V zájmu bezpečného a správného používání tohoto přístroje si před jeho použitím přečtěte Bezpečnostní informace uvedené v této příručce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V zájmu bezpečného a správného používání tohoto přístroje si před jeho použitím přečtěte Bezpečnostní informace uvedené v této příručce."

Transkript

1 V zájmu bezpečného a správného používání tohoto přístroje si před jeho použitím přečtěte Bezpečnostní informace uvedené v této příručce.

2 O této uživatelské příručce Tato uživatelská příručka zařízení Laser MFP obsahuje informace potřebné k nastavení zařízení a instalaci dodaného softwaru. Kromě toho obsahuje také všechny podrobné pokyny týkající se použití zařízení jako tiskárny, skeneru, kopírky a faxu a informace o údržbě a řešení problémů se zařízením. Uživatelská příručka vysvětluje, jak používat USB flash disk se zařízením při skenování a ukládání dokumentů a při tisku dokumentů uložených na USB flash disku. Příručka také poskytuje základní popis multifunkční aplikace SmarThru. Aplikace SmarThru umožňuje skenovat a upravovat obrázky a skenovat při kopírování. Program také poskytuje přístup ke skenovaným obrázkům, které lze z počítače odeslat elektronickou poštou. Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. Společnost není v žádném případě zodpovědná za přímé, nepřímé, náhodné ani následné škody vyplývající z manipulace nebo provozu zařízení. Copyright Centronics je ochranná známka společnosti Centronics Data Computer Corporation. IBM a IBM PC jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation. PCL a PCL 6 jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. TrueType je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Adobe, Adobe PhotoDeluxe a Adobe Photoshop jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Veškeré další názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností či organizací. i

3 Bezpečnostní informace Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dbát následujících bezpečnostních pokynů. Bezpečný provoz V této příručce se používají následující důležité symboly: VAROVÁNÍ: Označuje možnost nebezpečné situace, jejímž důsledkem může být při nedodržení pokynů usmrcení nebo vážné zranění. UPOZORNĚNÍ: Označuje možnost nebezpečné situace, jejímž důsledkem může být při nedodržení pokynů poranění nebo poškození majetku. VAROVÁNÍ: Napájecí kabel vždy zapojujte přímo do zásuvky ve zdi. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Dojde-li k roztřepení nebo jinému poškození kabelu nebo zástrčky, odpojte napájecí kabel (vytažením zástrčky, nikoli kabelu). Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem nebo vystavení se laserovému záření, nesnímejte žádné kryty ani šrouby s výjimkou těch, jejichž sejmutí je v této příručce povoleno. Dojde-li k některé z následujících situací, vypněte přístroj a odpojte zástrčku napájecího kabelu (vytažením zástrčky, nikoli kabelu): do přístroje vnikla nějaká tekutina, domníváte se, že zařízení vyžaduje servisní zásah nebo opravu, došlo k poškození vnějšího krytu zařízení. Nevhazujte vysypaný nebo použitý toner do ohně. Prach z toneru se může při vystavení otevřenému ohni vznítit. Likvidaci můžete zajistit u autorizovaného prodejce. Použité nádoby na toner zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Chraňte zařízení před hořlavými kapalinami, plyny a aerosoly. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. ii

4 UPOZORNĚNÍ: Chraňte zařízení před vlhkostí a povětrnostními vlivy, například před deštěm a sněhem. Před přemístěním zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Při přemísťování dávejte pozor, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu pod zařízením. Při odpojování zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi vždy tahejte za zástrčku (ne za kabel). Dbejte na to, aby do zařízení nevnikly kancelářské sponky, svorky ani jiné drobné kovové předměty. Toner (použitý i nepoužitý) a nádoby na toner chraňte před dětmi. Při vyjímání nesprávně podaného papíru nebo dokumentu dávejte pozor, abyste se nepořezali o ostré hrany uvnitř zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí nelikvidujte zařízení ani spotřebovaný materiál společně s domovním odpadem. Likvidaci můžete zajistit u autorizovaného prodejce. Vnitřní části přístroje mohou být velmi horké. Nedotýkejte se částí označených štítky. V opačném případě může dojít ke zranění. Napájení Zásuvka by měla být umístěna v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Bezpečnostní informace týkající se ozónu Tento výrobek vytváří při provozu ozón. Za normálních okolností je úroveň ozónu pro obsluhu bezpečná. Pokud ucítíte ozón, vyvětrejte místnost. Fax nebo telefon Při používání telefonního přístroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících: Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů vody, například vany, nádob na mytí, kuchyňských dřezů nebo nádob na praní, ve vlhkém suterénu ani v blízkosti bazénu. Nepoužívejte telefon během bouřky. Blesky mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte telefon k nahlášení úniku plynu v blízkosti místa úniku. Používejte vždy telefonní kabel s průřezem 26 AWG nebo silnější. TYTO POKYNY NEVYHAZUJTE. Bezpečnostní informace týkající se laseru: Tento výrobek je laserovým zařízením třídy 1. Toto zařízení obsahuje laserovou diodu AIGaAs s příkonem 5 miliwattů a vlnovou délkou nanometrů. Na zadní straně výrobku je uveden tento štítek. Upozornění: Používání jiných ovládacích prvků, provádění úprav nebo postupů, než těch, které jsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření. iii

5 Severní Amerika Směrnice střediska CDRH Toto zařízení je v souladu s požadavky souboru federálních směrnic pro laserové produkty třídy 1, CFR číslo 21, podkapitola J. Toto zařízení obsahuje laserovou diodu AIGaAs s příkonem 5 miliwattů a vlnovou délkou nanometrů. Toto zařízení nevydává nebezpečné záření, protože paprsek je během všech uživatelských režimů provozu a údržby zcela izolovaný. Upozornění: Používání jiných ovládacích prvků, provádění úprav nebo postupů, než těch, které jsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření. iv

6 Prohlášení o shodě Upozornění pro uživatele v zemích EEA Tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a ustanovením Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a ustanovením Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních pro koncové stanice a vzájemném uznávání jejich shody. Upozornění pro uživatele analogové veřejné telefonní sítě v zemích EEA Tento výrobek umožňuje získat přístup do analogových veřejných telefonních sítí ve všech zemích EEA. Místní kompatibilita s veřejnou telefonní sítí závisí na nastavení softwarového přepínače. Při převezení tohoto výrobku do jiné země se obraťte na příslušného poskytovatele servisních služeb. V případě problémů se nejprve obraťte na svého poskytovatele servisních služeb. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : Prohlášení o shodě ES je k dispozici na internetové adrese URL: IS 2020S: Prohlášení o shodě ES je k dispozici na internetové adrese URL: Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazená elektrická a elektronická zařízení) (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu.) Tato značka uvedená na výrobku nebo jeho dokumentaci určuje, že není vhodné jej na konci životnosti likvidovat s jiným domácím odpadem. Chcete-li předejít možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu, oddělte jej od jiných typů odpadu a odpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opakované používání druhotných surovin. Domácí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, kde tento výrobek zakoupili, nebo na místní samosprávu, kde získají další informace o tom, kde a jak mohou tento předmět odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky své kupní smlouvy. Tento výrobek by se při likvidaci neměl směšovat s jiným komerčním odpadem. v

7 Umístění nálepek a štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ Toto zařízení je na následujících místech opatřeno štítky VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. V zájmu bezpečnosti postupujte podle pokynů a pracujte se zařízením uvedeným způsobem. *Tento štítek je nalepen na horkých površích. Těchto míst se nedotýkejte! V souladu se směrnicí IEC je hlavní vypínač tohoto zařízení označen následujícími symboly: označuje polohu ZAPNUTO. označuje polohu VYPNUTO. vi

8 UPOZORNĚNÍ: Upozornění pro uživatele ve Spojených státech Upozornění: Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení zajišť ují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty a při nedodržení pokynů pro instalaci a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určitých instalacích nebude k rušení docházet. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživatelům rušení eliminovat jedním nebo více z následujících opatření: Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového nebo televizního technika. Upozornění Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny organizací odpovědnou za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Upozornění týkající se zákona Telephone Consumer Protection Act (pouze pro USA). Zákon Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 zakazuje jakékoli osobě používat počítač či jiné elektronické zařízení, včetně FAXOVACÍCH ZAŘÍZENÍ k odesílání jakýchkoli zpráv, pokud není taková zpráva opatřena ve spodní nebo horní části všech stran nebo první strany zřetelným okrajem obsahujícím datum a čas odeslání zprávy a identifikační číslo obchodní společnosti nebo jiné organizační jednotky či jiné osoby, která zprávu odeslala, a telefonní číslo zařízení použitého k odeslání nebo telefonní číslo příslušné obchodní společnosti nebo jiné organizační jednotky či jiné osoby. (Uvedené telefonní číslo nesmí obsahovat předčíslí 900 ani se nesmí jednat o jiné číslo, které je účtováno nad rámec místních nebo meziměstských hovorů.) Chcete-li do FAXOVÉHO přístroje tyto informace zadat, postupujte podle pokynů v části Nastavení identifikačního čísla zařízení v této příručce. Při zadání identifikace společnosti a telefonního čísla terminálu nebo společnosti postupujte podle zde uvedených pokynů. Tyto informace budou přeneseny společně s dokumentem pomocí funkce HLAVIČKA FAXU. Kromě těchto informací nezapomeňte v zařízení nastavit datum a čas. vii

9 USA Požadavky komise FCC 1.Toto zařízení je v souladu s částí 68 požadavků a směrnic komise FCC a požadavky přijatými radou ACTA. Na skříni tohoto zařízení je umístěn štítek obsahující kromě jiných informací identifikační číslo výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXXX. Na vyžádání je třeba toto číslo poskytnout telekomunikační společnosti. 2.Toto zařízení obsahuje konektor RJ11C USOC. 3.Přípojka a konektor použitý pro připojení k elektrickému vedení budovy a telefonní síti musí vyhovovat směrnici komise FCC, části 68 a požadavkům přijatých radou ACTA. Telefonní kabel a normovaná zástrčka splňující požadavky jsou součástí tohoto výrobku. Jsou určeny k připojení kompatibilního normovaného konektoru, který také splňuje všechny požadavky. Podrobné informace naleznete v pokynech k instalaci. 4.K určení počtu zařízení, které je možné k telefonní lince připojit, slouží číslo REN. Překročíte-li u telefonní linky počet zařízení definovaný čísly REN, nebude pravděpodobně u zařízení při příchozím hovoru funkční vyzvánění. Ve většině (nikoli ve všech) oblastech by neměl součet čísel REN překročit hodnotu 5.0. Chcete-li ověřit maximální počet zařízení definovaný čísly REN, které lze k telefonní lince připojit, obrať te se na místní telekomunikační společnost. Číslo REN tohoto produktu je součástí identifikačního čísla výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXXX. Číslice znázorněné znaky ## představují číslo REN bez oddělovače desetinných míst (tj. 03 je číslo REN 0.3). 5.Pokud toto zařízení ruší telefonní síť, upozorní vás telekomunikační společnost předem, že bude pravděpodobně požadováno dočasné přerušení poskytovaných služeb. Pokud nebude možné na tuto skutečnost předem upozornit, upozorní telekomunikační společnost zákazníka v co nejbližším termínu. Kromě toho vám bude také doporučeno (v případě, že to považujete za nezbytné) zaregistrovat na úřadě komise FCC stížnost. 6.Telekomunikační společnost může ve svém zařízení, vybavení, provozu nebo postupech provádět změny, které mohou mít vliv na provoz zařízení. Pokud k takové změně dojde, budete na tuto skutečnost telekomunikační společností předem upozorněni, abyste mohli provést nezbytné úpravy zaručující zachování nepřerušeného poskytování služeb. 7.Dojde-li při používání tohoto zařízení k problémům, obraťte se ohledně možnosti opravy nebo záruky na ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI RICOH CORP. na telefonním čísle FASTFIX. Jestliže zařízení ruší telefonní síť, budete pravděpodobně telekomunikační společností požádáni o odpojení zařízení do doby, než bude problém vyřešen. 8.V případě problémů s provozem (zasekávání dokumentů, zasekávání při kopírování, indikace chyby v komunikaci) naleznete informace v části věnované řešení problémů v této příručce. 9.Připojení ke společným přípojkám se řídí sazbami příslušného státu. Informace získáte od státního úřadu veřejných služeb, úřadu veřejné správy nebo úřadu městské správy. PŘI PROGRAMOVÁNÍ ČÍSEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ NEBO ZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI ČÍSEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ DODRŽUJTE TYTO POKYNY: 1.Zůstaňte na lince a před zavěšením stručně vysvětlete dispečerovi důvod volání. 2.Tyto činnosti provádějte v době mimo špičku, například brzy ráno nebo pozdě večer. KANADA Číslo REN (Ringer Equivalence Number) označuje maximální počet zařízení, které lze připojit k telefonickému rozhraní. Koncové připojení na rozhraní se může skládat z libovolné kombinace zařízení za předpokladu, že součet čísel REN všech zařízení nepřekročí hodnotu 5. viii

10 Tento výrobek splňuje platné technické specifikace komise Industry Canada. Poznámka: Tento digitální přístroj třídy B splňuje standard Canadian ICES-003. ix

11 x

12 OBSAH Kapitola 1: ÚVOD Zvláštní funkce Umístění součástí Pohled zepředu Pohled zezadu Funkce ovládacího panelu Kapitola 2: ZAČÍNÁME Vybalení Výběr vhodného místa Instalace kazety s tonerem Vkládání papíru Připojení Zapnutí zařízení Změna jazyka na displeji Nastavení identifikačního čísla zařízení Zadávání znaků z numerické klávesnice Nastavení data a času Změna režimu hodin Nastavení formátu a typu papíru Nastavení zvuků Reproduktor, Vyzvánění, Zvuk kláves a Zvuková signalizace Hlasitost reproduktoru Použití úsporných režimů Úsporný režim Úsporný režim lampy skeneru Software Funkce ovladače tiskárny Instalace softwaru v systému Windows Požadavky na systém Instalace softwaru pro lokální tisk Instalace softwaru pro síťový tisk Instalace programu SmarThru Oprava softwaru Odebrání softwaru Odinstalace ovladače MFP Odinstalování softwaru SmarThru Odinstalování ovladače síťového skenování Použití programu Set IP Instalace programu Set IP Použití programu Set IP Použití nástroje Nastavení tiskárny xi

13 Kapitola 3: MANIPULACE S PAPÍREM Výběr tiskového materiálu Typ papíru, vstupní zdroje a kapacita Pokyny týkající se papíru a zvláštního materiálu Vkládání papíru Do standardního zásobníku Do univerzálního zásobníku Použití režimu ručního podávání Výběr místa výstupu Tisk do přední výstupní přihrádky (lícovou stranou dolů) Tisk do zadního výstupního otvoru (lícovou stranou nahoru) Kapitola 4: TISKOVÉ ÚLOHY Tisk dokumentu v systému Windows Zrušení tiskové úlohy Nastavení tiskárny Karta Rozvržení Karta Papír Karta Grafika Karta Doplňky Karta O programu Karta Tiskárna Použití nastavení Oblíbené Použití nápovědy Tisk více stránek na jeden list papíru Tisk plakátů Přizpůsobení dokumentu vybranému formátu papíru Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu Použití vodoznaků Použití existujícího vodoznaku Vytvoření vodoznaku Úpravy vodoznaku Odstranění vodoznaku Použití šablon Co je to šablona? Vytvoření nové šablony Použití šablony strany Odstranění šablony Kapitola 5: KOPÍROVÁNÍ Vkládání papíru pro kopírování Výběr zásobníku papíru Příprava dokumentu Kopírování na skenovacím skle Kopírování pomocí automatického podavače dokumentů xii

14 Nastavení možností kopírování Temnost Typ originálu Zmenšení/zvětšení Počet kopií Použití zvláštních kopírovacích funkcí Kopírování s klonováním Třídění kopií Kopírování s automatickým přizpůsobením Oboustranné kopírování nebo 4 stránky na list Kopírování plakátu Změna výchozího nastavení Nastavení možnosti časové prodlevy Kapitola 6: SKENOVÁNÍ Základy skenování Skenování z ovládacího panelu na zařízení do aplikace Skenování pomocí softwaru SmarThru Používání nápovědy na obrazovce Skenování pomocí ovladače WIA Skenování na USB Flash disk Skenování pomocí programu Síťové skenování O programu Síťové skenování Nastavení možností programu Síťové skenování Skenování pomocí programu Síťové skenování Nastavení časového limitu programu Síťové skenování Použití ovladače síťového skenování Přidání skeneru Odebrání skeneru Nastavení vlastností Skenování pomocí ovladače Síťové skenování Ikony skeneru Kapitola 7: FAXOVÁNÍ Změna možností nastavení faxu Dostupné možnosti pro nastavení faxu Vložení dokumentu Výběr zásobníku papíru Úprava rozlišení dokumentu Automatické odesílání faxů Ruční odesílání faxů Opětovné vytočení posledního volaného čísla Potvrzení přenosu Automatické opakované vytáčení Režimy příjmu Vkládání papíru pro příjem faxů xiii

15 Automatický příjem v režimu Fax Ruční příjem v režimu Telefon Automatický příjem v režimu Zazn/Fax Ruční příjem pomocí externího telefonu Příjem faxů v režimu DRPD Příjem faxů do paměti Jednotlačítková volba Uložení čísla pro jednotlačítkovou volbu Odeslání faxu pomocí jednotlačítkové volby Rychlá volba Uložení čísla pro rychlou volbu Odeslání faxu pomocí volby rychlého vytáčení Skupinová volba Nastavení skupinové volby Úprava čísel skupinové volby Odeslání faxu pomocí skupinové volby (přenos na více adres) Vyhledání čísla v paměti Sekvenční prohledávání paměti Vyhledávání podle prvního písmene Tisk telefonního seznamu Odesílání faxů skupině Odložené odeslání faxu Odeslání prioritního faxu Přidání dokumentů do naplánovaného faxu Zrušení naplánovaného faxu Používání režimu Bezpečný příjem Protokoly tisku Používání rozšířených nastavení faxu Změna možností nastavení Možnosti rozšířených nastavení faxu Kapitola 8: ÚDRŽBA Vymazání údajů z paměti Čištění zařízení Čištění vnějších součástí Čištění vnitřních součástí Čištění skenovací jednotky Údržba kazety s tonerem Rozprostření toneru Výměna kazety s tonerem Nastavení možnosti Informace o toneru Čištění válce Ignorování zprávy o docházejícím toneru Nastavení oznámení o elektronické poště Nastavení na kartě Nastavení zařízení Nastavení na kartě Kontaktní informace xiv

16 Kapitola 9: ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ Odstraňování zaseknutých dokumentů Špatné podání při vstupu Špatné podání při výstupu Špatné podání na válci Odstraňování zaseknutých papírů V zásobníku V doplňkovém zásobníku V oblasti fixace nebo u kazety s tonerem V oblasti výstupu papíru V univerzálním zásobníku Tipy pro zamezení zasekávání papíru Vymazání chybových zpráv na displeji LCD Řešení dalších problémů Problémy s podáváním papíru Problémy s tiskem Problémy s kvalitou tisku Problémy s kopírováním Problémy se skenováním Problémy při faxování Řešení problémů se síťovým tiskem Obecné problémy Problémy systému Windows Problémy programu Síťové skenování Kapitola 10: POUŽITÍ USB FLASH DISKU USB Flash disky Instalace USB Flash disku Skenování na USB Flash disk Skenování s výchozími nastaveními Skenování s vlastními nastaveními Správa USB Flash disku Změna výchozího nastavení Odstranění souboru obrázku Formátování USB Flash disku Zobrazení stavu paměti USB Tisk z USB Flash disku Zálohování dat Příloha A: POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ V SÍTI Nastavení místně sdíleného zařízení... A.2 Ve Windows 98/Me... A.2 Systém Windows NT 4.0/2000/XP... A.3 Nastavení zařízení připojeného k síti... A.4 Konfigurace parametrů sítě na ovládacím panelu... A.4 xv

17 Příloha B: INSTALACE DOPLŇKOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ Instalace paměťového modulu DIMM... B.2 Vyjmutí modulu DIMM... B.4 Instalace doplňkového zásobníku... B.5 Nastavení zásobníku 2 ve vlastnostech tiskárny... B.7 Příloha C: SPECIFIKACE Obecné technické specifikace... C.2 Technické specifikace skeneru a kopírky... C.3 Technické specifikace tiskárny... C.4 Technické specifikace faxu... C.5 Specifikace papíru... C.6 Přehled... C.6 Podporované formáty papíru... C.7 Pokyny pro použití papíru... C.8 Specifikace papíru... C.9 Kapacita výstupu papíru... C.9 Prostředí pro skladování papíru... C.9 xvi

18 1 ÚVOD Děkujeme, že jste zakoupili tento multifunkční výrobek. Toto zařízení můžete používat k tisku, kopírování, skenování a faxování. Tato kapitola obsahuje následující části: Zvláštní funkce Umístění součástí

19 Zvláštní funkce Zakoupené zařízení je vybaveno zvláštními funkcemi, které zlepšují kvalitu tisku. Možnosti: Rychlý tisk ve vysoké kvalitě Tisk v rozlišení až 1200 dpi [Nejlepší]. Viz stránka 4.8. Přístroj tiskne na papír formátu A4 až 20 stránek za minutu a na papír formátu Letter až 22 stránek za minutu. Flexibilní manipulace s papírem Univerzální zásobník lze použít na hlavičkové papíry, obálky, štítky, transparentní fólie, materiál s vlastním formátem, pohlednice a silný papír. Univerzální zásobník na 50 listů podporuje obyčejný papír. Standardní vstupní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) a doplňkový vstupní zásobník na 250 listů (Zásobník 2) podporují papír formátu A4 nebo Letter. Vytváření dokumentů s profesionálním vzhledem Tisk vodoznaků. Dokumenty lze označit zadanými slovy, např. Důvěrné. Viz stránka Tisk plakátů. Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát. Viz stránka Úspora času a peněz Tiskem více stránek dokumentu na jeden list papíru lze uspořit papír. Je možné používat předtištěné formuláře na obyčejném papíru a hlavičkové papíry. Viz Použití šablon na stránce Zařízení automaticky výrazně snižuje spotřebu energie v době, kdy netiskne, a tím šetří elektřinu. 1.2 ÚVOD

20 Mezinárodní program ENERGY STAR Kancelářské přístroje Mezinárodní program ENERGY STAR Kancelářské přístroje podporuje hospodaření s energií tím, že propaguje energeticky úsporné počítače a další kancelářské přístroje. Program zaštiťuje vývoj a distribuci výrobků, které jsou vybaveny energeticky úspornými technologiemi. Jedná se o otevřený program, kterého se výrobci dobrovolně účastní. Mezi cílová zařízení patří počítače, monitory, tiskárny, faxy, kopírky, skenery a multifunkční zařízení. Standardy a loga Energy Star jsou jednotné v mezinárodním měřítku. 1 Rozšíření možností zařízení Zařízení obsahuje paměť velikosti 32 MB, kterou lze rozšířit na 160 MB. Do přístroje můžete instalovat doplňkový zásobník na 250 listů. Díky tomuto zásobníku stačí vkládat papír do zařízení méně často. SíŤové rozhraní umožňuje síťový tisk. Tisk z různých prostředí Tisknout lze ze systémů Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. Zařízení lze připojit pomocí rozhraní USB a paralelního rozhraní. Paralelní rozhraní je k dispozici v některých zemích. Můžete také použít síťové rozhraní. Použití USB flash disku Pokud máte USB flash disk, můžete jej s přístrojem použít různými způsoby. Lze skenovat dokumenty a ukládat je na USB flash disk. Data uložená na USB flash disku je možné přímo tisknout. Zařízení umožňuje správu USB flash disku. Lze zálohovat data a obnovovat záložní soubory do paměti zařízení. ÚVOD 1.3

21 Umístění součástí Následující položky představují hlavní součásti zařízení: Pohled zepředu Automatický podavač dokumentů Vodítka dokumentu Vstupní zásobník na dokumenty Výstupní zásobník na dokumenty Kryt dokumentů Port USB Flash disku Skenovací sklo Ovládací panel Přední výstupní zásobník (lícovou stranou dolů) Přední kryt Kazeta s tonerem Podpěra výstupu papíru Ukazatel úrovně papíru Zásobník papíru (Zásobník 1) Univerzální zásobník Doplňkový zásobník papíru (Zásobník 2) 1.4 ÚVOD

22 Pohled zezadu 1 Zadní kryt Kryt řídicí desky Zadní výstupní otvor (lícovou stranou nahoru) Síťový vypínač Konektor napájecího kabelu Síťový port Paralelní konektor Konektor USB Konektor telefonní linky LINE Konektor EXT Konektor kabelu pro zásobník 2 ÚVOD 1.5

23 Funkce ovládacího panelu 1 2 S k e n e r 3 K O P Í E 4 5 Umožňují ukládat často volaná faxová čísla a vytáčet je stisknutím několika málo tlačítek. Umožňuje posunout jednotlačítkové volby na čísla 21 až 40. Umožňuje přístup k seznamu programů v počítači, do nichž lze skenovat obraz. Seznam programů pro skenování je nutné vytvořit v nástroji Printer Settings Utility dodávaném s tímto zařízením. Také umožňuje skenovat a ukládat dokumenty na USB flash disk a spravovat tento disk po jeho vložení do portu USB přístroje. Viz Kapitola 10, Instalace USB Flash disku. Umožňuje nastavit jas dokumentů pro aktuální úlohu kopírování. Umožňuje vybrat typ dokumentu pro aktuální úlohu kopírování. Slouží k výběru počtu kopií. Umožňuje používat zvláštní funkce kopírování, například klonování, třídění kopií, přizpůsobení, oboustranný tisk, tisk dvou nebo čtyř stránek na list a kopírování plakátu. Umožňuje vytvoření menší nebo větší kopie než originál. Zobrazuje aktuální stav a zprávy během provozu. Zobrazí se v případě, že je kazeta s tonerem prázdná. Slouží k procházení dostupných možností ve zvolené nabídce. 1.6 ÚVOD

24 Slouží k potvrzení výběru na displeji. Umožňuje vstoupit do režimu Menu a procházet dostupné nabídky. 1 5 Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o jednu úroveň výše. Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci. V pohotovostním režimu vymaže nebo zruší možnosti kopírování, například temnost, nastavení typu dokumentu, formát kopie a počet kopií. Spustí úlohu. 6 Slouží k vytočení čísla nebo zadání alfanumerických znaků. Umožňuje zadat faxové číslo a zobrazuje stav paměti a režim příjmu faxů. Slouží k nastavení rozlišení dokumentů pro aktuální faxovou úlohu. 7 F A X Umožňuje odeslat fax na více čísel. Umožňuje ukládat často vytáčená faxová čísla pomocí jednomístného nebo dvoumístného čísla rychlé volby a skupinové volby pro automatické vytáčení a uložená čísla upravit. Umožňuje také vytisknout telefonní seznam. V pohotovostním režimu zopakuje vytáčení posledně vytáčeného čísla, v režimu úprav vloží do faxového čísla pauzu. Přepne na telefonní linku (zvedne sluchátko). 8 Umožňuje přímo tisknout soubory uložené na USB flash disku po jeho vložení do portu USB na přední straně přístroje. ÚVOD 1.7

25 POZNÁMKY 1.8 ÚVOD

26 2 ZAČÍNÁME Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zařízení. Tato kapitola obsahuje následující části: Instalace zařízení Vybalení Instalace kazety s tonerem Vkládání papíru Připojení Zapnutí zařízení Nastavení systému zařízení Změna jazyka na displeji Nastavení identifikačního čísla zařízení Nastavení data a času Nastavení formátu a typu papíru Nastavení zvuků Použití úsporných režimů Instalace softwaru Software Instalace softwaru v systému Windows Oprava softwaru Odebrání softwaru Použití programu Set IP Použití nástroje Nastavení tiskárny

27 Instalace zařízení Vybalení 1 Vyjměte zařízení a veškeré příslušenství z krabice. Ujistěte se, zda jsou k zařízení přibaleny následující položky: Počáteční kazeta s tonerem * Napájecí kabel Kabel telefonní linky* (pouze pro severní Ameriku a Čínu) Rychlý průvodce instalacíi Průvodce ovládacím panelem Bezpečnostní informace Disk CD-ROM ** Samolepka se značkou *** *Vzhled napájecího kabelu elektrického proudu a kabelu telefonní linky se může lišit podle specifikací dané země. **Disk CD-ROM obsahuje ovladače tiskárny, ovladače skeneru, program Set IP, nástroj Nastavení tiskárny, program SmarThru, uživatelskou příručku a program Adobe Acrobat Reader. ***V některých oblastech již může být nalepena na zařízení. POZNÁMKY: Jednotlivé komponenty se mohou v závislosti na zemi lišit. Neměli byste používat jiný kabel telefonní linky, než je dodáván se zařízením. Použijete-li pro zařízení kabel jiného výrobce, použijte rozměr vodiče AWG č. 26 nebo nižší. Napájecí kabel je nutné zapojit do uzemněné elektrické zásuvky. 2.2 ZAČÍNÁME

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Červenec 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo jiných zemích. Phaser, CentreWare,

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více