 Podpora zaměstnavatelů zaměstnávajících Romy 2.2 Vytváření specifických pracovních míst 2.3 Podpora při hledání zaměstnání 2.4 Získání pracovních návyků a postupné začleňování romských obyvatel na otevřený trh práce Název 2.1 Podpora zaměstnavatelů zaměstnávajících Romy - systém podpory a motivace pro firmy a organizace zaměstnávající Romy - projekt na zapojení Romů do řad policie - integrace do již existujících firem a organizací - Rom v policii Neinvestiční, rozvoj aktivity, stávající služby Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín Zaměstnanost Elim Vsetín, o.s., Diakonie Vsetín a další 79

82 - 30 krátkodobých podporovaných praxí, mj. i v policii za dobu komunitního plánu Název 2.2 Vytváření specifických pracovních míst - vytvoření nabídky krátkodobých pracovních příležitostí (brigád), které je možné vykonávat bez ztráty sociálních dávek - vytvoření nabídky pracovních míst na částečný úvazek pro muže i ženy s nízkou kvalifikací - vzdělávací kurz pro budoucí podnikatele z řad lidí s nízkou kvalifikací - vytvoření pracovních míst se specifickým režimem (týdenní výplaty, úkolová práce aj.) - vytvoření sociální firmy - rozšíření nabídky krátkodobých zaměstnání a brigád s možností souběžného čerpání sociálních dávek - zvýšení počtu zaměstnaných Romů - zvýšení uplatnitelnosti Romů na trhu práce - Rom podnikatelem Neinvestiční, vznik systému na vytváření specifických pracovních míst Vyplyne z případných projektových záměrů Strukturální fondy Evropské unie, Město Vsetín a další Podnikatelský sektor Neziskové organizace a jiní - vzejdou z případných projektových záměrů Název 2.3 Podpora při hledání zaměstnání - udržení stávajících služeb a jejich rozšíření, prohloubení, zvýšení jejich efektivity - prostřednictvím služby podporované zaměstnávání (sociální rehabilitace) umožnit sociálně vyloučeným osobám zapojit se na otevřený trh práce, pracovat za běžných pracovních podmínek v regionu - motivační kurzy pro různé segmenty cílové skupiny (ženy, muži, mládež aj.) - vzdělávací kurzy kurzy zaměřené na rozvoj sociálních kompetencí - praktické kurzy zaměřené na zisk pracovních návyků a dovedností (vznik modelové dílny, firmy) - nabídka krátkodobých podporovaných praxí ve firmách a organizacích - placená a konkurenceschopná práce na otevřeném trhu práce - zvýšení sociálního statutu osob - zvýšení sebeúcty, sebevědomí - zvýšení finančního zajištění rodin - rozvoj pracovních a sociálních dovedností, zkušeností - zvýšení schopnosti funkčního zapojení se na trh práce a do společnosti - osobní uspokojení, pocit naplnění - odstranění bariér a předsudků široké veřejnosti 80

83 Neinvestiční, rozšíření služby Kč / 3 roky Kč (investice) Strukturální fondy Evropské unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín Zaměstnanost Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín, Elim Vsetín, o.s motivační kurzů pro zájemce ročně - 15 vzdělávacích kurzů pro zájemce ročně - 10 dlouhodobě zaměstnaných Romů na otevřeném trhu práce za dobu komunitního plánu - 50 proškolených Romů za dobu komunitního plánu Název 2.4 Získání pracovních návyků a postupné začleňování romských obyvatel na otevřený trh práce - vytvoření podmínek ke zlepšení přístupu na trh práce prostřednictvím zácvikového střediska, chráněných sociálních dílen, otevřeného trhu práce - vytipování vhodných klientů a jejich začlenění do zácvikového střediska, kde by klienti získali základní pracovní návyky - vytvoření pracoviště (dílny) přímo ve městě Vsetíně a postoupili by do něj klienti, kteří by úspěšně prošli prvním stupněm. Zde by již klienti měli být v konkrétním zaměstnaneckém poměru a práci by měli vykonávat samostatněji. - ve třetí fázi by klienti, kteří úspěšně prošli druhým střediskem, byli zařazováni pomocí spolupráce s Agenturou podporovaného zaměstnávání ELIM Vsetín do předem vybraných míst Neinvestiční, investiční, rozvoj nového programu Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Zlínský kraj, Město Vsetín Nejsou ELIM Vsetín, o.s., Koordinační a informační centrum (KIC) a další - vznik chráněných pracovišť s kapacitou 20 klientů ročně Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 3. Zajištění kvalitních sociálních služeb Sociální služby představují základní nástroj pro integraci do společnosti. Pro maximální efekt na cílovou skupinu je potřeba je vykonávat koordinovaně a komplexně za účelem nastolení efektivity dopadu a využívání zdrojů. 3.1 Zajištění sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3.2 Zajištění terénních programů 3.3 Zajištění prevence sociálně patologických jevů 81

84 Název 3.1 Zajištění sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi - rozšíření práce v rodinách zaměřené na vzdělávání dětí a rodičů, s přihlédnutím na prostorové pokrytí všech lokalit ve městě - terénní sociální práce zaměřená na domácí hospodaření a zajištění všech potřeb rodiny s přihlédnutím na prostorové pokrytí všech lokalit ve městě. - vzdělávací program pro ženy/rodiny zaměřený na domácí hospodářství - kapacitní rozšíření podpory při přípravě dětí a rodičů na školní docházku s přihlédnutím na prostorové pokrytí všech lokalit ve městě - terénní práce a osvětová činnost zaměřená na zdravý způsob života v rodinách - zlepšení kvality života rodin, zlepšení domácího hospodaření rodin, partnerského soužití - děti a jejich rodiče jsou připraveni na zápis do běžných základních škol - zvýšení úspěšnosti žáků na základních školách, středních školách a středních odborných učilištích - lepší připravenost žáků běžné základní školy na studium na středním odborném učilišti a střední škole - lepší vzájemná spolupráce mezi učitelem, dítětem a rodinami - zvýšení informovanosti rodin o zdravém způsobu života Neinvestiční, rozšíření služby, stávající služby Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, Město Vsetín Rodina Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín - 55 dětí využívajících předškolní přípravy - 30 rodičů využívajících předškolní přípravy pro jejich děti - 20 rodin s žáky 1. a 2. tříd základních škol žáků základních škol, středních škol a středních odborných učilišť využívajících doučování osob využívajících komunitní programy kontaktů s předškolními dětmi kontaktů s rodiči kontaktů s dospělými členy komunity kontaktů v rámci doučování dětí a mládeže kontaktů s rodinami žáků 1. a 2. tříd všechny výstupy za dobu komunitního plánu Název 3.2 Zajištění terénních programů - rozšíření a prohloubení terénní sociální práce zaměřené na oblast zdraví, na osvětu a prevenci v oblasti zdraví a hygieny - terénní sociální práce zaměřená na podporu při komunikaci s úřady a institucemi, prevenci a ochranu před diskriminací - rozšíření terénní sociální práce se zaměřením na dospělé členy komunity a s přihlédnutím k pokrytí všech lokalit ve městě - personální posílení Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Vsetín - vytvoření systému spolupráce všech terénních pracovníků 82

85 a koordinace činností - posílení kapacity Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Vsetín a zvýšení počtu šetření v romských rodinách a jejich zefektivnění - snížení míry absencí romských dětí ve škole - funkční a efektivní komunikace Romů s úřady, organizacemi a institucemi - lepší, komplexnější a systematičtější řešení problémů sociálně vyloučených rodin ve všech lokalitách města - zlepšení informovanosti rodin o zdravém způsobu života, zlepšení zdravotní úrovně života v sociálně ohrožených a vyloučených rodinách - zlepšení spolupráce Romů s lékaři a dalšími zdravotnickými institucemi Neinvestiční, stávající služby, vznik nového programu Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Město Vsetín, Zlínský kraj Školy, lékaři, zdravotnická zařízení Charita Vsetín, Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín, Město Vsetín, další neziskové organizace uživatelů za dobu komunitního plánu kontaktů za dobu komunitního plánu řešených případů za dobu komunitního plánu - 8 návštěv v terénu denně, terénní práce 4 dny v týdnu a 11 měsíců v roce Název 3.3 Zajištění prevence sociálně patologických jevů - vytvoření osvětových a preventivních programů pro děti a mládež - rozvoj činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - vytváření podmínek pro snížení počtu hracích automatů - kampaně a osvětové programy zaměřené na prevenci rasismu, xenofobie, násilí, lichvy, na boření stereotypů a předsudků - zapojení do peer programů - snížení množství heren ve městě - snížení interetnického napětí, xenofobie - zvýšení dostupnosti sociálních služeb pro sociálně ohrožené ve všech lokalitách města - snížení počtu dětí a mládeže, kteří tráví svůj volný čas na ulici Neinvestiční, rozšíření služby, stávající služby Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie - Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, nadace Vzdělávání, volný čas Charita Vsetín, Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín, o.s. Enter - 30 besed, workshopů za dobu komunitního plánu kontaktů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež měsíčně 83

86 Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 4. Zajištění možnosti pro využití volného času všech generací - z výzkumu potřeb cílové skupiny vyplynula špatná dostupnost možností pro trávení volného času pro všechny věkové kategorie - vytvoření nabídky kroužků a volnočasových aktivit pro všechny generace 4.1 Zlepšit dostupnost zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro Romy 4.2 Akce Společně podporující multikulturní toleranci a soužití Název 4.1 Zlepšit dostupnost zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro Romy - současný stav neumožňuje potřebné integrační vyžití dětí, mládeže v našem městě - zvýšení sociálních schopností a dovedností dětí a mládeže - informační a propagační servis stávajících nabídek - zájmové a volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny - zlepšit dostupnost zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro Romy - vybudování multifunkčního střediska, kde by se mohli scházet dospělí, vznikla by zkušebna pro hudební skupiny, posilovna, zájmové kroužky - uspokojování duchovních potřeb v adekvátních prostorách pro setkávání - děti nebudou na ulici - smysluplně využitý volný čas - zlepšení kvality života dětí a mládeže ve Vsetíně Neinvestiční, rozšíření služby Kč / 3 roky Kč (investice) Strukturální fondy Evropské unie, Město Vsetín, Zlínský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nadace Ostatní cílové skupiny a široká veřejnost o.s. Enter, Charita Vsetín, Koordinační a informační centrum, Město Vsetín, školy, Aver Dživipen, Romani Godži a další - 3 sportovní kroužky (35 dětí) ročně - 3 taneční kroužky (30 dětí) ročně - 1 výtvarný kroužek (20 dětí) ročně - 1 folklorní kroužek (40 dětí) ročně - 4 hudební skupiny ročně - 3 tábory ročně Název 4.2 Akce Společně podporující multikulturní toleranci a soužití - aktivity, při nichž dochází k setkávání Romů a většinové společnosti a jejich vzájemnému poznávání (sportovní akce - turnaje, kulturní akce - oslava Mezinárodního dne Romů, atd.) - zvýšení počtu akcí a aktivit, při nichž se budou poznávat členové jednotlivých etnických skupin - osvětová kampaň směrem k organizacím, které mohou zapojovat členy romské komunity do svých aktivit - zvýšení vzájemného porozumění 84

87 - zlepšení soužití občanů Vsetína - odbourávání rasismu a vzájemných předsudků Neinvestiční, stávající služby, rozvoj stávajících aktivit Kč / 3 roky Město Vsetín, Ministerstvo kultury ČR, nadace Volný čas, kultura Aver Dživipen, Romani Godži, Charita Vsetín, Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, další neziskové organizace - 30 akcí ročně Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 5. Rozvoj komunitních center - Vsetín trpí absencí většího nízkoprahového zařízení, které vytváří prostor pro kvalitní, smysluplný sociální rozvoj jednotlivců a skupin 5.1 Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení v centru města Název 5.1 Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení v centru města - vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v centru města pro neorganizované jednotlivce a skupiny s jejich následným získáváním do organizovaných, učících, rozvojových a podporujících kroužků, klubů a dalších činností - zlepšení kvality života dětí a mládeže ve Vsetíně - zvýšení sociálních schopností a dovedností dětí a mládeže - snížení rizik souvisejících se způsobem života dětí a dospívajících - lepší orientace v jejich sociálním prostředí - podpora při řešení krizových situací Neinvestiční, investiční, rozšíření stávající služby Kč / rok Strukturální fondy Evropské unie - Evropský sociální fond, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/norska (Norské fondy), Město Vsetín, nadace, sponzoři Zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, volný čas, osoby v krizi o.s. Enter, Město Vsetín, Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín, firmy, neziskové organizace - 3 nová pracovní místa za dobu komunitního plánu - 60 podpořených osob za dobu komunitního plánu kontaktů za dobu komunitního plánu - zrekonstruované prostory Lidového domu Vsetín včetně základního vybavení 85

88 Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 6. Zajištění odpovídajícího bydlení - bydlení představuje klíčový aspekt exkluze marginalizovaných (okrajových) skupin, proto je zásadním problémem zabývat se zajištěním fungující sítě bydlení spojeného se sociálními službami pro Romy 6.1 Vytvoření vhodných kapacit pro bydlení Název 6.1 Vytvoření vhodných kapacit pro bydlení - vytvoření podmínek pro přidělování bytů mladým Romům - projektová příprava možnosti řešení bytové situace Romů - zmapování potřebnosti dětských hřišť na území města - vytvoření vybavenosti pro děti na ulicích Tyršova, Jiráskova - konstrukční úpravy bytů na Poschle (zamezit plísním) - nová bytová zástavba svépomocí - nákup bytů v různých částech města - přidělení bytů mladým Romům (startovací byty) - část Romů zpátky ve městě - zvýšení kvality života a prevence sociálně patologických jevů Investiční, vznik nové služby, rozšíření služby, rozvoj aktivity Kč / 3 roky (investice), zbytek upřesněn dle projektové dokumentace Strukturální fondy Evropské unie, Město Vsetín, Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/norska (Norské fondy), neziskové organizace Zaměstnanost, volný čas, doprava, soukromé firmy, většinová populace Město Vsetín, Technické služby Vsetín, Vsetínská správní a investiční, p.o. a další - 10 rodinných domů v projektové přípravě za dobu komunitního plánu - 9 bytů za dobu komunitního plánu - zkvalitnění vybavení míst, kde žijí Romové, k vytvoření návyků aktivního trávení volného času jako prevence sociálně patologických jevů - vybudování dětských hřišť na Jiráskově ulici 409 a 1126, Tyršově

89 Část F SPOLEČNÉ CÍLE PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Seznam členů Koordinační skupiny 2. Cíle a opatření Komunitního plánu Vsetínska za oblast společných cílů Stručný přehled společných cílů 1. Zvýšení informovanosti 2. Zvýšení zapojení dobrovolníků do života v obci 3. Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb 4. Mobilita 87

90 Seznam členů Koordinační skupiny Ing. Petr Kozel manažer Koordinační skupiny, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Božena Mikulíková Věra Dulavová Ing. Jiří Růžička Pavla Fojtíková Ing. Dan Žárský Mgr. Alena Beková MUDr. Daniel Bělov JUDr. Lubomír Gajdušek Ing. Eva Ludvíčková Květoslava Othová Ing. Pavel Pelc Lenka Šebelová ředitelka centra Auxilium, manažerka pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením ředitelka Charity Vsetín, manažerka pracovní skupiny Senioři ředitel ELIMu Vsetín, o.s., manažer pracovní skupiny Ohrožené skupiny vedoucí Rodinného a mateřského centra Sluníčko Vsetín, manažerka pracovní skupiny Rodina ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediska Vsetín, manažer pracovní skupiny Etnické menšiny vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Vsetín předseda Komise sociální a zdravotní místostarosta MěÚ Vsetín expertní poradce za sociální oblast starostka města Vsetín ředitel Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Centrum Auxilium, zástupce uživatelů sociálních služeb a péče 88

91 Společné cíle a opatření pracovních skupin Komunitního plánu Vsetínska Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 1. Zvýšení informovanosti - zajištění celoplošné informovanosti - změnit vnímanou diferenciaci vůči osobám se zdravotním postižením - vytvořit jednotný komunikační systém v rámci komunity - přizpůsobit osvětu a informovanost potřebám jednotlivých cílových skupin 1.1 Šíření osvěty, zvýšení informovanosti 1.2 Zajištění kontinuity procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče Vsetínska Název 1.1 Šíření osvěty, zvýšení informovanosti - vytvoření internetového portálu - možnost vkládání na internetové stránky města - každá pracovní skupina svou kampaň (nebo jednu společnou) - nabízet školám exkurze do zařízení či naopak - nabízet letáky školám (cílená kampaň na školy, pozvat je do zařízení) - výchova k dobrovolnictví - důraz na rozvíjení firemního dobrovolnictví - pořádání osvětových kampaní, výstav a prezentačních akcí - oslovení škol s nabídkou spolupráce (pilotní -Masarykovo gymnázium Vsetín) - vytvoření výukového modelu zaměřeného na osvětu, informovanost a vzdělávání mládeže v oblasti občanského života - vytvoření brožury s danou tematikou - zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech užívat sociální služby, péči, aktivit a zapojit se tak do života komunity - zvýšení informovanosti majoritní společnosti o sociální oblasti - výchova k filantropii mládeže - harmonizace vztahů mezi generacemi - příprava na stárnutí populace - eliminace xenofobiích projevů - zlepšení komunikace s hendikepovanými osobami - zkvalitnění výstupů komunitního plánování Přenos informací, neinvestiční Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, Město Vsetín, Zlínský kraj, nadace, sponzoři, poskytovatelé služeb Obyvatelé města Vsetína, školství Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Město Vsetín, účastníci komunitního plánování - 3 brožury za dobu komunitního plánu oslovených studentů ročně - 20 přednášek ročně - 2 oslovené školy - ročně - 1 specializovaný výukový modul za dobu KP 89

92 Název 1.2 Zajištění kontinuity procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče Vsetínska - vytvoření návazného projektu na komunitní plánování sociálních služeb a péče dle územního vymezení obce s rozšířenou působností Vsetín - provázání komunitního plánování sociálních služeb a péče s ostatními dokumenty a plány v rámci Vsetína i Zlínského kraje - finanční zajištění fungování organizační struktury procesu pro udržitelné komunitní plánování - vznik provázaných plánů rozvoje v území - vznik pracovních dohod s manažery pracovních skupin a metodikem - zapojení dalších subjektů do procesu komunitního plánování Neinvestiční, rozvoj aktivit Kč / 3 roky Strukturální fondy Evropské unie, Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru/norska (Norské fondy), Město Vsetín Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Město Vsetín - 7 uzavřených dohod s odbornými pracovníky za dobu komunitního plánu - 10 nově zapojených subjektů za dobu komunitního plánu - 3 nově zapojené sekce za dobu komunitního plánu - Komunitní plán součástí Akčního a Strategického plánu města Vsetín Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 2. Zvýšení zapojení dobrovolníků do života v obci - vytvoření vhodných podmínek k tomu, aby se dobrovolnictví stalo nedílnou součástí občanského života - zajistit dlouhodobou udržitelnost stávajících dobrovolnických programů a vytvářet prostor pro rozšiřování dobrovolnictví i do dalších oblastí podle potřeb komunity 2.1 Rozvoj dobrovolnictví dle potřeb cílových skupin Název 2.1 Rozvoj dobrovolnictví dle potřeb cílových skupin - výchova k dobrovolnictví napříč věkovými a cílovými skupinami - důraz na rozvíjení firemního dobrovolnictví - propagace dobrovolnictví (besedy o dobrovolnictví pro veřejnost, medializace, informační brožury, přednášky) - výchova mládeže k dobrovolnictví navázání spolupráce se školami (základní i střední) a vytvoření výukového systému, metodiky pro vzdělávání žáků a studentů na téma dobrovolnictví, filantropie - propagovat dobrovolnictví a vychovávat mladou generaci k dobrovolnictví - pomáhat při vytváření a realizaci studentských dobrovolnických miniprojektů a podporovat mládež v těchto aktivitách (např. formou soutěží mezi školami, zvláštního ocenění) - podpora vytváření pozitivních společenských a mezigeneračních vazeb - nabídnout studentům možnost Evropské dobrovolné služby 90

93 - pokračování ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně v zapojování nezaměstnaných do dobrovolnické činnosti - zapojit do dobrovolnických aktivit podle možností i občany ohrožené sociálním vyloučením - zvýšit počet dobrovolníků zapojených do činností pomáhajících potřebným lidem - zvýšení povědomí veřejnosti o dobrovolnictví - zvýšení zájmu o zapojení do dobrovolnictví mladých lidí studentů - vytváření pozitivních společenských a mezigeneračních vazeb - udržení pracovní motivace nezaměstnaných, zamezení sociálnímu vyloučení, získání nových zkušeností a praxe, udržení sociálních a pracovních návyků - zapojením zdravotně hendikepovaných a seniorů, matek na rodičovské dovolené integrace občanů do společnosti, zamezení sociálnímu vyloučení, sociální prevence, aktivizace - podpora, pomoc a zkvalitnění života potřebných občanů zapojení více dobrovolníků - rozvoj občanské společnosti Neinvestiční, investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nového programu, stávající služby Kč / 3 roky Ministerstvo vnitra, Zlínský kraj, Město Vsetín, sponzoři, nadace Školství, soukromé firmy Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín o.s., Město Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně, neziskové organizace - Zvýšení počtu aktivních dobrovolníků z 55 na 100 (měsíční průměr) - navázání pravidelné spolupráce s 5 školami a vytvoření metodiky za dobu komunitního plánu - 20 zapojených studentů měsíčně - 5 miniprojektů, jednorázových akcí s mládeží ročně - 8 přednášek, besed ročně - 12 zapojených nezaměstnaných do dobrovolnických aktivit měsíčně - 30 až 40 proškolených dobrovolníků ročně - 20 zapojených organizací za dobu komunitního plánu - 3 zapojené firmy za dobu komunitního plánu Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 3. Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb - vzdělávání zaměstnanců pracujících v sociálních službách 3.1 Zvýšení vzdělání poskytovatelů sociálních služeb 3.2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách řízených charitními organizacemi Název 3.1 Zvýšení vzdělání poskytovatelů sociálních služeb - zajištění vzdělávání dle požadavků zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a zvyšování kvalifikace zaměstnanců organizací - vybudování systému celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. za spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci) 91

94 - vytvoření systému akreditovaného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. za spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci) - vzdělaní a motivovaní pracovníci, kteří mají splněny požadavky na vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. - akreditované vzdělávací moduly rekvalifikační, kvalifikační, specializační pro sociální pracovníky - zvýšení kvality sociálních služeb - zvýšení odbornosti pracovníků v sociálních službách v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením - nácvik praktických dovedností a kompetencí Neinvestiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nového programu Kč na pracovníka ročně Kč na organizaci a realizaci kurzů ročně Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín, strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond a Státní rozpočet ČR (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), Regionální operační program, Integrovaný operační program, poskytovatelé služeb Ostatní pracovní skupiny komunitního plánování, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, vzdělávání Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.-poradensko informační centrum, Univerzita Palackého v Olomouci, ostatní školitelé a poskytovatelé služeb vzdělaných pracovníků ročně - 30 rekvalifikovaných osob v sociálních službách ročně - 6 akreditovaných vzdělávacích modulů za dobu komunitního plánu Název 3.2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách řízených charitními organizacemi - zajištění vzdělávání dle požadavků zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a zvyšování kvalifikace zaměstnanců organizací - vybudování systému celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v oblasti působnosti Charity Vsetín (za spolupráce katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) - uplatnění vytvořeného systému akreditovaného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Charita Vsetín za spolupráce katedry speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci) - posílení dovedností pracovníků v sociálních službách při realizaci akreditovaného rekvalifikačního vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením v koordinaci spolupráce Charita Vsetín a katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - vzdělaní a motivovaní pracovníci, kteří mají splněny požadavky na vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. - akreditované vzdělávací moduly rekvalifikační, kvalifikační, specializační pro sociální pracovníky - zvýšení kvality sociálních služeb - zvýšení odbornosti pracovníků v sociálních službách v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením - nácvik praktických dovedností a kompetencí - využívání vytvářeného Centra vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách řízených Charitou Vsetín pro rozvoj forem celoživotního vzdělávání 92

95 Přesahy do dalších oblastí: Neinvestiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nových akreditovaných programů Kč na pracovníka ročně Kč na organizaci a realizaci kurzů ročně Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město Vsetín, strukturální fondy Evropské unie Evropský sociální fond a Státní rozpočet ČR (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), Regionální operační program, Integrovaný operační program, poskytovatelé služeb Ostatní pracovní skupiny komunitního plánování, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, instituce celoživotního vzdělávání Charita Vsetín,Katedra speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci, ostatní školitelé a poskytovatelé služeb - 60 vzdělaných pracovníků ročně - 20 rekvalifikovaných osob v sociálních službách ročně - 6 akreditovaných vzdělávacích modulů v období trvání komunitního plánu - 10 manuálů metodické práce s osobami se zdravotním postižením - 4 rekvalifikační kurzy pro osoby se zdravotním postižením s akreditovaným rekvalifikačním výstupem Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 4. Mobilita - zajištění mobility patří k základním předpokladům a pojítkem pro integraci v rámci všech aktivit společnosti, do kterých se lze integrovat, proto pro zefektivnění vynakládaných zdrojů tvoří společný bod ve spolupráci 4.1 Zajištění mobility uživatelů ze všech cílových skupin Název 4.1 Zajištění mobility uživatelů ze všech cílových skupin - vytvoření materiálních podmínek pro podporovanou dopravu osob se zdravotním postižením, příslušníky sociálně ohrožených či vyloučených komunit a také imobilním seniorům, speciálně upravenými vozidly - zlepšení propojení dopravy mezi Poschlou a městem (základními školami) - vybudování chodníků, osvětlení, podchodu, dopravního značení, v lokalitě Poschla - umožnit mobilitu osobám s těžkým převážně tělesným a kombinovaným postižením - umožnit aktivní využívání všech možností aktivního zapojení do života společnosti znevýhodněným či vyloučeným skupinám - snížení sociální exkluze obyvatel ve vyloučených lokalitách Po dobu komunitního plánu Investiční, neinvestiční Kč / 3 roky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Město Vsetín Zaměstnavatelé, poskytovatelé služeb, školy, Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s., Asociace rodičů 93

96 a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Vsetín, Město Vsetín a další - nákup tří speciálně upravených vozidel pro dopravu osob na ortopedických vozících - realizace podporované dopravy - 50 osob na ortopedických vozících po celou do dobu plánu osob se zdravotním postižením po celou dobu plánu - pravidelné spojení Poschla město (základní školy) 94

97 Část G ZÁVĚR Dotazník pro čtenáře materiálu Pokud budete mít připomínky, dotazy, popřípadě nové náměty ke komunitnímu plánu, pak neváhejte a vyplněný dotazník prosím zašlete na adresu: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín, nebo elektronickou formou na adresu kontaktní osoby Ing. Petra Kozla 1. Rozumíte obsahu tohoto materiálu? 2. Obsahuje materiál pro Vás důležité a potřebné informace? 3. Co Vám v plánu chybí? Na co by se mělo město Vsetín více zaměřit? 4. Máte námět na rozvoj služeb nebo problém, který není ve městě řešen? 95

98 96

99 97

100 Město Vsetín Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Svárov 1080 Svárov Vsetín Vsetín Tel.: Tel.: Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období Vydala Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Svárov 1080, Vsetín, duben 2008 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. ISBN NEPRODEJNÉ 98

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

3. Komunitní plán péče

3. Komunitní plán péče 3. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2007, a 2009 služby pro občany města senioři duševně nemocní drogy mentálně postižení děti a mládež zdravotně postižení v přechodné krizi sociálně

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více