V zájmu bezpečného a správného používání tohoto přístroje si před jeho použitím přečtěte Bezpečnostní informace uvedené v této příručce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V zájmu bezpečného a správného používání tohoto přístroje si před jeho použitím přečtěte Bezpečnostní informace uvedené v této příručce."

Transkript

1 V zájmu bezpečného a správného používání tohoto přístroje si před jeho použitím přečtěte Bezpečnostní informace uvedené v této příručce.

2 O této uživatelské příručce Tato uživatelská příručka zařízení Laser MFP obsahuje informace potřebné k nastavení zařízení a instalaci dodaného softwaru. Kromě toho obsahuje také všechny podrobné pokyny týkající se použití zařízení jako tiskárny, skeneru, kopírky a faxu a informace o údržbě a řešení problémů se zařízením. Uživatelská příručka vysvětluje, jak používat USB flash disk se zařízením při skenování a ukládání dokumentů a při tisku dokumentů uložených na USB flash disku. Příručka také poskytuje základní popis multifunkční aplikace SmarThru. Aplikace SmarThru umožňuje skenovat a upravovat obrázky a skenovat při kopírování. Program také poskytuje přístup ke skenovaným obrázkům, které lze z počítače odeslat elektronickou poštou. Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. Společnost není v žádném případě zodpovědná za přímé, nepřímé, náhodné ani následné škody vyplývající z manipulace nebo provozu zařízení. Copyright Centronics je ochranná známka společnosti Centronics Data Computer Corporation. IBM a IBM PC jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation. PCL a PCL 6 jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. TrueType je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Adobe, Adobe PhotoDeluxe a Adobe Photoshop jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Veškeré další názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností či organizací. i

3 Bezpečnostní informace Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dbát následujících bezpečnostních pokynů. Bezpečný provoz V této příručce se používají následující důležité symboly: VAROVÁNÍ: Označuje možnost nebezpečné situace, jejímž důsledkem může být při nedodržení pokynů usmrcení nebo vážné zranění. UPOZORNĚNÍ: Označuje možnost nebezpečné situace, jejímž důsledkem může být při nedodržení pokynů poranění nebo poškození majetku. VAROVÁNÍ: Napájecí kabel vždy zapojujte přímo do zásuvky ve zdi. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Dojde-li k roztřepení nebo jinému poškození kabelu nebo zástrčky, odpojte napájecí kabel (vytažením zástrčky, nikoli kabelu). Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem nebo vystavení se laserovému záření, nesnímejte žádné kryty ani šrouby s výjimkou těch, jejichž sejmutí je v této příručce povoleno. Dojde-li k některé z následujících situací, vypněte přístroj a odpojte zástrčku napájecího kabelu (vytažením zástrčky, nikoli kabelu): do přístroje vnikla nějaká tekutina, domníváte se, že zařízení vyžaduje servisní zásah nebo opravu, došlo k poškození vnějšího krytu zařízení. Nevhazujte vysypaný nebo použitý toner do ohně. Prach z toneru se může při vystavení otevřenému ohni vznítit. Likvidaci můžete zajistit u autorizovaného prodejce. Použité nádoby na toner zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Chraňte zařízení před hořlavými kapalinami, plyny a aerosoly. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. ii

4 UPOZORNĚNÍ: Chraňte zařízení před vlhkostí a povětrnostními vlivy, například před deštěm a sněhem. Před přemístěním zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Při přemísťování dávejte pozor, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu pod zařízením. Při odpojování zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi vždy tahejte za zástrčku (ne za kabel). Dbejte na to, aby do zařízení nevnikly kancelářské sponky, svorky ani jiné drobné kovové předměty. Toner (použitý i nepoužitý) a nádoby na toner chraňte před dětmi. Při vyjímání nesprávně podaného papíru nebo dokumentu dávejte pozor, abyste se nepořezali o ostré hrany uvnitř zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí nelikvidujte zařízení ani spotřebovaný materiál společně s domovním odpadem. Likvidaci můžete zajistit u autorizovaného prodejce. Vnitřní části přístroje mohou být velmi horké. Nedotýkejte se částí označených štítky. V opačném případě může dojít ke zranění. Napájení Zásuvka by měla být umístěna v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Bezpečnostní informace týkající se ozónu Tento výrobek vytváří při provozu ozón. Za normálních okolností je úroveň ozónu pro obsluhu bezpečná. Pokud ucítíte ozón, vyvětrejte místnost. Fax nebo telefon Při používání telefonního přístroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících: Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů vody, například vany, nádob na mytí, kuchyňských dřezů nebo nádob na praní, ve vlhkém suterénu ani v blízkosti bazénu. Nepoužívejte telefon během bouřky. Blesky mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte telefon k nahlášení úniku plynu v blízkosti místa úniku. Používejte vždy telefonní kabel s průřezem 26 AWG nebo silnější. TYTO POKYNY NEVYHAZUJTE. Bezpečnostní informace týkající se laseru: Tento výrobek je laserovým zařízením třídy 1. Toto zařízení obsahuje laserovou diodu AIGaAs s příkonem 5 miliwattů a vlnovou délkou nanometrů. Na zadní straně výrobku je uveden tento štítek. Upozornění: Používání jiných ovládacích prvků, provádění úprav nebo postupů, než těch, které jsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření. iii

5 Severní Amerika Směrnice střediska CDRH Toto zařízení je v souladu s požadavky souboru federálních směrnic pro laserové produkty třídy 1, CFR číslo 21, podkapitola J. Toto zařízení obsahuje laserovou diodu AIGaAs s příkonem 5 miliwattů a vlnovou délkou nanometrů. Toto zařízení nevydává nebezpečné záření, protože paprsek je během všech uživatelských režimů provozu a údržby zcela izolovaný. Upozornění: Používání jiných ovládacích prvků, provádění úprav nebo postupů, než těch, které jsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření. iv

6 Prohlášení o shodě Upozornění pro uživatele v zemích EEA Tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a ustanovením Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a ustanovením Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních pro koncové stanice a vzájemném uznávání jejich shody. Upozornění pro uživatele analogové veřejné telefonní sítě v zemích EEA Tento výrobek umožňuje získat přístup do analogových veřejných telefonních sítí ve všech zemích EEA. Místní kompatibilita s veřejnou telefonní sítí závisí na nastavení softwarového přepínače. Při převezení tohoto výrobku do jiné země se obraťte na příslušného poskytovatele servisních služeb. V případě problémů se nejprve obraťte na svého poskytovatele servisních služeb. Aficio FX200/DSm520pf/AC120/Aficio FX200L/DSm520pfl/AC120L : Prohlášení o shodě ES je k dispozici na internetové adrese URL: IS 2020S: Prohlášení o shodě ES je k dispozici na internetové adrese URL: Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazená elektrická a elektronická zařízení) (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu.) Tato značka uvedená na výrobku nebo jeho dokumentaci určuje, že není vhodné jej na konci životnosti likvidovat s jiným domácím odpadem. Chcete-li předejít možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu, oddělte jej od jiných typů odpadu a odpovědně jej recyklujte, abyste podpořili udržitelné opakované používání druhotných surovin. Domácí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, kde tento výrobek zakoupili, nebo na místní samosprávu, kde získají další informace o tom, kde a jak mohou tento předmět odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky své kupní smlouvy. Tento výrobek by se při likvidaci neměl směšovat s jiným komerčním odpadem. v

7 Umístění nálepek a štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ Toto zařízení je na následujících místech opatřeno štítky VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. V zájmu bezpečnosti postupujte podle pokynů a pracujte se zařízením uvedeným způsobem. *Tento štítek je nalepen na horkých površích. Těchto míst se nedotýkejte! V souladu se směrnicí IEC je hlavní vypínač tohoto zařízení označen následujícími symboly: označuje polohu ZAPNUTO. označuje polohu VYPNUTO. vi

8 UPOZORNĚNÍ: Upozornění pro uživatele ve Spojených státech Upozornění: Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení zajišť ují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty a při nedodržení pokynů pro instalaci a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že v určitých instalacích nebude k rušení docházet. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživatelům rušení eliminovat jedním nebo více z následujících opatření: Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového nebo televizního technika. Upozornění Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny organizací odpovědnou za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Upozornění týkající se zákona Telephone Consumer Protection Act (pouze pro USA). Zákon Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 zakazuje jakékoli osobě používat počítač či jiné elektronické zařízení, včetně FAXOVACÍCH ZAŘÍZENÍ k odesílání jakýchkoli zpráv, pokud není taková zpráva opatřena ve spodní nebo horní části všech stran nebo první strany zřetelným okrajem obsahujícím datum a čas odeslání zprávy a identifikační číslo obchodní společnosti nebo jiné organizační jednotky či jiné osoby, která zprávu odeslala, a telefonní číslo zařízení použitého k odeslání nebo telefonní číslo příslušné obchodní společnosti nebo jiné organizační jednotky či jiné osoby. (Uvedené telefonní číslo nesmí obsahovat předčíslí 900 ani se nesmí jednat o jiné číslo, které je účtováno nad rámec místních nebo meziměstských hovorů.) Chcete-li do FAXOVÉHO přístroje tyto informace zadat, postupujte podle pokynů v části Nastavení identifikačního čísla zařízení v této příručce. Při zadání identifikace společnosti a telefonního čísla terminálu nebo společnosti postupujte podle zde uvedených pokynů. Tyto informace budou přeneseny společně s dokumentem pomocí funkce HLAVIČKA FAXU. Kromě těchto informací nezapomeňte v zařízení nastavit datum a čas. vii

9 USA Požadavky komise FCC 1.Toto zařízení je v souladu s částí 68 požadavků a směrnic komise FCC a požadavky přijatými radou ACTA. Na skříni tohoto zařízení je umístěn štítek obsahující kromě jiných informací identifikační číslo výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXXX. Na vyžádání je třeba toto číslo poskytnout telekomunikační společnosti. 2.Toto zařízení obsahuje konektor RJ11C USOC. 3.Přípojka a konektor použitý pro připojení k elektrickému vedení budovy a telefonní síti musí vyhovovat směrnici komise FCC, části 68 a požadavkům přijatých radou ACTA. Telefonní kabel a normovaná zástrčka splňující požadavky jsou součástí tohoto výrobku. Jsou určeny k připojení kompatibilního normovaného konektoru, který také splňuje všechny požadavky. Podrobné informace naleznete v pokynech k instalaci. 4.K určení počtu zařízení, které je možné k telefonní lince připojit, slouží číslo REN. Překročíte-li u telefonní linky počet zařízení definovaný čísly REN, nebude pravděpodobně u zařízení při příchozím hovoru funkční vyzvánění. Ve většině (nikoli ve všech) oblastech by neměl součet čísel REN překročit hodnotu 5.0. Chcete-li ověřit maximální počet zařízení definovaný čísly REN, které lze k telefonní lince připojit, obrať te se na místní telekomunikační společnost. Číslo REN tohoto produktu je součástí identifikačního čísla výrobku ve formátu US:AAAEQ##TXXXXX. Číslice znázorněné znaky ## představují číslo REN bez oddělovače desetinných míst (tj. 03 je číslo REN 0.3). 5.Pokud toto zařízení ruší telefonní síť, upozorní vás telekomunikační společnost předem, že bude pravděpodobně požadováno dočasné přerušení poskytovaných služeb. Pokud nebude možné na tuto skutečnost předem upozornit, upozorní telekomunikační společnost zákazníka v co nejbližším termínu. Kromě toho vám bude také doporučeno (v případě, že to považujete za nezbytné) zaregistrovat na úřadě komise FCC stížnost. 6.Telekomunikační společnost může ve svém zařízení, vybavení, provozu nebo postupech provádět změny, které mohou mít vliv na provoz zařízení. Pokud k takové změně dojde, budete na tuto skutečnost telekomunikační společností předem upozorněni, abyste mohli provést nezbytné úpravy zaručující zachování nepřerušeného poskytování služeb. 7.Dojde-li při používání tohoto zařízení k problémům, obraťte se ohledně možnosti opravy nebo záruky na ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI RICOH CORP. na telefonním čísle FASTFIX. Jestliže zařízení ruší telefonní síť, budete pravděpodobně telekomunikační společností požádáni o odpojení zařízení do doby, než bude problém vyřešen. 8.V případě problémů s provozem (zasekávání dokumentů, zasekávání při kopírování, indikace chyby v komunikaci) naleznete informace v části věnované řešení problémů v této příručce. 9.Připojení ke společným přípojkám se řídí sazbami příslušného státu. Informace získáte od státního úřadu veřejných služeb, úřadu veřejné správy nebo úřadu městské správy. PŘI PROGRAMOVÁNÍ ČÍSEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ NEBO ZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI ČÍSEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ DODRŽUJTE TYTO POKYNY: 1.Zůstaňte na lince a před zavěšením stručně vysvětlete dispečerovi důvod volání. 2.Tyto činnosti provádějte v době mimo špičku, například brzy ráno nebo pozdě večer. KANADA Číslo REN (Ringer Equivalence Number) označuje maximální počet zařízení, které lze připojit k telefonickému rozhraní. Koncové připojení na rozhraní se může skládat z libovolné kombinace zařízení za předpokladu, že součet čísel REN všech zařízení nepřekročí hodnotu 5. viii

10 Tento výrobek splňuje platné technické specifikace komise Industry Canada. Poznámka: Tento digitální přístroj třídy B splňuje standard Canadian ICES-003. ix

11 x

12 OBSAH Kapitola 1: ÚVOD Zvláštní funkce Umístění součástí Pohled zepředu Pohled zezadu Funkce ovládacího panelu Kapitola 2: ZAČÍNÁME Vybalení Výběr vhodného místa Instalace kazety s tonerem Vkládání papíru Připojení Zapnutí zařízení Změna jazyka na displeji Nastavení identifikačního čísla zařízení Zadávání znaků z numerické klávesnice Nastavení data a času Změna režimu hodin Nastavení formátu a typu papíru Nastavení zvuků Reproduktor, Vyzvánění, Zvuk kláves a Zvuková signalizace Hlasitost reproduktoru Použití úsporných režimů Úsporný režim Úsporný režim lampy skeneru Software Funkce ovladače tiskárny Instalace softwaru v systému Windows Požadavky na systém Instalace softwaru pro lokální tisk Instalace softwaru pro síťový tisk Instalace programu SmarThru Oprava softwaru Odebrání softwaru Odinstalace ovladače MFP Odinstalování softwaru SmarThru Odinstalování ovladače síťového skenování Použití programu Set IP Instalace programu Set IP Použití programu Set IP Použití nástroje Nastavení tiskárny xi

13 Kapitola 3: MANIPULACE S PAPÍREM Výběr tiskového materiálu Typ papíru, vstupní zdroje a kapacita Pokyny týkající se papíru a zvláštního materiálu Vkládání papíru Do standardního zásobníku Do univerzálního zásobníku Použití režimu ručního podávání Výběr místa výstupu Tisk do přední výstupní přihrádky (lícovou stranou dolů) Tisk do zadního výstupního otvoru (lícovou stranou nahoru) Kapitola 4: TISKOVÉ ÚLOHY Tisk dokumentu v systému Windows Zrušení tiskové úlohy Nastavení tiskárny Karta Rozvržení Karta Papír Karta Grafika Karta Doplňky Karta O programu Karta Tiskárna Použití nastavení Oblíbené Použití nápovědy Tisk více stránek na jeden list papíru Tisk plakátů Přizpůsobení dokumentu vybranému formátu papíru Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu Použití vodoznaků Použití existujícího vodoznaku Vytvoření vodoznaku Úpravy vodoznaku Odstranění vodoznaku Použití šablon Co je to šablona? Vytvoření nové šablony Použití šablony strany Odstranění šablony Kapitola 5: KOPÍROVÁNÍ Vkládání papíru pro kopírování Výběr zásobníku papíru Příprava dokumentu Kopírování na skenovacím skle Kopírování pomocí automatického podavače dokumentů xii

14 Nastavení možností kopírování Temnost Typ originálu Zmenšení/zvětšení Počet kopií Použití zvláštních kopírovacích funkcí Kopírování s klonováním Třídění kopií Kopírování s automatickým přizpůsobením Oboustranné kopírování nebo 4 stránky na list Kopírování plakátu Změna výchozího nastavení Nastavení možnosti časové prodlevy Kapitola 6: SKENOVÁNÍ Základy skenování Skenování z ovládacího panelu na zařízení do aplikace Skenování pomocí softwaru SmarThru Používání nápovědy na obrazovce Skenování pomocí ovladače WIA Skenování na USB Flash disk Skenování pomocí programu Síťové skenování O programu Síťové skenování Nastavení možností programu Síťové skenování Skenování pomocí programu Síťové skenování Nastavení časového limitu programu Síťové skenování Použití ovladače síťového skenování Přidání skeneru Odebrání skeneru Nastavení vlastností Skenování pomocí ovladače Síťové skenování Ikony skeneru Kapitola 7: FAXOVÁNÍ Změna možností nastavení faxu Dostupné možnosti pro nastavení faxu Vložení dokumentu Výběr zásobníku papíru Úprava rozlišení dokumentu Automatické odesílání faxů Ruční odesílání faxů Opětovné vytočení posledního volaného čísla Potvrzení přenosu Automatické opakované vytáčení Režimy příjmu Vkládání papíru pro příjem faxů xiii

15 Automatický příjem v režimu Fax Ruční příjem v režimu Telefon Automatický příjem v režimu Zazn/Fax Ruční příjem pomocí externího telefonu Příjem faxů v režimu DRPD Příjem faxů do paměti Jednotlačítková volba Uložení čísla pro jednotlačítkovou volbu Odeslání faxu pomocí jednotlačítkové volby Rychlá volba Uložení čísla pro rychlou volbu Odeslání faxu pomocí volby rychlého vytáčení Skupinová volba Nastavení skupinové volby Úprava čísel skupinové volby Odeslání faxu pomocí skupinové volby (přenos na více adres) Vyhledání čísla v paměti Sekvenční prohledávání paměti Vyhledávání podle prvního písmene Tisk telefonního seznamu Odesílání faxů skupině Odložené odeslání faxu Odeslání prioritního faxu Přidání dokumentů do naplánovaného faxu Zrušení naplánovaného faxu Používání režimu Bezpečný příjem Protokoly tisku Používání rozšířených nastavení faxu Změna možností nastavení Možnosti rozšířených nastavení faxu Kapitola 8: ÚDRŽBA Vymazání údajů z paměti Čištění zařízení Čištění vnějších součástí Čištění vnitřních součástí Čištění skenovací jednotky Údržba kazety s tonerem Rozprostření toneru Výměna kazety s tonerem Nastavení možnosti Informace o toneru Čištění válce Ignorování zprávy o docházejícím toneru Nastavení oznámení o elektronické poště Nastavení na kartě Nastavení zařízení Nastavení na kartě Kontaktní informace xiv

16 Kapitola 9: ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ Odstraňování zaseknutých dokumentů Špatné podání při vstupu Špatné podání při výstupu Špatné podání na válci Odstraňování zaseknutých papírů V zásobníku V doplňkovém zásobníku V oblasti fixace nebo u kazety s tonerem V oblasti výstupu papíru V univerzálním zásobníku Tipy pro zamezení zasekávání papíru Vymazání chybových zpráv na displeji LCD Řešení dalších problémů Problémy s podáváním papíru Problémy s tiskem Problémy s kvalitou tisku Problémy s kopírováním Problémy se skenováním Problémy při faxování Řešení problémů se síťovým tiskem Obecné problémy Problémy systému Windows Problémy programu Síťové skenování Kapitola 10: POUŽITÍ USB FLASH DISKU USB Flash disky Instalace USB Flash disku Skenování na USB Flash disk Skenování s výchozími nastaveními Skenování s vlastními nastaveními Správa USB Flash disku Změna výchozího nastavení Odstranění souboru obrázku Formátování USB Flash disku Zobrazení stavu paměti USB Tisk z USB Flash disku Zálohování dat Příloha A: POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ V SÍTI Nastavení místně sdíleného zařízení... A.2 Ve Windows 98/Me... A.2 Systém Windows NT 4.0/2000/XP... A.3 Nastavení zařízení připojeného k síti... A.4 Konfigurace parametrů sítě na ovládacím panelu... A.4 xv

17 Příloha B: INSTALACE DOPLŇKOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ Instalace paměťového modulu DIMM... B.2 Vyjmutí modulu DIMM... B.4 Instalace doplňkového zásobníku... B.5 Nastavení zásobníku 2 ve vlastnostech tiskárny... B.7 Příloha C: SPECIFIKACE Obecné technické specifikace... C.2 Technické specifikace skeneru a kopírky... C.3 Technické specifikace tiskárny... C.4 Technické specifikace faxu... C.5 Specifikace papíru... C.6 Přehled... C.6 Podporované formáty papíru... C.7 Pokyny pro použití papíru... C.8 Specifikace papíru... C.9 Kapacita výstupu papíru... C.9 Prostředí pro skladování papíru... C.9 xvi

18 1 ÚVOD Děkujeme, že jste zakoupili tento multifunkční výrobek. Toto zařízení můžete používat k tisku, kopírování, skenování a faxování. Tato kapitola obsahuje následující části: Zvláštní funkce Umístění součástí

19 Zvláštní funkce Zakoupené zařízení je vybaveno zvláštními funkcemi, které zlepšují kvalitu tisku. Možnosti: Rychlý tisk ve vysoké kvalitě Tisk v rozlišení až 1200 dpi [Nejlepší]. Viz stránka 4.8. Přístroj tiskne na papír formátu A4 až 20 stránek za minutu a na papír formátu Letter až 22 stránek za minutu. Flexibilní manipulace s papírem Univerzální zásobník lze použít na hlavičkové papíry, obálky, štítky, transparentní fólie, materiál s vlastním formátem, pohlednice a silný papír. Univerzální zásobník na 50 listů podporuje obyčejný papír. Standardní vstupní zásobník na 250 listů (Zásobník 1) a doplňkový vstupní zásobník na 250 listů (Zásobník 2) podporují papír formátu A4 nebo Letter. Vytváření dokumentů s profesionálním vzhledem Tisk vodoznaků. Dokumenty lze označit zadanými slovy, např. Důvěrné. Viz stránka Tisk plakátů. Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát. Viz stránka Úspora času a peněz Tiskem více stránek dokumentu na jeden list papíru lze uspořit papír. Je možné používat předtištěné formuláře na obyčejném papíru a hlavičkové papíry. Viz Použití šablon na stránce Zařízení automaticky výrazně snižuje spotřebu energie v době, kdy netiskne, a tím šetří elektřinu. 1.2 ÚVOD

20 Mezinárodní program ENERGY STAR Kancelářské přístroje Mezinárodní program ENERGY STAR Kancelářské přístroje podporuje hospodaření s energií tím, že propaguje energeticky úsporné počítače a další kancelářské přístroje. Program zaštiťuje vývoj a distribuci výrobků, které jsou vybaveny energeticky úspornými technologiemi. Jedná se o otevřený program, kterého se výrobci dobrovolně účastní. Mezi cílová zařízení patří počítače, monitory, tiskárny, faxy, kopírky, skenery a multifunkční zařízení. Standardy a loga Energy Star jsou jednotné v mezinárodním měřítku. 1 Rozšíření možností zařízení Zařízení obsahuje paměť velikosti 32 MB, kterou lze rozšířit na 160 MB. Do přístroje můžete instalovat doplňkový zásobník na 250 listů. Díky tomuto zásobníku stačí vkládat papír do zařízení méně často. SíŤové rozhraní umožňuje síťový tisk. Tisk z různých prostředí Tisknout lze ze systémů Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP. Zařízení lze připojit pomocí rozhraní USB a paralelního rozhraní. Paralelní rozhraní je k dispozici v některých zemích. Můžete také použít síťové rozhraní. Použití USB flash disku Pokud máte USB flash disk, můžete jej s přístrojem použít různými způsoby. Lze skenovat dokumenty a ukládat je na USB flash disk. Data uložená na USB flash disku je možné přímo tisknout. Zařízení umožňuje správu USB flash disku. Lze zálohovat data a obnovovat záložní soubory do paměti zařízení. ÚVOD 1.3

21 Umístění součástí Následující položky představují hlavní součásti zařízení: Pohled zepředu Automatický podavač dokumentů Vodítka dokumentu Vstupní zásobník na dokumenty Výstupní zásobník na dokumenty Kryt dokumentů Port USB Flash disku Skenovací sklo Ovládací panel Přední výstupní zásobník (lícovou stranou dolů) Přední kryt Kazeta s tonerem Podpěra výstupu papíru Ukazatel úrovně papíru Zásobník papíru (Zásobník 1) Univerzální zásobník Doplňkový zásobník papíru (Zásobník 2) 1.4 ÚVOD

22 Pohled zezadu 1 Zadní kryt Kryt řídicí desky Zadní výstupní otvor (lícovou stranou nahoru) Síťový vypínač Konektor napájecího kabelu Síťový port Paralelní konektor Konektor USB Konektor telefonní linky LINE Konektor EXT Konektor kabelu pro zásobník 2 ÚVOD 1.5

23 Funkce ovládacího panelu 1 2 S k e n e r 3 K O P Í E 4 5 Umožňují ukládat často volaná faxová čísla a vytáčet je stisknutím několika málo tlačítek. Umožňuje posunout jednotlačítkové volby na čísla 21 až 40. Umožňuje přístup k seznamu programů v počítači, do nichž lze skenovat obraz. Seznam programů pro skenování je nutné vytvořit v nástroji Printer Settings Utility dodávaném s tímto zařízením. Také umožňuje skenovat a ukládat dokumenty na USB flash disk a spravovat tento disk po jeho vložení do portu USB přístroje. Viz Kapitola 10, Instalace USB Flash disku. Umožňuje nastavit jas dokumentů pro aktuální úlohu kopírování. Umožňuje vybrat typ dokumentu pro aktuální úlohu kopírování. Slouží k výběru počtu kopií. Umožňuje používat zvláštní funkce kopírování, například klonování, třídění kopií, přizpůsobení, oboustranný tisk, tisk dvou nebo čtyř stránek na list a kopírování plakátu. Umožňuje vytvoření menší nebo větší kopie než originál. Zobrazuje aktuální stav a zprávy během provozu. Zobrazí se v případě, že je kazeta s tonerem prázdná. Slouží k procházení dostupných možností ve zvolené nabídce. 1.6 ÚVOD

24 Slouží k potvrzení výběru na displeji. Umožňuje vstoupit do režimu Menu a procházet dostupné nabídky. 1 5 Stisknutím tohoto tlačítka přejdete v nabídce o jednu úroveň výše. Umožňuje kdykoli zastavit prováděnou operaci. V pohotovostním režimu vymaže nebo zruší možnosti kopírování, například temnost, nastavení typu dokumentu, formát kopie a počet kopií. Spustí úlohu. 6 Slouží k vytočení čísla nebo zadání alfanumerických znaků. Umožňuje zadat faxové číslo a zobrazuje stav paměti a režim příjmu faxů. Slouží k nastavení rozlišení dokumentů pro aktuální faxovou úlohu. 7 F A X Umožňuje odeslat fax na více čísel. Umožňuje ukládat často vytáčená faxová čísla pomocí jednomístného nebo dvoumístného čísla rychlé volby a skupinové volby pro automatické vytáčení a uložená čísla upravit. Umožňuje také vytisknout telefonní seznam. V pohotovostním režimu zopakuje vytáčení posledně vytáčeného čísla, v režimu úprav vloží do faxového čísla pauzu. Přepne na telefonní linku (zvedne sluchátko). 8 Umožňuje přímo tisknout soubory uložené na USB flash disku po jeho vložení do portu USB na přední straně přístroje. ÚVOD 1.7

25 POZNÁMKY 1.8 ÚVOD

26 2 ZAČÍNÁME Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zařízení. Tato kapitola obsahuje následující části: Instalace zařízení Vybalení Instalace kazety s tonerem Vkládání papíru Připojení Zapnutí zařízení Nastavení systému zařízení Změna jazyka na displeji Nastavení identifikačního čísla zařízení Nastavení data a času Nastavení formátu a typu papíru Nastavení zvuků Použití úsporných režimů Instalace softwaru Software Instalace softwaru v systému Windows Oprava softwaru Odebrání softwaru Použití programu Set IP Použití nástroje Nastavení tiskárny

27 Instalace zařízení Vybalení 1 Vyjměte zařízení a veškeré příslušenství z krabice. Ujistěte se, zda jsou k zařízení přibaleny následující položky: Počáteční kazeta s tonerem * Napájecí kabel Kabel telefonní linky* (pouze pro severní Ameriku a Čínu) Rychlý průvodce instalacíi Průvodce ovládacím panelem Bezpečnostní informace Disk CD-ROM ** Samolepka se značkou *** *Vzhled napájecího kabelu elektrického proudu a kabelu telefonní linky se může lišit podle specifikací dané země. **Disk CD-ROM obsahuje ovladače tiskárny, ovladače skeneru, program Set IP, nástroj Nastavení tiskárny, program SmarThru, uživatelskou příručku a program Adobe Acrobat Reader. ***V některých oblastech již může být nalepena na zařízení. POZNÁMKY: Jednotlivé komponenty se mohou v závislosti na zemi lišit. Neměli byste používat jiný kabel telefonní linky, než je dodáván se zařízením. Použijete-li pro zařízení kabel jiného výrobce, použijte rozměr vodiče AWG č. 26 nebo nižší. Napájecí kabel je nutné zapojit do uzemněné elektrické zásuvky. 2.2 ZAČÍNÁME

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Samsung Electronics nenese

Více

Řada SP 3300. Uživatelská příručka

Řada SP 3300. Uživatelská příručka Řada SP 3300 Uživatelská příručka Přečtěte si pozorně tuto příručku předtím, než začnete zařízení používat, a uchovejte ji pro budoucí potřebu. Abyste byli schopni zařízení používat bezpečně a správným

Více

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Tato Uživatelská příručka obsahuje informace potřebné k instalaci tiskárny. Kromě toho také poskytuje všechny podrobné pokyny týkající se používání tiskárny a informace o údržbě

Více

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series Uživatelská příručka SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series ZÁKLADNÍ Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení potíží v systému

Více

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné změny, přímé či nepřímé, vyplývající nebo

Více

Barevná laserová tiskárna Uživatelská příručka

Barevná laserová tiskárna Uživatelská příručka CLP-310 Series Barevná laserová tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Funkce vašeho nového laserového výrobku Vaše nové zařízení

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

pagepro 1490MF Návod k obsluz

pagepro 1490MF Návod k obsluz pagepro 1490MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Příručka uživatele 253107569-A_CZE Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto

Více

MC350/MC360. Uživatelská příručka

MC350/MC360. Uživatelská příručka MC350/MC360 Uživatelská příručka Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit.

Více

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do

Více

FAX L360 Uživatelská příručka

FAX L360 Uživatelská příručka FAX L360 Uživatelská příručka Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice EC 1999/5/EC. Prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje požadavkům EMC směrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít ové napájení 230 V,

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

KX-MB773EX KX-MB783EX

KX-MB773EX KX-MB783EX Pokyny pro obsluhu Na obrázku je model KX-MB263. Multifunkční tiskárna Model č. KX-MB263HX KX-MB773EX KX-MB783EX NEPŘIPOJUJTE kabel USB, dokud nebudete vyzváni softwarem Multi-Function Station (Disk CD-ROM).

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna SCX-4600 Series SCX-4623 Series Multifunkční tiskárna Uživatelská pįíručka pįedstavte si ty možnosti DĞkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce Důležité informace. Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace". Provozní pokyny OBSAH Jak číst tuto příručku...9 Úvod...9 Zakázáno zákonem...

Více

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE Pokyny pro obsluhu Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou Model č. KX-FP701CE Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

B2500 Series MFP. Uživatelská příručka B2520 MFP/B2540 MFP

B2500 Series MFP. Uživatelská příručka B2520 MFP/B2540 MFP B2500 Series MFP Uživatelská příručka B2520 MFP/B2540 MFP Vážený uživateli Pro Vaši bezpečnost a komfort Vás před použitím vybízíme k pečlivému přečtení Bezpečnostní pokyny. Koupením tohoto multifunkčního

Více