MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU"

Transkript

1 ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 46558/ Zápis a usnesení z 9. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: ve hodin Místo konání schůze: zasedací místnost č. 5 Přítomni: Ing. Václav Jakubík, Ing. Tibor Dobrovolný, Stanislav Doskočil, Petr Karabec, Radka Karbánová, Tomáš Kubát, Karel Nový, Josef Tvarůžek, Omluveni: Ing. Růžena Vrbová, Martin Helcl, Neomluveni: Ing. Leopold Písek Hosté: Ing. Pavol Vančo Schůzi řídil: Ing. Václav Jakubík, předseda komise Na počátku schůze přítomno 8 členů komise z celkového počtu 11. Konstatováno, že komise je usnášeníschopná. Komise schválila následující program: 1) Úvod, schválení programu I.) a) doporučení vedoucího odboru SM pro rozhodnutí RM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva bod A) b) doporučení vedoucího odboru SM pro doporučení RM a rozhodnutí ZM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva bod B) II.) a) Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemky v Průmyslovém parku b) Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemek a stavba c) Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky d) Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky v Průmyslovém parku e) Bezúplatné nabytí nemovité věci pozemku f) Úplatné nabytí nemovité věci pozemek a stavba g) Další právní jednání a záležitosti částečná změna usnesení ZM h) Další právní jednání a záležitosti zřízení zástavního práva i) Další právní jednání a záležitosti stanovení postupu pro prodej zbytkových bytových jednotek formou veřejné elektronické aukce j) Další právní jednání a záležitosti schválení vložení prohlášení do katastru nemovitostí k) Podání fyzické osoby žádost o vrácení kauce l) Zřízení služebnosti inženýrských sítí na nemovitých věcech v majetku města Chebu m) Další právní jednání a záležitosti částečná změna usnesení Rady města Chebu 2) Různé 3) Závěr Str. 1/23

2 K bodu 1) Program schválen bez připomínek všemi přítomnými členy komise MBaD Bod I. K bodu A) doporučuje RM K bodu Paní a pan podali žádost o pronájem (výměnu) bytu č., Dominikánská 218/1 za byt č., Kamenná 489/1, který si prohlédli a z důvodu, že je zde samostatná kuchyně a byt je o cca o 30m 2 větší by jim lépe vyhovoval, než byt stávající. Jako důvod uvádí, že bydlí v bytě 2+kk se a,. Paní a pan byli upozorněni, že pokud bude výměna bytu schválena, nemůžou požadovat od pronajímatele žádné výjimečné opravy bytu. Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:8 Proti: - Zdržel se:- Přítomno:8 Usnesení přijato K bodu 3 Záměr na pronájem stavby - budovy bez čp/če (garáž) byl zveřejněn od do Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení splnění podmínek výběrového řízení zasedala dne Komise na závěr provedeného kontrolního kola veřejné elektronické aukce konstatovala, že zájemce o pronájem nabízené stavby doložil požadované doklady v požadovaném rozsahu, splnil všechna požadovaná kritéria stanovená pro vstupní kolo a odsouhlasila hodnoceného zájemce do aukčního kola výběrového řízení. Výsledek aukčního kola je předmětem návrhu usnesení. Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:8 Proti: - Zdržel se:- Přítomno:8 Usnesení přijato K bodu C) doporučuje ZM U povinného evidujeme další tři právní tituly, z nichž oba byly postoupeny k vymáhání soudnímu exekutorovi. Prozatím vymoženo jen Kč. Soudní exekutor dosud žádnou finanční částku nevymohl. Dle sdělení ČSSZ srážky neproveditelné u a u pohledávka zaznamenána do pořadí. V souladu s Čl. 5, odst. 2 a odst. 3, písm. a) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 33/2013, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 495/20/2013 a Zásad postupu vymáhání pohledávek Str. 2/23

3 města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích) a vzhledem k nemajetnosti a neznámému pobytu povinného doporučujeme zastavení vymáhání pohledávky. Oddělení právní doporučuje vzhledem k uvedeným skutečnostem a s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích) ve vymáhání nepokračovat viz příloha kopie průvodního listu pohledávky č.j. MUCH 32580/2015. Stanovisko komise: shodně s návrhem odboru SM Pro:8 Proti: - Zdržel se:- Přítomno:8 Usnesení přijato Bod II. a) Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemky v Průmyslovém parku Katastrální území Dolní Dvory pozemek p.č. 219/35 orná půda a pozemek p.č. 219/36 orná půda - části o souhrnné výměře cca 3300 m 2 Společnost SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s.r.o. vlastní a provozuje v Průmyslovém parku Cheb výrobní závod na pozemku p.č. st. 67 v k.ú. Dolní Dvory. Pro rozšíření plochy pro parkování vozidel zaměstnanců má zájem vybudovat další parkoviště na protější straně komunikace a pro tento účel žádá o prodej částí uvedených pozemků o celkové rozloze max m 2. Vyznačená plocha se nachází mimo zájmové území firem, se kterými již město jedná, a je zatím bez využití. Odbor MaP doporučil připravit podklady pro rozdělení pozemků a vedení města s tím na poradě vyslovilo souhlas. Odbor MaP navrhuje, po vyhotovení podkladů, předložit radě města ke schválení záměr prodeje a po zveřejnění záměru dále jednat o prodeji za obvyklou cenu 490 Kč/m 2. Str. 3/23

4 b) Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města pozemky a stavba pozemek p.č. st, 818 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m 2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. a pozemek parcelní číslo 530/2 v k.ú. Cheb Odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb v současné době připravuje v souladu s usnesením ZM č. 9/24/2009, ze dne , prodej níže uvedených nemovitých věcí. S ohledem na účinnost zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a další nově přijaté normy, které mění zásadním způsobem náhled na nemovité věci a odbornou terminologii, navrhuje odbor MaP z důvodu právní jistoty opakované zveřejnění záměru prodeje níže uvedených nemovitých věcí v tomto znění: pozemek parcelní číslo st. 818 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m 2, jehož součástí je budova bez č. p./č. e. (U Milosrdných) způsob využití zemědělská stavba, a pozemek parcelní č. 530/2 o výměře 855 m 2, v katastrálním území Cheb, MaP navrhuje schválit záměr prodeje výše uvedených nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb, ve smyslu ustanovení 39 odst. 1), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich součástí a příslušenství. c) Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky 1. pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 212 m 2 a pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 210 m 2 Pozemky zastavěné bytovými domy čp a 1484 ve vlastnictví bytového družstva Skalka Cheb. Pozemky již byly jednou zveřejněny k prodeji v r. 2008, kupní smlouva však nebyla podepsána z fin. důvodů. Kupní cena byla při prvním projednání stanovena na Kč/m 2, celkem Kč. Družstvo má zatím s městem uzavřenu nájemní smlouvu. Aktuální výše ročního nájemného činí Kč. Dne byla podána nová žádost o prodej. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na Kč/m 2. Parcely pod bytovými domy prodávalo město naposled v loňském roce za cenu Kč/m 2 šlo o pozemky p.č.st. 6387/1 a 6387/2 v Bezručově ulici dle usn. ZM ze dne Na sídlišti Skalka takový prodej zatím uskutečněn nebyl. Náklady spojené s prodejem budou účtovány ve výši Kč. Odbor MaP navrhuje prodej vlastníku staveb za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Str. 4/23

5 Katastrální území Cetnov 2. pozemek p.č. 291/59 část oddělená geom. plánem č /2015 jako pozemek p.č. 291/159 ost. plocha o výměře 219 m 2 Žadatelka vlastní pozemky p.č. 291/73, st. 91 a p.č. 291/76. Jde o rozšíření zahrady k rekreační chatě. Souhlas k parcelaci byl dán vedením města dne (zápis z PoVe č. 2/15). Žadatelka zaplatila dlužné nájemné za 2 roky zpětně, celkem Kč. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 300 Kč/m 2. Realizované ceny v rekreační oblasti Skalka se v obdobných případech pohybují mezi 250 až 300 Kč za 1 m 2. Na Cetnově byl podobný pozemek naposled prodán před 4 lety p.č. 291/154 za 300 Kč/m 2 dle usn. ZM ze dne Náklady spojené s prodejem budou účtovány ve výši Kč. Odbor MaP navrhuje prodej žadatelce za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Katastrální území Tršnice 3. pozemek p.č. 43/3 část oddělená geom. plánem č /2015 jako pozemek p.č. 43/4 t.t.p. o výměře 16 m 2 Vlastník pozemku p.č.st. 57 má zájem ho rozšířit pro přestavbu stávající garáže na dvojgaráž. Souhlas s rozdělením pozemku pro účel prodeje byl dán vedením města dne (zápis z PoVe č. 2/15). Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 150 Kč/m 2. V k.ú. Tršnice nebyl v posledních 5 letech realizován žádný prodej. Náklady spojené s prodejem budou účtovány ve výši Kč. Odbor MaP navrhuje prodej žadateli za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Str. 5/23

6 d) Prodej nemovitých věcí z majetku města pozemky v Průmyslovém parku Katastrální území Hradiště u Chebu 1. pozemek parcelní číslo 174/2 o nové výměře 7270 m 2 vzniklý sloučením dílu d o výměře 1422 m 2 pozemku parcelní číslo 174/2, dílu c o výměře 4210 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 136/8, dílu f o výměře 534 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 248/1 a dílu e o výměře 1104 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 174/6 vše dle GP č /2012 Společnost Accolade CZ X, s.r.o., člen koncernu Accolade, IČO , se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8, požádala o pozemek parcelní číslo 174/2 dle GP č /2012, který byl vyčleněn pro potřeby budoucí komunikace mezi pozemky parcelní čísla 136/8 a 174/1 oba rovněž dle GP č /2012. Oba tyto pozemky parcelní čísla 136/8 a 174/1 jsou předmětem Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovitých věcí č. MaP/10159/2013-BK uzavřené dne mezi městem Cheb a společností Accolade Reality, s.r.o., a do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy vstupují členové koncernu Accolade a to, Accolade CZ X, s.r.o., a Accolade CZ XI, s.r.o. Předmětné obslužné komunikace tedy v případě odkupu komerčně využitelných ploch uvedených výše, společnostmi v rámci jednoho koncernu nebude třeba. Dopravní napojení bude dále projektováno jako obslužná komunikace v rámci uzavřeného výrobního areálu. Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 174/2 dle GP č /2012 společnosti Accolade CZ X, s.r.o., byl schválen usnesením Rady města Chebu č. 246/8/2015 ze dne a zveřejněn ve dnech od do Ke dni zpracování tohoto materiálu neobdržel odbor majetkoprávní žádnou další nabídku nebo připomínku. Odbor MaP doporučuje schválit prodej pozemků společnosti Accolade CZ X, s.r.o., člen koncernu Accolade, za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, a s tím, že v kupní smlouvě bude k prodávaným nemovitým věcem sjednáno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch města Cheb, a to do doby úspěšného ukončení realizace stavebního záměru, ke kterému budou kupujícímu předmětné pozemky prodány a kterým bude výhradně výstavba hal pro lehkou průmyslovou výrobu a přidruženou logistiku a jejich další pronájem v Průmyslovém parku Cheb v souladu s aktuálně platným územním plánem, Str. 6/23

7 2. část o výměře 6993 m 2 označená písmenem A pozemku parcelní číslo 170/2, část o výměře m 2 označená písmenem B pozemku parcelní číslo 170/1, část o výměře 2686 m 2 označená písmenem C pozemku parcelní číslo 170/7, část o výměře 9267 m 2 označená písmenem D pozemku parcelní číslo 128/1, část o výměře 775 m 2 označená písmenem E pozemku parcelní číslo 235/1, část o výměře 13 m 2 označená písmenem F pozemku parcelní číslo 139/6, část o výměře m 2 označená písmenem G pozemku parcelní číslo 139/4 a část o výměře 2762 m 2 označená písmenem H pozemku parcelní číslo 139/3, a dále pozemek parcelní číslo 233/2 o výměře 2480 m 2, pozemek parcelní číslo 127/1 o výměře 4669 m 2, pozemek parcelní číslo 127/2 o výměře m 2, pozemek parcelní číslo 336 o výměře 1024 m 2, pozemek parcelní číslo 127/3 o výměře 1160 m 2, pozemek parcelní číslo 238/2 o výměře 881 m 2, pozemek parcelní číslo 234 o výměře 1011 m 2, pozemek parcelní číslo 127/4 o výměře 19 m 2, pozemek parcelní číslo 127/5 o výměře 178 m 2, pozemek parcelní číslo 127/6 o výměře 499 m 2, pozemek parcelní číslo 139/5 o výměře 118 m 2, pozemek parcelní číslo 321 o výměře 35 m 2, pozemek parcelní číslo 126 o výměře 1980 m 2, pozemek parcelní číslo 129 o výměře 921 m 2, pozemek parcelní číslo st. 19/1 o výměře 3971 m 2, pozemek parcelní číslo 300 o výměře 403 m 2, pozemek parcelní číslo st. 19/3 o výměře 107 m 2, pozemek parcelní číslo 131/2 o výměře 40 m 2, pozemek parcelní číslo 136/9 o výměře 166 m 2, pozemek parcelní číslo 236/1 o výměře 690 m 2, pozemek parcelní číslo 120/1 o výměře m 2, pozemek parcelní číslo 120/10 o výměře m 2, pozemek parcelní číslo 123 o výměře 4515 m 2, pozemek parcelní číslo 133 o výměře 1492 m 2, pozemek parcelní číslo 131/1 o výměře 1416 m 2, pozemek parcelní číslo 136/6 o výměře 593 m 2, pozemek parcelní číslo 120/7 o výměře 397 m 2, pozemek parcelní číslo 136/1 o výměře m 2, pozemek parcelní číslo 136/7 o výměře m 2, pozemek parcelní číslo 120/18 o výměře 3800 m 2, pozemek parcelní číslo 120/17 o výměře 407 m 2, pozemek parcelní číslo 120/16 o výměře 1085 m 2, pozemek parcelní číslo 120/15 o výměře 5282 m 2, pozemek parcelní číslo 136/16 o výměře 1127 m 2, pozemek parcelní číslo 120/20 o výměře 59 m 2 a pozemek parcelní číslo 120/14 o nové výměře 1399 m 2 dle GP č /2014. Usnesením Zastupitelstva města Chebu ZM č. 93/7/2015 ze dne byla ukončena rezervační smlouva č. MaP/10628/2014/REZ mezi městem Cheb a společností Eberspächer Climate Control Systems, s. r. o. dohodou ke dni Společnost Accolade CZ IX, s. r. o., člen koncernu Accolade, IČO , se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8, požádala o pozemky, které byly předmětem rezervační smlouvy uzavřené mezi městem Cheb a společností Eberspächer Climate Control Systems, s. r. o., požádala. Zároveň požádala o zbytek pozemků zahrnutých do III. etapy rozvoje Průmyslového parku Cheb. Záměr prodeje předmětných pozemků společnosti společnosti Accolade CZ IX, s.r.o., byl schválen usnesením Rady města Chebu č. 246/8/2015 ze dne a zveřejněn ve dnech od do Ke dni zpracování tohoto materiálu neobdržel odbor majetkoprávní žádnou další nabídku nebo připomínku. Odbor MaP doporučuje schválit prodej pozemků společnosti Accolade CZ IX, s.r.o., za kupní cenu sjednanou ve výši 490 Kč za jeden metr čtvereční pozemku, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem Str. 7/23

8 ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny, a s tím, že v kupní smlouvě bude k prodávaným nemovitým věcem sjednáno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch města Cheb, a to do doby úspěšného ukončení realizace stavebního záměru, ke kterému budou kupujícímu předmětné pozemky prodány a kterým bude výhradně výstavba hal pro lehkou průmyslovou výrobu a přidruženou logistiku a jejich další pronájem v Průmyslovém parku Cheb v souladu s aktuálně platným územním plánem, e) Bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku Katastrální území Podhrad Díl a pozemku parcelní číslo 710/1 ostatní plocha, komunikace o výměře 267m 2 Město Cheb realizovalo stavbu Oprava povrchu vozovek v Podhradu. Konkrétně se jednalo o ulici Horní realizovanou na pozemku parcelní číslo 117/10 a ulici Všebořskou realizovanou na pozemcích parcelní číslo 707/1 a 703 vše v k.ú. Podhrad. Tato stavba částečně zasáhla i pozemek parcelní číslo 710/1 ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace. Pro majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků po dobu stavby byla uzavřena mezi Krajskou správou a údržbou silnic a městem Cheb Smlouva o výpůjčce. Po realizaci stavby bylo zaměřeno skutečné provedení stavby dle GP č /2015 a požádána Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje o bezúplatný převod části pozemku dotčeného stavbou. Odbor MaP: navrhuje bezúplatně nabýt předmětnou část pozemku. f) Úplatné nabytí nemovité věci pozemek a stavba Katastrální území Cheb pozemek parcelní číslo st zast. plocha o výměře 678 m 2, jehož součástí je stavba č.p. 842 Str. 8/23

9 Jedná se o pozemek se stavbou bývalé ubytovny společnosti TEKAZ ve Vrázově ulici v Chebu. Nemovitá věc je zatížena zástavním právem smluvním ve prospěch společnosti K-Consulting, s.r.o. Město Cheb má zájem nabýt tuto nemovitou věc s cílem předat ji k užívání společnosti Diecézní Charita Plzeň, která by předmětný pozemek se stavbou užívala jako náhradu za dva stávající objekty, které jsou ve špatném stavebně technickém stavu v areálu bývalých kasáren (zázemí) a na třídě Svobody 29, Cheb, poskytuje službu nízkoprahového denního centra. Diecézní Charita Plzeň poskytuje na území města Cheb sociální služby ve dvou městských nevyhovujících objektech, a do objektu ve Vrázově ulici, by mohla přestěhovat své zázemí a nízkoprahové centrum. V objektu bude třeba provést částečnou rekonstrukci sociálního zařízení a napojení na stávající kanalizační síť. S vlastníkem nemovité věci společností HERGAON, s.r.o., probíhala v měsíci květnu tohoto roku jednání o ceně, kdy z původně požadovaných 3 mil. korun byla cena snížena na Kč, viz závazná nabídka příloha důvodové zprávy. Vedení města Chebu souhlasilo se zahájením schvalovacího procesu ohledně úplatného nabytí nemovité věci pozemku parcelní číslo st. 2091, jehož součástí je stavba č.p. 842 v k.ú. Cheb za konečnou kupní cenu Kč od společnosti HERGAON, s.r.o. Str. 9/23

10 g) Další právní jednání a záležitosti pozemky částečná změna usnesení ZM 1. Katastrální území Hradiště u Chebu Pozemek parcelní číslo 128/3 ostatní plocha o výměře 1008 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 128/1, pozemek parcelní číslo 139/9 orná půda o výměře 90 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 139/4, pozemek parcelní číslo 139/8 orná půda o výměře 42 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 139/6, pozemek parcelní číslo 170/12 orná půda o výměře m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 170/1, pozemek parcelní číslo 170/13 orná půda o výměře 19 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 170/7, pozemek parcelní číslo 174/3 orná půda o nové výměře m 2, pozemek parcelní číslo 235/2 ostatní plocha o výměře 74 m 2, vzniklý rozdělením pozemku parcelní číslo 235, pozemek parcelní číslo 248/4 ostatní plocha o výměře 378 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 248/1, a pozemek parcelní číslo 248/2 ostatní plocha o nové výměře 535 m 2, vše podle geometrického plánu číslo /2014, a pozemek parcelní číslo 128/2 ostatní plocha o výměře 33 m 2, pozemek parcelní číslo 139/10 orná půda o výměře 70 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 139/4, pozemek parcelní číslo 174/39 - orná půda o výměře 8163 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 174/3, pozemek parcelní číslo 174/40 orná půda o výměře 6118 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 174/5, a pozemek parcelní číslo 248/5 ostatní plocha o výměře 174 m 2, oddělený z pozemku parcelní číslo 248/1, vše podle geometrického plánu číslo /2014, a pozemek parcelní číslo 174/4 orná půda o výměře 5539 m 2. Dne byla uzavřena, na základě usnesení ZM č. 161/39/2014 ze dne , Smlouva o budoucí smlouvě o koupi nemovitých věcí se společností Deufol Česká republika a. s. se sídlem Ivančice, Za Mostem 303/8, PSČ , která podniká m. j. v oblasti výroby speciálních průmyslových obalů, skladování zboží a zasilatelství a jejím podnikatelským záměrem v Průmyslovém parku Cheb je vybudování závodu na výrobu dřevěných obalů. V této smlouvě byla sjednána kupní cena za jeden metr čtvereční předmětných pozemků ve výši 490 Kč. Rovněž se v ní společnost Deufol Česká republika a. s. zavázala, že kupní cena bude na účet města Cheb uhrazena v příslušné výši před podpisem Kupní smlouvy. Společnost Deufol Česká republika a. s., se před uzavřením Kupní smlouvy obrátila na město Cheb žádostí o projednání změny spočívající v úpravě etapizace předmětu prodeje, tzn., že všechny prodávané pozemky se spojí v jeden celek, namísto původního rozdělení do dvou etap, a dále ve změně nabyvatele předmětných pozemků. Nabyvatelem předmětných pozemků by na základě rozhodnutí orgánů společnosti Deufol Česká republika a. s. má být dceřiná společnost koncernu DEUFOL společnost Deufol Immobilien s. r. o. Tato možnost převodu práv, povinností a závazků plynoucích ze Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovitých věcí uzavřené mezi městem Cheb a společností Deufol Česká republika a. s. byla sjednána v článku 5.2 předmětné smlouvy. Vzhledem k převodu práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o Str. 10/23

11 budoucí smlouvě o koupi nemovitých věcí uzavřené mezi městem Cheb a společností Deufol Česká republika a. s., a to mezi společnostmi Deufol Česká republika a. s. a Deufol Immobilien s. r. o. se jedná z pohledu města Cheb o změnu kupujícího. Vzhledem ke změně kupujícího jak uvedeno výše, bylo z důvodu dodržení zákonných podmínek dle zákona o obcích nezbytné opětovně před projednáním věci v Zastupitelstvu města Chebu zveřejnit adresný záměr prodeje nemovitých věcí pozemků, na společnost Deufol Immobilien s. r. o. Záměr prodeje předmětných pozemků společnosti Deufol Immobilien s. r. o. byl schválen usnesením Rady města Chebu č. 247/8/2015 ze dne a zveřejněn ve dnech od do Ke dni zpracování této zprávy neobdržel odbor majetkoprávní žádnou další nabídku nebo připomínku. Odbor MaP navrhuje schválit částečnou změnu částečnou změnu usnesení ZM č. 161/39/2014 ze dne spočívající v úpravě etapizace předmětu prodeje a ve změně nabyvatele. 2. Katastrální území Dolní Dvory a Hradiště u Chebu a) pozemek parcelní číslo 219/84 o výměře m 2 vzniklý sloučením dílu a o výměře m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 219/1 a dílu b o výměře 4227 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 219/16 dle GP č /2012, v katastrálním území Dolní Dvory, b) pozemek parcelní číslo 174/1 o nové výměře m 2 vzniklý sloučením pozemku parcelní číslo 174/1 o původní výměře 4678 m 2, pozemku parcelní číslo 174/7 o výměře 2579 m 2, dílu j o výměře m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 174/5, dílu k o výměře 6421 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 174/6, dílu i o výměře 4202 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 174/2, dílu l o výměře 400 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 248/1, dílu h o výměře 3 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 139/3 a dílu g o výměře 456 m 2 odděleného z pozemku parcelní číslo 136/8 vše dle GP č /2012, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, c) pozemek parcelní číslo 136/8 orná půda o nové výměře m 2 dle GP č /2012, v katastrálním území Hradiště u Chebu, Prodej těchto pozemků byl schválen Zastupitelstvem města Chebu dne usnesením ZM č. 129/28/2013 společnosti Accolade Reality, s. r. o., IČ Stejným usnesením vzalo zastupitelstvo na vědomí text Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovitostí. Tato smlouva byla se společností Accolade Reality s. r. o. podepsána dne Na odbor majetkoprávní se obrátil zástupce společnosti Accolade Reality, s. r. o., se žádostí, o provedení změny v nabyvateli předmětných pozemků, a to na členy koncernu. Tato možnost převodu práv, povinností a Str. 11/23

12 závazků plynoucích ze Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovitostí uzavřené mezi městem Cheb a společností Accolade Reality, s. r. o., byla sjednána v článku 5.2 předmětné smlouvy. Společnost Accolade Reality, s. r. o. převedla své závazky a práva z uzavřeného smluvního vztahu s městem Cheb Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi nemovitostí na společnost Accolade CZ X, s. r. o., člena koncernu Accolade a společnost Accolade CZ XI, s. r. o., člena koncernu Accolade, a proto pozemky specifikované pod číslem 1 v návrhu usnesení je třeba Zastupitelstvem města Chebu schválit k prodeji novému nabyvateli, a to společnosti Accolade CZ X, s. r. o., členu koncernu Accolade, IČO , se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8 a pozemek specifikovaný v návrhu usnesení pod číslem 2 společnosti Accolade CZ XI, s. r. o., členu koncernu Accolade, IČO , se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8. Odbor MaP: před projednáním částečné změny usnesení ZM č. 129/28/2013 ze dne spočívající ve změně nabyvatele, navrhl odbor MaP z důvodu nezpochybnitelnosti dodržení podmínek daných zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, pro dispozici s nemovitým majetkem zveřejnit nový, adresný záměr na prodej předmětných pozemků pro členy koncernu Accolade jak uvedeno výše. Záměr prodeje předmětných pozemků na členy koncernu byl schválen usnesením Rady města Chebu č. 246/8/2015 ze dne a zveřejněn ve dnech od do Ke dni zpracování této zprávy neobdržel odbor majetkoprávní žádnou další nabídku nebo připomínku. Odbor MaP navrhuje schválit částečnou změnu usnesení ZM č. 129/28/2013 ze dne spočívající ve změně nabyvatele h) Další právní jednání a záležitosti zřízení zástavního práva Katastrální území Cheb Pozemek parcelní číslo st. 241, jehož součástí je stavba č.p. 41 Město Cheb nabylo předmětné nemovité věci (bývalý Hradní dvůr) za účelem vybudování domu pro seniory s pečovatelskou službou, a to ve dvou režimech užívání. V prvním případě se jedná o podporované byty (12 bytů), na které byla poskytnuta dotace ve výši ,- Kč, v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok O poskytnutí podpory na projekt s názvem B.j. 12 PB PČB Cheb, realizovaným městem Cheb bylo rozhodnuto za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem. Str. 12/23

13 Druhým případem režimu užívání bude běžné nájemní bydlení (6 bytů) se zvýšenou dostupností sociálních služeb, které bude zabezpečeno cestou odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Cheb. Vzhledem ke skutečnosti, že bytový dům nebyl prohlášením rozdělen na samostatné jednotky, není možné sjednat zástavní právo pouze k podporovaným bytům, ale k celé nemovité věci. Odbor MaP doporučuje schválit zástavní právo k předmětné nemovitosti. i) Další právní jednání a záležitosti stanovení postupu pro prodej zbytkových bytových jednotek formou elektronické aukce Město Cheb má zájem odprodat ze svého majetku bytové jednotky dvou typů: 1. obsazené bytové jednotky dle seznamu č. 1 (celkem 5) bytové jednotky jsou obsazeny nájemci s platnou nájemní smlouvou, kteří prokazatelně převzali nabídky k převodu bytu, nevyužili v šestiměsíční lhůtě práva první koupě a již uplynula také následná roční lhůta práva přednostní koupě. 2. uvolněné bytové jednotky dle seznamu č. 2 (celkem 2). Uvolněná bytová jednotka č. 287/5, Mánesova 20, Cheb, již byla na základě vyhlášené elektronické aukce vysoutěžena a v souladu s usnesením ZM č. 58/35/214, bod C./II., ze dne , byly předány kupujícím návrhy kupních smluv. Kupní smlouva nebyla uzavřena a z tohoto důvodu odbor MaP zařazuje tuto jednotku do další prodejní elektronické aukce s výchozí kupní cenou ve výši první nabídky. Bytové jednotky uvedené v seznamu č. 1 byly nabídnuty k převodu nájemcům, kteří nabídky k převodu bytu nepřijali a dále o koupi bytu nemají zájem. Uvolněné bytové jednotky ze seznamu č. 2 jsou postupně nabízeny k prodeji formou elektronických aukcí, všechny byly nabízeny opakovaně. Vzhledem k tomu, že se prodej bytových jednotek z majetku města Cheb provádí formou elektronických aukcí, odbor majetkoprávní předkládá k projednání a schválení návrh prodeje jednotlivých bytových jednotek elektronickou aukcí se stanovením minimálních výchozích nabídkových kupních cen a postup realizace těchto elektronických aukcí. Odbor majetkoprávní navrhuje realizovat prodej těchto jednotlivých bytových jednotek formou elektronických aukcí, pro které odbor majetkoprávní připraví k projednání a schválení v orgánech města podmínky a termíny k provedení těchto výběrových řízení formou e-aukce, takto: a) bytové jednotky, které jsou nabízeny k prodeji formou elektronické aukce poprvé, nabízet za minimální výchozí nabídkovou kupní cenu ve výši 60% ceny v místě a čase obvyklé nabízené bytové jednotky a 100% ceny v místě a čase obvyklé ve výši odpovídajícího podílu na pozemku (cích), zastavěném bytovým domem, ohraničených obvodem tohoto bytového domu, popřípadě i s pozemkem tvořícím s bytovým domem jeden funkční celek, b) bytové jednotky, které jsou nabízeny k prodeji formou elektronické aukce podruhé a vícekrát, nabízet za minimální výchozí nabídkovou kupní cenu ve výši 50% ceny v místě a čase obvyklé Str. 13/23

14 nabízené bytové jednotky a 100% ceny v místě a čase obvyklé ve výši odpovídajícího podílu na pozemku (cích), zastavěném bytovým domem, ohraničených obvodem tohoto bytového domu, popřípadě i s pozemkem tvořícím s bytovým domem jeden funkční celek, Prodej bude realizován formou veřejných elektronických aukcí, kdy budou bytové jednotky nabízeny k prodeji jednotlivě. Termíny a podmínky konání veřejných výběrových řízení formou elektronických aukcí jsou navrženy takto: Vstupní kolo Kontrolní kolo Aukční kolo začátek konec začátek konec začátek datum hodina datum hodina datum hodina datum hodina datum hodina I : : : : :00 II : : : : :00 1. Seznam obsazených zbytkových bytových jednotek určených k prodeji formou elektronické aukce P.č. ulice č. o. č. p./č.o. domu č. b. j. typ cena obvyklá celkem (Kč) cena obvyklá podílu pozemku (Kč) cena obvyklá b.j. (Kč) 50 % ceny b.j. a podílu pozemku (Kč) 1 Dřevařská /3 2122/ Dvořákova /5 2218/ Dvořákova / / Dvořákova / / Žižkova /13 285/ CELKEM Seznam uvolněných bytových jednotek určených k prodeji formou elektronické aukce P.č. ulice č. o. č. p./č.o. domu č. b. j. typ cena obvyklá celkem (Kč) cena obvyklá podílu pozemku (Kč) cena obvyklá b.j. (Kč) 60 % ceny b.j. a podílu pozemku (Kč) 1 Hálkova /11 964/ Mánesova /20 287/ CELKEM Str. 14/23

15 Odbor MaP: doporučuje realizaci prodeje zbytkových bytových jednotek ve vlastnictví města Cheb, vše v k.ú. Cheb, formou veřejných elektronických aukcí. Hlasovaná varianta shodně s návrhem odboru MaP j) Další právní jednání schválení vložení prohlášení do katastru nemovitostí Odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb v současné době provádí úkony spojené s úpravou majetkoprávních vztahů ohledně spoluvlastnictví bytového domu č. p (K Nemocnici 32), Cheb, městem Cheb a Bytovým družstvem města Chebu. Z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů města Cheb a Bytového družstva města Chebu nechal odbor MaP zpracovat prohlášení, které je přílohou tohoto materiálu. Vložením tohoto prohlášení k nemovité věci pozemku parcelní č. st. 7387, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p (K Nemocnici 32), vše v katastrálním území a obci Cheb, do katastru nemovitostí, bude vymezeno celkem 62 jednotek, kdy 4 jednotky budou ve výlučném vlastnictví města Cheb a 58 jednotek ve spoluvlastnictví města Cheb a Bytového družstva města Chebu v podílu 51/49. MaP navrhuje schválit předložení návrhu na zápis prohlášení k nemovité věci pozemku parcelní č. st. 7387, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům č. p (K Nemocnici 32), vše v katastrálním území a obci Cheb, k příslušnému katastrálnímu úřadu. Hlasovaná varianta shodně s návrhem odboru MaP k) Podání fyzické osoby žádost o vrácení kauce Katastrální území Háje u Chebu Město Cheb po projednání Radou města Chebu dne , která schválila podmínky a termíny výběrového řízení, a Zastupitelstvem města Chebu dne , které schválilo výši minimálních nabídkových cen, zveřejnilo ve dnech od do nabídku prodeje zasíťovaných pozemkových parcel v lokalitě Zlatá louka v k.ú. Cheb a v lokalitě Háje jih v k.ú. Háje u Chebu. Str. 15/23

16 Aukční kolo veřejné elektronické aukce začalo ve 14:00 hodin a bylo ukončeno ve 14:20 hodin. Pan, který složil finanční jistotu ve výši Kč na depozitní účet města dne v 11:03 hod, soutěžil o pozemek parcelní číslo 1111/64 v k.ú. Cheb a jako jediný soutěžící zvítězil s nabídkovou cenou 800 Kč/m 2, tj Kč. Usnesením Zastupitelstva města Chebu ZM č. 74/6/2015 ze dne byl schválen prodej pozemku parcelní číslo 1111/64 v katastrálním území Cheb panu, nar., bytem,, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč.. byl odeslán koncept kupní smlouvy dne Dopisem doručeným odboru MaP dne se. obrátil na město se žádostí o vrácení kauce, viz příloha. Odbor MaP: vzhledem k okolnostem uváděným v dopise. odbor MaP navrhuje zvážit možnost vrácení složené kauce. Hlasovaná varianta shodně s návrhem odboru MaP Usnesení komise: doporučuje RM zvážit možnost vrácení kauce. l) Zřízení služebnosti inženýrských sítí na nemovitých věcech v majetku města Chebu 1. uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování vzdušného vedení VN v délce 6 běžných metrů a umístění trafostanice 2 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 1401, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (4.000 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Str. 16/23

17 Důvod: řešení stávajícího umístění vvn a 1 ks příhradové trafostanice. Zařízení bylo majetkem třetí osoby, která jej v roce 2014 prodala společnosti ČEZ, jež následně žádá o zřízení služebnosti s městem Cheb. Nebyla uzavřena SOBS. Odbor MaP navrhuje z důvodu výstavby vzdušného vedení zvážit stanovení ceny za zpoplatnění této služebnosti. V minulosti se cena za vzdušné vedení zpoplatňovala částkou 600 Kč/1bm bez DPH. Shora uvedená částka za zřízení služebnosti je stanovena dle platného Sazebníku úhrad pro zpoplatňování věcných břemen zřizovaných městem Cheb, bez rozlišení vzdušného/kabelového typu vedení, tj. 200 Kč/bm. Hlasovaná varianta úplata za zřízení služebnosti vzdušného vedení ve výši 600 Kč/1bm bez DPH. Usnesení komise: doporučuje zpoplatnit zřízení služebnosti vzdušného vedení částkou 600 Kč/1bm bez DPH. 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování podzemního optického vedení v délce 62,5 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 977/43 a pozemku parcelní č. 1034/2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO , se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ , zastoupená na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO , se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6, PSČ , zastoupená na základě plné moci společností ŠINDY a.s., IČO , se sídlem Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ Důvod: uložení optického vedení v rámci akce TM_BTA_Cheb_CHYCZ_OK (Zlatý vrch). Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění a provozování kanalizační přípojky v délce 14,9 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2263/2, pozemku parcelní č. 2271/2 a pozemku parcelní č. 2271/1 v katastrálním území Str. 17/23

18 a obci Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti, nar., bytem,. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.980 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný:, nar., bytem,. Důvod: vybudování kanalizační přípojky v rámci stavby: Kanalizační přípojka pro bytový dům. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 4. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu č /2014, spočívající v umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky v délce 113 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2007/2 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti společnost FUTURE BAU s. r. o., IČO , se sídlem K Nemocnici 2381/2, Cheb, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: FUTURE BAU s. r. o., IČO , se sídlem K Nemocnici 2381/2, Cheb, PSČ Důvod: vybudování kanalizační a vodovodní přípojky v rámci stavby: 9 RD Nad Klášterní cestou. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh Bod II, písm. l) 2 4 projednány en bloc m) Další právní jednání - částečná změna usnesení Rady města Chebu 1. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 33/2/2011 ze dne , bod I./12., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: Str. 18/23

19 uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2014, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 166,4 běžných metrů a 1 ks rozpojovací skříně v pilíři do 1 m 2, na části služebného pozemku parcelní č. 2134/8, pozemku parcelní č. 2167/1, pozemku parcelní č. 2167/4, pozemku parcelní č. 2433/3, pozemku parcelní č. 2433/4, pozemku parcelní č. 2433/5, pozemku parcelní č. 2433/6, pozemku parcelní č a pozemku parcelní č. 3313, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTROPLAN s. r. o., IČO , se sídlem Karlovy Vary, Nejdecká 160/8, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (1.180 Kč bez DPH) a správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ , zastoupená na základě plné moci společností ELEKTROPLAN s. r. o., IČO , se sídlem Karlovy Vary, Nejdecká 160/8, PSČ Důvod: kabelové vedení NN v rámci stavby: Cheb, Břehnická, p.p.č. 2167/2, GRAB, knn. Přeschválení z důvodu změny délky vedení a změny pojmosloví. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. 2. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 619/23/2004 ze dne , bod č. 1., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu č /2015, č /2015 a č /2015 spočívající v právu umístění a provozování plynové, vodovodní, elektrické a kanalizační přípojky, v celkové délce 29,1 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 728/47, pozemku parcelní č. 728/17, pozemku parcelní č. 729/4 a pozemku parcelní č. 2303/1, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovitých věcí pozemku p. č. st. 7707, jehož součástí je stavba s č. p a pozemku p. č. 728/8, v katastrálním území Cheb, obec Cheb. Vlastník oprávněných nemovitých věcí uhradil straně povinné při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena Kč včetně DPH a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní Str. 19/23

20 poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: vlastník oprávněného pozemku p. č. st. 7707, jehož součástí je stavba s č. p a p. č. 728/8, k. ú. Cheb. Žadatelem je současný vlastník., trvale bytem,. Důvod: umístění a provozování plynové, vodovodní, elektrické a kanalizační přípojky k domu na pozemku p. č. st. 7707, k. ú. Cheb, ve vlastnictví žadatele. Přeschválení z důvodu změny délky vedení. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. 3. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 335/14/2014 ze dne , bod č. I./6., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu č /2014 spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v celkové délce 27,9 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 274/3, pozemku parcelní č. 274/127, pozemku parcelní č. 274/128, v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovitých věcí pozemku p. č. st. 198, jehož součástí je stavba s č. e. 186 a pozemku p. č. 274/131, v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb. Povinný ze služebnosti vrátí straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši 266 Kč včetně 21 % DPH (220 Kč bez DPH). Vlastník oprávněných nemovitých věcí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: vlastník oprávněného pozemku p. č. st. 198, jehož součástí je stavba s č. e. 186 a p. č. 274/131, k. ú. Skalka u Chebu. Žadatelem jsou současní vlastníci manželé a, trvale bytem,. Důvod: umístění a provozování vodovodní přípojky ke stavbě na pozemku p. č. st. 198, k. ú. Skalka u Chebu, ve vlastnictví žadatelů. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. 4. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 512/22/2012 ze dne , bod č. I./9., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: Str. 20/23

21 uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2015, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení knn v celkové délce 21,3 běžných metrů a 4 ks betonových sloupů do 1 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 35/7, pozemku parcelní č. 35/10 a pozemku parcelní č. 520/1 v katastrálním území Loužek, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT a.s., IČO , se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (1.860 Kč bez DPH) a správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená PRAGOPROJEKT a.s. IČO , se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ Důvod: umístění součástí distribuční soustavy Loužek, vvn, TS IE Přeschválení z důvodu změny délky vedení, dotčených pozemků a změny pojmosloví. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. 5. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 269/12/2011 ze dne , bod č. I./9., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2012, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 215,4 běžných metrů a 3 ks pojistkové skříně do 1 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 274/97 a pozemku parcelní č. 333 v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností ELECTROSUN, s. r. o., IČO , se sídlem Bobnice, U Zvoničky 3, PSČ Povinný ze služebnosti vrátí straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH). Oprávněný uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Str. 21/23

22 Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená ELECTROSUN, s. r. o., IČO , se sídlem Bobnice, U Zvoničky 3, PSČ Důvod: Přeschválení z důvodu změny délky vedení a změny pojmosloví. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. Bod II, písm. m) 1 5 projednány en bloc K bodu 2) různé Úplatné nabytí nemovité věci stavby Katastrální území Skalka u Chebu Stavba bez čp/če jiná st. na pozemku p.č.st. 39 o výměře 14 m 2 (LV 1) Stavba je situována nad vodní nádrží Skalka, nedaleko Steinu, a jde o vyhlídkový pavilon Egerwarte. Vlastnické právo ke stavbě je v katastru nemovitostí zapsáno na listu vlastnictví číslo 71 pro Lesy České republiky, s. p. Pozemek pod stavbou a okolní pozemky (s výjimkou části lesa na p. p. č. 70/5) včetně přístupu ke stavbě jsou v majetku v města Cheb. Vzhledem k tomu, že se objekt se nachází v území určeném pro realizaci Krajinné výstavy Cheb 2016 a vyhlídkový pavilon Egerwarte má být jedním z významných výletních míst v rámci tohoto projektu, jedná město Cheb s vlastníkem stavby o jejím převodu za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby. Lesní správou Františkovy Lázně byl sdělen návrh prodejní ceny stavby ve výši Kč s tím, že tato částka byla stanovena s přihlédnutím ke znaleckému posudku, nákladům vynaloženým státním podnikem Lesy České republiky na předchozí opravy této stavby a nákladům na zajištění podkladů k realizaci prodeje. Str. 22/23

23 K bodu 3) závěr Příští schůze komise MBaD se bude konat 3. srpna 2015 ve13.00 hod v zasedací místnosti č. 5. Schůze ukončena ve hodin. Zapsala: Schválil: Renata Bártová v. r. tajemník komise Ing. Václav Jakubík v. r. předseda komise Str. 23/23

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 37939/2015 06.05.2015 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 04.05.2015 ve 14:00 hod Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 100867/2016 28.11.2016 Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 55527/2015 30.06.2015 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační per rollam Datum a hodina zahájení schůze: 17.06.2015 ve 09.03 hodin Místo konání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 91785/2015 02.11.2015 Zápis a usnesení z 18. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 02.11.2015 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 95132/2016 08.11.2016 Zápis a usnesení z 11. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: poz.p.č. 532/2 o výměře 178 m 2 ostatní plocha a část poz.p.č. 532/1 o výměře

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 01 usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 01. záměr prodeje stav.p.č. 1419 o výměře 30 m 2 kat.území

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Příloha č. 1 usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: část poz.p.č.1310/7 o výměře cca 55m 2 ostatní plocha

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 25/2014 str. 1 / 5 Do zastupitelstva města dne: 16.6.2014 Bod č. 15 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Směna pozemku p.č. 271/1 a části pozemku p.č. 324/1

Více

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 MUCH 12343/2015 MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 z jednání komise MBaD - elektronicky Předkládá: Zpracoval: Napsal: Renata Bártová tajemnice komise Vladimír Havlíček

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 48402/2016 31.05.2016 Zápis a usnesení ze 6. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 30.05.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Příloha č. 01 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: 4. Záměr prodeje poz.p.č.1402/587 o výměře 686m 2 orná půda kat.území Stříbro za účelem

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Příloha č. 1. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. září 2014

Příloha č. 1. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. září 2014 Příloha č. 1 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. září 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 1460 o výměře 62 m 2 kat.území Stříbro

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú.

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 30-V Název: Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly záměr N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Varianta 1 Rada města projednala návrh na prodej části pozemku

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Příloha č. 01 usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Záměr účelového prodeje p.p.č. 3258/20

Více

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce

Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce Ing. Petr Chrudina nar. 23.10.1960 bytem Pod Lipami 603, Bohuňovice, PSČ: 783 14 na straně jedné jako a dále jen dárce a Obec Bohuňovice IČ: 00298697 6. května 109, Bohuňovice, PSČ: 783 14 zastoupená starostou

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více