Naše motto: Každý den něco pro radost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše motto: Každý den něco pro radost."

Transkript

1 Mateřská škola P A S T E L K A Pasířská 10, Jablonec nad Nisou Telefon: Naše motto: Každý den něco pro radost. Zřizovatelem je MěÚ v Jablonci nad Nisou. Mateřská škola je součástí právního subjektu: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace Uhelná Jablonec nad Nisou Ředitelkou právního subjektu je Helena Mrklasová. Vedoucí odloučeného pracoviště MŠ PASTELKA, Pasířská 10 je Blanka Krausová. Ostatní zaměstnanci: Učitelky - Ivana Novotná /zástupkyně VOP/, Blanka Brdová, Jitka Lepišová, Blanka Křížová, Ivana Plačková, Jitka Schröterová Uklízečky Irena Fučíková, Dáša Hanzlíčková Kuchařky Lenka Brožková, Hana Müllerová Vedoucí stravování Radka Novotná Opravy a údržbu pro právní subjekt provádí Karel Brožek.

2 Provozní doba: 6,30 16,30 hodin Co nabízíme: Bohatý výchovně vzdělávací program, respektující věk a schopnosti dítěte předškolního věku. Přibliţujeme dětem lidové tradice Vytváříme jejich vztah k přírodě Seznamujeme je s městem, ve kterém ţijí, i jeho minulostí a pověstmi Děti se dovídají o ţivotě na naší planetě Pěstujeme u nich vztah ke kultuře, umění a tvořivosti Rozvíjíme jejich sportovní dovednosti Preferujeme proţitkové vzdělávání a přímé pozorování Podporujeme nadání dětí Pomáháme dětem s individuálními problémy či nedostatky. Pro zájemce z řad starších dětí organizujeme krouţky: Keramický, pěvecký a výuku angličtiny /v případě zájmu/. Pořádáme plavecký a lyţařský výcvik pro zájemce. Tradice školy: Vítání ročních dob, mikulášská nadílka, předvánoční tvořivá dílna pro děti a rodiče nebo zábavné odpoledne /Pyţamový večírek/, vánoční besídka. Dětský karneval v tělocvičně 2. ZŠ /s rodiči a přáteli/, cesta za velikonočním zajícem, pálení čarodějnic /i s rodiči/, besídka k Svátku matek, celodenní výlet na závěr roku, rozloučení se školáky /s rodiči i sourozenci/, apod.. Reţim dne: V průběhu celého dne je dětem nabízen a umoţněn dostatek her, pohybových a manipulačních činností, jsou u nich podporovány řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Při hravých činnostech je u dětí rozvíjen vztah k druhým dětem a lidem, jsou rozvíjeny jejich kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti. Děti se scházejí v době od 6,30 do 8,15 hod. /pokud se s rodiči nedohodneme jinak/. I. třída: Ostatní třídy: Stravují se: ranní svačina 8,40 9,00 8,50 9,10 oběd 11,30-12,00 12,00-12,30 odpolední svačina 14,30-14,45 14,30-14,45 Pitný reţim je zajištěn v průběhu celého dne. Pobyt venku /včetně převlékání/: I. třída: Ostatní třídy: 9,30 11,30 9,45 12,00 Za pěkného počasí je co nejvíce aktivit situováno ven. Odpočinek: po obědě v době do 14,00 hod., dětem jsou v této době čteny pohádky, starší děti se mohou přihlásit na krouţky keramický, pěvecký, případně na angličtinu. Pokud dítě neusne, můţe mu být nabídnuta klidnější hra. Děti se většinou rozcházejí v době od 14,45 do konce provozní doby. Platby: Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2010/11 500,- Kč měsíčně /vybírá se v hotovosti vţdy první čtvrtek v měsíci/ - částka se stanovuje na 1 rok v návaznosti na znění Školského zákona č. 561/2004 Sb., 123 a Vyhlášky č. 43/ Sb. o předškolním vzdělávání. Děti v posledním roce před nástupem do školy úplatu neplatí.

3 Stravné: 27,- Kč celodenní strava 22 Kč polodenní strava Děti s odkladem školní docházky... 29,- Kč celodenní strava...24 Kč polodenní strava Záloha na stravné se vybírá v MŠ, také první čtvrtek v měsíci /pouze v hotovosti/. Metodika přijímání dětí do mateřské školy: Směrodatný je počet volných míst - pro školní rok 2011 / asi 31 volných míst /ještě nejsou vyřešeny všechny odklady školní docházky do zápisu budeme vědět/. Kritéria pro přijetí: Věk dětí. 1/ Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky. 2/ Přijímány budou pouze děti, které k dovrší tří let věku. Mladší děti /narozené do / budou přijímány jen zcela výjimečně, a to aţ po vyhodnocení volných kapacit v mateřských školách. 3/ Děti z jiných obcí budou přijímány pouze při volné kapacitě MŠ a za podmínky, ţe v obci, ze které se dítě hlásí, není mateřská škola. 4/ Pomocným kritériem při shodě věku dětí je pobyt staršího sourozence v MŠ. Co dát dětem do MŠ: - bačkorky na přezutí, vhodné oblečení do třídy na hraní - na vycházku sportovní oblečení a obuv /případně do deště holinky a pláštěnku/ - na odpočinek pyţamo nebo noční košilku - náhradní punčocháče, spodní kalhotky a tričko /uloţené v šatně/ - kapesníky rodiče dávají dětem jednou za čas do třídy celé balení hygienických kapesníčků, ty jsou umístěny na určitém místě, odkud si je můţe dítě kdykoli vzít - na vycházku /do kapsy/ doporučujeme textilní kapesník Vše je nutno podepsat. Rodičovské sdruţení: Rodiče mohou ovlivňovat chod mateřské školy vzájemnou spoluprací s učitelkami a ředitelkou MŠ = vedoucí odloučeného pracoviště MŠ Pasířská 10, případně prostřednictvím Spolku pro radost dětí při 25. mateřské škole, Pasířská 10 v Jablonci nad Nisou /= rodičovské sdruţení/. Těšíme se na spolupráci s Vámi a doufáme, ţe děti u nás budou spokojené a rády. Za kolektiv MŠ Blanka Krausová V Jablonci nad Nisou

4 Co potřebujete k zápisu: 1/ Vyplněnou Ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Ţádost musí mít tyto náleţitosti: - kdo ji podává /jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefon/ - označení správního orgánu, jemuţ je ţádost doručována /ředitelka Helena Mrklasová, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace/ - co ţadatel ţádá - další náleţitosti /jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, bydliště/ - podpis osoby, která tak činí /zákonný zástupce/. Předtištěný formulář bude připraven při zápisu nebo je ke staţení viz příloha. 2/ Příloha: Potvrzení lékaře, ţe se dítě podrobilo povinnému očkování /dle 50 zákona č. 250/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Nutné přinést v den zápisu s sebou!!! 3/ Při podání ţádosti je zákonný zástupce povinen předloţit na výzvu průkaz totoţnosti / 36 odst. 4 správního řádu/ Správní orgán /ředitelka MŠ/ vydá do 30 dnů proti podpisu Rozhodnutí zda dítě bylo, či nebylo přijato. Správní řízení můţe být přerušeno, pokud ţádost neobsahuje předepsané náleţitosti / 64 správního řádu např. ţadatel dítěte se zdravotním postiţením nepředloţil vyjádření příslušného školského poradenského zařízení, či praktického lékaře, nebo ţadatel nepředloţí potvrzení o očkování/. Ředitel by nestihl zákonem stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí. Mateřské školy se naplňují převáţně k Příslušného roku /tzn. začátek školního roku jako v ZŠ/, v době, kdy odcházejí děti do školy, proto doporučujeme zapsat Vaše dítě jiţ k tomuto datu, protoţe později by mohla být kapacita MŠ plná. V Jablonci nad Nisou Příloha č. 1: Ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Příloha č. 2: Potvrzení

5 Ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Spis. zn.: Ředitel školy: Helena Mrklasová Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace Zákonný zástupce dítěte: jméno a příjmení:.. datum narození:. místo trvalého pobytu:.. adresa pro doručování:. telefon: .. Ţádám o přijetí své dcery / svého syna. Datum narození:.. Bydliště: Pojišťovna: do Mateřské školy Pastelka, Pasířská 10, Jablonec nad Nisou k předškolnímu vzdělávání od Odůvodnění ţádosti: (blízkost MŠ od bydliště, starší sourozenec, zaměstnání, předškolní věk, datum nástupu). Prohlašuji, ţe v době podání ţádosti nenavštěvuje moje dítě jinou mateřskou školu, ani nepodávám ţádost v jiné mateřské škole ( 48 odst. 1 a 2 zák. č.500/2004 Sb.) V případě nepřijetí, souhlasím s umístěním v jiné MŠ: ano ne Příloha: Potvrzení lékaře, ţe se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. doklad, ţe je proti nákaze imunní nebo ţe se nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Dne:... podpis zákonného zástupce dítěte Potvrzuji, ţe jsem byl/a seznámen/a v souladu s ustanovením 36 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) s moţností vyuţít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne od do... v budově Mateřské školy Pastelka, Pasířská 10, Jablonec n. N. 36, odst. 3 zákona č.500/2004 Sb. umoţňuje vzdát se tohoto práva: ano ne

6 Příloha k Ţádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. POTVRZENÍ lékaře, ţe se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně stanovisko lékaře, ţe je dítě proti nákaze imunní nebo ţe se nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /dle 50 zákona č. 258/2000 Sb./. Jméno a příjmení dítěte: Datum narození:. Bydliště: Vyjádření lékaře:... Dne: Podpis a razítko lékaře:

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace)

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) Školní řád mateřské školy je vytvářen v souladu se: zákonem č. 531/2004

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Všeobecná ustanovení Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště, PO tel: 572632580*739319055*e-mail: msolsavaub@uhedu.cz*www.msolsava.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : MŠ-1-83/2013 Spis./skart. znak: 1.2/A5 Vypracovala : Bc. Eva

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š k o l n í ř á d. Mateřská škola Opletalova

Š k o l n í ř á d. Mateřská škola Opletalova Škola: Mateřská škola Opletalova Se sídlem: Opletalova 14/925, Praha 1-110 00 Adresa detašovaného pracoviště: Ve Smečkách 7, Praha 1-110 00 IČO 63832909 Školní řád Č.j.: Účinnost od: 1.9.2013 Spisový znak:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Chomutov Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení... 2 Čl. 2. Přijímací řízení... 2 Čl. 3 Evidence dítěte... 2 Čl. 4

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Pracoviště: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Ing. Petr Chalupa Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou, 517 03 Skuhrov nad Bělou 138, skuhrovms@seznam.cz tel.č.494598182 http://www.msskuhrov.

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou, 517 03 Skuhrov nad Bělou 138, skuhrovms@seznam.cz tel.č.494598182 http://www.msskuhrov. Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou, 517 03 Skuhrov nad Bělou 138, skuhrovms@seznam.cz tel.č.494598182 http://www.msskuhrov.cz/ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu se Zákonem č.561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Libuše Kotalíková, ředitelka MŠ

Š K O L N Í Ř Á D. Libuše Kotalíková, ředitelka MŠ M a t e ř s k á š k o l a D o l n í M ě ch o l u p y Verze: 012 Š K O L N Í Ř Á D Evidenční číslo: VR- 001-012 Datum schválení 28.8. 2012 Účinnost od: 1.9.. 2012 Schválil: Libuše Kotalíková, ředitelka

Více

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád byl zpracovaný v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 14/2005 a 43/2006

Více

Řád mateřské školy s účinností od 1. září 2012

Řád mateřské školy s účinností od 1. září 2012 Řád mateřské školy s účinností od 1. září 2012 Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice IČO: 75000451 tel., fax: 384386492 www stránky: www.zs.novabystrice.cz

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y Ú V A L N O

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y Ú V A L N O Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A Ú V A L N O okres Bruntál, příspěvková organizace Úvalno 19, 793 91, tel. 552 309 526, e-mail: zsuvalno@seznam.cz Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, U Školky 340, Kutná Hora, tel: 327 512 458 e-mail:mspohadka@centrum.cz www.pohadka.kutnahora.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, U Školky 340, Kutná Hora, tel: 327 512 458 e-mail:mspohadka@centrum.cz www.pohadka.kutnahora.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA, U Školky 340, Kutná Hora, tel: 327 512 458 e-mail:mspohadka@centrum.cz www.pohadka.kutnahora.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA (je vypracován v souladu se Zákonem č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Školní řád. Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu zpravidla v měsíci květnu.

Školní řád. Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu zpravidla v měsíci květnu. Mateřská škola Hostinné Školní řád mateřské školy Č.j.: Účinnost od: 1.7.2012 Spisový znak: 2.1.5. Skartační řád: 1. Přijímací řízení Školní řád Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov VYDAL : Vypracoval : Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Šedinová Marie (vedoucí MŠ) Schválil: Mgr. Miloslav Ječný (ředitel) skartační znak: A5 Doplňuje: Platnost od: 1.1.2012 Nahrazuje:

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Mateřská škola Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 9 /2009 Vypracoval: Schválil: Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2010 Mgr. Michaela Klenová, ředitelka

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace, okres Olomouc, Komenského 31, 784 01 tel. 585 341 641 IČO: 708 82 398 Nabývá platnost dne : 1.9.2012 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je vypracovaný

Více