TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)"

Transkript

1 Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 74/4/2015 mat. č. 100/2015 Schválení programu program 4. schůze Rady města Chebu. Usnesení RM č. 75/4/2015 mat. č. 101/2015 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu paní Evu Hornou a Ing. Leoše Horčičku. Usnesení RM č. 76/4/2015 mat. č. 102/2015 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 77/4/2015 mat. č. 82/2015 Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města - Výzkumný ústav rostlinné výroby poskytnutí příspěvku Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v. v. i., IČO , se sídlem Praha - Ruzyně, Drnovská 507/73, na odbornou monografii s názvem Kontaminanty v životním prostředí v povodí řeky Eger-Ohře ve výši tis. Kč, s podmínkou poskytnutí 30 ks monografie městu Cheb; Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin, informovat žadatele a vyzvat jej k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku do Usnesení RM č. 78/4/2015 mat. č. 87/2015 Jmenování místopředsedů komisí j m e n u j e Mgr. Ludmilu Mračkovou do funkce místopředsedkyně komise školské, Tomáše Koženého do funkce místopředsedy komise kultury, Ing. Pavla Bohánka do funkce místopředsedy komise dopravní, 1

2 Bc. Stanislava Kobra do funkce místopředsedy bezpečnostní komise, Ing. Růženu Vrbovou do funkce místopředsedkyně komise komunálního hospodářství a životního prostředí, Ivetu Hálovou do funkce místopředsedkyně komise pro národnostní menšiny, Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, informovat tajemníky příslušných komisí o usnesení rady města v termínu do Usnesení RM č. 79/4/2015 mat. č. 88/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Směrnici pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb členům pracovní skupiny pro veřejné zakázky zúčastnit se školení organizovaného odborem kanceláře starosty, oddělením právním, Ing. Janě Kuklové, vedoucí odboru kanceláře starosty, - v termínu do zajistit zavedení schválené směrnice do evidence, - zajistit zaslání směrnice právnickým osobám zřízeným nebo založeným městem Cheb, - organizačně zajistit proškolení členů pracovní skupiny pro veřejné zakázky a zastupitelstva města. Usnesení RM č. 80/4/2015 mat. č. 108/2015 Schválení zadávacích dokumentací a složení komisí na veřejné zakázky malého rozsahu: 1. "Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením" 2. "Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015" Zadávací dokumentace a složení komisí na veřejné zakázky malého rozsahu: 1. "Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením" 2. "Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015" Mgr. Evě Danihelkové, úřednici oddělení právního odboru kanceláře starosty 1. zajistit realizaci výběrového řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 4/2014 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, 2. zajistit administraci uzavření rámcových smluv a uveřejnění veřejných zakázek dle Směrnice č. 4/2014 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, 2

3 p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města, 1. schválit dodavatele kancelářských potřeb dle návrhu předloženého jmenovanou hodnotící komisí, 2. uzavřít rámcové smlouvy s vybranými uchazeči. Usnesení RM č. 81/4/2015 mat. č. 89/2015 Žádost 4. základní školy Cheb, Hradební 14, o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě 4. základní škole Cheb, Hradební 14, výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě na počet 18 dětí, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, předat řediteli 4. základní školy Cheb souhlas s udělením výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě v termínu do Usnesení RM č. 82/4/2015 mat. č. 98/2015 Žádost TJ ESKA CHEB o výjimku ze Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnice č.35/2012 a č. 43/2012 a souhlas s převodem finančních prostředků ve výši Kč na LK ESKA Cheb a uzavření dodatku ke smlouvě č. 69/2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu v y h o v ě t Žádosti TJ ESKA CHEB, IČ , se sídlem Cheb, Pražská 2471/16 a souhlasit s výjimkou ze Směrnice SPA č. 50/2010, čl.3, bod 8, tj. s převodem finančních prostředků ve výši Kč na subjekt LK ESKA Cheb, IČ , se sídlem Cheb, Koželužská 2563/30, poskytnutých na celoroční činnost v roce Uzavřít dodatek ke smlouvě č. 69/2014 s tím, že vyúčtování převedené částky provede LK ESKA Cheb dle platných směrnic SPA Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne 26. března Usnesení RM č. 83/4/2015 mat. č. 105/2015 Navýšení příspěvku na celoroční činnost 2015 dle směrnice SPA pro FK Hvězda Cheb o Kč. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t navýšení příspěvku na celoroční činnost 2015 dle směrnice SPA č. 50/2010 o Kč FK Hvězda Cheb. ZM Chebu schválilo dne usnesením č. 39/2/2014 FK Hvězda Cheb příspěvek na celoroční činnost dle směrnice SPA ve výši Kč. Celkový příspěvek na celoroční činnost po navýšení bude činit Kč. 3

4 Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne 26. března Usnesení RM č. 84/4/2015 mat. č. 113/2015 Hromada František - žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Chebu poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Chebu Františku Hromadovi,., :,, ve výši Kč na vytvoření DVD - podklady z tvorby Západočeského divadla v Chebu do roku 2000, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu do Usnesení RM č. 85/4/2015 mat. č. 114/2015 Žádost Sportovní unie Chebska o příspěvek z rozpočtu města Chebu 2015 ve výši Kč na akci " Přátelské fotbalové utkání osobností ČR a okresu Cheb a vyhlášení nejlepších sportovců okresu Cheb za rok 2014" d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t poskytnutí příspěvku Sportovní unii Chebska ve výši Kč na akci " Přátelské fotbalové utkání osobností ČR a okresu Cheb a vyhlášení nejlepších sportovců okresu Cheb za rok 2014" Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne 26. března Usnesení RM č. 86/4/2015 mat. č. 115/2015 Nabývání majetku darem příspěvkovou organizací zřizovanou městem Cheb b e r e n a v ě d o m í zprávu o možné změně postupu při udělování předchozího souhlasu při nabývání majetku darem příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními a kulturními zařízeními) zřizovanými městem Cheb. Usnesení RM č. 87/4/2015 mat. č. 116/2015 Žádost KST Cheb o příspěvek z rozpočtu města Chebu ve výši Kč na celoroční činnost 2. ligy soutěže mužů v sezóně 2015/2016 d o p o r u č u j e 4

5 Zastupitelstvu města Chebu n e v y h o v ě t žádosti KST Cheb o příspěvek z rozpočtu města Chebu 2015 na činnost 2. ligy mužů v sezóně 2015/2016. Soutěže 2. ligy mužů jsou součástí celoroční činnosti, na kterou byla KST Cheb usnesením ZM č. 39/2/2014 dne schválena částka Kč. Podle Směrnice SPA č. 50/2010 nelze poskytnout další smlouvu na stejný účel. Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne 26. března Usnesení RM č. 88/4/2015 mat. č. 120/2015 Žádost Jezdeckého klubu Elisabeth Cheb, o.s. o příspěvek z rozpočtu města Chebu ve výši Kč na činnost klubu v roce 2015 částečné vyhovění žádosti a poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Chebu Jezdeckému klubu Elisabeth Cheb, o.s. ve výši Kč na činnost klubu v roce 2015 Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, vyrozumět žadatele o usnesení RM a zajistit uzavření smlouvy. Usnesení RM č. 89/4/2015 mat. č. 106/2015 Další právní jednání a záležitosti - Dohoda o zapojení Františkových Lázní do systému využití aplikace tarifu MHD Cheb na lince č pro bezplatnou přepravu důchodců nad 65 let dohodu o zapojení města Františkovy Lázně do systému využití aplikace tarifu MHD Cheb na lince č uzavřenou mezi městem Cheb a městem Františkovy Lázně, IČ , Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, za podmínek uvedených v návrhu dohody, který tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy, p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města, podpisem dohody, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, zabezpečit realizaci usnesení do Usnesení RM č. 90/4/2015 mat. č. 110/2015 Další právní jednání a záležitosti - Schválení Smlouvy o spolupráci s Diecézní Charitou Plzeň při provádění pracovně rehabilitačního programu Zpět do práce s t a h u j e předložený materiál z projednávání. 5

6 Usnesení RM č. 91/4/2015 mat. č. 81/2015 Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb na rok 2015 organizace Diecézní Charita Plzeň, sady 5. května 8, , Plzeň s t a h u j e předložený materiál z projednávání. Usnesení RM č. 92/4/2015 mat. č. 112/2015 Bytové a nebytové záležitosti 1. ukončení nájemního vztahu k bytu č.13, v bytovém domě v městě Chebu, č.p., v ulici,., který je součástí pozemku par.č.st.1741 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 53,10 m2 (včetně sklepní kóje o podlahové ploše 7,65 m2), s, a,., trvalý pobyt, s tím, že byt bude předán ve stavu způsobilém řádnému užívání, 2. na základě udělení výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, v bytovém domě v městě Chebu, č.p., v ulici,. 31, který je součástí pozemku na par.č.st v katastrálním území Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 53,10 m2 (včetně sklepní kóje o podlahové ploše 7,65 m2), s,., trvalý pobyt,, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 48 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného z podlahové plochy bytu, 3. na základě udělení výjimky ze Zásad uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 3, v ulici náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 18, který je součástí pozemku par.č.st. 124 v katastrálním území Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č.1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 54,39 m2 (k bytu nenáleží sklep ani sklepní kóje), s,., trvalý pobyt,, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 48 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši Kč, 4. uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 314, v domě v Chebu, č.p. 507, v ulici nám. Krále Jiřího z Poděbrad, č.o. 6, který je součástí pozemku par. š. st. 148 v k.ú. Cheb, situovaného v 2. nadzemním podlaží, 1 místnost o celkové výměře 30 m2, za roční nájemné ve výši Kč, které může být navyšováno každoročně indexem růstu inflace, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců, pro účel využití jako kancelář pro nájemce senátora Mgr. Miroslava Nenutila, s účinností od , 5. ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 309, v domě v Chebu, č.p. 505 v ulici Kostelní, č.o. 2, který je součástí pozemku par. č. st. 150 v k.ú. Cheb, situované v 3. nadzemním podlaží s,, s místem, dohodou ke dni , Ing. Pavlu Vančovi, vedoucím odboru správy majetku, v termínu do zabezpečit realizaci usnesení. Usnesení RM č. 93/4/2015 mat. č. 117/2015 Zadávací dokumentace Zateplení objektu části budovy bazénu Obětí nacismu, par.č.st v k.ú. Cheb 6

7 1. zadávací dokumentaci k otevřenému řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh 1-6, 2. složení komise pro veřejnou zakázku Zateplení objektu části budovy bazénu Obětí nacismu, par. č. st v k.ú. Cheb, 3. odůvodnění veřejné zakázky, p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města, 1. schválit zhotovitele díla dle návrhu předloženého jmenovanou hodnotící komisí, 2. řešit případné námitky uchazečů, 3. uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem, Mgr. Evě Danihelkové, úřednici veřejných zakázek odboru kanceláře starosty, 1. zajistit realizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zásadami uvedenými ve Směrnici č. 4/2014 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, 2. zajistit administraci uzavření smlouvy a uveřejnění veřejné zakázky dle Směrnice č. 4/2014 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb. Usnesení RM č. 94/4/2015 mat. č. 118/2015 Další právní jednání a záležitosti - zrušení Nařízení města Chebu č. 6/2011, Pravidel pro vydávání parkovacích karet č. 14/2012, schválení nového Nařízení města o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu a Ceníku za stání silničních motorových vozidel v oblastech placeného stání r u š í a) Nařízení města č. 6/2011 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu, b) Pravidla pro vydávání parkovacích karet č. 14/2012, a) Nařízení města o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chebu, za podmínek uvedených v návrhu nařízení, který tvoří přílohu č. 5 důvodové zprávy, s účinností od , b) Pravidla pro vydávání parkovacích karet za podmínek uvedených v návrhu pravidel, který tvoří přílohu č. 6 důvodové zprávy, s účinností od , c) Ceník za stání silničních motorových vozidel v oblastech placeného stání s účinností od , ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy, p o v ě ř u j e Pavla Cheníčka, zástupce velitele městské policie, zajistit bezodkladné informování občanů a firem o přijatém usnesení a vrátit poměrnou část finančních prostředků za již vydané parkovací karty do , Ing. Pavla Vanča, vedoucího odboru správy majetku, zabezpečit realizaci usnesení do

8 Usnesení RM č. 95/4/2015 mat. č. 80/2015 Schválení plánu práce komise sociální a zdravotní na 1. pololetí 2015 plán práce komise sociální a zdravotní na 1. pololetí 2015 dle důvodové zprávy, Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: seznámit členy komise sociální a zdravotní s rozhodnutím RM. Usnesení RM č. 96/4/2015 mat. č. 86/2015 Neinvestiční dotace pro program Podpora terénní práce pro rok změna rozpočtu projektu schválit realizaci projektu Podpora terénní práce pro rok 2015 s upraveným rozpočtem dle požadavku Úřadu vlády ČR dle tabulky č. 2 uvedené v důvodové zprávě, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi města, předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne Usnesení RM č. 97/4/2015 mat. č. 84/2015 Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Cheb n e s c h v á l i t Návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Cheb Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit tento materiál zastupitelstvu města na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 98/4/2015 mat. č. 90/2015 Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města - pozemky a stavby s c h v á l i t záměr prodeje níže uvedených nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb, ve smyslu ustanovení 39 odst. 1), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich součástí a příslušenství: 1. pozemek parcelní číslo st. 1294/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 2686 (Dukelská 16), způsob využití jiná stavba, v katastrálním území Cheb; 2. pozemek parcelní číslo st. 41, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným 16 (Klest 16), způsob využití rodinný dům, v katastrálním území Klest; 8

9 Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 99/4/2015 mat. č. 91/2015 Záměr prodeje nemovitých věcí z majetku města - pozemky n e zveřejnění záměru na prodej níže uvedených nemovitých věcí pozemků ve vlastnictví města Cheb: 1. pozemek p.č. 3003/11 orná půda o výměře m2, 2. pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 37 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 38 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č.st zast. plocha o výměře 39 m2, pozemek p.č.st zast. plocha o výměře 32 m2, pozemek p.č.st zast. plocha o výměře 40 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 32 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 30 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 32 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 16 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 31 m2, pozemek p.č. st zast. plocha o výměře 32 m2, pozemek p.č.st zast. plocha o výměře 32 m2, pozemek p.č.st zast. plocha o výměře 33 m2, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, informovat žadatele o rozhodnutí Rady města Chebu. Usnesení RM č. 100/4/2015 mat. č. 92/2015 Úplatné nabytí nemovité věci pozemku 9

10 s c h v á l i t úplatné nabytí dílu a o výměře 2 m2 odděleného z pozemku parcelní číslo st. 1346, zastavěná plocha, a dílů b+c o celkové výměře 1 m2 oddělených z pozemku parcelní číslo 2010/4, travní porost, v katastrálním území Cheb dle geometrického plánu č /2014, za nabídkovou kupní cenu 900 Kč, od.,., a.,., oba bytem,, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 101/4/2015 mat. č. 93/2015 Žádost fyzické osoby n e v y h o v ě t žádosti, bytem, o vrácení části kupní ceny bytové jednotky č. 737/1, Májová 8, k. ú. Cheb, z důvodu následné výměny plynového kotle a vyvložkování komína v ceně Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 102/4/2015 mat. č. 94/2015 Žádost fyzické osoby s c h v á l i t prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy, na základě žádosti, bytem,, na koupi bytové jednotky č. 404/4, k. ú. Cheb, do , Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 103/4/2015 mat. č. 95/2015 Jiná majetkoprávní jednání schválení demolice staveb ve vlastnictví města Cheb s c h v á l i t 10

11 demolici stavby realizované v katastrálním území Hradiště u Chebu, která je součástí pozemků takto: stavba č.p./č.e. součást pozemku parcelní č. stavba pro bydlení budova č.p. 2 st. 208 Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 104/4/2015 mat. č. 96/2015 Prodej nemovitého majetku bytové jednotky ve vlastnictví města Cheb b e r e n a v ě d o m í skutečnosti uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu; s c h v á l i t převod bytové jednotky č. 287/7 v č. p. 287 (Mánesova 20), se spoluvlastnickým podílem ve výši 537/7134 na společných částech budovy č. p. 287 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 537/7134 na st. p. č. 1254, k. ú. Cheb, do výlučného vlastnictví,...,, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, s povinností kupujícího uhradit náklady spojené s převodem nemovité věci ve výši Kč; z r u š i t usnesení ZM č. 23/4/2015, ze dne týkající se bytové jednotky č. 287/7, Mánesova 20, k. ú. Cheb, uvedené v příloze č. 2 pod pořadovým číslem 7 a r u š í usnesení RM č. 25/1/2015, ze dne ; v bodě č. A. III. pořadové číslo 3 a bod B. III. pořadové číslo 3 Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 105/4/2015 mat. č. 97/2015 Výpůjčka staveb, které jsou součástí nemovitých věcí pozemků výpůjčku stavby s číslem popisným 185 (Kostelní náměstí 14), která je součástí pozemku parcelní číslo st. 153 a výpůjčku stavby s číslem popisným 522 (Baltazara Neumanna 12), která je součástí pozemku parcelní číslo st. 172 v katastrálním území Cheb, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem zajištění provozu základní školy, organizaci zřízené městem Cheb Základní škole Cheb, Kostelní náměstí 14, IČO se sídlem Cheb, Kostelní náměstí 14, PSČ , Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, 11

12 zajistit sepsání Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce do Usnesení RM č. 106/4/2015 mat. č. 99/2015 I. Zřízení služebnosti ve prospěch města Chebu II. Částečná změna usnesení Rady města Cheb III. Zřízení služebnosti inženýrských sítí na nemovitých věcech v majetku města Chebu IV. Další právní jednání - zrušení části usnesení Rady města Cheb s c h v á l i t I. 1. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle geometrického plánu č /2015 pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, spočívající v právu umístění a provozování vodovodu v délce 95,94 běžných metrů, na části služebného pozemku parcelní č. 424 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb, ve vlastnictví a, trvale bytem,. Město Cheb uhradí povinným z věcného břemena v souladu se smlouvou č. MaP/09058/2011-VB při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské dle geometrického plánu č /2015 pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, spočívající v právu umístění a provozování vodovodu v délce 95,94 běžných metrů, v délce 9,38 běžných metrů, na části služebného pozemku parcelní č. 769/5 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb, v podílovém spoluvlastnictví oprávněných osob uvedených na listu vlastnictví č. 840 pro k. ú. Háje u Chebu, obec Cheb. Město Cheb uhradí povinným z věcného břemena v souladu se smlouvou č. MaP/09646/2012-VB při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; II. 1. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 151/6/2012 ze dne , bod č. I./4., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2014, spočívající v právu umístění a provozování vzdušného vedení vysokého napětí v délce 5,7 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 967/2 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Strana povinná ze služebnosti vrátí straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH. Oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 335/14/2014 ze dne , bod č. I./6., kdy se 12

13 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle geometrického plánu č /2014, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní přípojky v délce 28 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 274/127, pozemku parcelní č. 274/128, pozemku parcelní č. 274/3, vše v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti a, bytem,. Strana povinná ze služebnosti vrátí straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši 242 Kč včetně 21 % DPH. Oprávnění ze služebnosti inženýrské sítě uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 383/18/20144 ze dne , bod č. I./1., kdy se podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2014 a č /2014, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí, umístění 2 ks rozpojovací skříně v pilíři do 1 m2 a umístění 12 ks přípojkových skříní v pilíři na části pozemku p. č. 2548/14, části pozemku p. č. 2561/2, části pozemku p. č. 2579/5, části pozemku p. č. 2601, části pozemku p. č. 2606/7 v katastrálním území a obci Cheb a na části pozemku p. č. 316/1, části pozemku p. č. 324/29, části pozemku p. č. 324/21, části pozemku p. č. 412, části pozemku p. č. 324/29, části pozemku p. č. 324/29, části pozemku p. č. 368/1, části pozemku p. č. 368/4 a části pozemku p. č. 368/7 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, obec Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Délka kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích města Cheb je 608 běžných metrů. Strana povinná ze služebnosti vrátí straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH. Oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 183/7/2014 ze dne , bod č. II./4., kdy se podle 25, odst. 4, zákona. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2010 pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku v katastrálním území a obci Cheb, pro žadatele a oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená SEG s.r.o., IČ , se sídlem Plzeň, Skladová 1843/4, PSČ Strana povinná ze služebnosti vrátí straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH. Oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; III. 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a umístění kanalizační přípojky v délce 54 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 700/3, na části služebného pozemku parcelní č. 1640, a části služebného pozemku parcelní č. 129/1, vše k. ú. Starý Hrozňatov, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti,. Žadatelka zaplatí při podpisu smlouvy budoucí o smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 13

14 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a umístění kanalizační a vodovodní přípojky v délce 4,60 běžných metrů, na části služebného pozemku č. 1787/16 v katastrálním území Cheb, obec Cheb pro žadatele a oprávněné ze služebnosti inženýrské sítě a, bytem,. Žadatelé zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění komína k odkouření plynového kondenzačního kotle budově s č. p. 1672, nad částí služebného pozemku parcelní č. st. 670/3 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti podílové spoluvlastníky, bytem,, a, bytem,. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (1.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a umístění vodovodního a kanalizačního řadu v délce 708 běžných metrů na části služebných pozemků - p. p. č. 2987/1, p. p. č. 2989/1, p. p. č. 3009/8, p. p. č. 3009/12, p. p. č. 3052/3, p. p. č. 3052/7, p. p. č. 3052/12, p. p. č. 3052/13, p. p. č. 3052/19, p. p. č. 3052/25, p. p. č. 3052/29, v k. ú. Cheb, obec Cheb, a na části služebných pozemků - p. p. č. 375/3, p. p. č. 375/1, k. ú. Horní Dvory, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti CHEVAK Cheb, a. s., IČ , se sídlem Cheb, , Tršnická 4/11. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy budoucí o smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; r u š í IV. bod č. II./2. Další právní jednání částečná změna usnesení Rady města Cheb v usnesení Rady města Chebu č. 183/7/2014 ze dne ; I. Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne , II. a III. Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a podpis smluv výše uvedených do , IV. Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního realizovat usnesení RM do , p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města Chebu podpisem smluv uvedených v bodě II. a III. Usnesení RM č. 107/4/2015 mat. č. 107/2015 Další právní jednání a záležitosti navýšení sjednaného nájemného a pachtovného od u pronájmů a propachtování pozemků o index roční míry inflace za rok

15 navýšení nájemného a pachtovného od za pronájem a propachtování pozemků ve vlastnictví města Cheb u smluvních vztahů se sjednaným nájemným a pachtovným, kde to smluvní podmínky umožňují, v návaznosti na míru inflace za rok 2014, zveřejněnou Českým statistickým úřadem a vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ve výši 0,4 %, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zabezpečit zpracování a zaslání oznámení o uplatnění navýšení nájemného a pachtovného o míru inflace za předchozí kalendářní období všem nájemcům se sjednaným nájemným, kde to smluvní podmínky umožňují a to v termínu do Usnesení RM č. 108/4/2015 mat. č. 109/2015 Úplatné nabytí nemovitých věcí pozemků a pozemků, jejichž součástí jsou stavby do vlastnictví města Cheb neschválit finalizaci právních jednání směřujících k úplatnému nabytí pozemků a pozemků, jejich součástí jsou stavby, v katastrálním území Cheb viz příloha důvodové zprávy, od společnosti BETA GAMES s. r. o. IČ: , se sídlem Teplice, Kollárova 1879/11, PSČ 41501, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C, vložka 21937, za sjednanou kupní cenu Kč, Ing. Pavlu Hojdovi, místostarostovi, předložit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 109/4/2015 mat. č. 111/2015 Částečná změna usnesení Rady města Chebu 1. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 31/1/2015, ze dne , bod č. I./1., kdy se uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, tj. umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí a kabelového vedení vysokého napětí v délce 45 běžných metrů, na části služebných pozemků parcelní č. 37/2, parcelní č. 2273/18, parcelní č. 2273/77, parcelní č. 38/3 a parcelní č. 2721/1 v katastrálním a obci Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností GA Energo technik, s.r.o. IČ , se sídlem Plzeň, Bolevec Orlík, Na střílně AB, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (2.000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 446/18/2014, ze dne , bod č. I./5., kdy se 15

16 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, tj. umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí v délce 80 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 893/9 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb pro žadatele a oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností MARTIA a.s. IČ , se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 297/10/2010, ze dne bod č. I./3., kdy se podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2014 pro vymezení rozsahu věcného břemene, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí a rozpojovací skříně v pilíři do 1 m2 na části pozemkové parcely č. 2273/18 a části pozemkové parcely č. 2776/1 v katastrálním území Cheb a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT, a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Délka kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích města je 42 běžných metrů. Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (9.400 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 4. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 183/7/2014, ze dne bod č. II./2., kdy se podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, tj. umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí v délce 17 běžných metrů 1 ks přípojkové skříně v pilíři do 1 m2, dle geometrického plánu č /2013 pro vymezení rozsahu k části pozemku, v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněné ze služebnosti ČEZ Distribuce a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT, a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Povinný ze služebnosti vrátí straně oprávněné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH. Žadatel uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 5. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 76/3/2014, ze dne bod č. II./2., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, tj. umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí v délce 18,5 běžných metrů, umístění 1 ks přípojkové skříně v pilíři do 1 m2, dle geometrického plánu č /2013 pro vymezení rozsahu k části pozemku, v katastrálním území Podhrad, obec Cheb pro žadatele a oprávněné z věcného břemena ČEZ Distribuce a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT, a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Povinný z věcného břemena vrátí straně oprávněné z věcného břemena přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH. Žadatel uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou; 6. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 446/18/2014, ze dne bod č. II./2., kdy se 16

17 podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2013, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí v délce 73,8 běžných metrů, přípojkové a rozpojovací skříně v pilíři do1 m2 na části služebného pozemku parcelní č. 1509/1 a pozemku parcelní č. 1485/20 v katastrálním území a obci Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Strana oprávněná ze služebnosti doplatí straně povinné ze služebnosti částku ve výši 1.319,60 Kč včetně 21 % DPH. Oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 7. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 426/19/2012, ze dne bod č. I./1., kdy se podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2014, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí v délce 42 běžných metrů na části pozemkové parcely č. 2296/1 a části pozemkové parcely č. 590/13 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností MONTPROJEKT, a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (8.400 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 8. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 255/10/2012, ze dne bod č. I./1., kdy se podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2014, tj. umístění betonového sloupu do 1 m2 na části pozemkové parcely č. 2350/2 v katastrálním území a obci Cheb pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností MONTPROJEKT, a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Žadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 9. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 31/1/2015, ze dne bod č. II./3., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2013, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí v délce 57 běžných metrů a přípojkové skříně v pilíři do 1 m2 na části služebného pozemku parcelní č. 174/5, části služebného pozemku parcelní č. 176/15, části služebného pozemku parcelní č. 250/7, části služebného pozemku parcelní č. 281 a části služebného pozemku parcelní č. 295 v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě doplatí částku ve výši Kč včetně 21 % DPH za umístění přípojkové skříně v pilíři do 1 m2 a dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 10. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 31/1/2015, ze dne bod č. II./2., kdy se 17

18 podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2014, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí v délce 123,5 běžných metrů a přípojkové skříně v pilíři do 1 m2 na části služebného pozemku parcelní č. 606/2 v katastrálním území Podhrad, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená MONTPROJEKT a.s. IČ , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Strana povinná ze služebnosti vrátí straně povinné ze služebnosti přeplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH. Oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a podpis smluv výše uvedených do , p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města Chebu podpisem smluv. Usnesení RM č. 110/4/2015 mat. č. 119/2015 Bezúplatný převod osobního automobilu Renault Kangoo kombi z majetku města Chebu do majetku Západočeského divadla v Chebu schválit poskytnutí daru formou bezúplatného převodu osobního automobilu Renault Kangoo kombi, RZ: 2K z majetku města Chebu do majetku Západočeského divadla v Chebu, příspěvkové organizace zřízené městem Cheb, u l o ž i t Pavlu Cheníčkovi, zástupci ředitele Městské policie Cheb, aby - učinil veškeré úkony spojené s odhlášením vozidla v registru vozidel, - zabezpečil zrušení zákonného a havarijního pojištění vozidla, - zajistil vyřazení vozidla z majetku města, - zajistil fyzické předání vozidla Západočeskému divadlu v Chebu, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, - aby uzavřel smlouvu o bezúplatném převodu automobilu, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit materiál Zastupitelstvu města Chebu na jeho zasedání dne Usnesení RM č. 111/4/2015 mat. č. 103/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného 26. února

19 program 5. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného 26. února 2015 s tím, že bod 7, materiál č. 51/2015, se vyřazuje. Ing. Petr Navrátil, v. r. Mgr. Daniela Seifertová, v. r. starosta města Chebu místostarostka města Chebu 19

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 22555/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Č. j.: MUCH 91828/2015

Č. j.: MUCH 91828/2015 Č. j.: MUCH 91828/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 16. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 100867/2016 28.11.2016 Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 1/2017 a) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby/zařízení (omezení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 78557/2013 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 30. zasedání

Více

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 28301/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 6. schůze Rady města

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 37939/2015 06.05.2015 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 04.05.2015 ve 14:00 hod Místo konání schůze:

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Č. j.: MUCH 40579/2015

Č. j.: MUCH 40579/2015 Č. j.: MUCH 40579/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 8. schůze Rady města Chebu

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 MUCH 12343/2015 MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 z jednání komise MBaD - elektronicky Předkládá: Zpracoval: Napsal: Renata Bártová tajemnice komise Vladimír Havlíček

Více

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 96279/2016

Č. j.: MUCH 96279/2016 Č. j.: MUCH 96279/2016 Usnesení z 20. schůze Rady města Chebu konané dne 10.11.2016 Usnesení RM č. 516/20/2016 mat. č. 568/2016 Schválení programu program 20. schůze Rady města Chebu s tím, že se do programu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 765/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. schůze

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14718/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. schůze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Č. j.: MUCH 79377/2016

Č. j.: MUCH 79377/2016 Č. j.: MUCH 79377/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 35090/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 9. schůze

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 30. dubna 2014 č. 123 u p r a v e n á v e r z e zřízení přípravné třídy Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 49830/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 14. schůze Rady města Chebu konané

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 č. 124 u p r a v e n á v e r z e a) výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3 o Používání

Více

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE

MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE MĚSTO SEZEMICE VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA SEZEMICE Den konání jednání: 17. 06. 2014 Místo jednání: zasedací místnost na Městském úřadu Sezemice, Husovo nám. 790, Sezemice Usnesení č. R/97/8/2014 projednala

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 34052/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 9. schůze

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 79771/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014 č. 69 u p r a v e n á v e r z e vyřazení poškozeného, opotřebovaného a neopravitelného majetku v celkové výši XXX z majetku Základní

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 18. jednání rady města dne 31.10.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/18/1/2011 Schválení programu 18. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 18. jednání

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více