2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly"

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti koly za kolní rok 2008/2009. I. Základní kola II. Zájmové vzd lávání III. Minimální preventivní program IV. Výchovné poradenství V. ICT VI. EVVO I. Základní kola 1.1 Základní údaje o kole Název koly Masarykova základní kola Kdyn, okres Doma lice, p ísp vková organizace Adresa koly Komenského 134, I Bankovní /0800 spojení Telefon/fax / internetové stránky Právní forma P ísp vková organizace Za azení do Od sít kol Název M sto Kdyn z izovatele Sou ásti koly Základní kola kolní jídelna kolní dru ina IZO editelství Vedoucí a hospodá tí pracovníci P ehled hlavní innosti koly editelka: Mgr. Jaru ka afránková Zástupce pro I.st: Mgr. Jitka Svobodová Zástupce pro II.st: Mgr. Pavel Kopta Organizace je základní kola se kolní dru inou a se kolní jídelnou. Její innost je vymezena zákonem 561/2004 Sb. ( kolský zákon) a vyhlá kou M MT R. 107/2005 Sb., o kolním stravování, ve zn ní pozd j ích p edpis kolská rada. Zalo ena P edseda: Mgr Dagmar Bauerová lenové: Ing. Vladimír Vilímec za z izovatele Mgr. Pavel Kopta za kolu Mgr. Jitka Svobodová Václav Váchal za rodi e Ivana Mochurová

2 1.2 Sou ásti koly sou ásti koly kapacita po et ák po et t íd, odd lení po et pracovník (p ep.) základní kola pedagogové: 36,692 nepedagogové: 10,031 kolní dru ina vychovatelky: 2,945 kolní jídelna , Personální údaje 2.1 len ní zam stnanc podle vzd lání a pohlaví vzd lání dosa ené mu i eny celkem % základní ,5 st ední odborné ,4 úplné st. odborné ,4 vy í odborné ,6 vysoko kolské ,1 celkem ,0 2.2 len ní pedagogických pracovník podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace spl uje kvalifikaci nespl uje kvalifikaci celkem % u itel I.stupn ,46 u itel II. stupn ,84 vychovatelka ,69 celkem ,0 2.3 Aprobovanost výuky Na I.stupni je podle u ebního plánu p id leno 306 hodin, z toho je aprobovan odu eno 202 hodin,tj.66% Na II.stupni je podle u ebního plánu p id leno 418 hodin, z toho je aprobovan odu eno 352 hodin, tj.84,2% Aprobovanost na kole je 76,5%. Na I.stupni je celkem 5 pedagog s aprobací na II.stupe, u í v ak u adu let na I.stupni a výsledky výchovn vzd lávacího procesu jsou u nich velmi dobré. 1 pedagog studuje PF v Plzni studium pro získání kvalifikace na I.stupni. Z vý e zmi ovaného vyplývá zdánliv vy í neaprobovaná výuka na I.stupni. Na II.stupni je 100% aprobovanost v p edm tech j, P, Ov, D. 4 pedagogové nespl ují kvalifikaci, 1 pedagog b hem kolního roku slo il státní zkou ky na PF aprobace Z Ov. 2 pedagogové dosud studují na PF aprobace F Zt, Aj N

3 2.3.4 za azení pracovník do platových t íd platová t ída po et za azených pracovník Pracovní kolektiv se stále m ní odchod na mate skou dovolenou, do starobního d chodu, p est hování. K jsme p ijali 2 nové pedagogy.b hem kolního roku ode ly 2 u itelky z II.stupn na mate skou dovolenou; na zástup jsme p ijali 1 d chodkyni (M), 1 studentku PF(4.ro.- Bi-Tv) a 9 hodin jsme p id lili stávajícím vyu ujícím. Koncem kolního roku ode li ze koly 3 pedagogové, z toho 1 do starobního d chodu. 3. Vzd lávací program koly 3.1 Vzd lávací program vzd lávací program po et t íd Základní kola j / Základní kola roz í ené vyu ování matematiky a p írodov dných p edm t j / VP kola pro ivot podle RVP pro ZV j / kola vyu uje podle vzd lávacího programu Základní kola, v IX.A jsme vyu ovali poslední kolní rok podle programu Z roz í ené vyu ování matematiky a p írodov dných p edm t, v 1.,2.,6. a 7.ro nících podle VP kola pro ivot. 3.2 U ební plán koly U ební plán vzd lávacího programu Základní kola p íloha U ební plán vzd lávacího programu Základní kola RvMP p p íloha U ební plán VP kola pro ivot p íloha Volitelné, nepovinné p edm ty, zájmové útvary kola nabízí velké mno ství volitelných i nepovinných p edm t a zájmových útvar.

4 3.3.1 Volitelné p edm ty 6.ro.: 4 skupiny 59 ák Informatika (ICT) 7.ro.: 5 skupin 84 ák Aj,Nj,PSA(dívky,ho i),ekp 8.ro.: 5 skupin 62 ák Aj,Nj,PSA ho i, Domácnost -2 sk. 9.ro.: 4 skupiny 70 ák Aj,Nj, PSA,Cv z j a M Nepovinné p edm ty V tomto kolním roce jsme nabídli 7.ro. hodinu informatiky(ict), aby áci m li v ka dém ro níku II.stupn ka dý týden alespo 1 hodinu ICT zú astnilo se v ech 82 ák. Na nábo enství chodilo 14 ák z celé koly Zájmové útvary Na kole pracuje celkem 14 zájmových krou k : v ela ský, zdravotnický, výtvarný I,II, minikopaná, vybíjená I,II, ko íková, country tance, rybá ský, florbal, ru ní práce, pohybové hry, break,dance. Po et za azených ák : 246, tj. 42,34 %. 4. Po ty ák 4.1 K nastoupilo do Z 589 ák, k skon ilo 581 ák p íloha áci p ijatí do 1.ro níku základní koly: Po et 1.t íd: 3 Po et d tí p ijatých do 1.t íd: 61 Po et odklad pro kolní rok 2008/2009: 9 Po et dodate ných odklad : áci p ijatí ke vzd lávání do st ední koly typ koly po et p ijatých ák víceleté gymnázium 3/z 5.ro., 8/ze 7.ro. ty leté gymnázium 13 st ední odborná kola (SO ) 50 st ední odborné u ili t (SOU) 34, z toho 11 u ební obor s maturitou Z 9.ro.vy lo celkem 98 ák ; na G,SO a SOU s maturitou bylo p ijato 74 ák,tj,75,5 % vycházejících ák. 1 ákyn 9.ro.nepodala p ihlá ku,1 ák z 8.ro. odchází na SOU. 4.4 Po et ák na I.stupni je 286 ák, tj.22,0/t ídu. Po et ák na II.stupni je 303 ák, tj.25,25/t ídu Ve srovnání se kolním rokem 2007/2008 klesl letos po et t íd o jednu a po et d tí klesl o 39 ák. Zvý il se také po et ák p ijatých na víceletá gymnázia ze Z tak ubylo dal ích 11 ák!

5 5. Hodnocení ák 5.1 Celkové hodnocení ák prosp ch I.pololetí po et ák prosp li prosp li neprosp li opravné nehodnoceni s vyznamenáním zkou ky I.stupe II.stupe Celkem II.pololetí po et ák prosp li prosp li neprosp li opravné nehodnoceni s vyznamenáním zkou ky I.stupe II.stupe Celkem Výsledky celkového hodnocení jsou dobré,p i záv re ném hodnocení prosp lo s vyznamenáním 51,63 % (300 ák ). Neprosp lo celkem 14 ák, tj.2,4 % ák. 11 ák bude d lat opravné zkou ky a 2 áci budou klasifikováni a po komisionálním p ezkou- ení. V ichni áci jsou hodnoceni klasifika ními stupni. 5.2 Celkové hodnocení ák chování 1.pololetí uspokojivé neuspokojivé I.stupe 0 0 II.stupe 5 2 Celkem pololetí uspokojivé neuspokojivé I.stupe 1 0 II.stupe 3 3 Celkem 4 3 Sní ené známky z chování mají áci za soustavné nepln ní svých povinností, zapomínání pom cek a u ebnic, opakované proh e ky proti kolnímu ádu. Neuspokojivé chování mají 3 áci za neomluvené hodiny, hrubé chování ke spolu ák m i vyu ujícím, hrubé poru ování kolního ádu. Vzhledem k nedostate né nebo ádné spolupráci s rodi i jsme u t chto ák po ádali o pomoc OSPOD v Doma licích.

6 5.3 Výchovná opat ení (sou et za 1.a 2.pololetí) pochvala pochvala TU napomenutí TU d tka TU d tka I.stupe II.stupe Celkem Docházka ák po et zame kaných hodin za celý kolní rok po et omluvených pr m r na po et neomluvených pr m r na hodin áka hodin áka I.stupe , ,056 II.stupe , ,176 Celkem , , Pr b h a výsledky vzd lávání Výuka probíhá v souladu s cíli vzd lávacího programu Základní kola a VP kola pro ivot. Ka dý vyu ující pracuje podle vypracovaných tematických plán spole n zpracované v rámci MS a p edm tových komisí (velmi se osv d ilo). Po dvouletých zku enostech se VP ho musíme mírn poopravit a zjednodu it obsah u iva,dopracovat výstupy n kterých p edm t. Zvy uje se podíl innostního u ení b hem výuky, na II.stupni stále p evládá frontální vyu ování, jen výjime n se se vyu ívá aktivní,pro itkové u ení, ve vy ích ro nících je t eba zvý it podíl experimentování, i kdy se zvý il po et laboratorních prací v hodinách CH,F,P. Výuka je ve v t in hodin vedena správn,p evládají ale hodiny s tradi ní stavbou. I v p í tím roce budeme klást d raz na práci s cílem hodiny,na motivaci ák,na záv re né shrnutí u iva tyto atributy kvalitní vyu ovací hodiny chybí u n kterých u itel,obzvlá za ínajících. Informovanost pedagog o ácích se SPUCH je velmi dobrá,respektování mo ností a individuálních schopností t chto ák je patrné ve v t in hodin, zvlá na I.stupni. V materiální podpo e výuky je stále co zlep ovat.vybavení u ebnicemi a pom ckami je velmi dobré ale stále postrádáme odborné u ebny v echny u ebny vyu íváme jako kmenové t ídy (velký po et d tí) nevyhovující! Nov vyu íváme u ebnu s interaktivní tabulí na II.stupni nej ast ji vyu íváno v hodinách Aj,Nj, j, D,F,Ekp (vyu ující stále zdokonalují své prezentace). Sna íme se o bezpe né klima ve t íd v men ím po tu t íd je to ale velmi obtí né, pro adu ák je t ké akceptovat stanovená pravidla, neustále e íme záva n j í a ast j í káze ské p estupky. P i hodnocení ák (a u chování nebo prosp chu) se sna íme sjednotit a objektivizovat kritéria a vyu ívat klasifika ní ád(je vyv en v ka dé t íd a s áky je podrobn probrán). Sebehodnocení áka je tém nevyu íváno úkol do budoucna. VP stanovil pro rozvoj klí ových kompetencí jako základní strategii vyu ívání pr ezových témat formou projekt.tím se nám také da í efektivn a p irozen propojit jednotlivé vyu ovací p edm ty a vyu ívat mezip edm tové vztahy. Na I.stupni se uskute nily3 projekty, na kterých pracovali v ichni áci a u itelé:

7 Den zraku( ) Velikono ní tradice ( ) Den Zem ( ). Dal í 4 projekty mají charakter t ídní : Zelenina, Po tolka, Kdyn a okolí, Chodsko. Na II.stupni se uskute nily 2 celostup ové projekty: Advent ( ) Sv tadíly ( ) výsledkem dlouhodobé práce je dal í, v po adí u t etí velká kniha. V rámci p edm t bylo realizováno dal ích 17 projekt : Olympiáda, Vznik SR, Rodina, P íbramsko, Interwiev se sportovcem, Starov ký sv t, Místo kde iji, Krásy na í Zem, Zví e, Kraje R, Polární kraje, Film, Du evní zdraví, Sope ná innost, Austrálie, Po tolka, Nábo enství. Výstupy z jednotlivých projekt zdobí st ny t íd a nejzda ilej í jsou trvalou výzdobou chodeb v prostorách koly. V t ina projekt (obzvlá celostup ových) byla velmi zda ilá, áci se dob e p ipravovali a s velkým nasazením vytvá eli výstupní prezentace. Dlouhodob vyu íváme za le ování osv d ených exkurzí do výuky (viz plán exkurzí). 7. Dal í vzd lávání pedagogických pracovník 7.1 Studium ke spln ní kvalifika ních p edpoklad studium v oblasti pedagogických v d pí Pechová pokra uje ve studiu na PF Plze, p íprava u itel I.stupn Z (p edpokládaný termín ukon ení erven 2010) pí Tichá ková pokra uje ve studiu na PF Plze, p íprava u itel II.stupn,aprobace Aj-Nj, (p edpokládaný termín ukon ení erven 2012) pí Kreuzová ukon ila státní záv re nou zkou kou studium na PF Plze,p íprava u itel na II.stupni,aprobace Z- O studium k roz í ení odborné kvalifikace pí Koutná ukon ila studium u itel Aj na II.stupni 7.2 Studium ke spln ní dal ích kvalifika ních p edpoklad pí Kreuzová zahájila studium specializované innosti Prevence sociáln patologických jev (p edpokládaný termín ukon ení studia únor 2010) 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace jazykové pí Svobodová M.,p.Macner studium Aj- za áte níci v rámci DVPP ú ast 21 pedagog na 50 vzd lávacích kurzech a seminá ích (dokladem o absolvování pr b ného vzd lávání je osv d ení ulo ené v portfoliu pedagoga) 7.4 Vzd lávací seminá e organizované kolou (ú ast v ech pedagog ) práce s interaktivní tabulí

8 7.5 Samostudium probíhá v dob vedlej ích prázdnin v rozsahu 12 dn (na základ 24 odst.4 písm.b, zákona.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). termín po et dn téma Podzimní prázdniny 2 Bezpe nost ák,klasifika ní ád Váno ní prázdniny 4 Vnit ní p edpisy a sm rnice (zopakování) Pololetní prázdniny 1 Prevence sociáln patologických jev Jarní prázdniny 3 Nové poznatky v dních obor (studium podle aprobace) vyu ití odborných asopis a literatury Pedagogická a kolní psychologie (podle vyvstalých pot eb z výchovn vzd lávacího procesu) vyu ití odborné literatury z u itelské knihovny + odb. asopisy Velikono ní prázdniny 2 Studium materiál pro práci se áky se SPUCH Celkem áci se speciálními vzd lávacími pot ebami a nadaní áci 8.1 kola má celkem 89 integrovaných ák : na I.stupni 35 ák na II.stupni 54 ák Tyto áky evidujeme jako áky se zdravotním posti ením na základ vy et ení v PPP a t ídní u itelé vytvá í individuální vzd lávací plán. - 2 áci se sluchovým posti ením - 1 ák s mentálním posti ením - 4 áci vývojové poruchy chování - 82 ák vývojové poruchy u ení v r zné kombinaci Nez izujeme speciální t ídy. Se áky pracujeme formou individuální integrace ve t íd, umo ujeme jim pou ívat pot ebné kompenza ní pom cky, zohled ujeme druh a stupe posti ení p i hodnocení výsledk. Úzce spolupracujeme s PPP a s rodi i. Provádíme u ák, jejich rodi e projrvili zájem, ka dotýdenní reedukaci a arteterapii. Letos fungovalo 6 skupin se 24 áky; reedukaci provád li pí Strnadová a pí Václavovi ová, arteterapii p.kopta. 8.2 Neevidujeme áky se zdravotním a sociálním znevýhodn ním. 8.3 Nadané d ti, resp.d ti s dobrými studijními výsledky, se zájmem o výuku a s podporou rodi, nav t vují t ídu s roz í enou výukou matematiky a p írodov dných p edm t : po et t íd 1 po et za azených ák 28 V tomto kolním roce skon il projekt zahájený ve kolním roce 1998/1999, hlavním d vodem byla výuka za ínající podle VP. Nadané d ti máme vytypované vyu ujícími, ádné nemá vy et ení v PPP a nevyu ujeme je

9 podle IVP. T mto d tem prohlubujeme vzd lávací obsah, zadáváme jim specifické úkoly, zapojujeme je do samostatných prací a projekt a p ipravujeme je do v domostních sout í a olympiád vyhla ovaných M MT. 9.Materiáln technické podmínky vzd lávání - kola vyu ívá celkem 4 objekty pro výuku a 1 budovu pro kolní dru inu. Od za átku b ezna jsme z d vodu demolice Chánosu II p est hovali 4 t ídy I.stupn do budovy na nám stí (I.A,II.B) a do hlavní budovy v Komenského ul. (V.B,C).Na takto uvoln ném míst se staví nová 8-i t ídní budova koly. - Od 1.zá í 2008 je zprovozn na nová sportovní hala a dílny pro praktické innosti tím jsme mohli zkvalitnit výuku t lesné výchovy a praktických inností. Zárove se u et il ák m i u itel m as p i stálém p echázení do pronajaté sokolovny a nevyhovujících prostor na dílny v budov na nám stí. - Hlavní budova je v dost zanedbaném stavu opadává omítka, net sní okna, nefunk ní rozbité aluzie, zatéká z balkonu do spodních místností v p ízemí, v suterénních prostorách vyu ívaných kolní kuchyní je vlhko ( patná izolace základ vzhledem ke stá í budovy) z izovatel je informován. - St echa nad kolní jídelnou p i v t ích a del ích de ových a sn hových srá kách prosakuje (neustále provádíme díl í opravy a malujeme strop!);ka doro n ádáme z izovatele o generální opravu, ale neúsp n. - kola nemá dostate ný po et odborných u eben s pot ebným vybavením, výuka probíhá v kmenových t ídách a to vy aduje neustále p ená ení pom cek. - Nov jsme vybudovali na II.stupni u ebnu s interaktivní tabulí, která je hojn vyu ívána. Ke konci kolního roku jsme koupili a instalovali 2.interaktivní tabuli pro I.stupe do budovy na nám stí její intenzivn j í vyu ití p edpokládáme v p í tím kolním roce. - Vybavení u ebnicemi a u ebními pom ckami je dostate né. 10. Akce koly (výlety, sout e, náv t va divadel a muzeí, besedy, olympiády,kurzy) 10.1 kola dlouhodob dopl uje výchovn vzd lávací proces organizováním aktivit jako jsou náv t vva divadel, koncert, výstav, besedy, exkurze a zahrani ní zájezdy. Na I.stupni prob hlo celkem 22 akcí, kterých se zú astnilo 2315 ák (tj. 8 akcí / áka) Na II.stupni se uskute nilo celkem 27 akcí s ú astí 2280 ák ( tj. 7,5 akce / áka). Tyto akce plánujeme ve spolupráci s MKS Kdyn, s M stskou knihovnou ve Kdyni, Muzeem p íhrani í, s eským svazem chovatel a zahrádká. adu akcí p ipravuje vyu ující, pop.t ídní u itel podle Plánu exkurzí, ve kterém jsou za len ny osv d ené a vyzkou ené tematické exkurze podle jednotlivých ro ník a p edm t Tradi ní akce organizované u adu let jsou: plavecký výcvik pro áky ro. ú ast 225 ák ly a ský kurz pro áky 7.ro. ú ast 44 ák zahrani ní exkurze Francie pro áky 8.ro. ú ast 22 ák v termínu od N mecko ú ast 35 ák v termínu Výlety na záv r kolního roku byly p ipraveny t ídními u iteli pro v echny t ídy.

10 10.4 Ú ast ák v sout ích kolní kola ú ast 463 ák v sout ích P írodov dný klokan, Matematický klokan, Olympiáda z j, Aj, Z, Bi, Pythagoriáda, tená ská sout. Nejúsp n j í áci reprezentují kolu v okresních kolech sout í Okresní kola ú ast 263 ák název sout e po et ák výsledek,umíst ní tená ská sout 9 2.ro.: 1.a 2.místo (oblastní kolo) 3.ro.: 1.místo 5.ro.: 1.a 2.místo 32 1.kategorie: 2.a 3.místo 2.kategorie: 1.a 3.místo Vybíjená (oblastní kolo) Preventan Cup 12 3.místo Minikopaná McDonald scup 8 3.místo Hlídka mladých zdravotník 22 6.,7.,10.,16.místo Stolní tenis 4 1.místo P írodov dný klokan 28 1.,4.,5.místo Volejbal dívky 8 1.místo P ehazovaná dívky 9 3.místo Ko íková 10 5.místo BiO 8.,9.ro. 2 6.,7.místo Bio 6.,7.ro ,16.místo ZO 6 6:,7.,10.místo Sout v psaní na PC 4 18.,22.místo Atletická liga 5 3.místo Coca cola Cup místo Pohár rozhlasu 37 2x3.místo 4.místo Krajská kola ú ast 32 ák název sout e po et ák výsledky, umíst ní Stolní tenis 4 2.místo Eurorébus 22 5.místo Volejbal 8 4.místo celostátní kola ú ast 57 ák - U po páté jsme se zú astnili sout e v anglickém jazyce Videopohlednice mého m sta. Sout ily 2 skupiny ák celkem 54 ák ze 4.a 5.ro. a áci z 5.ro. získali v rámci R 3.místo! áci 4.ro.obsadili 4.místo. - V zem pisné sout i Eurorébus reprezentovali 3 áci koly Plze ský kraj a uhájili v ohromné konkurenci 24.místo.

11 11. kola a ve ejnost, spolupráce s rodi i 11.1 kolská rada zalo ená má 6 len (viz úvod). Se la se pouze a delegovala z ad rodi 1 zástupce do konkurzní komise pro výb r nového editele koly (p.váchal) T ídní sch zky, konzultace pro rodi e Organizujeme tradi n v listopadu (20.11.) a v dubnu (23.4.) t ídní sch zky a v lednu (8.1.) a v kv tnu (28.5.) individuální sch zky vyu ujících s rodi i, na kterých rodi e hlavn zajímá prosp ch jejich d tí. Zájem rodi o kolní práci není dostate ný a klesá s rostoucí vý í pln ní povinné kolní docházky. Hojn nav t vované jsou tradi n organizované akce na I.stupni informa ní sch zka rodi budoucích prv á k ( ) na II.stupni beseda k volb povolání pro rodi e ák 9.ro. ( ) kolní akce pro rodi e a kdy skou ve ejnost Tradi ní a velmi nav t vované akce jsou - pasování prv á k malá slavnost pro áky 1.ro ník a jejich rodi e - slavnostní p edávání vysv d ení ák m 9.ro ník ( ), p i kterém je zhodnocena jejich práce na kole,obdr í pam tní list,event.kni ní odm nu a krátkým kulturním vystoupením se rozlou í se Z. Papírový betlém vytvo ili letos poprvé áci p i výtvarné výchov a p i arteterapii, postavili ho v prostorách p ed muzeem a po n kolik dní jsme tak p isp li k váno ní atmosfé e ve m st. Kdy ská ve ejnost vyu ívala vzd lávací kurzy pro dosp lé Aj,Nj,ICT.Splnili jsme tak po adavky projektu MZ ve Kdyni jako aktivní tv rce kvalitního celo ivotního vzd lávání,co byl ná úsp ný grantový projekt u KÚ Plze ského kraje. 12. Údaje o výsledcích inspekce Ve kolním roce 2008/2009 neprovedla I na kole ádnou kontrolu. 13.Výkon státní správy druh rozhodnutí po et odvolání P ijetí k P D 44 0 Odklad P D 9 0 Dodate ný odklad 0 0 P estup a p ijetí na MZ 15 0 Povolení IVP 46 0 Celkem 114 0

12 14. Zpracované projekty Krajský ú ad Plze ského kraje (jako poskytovatel) p isp l ástkou ,-K na projekt Vyu ít ka dý den. áci 6.ro ník, celkem 59 ák, se ve 2 t ídenních internátních pobytech v Kout na umav sna ili polo it základy k úsp nému fungování nových t ídních kolektiv. Akce se uskute nila ve dnech a Zpracovala: Mgr.Jaru ka afránková editelka koly

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010. I. Základní škola II. Výchovné poradenství III. Minimální preventivní program IV. EVVO V. ICT I. Základní škola 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2011/2012 Datum: 27. 8. 2012 Vypracovala:

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA Výro ní zpráva 2004/2005 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název školy dle z izovací listiny ve zn ní platném k 31.8.2005. Smíchovská st ední pr

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU OBSAH Základní

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC srpen 2006 RO NÍK 10 ÍSLO 8 Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás op t poinformovali o d ní v naší obci v m síci srpnu. Zam stnanci obce provád

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více