IPCorder Uºivatelský manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IPCorder Uºivatelský manuál"

Transkript

1 IPCorder Uºivatelský manuál 12. srpna 2007

2 2

3 Obsah 1 Úvod Popis systému Systémové poºadavky Kongurace Nastavení systému Nastavení sít Nastavení asu Nastavení úloºného prostoru Nastavení UPnP Vypnout / Restartovat Aktualizace rmware Tovární nastavení Za ízení Vyhledávání Manuální p idávání Správa Odstran ní Tisk zabezpe ovacích údaj Monitory P idání Správa Odstran ní Pohledy P idávání Správa Odstran ní Pravidla P idávání Správa Odstran ní Rozvrhy P idávání Správa Odstran ní Uºivatelé Typy, oprávn ní Uºivatelské p edvolby P idání Zm na nastavení Zm na hesla Odstran ní Vypnutí

4 4 OBSAH 3 Aktuální data 27 4 Záznamy Prohlíºení záznam Export videa Reference Pravidlový jazyk Syntax a sémantika Datové typy Základní instrukce Jednoduché praktické p íklady Podporovaná za ízení Kamery Senzory UPnP gatewaye Pouºitá terminologie

5 Kapitola 1 Úvod IPCorder je systém pro centralizovanou správu a monitoring bezpe nostních za ízení (p eváºn kamer a senzor ) postavených na bázi IP protokol. Poskytuje následující moºnosti: ˆ Nabízí abstraktní rozhraní, které p ed uºivatelem skrývá rozdíly v p ístupu k r zným za ízením, coº výrazn zjednodu²uje nastavení a dovoluje jednotné zpracování výstup. ˆ Je schopen automaticky vyhledat nová za ízení, nastavit je a za lenit do systému. ˆ Umoº uje organizovat výstupy (obraz kamery, stav senzoru) z r zných zdroj do skupin a zobrazovat je najednou. ˆ Koordinuje akce kamer a senzor, poskytuje moºnost interakce mezi nimi. ˆ Centralizuje ukládání dat (videa, obrázky, události,...) a poskytuje intuitivní rozhraní pro vyhledávání záznam. ˆ Zaznamenává statistiky událostí, zm ny ve stavech a na základ nich je schopen provád t r zné akce denované uºivatelem (poslat p i alarmu, spustit kameru p i otev ení dve í a podobn ). K tomu slouºí skriptovací jazyk, poskytující zku²enému uºivateli velmi silné prost edky pro automatické monitorování. Pro mén zku²ené uºivatele je zde jednodu²²í rozhraní, umoº ující reakce na události nastavit na n kolik málo kliknutí. ˆ V²echny za ízení i systém samotný je moºné ovládat p es www rozhraní. V p ípad vzdáleného p ístupu systém poskytuje mnoºnost ídit dynamicky tunelování za ízení do vn j²í sít, takºe za rewall bude standardn otev en jen http port. 1.1 Popis systému Základem systému IPCorder je hardwarové za ízení se kterým uºivatel komunikuje pomocí webového rozhraní. Uºivatel tedy na svém po íta i nemusí instalovat ºádný speciální software, sta í mu b ºný internetový prohlíºe. Systém je koncipován jako digitální pult centralizované ochrany. Jeho úkolem je tedy centralizovat správu digitálních bezpe nostních za ízení (kamery, senzory) a jejich dat. V t²inu za ízení umí systém automaticky vyhledat a nakongurovat (pokud to za ízení podporuje). Pod správou systému m ºe být v jednu chvíli omezené mnoºství za ízení. Konguraci ovládaných za ízení popisuje Sekce 2.2. Systém také zastává roli komunika ního uzlu, který obstarává interakci a provázání akcí za ízení, jeº o sob navzájem nev dí. Pod tímto se myslí nap íklad spou²t ní nahrávání videa p i zapnutí alarmu (o kterém se kamera bez exitence n jakého systému jednodu²e nedozví), nebo zapnutí sv tla p i ur ité události. Krom základních reakcí (nap. nahrávání videa p i detekci pohybu), které se nastavují p ímo v nastavení za ízení (viz Sekce 2.2.3) se o navázání akcí na události starají uºivatelem denovaná pravidla. Jejich zadávání do systému popisuje Sekce

6 6 KAPITOLA 1. ÚVOD Také shromaº ování dat ze za ízení je obstaráváno systémem. Lze ur it, v jakých p ípadech se má video nahrávat a po jak dlouhou dobu. Záznamy se ukládají do centrálního úloºi²t s databází a lze v nich pak vyhledávat a prohlíºet je. Data ze senzor je moºné exportovat v podob tabulek v html formátu, videa a obrázky z kamer lze exportovat nebo stahovat na jedno kliknutí. P ístup k uloºeným dat m popisuje Kapitola 4. Aktuální data ze senzor systém zobrazuje jednotným zp sobem, nezávislým na daném za ízení. Oproti tradi ní metod, kdy je pot eba pro kaºdé za ízení otev ít samostatné okno prohlíºe e nebo samostatný program, je moºné v IPCorderu zobrazit výstupy z více r zných za ízení najednou. Uºivatel si nejd ív navolí sadu za ízení, ze kterých chce vid t výstupy najednou (tzv. pohled), a poté tuto sadu m ºe zobrazit. Pohledy lze ukládat a upravovat, takºe není pot eba pokaºdé de- novat v²e znovu. Zobrazování aktuálních výstup za ízení popisuje Kapitola Systémové poºadavky Pro ovládání aplikace p es webové rozhraní je pot eba prohlíºe Internet Explorer verze 6 nebo Mozilla Firefox verze 1.5 a vy²²í. Pro jednotlivá za ízení existují r zné komponenty, které zobrazují výstup v prohlíºe i. Pro n která z nich bohuºel existují pouze ActiveX komponenty, tedy dle pouºitého za ízení m ºe být nutné zobrazovat výstup v Internet Exploreru. Na pouºitých za ízeních pak závisí poºadovaný výkon po íta e, na kterém video zobrazujeme. Je t eba po ítat s cca 500MHz taktem procesoru a 50 MB pam ti pro zobrazení výstupu z jedné kamery s rozli²ením 1Mpx. Je nutno po ítat také s velkým zatíºením sít p i p enosu obrazu z kamery ( i systému) k po íta i. Doporu uje se, aby byl ze sít, ve které je systém zapojen, dosaºitelný NTP server, se kterým by si systém synchronizoval hodiny.

7 Kapitola 2 Kongurace 2.1 Nastavení systému P i prvním spu²t ní je systému t eba nastavit n které základní údaje, jako nap íklad IP adresu, as, zda má být systém p ístupný vzdálen a nastavit uºivatelské ú ty. Tyto nastavení jsou p ístupné z menu Nastavení, Nastavení systému Nastavení sít V této ásti (Obrázek 2.1) se nastavují parametry, které ur ují jak a kde bude aplikace dostupná v lokální síti. Pokud si nejste s n kterou poloºkou jisti, pora te se s Va²ím správcem sít. Obrázek 2.1: Nastavení sít Význam jednotlivých poloºek je následující: ˆ DHCP pokud je p epnuto na dhcp, poloºky IP adresa, maska sít, brána a DNS server se ignorují. systém se pokusí je získat od centrálního DHCP serveru ˆ IP adresa IP adresa, pod kterou má být za ízení dostupné v místní síti ˆ Maska sít maska lokální sít (segmentu), do které za ízení pat í 7

8 8 KAPITOLA 2. KONFIGURACE ˆ Brána IP adresa brány (také gateway), tedy za ízení, p es které je sm rována komunikace do vn j²ích sítí a internetu. ˆ DNS server server, kterého se má aplikace ptát na IP adresy pro DNS jména ˆ Název po íta e DNS jméno po íta e bez nejvrchn j²í domény (nap. centrum). Pokud ºádné nemá, lze zadat localhost, je ov²em pot eba, aby v p ípad odesílání smtp server p ijímal zprávy od takto nazvaného za ízení ˆ Doména nejvrchn j²í doména, do níº za ízení spadá (nap. cz), pokud do ºádné nepat í, lze zadatlocaldomain, je ov²em pot eba, aby v p ípad odesílání smtp server p ijímal zprávy z této domény ˆ Smtp server server, p es který se mají odesílat y ˆ Uºivatelské jméno a heslo (smtp) zabezpe ovací údaje pro p ístup k smtp serveru ˆ administrátora ová adresa, na kterou budou posílány informace o stavu systému Nastavení se potvrdí tla ítkem Uloº zm ny Nastavení asu V tomto formulá i (Obrázek 2.2) se nastavuje zp sob (a parametry), jak má systém udrºovat aktuální as. ƒas nastavený na za ízení se zobrazuje v horní ásti (poloºka Systémové hodiny). Obrázek 2.2: Nastavení asu Pokud je zvolena metoda NTP (Povol NTP Synchronizaci), je t eba zadat NTP Server (nap. pool.ntp.org), tedy IP adresu nebo DNS jméno stroje, se kterým má systém synchronizovat as (je ºádoucí aby zadaný server byl vºdy dosaºitelný). Dále pak Oblast a M sto, ve kterém bude aplikace provozována. V p ípad, ºe není dostupný ºádný NTP server, je t eba as nastavit ru n (zadáním aktuálního asu do polí ka Datum a as), p ípadn Synchronizovat s po íta em, ze kterého k aplikaci p istupujeme. V²e potvrdíme tla ítkem Uloº zm ny.

9 2.1. NASTAVENÍ SYSTÉMU Nastavení úloºného prostoru Na této stránce (Obrázek 2.3) lze sledovat informace o kapacit disk (Celková velikost), které aplikace pouºívá, a informace o jejich aktuálním zapln ní (Volné místo). Obrázek 2.3: Nastavení loºného prostoru Tato stránka je pouze informativní, systém automaticky monitoruje volné místo na disku, kam si ukládá data. V p ípad ºe místo dochází zna n systém od nejstar²ích mazat data, dokud nebude místa op t dostatek Nastavení UPnP UPnP, neboli universal plug and play, je skupina protokol umoº ující vyhledávání a ovládání jisté skupiny typizovaných za ízení. Mezi n pat í nap íklad UPnP routery. Pomoci UPnP lze dynamicky umoºnit p ístup na IPCorder z internetu, pokud je uºivatel ov en. Kamery tak jsou p ístupné pouze v ase, kdy je oprávn ný uºivatel sleduje. V tomto menu (Obrázek 2.4 na následující stran ) lze tedy nastavovat zp sob, jakým se má aplikace chovat v prost edí, které UPnP podporuje. První poloºka (Prezentovat jako UPnP za ízení) nastavuje, zda bude aplikace v síti vyhledatelná pomocí protokol UPnP. Pokud se aplikace hlásí jako UPnP za ízení, lze ji nap íklad v nov j²ích verzích Microsoft Windows nalézt mezi sí ovými za ízeními. Druhá ást formulá e nastavuje, zda má být systém viditelný z vn j²ích sítí a dynamicky p i p ístupu vytvá et IP tunely pro prohlíºená za ízení. Pro tuto volbu musíme mít kompatibilní bránu internetu (viz Sekce 5.2.3) s podporou UPnP za ízení Internet Gateway. Pokud je zvolena poloºka Pouºívat UPnP forwarding, bude se systém snaºit p i spu²t ní najít bránu internetu a otev ít na ní IP tunel sm ující na sv j http port. Do polí ka Web Port je t eba zadat port, na kterém má být za ízení zven í viditelné. Pokud má na²e brána internetu vn j²í (ve ejnou internetovou) adresu , a Web Port bude nastavený na 1024, pak adresa pro prohlíºe www z vn j²ích sítí bude (zobrazuje se jako odkaz Ve ejná adresa). Rozsah p id lovaných port je pak prostor, ve kterém se aplikace bude snaºit p id lovat porty na vn j²í stran brány pro vládaná za ízení. Rozsah Od, Do je brán v etn zadaných mezí. Web port musí být z tohoto rozsahu. Pokud si s t mito nastaveními nejste jisti, pora te se se svým správcem sít.

10 10 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.4: Nastavení UPnP Vypnout / Restartovat V p ípad pot eby za ízení vypnout i restartovat, je t eba p ejít na stránku nastavení, Vypnout / Restartovat (Obrázek 2.5), kde jsou tyto funkce zp ístupn ny tla ítky. Sv j stav indikuje za ízení LED diodami (viz Instala ní manuál). Obrázek 2.5: Vypnout, restartovat Aktualizace rmware P i aktualizaci rmware za ízení je t eba nejd íve v nastavení (Obrázek 2.6 na následující stran ) stáhnout klí za ízení (tla ítko Získat klí za ízení), ten je pot eba pro generování nového rmwaru. Nový rmware vºdy dostupný na stránce Firmware pro kaºdé jednotlivé za ízení je jedine ný, nelze ho pouºít v jiných za ízeních. Firmware se do za ízení nahrává v speciálním záchranném reºimu, do n jº za ízení p ejde po zmá nkutí

11 2.1. NASTAVENÍ SYSTÉMU 11 tla ítka Aktualizace rmware na stránce Nastavení, Aktualizace rmware. Kompletní popis viz Instala ní manuál. Obrázek 2.6: Aktualizace rmware Tovární nastavení Zde (Obrázek 2.7) je moºné p ejít do záchranného reºimu a obnovit tovární nastavení za ízení. P esný popis obnovení továrního nastavení je hardwarov závislý a popsaný v Instala ním manuálu. Obrázek 2.7: Tovární nastavení

12 12 KAPITOLA 2. KONFIGURACE 2.2 Za ízení Systém umí ovládat a synchronizovat r zné druhy za ízení, p edev²ím pak kamery a senzory (teplom ry). Rozsah za ízení, se kterými systém m ºe spolupracovat je dán ovlada i, které systém obsahuje. Pracovat p ímo se za ízeními a jejich nastavením m ºe pouze uºivatel typu Administrátor Vyhledávání Aby systém mohl se za ízením pracovat, musí o n m nejd ív v d t a mít jej nakongurováno. Pokud jsou za ízení zapojena v stejném segmentu sít a spu²t na, lze je automaticky vyhledat. Vyhledávání nových za ízení je v menu Nastavení, poloºce Za ízení. Zvolíme odkaz P idat a stiskn te tla ítko Hledat. Obrázek 2.8: Vyhledávání za ízení Systém po chvíli vypí²e (Obrázek 2.9) v²echna za ízení, která je²t nebyla do systému p idána. V tuto chvíli je t eba zvolit, které z nich chceme p idat pod kontrolu aplikace (provádí se za²krtnutím checkboxu Aktivace) a také jim nastavit základní parametry. Obrázek 2.9: Nová za ízení Povinné poloºky jsou:

13 2.2. ZA ÍZENÍ 13 ˆ Jméno za ízení jméno, pod kterým se bude za ízení zobrazovat uºivatel m. M ºe obsahovat mezery a znaky s diakritikou. ˆ Identikace za ízení jednoduchý identikátor skládající se z alfanumerických znak a '_'. Slouºí k identikaci za ízení v pravidlech. V p ípad, ºe je za²krtnuto P id lit IP, bude za ízení p id lena IP adresa z rozsahu nastaveného v Sekce Pokud poºadujeme zabezpe ení p ístupu ke kame e heslem, je t eba za²krtnout Pouºít zabezpe ení a zadat aktuální jméno a heslo nastavené na kame e. Za ízení se do systému p idají po stisknutí tla ítka Aktivace Manuální p idávání Pokud je za ízení nedosaºitelné (je v jiné síti a pod.), je moºné ho p idat manuáln. Manuální p idávání za ízení je p ístupné ze stejného místa jako p idávání automatické (Nastavení, Za ízení, P idat) odkazem P idat ru n. Systém zobrazí formulá (Obrázek 2.10) s poloºkami pro základní identikaci za ízení. Obrázek 2.10: Manuální p idání za ízení Op t jsou to Jméno za ízení, Identikace za ízení a moºnost nastavení zabezpe ení. Navíc je pot eba zadat IP adresu na které je za ízení dostupné a jeho Typ. Pokud chceme p idat pouze jedno za ízení, potvrdíme zadané hodnoty tla ítkem Aktivace, v p ípad, ºe chceme pokra ovat dal²ím za ízením, potvrdíme tla ítkem P idat dal²í Správa Zm ny v nastavení za ízení a módy nahrávání kamer jsou p ístupné v menu Nastavení, Za ízení, poloºce Spravovat. U p íslu²ného za ízení klikneme na odkaz Nastavení. V zobrazeném formulá i pak m ºeme m nit jak poloºky, které jsme zadali p i p idávání (Obrázek 2.9 na p edchozí stran ), tak následující nové poloºky: Nastavení sít : ˆ DNS jméno domain name service jméno daného za ízení, pokud n jaké má. ˆ Maska sít maska sít, do které za ízení pat í. ˆ Brána router, p es který má za ízení posílat data v síti. Pokud si nejste jistí s sí ovým nastavením Va²ich za ízení, zeptejte se administrátora Va²í sít.

14 14 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.11: Seznam za ízení Obrázek 2.12: Nastavení za ízení Mód kamery - Jsou t i módy, v kterých kamera m ºe pracovat: ˆ Pouze ºivý obraz kamera nenahrává, nena ítají se z ní ºádné události (tedy ani nelze reagovat v pravidle na DI takto nastavené kamery). Z kamery v²ak lze zobrazit ºivý obraz v pohledu. ˆ Stálé nahrávání kamera nahrává stále, video d lí do soubor o délce Délka videa. ˆ Nahrávání p i události kamera nahraje video vºdy, kdyº nastane zvolená událost. P i kaºdé události nahraje video, které za ne P ed sekund p ed událostí a skon í Po sekund po události. Je moºné zvolit ze dvou druh událostí

15 2.2. ZA ÍZENÍ 15 Nahrávání p i detekci pohybu video se nahraje vºdy, kdyº kamera zaznamená pohyb ve snímaném sektoru Nahrávání p i zm n DI video se nahraje vºdy, kdyº se zm ní hodnota digitálního vstupu kamery. Pod poloºkou Zabezpe ení se nachází nastavení p ihla²ovacích údaj za ízení. Zde (Obrázek 2.13) je moºné nastavit (v závislosti na vlastnostech kamery: ˆ Zobrazovací ú et zabezpe ovací údaje pouºité p i prohlíºení obrazu z kamery Jméno a Heslo P ístup bez hesla pokud je toto za²krtnuto, nebude pouºito ºádné zabezpe ení pro prohlíºení obrazu z kamery Generovat nové heslo systém automaticky vygeneruje heslo pro prohlíºení Pouze uloº slouºí k nastavení hesla pro za ízení, které bylo zaheslováno mimo IP- Corder ˆ Administrátorský ú et zabezpe ovací údaje pouºité p i nastavování kamery Jméno a Heslo Generovat nové heslo systém automaticky vygeneruje heslo pro prohlíºení Pouze uloº slouºí k nastavení hesla pro za ízení, které bylo zaheslováno mimo IP- Corder Obrázek 2.13: Zabezpe ovací údaje kamery Odstran ní Pokud pot ebujeme z n jakého d vodu za ízení ze systému odebrat (je po²kozené, nepot ebné a pod.), p ejdeme do menu Nastavení, Za ízení a zvolíme poloºku Spravovat. Zobrazí se seznam za ízení známých systému (Obrázek 2.11 na p edchozí stran ). U p íslu²ného za ízení klikneme na odkaz Odstranit. Systém bude je²t poºadovat potvrzení této akce. V p ípad úsp ²ného odebrání se zobrazí znovu seznam za ízení, ale uº bez odstran ného.

16 16 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.14: Tisk zabezpe ovacích údaj Tisk zabezpe ovacích údaj Zde (Obrázek 2.14) je moºné vytisknout zabezpe ovací údaje k za ízením pro jejich p ípadnou archivaci. Po zmá knutí tla ítka Tisk zabezpe ovacích údaj systém exportuje tabulku uºivatel a hesel k jednotlivým kamerám v systému. Doporu ujeme vytisknout po instalaci v²ech za ízení zabezpe ovací údaje a uschovat v trezoru. 2.3 Monitory K nastavení monitor má p ístup pouze uºivatel typu Administrátor. Monitory jsou objekty systému, p edstavující jednotlivé výstupy ze za ízení. Jsou dvou druh : ˆ Hodnotové jsou denované uºivatelem, obsahují seznam senzor a prom nných systému s jejich hodnotami. ˆ šivý obraz jsou monitory s obrazem kamer. V systému je vºdy dostupný jeden pro kaºdou kameru P idání P idávání hodnotových monitor je p ístupné z menu Nastavení, Pohledy pod poloºkou P idat monitor (pohledy s ºivým obrazem jsou v systému implicitní a statické). Obrázek 2.15: Editace monitoru

17 2.4. POHLEDY 17 Kaºdý monitor musí mít zadané Jméno. Uºivatel také musí zvolit alespo jednu dvojici Za- ízení Prom nná. Prom nné pro sledování se do monitoru p idávají tla ítkem P idat dal²í, odebírají se kliknutím na X vedle ádku s danou prom nnou. Vytvo ení monitoru potvrdíme tla ítkem P idej Správa Seznam hodnotových monitor je v menu Nastavení, Pohledy pod poloºkou Správa monitor. Obrázek 2.16: Seznam monitor Pokud pot ebujeme monitoru zm nit vlastnosti (nap. p idat prom nnou), klikneme na odkaz Nastavení zobrazený vedle p íslu²ného monitoru. Zobrazí se stejný formulá jako p i p idávání (Obrázek 2.15 na p edchozí stran ). Zm ny uloºíme tla ítkem Uloº zm ny Odstran ní Odstran ní nepot ebného monitoru je moºné z stejného menu jako správa (tedy Nastavení, Pohledy poloºka Správa monitor ). Pro odstran ní monitoru klikneme na odkaz Odstranit vedle p íslu²ného monitoru. 2.4 Pohledy Pohledy jsou uºivatelem denované sestavy výstup ze za ízení, které je vhodné zobrazovat dohromady v jednom okn prohlíºe e. Pohled se skládá z tzv. monitor, coº jsou jednotlivé výstupy ze za ízení (obraz kamer, hodnoty senzor ). Pohled denuje kolik monitor se bude zobrazovat, jejich uspo ádání a vlastní obsah. K nastavení pohled má p ístup pouze uºivatel typu Administrátor i uºivatel s oprávn ním nastavovat pohledy a monitory P idávání Pro p idání nového pohledu p ejdeme do menu Nastavení, Pohledy a zvolíme poloºku P idat. Na první obrazovce (Obrázek 2.17 na následující stran ) se volí jméno pohledu a jeho rozvrºení. Rozvrºení denuje po et monitor v pohledu a jejich vzájemnou polohu na stránce. Po potvrzení volby tla ítkem P idej se zobrazí druhá obrazovka (Obrázek 2.18 na následující stran ). Na ní je pot eba zvolit obsah jednotlivých segment, tedy jaký monitor se má v daném segmentu zobrazovat. Výb r je z p eddenovaných monitor ºivého obrazu a uºivatelem nastavených hodnotových monitor.

18 18 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.17: Rozvrºení pohledu Obrázek 2.18: Nastavení obsahu pohledu Dále pak je moºné ke kaºdému pohledu p i adit tla ítka, kterými lze zasílat signály systému. Tyto signály se vyhodnocují v pravidlech a je moºné na n navázat r zné akce (viz Sekce 2.5). Kaºdému tla ítku je pot eba zadat jeho název (nápis) a jaký signál má p i zmá knutí vyslat. Dal²í tla ítka lze p idat pomocí P idat tla ítko a smazat tla ítko lze pomocí X vedle jeho nastavení. P i potvrzení pomocí Pouze uloºit, p ejde systém do seznamu pohled, p i potvrzení pomocí Uloºit a zobrazit systém pohled uloºí a zobrazí Správa Pokud pot ebujeme zm nit nastavení pohledu, p ejdeme do menu Nastavení, Pohledy, poloºky Spravovat. Zde je seznam existujících pohled (Obrázek 2.19 na následující stran ). U kaºdého je odkaz Nastavení, kterým se lze dostat k editaci jeho parametr. U jiº existujících pohled lze m nit pouze obsah jednotlivých segment a nastavení tla ítek. Samotné rozvrºení pohledu m nit nejde.

19 2.5. PRAVIDLA 19 Obrázek 2.19: Seznam pohled Kongurace je stejná jako u nového pohledu (viz Sekce 2.4.1) Odstran ní Pokud pot ebujeme odstranit pohled, p ejdeme do menu Nastavení, Pohledy, poloºky Spravovat. Zobrazí se seznam pohled (Obrázek 2.19). U p íslu²ného pohledu klikneme na odkaz Odstranit a potvrdíme sv j úmysl. 2.5 Pravidla Pravidla jsou jednoduchý a velmi silný prost edek, kterým lze denovat reakce systému na události. Pro základní p edstavu je pravidly moºné provád t akce typu: Kdyº není sobota ani ned le a teplota klesne pod 20 stup, po²li na adresu V podstat lze navázat akci na libovolnou událost v systému. Mnoºina událostí je závislá na za ízeních, které jsou k systému p ipojené. U kaºdého za ízení je moºné detekovat jeho nedostupnost (porucha za ízení, nedostupnost sít a pod.), u kamer jsou pak události typu uloºení videa a detekce pohybu (pokud kamera podporuje), u senzor události p i zm n stavu. Jednoduchá pravidla lze naklikat p es formulá e, sloºit j²í pravidla je nutné zadat textov ve speciálním jazyce pravidel. Nastavování a prohlíºení pravidel je p ístupné pouze uºivatel m typu Administrátor P idávání P idávání pravidel je p ístupné z menu Nastavení, Pravidla pod poloºkou P idat. Na první obrazovce (Obrázek 2.20 na následující stran ) je pot eba vybrat, jakým zp sobem bude pravidlo zadáno. Výb r je moºný z p edp ipravených vzorových pravidel, kde se pouze zadají up es ující údaje. Základní vzor je zasílání u [?] p i události. Druhou moºností je zadat pravidlo v textové podob. Význam poloºek formulá e pro odeslání u (Obrázek 2.21 na následující stran ) je následující: ˆ Jméno pravidla je název, pod kterým se pravidlo bude zobrazovat uºivateli. ˆ Checkbox Aktivní je pro rychlé a jednoduché vypínání pravidla. ˆ V ásti vybrat událost je pot eba vybrat, kdy se má odeslat. se ode²le tehdy, kdyº nastane vybraná Událost na daném Za ízení. ˆ Adresa je ová adresa, na kterou bude zpráva odeslána.

20 20 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.20: Výb r zp sobu zadání pravida ˆ Dal²í textový vstup slouºí k zadání P edm tu zprávy. ˆ Velký box pro zadání textu pak slouºí k editaci zprávy samotné. ˆ Ve spodní ásti lze zvolit, v jakých asových secích má být pravidlo aktivní (mimo tyto rozvrhy je pravidlo vypnuto). Více o rozvrzích viz Sekce 2.6. Systém podporuje základní formát Internet message, který povoluje v p edm tu a t le zprávy pouze základní znaky US-ASCII. Obrázek 2.21: Pravidlo pro odeslání u Textové zadání pravidla se denuje následovn : ˆ Stejn jako v p edchozích p ípadech je pot eba zadat Jméno, zda je pravidlo Aktivní a asový rozsah platnosti (Rozvrhy) ˆ Do textové ásti je pak pot eba zadat kompletní zápis pravidla s pouºitím identikátor jednotlivých za ízení, jmény událostí a p ípadnými prom nnými. Formát pravidel popisuje Sekce 5.1. Ve v²ech p ípadech zadané pravidlo potvrdíme tla ítkem P idej.

21 2.5. PRAVIDLA 21 Obrázek 2.22: Textové zadání pravidla Správa Seznam pravidel je v menu Nastavení, Pravidla pod poloºkou Spravovat. Obrázek 2.23: Seznam pravidel Pokud pot ebujeme pravidlu zm nit vlastnosti (nap. zm nit text u), klikneme na odkaz Upravit umíst ný vedle p íslu²ného monitoru. Zobrazí se stejný formulá jako p i p idávání (viz Sekce 2.5.1). Zm ny uloºíme tla ítkem Uloº zm ny Odstran ní Odstran ní nepot ebného pravidla je moºné ze stejného menu jako správa (tedy Nastavení, Pravidla poloºka Spravovat). Pro odstran ní pravidla klikneme na odkaz Odstranit vedle p íslu²ného monitoru. Pokud pot ebujem pravidlo pouze vy adit do asn z provozu, není t eba ho odstra ovat ze systému, sta í mu odzna it checkbox Aktivní v nastavení pravidla, p ípadn zvolit rozvrh, který odpovídá pot ebnému asu platnosti.

22 22 KAPITOLA 2. KONFIGURACE 2.6 Rozvrhy Rozvrhy jsou asové rozmezí v rámci týdne. Pouºívají se k ur ení platnosti pravidel a rozsahu nahrávání u kamer. Hlavní pouºití je nap íklad rozd lení as na pracovní hodiny a na hodiny mimo pracovní u ostrahy objekt. Lze pomocí nich nastavit, aby kamery nahrávaly p i pohybu pouze mimo pracovní hodiny, kdy v budov nikdo není, a ne v pracovní dob, coº by výrazn zvy²ovalo mnoºství dat a zt ºovalo vyhledávání relevantních záb r. Nastavování a prohlíºení rozvrh je p ístupné pouze uºivatel m typu Administrátor P idávání Rozvrhy jsou p ístupné v menu Nastavení, Pravidla. P idání nového je pod poloºkou P idat rozvrh (Obrázek 2.24). Obrázek 2.24: Editace rozvrhu Kaºdému rozvrhu je t eba nastavit jeho Jméno rozvrhu, pod kterým bude p ístupný v ostatních ástech aplikace, a Dobu trvání ke kaºdému dni, kdy má být aktivní. K p idávání dal²ích rozsah slouºí tla ítko P idat dal²í, k odebírání pak X vedle p íslu²ného ádku. Pokud chceme v jednom dni mít dva i více interval, je t eba kaºdý interval zadat jako samostatnou poloºku. Nap íklad pokud chceme mít rozvrh aktivní v pond lí od 8 do 12 a potom 13 do 18, je t eba p idat dva ádky, jeden bude obsahovat Pond lí od 8:00 do 12:00 a druhý ádek obsahující Pond lí od 13:00 do 18:00. Rozvrh se uloºí tla ítkem P idej Správa Seznam rozvrh je p ístupný z menu Nastavení, Pravidla pod poloºkou Spravovat rozvrhy. Vedle kaºdého rozvrhu je odkaz Nastavení, pro editaci vlastností daného rozvrhu. Jím se dostaneme do stejného formulá e, jaký je p i zadávání nového Rozvrhu (Obrázek 2.24). Zm nu nastavení potvrdíme tla ítkem Uloº zm ny Odstran ní Pro odstran ní rozvrhu p ejdeme do menu Nastavení, Pravidla, poloºky Spravovat rozvrhy. Zde je výpis v²ech existujících rozvrh (Obrázek 2.25). Odstran ní se provede kliknutím na odkaz Odstranit vedle p íslu²ného rozvrhu.

23 2.7. UšIVATELÉ 23 Obrázek 2.25: Seznam rozvrh 2.7 Uºivatelé Aplikace nabízí moºnost mít pro kaºdého uºivatele samostatný ú et. Kaºdý uºivatel má vlastní heslo, nastavení jazykové mutace, zobrazení jednotek a v neposlední ad je moºné kaºdému uºivateli denovat p ístupová práva k jednotlivým funkcím systému Typy, oprávn ní Pro jednoduchost nabízí systém základní len ní uºivatel na administrátory a uºivatele. Uºivatel m ºe vºdy sledovat aktuální stav za ízení v Pohledech a nastavovat vlastní preference. Dále m ºe mít povoleno prohlíºení záznam, nastavování pohled a monitor i vzdálený p ístup z jiných sítí. Administrátor má oprávn ní ke v²em innostem jako uºivatel a navíc m ºe spravovat uºivatelské ú ty a systém (za ízení, pohledy, pravidla, systémová nastavení) Uºivatelské p edvolby Kaºdý uºivatel má krom svého hesla také vlastní nastavení uºivatelských preferencí. Do nich pat í p edev²ím nastavení jazykové mutace uºivatelského rozhraní, dále pak formát asu a desetinné árky. Tato nastavení m ºe provést uºivatel jen pro vlastní ú et (pod kterým je p ihlá²ený). Pro zm nu p ejdeme do menu Nastavení, poloºky P edvolby. M l by se zobrazit formulá Uºivatelských nastavení (Obrázek 2.26 na následující stran ). Pokud ne, zvolíme ho v menu. Po provedení zm n v²e uloºíme tla ítkem Uloº zm ny P idání Oprávn ní p idávat nové uºivatele mají pouze ú ty typu Administrátor. Pro p idání nového uºivatelského ú tu p ejdeme do menu Nastavení, poloºky Uºivatelé. Zvolíme poloºku P idat, vyplníme uºivatelské jméno a heslo (podruhé pro kontrolu). Dále nastavíme typ uºivatelského ú tu a oprávn ní. V²e potvrdíme tla ítkem P idej. Systém zobrazí seznam uºivatel a oznámí výsledek akce Zm na nastavení Zm nu oprávn ní, které p íslu²í uºivateli daného ú tu m ºe provést pouze uºivatel typu Administrátor. Preference si uºivatel m ºe nastavit v Uºivatelských p edvolbách.

24 24 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.26: Uºivatelské preference Obrázek 2.27: P idání uºivatele Obrázek 2.28: Seznam uºivatel Pro zm nu nastavení uºivatelského ú tu p ejdeme do menu Nastavení, poloºky Uºivatelé. Zobrazí se seznam uºivatel (Obrázek 2.28). Zvolíme poloºku Spravovat a u p íslu²ného uºivatelského ú tu klikneme na odkaz Nastavení.

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze Obsah P ipoj se k nám! Úvod 3 P ístup do systému 3 Po íta s Windows 3 Prvotní instalace 3 Ovládání kamerového systému na po íta i 5 šivý náhled...................................................

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP WinCC V7.3 SIMATIC Logon Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sou ást Siemens industrial security konceptu Ochrana proti neautorizovanému p ístupu s využitím Windows mechanism Pro WinCC to znamená

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru

GEN230-3i3u-X-ADE. Specifikace kalibra ního generátoru Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR 1 Obsah 1. Úvod... 3. Důležitá bezpečnostní opatření a varování... 4 a. Elektrická bezpečnost... 4 b. Bezpečnost při přepravě...

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE od verze SW 10.7 základní instrukce basic instructions grundanweisungen instructions de base instrucciones básicas istruzioni fondamentali telepítési útmutató www.diag4bike.cz ATAL spol.

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Obsah 1. První spuštění... 2 1.1 Hlavní (výchozí) stránka ovládací aplikace... 5 1.2 Světla... 8 1.3 - Přehled teplot (Climate)... 9 1.4 Scény (hromadné

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Pracovní balí ek. 2 - Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita Software pro synchronní ízení systém pro p esné polohování optických komponent Interní i.. RC201302

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se

KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se KOUKAAM a.s. U Vinných sklepů 7 190 00 Praha 9 www.koukaam.se Co jsou IP kamery a jaké je jejich využití? Digitální IP kamery se nazývají také síťové kamery, protože se připojují přímo do počítačové sítě,

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

8. Struktura údaj na LCD displeji

8. Struktura údaj na LCD displeji Metody nabíjení NiCd a NiMH akumulátor 56 8. Struktura údaj na LCD displeji 8.1 Hlavní menu Hlavní menu je zobrazeno vždy po spušt ní nabíje e. Jsou zde prozatím dv volby a to Výb r profilu nabíjení a

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh Management projektů Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT Návrh Historie Verze Datum Status Kdo Poznámka 1 16 3 2009 Tisoň, Horník 11 4 4 2010 Tisoň Přidáno GUI 12 84 2010 Tisoň

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

DeepBurner (testování UI)

DeepBurner (testování UI) ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce DeepBurner (testování UI) Blaºej, Friebel, Olexová, Volf P edm t: Testování uºivatelských rozhraní Obor: Softwarové inºenýrství

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 22. ervna 2005 2 Kapitola 1 Úvod Program EVKO je ur en jako pomocník p edev²ím pro montáºní a servisní rmy p i plánování a evidenci pravidelných revizí, kontrol,

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Software pro ízení PMS a digitální rekonstrukci obrazu Interní i.. RC201301 Rok vydání: 2013 Interní identika ní íslo: RC201301 Autor: Mgr. Radek ƒelechovský, Ph.D. Vlastník: Univerzita

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem.

Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. 1. Doporučení před instalací a provozem zařízení Prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat způsobené nesprávným provozem. DVR by mělo být provozováno

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

SRF08 ultrazvukový dálkoměr

SRF08 ultrazvukový dálkoměr SRF08 ultrazvukový dálkoměr Technické údaje Ultrazvukový dálkoměr SRF08 komunikuje pomocí sběrnice I2C, která je dostupná na řadě oblíbených kontrolérů jako OOPic, Stamp BS2p, Atom či Picaxe. Z hlediska

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx Konfigurační a programovací interface Obsah Obsah... Úvod... Popis DTX700... Instalace a spuštění... Základní ovládání... 4 Popis

Více

ŔÍZENÍ TRAKTORU NA SOUVRATI DLE INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU (JAW125000

ŔÍZENÍ TRAKTORU NA SOUVRATI DLE INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU (JAW125000 ŔÍZENÍ TRAKTORU NA SOUVRATI DLE INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU (JAW125000 a následující) Systém řízení provozu traktoru na souvrati podle individuálního programu usnadňuje práci obsluze a zvyšuje produktivitu

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Základní praktikum laserové techniky

Základní praktikum laserové techniky Základní praktikum laserové techniky Fakulta jaderná a fyzikáln inºenýrská Úloha 4: Zna kování TEA CO 2 laserem a m ení jeho charakteristik Datum m ení: 1.4.2015 Skupina: G Zpracoval: David Roesel Kruh:

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Základní příručka pro učitele

Základní příručka pro učitele Základní příručka pro učitele [Type the company address] Obsah CENTRUM KLASIFIKACE JOULE: PŘEHLED... 4 Výhody Centra klasifikace Joule... 4 Centrum klasifikace Joule: Dokumentace učitele... 5 Přístup do

Více

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

DMX DUO Návod k obsluze

DMX DUO Návod k obsluze DMX DUO Návod k obsluze Ovládací prvky (Str. 4) 1. Vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. V dolní poloze je zařízení vypnuté, v horní poloze je zařízení zapnuté. 2. LED diody časovače FX Zobrazují

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

FAQ Aplikace GRIS 2017

FAQ Aplikace GRIS 2017 FAQ Aplikace GRIS 2017 Uživatelská příručka aplikace GRIS Uživatelskou příručku k aplikaci GRIS naleznete na webových stránkách GA ČR na adrese https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2017/

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více