2. Vrchnostenská charita ( ) 2.1. Počátky sociálního státu v osvícenském absolutismu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Vrchnostenská charita (1740-1848) 2.1. Počátky sociálního státu v osvícenském absolutismu"

Transkript

1 2. Vrchnostenská charita ( ) 2.1. Počátky sociálního státu v osvícenském absolutismu Pro celou Evropu je epocha osvícenského absolutismu časem přelomovým. V Rakousku, jedné z velmocí tehdejší Evropy, dochází v druhé polovině 18. století k urychlení procesu společenské transformace a modernizace, která pomalu rozrušuje tradiční agrární feudální společnost. To se nedělo samo od sebe; šlo také o cílený proces reformní politiky, který je spojen především se jmény Marie Terezie a Josefa II. Existovaly důvody, proč podřídit moc šlechty a duchovního stavu ústřední vládě1. Aby Rakousko mohlo ve vojenské oblasti držet krok s ostatními mocnostmi, bylo nutno omezit právo stavů mluvit do otázek náboru a zajištění vojska. Armáda vyžadovala solidní finanční základnu. Muselo se podařit rozrušit privilegia stavů, co se daní týče a omezit jejich spolurozhodovací právo ve věci zavádění nebo zvyšování daní. Pozvolná eliminace těchto středních instancí 2 mezi panovníkem a poddanými byla umožněna obratem v politickém uvědomění následujícím po vystoupení Rakouska ze Svaté říše římské v 18. století. S přibývajícími lety země pod vládou Habsburků samy sebe chápou jako větší část Monarchia austriaca. Proces moderního utváření státu je ještě překrytý tradiční představou feudální závislosti. To se ukazuje v běžné mluvě panovnického rodu, kde vystupuje císař jako otec vlasti, popř. císařovna jako matka vlasti 3. Tento obraz otce a matky národů platí nejen na kolektivní úrovni. Také osobní povědomí se až do konce monarchie vyznačovalo lpěním na vzorech rodinného chování. Pokud tedy tato tradiční, vertikálně zřízená stavovská společnost se svými jednotlivými pospolitostmi, se svými specifickými právy a nezávislými soudy, musela ustoupit společnosti horizontálně zřízené4, kde měli poddaní stejná práva, znamenalo to ovšem také, že se ztratila ochranná funkce těchto stavovských a cechovních institucí. Naproti tomu se cíle osvícenských vládců skrývaly za vůli poddaných. Josefínský občanský zákoník s obvyklou strohostí praví: Každý poddaný 1 37 Srv. R.A.Kann, Geschichte des Habsburgerreiches , Wien-Köln-Gratz 1982, 167 n S časovým odstupem mělo podobné odstranění starých církevních mezičlánkových instancí umožnit vytvoření byrokratických struktur, srv. M.N. Ebertz, Herrschaft in der Kirche. Hierarchie, Tradition und Charisma im 19. Jahrhundert, in: Gabriel/ Kaufmann 1980, 97 3 zemí veškerá a první matka jsem, říká se v memorandu Marie Terezie, cit. podle: H. L. Mikoletzky, Österreich. Das große 18. Jahrhundert, Wien 1967, H. Matis, Staatsverwendungsprocess und Ausbildung der Volkswirtschaft, in: Matis 1981, 23.

2 očekává od svého lenního pána bezpečnost a ochranu. Je tedy povinností každého lenního pána zřetelně vymeziti práva poddaných a říditi se jimi tak, jak toho vyžaduje obecné blaho. 5 Vláda jako služba pro obecné blaho Zcela ve smyslu stále se rozšiřujícího myšlenkového okruhu osvícenství se vláda začíná chápat jako služba pro obecné blaho. O všeobecném blahu jako hlavním cíli dobře vládnoucího pána tak zní programový název spisu italského učence Antonia Lodovica Muratoriho 6. Pro Rakousko nebyli určující ani tak francouzští osvícenci, jako spíše osvícenský reformní katolicismus italský, podle Muratoriho a myslitelů přirozeného práva na linii Leibnitze a Wolffschena 7. Byly zahájeny práce na všeobecně platné knize civilního práva, kde se vycházelo z pojetí přirozeného práva jako práva společného všem lidem a vrozeného každému. Usilovalo se o rovnost všech vrstev společnosti, alespoň v dědickém a pozemkovém právu, čímž byly učiněny první závažné kroky směrem k osvobození rolníků 8 K ochraně těchto práv slouží oddělení justice od administrativy, další bytostná vymoženost reforem. Veškeré novoty však narážejí na své meze v potřebě zachování absolutistického systému. Stát a společnost se chápou jako organická jednota, jejichž ztělesněním je osvícenský monarcha. Ostatní kulturní oblasti, jako Francie, Anglie, Nizozemsko, ano, i Prusko se v té době zabývaly sociálně filosofickými diskusemi na téma konstituce a demokracie; to bylo v Rakousku sotva zaznamenáno. Práce nejvýznamnějších teoretiků a politických poradců této doby nesou znaky pragmatického eklekticismu. Nechme pošetilce, ať se hašteří nad přednostmi vládní reformy, ta vláda, která vládne nejlépe, je nejlepší, jsou slova Josefa von Sonnenfels, nejvýznamnějšího z těchto teoretiků.9 Na základě státních zájmů se vyvinula v policejních vědách obsáhlá věda správní. Policií se přitom rozumí všechna opatření ve vnitřních záležitostech země, skrze něž se lépe využije všechna moc státu a vůbec 5 41 Cit. podle: G. Kocher, Rechtsveständnis und Rechtsreformen im Aufgeklärten Absolutismus Oesterreichs, in: Zöllner 1983, Srv. L.A. Muratori, Von der Glückseligkeit des gemeinen Wesens, als dem Hauptzweck gut regierender Fürsten, München Jeho práce Die wahre Andacht des Christen byla mimochodem r vedle Opstraetova díla Pastor bonus předepsána jako základní práce pro výuku nové teologické disciplíny pastorační teologie, srv. E. Zlabinger, Lodovico Antonio Muratori und Oesterreich, Innsbruck 1970, Srv. Weidenholzer, Der sorgende Staat, 21 nn.; Wanruszka, Die katholische Aufklärung Italiens und ihr Einfluss auf Oesterreich, in: Kovács 1979, Kocher, Rechtsverständnis, Cit. podle: R.A. Kahn, Kanzel und Katheder- Studien zur österreichschen Geistesgeschichte vom Spätbarock zur Frühromantik, Wien Freiburg-Basel 1962, 171.

3 může být konáno k obecnému blahu. 10 Z pohledu (kameralistů) jsou pořádek, mravy a bezpečnost rozhodujícími podmínkami pro dosažení nejvyššího cílu státu, kterým je obecné blaho. Na tomto blahu, píli a produktivní síle obyvatelstva se podle politiků zakládá státní moc. Takto se tedy pojí myšlenka obecného blaha a dobré policie úzce s idejí disciplíny. 11 Sociální disciplinace na všech úrovních společnosti podle Gerharda Oestreicha základní rys evropského absolutismu dosáhl v reformách Josefa II. svého vrcholu. Šok Francouzské revoluce a napoleonských válek způsobil následně únosnost původně represivní stránky této absolutistické reformní politiky. Jistota prostřednictvím zákona a pořádku, aniž by ovšem byly vydány všanc základní rysy reforem, byla politickým cílem Leopolda II. V době předbřeznové pak vedl strach z revolucionářských myšlenek k zostření politické a společenské kontroly, dokud rostoucí napětí nevyústilo v revoluci r. 1848/ Sociální změny a počínající industrializace Startovní pozice Rakouska v zápase velkých evropských mocností ve věku moderním nebyla původně právě příznivá. Geografická poloha monarchie uprostřed Evropy, bez přístupu k největším dopravním uzlům a hospodářským oblastem, její mnohonárodnostní, partikulární charakter a konečně vedle nepříznivé polohy i zpátečnické duchovní klima osvícenské učinili z Rakouska zaostalý stát. 12 Již na konci 17. století se objevují němečtí hospodářští poradci. Johann Joachim Becher, Wilhelm von Schröder, Philipp Wilhelm von Hörnigk byli tvůrci rakouské odrůdy merkantilistické hospodářské politiky, kameralismu. Nejlepším důkazem pro potřebu vedoucích vrstev společnosti vyrovnat se se světovým tempem je fakt, že Hornickův programový spis Rakousko nade všechny, pokud bude chtít, se se svými nejméně dvaceti přílohami během let stalo bestsellerem jednoho celého století. Merkantilismus v Rakousku Merkantilistická hospodářská politika představuje rozhodující faktor v procesu novodobého budování státu 13. Tak jako se v politické oblasti centralizace všechna oprávnění J.H.G. v. Justi, Grundsätze der Polizei-Wissenschaft, Göttingen 1759, 4. J. v. Sonnenfels Lehrbuch Grundsätze der Polizey-, Handlungs- und Finanzwissenschaft je do roku 1850 povinnou četbou na všech právnických fakultách v Rakousku; srv. Weidenholzer, Der sorgende Staat, G. Oestreich, Strukturprobleme des europäischen Absolutismus, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 55, (1969) Weidenholzer, Der sorgende Staat, 17. Marx a Engels používají v souvislosti s touto zaostalostí metafory evropská Čína Srv. Matis, Staatsverwendungsprozess, 15 nn.

4 k rozhodování přesouvají na absolutisticky vládnoucího zeměpána, tak i v oblasti hospodářské se projevuje snaha odstranit veškerý tradiční partikularismus. Diktatura cechů 14 s jejich omezenými výdělky i konkurenčními omezeními měla být rozbita a měly být odstraněny vnitrostátní celní a obchodní bariéry, aby se hospodářství rozhýbalo. Navenek se projevovala snaha o utlumení dovozu tak, aby bylo dosaženo nejvyššího cíle merkantilismu zajištění převahy vývozu nad dovozem. Podpora růstu obyvatelstva je cílem merkantilisticky ražené sociální politiky. Vychází se z takovéto logiky: Vyšší počet obyvatel znamená více pracovních sil, což přináší hospodářskou dynamiku, s níž se dostaví vyšší příjem z daní. Ani z mocenskopolitického hlediska není nárůst počtu obyvatel bez významu. Znamená totiž vyšší počty odvedenců a tím zvýšení úderné síly státu. A poté, co se podařilo zvládnout mor a válka s Turkem přešla, dochází skutečně kolem poloviny 18. století k trvalému růstu počtu obyvatel. Jestliže v roce 1754 žilo na území dnešního Rakouska 2,7 milionu lidí, pak roku 1790 už to bylo 3,04 milionu obyvatel. V rakouské polovině říše se počet obyvatel v podstatě zdvojnásobil.15 Výše uvedené vcelku nepředstavuje přirozenou kompenzaci předchozího úbytku obyvatelstva, za tento růst je zodpovědný soubor politických opatření. Ta sahají od cílené přistěhovalecké politiky, přes počátky státního zdravotnictví a soc. zabezpečení, až k potírání potratů a praxe odkládání dětí.16 Úsilí o přírůstek obyvatelstva nebylo ovšem neomezené. Spíše stálo na rozmnožení oněch vrstev společnosti, které právě stát potřeboval, popř. které by mu mohly býti užitečnými. 17 Cíleně podporováno bylo přistěhovalectví kvalifikovaných řemeslníků, chudáci a mrzáci měli být po překročení hranice do říše ponecháni svému osudu, jak nařídil Josef II. roku ?? Právě přírůstek obyvatelstva však brzy ukázal Právě přírůstek obyvatelstva však brzy ukázal meze merkantilisticky orientované hospodářské politiky, zaměřené jednostranně na podporu živností, průmyslu a obchodu. Zemědělská výroba nedokázala uspokojit rostoucí poptávku. Životní úroveň klesá vlivem zdražování základních potravin, a když se v letech neurodilo, vypukl hladomor. Z tohoto důvodu přišel ke slovu nový hospodářsko-politický směr pocházející z Francie a zaměřený na půdu, fyziokratismus. Podle něj pochází veškeré bohatství státu z půdy, ze země. Zemědělství a hornictví jsou tedy vlastními prameny blahobytu národa. Živnosti naproti tomu tyto produkty pouze zušlechťují, obchod pak netvoří vůbec žádné nové hodnoty. 19 Proto by mělo zdanění výnosů z půdy a země tvořit základ státních financí. V tomto bodě se Srv. E. Zöllner, Oesterreich. Sein Werden in der Geschichte, Wien 1961, 281 n Srv. G. Otruba, Verwaltung, Finanzen, Manufakturen, Gewerbe, Handel und Verkehr, technisch-gewerbliche Bildung und Bevölkerungsentwicklung, in: Zöllner 1983, Srv. B. Leuchtenmüller-Bolognese, Bevölkerungspolitik zwischen Humanität, Realismus und Härte, in: Matis 1981, 177 nn Tamtéž 179.

5 fyziokratické teorie potkávají s kameralistickým naléháním neprodleně zahrnout horníky jako plátce daní. V roce 1850 tvořilo zemědělské obyvatelstvo 72% z celkového počtu všech obyvatel 20 a už jen z technického hlediska se zemědělská daň zvyšuje nejlehčeji. Přestavba zemědělství Potřeby moderního státu požadují po dvorské společnosti, aby přiznala zemědělství větší váhu. Rolnický stav, jenž tvoří nejpočetnější třídu obyvatel státu a jeho základ, a tedy ve státě představuje největší sílu, by měl být udržován v takovém stavu, aby měly rolnické rodiny vždy dostatek jídla a mimoto byly schopny v časech míru i války odvádět příslušné dávky. Práva vrchnosti musí tomuto hledisku ustoupit 21. Ač po staletí platili rolníci za nevzdělané a nedospělé hlupáky, nyní se venkovský život dere do salonů. Císař Josef II. se sám příležitostně staví za pluh, aby vyoral několik brázd. Nezůstává ovšem u symbolických aktů, zákonodárství na ochranu rolníků pobízí směrem k jejich osvobození. Přitom musíme přihlédnout k tomu, že již v časech přechodu k novověku byly vyzkoušeny dvě různé zemědělské cesty. V západní a severní části Evropy se hledala odpověď na scvrkávající se feudální příjmy ve 14. století. Přistoupilo se k zintenzivňování zemědělství cestou modernizace dvorců systémem rent. Ve východní a jižní části Evropy se naproti tomu etabloval systém statkářů s dalekosáhle nesvobodnými pracovními silami, došlo k refeudalizaci 22. Hranice (nikoli ostrá), se tak táhla i Rakouskem. Osvícenští rakouští monarchové a jejich poradci vycházeli z toho, že zvyšování zemědělských výnosů prostřednictvím systému statků bude na překážku, neboť se zakládá na robotování, tedy nucené práci. Robota je školou lenosti a ulejváctví a jí získané špatné návyky by nemuseli rolníci odložit ani při jiných příležitostech 23. Zákonodárství na ochranu rolníků je tedy v prvé řadě motivováno hospodářským prospěchem. Má nastartovat pracovitost zemědělského obyvatelstva. Začal svízelný boj se šlechtickými a duchovními zeměpány za omezení roboty, cit. podle: Otruba, Verwaltung, Srv. H. Feigl, Landwirtschaft und Grundherrschaft unter dem Einfluss der Physiokratismus, in: Zöllner 1983, Průměrné počty pro česko-rakouské země od Galicie/ Bukoviny a Dalmácie, srv. Bruckmüller, Sozialgeschichte, cit. podle: H. Matis, Die Rolle der Landwirtschaft im Merkantilsystem, in: Matis 1981, Srv. B. Geremek, Geschichte der Armut, Elend und Barmherzigkeit in Europa, München Zürich, 1988, 120 n srv. H. Feigl, Die Auswirkungen der theresianisch-josephinischen Reformgesetzgebung auf die ländliche Sozialstruktur Österreichs, in: Österreichische Akademie der Wissenschaften 1985, 53.

6 popř. její převedení na platby, a postupné zrušení nevolnictví. Mnoho státních statků, ale i statků zrušených klášterů bylo rozděleno na rolnická hospodářství. Agrární struktura nesená rolnickými rodinnými podniky se mohla na delší dobu prosadit pouze v západní části monarchie. 24 A měla zde až prakticky do 20. století působit jako důležitý faktor společenské a politické stability. Toužebně očekávané zvyšování zemědělské produkce se ovšem setkalo s potížemi. Veliké vědecké agrární pokroky té doby25 nové metody obdělávání půdy a předvedení nových zemědělských produktů dosáhly, vinou nepatrného vzdělání zemědělského obyvatelstva, pouze velice omezeného využití. Proto nikoli posledním důvodem zavedení všeobecné povinné školní docházky byla snaha skrze odstranění negramotnosti povzbudit modernizaci zemědělství26. Hledaly se nové cesty, jak dětem zprostředkovat národohospodářsky užitečné dovednosti a občanské ctnosti. Školství mělo, podle svého nejvýznamnějšího představitele, Ferdinanda Kindermanna, za úkol učinit děti industriálními, vychovávat je k pilnosti v manuální práci a svědomitosti.27 Roman Sandgruber ve svých Hospodářských dějinách Rakouska charakterizuje celou epochu jako století přičinlivosti. Industrializace Tato všeobecná disciplinizace je předpokladem na cestě feudální agrární společnosti v průmyslové epoše. Raná industrializace 18. století se vyznačuje decentralizovaným způsobem výroby. Je založena na systému, ve kterém obchodník dává výrobci k dispozici suroviny a kapitál, aby poté převzal starost o odbyt zboží. Vyrábí se doma, především v zemědělských domácnostech. Tím získali malorolničtí obyvatelé další možnost výdělku. Rovněž hornické oblasti, kterým hrozila krize, získaly takto novou hospodářskou šanci. Tato rodinná výrobní organizační forma nabízela podnikateli tu výhodu, že bylo možno využít nadbytečných surovin a pracovních sil, které se nacházely v domácnosti28. V oblasti Srv. Feigl, Landwirtschaft, 101 n Srv. R. Sandgruber, Ökonomie a Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte von Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien 1995, Všeobecně se motorem rozvoje základního školství stala původně hospodářsky motivovaná snaha státního aparátu a interregionálního obchodu na zavedení jednotného národního komunikačního kódu, míní Abram de Swaan; srv. Swaan, Der sorgende Staat, 75 nn Srv. E. Winter, Barock, Absolutismus und Aufklärung in der Donaumonarchie, Wien 1971, Sandgruber, Ökonomie, 168

7 textilního průmyslu dosáhl tento systém pozoruhodných rozměrů v roce 1763 měla linecká továrna na zpracování vlny, vlastně největší podnik monarchie, smlouvu s přadláky.29 Předení se stalo nejdůležitějším nezemědělským zaměstnáním. Bylo cíleně podporováno tak, aby se vytvořila nová pracovní místa na venkově. Přádelní patent, který vyšel roku 1765 zavazoval místní úřady k tomu, aby připravily vhodné prostory pro výcvik v předení. Sirotci, děti chuďasů, ale též všechny ostatní děti řemeslníků měly být nabádány k tomu, aby tyto školy předení navštěvovaly.30 V očích kameralistické hospodářské politiky měla vysoká zaměstnanost dokonce přednost před inovacemi a racionálním nasazením pracovních sil.31 A přece právě textilní výroba se měla stát motorem industrializace. Kolem přelomu století přišlo anglické know-how do Rakouska a mechanizované spřádání nastoupilo vítěznou cestu. Jestliže ke konci 18. století bylo možno v dolním Rakousku napočítat na ručních přadláků a přadlen, pak na počátku 19. století jejich počet rapidně klesá na zhruba Zpočátku nabízelo alternativu ještě domácí tkaní, ale i to bylo brzy zatlačeno do pozadí technickým pokrokem. Vesměs tu hrál textilní průmysl ve srovnání s ostatními zeměmi relativně malou roli. Průmyslová výroba v Rakousku zůstávala omezena na výrobu energie a luxusního zboží.33 Avšak tradiční těžba železa, která se všude stala jádrem průmyslového růstu, upadá ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jak kvantitativně tak technicky. Obtíže při výrobě energie a nedobrá dopravní poloha byly hlavními překážkami průmyslové revoluce v Rakousku. Ta v podstatě zůstala omezena na několik oblastí s výhodnějšími podmínkami. To odpovídá merkantilistickým principům státem podporovaného a řízeného hospodářství, které ovlivňuje nejen tovární výrobu, ale na základě plánovaného hospodářství i volbu stanovišť. Zpočátku je udělování státních továrních privilegií (spojených s časově omezeným monopolem) nutné, aby se mohlo obejít výsadní postavení cechů v řemeslné oblasti.34 Stále častěji však bylo třeba státní podpory ve formě příspěvků nebo převzetí celého podniku do státní správy, neboť mnoho těchto nově založených fabrik stálo finančně na nejistých nohou. Tyto přímé zásahy státu však ustupují v době Josefa II., kdy i do Rakouska pronikají liberální myšlenky Adama Smitha, a začíná boj proti těmto nemocným státním podnikům Srv. Otruba, Verwaltung, Srv. G. Otruba, Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias und Joseph II., in: Matis 1981, Srv. Leuchtenmüller-Bolognese, Bevölkerungspolitik, W. Häusler, Von der Massenarmut zur Arbeiterbewegung. Demokratie und soziale Frage in der Wiener Revolution von 1848, Wien 1979, Srv. Sandgruber, Ökonomie, 179 nn Srv. Otruba, Wirtschaftspolitik, 83 nn.

8 Na přelomu století přicházejí ke slovu opět průmyslu nepřátelské tendence. Cechy si od zpátečnictví, které plodil aktuální strach z revoluce, slibují nový vzestup. Mezitím však liberální síly ve vládě dosahují převahy. Dolní Rakousko a Vorarlberg se stávají nejdůležitějšími průmyslovými oblastmi. Především okolí hlavního města je dílem pokryto téměř souvislou řadou továren, asi tak, jak to můžeme vidět v některých krajích anglických, jak praví zpráva z roku Existuje snaha zachovat hlavní město jako takové prosto průmyslu, a to ze strachu před revolucionářskými piklemi.35 Vesměs se však jednalo jen o průmyslové ostrůvky v zemi, jíž stále dominovalo zemědělství Otázky chudoby a pauperismus Chudoba je v době přeměny společnosti ze stavovsko-feudální na průmyslovou masovým jevem. Tato nesporně historická skutečnost neplatí jen pro Rakousko. Průzkumy francouzských měst vykazují ke konci 18. století 20% podíl trvale chudých lidí v populaci. Až dvě třetiny obyvatelstva musely stále počítat s možností chudoby. V zemědělských oblastech se ze svých pozemků neuživila polovina až devět desetin obyvatel. Německé odhady praví, že dvě třetiny zemědělského obyvatelstva nemohly vyžít pouze ze svých polí a přibližně čtvrtina městského obyvatelstva byla odkázána na podporu.36 Je ovšem sporné, jak lze toto masové rozšíření chudoby zhodnotit. Představuje již následek počínající industrializace, nevyhnutelný doprovodný jev počínající kumulace kapitálu ve smyslu marxistické teorie společnosti? Nebo se jedná o doznívání krize tradiční agrární společnosti, jak nám to předestírají sociálně-politické analýzy Wilhelma Abelse?37 Tváří v tvář právě vyložené komplexnosti sociálního převratu toho času, se bude jednat o kombinaci obou skutečností. Přitom pro ty, které postihla chudoba, je naprosto bezpředmětné, jaké teorie objasňují jejich bídu. Klesající kvalita života se každopádně projevuje markantním úbytkem průměrné tělesné výšky obyvatelstva ve druhé polovině 18. století Häusler, Massenarmut, 35 a 45 n. Svou roli v tom hrály také výrobní poplatky, nedostatek bytů, otázky živ. Prostředí a zásobování vodou, srv. Sandgruber, Ökonomie Srv. W. Fischer, Armut in der Geschichte. Erscheinungsformen und Lösungsversuche der Sozialen Frage in Europa dem Mittelalter, Götingen 1982, 50 n.; Srv. W. Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa. Versuch einer Synopsis, Hamburg-Berlin Tato argumentace si získala souhlas, srv. Např. H. Zander, Armut, in: Eyferth aj. 1987, 144; k diskusi srv. Häusler, Massenarmut, 79 nn J. Komlos, Ernährung und wirtschaftliche Entwicklung unter Maria Theresia und Joseph II, St. Katharinen 1994, 51.

9 Potravinová a hospodářská krize V zemědělském Rakousku měly klasické potravinové krize, které nastávaly vlivem přírodních katastrof, ještě i v tomto období osudové následky. K tomu přispěl i zvýšený růst počtu obyvatelstva. Paralelní zkušenosti z Anglie poskytují empirickou základnu tezím Thomase Roberta Malthuse, podle nichž rozdíl v dynamice růstu počtu obyvatelstva a zvýšení výroby potravin zákonitě vede k nedostatku a bídě.39 Na počátku sedmdesátých let 18. století sdílí Rakousko osud ostatních evropských zemí, když na základě několikeré neúrody vypukl hladomor. Veškeré následující úsilí o zvýšení zemědělské výroby nemohlo zakrýt skutečnost, že v letech několikerá špatná úroda opět vedla k citelnému nedostatku potravin, v některých krajích až k hladomoru.40 Šok z těchto potravinových krizí otřásl také těmi vrstvami obyvatelstva, které se i v příznivých letech jen taktak držely nad hranicí chudoby. Ceny základních potravin se vymrštily do výše, např. cena obilí se v letech 1771/1772 zdvojnásobila. Současně šly dolů nominální platy v domácím průmyslu, když hladovějící lidé pracovali téměř za jakoukoli cenu.41 Těmito vlnami zdražování jsou nejvíce postiženy právě nejnižší vrstvy obyvatel, které většinu svého výdělku musejí vydat za chléb a obilí. Kolem roku 1830 vedly rozsáhlé povodně k vlnám bídy následovaným epidemií cholery. Kvůli karanténním opatřením byly obchod a hospodářství široko daleko ochromeny. Sociální úpadek mnohých však nezavinily jen přírodní jevy, byl to i následek politických zmatků. Boj o rakouský trůn rozvrátil státní finance a byl příčinou obrovského dluhu. Ten se vinou sedmileté války s Pruskem ještě více než zdvojnásobil. Rakousko začalo s úřední emisí papírových peněz, které byly vystaveny stálému tlaku inflace.42 Finanční zatížení v době napoleonských válek roztočilo inflační spirálu, což konečně vedlo ke státnímu bankrotu v roce Cena za ozdravění byla vysoká: Stoupající ceny, za nimiž zaostávají platy a výdělky, úbytek věcné hodnoty, neúměrně stoupající nájemné, nedostatek bydlení, znehodnocení úspor, nerozdělování příjmů majitelům nemovitostí a přesouvání jmění do zahraničí. 43 Do roku 1848 se nepodařilo konsolidovat státní pokladnu. Potravinové krize a války byly stále znovu na překážku rozvoji hospodářství. Teprve kolem přelomu století dochází s výjimkou napoleonských válek k delšímu průmyslovému K tomu srv. např.: Engelke, Soziale Arbeit als Wissenschaft, 197 nn. Malthus zveřejnil svoji polemiku An Essay on the Principles of Population v roce Srv. Zöllner, Oesterreich, Srv. Sandgruber, einkommensentwicklung und Einkommensverteilung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einige Quellen und Anhaltspunkte, in: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften 1985, 254. K podobným šokům ze zdražení došlo ještě v letech 1760 a 1790, srv. Otruba, Verwaltung, Srv. Otruba, Staatshaushalt und Staatsschuld unter Maria Theresia und Joseph II., in: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften 1985, Sandgruber, Ökonomie, 223.

10 vzmachu, který byl provázen prvním skokem v mechanizaci. Avšak v roce 1816 se zhroutila předimenzovaná válečná a inflační konjunktura. Navíc po skončení kontinentální blokády zaplavilo trh anglické zboží.44 To vše vedlo k neustávající hospodářské depresi provázené vysokou nezaměstnaností. Teprve od roku 1825 se mohl průmysl začít uzdravovat a nastoupila delší fáze růstu. Tento i v mezinárodním měřítku dobrý výsledek však nebyl příliš platný široké nejchudší vrstvě obyvatelstva. Důkazem toho je další úbytek průměrné tělesné výšky ve 30. a 40. letech 19. století.45 V letech upadá rakouské hospodářství znovu do těžké deprese. Městská chudina Vedle těchto celospolečenských krizí existují také katastrofy v životě jednotlivců popř. rodin, kteří vinou nedostatečného sociálního zajištění upadli do chudoby: pracovní neschopnost zaviněná stářím či nemocí, nehoda živitele rodiny nebo jeho ztráta (z různých důvodů). Kdo nezdědil dostatečný majetek, musel při každé podobné ráně osudu nevyhnutelně počítat s pádem do chudoby. Šance pro toho, kdo se škrábe nahoru, jsou ve stavovské společnosti relativně malé. Převážně chudoba postihuje ženy, jak se dočteme v podkladech žádostí o podporu chudých na vídeňském předměstí z r. 1804/05.46 Dvě třetiny žadatelů jsou ženy, ponejvíce vdovy (61%). Nejčastější příčinou chudoby je pracovní neschopnost následkem stáří. Dvě třetiny podporovaných mužů a žen jsou lidé starší šedesáti let. Chudobou jsou dále zvláště ohroženy osoby žijící samotné s dětmi. Část podporovaných odůvodňuje svou potřebnost právě tím, že živí mnoho dětí. K zchudnutí často vedou déle trvající onemocnění, jak dokazují vídeňské podklady. Ty také ukazují, které skupiny pracujících jsou ohroženy chudobou: v první řadě jsou to nádeníci (příležitostní, sezónní a pomocní dělníci), zaměstnanci přepravy (drožkáři, podkoní, povozníci a lodníci), lidé ze sektoru služeb (posluhovačky, služky, sluhové). Ale i 55% řemeslníků (u tovaryšů podstatně více), 40% drobných úředníků a jedna třetina obchodníků umírá bez jakékoli pozůstalosti.47 Tento obraz se kryje se zobrazením městské spodiny v dobové literatuře. V podstatě to vše odpovídá projevům městské chudoby již od pozdního středověku Srv. tamtéž, Příčinou ovšem mohlo být i nahrazování hodnotnějších potravin spotřebním zbožím a poživatinami, tak J. Komlos Srv. H. Stekl, Unterschichten und Obrigkeit im Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts, in: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften 1985, 298 n srv. tamtéž, Srv. S. Altmeyer-Baumannn, Alte Armut Neue Armut : Eine systematische Betrachtung in Geschichte und Gegenwart, Weinheim 1987, 12nn.

11 Venkovská chudina Velkou část celospolečenské chudiny představují venkovské nejnižší třídy obyvatelstva, které hrají rozhodující roli v sociálním obratu této epochy.49 Mezi ně je třeba připočíst ty skupiny obyvatel venkova, které nelze považovat ani za rolníky, a které stojí na společenském žebříčku ještě pod nimi. Především jsou to domkáři, kteří vlastnili alespoň dům a zahradu, dále lidé, kteří museli namáhavě shánět práci a ubytování jako služebnictvo a drobní řemeslníci. Nevyčerpatelným zdrojem, z něhož pocházeli tito lidé bylo dědické právo platné v širokých oblastech monarchie. To znalo jen jediného hlavního dědice, který dostal vše, čímž se jeho sourozenci stali bezzemky a nemajetnými osobami. V šedesátých letech 18. století je 30% - 40% venkovských rodin bez přístřeší. Konskripční listiny z 60. let dokazují, že pouze třetinu až čtvrtinu evidovaných mužů lze zařadit mezi rolníky. Všichni ostatní naproti tomu nebyli zajištěni žádným vlastnictvím půdy.50 Jedním z nejcitelnějších omezení pro tuto skupinu obyvatelstva byl přitom zákaz sňatků pro čeleď a služebnictvo, takže asi polovina venkovanů se musela vzdát vlastní rodiny.51 Hospodářská existence těchto venkovských nižších tříd se zakládala na mnohotvárných formách výdělku, a to u mužů stejně jako u žen. Teprve další možnosti výdělku v době boomu textilního průmyslu kolem poloviny 18. století dovolily příslušníkům těchto nezemědělských vrstev založení vlastní rodiny a domácnosti ve větší míře než doposud. To přineslo zřetelný nárůst stavby domů v obcích; s vlastnictvím domu přichází získání vyšší společenské prestiže, stejně jako osvobození od možnosti rekrutování do armády. Avšak s nástupem mechanizovaného předení bavlny veškeré naděje na lepší život rychle vyprchaly. Platy za tuto práci se snížily až na pětinu své výše z předchozích let52 a stavba nových domů na venkově se zastavila. Došlo k silné deindustrializaci a opětovnému příklonu k zemědělství. Intenzivnější zemědělská výroba naproti tomu rozhojnila možnost stálejšího zaměstnání na statcích, oproti dřívějším pouze sezónním pracím. S odklonem od tradičního trojpolního systému hospodaření však byla nejnižším vrstvám venkovanů odejmuta jiná možnost obživy jejich dobytek se již nemohl pást na právě nevyužívaném kusu půdy.53 Tito lidé se živili ponejvíce jako sezónní dělníci nebo vandrovní obchodníci či řemeslníci, jejich stav je tedy charakterizován vysokou mobilitou. Nyní mnohým z nich nezbývalo než putovat Srv. Mitterauer, Lebensformen und Lebensverhältnisse ländlicher Unterschichten, in: Matis 1981, Srv. tamtéž, 321n Srv. Leuchtenmüller-Bolognese, Bevölkerungspolitik, 184n Srv. Sandgruber, Einkommensentwicklung, 253n Rovněž v Německu donutily tyto změny v agrární struktuře nejnižší vrstvy venkovanů k zproletarizování se, srv. W. Conze, Vom Pöbel zum Proletariat. Sozialgeschichtliche Voraussetzungen für den Sozialismus in Deutschland, in: Fischer/Bajor 1967,

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Rodina je základem státu. Stát o rodinu všemožně pečuje. Bez zdravé rodiny není myslitelná zdravá společnost. Podobná tvrzení a hesla slýchává každý člen moderní

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

Vývoj sociální správy na našem území

Vývoj sociální správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Bakalářská práce 2009 autor: Milena Poděbradská vedoucí práce: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D. Prohlašuji:

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Katedra křesťanské sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Věra Cábová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

ŽENY NA TRHU PRÁCE WOMEN IN THE LABOUR MARKET

ŽENY NA TRHU PRÁCE WOMEN IN THE LABOUR MARKET Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor filosofie Učitelství pro 2. stupeň základní školy německý jazyk občanská výchova ŽENY

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Tomáš Přikryl UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Plzeň, 2013 Petr Sládek Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra pracovního práva

Více

ÚPADEK A REZIGNACE. Česká republika: Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2

ÚPADEK A REZIGNACE. Česká republika: Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 2 Česká republika: ÚPADEK A REZIGNACE Národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2012 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VÝVOJI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ROZVOJE A ROVNOSTI POHLAVÍ

Více

Diskriminace národnostních menšin v České republice v kontextu s hledáním zaměstnání

Diskriminace národnostních menšin v České republice v kontextu s hledáním zaměstnání MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diskriminace národnostních menšin v České republice v kontextu s hledáním zaměstnání MAGISTERSKÁ PRÁCE Vedoucí magisterské práce

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

SOLIDARITU UČIT A ŽÍT NAVIGACE

SOLIDARITU UČIT A ŽÍT NAVIGACE SOLIDARITU UČIT A ŽÍT NAVIGACE SOLIDARITU UČIT A ŽÍT NAVIGACE Koordinátor projektu kifas gemeinnützige GmbH (KAB Institut für Fortbildung und angewandte Sozialethik) Partnerské organizace Dr. Karl Kummer

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Volnočasové aktivity a vliv na vývoj osobnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Knotová,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2012 MARTIN DROBNÝ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Právnická Katedra veřejné správy Diplomová práce Neziskový sektor Předkládá:

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŽNOSTI EFEKTIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Simona Rybková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Vzdělání bez státu: Historie a současnost James Tooley Existuje velmi rozšířený názor, že kvalitního vzdělání pro široké vrstvy obyvatelstva lze

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více