Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje"

Transkript

1 Liberecký kraj Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje říjen 2002

2

3 OBSAH 1. ÚVOD SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY STRATEGICKÉ CÍLE HLAVNÍ CÍL STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DÍLČÍ CÍLE OPATŘENÍ K REALIZACI STRATEGICKÝCH CÍLŮ NÁVRH MOŽNÝCH OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLE POSTUP A ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE FINANČNÍ ZDROJE... 9 SEZNAM PRAMENŮ MAPA DOPRAVNÍ SÍTĚ LIBERECKÉHO KRAJE 1

4 1. ÚVOD Dokument Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje vychází ze struktury Strategie rozvoje Libereckého kraje, tento dokument rozvíjí a obohacuje ho o některé možné realizační projekty k dosažení stanoveného cíle. Navazuje na Základní teze strategie rozvoje dopravní infrastruktury v návaznosti na Strategii rozvoje Libereckého kraje, které schválilo zastupitelstvo kraje dne usnesením č. 30/02/ZK, a na Analýzu stavu dopravy na území Libereckého kraje, kterou vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí dne usnesením č. 93/02/ZK. Předkládaný dokument obsahuje SWOT analýzu, strategické cíle a opatření k jejich realizaci a některé možné realizační projekty. 2. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY /převzata z Analýzy stavu dopravy na území Libereckého kraje, kterou vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí dne usnesením č. 93/02/ZK/ SILNIČNÍ DOPRAVA SILNÉ STRÁNKY Výhodná geografická poloha Libereckého kraje, přirozené vazby na SRN a Polsko Relativně hustá síť silnic Výhodné silniční spojení s Prahou V posledních dvou letech růst počtu osob přepravených veřejnou autobusovou dopravou Hustá síť autobusových linek PŘÍLEŽITOSTI Dobudování a modernizace hlavních silničních tahů, především R 35, I/9, I/10, I/13, I/14 Napojení regionu na dálniční systém EU (vazby na Polsko a SRN) SLABÉ STRÁNKY Přetíženost úseků hlavní silniční sítě Omezení přístupnosti fyzicko geografickými bariérami Špatná přístupnost k hranicím státu, absence obchvatů měst a obcí Nevyhovující stavební a dopravně technický stav komunikací, zejména místních komunikací a silnic II. a III. třídy Nedostatek finančních prostředků na kvalitní vybavení KSS LK Nedostatek finančních prostředků na stavby, opravy a údržbu silniční sítě Nedostatečná dopravní obslužnost částí území veřejnou hromadnou dopravou Neexistence integrovaného dopravního systému Nárůst individuální dopravy Chybějící oddělení pěší a cyklistické dopravy od automobilové dopravy Velké množství úrovňových železničních přejezdů Velký počet dopravních nehod na silniční síti OHROŽENÍ Nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj infrastruktury Nekoordinovanost rozvojových programů 2

5 Postupné odstraňování úrovňového křížení železnice a silnic Možnost čerpání prostředků z fondů EU na rozvoj dopravní infrastruktury Zajištění vyššího podílu veřejné hromadné dopravy na celkových přepravních výkonech Budování integrovaných dopravních systémů v hlavních aglomeracích, koordinace systému dopravní obslužnosti Zlepšení systémů prevence a represe v oblasti bezpečnosti silničního provozu Zavedení dopravně bezpečnostního auditu pozemních komunikací při výstavbě a opravách Odkládání dostavby páteřních tras regionu a napojení regionu na mezinárodní dopravní síť Zhoršování dopravní obslužnosti, zejména ve venkovských oblastech Útlum veřejné dopravy, zvyšování koncentrace individuální dopravy ve velkých městech KOLEJOVÁ DOPRAVA SILNÉ STRÁNKY Stabilizovaná hustá síť železničních tratí, která propojuje sídlo kraje Liberec s významnými městy v kraji, síťový charakter infrastruktury Spolehlivý nejbezpečnější dopravní systém zajišťující dopravní obslužnost podle schváleného jízdního řádu se zanedbatelnými vlivy počasí Nejmenší negativní vliv na životní prostředí Velká přepravní kapacita osob i nákladů, nejvhodnější pro přepravu nebezpečných, rozměrných a těžkých nákladů PŘÍLEŽITOSTI Realizací projektu Regiotram Nisa zlepšit komfort cestujících, zrychlit dopravu, propojením s tramvajovými tratěmi zajistit dopravní obslužnost okolí s centry měst bez přestupu Propojení tří zemí SRN, Polsko a ČR zprovozněním a modernizováním stávajících tratí Odstranění kamiónové dopravy z rekreačních oblastí Jizerských hor jejich převozem po železnici v úseku Turnov - Černousy - Polsko Podpora rozvoje cykloturistiky zavedením vhodných přepravních vozů a vlaků Znovuotevření přechodu pro nákladní dopravu v Hrádku n.n. do SRN a zrušení omezení přepravy nákladů v Zawidówě do Polska Otevření přechodu pro osobní dopravu v Harrachově do Szklarske Poreby SLABÉ STRÁNKY Zanedbaná údržba tratí, budov, mostů, tunelů, propustků, zastaralé a chybějící zabezpečovací a sdělovací zařízení Zastaralý a pomalý vozový park, nízká rychlost a kultura cestování Chybí kvalitní rychlé napojení na páteřní koridorovou síť Velké množství úrovňových přejezdů a obsluhujících zaměstnanců Neelektrizované tratě OHROŽENÍ Další zvyšování tarifů přepravy za poskytnuté služby Změna poskytovatele příspěvku na dopravní obslužnost Neuhrazení prokazatelné ztráty z osobní dopravy ve veřejném zájmu objednatelem Další zanedbávání údržby a prostých reprodukcí zařízení Hospodářská recese v EU a následně v ČR 3

6 LETECKÁ DOPRAVA SILNÉ STRÁNKY Stávající letiště v Liberci je využitelné pro potřeby Libereckého kraje Letiště Praha Ruzyně bude stále více zaplněno velkými dopravními letadly a menší letadla všeobecného letectví budou časem vytlačena na okolní letiště. PŘÍLEŽITOSTI Možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU SLABÉ STRÁNKY Postupně bude letecký provoz sílit tak, že města s počtem obyvatel nad 100 tisíc budou potřebovat vlastní letiště. Nyní jsou lety zajišťující dopravu do Libereckého kraje směrovány na letiště Praha - Ruzyně. Doba jízdy z Liberce na letiště Praha Ruzyně je více než 2 hodiny, do Mnichova Hradiště jen 20 minut a na liberecké letiště řádově minuty. OHROŽENÍ Zánik letecké dopravy na území Libereckého kraje 3. STRATEGICKÉ CÍLE 3.1 HLAVNÍ CÍL STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Kvalitní dopravní infrastruktura, optimalizovaná obslužnost území s ohledem na principy trvale udržitelného rozvoje, zajištěné vnější spojení kraje. 3.2 DÍLČÍ CÍLE Napojení Libereckého kraje na republikovou a evropskou dopravní síť, zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury jako prostředku rozvoje dalších oblastí společenského života, především ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství a venkova, se zřetelem na ochranu životního prostředí a sociální potřeby společnosti, zejména bezpečnosti a plynulosti provozu, maximální možné vyrovnání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi oblastmi v kraji a optimalizování dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou. 4. OPATŘENÍ K REALIZACI STRATEGICKÝCH CÍLŮ Specifikace cíle 1. Doprava silniční Je zlepšeno silniční propojení uvnitř regionu včetně napojení na evropskou dálniční síť. Je provedena rekonstrukce, modernizace a zajištěna kvalitní údržba komunikací všech kategorií. Je rozvinuta bezmotorová doprava. Je zkvalitněna dopravní obslužnost území veřejnou autobusovou dopravou. Je dostatečně řešeno parkování ve městech a centrech cestovního ruchu. 2. Doprava drážní Jsou zlepšeny technické a provozní vlastnosti železničních tratí, včetně železničního napojení na mezinárodní koridory. Jsou zlepšeny technické a provozní vlastnosti tramvajových tratí v regionech kraje. Je zkvalitněna dopravní obslužnost území veřejnou dopravou. 4

7 3. Doprava letecká Je zajištěno letecké spojení ve vnitrostátním i mezinárodním provozu Ověření dosažení cíle 1. Doprava silniční - přesun dopravní zátěže na nové úseky pozemních komunikací, převedení tranzitní dopravy mimo obytná území (%) - maximální možné vyrovnání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi oblastmi v kraji - provedení rekonstrukce, modernizace a zajištění kvalitní údržby pozemních komunikací všech kategorií - zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, snížení nehodovosti - snížení hluku od dopravy - zkvalitnění dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje - zvýšení počtu cestujících ve veřejné hromadné dopravě oproti individuální automobilové dopravě - zkrácení jízdních dob a úspora paliv ve veřejné autobusové dopravě - zlepšení v užívání pozemních komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - vytvoření krajské sítě stezek pro bezmotorovou dopravu s napojením na sousední kraje a sousední státy, odstranění kolizních křížení s motorovou dopravou při rekonstrukcích silniční sítě, zvýšení prostupnosti stezek v sídlech s ohledem na bezpečnost jejich uživatelů, zejména mládeže a seniorů - zpřístupnění ploch pro podnikatelské aktivity a bydlení v obcích - nárůst kvalitně vybavených parkovacích kapacit ve městech a v centrech cestovního ruchu (počet, standard vybavení) Ověření dosažení cíle 2. Doprava drážní - zlepšení technických a provozních parametrů železničních a tramvajových tratí, zvýšení traťových rychlostí a propustnosti železničních a tramvajových tratí - zkvalitnění dopravní obslužnosti území veřejnou kolejovou dopravou, zvýšení podílu kolejové dopravy na celém přepravním výkonu ve veřejné hromadné dopravě v rámci LK (%) - zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu - zkrácení jízdních dob a úspora paliv - zpřístupnění ploch pro podnikatelské aktivity a bydlení v obcích Ověření dosažení cíle 3. Doprava letecká - rekonstrukce vzletových a přistávacích drah a technického zázemí letišť, vybudování řízení letového provozu pro vnitrostátní i mezinárodní letecký provoz a zajištění odpovídajícího statutu letiště 5

8 5. NÁVRH MOŽNÝCH OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLE /Pokud není v následující tabulce uvedeno jinak, je cílovým termínem rok Cílové termíny do roku 2004 platí ještě pro toto volební období/. 1. Doprava silniční souvislá údržba a opravy vozovek silnic II. a III. třídy s využitím výsledků prohlídek a doporučení systému hospodaření s vozovkou v souladu s obecně platnými technickými předpisy, technickými podmínkami na komunikace a platnými technickými normami ČSN K: 2013 přijetí nové kategorizace sítě krajských silnic II. a III. třídy a cyklostezek jako účelových komunikací krajského významu, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů T: 2004, K: 2003 přijetí finančního plánu dlouhodobého financování krajské sítě silničních komunikací T: 2003 výstavba a modernizace sítě silnic I. třídy včetně obchvatů měst a silničních tahů k hraničním přechodům, napojení na evropskou dálniční síť iniciace a podpora jednání s partnery v Polské republice a ve Spolkové republice Německo o možnostech silničního spojení modernizace úseků místních komunikací zpracování návrhů na promítnutí záměrů a akčních plánů rozvoje silniční dopravy v Libereckém kraji do příslušných územních plánů v návaznosti na koncepci veřejné hromadné dopravy T: 2004 řešení staré hlukové zátěže ze silniční dopravy podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů T: 2010, K: 2006 opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení nehodovosti odstraňováním provozních závad v kritických místech pozemních komunikací opatření ke zvýšení dostupnosti území pro handicapované skupiny obyvatel výstavba a modernizace silnic II. třídy včetně obchvatů měst a modernizace úseků silnic III. třídy, modernizace silničních tahů k hraničním přechodům 6

9 vytvoření krajské sítě stezek pro bezmotorovou dopravu (stezky pro pěší, cyklisty, bruslaře a podobně) oddělených od motorové dopravy a její napojení na sousední kraje a sousední státy výstavba parkovacích kapacit ve městech výstavba a modernizace pozemních komunikací pro obsluhu území včetně rozvojových ploch obnova vozového parku 2. Doprava drážní zpracování návrhů na promítnutí záměrů a akčních plánů rozvoje drážní dopravy v Libereckém kraji do příslušných územních plánů v návaznosti na koncepci veřejné hromadné dopravy T: 2004 odstranění provozních závad a kritických míst a úseků železniční sítě výstavba a modernizace dopravních cest, modernizace železničního spojení uvnitř kraje a spojení kraje s ostatními regiony řešení staré hlukové zátěže z drážní dopravy podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů T: 2010, K: 2006 iniciace jednání s partnery v Polské republice a ve Spolkové republice Německo o možnostech železničního spojení, podpora obnovení, příp. zavedení mezinárodního železničního spojení na základě prověření jednotlivých záměrů, koordinace jízdních řádů příhraničních tratí zahrnutí úseků železničních a tramvajových tratí do integrovaných dopravních systémů, související rekonstrukce drah (například projekt REGIOTRAM NISA) obnova vozového parku modernizace a rozvoj lanových drah 7

10 3. Vazby silniční a drážní dopravy přijetí finančního plánu dlouhodobého financování dopravní obslužnosti kraje T: 2003 vypracování koncepce veřejné hromadné dopravy v Libereckém kraji na principech trvale udržitelného rozvoje, stanovení priorit řešení T: 2004 koordinace jízdních řádů železniční a autobusové linkové dopravy T: průběžně, K: 2003 zavedení integrovaných dopravních systémů o o o o o o přípravná fáze - posouzení možností propojení více druhů osobní hromadné dopravy (MHD, autobusy, železniční doprava) v oblastech s vysokou hustotou osídlení s cílem zlepšení obslužnosti území a kvality dopravy, zpracování návrhu integrovaného dopravního systému pro vybrané aglomerace a jeho projednání s dopravci institucionální zabezpečení, organizační, provozní, technické a finanční zajištění integrovaného dopravního systému zavedení integrovaného dopravního systému v jednotlivých aglomeracích zavádění taktové dopravy instalace moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující T: 2007, K: 2004 modernizace přestupních terminálů (např. Liberec propojení autobusového nádraží, vlakového nádraží a dráhy REGIOTRAM NISA s dostavbou odbavovacích zařízení) T: 2020, 4. Doprava letecká znovuzprovoznění stávajících letišť se zajištěním leteckého spojení ve vnitrostátním i mezinárodním provozu T: 2020, 8

11 6. POSTUP A ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE Základem pro realizaci dílčích cílů rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje musí být vynakládání finančních prostředků na uplatňování udržitelného rozvoje dopravy, výstavbu, rekonstrukce a modernizace, souvislou údržbu a opravy dopravní infrastruktury z vnitrostátních rozpočtů. Významný zlom v přílivu finančních prostředků je očekáván v souvislosti s evropskou politikou hospodářské a sociální soudržnosti vůči České republice v rámci Cíle 1 (zaostávající regiony). Předpokládá se, že v prvních třech letech po vstupu České republiky do Evropské unie (EU) budou moci Liberecký kraj, obce Libereckého kraje, státní organizace a podniky ze soukromého sektoru spolufinancovat rozvoj dopravní infrastruktury z prostředků ze strukturálních fondů EU, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a z Fondu soudržnosti. Z Fondu soudržnosti mají být spolufinancovány projekty s náklady, které v zásadě nejsou nižší než 10 mil. EUR. Před začleněním ČR do struktur EU se politika přibližování realizuje prostřednictvím programů PHARE, ISPA a SAPARD. 7. FINANČNÍ ZDROJE Předpokládanými finančními zdroji na realizaci strategických cílů a opatření jsou: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) základní zdroj finančních prostředků pro výstavbu, opravy a údržbu dopravní infrastruktury v ČR. Vzhledem k významnému podílu příspěvku z Fondu národního majetku (FNM) na jeho příjmech, je nejasné, jak budou tyto realizovány po zrušení FNM (předpoklad v roce 2005). Lze očekávat nezbytnou legislativní změnu v rozdělení předmětných daňových výnosů. Rovněž je možné omezení financování ze SFDI pouze na výstavbu a převedení prostředků na opravy a údržbu silniční sítě do daňových příjmů krajů. Úvěry kraje od Evropské investiční banky (EIB) a dalších peněžních ústavů EIB poskytuje zatím nesporně nejvýhodnější podmínky výstavby dopravních staveb. Jedná se vlastně o určitou formu evropské pomoci při rozvoji ČR. Svůj vztah k této instituci si však nově vzniklé kraje teprve musí najít. Samostatným prvkem je přímé úvěrování kraje ze strany komerčních peněžních institucí. Ve vztahu k územním samosprávným celkům uplatňují tyto instituce obvykle zvýhodněné formy úvěrů. Citlivým prvkem je volba vhodného časového okamžiku pro uzavření úvěrové smlouvy s garantovanou úrokovou sazbou. Fondy Evropské unie Zde je nutné rozlišit situaci před vstupem do Evropské unie (EU) a po vstupu. S ohledem na reálný předpoklad brzkého vstupu ČR do EU lze úvahy o předvstupních fondech při strategickém pohledu pominout (ne však pustit ze zřetele i vzhledem k podobnosti mezi ISPA a Kohezním fondem). Je však třeba mít na zřeteli nezbytnou reformu EU po vstupu nových zemí, která se parně dotkne i kritérií poskytování finančních prostředků méně rozvinutým zemím a regionům. Evropský fond regionálního rozvoje, a především Fond soudržnosti (též Kohezní fond), mohou být po vstupu ČR do EU mimořádně důležitým zdrojem pro financování výstavby a modernizace dopravní infrastruktury. Aplikace projektů typu METP Specializované dlouhodobé projekty na bázi soukromého kapitálu, jejichž podstatou je svěření určitých úseků komunikací nebo ucelených oblastí do péče investora zhotovitelské firmy, která zajistí dohodnutý 9

12 rozsah základní výstavby a(nebo) modernizace a po stanovenou dobu zajišťuje i údržbu tak, aby na konci období převzal vlastník komunikace v optimálním stavu. Splácení je pak rovnoměrně rozloženo do období 5 až 15 let. Výhodou oproti klasickému úvěrování je přesun technických a inženýrských činností na zhotovitele a při výběru partnera s vysokou bonitou pro finanční ústavy lze získat i srovnatelné nebo dokonce výhodnější úrokové podmínky. Rozpočet České republiky Ačkoliv je pro financování dopravní infrastruktury zřízen SFDI, nelze pominout ani přímo státní rozpočet. Případné budoucí legislativní změny mohou přinést opětné zvýšení jeho role v této oblasti. Rozpočet kraje Použití vlastních prostředků kraje lze předpokládat prakticky výhradně ve vztahu k těm prvkům dopravní infrastruktury, které jsou a nebo budou ve vlastnictví kraje (v současnosti silnice II. a III. třídy, v budoucnu možná i silnice I. třídy bez mezinárodního označení E ). Hlavní role rozpočtu kraje by měla být soustředěna především na tvorbu prostředků pro spoluúčast při samostatných projektech, případně na zajištění zdrojů pro realizaci splátek vnějších zdrojů. Přímé financování konkrétní výstavby a modernizace bude jistě také žádoucí, avšak pouze jako doplňková forma. Rozpočty obcí Místní komunikace, které jsou ve vlastnictví obcí, tvoří též významnou součást dopravní infrastruktury a jejich modernizace i výstavba přímo navazuje na silniční síť. V případě průjezdních úseků silnic je spoluúčast finančních prostředků z rozpočtu obcí významným prvkem, který zvyšuje šance daného projektu i na další finanční zdroje. Role především městských rozpočtů pak nemusí zůstat omezena pouze v oblasti pozemních komunikací. Příkladem může být Statutární město Liberec s tramvajovou tratí nebo letištěm. Investice a příspěvky dalších subjektů (České dráhy, soukromé firmy) V oblasti železničních tratí zůstane rozhodujícím faktorem přístup státu prostřednictvím Českých drah. Při zachování stávajícího systému by se ovšem jednalo zprostředkovaně opět o prostředky ze SFDI. Rozvoj podnikatelských aktivit v kraji může být nejen impulsem pro projekty výstavby a modernizace dopravní infrastruktury, ale i zdrojem jejich spolufinancování. Závěr Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje respektuje sektorovou strategii rozvoje dopravní infrastruktury ve vlastnictví České republiky a podporuje záměry na zajištění lepšího napojení Libereckého kraje na multimodální (vícedruhové) panevropské dopravní koridory. Hlavní smysl Strategie rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje spočívá ve společném určení závazků směřujících k obnovení funkčnosti dopravní infrastruktury uvnitř kraje v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Hlavní úsilí Libereckého kraje ve střednědobém časovém horizontu je v oblasti dopravy nutné především věnovat řešení hrozivé a dále neudržitelné zanedbanosti silničního majetku ve vlastnictví Libereckého kraje a zajištění uspokojivého rozsahu veřejné dopravy. 10

13 S E Z N A M P R A M E N Ů Dopravní politika ČR schválená usnesením vlády ČR č. 413 ze dne Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 (usnesení vlády č. 741 ze dne ) Střednědobá strategie sektoru dopravy (MDS ČR, leden 2000) Rozhodovací proces pro trvale udržitelný rozvoj dopravy (ČVUT Praha pro Dopravní fórum hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR, 2000) Harmonogram a finanční zajištění realizace rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 (usnesení vlády č. 145 ze dne ) Sektorový operační program (MDS ČR a Centrum dopravního výzkumu Brno, červen 2002) Plán údržby a oprav vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji na rok 2002 s výhledem do roku 2011 (PavEx Consulting, s.r.o., 2002) Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy, květen 2002) P Ř Í L O H A Mapa dopravní sítě Libereckého kraje 11

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP Operační programy nejsou stále definitivně schváleny Evropskou komisí. Navrhované pritority a oblasti intervence v rámci Regionálních operačních programů

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie Konference Doprava 2010 15.4.2010 Sněmovní sál Plzeňské radnice Tvorba strategie dopravy Strategii

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ A ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ A ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ A ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Název projektu: Hořice - město bez bariér

Název projektu: Hořice - město bez bariér Název projektu: Hořice - město bez bariér Důvodem realizace projektu byla pomoc řadě handicapovaných spoluobčanů žijících v našem městě. Instituce působící ve městě: Ústav sociální péče Hořice Sociální

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy (Proč) potřebujeme VRT v ČR? hlavní cíle: mezinárodní konkurenceschopnost

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

P Í Ř KL K A L D A Ř D E Ř Š E E Š N E Í N KR K A R J A E J

P Í Ř KL K A L D A Ř D E Ř Š E E Š N E Í N KR K A R J A E J PŘÍKLAD ŘEŠENÍ KRAJE Ing. Stanislava Jakešová Sledování lokalit s vysokou nehodovostí DMT GEODIS BRNO Bezpečnostní audit komunikací Ročně registruje LK přes 7 900 nehod Představa o budoucnosti Vizi LK

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více