Často kladené dotazy žadatelé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Často kladené dotazy žadatelé"

Transkript

1 Často kladené dotazy žadatelé Projektové: 1. Kdo může žádat o podporu z OP VK? Odpověď: V případě podpory z globálních grantů realizovaných Jihočeským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mohou být předkladateli grantových projektů, resp. příjemci např.: školy a školská zařízení, vysoké školy, sdruţení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdruţení, hospodářská komora, zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeţe. Přesný okruh ţadatelů je blíţe specifikován v jednotlivých oblastech podpory v Prováděcím dokumentu (naleznete jej v sekci Dokumenty), resp. ve výzvách (celý text výzev včetně příloh naleznete sekci Výzvy k předkládání ţádostí). V kaţdém případě se vţdy musí jednat o právnickou osobu. 2. Kdy budou vyhlášeny další výzvy? Odpověď: Nejbliţší výzvy budou vyhlášeny na konci dubna 2011 v rámci 2. GG v oblastech podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Vyhlášení další výzvy v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání je naplánováno na 4. čtvrtletí Podrobnější informace o výzvách naleznete v sekcích Výzvy k předkládání ţádostí. 3. Lze do jedné žádosti zahrnout aktivity ze všech oblastí podpory (1.1, 1.2, 1.3) Odpověď: nikoliv, jedna ţádost smí být podána vţdy pouze do jedné z oblastí podpor. 4. Jaký je plánovaný harmonogram výzev v následujících letech? Odpověď: Výzvy v kaţdé oblasti podpory budou vyhlašovány jednou ročně. Odkaz na roční plán výzev ŘO i ZS krajů lze najít v sekci Odkazy. 5. Bude existovat pro přihlášení do projektu do vaší výzvy speciální přihláška? Odpověď: Ano, projekt je nutné předloţit jak v elektronické formě webové ţádosti Benefit7, tak v listinné podobě (ţádost vytištěná z Benefitu + poţadované přílohy) a ještě vše na CD ve formátu *.pdf. Konkrétní podmínky jsou uvedeny vţdy ve výzvě (viz sekce Výzvy k předkládání ţádostí). 6. Kam mám vepsat žádost, musím si nainstalovat nějaký program? Odpověď: Pro vyplnění vaší ţádosti nemusíte mít nainstalovaný ţádný speciální software. Ţádost naleznete na webové stránce Benefit7 (www.eu-zadost.cz), provedete registraci, vyberete si odpovídající ţádost přes nabídku Nová ţádost, kterou dále dle vlastních potřeb vyplníte. 7. Jak dlouho bude trvat, než projekt projde všemi hodnoceními a získá podporu? Odpověď: Celý hodnotící proces od ukončení příjmu ţádostí přes hodnocení a výběru projektů k financování aţ po zahájení realizace projektů bude trvat cca 8 měsíců. 8. Od kdy si máme naplánovat realizaci projektu? Odpověď: Realizaci projektu si naplánujte nejdříve 8 měsíců od ukončení výzvy.

2 9. Jak jsou hodnoceny jednotlivé části žádosti? Odpověď: Jednotlivé části projektové ţádosti jsou hodnoceny takto: Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (18 b), Cílová skupina (12 b), Popis realizace projektu (17 b), Finanční řízení (23 b), Výsledky a výstupy (15 b), Horizontální témata (0 b), Specifická kritéria dle poţadavků JčK vydefinovaná ve výzvě (15 b). Celkem je moţno mít max. 100 bodů + 10 % bonifikace IPRM (10 bodů za zařazení projektu do schváleného Integrovaného plánu rozvoje měst). 10. Mohou být v PO 1 cílovou skupinou žáci dálkového studia? Odpověď: Ano, dálkové vzdělávání je moţné z OP VK podporovat. 11. Podle čeho se určí, zda je žák nadaný nebo má speciální vzdělávací potřeby? Odpověď: V rámci cílové skupiny "děti a ţáci mimořádně nadaní" je potřeba se řídit vyhláškou 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, část 3. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných, kde jsou přesně specifikováni. 12. Je možno, aby se jeden projekt zabýval pouze vzděláváním pedagogů? Odpověď: Ano. Pokud chcete vzdělat pouze pedagogické pracovníky, můţete tak učinit v rámci oblasti podpory Může mateřská škola předložit projekt? Odpověď: Můţe, ale pouze v případě, ţe cílovou skupinou budou děti se speciálními vzdělávacími potřebami či pedagogové, kteří budou pracovat s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby. Tzn. mateřské školy mohou předloţit projekt pouze v rámci oblasti podpory 1.2 nebo 1.3 bez omezení na ţáky se SVP. Nelze předloţit projekt v rámci oblasti podpory Může předložit projekt vyšší odborná škola? Odpověď: V rámci globálních grantů můţe být Vyšší odborná škola ţadatelem i partnerem, cílovou skupinou musí být ţáci či pracovníci škol a školských zařízení ze škol a školských zařízení spadajících do oblasti počátečního vzdělávání, tj. ţáci ZŠ a SŠ. Cílovou skupinou nesmějí být studenti VOŠ. 15. Jsou stanoveny nějaké podmínky pro kurz, který mají pedagogové navštěvovat? Odpověď: Ano, v rámci oblasti podpory 1.3 se musí jednat o akreditovaný kurz či kurz, který směřuje k akreditaci. 16. Od kdy se počítá zahájení realizace projektu? Odpověď: Rozhodující je den účinnosti smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a ţadatelem. Rovněţ můţe být v projektu stanoveno datum pozdější. 17. Je délka projektu časově omezena? Odpověď: Maximální doba trvání grantových projektů je 36 měsíců. Za zahájení realizace projektu je povaţováno (není-li Smlouvou o realizaci GP stanoven pozdější termín) nejdříve datum podpisu Smlouvy o realizaci GP oběma stranami. Způsobilé výdaje vznikají dnem podpisu smlouvy nebo k datu uvedenému ve smlouvě. Max. doba trvání projektů se však sniţuje s dalšími výzvami (max. doba je vţdy uvedena ve výzvě).

3 18. Je možné po ukončení projektu předložit projekt další? Odpověď: Ano, musí se však jednat o projekt inovativní, zaměřený na jiné téma. Nesmí být shodný s ukončeným projektem. 19. Musí mít projekt partnera? Odpověď: Ne, projekt lze realizovat i bez partnera. To, zda bude mít projekt partnera či ne, je pouze na ţadateli. 20. Když bude mít projekt partnera, dostane více bodů? Odpověď: Ne 21. Může být partnerem projektu fyzická osoba? Odpověď: Ne. 22. Může jedna škola podat více projektových žádosti? Odpověď: Ano, je však nutné, aby se projekty svou podstatou odlišovaly. Pokud škola bude chtít podat více projektů do jedné oblasti podpory, je nutno mít na paměti, ţe v tu chvíli by projekty mezi sebou při hodnocení soutěţily. 23. Můžeme realizovat více aktivit nebo musíme v jednom projektu realizovat pouze jednu aktivitu? Odpověď: Mnoţství aktivit není omezeno. Je na kaţdém ţadateli, kolik aktivit se rozhodne realizovat. V jedné projektové ţádosti však musí realizovat aktivity spadající do jedné oblasti podpory. Nelze do jednoho projektu zkombinovat aktivity např. z oblasti podpory 1.1 a oblasti podpory Může být žadatelem fyzická osoba? Odpověď: Ne. Pouze právnická osoba. 25. Bude v rámci projektu stanovena povinnost akreditace kurzů? Odpověď: V případě DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti podpory 1.3 je vţdy poţadována akreditace kurzů, případně kurz musí směřovat k akreditaci. 26. Co znamená IPRM uvedené ve výzvě a jak můžu získat za IPRM body? Odpověď: Určitá statutární města v Jihočeském kraji mají povinnost vytvořit Integrovaný plán rozvoje měst. Bonifikace 10 % bodů získá ten projekt, který bude nejen v souladu s tímto Integrovaným plánem, ale především do něj bude zařazen. IPRM musí být schválený. 27. Jak dlouho bude nutné archivovat dokumentaci k realizovanému projektu? Odpověď: Dle Smlouvy o realizaci grantového projektu se příjemce zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší, současně však nejméně tři roky od ukončení nebo částečného uzavření programu.

4 28. Můžu si během projektu dodatečně vybrat partnera projektu? Odpověď: Ne. Partner musí být do projektu zapojen jiţ od fáze přípravy projektu a musí se účastnit také celé realizace projektu. Partner má nenahraditelnou roli (bez jeho přispění nemůţe být projekt realizován). Partner musí být uveden uţ v projektové ţádosti. 29. Vztahuje se na OP VK podpora de-minimis? Odpověď: V PO 1 ne. Pokud je ţadatel příjemcem podpory de-minimis v posledních dvou účetních letech a v tom současném roce, uvede výši podpory do Benefitu v sekci Ţadatel projektu. Takto uvedená výše podpory však slouţí pouze pro informaci, není dále nijak posuzována. 30. Musí partner projektu působit v oblasti vzdělávání? Odpověď: Ne. 31. Musí mít partner dvouletou historii jako právnická osoba? Odpověď: Ano. 32. V přehledu možných žadatelů jsou uvedeny "právnické osoby působící v oblasti vzdělávání a kariérovém poradenství". Jak je toto myšleno? Odpověď: Pod tímto pojmem jsou myšleny ty právnické osoby, které jiţ více neţ dva roky působí v oblasti vzdělávání a kariérovém poradenství. 33. Je možné využít projekt pouze k nákupu učebnic? Odpověď: Ne. Učebnice lze pořídit v odůvodněných případech pouze jako doplněk. 34. Může nám partner graficky vytvořit/vytisknout/dodat specifický studijní materiál? Odpověď: Ne. Partner se můţe pouze podílet na metodickém vytváření studijního materiálu, dodávat do něj své zkušenosti, poznatky, znalosti a měl by se na realizaci projektu podílet jiţ od samotného začátku. Mezi partnerem a ţadatelem nesmí být ţádné finanční toky (např. nesmí si přefakturovávat). Vytvoření/vytištění/dodání studijního materiálu musí ţadatel realizovat přes dodavatele a řídit se zákonem o veřejných zakázkách a postupy stanovenými v Příručce pro příjemce. 35. Je možné GP zaměřit přímo na vzdělávání environmentálních koordinátorů? Odpověď: Ne. Do projektu musí být včleněny i další klíčové aktivity. Vzdělávání koordinátorů EVVO je povinností ze zákona. 36. V případě, že příjemce nakoupí vybavení, je nutné toto vybavení "držet" (např. při nákupu PC)? Odpověď: Takto zakoupené vybavení je dále nezbytné udrţovat po dobu udrţitelnosti projektu. Pokud byl PC zakoupen jakoţto nezbytný pro realizaci projektu, musí být udrţen také po dobu 5 let. 37. Kdy nejpozději může končit realizace projektu? Odpověď: Realizace projektu v rámci 1,, 2. a 3. výzev v PO 1 můţe končit nejpozději U 4. výzev do

5 38. Musí být v žádosti zadána všechny plánovaná VŘ? Odpověď: Ano (v návaznosti na rozpočet). 39. Jak probíhá hodnocení žádostí? Odpověď: Hodnocení probíhá několika fázemi formální hodnocení, přijatelnosti, věcné hodnocení externími hodnotiteli, Výběrová komise, orgány kraje. Podrobnější informace o hodnocení lze najít v Příručce pro ţadatele (str. 54) v sekci Pro ţadatele. 40. Musí být VŘ slučována v případě realizace více projektů? Odpověď: Ano, v případě časového překrytí realizovaných GP. Finanční: 41. Kolik finančních prostředků lze na grantový projekt získat? Odpověď: Na projekt předkládaný v rámci některého z globálních grantů je moţné získat nejméně 400 tis. Kč. Maximální výše můţe být aţ 25 mil. Kč. Vţdy je však nutné řídit se aktuální výzvou, kde mohou být hranice omezeny. Pro 4. výzvy v PO 1 je max. hranice 15 mil. Kč. 42. Je možné použít prostředky z OP VK na investice? Odpověď: OP VK je neinvestiční program, investice je moţné pořídit pouze v omezené míře v rámci kříţového financování, z něhoţ lze financovat např. nákup nábytku, nákup hmotného majetku s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč/kus apod. Bliţší informace o kříţovém financování je moţno nalézt v Příručce pro ţadatele (ke staţení v sekci Pro ţadatele). Konkrétní výše kříţového financování na jeden projekt je upřesněna výzvou. Specifický postup je při pořízení nábytku, interaktivní tabule viz. Příručka pro ţadatele. 43. Bude možné objednat lektora jako službu? Odpověď: Ano, je však nutno mít na paměti, ţe sluţby mohou činit pouze 49 % výše celkových způsobilých výdajů projektu a dbát podmínek stanovených Příručkou pro ţadatele. Pracovník realizačního týmu z kapitoly rozpočtu 1 Osobní náklady však nemůţe poskytovat sluţby v rámci kapitoly 5 rozpočtu Sluţby. 44. Je možné absolvovat v rámci OP VK jazykové testy (např. FCE) nebo ICT testy? Odpověď: Příprava na jazykové či ICT testy je způsobilým výdajem. Vlastní poplatek za absolvování testu je nezpůsobilým výdajem, ten si musí účastník uhradit sám. 45. Lze uplatnit v nákladech částku za zpracování projektu? Odpověď: Nelze. 46. Je možné si nechat zpracovávat monitorovací zprávy a ty pak zahrnout do výdajů? Odpověď: Nelze. Výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním ţádostí o finanční podpory z OP VK) a s vyplňováním monitorovacích zpráv a ţádostí o platby nejsou způsobilými výdaji.

6 47. Jsou stanoveny limity osobních nákladů? Odpověď: ŘO OP VK vydal Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK, kde jsou v příloze č. 1 tohoto Dopisu uvedena rozmezí hrubých měsíčních či hodinových platů/mezd pro jednotlivé pracovní pozice pro Jihočeský kraj. 48. Je možno platit z projektu zástup za pedagoga, který se účastní školení/semináře prostřednictvím daného projektu? Odpověď: Ne. V rámci přímé podpory bude ţadateli uhrazeno 70 % náhrady mzdy pedagoga, který se školení účastní. Nikoliv pedagoga, který zastupuje. 49. Musí příjemce (případně příjemce s partnerem) realizovat celý projekt sám? Odpověď: Ne, příjemce (případně příjemce s partnerem) musí v projektu uskutečnit nejméně 51 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Zbytek můţe (či mohou) být zajištěn prostřednictvím sluţeb. 50. Bude možné v rámci křížového financování zafinancovat nějaké stavební úpravy? Odpověď: Součástí projektu mohou být drobné stavební úpravy, které bezprostředně souvisí s realizovaným projektem. Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postiţením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor pouţívaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. Stavební úpravy, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, spadají do kříţového financování. 51. Je možné financovat praktickou výuku studentů v zahraničí? Odpověď: Bude-li pro naplnění indikátorů projektu, tj. splnění cíle projektu, tato forma výuky nezbytná (bude řádně odůvodněná a bude jasné, ţe stejnou praktickou výuku nelze realizovat v ČR), je ji moţné uhradit jako způsobilý výdaj. Ovšem je třeba dbát na přiměřenost výdajů a pokud tato aktivita bude chápána jako stáţ, můţe mít pouze doplňkový a krátkodobá charakter. 52. Je možné zafinancovat stáž studentů a pedagogů v zahraničí? Odpověď: Bude-li pro naplnění indikátorů projektu, tj. splnění cíle projektu tato stáţ nezbytná, je ji moţné uhradit jako způsobilý výdaj. Tato stáţ však musí být pouze doplňková, krátkodobá a nesmí se překrývat s programy, které umoţňují dlouhodobé stáţe (např. Leonardo, Erasmus). 53. Kdy obdržíme první zálohu? Je potřeba o ni nějak speciálně žádat? Odpověď: Záloha bude vyplacena automaticky do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem dotace. Příjemce o zálohu neţádá. 54. V jaké výši bude vyplacena první záloha? Odpověď: Po podpisu Smlouvy o realizaci GP bude příjemci poskytnuta záloha ve výši 25 % u 3. a 4. výzev PO Je stanovena maximální výše finanční podpory, kterou může partner požadovat? Odpověď: Ţádný takový limit v současné době stanoven není. Je pouze stanoveno, ţe ţadatel spolu s partnery musí "zrealizovat" min. 51 % projektových aktivit. Tzn. pouze 49 % projektových aktivit můţe být zajištěno prostřednictvím "sluţby".

7 56. Je možné do rozpočtu projektu zakomponovat nábytek, koberce, kancelářské potřeby? Odpověď: Nábytek je moţné v rámci projektu financovat v rámci kříţového financování (přesná procentuální výše kříţového financování u jednotlivých oblasti podpory je upřesněna výzvou). Nákup koberců ani jiných podlahových krytin není způsobilým výdajem. Kancelářské potřeby jsou v rámci projektu financovatelné (poloţka "místní kancelář" omezena 8 % z celkových způsobilých výdajů, avšak v rámci 3. a 4. výzev v PO 1 a 1. a 2. výzvách PO 3 jsou součástí nepřímých nákladů). 57. Je možné v rámci grantových projektů OP VK financovat pedagogické minimum? Odpověď: V rámci OP VK není moţné podporovat kvalifikační studium, tzn. i pedagogické minimum není moţné podporovat. 58. Co si máme představit pod položkou 7.3 doprovodné aktivity rozpočtu GP? Odpověď: Např. sluţby asistenta, pedagogický dozor dětí a ţáků, kteří jsou jako cílová skupina zahrnuti v projektu. 59. Kde se žadatelé dočtou pravidla týkající se nepřímých nákladů? Odpověď: V aktuální verzi Příručky pro ţadatele verze 7 str Příručka je ke staţení v sekci Pro ţadatele. 60. Kde se ve 4. výzvě bude prokazovat kapitola 4. Místní kancelář? Odpověď:Tato kapitola je součástí nepřímých nákladů a v rozpočtu se jiţ neobjevuje. 61. Mohu z přímých nákladů hradit činnost manažera projektu? Odpověď: Ano, pokud bude jeho náplň práce odpovídat činnostem hrazených z přímých nákladů. 62. Je potřeba uvádět pracovní pozice zcela hrazené z nepřímých nákladů do popisu Realizačního týmu v projektové žádosti? Odpověď: Ano, v popisu realizačního týmu v projektové ţádosti by měli být uvedeni všichni pracovníci realizačního týmu podílející se na realizaci projektu. 63. Mohu nakupovat z projektu nábytek (např. stoly, židle, lavice)? Odpověď: Ano, nábytek je moţné nakoupit z projektu OP VK, je hrazen v rámci kříţového financování, investiční část na nábytek v pořizovací ceně od Kč a neinvestiční část na nábytek v poţívací ceně do Kč. Výše kříţového financování nesmí překročit výši kříţového financování stanovenou ve výzvě. 64. Co znamená, že je možné vyjádřit nepřímé náklady pouze daným % z výzvy? Žádné jiné procentuální vyjádření není možné? Odpověď: Výše nepřímých nákladů je stanovena procentem z objemu přímých nákladů (bez nákladů spadajících do kříţového financování) a je nutné je vyjádřit přesně % stanoveným ve výzvě, nejedná se tedy o max. limit. Ţádné jiné procentuální vyjádření tak není moţné (ani nulové). Projekty, u nichţ % nepřímých nákladů nebude odpovídat přesně % stanovenému ve výzvě, jsou z dalšího hodnocení vyřazeny.

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 5056/2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ Obsah semináře Obecné informace Globální granty KHK a aktuální stav Informace pro žadatele

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Č. j.: 22857/2011-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU MPSV a jeho příspěvkovým organizacím

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-40833/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-36368/2013 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 2. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1. Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 26. května 2011 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Seminář pro žadatele finanční podpory OP VK

Seminář pro žadatele finanční podpory OP VK Seminář pro žadatele finanční podpory OP VK Oblast podpory 3.2, 2. výzva Finanční část Místo: KÚ JčK, Kruhový sál Zastupitelstva Datum: 19. leden 2011 Jméno prezentujícího: Ing. Zdeňka Přibylová Obsah

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu Věcné změny v textu Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 9 oproti předcházející verzi 8. KAPITOLA 3.2.5 Dokládání životopisů klíčových

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Seminář pro žadatele. Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje Datum konání: 19. 1. 2011. Jméno prezentujícího: Martina Bremová

Seminář pro žadatele. Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje Datum konání: 19. 1. 2011. Jméno prezentujícího: Martina Bremová Seminář pro žadatele Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje Datum konání: 19. 1. 2011 Jméno prezentujícího: Martina Bremová Obsah semináře Specifikace oblasti podpory II. výzva, oblasti podpory 3.2 Další

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 4. května 2011 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci 1 Obecné informace Zahájení 1.7.2012 Doba trvání 36 měsíců do 30.6.2015 Nástup postdoc nejdříve

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Struktura semináře Základní informace o projektu EU peníze středním školám Zdroje informací Informace k tvorbě a realizaci projektu Finanční řízení Věcný obsah

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1. Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 10. a 11. května 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Seminář pro žadatele o finanční podporu oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Seminář pro žadatele o finanční podporu oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji CORSO IIa, Křiţíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 9. března 2011 Ing. Petra Kalinová, Ing. Lenka Menclová,

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

8. Musí partner splňovat také jako žadatel minimálně 2 roky existence? Partner nemusí prokazovat dvouletou existenci.

8. Musí partner splňovat také jako žadatel minimálně 2 roky existence? Partner nemusí prokazovat dvouletou existenci. Otázky a odpovědi Obecné 1. Je možné ze strany ZS v rámci smlouvy o GP stanovit si výši první zálohové platby (tedy např. vyšší než 25 %)? ŘO nesouhlasí se stanovením vyšších záloh než je 25 %. 2. Žádáme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 5614/2011-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. KOLO VÝZVY k předkládání žádostí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 21. ledna 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů 1 Obsah semináře

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.2/01/01 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 Kapitola/ 3.3.11/41 Odstranění textu: 3.1.12/22 3.2.12/31 3.3.12/42 Není tedy chápán jako veřejná

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

ICT a strategické sluţby

ICT a strategické sluţby ICT a strategické sluţby Informace o programu podpory Program ICT a strategické služby Program ICT a strategické služby, který jiţ vyuţilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje primárně

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.2 a 1.3

Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.2 a 1.3 Seminář pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.2 a 1.3 2. března 2011 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více