MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU"

Transkript

1 ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH / Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: ve hod Místo konání schůze: zasedací místnost MEZIPATRO Přítomni: Ing. Václav Jakubík, Ing. Růžena Vrbová, Radka Karbánová, Josef Tvarůžek, Petr Karabec, Karel Nový, Tomáš Kubát, Stanislav Doskočil Omluveni: Ing. Leopold Písek, Martin Helcl, Neomluveni: Ing. Tibor Dobrovolný Hosté: Ing. Vlastimil Habětínek, Vladimír Havlíček, Mgr. Zdeněk Hrkal Schůzi řídil: Ing. Václav Jakubík, předseda komise Na počátku schůze přítomno 8 členů komise z celkového počtu 11. usnášeníschopná. Komise schválila následující program: Program: Konstatováno, že komise je 1) Úvod, schválení programu I.) A) doporučení vedoucího odboru SM pro rozhodnutí RM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva k bodu A) B) doporučení vedoucího odboru SM pro rozhodnutí ZM vyjádření stanoviska komise viz důvodová zpráva k bodu B) II.) a) Záměr prodeje hmotné nemovité věci pozemku b) Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města pozemků c) Prodej hmotné nemovité věci z majetku města pozemku formou veřejné elektronické aukce d) Zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitých věcech v majetku města Chebu e) Zřízení služebnosti na nemovitých věcech v majetku města Chebu - Accolade f) Částečná změna usnesení Rady města Chebu 2) Různé předložený dodatečný materiál odboru SM 3) Závěr K bodu 1) Program schválen bez připomínek všemi členy komise MBaD Bod I. Vedoucí odboru správy majetku Str. 1/12

2 A. d o p o r u č u j e v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Cheb číslo 10/2014, Přílohou č. 1, části Pracovní náplň odboru správy majetku a v souladu se Zásadami pronájmů bytů ve vlastnictví města Chebu č. 17/2013, po projednání v komisi MBaD přijmout níže uvedený návrh usnesení: Návrh usnesení Rada města Chebu s c h v a l u j e 1) na základě výjimky ze Zásad pronájmu bytů v domech pro seniory a osoby zdravotně postižené ve vlastnictví města Chebu, uzavření nájemní smlouvy z důvodu hodného zvláštního zřetele (zdravotní důvody) k druhému vhodnému uvolněnému bytu v domě pro seniory a osoby zdravotně postižené o velikosti 1+1 s příslušenstvím, se společnými nájemci, manželi, nar. a, nar., trvalý pobyt obou, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši jednoho předpisu nájemného a úhrad za služby, 2) ukončení nájemní smlouvy s, nar. a, nar., byt číslo, v bytovém domě v městě Cheb, č.p. 1139, v ulici Sadová, č.o. 7, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 2504 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 60,72 m 2 (včetně sklepní kóje 3,00 m 2 ), za předpokladu, že byt bude vyklizen a bude způsobilý k dalšímu pronájmu, dohodou ke dni , 3) změnu usnesení Rady města Chebu ze dne č. 501/19/2016, bod 10) ve věci ukončení nájemní smlouvy k prostoru sloužícímu podnikání č. 301 v domě v Chebu, č.p. 491, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, č. o. 40, s, IČO , se sídlem Cheb, Severní 2279/5 s tím, že nájem bude ukončen dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy k předmětnému prostoru sloužícímu podnikání s, 4) uzavření nájemní smlouvy k prostoru sloužícímu podnikání a) č. 301, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1 nadzemní podlaží, celkem 2 místnosti a zázemí o celkové výměře 76 m 2, s, IČO , se sídlem Satelitní 195/2, Cheb, za roční nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako bistro, b) č. 306 a 313 v domě v Chebu, č.p. 509, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 8, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 142 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 256 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 2. nadzemní podlaží, prostor č místnost, o celkové výměře 34 m 2 a prostor č. 313, 1 místnost o celkové výměře 17,40 m 2, se společností Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., IČO , se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, Cheb, za roční nájemné ve výši Kč bez DPH (sazba 725 Kč/m 2 /rok dle Zásad ), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako kanceláře, c) č. 303 v domě v Chebu, č.p. 508, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 7, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 145 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 432 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na Str. 2/12

3 listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 2. nadzemní podlaží, celkem 2 místnosti, o celkové výměře 43,3 m 2, se společností Lékárníci 95 s.r.o., IČO , se sídlem Františkánské náměstí 34, Cheb, za roční nájemné ve výši Kč bez DPH (sazba 725 Kč/m 2 /rok - dle Zásad), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako archiv společnosti Lékárníci 95 s.r.o., 5) uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 311 v domě v Chebu, č.p. 392, Karlova, č.o. 17, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 1355, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1166 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1. nadzemní podlaží celkem 1 místnost a zázemí o celkové výměře 134,90 m 2, s Domem dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, IČO , sídlo Cheb, Goethova 26, za měsíční nájemné včetně paušální platby za služby spojené s užíváním prostoru stanovené dohodou ve výši Kč včetně DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako tělocvična pro činnost zájmových kroužků, 6) uzavření nájemní smlouvy k nemovité věci, kterou tvoří pozemek parcelní číslo st. 3229, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s, nar., bytem, za nájemné stanovené dohodou ve výši 450 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, 7) změnu smluvních podmínek spočívajících a) ve slevě z ročního nájemného prostor č. 501, budova v Chebu, č.p. 487, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 349 v k.ú. Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad č.o. 41, situovaného v 1. nadzemním podlaží, celkem 5 místností o celkové výměře 90,90 m 2 pro, IČO , sídlo Cheb, Lesní 1410/42, - původní nájemné stanovené dohodou ve výši Kč bez DPH (sazba 840 Kč/m 2 /rok), - nové roční nájemné ve výši Kč bez DPH (dle platných sazeb 1048 Kč/m 2 /rok prodejní plocha, 534 Kč/m 2 /rok zázemí, celkem Kč se slevou 20 %), které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, pro účel využití jako obchod se zdravou výživou, b) v zúžení výměry prostoru sloužícího podnikání č. 303 v domě v Chebu, č.p. 508, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 145 v k.ú. Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 7, situovaného v 2 nadzemní podlaží, - původní předmět nájmu 2 místnosti a sklad o výměře 20,30 m 2, 23 m 2 a 7,70 m 2 za roční nájemné ve výši Kč bez DPH, - nový předmět nájmu sklad o celkové výměře 7,70 m 2, za roční nájemné bez DPH ve výši Kč (sazba 481 Kč/m 2 /rok - dle Zásad ), které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace pro společnost Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o., IČO , sídlo náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, Cheb, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako sklad, č. 301 v domě v Chebu, č.p.514, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 136, v k.ú. Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 13, situovaného v 1NP, - původní předmět nájmu celkem 18 místností, včetně zázemí a příslušenství o celkové výměře 234 m 2, (3 x místnost provozovny - 82,79 m 2, 4 x chodbička - 13,66 m 2, domovní chodba 50,55 m 2, 1 x WC muži 5,08 m², 1x WC ženy 8,78 m², Soc. zařízení 6,30 m 2 sklad 5,32 m 2, 2x schody 32,28 m 2, 4x sklep 48,14 m 2 ) za roční nájemné ve výši Kč bez DPH, - nový předmět nájmu celkem 8 místností, včetně zázemí o celkové výměře 101,48 m 2 (2 x místnost provozovny 68,79 m 2, 3 x chodbička 5,45 m 2, 1 x WC muži 5,08 m², 1x WC ženy 8,78 m², schody 13,38 m 2 ) za roční nájemné ve výši Kč bez DPH (sazba Str. 3/12

4 B ) d o p o r u č u j e Kč/m 2 /rok provozovna a zázemí 534 Kč/m 2 /rok, sníženo o 25 % věrnostní slevy), které může být každoročně navyšováno indexem růstu inflace pro nájemce, a, , se sídlem K Letišti 142/10, Cheb, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, pro účel využití jako provozovna kadeřnictví, v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Cheb číslo 10/2014, Přílohou č. 1, části Pracovní náplň odboru správy majetku, odst. 2, po projednání v komisi MBaD přijmout níže uvedený návrh usnesení: Návrh usnesení Rada města Chebu d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a C h e b u s c h v á l i t uzavření splátkového kalendáře s bývalým nájemcem, nar., trvalý pobyt na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy za užívání bytu č., Cheb, K Viaduktu 2369/8, ke dni uznání dluhu v celkové výši Kč, z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši Kč, ve 25 měsíčních splátkách v min. výši Kč a jedné měsíční splátce ve výši 376 Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu. Bod I. písmeno A bod 1 až 7b první odrážka a dále písmeno B byl projednán en bloc Hlasovaná varianta shodná s návrhem odboru SM Usnesení komise: shodné s návrhem odboru SM Bod I. písmeno A bod 7b druhá odrážka Hlasovaná varianta odložit projednání na příští schůzi komise Usnesení komise: odkládá projednání na příští schůzi komise a žádá vedoucího odboru SM doložit technické posouzení stavu a odhad nákladů na odstranění příčiny vlhkosti v předmětných prostorech Str. 4/12

5 Bod II. a) Záměr prodeje hmotné nemovité věcí pozemku Katastrální území Hradiště u Chebu pozemek p.č. 34/1 trvalý travní porost - část o výměře cca 2000 m 2 Společnost MARENT REALITY s.r.o., Opletalova 1535/4, Praha - Nové Město vlastní v Hradišti nemovitosti mezi ulicí Kamenickou a komunikací Ke Hřbitovu (na detailním snímku žlutě značeno). Pro realizaci blíže neuvedeného podnikatelského záměru požádala o prodej navazující části obecního pozemku naproti autosalonu Schöner. Stanovisko odboru stavebního a životního prostředí: Dle Územního plánu Cheb je předmětná část p.p.č. 34/1 vymezena jako plocha VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba. Odbor stavební a životního prostředí nemá proti prodeji námitek. Stanovisko odboru správy majetku: Odbor SM nemá připomínek. Stanovisko odboru Inv.: V dotčeném pozemku neeviduje odbor investiční žádný záměr. Odbor MaP doporučil připravit podklady pro projednání záměru prodeje radou města (jde o plochu větší než 1500 m 2 ). Vedení města Chebu jednalo o žádosti na poradě dne a souhlasí se zpracováním podkladů pro zveřejnění záměru prodeje. Hlasovaná varianta shodná s návrhem odboru MaP Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP b) Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města pozemky Navrhované ceny jsou uváděny bez DPH. V níže uvedených případech půjde vždy o pozemek, který bude po prodeji užíván ve funkčním celku se stavbou v majetku nabyvatele a pro případné uplatnění DPH budou před zpracováním materiálu do RM a ZM vyžádány aktuální podklady od stavebního úřadu. Katastrální území Dřenice u Chebu ba) pozemek p.č. 192/132 ost. plocha o výměře 133 m 2 Jedná se o samostatně oddělenou parcelu na Třešňovce, užívanou jako zahrada v jednom celku s pozemkem p.č. 192/131. Pozemky p.č. 192/131 a st. 189/1 s chatou vlastní matka žadatelů; přístupu na tyto pozemky nebude prodejem parcely č. 192/132 do vlastnictví jiného subjektu bráněno, neboť je zajištěn i z druhé strany, z komunikace p.č. 192/181. Záměr prodeje byl schválen vedením města dne a zveřejněn ve dnech od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 300 Kč/m 2, celkem Kč. Str. 5/12

6 Podle databáze prodejů, vedené odborem MaP, jsou v posledních pěti letech v rekreační oblasti Jesenice prodeje pozemků za cenu 300 Kč/m 2 běžně realizovány, naposled prodej pozemku p.č. 192/93 - podle usnesení ZM ze dne Náklady spojené s prodejem budou účtovány ve výši vyplaceného znalečného částkou Kč. Odbor MaP navrhuje prodej žadatelům za cenu Kč podle odhadu (přičemž případná DPH bude uplatněna v zákonné výši), s povinností uhradit náklady spojené s prodejem. Hlasovaná varianta shodná s návrhem odboru MaP Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP Katastrální území Cheb bb) Pozemek parcelní číslo st zast. plocha o výměře 191 m 2, pozemek parcelní číslo 1398/10, ostatní plocha, vzniklý sloučením dílu a o výměře 2717 m 2 z pozemku parcelní číslo 1398 a dílu d o výměře 1192 m 2 z pozemku parcelní číslo 2989/1, dle geometrického plánu číslo /2012 Jedná se o pozemek ve Vrázově ulici areál stavební společnosti v nájmu žadatele. O prodej bylo požádáno za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm vybudované a zázemí společnosti. Záměr prodeje byl schválen Radou města Chebu dne a zveřejněn od do Cena v místě a čase obvyklá byla znalcem odhadnuta na 450 Kč/m 2, celkem Kč. V této lokalitě se realizované ceny pohybují v rozmezí 400 Kč/m 2 (část p.p.č. 1497/1 společnosti RENTAL DEALING) až 500 Kč/m 2 (st.p.č a část p.p.č. 1394/8 společnosti PYRAMSTAV). Jde o pozemky, jejichž prodej bude zdanitelným plněním. Geometrický plán i znalecký posudek byly vyhotoveny na náklady nabyvatele. Odbor MaP navrhuje prodej žadateli za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, Hlasovaná varianta shodná s návrhem odboru MaP Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP c) Prodej hmotné nemovité věci z majetku města - pozemku formou veřejné elektronické aukce Str. 6/12

7 Katastrální území Háje u Chebu pozemek p.č. 167/13 zahrada o výměře 473 m 2 Podle usnesení Rady města Chebu č. RM 484/18/2016 ze dne byl ve dnech od do zveřejněn záměr prodeje nemovité věci a podmínky výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce na pozemek parcelní číslo 167/13 v katastrálním území Háje u Chebu. Pozemek je situován v zastavěné části Hájů, v ulici Sportovců, v sousedství restaurace Tango. Minimální nabídková cena byla stanovena podle odhadu ceny v místě a čase obvyklé na 700 Kč/m 2. Ke dni vyhlášení výběrového řízení evidoval odbor majetkoprávní žádosti tří zájemců. Všichni byli o vyhlášení výběrového řízení písemně informováni. V zadávacím kole učinil vstupní nabídku a finanční jistotu ve výši Kč za pozemek složil na depozitní účet města pan,,. Aukční kolo veřejné elektronické aukce začalo dne v 15:00 hodin a bylo ukončeno v 15:20 hodin. Aukce se zúčastnil pouze pan a jako jediný soutěžící zvítězil s nabídkovou cenou 750 Kč/m 2, tj Kč. Podle podmínek výběrového řízení uzavře město Cheb s vítězem veřejné elektronické aukce, po schválení Zastupitelstvem města Chebu a po zaplacení kupní ceny snížené o složenou finanční jistotu, kupní smlouvu s cenou dle jeho nabídky učiněné v době ukončení aukce. K ceně dosažené v rámci aukčního kola bude při prodeji, rovněž dle podmínek výběrového řízení, připočtena DPH ve výši 21 %. Náklady spojené s prodejem budou fakturovány ve výši úhrady za zpracování odhadu ceny. Nabyvatel rovněž zaplatí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad do KN a daň z nabytí nemovitých věcí. Prodej bude realizován do společného jmění manželů. Odbor MaP navrhuje schválit prodej pozemku p.č. 167/13 v k.ú. Háje u Chebu manželům, nar., a, nar., oba bytem v,, za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení formou veřejné elektronické aukce ve výši Kč plus DPH ve výši ,50 Kč, celkem tedy za kupní cenu po zaokrouhlení Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Hlasovaná varianta shodná s návrhem odboru MaP Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP d) Zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitých věcech v majetku města Chebu 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění a provozování vodovodního řadu v délce cca 46 běžných metrů, na části služebného pozemku parcelní č. 123/3, pozemku parcelní č. 1060, pozemku parcelní č. 1065/10 a pozemku parcelní č. 1066/4, v katastrálním území Háje u Str. 7/12

8 Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti CHEVAK Cheb, a. s., IČO , se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši ve výši Kč včetně 21 % DPH (9.200 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: CHEVAK Cheb, a. s., IČO , se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ Důvod: uložení nové části vodovodního řadu v rámci akce Cheb Háje - Zemědělská". Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování elektrické přípojky v délce cca 123 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 3056/1, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, ve prospěch, bytem,. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu platnosti Smlouvy o výpůjčce č. MaP/11373/2016-SV; Oprávněný:, trvale bytem. Důvod: umístění a provozování elektrické přípojky na p. p. č. 3056/1, k. ú. Cheb, k budované mobilní chatě v zázemí letiště, které je ve výpůjčce Ultralight Clubu Cheb, jehož je žadatel členem. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a údržbě stavby sjezdu na části služebného pozemku parcelní č. 2479/2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, ve prospěch oprávněného ze služebnosti společnost FUTURE BAU s. r. o., IČO , se sídlem K Nemocnici 2381/2, Cheb, PSČ Žadatel provede na svůj náklad zpevnění povrchu na části p. p. č. 2479/2, k. ú. Cheb, o celkové výměře cca 18 m 2. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Žadatel při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena po dobu životnosti stavby; Oprávněný: FUTURE BAU s. r. o., IČO , se sídlem K Nemocnici 2381/2, Cheb, PSČ Důvod: vybudování nového sjezdu z p. p. č. 1259/8, k. ú. Cheb. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh e) Zřízení služebnosti na nemovitých věcech v majetku města Chebu - Accolade Oprávněný: Accolade CZ XVI, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Důvod: vybudování vodovodu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vedení VN a STL plynovodu v rámci stavby Accolade Cheb SO uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování dešťové kanalizace a jejího ochranného pásma v délce 12,9 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 139/4 v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného Str. 8/12

9 ze služebnosti Accolade CZ XVI, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (2.600 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování splaškové kanalizace a jejího ochranného pásma v délce 26,2 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 136/1, pozemku parcelní č. 236/1, pozemku parcelní č. 139/4 a pozemku p. č. 136/7, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Accolade CZ XVI, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (5.400 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování STL plynovodu a jeho ochranného pásma v délce 27,1 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 136/1, pozemku parcelní č. 236/1 a pozemku p. č. 136/7, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Accolade CZ XVI, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (5.600 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování vodovodu a jeho ochranného pásma v délce 25 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 136/1, pozemku parcelní č. 236/1 a pozemku p. č. 136/7, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Accolade CZ XVI, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (5.000 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení VN a jeho ochranného pásma v délce 8,3 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 136/1, v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Accolade CZ XVI, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH (2.000 Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Str. 9/12

10 f) Částečná změna usnesení Rady města Chebu 1. částečná změna usnesení Rady města Chebu č. 124/5/2004 ze dne , bod č. 27., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2016, spočívající v právu umístění a provozování elektrické přípojky NN v délce 277,27 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 219/35, pozemku parcelní č. 219/49, pozemku parcelní č. 343, pozemku parcelní č. 344 a pozemku parcelní č. 377, v katastrálním území Dolní Dvory, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO , se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu existence stavby; Oprávněný: Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO , se sídlem Praha 3, Olšanská 2681/6. Důvod: umístění elektrické přípojky NN v rámci akce: CHDOD", přeschválení z důvodu změny dotčených pozemků. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. 2. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 182/6/2016 ze dne , bod č. I./5., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2016, spočívající v právu umístění a provozování přípojky dešťové kanalizace v délce 10,9 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 2358/4 a pozemku parcelní č. 2358/6, v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Karlovarský kraj, IČO , se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ , zastoupený společností Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., IČO , se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.280 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Oprávněný: Karlovarský kraj, IČO , se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ , zastoupený společností Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., IČO , se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ Důvod: vybudování nové přípojky dešťové kanalizace v rámci stavby SFDI II/214 Cheb, Ašská ulice", přeschválení z důvodu změny délky přípojky. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh 3. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 327/10/2015 ze dne , bod č. I./8., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: Str. 10/12

11 uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2016, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v délce 280,3 běžných metrů, umístění 2 ks pojistkové skříně v pilíři do 1 m 2 a 1 ks rozpojovací skříně v pilíři do 1 m 2 na části služebného pozemku parcelní č. 2295/1, pozemku parcelní č. 527/2, pozemku parcelní č. 512/5, pozemku parcelní č. 526/1 a pozemku parcelní č. 526/2, vše v katastrálním území a obci Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo s. r. o., IČO , se sídlem Plzeň, Na Střílně 1929/8, PSČ Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností OMEXOM GA Energo s. r. o., IČO , se sídlem Plzeň, Na Střílně 1929/8, PSČ Důvod: kabelové vedení NN v rámci stavby: Cheb, p.č. 512/1 - knn, přeschválení z důvodu změny dotčených pozemků. Odbor MaP doporučuje schválit předložený návrh. Bod II. písmena d) až f) byl projednán en bloc Hlasovaná varianta shodná s návrhem odboru MaP Usnesení komise: shodné s návrhem odboru MaP K bodu 2) různé Vedoucí odboru správy majetku A) s c h v a l u j e v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Cheb číslo 10/2014, Přílohou č. 1, části Pracovní náplň odboru správy majetku odst písmeno a) uzavření nájemní smlouvy na základě výsledků výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce, po vyjádření souhlasu komisí MBaD, k bytu číslo, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2329, v ulici K Viaduktu, č. o. 3, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 6571/5 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 34,63 m 2 (včetně podlahové plochy Str. 11/12

12 sklepní kóje 1,62 m 2 ), s, nar., trvalý pobyt, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 88 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, v případě, že výše jmenovaný neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s, nar., trvalý pobyt, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 87 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, v případě, že výše jmenovaná neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, uzavřít nájemní smlouvu s, nar., trvalý pobyt, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m 2 /měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, v případě, že výše jmenovaný neuzavře nájemní smlouvu dle stanovených pravidel, vyhlásit nové výběrové řízení, B) r u š í po vyjádření souhlasu komisí MBaD výběrové řízení č. 385/2016 na pronájem bytu číslo 08, Cheb, K Viaduktu 2369/8, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, K bodu 3) závěr Příští schůze komise MBaD se bude konat 9. ledna 2017 ve hod v zasedací místnosti RADA Schůze ukončena v hodin. Zapsala: Schválil: Bc. Renata Bártová tajemník komise Ing. Václav Jakubík předseda komise Str. 12/12

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 MUCH 12343/2015 MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 z jednání komise MBaD - elektronicky Předkládá: Zpracoval: Napsal: Renata Bártová tajemnice komise Vladimír Havlíček

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 91785/2015 02.11.2015 Zápis a usnesení z 18. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 02.11.2015 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 95132/2016 08.11.2016 Zápis a usnesení z 11. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 55527/2015 30.06.2015 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační per rollam Datum a hodina zahájení schůze: 17.06.2015 ve 09.03 hodin Místo konání

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 37939/2015 06.05.2015 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 04.05.2015 ve 14:00 hod Místo konání schůze:

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 71822/2016 22.08.2016 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 22.08.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 48402/2016 31.05.2016 Zápis a usnesení ze 6. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 30.05.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Č. j.: MUCH 91828/2015

Č. j.: MUCH 91828/2015 Č. j.: MUCH 91828/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 16. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 46558/2015 02.06.2015 Zápis a usnesení z 9. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 01.06.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Z Á M Ě R města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Z Á M Ě R města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Č. j. MUCH 85746/2016 V Chebu dne 10.10.2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat hmotnou nemovitou

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek zveřejněn podle 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek zveřejněn podle 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Č. j. MUCH/52583/2015-MaP V Chebu dne 26.06.2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý

Více

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Příloha č. 01 usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Záměr účelového prodeje p.p.č. 3258/20

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012

Příloha č. 1. usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Příloha č. 1 usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. února 2012 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: část poz.p.č.1310/7 o výměře cca 55m 2 ostatní plocha

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY M STA CHEBU

KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY M STA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 75285/2017 11.09.2017 Zápis a usnesení ze 7. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.08.2017 ve 13.05 hod Místo konání schůze:

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015

Příloha č. 01. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 05. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. února 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: poz.p.č. 532/2 o výměře 178 m 2 ostatní plocha a část poz.p.č. 532/1 o výměře

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 10.9.2015, od 17.30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů zastupitelstva Omluven: p. Knapíková

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-47/2016 Datum jednání: 10.08.2016 Program jednání (USN-R3-1012/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 6137/2015 V Chebu dne 26. 01. 2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 55465/2015 V Chebu dne 29.06.2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 52834/2016 V Chebu dne 17.06.2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2172/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 139. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 01 usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 01. záměr prodeje stav.p.č. 1419 o výměře 30 m 2 kat.území

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Příloha č. 01. usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne

Příloha č. 01. usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne Příloha č. 01 usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25.01.2017 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: 1. Záměr prodeje bytové jednotky 3+1 II.

Více