CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod leden 2007, èíslo 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod leden 2007, èíslo 7"

Transkript

1 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod leden 2007, èíslo 7 BEST UFF 2006 EXPEDICE Pik Kaufman Jak se stát horským vùdcem 2 x Osp + Finale Ligure a Francie PÙDA 06, JAK JSME PØESTAVOVALI STÌNU, HOT SPORT NEWS, TOTÁL BULVÁR VÝZKUM BBC - pravda o výsledcích, ACARINY - malé zoologické okénko, DU JÙ SPÍK INGLIŠ? CLIMB-ZIN - No. 7

2 Co øekl Malý Kuba Happy new year Tìsnì pøed tím, než nenastoupil do svého lehkého To lezou i báby s nùší Uff nitø: foto (c) 2005 Masik bouldru. Spousta stránek 4 teen - že by se z lezeckého magazínu stal magazín pro týnedžry?!? Co øekl - Malý Kuba...2 Happy new year...2 ó es pé I a II- skupinka brodských milovníkù vyhøátého vápence a studeného piva byla ve známé slovinské oblasti...3 Finale Ligure, Monaco, Castillon - ideální místa pro lezeckou dovolenou na konec roku Jak se èlovìk stane horským vùdcem - krátká zpovìï jednoho z prvních profi horských vùdcù v ÈR...5 ExpedicePik Kaufman vyprávìní Vládi Bureše o zážitcích z vysokých nadmoøských výšek...6 PÙDA 06 - výsledky bouldrových závodù v DN a nìkolik momentek z oslavy 666. narozenin...8 Hot sport news - nejdùležitìjší sportovní poèiny v našem klubu (takže vlastnì na svìtové scénì)...9 Nìkolik krátkých zpráv a informací...9 Co sa chystá - v nejbližší dobì za akce?...10 Co sa událo - v poslední dobì...10 Totál bulvár - co si asi šeptají plši zimující ve skalních dutinách chøibských skal?...10 Du jú spík ingliš? - už tøetí díl...10 BEST uff ohlednutí za nejhodnotnìjšími výkony èlenù našeho oddílu v roce Omezení v Chøibech - aneb co nám to jen pod stromeèek nadìlila OVK Moravské Pískovce?...13 Rubrika na pøání - pro tøi krále...14 Ftip - aneb jak sa jeden z nejlepších èlenù uherskobrodského TOP týmu upsal Ïáblu...14 Zmer si ho!!! - oprava výsledkù výzkumu BBC...14 foto na titulní stranì: Radek Gabrhel v neznámém 6c+ Monte Sordo, Finale Ligure, Itálie (c) 2006 Marcela Macek Leblochová Další rok máme za sebou. Další naše cíle a mety padly. Nìkdo je spokojen víc, jiný ménì, ale pøíchod nové sezóny jsme slavili všichni stejnì mohutnì, se stejným oèekáváním. Mezi hromadou pøedsevzetí a slibù urèitì nechybí ani pár lezeckých nebo horolezeckých cílù. Pøíští rok zkrátka chceme výš, obtížnìji a v lepším stylu. Klademe si pøed sebe nové cíle a pøipojujeme je k tìm, které se nám v uplynulém roce nepodaøilo naplnit. Nìkdo dal svoji vysnìnou cestu, jiný práskal tìžké onsajty, další øádili v letních i zimních horách a všichni spoleènì vstupujeme do dalšího kola tohodle podivného dìní. O cosi starší, o cosi zkušenìjší, budeme se i nadále rvát s gravitací, budeme i nadále hledat hranice našich fyzických i psychických sil a budeme chtít být lepší než ti ostatní. Každý máme svoje cíle a každý pùjdeme trochu jinou cestou - stejnì jako loni, pøedloni, pøed deseti lety. Nìkdo možná poleze míò, jiný víc, nìkdo pøekvapí a nìkdo ustrne - tak už to prostì bývá. A už to má ale dopadnout jakkoliv co se týká výkonù, mìlo by to vždy skonèit na výbornou, co se týká našeho zdraví. Nikdy nezapomeòte na opatrnost, nepøeceòujte své síly a jdìte za svým vysnìným cílem odhodlanì, ale s otevøenou a jasnou myslí, s rozumem a se skøítkem, který vám vèas napoví, že je nìkdy lepší to otoèit tøeba pár metrù pøed vrcholem. Pøeju vám všem do nového roku a nové sezóny jen to nejlepší, hodnì krásných vertikálních i horizontálních :-) zážitkù, pevné zdraví a vždy pohodový návrat. - uèitel - PF07 MOtto: Nejneodolatelnìjším èlovìkem je snílek, jehož sny se staly skuteèností. Tania Blixen CLIMB-ZIN - No. 7 2

3 OSP I a II Ne, vùbec nejde o nový akèní snímek! Místy by to totiž mohla klidnì být spíš taková trochu hoøká komedie! První díl zaèal vznikat asi takhle: Masi, pojeï s nama do Ospu! A pokraèovalo to: Tož když teda nikoho jiného nemáte, tož já s vama pojedu! A jelo se. Masi, Kubèa, malý Kuba a uèitel. Cesta do ráje sportovního lezení byla zapoèata. Nešlo to již zastavit. A mìlo to být hodnì zajímavé a napínavé - každý totiž do Ospu jel s nìjakým velkým cílem: Kubèa chtìl pokoøit nìjakou cestu za 7a minimálnì PP, uèitel si plánoval dát ten samý stupeò OS, Masik se rozhodl, že se ještì pokusí na poslední chvíli natrhnout Pólovi prdel (šlo pøece jen o pivo) a malý Kuba nechtìl zùstat ani trochu pozadu. Výsledky nebyly úplnì ideální, ale i tak to stálo zato. Nìjaké pìkné cesty padly. Uèitel vyzkoušel témìø všechny 7a v Ospu i Mišej Peèi a nic, Kubèa témìø flashnul Jonathan Livingstone 7a, ale na druhý pokus už nezbylo sil, Masik pøebìhl na flešáka jedno 6a+ (a netuše, co se stane za 14 dnù, zaèal do svìta vykøikovat, že tu beèku platí Pólo) a malý Kuba, znièený hned první den tøetí cestou za 6c, tomu všemu jaksi smutnì pøihlížel. Opravdu vyvedený zájezd. Teda vlastnì americký film bez hepyendu. MY VŠICHNI Z JEHLIÈKOVA ÚSTAVU foto (c) 2006 Pólo trièka) a obtížnost gradovala až k 7a na OS. Uèitel to koneènì dokázal a svoji první èistou osmu (7a) na OS dal. Ještìže je ten Osp tak pøevislý a madlovatý. Zahanbit se nedali ani ostatní. Pólo jasnì ukázal Masikovi, že vítìzem je on, když dal 2x 6b OS. Radek onsajtoval cesty až do 6b+ a Macek taky skousla a nìjaké ty sedmièky práskla na ostrém konci. Tož to je zatím konec filmu. Tìštì se na jaro, až zase vyrazíme do Slovinska, a tøeba se i pøidejte, protože Osp a jeho vápno zato urèitì stojí. - uèitel - Hrenovnjaèa 6b+, Babna, Osp, leze Pólo Druhý díl probìhl v rozdílném složení. Z pùvodní, øíjnové osádky jel na studentský svátek do Ospu jen uèitel. Pøidala se Macek, Pólo a Radùz s malým Honzíkem. Hodnì zábavná byla už cesta - to, jak se ti dva vzadu pøetlaèovali ramenama - no špica. Tentokrát bylo trochu ménì èasu, takže se lezlo jen v Ospu a hledala se ještì prázdná místa - tedy èásti a sektory, na kterých si uèitelskej ještì nezaøádil. Nìkolik 7a se nabízelo na Babnì úplnì vlevo a úplnì vpravo. První den byl spíš jen takový rozlézací a lezlo se jen do 6c. Den druhý byl teplejší (šlo to i bez Uèitel v cestì Idealist 7a+, Babna, Osp nejlepší guma na svìtì nyní i v úpravách lubricated, flavoured, ribbed a extra thin vychutnej si svou cestu na vrchol CLIMB-ZIN - No. 7 3

4 CLIMB-ZIN - obèasný zpravodaj HO SOKOL UB Finale 006 Zase tu byl konec roku a zase (ve svìtle minulého roku) naprosto ílený nápad vyrazit si na italskou riviéru, do Monackého kní ectví a tak dále. Po loòských dosti mrazivých zku enostech se pro druhý pokus o cestu za opravdovým teplem rozhodli jen 4 èlovíèci, kteøí se pohodlnì naskládali do jednoho modrého vozítka. Kdy jsme pak 25. prosince kolem páté pøijí dìli do Finale a ukazatel teploty na dálnici hlásil 19 nad nulou, vìdìli jsme, e letos urèitì teplo bude. A taky e bylo. Je tì za svìtla jsme stihli rozbýt ná tábor na Mt. Cucco. První veèer byl dosti chladivý díky silnému vìtru, ale døevo z místních olivových hájù hoøí a hlavnì høeje skvìle. Dokonce tak skvìle, e nìjaká ta propálená dírka v drahých péøových nebo membránových bundách nás nemohla rozhodit. Navíc, kdy na dobré poèasí a lezecké úspìchy pijeme výbìrové víno s pøíchutí kompotovaného lièi. Ráno si pøispáváme. Není kam spìchat. Celý den máme pøed sebou a na stìny Mt. Cucca zaène sluníèko svítit a odpoledne. I tak lezeme skoro celý den ve stínu. Teplo nám zaène být a ve chvíli, kdy u nemù eme. A tak dal í den vítìzí na jih orientované sektory Mt. Sorda. Nádherné pøevislé i polo ené linie, drtíme první malé krapasy a hady. A hlavnì je fakt teplouèko. Lezeme bez trièka a libujeme si jak krásnì se opálíme (jen abychom se nepøipekli). Cesta støídá cestu a po Kubèa v cestì 6a+, Monte Sordo, Finale, Itálie dvou dnech jich máme na svém kontì u 15. Veèer jdeme horký den oslavit pizzou a vínem do picérky na Mt. Cucco. Hostinec je brzo plný lezcù. Skoro ka dý studuje prùvodce, probírá se, kdo co dnes pøelezl, a spøádají se plány na dal í den. My máme jasno. Do stanù uleháme nezvykle brzo a je tì nezvykleji brzo vstáváme, balíme v e kromì stanù a míøíme do Francie. Auto zastavujeme a u pevnosti francouzského telecomu v La Turbii. Scházíme ke stìnám vypínajícím se nad Monakem a lezeme nìkolik plazivek, jejich ostré li ty lámou a øe ou prsty tak krutì, e se pou tíme, ne proto, e by u nebylo z èeho brát, ale právì a jen díky nesnesitelné bolesti. Veèer absolvujeme pøíjemnou prohlídku Monaka a po nechtìné okru ní cestì se vracíme do La Turbie na nocleh. Ráno kupujeme ve vesnici prùvodce a míøíme do Castillonu. Castillon - podle RT démonická oblast - a má pravdu Haremheb, nejlehèí cesta je za 6b+, nejtì í za 8c+, a nejvíce cest je nìkde mezi 7a a 7c. Zase jdeme do trièek a drtíme ílené hady v táhlých a extrémnì pøevislých cestách. Znièení jsme raz dva. Teda vlastnì po esti cestách. Jak slunce mizí za vrcholkem protilehlého kopce opu tíme nástupová skaliska Castillonu i Francii a vracíme se do svých stanù na Mt. Cucco. Pøed námi je poslední lezecký den. V ichni jsme u parádnì utahaní. A ani poèasí se netváøí nijak pøívìtivì. Je pod mrakem, docela chladno, a vybraný sektor není pøesnì to, co jsme od nìj èekali. Navíc víkend pøilákal do skal mnohem více lidí a je tu plno. Nakonec to celkem brzo balíme a jedeme do Finale. Stavíme se v marketu, proklièkujeme pár ulièek a vrrrrm na veèeøi do kempu. Brzo ráno pak balíme svoje vìci do modrého ípu a odjí díme. Po 12 hodinách pøistáváme doma. U ili jsme si lezení i tepla a teï si vychutnáme Silvestra a Nový rok. Tak zas o Uèitel v cestì 6b+, La Turbie, Francie Vánocích... - uèitel CLIMB-ZIN - No. 7 4

5 Jak se èlovìk stane horským vùdcem Nedávno jsem se potkal s uèitelem takové dost nezvyklé setkání dvou horolezcù na horách v polosuterénu jedné chaty Dali jsme øeè jen tak v pantoflích, a jestli bych nìco nenapsal do legendárního Climbzinu, když jsem se stal TÍM horským vùdcem UIAGM Kývnul jsem, i když vlastnì ještì poøád ani netuším, o èem budu psát Nedávno jsem èetl knížku od èlovìka, který vášnivì propadl lyžování, pøesnìji se stal závislým na droze zvané PRAŠAN A pokraèuje naplno ve své sebedestrukci i pøesto, že si uvìdomuje, jak mu lyžování zkazilo život, protože nepracuje jako manažer v žádné významné bance, desítky krásných žen si ho nakonec radši nevzalo a všechen jeho majetek se vejde do jeho staré pomaèkané toyoty. Nejvíc mu to však vyèítají dva lidé, které oznaèuje krycím jménem MÁMA a TÁTA a kteøí ho ale také jako malého stejnì nikam jinam než do hor nebrali a uèili ho lyžovat døív než chodit Do jisté míry je mùj pøíbìh podobný, akorát myslím, že úplnì obyèejný Narodil jsem se v Brnì, dìtství prožil ještì víc jižnìji v Boleradicích mezi vinohrady. O horách bych nemìl ani tušení, nebýt rodièù, kteøí mì tam s bráchou obèas vzali. Už v sedaèce jsem se tak nosil po Vysokých Tatrách. V zimì jsme zase pravidelnì jezdili do Beskyd a do Jeseníkù, kde mì TÁTA s MÁMOU uèili lyžovat když dnes nìkdy vidím v televizi film S tebou mì baví svìt, je mi dobøe, protože jsem to takhle jako kluk mockrát zažil byla to PARÁDA. Pak už to šlo šupem, èetl jsem úžasný pøíbìhy zlatokopù Jacka Londona, polární cestopisy Amundsena, Scotta, Pearyho, Byrda i Vojtìcha v pubertì jsem na bìžkách pøešel nìkteré naše tehdy ještì èeskoslovenské hory Jeseníky, Fatru, Nízké Tatry, Vrchovinu Byla to sice jen HRA na skuteèné polárníky o kterých jsem èetl, ale díky tomu jsem poznal, co znamená spát v zimì venku a tøást se celou noc zimou, tìšit se z horkého èaje a usínat v pùli vìty únavou Poznal jsem co je to strach a radost, když ho èlovìk pøemùže stejnì jako nekoneèná hloubka noèní oblohy plné hvìzd a volání divoèiny, které se nedá popsat a musí se zažít Ve škole jsem na žebøíèku sexy a šuk klukù chybìl, protože se øíkalo, že urèitì tajnì chodím s tulenìm nebo nìjakou mrožicí. Brácha pak jednou pøišel domù, vyhrabal prádelní šòùru, knížku Základy horolezectví od Procházky, a už jsme valili TO zkusit na Stránskou skálu, co máme za barákem. Naštìstí jsme náš horolezecký køest pøežili a pøihlásili se do horolezeckýho oddílu, kde nás zaèali všechno uèit. Na prádelní šòùøe už jen MÁMA sušila naše špinavý lezecký hadry, který jí strašnì smrdìly a taky nám to pokaždý pøipomnìla ale nebylo nám pomoci, pro nás to byla vùnì skal a velkýho dobrodružství No a pak jsem normálnì lezl na skalách a po horách, kam mi èas a peníze dovolily. Nìkdy se daøilo, jindy ménì, a nejvíc naprd to bylo, když mi nìkde nìco prasklo nebo køuplo a muselo to srùstat. To se nedalo lézt a èlovìk najednou zjistí, jak je to volání divoèiny vlastnì silný A pak jsem poznal pár horolezcù z Belgie, lezl jsem u nich a oni zase u nás. Kamarádùm se to asi líbilo, protože sem za mnou zaèali jezdit další, i starší horolezci, a za moji práci mi zaèali platit. Radili mi, abych se nauèil francouzsky a stal se v Chamonix horským vùdcem smál jsem se. Kde by mì tehdy napadlo, že to tak jednou možná bude. Jenže cesty osudu jsou nevyzpytatelné a v roce 2003 jsem dostal možnost nastoupit pod rakouským vedením do školy horských vùdcù a po tøech letech martyria kurzù a zkoušek jsem absolvoval závìreènou zkouškou v Chamonix. Má cesta do hor tak dospìla k další køižovatce - opustil jsem dobøe placenou, perspektivní práci manažera v úspìšné firmì a teplo kanceláøe jsem vymìnil za život na horách dál jsem zatím nedošel, a jak to všechno vlastnì dopadne, ví BÙH a to je vše, pøátelé Tak vám všem pøeju štìstí, zdraví a dobrodružství stejnì jako sílu v prstech, odvahu a hlubokou radost do Nového roku 2007 Èau na horách, váš JANEK foto archiv autora Janek Bednaøík Toto je flek pro vašu reklamu - reklamujte co chcete, my na to stejnì kašlem!!! fuck off f sponsors foto archiv autora CLIMB-ZIN - No. 7 5

6 E x p e d i c e Pik Kaufman m Na kopec jsme vyrazili v létì 2006, s batohy nacpanými z 90% léky proti prùjmu, z 5% plechovkovým pivem a také lezeckým materiálem. Náš cíl se tyèí nad okolní krajinou, støedoasijskou stepí, uprostøed hor zvaných Pamír. Ze støední Evropy je cesta pøedlouhá, prakticky až na èínské hranice. Cesta je prostì pakárna, která mozek dokonale vygumuje (snad jen doèasnì). zdržení v Džalalábádu a Oši, druhém centru zemì, pøesedáme u ohlodaných kostí šakala(dílo vlkù, my jsme mìli Power bar gely) do expedièního vozidla znaèky Ural. Pøíznaèný název, zimní pobyt v gulagu by byl rozhodnì pøíjemnìjší než svezení v tomto tankobuse. Okna nelze otvírat, i když brzo pochopíme, proè. Oblaka prachu, k tomu pekelné vedro a dusno dokážou udìlat i z nejodolnìjšího jedince s životem po životì. Nevadí, na nohy nás zvedá první pohled na hory v dálce. V zajetí šestitisícovek trùní jako král i náš sedmitisícový Pik Kaufman. Cílem èásti expedice byla aklimatizace na normálce a výstup trasou pøes Lipkinovy skály. BC, prosím vystupovat. Od stanového mìsta komerèních expedic se oddìlujeme a své podstatnì skromnìjší hadrdomy stavíme stranou. Jenom 3.500m, a permoníci v hlavì? foto (c) 2006 Vláïa Bureš Moskva - Rusové zavedli víza, a tak 20 hodin posedávání v tranzitu je parádním tréninkem na vyhnívání ve stanu v C1. Ale èas zastavit nelze a každé èekání nìkdy skonèí. Biškek je metropolí Kyrgizstánu. Je mìstem bez historie, založeným Rusy pøed 150 lety. Semafor pro chodce je pøežitek a auta mají silné klaksony, tak k èemu brzdy? Kanály nevedou po evropsku pod chodníky, nýbrž ve formì potokù pøímo na ulicích. Ideální pro chov pstruhù. Došlo i na sázky doskoèí dìdula nebo ne? Pronajali jsme si byt v paneláku a po návštìvì nezbytných zkorumpovaných a uniformovaných kontrol jsme svedli vítìznou bitvu s nedostatkem spánku a znaèným èasovým posunem. A k cestování støední Asií. Silnice jsou nejdøíve prvotøídní, stavìné Èíòany. S narùstající vzdáleností od hlavního mìsta asfalt došel. Stovky kilometrù po rozpálených prašných cestách dokonale provìøí dýchací soustavu, kuøák, bez potøeby kyslíku, je ve výhodì. Cesta vede pøes horská okraje an-šanu, pøes sedla nahoru a zase dolù.èasto vysoko pøes 3000 m. Po foto (c) 2006 Vláïa Bureš CLIMB-ZIN - No. 7 6

7 foto (c) 2006 Vláïa Bureš Ale jo, èasový posun, rychlý výjezd, nedostatek spánku a nepomohlo ani zaklínadlo vejdi a zùstaò pøi jídle. Prostì jsme byli pod pantoflem, když dominantní manželku vystøídala naše støeva. Ráno smlouváme o cenu s majiteli koní a objemné batohy, kamarádsky nìžnì zvané svinì, èásteènì nakládáme na tato zvíøata. V pøedsunutém BC nás levná vodka sbližuje s policejním náèelníkem, zde v letním sídle majitelem nemovitostí - jurt. Zve nás k sobì, ale snad nìkdy pøíštì.je to jen 90 km podél temnì rudé øeky Adyl-su, není kam odboèit. Cesta do C1 ve výšce m je pøedlouhá, nìco kolem 22 km. Panoramatické výhledy na hory pøed námi i na prašnou èervenošedou krajinu za našimi zády jsou fascinující. Nás nechávají pomìrnì chladnými, nebo èasový posun, prach, vedro a únava z cesty si v kombinaci s tìžkými batohy a nadmoøskou výškou nehezky zaøádily na stavu našeho foto (c) 2006 Vláïa Bureš organismu. Veèer jsme v C1, ale více mrtví, než živí. Více než tøíkilometrová severní stìna Piku Kaufman se koupe v ranním slunci pøed námi, je to však labutí píseò. Poèasí se náhle zhoršilo a po nìkolik dní se støídal déš se snìhem, pro zpestøení s obèasnými kroupami. A dál? Expedice vlastnì zaèíná až tady. Cesta normálkou je pro èást naší expedice vrcholem snažení, pro ostatní mìla být pouhou adaptací na výšku. Vše je jinak, Lipkinovy skály nás až nahoru nepustily, èerstvý, mokrý sníh je silnìjší než my, pøes veškeré odhodlání. Snad pøíštì. Trasa normálkou pouští až do C3, dále po táhlém høebenu, ve výšce pøes sedm kilometrù lze pokraèovat až na samotný bod, z nìhož cesta vede pouze dolù. Expedice nedosáhla všeho, co jsme si pøedsevzali. Poèasí a málo èasu na aklimatizaci byly pøekážkou. Všichni se však vrátili v poøádku domù, vèetnì Ondry s plicním edémem. A zbyly tak výzvy propøíštì. Dìkuji za podporu sponzorovi a teplému prádlu Termovel. - Vláïa Bureš - 5. roèník závodù v lezení na obtížnost SLOVÁCKÉ OUPN 2007 NEDÌLE 4. bøezna 2007 UHERSKÝ BROD Partneøi: SINGING ROCK, ROCK POINT, AIX, TRIOP HUDY SPORT ZLÍN, MONTANA, HO SOKOL UB VICHR PRODUCTION, LNICE CLIMB-ZIN - No. 7 7

8 Oddílová liga PÙDA 06 Pøi pøíležitosti oslavy kulatého výroèí nejmenovaných èlenù oddílu se na pùdì v Dolním Nìmèí uskuteènil první závod oddílové ligy 2006/2007. A konkurence se sešla vskutku velká. Sedmnáct lidí na startu (z toho 4 baby) asi neèekal nikdo. Prostì akce mìla šmrc a glanc, pít bylo co, padalo se do luxusních výškaøských matrací a závodilo se jako o život. Celkem vzniklo 14 originálních bouldrù, na nichž bylo možné sebrat maximálnì 124 bodù. Tohoto maxima však nedosáhl nikdo ze startujících. Pojïme si zrekapitulovat alespoò nìkteré výkony. Pro zranìní prstu se pøíliš nedaøilo Vítkovi, který bral za 100,5 bodu až 5. místo (velké pøekvapení). Hodnì všechny pøekvapil Kuba, který letos míò pil a víc lezl a celkem vyrovnaným výkonem dosáhl na 103 body a 4. flek. Jako blesk z èistého nebe vlétl do soutìže hostující Vojtìch, který sbíral jeden top za druhým a na pátém bouldru topoval dokonce jako jediný. Urèitì zaslouženì získal za 111 bodù, 3. místo. Z domácích si nejlépe vedl v souboji s uèitelem malý Kuba, který nasbíral 114 bodù a o pouhého dvaapùl bodu zùstal druhý. Vítìzem se ve vyrovnaném souboji a v domácím prostøedí stal uèitel. Docela dramatický byl i klasický souboj mezi trojicí Masi, Pólo, Macek. Macek ukázala, že je doma, a klukùm to natøela (celkovì 9. místo za 83 bodù). Masi byl 10. za 81 bodù a Pól 11. za rovnou osmdesátku. Podobnì sympatická byla i úèast závodních nováèkù - Petry a Lindy - rozhodnì se holky neztratily. A samozøejmì taky Jožka a Meïoš, kteøí, aè absolutnì nezvyklí na bouldrování, bojovali do strhání tìla. Celou akci provázelo promítání fotek z lezeckých i horolezeckých akcí, které jsme v roce 2006 absolvovali, a nakonec nám Martina s Vojtou promítli pár svých diákù z Afriky. Na závìr je tøeba podotknout, že síly se hodnì vyrovnaly a v podstatì nebylo nic jisté pøedem a bylo nutné tvrdì bojovat až do úplného konce. Celkové výsledky: 1. Uèitel (116,5), 2. Malý Kuba (114), 3. Vojta (111), 4. Kuba (103), 5. Vítek (100,5), 6. Honza (99), 7. Radek (93,5), 8. Luïa (84,5), 9. Macek (83), 10. Masik (81), 11. Pólo (80), 12. Martina (73), 13. Luki (67), 14. Meïoš (59,5), 15. Linda (59), 16. Jožka (48,5), 17. Petra (39). Masi opìt dopoval!!! foto (c) 2006 Pólo Poøadí oddílové ligy po 1. kole 1. Uèitel (15 bodù), 2. Malý Kuba (14), 3. Kuba (13), 4. Vítek (12), 5. Honza (11), 6. Radek (10), 7. Luïa (9), 8. Macek (8), 9. Masik (7), 10. Pólo (6), 11. Luki (5), 12. Meïoš (4), 13. Linda (3), 14. Jožka (2), 15. Petra (1) Pólo v nástupu do jednoho z bouldrù Oddílovou ligu 06/07 podporují svìtoznámé firmy vyrábìjící pomùcky jen pro dobré climbéry: - uèitel - Kubèa ve stropì Halvní partner oddílové ligy 06/07 nejlepší guma na svìtì CLIMB-ZIN - No. 7 8

9 Hot sport news Opìt je tu seznam toho nejžhavìjšího, co uherskobrodští sokolíci podnikli na horách, v nížinách i hospodách (+ pár nejvìtších bomb s ze svìtové scény). A jen dodávám, že kdo se neozval, má smùlu - slavný prostì nebude. Holt, naši reportéøi nemùžou být všude, a jasnovidci taky nejsou. Na øíjnovém zájezdu do Ospu se uèitelovi podaøilo rozšíøit letošní již dost dlouhý seznam osmmínusek pøelezených na první pokus o další dva kousky. V Mišej Peèi dal v jednom dni mimo jiné i Mièkena 6c+ OS a Kurèji rock 6c+ Flash. Kubèa Jurèík, známý milovník a fanoušek dívèího tria Mentolové lízátka, bouchal na konci øíjna v Ospu OS nebo Flash cetsy až do stupnì 6b+/6c. Na stejném zájezdu se zadaøilo i Masikovi. Ve vyhlášené sportovní Mišej Peèi bouchl na flešáka cestu Harry Potter za 6a+! Pro Masiho a jeho trenéra jen škoda, že tenhle výkon pøišel až poté, co už zaplatili tu beèku, kterou prohráli v sázce s Pólem a jeho trenérem Honzou. Takhle by to totiž Masi asi vyhrál :-)). V pùli listopadu se jelo z Brodu do Ospu znova. Tentokrát v jiném složení. Macek v pohodì dávala 6béèka na Flash. A je jasné, že ta dlouhá pauza kvùli zranìní znamenala pro Macka jen malé pøibrždìní. Pólo Maršálek se pokusil v Ospu trumfnout Masika. Tím, že dal dvì 6b v sektoru Babna se mu to povedlo. A co víc, to jedno 6b dal dokonce OS. Takže Masi by stejnì nevyhrál -:)). Radek Gabrhel si v listopadovém a pøitom stále teplem zalitém Ospu lezl v klidu to svoje a onsajtoval cesty až do 6b+. Lezl i malý Honzík Gabrhel. A to cesty kolem pátého stupnì, a šlo mu to. Uèitel si koneènì splnil to, o co se pokoušel celý podzim, a a osnul v Ospu v sektoru Babna 37 metrù dlouhou (!) pøevislou cestu Tantalove muka za 7a! Nezahálel ani malý Kuba, který byl v Ospu s výpravou z Prachovských skal. A daøilo se mu, pašákovi. Na druhý pokus dal cestu Jumbo 7a/a+ PP. Bude nám, chlapec, v oddíle chybìt, až to ve zbrojováckém uèilišti ukonèí. Vítìzem prvního kola oddílové ligy (Pùda 06) se stal uèitel, druhý flek si vybojoval malý Kuba, 3. byl návštìvník z Olomóca Vojta. Více na str. 9. Na Štìpána není pána, øekli si basketbalisté horolezeckého oddílu Uherský Brod a na tradièním Štìpánském turnaji vybojovali krásné druhé místo. Na poslední akci tohto roku - zájezdu do Finale Ligure, Monaka a Castillonu se v poslednì jmenované, démonické a silnì pøevislé oblasti, kde nejlehèí cesta je je za 6b+ (7/7+), podaøilo Radkovi Gabrhelovi a uèitelovi dát flash cetsu Atlantis 6c+ (8-). 5. roèník závodù v lezení na obtížnost SLOVÁCKÉ OUPN 2007 NEDÌLE 4. bøezna 2007 UHERSKÝ BROD Partneøi: SINGING ROCK, ROCK POINT, AIX, TRIOP HUDY SPORT ZLÍN, HO SOKOL UB, MONTANA VICHR PRODUCTION, LNICE Jak jsme pøestavovali stìnu Naše malá, ale i pøesto svìtové parametry naplòující stìnka, se doèkala další malé perestrojky. Na konci listopadu jsme se sešli, abychom zrušili kolmou èást stìny, která byla prakticky bez využití. Vznikl nový sektor kopírující malý pøevisek v zadní èásti. Rozšíøila se nám tak plocha vhodná k zimnímu tréninku. Tak snad to k nìèemu bude. Jako bonus pøibylo i pár nových chytù, tentokrát z dílny Andreje Chrastiny. Jeho barevné plastové AIXka teï budou zdobit naši stìnku a nám se urèitì zase poleze s o nìco vìtší radostí. Všem, kteøí se na pøestavbì stìny jakkoliv podíleli, patøí velké díky. - redakce - Pozor na acariny Z vlastní zkušenosti mohu øíct o tìhle malých, maximálnì 4 mm velkých èlenovcích, jen jedno: Jsou to svinì! Již podruhé mnì pøedaly tyhle malé osminohé mrchy boreliózu. Jo, je to tak, mluvím o klíš atech obecných (Ixodes ricinus). Tato nebezpeèná zvíøata patøící do skupiny roztoèù (Acarina) se øadí do blízké pøíbuznosti s pavouky, sekáèi, štíry a dalšími nepøíjemnými organismy. Klíš ì je potvora, která musí projít 4 stádii, aby dosáhlo dospìlosti a mohlo se dále množit. Pøed pøechodem do dalšího stadia se musí vždy napít krve. Abych byl pøesný, je tøeba dodat, že ve svém prvním stádiu má tahle potvùrka nohou jen 3 páry. V dospìlosti již saje krev jen samièka. Klíštì mùže nasátím krve díky zøasené kutikule mnohonásobnì zvìtšit objem svého tìla. Nejradìji má krev teplokrevných zvíøat (no a mezi ty jaksi patøí i horolezec obecný). Aby se klíštì mohlo dobøe napít musí se poøádnì zavrtat svým savým chobotem se zpìtnými háèky do kùže svého hostitele. Obvykle takové zavrtávání trvá 48 hodin. Pokud tedy odstraníte klíštì ze svého tìla do dvou dnù od zakousnutí, máte velkou šanci, že vás tahle nepatrná bestie nanakazí žádnou z více jak dvou stovek známých chorob, které na savce pøenáší. Pøi zavrtávání vyluèuje klíš e do rány cement, který má anestetické úèinky, a taky klíštì v ránì pìknì zabetonuje. V dùsledku toho zavrtané klíštì vìtšinou ucítíte až po nìkolika dnech (kdy už vám rána pìknì nabìhne), a navíc se ta mrcha dost špatnì odstraòuje. Vìtšina chorob, které klíštì pøenáší, není nijak zásadních. Ovšem ta dvì nejznámìjší onemocnìní jsou pìknì hnusná a mohou být pro èlovìka i hodnì nebezpeèná. Borelióza a encefalitida jsou vážnì nicmoc. Proti té druhé se dá nechat naoèkovat, proti té první ne, a léky (silnými antibiotiky) se s ní bojuje dost špatnì, obvzláštì, pokud vám ji objeví až po delší dobì. Proto tyhle nejvìtší zástupce rodu roztoèù nijak nepodceòujte. I když jsou proti nám úplné nic, mohli by nám pìknì znepøíjemnit život nìkterou z chorob, které pøenášejí. - toho èasu boreliózou infikovaný uèitel - CLIMB-ZIN - No. 7 9

10 Co sa chystá? - 30 years of POLO - a nejde o tu krabicu na ètyrech kolech (!!!), ale o našeho drahého Póla, který v únoru oslaví svých 30 let existence mezi námi ufony. K velkému veselí všech probìhne celá akce u Leblochù na pùdì a bude opìt spojena se závody v boulderingu. A i tento neplánovaný závod se bude poèítat do oddílové ligy! A na závìr už jen datum: 3. února HOROLEZECKÝ BÁL se uskuteèní 10. února na Bránì. Lístky jsou již v pøedprodeji (prodává Masik). K tanci a poslechu hraje V.S.P. band a kromì výteèné veèeøe na vás èeká jako vždy bohatá tombola. - Boulder závody Bojkovice 07 probìhnou s nejvìtší pravdìpodobností v sobotu Kde jinde než na bojkovské bouldrovce. - DRYtooling v tìlocviènì - drytoolingové závody na venkovní stìnì v Nivnici byly zrušeny a vše se pøestìhuje na zatím nejasný termín do tìlocvièny. Masi slibuje, že se bude aj zasekávat!!! Moc se tìšíme! Pøijïte všichni, jde o body do ligy!!! - SLOVÁCKÉ OUPN - 5. roèník! Užuž to vypadalo, že to letos nebude, ale nakonec jsem povolil. Jestli ale zase pøijede jenom pár lidí, tak s tím opravdu konèím. Sundávání chytù ve støedu Pak ve ètvrtek až sobotu stavba tratí a závod samotný se uskuteèní v nedìli - tzn Pøedem všem dìkuju za pomoc s organizací a závodníkùm (hlavnì tìm našim - ono není dùležité vyhrát, ale zúèastnit se) za úèast. Sponzoøi: AIX, HO Sokol Uh. Brod, TRIOP, SINGING ROCK, LNICE, VICHR production, ROCK POINT, HUDYsport Zlín a MONTANA. - TÌLOCVIÈNA 07 - druhý roèník boulderových závodù a tøetí èást oddílové ligy probìhne v tìlocviènì opìt pod záštitou Macka. Takže se zase mùžeme tìšit na koláèky, slivovici a perfektní bouldry (co si vymyslíte, to bude). Vše se uskuteèní v nedìli 11. bøezna redakce - Co sa událo? V sobotu 13. ledna 07 se u Leblochù na pùdì uskuteènila pøednáška Tibora Pípáka Vališe a jeho ženy Janèi o jejich výletu do Himalájí. Nejen že jsme mohli zhlédnout hafo krásných snímkù z Indie, Nepálu a treku okolo Annapuren, ale taky jsme si odpoèli v nízkých nadmoøských výškách pøi totálnì zmrtvovacím boulderingu. Tak se tìšíme, až zase naši kámoši z Brna nìkam vyrazí a promítnou nám nìjaké zajímavé foteèky. - redakce - Totál bulvár!!! Není to tak dlouho, co Lebloši pøivedli do oddílu novou èlenku s modrou krví. Ano, mluvím o princeznì Nelly alias Lvici Else. No a teï to zaèíná vypadat, že to nebude trvat dlouho a do oddílu pøibude další Leblochovic štìnì. Jen se ještì neví, jestli to bude princ nebo princezna. - parta chøibských plchù - Du jú spík ingliš? Mackùv anglicko-èeský slovník lezecký - part 3 FEATURES, SHAPES angel /angl/ úhel very high angel velmi ostrý úhel arch /a:è/ oblouk ceiling /si:ling/ strop chock stone /tšok stoun/ vklínìný šutr chimmeny /èimny/ komín collumn /kolem/ sloup corner /ko:n/ kout, roh decomposed /di kompouzd/ nekompaktní edge /edž/ hrana ledge /ledž/ police, øímsa lower part /leuer pa:t/ dolní èást upper part /aper pa:t/ vrchní èást ridge /ridž/ høeben rock fall /rok fo:l/ kamená lavina slab /slaeb/ police, velká terasa slot /slot/ štìrbina, úzké místo summit /samit/ vrchol taper /teiper/ zužovat se wedge /wedž/ klín KNOTS knot /n ot/ uzel figure eitht knot /figer eit/ osmièkový uzel watter knot /wo:t/ lodní smyèka rappeling /rapeling/ slaòování rappel /rapel/ slanit abseiling /abseiling/ slaòování (pøevzato s nìmèiny) prusik up /prusik ap/ prusikovat KIND OF ROCK limestone /laimstoun/ vápenec granit /graenit/ žula sandstone /sandstoun/ pískovec climbing area lezecká oblast rules of game /ru:ls/ pravidla lezení CLIMBzin THE BEST CLIMBING MAGAZIN SINCE CLIMB-ZIN - No. 7 10

11 Best uff 2006 Protože jsem pochopil, že kalendáøní rok konèí opravdu až 31. prosince o pùlnoci, nechal jsem letos bilancování našich nejlepších výkonù až do lednového èísla. Vìøte mi nebo ne, práce to není jednoduchá. Vydolovat ze všech jejich nejlepší výkony je ve vìtšinì pøípadù dost obtížné. A tak, pokud vám tu bude nìco nebo nìkdo scházet, nepeskujte mnì. Nemùžu být všude, nemùžu všechno vìdìt a všechno obsáhnout. Ale konec zbyteèných kecù, a pojïme na to. SPORTOVNÍ LEZENÍ Nejvìtší progres v obtížnosti opìt zaznamenali èlenové oddílu na sportovních cestách. Absolutní obtížnost se v loòském roce sice nezvedla, ale zato jsme zaznamenali nìkolik zajímavých osobních posunù a taky znaèný pokrok v lezení na on sight, což je pøedpoklad pro lezení tìžších cest i v horách nebo dlouhých sportovních cestách. Nováèci (Magda, Luki, Honza a Petr) lezli pøedevším v Chøibech a to cesty do obtížnosti 6+. Na tomhle místì bych je chtìl povzbudit k tomu aby se nebáli a tlaèili se do aut, která témìø každý víkend vyjíždìjí za lezením na vápno do Krasu nebo na Slovensko. Pøecejen Chøiby, aè krásné, jsou pro výkonostní rùst pøíliš malé. Svoje pøedvedl i Jožka Tomanec, který zdolával cesty až do stupnì 7-. Pavel Šerpa Otruba vylezl letos cesty do klasifikace 7/7+ (Jokynka na Kozlovi). Velice zajímavých výkonù dosáhli také Pólo a Masik - a to i pøesto, že nejezdili tak èasto. Pavel Pólo Maršálek dal OS cesty až za 6b (7), Martin Masi Masaø zvládl flash 7-. Marcela Macek Leblochová si sezónu odbyla víceménì na jaøe, protože poté pøišlo zranìní, které mìlo za následek dlouhou pauzu. Na zájezdech do Arca a Ospu se jí podaøilo dát flash cesty až do stupnì 6c (7+). Honza Lekeš a Radek Gabrhel se dostali v tomto roce na stupeò 8-. Honza dal napøíklad cestu Kopytem sem, kopytem tam 8- na Kozlovi stylem PP. Radek pøitom dokázal na tento stupeò zvládnout dokonce Pólo Maršálek, Potion Magique 6b, Babna, Osp Radek Gabrhel, Desna bubkica 6b+, Babna, Osp flash, což je jistì obdivuhodný výkon i vzhledem k tomu, jak málo èasu Radek na lezení venku mìl (Jiné èasy 8- v Moravském Krasu na Vaòouskách a Atlantis 6c+ ve francouzské oblasti Castillon). Velmi úspìšnou sezónu má za sebou i Kubèa Jurèík. Prokousával se úspìšnì mnoha obtížnými sedmièkami, zopakoval nìkolik osmmínusek a pøidal nìkteré nové (napøíklad Inženierska 8- PP na Kamenných Vrátech nebo Jiné èasy 8- flash v Moravském krasu). Bohužel se mu nepodaøilo to, co jsme všichnbi oèekávali - prolomit èisté osmièky, pøípadnì i osmplusky. Velmi dobøe pokusoval na Skalce ve Vzpomience 8+, ale do konce sezony cestu nezøetìzil. Podobnì se mu vedlo i ve Vierkynej na Beckovì. Malý Kuba dokázal dát na podzim v ospu cestu 8/8+ PP, a k tomu si ještì pøivezl jednu èistou osmu OS z Frankenjury. Vítek Šobáò opìt cestoval vzhùru po stupnici obtížnosti. Proto u nìj ani neuvádím lehèí cesty. Faktem zùstává, že se mu povedlo to, co se nepovedlo jeho par ákovi na lanì Kubèovi. Nejprve zdolal Vzpomienku 8+ a po té pøidal i Finále 9- (obì na Skalce) a Teóriu pola 9- (na Kamenných Vrátech). Opomenout nelze ani Vierkynu 8 na Beckovì. Vítkovi se daøilo i v rychlých pøelezech a pøelezech na první pokus: flash Jiné èasy 8-, Moravský kras a Na pamiatku zlate 8-, Manín a na druhý pokus PP Amigo 8- na Preèínì. Uèitelskej Bøe a Lebloch se letos snažil hlavnì si posunout svoje onsajtové maximum. A to se mu povedlo. Už na velikonoèním zájezdu do Arca dal na Mt. Colt cestu Menisco mania 6c+/7a (8-/8) OS. Ještì dál se posunul na posledním zájezdu do Ospu, kde v sektoru Babna zvládl 37 metrù dlouhou cestu Tantalove muke 7a (8) OS. K tomu je ještì tøeba pøipoèítat dalších 8 cest za 8- OS nebo Flash. Maximální obtížnosti pak uèitel dosáhl v liniích Manitou 8+/9-, Finále 9-, Devizový pøíslib 9-, Halucinaèná 9-, Èoro moro 9- (všechny na Skalce), Teória Pola 9- (Kamenné Vráta), Netopier 9- (Manín) a v neposlední øadì Vìènì bez penìz 9- (Moravský kras). Bohužel ani on nedokázal prolomit èistý devátý stupeò (a to už má èisté devítky z minulých let a 2005). CLIMB-ZIN - No. 7 11

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

Teplárna dostane pokutu

Teplárna dostane pokutu Túje znetvoøené nebo ozdravené? SEZIMOVO ÚSTÍ - Na minulém zasedání zastupitelstva 27. bøezna se ozval Martin Klíma (Zelená pro mìsto) s tím, že v Kaplického ulici obyvatele straší svým vzhledem túje.

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 číslo 12 - prosinec 2010 - cena 10 Kč H LUBOCKÝ ZPRAVODAJ Kouzl o betl émů Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 Pøiznám se rovnou, že vánoènì

Více

Hlubocký pěvecký sbor Záviš po koncertu v AJG. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký pěvecký sbor Záviš po koncertu v AJG. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 1 - leden 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J V á n o č n í k o n c e r t y Hlubocký pěvecký sbor Záviš po koncertu v AJG. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 Doufám,

Více

ÚVODNÍK Máte rádi høbitovy?

ÚVODNÍK Máte rádi høbitovy? Ptám se zámìrnì, protože všichni, kdo kdy bydleli blízko høbitova, mají høbitovy vìtšinou v oblibì. A žádné strachy z duchù. Já jako dítì trávila prázdniny u babièky øídící uèitelky vesnické školy, a ta

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

INZERCE INZERCE Obelisk

INZERCE INZERCE Obelisk Obelisk è.7vèervenec 2014vroè. 22/13vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Byty na Stínadlech - investice za 100 milionù skonèí v soukromých rukou (mi)vzápìtí poté,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA.

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA. H LU B O C KÝ Z P RA VO D A J Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. čísl o 1 1 - l i stopa d 2 0 1 0 - cen a 1 0 Kč Putování za zvony Po

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více