PRÁVNÍ RÁMEC SEKTORU POŠTOVNÍCH SLUŽEB EU A ČR LEGAL FRAMEWORK OF THE EUROPEAN AND THE CZECH POSTAL SERVICES SECTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ RÁMEC SEKTORU POŠTOVNÍCH SLUŽEB EU A ČR LEGAL FRAMEWORK OF THE EUROPEAN AND THE CZECH POSTAL SERVICES SECTOR"

Transkript

1 PRÁVNÍ RÁMEC SEKTORU POŠTOVNÍCH SLUŽEB EU A ČR LEGAL FRAMEWORK OF THE EUROPEAN AND THE CZECH POSTAL SERVICES SECTOR Libor Švadlenka 1, Jan Roth 2 Anotace:Příspěvek se zabývá problematikou sektoru poštovních služeb EU a ČR, zejména v souvislosti s jeho právním rámcem. Definuje klíčové právní normy a podrobněji se zabývá procesem postupné liberalizace tohoto sektoru včetně jeho dopadu na univerzální poštovní službu. Klíčová slova: poštovní služby, liberalizace, právní rámec, směrnice Summary:The paper deals with the problems of EU and the Czech postal services sector, especially with regard to its legal framework. It defines key legal acts and deals in detail with the gradual process of postal services sector liberalisation including its impact on universal postal service. Key words: postal servicec, liberalization, legal framework, directive 1. ÚVOD Poštovní sektor obsahuje mnoho specifik z hlediska právních vztahů při poskytování poštovních služeb i řadu specifických úkolů v oblasti veřejného zájmu. Jeden z hlavních důvodů, proč by měl být zajištěn fungující právní rámec pro sektor poštovních služeb, je sociální charakter poštovních služeb. Stát má totiž povinnost zajistit poskytování základních poštovních služeb za přijatelné ceny pro všechny obyvatele. V ČR bylo v minulosti nezbytné, aby se před vstupem do EU přijaly podmínky, které by definovaly prostředí v sektoru poštovních služeb a přizpůsobily toto prostředí právnímu rámci platnému v EU. Bylo třeba restrukturalizovat a nově konstituovat poštovní sektor na principech tržní ekonomiky a definovat veřejného poskytovatele poštovních služeb. Zároveň bylo zapotřebí umožnit poskytování poštovních služeb i ostatním subjektům na trhu, s tím, že bude veřejnému poštovnímu operátorovi za poskytování základních poštovních služeb ve veřejném zájmu monopolně vyhrazen určitý okruh poštovních služeb. Okruh služeb monopolně vyhrazený veřejnému poskytovateli poštovních služeb však musí být zcela logicky nastaven tak, aby jen v minimální nutné míře omezoval volnou soutěž v oblasti poštovních služeb. I přesto je toto zvýhodnění veřejného poštovního operátora ostatními subjekty na trhu chápáno jako pokřivení trhu a je z jejich strany vyvíjen tlak na 1 Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Studentská 95, Pardubice, Tel.: , 2 Ing. Jan Roth, Česká pošta, s.p., Sekce řízení poštovní přepravy, Politických Vězňů 909/4, Praha 1, Tel.: , Švadlenka, Roth - Právní rámec sektoru poštovních služeb EU a ČR 73

2 jeho úplné zrušení. Evropská komise ve svých směrnicích týkajících se sektoru poštovních služeb reaguje nejen na tento tlak a postupně redukuje rozsah poštovních monopolů v rámci členských států EU s cílem zcela otevřít poštovní trh EU konkurenci. 2. PRÁVNÍ RÁMEC SEKTORU POŠTOVNÍCH SLUŽEB EU Podkladem pro vytvoření tzv. acquis communautaire pro poštovní sektor, tj. jednotných pravidel, byla Zelená kniha o rozvoji jednotného trhu poštovních služeb Společenství z června roku 1992, ve které Evropská komise zdůraznila potřebu vypracovat společná pravidla pro rozvoj poštovních služeb Společenství a zlepšení kvality služby. Na základě tohoto dokumentu byla zpracována a dne 15. prosince 1997 schválena Směrnice 97/67/EC Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (dále jen poštovní směrnice). Jejím obsahem je vytvoření jednotného evropského sektoru poštovních služeb v podmínkách tržní ekonomiky. Tato směrnice stanoví: společná pravidla pro poskytování univerzální poštovní služby v EU, kritéria pro stanovení služeb, které mohou být vyhrazeny poskytovatelům univerzální poštovní služby, a podmínky, kterými se řídí poskytování nevyhrazených služeb, tarifní principy a průhlednosti účtů pro poskytování univerzální poštovní služby, harmonizaci technických norem, vytvoření nezávislých národních regulačních úřadů. Obdobně jako u všech regulativů typu směrnice jsou i v tomto případě všechny členské státy EU povinny ji dodržovat a upravit podle ní i svoji národní legislativu. Ke stejnému datu jako poštovní směrnice byla schválena i Vyhláška č. 98/C 39/02 Evropské komise o uplatňování pravidel konkurence na poštovní sektor a hodnocení některých státních opatření vztahujících se k poštovním službám. Jak vyplývá z jejího názvu je zaměřena na nezbytnost stále vyššího uplatňování konkurenčních principů i v poštovním sektoru. Konstatuje, že členské státy nemají zavádět ani zachovávat v platnosti jakákoli opatření ve prospěch podniků, kterým udělují tato zvláštní nebo výhradní práva. Zcela jednoznačně vylučuje pomoc státu poštovním operátorům, kteří musí pracovat na principu samofinancovatelnosti a každou subvenci či dotaci státu považuje za příspěvek k nekalé konkurenci. Tato vyhláška je fakultativního charakteru jak ostatně vyplývá z charakteru této normy v kontextu komunitárního práva. Není tedy povinností členských států tuto vyhlášku plně respektovat, sama o sobě však představuje velký tlak na liberalizaci poštovních služeb formulovaných poštovní směrnicí. Redukce stávajících poštovních monopolů, která byla započata v poštovní směrnici pokračovala přijmutím Směrnice 2002/39/EC Evropského parlamentu a Rady pozměňující Směrnici 97/67/EC, pokud jde o další otevírání poštovních služeb Společenství konkurenci ze dne 10. června Tato novela poštovní směrnice totiž zejména stanoví na úrovni Společenství časový rozvrh postupného a řízeného otevírání trhu listovních zásilek konkurenci, jenž by měl být Švadlenka, Roth - Právní rámec sektoru poštovních služeb EU a ČR 74

3 zakončen úplnou liberalizací tohoto sektoru v roce Podstatný je článek 1 této novely, který nově stanoví hmotnostní a cenové limity (původně definované poštovní směrnicí) určující rozsah služeb, jež mohou být vyhrazeny poskytovateli univerzální služby. Je stanoveno, že limit hmotnosti činí 100 gramů od 1. ledna 2003 a 50 gramů od 1. ledna Tyto limity hmotnosti se neuplatňují od 1. ledna 2003, jestliže je cena stejná nebo vyšší než trojnásobek veřejného tarifu za zásilku s písemností prvního stupně hmotnosti nejrychlejší standardní kategorie, a od 1. ledna 2006, jestliže cena je stejná nebo vyšší než dva a půl násobek tohoto tarifu. Pokud jde o adresné reklamní zásilky, je zde stanoveno, že v míře nezbytné pro zajištění zachování univerzální služby mohou být tyto zásilky vyhrazeny v rámci stejných limitů hmotnosti a ceny. Totéž se týká i odcházejících přeshraničních zásilek, ovšem pouze za podmínky, že některé sektory poštovní činnosti již byly liberalizovány nebo v případě specifického charakteru poštovních služeb v některém členském státě. Nejnovější směrnicí upravující sektor poštovních služeb EU je Směrnice 2008/6/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/EC s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství. Tato směrnice obsahuje řadu významných změn směřujících k dotvoření plně liberalizovaného trhu v rámci všech států EU. Pro země, které přistoupily do EU před rokem 2004 a nemají obtížnou topografii či ostrovy, byl zejména stanoven nejzazší termín otevření poštovního trhu k 1. lednu 2011, což znamená posunutí plánovaného plného otevření poštovního trhu EU o dva roky (viz Směrnice 2002/39/EC). Pro některé státy (11 států, zejména těch, které přistoupily k EU v roce 2004) byl navíc tento nejzazší termín posunut o další dva roky, tedy k 1. lednu Tato směrnice se dále zejména zabývá problematikou zajištění univerzální poštovní služby v podmínkách plně liberalizovaného trhu a způsoby jejího financování. Zde pouze naznačuje možné přístupy (veřejné zakázky, kompenzace z veřejných zdrojů, kompenzační fond), nicméně konečné rozhodnutí o tom, jak bude zabezpečena univerzální poštovní služba včetně jejího financování v jednotlivých členských státech je na samotných členských státech. Směrnice musí být implementována jednotlivými členskými státy nejpozději do výše uvedených termínů plného otevření jednotlivých poštovních trhů konkurenci. 3. PRÁVNÍ RÁMEC SEKTORU POŠTOVNÍCH SLUŽEB ČR Sektor poštovních služeb ČR podléhal až do roku 2000 právní úpravě vyplývající ze zákona č. 222/1946 Sb., o poště, což bylo naprosto nepřijatelné z hlediska potřeby nového konstituování poštovního sektoru na principech tržní ekonomiky a jeho přizpůsobení právnímu rámci platnému v EU. V roce 2000 tak tehdejší Ministerstvo dopravy a spojů předložilo soubor zákonných a podzákonných norem, jejichž cílem bylo právě nové definování prostředí sektoru poštovních služeb a jeho uzpůsobení právnímu rámci EU. Nejdůležitější právní normou z tohoto souboru byl zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), který nabyl účinnosti dne 1. července 2000, a který upravuje podmínky pro poskytování a provozování poštovních Švadlenka, Roth - Právní rámec sektoru poštovních služeb EU a ČR 75

4 služeb, práva a povinnosti vznikající při poskytování a provozování poštovních služeb, jakož i zvláštní práva a zvláštní povinnosti provozovatelů poštovních služeb povinných zajišťovat základní služby. Tento zákon byl již zejména díky existujícím diskrepancím ve srovnání s předmětnými evropskými právními předpisy několikrát novelizován, přičemž nejvýznamnější změny přinesl zákon č. 95/2005 Sb., o poštovních službách, kterým došlo zejména k přenesení výkonu regulačních pravomocí v oblasti poštovních služeb z Ministerstva informatiky na Český telekomunikační úřad, respektive na nově zřízený odbor regulace poštovních služeb. Tím se regulátor konečně stává zcela nezávislým subjektem ve smyslu (naprosto logických) požadavků Evropské komise. Byl tím sice učiněn důležitý krok k regulaci poštovních služeb na tuzemském trhu, bohužel se jednalo pouze o dílčí počin. Nevyřešila se totiž nezávislost cenové regulace pro vnitrostátní tarify, které zůstaly v kompetenci Ministerstva financí. Navíc je regulace Českým telekomunikačním úřadem určena pouze pro oblast poštovních služeb poskytovaných provozovatelem univerzální služby. Ostatní poštovní operátoři na českém trhu regulováni nejsou a to je precedens, který se nikde jinde v EU nevyskytuje. Mezi zásadní právní normy ovlivňující sektor poštovních služeb ČR je nutné zařadit také nařízení vlády č. 100/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením se totiž provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb stává živností volnou (dříve se jednalo o živnost vázanou na předchozí souhlas Ministerstva informatiky). Nakonec, i když rozhodně ne díky svému významu, je třeba uvést nařízení vlády č. 512/2005 Sb., o stanovení rozsahu poštovního oprávnění, které v souladu se Směrnicí 2002/39/EC snižuje hmotnostní a cenové limity oblasti služeb monopolně vyhrazených veřejnému poštovnímu operátorovi na 50 g a 18 Kč, a to s účinností od 1. ledna LIBERALIZAČNÍ PROCES TRHU POŠTOVNÍCH SLUŽEB EU Jak již bylo řečeno začátek liberalizačního procesu je spjat s poštovní směrnicí, kde je poprvé definován věcný, hmotnostní a cenový limit pro služby monopolně vyhrazené poskytovatelům univerzální služby. Tyto vyhrazené služby byly definovány jako sběr, třídění, přeprava a dodání zásilek, jejichž cena je nižší než pětinásobek veřejného tarifu za zásilku s aktuálním sdělením prvního stupně hmotnosti nejrychlejší standardní kategorie, pokud váží méně než 350 g. V míře nezbytné pro zachování univerzální poštovní služby mohou být ve smyslu této směrnice přeshraniční zásilky a adresné reklamní zásilky také vyhrazeny v rámci uvedených limitů. Další krok v procesu postupné liberalizace byl učiněn přijetím směrnice 2002/39/EC, která je novelou poštovní směrnice. Tato směrnice nově stanovila věcné, hmotnostní a cenové limity, a to tak, že od 1. ledna gramů a trojnásobek veřejného tarifu za zásilku s aktuálním sdělením prvního stupně hmotnosti nejrychlejší standardní kategorie a od 1. ledna gramů a dva a půl násobek veřejného tarifu za zásilku s aktuálním sdělením prvního stupně hmotnosti nejrychlejší standardní kategorie. Pokud jde o adresné reklamní zásilky, je Švadlenka, Roth - Právní rámec sektoru poštovních služeb EU a ČR 76

5 zde stanoveno, že v míře nezbytné pro zajištění zachování univerzální služby mohou být tyto zásilky vyhrazeny v rámci stejných limitů hmotnosti a ceny. Totéž se týká i odchozích přeshraničních zásilek, ovšem pouze za podmínky, že některé sektory poštovní činnosti již byly liberalizovány nebo v případě specifického charakteru poštovních služeb v některém členském státě. Poslední důležitý krok postupné liberalizace poštovního trhu EU přišel s již uvedenou novou směrnicí 2008/6/EC. Přijetí této směrnice předcházelo mnoho vášnivých debat a diskuzí na úrovni členských států EU a následně Evropského parlamentu a výsledkem těchto diskusí bylo posunutí původně plánovaného nejzazšího termínu plného otevření poštovního trhu EU (rok 2009) o dva roky, tj. k 1. ledna Již také bylo řečeno, že 11 členských států (Česká republika, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko) dostalo navíc možnost odložení tohoto termínu o další dva roky, tj. k 1. lednu O využití tohoto odkladu musí členské státy vyrozumět Evropskou komisi do 27. srpna LIBERALIZAČNÍ PROCES TRHU POŠTOVNÍCH SLUŽEB ČR Pro postupný liberalizační proces českého sektoru poštovních služeb byl a stále je klíčový zákon o poštovních službách, který ve své původní verzi z roku 2000 stanovil poprvé věcný a hmotnostní limit poštovní výhrady pro provozovatele univerzální poštovní služby (písemnost jako věcný limit a 350 g jako hmotnostní limit). Cenový limit byl pak návazně stanoven nařízením vlády ČR č. 112/2000 Sb., které konkretizovalo obecný pětinásobek ceny tehdejšího základního tarifu (udaný v poštovní směrnici) na 27,- Kč ve vnitrostátním styku a 45,- Kč v mezinárodním styku). Tyto hmotnostní a cenové limity se pak v rámci ČR snižovaly ještě dvakrát, a to od 1. května 2004 na 100 gramů a 19,- Kč (nařízení vlády č. 305/2003 Sb.; došlo tedy k přesunutí hmotnostního limitu ze zákona o poštovních službách do této podzákonné normy z důvodu snadnější pozdější změny a dále došlo ke sjednocení cenového limitu pro vnitrostátní a mezinárodní styk jako reakce na kritiku existence dvou různých limitů ze strany Evropské komise) a od 1. ledna 2006 na 50 gramů a 18,- Kč (nařízení vlády č. 512/2005 Sb.). Nutno konstatovat, že díky již liberalizovaným příchozím i odchozím přeshraničním poštovním zásilkám a již liberalizovanému direkt mailu, je český poštovní trh nad rámec svých povinností, které jsou v souvislosti s postupnou liberalizací sektoru poštovních služeb EU stanoveny v poštovní směrnici a ve směrnici 2002/39/EC. 6. ZÁVĚR V současné době je právní rámec sektoru poštovních služeb ČR v souladu s právem ES. Právní předpisy upravující poštovní sektor ČR jsou nastaveny tak, aby mohly pružně reagovat na postup liberalizace poštovního trhu EU. S odkladem otevření poštovního trhu na rok 2013 získala ČR čas na vyřešení záležitostí spojených s rozvojem konkurence na trhu poštovních služeb, s efektivní regulací tohoto trhu a zejména s budoucím zajištěním univerzální poštovní služby v podmínkách plně liberalizovaného trhu. Švadlenka, Roth - Právní rámec sektoru poštovních služeb EU a ČR 77

6 Vzhledem k sociálnímu charakteru poštovních služeb bude mít totiž stát i nadále zájem na tom, aby byly poštovní služby lidem dostupné alespoň v určité minimální úrovni. S tím však přichází zejména problém s financováním této služby, neboť poskytovatel této služby již v podmínkách plně liberalizovaného trhu nebude mít kompenzaci v podobě vyhrazené oblasti. Výpadek příjmů plynoucích z této vyhrazené oblasti bude rozhodně více citelný u poštovních operátorů ze zemí s nízkým počtem posílaných poštovních zásilek na jednoho obyvatele, a také operátorů ze zemí dosud málo připravených na plnou liberalizaci poštovního trhu (včetně ČR). Zejména v těchto zemích pak zřejmě bude také velmi živě diskutována právě možnost omezit rozsah stávající univerzální služby na určitou minimální úroveň. V podmínkách ČR lze navrhnout řešení problematiky liberalizace poštovního trhu versus poskytování univerzální poštovní služby v takové podobě, kdy podmínkou poskytování lukrativních, v současné době vyhrazených poštovních služeb, bude jejich poskytování na univerzální bázi. Žádné kompenzační fondy, ani státní dotace by aplikovány být neměly. Pokud jde o kompenzační fond, jedná se o logické řešení, vzhledem k prakticky žádným zkušenostem s jeho aplikací (nepočítáme-li Itálii, kde sice funguje, ale příjmy naprosto nekryjí potřeby zajištění univerzální poštovní služby) a složitostí jeho spravování. Pokud jde o státní dotace, i zde se toto řešení zdá logické, neboť tyto dotace by šly proti základnímu principu, aplikovanému již od 90-tých let minulého století, totiž principu samofinancovatelnosti poštovního operátora, nehledě na potenciální problémy s křížovým financováním apod. Limitující je z hlediska dalšího rozvoje poštovního trhu ČR také stávající právní forma veřejného poštovního operátora, neboť státní podnik omezuje autonomii podnikatelského subjektu z titulu např. neúměrně vysokého vlivu orgánů státní správy, omezené možnosti stimulace podniku v rámci cenové regulace, problematického disponování s majetkem apod. V této souvislosti se nejčastěji objevuje rok 2009 jako rok, kdy dojde k transformaci České pošty, s.p. na akciovou společnost, ale tomu skutečně bude je otázka jiná. POUŽITÁ LITERATURA [1] ŠVADLENKA, L. Management v poštovních službách. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. ISBN [2] ŠVADLENKA, L., ROTH, J. Problematika univerzální poštovní služby. Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod. Žilinská univerzita II/2008. p ISSN [3] Funding universal service obligations in the postal sector. Oxera [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.oxera.com/cmsdocuments/funding %20universal%20services%20obligations%20in%20the%20postal%20sector.pdf>. [4] CAMPBELL, J. I. et al. Main developments in the European postal sector ( ) Final Report. Wik-Consult [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [5] KUYPERS, B. et al. The impact on Universal service of the full market accomplishment of the postal internal market in 2009 Final Report. PricewaterhouseCoopers [online]. Švadlenka, Roth - Právní rámec sektoru poštovních služeb EU a ČR 78

7 2006 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/internal_market/ post/doc/studies/2006-impact-report_en.pdf>. [6] ČOREJOVÁ, T., MADLEŇÁKOVÁ, L. K niektorým otázkam vývoja na poštových trhoch. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace", s [7] MADLEŇÁK, R., MADLEŇÁKOVÁ, L. The postal market analysis in Europe, In: Studies of Faculty of operation and economics of transport and communications of University of Žilina. s [8] Zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb. [9] Směrnice 97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby. [10] Směrnice 2002/39/EC Evropského parlamentu a Rady pozměňující Směrnici 97/67/EC, pokud jde o další otevírání poštovních služeb Společenství konkurenci. [11] Směrnice 2008/6/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. února 2008, kterou se měnila směrnice 97/67/EC s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství. Recenzent: doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc. Univerzita Pardubice, DFJP, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky Švadlenka, Roth - Právní rámec sektoru poštovních služeb EU a ČR 79

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* *connectedthinking Agenda Základní milníky liberalizace poštovního sektoru v EU Klíčové aspekty dokončení procesu liberalizace v ČR Vymezení klíčových

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 7 Ročník 2008 Praha 17. července 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 39 Výzva k podávání žádostí o udělení poštovní licence 40 Vyslovení

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Bezpečnostní certifikace na železnici

Bezpečnostní certifikace na železnici Tatiana Molková 1 Bezpečnostní certifikace na železnici Klíčová slova: železniční doprava, bezpečnost, certifikace, EU Železniční doprava patří k nejbezpečnějším druhům dopravy. Aby tomu tak bylo i nadále,

Více

KALKULACE ČISTÝCH NÁKLADŮ POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB CALCULATION OF NET COSTS OF BASIC POSTAL SERVICES PROVISION

KALKULACE ČISTÝCH NÁKLADŮ POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB CALCULATION OF NET COSTS OF BASIC POSTAL SERVICES PROVISION Ročník 8 Číslo I. duben 013 KALKULACE ČISTÝCH NÁKLADŮ POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB CALCULATION OF NET COSTS OF BASIC POSTAL SERVICES PROVISION Libor Švadlenka 1 Daniel Salava Anotace: Tento

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

dne 27. 11. 2001 ve znění rozhodnutí čj. 38155/2001/I-603 ze dne 4. 3. 2002, a který přibližně odpovídá dílčím službám podle bodů A) až D).

dne 27. 11. 2001 ve znění rozhodnutí čj. 38155/2001/I-603 ze dne 4. 3. 2002, a který přibližně odpovídá dílčím službám podle bodů A) až D). dne 27. 11. 2001 ve znění rozhodnutí čj. 38155/2001/I-603 ze dne 4. 3. 2002, a který přibližně odpovídá dílčím službám podle bodů A) až D). Dílčí služba podle bodu A) představuje zřízení a zprovoznění

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS AND A CONTROL SYSTEM OF TRANSPORT SERVICE Jan

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. ledna 2009 (OR. fr) 5028/09 POSTES 1 MI 2 COMPET 4

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 6. ledna 2009 (OR. fr) 5028/09 POSTES 1 MI 2 COMPET 4 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 6. ledna 2009 (OR. fr) 5028/09 POSTES 1 MI 2 COMPET 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 22. prosince

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP TVORBY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU, SMLUVNÍ VZTAHY A ÚLOHA ORGANIZÁTORA

TECHNOLOGICKÝ POSTUP TVORBY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU, SMLUVNÍ VZTAHY A ÚLOHA ORGANIZÁTORA TECHNOLOGICKÝ POSTUP TVORBY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU, SMLUVNÍ VZTAHY A ÚLOHA ORGANIZÁTORA TECHNOLOGICAL PROCESS OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEM CREATION, CONTRACTUAL RELATIONS AND POSITION OF THE

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 3. etapa liberalizace energetiky a její dopady Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 6. uživatelské fórum Taures, a. s., 30.9.2003 Praha Josef Fiřt Ministerstvo

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek Strana 2834 Sbírka zákonů č. 172 / 2016 172 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek Vláda nařizuje podle 18 odst. 3 a

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

VŠFS - KS ZS 2006/07

VŠFS - KS ZS 2006/07 VŠFS - KS ZS 2006/07 mezinárodní ekonomická integrace Dodatky k měnové unii 4. 11. 2006 1 CÍL - OSNOVA Připravenost nových ČZ na konvergenci do oblasti EURO (Konvergenční zpráva EK 1x za 2 roky) 2 Připravenost

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES. ze dne 26. července 2000,

SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES. ze dne 26. července 2000, SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES ze dne 26. července 2000, pozměňující směrnici 80/723/EHS o transparentnosti finančních vztahů mezi členskými státy a orgány veřejné moci KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

Osobní železniční přeprava v EU a její

Osobní železniční přeprava v EU a její Osobní železniční přeprava v EU a její kolísání v průběhu roku Kateřina Pojkarová Univerzita Pardubice Abstrakt Článek se zabývá analýzou současné situace v oblasti železniční přepravy v Evropské unii,

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC

OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC Nina Kudláčková 1 ABSTRACT The article deals with observance of conditions of ADR transportation in the Czech Republic. It focuses namely

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2, Pavel Mazač 3 Anotace: Příspěvek se zabývá popisem kritických míst v technologickém

Více

Článek 3 Definování relevantního trhu

Článek 3 Definování relevantního trhu Komise 2002/C 165 k analýze trhu a hodnocení významné tržní síly podle předpisového rámce Společenství pro sítě a služby elektronických komunikací (dále jen Pokyny ). (2) Relevantními trhy se rozumějí

Více

1977L0249 CS

1977L0249 CS 1977L0249 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

IPN KREDO 8. úkol. část Revize interních předpisů. Vyhodnocení doplňkového dotazníku

IPN KREDO 8. úkol. část Revize interních předpisů. Vyhodnocení doplňkového dotazníku IPN KREDO 8. úkol část Revize interních předpisů Vyhodnocení doplňkového dotazníku 1 odevzdaných dotazníků: 50 Otázka č. 1 Pracovala Vaše škola na druhé části osmého úkolu? ano 42 ne 8 Otázka č. 2 Pokud

Více

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh e-sens Electronic Simple European Networked Services Jiří Průša; CZ.NIC, z. s. p. o. jiri.prusa@nic.cz e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh Digitální agenda pro Evropu Digitální agenda pro Evropu

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 266. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 40. schůze konané dne 24. ledna 2006 ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Poziční dokument Sdružení pro dopravní telematiku Předkládaný text je pozičním dokumentem Sdružení pro dopravní telematiku navazujícím na předchozí

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan.

ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES. KLÍMA Jan, PALÁT Milan. ANALÝZA DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU # ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES KLÍMA Jan, PALÁT Milan Abstract The paper is aimed at assessing the long-term unemployment of males,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Poznámka pod čarou č. 93 Celex č. Ustanovení Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice

Více

Priority ERÚ v roce 2012

Priority ERÚ v roce 2012 Priority ERÚ v roce 2012 Ing. Martina Krčová MBA místopředsedkyně a ředitelka sekce regulace Energetického regulačního úřadu XVI. Jarní konference AEM 28. 2. 2012 Oblast působnosti ERÚ Regulace cen Ochrana

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.20; 13.310 Březen 2012 Letištní a letecké bezpečnostní služby ČSN EN 16082 31 0440 Airport and aviation security services Offre de services de sureté aéronautique Flughafen-

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací Ochrana spotřebitele Oblast elektronických komunikací Nedostatečná ochrana spotřebitele v ČR v oblasti mobilních služeb přemrštěné ceny za mobilní služby v porovnání se zahraničím malé pokrytí 3G internetem

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 509/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 509/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 509/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 4 Ročník 2011 Praha 14. dubna 2011 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 22 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 23 Vyslovení souhlasu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING

SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING SIMULACE PRÁCE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULATION OF FREIGHT VILLAGE WORKING Jaromír Široký 1, Michal Dorda 2 Anotace: Článek popisuje simulační model práce veřejného logistického centra, který byl

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.2.2014 Úřední věstník Evropské unie C 51/3 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ Květoslava ČADSKÁ JUDr. Květoslava ČADSKÁ, vedoucí oddělení odboru drah,

Více