CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod leden 2007, èíslo 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod leden 2007, èíslo 7"

Transkript

1 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod leden 2007, èíslo 7 BEST UFF 2006 EXPEDICE Pik Kaufman Jak se stát horským vùdcem 2 x Osp + Finale Ligure a Francie PÙDA 06, JAK JSME PØESTAVOVALI STÌNU, HOT SPORT NEWS, TOTÁL BULVÁR VÝZKUM BBC - pravda o výsledcích, ACARINY - malé zoologické okénko, DU JÙ SPÍK INGLIŠ? CLIMB-ZIN - No. 7

2 Co øekl Malý Kuba Happy new year Tìsnì pøed tím, než nenastoupil do svého lehkého To lezou i báby s nùší Uff nitø: foto (c) 2005 Masik bouldru. Spousta stránek 4 teen - že by se z lezeckého magazínu stal magazín pro týnedžry?!? Co øekl - Malý Kuba...2 Happy new year...2 ó es pé I a II- skupinka brodských milovníkù vyhøátého vápence a studeného piva byla ve známé slovinské oblasti...3 Finale Ligure, Monaco, Castillon - ideální místa pro lezeckou dovolenou na konec roku Jak se èlovìk stane horským vùdcem - krátká zpovìï jednoho z prvních profi horských vùdcù v ÈR...5 ExpedicePik Kaufman vyprávìní Vládi Bureše o zážitcích z vysokých nadmoøských výšek...6 PÙDA 06 - výsledky bouldrových závodù v DN a nìkolik momentek z oslavy 666. narozenin...8 Hot sport news - nejdùležitìjší sportovní poèiny v našem klubu (takže vlastnì na svìtové scénì)...9 Nìkolik krátkých zpráv a informací...9 Co sa chystá - v nejbližší dobì za akce?...10 Co sa událo - v poslední dobì...10 Totál bulvár - co si asi šeptají plši zimující ve skalních dutinách chøibských skal?...10 Du jú spík ingliš? - už tøetí díl...10 BEST uff ohlednutí za nejhodnotnìjšími výkony èlenù našeho oddílu v roce Omezení v Chøibech - aneb co nám to jen pod stromeèek nadìlila OVK Moravské Pískovce?...13 Rubrika na pøání - pro tøi krále...14 Ftip - aneb jak sa jeden z nejlepších èlenù uherskobrodského TOP týmu upsal Ïáblu...14 Zmer si ho!!! - oprava výsledkù výzkumu BBC...14 foto na titulní stranì: Radek Gabrhel v neznámém 6c+ Monte Sordo, Finale Ligure, Itálie (c) 2006 Marcela Macek Leblochová Další rok máme za sebou. Další naše cíle a mety padly. Nìkdo je spokojen víc, jiný ménì, ale pøíchod nové sezóny jsme slavili všichni stejnì mohutnì, se stejným oèekáváním. Mezi hromadou pøedsevzetí a slibù urèitì nechybí ani pár lezeckých nebo horolezeckých cílù. Pøíští rok zkrátka chceme výš, obtížnìji a v lepším stylu. Klademe si pøed sebe nové cíle a pøipojujeme je k tìm, které se nám v uplynulém roce nepodaøilo naplnit. Nìkdo dal svoji vysnìnou cestu, jiný práskal tìžké onsajty, další øádili v letních i zimních horách a všichni spoleènì vstupujeme do dalšího kola tohodle podivného dìní. O cosi starší, o cosi zkušenìjší, budeme se i nadále rvát s gravitací, budeme i nadále hledat hranice našich fyzických i psychických sil a budeme chtít být lepší než ti ostatní. Každý máme svoje cíle a každý pùjdeme trochu jinou cestou - stejnì jako loni, pøedloni, pøed deseti lety. Nìkdo možná poleze míò, jiný víc, nìkdo pøekvapí a nìkdo ustrne - tak už to prostì bývá. A už to má ale dopadnout jakkoliv co se týká výkonù, mìlo by to vždy skonèit na výbornou, co se týká našeho zdraví. Nikdy nezapomeòte na opatrnost, nepøeceòujte své síly a jdìte za svým vysnìným cílem odhodlanì, ale s otevøenou a jasnou myslí, s rozumem a se skøítkem, který vám vèas napoví, že je nìkdy lepší to otoèit tøeba pár metrù pøed vrcholem. Pøeju vám všem do nového roku a nové sezóny jen to nejlepší, hodnì krásných vertikálních i horizontálních :-) zážitkù, pevné zdraví a vždy pohodový návrat. - uèitel - PF07 MOtto: Nejneodolatelnìjším èlovìkem je snílek, jehož sny se staly skuteèností. Tania Blixen CLIMB-ZIN - No. 7 2

3 OSP I a II Ne, vùbec nejde o nový akèní snímek! Místy by to totiž mohla klidnì být spíš taková trochu hoøká komedie! První díl zaèal vznikat asi takhle: Masi, pojeï s nama do Ospu! A pokraèovalo to: Tož když teda nikoho jiného nemáte, tož já s vama pojedu! A jelo se. Masi, Kubèa, malý Kuba a uèitel. Cesta do ráje sportovního lezení byla zapoèata. Nešlo to již zastavit. A mìlo to být hodnì zajímavé a napínavé - každý totiž do Ospu jel s nìjakým velkým cílem: Kubèa chtìl pokoøit nìjakou cestu za 7a minimálnì PP, uèitel si plánoval dát ten samý stupeò OS, Masik se rozhodl, že se ještì pokusí na poslední chvíli natrhnout Pólovi prdel (šlo pøece jen o pivo) a malý Kuba nechtìl zùstat ani trochu pozadu. Výsledky nebyly úplnì ideální, ale i tak to stálo zato. Nìjaké pìkné cesty padly. Uèitel vyzkoušel témìø všechny 7a v Ospu i Mišej Peèi a nic, Kubèa témìø flashnul Jonathan Livingstone 7a, ale na druhý pokus už nezbylo sil, Masik pøebìhl na flešáka jedno 6a+ (a netuše, co se stane za 14 dnù, zaèal do svìta vykøikovat, že tu beèku platí Pólo) a malý Kuba, znièený hned první den tøetí cestou za 6c, tomu všemu jaksi smutnì pøihlížel. Opravdu vyvedený zájezd. Teda vlastnì americký film bez hepyendu. MY VŠICHNI Z JEHLIÈKOVA ÚSTAVU foto (c) 2006 Pólo trièka) a obtížnost gradovala až k 7a na OS. Uèitel to koneènì dokázal a svoji první èistou osmu (7a) na OS dal. Ještìže je ten Osp tak pøevislý a madlovatý. Zahanbit se nedali ani ostatní. Pólo jasnì ukázal Masikovi, že vítìzem je on, když dal 2x 6b OS. Radek onsajtoval cesty až do 6b+ a Macek taky skousla a nìjaké ty sedmièky práskla na ostrém konci. Tož to je zatím konec filmu. Tìštì se na jaro, až zase vyrazíme do Slovinska, a tøeba se i pøidejte, protože Osp a jeho vápno zato urèitì stojí. - uèitel - Hrenovnjaèa 6b+, Babna, Osp, leze Pólo Druhý díl probìhl v rozdílném složení. Z pùvodní, øíjnové osádky jel na studentský svátek do Ospu jen uèitel. Pøidala se Macek, Pólo a Radùz s malým Honzíkem. Hodnì zábavná byla už cesta - to, jak se ti dva vzadu pøetlaèovali ramenama - no špica. Tentokrát bylo trochu ménì èasu, takže se lezlo jen v Ospu a hledala se ještì prázdná místa - tedy èásti a sektory, na kterých si uèitelskej ještì nezaøádil. Nìkolik 7a se nabízelo na Babnì úplnì vlevo a úplnì vpravo. První den byl spíš jen takový rozlézací a lezlo se jen do 6c. Den druhý byl teplejší (šlo to i bez Uèitel v cestì Idealist 7a+, Babna, Osp nejlepší guma na svìtì nyní i v úpravách lubricated, flavoured, ribbed a extra thin vychutnej si svou cestu na vrchol CLIMB-ZIN - No. 7 3

4 CLIMB-ZIN - obèasný zpravodaj HO SOKOL UB Finale 006 Zase tu byl konec roku a zase (ve svìtle minulého roku) naprosto ílený nápad vyrazit si na italskou riviéru, do Monackého kní ectví a tak dále. Po loòských dosti mrazivých zku enostech se pro druhý pokus o cestu za opravdovým teplem rozhodli jen 4 èlovíèci, kteøí se pohodlnì naskládali do jednoho modrého vozítka. Kdy jsme pak 25. prosince kolem páté pøijí dìli do Finale a ukazatel teploty na dálnici hlásil 19 nad nulou, vìdìli jsme, e letos urèitì teplo bude. A taky e bylo. Je tì za svìtla jsme stihli rozbýt ná tábor na Mt. Cucco. První veèer byl dosti chladivý díky silnému vìtru, ale døevo z místních olivových hájù hoøí a hlavnì høeje skvìle. Dokonce tak skvìle, e nìjaká ta propálená dírka v drahých péøových nebo membránových bundách nás nemohla rozhodit. Navíc, kdy na dobré poèasí a lezecké úspìchy pijeme výbìrové víno s pøíchutí kompotovaného lièi. Ráno si pøispáváme. Není kam spìchat. Celý den máme pøed sebou a na stìny Mt. Cucca zaène sluníèko svítit a odpoledne. I tak lezeme skoro celý den ve stínu. Teplo nám zaène být a ve chvíli, kdy u nemù eme. A tak dal í den vítìzí na jih orientované sektory Mt. Sorda. Nádherné pøevislé i polo ené linie, drtíme první malé krapasy a hady. A hlavnì je fakt teplouèko. Lezeme bez trièka a libujeme si jak krásnì se opálíme (jen abychom se nepøipekli). Cesta støídá cestu a po Kubèa v cestì 6a+, Monte Sordo, Finale, Itálie dvou dnech jich máme na svém kontì u 15. Veèer jdeme horký den oslavit pizzou a vínem do picérky na Mt. Cucco. Hostinec je brzo plný lezcù. Skoro ka dý studuje prùvodce, probírá se, kdo co dnes pøelezl, a spøádají se plány na dal í den. My máme jasno. Do stanù uleháme nezvykle brzo a je tì nezvykleji brzo vstáváme, balíme v e kromì stanù a míøíme do Francie. Auto zastavujeme a u pevnosti francouzského telecomu v La Turbii. Scházíme ke stìnám vypínajícím se nad Monakem a lezeme nìkolik plazivek, jejich ostré li ty lámou a øe ou prsty tak krutì, e se pou tíme, ne proto, e by u nebylo z èeho brát, ale právì a jen díky nesnesitelné bolesti. Veèer absolvujeme pøíjemnou prohlídku Monaka a po nechtìné okru ní cestì se vracíme do La Turbie na nocleh. Ráno kupujeme ve vesnici prùvodce a míøíme do Castillonu. Castillon - podle RT démonická oblast - a má pravdu Haremheb, nejlehèí cesta je za 6b+, nejtì í za 8c+, a nejvíce cest je nìkde mezi 7a a 7c. Zase jdeme do trièek a drtíme ílené hady v táhlých a extrémnì pøevislých cestách. Znièení jsme raz dva. Teda vlastnì po esti cestách. Jak slunce mizí za vrcholkem protilehlého kopce opu tíme nástupová skaliska Castillonu i Francii a vracíme se do svých stanù na Mt. Cucco. Pøed námi je poslední lezecký den. V ichni jsme u parádnì utahaní. A ani poèasí se netváøí nijak pøívìtivì. Je pod mrakem, docela chladno, a vybraný sektor není pøesnì to, co jsme od nìj èekali. Navíc víkend pøilákal do skal mnohem více lidí a je tu plno. Nakonec to celkem brzo balíme a jedeme do Finale. Stavíme se v marketu, proklièkujeme pár ulièek a vrrrrm na veèeøi do kempu. Brzo ráno pak balíme svoje vìci do modrého ípu a odjí díme. Po 12 hodinách pøistáváme doma. U ili jsme si lezení i tepla a teï si vychutnáme Silvestra a Nový rok. Tak zas o Uèitel v cestì 6b+, La Turbie, Francie Vánocích... - uèitel CLIMB-ZIN - No. 7 4

5 Jak se èlovìk stane horským vùdcem Nedávno jsem se potkal s uèitelem takové dost nezvyklé setkání dvou horolezcù na horách v polosuterénu jedné chaty Dali jsme øeè jen tak v pantoflích, a jestli bych nìco nenapsal do legendárního Climbzinu, když jsem se stal TÍM horským vùdcem UIAGM Kývnul jsem, i když vlastnì ještì poøád ani netuším, o èem budu psát Nedávno jsem èetl knížku od èlovìka, který vášnivì propadl lyžování, pøesnìji se stal závislým na droze zvané PRAŠAN A pokraèuje naplno ve své sebedestrukci i pøesto, že si uvìdomuje, jak mu lyžování zkazilo život, protože nepracuje jako manažer v žádné významné bance, desítky krásných žen si ho nakonec radši nevzalo a všechen jeho majetek se vejde do jeho staré pomaèkané toyoty. Nejvíc mu to však vyèítají dva lidé, které oznaèuje krycím jménem MÁMA a TÁTA a kteøí ho ale také jako malého stejnì nikam jinam než do hor nebrali a uèili ho lyžovat døív než chodit Do jisté míry je mùj pøíbìh podobný, akorát myslím, že úplnì obyèejný Narodil jsem se v Brnì, dìtství prožil ještì víc jižnìji v Boleradicích mezi vinohrady. O horách bych nemìl ani tušení, nebýt rodièù, kteøí mì tam s bráchou obèas vzali. Už v sedaèce jsem se tak nosil po Vysokých Tatrách. V zimì jsme zase pravidelnì jezdili do Beskyd a do Jeseníkù, kde mì TÁTA s MÁMOU uèili lyžovat když dnes nìkdy vidím v televizi film S tebou mì baví svìt, je mi dobøe, protože jsem to takhle jako kluk mockrát zažil byla to PARÁDA. Pak už to šlo šupem, èetl jsem úžasný pøíbìhy zlatokopù Jacka Londona, polární cestopisy Amundsena, Scotta, Pearyho, Byrda i Vojtìcha v pubertì jsem na bìžkách pøešel nìkteré naše tehdy ještì èeskoslovenské hory Jeseníky, Fatru, Nízké Tatry, Vrchovinu Byla to sice jen HRA na skuteèné polárníky o kterých jsem èetl, ale díky tomu jsem poznal, co znamená spát v zimì venku a tøást se celou noc zimou, tìšit se z horkého èaje a usínat v pùli vìty únavou Poznal jsem co je to strach a radost, když ho èlovìk pøemùže stejnì jako nekoneèná hloubka noèní oblohy plné hvìzd a volání divoèiny, které se nedá popsat a musí se zažít Ve škole jsem na žebøíèku sexy a šuk klukù chybìl, protože se øíkalo, že urèitì tajnì chodím s tulenìm nebo nìjakou mrožicí. Brácha pak jednou pøišel domù, vyhrabal prádelní šòùru, knížku Základy horolezectví od Procházky, a už jsme valili TO zkusit na Stránskou skálu, co máme za barákem. Naštìstí jsme náš horolezecký køest pøežili a pøihlásili se do horolezeckýho oddílu, kde nás zaèali všechno uèit. Na prádelní šòùøe už jen MÁMA sušila naše špinavý lezecký hadry, který jí strašnì smrdìly a taky nám to pokaždý pøipomnìla ale nebylo nám pomoci, pro nás to byla vùnì skal a velkýho dobrodružství No a pak jsem normálnì lezl na skalách a po horách, kam mi èas a peníze dovolily. Nìkdy se daøilo, jindy ménì, a nejvíc naprd to bylo, když mi nìkde nìco prasklo nebo køuplo a muselo to srùstat. To se nedalo lézt a èlovìk najednou zjistí, jak je to volání divoèiny vlastnì silný A pak jsem poznal pár horolezcù z Belgie, lezl jsem u nich a oni zase u nás. Kamarádùm se to asi líbilo, protože sem za mnou zaèali jezdit další, i starší horolezci, a za moji práci mi zaèali platit. Radili mi, abych se nauèil francouzsky a stal se v Chamonix horským vùdcem smál jsem se. Kde by mì tehdy napadlo, že to tak jednou možná bude. Jenže cesty osudu jsou nevyzpytatelné a v roce 2003 jsem dostal možnost nastoupit pod rakouským vedením do školy horských vùdcù a po tøech letech martyria kurzù a zkoušek jsem absolvoval závìreènou zkouškou v Chamonix. Má cesta do hor tak dospìla k další køižovatce - opustil jsem dobøe placenou, perspektivní práci manažera v úspìšné firmì a teplo kanceláøe jsem vymìnil za život na horách dál jsem zatím nedošel, a jak to všechno vlastnì dopadne, ví BÙH a to je vše, pøátelé Tak vám všem pøeju štìstí, zdraví a dobrodružství stejnì jako sílu v prstech, odvahu a hlubokou radost do Nového roku 2007 Èau na horách, váš JANEK foto archiv autora Janek Bednaøík Toto je flek pro vašu reklamu - reklamujte co chcete, my na to stejnì kašlem!!! fuck off f sponsors foto archiv autora CLIMB-ZIN - No. 7 5

6 E x p e d i c e Pik Kaufman m Na kopec jsme vyrazili v létì 2006, s batohy nacpanými z 90% léky proti prùjmu, z 5% plechovkovým pivem a také lezeckým materiálem. Náš cíl se tyèí nad okolní krajinou, støedoasijskou stepí, uprostøed hor zvaných Pamír. Ze støední Evropy je cesta pøedlouhá, prakticky až na èínské hranice. Cesta je prostì pakárna, která mozek dokonale vygumuje (snad jen doèasnì). zdržení v Džalalábádu a Oši, druhém centru zemì, pøesedáme u ohlodaných kostí šakala(dílo vlkù, my jsme mìli Power bar gely) do expedièního vozidla znaèky Ural. Pøíznaèný název, zimní pobyt v gulagu by byl rozhodnì pøíjemnìjší než svezení v tomto tankobuse. Okna nelze otvírat, i když brzo pochopíme, proè. Oblaka prachu, k tomu pekelné vedro a dusno dokážou udìlat i z nejodolnìjšího jedince s životem po životì. Nevadí, na nohy nás zvedá první pohled na hory v dálce. V zajetí šestitisícovek trùní jako král i náš sedmitisícový Pik Kaufman. Cílem èásti expedice byla aklimatizace na normálce a výstup trasou pøes Lipkinovy skály. BC, prosím vystupovat. Od stanového mìsta komerèních expedic se oddìlujeme a své podstatnì skromnìjší hadrdomy stavíme stranou. Jenom 3.500m, a permoníci v hlavì? foto (c) 2006 Vláïa Bureš Moskva - Rusové zavedli víza, a tak 20 hodin posedávání v tranzitu je parádním tréninkem na vyhnívání ve stanu v C1. Ale èas zastavit nelze a každé èekání nìkdy skonèí. Biškek je metropolí Kyrgizstánu. Je mìstem bez historie, založeným Rusy pøed 150 lety. Semafor pro chodce je pøežitek a auta mají silné klaksony, tak k èemu brzdy? Kanály nevedou po evropsku pod chodníky, nýbrž ve formì potokù pøímo na ulicích. Ideální pro chov pstruhù. Došlo i na sázky doskoèí dìdula nebo ne? Pronajali jsme si byt v paneláku a po návštìvì nezbytných zkorumpovaných a uniformovaných kontrol jsme svedli vítìznou bitvu s nedostatkem spánku a znaèným èasovým posunem. A k cestování støední Asií. Silnice jsou nejdøíve prvotøídní, stavìné Èíòany. S narùstající vzdáleností od hlavního mìsta asfalt došel. Stovky kilometrù po rozpálených prašných cestách dokonale provìøí dýchací soustavu, kuøák, bez potøeby kyslíku, je ve výhodì. Cesta vede pøes horská okraje an-šanu, pøes sedla nahoru a zase dolù.èasto vysoko pøes 3000 m. Po foto (c) 2006 Vláïa Bureš CLIMB-ZIN - No. 7 6

7 foto (c) 2006 Vláïa Bureš Ale jo, èasový posun, rychlý výjezd, nedostatek spánku a nepomohlo ani zaklínadlo vejdi a zùstaò pøi jídle. Prostì jsme byli pod pantoflem, když dominantní manželku vystøídala naše støeva. Ráno smlouváme o cenu s majiteli koní a objemné batohy, kamarádsky nìžnì zvané svinì, èásteènì nakládáme na tato zvíøata. V pøedsunutém BC nás levná vodka sbližuje s policejním náèelníkem, zde v letním sídle majitelem nemovitostí - jurt. Zve nás k sobì, ale snad nìkdy pøíštì.je to jen 90 km podél temnì rudé øeky Adyl-su, není kam odboèit. Cesta do C1 ve výšce m je pøedlouhá, nìco kolem 22 km. Panoramatické výhledy na hory pøed námi i na prašnou èervenošedou krajinu za našimi zády jsou fascinující. Nás nechávají pomìrnì chladnými, nebo èasový posun, prach, vedro a únava z cesty si v kombinaci s tìžkými batohy a nadmoøskou výškou nehezky zaøádily na stavu našeho foto (c) 2006 Vláïa Bureš organismu. Veèer jsme v C1, ale více mrtví, než živí. Více než tøíkilometrová severní stìna Piku Kaufman se koupe v ranním slunci pøed námi, je to však labutí píseò. Poèasí se náhle zhoršilo a po nìkolik dní se støídal déš se snìhem, pro zpestøení s obèasnými kroupami. A dál? Expedice vlastnì zaèíná až tady. Cesta normálkou je pro èást naší expedice vrcholem snažení, pro ostatní mìla být pouhou adaptací na výšku. Vše je jinak, Lipkinovy skály nás až nahoru nepustily, èerstvý, mokrý sníh je silnìjší než my, pøes veškeré odhodlání. Snad pøíštì. Trasa normálkou pouští až do C3, dále po táhlém høebenu, ve výšce pøes sedm kilometrù lze pokraèovat až na samotný bod, z nìhož cesta vede pouze dolù. Expedice nedosáhla všeho, co jsme si pøedsevzali. Poèasí a málo èasu na aklimatizaci byly pøekážkou. Všichni se však vrátili v poøádku domù, vèetnì Ondry s plicním edémem. A zbyly tak výzvy propøíštì. Dìkuji za podporu sponzorovi a teplému prádlu Termovel. - Vláïa Bureš - 5. roèník závodù v lezení na obtížnost SLOVÁCKÉ OUPN 2007 NEDÌLE 4. bøezna 2007 UHERSKÝ BROD Partneøi: SINGING ROCK, ROCK POINT, AIX, TRIOP HUDY SPORT ZLÍN, MONTANA, HO SOKOL UB VICHR PRODUCTION, LNICE CLIMB-ZIN - No. 7 7

8 Oddílová liga PÙDA 06 Pøi pøíležitosti oslavy kulatého výroèí nejmenovaných èlenù oddílu se na pùdì v Dolním Nìmèí uskuteènil první závod oddílové ligy 2006/2007. A konkurence se sešla vskutku velká. Sedmnáct lidí na startu (z toho 4 baby) asi neèekal nikdo. Prostì akce mìla šmrc a glanc, pít bylo co, padalo se do luxusních výškaøských matrací a závodilo se jako o život. Celkem vzniklo 14 originálních bouldrù, na nichž bylo možné sebrat maximálnì 124 bodù. Tohoto maxima však nedosáhl nikdo ze startujících. Pojïme si zrekapitulovat alespoò nìkteré výkony. Pro zranìní prstu se pøíliš nedaøilo Vítkovi, který bral za 100,5 bodu až 5. místo (velké pøekvapení). Hodnì všechny pøekvapil Kuba, který letos míò pil a víc lezl a celkem vyrovnaným výkonem dosáhl na 103 body a 4. flek. Jako blesk z èistého nebe vlétl do soutìže hostující Vojtìch, který sbíral jeden top za druhým a na pátém bouldru topoval dokonce jako jediný. Urèitì zaslouženì získal za 111 bodù, 3. místo. Z domácích si nejlépe vedl v souboji s uèitelem malý Kuba, který nasbíral 114 bodù a o pouhého dvaapùl bodu zùstal druhý. Vítìzem se ve vyrovnaném souboji a v domácím prostøedí stal uèitel. Docela dramatický byl i klasický souboj mezi trojicí Masi, Pólo, Macek. Macek ukázala, že je doma, a klukùm to natøela (celkovì 9. místo za 83 bodù). Masi byl 10. za 81 bodù a Pól 11. za rovnou osmdesátku. Podobnì sympatická byla i úèast závodních nováèkù - Petry a Lindy - rozhodnì se holky neztratily. A samozøejmì taky Jožka a Meïoš, kteøí, aè absolutnì nezvyklí na bouldrování, bojovali do strhání tìla. Celou akci provázelo promítání fotek z lezeckých i horolezeckých akcí, které jsme v roce 2006 absolvovali, a nakonec nám Martina s Vojtou promítli pár svých diákù z Afriky. Na závìr je tøeba podotknout, že síly se hodnì vyrovnaly a v podstatì nebylo nic jisté pøedem a bylo nutné tvrdì bojovat až do úplného konce. Celkové výsledky: 1. Uèitel (116,5), 2. Malý Kuba (114), 3. Vojta (111), 4. Kuba (103), 5. Vítek (100,5), 6. Honza (99), 7. Radek (93,5), 8. Luïa (84,5), 9. Macek (83), 10. Masik (81), 11. Pólo (80), 12. Martina (73), 13. Luki (67), 14. Meïoš (59,5), 15. Linda (59), 16. Jožka (48,5), 17. Petra (39). Masi opìt dopoval!!! foto (c) 2006 Pólo Poøadí oddílové ligy po 1. kole 1. Uèitel (15 bodù), 2. Malý Kuba (14), 3. Kuba (13), 4. Vítek (12), 5. Honza (11), 6. Radek (10), 7. Luïa (9), 8. Macek (8), 9. Masik (7), 10. Pólo (6), 11. Luki (5), 12. Meïoš (4), 13. Linda (3), 14. Jožka (2), 15. Petra (1) Pólo v nástupu do jednoho z bouldrù Oddílovou ligu 06/07 podporují svìtoznámé firmy vyrábìjící pomùcky jen pro dobré climbéry: - uèitel - Kubèa ve stropì Halvní partner oddílové ligy 06/07 nejlepší guma na svìtì CLIMB-ZIN - No. 7 8

9 Hot sport news Opìt je tu seznam toho nejžhavìjšího, co uherskobrodští sokolíci podnikli na horách, v nížinách i hospodách (+ pár nejvìtších bomb s ze svìtové scény). A jen dodávám, že kdo se neozval, má smùlu - slavný prostì nebude. Holt, naši reportéøi nemùžou být všude, a jasnovidci taky nejsou. Na øíjnovém zájezdu do Ospu se uèitelovi podaøilo rozšíøit letošní již dost dlouhý seznam osmmínusek pøelezených na první pokus o další dva kousky. V Mišej Peèi dal v jednom dni mimo jiné i Mièkena 6c+ OS a Kurèji rock 6c+ Flash. Kubèa Jurèík, známý milovník a fanoušek dívèího tria Mentolové lízátka, bouchal na konci øíjna v Ospu OS nebo Flash cetsy až do stupnì 6b+/6c. Na stejném zájezdu se zadaøilo i Masikovi. Ve vyhlášené sportovní Mišej Peèi bouchl na flešáka cestu Harry Potter za 6a+! Pro Masiho a jeho trenéra jen škoda, že tenhle výkon pøišel až poté, co už zaplatili tu beèku, kterou prohráli v sázce s Pólem a jeho trenérem Honzou. Takhle by to totiž Masi asi vyhrál :-)). V pùli listopadu se jelo z Brodu do Ospu znova. Tentokrát v jiném složení. Macek v pohodì dávala 6béèka na Flash. A je jasné, že ta dlouhá pauza kvùli zranìní znamenala pro Macka jen malé pøibrždìní. Pólo Maršálek se pokusil v Ospu trumfnout Masika. Tím, že dal dvì 6b v sektoru Babna se mu to povedlo. A co víc, to jedno 6b dal dokonce OS. Takže Masi by stejnì nevyhrál -:)). Radek Gabrhel si v listopadovém a pøitom stále teplem zalitém Ospu lezl v klidu to svoje a onsajtoval cesty až do 6b+. Lezl i malý Honzík Gabrhel. A to cesty kolem pátého stupnì, a šlo mu to. Uèitel si koneènì splnil to, o co se pokoušel celý podzim, a a osnul v Ospu v sektoru Babna 37 metrù dlouhou (!) pøevislou cestu Tantalove muka za 7a! Nezahálel ani malý Kuba, který byl v Ospu s výpravou z Prachovských skal. A daøilo se mu, pašákovi. Na druhý pokus dal cestu Jumbo 7a/a+ PP. Bude nám, chlapec, v oddíle chybìt, až to ve zbrojováckém uèilišti ukonèí. Vítìzem prvního kola oddílové ligy (Pùda 06) se stal uèitel, druhý flek si vybojoval malý Kuba, 3. byl návštìvník z Olomóca Vojta. Více na str. 9. Na Štìpána není pána, øekli si basketbalisté horolezeckého oddílu Uherský Brod a na tradièním Štìpánském turnaji vybojovali krásné druhé místo. Na poslední akci tohto roku - zájezdu do Finale Ligure, Monaka a Castillonu se v poslednì jmenované, démonické a silnì pøevislé oblasti, kde nejlehèí cesta je je za 6b+ (7/7+), podaøilo Radkovi Gabrhelovi a uèitelovi dát flash cetsu Atlantis 6c+ (8-). 5. roèník závodù v lezení na obtížnost SLOVÁCKÉ OUPN 2007 NEDÌLE 4. bøezna 2007 UHERSKÝ BROD Partneøi: SINGING ROCK, ROCK POINT, AIX, TRIOP HUDY SPORT ZLÍN, HO SOKOL UB, MONTANA VICHR PRODUCTION, LNICE Jak jsme pøestavovali stìnu Naše malá, ale i pøesto svìtové parametry naplòující stìnka, se doèkala další malé perestrojky. Na konci listopadu jsme se sešli, abychom zrušili kolmou èást stìny, která byla prakticky bez využití. Vznikl nový sektor kopírující malý pøevisek v zadní èásti. Rozšíøila se nám tak plocha vhodná k zimnímu tréninku. Tak snad to k nìèemu bude. Jako bonus pøibylo i pár nových chytù, tentokrát z dílny Andreje Chrastiny. Jeho barevné plastové AIXka teï budou zdobit naši stìnku a nám se urèitì zase poleze s o nìco vìtší radostí. Všem, kteøí se na pøestavbì stìny jakkoliv podíleli, patøí velké díky. - redakce - Pozor na acariny Z vlastní zkušenosti mohu øíct o tìhle malých, maximálnì 4 mm velkých èlenovcích, jen jedno: Jsou to svinì! Již podruhé mnì pøedaly tyhle malé osminohé mrchy boreliózu. Jo, je to tak, mluvím o klíš atech obecných (Ixodes ricinus). Tato nebezpeèná zvíøata patøící do skupiny roztoèù (Acarina) se øadí do blízké pøíbuznosti s pavouky, sekáèi, štíry a dalšími nepøíjemnými organismy. Klíš ì je potvora, která musí projít 4 stádii, aby dosáhlo dospìlosti a mohlo se dále množit. Pøed pøechodem do dalšího stadia se musí vždy napít krve. Abych byl pøesný, je tøeba dodat, že ve svém prvním stádiu má tahle potvùrka nohou jen 3 páry. V dospìlosti již saje krev jen samièka. Klíštì mùže nasátím krve díky zøasené kutikule mnohonásobnì zvìtšit objem svého tìla. Nejradìji má krev teplokrevných zvíøat (no a mezi ty jaksi patøí i horolezec obecný). Aby se klíštì mohlo dobøe napít musí se poøádnì zavrtat svým savým chobotem se zpìtnými háèky do kùže svého hostitele. Obvykle takové zavrtávání trvá 48 hodin. Pokud tedy odstraníte klíštì ze svého tìla do dvou dnù od zakousnutí, máte velkou šanci, že vás tahle nepatrná bestie nanakazí žádnou z více jak dvou stovek známých chorob, které na savce pøenáší. Pøi zavrtávání vyluèuje klíš e do rány cement, který má anestetické úèinky, a taky klíštì v ránì pìknì zabetonuje. V dùsledku toho zavrtané klíštì vìtšinou ucítíte až po nìkolika dnech (kdy už vám rána pìknì nabìhne), a navíc se ta mrcha dost špatnì odstraòuje. Vìtšina chorob, které klíštì pøenáší, není nijak zásadních. Ovšem ta dvì nejznámìjší onemocnìní jsou pìknì hnusná a mohou být pro èlovìka i hodnì nebezpeèná. Borelióza a encefalitida jsou vážnì nicmoc. Proti té druhé se dá nechat naoèkovat, proti té první ne, a léky (silnými antibiotiky) se s ní bojuje dost špatnì, obvzláštì, pokud vám ji objeví až po delší dobì. Proto tyhle nejvìtší zástupce rodu roztoèù nijak nepodceòujte. I když jsou proti nám úplné nic, mohli by nám pìknì znepøíjemnit život nìkterou z chorob, které pøenášejí. - toho èasu boreliózou infikovaný uèitel - CLIMB-ZIN - No. 7 9

10 Co sa chystá? - 30 years of POLO - a nejde o tu krabicu na ètyrech kolech (!!!), ale o našeho drahého Póla, který v únoru oslaví svých 30 let existence mezi námi ufony. K velkému veselí všech probìhne celá akce u Leblochù na pùdì a bude opìt spojena se závody v boulderingu. A i tento neplánovaný závod se bude poèítat do oddílové ligy! A na závìr už jen datum: 3. února HOROLEZECKÝ BÁL se uskuteèní 10. února na Bránì. Lístky jsou již v pøedprodeji (prodává Masik). K tanci a poslechu hraje V.S.P. band a kromì výteèné veèeøe na vás èeká jako vždy bohatá tombola. - Boulder závody Bojkovice 07 probìhnou s nejvìtší pravdìpodobností v sobotu Kde jinde než na bojkovské bouldrovce. - DRYtooling v tìlocviènì - drytoolingové závody na venkovní stìnì v Nivnici byly zrušeny a vše se pøestìhuje na zatím nejasný termín do tìlocvièny. Masi slibuje, že se bude aj zasekávat!!! Moc se tìšíme! Pøijïte všichni, jde o body do ligy!!! - SLOVÁCKÉ OUPN - 5. roèník! Užuž to vypadalo, že to letos nebude, ale nakonec jsem povolil. Jestli ale zase pøijede jenom pár lidí, tak s tím opravdu konèím. Sundávání chytù ve støedu Pak ve ètvrtek až sobotu stavba tratí a závod samotný se uskuteèní v nedìli - tzn Pøedem všem dìkuju za pomoc s organizací a závodníkùm (hlavnì tìm našim - ono není dùležité vyhrát, ale zúèastnit se) za úèast. Sponzoøi: AIX, HO Sokol Uh. Brod, TRIOP, SINGING ROCK, LNICE, VICHR production, ROCK POINT, HUDYsport Zlín a MONTANA. - TÌLOCVIÈNA 07 - druhý roèník boulderových závodù a tøetí èást oddílové ligy probìhne v tìlocviènì opìt pod záštitou Macka. Takže se zase mùžeme tìšit na koláèky, slivovici a perfektní bouldry (co si vymyslíte, to bude). Vše se uskuteèní v nedìli 11. bøezna redakce - Co sa událo? V sobotu 13. ledna 07 se u Leblochù na pùdì uskuteènila pøednáška Tibora Pípáka Vališe a jeho ženy Janèi o jejich výletu do Himalájí. Nejen že jsme mohli zhlédnout hafo krásných snímkù z Indie, Nepálu a treku okolo Annapuren, ale taky jsme si odpoèli v nízkých nadmoøských výškách pøi totálnì zmrtvovacím boulderingu. Tak se tìšíme, až zase naši kámoši z Brna nìkam vyrazí a promítnou nám nìjaké zajímavé foteèky. - redakce - Totál bulvár!!! Není to tak dlouho, co Lebloši pøivedli do oddílu novou èlenku s modrou krví. Ano, mluvím o princeznì Nelly alias Lvici Else. No a teï to zaèíná vypadat, že to nebude trvat dlouho a do oddílu pøibude další Leblochovic štìnì. Jen se ještì neví, jestli to bude princ nebo princezna. - parta chøibských plchù - Du jú spík ingliš? Mackùv anglicko-èeský slovník lezecký - part 3 FEATURES, SHAPES angel /angl/ úhel very high angel velmi ostrý úhel arch /a:è/ oblouk ceiling /si:ling/ strop chock stone /tšok stoun/ vklínìný šutr chimmeny /èimny/ komín collumn /kolem/ sloup corner /ko:n/ kout, roh decomposed /di kompouzd/ nekompaktní edge /edž/ hrana ledge /ledž/ police, øímsa lower part /leuer pa:t/ dolní èást upper part /aper pa:t/ vrchní èást ridge /ridž/ høeben rock fall /rok fo:l/ kamená lavina slab /slaeb/ police, velká terasa slot /slot/ štìrbina, úzké místo summit /samit/ vrchol taper /teiper/ zužovat se wedge /wedž/ klín KNOTS knot /n ot/ uzel figure eitht knot /figer eit/ osmièkový uzel watter knot /wo:t/ lodní smyèka rappeling /rapeling/ slaòování rappel /rapel/ slanit abseiling /abseiling/ slaòování (pøevzato s nìmèiny) prusik up /prusik ap/ prusikovat KIND OF ROCK limestone /laimstoun/ vápenec granit /graenit/ žula sandstone /sandstoun/ pískovec climbing area lezecká oblast rules of game /ru:ls/ pravidla lezení CLIMBzin THE BEST CLIMBING MAGAZIN SINCE CLIMB-ZIN - No. 7 10

11 Best uff 2006 Protože jsem pochopil, že kalendáøní rok konèí opravdu až 31. prosince o pùlnoci, nechal jsem letos bilancování našich nejlepších výkonù až do lednového èísla. Vìøte mi nebo ne, práce to není jednoduchá. Vydolovat ze všech jejich nejlepší výkony je ve vìtšinì pøípadù dost obtížné. A tak, pokud vám tu bude nìco nebo nìkdo scházet, nepeskujte mnì. Nemùžu být všude, nemùžu všechno vìdìt a všechno obsáhnout. Ale konec zbyteèných kecù, a pojïme na to. SPORTOVNÍ LEZENÍ Nejvìtší progres v obtížnosti opìt zaznamenali èlenové oddílu na sportovních cestách. Absolutní obtížnost se v loòském roce sice nezvedla, ale zato jsme zaznamenali nìkolik zajímavých osobních posunù a taky znaèný pokrok v lezení na on sight, což je pøedpoklad pro lezení tìžších cest i v horách nebo dlouhých sportovních cestách. Nováèci (Magda, Luki, Honza a Petr) lezli pøedevším v Chøibech a to cesty do obtížnosti 6+. Na tomhle místì bych je chtìl povzbudit k tomu aby se nebáli a tlaèili se do aut, která témìø každý víkend vyjíždìjí za lezením na vápno do Krasu nebo na Slovensko. Pøecejen Chøiby, aè krásné, jsou pro výkonostní rùst pøíliš malé. Svoje pøedvedl i Jožka Tomanec, který zdolával cesty až do stupnì 7-. Pavel Šerpa Otruba vylezl letos cesty do klasifikace 7/7+ (Jokynka na Kozlovi). Velice zajímavých výkonù dosáhli také Pólo a Masik - a to i pøesto, že nejezdili tak èasto. Pavel Pólo Maršálek dal OS cesty až za 6b (7), Martin Masi Masaø zvládl flash 7-. Marcela Macek Leblochová si sezónu odbyla víceménì na jaøe, protože poté pøišlo zranìní, které mìlo za následek dlouhou pauzu. Na zájezdech do Arca a Ospu se jí podaøilo dát flash cesty až do stupnì 6c (7+). Honza Lekeš a Radek Gabrhel se dostali v tomto roce na stupeò 8-. Honza dal napøíklad cestu Kopytem sem, kopytem tam 8- na Kozlovi stylem PP. Radek pøitom dokázal na tento stupeò zvládnout dokonce Pólo Maršálek, Potion Magique 6b, Babna, Osp Radek Gabrhel, Desna bubkica 6b+, Babna, Osp flash, což je jistì obdivuhodný výkon i vzhledem k tomu, jak málo èasu Radek na lezení venku mìl (Jiné èasy 8- v Moravském Krasu na Vaòouskách a Atlantis 6c+ ve francouzské oblasti Castillon). Velmi úspìšnou sezónu má za sebou i Kubèa Jurèík. Prokousával se úspìšnì mnoha obtížnými sedmièkami, zopakoval nìkolik osmmínusek a pøidal nìkteré nové (napøíklad Inženierska 8- PP na Kamenných Vrátech nebo Jiné èasy 8- flash v Moravském krasu). Bohužel se mu nepodaøilo to, co jsme všichnbi oèekávali - prolomit èisté osmièky, pøípadnì i osmplusky. Velmi dobøe pokusoval na Skalce ve Vzpomience 8+, ale do konce sezony cestu nezøetìzil. Podobnì se mu vedlo i ve Vierkynej na Beckovì. Malý Kuba dokázal dát na podzim v ospu cestu 8/8+ PP, a k tomu si ještì pøivezl jednu èistou osmu OS z Frankenjury. Vítek Šobáò opìt cestoval vzhùru po stupnici obtížnosti. Proto u nìj ani neuvádím lehèí cesty. Faktem zùstává, že se mu povedlo to, co se nepovedlo jeho par ákovi na lanì Kubèovi. Nejprve zdolal Vzpomienku 8+ a po té pøidal i Finále 9- (obì na Skalce) a Teóriu pola 9- (na Kamenných Vrátech). Opomenout nelze ani Vierkynu 8 na Beckovì. Vítkovi se daøilo i v rychlých pøelezech a pøelezech na první pokus: flash Jiné èasy 8-, Moravský kras a Na pamiatku zlate 8-, Manín a na druhý pokus PP Amigo 8- na Preèínì. Uèitelskej Bøe a Lebloch se letos snažil hlavnì si posunout svoje onsajtové maximum. A to se mu povedlo. Už na velikonoèním zájezdu do Arca dal na Mt. Colt cestu Menisco mania 6c+/7a (8-/8) OS. Ještì dál se posunul na posledním zájezdu do Ospu, kde v sektoru Babna zvládl 37 metrù dlouhou cestu Tantalove muke 7a (8) OS. K tomu je ještì tøeba pøipoèítat dalších 8 cest za 8- OS nebo Flash. Maximální obtížnosti pak uèitel dosáhl v liniích Manitou 8+/9-, Finále 9-, Devizový pøíslib 9-, Halucinaèná 9-, Èoro moro 9- (všechny na Skalce), Teória Pola 9- (Kamenné Vráta), Netopier 9- (Manín) a v neposlední øadì Vìènì bez penìz 9- (Moravský kras). Bohužel ani on nedokázal prolomit èistý devátý stupeò (a to už má èisté devítky z minulých let a 2005). CLIMB-ZIN - No. 7 11

12 CLIMB-ZIN - obèasný zpravodaj HO SOKOL UB VÍCEDÉLKOVÉ SPORTOVNÍ CESTY Co se týká vícedélkových sportovních cest, tak na tìch se øádilo v podstatì jen na zájezdu do Hollentalu na zaèátku prázdnin. V podstatì ádná z tì ích cest nebyla dána volnì. Nejvy í obtí nosti ve stylu alespoò Free (AF) bylo dosa eno v cestì Absurdistan 8 Honzou Leke em a uèitelem. Tu samou obtí nost se oba jmenovaní pokusili pøekonat i v cestì Disseit von Eden, av ak poslední a nejtì í délka této cesty byla ochuzena o plan ety v nýtech a tak nejvíce lezli v této cestì pouze 8- AF. Jakub Jurèík v cestì Korsvoldov Tanec 6+, eruchovy ve e, Vysoké Tatry foto (c) 2006 Honza Bøe a v pøedposlední délce cesty Disseit von Eden 8, Blechmauer, Höllental foto (c) 2006 Honza HORY Na horách nejvíce øádili Masik a Honza Leke. Jejich nejvìt ím úspìchem je bezpochyby výstup na Grossglockner Palavièiho kuloárem. Oba vý e jmenovaní byli také v zimních Tatrách, kde uskuteènili nìkolik výstupù v okolí Brnèálky. Za zmínku stojí výstup severní stìnou Ke maráku cestou Stepanski 4 na Nìmecký ebøík. Honza Leke a Masik po sestupu z Grosglockneru foto (c) 2006 Jencek Samostatnou kapitolou by mohla být úèast Vládi Bure e z Luhaèovic na dvou expedicích na Pamír - Pik Kaufman m n. m. (nevystoupil na vrchol) a Pik Petrovski m n. m. Letní Tatry jsme nav tívili skoro v ichni. I pøesto bych zmínil výkony Jo ky Tomance, který zvládl na polské stranì Tater høeben Swinica - Krzyzné, dále pøechod Roháèù a na oddílovém zájezdu zdolal Lomnièák pøes Medìné lávky, eruchovo sedlo Pilíøem (4) a Koziu kopku (4). Jinak asi nejtì ím poèinem na oddílovém zájezdu byl prùstup legendární kasickou - Diretissima severní stìny Malého Ke marského títu. Maximální obtí nost 7. Aktéøi Honza Leke, uèitel, Kubèa Jurèík a Radek. Dosa ený styl bohu el jen AF. Je také tøeba pøipomenout Masiho a Radkùv prùstup lutou Hranou 6+ na Cimu piccolu v Dolomitech. MAXIMUMVÝSTUPÙ Co se týká celkového poètu cest, nemám ode v ech pøesné údaje. Uvedu ov em alespoò nìkolik nejzajímavìj ích èísel. Jo ka Tomanec dal v loòském roce celkem 181 cest, z toho 80% na prvním. Hodnì cest nasbírali taky Kubèa Jurèík a Vítek obáò. Oba zvládli pøes 400 výstupù. Nejvìt ího poètu výstupù dosáhl uèitel (429). ZÁVODY Co se týká úèasti na nejrùznìj ích závodech, zaèátkem roku byla trojka Vítek obáò, uèitel a Macek na boulderových závodech v Bojkovicích. Macek si tam vylezla 3. místo. Na zaèátku záøí pak dvojky Masik-Pólo a Kubèa-uèitel absolvovali Chøibského Hnìdáka. Pólo s Masim byli celkovì sedmí, uèitelskej s Kubèou dojeli druzí. Celkovým vítìzem oddílové ligy se stal uèitel. Druhý byl Vítek obáò a tøetí skonèila díky zapoètení bodù za závod z Bojkovic Macek Leblochová. Na tomto místì bych chtìl zdùraznit, e není v mých silách zaznamenat ani zmínit naprosto v echny výstupy. I kdy se sna ím oddílovou scénu sledovat co nejvíce, urèitì mi semtam nìco uteèe. Tak e vy, co si myslíte, e jsem o vás mìl napsat, a já to neudìlal, se prostì pøí tì sami ozvìte. A vám to letos leze je tì líp! - podle rubriky Hot sport news a vlastních poznámek sestavil uèitel - Best Uff 2006 is powered by Old Spièe CLIMB-ZIN - No. 7 12

13 Není zákaz jako zákaz aneb Co nám v Chøibech nadìlila pod stromeèek OVK? Chøibské skály byly v dobì kdy jsem s lezením zaèínal naprosto zapomenutou oblastí. Byla to doba, kdy se øešily takové problémy jako Kašpárkùv hrobeèek nebo Vysoké napìtí a na zapadlé, omechované a sporadicky odjištìné Chøiby si v té dobì vzpomnìl jen málokdo. Lozit tam jezdili jen místní znalci a pár zaèínajících. Skály byly èisté, bez magnézia, bez davù lidí. Støih! Je tu rok 2006, mnohé skály prošly radikálními zmìnami. V Chøibech probìhlo pøejištìní, dojištìní, oèištìní, ale i zasikování, odsekání, zrušení starých cest a pøelepení novými (trvalo to dlouhou dobu snad už nìkdy od roku 2000). Objevení nových šutrù, na kterých vznikly novodobé pomníky autorù, protože zapadlost a odlehlost tìchto mikrooblastí a nízký poèet cest nikoho k lezení nepøilákají. Spousta zmìn, které vyvolaly vášnivé diskuze a hlavnì - do Chøibù zaèalo jezdit mnohem, mnohem více lidí. Výsledek tìchto nájezdù na sebe nenechal dlouho èekat - Kozel je už více bílý než pískovì žlutý a pod skalami potkáte témìø každý víkend mraky lidí. Pøišly Vánoce a s nimi Ježíšek. Ti, jejichž èinností se tak radikálnì zmìnily podmínky v Chøibech, pøicházejí se zákazem. Nevím, kým zvolená subkomise Chøiby podala návrh a Oblastní vrcholová komise Moravské pískovce rozhodla, že se prostì nepoleze. Až dosud jen moje postøehy a názory. Dál už si to pøeberte, jak chcete. Koneckoncù z Brodu je to stejnì blíž na Skalku nebo Beckov. A ještì vždy se mùžete pøipojit ke Sviš ovi a Kubovi Novákovi, kteøí založili Komisi pøátel zimního lezení v Chøibech. Schváleno Oblastní vrcholovou komisí Moravské pískovce dne 30. listopadu Èleny subkomise Chøiby OVK Moravské pískovce (a návrh na èasové omezení lezení v Chøibech podali) jsou pánové: Jaroslav Blatný, Michal Rožek a Marek Zavøel. Na závìr jen doporuèuji absolvovat turné po diskuzích k tomuto tématu na lezci a na stránkách hradiš ského horoklubu. - doprovodný text uèitel, text omezení podle - Omezení lezecké èinnosti v oblasti Chøibù Oblastní vrcholová komise Moravské pískovce vydává na doporuèení regionální subkomise Chøiby následující omezení pro lezení na Chøibských skalách. Preambule Vzhledem ke stále se zvyšující zátìži Chøibských skal lezeckou èinností se Oblastní vrcholová komise Moravské pískovce rozhodla vydat toto omezení jako snahu o minimalizaci poškození skal vlivem lezení po skále namáhané znaènými teplotními zmìnami bìhem zimních a brzkých jarních období. Oblastní vrcholová komise Moravské pískovce doufá, že toto omezení pøispìje k zachování Chøibských skal a osazeného jištìní dalším generacím lezcù i ostatním návštìvníkùm Chøibù. Èl. 1 Místní pùsobnost Toto omezení se vztahuje na všechny skály v oblasti Chøiby. Èl. 2 Lezecká omezení Zakazuje se lezecká èinnost v období od do Zakazuje se tvorba nových cest v období od do Tvorbou nových cest se rozumí èištìní skály, slaòování zamýšlenou linií, zkoušení krokù, vrtání dìr na jištìní, osazování jištìní apod. Èl. 3 Závìreèná ustanovení Toto omezení je závazné pro èleny ÈHS a pro horolezce organizované v UIAA. Toto omezení nabývá úèinnosti dnem CLIMB-ZIN - No. 7 Osvìtimanská jehla ilustraèní foto (c) 2004 uèitel Každý správný climbér ète CLIMBzin V pøíštím èísle mimo jiné: Horké informace z blízkých i vzdálených skalek a hor, kreslený ftip, mazec a kazec, rubrika na pøání, reporty z PùdyII a 5. roèníku S-O, možná i nìjaké ty drby chøibských plchù a mnoho dalších hòupin. 13

14 Rubrika na pøání pro Kašpara, Melichara a Baltazara Trénuj se svým GURU!!! A ber život s humorem!! Upiš se Ïáblu!!! Satane, stùj!!! Já ti teï pøedvedu pekelnì ostrý boulder! Když ho dám onsajt, tak mnì zajištíš nesmrtelnost a nehynoucí slávu na lezeckém nebi! Výtìžek z prodeje tohoto èísla èasopisu CLIMBzin bude vìnován na konto Tøi králové. Dìkujeme, že i vy podporujete tak dobré vìci jako zmrzlinový pohár, ligu za zrušení lezeckých omezení a rubriku na pøání. ZMER SI HO! oprava výsledkù ankety BBC Na základì dopisu Dr. P. Haberu, který pøišel k nám do redakce, oznamuji, že uherskobrodští sokolíci v anketì BBC ZMER SI HO! skonèili hluboko pod prùmìrem. Pøi kontrole výsledkù totiž TEAM Dr. P. Haberu zjistil, že námi uvedené míry jsou v jednotkách SI (tedy v centimetrech), zatímco všechny ostatní zaslané míry od ostatních úèastníkù ankety (kterých bylo shodou okolností pøesnì 666), byly v anglosaských jednotkách, tedy v palcích. Sám Dr. Habera si tohoto omylu všiml až dodateènì. Po pøevedení na správnou míru pak bylo zjištìno - jak jsem již uvedl výše, že jsme pod míru. Dr. Habera k tomu dodává: Vy nic nedìlala z toho, to normální. Pod míru být my všichni. I já. Alespoò moje wúman to tvrdit! SPOLEÈNÉ TRÉNINKY NA STÌNÌ V UB: ZAÈALA TA PRAVÁ TRÉNINKOVÁ SEZÓNA, TAKŽE SI DOPØÁVEJME LEZENICI NA NAŠÍ SVÌTOVÉ STÌNCE støeda 17-19, pátek 17-18, nedìle Co dìlat mezi tréninky a obèas i místo tréninku, ví nejlépe Kubèa Jurèík. Tak kdyžtak se ho zeptejte - je to prý pøíjemné zpestøení zimní pøípravy. (c) 2007 autoøi èlánkù, fotografií a kreseb, hlavní grafik a celá redakce CLIMBzinu Texty neprošly žádnými stylistickými úpravami a všechny názory jsou zaujaté a jednostranné (jak už to prostì bývá), a navíc vyjadøují názory a postoje autorù, které se nemusí shodovat s názory redakce!!! CLIMBzin obèasný zpravodaj horolezeckého oddílu TJ SOKOL Uherský Brod šéfdirigent: uèitel; grafika: teacher ingliš: Macek foto: šeci z oddílu, obèas nekdo iný, sem-tam kradené gramatická korektùra: paní uèitelka Køížová - dìkujeme pressssss: Macek volnì ke stažení na Vítáme všechny vaše zprávy o lezeckých i jiných dobrodružstvích. Pøíspìvky, vèetnì fotografií, zasílejte na CLIMB-ZIN - No. 7 14

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

KORUNA HIMÁLAJE 2010. www.radekjaros.cz

KORUNA HIMÁLAJE 2010. www.radekjaros.cz KORUNA HIMÁLAJE 2010 Everest K2 Kangchenjunga Lhotse Makalu Cho Oyu Dhaulagiri Manaslu Nanga Parbat Annapurna Gasherbrum I Broad Peak Gasherbrum II Shishapangma 8 848 m 8 611 m 8 586 m 8 516 m 8 462 m

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod øíjen 2006, èíslo 6

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod øíjen 2006, èíslo 6 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod TA3 CHØIBSKÝ HNÌDÁK LABÁK ROZHOVOR S KAMZÍKEM ODDÍLOVÁ LIGA - SEZNAM ZÁVODÙ + PRAVIDLA, HOT SPORT NEWS, ÈOKING VÝSLEDKY VÝZKUMU BBC, PRÙVODCE: CVIÈITELSKÁ SKÁLA,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod leden 2008, èíslo 10

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod leden 2008, èíslo 10 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod BEST UFF 2007 MADE IN CHINA PODZIMNÍ VÝJEZDY ZA TEPLEM EXPEDICE KARNALI - LANGTANG CLIMB-ZIN - No. 10 Co øekl Masik, hlavní projektant akce strop, když zaèalo

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod èervenec 2006, èíslo 5

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod èervenec 2006, èíslo 5 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod èervenec 2006, èíslo 5 Co øekla Marcela Macek Leblochová Höllentall Je zaèátek prázdnin. Pro vìtšinu lidí to nic neznamená. Mì ale zaèíná dvoumìsíèní dovolená.

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Psovské údolí. Horolezecký prùvodce. Chyty v c. Trojúhelníková foto: J. Sika

Psovské údolí. Horolezecký prùvodce. Chyty v c. Trojúhelníková foto: J. Sika Psovské údolí Horolezecký prùvodce Chyty v c. Trojúhelníková foto: J. Sika PSOVSKÉ ÚDOLÍ - Popis oblasti P Psovské údolí viadukt Pecihrádek plynovod louka lávka viadukt Berounka vodostav louka Kostelík

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Zvìøetické koòohrátky 2014

Zvìøetické koòohrátky 2014 amzíkova dráha je kombinace pøekážek, pøechodù, plynulosti, souhra jezdce a konì ozdìlení obtížnosti a úloh: kamzíkovì dráze máme tøi stupnì obtížnosti základní, støednì pokroèilá a mistrovská Z) do základní

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

KATALOG SKEL A VITRÁŽÍ 2008

KATALOG SKEL A VITRÁŽÍ 2008 KATALOG SKEL A VITRÁŽÍ 2008 Pravidla opracování skla: Pískování a gravír - obecnì se doporuèuje pískování motivu na hladká skla ( Float, Planibel, Satináto) Ornamentní skla - gravír je umístìn na stranì

Více

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná

TRASA TURNAJE REGISTRACE. 1.7. Jasná V sobotu 8.7.200ž probìhl druhý turnaj v extrémním golfu ze série SLOVAKIA SKI REGION EXTREME GOLF TOUR. Tento turnaj probìhl ve støedisku JASNÁ - CHOPOK, na preciznì pøipravené trati, která spíše než

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

1 Šestiskobová 4+ J.Jiříček - V.Šmída, 1953. Vlevo od S hrany šikmo vzhůru po rampě pod převis, traverz doprava na hranu a vlevo od ní nahoru

1 Šestiskobová 4+ J.Jiříček - V.Šmída, 1953. Vlevo od S hrany šikmo vzhůru po rampě pod převis, traverz doprava na hranu a vlevo od ní nahoru Skály na Rabštejně patří mezi největší a nejznámější lezecké oblasti v Jeseníkách a na severní Moravě vůbec. Jsou utvořeny z amfibolické břidlice, která v místě erozivního odkryvu měkčích hornin vytváří

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

Výsluňský. plátek LEDEN. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LEDEN. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LEDEN Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Vánoční trhy na zámku Zamířeno do: VI.C - rozhovor s Jardou Smejtkem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s paní učitelkou Jitkou Pillmaierovou

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf A taky štěkám vše nejlepší k narozkám Sáře! Haf, haf, haf, haf Už známe termín letošního tábora! Bude 30.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8.

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8. 2 Obsah 1.strana - ÚVOD 2.strana - MEŽ 3.strana - MEŽ 4.strana - MEŽ 5.strana - Hoøice 6.strana - Vlachovice 7.strana - Sporton 8.strana - MS 2004 žækovskø mistrovství Evropy MoldÆvie 2004 Letos v èervnu

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace:

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace: PRÁCE SE DØEVEM Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026 Pøíjemce dotace: Centrum rozvojových aktivit Unie zamìstnavatelských svazù ÈR Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 IÈ: 41694287 Spolufinancováno

Více

IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ

IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ 65 1998 Øíjen IX. LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKÙ 25. 7. - 9. 8. 1998 Již nìkolikátý rok míval náš kmen tábor v údolí Višòového potoka. Zmìna je život, øekli jsme si a postavili tábor opìt na stejném místì.

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas 12. ledna 2015 Michal Hruška, pro idnes.cz Maroko není jen poušť a oceán. Městečko Tafraoute, uhnízděné v nádherném, klidném údolí Ameln, je

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

Mrtnická skála-bouldry

Mrtnická skála-bouldry Mrtnická skála-bouldry Mrtnická skála se nalézá asi 2 km západně od Komárova (Komárov leží 5km od Hořovic- okres Beroun) na okraji Brdský lesů. V Komárově (jedeme-li od Hořovic) odbočíme u pošty doleva

Více

Přílepská skála. Zpracoval horolezecký klub Rakovník 1994.

Přílepská skála. Zpracoval horolezecký klub Rakovník 1994. Zpracoval horolezecký klub Rakovník 1994. Přílepská skála Jedná se o bývalý lom nad obcí Přílepy nedaleko Rakovníka. Tato oblast byla lezecky objevena koncem sedmdesátých let. Tehdy zde působila skupina

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více