8.2. Spolupráce se ZŠ Spolupráce s jinými organizacemi EVALUAČNÍ SYSTÉM Autoevaluace (vnitřní evaluace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8.2. Spolupráce se ZŠ... 9 8.3. Spolupráce s jinými organizacemi... 9 9. EVALUAČNÍ SYSTÉM... 10 9.1. Autoevaluace (vnitřní evaluace)... 10 9.2."

Transkript

1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Organizace a její součásti Umístění MŠ a její historie PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Personální podmínky Bezpečnostní podmínky Materiální a hygienické podmínky Stravování a životospráva ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLY Kritéria a průběh přijímacího řízení Školní řád Harmonogram dne v MŠ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠVP Vzdělávání dětí předškolního věku Závazné výchovně vzdělávací cíle a kompetence Oblasti vzdělávání Specifika předškolního vzdělávání Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ŠVP RADOSTNĚ A VESELE ZAČÍNÁME Základní pilíře programu Radostně a vesele začínáme Obsah ŠVP DÍLČÍ PROJEKTY, KROUŽKY A KURZY Dlouhodobé a roční projekty Kroužky v MŠ Kurzy pro děti MŠ SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI ORGANIZACEMI Spolupráce s rodiči... 9

2 8.2. Spolupráce se ZŠ Spolupráce s jinými organizacemi EVALUAČNÍ SYSTÉM Autoevaluace (vnitřní evaluace) Zásada autoevaluace Pravidla autoevaluace Zdroje pro autoevaluaci PRŮBĚH AUTOEVALUACE Fáze autoevaluace Obecný plán autoevaluace Časové zpracování a využití vlastního hodnocení školy (VHŠ) Příloha: Tabulka dílčích cílů, vhodných vzdělávacích aktivit a očekávatelných výstupů směrem k cílovým kompetencím

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel Předkladatelem školního vzdělávacího programu je Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace IČ: , REDIZO: , IZO pro obě ZŠ: , IZO pro všechny 3 MŠ: , IZO pro obě ŠD: Adresa školy: Ostravská 1710, Český Těšín, Kontakt: , Školní vzdělávací program je pro Mateřskou školu Hornická Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Pověřená vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Ivana Filipová Adresa mateřské školy: Hornická 1119, Český Těšín, Kontakt: , 1.2. Zřizovatel Zřizovatelem školy je Město Český Těšín Adresa: Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1, Český Těšín, okres Karviná 1.3. Platnost dokumentu Školní vzdělávací program Mateřské školy Hornická Platný od: S účinností od: RADOSTNĚ A VESELE ZAČÍNÁME Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel V Českém Těšíně dne. 1

4 2. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY 2.1. Organizace a její součásti Mateřská škola Hornická v Českém Těšíně je součástí Základní a Mateřské školy Ostravská 1710 Český Těšín, okres Karviná. Celek sdružuje dvě mateřské školy, a to MŠ Hornická a MŠ Ostravská v Českém Těšíně Umístění MŠ a její historie Mateřská škola zahájila provoz na tehdy novém sídlišti Na Mojském, na Hornické ulici. Podle názvu ulice a také proto, že na sídlišti bydleli především horníci a zaměstnanci OKD, se dodnes užívá pro naši školku tradiční název MŠ Hornická. V průběhu posledních dvaceti let se MŠ vyvíjela podle aktuálních trendů v moderní výchovně-vzdělávací zařízení pro děti předškolního věku, je to městská MŠ vyvíjející se spolu s městem, poskytující péči dětem z rodin širokého sociálního spektra. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Personální podmínky V MŠ se stará a pečuje o děti šest kvalifikovaných předškolních učitelek a tři provozní pracovnice. Jedna učitelka je speciální pedagog se zaměřením na logopedii. Všechny tvoří kvalitní a profesionální tým. Na každé třídě pracuje dvojice učitelek, které zodpovídají za bezpečnost a kvalitu výchovy. Vedoucí učitelka jako lídr týmu je prostředníkem mezi Základní školou a školou mateřskou a je zodpovědná za udržení tvůrčího klimatu v MŠ. Kroužky a ostatní kurzy vedou kvalifikovaní pedagogové Bezpečnostní podmínky O bezpečí dětí jde především a v MŠ jsou plněny všechny zákonné normy týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a prevence úrazů, i soukromí dětí. Školní řád je pro děti a jejich rodiče závazný, MŠ je uzamčena a zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob Materiální a hygienické podmínky Každá ze tří tříd v mateřské škole má samostatný vchod se svou šatnou a hygienickým zázemím dle předepsaných norem. Stálý počet zapisovaných na každou třídu je 24 dětí. Organizace věkově smíšených skupin dětí vychází z filozofie mateřské školy. Dvě třídy, jsou v prvním patře, jedna třída je v přízemí. 2

5 Třídy jsou veselé, prostorné, vybavené pro neomezený pohyb při hrách a vzdělávacích činnostech. Hry a hračky jsou každoročně obměňovány. Sociální zázemí pro děti je moderní, každá třída má svou šatnu a sociální zázemí jak pro děti, tak i pro učitelky. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, vhodná k celoročnímu využívání. Na zahradě jsou tři pískoviště, průlezky, stoly a lavice z přírodního materiálu. Při pobytu venku jsou využívány i přenosné pomůcky a hračky, uschované ve skladu. MŠ má dostatečný prostor pro kabinety, logopedickou učebnu, sborovnu. I provozní zaměstnanci mají své zázemí a prostory určené pro své pracovní úkoly šatna, WC, prádelna, přípravna pro výdej jídla Stravování a životospráva V provozních prostorách v přízemí i v prvním patře jsou přípravny jídla, protože jídlo se k nám dováží ze ŠJ při MŠ Ostravská. Děti jsou vedeny k samostatnosti a správným stravovacím návykům, v žádném případě nejsou do jídla nuceny, právě v této oblasti se nekompromisně dodržuje individuální přístup. Pestrá strava je připravována a podávána podle platných norem. V rámci denního rytmu a řádu v MŠ dodržujeme pitný režim, realizujeme dostatečný pobyt venku podle počasí a rozptylových podmínek, respektujeme individuální potřebu odpoledního spánku u dětí. 4. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLY 4.1. Kritéria a průběh přijímacího řízení MŠ je školou s celodenním provozem určená dětem od 3 do 6 let. Děti jsou přijímány na základě kritérií pro přijímání vydaných ředitelem školy, s možností ve výjimečných případech přijmout rozhodnutím ředitele školy i děti mladší. V první řadě jsou přijímány děti, které budou plnit poslední rok předškolního vzdělávání a v dalším školním roce nastoupí povinnou školní docházku na základní škole. Kritéria pro přijímání jsou řešena směrnicí ředitele školy. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ne však děti s tělesným postižením, budova školy není bezbariérová Školní řád Škola řídí svou činnost podle stanovených pravidel Školního řádu. Školní řád stanovuje práva a povinnosti dětí a rodičů. Je závazný pro všechny děti a rodiče, kteří jsou povinni se s ním seznámit na začátku každého školního roku a dbát o jeho dodržování po celou docházku dítěte do MŠ. Jeho závažné porušení je ze zákona jmenovaným podnětem k vyloučení dítěte z MŠ. 3

6 4.3. Harmonogram dne v MŠ Přibližné časové ohraničení Činnosti 6,00 7,30 Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí. 7,30 8,45 Ranní hry a didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách a individuálně. Individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami (reedukační a kompenzační péče). Jazykové chvilky a smyslové hry. Artikulační cvičení, relaxační cvičení a cviky pro správné držení těla 8,45 9,15 Hygiena, svačina 9,15 9,45 Komunitní kruh, řízená pedagogická činnost Příprava na pobyt venku 10,00 11,45 Pobyt venku 11,45 12,30 Oběd 12,30 14,30 Hygiena, odpolední spánek, odpočinek, relaxace Náhradní nespací klidové aktivity 14,30 15,00 Hygiena, svačina 15,00 16,30 Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností) 4

7 5. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠVP 5.1. Vzdělávání dětí předškolního věku Stěžejním pedagogickým záměrem a cílem je, aby dítě v rozsahu svých osobních předpokladů a možností na konci svého předškolního období získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro celý jeho život Závazné výchovně vzdělávací cíle a kompetence Zásadním podkladem a závazným dokumentem pro práci předškolních zařízení při stanovení vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) je Rámcový vzdělávací program (RVP), který stanovuje rámcové vzdělávací cíle a klíčové kompetence. Rámcové cíle ŠVP jsou: a) rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání b) osvojení hodnot c) získání osobnostních postojů Kompetence = dovednosti, které by si měly děti předškolního věku osvojovat, jsou stanoveny tyto: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence činnostní a občanské Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v určité úrovni, jak je přesně formulováno v RVP. Úroveň kompetencí, obecně, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání. Tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení. Soubor klíčových kompetencí je ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět ani nemůže. To není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům představu, oč usilovat. Proto směřujeme své plánování, stanovujeme úkoly a volíme činnosti tak, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, ovládalo pravidla a dovednosti komunikace, tvořivě přemýšlelo a jednalo na své úrovni, vnímalo zdravotní životní styl jako samozřejmost, dovedlo řešit problémy, jednalo v souladu s věkem co nejvíce samostatně a chovalo se přátelsky a přirozeně mezi dětmi i dospělými. 5

8 5.3. Oblasti vzdělávání Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do oblastí na základě vývoje dítěte, jeho přirozeného života, zrání a učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou určeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Interakčních oblastí je pět a od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou pojmenovány: 1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) 2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) 3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) 4. Dítě a společnost (sociálně kulturní oblast) 5. Dítě a svět (environmentální oblast) Čím úplnější a dokonalejší je propojení všech oblastí vzdělávání, tím je vzdělávání účinnější a kvalitnější. Rámcový vzdělávací program předkládá jednotlivé oblasti zpracované tak, že každá oblast stanovuje vzájemně propojené dílčí cíle (záměry), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy (předpokládané výsledky) Specifika předškolního vzdělávání Volíme takové formy a metody práce, a snažíme se, aby náš program byl nápaditý, veselý a radostný, zajímavý pro děti a inspirativní pro rodiče. Přihlížíme každodenně k tomu, že předškolní vzdělávání, tedy naše náplň práce, je: - didakticky cílená činnost motivovaná učitelkou - přizpůsobuje se vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dítěte - je založeno na přímém zážitku, vychází z dětské volby - probíhá v prostředí s mnohostrannými a přiměřenými podněty - probíhá během celého pobytu v MŠ - má úzkou vazbu na rodinu - přihlíží k individuálním potřebám a možnostem dítěte - působí na celou osobnost dítěte - je založeno na vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně - veškeré činnosti mají charakter hry, zábavy, zajímavých činností - probouzí v dětech aktivní zájem, chuť naslouchat a objevovat - dává dítěti možnost prožívat uspokojení z úspěchu, překonání překážek a vnímat sebe jako plnohodnotného jedince - probouzí v dítěti touhu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže 6

9 5.5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby vyžadují děti talentované, mimořádně nadané a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cíle i záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Naše MŠ plně respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte. Při vzdělávání dětí mimořádně nadaných se jim snažíme maximálně přizpůsobit podmínky pobytu a učení v MŠ. Tyto podmínky se snažíme zajistit a připravit ve spolupráci s rodinou, na základě doporučení odborníků. Při vzdělávání a výchově dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se mateřská škola snaží kompenzovat nedostatky ve všech oblastech rodinné výchovy. V oblasti logopedické prevence a nápravy řeči u dětí s vadami řeči pracuje přímo v MŠ speciální pedagog logoped a všechny učitelky postupně získávají logopedické minimum. 6. ŠVP RADOSTNĚ A VESELE ZAČÍNÁME 6.1. Základní pilíře programu Pro konstrukci konkrétního plánu výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole tvoří základní pilíře dvě hesla: Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa - postoj, kdy respektujeme individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí s úzkou vazbou na rodinu, připravujeme děti na život v multikulturní společnosti a vedeme děti k sociální soudržnosti. Rozvíjení komunikace a spolupráce - proces, bez kterého se dítě nemůže rozvinout v plnohodnotnou lidskou bytost. Dítě se rozvíjí jedině tehdy, má-li příležitost komunikovat s druhými Radostně a vesele začínáme Pojmenování programu vychází z takto formulované myšlenky: Mateřská škola je začátek celoživotního učení a soužití ve společnosti lidí. Na dobrém startu hodně záleží. Vždyť co se v mládí naučíš,. Optimismus a otevřená mysl, zvědavost a zvídavost beze strachu z možného neúspěchu, dětská radost a nadšení, to je startovní blok na dráze, kterou mají děti před sebou. Ten běh je život. A s životem běží čas Jak děti rostou, tak během času, vždy nastane ten správný okamžik, kdy zvládnou, naučí se další novou věc. Nastává čas, kdy se oblékne 7

10 samo, kdy se naučí poděkovat, kdy se naučí zavázat si tkaničku, kdy napočítá do deseti a pozná napsané své jméno. Snažíme se nic neuspěchat a nechat každému jeho čas. Čas je náš spoluhráč, ne nepřítel. Máme na děti vždy dostatek času, a proto jsme s dětmi v pohodě. Pojem času nás inspiroval pro pojmenování tematických okruhů vzdělávacího programu Obsah ŠVP ŠVP Radostně a vesele začínáme obsahuje osm základních tematických okruhů s několika podtématy, ke kterým si učitelky připravují činnosti zaměřené k dosažení dílčích cílů podle výchovně vzdělávacích oblastí RVP. Lze vytvořit množství variant výběrem z témat i podtémat. Nechápeme plán jako dogma a každá učitelka ve své třídě flexibilně reaguje na aktuální situaci ve výchovně vzdělávacím procesu. Podrobně vypracovaný rozvrh dílčích cílů, vhodných vzdělávacích aktivit, očekávatelných výstupů směrem k cílovým kompetencím slouží jako podklad pro vytvoření každoročního vzdělávacího plánu a tvoří součást tohoto dokumentu v příloze. 7. DÍLČÍ PROJEKTY, KROUŽKY A KURZY 7.1. Dlouhodobé a roční projekty Dílčí projekty jednoleté i víceleté volíme pro mateřskou školu k aktuální situaci v okolí MŠ, v návaznosti na hlavní úkoly ročních výchovně vzdělávacích plánů a podle hesla méně je někdy více. Záleží na kvalitě rozpracování projektu a jeho dotažení do konce. V minulých letech proběhly v MŠ úspěšně projekty: víceletý Už se nebojím, mám staršího kamaráda, Kniha, přítel člověka, Poznáváme zvířátka. V současné době připravujeme logopedický projekt Brousek pro jazýček, tělovýchovný projekt a projekt k ochraně životního prostředí Recyklohra Kroužky v MŠ V mateřské škole pracuje celoročně kroužek logopedie, který vede speciální pedagožka logopedka z řad pedagogického sboru MŠ. Do kroužku jsou přijímány děti na základě doporučení logopedky po provedené depistáži na začátku školního roku. Kroužek angličtiny také pracuje po celý školní rok pod vedením učitelky angličtiny z 1. stupně ZŠ. Oba kroužky jsou realizovány během týdne v odpoledních hodinách Kurzy pro děti MŠ Speciální kurz plavání určen pro děti předškolního věku probíhá každoročně jednou až dvakrát, na podzim a na jaře, v plaveckém bazénu ZŠ Pod Zvonek, Český Těšín. Je rozvržen do lekcí v průběhu 5-7 týdnů. Účastní se jej děti, které 8

11 splňují podmínku dostatečného vzrůstu a dobrovolnosti k pohybu ve vodě. Kurz se naplňuje do počtu dětí stanovených plaveckou školou. K tvořivým aktivitám děti vedeme i v kurzu keramiky, který probíhá v keramické dílně ŠD při ZŠ Slezská. Děti pětileté a starší navštěvují dílnu několikrát do roka vždy v cyklu práce na jednom výrobku. 8. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI ORGANIZACEMI 8.1. Spolupráce s rodiči Základ pro dobrou spolupráci tvoří oboustranná důvěra, proto zásadou pro učitelky je vstřícnost v individuálním přístupu a otevřená, přímá komunikace s rodiči a zákonnými zástupci dětí. Vždy na začátku školního roku probíhají informační třídní schůzky s rodiči, na kterých všechny učitelky informují rodiče o výchovně vzdělávací práci, seznamují rodiče s připravovanými akcemi a projekty mateřské školy. Rodiče jsou pravidelně, dostatečně a s předstihem informováni o akcích MŠ na informačních nástěnkách. Pokud sami nenabídnou pomoc, nepokládáme za problém o pomoc v přípravě některých akcí nebo činností pro děti a pro mateřskou školu požádat. Rodiče jsou zváni k akcím: Tvořivá odpoledne společné pro rodiče a děti, Maškarní ples pro děti v MŠ, Rozloučení se školáky a dle možností a zájmu jsou zapojováni do vzdělávacích programů. Nutné se řeší ihned při individuálních pohovorech s rodiči. Při řešení náročných výchovných a vzdělávacích problémů škola pomůže zajistit pomoc odborníků Spolupráce se ZŠ Kromě společných aktivit dětí z MŠ a žáků ZŠ a akcí, kdy se ZŠ podílejí na realizaci dílčích projektů, MŠ spolupracuje s kmenovou ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská v Českém Těšíně v rámci přípravy předškoláků k povinné školní docházce, a to přednáškami pro rodiče dětí s učitelkami prvních tříd, dále dny otevřených dveří, také akcí pořádaných školou k určitému výročí nebo svátku Spolupráce s jinými organizacemi MŠ využívá nabídek programů Městské knihovny, dětských představení Těšínského divadla, MěKS Český Těšín a ZUŠ B. Kalety v Českém Těšíně a dalších. Pokud je potřeba a spolupráce se jeví jako vhodná a rodiči žádaná, spolupracujeme s PP poradnou v Českém Těšíně. 9

12 9. EVALUAČNÍ SYSTÉM 9.1. Autoevaluace (vnitřní evaluace) Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování výchovně vzdělávacích činností, situací i podmínek, realizovaný uvnitř školy. Cíle autoevaluace poskytnout vypovědět zobrazit nastínit sloužit ovlivnit vést zpětnou vazbu vzhledem k cílům školy o účinnosti dříve přijatých opatření Silné a slabé stránky školy vzdělávací a výchovné strategie školy ke korekcím ŠVP další vzdělávání pedagogických pracovníků k opatřením přijímaných ředitelem zaměřených na zlepšení stavu Oblasti autoevaluace Naplňování cílů ŠVP Kvalita podmínek vzdělávání Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace integrovaných bloků) Práce pedagogů (a vedení) Výsledky vzdělávání Čiitelé autoevaluace Vnitřní činitelé Pedagogové Ředitel školy Vedoucí MŠ Učitelé MŠ Vnější činitelé Stálí Děti Rodiče Nestálí, příležitostní inspekce zřizovatel veřejnost Úrovně autoevaluace Úroveň školy Úroveň třídy 10

13 9.2. Zásada autoevaluace V předškolním vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané normě, ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Podstatné je sledovat a vyhodnocovat rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť, jak se dítě rozvíjí a jaké pokroky v učení dělá Pravidla autoevaluace Při autoevaluaci se zaměřujeme na: - Kvalitu individuálního rozvoje dítěte, schopnost učení se v souladu s očekávanými výstupy - Kvalitu práce pedagogů - Interakční a kooperační vztahy: ředitel vedoucí MŠ učitelky - Činnost školy, záměry školy, cíle ŠVP a TVP, dílčí programy, projekty včetně postupů a forem a metod, kterými škola plánované cíle naplňuje Při autoevaluaci postupujeme dle stanovených pravidel bez nežádoucích nahodilostí a za dodržování stanovených termínů Zdroje pro autoevaluaci - Rozhovory, konzultace, diskuse - Dotazníky, ankety - SWOT analýzy - Pozorování - Hospitace a pohospitační rozhovor - Analýza dokumentace - Hodnotící a průběžné hodnotící zprávy - Inspekční záznamy - Audio, video a foto dokumentace - Žákovské práce (výkresy, výrobky ) - Sebehodnocení pedagogů - Postoje rodičů - Informace ve sdělovacích prostředcích - Smlouvy - Zprávy kontrolních orgánů - Výsledky ČŠI - Zprávy PPP 11

14 10. PRŮBĚH AUTOEVALUACE Autoevaluace je proces, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích, podle stanoveného plánu Fáze autoevaluace fáze obsah 1. fáze motivační Vzniká v okamžiku potřeby autoevaluace. Budování sítě pracovních kontaktů a vztahů, získávání sympatizantů s myšlenkou potřeby autoevaluace. 2. fáze přípravná Zahrnuje promyšlení činnosti autoevaluace, záměeů a cílů, stanovují se pravidla. Určuje se, co se pokládá za úspěch a co ne (ukazatele kvality), upřesňuje se pojetí důležitých proměnných (je to období hledání, diskuse, shánění informací), hledají si i vnější spolupracovníci, případně poradci. 3. fáze realizační Konkretizují se dosavadní poznatky podle podmínek školy, určují se konkrétní postupy, je dokončen výběr proměnných i způsob jejich měření. Zpracovává se plán autoevaluace. 4. fáze evaluační Jsou získána data a informace a vyhodnocují se; na jejich základě je zpracována autoevaluační zpráva. 5. fáze korektivní Závěrečná zpráva vyúsťuje do dosavadních činností školy, dochází k inovacím a korekcím nesrovnalostí (např. přehodnocení vzdělávacích cílů, obsahu vzdělání, metod a forem výuky, organizační struktury školy apod.) Obecný plán autoevaluace Předmět autoevaluace Techniky autoevaluace Časový plán Odpovědnost pedagogů Co všechno se bude v MŠ při autoevaluaci sledovat, na které konkrétní jevy se bude autoevaluace za dané období zaměřovat Jakými formami a metodami, jakým způsobem se budou dané jevy vyhodnocovat Konkrétní termíny, frekvence, kdy budou v jednotlivých případech jevy vyhodnocovány Kdo bude za co zodpovědný 12

15 10.3. Časové zpracování a využití vlastního hodnocení školy (VHŠ) Činnost Termín 1. Zpracování strategie vlastního hodnocení školy (plán, organizační květen - srpen zabezpečení, 1)realizace, zpracování výsledků a zprávy, prezentace a publikování) 2. Návrh struktury VHŠ srpen - září 3. Projednání struktury a metodiky VHŠ s pedagogickou radou do konce září 4. Ustavení skupin hodnotitelů říjen listopad 5. Rozdání listů a jiných pracovních materiálů leden 6. Průběh VHŠ leden duben 7. Předání a zpracování výsledků (ŘŠ nebo jiná jím pověřená osoba) duben 8. Vypracování zprávy květen září 9. Projednání výsledků VHŠ v pedagogické radě do Využití zprávy o VHŠ (publikování, vyhodnocení, přijetí opatření) listopad 11. Zpětná vazba (úprava koncepce, organizace školy, rozpočtu, kontroly) listopad - prosinec 13

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Mateřská škola Pojď si se mnou nejen hrát www.kotlarska.cz srpen

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z PELÍŠKU AŽ DO SVĚTA ale hlavně - hravě zdravě Motto: Barevnou mozaikou kamínků ke zdravému životnímu stylu. Tento ŠVP vychází z požadavků RVP jako vlastní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Str. 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE O MŠ 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry IČO 70990964 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY. (Vypracován v srpnu 2014 plán dlouhodobý)

Základní škola a Mateřská škola Habry IČO 70990964 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY. (Vypracován v srpnu 2014 plán dlouhodobý) Základní škola a Mateřská škola Habry IČO 70990964 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY (Vypracován v srpnu 2014 plán dlouhodobý) Název programu: Já příroda a tradice, aneb skřítkové, kteří poznávají

Více

Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014

Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014 Školní vzdělávací program pro předškollníí vzdělláváníí Mateřská škola L. Kuby 48 platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014 Vypracovala: Bc. Zámečníková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací. program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací. program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Masarykovy sady 104, 737 01 Český Těšín odloučené pracoviště Mateřská škola Smetanova 7 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Mateřská škola PARNÍK, Soukenická 981, Litvínov PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Školní

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 9. 2011 31. 8. 2014 Č.j.: MŠ/252/2011 Obsah 1 Identifikační

Více