8.2. Spolupráce se ZŠ Spolupráce s jinými organizacemi EVALUAČNÍ SYSTÉM Autoevaluace (vnitřní evaluace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8.2. Spolupráce se ZŠ... 9 8.3. Spolupráce s jinými organizacemi... 9 9. EVALUAČNÍ SYSTÉM... 10 9.1. Autoevaluace (vnitřní evaluace)... 10 9.2."

Transkript

1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Organizace a její součásti Umístění MŠ a její historie PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Personální podmínky Bezpečnostní podmínky Materiální a hygienické podmínky Stravování a životospráva ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLY Kritéria a průběh přijímacího řízení Školní řád Harmonogram dne v MŠ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠVP Vzdělávání dětí předškolního věku Závazné výchovně vzdělávací cíle a kompetence Oblasti vzdělávání Specifika předškolního vzdělávání Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ŠVP RADOSTNĚ A VESELE ZAČÍNÁME Základní pilíře programu Radostně a vesele začínáme Obsah ŠVP DÍLČÍ PROJEKTY, KROUŽKY A KURZY Dlouhodobé a roční projekty Kroužky v MŠ Kurzy pro děti MŠ SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI ORGANIZACEMI Spolupráce s rodiči... 9

2 8.2. Spolupráce se ZŠ Spolupráce s jinými organizacemi EVALUAČNÍ SYSTÉM Autoevaluace (vnitřní evaluace) Zásada autoevaluace Pravidla autoevaluace Zdroje pro autoevaluaci PRŮBĚH AUTOEVALUACE Fáze autoevaluace Obecný plán autoevaluace Časové zpracování a využití vlastního hodnocení školy (VHŠ) Příloha: Tabulka dílčích cílů, vhodných vzdělávacích aktivit a očekávatelných výstupů směrem k cílovým kompetencím

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel Předkladatelem školního vzdělávacího programu je Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace IČ: , REDIZO: , IZO pro obě ZŠ: , IZO pro všechny 3 MŠ: , IZO pro obě ŠD: Adresa školy: Ostravská 1710, Český Těšín, Kontakt: , Školní vzdělávací program je pro Mateřskou školu Hornická Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Pověřená vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Ivana Filipová Adresa mateřské školy: Hornická 1119, Český Těšín, Kontakt: , 1.2. Zřizovatel Zřizovatelem školy je Město Český Těšín Adresa: Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1, Český Těšín, okres Karviná 1.3. Platnost dokumentu Školní vzdělávací program Mateřské školy Hornická Platný od: S účinností od: RADOSTNĚ A VESELE ZAČÍNÁME Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel V Českém Těšíně dne. 1

4 2. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY 2.1. Organizace a její součásti Mateřská škola Hornická v Českém Těšíně je součástí Základní a Mateřské školy Ostravská 1710 Český Těšín, okres Karviná. Celek sdružuje dvě mateřské školy, a to MŠ Hornická a MŠ Ostravská v Českém Těšíně Umístění MŠ a její historie Mateřská škola zahájila provoz na tehdy novém sídlišti Na Mojském, na Hornické ulici. Podle názvu ulice a také proto, že na sídlišti bydleli především horníci a zaměstnanci OKD, se dodnes užívá pro naši školku tradiční název MŠ Hornická. V průběhu posledních dvaceti let se MŠ vyvíjela podle aktuálních trendů v moderní výchovně-vzdělávací zařízení pro děti předškolního věku, je to městská MŠ vyvíjející se spolu s městem, poskytující péči dětem z rodin širokého sociálního spektra. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Personální podmínky V MŠ se stará a pečuje o děti šest kvalifikovaných předškolních učitelek a tři provozní pracovnice. Jedna učitelka je speciální pedagog se zaměřením na logopedii. Všechny tvoří kvalitní a profesionální tým. Na každé třídě pracuje dvojice učitelek, které zodpovídají za bezpečnost a kvalitu výchovy. Vedoucí učitelka jako lídr týmu je prostředníkem mezi Základní školou a školou mateřskou a je zodpovědná za udržení tvůrčího klimatu v MŠ. Kroužky a ostatní kurzy vedou kvalifikovaní pedagogové Bezpečnostní podmínky O bezpečí dětí jde především a v MŠ jsou plněny všechny zákonné normy týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a prevence úrazů, i soukromí dětí. Školní řád je pro děti a jejich rodiče závazný, MŠ je uzamčena a zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob Materiální a hygienické podmínky Každá ze tří tříd v mateřské škole má samostatný vchod se svou šatnou a hygienickým zázemím dle předepsaných norem. Stálý počet zapisovaných na každou třídu je 24 dětí. Organizace věkově smíšených skupin dětí vychází z filozofie mateřské školy. Dvě třídy, jsou v prvním patře, jedna třída je v přízemí. 2

5 Třídy jsou veselé, prostorné, vybavené pro neomezený pohyb při hrách a vzdělávacích činnostech. Hry a hračky jsou každoročně obměňovány. Sociální zázemí pro děti je moderní, každá třída má svou šatnu a sociální zázemí jak pro děti, tak i pro učitelky. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, vhodná k celoročnímu využívání. Na zahradě jsou tři pískoviště, průlezky, stoly a lavice z přírodního materiálu. Při pobytu venku jsou využívány i přenosné pomůcky a hračky, uschované ve skladu. MŠ má dostatečný prostor pro kabinety, logopedickou učebnu, sborovnu. I provozní zaměstnanci mají své zázemí a prostory určené pro své pracovní úkoly šatna, WC, prádelna, přípravna pro výdej jídla Stravování a životospráva V provozních prostorách v přízemí i v prvním patře jsou přípravny jídla, protože jídlo se k nám dováží ze ŠJ při MŠ Ostravská. Děti jsou vedeny k samostatnosti a správným stravovacím návykům, v žádném případě nejsou do jídla nuceny, právě v této oblasti se nekompromisně dodržuje individuální přístup. Pestrá strava je připravována a podávána podle platných norem. V rámci denního rytmu a řádu v MŠ dodržujeme pitný režim, realizujeme dostatečný pobyt venku podle počasí a rozptylových podmínek, respektujeme individuální potřebu odpoledního spánku u dětí. 4. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLY 4.1. Kritéria a průběh přijímacího řízení MŠ je školou s celodenním provozem určená dětem od 3 do 6 let. Děti jsou přijímány na základě kritérií pro přijímání vydaných ředitelem školy, s možností ve výjimečných případech přijmout rozhodnutím ředitele školy i děti mladší. V první řadě jsou přijímány děti, které budou plnit poslední rok předškolního vzdělávání a v dalším školním roce nastoupí povinnou školní docházku na základní škole. Kritéria pro přijímání jsou řešena směrnicí ředitele školy. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ne však děti s tělesným postižením, budova školy není bezbariérová Školní řád Škola řídí svou činnost podle stanovených pravidel Školního řádu. Školní řád stanovuje práva a povinnosti dětí a rodičů. Je závazný pro všechny děti a rodiče, kteří jsou povinni se s ním seznámit na začátku každého školního roku a dbát o jeho dodržování po celou docházku dítěte do MŠ. Jeho závažné porušení je ze zákona jmenovaným podnětem k vyloučení dítěte z MŠ. 3

6 4.3. Harmonogram dne v MŠ Přibližné časové ohraničení Činnosti 6,00 7,30 Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí. 7,30 8,45 Ranní hry a didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách a individuálně. Individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami (reedukační a kompenzační péče). Jazykové chvilky a smyslové hry. Artikulační cvičení, relaxační cvičení a cviky pro správné držení těla 8,45 9,15 Hygiena, svačina 9,15 9,45 Komunitní kruh, řízená pedagogická činnost Příprava na pobyt venku 10,00 11,45 Pobyt venku 11,45 12,30 Oběd 12,30 14,30 Hygiena, odpolední spánek, odpočinek, relaxace Náhradní nespací klidové aktivity 14,30 15,00 Hygiena, svačina 15,00 16,30 Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností) 4

7 5. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠVP 5.1. Vzdělávání dětí předškolního věku Stěžejním pedagogickým záměrem a cílem je, aby dítě v rozsahu svých osobních předpokladů a možností na konci svého předškolního období získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro celý jeho život Závazné výchovně vzdělávací cíle a kompetence Zásadním podkladem a závazným dokumentem pro práci předškolních zařízení při stanovení vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) je Rámcový vzdělávací program (RVP), který stanovuje rámcové vzdělávací cíle a klíčové kompetence. Rámcové cíle ŠVP jsou: a) rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání b) osvojení hodnot c) získání osobnostních postojů Kompetence = dovednosti, které by si měly děti předškolního věku osvojovat, jsou stanoveny tyto: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence činnostní a občanské Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v určité úrovni, jak je přesně formulováno v RVP. Úroveň kompetencí, obecně, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání. Tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení. Soubor klíčových kompetencí je ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět ani nemůže. To není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům představu, oč usilovat. Proto směřujeme své plánování, stanovujeme úkoly a volíme činnosti tak, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, ovládalo pravidla a dovednosti komunikace, tvořivě přemýšlelo a jednalo na své úrovni, vnímalo zdravotní životní styl jako samozřejmost, dovedlo řešit problémy, jednalo v souladu s věkem co nejvíce samostatně a chovalo se přátelsky a přirozeně mezi dětmi i dospělými. 5

8 5.3. Oblasti vzdělávání Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do oblastí na základě vývoje dítěte, jeho přirozeného života, zrání a učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou určeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Interakčních oblastí je pět a od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou pojmenovány: 1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) 2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) 3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) 4. Dítě a společnost (sociálně kulturní oblast) 5. Dítě a svět (environmentální oblast) Čím úplnější a dokonalejší je propojení všech oblastí vzdělávání, tím je vzdělávání účinnější a kvalitnější. Rámcový vzdělávací program předkládá jednotlivé oblasti zpracované tak, že každá oblast stanovuje vzájemně propojené dílčí cíle (záměry), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy (předpokládané výsledky) Specifika předškolního vzdělávání Volíme takové formy a metody práce, a snažíme se, aby náš program byl nápaditý, veselý a radostný, zajímavý pro děti a inspirativní pro rodiče. Přihlížíme každodenně k tomu, že předškolní vzdělávání, tedy naše náplň práce, je: - didakticky cílená činnost motivovaná učitelkou - přizpůsobuje se vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dítěte - je založeno na přímém zážitku, vychází z dětské volby - probíhá v prostředí s mnohostrannými a přiměřenými podněty - probíhá během celého pobytu v MŠ - má úzkou vazbu na rodinu - přihlíží k individuálním potřebám a možnostem dítěte - působí na celou osobnost dítěte - je založeno na vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně - veškeré činnosti mají charakter hry, zábavy, zajímavých činností - probouzí v dětech aktivní zájem, chuť naslouchat a objevovat - dává dítěti možnost prožívat uspokojení z úspěchu, překonání překážek a vnímat sebe jako plnohodnotného jedince - probouzí v dítěti touhu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže 6

9 5.5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby vyžadují děti talentované, mimořádně nadané a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cíle i záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Naše MŠ plně respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte. Při vzdělávání dětí mimořádně nadaných se jim snažíme maximálně přizpůsobit podmínky pobytu a učení v MŠ. Tyto podmínky se snažíme zajistit a připravit ve spolupráci s rodinou, na základě doporučení odborníků. Při vzdělávání a výchově dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se mateřská škola snaží kompenzovat nedostatky ve všech oblastech rodinné výchovy. V oblasti logopedické prevence a nápravy řeči u dětí s vadami řeči pracuje přímo v MŠ speciální pedagog logoped a všechny učitelky postupně získávají logopedické minimum. 6. ŠVP RADOSTNĚ A VESELE ZAČÍNÁME 6.1. Základní pilíře programu Pro konstrukci konkrétního plánu výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole tvoří základní pilíře dvě hesla: Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa - postoj, kdy respektujeme individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí s úzkou vazbou na rodinu, připravujeme děti na život v multikulturní společnosti a vedeme děti k sociální soudržnosti. Rozvíjení komunikace a spolupráce - proces, bez kterého se dítě nemůže rozvinout v plnohodnotnou lidskou bytost. Dítě se rozvíjí jedině tehdy, má-li příležitost komunikovat s druhými Radostně a vesele začínáme Pojmenování programu vychází z takto formulované myšlenky: Mateřská škola je začátek celoživotního učení a soužití ve společnosti lidí. Na dobrém startu hodně záleží. Vždyť co se v mládí naučíš,. Optimismus a otevřená mysl, zvědavost a zvídavost beze strachu z možného neúspěchu, dětská radost a nadšení, to je startovní blok na dráze, kterou mají děti před sebou. Ten běh je život. A s životem běží čas Jak děti rostou, tak během času, vždy nastane ten správný okamžik, kdy zvládnou, naučí se další novou věc. Nastává čas, kdy se oblékne 7

10 samo, kdy se naučí poděkovat, kdy se naučí zavázat si tkaničku, kdy napočítá do deseti a pozná napsané své jméno. Snažíme se nic neuspěchat a nechat každému jeho čas. Čas je náš spoluhráč, ne nepřítel. Máme na děti vždy dostatek času, a proto jsme s dětmi v pohodě. Pojem času nás inspiroval pro pojmenování tematických okruhů vzdělávacího programu Obsah ŠVP ŠVP Radostně a vesele začínáme obsahuje osm základních tematických okruhů s několika podtématy, ke kterým si učitelky připravují činnosti zaměřené k dosažení dílčích cílů podle výchovně vzdělávacích oblastí RVP. Lze vytvořit množství variant výběrem z témat i podtémat. Nechápeme plán jako dogma a každá učitelka ve své třídě flexibilně reaguje na aktuální situaci ve výchovně vzdělávacím procesu. Podrobně vypracovaný rozvrh dílčích cílů, vhodných vzdělávacích aktivit, očekávatelných výstupů směrem k cílovým kompetencím slouží jako podklad pro vytvoření každoročního vzdělávacího plánu a tvoří součást tohoto dokumentu v příloze. 7. DÍLČÍ PROJEKTY, KROUŽKY A KURZY 7.1. Dlouhodobé a roční projekty Dílčí projekty jednoleté i víceleté volíme pro mateřskou školu k aktuální situaci v okolí MŠ, v návaznosti na hlavní úkoly ročních výchovně vzdělávacích plánů a podle hesla méně je někdy více. Záleží na kvalitě rozpracování projektu a jeho dotažení do konce. V minulých letech proběhly v MŠ úspěšně projekty: víceletý Už se nebojím, mám staršího kamaráda, Kniha, přítel člověka, Poznáváme zvířátka. V současné době připravujeme logopedický projekt Brousek pro jazýček, tělovýchovný projekt a projekt k ochraně životního prostředí Recyklohra Kroužky v MŠ V mateřské škole pracuje celoročně kroužek logopedie, který vede speciální pedagožka logopedka z řad pedagogického sboru MŠ. Do kroužku jsou přijímány děti na základě doporučení logopedky po provedené depistáži na začátku školního roku. Kroužek angličtiny také pracuje po celý školní rok pod vedením učitelky angličtiny z 1. stupně ZŠ. Oba kroužky jsou realizovány během týdne v odpoledních hodinách Kurzy pro děti MŠ Speciální kurz plavání určen pro děti předškolního věku probíhá každoročně jednou až dvakrát, na podzim a na jaře, v plaveckém bazénu ZŠ Pod Zvonek, Český Těšín. Je rozvržen do lekcí v průběhu 5-7 týdnů. Účastní se jej děti, které 8

11 splňují podmínku dostatečného vzrůstu a dobrovolnosti k pohybu ve vodě. Kurz se naplňuje do počtu dětí stanovených plaveckou školou. K tvořivým aktivitám děti vedeme i v kurzu keramiky, který probíhá v keramické dílně ŠD při ZŠ Slezská. Děti pětileté a starší navštěvují dílnu několikrát do roka vždy v cyklu práce na jednom výrobku. 8. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI ORGANIZACEMI 8.1. Spolupráce s rodiči Základ pro dobrou spolupráci tvoří oboustranná důvěra, proto zásadou pro učitelky je vstřícnost v individuálním přístupu a otevřená, přímá komunikace s rodiči a zákonnými zástupci dětí. Vždy na začátku školního roku probíhají informační třídní schůzky s rodiči, na kterých všechny učitelky informují rodiče o výchovně vzdělávací práci, seznamují rodiče s připravovanými akcemi a projekty mateřské školy. Rodiče jsou pravidelně, dostatečně a s předstihem informováni o akcích MŠ na informačních nástěnkách. Pokud sami nenabídnou pomoc, nepokládáme za problém o pomoc v přípravě některých akcí nebo činností pro děti a pro mateřskou školu požádat. Rodiče jsou zváni k akcím: Tvořivá odpoledne společné pro rodiče a děti, Maškarní ples pro děti v MŠ, Rozloučení se školáky a dle možností a zájmu jsou zapojováni do vzdělávacích programů. Nutné se řeší ihned při individuálních pohovorech s rodiči. Při řešení náročných výchovných a vzdělávacích problémů škola pomůže zajistit pomoc odborníků Spolupráce se ZŠ Kromě společných aktivit dětí z MŠ a žáků ZŠ a akcí, kdy se ZŠ podílejí na realizaci dílčích projektů, MŠ spolupracuje s kmenovou ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská v Českém Těšíně v rámci přípravy předškoláků k povinné školní docházce, a to přednáškami pro rodiče dětí s učitelkami prvních tříd, dále dny otevřených dveří, také akcí pořádaných školou k určitému výročí nebo svátku Spolupráce s jinými organizacemi MŠ využívá nabídek programů Městské knihovny, dětských představení Těšínského divadla, MěKS Český Těšín a ZUŠ B. Kalety v Českém Těšíně a dalších. Pokud je potřeba a spolupráce se jeví jako vhodná a rodiči žádaná, spolupracujeme s PP poradnou v Českém Těšíně. 9

12 9. EVALUAČNÍ SYSTÉM 9.1. Autoevaluace (vnitřní evaluace) Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování výchovně vzdělávacích činností, situací i podmínek, realizovaný uvnitř školy. Cíle autoevaluace poskytnout vypovědět zobrazit nastínit sloužit ovlivnit vést zpětnou vazbu vzhledem k cílům školy o účinnosti dříve přijatých opatření Silné a slabé stránky školy vzdělávací a výchovné strategie školy ke korekcím ŠVP další vzdělávání pedagogických pracovníků k opatřením přijímaných ředitelem zaměřených na zlepšení stavu Oblasti autoevaluace Naplňování cílů ŠVP Kvalita podmínek vzdělávání Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace integrovaných bloků) Práce pedagogů (a vedení) Výsledky vzdělávání Čiitelé autoevaluace Vnitřní činitelé Pedagogové Ředitel školy Vedoucí MŠ Učitelé MŠ Vnější činitelé Stálí Děti Rodiče Nestálí, příležitostní inspekce zřizovatel veřejnost Úrovně autoevaluace Úroveň školy Úroveň třídy 10

13 9.2. Zásada autoevaluace V předškolním vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané normě, ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Podstatné je sledovat a vyhodnocovat rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť, jak se dítě rozvíjí a jaké pokroky v učení dělá Pravidla autoevaluace Při autoevaluaci se zaměřujeme na: - Kvalitu individuálního rozvoje dítěte, schopnost učení se v souladu s očekávanými výstupy - Kvalitu práce pedagogů - Interakční a kooperační vztahy: ředitel vedoucí MŠ učitelky - Činnost školy, záměry školy, cíle ŠVP a TVP, dílčí programy, projekty včetně postupů a forem a metod, kterými škola plánované cíle naplňuje Při autoevaluaci postupujeme dle stanovených pravidel bez nežádoucích nahodilostí a za dodržování stanovených termínů Zdroje pro autoevaluaci - Rozhovory, konzultace, diskuse - Dotazníky, ankety - SWOT analýzy - Pozorování - Hospitace a pohospitační rozhovor - Analýza dokumentace - Hodnotící a průběžné hodnotící zprávy - Inspekční záznamy - Audio, video a foto dokumentace - Žákovské práce (výkresy, výrobky ) - Sebehodnocení pedagogů - Postoje rodičů - Informace ve sdělovacích prostředcích - Smlouvy - Zprávy kontrolních orgánů - Výsledky ČŠI - Zprávy PPP 11

14 10. PRŮBĚH AUTOEVALUACE Autoevaluace je proces, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích, podle stanoveného plánu Fáze autoevaluace fáze obsah 1. fáze motivační Vzniká v okamžiku potřeby autoevaluace. Budování sítě pracovních kontaktů a vztahů, získávání sympatizantů s myšlenkou potřeby autoevaluace. 2. fáze přípravná Zahrnuje promyšlení činnosti autoevaluace, záměeů a cílů, stanovují se pravidla. Určuje se, co se pokládá za úspěch a co ne (ukazatele kvality), upřesňuje se pojetí důležitých proměnných (je to období hledání, diskuse, shánění informací), hledají si i vnější spolupracovníci, případně poradci. 3. fáze realizační Konkretizují se dosavadní poznatky podle podmínek školy, určují se konkrétní postupy, je dokončen výběr proměnných i způsob jejich měření. Zpracovává se plán autoevaluace. 4. fáze evaluační Jsou získána data a informace a vyhodnocují se; na jejich základě je zpracována autoevaluační zpráva. 5. fáze korektivní Závěrečná zpráva vyúsťuje do dosavadních činností školy, dochází k inovacím a korekcím nesrovnalostí (např. přehodnocení vzdělávacích cílů, obsahu vzdělání, metod a forem výuky, organizační struktury školy apod.) Obecný plán autoevaluace Předmět autoevaluace Techniky autoevaluace Časový plán Odpovědnost pedagogů Co všechno se bude v MŠ při autoevaluaci sledovat, na které konkrétní jevy se bude autoevaluace za dané období zaměřovat Jakými formami a metodami, jakým způsobem se budou dané jevy vyhodnocovat Konkrétní termíny, frekvence, kdy budou v jednotlivých případech jevy vyhodnocovány Kdo bude za co zodpovědný 12

15 10.3. Časové zpracování a využití vlastního hodnocení školy (VHŠ) Činnost Termín 1. Zpracování strategie vlastního hodnocení školy (plán, organizační květen - srpen zabezpečení, 1)realizace, zpracování výsledků a zprávy, prezentace a publikování) 2. Návrh struktury VHŠ srpen - září 3. Projednání struktury a metodiky VHŠ s pedagogickou radou do konce září 4. Ustavení skupin hodnotitelů říjen listopad 5. Rozdání listů a jiných pracovních materiálů leden 6. Průběh VHŠ leden duben 7. Předání a zpracování výsledků (ŘŠ nebo jiná jím pověřená osoba) duben 8. Vypracování zprávy květen září 9. Projednání výsledků VHŠ v pedagogické radě do Využití zprávy o VHŠ (publikování, vyhodnocení, přijetí opatření) listopad 11. Zpětná vazba (úprava koncepce, organizace školy, rozpočtu, kontroly) listopad - prosinec 13

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Kurikulární dokumenty - RVP PV (ZV), ŠVP vztahy mezi dokumenty struktura vzdělávacích cílů evaluace autoevaluace školy.

Kurikulární dokumenty - RVP PV (ZV), ŠVP vztahy mezi dokumenty struktura vzdělávacích cílů evaluace autoevaluace školy. Otázka: Pedagogické projektování Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Veronika Kurikulární dokumenty - RVP PV (ZV), ŠVP vztahy mezi dokumenty struktura vzdělávacích cílů evaluace autoevaluace

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ Lipenec V Lipenci 30.8.2016 55/2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Konkrétní cíle vzdělávání, klíčové kompetence 4. Časový

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více