PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report. Prezentaãní ãást

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report. Prezentaãní ãást"

Transkript

1 07 PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report Prezentaãní ãást Presentation Section

2 PRAÎSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. VÁ SPOLEHLIV PARTNER VE SVùTù TEPLA PRAÎSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. YOUR RELIABLE PARTNER IN THE WORLD OF THE HEAT

3 Obsah Contents Profil spoleãnosti 2 Pfiehled vybran ch technick ch a ekonomick ch ukazatelû 8 V znamné události roku Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 10 Statutární orgány a management spoleãnosti 12 Informace pro akcionáfie 13 Zpráva pfiedstavenstva 16 Zpráva dozorãí rady 31 Zpráva auditora 33 Souãástí v roãní zprávy je konsolidovaná a nekonsolidovaná úãetní závûrka za rok 2007 a Zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami. Corporate Profile 2 Key Statistics 8 Important Developments during Chairman s Statement 10 Corporate Governance 12 Shareholder Information 13 Board of Directors Report 16 Supervisory Board Report 31 Auditor's Report 35 The Annual Report also includes the Consolidated and Non-consolidated Financial Statements for 2007 and the Report on Relations between Related Persons.

4 02 Profil spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. byla zaloïena v roce 1992 a sv mi aktivitami navazuje na tradici Elektrick ch podnikû královského hlavního mûsta Prahy, které byly ustaveny dne 1. záfií PraÏská teplárenská a.s. je v souãasnosti jednou z nejv znamnûj ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice, a to jak z hlediska poãtu zásobovan ch objektû, tak kapacitou provozovan ch zafiízení. Tepelnou pohodu poskytuje domácnostem, fiadû prûmyslov ch podnikû, kol, institucí a ostatním podnikatelsk m subjektûm na území Prahy a prostfiednictvím dcefiiné spoleãnosti Teplo Neratovice, spol. s r.o., i domácnostem v Neratovicích ve Stfiedoãeském kraji. DÛleÏit m krokem pro podporu ekologického fiízení spoleãnosti je získání mezinárodního certifikátu pro systém ekologického fiízení spoleãnosti dle ISO spoleãnû se systémy fiízení jakosti ISO 9001 a bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci OHSAS Poslání spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. Poskytovat zákazníkûm efektivnû vyuïitelné sluïby a produkty etrné k Ïivotnímu prostfiedí. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti spoleãnosti je v roba a rozvod tepelné energie a v roba elektrické energie. Tyto energie vyrábí zejména tzv. kogenerací, tj. spoleãnou v robou tepla a elektfiiny, a tím naplàuje poïadavky Smûrnice evropského parlamentu a rady ã. 2004/8/ES. Corporate Profile Established in 1992, PraÏská teplárenská a.s. is a corporation whose activities build upon the tradition of the Electric Company of the Royal City of Prague, founded on 1 September PraÏská teplárenská a.s. is currently one of the most important heat producers in the Czech Republic both in terms of the number of customers served and the capacity of facilities in operation. Our heat maintains comfort in 261,000 households, numerous industrial corporations, schools, institutions, and various businesses in Prague and through our subsidiary Teplo Neratovice, spol. s r.o. in 4,000 households in the Central Bohemian town of Neratovice. The Company s core activities are heat production and distribution and power generation. Most of our production facilities rely on cogeneration, i.e. the simultaneous production of both heat and electricity. Consequently, PraÏská teplárenská a.s. fully meets the requirements of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council. An important achievement that highlights the quality of our environmental management system is our receipt of an ISO international environmental management certificate, which complements the Company s ISO 9001 quality management and OHSAS occupational health and safety management system certificates. Mission of PraÏská teplárenská a.s. Our mission is to provide customers with valuable services and environmentally friendly products.

5 03 Hlavními prioritami PraÏské teplárenské a.s. jsou: Spokojení zákazníci Poskytování kvalitních sluïeb zvy ujících uïivatelsk komfort a udrïení dobr ch vztahû se stávajícími i potenciálními zákazníky. Ochrana Ïivotního prostfiedí Respektování zásad státní politiky Ïivotního prostfiedí a v ech právních pfiedpisû v oblasti Ïivotního prostfiedí vãetnû pfiedpisû Evropské unie. Bezpeãnost práce Zvy ování úrovnû bezpeãnosti a ochrany zdraví na ich zamûstnancû i vefiejnosti uplatàováním moderních pfiístupû k bezpeãnosti práce. Základní údaje o spoleãnosti Název spoleãnosti: PraÏská teplárenská a.s. Sídlo: Partyzánská 1/7, Praha 7 Právní forma: akciová spoleãnost zaloïená na dobu neurãitou Identifikaãní ãíslo: Spoleãnost je zapsána: Mûstsk soud v Praze 2, oddíl B, vloïka ã Základní kapitál: Kã Datum vzniku: 1. kvûtna 1992 The main priorities of PraÏská teplárenská a.s. are: Customer satisfaction Providing high-quality services, increasing user comfort, and maintaining good relations with existing and potential customers. Environmental protection Respecting the principles of the government environment policy and all laws that apply to environmental protection, including European Union regulations. Occupational safety Improving the safety and health protection of all our employees and the public through the application of modern occupational safety standards. General corporate information Company name: PraÏská teplárenská a.s. Registered office: Partyzánská 1/7, Prague 7 Legal form: public limited company founded for an indefinite period Registered number: Incorporated: Prague 2 Municipal Court, Section B, Entry 1509 Registered capital: CZK 4,147,877,000 Date of establishment: 1 May 1992

6 04 Pfiedmût ãinnosti 1. V roba tepelné energie, rozvod tepelné energie 2. V roba elektfiiny 3. Obchod s elektfiinou 4. Provozování dráïní dopravy (dráhy) na Ïelezniãních drahách vleãkách 5. Realitní kanceláfi 6. Projektová ãinnost ve v stavbû 7. Provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrïovacích prací na nich a jejich odstraàování 8. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn mi odpady 9. Podnikání s odpady, které nejsou nebezpeãn mi odpady 10. Zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti sluïeb 11. Ubytovací sluïby 12. Anal za a vyhodnocení kvality napájecích vod energetick ch v roben (kromû ãinností uveden ch v pfiíloze 1 3 Ïivnost. zákona) 13. Tepelnû technická mûfiení energetick ch v roben (kromû ãinností uveden ch v pfiíloze Ïivnost. zákona) 14. Mûfiení zneãi Èujících a pachov ch látek, zpracování rozptylov ch studií 15. Koupû zboïí za úãelem dal ího prodeje a prodej vyjma zboïí uvedeného v pfiíloze zákona ã. 455/91 Sb. a zboïí tímto zákonem vylouãeného 16. Opravy a montáï mûfiidel 17. Ovûfiování mûfiidel v rozsahu dle autorizaãní listiny ze dne ã. j. 1734/95/20 vydané Úfiadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zku ebnictví historicky podloïená kvalita historically proven quality Business activities 1. Production and distribution of heat 2. Generation of electric power 3. Trade in electricity 4. Operation of railway transportation (railways) on industrial tracks 5. Estate agency 6. Construction design 7. Construction, reconstruction, maintenance, and demolition of structures 8. Disposal of hazardous waste 9. Disposal of non-hazardous waste 10. Brokerage of services 11. Accommodation services 12. Analysis and assessment of the quality of water used in energy production facilities (except for the activities listed in Annexes 1 3 to the Trade Licensing Act) 13. Thermal and technical metering in energy production facilities (except for the activities listed in an annex to the Trade Licensing Act) 14. Measurements of pollutants and odorous agents, performance of dissipation studies 15. Purchase and resale of goods (except for the goods listed in an annex to Act No 455/1991 and goods excluded by that act) 16. Repair and installation of metering devices 17. Testing of metering devices to the extent of Authorization Certificate No 1734/95/20 of 19 December 1995, issued by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing

7 V roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû 19. Ekonomické a organizaãní poradenství 20. âinnost úãetních poradcû, vedení úãetnictví, vedení daàové evidence 21. Poradenská ãinnost v personalistice 22. Poradenská ãinnost v oblasti v poãetní techniky 23. Poradenská ãinnost v oblasti bezpeãnosti práce 24. Technicko-organizaãní ãinnost v oblasti poïární ochrany 25. Podnikání v elektronick ch komunikacích 26. Pronájem a pûjãování vûcí movit ch pronájem s následnou koupí najaté vûci 27. Provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy 28. âinnost technick ch poradcû v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 29. Provozování vodovodû a kanalizací pro vefiejnou potfiebu 30. V roba, instalace a opravy elektronick ch zafiízení 31. Zpracování dat, sluïby databank, správa sítí 32. Poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru 33. MontáÏ, opravy a zkou ky vyhrazen ch elektrick ch zafiízení Ve keré dokumenty a materiály uvádûné ve v roãní zprávû jsou k nahlédnutí v sídle spoleãnosti. 18. Manufacture, installation, and repair of electrical machinery and equipment 19. Financial and organizational consulting 20. Accounting consulting, bookkeeping, tax accounting 21. Human resources consulting 22. Information technology consulting 23. Occupational safety consulting 24. Fire protection technical and organizational activity 25. Electronic communication services 26. Lease and rental of movable property hire purchase 27. Operation of service stations selling fuels and lubricants 28. Technical consulting in mechanical engineering, metallurgy, and energy production 29. Operation of public water supply and wastewater services 30. Manufacture, installation, and repair of electronic equipment 31. Data processing, database services, and network administration 32. Provision of software applications and hardware and software consulting services 33. Assembly, repair and testing of dedicated electrical equipment All documents and materials referred to in this Annual Report are available for inspection at the Company s registered office.

8 PraÏská teplárenská a.s. je v znamn m producentem a distributorem tepla. Spoleãnû se svou dcefiinou spoleãností Energotrans, a. s., je také v znamn m producentem elektrické energie. V souãasnosti zásobuje tepelnou energií zhruba praïsk ch domácností, fiadu prûmyslov ch podnikû, organizací a institucí. Pokr vá pfiibliïnû 37,5 % trhu s tepelnou energií v hlavním mûstû Praze.

9 CÍTÍME ODPOVùDNOST K NA IM ZÁKAZNÍKÒM I REGIONU, VE KTERÉM SPOLEâNù ÎIJEME, TVO ÍME A PODNIKÁME. CTÍME TRADICI, P EM LÍME O BUDOUCNOSTI A SNAÎÍME SE VÉST NA E KROKY TÍM SPRÁVN M SMùREM K ÚSPùCHU, POHODLÍ A VA Í SPOKOJENOSTI. PraÏská teplárenská a.s. is a major heat producer and distributor. In tandem with its subsidiary Energotrans, a.s., it is also a key producer of electricity. The Company currently supplies heat to approximately 261,000 Prague households and a plethora of industrial enterprises, organizations and institutions. It covers approximately 37.5% of the heat market in Prague. WE FEEL RESPONSIBLE TO OUR CUSTOMERS AND THE REGION IN WHICH WE LIVE, CRAFT AND DO BUSINESS TOGETHER. WE RESPECT TRADITION, THINK ABOUT THE FUTURE, AND TRY TO FOLLOW THE RIGHT PATH TO SUCCESS AND TO YOUR SATISFACTION AND COMFORT.

10 08 Pfiehled vybran ch technick ch a ekonomick ch ukazatelû Technické ukazatele Instalovan tepeln v kon MWt Prodej tepla celkem TJ/rok Bytov odbûr TJ/rok Nebytov odbûr TJ/rok Dodávka tepla ze zdrojû celkem TJ/rok z toho: z vlastních zdrojû TJ/rok Instalovan elektrick v kon MWe Prodej elektfiiny GWh/rok Ekonomické ukazatele V nosy za teplo mil. Kã V nosy za elektfiinu mil. Kã Základní kapitál mil. Kã Aktiva celkem mil. Kã Náklady celkem mil. Kã V nosy celkem mil. Kã Poãet zamûstnancû k 31. prosinci poãet PrÛmûrn pfiepoãten stav zamûstnancû za rok poãet Zisk na zamûstnance tis. Kã/zamûstnanec PrÛmûrná mûsíãní mzda Kã/zamûstnanec Hospodáfisk v sledek za úãetní období mil. Kã âist zisk na jednu akcii Kã/akcie Dividenda Kã/akcie 399 Key Statistics Technical indicators Installed heat production capacity MWt 1,725 1,735 1,735 Total volume of heat sold TJ/year 14,346 13,900 12,596 Residential heat consumption TJ/year 9,065 8,649 7,887 Non-residential heat consumption TJ/year 5,281 5,251 4,709 Total heat supplied TJ/year 16,688 16,144 14,897 Heat supplied from own production TJ/year 7,823 7,270 6,374 Installed electric power production capacity MWe Volume of electricity sold GWh/year Financial indicators Heat sales CZK millions 4,616 4,866 4,706 Electricity sales CZK millions Registered capital CZK millions 4,138 4,138 4,138 Total assets CZK millions 8,940 9,941 9,497 Total costs CZK millions 5,210 5,661 4,663 Total revenues CZK millions 6,213 6,991 6,366 Number of employees as at 31 December number Average number of employees for the year (FTE) number Earnings per employee TCZK/employee 1,311 1,755 2,262 Average monthly wage CZK/employee 29,671 30,873 31,846 Profit for the financial year CZK millions 1,003 1,330 1,703 Net earnings per share CZK/share Dividend CZK/share 399

11 V znamné události roku V prûbûhu roku 2007 se kromû fiádné valné hromady uskuteãnily je tû 2 mimofiádné valné hromady. Dozorãí radou spoleãnosti byla svolána na 17. záfií 2007 mimofiádná valná hromada, která rozhodla o rozdûlení zisku za rok Valná hromada dále projednala vzdání se funkce dosavadních ãlenû pfiedstavenstva a zvolila nové ãleny pfiedstavenstva spoleãnosti. Mimofiádná valná hromada uskuteãnûná dne 16. listopadu 2007 schválila smlouvy o v konu funkce ãlenû správních orgánû. Valná hromada dále rozhodla: o odmûàování ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady za období od 1. ledna 2005 do 17. záfií 2007, o limitu ãástky vyãlenûné pro sponzoring v roce 2008, o rozdûlení zisku minul ch let. V roce 2007 PraÏská teplárenská a.s. splatila úvûr od dcefiiné spoleãnosti Energotrans, a.s., ve v i 400 mil. Kã. Dále byl splacen bankovní úvûr ve v i 25 mil. Kã. Pfiijatá dividenda od spoleãnosti Energotrans, a.s., v tomto roce ãinila mil. Kã. Na základû rozhodnutí mimofiádn ch valn ch hromad byla v roce 2007 vyplácena dividenda ve v i 399 Kã/akcie, celková suma vyplacen ch dividend v tomto roce dosáhla ãástky mil. Kã. Obchodní úsek se v znamnou mûrou podílel na úspû n ch v sledcích roku I pfies nejteplej í rok za posledních 232 let se podafiilo splnit plánovan zisk a zároveà bez problémû zajistit spolehlivou a bezpeãnou dodávku tepla pro na e zákazníky. Z tohoto pohledu byl rok 2007 v znamn i proto, Ïe se podafiilo zkrátit dobu plánovan ch letních odstávek. Odstávky v Ïádné ãásti Prahy netrvaly déle neï 7 dní, na mnoha místech probûhly potfiebné údrïbové práce bez pfieru ení dodávek. Za dobr vklad do dal ích let lze povaïovat to, Ïe se i v roce 2007 podafiilo napojit více neï 50 nov ch odbûrû o pfiíkonu pfies 40 MW. Jednalo se o nové developerské projekty bytov ch domû, nov ch obchodních center i kanceláfií, ale i o pfiepojení stávajících lokálních kotelen. Tak se napfiíklad podafiilo pfiepojit plynovou kotelnu IKEM v Praze Krãi na PraÏskou teplárenskou soustavu. V roce 2007 oslavila PraÏská teplárenská a.s. také 15 let od svého zaloïení jako samostatná akciová spoleãnost. Na slavnostním veãeru v Trojském zámku se se la fiada osobností, které pfii ly k tomuto v roãí pogratulovat. nepfietrïit provoz continuous operation Important Developments during 2007 Besides the Annual General Meeting, two Extraordinary General Meetings were held in The Company s Supervisory Board convened an Extraordinary General Meeting on 17 September 2007 to decide on the distribution of the profit from This General Meeting also discussed the resignation of current members of the Board of Directors and appointed their replacements. The Extraordinary General Meeting held on 16 November 2007 approved the agreements on the holding of office by members of the management bodies. The General Meeting also decided: on the remuneration of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the period from 1 January 2005 to 17 September 2007, on the limit earmarked for sponsorship in 2008, on the distribution of retained earnings. In 2007, PraÏská teplárenská a.s. repaid credit from the subsidiary Energotrans, a.s. amounting to CZK 400 million. Bank credit of CZK 25 million was also repaid. The dividend received from Energotrans, a.s. this year was CZK 1,000 million. By decisions of the Extraordinary General Meetings, a dividend of CZK 399 per share was paid; the total disbursement of dividends in the year came to CZK 1,635 million. The sales section made a significant contribution to the successful results reported for Although it was the warmest year in 232 years, we succeeded in reaching the planned profit and ensuring the smooth, reliable and safe supply of heat to customers. Seen in this light, 2007 was also important in that we managed to reduce the duration of the planned summer downtime. No shutdowns anywhere in Prague lasted for longer than seven days; in many cases, essential maintenance went ahead without disrupting supply. We laid solid foundations for future growth once again in 2007 by connecting more than 50 new offtake points with input of over 40 MW. These were new residential developments, new shopping centres and offices. We also connected existing local boiler houses to the grid. One such project was the connection of the gas-fired boiler house at IKEM (the Institute for Clinical and Experimental Medicine) in Krã, Prague, to the Prague Heat Distribution System. In 2007, PraÏská teplárenská a.s. also celebrated the 15th anniversary of its establishment as an autonomous public limited company. Many high-profile people came to a gala evening at Troja Chateau to congratulate the company on this milestone.

12 10 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏené dámy a pánové, váïení akcionáfii, dovolte mi, abych vás jménem pfiedstavenstva spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. struãnû informoval o nejdûleïitûj ích událostech ve spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. v uplynulém roce, o úkolech a problémech, které jsme museli fie it. Úvodem bych rád konstatoval, Ïe se spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. v roce 2007 podafiilo dosáhnout stanoven ch cílû, a to i pfies nepfiízeà poãasí, která panovala v prûbûhu roku. JiÏ rok 2006 byl teplotnû nadprûmûrn, ale pfiestoïe v voj teplot na konci roku naznaãoval návrat k dlouhodobému prûmûru, teploty v roce 2007 pfiekonaly hodnoty v roce pfiedchozím. I tak se podafiilo zajistit spolehlivou a bezpeãnou dodávku tepla obyvatelûm Prahy. K vût í spokojenosti PraÏanÛ nepochybnû pfiispûlo zkrácení doby nepopulárních letních odstávek na nejdéle sedm dní. Chceme na im zákazníkûm vycházet co nejvíce vstfiíc, a proto by PraÏská teplárenská a.s. ráda v tomto trendu pokraãovala i v pfií tích letech. Chairman s Statement Dear Ladies and Gentlemen, Dear Shareholders, It is my pleasure, on behalf of the Board of Directors of PraÏská teplárenská a.s., to offer a brief outline of the most important developments at PraÏská teplárenská a.s. last year, and of the challenges and problems we had to address. As a preliminary point, I would like to note that in 2007 PraÏská teplárenská a.s. succeeded in meeting its stated objectives despite the fact that the weather over the year was not tipped in our favour. While 2006 was in itself a year of above-average temperatures, the trend towards the end of the year suggested a return to the long-term average; temperatures in 2007, however, were higher than in Even so, we met the challenge of providing a reliable, safe heat supply to the people of Prague. I am sure local inhabitants were pleased that unpopular summer maintenance downtimes were cut to a maximum of seven days. We are keen to be as constructive as possible in our relations with customers, and in this respect PraÏská teplárenská a.s. would like to continue this trend in the next few years.

13 11 Spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. se v prûbûhu roku 2007 podafiilo získat integrovaná povolení pro v echny své zdroje, a ani v budoucnosti tedy nebude mít problémy s plnûním niï ích emisních stropû. Spoleãnost PraÏská teplárenská a.s. pozornû sleduje, jak pokraãuje v voj v stavby nov ch objektû v Praze, a v sledkem je, Ïe se jí v roce 2007 podafiilo získat více neï 40 MW nov ch odbûrû v dosahu sv ch sítí. Velké podûkování patfií nejen v em pracovníkûm spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s., ale i v em partnerûm, ktefií se na tomto úspûchu podíleli. Doufáme, Ïe nám zachováte pfiízeà i v nadcházejících letech a pomûïete nám sv mi kvalitními v kony, profesionálním pfiístupem a entuziasmem plnit cíle, jeï si spoleãnost vytyãila. JUDr. Petr Hulinsk, Ph.D. pfiedseda pfiedstavenstva During 2007, PraÏská teplárenská a.s. succeeded in obtaining integrated permits for all its plants, which means that there will be no problems complying with the lower emission ceilings set for the future period. PraÏská teplárenská a.s. monitors closely the ongoing progress in the construction of new buildings in Prague, resulting in the acquisition of new offtake points worth more than 40 MW in reach of its networks. All the members of staff of PraÏská teplárenská a.s. and all partners who contributed to this success deserve our acknowledgement. We are confident that you will continue to place your trust in us in the forthcoming years and that, through your quality performance, professional approach and enthusiasm, you will help us fulfil the targets set by the Company. Petr Hulinsk Chairman of the Board of Directors

14 12 Statutární orgány a management spoleãnosti (k ) Pfiedstavenstvo JUDr. Petr Hulinsk, Ph.D. pfiedseda Andrew Wilson Garner místopfiedseda Hermann Lüschen místopfiedseda Dr. Stephen Riley ãlen Dozorãí rada Ing. Pavel Kos pfiedseda Ing. Tomá Dub ãlen JUDr. Jaroslava HoÈová ãlenka Axel Limberg ãlen Oldfiich tolfa ãlen Clive John Warden ãlen Management Ing. Jifií pitálník, CSc. zastupující generální fieditel Ing. Pavel Pejfiimovsk, MBA finanãní fieditel Ing. Milan Trojan zastupující obchodní fieditel Ing. Zdenûk Rybka v robní fieditel Úvûry a pûjãky ãlenûm pfiedstavenstva a dozorãí rady v roce 2007 âlenûm pfiedstavenstva ani dozorãí radû neposkytla spoleãnost Ïádné úvûry nebo pûjãky a nepfievzala Ïádné záruky ani ji tûní za úvûry tûchto osob. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva ani z ãlenû dozorãí rady nebyl odsouzen pro trestn ãin majetkové povahy. Corporate Governance (as at 31 December 2007) Board of Directors Petr Hulinsk Chairman Andrew Wilson Garner Vice-Chairman Hermann Lüschen Vice-Chairman Stephen Riley Member Supervisory Board Pavel Kos Chairman Tomá Dub Member Jaroslava HoÈová Member Axel Limberg Member Oldfiich tolfa Member Clive John Warden Member Senior Management Jifií pitálník Acting Chief Executive Officer Pavel Pejfiimovsk Chief Financial Officer Milan Trojan Acting Chief Sales Officer Zdenûk Rybka Chief Production Officer Loans and credit to members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2007 The Company did not grant any loans or credit to members of either the Board of Directors or the Supervisory Board, nor did it assume guarantees or collateral for their loans. No member of the Board of Directors or the Supervisory Board has been convicted of any economic crime.

15 Informace pro akcionáfie 13 Akcionáfiská struktura spoleãnosti k Jméno Iâ Adresa Poãet akcií Podíl v % International Power Opatovice, a.s Pardubice, Opatovice nad Labem ,67 PraÏská teplárenská Holding a.s Praha 7, Partyzánská ,33 PraÏská teplárenská a.s. (vlastní akcie) Praha 7, Partyzánská 1/ ,19 Ostatní fyzické a právnické osoby ,81 ádná valná hromada ádná valná hromada spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. se konala dne Valná hromada schválila: v roãní zprávu pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti za rok 2006 aostavu jejího majetku k , fiádnou úãetní závûrku spoleãnosti za rok 2006, návrh na rozdûlení zisku, a to v i pfiídûlu do rezervního a sociálního fondu, zmûnu pravidel pro v platu dividend za rok 2003, zmûnu ve sloïení dozorãího orgánu. Valná hromada neschválila: návrh na zmûny ve sloïení pfiedstavenstva spoleãnosti, návrh na v i dividend a tantiém, návrh na zmûnu stanov. Struktura akcionáfiû PraÏské teplárenské a.s. k PraÏská teplárenská a.s. shareholder structure as at 16 November International Power Opatovice, a.s. 48,67 % 2 PraÏská teplárenská holding a.s. 47,33 % 3 PraÏská teplárenská a.s. (vlastní akcie own shares) 0,19 % 4 Ostatní fyzické a právnické osoby Other natural and legal persons 3,81 % 2 1 Shareholder Information Shareholder structure as at 16 November 2007 Name Reg. No Address Number of shares Stake (%) International Power Opatovice, a.s Pardubice, Opatovice nad Labem 2,018, PraÏská teplárenská Holding a.s Prague 7, Partyzánská 1 1,963, PraÏská teplárenská a.s. (own shares) Prague 7, Partyzánská 1/7 7, Other natural and legal persons 158, Annual General Meeting The Annual General Meeting of PraÏská teplárenská a.s. was held on 21 June The General Meeting approved: the annual report of the Board of Directors on business activities in 2006 and on the state of the Company s assets as at 31 December 2006, the Company s financial statements for 2006, the proposal for the distribution of profit, and the amount of the appropriation to the reserve and social funds, achange to the rules for the payment of dividends from 2003, a change in the composition of the supervisory body. The General Meeting did not approve: a proposal to change the composition of the Company s Board of Directors, a proposal for the amount of dividends and directors fees, a proposal to amend the Articles of Association.

16 14 Základní kapitál Základní kapitál spoleãnosti je rozdûlen do ks akcií, jejichï úãetní hodnota je tis. Kã. Jmenovitá hodnota jedné akcie je Kã. PraÏská teplárenská a.s. má pfiím podíl v dcefiin ch spoleãnostech Energotrans, a.s., TERMONTA PRAHA a.s. a Teplo Neratovice, spol. s r.o. V posledních tfiech letech nedo lo ke zmûnám v hodnotû základního kapitálu ani ke zmûnám v poãtu a druhu akcií. Údaje o cenn ch papírech Druh cenného papíru: kmenové akcie Forma: na majitele Podoba: listinná Poãet kusû: Celková hodnota emise: Kã Jmenovitá hodnota jedné akcie: Kã Práva akcionáfie Vlastnictví akcionáfiû zakládá právo akcionáfiû podílet se na fiízení spoleãnosti, které mohou uplatàovat na valné hromadû. Akcionáfi je oprávnûn úãastnit se valné hromady, hlasovat na ní, poïadovat a dostat na ní vysvûtlení záleïitostí t kajících se spoleãnosti, které jsou pfiedmûtem jednání valné hromady, a uplatàovat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. Hlasovací právo akcionáfie se fiídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, kaïd ch Kã jmenovité hodnoty akcie pfiitom pfiedstavuje jeden hlas. Pfievoditelnost akcií PraÏské teplárenské a.s. není omezena. Ze strany tfietích osob nebyla v bûïném ani pfiedcházejícím roce ãinûna vefiejná nabídka na pfievzetí akcií PraÏské teplárenské a.s. a rovnûï ze strany PraÏské teplárenské a.s. nebyla ãinûna vefiejná nabídka na pfievzetí akcií jin ch spoleãností. Spoleãnost PraÏská teplárenská a.s. k drïela ks vlastních akcií o jmenovité hodnotû Kã. Registered capital The Company s registered capital is divided into 4,147,877 shares with a total book value of TCZK 4,147,877. The nominal value per share is CZK 1,000. PraÏská teplárenská a.s. holds a direct stake in its subsidiaries Energotrans, a.s., TERMONTA PRAHA a.s. and Teplo Neratovice, spol. s r.o. In the past three years, there have been no changes in the value of the registered capital or in the number and type of shares. Share information Type: ordinary Form: bearer Kind: certificated Quantity: 4,147,877 Total value: TCZK 4,147,877 Nominal value per share: CZK 1,000 Shareholder rights Shareholders ownership interests establish the right to take part in the management of the Company, which can be exercised at the General Meeting. Shareholders are entitled to attend the General Meeting, vote, demand and receive explanations regarding Company-related issues that are on the General Meeting s agenda, and raise proposals and counterproposals regarding the agenda. A shareholder s voting rights correspond to the nominal value of his shares; every CZK 1,000 of the nominal value of shares represents one vote. There are no restrictions on the transferability of shares in PraÏská teplárenská a.s. No third party made a public offer to purchase shares in PraÏská teplárenská a.s. in the current or previous year. Likewise, PraÏská teplárenská a.s. did not make any public offer to buy the shares of other companies. As at 31 December 2007, PraÏská teplárenská a.s. held 7,919 own shares with a nominal value per share of CZK 1,000.

17 15 Majetkové úãasti Pfiehled majetkov ch úãastí ve spoleãnosti Podíl na základním kapitálu % Energotrans, a.s., Partyzánská 7/1, Praha 7 PraÏská teplárenská a.s. 100 TERMONTA PRAHA a.s., Tfiebohostická 46/11, Praha 10 PraÏská teplárenská a.s. 100 Teplo Neratovice, spol. s r.o., kolní 162, Neratovice PraÏská teplárenská a.s. 100 V sledek hospodafiení dcefiin ch spoleãností po zdanûní Hospodáfisk v sledek po zdanûní (tis. Kã) Energotrans, a.s TERMONTA PRAHA a.s Teplo Neratovice, spol. s r.o neustálé zkvalitàování sluïeb steadily improving services Equity holdings Equity holding Stake in registered capital % Energotrans, a.s., Partyzánská 7/1, Prague 7 PraÏská teplárenská a.s. 100 TERMONTA PRAHA a.s., Tfiebohostická 46/11, Prague 10 PraÏská teplárenská a.s. 100 Teplo Neratovice, spol. s r.o., kolní 162, Neratovice PraÏská teplárenská a.s. 100 Net earnings of subsidiaries Profit or loss after tax (TCZK) Energotrans, a.s. 588,800 1,007, ,907 TERMONTA PRAHA a.s ,778 7,178 Teplo Neratovice, spol. s r.o. 4,314 3,

18 16 Zpráva pfiedstavenstva Podnikatelské prostfiedí V roba a rozvod tepelné energie patfií v energetice mezi regulovaná odvûtví. Ceny tepla byly na základû zákona ã. 526/1990 Sb., o cenách, cenami vûcnû usmûràovan mi a jejich v e byla v roce 2007 regulována na základû vyhlá ky Energetického regulaãního úfiadu ( ERÚ ) ã. 575/2004 Sb. a od 1. ãervence 2007 dle vyhlá ky ã. 150/2007 Sb. Ceny mohly zahrnovat dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ pouze ekonomicky oprávnûné náklady a pfiimûfien zisk. Pro dodávky tepla urãené v koneãné spotfiebû v em odbûratelûm byla v uvedeném cenovém rozhodnutí vydána pravidla, která stanovila maximální moïn meziroãní nárûst prûmûrné ceny. Tento nárûst byl sloïen z meziroãní zmûny promûnn ch nákladû (napfi. na uhlí, plyn, elektfiinu, vodu apod.) a zmûny vybran ch stál ch nákladû podle definovan ch pravidel. V roba a distribuce tepelné energie V roba a dodávka tepelné energie je závislá na vnûj ích klimatick ch podmínkách otopného období. Otopné období roku 2007 bylo z hlediska prûmûrn ch venkovních teplot v raznû teplé v mûsících lednu aï bfieznu, prûmûrné bylo v fiíjnu aï v prosinci. Pro stanovení roãního otopného období je pouïíván pûtilet kalendáfi, kter v letech vykazoval prûmûrnou teplotu 4,71 C a 237 vytápûcích dnû. Ve srovnání s ním bylo otopné období roku 2007 teplej í a del í. Jeho prûmûrná teplota ãinila 6,82 C a trvala 247 vytápûcích dnû. Dodávka tepla probíhala od 1. ledna do 18. kvûtna s tím, Ïe v dubnu byla na 4 dny ( dubna) a v kvûtnu na 5 dní ( kvûtna) pfieru ena. Podzimní otopné období bylo zahájeno 5. záfií a trvalo do 31. prosince Prodej tepla v PraÏské teplárenské a.s. v roce 2007 ãinil TJ. Pro bytové odbûry bylo dodáno TJ a pro nebytové odbûry TJ. TrÏby za teplo v roce 2007 ãinily mil. Kã. V voj roãního prodeje tepla v PraÏské teplárenské a.s. a v voj teploty v otopném období PraÏská teplárenská a.s. annual heat sales and average temperatures during the heating season Prodej tepla (TJ) Heat sales ,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Teplota ( C) Temperature Board of Directors Report Business environment Heat production and distribution is a regulated sector in the energy industry. Under Act No 526/1990 on prices, heat prices in 2007 were regulated and their level was subject to Energy Regulatory Office ( ERO ) Notice No 575/2004 and, as of 1 July 2007, Notice No 150/2007. According to the current ERO Price Decision, prices may only include economically justifiable costs and reasonable profit. Heat supplied to all consumer segments for final consumption is subject to the rules set out in the said Price Decision, which defines the maximum permissible year-on-year increase in the average price. The increase is calculated in accordance with the set rules taking into account the year-on-year change in variable costs (such as the price of coal, natural gas, electricity, water, etc.) and the rise in selected fixed costs. Heat production and distribution The production and distribution of heat depends on the weather conditions during the heating season. During the 2007 heating season, average outdoor temperatures were much higher than usual from January to March and average from October to December. Annual heating season plans are compiled based on five-year timetables according to which the average temperature reached 4.71 C and the average heating season lasted 237 days in the period. Compared to that five-year period, the 2007 heating season was warmer and longer: it lasted 247 days, and temperatures averaged 6.82 C. Heat was supplied from 1 January to 18 May, with interruptions of four days in April (26 29 April) and five days in May (11 15 May). The autumn heating period began on 5 September and lasted until 31 December In 2007, PraÏská teplárenská a.s. sold 12,596 TJ of heat. Residential and non-residential consumption amounted to 7,887 TJ and 4,709 TJ respectively. Revenues from the sale of heat in 2007 came to CZK 4,706 million.

19 17 Klimatické podmínky Teplotní prûmûr otopného období roku 2007 byl nejvy í za posledních 15 let. V mûsících lednu aï bfieznu 2007 byla prûmûrná teplota vy í cca o 3,9 C a v mûsících záfií aï prosinci byla prûmûrná teplota vy í o 1 C ve srovnání s pûtilet m prûmûrem pouïívan m pro plánování. Proto také prodej tepla v 1. pololetí nedosahoval plánovan ch hodnot a ve 2. pololetí se plánu pfiibliïoval. Topná sezona 2007/2008 zaãala jiï 5. záfií, tedy dfiíve oproti pfiedchozím rokûm, ale prûmûrná mûsíãní teplota otopn ch dní ãinila 13,01 C. Rok 2006 byl teplotnû v jimeãn, ale teploty v roce 2007 ho pfiekonaly, a proto byl rok 2007 nejteplej ím rokem za 232 let, odkdy se mûfií teplota v praïském Klementinu. PrÛmûrná teplota v roce 2007 byla 9,1 C, coï je o 0,9 C více neï v roce 2006 ao1,6 C více, neï je dlouhodob prûmûr za 232 let. Zdroje, tepelné sítû, pfiedávací stanice V roce 2007 provozovala PraÏská teplárenská a.s. 4 teplárenské v robny a 43 v topen, tedy celkem 47 tepeln ch zdrojû. V rámci PraÏské teplárenské soustavy byly provozovány zdroje Energotrans, a.s. (Elektrárna Mûlník I), a teplárna Male ice jako základní zdroje, teplárny Michle, Krã a v topna Tfieboradice jako zdroje piãkové a celoroãnû bylo odebíráno teplo ze Spalovny Male ice (ZEVO). Rozhodujícím dodavatelem tepla je Energotrans, a.s. (Elektrárna Mûlník I), jehoï dodávky tvofií 65,6 % z celkové dodávky do PraÏské teplárenské soustavy a 48,9 % z dodávky tepla do sítí PraÏské teplárenské a.s. v Praze. Instalovan tepeln v kon, kter zahrnuje v kony spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. i externích dodavatelû, byl koncem roku 1 735,4 MWt. Tepeln v kon na prahu zdrojû pfii teplotû -12 C dosáhl 1 516,8 MWt. C 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10, Mûsíce Month 2007 PrÛmûr Average Porovnání prûmûrn ch mûsíãních teplot Comparison of average monthly temperatures Weather The average temperature during the 2007 heating season was the highest in 15 years. From January to March 2007, the average temperature was approximately 3.9 C higher, while from September to December it was 1 C higher compared to the five-year average used for planning purposes. For this reason, heat sales fell short of the projected figures for the first half of the year and were more or less as planned in the second half. The 2007/2008 heating season began on 5 September, earlier than in previous years, but the average monthly temperature on heating days was C. While 2006 in itself was an exceptional year for temperatures, it was outperformed by 2007, which was the hottest year since temperature records began in Klementin, Prague, 232 years ago. The average temperature in 2007 was 9.1 C, which is 0.9 C more than in 2006 and 1.6 C more than the long-term average over the past 232 years. Production facilities, distribution grid, transfer stations In 2007, PraÏská teplárenská a.s. operated 47 production plants, of which four were CHP (combined heat and power) and 43 heating plants. The Energotrans, a.s. facility (Mûlník I Power Plant) and Male ice CHP plant covered base consumption in the Prague Heat Distribution System; the Michle and Krã CHP plants and the Tfieboradice heating plant supplied heat during peak consumption periods, and in addition, heat was purchased from Male ice Incineration Plant (ZEVO) throughout the year. Energotrans, a.s. (Mûlník I Power Plant) is the largest heat supplier, accounting for 65.6% of all heat supplied to the Prague Heat Distribution System and 48.9% of heat distributed through the Company s grid in Prague. At the end of the year, installed heat production capacity, generated both in-house and by external suppliers, amounted to 1,735.4 MWt. Heat production output at the outlet of production facilities totalled 1,516.8 MWt at a temperature of -12 C.

20 18 Instalovan elektrick v kon spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. v roce 2007 ãinil 136,3 MWe, maximálnû dosaïiteln pfii plnû kogeneraãní v robû byl 64,3 MWe. Z hlediska spotfieby paliva ãiní podíl kogeneraãní v roby tepla ve spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. 64,6 % (vãetnû dodávky tepla z Energotrans, a.s.). PraÏská teplárenská a.s. provozovala na konci roku 2007 vãetnû PraÏské teplárenské soustavy celkem 667 km tepeln ch sítí, z toho 477 km primárních topn ch kanálû a 190 km sekundárních topn ch kanálû. PraÏská teplárenská a.s. v roce 2007 provozovala pfiedávacích a redukãních stanic. lo pfiedev ím o vlastní pfiedávací stanice. Stanic ve vlastnictví odbûratelû, provozovan ch na základû mandátních smluv, bylo 87. Dále dodává PraÏská teplárenská a.s. teplo do pfiedávacích míst, která nejsou v jejím pfiímém vlastnictví a ani je neprovozuje. V roba a prodej elektrické energie PraÏská teplárenská a.s. vyrábí elektfiinu v hradnû kombinovan m zpûsobem. Rozhodujícím zdrojem v roby elektfiiny v Praze je teplárna Male ice se 122 MWe instalovaného elektrického v konu. V zimním období vyrábí elektfiinu také teplárna Michle s 10 MWe instalovaného elektrického v konu (od 4. Q pouze 6 MWe sníïení o nevyuïívan v kon technicky doïité TG2) a teplárna Hole ovice s 2,5 MWe instalovaného elektrického v konu. Dále je téï nepfietrïitû vyrábûna elektfiina pfiedev ím pro vlastní spotfiebu spalovacími motory v teplárnû Veleslavín s 1,8 MWe instalovaného elektrického v konu. PraÏská teplárenská a.s. v roce 2007 prodala 186 GWh, z toho bylo z vlastní v roby prodáno 126 GWh a 60 GWh bylo nakoupeno, a to zejména od Energotrans, a.s. Tato elektrická energie byla z velké vût iny prodána PraÏské energetice a.s. Podíl dodávky tepla z paliv a nákupû tepla na dodávce tepla ve spoleãnosti PraÏská teplárenská a.s. v roce 2007 Relative share of fuels and heat purchases in heat supplied by PraÏská teplárenská a.s. in Nákup tepla z Energotrans, a.s. Heat purchased from Energotrans, a.s. 48,9 % 2 Nákup tepla ze ZEVO Male ice Heat purchased from ZEVO Male ice 8,4 % 3 Zemní plyn Natural gas 27,1 % 4 Topn olej Fuel oil 0,1 % 5 Uhlí Coal 15,5 % In 2007, the installed electric power capacity of PraÏská teplárenská a.s. was MWe, while the maximum attainable output in the full cogeneration mode was 64.3 MWe. Expressed in terms of fuel consumption, the share of heat from cogeneration at PraÏská teplárenská a.s. is 64.6% (including heat supplied by Energotrans, a.s.). Including the Prague Heat Distribution System, our grid was 667 kilometres long at the end of the year, of which 477 kilometres comprised primary and 190 secondary heating channels. In 2007, PraÏská teplárenská a.s. operated 2,169 transfer and reducing stations, most of which were owned by the Company. The remaining 87 are owned by customers and are operated by the Company under mandate contracts. Additionally, PraÏská teplárenská a.s. supplies heat to 1,828 transfer stations which it neither owns nor operates. Production and sale of electricity PraÏská teplárenská a.s. produces electricity exclusively through the use of combined heat and power technology. The most important power production facility in Prague is the Male ice CHP plant with 122 MWe of installed electricity generating capacity. In winter periods, electricity is also produced by the Michle CHP plant with 10 MWe of installed electric power production capacity (as of Q only 6 MWe this reduction is due to the unused capacity of the TG2 turbine, which has reached the end of its technical life) and by the Hole ovice CHP plant with 2.5 MWe of installed electric power production capacity. In addition, electricity for the Company s own needs is produced continuously by combustion engines at the Veleslavín CHP plant, with 1.84 MWe of installed electric power production capacity. In 2007, PraÏská teplárenská a.s. sold 186 GWh of electricity, 126 GWh of which was produced in-house and 60 GWh was purchased, mainly from Energotrans, a.s. Most of the power was sold to PraÏská energetika a.s.

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

- váš spolehlivý partner ve světě tepla

- váš spolehlivý partner ve světě tepla - váš spolehlivý partner ve světě tepla - your reliable partner in the world of the heating Obsah Profil společnosti 02 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 05 Významné události roku

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D.

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. 10-9-2013 PŘECHOD Z JEDNÉ TECHNOLOGIE NA DRUHOU TRVÁ DESETILETÍ, NE-LI STOLETÍ!!! ELEKTŘINA

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

The NANs references. Table of contents. Dato: 23.02.09 SST

The NANs references. Table of contents. Dato: 23.02.09 SST The NANs references Dato: 23.02.09 SST Table of contents The NANs references... 1 Austria... 2 Belgium Flanders... 2 Cyprus... 2 Czech Republic... 2 Finland... 7 Great Britain... 7 Greece... 7 Hungary...

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER Legislation Background The EU has regulated the installation and use of tachographs since 1970 EU reguluje montáž a používání tachografů

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více