IPCorder Uºivatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IPCorder Uºivatelský manuál"

Transkript

1 IPCorder Uºivatelský manuál 12. srpna 2007

2 2

3 Obsah 1 Úvod Popis systému Systémové poºadavky Kongurace Nastavení systému Nastavení sít Nastavení asu Nastavení úloºného prostoru Nastavení UPnP Vypnout / Restartovat Aktualizace rmware Tovární nastavení Za ízení Vyhledávání Manuální p idávání Správa Odstran ní Tisk zabezpe ovacích údaj Monitory P idání Správa Odstran ní Pohledy P idávání Správa Odstran ní Pravidla P idávání Správa Odstran ní Rozvrhy P idávání Správa Odstran ní Uºivatelé Typy, oprávn ní Uºivatelské p edvolby P idání Zm na nastavení Zm na hesla Odstran ní Vypnutí

4 4 OBSAH 3 Aktuální data 27 4 Záznamy Prohlíºení záznam Export videa Reference Pravidlový jazyk Syntax a sémantika Datové typy Základní instrukce Jednoduché praktické p íklady Podporovaná za ízení Kamery Senzory UPnP gatewaye Pouºitá terminologie

5 Kapitola 1 Úvod IPCorder je systém pro centralizovanou správu a monitoring bezpe nostních za ízení (p eváºn kamer a senzor ) postavených na bázi IP protokol. Poskytuje následující moºnosti: ˆ Nabízí abstraktní rozhraní, které p ed uºivatelem skrývá rozdíly v p ístupu k r zným za ízením, coº výrazn zjednodu²uje nastavení a dovoluje jednotné zpracování výstup. ˆ Je schopen automaticky vyhledat nová za ízení, nastavit je a za lenit do systému. ˆ Umoº uje organizovat výstupy (obraz kamery, stav senzoru) z r zných zdroj do skupin a zobrazovat je najednou. ˆ Koordinuje akce kamer a senzor, poskytuje moºnost interakce mezi nimi. ˆ Centralizuje ukládání dat (videa, obrázky, události,...) a poskytuje intuitivní rozhraní pro vyhledávání záznam. ˆ Zaznamenává statistiky událostí, zm ny ve stavech a na základ nich je schopen provád t r zné akce denované uºivatelem (poslat p i alarmu, spustit kameru p i otev ení dve í a podobn ). K tomu slouºí skriptovací jazyk, poskytující zku²enému uºivateli velmi silné prost edky pro automatické monitorování. Pro mén zku²ené uºivatele je zde jednodu²²í rozhraní, umoº ující reakce na události nastavit na n kolik málo kliknutí. ˆ V²echny za ízení i systém samotný je moºné ovládat p es www rozhraní. V p ípad vzdáleného p ístupu systém poskytuje mnoºnost ídit dynamicky tunelování za ízení do vn j²í sít, takºe za rewall bude standardn otev en jen http port. 1.1 Popis systému Základem systému IPCorder je hardwarové za ízení se kterým uºivatel komunikuje pomocí webového rozhraní. Uºivatel tedy na svém po íta i nemusí instalovat ºádný speciální software, sta í mu b ºný internetový prohlíºe. Systém je koncipován jako digitální pult centralizované ochrany. Jeho úkolem je tedy centralizovat správu digitálních bezpe nostních za ízení (kamery, senzory) a jejich dat. V t²inu za ízení umí systém automaticky vyhledat a nakongurovat (pokud to za ízení podporuje). Pod správou systému m ºe být v jednu chvíli omezené mnoºství za ízení. Konguraci ovládaných za ízení popisuje Sekce 2.2. Systém také zastává roli komunika ního uzlu, který obstarává interakci a provázání akcí za ízení, jeº o sob navzájem nev dí. Pod tímto se myslí nap íklad spou²t ní nahrávání videa p i zapnutí alarmu (o kterém se kamera bez exitence n jakého systému jednodu²e nedozví), nebo zapnutí sv tla p i ur ité události. Krom základních reakcí (nap. nahrávání videa p i detekci pohybu), které se nastavují p ímo v nastavení za ízení (viz Sekce 2.2.3) se o navázání akcí na události starají uºivatelem denovaná pravidla. Jejich zadávání do systému popisuje Sekce

6 6 KAPITOLA 1. ÚVOD Také shromaº ování dat ze za ízení je obstaráváno systémem. Lze ur it, v jakých p ípadech se má video nahrávat a po jak dlouhou dobu. Záznamy se ukládají do centrálního úloºi²t s databází a lze v nich pak vyhledávat a prohlíºet je. Data ze senzor je moºné exportovat v podob tabulek v html formátu, videa a obrázky z kamer lze exportovat nebo stahovat na jedno kliknutí. P ístup k uloºeným dat m popisuje Kapitola 4. Aktuální data ze senzor systém zobrazuje jednotným zp sobem, nezávislým na daném za ízení. Oproti tradi ní metod, kdy je pot eba pro kaºdé za ízení otev ít samostatné okno prohlíºe e nebo samostatný program, je moºné v IPCorderu zobrazit výstupy z více r zných za ízení najednou. Uºivatel si nejd ív navolí sadu za ízení, ze kterých chce vid t výstupy najednou (tzv. pohled), a poté tuto sadu m ºe zobrazit. Pohledy lze ukládat a upravovat, takºe není pot eba pokaºdé de- novat v²e znovu. Zobrazování aktuálních výstup za ízení popisuje Kapitola Systémové poºadavky Pro ovládání aplikace p es webové rozhraní je pot eba prohlíºe Internet Explorer verze 6 nebo Mozilla Firefox verze 1.5 a vy²²í. Pro jednotlivá za ízení existují r zné komponenty, které zobrazují výstup v prohlíºe i. Pro n která z nich bohuºel existují pouze ActiveX komponenty, tedy dle pouºitého za ízení m ºe být nutné zobrazovat výstup v Internet Exploreru. Na pouºitých za ízeních pak závisí poºadovaný výkon po íta e, na kterém video zobrazujeme. Je t eba po ítat s cca 500MHz taktem procesoru a 50 MB pam ti pro zobrazení výstupu z jedné kamery s rozli²ením 1Mpx. Je nutno po ítat také s velkým zatíºením sít p i p enosu obrazu z kamery ( i systému) k po íta i. Doporu uje se, aby byl ze sít, ve které je systém zapojen, dosaºitelný NTP server, se kterým by si systém synchronizoval hodiny.

7 Kapitola 2 Kongurace 2.1 Nastavení systému P i prvním spu²t ní je systému t eba nastavit n které základní údaje, jako nap íklad IP adresu, as, zda má být systém p ístupný vzdálen a nastavit uºivatelské ú ty. Tyto nastavení jsou p ístupné z menu Nastavení, Nastavení systému Nastavení sít V této ásti (Obrázek 2.1) se nastavují parametry, které ur ují jak a kde bude aplikace dostupná v lokální síti. Pokud si nejste s n kterou poloºkou jisti, pora te se s Va²ím správcem sít. Obrázek 2.1: Nastavení sít Význam jednotlivých poloºek je následující: ˆ DHCP pokud je p epnuto na dhcp, poloºky IP adresa, maska sít, brána a DNS server se ignorují. systém se pokusí je získat od centrálního DHCP serveru ˆ IP adresa IP adresa, pod kterou má být za ízení dostupné v místní síti ˆ Maska sít maska lokální sít (segmentu), do které za ízení pat í 7

8 8 KAPITOLA 2. KONFIGURACE ˆ Brána IP adresa brány (také gateway), tedy za ízení, p es které je sm rována komunikace do vn j²ích sítí a internetu. ˆ DNS server server, kterého se má aplikace ptát na IP adresy pro DNS jména ˆ Název po íta e DNS jméno po íta e bez nejvrchn j²í domény (nap. centrum). Pokud ºádné nemá, lze zadat localhost, je ov²em pot eba, aby v p ípad odesílání smtp server p ijímal zprávy od takto nazvaného za ízení ˆ Doména nejvrchn j²í doména, do níº za ízení spadá (nap. cz), pokud do ºádné nepat í, lze zadatlocaldomain, je ov²em pot eba, aby v p ípad odesílání smtp server p ijímal zprávy z této domény ˆ Smtp server server, p es který se mají odesílat y ˆ Uºivatelské jméno a heslo (smtp) zabezpe ovací údaje pro p ístup k smtp serveru ˆ administrátora ová adresa, na kterou budou posílány informace o stavu systému Nastavení se potvrdí tla ítkem Uloº zm ny Nastavení asu V tomto formulá i (Obrázek 2.2) se nastavuje zp sob (a parametry), jak má systém udrºovat aktuální as. ƒas nastavený na za ízení se zobrazuje v horní ásti (poloºka Systémové hodiny). Obrázek 2.2: Nastavení asu Pokud je zvolena metoda NTP (Povol NTP Synchronizaci), je t eba zadat NTP Server (nap. pool.ntp.org), tedy IP adresu nebo DNS jméno stroje, se kterým má systém synchronizovat as (je ºádoucí aby zadaný server byl vºdy dosaºitelný). Dále pak Oblast a M sto, ve kterém bude aplikace provozována. V p ípad, ºe není dostupný ºádný NTP server, je t eba as nastavit ru n (zadáním aktuálního asu do polí ka Datum a as), p ípadn Synchronizovat s po íta em, ze kterého k aplikaci p istupujeme. V²e potvrdíme tla ítkem Uloº zm ny.

9 2.1. NASTAVENÍ SYSTÉMU Nastavení úloºného prostoru Na této stránce (Obrázek 2.3) lze sledovat informace o kapacit disk (Celková velikost), které aplikace pouºívá, a informace o jejich aktuálním zapln ní (Volné místo). Obrázek 2.3: Nastavení loºného prostoru Tato stránka je pouze informativní, systém automaticky monitoruje volné místo na disku, kam si ukládá data. V p ípad ºe místo dochází zna n systém od nejstar²ích mazat data, dokud nebude místa op t dostatek Nastavení UPnP UPnP, neboli universal plug and play, je skupina protokol umoº ující vyhledávání a ovládání jisté skupiny typizovaných za ízení. Mezi n pat í nap íklad UPnP routery. Pomoci UPnP lze dynamicky umoºnit p ístup na IPCorder z internetu, pokud je uºivatel ov en. Kamery tak jsou p ístupné pouze v ase, kdy je oprávn ný uºivatel sleduje. V tomto menu (Obrázek 2.4 na následující stran ) lze tedy nastavovat zp sob, jakým se má aplikace chovat v prost edí, které UPnP podporuje. První poloºka (Prezentovat jako UPnP za ízení) nastavuje, zda bude aplikace v síti vyhledatelná pomocí protokol UPnP. Pokud se aplikace hlásí jako UPnP za ízení, lze ji nap íklad v nov j²ích verzích Microsoft Windows nalézt mezi sí ovými za ízeními. Druhá ást formulá e nastavuje, zda má být systém viditelný z vn j²ích sítí a dynamicky p i p ístupu vytvá et IP tunely pro prohlíºená za ízení. Pro tuto volbu musíme mít kompatibilní bránu internetu (viz Sekce 5.2.3) s podporou UPnP za ízení Internet Gateway. Pokud je zvolena poloºka Pouºívat UPnP forwarding, bude se systém snaºit p i spu²t ní najít bránu internetu a otev ít na ní IP tunel sm ující na sv j http port. Do polí ka Web Port je t eba zadat port, na kterém má být za ízení zven í viditelné. Pokud má na²e brána internetu vn j²í (ve ejnou internetovou) adresu , a Web Port bude nastavený na 1024, pak adresa pro prohlíºe www z vn j²ích sítí bude (zobrazuje se jako odkaz Ve ejná adresa). Rozsah p id lovaných port je pak prostor, ve kterém se aplikace bude snaºit p id lovat porty na vn j²í stran brány pro vládaná za ízení. Rozsah Od, Do je brán v etn zadaných mezí. Web port musí být z tohoto rozsahu. Pokud si s t mito nastaveními nejste jisti, pora te se se svým správcem sít.

10 10 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.4: Nastavení UPnP Vypnout / Restartovat V p ípad pot eby za ízení vypnout i restartovat, je t eba p ejít na stránku nastavení, Vypnout / Restartovat (Obrázek 2.5), kde jsou tyto funkce zp ístupn ny tla ítky. Sv j stav indikuje za ízení LED diodami (viz Instala ní manuál). Obrázek 2.5: Vypnout, restartovat Aktualizace rmware P i aktualizaci rmware za ízení je t eba nejd íve v nastavení (Obrázek 2.6 na následující stran ) stáhnout klí za ízení (tla ítko Získat klí za ízení), ten je pot eba pro generování nového rmwaru. Nový rmware vºdy dostupný na stránce Firmware pro kaºdé jednotlivé za ízení je jedine ný, nelze ho pouºít v jiných za ízeních. Firmware se do za ízení nahrává v speciálním záchranném reºimu, do n jº za ízení p ejde po zmá nkutí

11 2.1. NASTAVENÍ SYSTÉMU 11 tla ítka Aktualizace rmware na stránce Nastavení, Aktualizace rmware. Kompletní popis viz Instala ní manuál. Obrázek 2.6: Aktualizace rmware Tovární nastavení Zde (Obrázek 2.7) je moºné p ejít do záchranného reºimu a obnovit tovární nastavení za ízení. P esný popis obnovení továrního nastavení je hardwarov závislý a popsaný v Instala ním manuálu. Obrázek 2.7: Tovární nastavení

12 12 KAPITOLA 2. KONFIGURACE 2.2 Za ízení Systém umí ovládat a synchronizovat r zné druhy za ízení, p edev²ím pak kamery a senzory (teplom ry). Rozsah za ízení, se kterými systém m ºe spolupracovat je dán ovlada i, které systém obsahuje. Pracovat p ímo se za ízeními a jejich nastavením m ºe pouze uºivatel typu Administrátor Vyhledávání Aby systém mohl se za ízením pracovat, musí o n m nejd ív v d t a mít jej nakongurováno. Pokud jsou za ízení zapojena v stejném segmentu sít a spu²t na, lze je automaticky vyhledat. Vyhledávání nových za ízení je v menu Nastavení, poloºce Za ízení. Zvolíme odkaz P idat a stiskn te tla ítko Hledat. Obrázek 2.8: Vyhledávání za ízení Systém po chvíli vypí²e (Obrázek 2.9) v²echna za ízení, která je²t nebyla do systému p idána. V tuto chvíli je t eba zvolit, které z nich chceme p idat pod kontrolu aplikace (provádí se za²krtnutím checkboxu Aktivace) a také jim nastavit základní parametry. Obrázek 2.9: Nová za ízení Povinné poloºky jsou:

13 2.2. ZA ÍZENÍ 13 ˆ Jméno za ízení jméno, pod kterým se bude za ízení zobrazovat uºivatel m. M ºe obsahovat mezery a znaky s diakritikou. ˆ Identikace za ízení jednoduchý identikátor skládající se z alfanumerických znak a '_'. Slouºí k identikaci za ízení v pravidlech. V p ípad, ºe je za²krtnuto P id lit IP, bude za ízení p id lena IP adresa z rozsahu nastaveného v Sekce Pokud poºadujeme zabezpe ení p ístupu ke kame e heslem, je t eba za²krtnout Pouºít zabezpe ení a zadat aktuální jméno a heslo nastavené na kame e. Za ízení se do systému p idají po stisknutí tla ítka Aktivace Manuální p idávání Pokud je za ízení nedosaºitelné (je v jiné síti a pod.), je moºné ho p idat manuáln. Manuální p idávání za ízení je p ístupné ze stejného místa jako p idávání automatické (Nastavení, Za ízení, P idat) odkazem P idat ru n. Systém zobrazí formulá (Obrázek 2.10) s poloºkami pro základní identikaci za ízení. Obrázek 2.10: Manuální p idání za ízení Op t jsou to Jméno za ízení, Identikace za ízení a moºnost nastavení zabezpe ení. Navíc je pot eba zadat IP adresu na které je za ízení dostupné a jeho Typ. Pokud chceme p idat pouze jedno za ízení, potvrdíme zadané hodnoty tla ítkem Aktivace, v p ípad, ºe chceme pokra ovat dal²ím za ízením, potvrdíme tla ítkem P idat dal²í Správa Zm ny v nastavení za ízení a módy nahrávání kamer jsou p ístupné v menu Nastavení, Za ízení, poloºce Spravovat. U p íslu²ného za ízení klikneme na odkaz Nastavení. V zobrazeném formulá i pak m ºeme m nit jak poloºky, které jsme zadali p i p idávání (Obrázek 2.9 na p edchozí stran ), tak následující nové poloºky: Nastavení sít : ˆ DNS jméno domain name service jméno daného za ízení, pokud n jaké má. ˆ Maska sít maska sít, do které za ízení pat í. ˆ Brána router, p es který má za ízení posílat data v síti. Pokud si nejste jistí s sí ovým nastavením Va²ich za ízení, zeptejte se administrátora Va²í sít.

14 14 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.11: Seznam za ízení Obrázek 2.12: Nastavení za ízení Mód kamery - Jsou t i módy, v kterých kamera m ºe pracovat: ˆ Pouze ºivý obraz kamera nenahrává, nena ítají se z ní ºádné události (tedy ani nelze reagovat v pravidle na DI takto nastavené kamery). Z kamery v²ak lze zobrazit ºivý obraz v pohledu. ˆ Stálé nahrávání kamera nahrává stále, video d lí do soubor o délce Délka videa. ˆ Nahrávání p i události kamera nahraje video vºdy, kdyº nastane zvolená událost. P i kaºdé události nahraje video, které za ne P ed sekund p ed událostí a skon í Po sekund po události. Je moºné zvolit ze dvou druh událostí

15 2.2. ZA ÍZENÍ 15 Nahrávání p i detekci pohybu video se nahraje vºdy, kdyº kamera zaznamená pohyb ve snímaném sektoru Nahrávání p i zm n DI video se nahraje vºdy, kdyº se zm ní hodnota digitálního vstupu kamery. Pod poloºkou Zabezpe ení se nachází nastavení p ihla²ovacích údaj za ízení. Zde (Obrázek 2.13) je moºné nastavit (v závislosti na vlastnostech kamery: ˆ Zobrazovací ú et zabezpe ovací údaje pouºité p i prohlíºení obrazu z kamery Jméno a Heslo P ístup bez hesla pokud je toto za²krtnuto, nebude pouºito ºádné zabezpe ení pro prohlíºení obrazu z kamery Generovat nové heslo systém automaticky vygeneruje heslo pro prohlíºení Pouze uloº slouºí k nastavení hesla pro za ízení, které bylo zaheslováno mimo IP- Corder ˆ Administrátorský ú et zabezpe ovací údaje pouºité p i nastavování kamery Jméno a Heslo Generovat nové heslo systém automaticky vygeneruje heslo pro prohlíºení Pouze uloº slouºí k nastavení hesla pro za ízení, které bylo zaheslováno mimo IP- Corder Obrázek 2.13: Zabezpe ovací údaje kamery Odstran ní Pokud pot ebujeme z n jakého d vodu za ízení ze systému odebrat (je po²kozené, nepot ebné a pod.), p ejdeme do menu Nastavení, Za ízení a zvolíme poloºku Spravovat. Zobrazí se seznam za ízení známých systému (Obrázek 2.11 na p edchozí stran ). U p íslu²ného za ízení klikneme na odkaz Odstranit. Systém bude je²t poºadovat potvrzení této akce. V p ípad úsp ²ného odebrání se zobrazí znovu seznam za ízení, ale uº bez odstran ného.

16 16 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.14: Tisk zabezpe ovacích údaj Tisk zabezpe ovacích údaj Zde (Obrázek 2.14) je moºné vytisknout zabezpe ovací údaje k za ízením pro jejich p ípadnou archivaci. Po zmá knutí tla ítka Tisk zabezpe ovacích údaj systém exportuje tabulku uºivatel a hesel k jednotlivým kamerám v systému. Doporu ujeme vytisknout po instalaci v²ech za ízení zabezpe ovací údaje a uschovat v trezoru. 2.3 Monitory K nastavení monitor má p ístup pouze uºivatel typu Administrátor. Monitory jsou objekty systému, p edstavující jednotlivé výstupy ze za ízení. Jsou dvou druh : ˆ Hodnotové jsou denované uºivatelem, obsahují seznam senzor a prom nných systému s jejich hodnotami. ˆ šivý obraz jsou monitory s obrazem kamer. V systému je vºdy dostupný jeden pro kaºdou kameru P idání P idávání hodnotových monitor je p ístupné z menu Nastavení, Pohledy pod poloºkou P idat monitor (pohledy s ºivým obrazem jsou v systému implicitní a statické). Obrázek 2.15: Editace monitoru

17 2.4. POHLEDY 17 Kaºdý monitor musí mít zadané Jméno. Uºivatel také musí zvolit alespo jednu dvojici Za- ízení Prom nná. Prom nné pro sledování se do monitoru p idávají tla ítkem P idat dal²í, odebírají se kliknutím na X vedle ádku s danou prom nnou. Vytvo ení monitoru potvrdíme tla ítkem P idej Správa Seznam hodnotových monitor je v menu Nastavení, Pohledy pod poloºkou Správa monitor. Obrázek 2.16: Seznam monitor Pokud pot ebujeme monitoru zm nit vlastnosti (nap. p idat prom nnou), klikneme na odkaz Nastavení zobrazený vedle p íslu²ného monitoru. Zobrazí se stejný formulá jako p i p idávání (Obrázek 2.15 na p edchozí stran ). Zm ny uloºíme tla ítkem Uloº zm ny Odstran ní Odstran ní nepot ebného monitoru je moºné z stejného menu jako správa (tedy Nastavení, Pohledy poloºka Správa monitor ). Pro odstran ní monitoru klikneme na odkaz Odstranit vedle p íslu²ného monitoru. 2.4 Pohledy Pohledy jsou uºivatelem denované sestavy výstup ze za ízení, které je vhodné zobrazovat dohromady v jednom okn prohlíºe e. Pohled se skládá z tzv. monitor, coº jsou jednotlivé výstupy ze za ízení (obraz kamer, hodnoty senzor ). Pohled denuje kolik monitor se bude zobrazovat, jejich uspo ádání a vlastní obsah. K nastavení pohled má p ístup pouze uºivatel typu Administrátor i uºivatel s oprávn ním nastavovat pohledy a monitory P idávání Pro p idání nového pohledu p ejdeme do menu Nastavení, Pohledy a zvolíme poloºku P idat. Na první obrazovce (Obrázek 2.17 na následující stran ) se volí jméno pohledu a jeho rozvrºení. Rozvrºení denuje po et monitor v pohledu a jejich vzájemnou polohu na stránce. Po potvrzení volby tla ítkem P idej se zobrazí druhá obrazovka (Obrázek 2.18 na následující stran ). Na ní je pot eba zvolit obsah jednotlivých segment, tedy jaký monitor se má v daném segmentu zobrazovat. Výb r je z p eddenovaných monitor ºivého obrazu a uºivatelem nastavených hodnotových monitor.

18 18 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.17: Rozvrºení pohledu Obrázek 2.18: Nastavení obsahu pohledu Dále pak je moºné ke kaºdému pohledu p i adit tla ítka, kterými lze zasílat signály systému. Tyto signály se vyhodnocují v pravidlech a je moºné na n navázat r zné akce (viz Sekce 2.5). Kaºdému tla ítku je pot eba zadat jeho název (nápis) a jaký signál má p i zmá knutí vyslat. Dal²í tla ítka lze p idat pomocí P idat tla ítko a smazat tla ítko lze pomocí X vedle jeho nastavení. P i potvrzení pomocí Pouze uloºit, p ejde systém do seznamu pohled, p i potvrzení pomocí Uloºit a zobrazit systém pohled uloºí a zobrazí Správa Pokud pot ebujeme zm nit nastavení pohledu, p ejdeme do menu Nastavení, Pohledy, poloºky Spravovat. Zde je seznam existujících pohled (Obrázek 2.19 na následující stran ). U kaºdého je odkaz Nastavení, kterým se lze dostat k editaci jeho parametr. U jiº existujících pohled lze m nit pouze obsah jednotlivých segment a nastavení tla ítek. Samotné rozvrºení pohledu m nit nejde.

19 2.5. PRAVIDLA 19 Obrázek 2.19: Seznam pohled Kongurace je stejná jako u nového pohledu (viz Sekce 2.4.1) Odstran ní Pokud pot ebujeme odstranit pohled, p ejdeme do menu Nastavení, Pohledy, poloºky Spravovat. Zobrazí se seznam pohled (Obrázek 2.19). U p íslu²ného pohledu klikneme na odkaz Odstranit a potvrdíme sv j úmysl. 2.5 Pravidla Pravidla jsou jednoduchý a velmi silný prost edek, kterým lze denovat reakce systému na události. Pro základní p edstavu je pravidly moºné provád t akce typu: Kdyº není sobota ani ned le a teplota klesne pod 20 stup, po²li na adresu V podstat lze navázat akci na libovolnou událost v systému. Mnoºina událostí je závislá na za ízeních, které jsou k systému p ipojené. U kaºdého za ízení je moºné detekovat jeho nedostupnost (porucha za ízení, nedostupnost sít a pod.), u kamer jsou pak události typu uloºení videa a detekce pohybu (pokud kamera podporuje), u senzor události p i zm n stavu. Jednoduchá pravidla lze naklikat p es formulá e, sloºit j²í pravidla je nutné zadat textov ve speciálním jazyce pravidel. Nastavování a prohlíºení pravidel je p ístupné pouze uºivatel m typu Administrátor P idávání P idávání pravidel je p ístupné z menu Nastavení, Pravidla pod poloºkou P idat. Na první obrazovce (Obrázek 2.20 na následující stran ) je pot eba vybrat, jakým zp sobem bude pravidlo zadáno. Výb r je moºný z p edp ipravených vzorových pravidel, kde se pouze zadají up es ující údaje. Základní vzor je zasílání u [?] p i události. Druhou moºností je zadat pravidlo v textové podob. Význam poloºek formulá e pro odeslání u (Obrázek 2.21 na následující stran ) je následující: ˆ Jméno pravidla je název, pod kterým se pravidlo bude zobrazovat uºivateli. ˆ Checkbox Aktivní je pro rychlé a jednoduché vypínání pravidla. ˆ V ásti vybrat událost je pot eba vybrat, kdy se má odeslat. se ode²le tehdy, kdyº nastane vybraná Událost na daném Za ízení. ˆ Adresa je ová adresa, na kterou bude zpráva odeslána.

20 20 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.20: Výb r zp sobu zadání pravida ˆ Dal²í textový vstup slouºí k zadání P edm tu zprávy. ˆ Velký box pro zadání textu pak slouºí k editaci zprávy samotné. ˆ Ve spodní ásti lze zvolit, v jakých asových secích má být pravidlo aktivní (mimo tyto rozvrhy je pravidlo vypnuto). Více o rozvrzích viz Sekce 2.6. Systém podporuje základní formát Internet message, který povoluje v p edm tu a t le zprávy pouze základní znaky US-ASCII. Obrázek 2.21: Pravidlo pro odeslání u Textové zadání pravidla se denuje následovn : ˆ Stejn jako v p edchozích p ípadech je pot eba zadat Jméno, zda je pravidlo Aktivní a asový rozsah platnosti (Rozvrhy) ˆ Do textové ásti je pak pot eba zadat kompletní zápis pravidla s pouºitím identikátor jednotlivých za ízení, jmény událostí a p ípadnými prom nnými. Formát pravidel popisuje Sekce 5.1. Ve v²ech p ípadech zadané pravidlo potvrdíme tla ítkem P idej.

21 2.5. PRAVIDLA 21 Obrázek 2.22: Textové zadání pravidla Správa Seznam pravidel je v menu Nastavení, Pravidla pod poloºkou Spravovat. Obrázek 2.23: Seznam pravidel Pokud pot ebujeme pravidlu zm nit vlastnosti (nap. zm nit text u), klikneme na odkaz Upravit umíst ný vedle p íslu²ného monitoru. Zobrazí se stejný formulá jako p i p idávání (viz Sekce 2.5.1). Zm ny uloºíme tla ítkem Uloº zm ny Odstran ní Odstran ní nepot ebného pravidla je moºné ze stejného menu jako správa (tedy Nastavení, Pravidla poloºka Spravovat). Pro odstran ní pravidla klikneme na odkaz Odstranit vedle p íslu²ného monitoru. Pokud pot ebujem pravidlo pouze vy adit do asn z provozu, není t eba ho odstra ovat ze systému, sta í mu odzna it checkbox Aktivní v nastavení pravidla, p ípadn zvolit rozvrh, který odpovídá pot ebnému asu platnosti.

22 22 KAPITOLA 2. KONFIGURACE 2.6 Rozvrhy Rozvrhy jsou asové rozmezí v rámci týdne. Pouºívají se k ur ení platnosti pravidel a rozsahu nahrávání u kamer. Hlavní pouºití je nap íklad rozd lení as na pracovní hodiny a na hodiny mimo pracovní u ostrahy objekt. Lze pomocí nich nastavit, aby kamery nahrávaly p i pohybu pouze mimo pracovní hodiny, kdy v budov nikdo není, a ne v pracovní dob, coº by výrazn zvy²ovalo mnoºství dat a zt ºovalo vyhledávání relevantních záb r. Nastavování a prohlíºení rozvrh je p ístupné pouze uºivatel m typu Administrátor P idávání Rozvrhy jsou p ístupné v menu Nastavení, Pravidla. P idání nového je pod poloºkou P idat rozvrh (Obrázek 2.24). Obrázek 2.24: Editace rozvrhu Kaºdému rozvrhu je t eba nastavit jeho Jméno rozvrhu, pod kterým bude p ístupný v ostatních ástech aplikace, a Dobu trvání ke kaºdému dni, kdy má být aktivní. K p idávání dal²ích rozsah slouºí tla ítko P idat dal²í, k odebírání pak X vedle p íslu²ného ádku. Pokud chceme v jednom dni mít dva i více interval, je t eba kaºdý interval zadat jako samostatnou poloºku. Nap íklad pokud chceme mít rozvrh aktivní v pond lí od 8 do 12 a potom 13 do 18, je t eba p idat dva ádky, jeden bude obsahovat Pond lí od 8:00 do 12:00 a druhý ádek obsahující Pond lí od 13:00 do 18:00. Rozvrh se uloºí tla ítkem P idej Správa Seznam rozvrh je p ístupný z menu Nastavení, Pravidla pod poloºkou Spravovat rozvrhy. Vedle kaºdého rozvrhu je odkaz Nastavení, pro editaci vlastností daného rozvrhu. Jím se dostaneme do stejného formulá e, jaký je p i zadávání nového Rozvrhu (Obrázek 2.24). Zm nu nastavení potvrdíme tla ítkem Uloº zm ny Odstran ní Pro odstran ní rozvrhu p ejdeme do menu Nastavení, Pravidla, poloºky Spravovat rozvrhy. Zde je výpis v²ech existujících rozvrh (Obrázek 2.25). Odstran ní se provede kliknutím na odkaz Odstranit vedle p íslu²ného rozvrhu.

23 2.7. UšIVATELÉ 23 Obrázek 2.25: Seznam rozvrh 2.7 Uºivatelé Aplikace nabízí moºnost mít pro kaºdého uºivatele samostatný ú et. Kaºdý uºivatel má vlastní heslo, nastavení jazykové mutace, zobrazení jednotek a v neposlední ad je moºné kaºdému uºivateli denovat p ístupová práva k jednotlivým funkcím systému Typy, oprávn ní Pro jednoduchost nabízí systém základní len ní uºivatel na administrátory a uºivatele. Uºivatel m ºe vºdy sledovat aktuální stav za ízení v Pohledech a nastavovat vlastní preference. Dále m ºe mít povoleno prohlíºení záznam, nastavování pohled a monitor i vzdálený p ístup z jiných sítí. Administrátor má oprávn ní ke v²em innostem jako uºivatel a navíc m ºe spravovat uºivatelské ú ty a systém (za ízení, pohledy, pravidla, systémová nastavení) Uºivatelské p edvolby Kaºdý uºivatel má krom svého hesla také vlastní nastavení uºivatelských preferencí. Do nich pat í p edev²ím nastavení jazykové mutace uºivatelského rozhraní, dále pak formát asu a desetinné árky. Tato nastavení m ºe provést uºivatel jen pro vlastní ú et (pod kterým je p ihlá²ený). Pro zm nu p ejdeme do menu Nastavení, poloºky P edvolby. M l by se zobrazit formulá Uºivatelských nastavení (Obrázek 2.26 na následující stran ). Pokud ne, zvolíme ho v menu. Po provedení zm n v²e uloºíme tla ítkem Uloº zm ny P idání Oprávn ní p idávat nové uºivatele mají pouze ú ty typu Administrátor. Pro p idání nového uºivatelského ú tu p ejdeme do menu Nastavení, poloºky Uºivatelé. Zvolíme poloºku P idat, vyplníme uºivatelské jméno a heslo (podruhé pro kontrolu). Dále nastavíme typ uºivatelského ú tu a oprávn ní. V²e potvrdíme tla ítkem P idej. Systém zobrazí seznam uºivatel a oznámí výsledek akce Zm na nastavení Zm nu oprávn ní, které p íslu²í uºivateli daného ú tu m ºe provést pouze uºivatel typu Administrátor. Preference si uºivatel m ºe nastavit v Uºivatelských p edvolbách.

24 24 KAPITOLA 2. KONFIGURACE Obrázek 2.26: Uºivatelské preference Obrázek 2.27: P idání uºivatele Obrázek 2.28: Seznam uºivatel Pro zm nu nastavení uºivatelského ú tu p ejdeme do menu Nastavení, poloºky Uºivatelé. Zobrazí se seznam uºivatel (Obrázek 2.28). Zvolíme poloºku Spravovat a u p íslu²ného uºivatelského ú tu klikneme na odkaz Nastavení.

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 IPCorder Uživatelský Manuál 1.4 Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 OBSAH Obsah 1 O IPCorderu 3 1.1 Popis systému.............................................. 3 1.2 Systémové požadavky..........................................

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Replikace uºivatelských dat Bc. Jan Vo avka Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program:

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Komplexní informa ní systém neziskové organizace. Bc. Vojt ch Koukal. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Komplexní informa ní systém neziskové organizace. Bc. Vojt ch Koukal. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Diplomová práce Komplexní informa ní systém neziskové organizace Bc. Vojt ch Koukal Vedoucí práce: Ing. Tomá² ƒerný MSc. Studijní

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco Stanislav ehák Vedoucí práce: Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. Studijní program:

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj aplikací na platformě Android Application development for the Android platform Vojtěch Sázel Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Tomá² Benhák. Port HelenOS pro hypervisor Xen DIPLOMOVÁ PRÁCE. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

Tomá² Benhák. Port HelenOS pro hypervisor Xen DIPLOMOVÁ PRÁCE. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Tomá² Benhák Port HelenOS pro hypervisor Xen Katedra distribuovaných a spolehlivých systém Vedoucí diplomové práce: Studijní program:

Více

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R I. DEN p o n d l í 2 4. 4. 2 0 0 6 P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu

Více

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201 Mobilní WiFi Vodafone Vodafone Obsah Vítejte...3 1. Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení...4 1.1 Mobilní WiFi Vodafone p ehled...5 1.1.1 Systémové po adavky...5 1.1.2 P ístroj p ehled...5 1.1.3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27 Obsah Úvod... vi Důležité upozornění... vii 1. O IPCorderu... 1 1.1. Popis systému... 1 1.2. Systémové požadavky... 2 1.3. První spuštění... 2 Stručný průvodce instalací... 2 Discover... 2 Příprava disků...

Více

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektu e PowerPC

Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektu e PowerPC Instalace systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektu e PowerPC Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo verze 2.2.15, 06 June, 2000 Souhrn Dokument obsahuje návod na instalaci

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce

ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce Praha 2004 Pavel Jisl Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatn a pouºil

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více