Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie"

Transkript

1 Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce respirace vým?na plyn? - dýchání vn?jší plicní (mezi vn?jším prost?edím a plícemi) vnit?ní tká?ové (krev tká?) Stavba dýchacího systému ð dýchací cesty: * horní * dolní ð plíce Dýchací cesty sliznice s?asinkovým epitelem a hlenovými žlázkami page 1 / 13

2 podslizni?ní vazivo s lymfatickými uzlíky hladká svalovina chrupav?itý skelet, vazivo Horní dýchací cesty nos dutina nosní hltan Dolní dýchací cesty hrtan pr?dušnice pr?dušky Horní dýchací cesty Nos (nasus) ko?en h?bet hrot k?ídla (vyztuženy chrupavkou) Dutina nosní (cavum nasi) filtrace, zvlh?ení a oteplení vzduchu vystlána sliznicí (?asinkový epitel + hlenové žlázy) sliznice produkuje lysozym? vytvá?í odolnost proti nemocem v horní?ásti?ichové bu?ky Stavba 2 nosní dírky (po?átek) a 2 zadní otvory nosní (choany) ústí do nosohltanu od dutiny ústní odd?lena tvrdým a m?kkým patrem page 2 / 13

3 nosní p?epážka chrupavka + kost?ichová + kost radli?ná (2 poloviny nosu) nosní sko?epy 3 páry na dutinu nosní napojeny vedlejší dutiny nosní (paranasální sinusy) v kosti?elní (sinus frontalis) v kosti klínové (sinus sphenoidale) v kosti?ichové (sinus ethmoidalis) v horní?elisti (sinus maxillaris) Hltan (pharynx) (trávící soustava) nasopharynx nosohltan- Eustachova trubice (spojuje nosohltan se st?edním uchem, vyrovnává tlaky ve st?edouší) - nosohltanové mandle oropharynx st?ední?ást laryngopharynx dolní?ást otev?ena do hrtanu Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) p?i polykání je chrán?n hrtanovou p?íklopkou (epiglottis) vyztužena chrupavkami: chrupavka štítná (cartillago thyroidea) upínají se na ni hlasivkové vazy (jde vid?t ohryzek) page 3 / 13

4 chrupavka prstencová (cartillago cricoidea) chrupavky hlasivkové (cartillagines arytaenoideae) mezi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou štítnou jsou 2 páry hlasových vaz? hlasivky hlasivky jsou napínány svaly výška hlasu je dána délkou a napnutím hlasivek Pr?dušnice (trachea) cm dlouhá trubice je tvo?ena chrupavkami, které jsou spojeny vazivem v míst? hrudního obratle se d?lí na 2 pr?dušky Pr?dušky (bronchi) chrupav?ité, zano?ují se do plic v?tví se na pr?dušinky (tvo?í bronchiální strom) Pr?dušinky (bronchioli) pr?m?r asi 1 mm skládají se ze sliznice a hladké svaloviny Plíce (pulmo) pravá - 3 laloky levá - 2 laloky nar?žov?lé, 700 g nachází se v dutin? hrudní mediastinum (mezihrudí) vazivová p?epážka mezi laloky mezi nimi je tekutina page 4 / 13

5 poplicnice obaluje plíce (pleura pulmonalis) vazivová blána pohrudnice vystýlá hrudní dutinu (pleura parietalis) plicní stopka hilus (plicní branka místo kde vstupují a vystupují do plic cévy) plicní lal??ek = pr?dušinka + plicní sklípek (alveolus) (jednovrstevné) - obaluje je sí? vláse?nic P?enos plyn? P?enos kyslíku zprost?edkovává krevní barvivo hemoglobin (Hb) modrý,?ervenofialový, se stoupajícím tlakem kyslíku se 4O 2 vážou na jeden hemoglobin dioxygenhemoglobin (oxyhemoglobin) - Hb(O 2 ) 4 - sv?tle?ervený, s klesajícím tlakem se kyslík uvol?uje 98% kyslíku se váže takto 2 % v krevní plazm? rozpušt?ný O 2 P?enos CO 2 85 % rozpušt?no v krevní plazm? jako HCO 3-15 % v hemoglobinu karbaminohemoglobin z tkání jde CO 2 do vláse?nice na erytrocyt na erytrocytu CO 2 + H 2 O? H 2 CO 3 H 2 CO 3? H HCO 3 - HCO 3 vystupuje z erytrocytu a jde do krevní plazmy H + z?stává na erytrocytu jde to do plicní vláse?nice - HCO 3 - jde na erytrocyt, tam reaguje s H +,vzniká H 2 CO 3 HCO H+?H2CO3 page 5 / 13

6 výdech H 2 CO 3? H 2 O + CO 2 Oxid uhlenatý x lépe se váže na hemoglobin karbonylhemoglobin (d?íve karboxyhemoglobin) Dusitany, dusi?nany methemoglobin nep?enáší kyslík (obzvlášt? citlivý jsou kojenci) Bariéry p?i p?enosu p?i vým?n? plyny p?ekonávají: endotel kapilár epitel plicních sklípk? surfaktan lipidická látka vylu?ována plicními sklípky snižující povrchové nap?tí v plicích dýchací plyny se ve vazb? na krev vzájemn? ovliv?ují Mechanika dýchání Vdech (inspirium) bránice pohyb sm?rem dol? zevní mezižeberní svaly zv?tšují objem hrudníku v hrudníku je podtlak plíce kopírují pohyby hrudníku na konci vdechu a výdechu dojde k vyrovnání s atmosférickým tlakem pomocné vdechové svaly malý a velký prsní sval, svaly klon?né Výdech (expirium) page 6 / 13

7 pasivní ochabnutí bránice a zevních mezižeberních sval?, dokon?ení výdechu vnit?ní mezižeberní svaly pomocné výdechové svaly b?išní, zádové (široký sval zádový) Pneumothorax kolaps plíce p?i porušení pohrudnice dochází ke smršt?ní plíce vyrovnají se tlaky Dechové objemy Dechový (respira?ní) objem klidové dýchání (eupnoe) p?i jednom výdechu se vym?ní 0,5 l vzduchu Dechový cyklus po?et vdech? za minutu (14-18 krát) Minutový dechový objem množství vzduchu, které se v plicích vym?ní za minutu p?i klidovém dýchání 16x0,5 l =8 l - p?i námaze až vdech?/min? až l/min po skon?ení ješt? p?etrvává zvýšená plicní ventilace? vyrovnávání kyslíkového dluhu Inspira?ní rezervní objem = IRV (vdechový rezervní objem) po normálním nádechu m?žeme ješt? usilovn? nadechnout 2,5 l vzduchu Expira?ní rezervní objem = ERV (výdechový rezervní objem) po normálním výdechu m?žeme ješt? usilovn? vydechnout 1-1,5 l vzduchu page 7 / 13

8 Reziduální objem (mrtvý prostor) vzduch, který nelze vydechnout 0,5-1 l v dýchacích cestách a plicích Vitální kapacita plic (Ž 3,5 l, M 5 l) množství vzduchu vydechnutého po maximálním nádechu (trénovaný?lov?k až 8 l)?ízení dýchacích pohyb? dýchací centrum prodloužená mícha - rytmické vzruchy ( automatické dýchání ) podn?ty chemické (baroreceptory) nervové (podrážd?ní nervových zakon?ení kašel) v?domé emo?ní (úlek, hysterický záchvat) Obranné dýchací reflexy ve sliznici dýchacích cest - nervová zakon?ení podrážd?ní pevné?áste?ky, hlen, dráždivé a?pavé látky nervová zakon?ení nosní sliznice? kýchnutí hrtan, pr?dušnice, pr?dušky? kašel D?tský dýchací systém Plod v d?loze nepravidelné a rychlé pohyby - plodová voda do plic minimáln? plicní sklípky nevzdušné vypln?né tekutinou produkuje ji sliznice dýchacích cest stla?ením hrudníku v pr?b?hu porodu je?ást tekutiny vytla?ena ven ústy a nosem po uvoln?ní hrudníku je nahrazena vzduchem, zbytek tekutiny se vst?ebá do mízních plicních vláse?nic do 15-ti minut od narození dýchací pohyby (?nedostatek kyslíku a nadbytek CO 2 dráždí dýchací centra a vyvolává dýchací pohyby)? rovnom?rné rozp?tí a provzdušn?ní plic usnadn?no surfaktantem = zabra?uje page 8 / 13

9 smršt?ní Novorozenec nosní dutina malá vedlejší nosní dutiny vývoj až po narození hrtan krátký, široký, uložen vysoko, tvar epiglottis umož?uje zárove? dýchat a p?ijímat tekutou potravu Onemocn?ní dýchací soustavy Ch?ipka kapénková infekce, viry typu A, B, C - b?hem 2 dn? od nákazy infekcí v dýchácím ústrojí horní cesty dýchací rýma bolest v krku, kašel doprovodné p?íznaky - bolest hlavy, sval?, kloub?, Astma bronchiale je chronické, zán?tlivé onemocn?ní pr?dušek, p?i kterém dochází k záchvat?m dušnosti - u astmatického záchvatu dochází k zúžení pr?dušek a pr?dušinek, a tím k dušnosti - zán?t zp?sobený chybnou reakcí imunitního systému p?í?iny: o alergeny (pyl, zví?ecí srst) kou?, prach emoce, zát?ž fyzická námaha stres d?di?nost page 9 / 13

10 p?íznaky: o dušnost kašel ztížený nádech a výdech výdech doprovázen sípavými?i písklavými zvuky otok sliznice lapání po dechu tlak na prsou lé?ba: - antihistaminika - úlevové potla?ují kutní obtíže p?i záchvatu, krátkodobé - protizán?tlivé dlouhodobá kontrola a prevence astmatu - desenzibilizace prevence o nekou?it bezprašné prost?edí odstranit faktory zap?í?i?ující záchvaty kašle a dušnosti odstranit alergeny Rozedma plic (emfyzém) trvale nadm?rný objem vzduchu v plicích - úbytek a poškození plicní tkán? - zv?tšování plicních sklípk?, zborcení p?epážek mezi nimi => neužite?né prostory (menší plocha pro vým?nu 0 2 ) - zúžení pr?dušinek => zadržování CO 2, 0 2 se nedostane do tkání p?í?iny:o dlouhodobé kou?ení tabáku infek?ní onemocn?ní pr?dušek, zán?ty dolních dýchacích cest nedostatek bílkoviny alfa 1 zne?išt?ní životního prost?edí a ovzduší page 10 / 13

11 p?íznaky: o dušnost ku?ácký kašel, zvlášt? po ránu, spojený s vykašláváním hlenu pokles hmotnosti komplikace prasknutí buly => pneumotorax lé?ba: o zanechat kou?ení dechová rehabilitace léky (kortikosteroidy, antibiotika, mutolytika) opera?ní odstran?ní bul inhalace kyslíku lázn? transplantace plic prevence: o nekou?it správná životospráva a t?lesná zdatnost p?ísun vitamín? (prevence infekce dýchacích cest) vyhýbat se zakou?eným prostor?m o?kování proti ch?ipce Rakovina plic (karcinom plic) je onemocn?ní, p?i kterém nekontrolovateln? rostou bu?ky v plicních tkáních - rozlišujeme: nemalobun??ný karcinom, malobun??ný karcinom p?íznaky: o kašel hemoptýza (vykašlávání krve) chrapot dušnost, nechutenství, úbytek hmotnosti (více než 5 % za 3 m?síce) bolest na hrudi Pancoast?v syndrom bolesti ramene, paže Horner?v syndrom horní ví?ka pokles syndrom horní duté žíly dysfagir (porucha polykání) synkopa (náhlá a krátkodobá ztráta v?domí) lé?ba: o chirurgická lé?ba radioterapie chemoterapie podp?rná terapie rizikové faktory: o kou?ení page 11 / 13

12 radioaktivní látky ionizující zá?ení azbest arzén vinylchlorid extrémn? zne?išt?né ovzduší prevence: o vyhýbat se rizikovým faktor?m dolé?ení onemocn?ní dýchacího ústrojí zdravá strava dostatek tekutin dostatek pohybu Zápal plic (pneumonie) zán?tlivé onemocn?ní plic - viry, bakterie, mykoplazmata - zapln?ní plicních sklípk? hlenem a tekutinou - ztížení funkce dýchací soustavy a celého t?la - celková schvácenost - u lidí slabých, starších a nemocných à smrt Tuberkulóza (TBC) infek?ní onemocn?ní zp?sobené bakterií Mycobacterium tuberculosis (Koch?v bacil) - zjizvují tká? plic rozpad, i do jiných orgán? - plicní laloky se dál d?lí na segmenty odd?lené vazivem chirurgické odstran?ní Angína akutní zán?t patrových mandlí - p?vodce- streptokok page 12 / 13

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie p?íznaky bolest v krku, hore?ka, únava - lé?ba antibiotika Tracheostomie - um?lé spojení pr?dušnice s povrchem t?la PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 13 / 13

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Vyrovnání se situací bhem a po léení nádorového onemocnní hrtanu str. 3 2. Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 4

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

Fyziologie respiračního systému

Fyziologie respiračního systému Pavel Dostál 1. Základní funkce respiračního systému 1.1 Výměna plynů Základním úkolem respiračního systému je zabezpečit organismu výměnu plynů - přívod kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. Je to

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus by jx.mail@centrum.cz - Sobota, Listopad 15, 2014 http://biologie-chemie.cz/osetrovani-nemocneho-s-onemocnenim-diabetes-mellitus/ Otázka: Ošet?ování

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více