8.2. Spolupráce se ZŠ Spolupráce s jinými organizacemi EVALUAČNÍ SYSTÉM Autoevaluace (vnitřní evaluace)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8.2. Spolupráce se ZŠ... 9 8.3. Spolupráce s jinými organizacemi... 9 9. EVALUAČNÍ SYSTÉM... 10 9.1. Autoevaluace (vnitřní evaluace)... 10 9.2."

Transkript

1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Organizace a její součásti Umístění MŠ a její historie PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Personální podmínky Bezpečnostní podmínky Materiální a hygienické podmínky Stravování a životospráva ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLY Kritéria a průběh přijímacího řízení Školní řád Harmonogram dne v MŠ OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠVP Vzdělávání dětí předškolního věku Závazné výchovně vzdělávací cíle a kompetence Oblasti vzdělávání Specifika předškolního vzdělávání Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ŠVP RADOSTNĚ A VESELE ZAČÍNÁME Základní pilíře programu Radostně a vesele začínáme Obsah ŠVP DÍLČÍ PROJEKTY, KROUŽKY A KURZY Dlouhodobé a roční projekty Kroužky v MŠ Kurzy pro děti MŠ SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI ORGANIZACEMI Spolupráce s rodiči... 9

2 8.2. Spolupráce se ZŠ Spolupráce s jinými organizacemi EVALUAČNÍ SYSTÉM Autoevaluace (vnitřní evaluace) Zásada autoevaluace Pravidla autoevaluace Zdroje pro autoevaluaci PRŮBĚH AUTOEVALUACE Fáze autoevaluace Obecný plán autoevaluace Časové zpracování a využití vlastního hodnocení školy (VHŠ) Příloha: Tabulka dílčích cílů, vhodných vzdělávacích aktivit a očekávatelných výstupů směrem k cílovým kompetencím

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel Předkladatelem školního vzdělávacího programu je Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace IČ: , REDIZO: , IZO pro obě ZŠ: , IZO pro všechny 3 MŠ: , IZO pro obě ŠD: Adresa školy: Ostravská 1710, Český Těšín, Kontakt: , Školní vzdělávací program je pro Mateřskou školu Hornická Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Pověřená vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Ivana Filipová Adresa mateřské školy: Hornická 1119, Český Těšín, Kontakt: , 1.2. Zřizovatel Zřizovatelem školy je Město Český Těšín Adresa: Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1, Český Těšín, okres Karviná 1.3. Platnost dokumentu Školní vzdělávací program Mateřské školy Hornická Platný od: S účinností od: RADOSTNĚ A VESELE ZAČÍNÁME Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel V Českém Těšíně dne. 1

4 2. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY 2.1. Organizace a její součásti Mateřská škola Hornická v Českém Těšíně je součástí Základní a Mateřské školy Ostravská 1710 Český Těšín, okres Karviná. Celek sdružuje dvě mateřské školy, a to MŠ Hornická a MŠ Ostravská v Českém Těšíně Umístění MŠ a její historie Mateřská škola zahájila provoz na tehdy novém sídlišti Na Mojském, na Hornické ulici. Podle názvu ulice a také proto, že na sídlišti bydleli především horníci a zaměstnanci OKD, se dodnes užívá pro naši školku tradiční název MŠ Hornická. V průběhu posledních dvaceti let se MŠ vyvíjela podle aktuálních trendů v moderní výchovně-vzdělávací zařízení pro děti předškolního věku, je to městská MŠ vyvíjející se spolu s městem, poskytující péči dětem z rodin širokého sociálního spektra. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Personální podmínky V MŠ se stará a pečuje o děti šest kvalifikovaných předškolních učitelek a tři provozní pracovnice. Jedna učitelka je speciální pedagog se zaměřením na logopedii. Všechny tvoří kvalitní a profesionální tým. Na každé třídě pracuje dvojice učitelek, které zodpovídají za bezpečnost a kvalitu výchovy. Vedoucí učitelka jako lídr týmu je prostředníkem mezi Základní školou a školou mateřskou a je zodpovědná za udržení tvůrčího klimatu v MŠ. Kroužky a ostatní kurzy vedou kvalifikovaní pedagogové Bezpečnostní podmínky O bezpečí dětí jde především a v MŠ jsou plněny všechny zákonné normy týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a prevence úrazů, i soukromí dětí. Školní řád je pro děti a jejich rodiče závazný, MŠ je uzamčena a zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob Materiální a hygienické podmínky Každá ze tří tříd v mateřské škole má samostatný vchod se svou šatnou a hygienickým zázemím dle předepsaných norem. Stálý počet zapisovaných na každou třídu je 24 dětí. Organizace věkově smíšených skupin dětí vychází z filozofie mateřské školy. Dvě třídy, jsou v prvním patře, jedna třída je v přízemí. 2

5 Třídy jsou veselé, prostorné, vybavené pro neomezený pohyb při hrách a vzdělávacích činnostech. Hry a hračky jsou každoročně obměňovány. Sociální zázemí pro děti je moderní, každá třída má svou šatnu a sociální zázemí jak pro děti, tak i pro učitelky. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, vhodná k celoročnímu využívání. Na zahradě jsou tři pískoviště, průlezky, stoly a lavice z přírodního materiálu. Při pobytu venku jsou využívány i přenosné pomůcky a hračky, uschované ve skladu. MŠ má dostatečný prostor pro kabinety, logopedickou učebnu, sborovnu. I provozní zaměstnanci mají své zázemí a prostory určené pro své pracovní úkoly šatna, WC, prádelna, přípravna pro výdej jídla Stravování a životospráva V provozních prostorách v přízemí i v prvním patře jsou přípravny jídla, protože jídlo se k nám dováží ze ŠJ při MŠ Ostravská. Děti jsou vedeny k samostatnosti a správným stravovacím návykům, v žádném případě nejsou do jídla nuceny, právě v této oblasti se nekompromisně dodržuje individuální přístup. Pestrá strava je připravována a podávána podle platných norem. V rámci denního rytmu a řádu v MŠ dodržujeme pitný režim, realizujeme dostatečný pobyt venku podle počasí a rozptylových podmínek, respektujeme individuální potřebu odpoledního spánku u dětí. 4. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLY 4.1. Kritéria a průběh přijímacího řízení MŠ je školou s celodenním provozem určená dětem od 3 do 6 let. Děti jsou přijímány na základě kritérií pro přijímání vydaných ředitelem školy, s možností ve výjimečných případech přijmout rozhodnutím ředitele školy i děti mladší. V první řadě jsou přijímány děti, které budou plnit poslední rok předškolního vzdělávání a v dalším školním roce nastoupí povinnou školní docházku na základní škole. Kritéria pro přijímání jsou řešena směrnicí ředitele školy. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ne však děti s tělesným postižením, budova školy není bezbariérová Školní řád Škola řídí svou činnost podle stanovených pravidel Školního řádu. Školní řád stanovuje práva a povinnosti dětí a rodičů. Je závazný pro všechny děti a rodiče, kteří jsou povinni se s ním seznámit na začátku každého školního roku a dbát o jeho dodržování po celou docházku dítěte do MŠ. Jeho závažné porušení je ze zákona jmenovaným podnětem k vyloučení dítěte z MŠ. 3

6 4.3. Harmonogram dne v MŠ Přibližné časové ohraničení Činnosti 6,00 7,30 Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí. 7,30 8,45 Ranní hry a didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách a individuálně. Individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami (reedukační a kompenzační péče). Jazykové chvilky a smyslové hry. Artikulační cvičení, relaxační cvičení a cviky pro správné držení těla 8,45 9,15 Hygiena, svačina 9,15 9,45 Komunitní kruh, řízená pedagogická činnost Příprava na pobyt venku 10,00 11,45 Pobyt venku 11,45 12,30 Oběd 12,30 14,30 Hygiena, odpolední spánek, odpočinek, relaxace Náhradní nespací klidové aktivity 14,30 15,00 Hygiena, svačina 15,00 16,30 Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností) 4

7 5. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠVP 5.1. Vzdělávání dětí předškolního věku Stěžejním pedagogickým záměrem a cílem je, aby dítě v rozsahu svých osobních předpokladů a možností na konci svého předškolního období získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro celý jeho život Závazné výchovně vzdělávací cíle a kompetence Zásadním podkladem a závazným dokumentem pro práci předškolních zařízení při stanovení vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) je Rámcový vzdělávací program (RVP), který stanovuje rámcové vzdělávací cíle a klíčové kompetence. Rámcové cíle ŠVP jsou: a) rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání b) osvojení hodnot c) získání osobnostních postojů Kompetence = dovednosti, které by si měly děti předškolního věku osvojovat, jsou stanoveny tyto: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence činnostní a občanské Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v určité úrovni, jak je přesně formulováno v RVP. Úroveň kompetencí, obecně, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání. Tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení. Soubor klíčových kompetencí je ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět ani nemůže. To není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům představu, oč usilovat. Proto směřujeme své plánování, stanovujeme úkoly a volíme činnosti tak, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, ovládalo pravidla a dovednosti komunikace, tvořivě přemýšlelo a jednalo na své úrovni, vnímalo zdravotní životní styl jako samozřejmost, dovedlo řešit problémy, jednalo v souladu s věkem co nejvíce samostatně a chovalo se přátelsky a přirozeně mezi dětmi i dospělými. 5

8 5.3. Oblasti vzdělávání Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do oblastí na základě vývoje dítěte, jeho přirozeného života, zrání a učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou určeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Interakčních oblastí je pět a od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou pojmenovány: 1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) 2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) 3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) 4. Dítě a společnost (sociálně kulturní oblast) 5. Dítě a svět (environmentální oblast) Čím úplnější a dokonalejší je propojení všech oblastí vzdělávání, tím je vzdělávání účinnější a kvalitnější. Rámcový vzdělávací program předkládá jednotlivé oblasti zpracované tak, že každá oblast stanovuje vzájemně propojené dílčí cíle (záměry), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy (předpokládané výsledky) Specifika předškolního vzdělávání Volíme takové formy a metody práce, a snažíme se, aby náš program byl nápaditý, veselý a radostný, zajímavý pro děti a inspirativní pro rodiče. Přihlížíme každodenně k tomu, že předškolní vzdělávání, tedy naše náplň práce, je: - didakticky cílená činnost motivovaná učitelkou - přizpůsobuje se vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dítěte - je založeno na přímém zážitku, vychází z dětské volby - probíhá v prostředí s mnohostrannými a přiměřenými podněty - probíhá během celého pobytu v MŠ - má úzkou vazbu na rodinu - přihlíží k individuálním potřebám a možnostem dítěte - působí na celou osobnost dítěte - je založeno na vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně - veškeré činnosti mají charakter hry, zábavy, zajímavých činností - probouzí v dětech aktivní zájem, chuť naslouchat a objevovat - dává dítěti možnost prožívat uspokojení z úspěchu, překonání překážek a vnímat sebe jako plnohodnotného jedince - probouzí v dítěti touhu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže 6

9 5.5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby vyžadují děti talentované, mimořádně nadané a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cíle i záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Naše MŠ plně respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte. Při vzdělávání dětí mimořádně nadaných se jim snažíme maximálně přizpůsobit podmínky pobytu a učení v MŠ. Tyto podmínky se snažíme zajistit a připravit ve spolupráci s rodinou, na základě doporučení odborníků. Při vzdělávání a výchově dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se mateřská škola snaží kompenzovat nedostatky ve všech oblastech rodinné výchovy. V oblasti logopedické prevence a nápravy řeči u dětí s vadami řeči pracuje přímo v MŠ speciální pedagog logoped a všechny učitelky postupně získávají logopedické minimum. 6. ŠVP RADOSTNĚ A VESELE ZAČÍNÁME 6.1. Základní pilíře programu Pro konstrukci konkrétního plánu výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole tvoří základní pilíře dvě hesla: Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa - postoj, kdy respektujeme individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí s úzkou vazbou na rodinu, připravujeme děti na život v multikulturní společnosti a vedeme děti k sociální soudržnosti. Rozvíjení komunikace a spolupráce - proces, bez kterého se dítě nemůže rozvinout v plnohodnotnou lidskou bytost. Dítě se rozvíjí jedině tehdy, má-li příležitost komunikovat s druhými Radostně a vesele začínáme Pojmenování programu vychází z takto formulované myšlenky: Mateřská škola je začátek celoživotního učení a soužití ve společnosti lidí. Na dobrém startu hodně záleží. Vždyť co se v mládí naučíš,. Optimismus a otevřená mysl, zvědavost a zvídavost beze strachu z možného neúspěchu, dětská radost a nadšení, to je startovní blok na dráze, kterou mají děti před sebou. Ten běh je život. A s životem běží čas Jak děti rostou, tak během času, vždy nastane ten správný okamžik, kdy zvládnou, naučí se další novou věc. Nastává čas, kdy se oblékne 7

10 samo, kdy se naučí poděkovat, kdy se naučí zavázat si tkaničku, kdy napočítá do deseti a pozná napsané své jméno. Snažíme se nic neuspěchat a nechat každému jeho čas. Čas je náš spoluhráč, ne nepřítel. Máme na děti vždy dostatek času, a proto jsme s dětmi v pohodě. Pojem času nás inspiroval pro pojmenování tematických okruhů vzdělávacího programu Obsah ŠVP ŠVP Radostně a vesele začínáme obsahuje osm základních tematických okruhů s několika podtématy, ke kterým si učitelky připravují činnosti zaměřené k dosažení dílčích cílů podle výchovně vzdělávacích oblastí RVP. Lze vytvořit množství variant výběrem z témat i podtémat. Nechápeme plán jako dogma a každá učitelka ve své třídě flexibilně reaguje na aktuální situaci ve výchovně vzdělávacím procesu. Podrobně vypracovaný rozvrh dílčích cílů, vhodných vzdělávacích aktivit, očekávatelných výstupů směrem k cílovým kompetencím slouží jako podklad pro vytvoření každoročního vzdělávacího plánu a tvoří součást tohoto dokumentu v příloze. 7. DÍLČÍ PROJEKTY, KROUŽKY A KURZY 7.1. Dlouhodobé a roční projekty Dílčí projekty jednoleté i víceleté volíme pro mateřskou školu k aktuální situaci v okolí MŠ, v návaznosti na hlavní úkoly ročních výchovně vzdělávacích plánů a podle hesla méně je někdy více. Záleží na kvalitě rozpracování projektu a jeho dotažení do konce. V minulých letech proběhly v MŠ úspěšně projekty: víceletý Už se nebojím, mám staršího kamaráda, Kniha, přítel člověka, Poznáváme zvířátka. V současné době připravujeme logopedický projekt Brousek pro jazýček, tělovýchovný projekt a projekt k ochraně životního prostředí Recyklohra Kroužky v MŠ V mateřské škole pracuje celoročně kroužek logopedie, který vede speciální pedagožka logopedka z řad pedagogického sboru MŠ. Do kroužku jsou přijímány děti na základě doporučení logopedky po provedené depistáži na začátku školního roku. Kroužek angličtiny také pracuje po celý školní rok pod vedením učitelky angličtiny z 1. stupně ZŠ. Oba kroužky jsou realizovány během týdne v odpoledních hodinách Kurzy pro děti MŠ Speciální kurz plavání určen pro děti předškolního věku probíhá každoročně jednou až dvakrát, na podzim a na jaře, v plaveckém bazénu ZŠ Pod Zvonek, Český Těšín. Je rozvržen do lekcí v průběhu 5-7 týdnů. Účastní se jej děti, které 8

11 splňují podmínku dostatečného vzrůstu a dobrovolnosti k pohybu ve vodě. Kurz se naplňuje do počtu dětí stanovených plaveckou školou. K tvořivým aktivitám děti vedeme i v kurzu keramiky, který probíhá v keramické dílně ŠD při ZŠ Slezská. Děti pětileté a starší navštěvují dílnu několikrát do roka vždy v cyklu práce na jednom výrobku. 8. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI ORGANIZACEMI 8.1. Spolupráce s rodiči Základ pro dobrou spolupráci tvoří oboustranná důvěra, proto zásadou pro učitelky je vstřícnost v individuálním přístupu a otevřená, přímá komunikace s rodiči a zákonnými zástupci dětí. Vždy na začátku školního roku probíhají informační třídní schůzky s rodiči, na kterých všechny učitelky informují rodiče o výchovně vzdělávací práci, seznamují rodiče s připravovanými akcemi a projekty mateřské školy. Rodiče jsou pravidelně, dostatečně a s předstihem informováni o akcích MŠ na informačních nástěnkách. Pokud sami nenabídnou pomoc, nepokládáme za problém o pomoc v přípravě některých akcí nebo činností pro děti a pro mateřskou školu požádat. Rodiče jsou zváni k akcím: Tvořivá odpoledne společné pro rodiče a děti, Maškarní ples pro děti v MŠ, Rozloučení se školáky a dle možností a zájmu jsou zapojováni do vzdělávacích programů. Nutné se řeší ihned při individuálních pohovorech s rodiči. Při řešení náročných výchovných a vzdělávacích problémů škola pomůže zajistit pomoc odborníků Spolupráce se ZŠ Kromě společných aktivit dětí z MŠ a žáků ZŠ a akcí, kdy se ZŠ podílejí na realizaci dílčích projektů, MŠ spolupracuje s kmenovou ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská v Českém Těšíně v rámci přípravy předškoláků k povinné školní docházce, a to přednáškami pro rodiče dětí s učitelkami prvních tříd, dále dny otevřených dveří, také akcí pořádaných školou k určitému výročí nebo svátku Spolupráce s jinými organizacemi MŠ využívá nabídek programů Městské knihovny, dětských představení Těšínského divadla, MěKS Český Těšín a ZUŠ B. Kalety v Českém Těšíně a dalších. Pokud je potřeba a spolupráce se jeví jako vhodná a rodiči žádaná, spolupracujeme s PP poradnou v Českém Těšíně. 9

12 9. EVALUAČNÍ SYSTÉM 9.1. Autoevaluace (vnitřní evaluace) Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování výchovně vzdělávacích činností, situací i podmínek, realizovaný uvnitř školy. Cíle autoevaluace poskytnout vypovědět zobrazit nastínit sloužit ovlivnit vést zpětnou vazbu vzhledem k cílům školy o účinnosti dříve přijatých opatření Silné a slabé stránky školy vzdělávací a výchovné strategie školy ke korekcím ŠVP další vzdělávání pedagogických pracovníků k opatřením přijímaných ředitelem zaměřených na zlepšení stavu Oblasti autoevaluace Naplňování cílů ŠVP Kvalita podmínek vzdělávání Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace integrovaných bloků) Práce pedagogů (a vedení) Výsledky vzdělávání Čiitelé autoevaluace Vnitřní činitelé Pedagogové Ředitel školy Vedoucí MŠ Učitelé MŠ Vnější činitelé Stálí Děti Rodiče Nestálí, příležitostní inspekce zřizovatel veřejnost Úrovně autoevaluace Úroveň školy Úroveň třídy 10

13 9.2. Zásada autoevaluace V předškolním vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané normě, ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Podstatné je sledovat a vyhodnocovat rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť, jak se dítě rozvíjí a jaké pokroky v učení dělá Pravidla autoevaluace Při autoevaluaci se zaměřujeme na: - Kvalitu individuálního rozvoje dítěte, schopnost učení se v souladu s očekávanými výstupy - Kvalitu práce pedagogů - Interakční a kooperační vztahy: ředitel vedoucí MŠ učitelky - Činnost školy, záměry školy, cíle ŠVP a TVP, dílčí programy, projekty včetně postupů a forem a metod, kterými škola plánované cíle naplňuje Při autoevaluaci postupujeme dle stanovených pravidel bez nežádoucích nahodilostí a za dodržování stanovených termínů Zdroje pro autoevaluaci - Rozhovory, konzultace, diskuse - Dotazníky, ankety - SWOT analýzy - Pozorování - Hospitace a pohospitační rozhovor - Analýza dokumentace - Hodnotící a průběžné hodnotící zprávy - Inspekční záznamy - Audio, video a foto dokumentace - Žákovské práce (výkresy, výrobky ) - Sebehodnocení pedagogů - Postoje rodičů - Informace ve sdělovacích prostředcích - Smlouvy - Zprávy kontrolních orgánů - Výsledky ČŠI - Zprávy PPP 11

14 10. PRŮBĚH AUTOEVALUACE Autoevaluace je proces, který se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích, podle stanoveného plánu Fáze autoevaluace fáze obsah 1. fáze motivační Vzniká v okamžiku potřeby autoevaluace. Budování sítě pracovních kontaktů a vztahů, získávání sympatizantů s myšlenkou potřeby autoevaluace. 2. fáze přípravná Zahrnuje promyšlení činnosti autoevaluace, záměeů a cílů, stanovují se pravidla. Určuje se, co se pokládá za úspěch a co ne (ukazatele kvality), upřesňuje se pojetí důležitých proměnných (je to období hledání, diskuse, shánění informací), hledají si i vnější spolupracovníci, případně poradci. 3. fáze realizační Konkretizují se dosavadní poznatky podle podmínek školy, určují se konkrétní postupy, je dokončen výběr proměnných i způsob jejich měření. Zpracovává se plán autoevaluace. 4. fáze evaluační Jsou získána data a informace a vyhodnocují se; na jejich základě je zpracována autoevaluační zpráva. 5. fáze korektivní Závěrečná zpráva vyúsťuje do dosavadních činností školy, dochází k inovacím a korekcím nesrovnalostí (např. přehodnocení vzdělávacích cílů, obsahu vzdělání, metod a forem výuky, organizační struktury školy apod.) Obecný plán autoevaluace Předmět autoevaluace Techniky autoevaluace Časový plán Odpovědnost pedagogů Co všechno se bude v MŠ při autoevaluaci sledovat, na které konkrétní jevy se bude autoevaluace za dané období zaměřovat Jakými formami a metodami, jakým způsobem se budou dané jevy vyhodnocovat Konkrétní termíny, frekvence, kdy budou v jednotlivých případech jevy vyhodnocovány Kdo bude za co zodpovědný 12

15 10.3. Časové zpracování a využití vlastního hodnocení školy (VHŠ) Činnost Termín 1. Zpracování strategie vlastního hodnocení školy (plán, organizační květen - srpen zabezpečení, 1)realizace, zpracování výsledků a zprávy, prezentace a publikování) 2. Návrh struktury VHŠ srpen - září 3. Projednání struktury a metodiky VHŠ s pedagogickou radou do konce září 4. Ustavení skupin hodnotitelů říjen listopad 5. Rozdání listů a jiných pracovních materiálů leden 6. Průběh VHŠ leden duben 7. Předání a zpracování výsledků (ŘŠ nebo jiná jím pověřená osoba) duben 8. Vypracování zprávy květen září 9. Projednání výsledků VHŠ v pedagogické radě do Využití zprávy o VHŠ (publikování, vyhodnocení, přijetí opatření) listopad 11. Zpětná vazba (úprava koncepce, organizace školy, rozpočtu, kontroly) listopad - prosinec 13

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více