Změny daňové a sociální politiky od roku 2008 a jejich ekonomické důsledky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny daňové a sociální politiky od roku 2008 a jejich ekonomické důsledky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Změny daňové a sociální politiky od roku 2008 a jejich ekonomické důsledky Changes of Tax and Social Policy after 2008 and their Economic Impacts Bakalářská práce Autor: Martina Koţaná Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Michaela Fleischmannová Odborný konzultant: Bohumír Schwarzer Daňový poradce, č. osvědčení Praha Březen, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne Martina Kožaná

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala daňovému poradci panu Bohumíru Schwarzerovi, za odborné konzultace v oblasti daňové problematiky. Dále upřímně děkuji účetní, paní Jiřině Nešporové, za aktivní spolupráci a poradenství v rámci sociálního systému. Také děkuji panu Mgr. Vladimíru Teturovi za jeho odborný výklad a individuální konzultace při přednáškách na Bankovním Institutu v rámci předmětu Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Poděkování patří i paní Ing. Michaele Fleischmannové za pozitivní přístup, ochotu a vstřícnost. A v neposlední řadě také děkuji paní Mgr. Daniele Volfové za korekturu této bakalářské práce.

4 Anotace Daňový a sociální systém je jedním z účinných opatření státu, kterým je možné regulovat příjmy a výdaje (zejména mandatorní výdaje) státního rozpočtu a tím udržovat stabilitu životní úrovně obyvatelstva. V České republice se tento systém začal aktivně měnit v roce 2007 přijetím nových daňových i sociálních reformních kroků. Hlavním důvodem těchto změn je především dlouhodobá neudržitelnost veřejných financí a rostoucí zadlužování státu. Nejdůležitější daňové a sociální reformy účinné od roku 2008, 2009 a částečně i 2010 a 2011 jsou předmětem této bakalářské práce. Cílem těchto reformních změn bylo vytvořit jednodušší, adresnější systém, který by byl méně zneužitelný. Podstatným bodem je přijetí důchodové reformy s účinností od Ta by měla dlouhodobě stabilizovat důchodový systém v České republice. V důsledku finanční krize lze v následujících letech očekávat přijetí mnoha dalších změn s vlivem na příjmovou a výdajovou stránku státního rozpočtu. Annotation Being one of the effective measures of state, tax and social system makes it possible to regulate incomes and expenses (particularly mandatory expenses) of the governmental budget and thereby maintain the living standard of the population stable. In the Czech Republic the active change of the system was started in 2007 by adoption of the new tax and social reformatory measures. A primary reason of the changes was especially a long-term unsustainable situation of public finance and increasing indebtedness of the state. The subject of this bachelor s work are the most significant tax and social reforms, which were brought into effect from 2008, 2009 and partially also from 2010 and The objective of these reform changes was to set up a simpler, more direct and less exploitable system. Fundamental point is a reception of a pension reform, which came into force on January 1 st, The pension reform should long-term stabilize a pension system in the Czech Republic. We can expect that many other changes are going to be accepted within the following years as a consequence of a financial crisis with the aim to influence the incomes and expenses of the state budget.

5 OBSAH ÚVOD HISTORIE STÁTNÍHO DLUHU REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ ZMĚNY V RÁMCI DAŇOVÉ REFORMY DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB Novela zákona o dani z příjmu Zrušená ustanovení Nová sazba daně pro FO DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Změny v osvobození od daně Nová sazba daně pro PO SPOLEČNÁ USTANOVENÍ DANĚ Z PŘÍJMU Dodaňování závazků zvýšení základu daně Změny v daňově uznatelných nákladech Slevy na dani Daňové zvýhodnění DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Změna sazby daně u zdanitelného plnění Změna sazby daně u bytové výstavby DAŇ Z NEMOVITOSTI PŘEVODOVÉ DANĚ DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ, Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Osvobození od daně dědické a darovací Věcné břemeno ZÁKON O ÚČETNICTVÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ NOVĚ ZAVEDENÉ DANĚ TZV. EKOLOGICKÉ ZÁKON O REZERVÁCH DAŇ SILNIČNÍ Snížení sazby daně Snížení sazby daně u vozidel ze zahraničí ZMĚNY V RÁMCI DAŇOVÉ REFORMY DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB Osvobození od daně Osvobození cenných papírů Osvobození v souvislosti se vzděláváním DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Osvobození od daně ~ 5 ~

6 4.3 SPOLEČNÉ USTANOVENÍ DANĚ Z PŘÍJMU Daňově uznatelné výdaje Zrušení limitu u finančního leasingu Mimořádné odpisy Slevy na dani DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Osvobození od daně bez nároku na odpočet Uplatnění nároku na odpočet DAŇ Z NEMOVITOSTI Zrušení osvobození novostaveb Zrušení nároku na osvobození při zateplení staveb ZÁKON O REZERVÁCH DAŇ SILNIČNÍ Zvýšení sazby daně Snížení sazby daně Osvobození od daně ZMĚNY V RÁMCI SOCIÁLNÍ REFORMY HLAVNÍ DŮVODY PRO SOCIÁLNÍ A DŮCHODOVOU REFORMU STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Rodičovský příspěvek Porodné Přídavek na dítě Sociální příplatek Příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče Příspěvek na školní pomůcky Příspěvek na zvýšené životní náklady Pohřebné POMOC V HMOTNÉ NOUZI Příspěvek na živobytí SOCIÁLNÍ SLUŢBY Příspěvek na péči POJISTNÉ SYSTÉMY Nemocenské pojištění Peněžitá pomoc v mateřství Maximální vyměřovací základ pro pojistné Úrazové pojištění Důchodové pojištění ZAMĚSTNANOST Zaměstnávání zdravotně postižených Podpora v nezaměstnanosti Postižení nelegální práce ŢIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM Zrušení automatické valorizace ~ 6 ~

7 6. ZMĚNY V RÁMCI SOCIÁLNÍ REFORMY REKAPITULACE DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti Snížení daňového zatížení poplatníků Peněžitá pomoc v mateřství Ošetřovné (dříve ošetřování člena rodiny) ZMĚNY NA PRACOVNÍM TRHU Zprostředkování zaměstnání Podpora v nezaměstnanosti Zpřísnění postihu nelegální práce Výše příspěvku na živobytí Způsob výplaty dávky pomoci v hmotné nouzi DŮCHODOVÁ REFORMA PROČ JE NUTNÁ DŮCHODOVÁ REFORMA? PRVNÍ ETAPA DŮCHODOVÉ REFORMY VALORIZACE DŮCHODŮ DRUHÁ ETAPA DŮCHODOVÉ REFORMY TŘETÍ ETAPA DŮCHODOVÉ REFORMY PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ ÚČINNÁ OD ROKU OBLAST DAŇOVÉHO SYSTÉMU Odpočet DPH u osobních automobilů Zrušena povinnost platit zálohy na daň z příjmů Zvýšení procentního paušálu pro uplatnění výdajů OBLAST SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU Sleva na pojistném na sociální zabezpečení Přídavek na dítě Změna zákoníku práce PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ ÚČINNÁ OD ROKU OBLAST DAŇOVÉHO SYSTÉMU Daň z nemovitosti Daň z příjmů Spotřební daň Daň z přidané hodnoty OBLAST SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU Pojistné na sociální zabezpečení Státní sociální podpora Nemocenské pojištění Zákon o zaměstnanosti Příspěvek na provoz motorového vozidla ~ 7 ~

8 10. NOVÝ DAŇOVÝ ŘÁD ÚČINNÝ OD ROKU ZÁVĚR SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY POUŢITÉ ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY ~ 8 ~

9 ÚVOD V posledních letech došlo v České Republice k mnoha změnám v sociální a daňové politice v rámci probíhajících reforem veřejných financí, které se ukázaly jako nezbytné. Předchozí socialistické vlády vytvořily vysoký státní dluh, který rychlým tempem stále narůstá. Státní dluh ČR a se každoročně navyšuje o schodek vládního rozpočtu. Problémem začínají být rostoucí úroky, které musí vláda vyplácet majitelům dluhopisů. Státní dluh ČR v roce 2009 překročil hranici bilionu a v současné době se podle předběžných informací Ministerstva financí pohybuje na úrovni 1,192 bilionu korun. Průměrná splatnost státního dluhu klesla na konci roku 2009 na 6,5 let a pohybuje se tak ve vyhlášeném cílovém pásmu, tj. 5,5-7 let. Podle posledních údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2009 celkové příjmy státního rozpočtu výše 974,6 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1167,0 mld. Kč a schodek dosáhl 192,4 mld. Kč, což je proti roku 2008 výsledek horší o 172,4 mld. Kč. 1 Pro rok 2010 se předpokládá schodek ve výši cca 163 mld. Kč, který však může být velmi ovlivněn nadcházejícími volbami a s nimi spojenými předvolebními sliby. Státní dluh teď prudce narůstá vlivem opatření proti finanční krizi, která s sebou přinesla i historicky největší nezaměstnanost, díky které byly v roce 2009 příjmy do SR b nižší, ale mandatorní výdaje vyšší. Ani v roce 2010 se nedá očekávat velké zlepšení. Nutno podotknout, že výdaje SR zvyšují i nečekané živelné katastrofy, jako byla např. povodeň v r. 2009, kdy se stát snažil pomoci svým občanům v těžké životní situaci. Za jeden z hlavních cílů mé práce považuji objasnění, proč je nutná reforma veřejných financí. Dále se zaměřuji na rozpracování jednotlivých daňových a sociálních změn účinných od roku 2008, tak jak šly chronologicky po sobě. V období roku byly přijaty a následně i v roce 2010 se plánuje přijetí nesčetného množství změn. Pojmout veškeré změny v jedné bakalářské práci je při současném množství novelizací nereálné. Proto jsem si stanovila dvě základní kritéria, podle kterých jsem vybrala změny, jež se staly předmětem této bakalářské práce. Zaměřuji se především na ty změny, které mají ať už přímý či nepřímý, pozitivní nebo negativní dopad na obyvatelstvo a ekonomiku českého státu. Zejména pak na zvyšování či snižování státního dluhu. 1 MFČR Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok Ministerstvo financí ČR. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_52302.html>. ~ 9 ~

10 Cílem je vystihnout zejména ta témata změn, která jsou důležitá a pro výkon mého zaměstnání maximálně využitelná. Při výběru témata bakalářské práce jsem upřednostnila mnohostrannost a využitelnost získaných informací s ohledem na svou současnou pracovní pozici a výkon funkce jednatele společnosti s ručením omezeným. Podle 135 odst. 2, obchodního zákoníku jsem jako jednatel povinna vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře, za což jsem také odpovědna. Mým záměrem tedy je získat při zpracování bakalářské práce všeobecný rozhled o změnách či plánovaných změnách legislativy českého právního řádu a zajistit si tak kvalitnější předpoklady pro řádný výkon své funkce. Důležitá je pro mě možnost přímé aplikace takto získaných informací v praxi a naopak i možnost využití svých vlastních poznatků z několikaleté praxe v textu bakalářské práce. ~ 10 ~

11 VOLBA METODOLOGIE K dosažení svého cíle, který jsem zmínila v úvodu této práce (tj. zejména objasnění nutnosti reforem, změny sociálního, důchodového systému a chronologické uspořádání těchto změn), jsem volila přehledné knihy daňových zákonů vydaných pro rok 2007, 2008 a 2009 od stejného autora a vydavatele, které běžně využívám při svém zaměstnání. Díky tomu bylo možné srovnávat jednotlivé paragrafy, které prošly změnami a tyto změny identifikovat a popsat. V úvodu každého zákona je přehled všech čísel novelizací, kterými byl příslušný zákon upraven. Znění aktuální novely zákona je pak možné vyhledat na internetu např. na portálu veřejné správy ve sbírce zákonů V sociální oblasti jsem převážnou většinu potřebných informací získala z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí které shledávám velmi přehledné a komplexní. Abych objasnila nutnost reformy veřejných financí, bylo potřeba hned na začátku vysvětlit, co znamená zadlužení státu, jeho dopady a jak se vyvíjí v čase. Následně přestavuji důvody a hlavní cíle reformy veřejných financí. Protože je téma této práce velmi rozsáhlé a změn v daňové a sociální oblasti bylo učiněno mnoho, rozdělila jsem práci do několika přehledných bloků, podle roků a oblastí, kterých se týkají. Je možné si vybrat a přečíst jen ty změny, které Vás osobně zajímají. Z tohoto důvodu je obsah uveden tak podrobně. Tímto bych také ráda obhájila rozsáhlost své práce. Pokud bych vynechala některé změny, přesto, že je považuji za důležité, nebyla by moje práce komplexní a ucelená. Mým záměrem bylo vytvořit dílo, které by bylo nejen splněním podmínky pro úspěšné ukončení bakalářského studia, nýbrž i použitelným, kompaktním a kvalitním materiálem pro mou práci. Pro přehlednost jsem se snažila maximálně využívat grafů a tabulek. Tabulky bylo třeba uvádět hned za příslušným textem pro lepší orientaci čtenářů, grafy pak najdete v příloze 1 této práce. U použitých zkratek nebo neznámých pojmů je uveden interaktivní odkaz, který obsahuje vysvětlení tohoto pojmu či zkratky. V tištěné podobě najdete toto vysvětlení až na konci bakalářské práce. Citace z knižních publikací či internetových stránek jsou uváděny jako poznámka pod čarou a jejich přehled je uveden v seznamu použité literatury. Jejich uvedení v textu těla bakalářské práce by způsobilo nepřehlednost jednotlivých změn. Citace ze zákonů uvádím vždy v textu za příslušnou citací, aby bylo na první pohled zřejmé, o jaký zákon, paragraf případně odstavec se jedná. ~ 11 ~

12 1. HISTORIE STÁTNÍHO DLUHU John Maynard Keynes označil deficit za aktivní nástroj makroekonomické politiky. Podle něho je v případě recese státní deficit nutný a prospěšný nástroj. V recesích by měla vláda aplikovat schodek rozpočtu, aby stimulovala poptávku a tak vytáhla zemi rychleji z krize, schodek by pak měl být pouze krátkodobý, protože bude v dlouhém období vyvážen přebytky, které vzniknou v konjunktuře. To se však v České Republice zatím nedaří a jedním z důvodů jsou i vysoké mandatorní výdaje. Dluh ČR se začal významněji zvyšovat koncem devadesátých let. Z historického hlediska patří většina našich státních schodků ke schodkům strukturálním - tedy schodkům vytvořeným z rozhodnutí našich politiků. Za čistě cyklické rozpočtové schodky lze označit pouze schodky vzniklé v období ekonomického ochlazení v letech 1997 až Schodky z let 2000 až 2002 jsou již kombinací cyklických a strukturálních schodků, hluboké rozpočtové schodky vzniklé po roce 2003 patří ke schodkům strukturálním, neboť vznikly v čase vysokého ekonomického růstu. 2 Nejhlubším strukturálním schodkem byl až do roku 2009 rozpočtový schodek vytvořený v roce 2006 ve výši 97,3 mld. Tento schodek byl vytvořen v čase vysokého hospodářského růstu kombinovaného s vysokými sociálními předvolebními výdaji 2, kdy byl naopak vhodný čas začít s reformami veřejných financí. Vývoj deficitu státního rozpočtu znázorňuje Graf 2, v Příloze 1 této práce. ČR až do roku 2009 splňovala takzvaná Maastrichská kritéria pro vstup do eurozóny. Zadlužení českého státu dosáhlo v roce 2008 cca 30 % HDP c. Velký zlom však nastal v roce Vládní dluh dosáhl sice jen 35,4 % HDP, avšak vládní deficit překročil 3 % HDP a podle údajů ČSU se ustálil na 5,9 % HDP. Pro rok 2010 je predikce 5,3 % viz Příloha 1. Nejen vlivem hospodářské krize ale i rozpočtovou nedisciplinovaností nejsme v současné době schopni dodržet podmínky pro vstup do eurozóny. Přijetí jednotné měny EUR je velmi diskutovaným problémem. Pokud by se podařilo stabilizovat českou ekonomiku do roku 2013, bylo by přijetí eura reálné již v roce Pravděpodobnější je však období roku Průměrná nezaměstnanost v ČR dosáhla podle MFČR d v roce 2009 výše 6,7 %. K byla nezaměstnanost na úrovni 9,8 % - viz Tiskové zprávy MPSV v Příloze 2, této práce. 2 ZEMÁNEK, Josef : Rozpočtové schodky a státní dluh. Euroekonom.cz ekonomický portál. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 12 ~

13 O tom, že situace je vážná, svědčí i historicky první Příručka nezaměstnaného, která byla pro rok 2010 vydána MPSV e a je zdarma přístupná všem občanům, kteří přišli o zaměstnání a netuší, jak v takové situaci postupovat. Tuto příručku lze stáhnout prostřednictvím internetu na Pro rok 2010 se předpokládá průměrná nezaměstnanost 8,8 %, což má samozřejmě přímý vliv na zvýšení mandatorních výdajů a současně snížení příjmů do SR. Na daních a pojistném stát vybral v roce 2009 téměř o 160 mld. méně, než v roce předcházejícím. Státní dluh je tvořen souhrnem státních finančních pasiv (závazky státu vzniklé ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních dluhopisů a jiné závazky státu). Proces, ve kterém ministerstvo financí financuje a umořuje státní dluh, se nazývá řízením dluhu nebo také správou dluhu. Při řízení dluhu je největší objem práce spojen s refinancováním existujícího dluhu, kdy při vypršení splatnosti dříve vydaných dluhopisů se emitují a prodávají nové dluhopisy. Vývoj státního dluhu zobrazuje Graf 1. Veřejný deficit/přebytek je definován jako procentní poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu v tržních cenách 3. Podle maastrichtských kriterií by výše deficitu neměla překročit 3 % HDP. Vývoj vládního deficitu k poměru HDP, stejně jako vývoj reálného HDP ukazuje Graf 3. Dluh sektoru vlády je poměr veřejného vládního dluhu v tržních cenách k hrubému domácímu produktu 4 (v %). Podle maastrichtských kriterií by výše vládního dluhu neměla překročit 60 % HDP. Vývoj tohoto ukazatele v čase znázorňuje Graf 4, v Příloze 1 této bakalářské práce. 3 SOUKUP, Petr; VYMĚTAL, Petr. Základy teorie a praxe hospodářské politiky. 1. vyd. Praha : Bankovní Institut Vysoká Škola, a.s., s. ISBN SOUKUP, Petr; VYMĚTAL, Petr. Základy teorie a praxe hospodářské politiky. 1. vyd. Praha : Bankovní Institut Vysoká Škola, a.s., s. ISBN ~ 13 ~

14 2. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Dostáváme se k otázce, proč jsou nutné reformy veřejných financí. Za největší problém můžeme označit neudržitelný růst mandatorních výdajů. Mandatorní výdaje jsou státní výdaje pevně stanovené zákonem, které není možné při plánování rozpočtu ovlivnit, tj. např. výplaty důchodů, sociálního zabezpečení, nemocenské apod. Pokud by stát nepřistoupil k reformám, zvedal by se neustále rozpočtový schodek, neboť příjmy státního rozpočtu by byly vlivem stárnutí populace nižší než mandatorní výdaje a nestačily by na jejich financování. Stejně tak by se snižovala životní úroveň důchodců, neboť by došlo k výraznému prohlubování deficitu důchodového systému a tím i k nemožnosti vyplácení důchodů. Kromě toho mají státní výdaje financované rozpočtovým schodkem za následek efekt vytěsňování investic, tj. omezení firemních investic, soukromé spotřeby či exportu. Dalším důvodem pro reformy je nutnost plnit závazky EU podle Maastrichských kritérií pro vstup do eurozóny, tj. zejména udržet vládní deficit pod úrovní 3 % a deficit veřejných financí do výše 60 % HDP. Neplnění těchto podmínek by mělo za následek nemožnost přijetí společné evropské měny, která by pro ČR znamenala snížení zájmu a důvěry investorů. Mimo to by ČR hrozila sankce ze strany EU např. ve formě omezení či nemožnosti čerpání financí z evropských fondů. Cílem sociálních a daňových reforem je: snižování vládního deficitu a zpomalení nárůstu vládního dluhu, plošné snížení daňového zatížení, omezení administrativní zátěže, podpora hospodářského růstu a podnikání, podpora rodin s dětmi, posílení adresnosti sociálního systému a spravedlnosti, sociálně citlivý přístup k ekonomicky neaktivní populaci, zachování principu solidarity, dodržovaní závazků vůči Evropské unii, přijetí eura. 5 Snižování vládního deficitu, jak jsem se již zmínila, je nutné kvůli finanční náročnosti na obsluhu státního dluhu, zejména rostoucím úrokům. Snížení daňového břemene, zavedení jednoduššího a spravedlivějšího systému sníží motivaci k daňovým únikům. Podnikům se zvýší jejich konkurenceschopnost, u drobných živnostníků ochota podnikat a ČR snížením daní 5 MPSV : Sociální reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 14 ~

15 přiláká i více zahraničních investorů. Podpora rodin s dětmi výrazněji umožní rodičům svobodu volby a zahrnuje také lepší možnosti propojení profesního růstu s péčí o dítě. Reforma má dále motivovat obyvatelstvo, podpořit jeho aktivitu, starat se o potřebné, ale současně i trestat zneužití sociálního systému. Součástí reformy je i valorizace důchodů, pracující důchodci budou motivováni prostřednictvím slev na dani. Zůstane zachována daňová progrese, obyvatelstvo s vyššími příjmy bude na daních přispívat více do SR. Některé sociální dávky se snižují a budou adresnější, tedy určeny pro ty, kdo je skutečně potřebují. Na druhou stranu snížení nebo zrušení některých dávek bude kompenzováno vyššími daňovými slevami. Cílem je zastavit nekontrolovatelný růst sociálních dávek, podpořit a motivovat aktivní obyvatelstvo. ČR má také možnost využít finančních prostředků z fondů EU, pokud dodrží své závazky vůči EU. Zřejmě i vlivem finanční krize se v ČR zvýšil zájem o dotace ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Od roku 2007 do konce roku 2009 bylo schváleno více než 13 tisíc projektů v celkové výši téměř 250 mld. Kč. ČR tak zřejmě nebude mít velký problém s vyčerpáním poskytnutých finanční prostředků z fondů EU pro období Zde však podotýkám, že absorpční schopnost našeho státu je třeba i nadále rozvíjet, podpořit informovanost obyvatelstva o možnosti a způsobech využití těchto fondů. Reforma veřejných financí je rozložena do tří etap. První etapa byla schválena vládou již v květnu Pokud by k reformním krokům nedošlo, mělo by to katastrofální následky v podobě nekontrolovatelného nárůstu mandatorních výdajů, na jejichž výplaty by stát dřív nebo později neměl dostatek finančních prostředků, viz Graf 5 a Graf 6. ~ 15 ~

16 3. ZMĚNY V RÁMCI DAŇOVÉ REFORMY DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB (dále jen DPFO ) Novela zákona o dani z příjmu Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů mimo jiné novelizuje zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu a tyto následující změny jsou účinné od : a) V ustanovení 6, odst. 13 a 14 je zakotven nový způsob propočtu základu daně u závislé činnosti tzv. superhrubá mzda. Dílčí základ se tak zvyšuje o zdravotní a sociální pojistné hrazené zaměstnavatelem. b) Text v 6 odst. 9 písm. s) a u) byl spojen do jednoho odst. označeného písm. p). Obsahem tohoto textu je osvobození příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance od DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Dříve byla osvobozena u životního pojištění částka Kč ročně a u příspěvku na penzijní připojištění částka do výše 5 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné za sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 6 Částka převyšující zákonem stanovený limit bude ze strany zaměstnance předmětem DPFO a také z ní bude odváděno zdravotní a sociální pojištění. Ze strany zaměstnavatele jde o daňový výdaj/náklad podle 24 odst. 2 písm. j) bod 5) Zrušená ustanovení a) Od roku 2008 se zcela ruší 7c minimální základ daně, což představuje úlevu pro podnikatele především v prvních letech jejich podnikání. b) Dále se ruší 13a výpočet daně ze společného základu daně manţelů. Toto ustanovení bylo účinné od roku 2005 a umožňovalo společné zdanění manželů, vyživujících alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti. Kompenzováno bylo rovnou sazbou daně 15 % + zvýšením slevy na dani na druhého z manželů, který neměl vlastní roční příjem vyšší neţ Kč ze Kč na Kč ( 35ba odst. 1 písm. b). 6 ČOUKOVÁ-POKORNÁ, Pěva. Daňové a účetní problémy v roce 2008 v souvislostech se zákonem o stabilizaci veř. rozpočtů. 1. vyd. Praha : 1.VOX a.s., s. ISBN ~ 16 ~

17 3.1.3 Nová sazba daně pro FO f Podle 16 byla sazba DPFO do konce roku 2007 progresivní v závislosti na výši základu daně v rozpětí 12 až 32 %. Od roku 2008 je již jednotná sazba daně ve výši 15 % a to i pro rok DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB (dále jen DPPO ) Změny v osvobození od daně Novelou zákona o dani z příjmu bylo zrušeno osvobození úroků z hypotečních zástavních listů a příjmů z podílových listů od daně z příjmu PO původně uvedeno v 19 odst. 1 písm. l) a u). Původní text byl nahrazen zcela novými tituly osvobození Nová sazba daně pro PO g Sazba DPPO v roce 2007 činila 24 % ze základu daně. V roce 2008 byla snížena na 21 % a pro rok 2009 činí sazba daně 20 % ze základu daně. Pro rok 2010 je sazba daně stanovena na 19 %. 3.3 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ DANĚ Z PŘÍJMU Dodaňování závazků zvýšení základu daně a) Podle 23 odst. 3 písm. a) bod 12 dochází ke zdanění závazků, jež jsou po splatnosti 36 měsíců anebo jsou promlčeny. Výjimku tvoří závazky dlužníka, který je v úpadku nebo se do něj dostal ve zdaňovacím období a dále závazky z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, úvěrů, půjček, ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů jen pokud byl zaplacen. 7 7 ČOUKOVÁ-POKORNÁ, Pěva. Daňové a účetní problémy v roce 2008 v souvislostech se zákonem o stabilizaci veř. rozpočtů. 1. vyd. Praha : 1.VOX a.s., s. ISBN ~ 17 ~

18 b) Sporné otázky spojené s dodaněním závazků jsou řešeny v závěrech MFČR k příspěvku na koordinačním výboru 205/ Aplikace ustanovení 23 odst. 3 písm. a) bod 12 a písm. c) bod 6 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění zákona 261/2007 Sb. dodaňování polhůtných a promlčených závazků. c) Na předchozí ustanovení navazuje i 23 odst. 3 písm. c) bod 6, který umožňuje základ daně sníţit o hodnotu splněného nebo započteného závazku či jeho části, o kterou byl základ daně podle ustanovení 23 odst. 3 písm. a) bod 12 zvýšen Změny v daňově uznatelných nákladech a) V 24 odst. 2, byla vypuštěna daňová uznatelnost pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění hrazené poplatníkem majícím příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle 7, příjmy z pronájmu podle 9, nebo pojistné hrazené v.o.s. za své společníky či k.s. za své komplementáře. V 25 odst. 1 písm. g) tuto změnu zákon výslovně potvrzuje a zpřesňuje. b) Dalším daňově neuznatelným výdajem (nákladem) jsou podle nově zpřesněné formulace 24 odst. 2 písm. j) bod 3 výdaje (náklady) vynaložené na zvýšení kvalifikace. c) Dále bylo zrušeno omezení (max Kč/zaměstnanec) daňově uznatelného výdaje (nákladu) pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance na soukromé ţivotní pojištění dříve uvedené v 24 odst. 2 písm. zo). V současnosti je daňová uznatelnost tohoto pojištění neomezená ( 24 odst. 2 písm. j) bod 5), avšak z pohledu zaměstnance je takovýto příspěvek zaměstnavatele osvobozen od DPFO jen do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele a hodnotí se spolu s příspěvkem na penzijní připojištění, viz bod a) Slevy na dani a) Podle 35ba odst. 1 písm. a) se v roce 2008 vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o částku Kč na poplatníka, což je výrazná změna oproti roku 2007, kdy sleva činila jen Kč na poplatníka. b) Dále se zvyšuje podle 35ba odst. 1 písm. b) sleva na dani u manžela ze Kč na Kč ročně. c) Pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod má podle 35ba odst. 1 písm. c) nárok na slevu na dani ve výši Kč ročně. d) Poplatník pobírající plný invalidní důchod má podle 35ba odst. 1 písm. d) nárok na slevu na dani ve výši Kč ročně. e) Drţitel ZTP/P si podle 35ba odst. 1 písm. e) může uplatnit slevu ve výši Kč. ~ 18 ~

19 f) Student do 26 let (28 let při splnění podmínek stanovených tímto zákonem) má právo si uplatnit slevu ve výši Kč ročně. g) Slevu na dani mohou nově v plné výši od roku 2008 uplatnit také starobní důchodci a to v souvislosti se zrušením ustanovení v 35ba odst Daňové zvýhodnění Podle 35c se změnila výše jednotlivých daňových zvýhodnění, jak je vidět z následující tabulky: Tabulka 1 Daňové zvýhodnění, bonus Daňové zvýhodnění Daňové zvýhodnění 2007 jedno dítě 2008 jedno dítě 2009 jedno dítě beze změny minimální bonus 2007 maximální bonus 5 dětí od 2008 maximální bonus cca 5 dětí ročně x x x měsíčně x x x Daňový ročně bonus měsíčně Autor: Martina Kožaná Zdroj: ČOUKOVÁ-POKORNÁ, Pěva. Daňové a účetní problémy v roce 2008 v souvislostech se zákonem o stabilizaci veř. rozpočtů. 1. vyd. Praha : 1.VOX a.s., s. ISBN DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (dále jen DPH ) Změna sazby daně u zdanitelného plnění Podle novely zákona o DPH (z. č. 261/2007 Sb. zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů) byla snížená sazba DPH v původní výši 5 % zvýšena od na 9 %. A současně byla doplněna věta, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň. ( 47 odst. 1) zák. č. 235/2004 Sb.) Povinnost přiznat daň je stanovena v 21 odst. 1 až 3. Z tohoto ustanovení vyplývá, že plátce je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby a to k tomu dni, který nastane dříve. Výjimku pak tvoří plátci, kteří nevedou účetnictví a přiznávají daň v souladu s 21 odst. 3 pouze k datu uskutečnění zdanitelného plnění. ~ 19 ~

20 3.4.2 Změna sazby daně u bytové výstavby a) Změny (stavební a montážní práce) u bytového domu, rodinného domu a bytu, včetně nedokončeného bytového domu, rodinného domu a bytu, které podléhaly snížené sazbě daně 5 % do konce roku 2007 a byly uvedeny v 48 odst. 1, se od přesouvají do 48a odst. 3 a týkají se ve snížené sazbě daně tedy jen sociálního bydlení. Výstavba a změny staveb, které nejsou sociální bydlení, budou nově podléhat základní sazbě daně, pokud nebudou osvobozeny podle 56 tohoto zákona. 8 b) V 48 nově vzniklo zvláštní ustanovení s omezenou platností do konce roku 2010, které umožňuje dočasně provádět změny dokončených staveb (vč. technického zhodnocení), rekonstrukce bytů a staveb určených výlučně pro trvalé bydlení se sníženou sazbou daně. c) Zrušením původního odst. 2 v 48 byla vypuštěna ze snížené sazby daně bytová výstavba. Jelikož výstavba pro jiné než bytové účely byla ze snížené sazby vyjmuta již v roce 2004, zůstává ve snížené sazbě od roku 2011 už jen výstavba pro sociální bydlení. d) Nově vzniklý 48a upravuje sazby daně u staveb pro sociální bydlení. Přesně vymezuje, které stavby se považují za sociální bydlení. 3.5 DAŇ Z NEMOVITOSTI K novelám zákonů č. 261/2007 Sb. a 296/2007 Sb., které upravují zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí bych ráda podotkla, že zde uvedené změny svou povahou nemohou příliš ovlivnit příjmy či výdaje ze SR a proto jsem se rozhodla tuto část dále nekomentovat. 3.6 PŘEVODOVÉ DANĚ DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ, Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ze zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí vyplývají zejména následující změny Osvobození od daně dědické a darovací Podle 19, odst. 1 a 3, zák. č. 357/1992 Sb. je s účinností od osvobozeno nabytí majetku darováním či děděním mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině jak je specifikováno v 11 odst. 2 a 3 tohoto zákona. Pro osoby zařazené ve III. skupině platí i nadále 8 ČOUKOVÁ-POKORNÁ, Pěva. Daňové a účetní problémy v roce 2008 v souvislostech se zákonem o stabilizaci veř. rozpočtů. 1. vyd. Praha : 1.VOX a.s., s. ISBN ~ 20 ~

21 ustanovení 14. Pokud jde o daň z převodu nemovitostí, ta zůstává podle 15 pro všechny tři skupiny stejná ve výši 3 % ze základu daně Věcné břemeno Zrušením odst. 1b) v 9 přestává být věcné břemeno nebo jiné obdobné plnění, pokud bylo zřízeno při darování nemovitosti, předmětem daně z převodu nemovitostí. Podle 6, odst. 1, poslední věty je nyní takovéto právo odpovídající věcnému břemeni nebo právo, jehož obsahem je opětující se plnění obdobné věcnému břemeni ( 6 odst. 1, zák. č. 357/1992 Sb.) předmětem daně darovací. 3.7 ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Výraznou změnou je úprava definice účetních jednotek v 1 odst. 2. písm. e) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která říká, že na FO podnikatele, jehož obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč, se vztahuje zákon o účetnictví, jinými slovy, taková FO má povinnost vést účetnictví. Zvýšení částky z 15 mil. Kč na 25 mil. Kč dává možnost volby většímu počtu podnikatelů, zda povedou účetnictví anebo budou vykonávat svou podnikatelskou činnost na základě daňové evidence. 3.8 SPOTŘEBNÍ DANĚ K zákonu č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních a k jeho novelám, tj. zákonům č. 261/2007 Sb., č. 270/2007 Sb. a č. 296/2007 Sb. uvádím jen to, že tyto změny nejsou pro mou práci využitelné, a proto nepovažuji za důležité se o nich v této bakalářské práci více rozepisovat. 3.9 NOVĚ ZAVEDENÉ DANĚ TZV. EKOLOGICKÉ V rámci ekologické daňové reformy došlo ke schválení nových částí zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, které upravují princip zdanění zemního plynu a některých dalších plynů (část čtyřicátá pátá), pevných paliv (část čtyřicátá šestá) a elektřiny (část čtyřicátá sedmá). Účelem této reformy je motivovat a ovlivňovat chování ekonomických subjektů, které následně povede k úspoře zdrojů a zejména ke snížení znečišťování a poškozování životního prostředí. Hlavním cílem je podpora alternativních a obnovitelných zdrojů energie. ~ 21 ~

22 3.10 ZÁKON O REZERVÁCH Od lze nově začít tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po do výše max. 20 % neuhrazené pohledávky podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 8a a to pouze k pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku jejich vzniku nepřevýšila částku Kč. ( 8a, zák. č. 593/1992 Sb.) Opravné položky vyšší než 20 % neuhrazené pohledávky a opravné položky k pohledávkám v rozvahové hodnotě vyšší než Kč lze tvořit pouze za podmínky aktivního vymáhání těchto pohledávek (zahájené rozhodčí, soudní nebo správní řízení apod.) DAŇ SILNIČNÍ Dnem nabyl účinnosti nový zákon č. 246/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, v platném znění. Tato novela má motivovat podnikatele k pořízení vozidel s lepšími emisními parametry. Proto se týká zejména změny systému snížení sazeb daně pro všechna vozidla. Do konce roku 2007 mohli podnikatelé uplatnit snížení daně o 48 %, pokud vozidlo splňovalo limity EURO 3 a vyšší a o 40 %, pokud splňovalo limity EURO 2. To se však netýkalo osobních automobilů. Následující změny se vztahovaly již na přiznání k dani silniční za rok Snížení sazby daně Dle 6 odst. 6 se snížení sazby daně nově neváže na emisní limity, ale na datum první registrace vozidla a vztahuje se také i na osobní automobily, což dříve nebylo. Sazba daně se u vozidel sniţuje o: 48 % po dobu následujících 26 kalendářních měsíců od data první registrace, 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců, 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na slevu lze uplatnit poprvé v měsíci, kdy bylo vozidlo prvně registrováno a končí u tohoto vozidla po 108 kalendářních měsících (což je 9 let). Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 5. ( 6 odst. 6 zák. č. 16/1993 Sb.) ~ 22 ~

23 Z 8 odst. 2 tohoto zákona lze odvodit, že je vyloučeno, aby se nárok na snížení daně u téhož vozidla uplatnil dvakrát pokaždé jiným provozovatelem vozidla. Jakmile zanikne nebo nevznikne daňová povinnost, nemůže být uplatněno snížení daně Snížení sazby daně u vozidel ze zahraničí 6 odst. 7 tohoto zákona dále uvádí průkazní povinnost poplatníka pro uplatnění nároku na snížení sazby daně u vozidel dovezených ze zahraničí potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána ( 6 odst. 7, zák. č.16/1993 Sb.) Problém může nastat u vozidel ze zahraničí, kterým byl vydán starý vzor technických průkazů. Uvedené datum přidělení registrační značky, případně uvedení vozidla do provozu ve vztahu k ČR neodpovídá datu první registrace vozidla v zahraničí, což je rozhodující pro uplatnění nároku na snížení daně. Tento údaj by měl být uveden v poznámkách starého TP, avšak pokud není, je třeba si vyžádat potvrzující dokladu u příslušného registračního orgánu v zahraničí. Z výše uvedeného plyne, že pro uplatnění nároku na snížení sazby daně není rozhodující, zda byla první registrace realizována v ČR či v zahraničí. ~ 23 ~

24 4. ZMĚNY V RÁMCI DAŇOVÉ REFORMY DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB Zákon č. 2/2009 Sb., upravuje zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu s účinností od a dále zák. č. 216/2009 Sb., taktéž upravuje zákon o daních z příjmů avšak s účinností od Osvobození od daně Novelou zákona o dani z příjmu se mění výše hranice úhrnu příjmů, od které jsou osvobozeny příjmy získané ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, státní sociální podpory, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a všeobecného zdravotního pojištění a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí. ( 4 odst. 1 písm. h), zák. č. 586/1992 Sb.) Nově je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku ročně, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů. zák. č. 586/1992 Sb.) ( 4 odst. 1 písm. h), Osvobození cenných papírů Tato novela zjednodušuje obchodování s cennými papíry. Podle 4 odst. 1 písm. w) jsou od daně z příjmu osvobozeny všechny cenné papíry, které nejsou pořízeny z obchodního majetku, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců. Osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. ( 4 odst. 1 písm. w), zák. č. 586/1992 Sb.). Při nesplnění těchto podmínek (24 měsíců/5 %) jsou příjmy z prodeje cenných papírů osvobozeny dle 4 odst. 1 písm. r) aţ po 5-ti letech od jejich nabytí Osvobození v souvislosti se vzděláváním 6 odst. 9 písm. a), zákona o dani z příjmu nově umožňuje osvobození částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle zvláštního právního předpisu ~ 24 ~

25 vzdělávání zaměstnance považuje za výkon práce, anebo částky vynaložené na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího zaměstnanost (zák. č. 262/2006 Sb., 230), toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat nebo odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem. ( 6 odst. 9 písm. a), zák. č. 586/1992 Sb.) 4.2 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Osvobození od daně Ruší se osvobození příjmů spořitelních a úvěrových družstev z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank. Toto ustanovení je nahrazeno osvobozením příjmů od daně plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu, a ve zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace. ( 19 odst. 1 písm. m), zák. č. 586/1992 Sb.) 4.3 SPOLEČNÉ USTANOVENÍ DANĚ Z PŘÍJMU Daňově uznatelné výdaje Za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, tedy daňově uznatelné se nově povaţují i výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle zvláštního právního předpisu považuje za výkon práce anebo výdaje (náklady) na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího zaměstnanost. ( 24 odst. 2 písm. j) bod 3, zák. č. 586/1992 Sb.) Toto ustanovení je reakcí na hospodářskou krizi, kdy se stát snaží podpořit firmy i jednotlivce v prohlubování odborné kvalifikace, pro lepší uplatnění zaměstnanců Zrušení limitu u finančního leasingu Ruší se limit neuznatelných finančních nákladů u finančního leasingu, původně uvedený v 25 odst. 1 písm. zm) zákona o dani z příjmu. Do roku 2009 byl v platnosti limit ve výši 1 %, pokud výše finančních nákladů přesáhla 1 mil. Kč Mimořádné odpisy Novelou zákona č. 216/2009 Sb., je možné, nikoliv povinné použít pro majetek nabytý od do mimořádné odpisy dle 30a. ~ 25 ~

26 Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, ( 30a odst.1, zák.č.586/1992 Sb.) odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. ( 30a odst. 2, zák. č. 586/1992 Sb.) Technické zhodnocení takto odpisovaného majetku nezvyšuje jeho vstupní cenu, ale odepisuje se samostatně jako jiný majetek dle 31 nebo 32. Opět se jedná o protikrizové opatření, které má podpořit jak prodej nových automobilů v ČR, tak i motivovat firmy k obnově jejich vozového parku Slevy na dani S účinností od se podle 35ba, zákona o dani z příjmu, zvyšuje hranice pro vlastní příjem druhého manţela z Kč na Kč za zdaňovací období při současném zachování nároku na slevu na dani na druhého manžela žijícího s poplatníkem v domácnosti ve výši Kč. Toto ustanovení bylo možno použít již pro rok DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Dnem vstupuje v účinnost nejrozsáhlejší novela č. 302/2008 Sb., zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, která obsahuje více než 300 změn a zapracovává některé předpisy EU, zejména pak směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Změny se týkají např. i terminologie, to však není předmětem této bakalářské práce Osvobození od daně bez nároku na odpočet Podle 54 je nově osvobozeno od DPH poskytování a převzetí peněžních záruk a peněžních závazků. Podle 56 odst. 1, zákona o DPH je převod nemovitostí osvobozen po 3 letech od vydání prvního kolaudačního souhlasu (nahrazen dřívější pojem kolaudace ) nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve. ~ 26 ~

27 Podle 57 odst. 1 písm. d) dochází ke změně také v osvobození od DPH u rekvalifikace. Činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti, které mají akreditované vzdělávací programy. ( 57 odst. 1, zák. č. 235/2004 Sb.) a podle 59 i u sociálních služeb Uplatnění nároku na odpočet Na základě ustanovení v 73 odst. 11 a 12 lze nárok na odpočet uplatnit do 3 let v řádném daňovém přiznání. Pouze plátce, který je povinen krátit nárok na odpočet koeficientem, můţe uplatnit nárok u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Jestliže se krácené plnění uskutečnilo v předchozím roce, může nárok na odpočet uplatnit pouze prostřednictvím dodatečného přiznání. 4.5 DAŇ Z NEMOVITOSTI Zrušení osvobození novostaveb S účinností od se zrušením 9 odst. 1 písm. g), zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění novely č. 1/2009 Sb., ruší osvobození od daně ze staveb pro nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých. ( 9 odst. 1 písm. g), zák. č. 338/1992 Sb.). Toto osvobození bylo původně poskytnuto na dobu 15 let od vydání kolaudačního rozhodnutí. Již přiznaný nárok před účinností této novely se poplatníkům poskytne nejpozději za zdaňovací období Pro stavby nebo byty dokončené v roce 2008 nelze již osvobození od daně nárokovat Zrušení nároku na osvobození při zateplení staveb Vypuštěním části věty v 9 odst. 1 písm. r), zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, týkající se osvobození od daně (po dobu 5 let od zateplení stavby či bytu) jiţ nelze od přiznat tento nárok, i kdyby bylo jejich zateplení provedeno ještě v průběhu roku Nárok na osvobození od daně, který byl již přiznán v předchozích zdaňovacích obdobích, se poplatníkům naposledy poskytne ve zdaňovacím období roku ~ 27 ~

28 Osvobození od daně uvedené v 9 odst. 1 písm. r) týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii (např. solární, geotermální, větrná či biomasa) je ponecháno z důvodu vysoké finanční nákladnosti na pořízení a z důvodu podpory zlepšení životního prostředí. 4.6 ZÁKON O REZERVÁCH Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění novely č. 2/2009 Sb., změna zákona o daních z příjmů a změna některých dalších zákonů, se s účinností od doplňuje o nový odst. 4, v 7 v tomto znění: Ve zdaňovacím období je tvorba rezervy výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud budou peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající podle odstavců 5 a 7 na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie, který je veden v českých korunách nebo v eurech a je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle tohoto ustanovení (dále jen "samostatný účet"), a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající podle odstavců 5 a 7 na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se zruší v následujícím zdaňovacím období. Peněžní prostředky samostatného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena. ( 7 odst. 4, z. č. 593/1992 Sb.) Toto ustanovení zkomplikuje život mnoha živnostníkům, kteří využívali tvorbu rezerv pro snížení svého daňového základu. 4.7 DAŇ SILNIČNÍ Zvýšení sazby daně Novelou zákona č. 246/2008 Sb., kterou se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční vstupuje v účinnost od změna v 6 odst. 8, kdy se zvyšuje sazba daně o 25 % (do jen o 15 %) u vozidel registrovaných poprvé v ČR nebo v zahraničí do Toto zvýšení se týká všech vozidel bez rozdílu a je opět motivační pro podnikatele. Má podpořit obnovu vozového parku a vyřazení technicky zastaralých a opotřebovaných vozidel Snížení sazby daně Dále se doplňuje 6 odst. 9, podle kterého se bez ohledu na datum první registrace snižuje sazba daně o 100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun. Nejedná se ale ~ 28 ~

29 o všechna vozidla, podmínkou je, že tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby. A navíc se toto snížení o 100 % netýká všech poplatníků, vozidla musí být používána neziskovými subjekty, fyzickými osobami, anebo jako výcviková vozidla podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění Osvobození od daně V návaznosti na podporu motivace podnikatelů, k pořízení ekologicky více vyhovujících vozidel a k obnově jejich zastaralého vozového parku byl rozšířen okruh vozidel osvobozených od daně a to v ustanovení 3 písm. f) tohoto zákona. Od daně jsou osvobozena: f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která 1. mají elektrický pohon, 2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, 3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo 4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E8. ( 3 písm. f, zák. č. 16/1993 Sb.) Toto osvobození je v souladu s cíly EU. Do roku 2020 je třeba zajistit nahrazení min. 10 % spotřeby klasických pohonných hmot zemním plynem pomocí nárůstu vozidel s pohonem CNG h. 9 NOVÁKOVÁ, Romana : Změna zákona o silniční dani - 3 část. Daňový poradce, ev. č [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 29 ~

30 5. ZMĚNY V RÁMCI SOCIÁLNÍ REFORMY HLAVNÍ DŮVODY PRO SOCIÁLNÍ A DŮCHODOVOU REFORMU Jak jsem se již v úvodu zmínila, s reformou veřejných financí je úzce spjata i sociální reforma. Změny účinné od roku 2008 byly jen první vlaštovkou a reformy pokračovaly i v roce Hlavními důvody byly bezpochyby: státní deficit a rychle rostoucí státní dluh (i přes příznivou hospodářskou situaci), neudržitelný růst mandatorních výdajů, nedodržování výdajových limitů stanovených zákonem od roku 2004, neustálé odkládání důchodové reformy, které povede k prohloubení deficitu důchodového systému a k nemožnosti vyplácení důchodů bez snížení životní úrovně důchodců, nepružný pracovní trh, malá motivace lidí k práci a možnost zneužívání sociálních dávek, vysoká pracovní neschopnost překračující průměry EU, přestože zdravotní stav našeho obyvatelstva lze označit za relativně dobrý oproti jiným státům, nedostatek předškolních zařízení pro zajištění péče o děti, nedostačující služby pro rodiny. Pro lepší orientaci v pojistném a zabezpečovacím systému přikládám stručný aktuální přehled z oblasti sociálního systému ČR, viz Příloha 3 Schéma systému sociálního zabezpečení. 5.2 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Systém státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zejména pak ve znění novely č. 261/2007 Sb., zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Podle 4, tohoto zákona se poskytují následující dávky státní sociální podpory: a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu přídavek na dítě sociální příplatek příspěvek na bydlení ~ 30 ~

31 b) ostatní dávky rodičovský příspěvek dávky pěstounské péče porodné pohřebné Novelou tohoto zákona došlo ke zrušení či změně některých příspěvků a to s účinností od Rodičovský příspěvek Je zaveden nový systém čerpání rodičovského příspěvku, tzv. třírychlostní rodičovská. Rodiče si tak mohou vybrat ze tří možností čerpání tohoto příspěvku v délce 2, 3 nebo 4 let v kombinaci se třemi variantami příspěvku: zvýšená v částce Kč měsíčně základní v částce Kč měsíčně snížená v částce Kč měsíčně Jednu z těchto variant si rodič volí po peněžité pomoci v mateřství (dále PPM ), která trvá do týdnů věku dítěte a dále čerpá jednu z následujících variant rodičovského příspěvku: Rychlejší varianta = příspěvek Kč do 24 měsíců věku dítěte, avšak za podmínek, že má rodič nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která činí min. 380 Kč/kalendářní den Klasická varianta = příspěvek Kč do 36 měsíců věku dítěte, za podmínky, že má rodič nárok na peněžitou pomoc v mateřství Pomalejší varianta = příspěvek Kč do 21 měsíců věku dítěte a následně jen Kč avšak aţ do 48 měsíců věku dítěte. Rodič, který má zájem o rychlejší variantu a splňuje podmínky dané zákonem, musí o rychlejší čerpání poţádat nejpozději v měsíci následujícím po měsíci, kdy dítě dosáhne 22 týdnů věku (31 týdnů u vícerčat). O klasickou variantu se žádá nejpozději v tom měsíci, kdy dítě dosáhne 21 měsíce věku. Pokud rodič ve stanovených lhůtách nezaţádá ani o jednu z těchto dvou variant, bude mu po 21 měsíci roku dítěte automaticky vyplácen pomalejší příspěvek. Pokud rodič nemá nárok na PPM, náleží mu automaticky od narození dítěte základní příspěvek a dále může volit pouze pomalejší variantu, tak jak je uvedeno v Tabulce č. 2. ~ 31 ~

32 Rychlejší variantu můţe zvolit jen rodič, u kterého PPM dosahuje min. výše 380 Kč denně. Tato podmínka má eliminovat možnost zneužití této varianty sociálně slabší populací, která by po dva roky úmyslně pobírala vyšší příspěvky a další dva roky by čerpala dávky z ostatních sociálních systémů (např. pomoc v hmotné nouzi). Tabulka 2 Rodičovský příspěvek Forma čerpání rodičovského příspěvku 0-22 týdnů 22 týdnů - 21 měsíců měsíců měsíců měsíců Rychlejší varianta (2 roky) PPM Kč Kč bez nároku bez nároku Klasická varianta (3 roky) PPM Kč Kč Kč bez nároku Pomalejší varianta (4 roky) PPM Kč Kč Kč Kč Pomalejší varianta pokud nevznikl nárok na PPM (4 roky) Věk dítěte Kč Kč Kč Kč Kč Autor: Martina Kožaná Zdroj: Zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění novely č. 261/2007 Sb., zák. o stab. veř. rozpočtů O vybranou variantu se žádá na předepsaném formuláři příslušný úřad státní sociální podpory. Je třeba zdůraznit, že jednou vybranou variantu jiţ nelze změnit či uplatňovat zpětně a to ani v případě, že dojde ke střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. Výjimku pak tvoří dítě dlouhodobě zdravotně postiţené. Ode dne posouzení dítěte dlouhodobě či těžce zdravotně postiženého má rodič nárok na příspěvek v základní výši Kč do 7 let věku dítěte, přičemţ se nepřihlíţí k jiţ dříve zvolené variantě čerpání příspěvku. Čerpání příspěvku se vztahuje vţdy na nejmladší dítě v rodině. Dvouletá varianta se tak vyplatí zejména rodičům, kteří plánují dvě děti krátce po sobě. V tomto případě může rodič čerpat částku Kč měsíčně až čtyři roky. Hlavním smyslem této úpravy je umožnit rodičům zkombinovat mateřství a zaměstnání. Mnoho úspěšných žen se totiž potýká s rozhodnutím, zda pokračovat v kariéře, anebo se stát maminkou. K tomuto rozhodnutí významně přispěje moţnost pracovat a neomezeně si tak přivydělat současně při pobíraní rodičovského příspěvku, za podmínky, že je zajištěna celodenní péče o dítě jinou zletilou osobou. Dítě mladší 3 let můţe navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu 5 dnů v měsíci. Dítě starší 3 let také v rozsahu 5 dnů v měsíci nebo 4 hodin denně. Rodičovský příspěvek můţe čerpat i otec dítěte za podmínek stanovených zákonem. ~ 32 ~

33 Příklad: Pokud matka dosahuje PPM jen ve výši 350 Kč denně a nemá tedy nárok na rychlejší dvouletou variantu, může o rodičovský příspěvek zažádat otec, který se svým vyšším příjmem na rychlejší variantu dosáhne. O dítě pak bude pečovat matka do dvou let věku dítěte Porodné Porodné se vyplácí ženě, jež porodila dítě. Částka porodného je nyní nově stanovena v pevné výši Kč na kaţdé narozené dítě. Zrušena byla automatická roční valorizace porodného. Zvýšit ho lze nově pouze změnou zákona. Důvodem je skutečnost, že se neprokázala spojitost mezi výší porodného a množstvím narozených dětí. Automatická valorizace navíc způsobovala nekontrolovatelné navyšování výdajů ze SR Přídavek na dítě Před touto novelou na přídavky dosáhly odstupňovaně rodiny s příjmem do čtyřnásobku životního minima. To se však změnilo a přídavky jsou nově stanoveny v pevných částkách podle věku dítěte takto: Do 6 let 500 Kč měsíčně 6-15 let 610 Kč měsíčně let 700 Kč měsíčně Přídavek si může nárokovat dítě ve věku do 26 let, žijící v rodině s rozhodným příjmem do 2,4násobku ţivotního minima rodiny. Cílem této úpravy je zúžení okruhu příjemců cca o 1/3 a snaha o větší adresnost ve výplatě dávky Sociální příplatek Tento příplatek si může nárokovat jen rodič, starající se min. o jedno nezaopatřené dítě pod podmínkou, že rozhodný příjem i rodiny nepřevyšuje 2násobek ţivotního minima rodiny. Předchozí úprava vyžadovala hranici příjmů rodiny do 2,2násobku životního minima rodiny. Snížením této hranice dojde opět k zúžení okruhu oprávněných. Tato změna by měla být vyvážena nižšími daněmi nízko-příjmových skupin Příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče Výše příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče je nyní stanovena paušálem v pevných částkách odstupňovaně podle věku dítěte: Do 6 let Kč 6-15 let Kč let Kč ~ 33 ~

34 Jedná s o jednorázovou dávku, na kterou má nárok pěstoun, jež převzal dítě, do pěstounské péče. Nedochází sice k úsporám, nýbrž k zjednodušení systému výplat dávek Příspěvek na školní pomůcky Tento příspěvek byl zrušen z důvodu absence kontroly skutečného využití a také bezvýznamnosti a zanedbatelnosti tohoto příspěvku, který byl vyplácen velkému okruhu oprávněných, ale zdaleka nepokrýval skutečné náklady na školní pomůcky dětí sociálně slabých rodin (1.000 Kč/dítě). Ke krytí podobných výdajů mohou nízko-příjmové rodiny využít dávky hmotné nouze Příspěvek na zvýšené životní náklady I tento příspěvek, původně poskytovaný v max. výši 200 Kč, byl zrušen. Tato dávka byla nepříliš efektivně vynaložená. Nekryla skutečné zvýšení nákladů spojených s používáním ortopedických, kompenzačních nebo jiných pomůcek osob, které je trvale používaly. Jednalo se o velmi snadno zneužitelné opatření bez dalšího efektu Pohřebné Pohřebné v paušální jednorázové výši Kč náleží tomu, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je, že tato zemřelá osoba měla ke dni úmrtí na území ČR hlášen trvalý pobyt. Tímto ustanovením se velmi zužuje okruh příjemců této dávky jen na ty cílové skupiny rodin, které pečují o nezaopatřené děti. 5.3 POMOC V HMOTNÉ NOUZI Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Podle 4 tohoto zákona se poskytují následující dávky v systému pomoci v hmotné nouzi: a) příspěvek na živobytí, b) doplatek na bydlení, c) mimořádná okamžitá pomoc. ( 4 zák. č. 111/2006 Sb.) Tímto způsobem se stát snaží pomoci osobám s nízkými, nedostačujícími příjmy a současně je motivovat k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Systém pomoci v hmotné nouzi pomáhá proti sociálnímu vyloučení osob, ale současně vychází z principu, že každý kdo pracuje se musí mít lépe, než ten kdo nepracuje či se práci úmyslně vyhýbá. ~ 34 ~

35 5.3.1 Příspěvek na živobytí V rámci úpravy tohoto zákona došlo ke zpřísnění podmínek pro osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a současně neprojevují ţádnou snahu pro získání nového zaměstnání. Pokud jsou tyto osoby výdělečně činné, nepracují 12 měsíců a déle, pro stanovení výše dávky v hmotné nouzi je nadále výchozí částka existenčního minima, tj. částka Kč měsíčně/osoba. To však neplatí u osob starších 55 let, osob částečně invalidních a u rodičů pečující o dítě do 12 let jeho věku, jelikož by tato nová úprava byla pro uvedené cílové skupiny příliš tvrdá. V návaznosti na výše zmíněné došlo ke zrušení zvyšování dávek o 600 Kč měsíčně po 12 měsících nezaměstnanosti. Tato úprava byla víceméně demotivující a nesmyslná vzhledem k potřebě zvýšit zaměstnanost, nikoliv podporovat nezaměstnanost. 5.4 SOCIÁLNÍ SLUŢBY Systém sociálních služeb je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Cílem je podpořit člověka v nepříznivé sociální situaci formou, která mu zajistí zachování lidské důstojnosti, pomůže mu začlenit se do sociálního prostředí a ctí jeho lidské potřeby. Změny nastaly v poskytování příspěvku na péči Příspěvek na péči Došlo ke zpřísnění podmínek směrem k větší adresnosti těchto příspěvků. Zastavuje se výplata příspěvků na péči po dobu, kdy tento příspěvek nemůže plnit účel, pro který byl stanoven (např. pobyt v nemocnici, ústavní léčba, výkon trestu, atd.). Dále se zpřísňuje kontrola využití příspěvku. Vždy musí být uveden způsob vyuţití této dávky, jinak bude pozastavena do doby, kdy příjemce uvede prokazatelný způsob jejího využití. Nárok na nevyplacené částky v případě úmrtí oprávněné osoby mají nově i osoby blízké, které v době smrti sice nežily s příjemcem dávky, ale pečovaly o něj. 5.5 POJISTNÉ SYSTÉMY Nemocenské pojištění Počátkem roku 2008 došlo k řadě změn v souvislosti se zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Současně byla odloţena účinnost nového zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. tzn., že zaměstnavatelé budou hradit ze svých prostředků nemocenské zaměstnancům v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti nebo karantény až od Stejně tak se pro rok 2008 nemění ani sazby pojistného. Účinnost této změny byla také odložena. ~ 35 ~

36 Od došlo k následujícím změnám v rámci novely zákona č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců: a) Za vznik pojištění se nově považuje i den před vstupem do zaměstnání, za který přísluší náhrada mzdy či platu, nebo za který se mzda či plat nekrátí. b) Pro rok 2008 se nezvyšují redukční hranice j ve výši 550 a 790 Kč (zák. č. 54/1956 Sb. 18 odst. 7). Srov. bod c) Nově se z denního vyměřovacího základu k (dále jen DVZ ) do 550 Kč pro výpočet nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny (dále jen POČR ) započítává jen 90 % po celou dobu poskytování nemocenské či POČR. V minulé úpravě se toto omezení vztahovalo jen na první dva týdny (zák. č. 54/1956 Sb. 18 odst. 7). d) Zavedení tzv. karenční doby, za kterou se neposkytuje nemocenské, plat ani služební příjem. Karenční dobou se rozumí první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti. Případné nemocenské, pokud pracovní neschopnost trvá, se vyplácí až od čtvrtého kalendářního dne. (Změna od , kdy náhradu mzdy za první dva týdny pracovní neschopnosti hradí zaměstnavatel - srov. bod 6.2.1) Důvodem zavedení karenční doby je snížení možnosti zneužívání nemocenských dávek a oddělit skutečné nemoci od fiktivních a spekulativních. e) Nové procentní sazby pro výpočet nemocenského z redukovaného DVZ: 60 % kalendářního dne pracovní neschopnosti či karantény 66 % kalendářního dne pracovní neschopnosti či karantény 72 % od 61. kal. dne pracovní neschopnosti či karantény. Srov. bod f) Snižuje se procentní sazba podpory při ošetřování člena rodiny na 60 % DVZ. Nově je stejná jako u nemocenského do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti. g) Zkrácení ochranné lhůty l z původních 42 na 7 kalendářních dnů (zák. č. 54/1956 Sb. 42 odst. 2 a 3). Z ochranné lhůty nově nevzniká nárok na POČR Peněžitá pomoc v mateřství Došlo ke sjednocení podpůrčí doby na 28 týdnů jak pro matky osamělé, tak pro vdané. Osamělé matky dříve pobíraly tyto dávky do 37 týdne, avšak v době, kdy se víc jak 30 % dětí rodí mimo manželství, jeví se toto ustanovení spíše diskriminační pro vdané matky. (37 týdnů zůstává pro zaměstnankyně, které porodily dvě a více dětí). Zachovává se DVZ i pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství v případě opakovaného porodu. Podmínkou je, že zaměstnankyně za trvání téhož pracovního poměru během 4 let věku dítěte porodí další dítě a vznikne jí tak nárok na další PPM. To se však použije pouze v případě, že je to pro zaměstnankyni výhodnější. Dále se ruší poskytování PPM nezaměstnaným ţenám, které ho dosud měly za podmínek, že byly vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních dvou letech před porodem ~ 36 ~

37 alespoň 270 dnů nemocensky pojištěné. Těmto ţenám se nově ode dne porodu poskytuje rodičovský příspěvek jako dávka státní sociální podpory, viz Tabulka Maximální vyměřovací základ pro pojistné Je stanovena jednotná maximální výše ročního vyměřovacího základu (tzv. strop ) pro sociální (zák. č. 589/1992 Sb. 15a odst. 1) i zdravotní pojištění (zák. č. 592/1992 Sb. 3 odst. 15) ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. pro rok 2008 ( Kč x 1,0753 m ) x 48 = (21.560) x 48 = Kč (měsíčně Kč) jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ v rámci snahy o zavedení spravedlivějšího pojistného systému. Po dosažení tohoto stropu v kalendářním roce u zaměstnance přestává zaměstnavatel odvádět pojistné z částky, která tento strop překračuje. Cílem je zajistit vyšší solidaritu sociálního systému, podpořit zaměstnávání vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků a také zvýšit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Dříve byl maximální vyměřovací základ stanoven jen pro sociální pojištění OSVČ ve výši Kč. Srov. bod Úrazové pojištění Upravuje schválený zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců, jeho účinnost však byla několikrát odloţena a prozatím je stanovena na Cílem odkladu je přehodnocení schváleného systému, který by v původní podobě neúměrně zatěžoval SR Důchodové pojištění V 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění se rozšiřuje okruh osob, které jsou důchodově pojištěny o: s) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),.. ( 5 odst. 1 písm. s), zák. č. 155/1995 Sb.). Tato změna je kompenzací za pokles příspěvku na péči a také proto, že k I. stupni se již nevztahují výhody pro pečující osoby (např. tyto osoby nejsou důchodově pojištěny). 5.6 ZAMĚSTNANOST Zaměstnanost upravuje především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo i zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a mnoho dalších zákonů nebo vyhlášek. Změny nastávají zejména v následujících oblastech. ~ 37 ~

38 5.6.1 Zaměstnávání zdravotně postižených Zpřísňují se podmínky pro výplatu příspěvku na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením podle 78 zák. č. 435/2004 Sb. Nově se bude tento příspěvek poskytovat ve výši skutečně vynaloţených mzdových nákladů na takovéto zaměstnance. Je stanovena max. měsíční výše příspěvku a to pro: Osoby s těžším zdravotním postižením Kč Jiné osoby se zdravotním postižením Kč Současně není možné poskytnout tento příspěvek při souběhu s poskytnutým příspěvkem na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazení společensky účelného pracovního místa v případě, že bude vytvořen pro zdravotně postiženého. Poskytování tohoto příspěvku podle předchozí úpravy způsobovalo jeho dynamický nárůst v roce 2007 až trojnásobně. Avšak počet zaměstnaných zdravotně postižených spíše stagnuje. Tato úprava byla tedy nutná z pohledu neúměrného zatěžování SR a vysoké neúčelovosti a možnosti zneužití příspěvku Podpora v nezaměstnanosti Z 313 odst. 1 písm. d) zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel je povinen při skončení pracovněprávního poměru nebo dohody vydat potvrzení o zaměstnání, ve kterém bude nově uvedeno i zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem ( 313 odst. 1 písm. d), zák. práce). Tato nová úprava se nevztahuje na dohody o provedení práce. Má přímou vazbu na úpravu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 39 odst. 2 písm. a), kde je stanoveno, že uchazečům o zaměstnání nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud jim zaměstnavatel zrušil pracovní poměr pro zvlášť hrubé porušení pracovních povinností Postižení nelegální práce Podle 30 odst. 1 písm. e) bude uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence pokud vykonával nelegální práci. V 30, odst. 4 písm. b) se dále uvádí, že takto vyřazený uchazeč o zaměstnání můţe znovu poţádat o zařazení do evidence aţ po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. Dosud platná právní úprava umožňovala takovému uchazeči požádat o zařazení do evidence prakticky ihned za podmínek krácení podpůrčí doby. To se však nejevilo dostatečně efektivní. ~ 38 ~

39 5.7 ŢIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM Definice životního a existenčního minima je obsažena v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 1 odst. 1 takto: Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. ( 1 odst. 1, zák. č. 110/2006 Sb.) Hlavní využití tohoto minima je v zákoně č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi a v zákoně č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, pro výpočet dávek státní sociální podpory a dále v soudní praxi např. pro stanovení alimentační povinnosti. Institut existenčního minima byl zaveden z důvodu větší motivace dospělých lidí v hmotné nouzi. Ţivotní minimum bylo měsíčně stanoveno pro: jednotlivce první dospělou osobu v domácnosti druhou a každou další osobu v domácnosti nezaopatřené dítě ve věku do 6 let nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let nezaopatřené dítě ve věku 15 až Kč Kč Kč Kč Kč Kč a existenční minimum osoby bylo stanoveno ve výši Kč/měsíc. Není možné jej uplatnit u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let. ( 5 odst. 2 zák. č. 110/2006 Sb.) Zrušení automatické valorizace Úpravou tohoto zákona byla v 9 změněna povinnost vlády valorizovat částky životního a existenčního minima při naplnění zákonem stanovených podmínek na moţnost. Stejně tak byly zrušeny i automatické valorizace dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, které vedly k nekontrolovatelnému nárůstu mandatorních výdajů bez ohledu na stav veřejných financí. Nově tak bude mít vláda možnost rozhodnout o zvýšení těchto částek s přihlédnutím ke všem okolnostem a to jak sociálním tak i ekonomickým. ~ 39 ~

40 6. ZMĚNY V RÁMCI SOCIÁLNÍ REFORMY REKAPITULACE DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ ZA ROK 2008 Na počátku roku 2009 již bylo možné shrnout realizaci sociální reformy v roce 2008 a její výsledky. Jedním z hlavních cílů byla podpora rodin, kterou se podařilo přenést do daňové oblasti. Nutné omezování sociálních mandatorních výdajů bylo kompenzováno zvýšením slev na dani na druhého z manželů bez příjmu a také na děti. Podle výsledků MPSV rostly čisté peněžní příjmy zaměstnanců s dětmi podstatně rychleji, nežli bezdětným zaměstnancům. Snížením či zrušením některých sociálních dávek (např. pohřebné, porodné, pastelkovné atd.) se posílila jejich adresnost. Došlo tak k meziročnímu poklesu vyplacených sociálních dávek za první tři čtvrtletí roku 2008 o 34,8 %. Zrušením automatických valorizací se podaří udržet nutné sociální výdaje pod kontrolou a ovlivňovat jejich růst v souladu s možnostmi SR a potřeb občanů. Pomocí třírychlostní rodičovské dovolené si mohou rodiče zvolit takovou délku rodičovské dovolené, která nejvíce vyhovuje jejich potřebám. V porovnání s ostatními státy Evropy, patříme stále mezi státy s nejvstřícnějším systémem podpory rodiny. Počet vyplacených dávek meziročně vzrostl v období leden září 2008 o 6,4 %, přičemž největší zájem projevili rodiče o tříletou variantu. Tento růst je způsoben změnou systému, ale i vyšší porodností. V roce 2007 bylo porodné u jednoho dítěte Kč u dvojčat Kč a u trojčat Kč. Nyní je od roku 2008 vypláceno v pevné výši Kč pro každé dítě. I přes zvýšení porodnosti o 6,5 % v období leden září 2008 došlo ke snížení výplaty porodného o 19 %. Stejně tak poklesly i výdaje na přídavky na dítě nebo na sociální příplatek, na který má nárok rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem rodiny nepřekročil 2násobek životního minima rodiny. Pouze u rodičovského příspěvku došlo ke zvýšení vyplacených dávek. Účinnost této změny se však adekvátně projeví až v průběhu několika let. Vývoj sociálních výdajů ukazuje Graf 7. Také se snížil počet příjemců pohřebného, který meziročně poklesl o 82,6 % a to díky tomu, že pohřebné ve výši Kč již náleží pouze osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, za podmínky trvalého pobytu zemřelého na území ČR. Vývoj výdajů na pohřebné ukazuje Graf 8. Peněžní prostředky, které odpovídají zrušenému příspěvku na školní pomůcky, teď zůstávají v resortu školství pro vybavení škol. Tento příspěvek byl zrušen z důvodu neadresnosti, zanedbatelnosti a chybějící zpětné kontroly využití. Souhrnem lze říci, že celkové výdaje na dávky státní sociální podpory meziročně poklesly o 4,44 mld. Kč, což je pokles o 12,2 %, viz Graf 9. ~ 40 ~

41 Důležitým bodem byla i reforma nemocenského pojištění, jejíž hlavním cílem bylo omezit zneužívání systému a snížit uměle vytvořenou nemocnost. Tento záměr byl splněn pomocí zavedení třídenní karenční doby. Dokladují to výsledky MPSV, které uvádí, že již za první pololetí 2008 se sníţil počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti o 360 tis., tj. o 24 % a to zejména krátkodobá pracovní neschopnost. U zaměstnanců MO n dokonce o 45 %. Tento trend však zbrzdilo rozhodnutí Ústavního soudu 166/2008 Sb., které zrušilo tuto karenční dobu s účinností od MPSV však vzápětí navrhlo alternativní řešení (25 % DVZ v prvních 3 dnech nemoci, stejně jako karanténa kratší 4 dní) s platností od do Od pak platí nový zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Karenční lhůta již standardně funguje ve 12 z 15 původních členských zemí EU. Zatím nebylo prokázáno, že by měla negativní vliv na zdravotní stav obyvatel. Je nutné podotknout, že výdaje na nemocenské za první pololetí 2008 meziročně poklesly o 2,5 mld. Kč, tj. o 17 %. Zpřísnění podmínek pro výplatu podpor v nezaměstnanosti znevýhodňuje ty, jež žijí ze sociálních dávek déle než 12 měsíců a neprojevují zájem o získání práce. Dostávají jen existenční minimum, tj Kč. Tento systém současně zvýhodňuje ty rodiny, kde alespoň jeden rodič pracuje. Díky tomu poklesl v červnu 2008 meziročně počet nezaměstnaných z 371 tis. na 298 tis, tj. o 73 tisíc nezaměstnaných méně. Z toho 46,4 tis. bylo dlouhodobě nezaměstnaných, tj. pokles oproti roku 2007 o 5,1 % dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu nezaměstnaných. Celkové výdaje na dávky hmotné nouze meziročně poklesly o 325,1 mil. Kč na 2,14 mld. Kč, coţ je o 15,2 % méně. Vývoj výdajů na pomoc v hmotné nouzi znázorňuje Graf 10. Často zneužívanou dávkou byl i příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postiţením. Nově je tedy vyplácen ve výši skutečných mzdových nákladů, což posiluje jeho adresnost. Výsledkem je podle MPSV zvýšení počtu zaměstnaných osob se zdravotním postiţením o osob, tj. o 29 % - viz Graf 11. Významným problémem se stává příspěvek na péči v rámci sociálních služeb. Ukazuje se, že je mnohem nákladnější, než se očekávalo, neefektivní a nehospodárný. Navíc, ze systému omylem vypadly některé nemocné děti, např. s leukémií či metabolickými chorobami. Celkové výdaje na příspěvek na péči meziročně vzrostly o 3,53 mld. Kč, tj. o 34,5 % - viz Graf 12. ~ 41 ~

42 V roce 2006 dosáhly výdaje na sociální služby 13 mld. Kč, ale v roce 2008 již 25 mld. Kč. Z toho vyplývá, že bude třeba dalších úprav systému sociálních služeb, jinak se jeho financování stane do budoucna velmi problematickým. 6.2 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Od vstoupil v platnost nový zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, který zahrnuje OSVČ o, zaměstnance ale i příslušníky ozbrojených složek. Jedná se tedy o komplexní úpravu nemocenského pojištění, která byla velmi očekávána, neboť její účinnost byla dvakrát odložena. Změny v oblasti nemocenského pojištění se nesou v duchu motta: Ten, kdo nemůže pracovat z důvodu nemoci, těhotenství a mateřství, musí být přiměřeně a spravedlivěji zabezpečen. Ten, kdo zneužívá dávky, to musí pocítit. Pečovat o své zdraví se vyplatí. 10 Společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností, kteří vykonávají pro společnost práci, za niž jsou odměňováni, stejně tak i členové družstev, kde členství není založeno na základě pracovněprávního vztahu, nejsou od nemocensky pojištěni. Zaměstnavatel měl do povinnost tyto osoby u příslušné OSSZ p odhlásit a oznámit, zda činnost těchto osob jim zakládá účast na důchodovém pojištění Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti Do konce roku 2008 poskytovaly dávky OSSZ pouze pro MO a OSVČ. Od poskytují dávky OSSZ i velkým organizacím nad 25 zaměstnanců. Zaměstnavatelé však plní stále stejné povinnosti a používají i stejné tiskopisy bez ohledu na počet zaměstnanců. Nový zákon obsahuje účinné nástroje proti zneužívání nemocenského systému. Nárok na nemocenské se přiznává až od 15. dne pracovní neschopnosti a poskytuje se za kalendářní dny (tedy i soboty a neděle). Náhradou za nemocenské v prvních 14-ti pracovních dnech je náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel od 4. do 14. pracovního dne v době pracovní neschopnosti zaměstnance. Za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti dávky ani náhrada mzdy nenáleží viz karenční doba. 10 MPSV : Průvodce sociálním systémem v roce Publikace Ministerstva práce a sociálních věcí. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 42 ~

43 Dalším účelem těchto změn, kromě zamezení zneužívání systému, je i motivace zaměstnavatelů, aby více pečovali o zdraví svých zaměstnanců a zlepšili jejich pracovní prostředí. Práceneschopný má povinnost umoţnit kontrolu dodržování tzv. reţimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Tzn., že uvede ošetřujícímu lékaři platnou adresu pobytu, která je označena jmenovkou a opatřena zvonkem. Režim dočasně práceneschopného zahrnuje: Léčebný režim. Povinnost zdržovat se v místě uvedeném jako adresa pobytu a dodržovat dobu povolených vycházek. Povolení vycházek, jejich rozsah a doba. Povolení změny místa pobytu pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce. Kontrolu dodržování režimu provádí i nadále zaměstnanci OSSZ dle vlastního výběru či na základě podnětu jiných institucí či FO. Podnět ke kontrole můţe dát i zaměstnavatel, pokud je zde podezření, že zaměstnanec řádně nedodržuje své povinnosti při dočasné pracovní neschopnosti. Nově můţe kontrolu dodržování stanoveného režimu provádět i zaměstnavatel a to v době, kdy bude vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy. Při porušení režimu dočasně práceneschopného v době pracovní neschopnosti mu může příslušná OSSZ snížit či odebrat nemocenské nejdéle však na 100 kalendářních dnů. Takto snížit nebo odejmout lze i již vyplacené nemocenské. Obdobně může i zaměstnavatel snížit nebo odejmout zaměstnanci náhradu mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti. Neposkytnutí součinnosti práceneschopného při kontrole je sankciováno OSSZ pokutou do výše Kč. Za porušení stanoveného režimu zvlášť závažným způsobem má OSSZ možnost udělit pokutu až Kč. Nový zákon dále přesněji specifikuje povinnosti ošetřujících lékařů a zdravotnických zařízení při posuzování zdravotního stavu. Nesplnění těchto povinností podléhá sankcím a může být považováno za správní delikt, který spadá do působnosti příslušné OSSZ. Nejvyšší sankcí je zákaz rozhodovat ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování v délce 2 let. ~ 43 ~

44 Tabulka 3 Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti srov. Tabulka 8 Pracovní neschopnost / karanténa pracovní neschopnosti Náhrada mzdy při karanténě pracovní den nepřísluší 25 % průměrného redukovaného výdělku pracovní den 60 % průměrného redukovaného výdělku 60 % průměrného redukovaného výdělku Autor: Martina Kožaná Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 192 odst. 2 Pokud by si však zaměstnanec přivodil dočasnou pracovní neschopnost v opilosti, účastí při rvačce nebo při spáchání trestného činu, náleží mu náhrada mzdy sníţená o ½. Náhradu mzdy vypočítáme z průměrného hrubého hodinového výdělku, který je upraven redukcí obdobně, jako se upravuje DVZ u nemocenského. Od roku 2009 se zvýšily redukční hranice z 550 Kč na 786 Kč a ze 790 Kč na Kč a je také zavedena nová třetí redukční hranice Kč, která se týká pojištěnců s příjmy přesahujícími částku Kč. Srov. bod b) a bod Podle 21 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. se DVZ upraví pro výpočet: a) nemocenského a ošetřovného tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici, do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici, do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží, b) peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici, do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici, do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží odst. 1, zák. č. 187/2006 Sb.). Redukční hranice pro příslušný rok vyhlašuje MPSV. ( Snížení daňového zatížení poplatníků Jako kompenzace pro poplatníky došlo ke schválení sníţení odvodů na sociálním pojištění změnou sazeb pojistného. Tato změna má přímý vliv na zvýšení čisté mzdy poplatníků. Sazba pojistného na nemocenské pojištění zaměstnavatelů se pro rok 2009 sniţuje z 3,3 % na 2,3 %. V roce 2010 dojde ke sníţení sazby na 1,4 %. ~ 44 ~

45 Zaměstnavatelé mají dále moţnost odečíst si z odváděného pojistného ½ z náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. Tuto moţnost však v roce 2010 ztrácejí, jelikož je kompenzována snížením sazby pojistného. Zákon dává od možnost zaměstnavatelům s více neţ 50 zaměstnanci zapojit se do dobrovolného systému placení pojistného na nemocenské pojištění. Tito zaměstnavatelé mohou platit zvýšené pojistné ve výši 3,3 % z vyměřovacího základu, ale od tohoto pojistného budou mít i nadále možnost odečíst si ½ náhrady mzdy za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. (Účinnost těchto ustanovení se odložila na rok srov. bod ) Zaměstnanec není od poplatníkem pojistného na nemocenské pojištění. Odvod důchodového pojištění a příspěvku činí 6,5 % z vyměřovacího základu. Stejně jako zaměstnanci, dostávají i OSVČ, které jsou účastníky nemocenského pojištění, nemocenskou až od 15. kalendářního dne nemoci. U OSVČ se sniţuje sazba pro odvod pojistného na sociální zabezpečení z 29,6 % na 29,2 %, pro dobrovolné nemocenské pojištění se sniţuje ze 4,4 % na 1,4 % Peněžitá pomoc v mateřství Po uplynutí 6 týdnů po porodu je nově umožněno, aby se v péči o dítě střídala matka dítěte s jejím manţelem či otcem dítěte. Muž si tak může požádat o poskytování peněžité pomoci v mateřství uplatněním nároku u svého zaměstnavatele, přičemž matka dítěte musí souhlasit se střídáním. Mužům se tímto poskytuje rovnoprávnost při péči o dítě. Od roku 2009 se také zvyšuje sazba pro výpočet této dávky z 69 % na 70 %. Porovnání výše peněžité pomoci v mateřství ukazuje tabulka 4. Srov. bod ~ 45 ~

46 Tabulka 4 Výše peněţité pomoci v mateřství Hrubá mzda Porovnání výše peněţité pomoci v mateřství / (měsíc = 30 kal. dnů) DVZ před redukcí PPM v Kč Podíl k HM PPM v Kč Podíl k HM , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % , % % Autor: MPSV : Průvodce sociálním systémem v roce Publikace Ministerstva práce a sociálních věcí. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < Ošetřovné (dříve ošetřování člena rodiny) Ošetřovné lze nově přiznat při splnění podmínek dvěma osobám, jelikož je nyní možné se při péči o ošetřovanou osobu jednou vystřídat. 6.3 ZMĚNY NA PRACOVNÍM TRHU Od došlo k propojení sociálního systému s trhem práce. Pracovní trh je málo pružný a je třeba více motivovat nezaměstnané občany k aktivnímu řešení této situace. Proto hlavní motto MPSV v oblasti pracovního trhu je: Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, kdo nepracuje. Ten, kdo se snaží, se musí mít lépe než ten, kdo je pasivní. Rychleji vyřešit životní situaci se vyplatí. 11 Aktivní politika zaměstnanosti se zaměřuje na ty, jež jsou na trhu práce znevýhodněni a snaží se jim ulehčit situaci. Naopak změny v systému výplaty podpory v nezaměstnanosti motivují 11 MPSV : Průvodce sociálním systémem v roce Publikace Ministerstva práce a sociálních věcí. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 46 ~

47 k co nejkratšímu pobytu na sociálních dávkách. Pro občany je tak jednoznačně výhodnější rychlé začlenění zpět do pracovního procesu i za cenu nižšího příjmu Zprostředkování zaměstnání Každý uchazeč o zaměstnání má možnost požádat příslušný pracovní úřad o vypracování individuálního akčního plánu. Uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci víc než 5 měsíců, vypracuje akční plán úřad práce automaticky. Zákon dále stanovuje povinnost součinnosti uchazeče o zaměstnání s úřadem práce při vypracování, aktualizaci a vyhodnocení tohoto plánu. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyřazení uchazeče z evidence. Stejně tak může být z evidence vyřazen ten uchazeč o zaměstnání, který bez vážných důvodů odmítne po 5 měsících v evidenci nabízenou rekvalifikaci. Absolventi vysokých škol se již podle 33 odst. zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nepovaţují za znevýhodněnou skupinu na trhu práce, ale pouze mladí lidé ve věku do 20 let Podpora v nezaměstnanosti Od se změnila procentní sazba poskytování podpory v nezaměstnanosti a také došlo ke zkrácení podpůrčí doby. Tabulka 5 Srovnání podpory v nezaměstnanosti Srovnání podpory v nezaměstnanosti Výše podpory 2008 Výše podpory 2009 První 3 měsíce 50 % PČV První 2 měsíce 65 % PČV Další 2 měsíce 50 % PČV Zbytek podpůrčí doby 45 % PČV Zbytek podpůrčí doby 45 % PČV Max. výše podpory Kč Max. výše podpory Kč Autor: Martina Kožaná Zdroj: MPSV : Průvodce sociálním systémem v roce Publikace Ministerstva práce a sociálních věcí. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 47 ~

48 Tabulka 6 Délka poskytování podpory v nezaměstnanosti Délka poskytování podpory Věk V roce 2008 V roce 2009 Do 50 let 6 měsíců 5 měsíců Od 50 do 55 let 9 měsíců 8 měsíců Nad 55 let 12 měsíců 11 měsíců Autor: Martina Kožaná Zdroj: MPSV: Průvodce sociálním systémem v roce Publikace Ministerstva práce a sociálních věcí. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < Na podporu v nezaměstnanosti nemá nárok uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce. ( 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.) Zpřísnění postihu nelegální práce Za umoţnění výkonu nelegální práce se zvyšuje pokuta z 2 mil. Kč na 5 mil. Kč. Ukázalo se, že pokuta ve výši 2 mil. Kč není dostatečnou preventivní výstrahou proti nelegálnímu zaměstnávání Výše příspěvku na živobytí Příspěvek na živobytí je jednou z dávek hmotné nouze. Smyslem novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, je zvýhodnit osoby, které mají skutečnou snahu zvýšit si příjem vlastní prací, např. výkonem veřejně prospěšné práce či krátkodobým zaměstnáním, nebo se alespoň snaží udržovat či rozvíjet svou pracovní kvalifikaci a vykonávat některé činnosti v oblasti veřejných služeb. Částka na živobytí osob, které budou pobírat příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a musejí si zvyšovat příjem vlastní prací (přitom nepracují ani v rámci programů aktivní politiky zaměstnanosti) a které: vykonávají veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně, odpovídá částce životního minima zvýšené o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem, vykonávají veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně, odpovídá částce životního minima, ~ 48 ~

49 nevykonávají veřejnou službu alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, odpovídá výši existenčního minima. 12 Veřejnou službu nyní mohou za podstatně jednodušších podmínek organizovat i obce, což významně přispěje např. ke zlepšení životního prostředí a udržení čistoty v obcích Způsob výplaty dávky pomoci v hmotné nouzi Posiluje se propojenost mezi orgány poskytujícími dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Zavádí se moţnost poukázkového plnění sociálních dávek ( 43 odst. 4 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). Výplata části dávek v poukázkách totiž významně omezuje jejich zneužívání a snižuje počet příjemců dávek. 12 MPSV : Průvodce sociálním systémem v roce Publikace Ministerstva práce a sociálních věcí. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 49 ~

50 7. DŮCHODOVÁ REFORMA 7.1 PROČ JE NUTNÁ DŮCHODOVÁ REFORMA? Systém důchodového pojištění je upraven zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. Jeho cílem je zabezpečit osoby ve stáří (starobní důchod), pro případ invalidity (plný/částečný invalidní důchod) nebo úmrtí ţivitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod). Pojistné na důchodové pojištění jsou příjmem státního rozpočtu. Výdaje na důchodový systém představují 28 % výdajů ze SR. Již v roce 2004 byla vytvořena skupina lidí vedená Ing. Bezděkem, která měla za úkol připravit podklady pro důchodovou reformu. Ta se měla uskutečnit ještě před rokem 2006, k čemuž však z vůle politických stran bohužel nedošlo. Závěry Bezděkovi komise: reformy ve směru odstranění pobídek k předčasným odchodům do důchodu, provázanost reformy s reformou na trhu práce (existence vhodných pracovních příležitostí), fiskální konsolidace a snížení břemene veřejného dluhu, důchodové příjmy = mix daňově transferových systémů, fondově financovaných systémů a soukromých úspor a výdělků s cílem diverzifikace rizika, rozvoj fondových schémat by měl být provázán s vývojem infrastruktury finančních trhů, včetně vytvoření efektivního regulačního rámce, harmonizace reforem vyvolaných efektem stárnutí populace (nejen penze, ale i zdravotnictví) zajištění široké podpory veřejnosti pro změny. 13 Podle informací MPSV činily v roce 2006 příjmy SR z pojistného na důchodové pojištění 276,9 mld. Kč a výdaje na důchodový systém 272,9 mld. Kč. Je prokázáno, že v ČR se za posledních 15 let prodloužila délka ţivota občanů o 4 roky a tento trend bude i nadále pokračovat (za každých 6 let o jeden rok). Roste počet důchodců v ČR (viz Graf 17), tedy i podíl starších osob na celkové populaci při současném poklesu počtu ekonomicky aktivních občanů. V důsledku očekávaného demografického vývoje lze říci, že systém důchodového pojištění je dlouhodobě finančně neudrţitelný a vyžaduje razantní změny. V opačném případě bude dál nezadržitelně narůstat státní dluh a deficit státního rozpočtu ČR (kumulovaný dluh by do roku 2050 dosáhl cca 50 % HDP a do roku 2100 již 250 % HDP). Vzhledem ke složitosti změny tohoto systému byla reforma rozložena do tří následujících etap. 13 Tetur, Vladimír Sociální zabezpečení. Vladimír Tetur. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 50 ~

51 7.2 PRVNÍ ETAPA DŮCHODOVÉ REFORMY Skutečná realizace první etapy důchodové reformy nastala schválením zákona č. 306/2008 Sb., změna zákona o důchodovém pojištění, kterým se mění právě zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a některé další zákony. Byl schválen Parlamentem dne 17. července 2008 a nabyl účinnosti v zásadě 1. ledna Mezi nejvýznamnější schválené změny ve srovnání se současnou právní úpravou patří: postupné prodloužení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 roků na 35 roků včetně náhradních dob pojištění nebo na 30 roků bez náhradních dob pojištění, postupné omezení zápočtu náhradních dob pojištění i pro nárok na starobní důchod na 80 % s výjimkou těchto dob z titulu osobní péče o dítě ve věku do 4 let, o osobu, která je závislá na péči jiné osoby a bývalé základní vojenské služby, plynulé pokračování v postupném zvyšování důchodového věku na 65 let u mužů a žen, které nevychovaly žádné dítě nebo jedno dítě a 62 až 64 let u žen (podle počtu vychovaných dětí), pokud vychovaly aspoň dvě děti a v souvislosti s tím i věkové hranice pro nárok na starobní důchod při získání kratší doby pojištění - viz Graf 13, postupné prodloužení období pro předčasný odchod do starobního důchodu ze tří na pět roků, zrušení podmínky pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti, která spočívá ve sjednání pracovního vztahu nejdéle na dobu jednoho roku, zvyšování procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod při souběžném pobírání tohoto důchodu v plné výši, a to o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů nebo při pobírání tohoto důchodu v poloviční výši, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů, změna plného invalidního důchodu na důchod starobní ve stejné výši při dosažení věku 65 let, sjednocení dosavadní pevné věkové hranice pro trvalý nárok žen na vdovský důchod (nyní 55 let) a mužů na vdovecký důchod (nyní 58 let) na věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nové vymezení invalidity (zavedení třístupňové invalidity) s trvalou ochranou výše dosavadních částečných invalidních důchodů v případě změny invalidity ze II. stupně invalidity na I. stupeň (dosud existují dva druhy invalidních důchodů, a to plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod), ~ 51 ~

52 sjednocení věkové hranice, ke které se zjišťuje tzv. dopočtená doba q pro výši procentní výměry invalidního důchodu, pro muže a ženy (pro muže i ženy důchodový věk stanovený pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě), zrušení doby studia získané v období po účinnosti návrhu zákona jako náhradní doby pojištění s výjimkou posuzování nároku na invalidní důchody zvýšení redukce procentní výměry při předčasném odchodu do důchodu, a to od třetího roku (za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku činí snížení procentní výměry důchodu 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů a 1,5 % výpočtového základu od 721. kalendářního dne) 14 - viz Tabulka 7. Tabulka 7 Redukce při předčasném odchodu do důchodu Sníţení procentní výměry při předčasném odchodu do starobního důchodu Počet kal. dnů, chybějící do dosaţení důchodového věku Sníţení procentní výměry o Počet kal. dnů, chybějící do dosaţení důchodového věku Sníţení procentní výměry o 90 a méně 0,9 % ,2 % ,8 % ,7 % ,7 % ,2 % ,6 % ,7 % ,5 % ,2 % ,4 % ,7 % ,3 % ,2 % ,2 % ,7 % ,7 % ,2 % ,2 % ,7 % více než ,7 % Autor: Martina Kožaná Zdroj: Tetur, Vladimír Sociální zabezpečení. Vladimír Tetur. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < Tyto změny v rámci první etapy důchodové reformy dopadají zejména na výdaje základního důchodového pojištění. Mají zajistit větší stabilitu systému a dlouhodobější finanční udržitelnost, jak znázorňuje Graf 14. Příloha 2, pak obsahuje Tiskovou zprávu ze dne vztahující se k důchodové reformě, která stručně objasňuje jednotlivé změny a jejich důsledky. Graf 16 ukazuje, kolik poplatníků v průměru vychází na jednoho důchodce a jak se tento stav pravděpodobně sníží v roce MPSV : Důchodové pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 52 ~

53 7.3 VALORIZACE DŮCHODŮ Důležitou změnou bylo i přijetí zákona č. 178/2008 Sb. ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, účinný dnem vyhlášení, tj. od 28. května Změnou textu v odst. 3 67, zákona o důchodovém pojištění se umoţnilo vládě nařízením zvýšit důchody v mimořádném termínu již při růstu cen alespoň o 5 % (dosud to bylo možné až při růstu cen alespoň o 10 %). Díky tomuto ustanovení může vláda pružněji reagovat na zvyšující se inflaci a předcházet tak poklesu životní úrovně důchodců. Mimo to bylo stanoveno, že od srpna 2008 se důchody zvýší mimo pravidelný termín. Každý důchodce tak dostal o 470 Kč měsíčně více. Pracující důchodci si navíc mohou přiznat daňovou slevu ve výši Kč. Průměrnou výši vypláceného starobního důchodu za období znázorňuje Graf DRUHÁ ETAPA DŮCHODOVÉ REFORMY Plánovaná druhá etapa by se měla týkat zejména problematiky financování základního důchodového pojištění a soukromých důchodů. Nutná opatření ve veřejném základním důchodovém pojištění: o zavedení plateb státu za náhradní doby pojištění; odvod plateb za náhradní doby o pojištění umožní snížit procentní sazbu pojistného na důchodové pojištění s pozitivním dopadem na trh práce. Celá restrukturalizace příjmů základního důchodového pojištění by měla být finančně neutrální, vytvoření rezervy pro důchodovou reformu a o vytvoření důchodového fondu. 15 Nutná opatření v oblasti soukromých důchodů (hlavně penzijní připojištění a životní pojištění): o oddělení majetku akcionářů a klientů, o zavedení možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány, o zvýšení motivace k vyšším příspěvkům, o zvýšení participace zaměstnavatelů, o podpora čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění MPSV : Sociální reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW: < 16 MPSV : Sociální reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 53 ~

54 7.5 TŘETÍ ETAPA DŮCHODOVÉ REFORMY V rámci III. etapy důchodové reformy bude řešena diversifikace zdrojů pro příjmy ve stáří s možností částečné volby pojištěnců k vyvázání se (opt out) ze základního důchodového pojištění do soukromého systému. Pojištěncům bude dána možnost volby, zda jejich důchod bude plynout pouze ze základního důchodového pojištění nebo částečně i ze spořícího pilíře důchodového systému. Pojištěnci by si tedy nevolili, zda budou či nebudou platit příspěvky na důchodové pojištění, ale pouze jaké budou zdroje financování jejich budoucích důchodů. Součástí II. etapy důchodové reformy je vytvoření rezervního důchodového fondu. Fond má být prvkem, jenž umožní vznik spořicího pilíře. Část státního majetku by byla prodána, z další části by do fondu plynuly výnosy z dividend. Ke změně by mělo dojít v regulačním rámci působení fondů, kde od sebe bude oddělen majetek vkladatelů a majetek akcionářů fondu. Cílem je přejít na systém tzv. správcovských společností. Je transparentní a bezpečný. Každá správcovská společnost bude moci nabízet několik různě zaměřených produktů. Zároveň je cílem motivovat lidi k tomu, aby spořili delší dobu, vyšší částku a pokud možno si nechávali výnosy penzijního připojištění vyplácet v podobě renty k důchodu, než aby dostávali jednorázové vyrovnání. Záměrem je penzijní připojištění proti současnosti i daňově zvýhodnit. Zároveň i více motivovat zaměstnavatele, aby svým zaměstnancům na toto připojištění přispívali. Příspěvek u penzijního připojištění by měl být posílen. Možné je i odbourání daňového odpočtu a jeho úplná kompenzace přímým příspěvkem. V případě zaměstnavatelů naopak rozšíření možnosti jejich odpočtů. Výše příspěvku by mohla být odstupňována podle toho, jak dlouho lidé budou spořit. Těch, co budou chtít spořit krátkou dobu (např. 5 let), se zvýšení příspěvku nedotkne. Ti, co podepíší spoření na 20 až 30 let, by jej měli mít vyšší. Stejně tak chceme prosadit, aby byli zvýhodněni lidé, kteří si nechají vyplácet rentu před těmi, kteří budou žádat na konci spoření jednorázové vyrovnání. Konkrétní zvýšení příspěvků bude vycházet z dispozic veřejných financí MPSV : Sociální reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 54 ~

55 8. PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ ÚČINNÁ OD ROKU 2009 Vzhledem k negativním dopadům světové hospodářské krize na ekonomiku České republiky, (jako je pokles poptávky po českém exportu, což ve svém důsledku znamená snížení HDP a tedy i snížení příjmů do státní pokladny), připravila vláda na počátku roku 2009 ve spolupráci s národní ekonomickou radou vlády /NERV/ Národní protikrizový plán. Jde o ucelený soubor opatření, který má zmírnit působení negativních vlivů hospodářské krize. 8.1 OBLAST DAŇOVÉHO SYSTÉMU Snížení sazby DPPO v roce 2008 z 21 % na 20 % pomohlo větším firmám ustát dočasný hospodářský útlum, přičemž pro rok 2010 je daň ve výši 19 %. Také zkrácené odpisování hmotného majetku zařazeného v prvních dvou skupinách může výrazně přispět k obnovení hospodářské rovnováhy, viz bod této bakalářské práce Odpočet DPH u osobních automobilů Změna zákona č. 235/2004 Sb. nově umožňuje odpočet DPH u osobních automobilů se zdanitelným plněním od Jde o další z protikrizových opatření. Má za úkol stimulovat poptávku po osobních automobilech a podpořit tak automobilový průmysl, neboť právě ten je hospodářskou krizí nejvíc zasažen Zrušena povinnost platit zálohy na daň z příjmů Rozhodnutím MF č.j. 43/20 650/ se ruší povinnost zálohovat DPFO splatnou v roce 2009 pro FO, které mají příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, stejně tak jako PO, které zaměstnávají nejvýše 5 osob. Nutno dodat, ţe tato úleva platí jen pro rok 2009! Zvýšení procentního paušálu pro uplatnění výdajů Ve sbírce zákonů byla vyhlášena další novela č. 289/2009 týkající se mimo jiné i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v 7 odst. 7, která usnadní život zejména drobným podnikatelům. Již za zdaňovací období roku 2009 si poplatníci, kteří neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, mohou uplatnit výdaje paušálem (vyjma výjimky v 11 a 12, zák. č. 586/1992 Sb.) ve výši: a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze ţivností řemeslných, ~ 55 ~

56 b) 60 % z příjmů ze ţivností s výjimkou ţivností řemeslných, dále z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo z příjmů podle odst. 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odst. 6, anebo z příjmů podle odst. 2 písm. b) až d). Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit. Stav k viz bod 9.1.2, pro srovnání Tabulka 10. ( 7 odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb.) 8.2 OBLAST SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU Na konci roku 2008 již byly přijaty první protikrizová opatření a to i v oblasti sociálního systému. Např. snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti u zaměstnanců i OSVČ; snížení daňového zatížení FO, které ve svém důsledku znamená zvýšení jejich čistých příjmů nebo snížení odvodů zaměstnavatelů snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem. To vešlo v účinnost od viz kapitola 6 Změny v rámci sociální reformy Sleva na pojistném na sociální zabezpečení Byla přijata novela č. 221/2009 Sb., kterou se upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. S účinností od má zaměstnavatel možnost uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za každého zaměstnance uvedeného v 3 odst. 3 písm. a), jehož vyměřovací základ je nižší, než 1,15násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru. ( 21a odst. 1, zák. č. 589/1992 Sb.). Tzn., že se jedná o zaměstnance, jejichž HM r nepřesahuje měsíčně Kč. (Průměrná mzda je pro rok 2009 stanovena nařízením vlády č. 365/2008 Sb. ve výši Kč). Výše slevy na pojistném za jednotlivého zaměstnance činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance ( 21a odst. 5, zák. č. 589/1992 Sb.), max. však 25 % vyměřovacího základu daného zaměstnance. Slevu lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za příslušný kalendářní měsíc, za který sleva náleží. Nelze ji uplatnit dodatečně. Tzn. při uplatnění vyšší slevy, než je nárok zaměstnavatele mu vznikne dluh vůči správě sociálního zabezpečení, ale při uplatnění nižší slevy nárok na douplatnění slevy (neboli přeplatek) zaměstnavateli nevzniká. Sleva na pojistném náleží jen za toho zaměstnance, jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc. Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží od kalendářního měsíce, v němž ~ 56 ~

57 byla doručena výpověď z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnanci nebo zaměstnavateli nebo v němž byla uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru nebo zrušení dohody o pracovní činnosti anebo v němž byl zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Sleva na pojistném nenáleží za zaměstnance, který podle zákona o nemocenském pojištění vykonává zaměstnání malého rozsahu a za zaměstnance, jehož zaměstnání nemá trvat déle než 3 kalendářní měsíce. ( 21a odst. 2, zák. č. 589/1992 Sb.) Sleva náleţela poprvé za kalendářní měsíc 8/2009. Bylo však možné uplatnit mimořádnou slevu na pojistném i za měsíce 1-7/2009 avšak nejpozději do dne splatnosti pojistného za 8/2009, tj. do Při výpočtu mimořádné slevy se brali v úvahu jen ti zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trval k Je třeba ještě dodat, že nárok na slevu nemá zaměstnavatel, který vstoupil do likvidace nebo vůči němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek; nárok na slevu na pojistném zaniká od prvního dne kalendářního měsíce, v němž nastaly tyto skutečnosti. ( 21a odst. 7, zák. č. 589/1992 Sb.) Slevy na pojistném může zaměstnavatel nárokovat jen do konce roku 2010, tzn. nejpozději za prosinec (Změněno v rámci protikrizového Janotova balíčku. Slevu bylo možno uplatnit jen do konce roku 2009) srov. změny v bodu Přídavek na dítě Přijetím zákona č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, se od zpětně zvýší přídavek na dítě, jelikož Poslanecká sněmovna v září 2009 přehlasovala veto prezidenta republiky k tomuto zákonu. Přídavek na dítě se tak zvyšuje o 50 Kč měsíčně takto: Do 6 let 550 Kč měsíčně 6-15 let 660 Kč měsíčně let pro nezaopatřené dítě 750 Kč měsíčně Ke stejnému datu, tedy se zpětnou účinností od 1. července 2009, se zvýší také hranice příjmu rozhodná pro nárok na přídavek na dítě. A to z 2,4násobku částky životního minima rodiny na 2,5násobek. V praxi to bude podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí znamenat, ~ 57 ~

58 že na příspěvek na dítě bude mít nově nárok cca 32 tisíc dětí. 18 Nárok na výplatu přídavku na děti zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který dávka náleží. Zvýšení přídavku na dítě je však jen dočasné, jelikož součástí tzv. Janotova balíčku protikrizových opatření je zrušení tohoto zvýšení a to již od viz bod Změna zákoníku práce Pod číslem 326/2009 byl ve Sbírce zákonů dne publikován Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Ve své třetí části uvádí důležitou změnu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tato změna se týká poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti: Náhrada mzdy nebo platu, která dosud nepříslušela za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti, nyní nově nepřísluší nejvýše za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvrţených směn, čímž se odstraní bezdůvodné rozdíly v délce karenční doby v neprospěch zaměstnanců se směnou nad 8 hod, případně nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou ( 192 odst. 1, zák. práce). Dochází ke sjednocení výše náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti nebo při karanténě. Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. (zák.č. 262/2006 Sb., 192 odst. 2 ve znění novely č. 326/2009, část třetí, čl. V odst. 2) Srov. viz Tabulka 3 Tabulka 8 Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti od Pracovní neschopnost / karanténa Náhrada mzdy nebo platu při pracovní neschopnosti karanténě pracovní den nepřísluší 60 % průměrného redukovaného výdělku pracovní den 60 % průměrného redukovaného výdělku 60 % průměrného redukovaného výdělku Autor: Martina Kožaná Zdroj: zák. č. 262/2006 Sb., 192 odst. 2, ve znění novely č. 326/2009 Sb. Jelikož nebyla účinnost tohoto nového ustanovení výslovně stanovena, nastává 15. dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů, tj. 9. října MPSV : Tisková zpráva. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 58 ~

59 9. PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ ÚČINNÁ OD ROKU 2010 Ve sbírce zákonů v částce 115 byl dne 20. října 2009 zveřejněn z. č. 362/2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok Tyto změny byly přijaty ve stavu legislativní nouze. Říkalo se jim první Janotův balíček protikrizových opatření, který musela vláda přijmout, aby zmírnila dopad ekonomické krize na státní rozpočet ČR. Deficit SR by bez těchto nutných restrikcí překročil již v roce 2010 hranici 200 mld. Kč. Tak vysoký deficit ČR ve své historii nepamatuje a vzhledem k povinnostem vůči EU si ho ani nemůže dovolit. Příloha 5 Stabilizační opatření pro rok 2010, zahrnuje tabulku, která ukazuje pravděpodobnou úsporu veřejných financí při aplikaci těchto restriktivních opatření. Cílem je snížit deficit sektoru vlády v roce 2010 na cca 5,3 % HDP. 9.1 OBLAST DAŇOVÉHO SYSTÉMU Daň z nemovitosti S účinností od se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, novelou č. 362/2009 Sb. Zvyšují se základní sazby daně z nemovitostí následujícím způsobem: Tabulka 9 Změny sazeb u daní z nemovitostí Dotčená nemovitost 6 odst. 2 Ostatní pozemky Sazba daně za 1 m² do od písm. a) Zastavěné plochy a nádvoří 0,10 Kč 0,20 Kč písm. b) Stavební pozemky 1,00 Kč 2,00 Kč písm. c) Ostatní plochy pokud jsou předmětem daně 0,10 Kč 0,20 Kč 11 odst. 1 Stavby písm. a) Obytné domy 1,00 Kč 2,00 Kč písm. b) Stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy 3,00 Kč 6,00 Kč písm. b) Stavby, které plní doplňkovou fukci ke stavbám pro individulání rekreaci a rodinným domům (vyjma garáže) 1,00 Kč 2,00 Kč písm. c) Garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u samostatných nebyt. prostorů užívaných jako garáže 4,00 Kč 8,00 Kč písm. d) U staveb a samostatných nebyt. prostorů uţívaných pro podnikatelskou činnost bod 1 sloužících pro zemědělskou provovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč 2,00 Kč bod 2 sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5,00 Kč 10,00 Kč písm. e) U ostatních staveb 3,00 Kč 6,00 Kč písm. f) U bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 1,00 Kč 2,00 Kč Autor: Martina Kožaná Zdroj: Zák. č. 362/2009 Sb. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že došlo k nárůstu sazeb o 100 %. ~ 59 ~

60 Nárůst daňové sazby se nedotkl pouze těchto nemovitostí: 6 odst. 1 písm. a), tj. orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, 6 odst. 1 písm. b), tj. trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, 11 odst. 1 písm. d) bod 3, tj. stavby a samostatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost, sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost. Obce mají možnost upravit daň z nemovitostí tak, že stanoví obecně závaznou vyhláškou koeficienty podle 6, 11 a 12 zákona o dani z nemovitostí, přičemž tato vyhláška musí nabýt účinnosti do 1. srpna předcházejícího roku. Pro zdaňovací období roku 2010 je, s ohledem na zvýšení uvedených sazeb daně z nemovitostí, obcím umožněno vydat vyhlášku v pozdějším termínu a to do 30. listopadu Účinnost vyhláška musí nabýt nejpozději od 1. ledna Daň z příjmů Změna dále nastala i v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Nedávno přijatá novela zákona o dani z příjmů zvýšila tzv. výdajové paušály pro živnostníky a ostatní podnikající osoby. Současná novela však tyto paušály opět sniţuje a to z 60 % na 40 % u svobodných povolání ( 7 odst. 7 písm. c), zák. č. 586/1992 Sb.). Tabulka 10 Srovnání výdajů procentem z příjmů Srovnání výdajů procentem z příjmů rok Výdaje z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodádřství 80 % 80 % 80 % ze živností řemeslných 60 % 80 % 80 % z živností ostatních 50 % 60 % 60 % z jiného podníkání podle zvl. předpisů 40 % 60 % 40 % z využití práv z duševního vlastnictví 40 % 60 % 40 % z výkonu nezávislého povolání 40 % 60 % 40 % povolání znalce, tlumočníka, rozhodce 40 % 60 % 40 % povolání insolvenčního správce 40 % 60 % 40 % Autor: Martina Kožaná Zdroj: Zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění novely č. 362/2009 a 289/2009 Ostatní paušály zůstávají nezměněny. Podle přechodného ustanovení se však tato změna uplatní až pro rok 2010, nikoliv zpětně. Pro rok 2009 se tedy uplatní paušály stanovené v předchozí novele zákona o daních z příjmů, viz bod MFČR : Legislativa a metodika. Česká daňová správa. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 60 ~

61 9.1.3 Spotřební daň Novela upravuje i zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, konkrétně zvyšuje sazby daně u bezolovnatého benzínu, motorové nafty, lihu, etanolu, piva a tabákových výrobků. Tuto změnu nebudu dále komentovat a odkazuji na své prohlášení v bodě 3.8 této bakalářské práce Daň z přidané hodnoty Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění novely č. 362/2009, přináší zvýšení sazeb z 9 % na 10 % u sníţené sazby a z 19 % na 20 % u sazby základní. Tato změna nabývá účinnosti dnem V přechodném ustanovení se píše, že plátce, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby je za zúčtovací období zahrnující jak část roku 2009, tak část roku 2010, oprávněn provést mimořádný odečet z měřicích zařízení k 31. prosinci 2009, případně provést propočet spotřeby při dodání elektřiny, plynu, vody, tepla a chladu a při poskytnutí telekomunikačních služeb k datu 31. prosince 2009, a to i tehdy, bude-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto datu. V těchto případech pak u spotřeby za období do 31. prosince 2009 plátce uplatní sazbu daně platnou do 31. prosince 2009 a u spotřeby za období od 1. ledna 2010 plátce uplatní sazbu daně platnou od 1. ledna (Sbírka zákonů č. 362/2009, část pátá, Čl. VIII odst. 2) Ohledně záloh a plateb přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději ke dni je stanoveno, že se tyto zálohy a platby zúčtovatelné v následujícím roce 2010 zúčtují se sazbou DPH platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty při přijetí úplaty, tj. sazba DPH platná do konce roku V souvislosti s inkorporací čl. 80 směrnice Rady 2006/112/ES bylo s účinností od zapracováno mimo jiné i ustanovení 36a, novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, provedenou zákonem č. 489/2009 Sb. Cílem této úpravy je stanovit základ daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech za účelem zamezení možné spekulaci při stanovení daňové povinnosti a tím zabránění možným daňovým únikům 20. To se však nelíbilo odborářům, kteří vyhrožovali veřejnou stávkou, jelikož toto ustanovení se vztahuje i na osoby v pracovněprávním vztahu nebo v jiném obdobném vztahu ( 36a, odst. 3 písm. d) zák.č. 235/2004, ve znění zák. č. 489/2009 Sb.), což bude mít za následek vyšší daňový základ (tj. cena obvyklá) při zdaňování zaměstnaneckých výhod. V současné době se v Parlamentu ČR jedná o vypuštění tohoto ustanovení písm. d), odst. 3, 36a, zákona o DPH ve stavu legislativní nouze. 20 MFČR : Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech. Česká daňová správa. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 61 ~

62 9.2 OBLAST SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU Pojistné na sociální zabezpečení Změny v rámci protikrizových opatření se dotkly i zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění novely 362/2009 Sb. Plánované sníţení sazeb pojistného na nemocenské pojištění v roce 2010 z 2,3 % na 1,4 % se odsouvá aţ na rok Stejně tak i možnost zaměstnavatele s více než 50-ti zaměstnanci, účastnit se dobrovolného systému placení pojistného na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % z vyměřovacího základu, s možností odpočtu ½ náhrady mzdy nebo platu, kterou vyplatí zaměstnavatel zaměstnancům při dočasné pracovní neschopnosti, srov. bod Také se zvyšuje maximální vyměřovací základ, tzv. strop pro odvod sociálního pojištění. Pro období od do je max. vyměřovací základ ve výši 72násobku průměrné mzdy, tj. ( Kč x 1,0184) x 72 = x 72 = Kč (měsíčně Kč), místo původního 48násobku, to by byl max. vyměřovací základ ve výši Kč, měsíčně Kč), srov. bod Dále dochází ke zrušení slevy na pojistném, které mělo platit od srpna 2009 až do konce roku 2010 jako součást protikrizových opatření viz bod Státní sociální podpora Zvýšený příplatek na dítě, který bylo moţno uplatnit od , vláda opět sníţila a to s účinností od takto: Do 6 let 500 Kč měsíčně 6-15 let 610 Kč měsíčně let pro nezaopatřené dítě 700 Kč měsíčně Současně vláda upravila i podmínky nároku na přídavek na dítě. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40. (sbírka zák. č. 362/2009, část sedmá, Čl. XI.) Pro srovnání bod Nemocenské pojištění Novela mění i zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. a stanoví pro období od do nemocenské po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Tímto dočasným opatřením budou postiženi dlouhodobě nemocní občané, jelikož se tímto ruší zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností. Srov. bod e). ~ 62 ~

63 Dalším bodem je sníţení PPM a to hned ve dvou oblastech. V období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 se při úpravě denního vyměřovacího základu podle 21 odst. 1 písm. b) pro výpočet peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství počítá do částky první redukční hranice 90 %. (Sbírka zák. č. 362/2009, část osmá, Čl. XIII odst. 1), místo původních 100 %. Z takto redukovaného denního vyměřovacího základu se stanoví výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den, která nově pouze pro rok 2010 činí jen 60 % DVZ místo původních 70 %. Srov. bod Porovnání konkrétní výše PPM pro rok 2009 a 2010 znázorňuje Graf 18. Vložením nového 40a do zákona o nemocenském pojištění byla ustanovena dočasná třídenní karenční doba u ošetřovného, tak jako platí pro náhradu mzdy a v souvislosti s tím byla stanovena podpůrčí doba u ošetřovného podle 40 odst. 1 písm. a) nejdéle 6 kalendářních dnů (z původních 9 dnů) a podle 40 odst. 1 písm. b), (tj. osamělý zaměstnanec, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku) nejdéle 13 kalendářních dnů (z původních 16 dnů). (Sbírka zák. č. 362/2009, část osmá, Čl. XIII odst. 4) Redukční hranice nemocenského pojištění se podle Sdělení MPSV č. 354/2009 Sb. bude počítat od následujícím způsobem: 90 % z částky do 1. redukční hranice, která je ve výši 791 Kč, 60 % z částky mezi 1. a 2. redukční hranicí, která je ve výši Kč, 30% z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí, která je ve výši Kč, nad 3. redukční hranici se k příjmu nepřihlíţí. Viz Příloha 4 Schéma výpočtu redukovaného DVZ Zákon o zaměstnanosti Součástí balíčku protikrizových opatření, který má zajistit snížení deficitu SR v roce 2010 je i zrušení ustanovení 50a, v části druhé, čl. III., zákona o zaměstnanosti, v předpisu 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability ze dne 17. června V červnu byla tato novela zákona přijata za účelem pomoci občanům při stále se zvyšující nezaměstnanosti. Avšak rozhodnutím vlády při nutných škrtech ve SR byla tato změna zrušena dřív, neţ nabyla účinnosti. Týkala se podpory v nezaměstnanosti při rekvalifikaci a prodloužení délky podpůrčí doby. Původně měla nabýt účinnosti dnem Příspěvek na provoz motorového vozidla Na základě vyhlášky MPSV 451/2009 Sb., se mění výše příspěvku na provoz motorového vozidla. Blíže viz Příloha 2 Tiskové zprávy MPSV. ~ 63 ~

64 10. NOVÝ DAŇOVÝ ŘÁD ÚČINNÝ OD ROKU 2011 Ve sbírce zákonů v částce 87 byl zveřejněn nový daňový řád pod č. 280/2009, který nabývá účinnosti od Upravuje postupy daňového řízení a nahrazuje tak zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Nový zákon by měl eliminovat nedostatky současného zákona, sjednotit pojmy pro jednoznačný výklad zákona a podpořit mezinárodní spolupráci daňových správ. Hlavním cílem je vytvořit jednotná pravidla pro daňové řízení, zabezpečit větší právní jistotu jak pro správce daně, tak i pro daňové subjekty. A v neposlední řadě má také zjednodušit administrativu. Cíle nové právní úpravy daňového řízení Podle důvodové zprávy bylo cílem autorů nového daňového řádu: jednoznačné vymezení použitých pojmů a jejich vazeb v jednotlivých institutech, vytvoření základu pro sjednocení terminologie v rámci daňového práva, vytvoření systematicky uspořádaného a přehledného textu, který umožní snadnou a přehlednou orientaci, rozšíření základních interpretačních zásad uplatňovaných při správě daní, zkvalitnění výkonu daňové administrativy a podpora klientského přístupu při jednání s daňovými subjekty, širší míra zapojení výpočetní techniky v návaznosti na projekt jednotné elektronické komunikace (e-government), nová úprava doručování koncipovaná tak, aby se zamezilo možným obstrukcím a vyhýbání se doručení, posunutí splatnosti daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového subjektu, až za právní moc rozhodnutí, změna v systému opravných a dozorčích prostředků tak, aby daňové subjekty mohly účinněji brojit proti případným nesprávným platebním výměrům po celou dobu, po kterou je možno daňovou povinnost měnit, každé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění, nestanoví-li zvláštní úprava jinak, jednoznačné nastavení lhůty pro stanovení daně, která ohraničuje prostor do kdy lze zvyšovat i snižovat daňovou povinnost, předřazení priority úhrady daně před její příslušenství, které daňovému subjektu umožní uhradit nejprve dlužnou daň a eliminovat tak vznik dalšího úročení, zavedení jednoznačných pravidel pro možnost opakování daňové kontroly, ~ 64 ~

65 podstatné a racionální omezení subsidiárního použití občanského soudního řádu při daňové exekuci, zavedení transparentních pravidel pro vedení spisu a nahlížení do něj. 21 Vzhledem k tomu, že se jedná o nový zákon, který má 266 a jeho účinnost je až od roku 2011, dovolím si zde uvést pouze odkaz na jeho úplné znění ve sbírce zákonů. Vyhlášeno pod částkou 87 dne : 21 RYBÁKOVÁ, Jana. Nový daňový řád od roku 2011 : Finanční management - Archív newsletterů. [online]. c2009, no. 14 [cit ]. Dostupný z WWW: < ISSN X>. ~ 65 ~

66 ZÁVĚR V úvodu této práce jsem si stanovila cíl zpracovat ucelený a kompaktní přehled všech nejdůležitějších změn v sociální a daňové sféře s vlivem na SR. Již z obsahu této práce je vidět, jaké enormní množství změn bylo za poslední 3 roky přijato. To svědčí o nestabilitě ekonomiky ČR, která si tyto změny vyžádala zejména v rámci protikrizových opatření a pak také v důsledku nadměrného zvyšování zadlužování státu. Nemohu říci, že se mi podařilo vystihnout veškeré změny daňové a sociální politiky. Ale domnívám se, že jsem ve své práci uvedla většinu podstatných změn, které ovlivnily nebo jsou schopny v budoucnu ovlivnit výši státního dluhu a které se bezprostředně dotýkají nejen mé práce a mne samotné, ale i ostatních občanů ČR. Není pochyb, že mnohé změny zde uvedené by si zasloužily detailnější rozbor. Velmi mě mrzí, že vzhledem k rozsáhlosti tohoto díla, již nebyl prostor určité změny více analyzovat. Také dostupné knižní publikace v této oblasti jsou velmi zastaralé a veškeré informace je tak možné shánět pouze přes relevantní internetové odkazy, daňového poradce nebo semináře. Po přečtení mé práce mi jistě dáte za pravdu, že bude třeba pokračovat v restriktivních opatřeních, jež jsou sice politicky nepopulární, ale nezbytné vzhledem k neudržitelnému stavu veřejných financí. O to se také v současné době pokusila Fischerova úřednická vláda, avšak záhy vyšlo najevo, že v tomto státě není v tuto chvíli dostatek politické vůle pro přijímání takových omezujících opatření. Poslanci by si měli uvědomit, že byli zvoleni svými občany k tomu, aby je zastupovali v jejich zájmu a v zájmu českého státu, nikoliv ve svém vlastním. Nemohu se zbavit pocitu, že se v Poslanecké sněmovně při přijímání zákonů prosazují především osobní a lobbistické zájmy bez ohledu na souvislosti s jinými zákony. Pokud se představitelé státu nedohodou na jednotlivých reformních krocích, hrozí České republice, že jednoho dne se ocitne na pokraji bankrotu, stejně jako dnes Řecko. Jedním z hlavních cílů budoucích vlád by mělo být snížení vládního deficitu k poměru HDP pod hranici 3 % pro zajištění vstupu ČR do eurozóny, případně i vyhnutí se sankcí ze strany EU. Evropská unie se nechala slyšet v souvislosti s Řeckem, že nebude tolerovat vysoký deficit stejně jako nedodržování konvergenčního programu. ČR tak nesmí sestavit rozpočet se schodkem, jež převyšuje 4,8 % HDP. Současně bude třeba zabránit i snížení kreditu ČR. Pokud by k němu došlo, zvýšily by se náklady na financování vládního dluhu, případně i prodej státních dluhopisů. Podle informací Ministerstva financí schválili poslanci vydání dluhopisů ve výši 153,2 mld. Kč ke krytí schodku SR na rok Skutečná výše tohoto schodku bude záležet na mnoha faktorech. Hospodaření státu v roce 2010 ovlivní nejen volby, ale i vývoj ekonomiky ČR, zvyšující se nezaměstnanost, růst HDP a mnohé další. Prognózy ČNB pro rok 2010 předpovídají růst HDP o 1,4 %, což je velký posun oproti roku 2009, kdy byl pokles ~ 66 ~

67 HDP 4,4 %. Pro rok 2011 se předpokládá růst HDP o 2,2 %. Také inflace nezaznamená větší nárůst. Za rok 2009 byla v průměru na úrovni 1 %, což je velký pokles oproti roku 2008, kdy byla inflace 6,3 %. Pro rok 2010 má ČNB nastaveno cílování inflace na 2 %. Na závěr své bakalářské práce si dovolím pár osobních poznámek. Jako přínosné se mi jeví zejména změny v sociální sféře, které by mohly do budoucna zamezit zneuţívání sociálních dávek. Možnost zaměstnavatele kontrolovat své zaměstnance v prvních 14-ti dnech pracovní neschopnosti považuji za účelovou. Také se ukazuje, že se výrazně snížila nemocnost zavedením třídenní karenční doby. Otázkou však zůstává, kolik skutečně nemocných lidí si kvůli znevýhodnění nevezme neschopenku, ale dovolenou. Dle mého názoru by se měl změnit současný systém přijímání legislativy v ČR. Mezi platností a účinností zákona by měla být stanovena min. lhůta, např. 6 měsíců, aby bylo možné se s touto platnou, avšak po dobu této lhůty neúčinnou legislativou seznámit, případně k ní podat připomínky. Současný stav nezodpovědného přijímání enormního množství novel způsobuje těžkosti nejen běžným občanům, ale i úředníkům, firmám nebo dokonce i odborníkům. Na základě vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že mnoho úředníků, ať již na Finančních úřadech nebo na OSSZ, nestíhá sledovat a včas absorbovat veškeré změny, které vstoupily v účinnost. Např. na dotaz, ohledně tzv. datových schránek, které jsou aktivní od a mají za úkol zjednodušit, zrychlit a zefektivnit doručování orgánů veřejné moci (přičemž jejich zřízení bylo pro PO povinné), jsem v lednu 2010 dostala odpověď úředníka z FÚ Zlín: Posílání dokumentů přes datové schránky zatím nepoužíváme, nějak nám to nefunguje a školení budeme mít až příští týden. Raději to pošlete poštou. Označila bych to za neprofesionální nepřipravenost. Se správkyní silniční daně na Finančním úřadě pro Prahu 10 jsem konzultovala možnost uplatnění slev podle novely č. 246/2008 Sb., jež upravuje zákon o dani silniční. S povzdechem konstatovala, že mnoho firem tuto změnu vůbec nepostřehlo a státu tak odvádějí na daních více, nežli je třeba, viz bod Takže ve svém důsledku novela, která měla přispět k úspoře finančních prostředků zejména firmám, přidělala starosti nejen těmto firmám, které posléze svá daňová přiznání opravovaly, ale i úředníkům, kteří je na změnu dodatečně upozorňovali. To vše díky pozdnímu schvalování zákonů a nedostatečné informační kampani. S odkazem na výše uvedené tedy nikoho nepřekvapí, že se zákonodárci při chaotickém přijímání legislativy dopustili chyby v zákoně. Při novelizaci zákonů v oblasti sociálního pojištění pro rok 2007 omylem vypustili definici vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění zaměstnavatele. Tato chyba byla legitimně napravena od změnou zákona, avšak pro období od do zákon vyměřovací základ pro výpočet pojistného nestanovil. Majitel firmy Ježek Software Tomáš Ježek na tuto skutečnost MPSV upozornil. ~ 67 ~

68 Podle jeho slov nebylo možné výši pojistného v inkriminovaném období podle zákona stanovit, a tedy nebyla povinnost jej odvádět. Za pravdu mu dal Krajský soud v Ústí nad Labem, když rozhodl v jeho prospěch. Česká správa sociálního zabezpečení však následně podala kasační stížnost k NSS s. Účelem této kauzy nebylo prohloubit deficit SR, jelikož tato chyba by stát připravila o více neţ 100 mld. Kč, ale upozornit na nebezpečí legislativních nepřesností a pozdního schvalování zákonů. Nové světlo do tohoto případu vnesl rozsudek NSS, jehož výrok je součástí této práce, viz Příloha 6 Rozsudek NSS, který dne vyhověl kasační stížnosti ČSSZ t a vrátil tak celý případ Krajskému soudu. Tento soud je nyní vázán právním názorem NSS, který sice uvedl, že v daném případě poukazem na zjištěnou legislativní chybu není možno dospět k závěru o přechodném zániku platební povinnosti k placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, neboť takový výklad by byl zcela mechanický a odhlížející od smyslu jednotlivých institutů, celkového kontextu posuzované právní úpravy, historie jejího vzniku a důvodů postupných novelizací 22, ale současně také dodal, že jde o další z mnoha případů nepřehledného a chaotického legislativního procesu, jehož výsledkem je stále se zhoršující kvalita právního řádu, jež působí mezi adresáty právních povinností často oprávněné pocity bezradnosti snižuje důvěru v právo, vyvolává znepokojení a zbytečně též zatěžuje příslušné orgány a instituce, které přijaté normy aplikují a interpretují. 23 Podle vyjádření NSS bylo z kontextu zákona o pojistném na sociální zabezpečení i v předmětném období zřejmé, že povinnost organizací platit pojistné nezanikla. Sporným mohl být podle NSS pouze způsob určení výše pojistného. V tomto ohledu však NSS konstatoval, že definici vyměřovacího základu organizací bylo možné i v předmětném období jednoznačně odvodit z definice vyměřovacího základu zaměstnanců. Vyjádření MPSV k tomuto rozsudku najdete v Tiskové zprávě ze dne , v Příloze 2 této práce. Všichni naši zákonodárci hovoří v médiích o tom, jak náš právní řád nutně potřebuje důchodovou reformu, avšak účinnost její první etapy byla několikrát odložena. V platnost vstoupila již v roce 2006, ale její účinnost nastala až od Při tak dlouhé prodlevě se očekávalo, že bude dost času na dostatečně velkou informační kampaň, avšak opak byl pravdou. Možná právě proto, že šlo o nepopulární opatření, chyběla zde politická vůle své občany a potencionální voliče včas a řádně informovat. 22 Emmert, František Aktuality. Nejvyšší správní soud. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < 23 Emmert, František Aktuality. Nejvyšší správní soud. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 68 ~

69 S takovým množstvím přijatých změn souvisí samozřejmě i vyšší administrativní náklady, ať už státu (např. na nové formuláře, informační kampaně, školení úředníků, atd.) nebo firem (např. nové softwarové vybavení upgrade účetních programů, náklady na pořízení aktualizovaných zákonů, náklady za daňovou poradenskou činnost, školení zaměstnanců, atd.). Proto Finanční úřady přistoupily k systému účelového rozdávání tištěných formulářů. Každý je povinen nahlásit druh a počet formulářů, které k vykázání své činnosti potřebuje. Stát takto sice možná ušetří, ale pro změnu musí zaplatit pracovníky vydávající tyto formuláře. A to nemluvím o tom, že při další změně legislativy jsou staré vytištěné formuláře beztak k nepoužití. Z tohoto pohledu bych jednoznačně posílila informovanost občanů a firem o elektronickém zasílání formulářů přes daňový portál České daňové správy dostupný ze stránek MFČR https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces pomocí aplikace EPO - elektronické podání nebo za pomoci datových schránek či na základě registrace přes portál veřejné správy jež sama aktivně užívám. Je to rychlé, přehledné, šetří to naše lesy i čas firmám a úředníkům. Jen je třeba přetrpět počáteční nezdary při registraci přes tento portál, jelikož pro laika mi přijde tento systém zbytečně komplikovaný. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ V současné době se v Parlamentu schvalují další změny, které by mohly ovlivnit SR. Jde zejména o vrácení příspěvku na mateřskou dovolenou na úroveň roku 2009, zrušení třídenní karenční doby, zrušení tzv. stropu u sociálního pojištění, valorizace důchodů nebo tzv. 13. důchod. Přijetí těchto navrhovaných změn, je dle mého názoru nežádoucí, jelikož by znamenalo zvýšení mandatorních výdajů a vyžádalo si tak přijetí dalších restriktivních změn. Výjimkou je zrušení tzv. stropu, které by bylo příjmem do SR, a také zvýšením solidarity mezi bohatými a chudými občany. Podle slov poradce prezidenta republiky, pana prof. Ing. Holmana, Csc., by bylo řešením spoutání veřejných financí ústavním pravidlem, tzv. požadavek dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu. V období růstu HDP by SR musel vykazovat pouze přebytky, avšak v době poklesu růstu HDP by byla zakotvena v Ústavě jistá tolerance deficitu SR. Podobná právní úprava je již platná např. ve Švýcarsku nebo v Německu. Dále jsem se rozhodla uvést jen takové návrhy změn, které se domnívám, že jsou schopny omezit či zastavit zvyšování státního dluhu. ~ 69 ~

70 Současný ministr financí Eduard Janota navrhuje tyto změny: Prodloužení opatření Janotova prvního balíčku do roku Zavedení druhé daňové sazby pro FO s příjmem nad 1,7 mil. Kč ročně. Sbližování sazeb DPH (cca k %). Zvýšení daně z nemovitostí na základě doporučení OECD u. Další navrhovaná opatření Fischerovy vlády: Zamezení korupčního prostředí (např. daňová amnestie, transparentnější prostředí pro zadávání státních zakázek, přísná kontrola hospodaření úřadů). Odpovědnost státních zaměstnanců, motivační systém jejich odměňovaní. Omezení výdajů na podporu bydlení (např. příspěvky na stavební spoření). Podpora čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Vytvoření dlouhodobého rámce daňové politiky (stabilní daňový systém). Zefektivnění činnosti veřejné správy. Podpora podnikání (např. úleva DPH na nedobytné pohledávky, posunutí splatnosti daní na 5. den po podání daňového přiznání, atd.). Snižování deficitu SR (např. trvale snížit procentní výměru nemocenského na 60 %, valorizace dávek jen ve výjimečných případech, zavedení druhého pásma DPFO ve výši 25 %). Pokračování v realizaci důchodové reformy. Je zřejmé, že zdaleka ne všechny výše uvedené návrhy bude možné v parlamentu ČR prosadit a následně zrealizovat, zejména pak změnu ústavního zákona. Další vývoj daňové a sociální politiky bude záviset především na květnových volbách. Do té doby již prozatímní úřednická vláda žádné zásadní změny nechystá Tato bakalářská práce byla koncipována ke dni ~ 70 ~

71 SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Vývoj státního dluhu Graf 2 Vývoj deficitu státního rozpočtu Graf 3 Vývoj makroekonomických ukazatelů Graf 4 Dluh sektoru vlády v % HDP Graf 5 Přírůstky mandatorních výdajů Graf 6 Příjmy a výdaje SR Graf 7 Vývoj sociálních výdajů Graf 8 Vývoj výdajů na pohřebné Graf 9 Vývoj výdajů na státní sociální podporu Graf 10 Vývoj výdajů na pomoc v hmotné nouzi Graf 11 Zaměstnanost zdravotně postiţených Graf 12 Vývoj výdajů na příspěvek na péči Graf 13 Zvyšování důchodového věku Graf 14 Saldo důchodového systému Graf 15 Výše starobního důchodu Graf 16 Počet poplatníků pojistného na 1 důchodce Graf 17 Počet důchodců v ČR Graf 18 Srovnání výše PPM 2009 a ~ 71 ~

72 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Daňové zvýhodnění, bonus Tabulka 2 Rodičovský příspěvek Tabulka 3 Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti srov. Tabulka Tabulka 4 Výše peněţité pomoci v mateřství Tabulka 5 Srovnání podpory v nezaměstnanosti Tabulka 6 Délka poskytování podpory v nezaměstnanosti Tabulka 7 Redukce při předčasném odchodu do důchodu Tabulka 8 Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti od Tabulka 9 Změny sazeb u daní z nemovitostí Tabulka 10 Srovnání výdajů procentem z příjmů SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Grafy Příloha 2 Tiskové zprávy MPSV Příloha 3 Schéma systému sociálního zabezpečení Příloha 4 Schéma výpočtu redukovaného DVZ Příloha 5 Stabilizační opatření pro rok Příloha 6 Rozsudek NSS ~ 72 ~

73 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 1. ČOUKOVÁ-POKORNÁ, Pěva. Daňové a účetní problémy v roce 2008 v souvislostech se zákonem o stabilizaci veř. rozpočtů.1.vyd. Praha : 1.VOX a.s., s. ISBN SOUKUP, Petr; VYMĚTAL, Petr. Základy teorie a praxe hospodářské politiky. 1. vyd. Praha : Bankovní Institut Vysoká Škola, a.s., s. ISBN ŠTALMACH, Petr. DAŇOVÉ ZÁKONY 2009 a předpisy související, úplná znění k vyd. Praha : SEVT, a.s., s. ISBN ŠTALMACH, Petr. DAŇOVÉ ZÁKONY 2008 a předpisy související, úplná znění k vyd. Praha : SEVT, a.s s. ISBN ŠTALMACH, Petr. DAŇOVÉ ZÁKONY 2008 a předpisy související, úplná znění k , 1. vyd. Praha : SEVT, a.s s. ISBN Emmert, František Aktuality. Nejvyšší správní soud. [online]. c2010. [cit ]. Dostupný z WWW: < 7. MFČR : Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech. Česká daňová správa. [online]. c2010. [cit ]. Dostupné z WWW: < 8. MFČR : Legislativa a metodika. Česká daňová správa. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < A05E1B50/cds/xsl/legislativa_metodika_9879.html?year=0>. 9. MFČR Makroekonomická predikce. Ekonomika. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/makropre_2010q1_komplet_pdf.pdf>. 10. MFČR : Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok Ministerstvo financí ČR. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_52302.html>. 11. MPSV : Důchodové pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: < 12. MPSV : Průvodce sociálním systémem v roce Publikace Ministerstva práce a sociálních věcí. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < 13. MPSV : Sociální reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW: < 14. MPSV : Sociální reformy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2007 [cit ]. Dostupný z WWW: < 15. MPSV : Tisková zpráva. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 73 ~

74 16. NOVÁKOVÁ, Romana : Změna zákona o silniční dani - 3 část. Daňový poradce, ev. č [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: < 17. RYBÁKOVÁ, Jana. Nový daňový řád od roku 2011 : Finanční management - Archív newsletterů. [online]. c2009, no. 14 [cit ]. Dostupný z WWW: < ISSN X>. 18. Tetur, Vladimír Sociální zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < 19. Tetur, Vladimír Sociální zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < 20. ZEMÁNEK, Josef : Rozpočtové schodky a státní dluh. Euroekonom.cz ekonomický portál. [online]. c2009 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 74 ~

75 POUŢITÉ ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY a ČR = Česká republika b SR = státní rozpočet c HDP = hrubý domácí produkt d MFČR = ministerstvo financí České republiky e MPSV = ministerstvo práce a sociálních věcí f FO = fyzický osoba g PO = právnická osoba h CNG = stlačený zemní plyn i Rozhodný příjem podle 4, zák. č. 117/1995 Sb. = Příjem rozhodný pro přiznání dávky uvedené v 2 písm. a) se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období. Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných. j Redukční hranice slouží k úpravě průměrného výdělku pří výpočtu nemocenských dávek a zajišťuje tak nárůst dávek. k Denní vyměřovací základ = Součet hrubých příjmů za 12 kalendářních měsíců před vznikem nároku na dávku, dělený počtem kal. dnů s vyloučením nezapočitatelných dnů. l Ochranná lhůta = Doba, ve které jsou zachovány nároky na dávky nemocenského pojištění ze skončeného zaměstnání. m PK = přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 n MO = malá organizace od 25 zaměstnanců o OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná p OSSZ = Okresní správa sociálního zabezpečení q Dopočtená doba = Doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod do dosažení důchodového věku tato doba se hodnotí stejně jako doba pojištění z titulu výdělečné činnosti. r HM = hrubá mzda s NSS = Nejvyšší správní soud t ČSSZ = Česká správa sociálního zabezpečení u OECD = Organization for Economic Cooperation and Development, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ~ 75 ~

76 p Příloha 1 Grafy Graf 1 Vývoj státního dluhu Mld. Kč Vývoj státního dluhu 173,1194,7 228,4289,3345,0 999,8 802,5 892,3 691,2 592,9 493,2 395,9 1178,2 1341,0 Státní dluh Autor: Martina Kožaná Zdroj: ČSÚ, MFČR Makroekonomická predikce 2010 ~ 76 ~

77 Mld. Kč Graf 2 Vývoj deficitu státního rozpočtu 250 Vývoj deficitu státního rozpočtu 200 Uřednická vláda Tošovského vláda/čssd ČSSD ODS ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ČSSD ODS ODS p Deficit SR 15,7 29,3 29,6 46,1 67,7 45,7 109,1 93,7 56,3 97,6 66,4 19,4 192,4 162,7 Autor: Martina Kožaná Zdroj: ČSÚ, MFČR Makroekonomická predikce 2010 Přehled vlád, koalicí a předsedů vlád Klaus I (ODS, KDU-ČSL, ODA) ( ) 2. Klaus II (ODS, KDU-ČSL, ODA) ( ) 3. Tošovský (KDU-ČSL, ODA, nestraníci) (1998) 4. Zeman (ČSSD) ( ) 5. Špidla (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) ( ) 6. Gross (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) ( ) 7. Paroubek (ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) ( ) 8. Topolánek I (ODS) (2006) 9. Topolánek II (ODS, KDU-ČSL, SZ) ( ) 10. Fischer (nestranická) (2009) Zdroj: WIKIPEDIE otevřená encyklopedie, WWW: ~ 77 ~

78 Graf 3 Vývoj makroekonomických ukazatelů Vývoj makroekonomických ukazatelů 8,0 6,0 6,3 6,8 6,1 4,5 4,0 3,6 3,6 2,0 1,3 2,5 1,9 2,5 1,4 % 0,0-2,0-0,8-0,7-4,0-6,0-8,0-5,0-3,7-3,7-5,7-6,8-6,6-3,0-3,6-2,6-2,7-4,2-5,9-5, p Reálný HDP -0,8 1,3 3,6 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5-4,2 1,4 Vládní deficit (přebytek)/hdp -5,0-3,7-3,7-5,7-6,8-6,6-3,0-3,6-2,6-0,7-2,7-5,9-5,3 Autor: Martina Kožaná Zdroj: ČSÚ, MFČR Makroekonomická predikce 2010 ~ 78 ~

79 Graf 4 Dluh sektoru vlády v % HDP Dluh sektoru vlády v % HDP Dluh vlády v % HDP 41,8 35,4 25,1 28,5 30,1 30,4 29,7 29,4 29,0 30,0 13,1 15,0 16,4 18, p Autor: Martina Kožaná Zdroj: ČSÚ, MFČR Makroekonomická predikce 2010 ~ 79 ~

80 Graf 5 Přírůstky mandatorních výdajů Autor: MPSV Zdroj: MFČR Graf 6 Příjmy a výdaje SR Autor: MPSV Zdroj: MFČR ~ 80 ~

81 mld. Kč Graf 7 Vývoj sociálních výdajů Vývoj sociálních výdajů 25,00 20,00 21,06 21,27 15,00 10,00 10,10 8,47 7,93 5,00 3,38 3,57 1,11 1,57 1,27 0,00 Leden-září 2006 Leden-září 2007 Leden-září 2008 Porodné 1,11 1,57 1,27 Přídavky na dítě 8,47 7,93 5,01 Sociální příplatek 3,38 3,57 2,44 Rodič. příspěvek 10,10 21,06 21,27 5,01 2,44 Autor: Martina Kožaná Zdroj: MPSV Graf Vývoj výdajů na pohřebné Vývoj výdajů na pohřebné Leden-září 2006 Leden-září 2007 Leden-září 2008 mil. Kč Autor: Martina Kožaná Zdroj: MPSV ~ 81 ~

82 Graf 9 Vývoj výdajů na státní sociální podporu Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory 25,7 36,3 31,9 Leden-září 2006 Leden-září 2007 Leden-září 2008 mld. Kč Autor: Martina Kožaná Zdroj: MPSV Graf 10 Vývoj výdajů na pomoc v hmotné nouzi 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 Vývoj výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi 2,47 2,14 Leden-září 2007 Leden-září 2008 mld. Kč Autor: Martina Kožaná Zdroj: MPSV ~ 82 ~

83 Počet osob Graf 11 Zaměstnanost zdravotně postiţených Autor: Martina Kožaná Zdroj: MPSV Zaměstnanost zdravotně postiţených pol Nezaměstnaných Zaměstnaných Graf Vývoj výdajů na příspěvek na péči Vývoj výdajů na příspěvek na péči ,22 13,75 mld. Kč 0 Leden-září 2007 Leden-září 2008 Autor: Martina Kožaná Zdroj: MPSV ~ 83 ~

84 Graf 13 Zvyšování důchodového věku I. etapa důchodové reformy- zvyšování důchodového věku Autor: MPSV : Důchodové pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 84 ~

85 Graf 14 Saldo důchodového systému Saldo důchodového systému v % HDP před a po přijetí parametrických úprav (zákon č. 306/2008 Sb.) Autor: MPSV : Důchodové pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 85 ~

86 Graf 15 Výše starobního důchodu Autor: MPSV : Důchodové pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 86 ~

87 Graf 16 Počet poplatníků pojistného na 1 důchodce Počet poplatníků pojistného na 1 důchodce v ČR 1,83 1,86 1,88 1,91 1,86 1, Počet poplatníků pojistného na 1 důchodce Autor: Martina Kožaná Zdroj: Tetur, Vladimír Sociální zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < Graf 17 Počet důchodců v ČR Počet důchodců v ČR Autor: Martina Kožaná Zdroj: Tetur, Vladimír Sociální zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 87 ~

88 Graf 18 Srovnání výše PPM 2009 a 2010 Zdroj: Tetur; Vladimír Sociální zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW : < ~ 88 ~

89 ~ 89 ~ Příloha 2 Tiskové zprávy MPSV

90 ~ 90 ~

91 ~ 91 ~

92 ~ 92 ~

93 ~ 93 ~

94 ~ 94 ~

95 ~ 95 ~

96 Příloha 3 Schéma systému sociálního zabezpečení Autor: Martina Kožaná ~ 96 ~

97 Příloha 4 Schéma výpočtu redukovaného DVZ Zdroj: Tetur; Vladimír Sociální zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW: < ~ 97 ~

98 Příloha 5 Stabilizační opatření pro rok 2010 Zdroj: MFČR Makroekonomická predikce. Ekonomika. [online]. c2010 [cit ]. Dostupný z WWW : < ~ 98 ~

99 ~ 99 ~ Příloha 6 Rozsudek NSS

100 ~ 100 ~

101 ~ 101 ~

102 ~ 102 ~

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí

mateřskou školou podle školského zákona vzorec výpočet uroků z prosince 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí vzorec výpočet uroků z půjčky bez potvrzení., ve znění pozdějších předpisů. prosince 2003 povede účetnictví, zvýší výsledek hospodaření o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více