Často kladené dotazy žadatelé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Často kladené dotazy žadatelé"

Transkript

1 Často kladené dotazy žadatelé Projektové: 1. Kdo může žádat o podporu z OP VK? Odpověď: V případě podpory z globálních grantů realizovaných Jihočeským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mohou být předkladateli grantových projektů, resp. příjemci např.: školy a školská zařízení, vysoké školy, sdruţení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdruţení, hospodářská komora, zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeţe. Přesný okruh ţadatelů je blíţe specifikován v jednotlivých oblastech podpory v Prováděcím dokumentu (naleznete jej v sekci Dokumenty), resp. ve výzvách (celý text výzev včetně příloh naleznete sekci Výzvy k předkládání ţádostí). V kaţdém případě se vţdy musí jednat o právnickou osobu. 2. Kdy budou vyhlášeny další výzvy? Odpověď: Nejbliţší výzvy budou vyhlášeny na konci dubna 2011 v rámci 2. GG v oblastech podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání; 1.2 Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Vyhlášení další výzvy v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání je naplánováno na 4. čtvrtletí Podrobnější informace o výzvách naleznete v sekcích Výzvy k předkládání ţádostí. 3. Lze do jedné žádosti zahrnout aktivity ze všech oblastí podpory (1.1, 1.2, 1.3) Odpověď: nikoliv, jedna ţádost smí být podána vţdy pouze do jedné z oblastí podpor. 4. Jaký je plánovaný harmonogram výzev v následujících letech? Odpověď: Výzvy v kaţdé oblasti podpory budou vyhlašovány jednou ročně. Odkaz na roční plán výzev ŘO i ZS krajů lze najít v sekci Odkazy. 5. Bude existovat pro přihlášení do projektu do vaší výzvy speciální přihláška? Odpověď: Ano, projekt je nutné předloţit jak v elektronické formě webové ţádosti Benefit7, tak v listinné podobě (ţádost vytištěná z Benefitu + poţadované přílohy) a ještě vše na CD ve formátu *.pdf. Konkrétní podmínky jsou uvedeny vţdy ve výzvě (viz sekce Výzvy k předkládání ţádostí). 6. Kam mám vepsat žádost, musím si nainstalovat nějaký program? Odpověď: Pro vyplnění vaší ţádosti nemusíte mít nainstalovaný ţádný speciální software. Ţádost naleznete na webové stránce Benefit7 (www.eu-zadost.cz), provedete registraci, vyberete si odpovídající ţádost přes nabídku Nová ţádost, kterou dále dle vlastních potřeb vyplníte. 7. Jak dlouho bude trvat, než projekt projde všemi hodnoceními a získá podporu? Odpověď: Celý hodnotící proces od ukončení příjmu ţádostí přes hodnocení a výběru projektů k financování aţ po zahájení realizace projektů bude trvat cca 8 měsíců. 8. Od kdy si máme naplánovat realizaci projektu? Odpověď: Realizaci projektu si naplánujte nejdříve 8 měsíců od ukončení výzvy.

2 9. Jak jsou hodnoceny jednotlivé části žádosti? Odpověď: Jednotlivé části projektové ţádosti jsou hodnoceny takto: Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (18 b), Cílová skupina (12 b), Popis realizace projektu (17 b), Finanční řízení (23 b), Výsledky a výstupy (15 b), Horizontální témata (0 b), Specifická kritéria dle poţadavků JčK vydefinovaná ve výzvě (15 b). Celkem je moţno mít max. 100 bodů + 10 % bonifikace IPRM (10 bodů za zařazení projektu do schváleného Integrovaného plánu rozvoje měst). 10. Mohou být v PO 1 cílovou skupinou žáci dálkového studia? Odpověď: Ano, dálkové vzdělávání je moţné z OP VK podporovat. 11. Podle čeho se určí, zda je žák nadaný nebo má speciální vzdělávací potřeby? Odpověď: V rámci cílové skupiny "děti a ţáci mimořádně nadaní" je potřeba se řídit vyhláškou 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, část 3. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných, kde jsou přesně specifikováni. 12. Je možno, aby se jeden projekt zabýval pouze vzděláváním pedagogů? Odpověď: Ano. Pokud chcete vzdělat pouze pedagogické pracovníky, můţete tak učinit v rámci oblasti podpory Může mateřská škola předložit projekt? Odpověď: Můţe, ale pouze v případě, ţe cílovou skupinou budou děti se speciálními vzdělávacími potřebami či pedagogové, kteří budou pracovat s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby. Tzn. mateřské školy mohou předloţit projekt pouze v rámci oblasti podpory 1.2 nebo 1.3 bez omezení na ţáky se SVP. Nelze předloţit projekt v rámci oblasti podpory Může předložit projekt vyšší odborná škola? Odpověď: V rámci globálních grantů můţe být Vyšší odborná škola ţadatelem i partnerem, cílovou skupinou musí být ţáci či pracovníci škol a školských zařízení ze škol a školských zařízení spadajících do oblasti počátečního vzdělávání, tj. ţáci ZŠ a SŠ. Cílovou skupinou nesmějí být studenti VOŠ. 15. Jsou stanoveny nějaké podmínky pro kurz, který mají pedagogové navštěvovat? Odpověď: Ano, v rámci oblasti podpory 1.3 se musí jednat o akreditovaný kurz či kurz, který směřuje k akreditaci. 16. Od kdy se počítá zahájení realizace projektu? Odpověď: Rozhodující je den účinnosti smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a ţadatelem. Rovněţ můţe být v projektu stanoveno datum pozdější. 17. Je délka projektu časově omezena? Odpověď: Maximální doba trvání grantových projektů je 36 měsíců. Za zahájení realizace projektu je povaţováno (není-li Smlouvou o realizaci GP stanoven pozdější termín) nejdříve datum podpisu Smlouvy o realizaci GP oběma stranami. Způsobilé výdaje vznikají dnem podpisu smlouvy nebo k datu uvedenému ve smlouvě. Max. doba trvání projektů se však sniţuje s dalšími výzvami (max. doba je vţdy uvedena ve výzvě).

3 18. Je možné po ukončení projektu předložit projekt další? Odpověď: Ano, musí se však jednat o projekt inovativní, zaměřený na jiné téma. Nesmí být shodný s ukončeným projektem. 19. Musí mít projekt partnera? Odpověď: Ne, projekt lze realizovat i bez partnera. To, zda bude mít projekt partnera či ne, je pouze na ţadateli. 20. Když bude mít projekt partnera, dostane více bodů? Odpověď: Ne 21. Může být partnerem projektu fyzická osoba? Odpověď: Ne. 22. Může jedna škola podat více projektových žádosti? Odpověď: Ano, je však nutné, aby se projekty svou podstatou odlišovaly. Pokud škola bude chtít podat více projektů do jedné oblasti podpory, je nutno mít na paměti, ţe v tu chvíli by projekty mezi sebou při hodnocení soutěţily. 23. Můžeme realizovat více aktivit nebo musíme v jednom projektu realizovat pouze jednu aktivitu? Odpověď: Mnoţství aktivit není omezeno. Je na kaţdém ţadateli, kolik aktivit se rozhodne realizovat. V jedné projektové ţádosti však musí realizovat aktivity spadající do jedné oblasti podpory. Nelze do jednoho projektu zkombinovat aktivity např. z oblasti podpory 1.1 a oblasti podpory Může být žadatelem fyzická osoba? Odpověď: Ne. Pouze právnická osoba. 25. Bude v rámci projektu stanovena povinnost akreditace kurzů? Odpověď: V případě DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) v oblasti podpory 1.3 je vţdy poţadována akreditace kurzů, případně kurz musí směřovat k akreditaci. 26. Co znamená IPRM uvedené ve výzvě a jak můžu získat za IPRM body? Odpověď: Určitá statutární města v Jihočeském kraji mají povinnost vytvořit Integrovaný plán rozvoje měst. Bonifikace 10 % bodů získá ten projekt, který bude nejen v souladu s tímto Integrovaným plánem, ale především do něj bude zařazen. IPRM musí být schválený. 27. Jak dlouho bude nutné archivovat dokumentaci k realizovanému projektu? Odpověď: Dle Smlouvy o realizaci grantového projektu se příjemce zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší, současně však nejméně tři roky od ukončení nebo částečného uzavření programu.

4 28. Můžu si během projektu dodatečně vybrat partnera projektu? Odpověď: Ne. Partner musí být do projektu zapojen jiţ od fáze přípravy projektu a musí se účastnit také celé realizace projektu. Partner má nenahraditelnou roli (bez jeho přispění nemůţe být projekt realizován). Partner musí být uveden uţ v projektové ţádosti. 29. Vztahuje se na OP VK podpora de-minimis? Odpověď: V PO 1 ne. Pokud je ţadatel příjemcem podpory de-minimis v posledních dvou účetních letech a v tom současném roce, uvede výši podpory do Benefitu v sekci Ţadatel projektu. Takto uvedená výše podpory však slouţí pouze pro informaci, není dále nijak posuzována. 30. Musí partner projektu působit v oblasti vzdělávání? Odpověď: Ne. 31. Musí mít partner dvouletou historii jako právnická osoba? Odpověď: Ano. 32. V přehledu možných žadatelů jsou uvedeny "právnické osoby působící v oblasti vzdělávání a kariérovém poradenství". Jak je toto myšleno? Odpověď: Pod tímto pojmem jsou myšleny ty právnické osoby, které jiţ více neţ dva roky působí v oblasti vzdělávání a kariérovém poradenství. 33. Je možné využít projekt pouze k nákupu učebnic? Odpověď: Ne. Učebnice lze pořídit v odůvodněných případech pouze jako doplněk. 34. Může nám partner graficky vytvořit/vytisknout/dodat specifický studijní materiál? Odpověď: Ne. Partner se můţe pouze podílet na metodickém vytváření studijního materiálu, dodávat do něj své zkušenosti, poznatky, znalosti a měl by se na realizaci projektu podílet jiţ od samotného začátku. Mezi partnerem a ţadatelem nesmí být ţádné finanční toky (např. nesmí si přefakturovávat). Vytvoření/vytištění/dodání studijního materiálu musí ţadatel realizovat přes dodavatele a řídit se zákonem o veřejných zakázkách a postupy stanovenými v Příručce pro příjemce. 35. Je možné GP zaměřit přímo na vzdělávání environmentálních koordinátorů? Odpověď: Ne. Do projektu musí být včleněny i další klíčové aktivity. Vzdělávání koordinátorů EVVO je povinností ze zákona. 36. V případě, že příjemce nakoupí vybavení, je nutné toto vybavení "držet" (např. při nákupu PC)? Odpověď: Takto zakoupené vybavení je dále nezbytné udrţovat po dobu udrţitelnosti projektu. Pokud byl PC zakoupen jakoţto nezbytný pro realizaci projektu, musí být udrţen také po dobu 5 let. 37. Kdy nejpozději může končit realizace projektu? Odpověď: Realizace projektu v rámci 1,, 2. a 3. výzev v PO 1 můţe končit nejpozději U 4. výzev do

5 38. Musí být v žádosti zadána všechny plánovaná VŘ? Odpověď: Ano (v návaznosti na rozpočet). 39. Jak probíhá hodnocení žádostí? Odpověď: Hodnocení probíhá několika fázemi formální hodnocení, přijatelnosti, věcné hodnocení externími hodnotiteli, Výběrová komise, orgány kraje. Podrobnější informace o hodnocení lze najít v Příručce pro ţadatele (str. 54) v sekci Pro ţadatele. 40. Musí být VŘ slučována v případě realizace více projektů? Odpověď: Ano, v případě časového překrytí realizovaných GP. Finanční: 41. Kolik finančních prostředků lze na grantový projekt získat? Odpověď: Na projekt předkládaný v rámci některého z globálních grantů je moţné získat nejméně 400 tis. Kč. Maximální výše můţe být aţ 25 mil. Kč. Vţdy je však nutné řídit se aktuální výzvou, kde mohou být hranice omezeny. Pro 4. výzvy v PO 1 je max. hranice 15 mil. Kč. 42. Je možné použít prostředky z OP VK na investice? Odpověď: OP VK je neinvestiční program, investice je moţné pořídit pouze v omezené míře v rámci kříţového financování, z něhoţ lze financovat např. nákup nábytku, nákup hmotného majetku s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč/kus apod. Bliţší informace o kříţovém financování je moţno nalézt v Příručce pro ţadatele (ke staţení v sekci Pro ţadatele). Konkrétní výše kříţového financování na jeden projekt je upřesněna výzvou. Specifický postup je při pořízení nábytku, interaktivní tabule viz. Příručka pro ţadatele. 43. Bude možné objednat lektora jako službu? Odpověď: Ano, je však nutno mít na paměti, ţe sluţby mohou činit pouze 49 % výše celkových způsobilých výdajů projektu a dbát podmínek stanovených Příručkou pro ţadatele. Pracovník realizačního týmu z kapitoly rozpočtu 1 Osobní náklady však nemůţe poskytovat sluţby v rámci kapitoly 5 rozpočtu Sluţby. 44. Je možné absolvovat v rámci OP VK jazykové testy (např. FCE) nebo ICT testy? Odpověď: Příprava na jazykové či ICT testy je způsobilým výdajem. Vlastní poplatek za absolvování testu je nezpůsobilým výdajem, ten si musí účastník uhradit sám. 45. Lze uplatnit v nákladech částku za zpracování projektu? Odpověď: Nelze. 46. Je možné si nechat zpracovávat monitorovací zprávy a ty pak zahrnout do výdajů? Odpověď: Nelze. Výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům, kteří pomáhají s vyplňováním ţádostí o finanční podpory z OP VK) a s vyplňováním monitorovacích zpráv a ţádostí o platby nejsou způsobilými výdaji.

6 47. Jsou stanoveny limity osobních nákladů? Odpověď: ŘO OP VK vydal Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK, kde jsou v příloze č. 1 tohoto Dopisu uvedena rozmezí hrubých měsíčních či hodinových platů/mezd pro jednotlivé pracovní pozice pro Jihočeský kraj. 48. Je možno platit z projektu zástup za pedagoga, který se účastní školení/semináře prostřednictvím daného projektu? Odpověď: Ne. V rámci přímé podpory bude ţadateli uhrazeno 70 % náhrady mzdy pedagoga, který se školení účastní. Nikoliv pedagoga, který zastupuje. 49. Musí příjemce (případně příjemce s partnerem) realizovat celý projekt sám? Odpověď: Ne, příjemce (případně příjemce s partnerem) musí v projektu uskutečnit nejméně 51 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Zbytek můţe (či mohou) být zajištěn prostřednictvím sluţeb. 50. Bude možné v rámci křížového financování zafinancovat nějaké stavební úpravy? Odpověď: Součástí projektu mohou být drobné stavební úpravy, které bezprostředně souvisí s realizovaným projektem. Stavební úprava musí být provedena v souvislosti s úpravou pracovního místa nebo úpravou přístupu pro osoby se zdravotním postiţením nebo úpravy výukových, tréninkových nebo pracovních prostor pouţívaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou. Stavební úpravy, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, spadají do kříţového financování. 51. Je možné financovat praktickou výuku studentů v zahraničí? Odpověď: Bude-li pro naplnění indikátorů projektu, tj. splnění cíle projektu, tato forma výuky nezbytná (bude řádně odůvodněná a bude jasné, ţe stejnou praktickou výuku nelze realizovat v ČR), je ji moţné uhradit jako způsobilý výdaj. Ovšem je třeba dbát na přiměřenost výdajů a pokud tato aktivita bude chápána jako stáţ, můţe mít pouze doplňkový a krátkodobá charakter. 52. Je možné zafinancovat stáž studentů a pedagogů v zahraničí? Odpověď: Bude-li pro naplnění indikátorů projektu, tj. splnění cíle projektu tato stáţ nezbytná, je ji moţné uhradit jako způsobilý výdaj. Tato stáţ však musí být pouze doplňková, krátkodobá a nesmí se překrývat s programy, které umoţňují dlouhodobé stáţe (např. Leonardo, Erasmus). 53. Kdy obdržíme první zálohu? Je potřeba o ni nějak speciálně žádat? Odpověď: Záloha bude vyplacena automaticky do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem dotace. Příjemce o zálohu neţádá. 54. V jaké výši bude vyplacena první záloha? Odpověď: Po podpisu Smlouvy o realizaci GP bude příjemci poskytnuta záloha ve výši 25 % u 3. a 4. výzev PO Je stanovena maximální výše finanční podpory, kterou může partner požadovat? Odpověď: Ţádný takový limit v současné době stanoven není. Je pouze stanoveno, ţe ţadatel spolu s partnery musí "zrealizovat" min. 51 % projektových aktivit. Tzn. pouze 49 % projektových aktivit můţe být zajištěno prostřednictvím "sluţby".

7 56. Je možné do rozpočtu projektu zakomponovat nábytek, koberce, kancelářské potřeby? Odpověď: Nábytek je moţné v rámci projektu financovat v rámci kříţového financování (přesná procentuální výše kříţového financování u jednotlivých oblasti podpory je upřesněna výzvou). Nákup koberců ani jiných podlahových krytin není způsobilým výdajem. Kancelářské potřeby jsou v rámci projektu financovatelné (poloţka "místní kancelář" omezena 8 % z celkových způsobilých výdajů, avšak v rámci 3. a 4. výzev v PO 1 a 1. a 2. výzvách PO 3 jsou součástí nepřímých nákladů). 57. Je možné v rámci grantových projektů OP VK financovat pedagogické minimum? Odpověď: V rámci OP VK není moţné podporovat kvalifikační studium, tzn. i pedagogické minimum není moţné podporovat. 58. Co si máme představit pod položkou 7.3 doprovodné aktivity rozpočtu GP? Odpověď: Např. sluţby asistenta, pedagogický dozor dětí a ţáků, kteří jsou jako cílová skupina zahrnuti v projektu. 59. Kde se žadatelé dočtou pravidla týkající se nepřímých nákladů? Odpověď: V aktuální verzi Příručky pro ţadatele verze 7 str Příručka je ke staţení v sekci Pro ţadatele. 60. Kde se ve 4. výzvě bude prokazovat kapitola 4. Místní kancelář? Odpověď:Tato kapitola je součástí nepřímých nákladů a v rozpočtu se jiţ neobjevuje. 61. Mohu z přímých nákladů hradit činnost manažera projektu? Odpověď: Ano, pokud bude jeho náplň práce odpovídat činnostem hrazených z přímých nákladů. 62. Je potřeba uvádět pracovní pozice zcela hrazené z nepřímých nákladů do popisu Realizačního týmu v projektové žádosti? Odpověď: Ano, v popisu realizačního týmu v projektové ţádosti by měli být uvedeni všichni pracovníci realizačního týmu podílející se na realizaci projektu. 63. Mohu nakupovat z projektu nábytek (např. stoly, židle, lavice)? Odpověď: Ano, nábytek je moţné nakoupit z projektu OP VK, je hrazen v rámci kříţového financování, investiční část na nábytek v pořizovací ceně od Kč a neinvestiční část na nábytek v poţívací ceně do Kč. Výše kříţového financování nesmí překročit výši kříţového financování stanovenou ve výzvě. 64. Co znamená, že je možné vyjádřit nepřímé náklady pouze daným % z výzvy? Žádné jiné procentuální vyjádření není možné? Odpověď: Výše nepřímých nákladů je stanovena procentem z objemu přímých nákladů (bez nákladů spadajících do kříţového financování) a je nutné je vyjádřit přesně % stanoveným ve výzvě, nejedná se tedy o max. limit. Ţádné jiné procentuální vyjádření tak není moţné (ani nulové). Projekty, u nichţ % nepřímých nákladů nebude odpovídat přesně % stanovenému ve výzvě, jsou z dalšího hodnocení vyřazeny.

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. KOLO VÝZVY k předkládání žádostí

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Finanční část Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Všeobecné informace k rozpočtu projektu 2. Nepřímé náklady 3.

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2013 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Doporučené pokyny pro žadatele k vyplňování projektové žádosti

Doporučené pokyny pro žadatele k vyplňování projektové žádosti Doporučené pokyny pro žadatele k vyplňování projektové žádosti Podpůrný dokument pro žadatele Při tvorbě žádosti v Benefitu používejte příručku Desatera OP LZZ - D6 Průvodce vyplněním projektové žádosti

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Metodický dopis č. 6. Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání

Metodický dopis č. 6. Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 16 897/2008-41 Metodický dopis č. 6 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání Zpracoval Ověřil Schválil Platné

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze č.: 02 Datum

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více