2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly"

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti koly za kolní rok 2008/2009. I. Základní kola II. Zájmové vzd lávání III. Minimální preventivní program IV. Výchovné poradenství V. ICT VI. EVVO I. Základní kola 1.1 Základní údaje o kole Název koly Masarykova základní kola Kdyn, okres Doma lice, p ísp vková organizace Adresa koly Komenského 134, I Bankovní /0800 spojení Telefon/fax / internetové stránky Právní forma P ísp vková organizace Za azení do Od sít kol Název M sto Kdyn z izovatele Sou ásti koly Základní kola kolní jídelna kolní dru ina IZO editelství Vedoucí a hospodá tí pracovníci P ehled hlavní innosti koly editelka: Mgr. Jaru ka afránková Zástupce pro I.st: Mgr. Jitka Svobodová Zástupce pro II.st: Mgr. Pavel Kopta Organizace je základní kola se kolní dru inou a se kolní jídelnou. Její innost je vymezena zákonem 561/2004 Sb. ( kolský zákon) a vyhlá kou M MT R. 107/2005 Sb., o kolním stravování, ve zn ní pozd j ích p edpis kolská rada. Zalo ena P edseda: Mgr Dagmar Bauerová lenové: Ing. Vladimír Vilímec za z izovatele Mgr. Pavel Kopta za kolu Mgr. Jitka Svobodová Václav Váchal za rodi e Ivana Mochurová

2 1.2 Sou ásti koly sou ásti koly kapacita po et ák po et t íd, odd lení po et pracovník (p ep.) základní kola pedagogové: 36,692 nepedagogové: 10,031 kolní dru ina vychovatelky: 2,945 kolní jídelna , Personální údaje 2.1 len ní zam stnanc podle vzd lání a pohlaví vzd lání dosa ené mu i eny celkem % základní ,5 st ední odborné ,4 úplné st. odborné ,4 vy í odborné ,6 vysoko kolské ,1 celkem ,0 2.2 len ní pedagogických pracovník podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace spl uje kvalifikaci nespl uje kvalifikaci celkem % u itel I.stupn ,46 u itel II. stupn ,84 vychovatelka ,69 celkem ,0 2.3 Aprobovanost výuky Na I.stupni je podle u ebního plánu p id leno 306 hodin, z toho je aprobovan odu eno 202 hodin,tj.66% Na II.stupni je podle u ebního plánu p id leno 418 hodin, z toho je aprobovan odu eno 352 hodin, tj.84,2% Aprobovanost na kole je 76,5%. Na I.stupni je celkem 5 pedagog s aprobací na II.stupe, u í v ak u adu let na I.stupni a výsledky výchovn vzd lávacího procesu jsou u nich velmi dobré. 1 pedagog studuje PF v Plzni studium pro získání kvalifikace na I.stupni. Z vý e zmi ovaného vyplývá zdánliv vy í neaprobovaná výuka na I.stupni. Na II.stupni je 100% aprobovanost v p edm tech j, P, Ov, D. 4 pedagogové nespl ují kvalifikaci, 1 pedagog b hem kolního roku slo il státní zkou ky na PF aprobace Z Ov. 2 pedagogové dosud studují na PF aprobace F Zt, Aj N

3 2.3.4 za azení pracovník do platových t íd platová t ída po et za azených pracovník Pracovní kolektiv se stále m ní odchod na mate skou dovolenou, do starobního d chodu, p est hování. K jsme p ijali 2 nové pedagogy.b hem kolního roku ode ly 2 u itelky z II.stupn na mate skou dovolenou; na zástup jsme p ijali 1 d chodkyni (M), 1 studentku PF(4.ro.- Bi-Tv) a 9 hodin jsme p id lili stávajícím vyu ujícím. Koncem kolního roku ode li ze koly 3 pedagogové, z toho 1 do starobního d chodu. 3. Vzd lávací program koly 3.1 Vzd lávací program vzd lávací program po et t íd Základní kola j / Základní kola roz í ené vyu ování matematiky a p írodov dných p edm t j / VP kola pro ivot podle RVP pro ZV j / kola vyu uje podle vzd lávacího programu Základní kola, v IX.A jsme vyu ovali poslední kolní rok podle programu Z roz í ené vyu ování matematiky a p írodov dných p edm t, v 1.,2.,6. a 7.ro nících podle VP kola pro ivot. 3.2 U ební plán koly U ební plán vzd lávacího programu Základní kola p íloha U ební plán vzd lávacího programu Základní kola RvMP p p íloha U ební plán VP kola pro ivot p íloha Volitelné, nepovinné p edm ty, zájmové útvary kola nabízí velké mno ství volitelných i nepovinných p edm t a zájmových útvar.

4 3.3.1 Volitelné p edm ty 6.ro.: 4 skupiny 59 ák Informatika (ICT) 7.ro.: 5 skupin 84 ák Aj,Nj,PSA(dívky,ho i),ekp 8.ro.: 5 skupin 62 ák Aj,Nj,PSA ho i, Domácnost -2 sk. 9.ro.: 4 skupiny 70 ák Aj,Nj, PSA,Cv z j a M Nepovinné p edm ty V tomto kolním roce jsme nabídli 7.ro. hodinu informatiky(ict), aby áci m li v ka dém ro níku II.stupn ka dý týden alespo 1 hodinu ICT zú astnilo se v ech 82 ák. Na nábo enství chodilo 14 ák z celé koly Zájmové útvary Na kole pracuje celkem 14 zájmových krou k : v ela ský, zdravotnický, výtvarný I,II, minikopaná, vybíjená I,II, ko íková, country tance, rybá ský, florbal, ru ní práce, pohybové hry, break,dance. Po et za azených ák : 246, tj. 42,34 %. 4. Po ty ák 4.1 K nastoupilo do Z 589 ák, k skon ilo 581 ák p íloha áci p ijatí do 1.ro níku základní koly: Po et 1.t íd: 3 Po et d tí p ijatých do 1.t íd: 61 Po et odklad pro kolní rok 2008/2009: 9 Po et dodate ných odklad : áci p ijatí ke vzd lávání do st ední koly typ koly po et p ijatých ák víceleté gymnázium 3/z 5.ro., 8/ze 7.ro. ty leté gymnázium 13 st ední odborná kola (SO ) 50 st ední odborné u ili t (SOU) 34, z toho 11 u ební obor s maturitou Z 9.ro.vy lo celkem 98 ák ; na G,SO a SOU s maturitou bylo p ijato 74 ák,tj,75,5 % vycházejících ák. 1 ákyn 9.ro.nepodala p ihlá ku,1 ák z 8.ro. odchází na SOU. 4.4 Po et ák na I.stupni je 286 ák, tj.22,0/t ídu. Po et ák na II.stupni je 303 ák, tj.25,25/t ídu Ve srovnání se kolním rokem 2007/2008 klesl letos po et t íd o jednu a po et d tí klesl o 39 ák. Zvý il se také po et ák p ijatých na víceletá gymnázia ze Z tak ubylo dal ích 11 ák!

5 5. Hodnocení ák 5.1 Celkové hodnocení ák prosp ch I.pololetí po et ák prosp li prosp li neprosp li opravné nehodnoceni s vyznamenáním zkou ky I.stupe II.stupe Celkem II.pololetí po et ák prosp li prosp li neprosp li opravné nehodnoceni s vyznamenáním zkou ky I.stupe II.stupe Celkem Výsledky celkového hodnocení jsou dobré,p i záv re ném hodnocení prosp lo s vyznamenáním 51,63 % (300 ák ). Neprosp lo celkem 14 ák, tj.2,4 % ák. 11 ák bude d lat opravné zkou ky a 2 áci budou klasifikováni a po komisionálním p ezkou- ení. V ichni áci jsou hodnoceni klasifika ními stupni. 5.2 Celkové hodnocení ák chování 1.pololetí uspokojivé neuspokojivé I.stupe 0 0 II.stupe 5 2 Celkem pololetí uspokojivé neuspokojivé I.stupe 1 0 II.stupe 3 3 Celkem 4 3 Sní ené známky z chování mají áci za soustavné nepln ní svých povinností, zapomínání pom cek a u ebnic, opakované proh e ky proti kolnímu ádu. Neuspokojivé chování mají 3 áci za neomluvené hodiny, hrubé chování ke spolu ák m i vyu ujícím, hrubé poru ování kolního ádu. Vzhledem k nedostate né nebo ádné spolupráci s rodi i jsme u t chto ák po ádali o pomoc OSPOD v Doma licích.

6 5.3 Výchovná opat ení (sou et za 1.a 2.pololetí) pochvala pochvala TU napomenutí TU d tka TU d tka I.stupe II.stupe Celkem Docházka ák po et zame kaných hodin za celý kolní rok po et omluvených pr m r na po et neomluvených pr m r na hodin áka hodin áka I.stupe , ,056 II.stupe , ,176 Celkem , , Pr b h a výsledky vzd lávání Výuka probíhá v souladu s cíli vzd lávacího programu Základní kola a VP kola pro ivot. Ka dý vyu ující pracuje podle vypracovaných tematických plán spole n zpracované v rámci MS a p edm tových komisí (velmi se osv d ilo). Po dvouletých zku enostech se VP ho musíme mírn poopravit a zjednodu it obsah u iva,dopracovat výstupy n kterých p edm t. Zvy uje se podíl innostního u ení b hem výuky, na II.stupni stále p evládá frontální vyu ování, jen výjime n se se vyu ívá aktivní,pro itkové u ení, ve vy ích ro nících je t eba zvý it podíl experimentování, i kdy se zvý il po et laboratorních prací v hodinách CH,F,P. Výuka je ve v t in hodin vedena správn,p evládají ale hodiny s tradi ní stavbou. I v p í tím roce budeme klást d raz na práci s cílem hodiny,na motivaci ák,na záv re né shrnutí u iva tyto atributy kvalitní vyu ovací hodiny chybí u n kterých u itel,obzvlá za ínajících. Informovanost pedagog o ácích se SPUCH je velmi dobrá,respektování mo ností a individuálních schopností t chto ák je patrné ve v t in hodin, zvlá na I.stupni. V materiální podpo e výuky je stále co zlep ovat.vybavení u ebnicemi a pom ckami je velmi dobré ale stále postrádáme odborné u ebny v echny u ebny vyu íváme jako kmenové t ídy (velký po et d tí) nevyhovující! Nov vyu íváme u ebnu s interaktivní tabulí na II.stupni nej ast ji vyu íváno v hodinách Aj,Nj, j, D,F,Ekp (vyu ující stále zdokonalují své prezentace). Sna íme se o bezpe né klima ve t íd v men ím po tu t íd je to ale velmi obtí né, pro adu ák je t ké akceptovat stanovená pravidla, neustále e íme záva n j í a ast j í káze ské p estupky. P i hodnocení ák (a u chování nebo prosp chu) se sna íme sjednotit a objektivizovat kritéria a vyu ívat klasifika ní ád(je vyv en v ka dé t íd a s áky je podrobn probrán). Sebehodnocení áka je tém nevyu íváno úkol do budoucna. VP stanovil pro rozvoj klí ových kompetencí jako základní strategii vyu ívání pr ezových témat formou projekt.tím se nám také da í efektivn a p irozen propojit jednotlivé vyu ovací p edm ty a vyu ívat mezip edm tové vztahy. Na I.stupni se uskute nily3 projekty, na kterých pracovali v ichni áci a u itelé:

7 Den zraku( ) Velikono ní tradice ( ) Den Zem ( ). Dal í 4 projekty mají charakter t ídní : Zelenina, Po tolka, Kdyn a okolí, Chodsko. Na II.stupni se uskute nily 2 celostup ové projekty: Advent ( ) Sv tadíly ( ) výsledkem dlouhodobé práce je dal í, v po adí u t etí velká kniha. V rámci p edm t bylo realizováno dal ích 17 projekt : Olympiáda, Vznik SR, Rodina, P íbramsko, Interwiev se sportovcem, Starov ký sv t, Místo kde iji, Krásy na í Zem, Zví e, Kraje R, Polární kraje, Film, Du evní zdraví, Sope ná innost, Austrálie, Po tolka, Nábo enství. Výstupy z jednotlivých projekt zdobí st ny t íd a nejzda ilej í jsou trvalou výzdobou chodeb v prostorách koly. V t ina projekt (obzvlá celostup ových) byla velmi zda ilá, áci se dob e p ipravovali a s velkým nasazením vytvá eli výstupní prezentace. Dlouhodob vyu íváme za le ování osv d ených exkurzí do výuky (viz plán exkurzí). 7. Dal í vzd lávání pedagogických pracovník 7.1 Studium ke spln ní kvalifika ních p edpoklad studium v oblasti pedagogických v d pí Pechová pokra uje ve studiu na PF Plze, p íprava u itel I.stupn Z (p edpokládaný termín ukon ení erven 2010) pí Tichá ková pokra uje ve studiu na PF Plze, p íprava u itel II.stupn,aprobace Aj-Nj, (p edpokládaný termín ukon ení erven 2012) pí Kreuzová ukon ila státní záv re nou zkou kou studium na PF Plze,p íprava u itel na II.stupni,aprobace Z- O studium k roz í ení odborné kvalifikace pí Koutná ukon ila studium u itel Aj na II.stupni 7.2 Studium ke spln ní dal ích kvalifika ních p edpoklad pí Kreuzová zahájila studium specializované innosti Prevence sociáln patologických jev (p edpokládaný termín ukon ení studia únor 2010) 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace jazykové pí Svobodová M.,p.Macner studium Aj- za áte níci v rámci DVPP ú ast 21 pedagog na 50 vzd lávacích kurzech a seminá ích (dokladem o absolvování pr b ného vzd lávání je osv d ení ulo ené v portfoliu pedagoga) 7.4 Vzd lávací seminá e organizované kolou (ú ast v ech pedagog ) práce s interaktivní tabulí

8 7.5 Samostudium probíhá v dob vedlej ích prázdnin v rozsahu 12 dn (na základ 24 odst.4 písm.b, zákona.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). termín po et dn téma Podzimní prázdniny 2 Bezpe nost ák,klasifika ní ád Váno ní prázdniny 4 Vnit ní p edpisy a sm rnice (zopakování) Pololetní prázdniny 1 Prevence sociáln patologických jev Jarní prázdniny 3 Nové poznatky v dních obor (studium podle aprobace) vyu ití odborných asopis a literatury Pedagogická a kolní psychologie (podle vyvstalých pot eb z výchovn vzd lávacího procesu) vyu ití odborné literatury z u itelské knihovny + odb. asopisy Velikono ní prázdniny 2 Studium materiál pro práci se áky se SPUCH Celkem áci se speciálními vzd lávacími pot ebami a nadaní áci 8.1 kola má celkem 89 integrovaných ák : na I.stupni 35 ák na II.stupni 54 ák Tyto áky evidujeme jako áky se zdravotním posti ením na základ vy et ení v PPP a t ídní u itelé vytvá í individuální vzd lávací plán. - 2 áci se sluchovým posti ením - 1 ák s mentálním posti ením - 4 áci vývojové poruchy chování - 82 ák vývojové poruchy u ení v r zné kombinaci Nez izujeme speciální t ídy. Se áky pracujeme formou individuální integrace ve t íd, umo ujeme jim pou ívat pot ebné kompenza ní pom cky, zohled ujeme druh a stupe posti ení p i hodnocení výsledk. Úzce spolupracujeme s PPP a s rodi i. Provádíme u ák, jejich rodi e projrvili zájem, ka dotýdenní reedukaci a arteterapii. Letos fungovalo 6 skupin se 24 áky; reedukaci provád li pí Strnadová a pí Václavovi ová, arteterapii p.kopta. 8.2 Neevidujeme áky se zdravotním a sociálním znevýhodn ním. 8.3 Nadané d ti, resp.d ti s dobrými studijními výsledky, se zájmem o výuku a s podporou rodi, nav t vují t ídu s roz í enou výukou matematiky a p írodov dných p edm t : po et t íd 1 po et za azených ák 28 V tomto kolním roce skon il projekt zahájený ve kolním roce 1998/1999, hlavním d vodem byla výuka za ínající podle VP. Nadané d ti máme vytypované vyu ujícími, ádné nemá vy et ení v PPP a nevyu ujeme je

9 podle IVP. T mto d tem prohlubujeme vzd lávací obsah, zadáváme jim specifické úkoly, zapojujeme je do samostatných prací a projekt a p ipravujeme je do v domostních sout í a olympiád vyhla ovaných M MT. 9.Materiáln technické podmínky vzd lávání - kola vyu ívá celkem 4 objekty pro výuku a 1 budovu pro kolní dru inu. Od za átku b ezna jsme z d vodu demolice Chánosu II p est hovali 4 t ídy I.stupn do budovy na nám stí (I.A,II.B) a do hlavní budovy v Komenského ul. (V.B,C).Na takto uvoln ném míst se staví nová 8-i t ídní budova koly. - Od 1.zá í 2008 je zprovozn na nová sportovní hala a dílny pro praktické innosti tím jsme mohli zkvalitnit výuku t lesné výchovy a praktických inností. Zárove se u et il ák m i u itel m as p i stálém p echázení do pronajaté sokolovny a nevyhovujících prostor na dílny v budov na nám stí. - Hlavní budova je v dost zanedbaném stavu opadává omítka, net sní okna, nefunk ní rozbité aluzie, zatéká z balkonu do spodních místností v p ízemí, v suterénních prostorách vyu ívaných kolní kuchyní je vlhko ( patná izolace základ vzhledem ke stá í budovy) z izovatel je informován. - St echa nad kolní jídelnou p i v t ích a del ích de ových a sn hových srá kách prosakuje (neustále provádíme díl í opravy a malujeme strop!);ka doro n ádáme z izovatele o generální opravu, ale neúsp n. - kola nemá dostate ný po et odborných u eben s pot ebným vybavením, výuka probíhá v kmenových t ídách a to vy aduje neustále p ená ení pom cek. - Nov jsme vybudovali na II.stupni u ebnu s interaktivní tabulí, která je hojn vyu ívána. Ke konci kolního roku jsme koupili a instalovali 2.interaktivní tabuli pro I.stupe do budovy na nám stí její intenzivn j í vyu ití p edpokládáme v p í tím kolním roce. - Vybavení u ebnicemi a u ebními pom ckami je dostate né. 10. Akce koly (výlety, sout e, náv t va divadel a muzeí, besedy, olympiády,kurzy) 10.1 kola dlouhodob dopl uje výchovn vzd lávací proces organizováním aktivit jako jsou náv t vva divadel, koncert, výstav, besedy, exkurze a zahrani ní zájezdy. Na I.stupni prob hlo celkem 22 akcí, kterých se zú astnilo 2315 ák (tj. 8 akcí / áka) Na II.stupni se uskute nilo celkem 27 akcí s ú astí 2280 ák ( tj. 7,5 akce / áka). Tyto akce plánujeme ve spolupráci s MKS Kdyn, s M stskou knihovnou ve Kdyni, Muzeem p íhrani í, s eským svazem chovatel a zahrádká. adu akcí p ipravuje vyu ující, pop.t ídní u itel podle Plánu exkurzí, ve kterém jsou za len ny osv d ené a vyzkou ené tematické exkurze podle jednotlivých ro ník a p edm t Tradi ní akce organizované u adu let jsou: plavecký výcvik pro áky ro. ú ast 225 ák ly a ský kurz pro áky 7.ro. ú ast 44 ák zahrani ní exkurze Francie pro áky 8.ro. ú ast 22 ák v termínu od N mecko ú ast 35 ák v termínu Výlety na záv r kolního roku byly p ipraveny t ídními u iteli pro v echny t ídy.

10 10.4 Ú ast ák v sout ích kolní kola ú ast 463 ák v sout ích P írodov dný klokan, Matematický klokan, Olympiáda z j, Aj, Z, Bi, Pythagoriáda, tená ská sout. Nejúsp n j í áci reprezentují kolu v okresních kolech sout í Okresní kola ú ast 263 ák název sout e po et ák výsledek,umíst ní tená ská sout 9 2.ro.: 1.a 2.místo (oblastní kolo) 3.ro.: 1.místo 5.ro.: 1.a 2.místo 32 1.kategorie: 2.a 3.místo 2.kategorie: 1.a 3.místo Vybíjená (oblastní kolo) Preventan Cup 12 3.místo Minikopaná McDonald scup 8 3.místo Hlídka mladých zdravotník 22 6.,7.,10.,16.místo Stolní tenis 4 1.místo P írodov dný klokan 28 1.,4.,5.místo Volejbal dívky 8 1.místo P ehazovaná dívky 9 3.místo Ko íková 10 5.místo BiO 8.,9.ro. 2 6.,7.místo Bio 6.,7.ro ,16.místo ZO 6 6:,7.,10.místo Sout v psaní na PC 4 18.,22.místo Atletická liga 5 3.místo Coca cola Cup místo Pohár rozhlasu 37 2x3.místo 4.místo Krajská kola ú ast 32 ák název sout e po et ák výsledky, umíst ní Stolní tenis 4 2.místo Eurorébus 22 5.místo Volejbal 8 4.místo celostátní kola ú ast 57 ák - U po páté jsme se zú astnili sout e v anglickém jazyce Videopohlednice mého m sta. Sout ily 2 skupiny ák celkem 54 ák ze 4.a 5.ro. a áci z 5.ro. získali v rámci R 3.místo! áci 4.ro.obsadili 4.místo. - V zem pisné sout i Eurorébus reprezentovali 3 áci koly Plze ský kraj a uhájili v ohromné konkurenci 24.místo.

11 11. kola a ve ejnost, spolupráce s rodi i 11.1 kolská rada zalo ená má 6 len (viz úvod). Se la se pouze a delegovala z ad rodi 1 zástupce do konkurzní komise pro výb r nového editele koly (p.váchal) T ídní sch zky, konzultace pro rodi e Organizujeme tradi n v listopadu (20.11.) a v dubnu (23.4.) t ídní sch zky a v lednu (8.1.) a v kv tnu (28.5.) individuální sch zky vyu ujících s rodi i, na kterých rodi e hlavn zajímá prosp ch jejich d tí. Zájem rodi o kolní práci není dostate ný a klesá s rostoucí vý í pln ní povinné kolní docházky. Hojn nav t vované jsou tradi n organizované akce na I.stupni informa ní sch zka rodi budoucích prv á k ( ) na II.stupni beseda k volb povolání pro rodi e ák 9.ro. ( ) kolní akce pro rodi e a kdy skou ve ejnost Tradi ní a velmi nav t vované akce jsou - pasování prv á k malá slavnost pro áky 1.ro ník a jejich rodi e - slavnostní p edávání vysv d ení ák m 9.ro ník ( ), p i kterém je zhodnocena jejich práce na kole,obdr í pam tní list,event.kni ní odm nu a krátkým kulturním vystoupením se rozlou í se Z. Papírový betlém vytvo ili letos poprvé áci p i výtvarné výchov a p i arteterapii, postavili ho v prostorách p ed muzeem a po n kolik dní jsme tak p isp li k váno ní atmosfé e ve m st. Kdy ská ve ejnost vyu ívala vzd lávací kurzy pro dosp lé Aj,Nj,ICT.Splnili jsme tak po adavky projektu MZ ve Kdyni jako aktivní tv rce kvalitního celo ivotního vzd lávání,co byl ná úsp ný grantový projekt u KÚ Plze ského kraje. 12. Údaje o výsledcích inspekce Ve kolním roce 2008/2009 neprovedla I na kole ádnou kontrolu. 13.Výkon státní správy druh rozhodnutí po et odvolání P ijetí k P D 44 0 Odklad P D 9 0 Dodate ný odklad 0 0 P estup a p ijetí na MZ 15 0 Povolení IVP 46 0 Celkem 114 0

12 14. Zpracované projekty Krajský ú ad Plze ského kraje (jako poskytovatel) p isp l ástkou ,-K na projekt Vyu ít ka dý den. áci 6.ro ník, celkem 59 ák, se ve 2 t ídenních internátních pobytech v Kout na umav sna ili polo it základy k úsp nému fungování nových t ídních kolektiv. Akce se uskute nila ve dnech a Zpracovala: Mgr.Jaru ka afránková editelka koly

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace. Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace Adresa: V Zálomu 1/2948, 700 30 Ostrava-Zábřeh Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA OBDOBÍ 2014 2019 Tento dokument je zpracován jako výhledový materiál, sloužící dalšímu rozvoji školy na dobu, po kterou jsem byla jmenována zřizovatelem do funkce ředitelky školy.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-274/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-274/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 918 651 Identifikátor

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní dokument Vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŢIVOT Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Hodnocení chování a prosp chu ák - klasifika ní ád.

Hodnocení chování a prosp chu ák - klasifika ní ád. Hodnocení chování a prosp chu ák - klasifika ní ád. Tento klasifika ní ád je sou ástí kolního ádu. Chování áka se klasifikuje t mito stupni: 1. Hodnocení chování Stupe 1 (velmi dobré) : ák se chová v souladu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Louny, Školní 2426. Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny. Identifikátor: 600 082 989 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Louny, Školní 2426 Adresa: Školní 2426, 440 01 Louny Identifikátor: 600 082 989 Termín konání inspekce: 24. - 25. duben 2007 Čj.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1235/11-S. Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty, okres Příbram Sídlo:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1235/11-S. Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty, okres Příbram Sídlo: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty, okres Příbram Sídlo: Mokrovraty 63, 262 03 Nový

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 026 122/99-2168 Signatura: bb6cs103 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Rakovník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 1. základní škola Rakovník, Martinovského

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vražné, okres Nový Jičín. Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vražné, okres Nový Jičín Místní část Vražné 157, 742 34 Vražné Identifikátor školy: 600 138 054 Termín konání inspekce:

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1174/11-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1174/11-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1174/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01108/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01108/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01108/08-06 Adresa: 407 44 Chřibská 280 Identifikátor: 600 076 300 IČ: 72 744 499 Místo inspekce: Základní škola Chřibská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace. Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace. Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže

VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha zpráva Domov mládeže 1 8 5 6 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 1. Základní údaje o domově mládeže Domov mládeže, Kamenický Šenov, 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2009 2010 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

Jaké cizí jazyky se studují se na našem gymnáziu?

Jaké cizí jazyky se studují se na našem gymnáziu? Často kladené otázky Jaký typ školy je naše gymnázium? Gymnázium Evolution (GEVO) Jižní Město je soukromé šestileté gymnázium, které hospodaří na neziskovém principu, tzn. veškeré prostředky jsou investovány

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Část I. Charakteristika školy. 1. Základní charakteristika školy: Mateřská škola Okříšky adresa: J. A. Komenského 515, Okříšky 675

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-44/10-J. Základní škola a Mateřská škola Valeč

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-44/10-J. Základní škola a Mateřská škola Valeč Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Adresa: 675 53 Valeč 222 Identifikátor: 600 122 069 IČ: 70 284 440 Místo inspekce: Termín inspekce: 25. - 28. leden 2010

Více

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 25. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 25. 8. v 9.00 zahajovací

Více

ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši.

ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. Strana 1. Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon 2 2. Zákon č. 563/2004 Sb.

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-129/13-B. Mgr. Světlanou Brankovskou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-129/13-B. Mgr. Světlanou Brankovskou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-129/13-B Název právnické osoby Základní škola Brno, Přemyslovo nám. 1 vykonávající činnost školy: Sídlo: Přemyslovo nám. 1/89, Brno,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-61/11-M. Dělnická 17B, 779 00 Olomouc. příspěvková organizace Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-61/11-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace

Více