2. Vrchnostenská charita ( ) 2.1. Počátky sociálního státu v osvícenském absolutismu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Vrchnostenská charita (1740-1848) 2.1. Počátky sociálního státu v osvícenském absolutismu"

Transkript

1 2. Vrchnostenská charita ( ) 2.1. Počátky sociálního státu v osvícenském absolutismu Pro celou Evropu je epocha osvícenského absolutismu časem přelomovým. V Rakousku, jedné z velmocí tehdejší Evropy, dochází v druhé polovině 18. století k urychlení procesu společenské transformace a modernizace, která pomalu rozrušuje tradiční agrární feudální společnost. To se nedělo samo od sebe; šlo také o cílený proces reformní politiky, který je spojen především se jmény Marie Terezie a Josefa II. Existovaly důvody, proč podřídit moc šlechty a duchovního stavu ústřední vládě1. Aby Rakousko mohlo ve vojenské oblasti držet krok s ostatními mocnostmi, bylo nutno omezit právo stavů mluvit do otázek náboru a zajištění vojska. Armáda vyžadovala solidní finanční základnu. Muselo se podařit rozrušit privilegia stavů, co se daní týče a omezit jejich spolurozhodovací právo ve věci zavádění nebo zvyšování daní. Pozvolná eliminace těchto středních instancí 2 mezi panovníkem a poddanými byla umožněna obratem v politickém uvědomění následujícím po vystoupení Rakouska ze Svaté říše římské v 18. století. S přibývajícími lety země pod vládou Habsburků samy sebe chápou jako větší část Monarchia austriaca. Proces moderního utváření státu je ještě překrytý tradiční představou feudální závislosti. To se ukazuje v běžné mluvě panovnického rodu, kde vystupuje císař jako otec vlasti, popř. císařovna jako matka vlasti 3. Tento obraz otce a matky národů platí nejen na kolektivní úrovni. Také osobní povědomí se až do konce monarchie vyznačovalo lpěním na vzorech rodinného chování. Pokud tedy tato tradiční, vertikálně zřízená stavovská společnost se svými jednotlivými pospolitostmi, se svými specifickými právy a nezávislými soudy, musela ustoupit společnosti horizontálně zřízené4, kde měli poddaní stejná práva, znamenalo to ovšem také, že se ztratila ochranná funkce těchto stavovských a cechovních institucí. Naproti tomu se cíle osvícenských vládců skrývaly za vůli poddaných. Josefínský občanský zákoník s obvyklou strohostí praví: Každý poddaný 1 37 Srv. R.A.Kann, Geschichte des Habsburgerreiches , Wien-Köln-Gratz 1982, 167 n S časovým odstupem mělo podobné odstranění starých církevních mezičlánkových instancí umožnit vytvoření byrokratických struktur, srv. M.N. Ebertz, Herrschaft in der Kirche. Hierarchie, Tradition und Charisma im 19. Jahrhundert, in: Gabriel/ Kaufmann 1980, 97 3 zemí veškerá a první matka jsem, říká se v memorandu Marie Terezie, cit. podle: H. L. Mikoletzky, Österreich. Das große 18. Jahrhundert, Wien 1967, H. Matis, Staatsverwendungsprocess und Ausbildung der Volkswirtschaft, in: Matis 1981, 23.

2 očekává od svého lenního pána bezpečnost a ochranu. Je tedy povinností každého lenního pána zřetelně vymeziti práva poddaných a říditi se jimi tak, jak toho vyžaduje obecné blaho. 5 Vláda jako služba pro obecné blaho Zcela ve smyslu stále se rozšiřujícího myšlenkového okruhu osvícenství se vláda začíná chápat jako služba pro obecné blaho. O všeobecném blahu jako hlavním cíli dobře vládnoucího pána tak zní programový název spisu italského učence Antonia Lodovica Muratoriho 6. Pro Rakousko nebyli určující ani tak francouzští osvícenci, jako spíše osvícenský reformní katolicismus italský, podle Muratoriho a myslitelů přirozeného práva na linii Leibnitze a Wolffschena 7. Byly zahájeny práce na všeobecně platné knize civilního práva, kde se vycházelo z pojetí přirozeného práva jako práva společného všem lidem a vrozeného každému. Usilovalo se o rovnost všech vrstev společnosti, alespoň v dědickém a pozemkovém právu, čímž byly učiněny první závažné kroky směrem k osvobození rolníků 8 K ochraně těchto práv slouží oddělení justice od administrativy, další bytostná vymoženost reforem. Veškeré novoty však narážejí na své meze v potřebě zachování absolutistického systému. Stát a společnost se chápou jako organická jednota, jejichž ztělesněním je osvícenský monarcha. Ostatní kulturní oblasti, jako Francie, Anglie, Nizozemsko, ano, i Prusko se v té době zabývaly sociálně filosofickými diskusemi na téma konstituce a demokracie; to bylo v Rakousku sotva zaznamenáno. Práce nejvýznamnějších teoretiků a politických poradců této doby nesou znaky pragmatického eklekticismu. Nechme pošetilce, ať se hašteří nad přednostmi vládní reformy, ta vláda, která vládne nejlépe, je nejlepší, jsou slova Josefa von Sonnenfels, nejvýznamnějšího z těchto teoretiků.9 Na základě státních zájmů se vyvinula v policejních vědách obsáhlá věda správní. Policií se přitom rozumí všechna opatření ve vnitřních záležitostech země, skrze něž se lépe využije všechna moc státu a vůbec 5 41 Cit. podle: G. Kocher, Rechtsveständnis und Rechtsreformen im Aufgeklärten Absolutismus Oesterreichs, in: Zöllner 1983, Srv. L.A. Muratori, Von der Glückseligkeit des gemeinen Wesens, als dem Hauptzweck gut regierender Fürsten, München Jeho práce Die wahre Andacht des Christen byla mimochodem r vedle Opstraetova díla Pastor bonus předepsána jako základní práce pro výuku nové teologické disciplíny pastorační teologie, srv. E. Zlabinger, Lodovico Antonio Muratori und Oesterreich, Innsbruck 1970, Srv. Weidenholzer, Der sorgende Staat, 21 nn.; Wanruszka, Die katholische Aufklärung Italiens und ihr Einfluss auf Oesterreich, in: Kovács 1979, Kocher, Rechtsverständnis, Cit. podle: R.A. Kahn, Kanzel und Katheder- Studien zur österreichschen Geistesgeschichte vom Spätbarock zur Frühromantik, Wien Freiburg-Basel 1962, 171.

3 může být konáno k obecnému blahu. 10 Z pohledu (kameralistů) jsou pořádek, mravy a bezpečnost rozhodujícími podmínkami pro dosažení nejvyššího cílu státu, kterým je obecné blaho. Na tomto blahu, píli a produktivní síle obyvatelstva se podle politiků zakládá státní moc. Takto se tedy pojí myšlenka obecného blaha a dobré policie úzce s idejí disciplíny. 11 Sociální disciplinace na všech úrovních společnosti podle Gerharda Oestreicha základní rys evropského absolutismu dosáhl v reformách Josefa II. svého vrcholu. Šok Francouzské revoluce a napoleonských válek způsobil následně únosnost původně represivní stránky této absolutistické reformní politiky. Jistota prostřednictvím zákona a pořádku, aniž by ovšem byly vydány všanc základní rysy reforem, byla politickým cílem Leopolda II. V době předbřeznové pak vedl strach z revolucionářských myšlenek k zostření politické a společenské kontroly, dokud rostoucí napětí nevyústilo v revoluci r. 1848/ Sociální změny a počínající industrializace Startovní pozice Rakouska v zápase velkých evropských mocností ve věku moderním nebyla původně právě příznivá. Geografická poloha monarchie uprostřed Evropy, bez přístupu k největším dopravním uzlům a hospodářským oblastem, její mnohonárodnostní, partikulární charakter a konečně vedle nepříznivé polohy i zpátečnické duchovní klima osvícenské učinili z Rakouska zaostalý stát. 12 Již na konci 17. století se objevují němečtí hospodářští poradci. Johann Joachim Becher, Wilhelm von Schröder, Philipp Wilhelm von Hörnigk byli tvůrci rakouské odrůdy merkantilistické hospodářské politiky, kameralismu. Nejlepším důkazem pro potřebu vedoucích vrstev společnosti vyrovnat se se světovým tempem je fakt, že Hornickův programový spis Rakousko nade všechny, pokud bude chtít, se se svými nejméně dvaceti přílohami během let stalo bestsellerem jednoho celého století. Merkantilismus v Rakousku Merkantilistická hospodářská politika představuje rozhodující faktor v procesu novodobého budování státu 13. Tak jako se v politické oblasti centralizace všechna oprávnění J.H.G. v. Justi, Grundsätze der Polizei-Wissenschaft, Göttingen 1759, 4. J. v. Sonnenfels Lehrbuch Grundsätze der Polizey-, Handlungs- und Finanzwissenschaft je do roku 1850 povinnou četbou na všech právnických fakultách v Rakousku; srv. Weidenholzer, Der sorgende Staat, G. Oestreich, Strukturprobleme des europäischen Absolutismus, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 55, (1969) Weidenholzer, Der sorgende Staat, 17. Marx a Engels používají v souvislosti s touto zaostalostí metafory evropská Čína Srv. Matis, Staatsverwendungsprozess, 15 nn.

4 k rozhodování přesouvají na absolutisticky vládnoucího zeměpána, tak i v oblasti hospodářské se projevuje snaha odstranit veškerý tradiční partikularismus. Diktatura cechů 14 s jejich omezenými výdělky i konkurenčními omezeními měla být rozbita a měly být odstraněny vnitrostátní celní a obchodní bariéry, aby se hospodářství rozhýbalo. Navenek se projevovala snaha o utlumení dovozu tak, aby bylo dosaženo nejvyššího cíle merkantilismu zajištění převahy vývozu nad dovozem. Podpora růstu obyvatelstva je cílem merkantilisticky ražené sociální politiky. Vychází se z takovéto logiky: Vyšší počet obyvatel znamená více pracovních sil, což přináší hospodářskou dynamiku, s níž se dostaví vyšší příjem z daní. Ani z mocenskopolitického hlediska není nárůst počtu obyvatel bez významu. Znamená totiž vyšší počty odvedenců a tím zvýšení úderné síly státu. A poté, co se podařilo zvládnout mor a válka s Turkem přešla, dochází skutečně kolem poloviny 18. století k trvalému růstu počtu obyvatel. Jestliže v roce 1754 žilo na území dnešního Rakouska 2,7 milionu lidí, pak roku 1790 už to bylo 3,04 milionu obyvatel. V rakouské polovině říše se počet obyvatel v podstatě zdvojnásobil.15 Výše uvedené vcelku nepředstavuje přirozenou kompenzaci předchozího úbytku obyvatelstva, za tento růst je zodpovědný soubor politických opatření. Ta sahají od cílené přistěhovalecké politiky, přes počátky státního zdravotnictví a soc. zabezpečení, až k potírání potratů a praxe odkládání dětí.16 Úsilí o přírůstek obyvatelstva nebylo ovšem neomezené. Spíše stálo na rozmnožení oněch vrstev společnosti, které právě stát potřeboval, popř. které by mu mohly býti užitečnými. 17 Cíleně podporováno bylo přistěhovalectví kvalifikovaných řemeslníků, chudáci a mrzáci měli být po překročení hranice do říše ponecháni svému osudu, jak nařídil Josef II. roku ?? Právě přírůstek obyvatelstva však brzy ukázal Právě přírůstek obyvatelstva však brzy ukázal meze merkantilisticky orientované hospodářské politiky, zaměřené jednostranně na podporu živností, průmyslu a obchodu. Zemědělská výroba nedokázala uspokojit rostoucí poptávku. Životní úroveň klesá vlivem zdražování základních potravin, a když se v letech neurodilo, vypukl hladomor. Z tohoto důvodu přišel ke slovu nový hospodářsko-politický směr pocházející z Francie a zaměřený na půdu, fyziokratismus. Podle něj pochází veškeré bohatství státu z půdy, ze země. Zemědělství a hornictví jsou tedy vlastními prameny blahobytu národa. Živnosti naproti tomu tyto produkty pouze zušlechťují, obchod pak netvoří vůbec žádné nové hodnoty. 19 Proto by mělo zdanění výnosů z půdy a země tvořit základ státních financí. V tomto bodě se Srv. E. Zöllner, Oesterreich. Sein Werden in der Geschichte, Wien 1961, 281 n Srv. G. Otruba, Verwaltung, Finanzen, Manufakturen, Gewerbe, Handel und Verkehr, technisch-gewerbliche Bildung und Bevölkerungsentwicklung, in: Zöllner 1983, Srv. B. Leuchtenmüller-Bolognese, Bevölkerungspolitik zwischen Humanität, Realismus und Härte, in: Matis 1981, 177 nn Tamtéž 179.

5 fyziokratické teorie potkávají s kameralistickým naléháním neprodleně zahrnout horníky jako plátce daní. V roce 1850 tvořilo zemědělské obyvatelstvo 72% z celkového počtu všech obyvatel 20 a už jen z technického hlediska se zemědělská daň zvyšuje nejlehčeji. Přestavba zemědělství Potřeby moderního státu požadují po dvorské společnosti, aby přiznala zemědělství větší váhu. Rolnický stav, jenž tvoří nejpočetnější třídu obyvatel státu a jeho základ, a tedy ve státě představuje největší sílu, by měl být udržován v takovém stavu, aby měly rolnické rodiny vždy dostatek jídla a mimoto byly schopny v časech míru i války odvádět příslušné dávky. Práva vrchnosti musí tomuto hledisku ustoupit 21. Ač po staletí platili rolníci za nevzdělané a nedospělé hlupáky, nyní se venkovský život dere do salonů. Císař Josef II. se sám příležitostně staví za pluh, aby vyoral několik brázd. Nezůstává ovšem u symbolických aktů, zákonodárství na ochranu rolníků pobízí směrem k jejich osvobození. Přitom musíme přihlédnout k tomu, že již v časech přechodu k novověku byly vyzkoušeny dvě různé zemědělské cesty. V západní a severní části Evropy se hledala odpověď na scvrkávající se feudální příjmy ve 14. století. Přistoupilo se k zintenzivňování zemědělství cestou modernizace dvorců systémem rent. Ve východní a jižní části Evropy se naproti tomu etabloval systém statkářů s dalekosáhle nesvobodnými pracovními silami, došlo k refeudalizaci 22. Hranice (nikoli ostrá), se tak táhla i Rakouskem. Osvícenští rakouští monarchové a jejich poradci vycházeli z toho, že zvyšování zemědělských výnosů prostřednictvím systému statků bude na překážku, neboť se zakládá na robotování, tedy nucené práci. Robota je školou lenosti a ulejváctví a jí získané špatné návyky by nemuseli rolníci odložit ani při jiných příležitostech 23. Zákonodárství na ochranu rolníků je tedy v prvé řadě motivováno hospodářským prospěchem. Má nastartovat pracovitost zemědělského obyvatelstva. Začal svízelný boj se šlechtickými a duchovními zeměpány za omezení roboty, cit. podle: Otruba, Verwaltung, Srv. H. Feigl, Landwirtschaft und Grundherrschaft unter dem Einfluss der Physiokratismus, in: Zöllner 1983, Průměrné počty pro česko-rakouské země od Galicie/ Bukoviny a Dalmácie, srv. Bruckmüller, Sozialgeschichte, cit. podle: H. Matis, Die Rolle der Landwirtschaft im Merkantilsystem, in: Matis 1981, Srv. B. Geremek, Geschichte der Armut, Elend und Barmherzigkeit in Europa, München Zürich, 1988, 120 n srv. H. Feigl, Die Auswirkungen der theresianisch-josephinischen Reformgesetzgebung auf die ländliche Sozialstruktur Österreichs, in: Österreichische Akademie der Wissenschaften 1985, 53.

6 popř. její převedení na platby, a postupné zrušení nevolnictví. Mnoho státních statků, ale i statků zrušených klášterů bylo rozděleno na rolnická hospodářství. Agrární struktura nesená rolnickými rodinnými podniky se mohla na delší dobu prosadit pouze v západní části monarchie. 24 A měla zde až prakticky do 20. století působit jako důležitý faktor společenské a politické stability. Toužebně očekávané zvyšování zemědělské produkce se ovšem setkalo s potížemi. Veliké vědecké agrární pokroky té doby25 nové metody obdělávání půdy a předvedení nových zemědělských produktů dosáhly, vinou nepatrného vzdělání zemědělského obyvatelstva, pouze velice omezeného využití. Proto nikoli posledním důvodem zavedení všeobecné povinné školní docházky byla snaha skrze odstranění negramotnosti povzbudit modernizaci zemědělství26. Hledaly se nové cesty, jak dětem zprostředkovat národohospodářsky užitečné dovednosti a občanské ctnosti. Školství mělo, podle svého nejvýznamnějšího představitele, Ferdinanda Kindermanna, za úkol učinit děti industriálními, vychovávat je k pilnosti v manuální práci a svědomitosti.27 Roman Sandgruber ve svých Hospodářských dějinách Rakouska charakterizuje celou epochu jako století přičinlivosti. Industrializace Tato všeobecná disciplinizace je předpokladem na cestě feudální agrární společnosti v průmyslové epoše. Raná industrializace 18. století se vyznačuje decentralizovaným způsobem výroby. Je založena na systému, ve kterém obchodník dává výrobci k dispozici suroviny a kapitál, aby poté převzal starost o odbyt zboží. Vyrábí se doma, především v zemědělských domácnostech. Tím získali malorolničtí obyvatelé další možnost výdělku. Rovněž hornické oblasti, kterým hrozila krize, získaly takto novou hospodářskou šanci. Tato rodinná výrobní organizační forma nabízela podnikateli tu výhodu, že bylo možno využít nadbytečných surovin a pracovních sil, které se nacházely v domácnosti28. V oblasti Srv. Feigl, Landwirtschaft, 101 n Srv. R. Sandgruber, Ökonomie a Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte von Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien 1995, Všeobecně se motorem rozvoje základního školství stala původně hospodářsky motivovaná snaha státního aparátu a interregionálního obchodu na zavedení jednotného národního komunikačního kódu, míní Abram de Swaan; srv. Swaan, Der sorgende Staat, 75 nn Srv. E. Winter, Barock, Absolutismus und Aufklärung in der Donaumonarchie, Wien 1971, Sandgruber, Ökonomie, 168

7 textilního průmyslu dosáhl tento systém pozoruhodných rozměrů v roce 1763 měla linecká továrna na zpracování vlny, vlastně největší podnik monarchie, smlouvu s přadláky.29 Předení se stalo nejdůležitějším nezemědělským zaměstnáním. Bylo cíleně podporováno tak, aby se vytvořila nová pracovní místa na venkově. Přádelní patent, který vyšel roku 1765 zavazoval místní úřady k tomu, aby připravily vhodné prostory pro výcvik v předení. Sirotci, děti chuďasů, ale též všechny ostatní děti řemeslníků měly být nabádány k tomu, aby tyto školy předení navštěvovaly.30 V očích kameralistické hospodářské politiky měla vysoká zaměstnanost dokonce přednost před inovacemi a racionálním nasazením pracovních sil.31 A přece právě textilní výroba se měla stát motorem industrializace. Kolem přelomu století přišlo anglické know-how do Rakouska a mechanizované spřádání nastoupilo vítěznou cestu. Jestliže ke konci 18. století bylo možno v dolním Rakousku napočítat na ručních přadláků a přadlen, pak na počátku 19. století jejich počet rapidně klesá na zhruba Zpočátku nabízelo alternativu ještě domácí tkaní, ale i to bylo brzy zatlačeno do pozadí technickým pokrokem. Vesměs tu hrál textilní průmysl ve srovnání s ostatními zeměmi relativně malou roli. Průmyslová výroba v Rakousku zůstávala omezena na výrobu energie a luxusního zboží.33 Avšak tradiční těžba železa, která se všude stala jádrem průmyslového růstu, upadá ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jak kvantitativně tak technicky. Obtíže při výrobě energie a nedobrá dopravní poloha byly hlavními překážkami průmyslové revoluce v Rakousku. Ta v podstatě zůstala omezena na několik oblastí s výhodnějšími podmínkami. To odpovídá merkantilistickým principům státem podporovaného a řízeného hospodářství, které ovlivňuje nejen tovární výrobu, ale na základě plánovaného hospodářství i volbu stanovišť. Zpočátku je udělování státních továrních privilegií (spojených s časově omezeným monopolem) nutné, aby se mohlo obejít výsadní postavení cechů v řemeslné oblasti.34 Stále častěji však bylo třeba státní podpory ve formě příspěvků nebo převzetí celého podniku do státní správy, neboť mnoho těchto nově založených fabrik stálo finančně na nejistých nohou. Tyto přímé zásahy státu však ustupují v době Josefa II., kdy i do Rakouska pronikají liberální myšlenky Adama Smitha, a začíná boj proti těmto nemocným státním podnikům Srv. Otruba, Verwaltung, Srv. G. Otruba, Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias und Joseph II., in: Matis 1981, Srv. Leuchtenmüller-Bolognese, Bevölkerungspolitik, W. Häusler, Von der Massenarmut zur Arbeiterbewegung. Demokratie und soziale Frage in der Wiener Revolution von 1848, Wien 1979, Srv. Sandgruber, Ökonomie, 179 nn Srv. Otruba, Wirtschaftspolitik, 83 nn.

8 Na přelomu století přicházejí ke slovu opět průmyslu nepřátelské tendence. Cechy si od zpátečnictví, které plodil aktuální strach z revoluce, slibují nový vzestup. Mezitím však liberální síly ve vládě dosahují převahy. Dolní Rakousko a Vorarlberg se stávají nejdůležitějšími průmyslovými oblastmi. Především okolí hlavního města je dílem pokryto téměř souvislou řadou továren, asi tak, jak to můžeme vidět v některých krajích anglických, jak praví zpráva z roku Existuje snaha zachovat hlavní město jako takové prosto průmyslu, a to ze strachu před revolucionářskými piklemi.35 Vesměs se však jednalo jen o průmyslové ostrůvky v zemi, jíž stále dominovalo zemědělství Otázky chudoby a pauperismus Chudoba je v době přeměny společnosti ze stavovsko-feudální na průmyslovou masovým jevem. Tato nesporně historická skutečnost neplatí jen pro Rakousko. Průzkumy francouzských měst vykazují ke konci 18. století 20% podíl trvale chudých lidí v populaci. Až dvě třetiny obyvatelstva musely stále počítat s možností chudoby. V zemědělských oblastech se ze svých pozemků neuživila polovina až devět desetin obyvatel. Německé odhady praví, že dvě třetiny zemědělského obyvatelstva nemohly vyžít pouze ze svých polí a přibližně čtvrtina městského obyvatelstva byla odkázána na podporu.36 Je ovšem sporné, jak lze toto masové rozšíření chudoby zhodnotit. Představuje již následek počínající industrializace, nevyhnutelný doprovodný jev počínající kumulace kapitálu ve smyslu marxistické teorie společnosti? Nebo se jedná o doznívání krize tradiční agrární společnosti, jak nám to předestírají sociálně-politické analýzy Wilhelma Abelse?37 Tváří v tvář právě vyložené komplexnosti sociálního převratu toho času, se bude jednat o kombinaci obou skutečností. Přitom pro ty, které postihla chudoba, je naprosto bezpředmětné, jaké teorie objasňují jejich bídu. Klesající kvalita života se každopádně projevuje markantním úbytkem průměrné tělesné výšky obyvatelstva ve druhé polovině 18. století Häusler, Massenarmut, 35 a 45 n. Svou roli v tom hrály také výrobní poplatky, nedostatek bytů, otázky živ. Prostředí a zásobování vodou, srv. Sandgruber, Ökonomie Srv. W. Fischer, Armut in der Geschichte. Erscheinungsformen und Lösungsversuche der Sozialen Frage in Europa dem Mittelalter, Götingen 1982, 50 n.; Srv. W. Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa. Versuch einer Synopsis, Hamburg-Berlin Tato argumentace si získala souhlas, srv. Např. H. Zander, Armut, in: Eyferth aj. 1987, 144; k diskusi srv. Häusler, Massenarmut, 79 nn J. Komlos, Ernährung und wirtschaftliche Entwicklung unter Maria Theresia und Joseph II, St. Katharinen 1994, 51.

9 Potravinová a hospodářská krize V zemědělském Rakousku měly klasické potravinové krize, které nastávaly vlivem přírodních katastrof, ještě i v tomto období osudové následky. K tomu přispěl i zvýšený růst počtu obyvatelstva. Paralelní zkušenosti z Anglie poskytují empirickou základnu tezím Thomase Roberta Malthuse, podle nichž rozdíl v dynamice růstu počtu obyvatelstva a zvýšení výroby potravin zákonitě vede k nedostatku a bídě.39 Na počátku sedmdesátých let 18. století sdílí Rakousko osud ostatních evropských zemí, když na základě několikeré neúrody vypukl hladomor. Veškeré následující úsilí o zvýšení zemědělské výroby nemohlo zakrýt skutečnost, že v letech několikerá špatná úroda opět vedla k citelnému nedostatku potravin, v některých krajích až k hladomoru.40 Šok z těchto potravinových krizí otřásl také těmi vrstvami obyvatelstva, které se i v příznivých letech jen taktak držely nad hranicí chudoby. Ceny základních potravin se vymrštily do výše, např. cena obilí se v letech 1771/1772 zdvojnásobila. Současně šly dolů nominální platy v domácím průmyslu, když hladovějící lidé pracovali téměř za jakoukoli cenu.41 Těmito vlnami zdražování jsou nejvíce postiženy právě nejnižší vrstvy obyvatel, které většinu svého výdělku musejí vydat za chléb a obilí. Kolem roku 1830 vedly rozsáhlé povodně k vlnám bídy následovaným epidemií cholery. Kvůli karanténním opatřením byly obchod a hospodářství široko daleko ochromeny. Sociální úpadek mnohých však nezavinily jen přírodní jevy, byl to i následek politických zmatků. Boj o rakouský trůn rozvrátil státní finance a byl příčinou obrovského dluhu. Ten se vinou sedmileté války s Pruskem ještě více než zdvojnásobil. Rakousko začalo s úřední emisí papírových peněz, které byly vystaveny stálému tlaku inflace.42 Finanční zatížení v době napoleonských válek roztočilo inflační spirálu, což konečně vedlo ke státnímu bankrotu v roce Cena za ozdravění byla vysoká: Stoupající ceny, za nimiž zaostávají platy a výdělky, úbytek věcné hodnoty, neúměrně stoupající nájemné, nedostatek bydlení, znehodnocení úspor, nerozdělování příjmů majitelům nemovitostí a přesouvání jmění do zahraničí. 43 Do roku 1848 se nepodařilo konsolidovat státní pokladnu. Potravinové krize a války byly stále znovu na překážku rozvoji hospodářství. Teprve kolem přelomu století dochází s výjimkou napoleonských válek k delšímu průmyslovému K tomu srv. např.: Engelke, Soziale Arbeit als Wissenschaft, 197 nn. Malthus zveřejnil svoji polemiku An Essay on the Principles of Population v roce Srv. Zöllner, Oesterreich, Srv. Sandgruber, einkommensentwicklung und Einkommensverteilung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einige Quellen und Anhaltspunkte, in: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften 1985, 254. K podobným šokům ze zdražení došlo ještě v letech 1760 a 1790, srv. Otruba, Verwaltung, Srv. Otruba, Staatshaushalt und Staatsschuld unter Maria Theresia und Joseph II., in: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften 1985, Sandgruber, Ökonomie, 223.

10 vzmachu, který byl provázen prvním skokem v mechanizaci. Avšak v roce 1816 se zhroutila předimenzovaná válečná a inflační konjunktura. Navíc po skončení kontinentální blokády zaplavilo trh anglické zboží.44 To vše vedlo k neustávající hospodářské depresi provázené vysokou nezaměstnaností. Teprve od roku 1825 se mohl průmysl začít uzdravovat a nastoupila delší fáze růstu. Tento i v mezinárodním měřítku dobrý výsledek však nebyl příliš platný široké nejchudší vrstvě obyvatelstva. Důkazem toho je další úbytek průměrné tělesné výšky ve 30. a 40. letech 19. století.45 V letech upadá rakouské hospodářství znovu do těžké deprese. Městská chudina Vedle těchto celospolečenských krizí existují také katastrofy v životě jednotlivců popř. rodin, kteří vinou nedostatečného sociálního zajištění upadli do chudoby: pracovní neschopnost zaviněná stářím či nemocí, nehoda živitele rodiny nebo jeho ztráta (z různých důvodů). Kdo nezdědil dostatečný majetek, musel při každé podobné ráně osudu nevyhnutelně počítat s pádem do chudoby. Šance pro toho, kdo se škrábe nahoru, jsou ve stavovské společnosti relativně malé. Převážně chudoba postihuje ženy, jak se dočteme v podkladech žádostí o podporu chudých na vídeňském předměstí z r. 1804/05.46 Dvě třetiny žadatelů jsou ženy, ponejvíce vdovy (61%). Nejčastější příčinou chudoby je pracovní neschopnost následkem stáří. Dvě třetiny podporovaných mužů a žen jsou lidé starší šedesáti let. Chudobou jsou dále zvláště ohroženy osoby žijící samotné s dětmi. Část podporovaných odůvodňuje svou potřebnost právě tím, že živí mnoho dětí. K zchudnutí často vedou déle trvající onemocnění, jak dokazují vídeňské podklady. Ty také ukazují, které skupiny pracujících jsou ohroženy chudobou: v první řadě jsou to nádeníci (příležitostní, sezónní a pomocní dělníci), zaměstnanci přepravy (drožkáři, podkoní, povozníci a lodníci), lidé ze sektoru služeb (posluhovačky, služky, sluhové). Ale i 55% řemeslníků (u tovaryšů podstatně více), 40% drobných úředníků a jedna třetina obchodníků umírá bez jakékoli pozůstalosti.47 Tento obraz se kryje se zobrazením městské spodiny v dobové literatuře. V podstatě to vše odpovídá projevům městské chudoby již od pozdního středověku Srv. tamtéž, Příčinou ovšem mohlo být i nahrazování hodnotnějších potravin spotřebním zbožím a poživatinami, tak J. Komlos Srv. H. Stekl, Unterschichten und Obrigkeit im Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts, in: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften 1985, 298 n srv. tamtéž, Srv. S. Altmeyer-Baumannn, Alte Armut Neue Armut : Eine systematische Betrachtung in Geschichte und Gegenwart, Weinheim 1987, 12nn.

11 Venkovská chudina Velkou část celospolečenské chudiny představují venkovské nejnižší třídy obyvatelstva, které hrají rozhodující roli v sociálním obratu této epochy.49 Mezi ně je třeba připočíst ty skupiny obyvatel venkova, které nelze považovat ani za rolníky, a které stojí na společenském žebříčku ještě pod nimi. Především jsou to domkáři, kteří vlastnili alespoň dům a zahradu, dále lidé, kteří museli namáhavě shánět práci a ubytování jako služebnictvo a drobní řemeslníci. Nevyčerpatelným zdrojem, z něhož pocházeli tito lidé bylo dědické právo platné v širokých oblastech monarchie. To znalo jen jediného hlavního dědice, který dostal vše, čímž se jeho sourozenci stali bezzemky a nemajetnými osobami. V šedesátých letech 18. století je 30% - 40% venkovských rodin bez přístřeší. Konskripční listiny z 60. let dokazují, že pouze třetinu až čtvrtinu evidovaných mužů lze zařadit mezi rolníky. Všichni ostatní naproti tomu nebyli zajištěni žádným vlastnictvím půdy.50 Jedním z nejcitelnějších omezení pro tuto skupinu obyvatelstva byl přitom zákaz sňatků pro čeleď a služebnictvo, takže asi polovina venkovanů se musela vzdát vlastní rodiny.51 Hospodářská existence těchto venkovských nižších tříd se zakládala na mnohotvárných formách výdělku, a to u mužů stejně jako u žen. Teprve další možnosti výdělku v době boomu textilního průmyslu kolem poloviny 18. století dovolily příslušníkům těchto nezemědělských vrstev založení vlastní rodiny a domácnosti ve větší míře než doposud. To přineslo zřetelný nárůst stavby domů v obcích; s vlastnictvím domu přichází získání vyšší společenské prestiže, stejně jako osvobození od možnosti rekrutování do armády. Avšak s nástupem mechanizovaného předení bavlny veškeré naděje na lepší život rychle vyprchaly. Platy za tuto práci se snížily až na pětinu své výše z předchozích let52 a stavba nových domů na venkově se zastavila. Došlo k silné deindustrializaci a opětovnému příklonu k zemědělství. Intenzivnější zemědělská výroba naproti tomu rozhojnila možnost stálejšího zaměstnání na statcích, oproti dřívějším pouze sezónním pracím. S odklonem od tradičního trojpolního systému hospodaření však byla nejnižším vrstvám venkovanů odejmuta jiná možnost obživy jejich dobytek se již nemohl pást na právě nevyužívaném kusu půdy.53 Tito lidé se živili ponejvíce jako sezónní dělníci nebo vandrovní obchodníci či řemeslníci, jejich stav je tedy charakterizován vysokou mobilitou. Nyní mnohým z nich nezbývalo než putovat Srv. Mitterauer, Lebensformen und Lebensverhältnisse ländlicher Unterschichten, in: Matis 1981, Srv. tamtéž, 321n Srv. Leuchtenmüller-Bolognese, Bevölkerungspolitik, 184n Srv. Sandgruber, Einkommensentwicklung, 253n Rovněž v Německu donutily tyto změny v agrární struktuře nejnižší vrstvy venkovanů k zproletarizování se, srv. W. Conze, Vom Pöbel zum Proletariat. Sozialgeschichtliche Voraussetzungen für den Sozialismus in Deutschland, in: Fischer/Bajor 1967,

12 do velkých průmyslových center. Spolu s řemeslníky, kteří nemohli vzdorovat konkurenci velkých podniků pak tvořili základ nového průmyslového proletariátu. Společenské vrstvy na okraji Základem první generace průmyslového dělnictva jsou však deklasovaní a vyděděnci stavovského uspořádání 54, jejichž dějiny se dají sledovat již od pozdního středověku. Michel Mollat popisuje morovou epidemii ve čtrnáctém století, které padla za oběť téměř jedna třetina obyvatelstva a která znamenala závažný otřes pro společnost.55 Mnoho lidí vypadlo ze svého přirozeného společenství, z rodin, obcí a spolků. Hospodářské krize způsobují vždy znovu opouštění venkova a nezaměstnanost. Výbušná směs sociálních, nacionálních a náboženských motivů vede k nepokojům, které se v prostoru Rakouska rozpoutaly například v podobě husitských válek. Doprovodným jevem těchto událostí byly pak velké skupiny žebráků a vakantů, které byli vnímány jako přírodní pohroma a ohrožení. Současníci dělili své chudé do dvou skupin: jsou to na jedné straně slabí, usedlí, nemohoucí chudáci, kteří jsou potřební; na straně druhé pak potulní, aktivní a silou oplývající chudí, kterých je nutno se chrániti.56 Ve zmatcích Třicetileté války se populace těchto vakantů ještě rozšířila, a to lidmi z nejrůznějších společenských vrstev: šlechtici, studenti, žáci, zpěvačky, propuštění učitelé a písaři, vysloužilí vojáci, náboženští uprchlíci, ztroskotanci všeho druhu, chudé vdovy a sirotci, ti všichni bez groše přelévají se z místa na místo co žebráci, stěžuje si dobový registr žebráků.57 Rovněž v Rakousku plodily vlny válek s Turky zástupy vykořeněných lidí. Vysloužilci a jejich děti, podomní obchodníci, nezaměstnané služebnictvo a řemeslničtí tovaryši posilovali tyto skupiny na okraji společnosti. Byli nuceni zajišťovat si obživu částečně žebrotou, částečně však i kriminálními činy. Hranice je nezřetelná. V nebezpečí, že budou připočítáni k tomuto žebravému lidu upadají také tovaryši na vandru či námezdní dělníci jdoucí za prací. V 17. století bylo ve Vídni, Gratzu či Horním Rakousku 5% - 10% obyvatel počítáno k těmto kočujícím chudákům, asi 1/2 z toho byly ženy.58 Již v 16. století na tyto jevy reagovala města změnou v zaměření své sociální politiky. 59 V péči o chudé se více než předtím uplatňují represivní opatření. Humanisticky laděné dobové řády pro chudáky vidí práci jako prostředek reintegrace do společnosti. Nejznámějším řádem je práce španělského humanisty Juana Luise Vivese, vypracovaná pro H. Lampert, Sozialpolitik, Berlin-Heidelberg-New York 1980, Srv. Mollat, Die Armen, 174nn Swaan, Der sorgende Staat, Chr. Sachsse/F. Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge im Deutschland. Vom Spätmittelalter bis zum 1. Weltkrieg, Stuttgart 1980, Srv. Sandgruber, Ökonomie, % - 10% v Německu, srv. Chr. Sachse/F. Tennstedt, Sicherheit und Disciplin. Eine Skizze zur Einführung, in: Sachse/Tennstedt 1986, Srv. Geremek, Geschichte, 153nn.

13 belgické město Bruggy. Zavádí veřejné práce, dokonce pracovní povinnost.60 S nástupem merkantilismu se na okrajové vrstva společnosti začíná pohlížet jako na potenciální pracovní sílu do nových manufaktur. R se podle západního vzoru zřizují ve Vídni pracovní a výchovné ústavy. V nich měli být umístěni nejenom žebrající čeleď pána nemající, nýbrž také vzdorovité služebnictvo mužského i ženského pohlaví, stejně jako nezkrotní řemeslníci i ničemné děvečky, zvláště však lehké ženské osoby a jejich kuplířky.61 Špatná pověst těchto donucovacích pracovních zařízení však poškodila všechny další projekty dobrovolných pracovních domů, jaké se pokoušel zřizovat např. Josef II. Jejich cílem mělo být zachránit nezaměstnané od zahálky, prostopášnosti a bídy, byvše jim na těchto místech zajištěna veškerá práce po všechen čas, takže si mohou vydělati na své živobytí. 62 Tato pracovní pedagogika je jedním z ideologických pilířů boje proti chudobě. Již v nalezincích a sirotčincích, které v důsledku zákazu sňatků v této době rostly jako houby po dešti, byly děti vedeny k manufakturní práci. Musely podle nejvyššího rozhodnutí z roku 1786 pracovat od pěti až šesti hodin ráno do sedmi večer. 63 Cílem správních orgánů přitom není nějaké zpátečnické vykořisťování (proti extrémům bylo zakročeno64), nýbrž výchova dětí k disciplíně průmyslové práce v manufakturách, jejich výchova k práci a píli. I ve venkovských oblastech byli sirotci vyloučeni z nucené služebné práce, neboť v sirotčí službě byl spatřován nejlepší prostředek, jak děti uchránit zpustnutí.65?? Veškeré toto úsilí Veškeré toto úsilí vymýtit chudobu výchovou k práci a vzděláním spočívají ovšem na fikci, kterou je neomezená kapacita trhu práce. To, že nezaměstnanost není pouze výsledkem lenosti a zahálčivosti, ale také plodem konjunkturálních výkyvů a strukturálních změn, se do povědomí zvolna začalo dostávat až v druhé polovině 19. století. Práce však nezaručovala dostatečnou možnost výdělku, zvláště pro větší rodinu. Např. mzdy ve stavebnictví ve Vídni zůstávaly v druhé polovině 18. století, navzdory značné inflaci, stále stejně nízké. Reálné příjmy námezdních dělníků v Horním Rakousku se velice horšily, aniž by byly na obzoru nějaké změny.66 Proletariát jako hrozba Ačkoli tento zárodečný proletariát nebyl početně ještě příliš velký, začínal už být vnímán jako hrozba společenského pořádku. Tato čeleď hladovějících a z větší části nemravných lidí by mohla být ohrožením pro každý stát, zvláště v nynějším čase, kdy jakobíni způsobili revoluci a zapříčinili neštěstí v celé Evropě., varuje policejní ministr hrabě Srv. např. Engelke, Soziale Arbeit als Wissenschaft, 169nn cit. podle: Häusler, Massenarmut, cit. podle: H. Stekl, Oesterreichs Zucht- und Arbeitshäuser , Wien 1978, Otruba, Verwaltung, Vyšetřování jednoho továrníka, kterému bylo odmítnuto svěření sirotků s odůvodněním, že podmínky by byly jaksi ještě horší než v obchodě s otroky. Cit. podle: Häusler, Massenarmut, 37.

14 Pergen v roce Jakobínské procesy r proti malé skupině revolučních sympatizantů posloužily císaři Františkovi jako exemplární případ.68 Strach z ozbrojené spodiny vedl k striktnímu policejnímu dozoru. Každé spolčení proto bylo pod pohrůžkou přísných trestů potlačováno v zárodku. Toto opatření však postihlo i veškeré svépomocné spolky, jako např. první pokusy o založení soukromých dělnických nemocničních spolků. Ty byly neustále v podezření z podvratné činnosti a byly šikanovány.69 Zbídačení širokých vrstev městského i venkovského obyvatelstva však na počátku 19. století vede k vyostření sociálního napětí. Přes represivní opatření dochází stále znovu k nepokojům, např. když ve Vídni r značně vzrostly životní náklady vlivem zavedení nové spotřební daně.70 Přesto se jednalo spíše o spontánní revolty chátry jak znělo běžné označení. Pocit solidarity ve smyslu třídního uvědomění ještě chybí, snad vlivem heterogenního složení nižších vrstev. Maximálně se podařilo něco na způsob kolektivního povstání dělníků, jako tomu bylo např. v roce 1844, kdy došlo v českém textilním průmyslu k nepokojům vyvolaným zavedením hospodárných opatření. Přesto však počínající veřejná diskuse pod heslem pauperismus, a hledání řešení sociálních problémů, naznačuje změnu smýšlení. Chudoba se už nepovažuje prostě za přirozený jev. Ukazuje se být problémem řešitelným zavedením cílených opatření. A to je i známka toho, že se z chátry jako heterogenní masy pauperizovaných rodí moderní proletariát 71 (i když v souvislosti s revolucí 1848 literatura o pauperismu rázem přestává vycházet) Chudoba je osudem Nuzný rok uvrhl celou zemi do nepopsatelné bídy. 72, čteme ve Čtvrtletníku ve (zcela fiktivní) zprávě o životě a práci vzorného děkana. Ceny základních potravin rychle stouply tak, že na ně nestačil žádný denní plat ani výdělek. Ztráta živnosti se přiblížila Srv. Feigl, Landwirtschaft, Srv. Sandgruber, Einkommensentwicklung, cit. podle: Weidenholzer, Der sorgende Staat, 68; srv. E. Violand, Die soziale Geschichte der Revolution in Oesterreich Vydáno W. Häslerem, Wien 1984, 7 nn Srv. Violand, Geschichte der Revolution, Srv. Häusler, Massenarmut, Srv. tamtéž Srv. tamtéž, 100. Srv. k tomu také W. Conze, Vom Pöbel zur Proletariat, o. V. Aus dem pfarrlichen Amtsleben, in: ThPM /19, 231. Mělo by se jednat o zdražování r. 1790, poslední hospodářskou krizi před strašlivým rokem 1816.

15 rychlým krokem. Všichni postradatelní sloužící byli propuštěni. Je možno vidět zástupy lidí, jak si dům od domu hledají obživu.vláda má starost, že na dovoz obilí nezbývají peníze, sama ziskuchtivost a lichvaření nesníží tolik ceny, jako by to mohly udělat vládní ústavy. To je přesný popis toho, co Wilhelm Abel nazývá krizí starého typu. Špatné počasí vede k neúrodě, která má za následek zvyšování cen základních potravin a tím zhoršení podmínek domácností. Výdaje za spotřební zboží všeho druhu a osobní potřeby se musejí omezit na nezbytně nutné, což zapříčiňuje odbytovou krizi řemesel a obchodu, následně pak masovou nezaměstnanost. Abel se pokouší ukázat, že tento typ krize určuje do let 1846/47 dynamiku chudoby jako sled stále znovu se vracejících ekonomických zemětřesení. 73 Předešlý citát ukazuje zřetelně, jak je chudoba viděna v pastoračně teologických pramenech. Je chápána jako neodvratný úděl ( ). Postižena je výhradně určitá vrstva obyvatel. Chudí jsou definovatelný stav, ohraničená kategorie lidí ( ). Chudoba je zostřena nemorálností boháčů a vlastníků půdy, sama však je také pramenem morálních defektů ( ) Chudoba jako neodvratitelná sudba Pokud je chudoba chápána jako neodvratitelný osud, je veškerá debata o jejích příčinách zbytečná. A vskutku, v našich pramenech se příčiny chudoby jakoby mimochodem přecházejí. Jako kazatel by měl kněz bídu chudáků, zvláště v časech zdražování nebo zimy k nepřežití, vylíčit názorně a v živých barvách.74 Každopádně se bralo v úvahu teologické vysvětlení přírodních katastrof, např. jako v jistém kázání po utrpěné velké pohromě : Každý by si měl položit tuto otázku: nerozdělil jsem v roce záplav, kdy mi Bůh požehnal, z tohoto požehnání příliš málo mezi potřebné? Nebyl jsem skoupý a nemilosrdný? Proto mi Bůh mi odňal své požehnání, že jsem ho tak špatně použil. 75?? I v terminologii je chudoba I v terminologii je chudoba spojována s ranou osudu. Duchovní má být přátelský, laskavý, jemný k těmto nešťastníkům.. 76 Je povolán k vykonávání svého útěšného úřadu při zármutku ze ztráty časných statků a v neštěstí. 77 A pokud je chudoba neštěstím, pak bohatství je štěstím, 78 kterého může být za nepředvídatelných okolností zase pozbyto. Kdo opovrhuje chudáky, měl by si být vědom toho, že sám se kdykoli může octnout ve stejné pozici. Vinou řádění požáru, vinou záplav, zlodějů, vinou mnohaleté neúrody, vinou neúspěchu živnosti můžeme kdykoli přijít o veškerý majetek či jeho část. 79 Také chudoba rodin s mnoha dětmi byla považována za úděl, což je pochopitelné zejména vzhledem Srv. Abel, Massenarmut, Ovšem ve jmenované zprávě už se ukazují nové časy: Konkurz jedné továrny vedl k vysoké nezaměstnanosti v oblasti, srv. Amtsleben, Reichenberger II, 158.

16 k omezeným možnostem plánování rodičovství. A tak byly pokusy vykládat nežádoucí přírůstek v rodinách nábožensky, jako požehnání Pána Boha, který dává i bere.80 Köhler vypočítává tři druhy chudých: ty, kteří se již nemohou přiměřeně živit, jejichž příjem nedostačuje rodině v jejím počtu, kteří nejsou schopni si prací vydělat na živobytí.81 Široká dobová diskuse o pauperismu, v níž se od počátku 19. st. usilovalo o nalezení příčin masové chudoby82, míjela, jak se zdá, některé autory dokonale. Anebo to nenáleží k těm tématům, kterými by se podle jejich mínění měl zabývat duchovní z moci úřední? Jen Reichenberger přináší relativně širokou bibliografii (13 titulů) spisů, které pojednávají o péči o chudé. Počínaje nezbytným Muratorim, jmenuje především německé a anglické autory (MacFarlanův Inquiries Concerning the Poor, něm. 1785) a konečně i vídeňský Oesterreichisches Magazin für Armenhilfe, Industrie-, Anstalten, Dienstbothenwesen.83?? Zodpovědnost farářů ve věci veřejné chudoby plodí alespoň konkrétní reformní návrhy. Obšírný příspěvek O zásadách hamburského chudinského zařízení, který vyšel v Měsíčníku, je odůvodněn tím, aby naši duchovní čtenáři k dobrému živobytí chudiny mohli v každém směru přispět..84 Uvádí se tu šest možných příčin zchudnutí: mimořádné zdražování nejnutnějších životních potřeb, pro živnostníka je to pak případ nemoci a ulehnutí, větší počet dětí, než jsou rodiče či ovdovělé ženy schopni uživit, nedostatečný příjem osob z nižších tříd, které by se jinak byly schopny uživit prací, náhlá nouze vzniklá váznoucími obchody nebo nehodami nebo nutnou úhradou materiálu nebo dluhu na nářadí, nebo stařeckou vetchostí, kdy na jedné straně začíná živnost váznout, na straně druhé se zvyšují potřeby člověka.85 Navrhovaná opatření k zajištění sociální pomoci, jako je bezplatné lékařské ošetření, systém půjček a důchodové zabezpečení, leží však ještě v kraji utopie Chudí jako stav 75 O.V., Kázání po utrpěné velké pohromě, in: ThPM 2 (1803, 2Bd.) 154). 76 Giftschütz, Tamtéž, srv. Köhler, O.V., Kázání. Von der den Armen schuldigen Achtung, in: ThPM /19-1, Köhler, Köhler, 90; rovněž Gollowitz, Srv. Wendt, Geschichte, Franz Josef von Buss poskytuje r přehled těchto pokusů o vysvětlení. Rozděluje příčiny chudoby na hospodářské, zdravotní, státně-právní, vzdělávací a mravně-náboženské. 83 Reichenberger II, 159 n. 84 O.V., Grundsätze der Hamburgischen Armenanstalten, ThPM , tamtéž,

17 Od duchovního se právem očekává, že mu leží na srdci nejen to vnitřní v člověku, ale i jeho stav tělesný, a že zvláště určité vrstvě lidí, chudým, neodepře svoji péči.86 S velkou samozřejmostí se mluví o chudých. Je to společensky přijatelný termín, který nepotřebuje bližší definici. Všichni vědí, kdo je tím míněn. A pokud i zde mluvíme o třídě chudých, není to pojem ve smyslu pozdější pracující třídy. Tento pojem se utvářel aktivním podílem postižených na základě zkušenosti stejného postavení a společných zájmů.87 Tady se ovšem jedná o vysoce heterogenní vrstvu obyvatel. Hlavní úkol sociální péče spočívá právě v tom, správně rozpoznat rozdíly mezi chudými : Mezi skutečné chudáky není možné počítat tuláky, pouliční žebráky, a mrzáky, kteří pod maskou svých hadrů nejsou nic jiného, než trestuhodní povaleči, kteří s prodejným ostychem a svými bůhvíjak získanými dětmi všude obcházejí. 88 Klasické dělení na hodné a nehodné (čestné a bezectné) chudáky je přetrvávajícím motivem. Vyskytuje se ale nejenom tam, kde předmětem je jednání o předpisech pro chudé. Bezectní chudáci spadají do kompetence policie a justice, čestní do kompetence duchovního. Jeho prvním úkolem je mít ve své farnosti přehled o chudých, bezmocných, potřebných a práce neschopných, starých lidech.89 Zvláště skrytou bídu je zapotřebí objevit, vyhledat toho, který by se červenal, kdyby se měl takto bídný ukázat 90, a nevěřit kdejakému ufňukanci a roztrhané sukni 91. Protože farář nejlépe zná potřeby chudých,92 může právě on nejlépe dohlédnout na to, aby se pomoc dostala opravdu těm, kdo ji potřebují. To od faráře vyžaduje překročení hranic svého stavu. Musí nakládat s chudými přátelsky a snížit se k nim..93 V logice stavovské společnosti je toto snížení se pozitivně nabitý pojem. Popisuje počínání stavovsky nepřiměřené, ale v zájmu člověka z nízkých vrstev. Právě duchovní by neměl sdílet pohrdání chudinou, neboť nic tolik netiskne bídného k zemi, jako když se k nuzotě přidá pohrdání, zvláště přichází-li ze strany toho, který se měl naučit vidět v osobě chudáka samotného Spasitele. 94 Tento zájem o člověka, nezávislý na stavovských rozdílech, je vymožeností osvícenské filantropie. Dosažení živého citu pro lásku k člověku, je úkolem estetické výchovy., hlásá Skizze der Pädagogik. 95 K tomu patří také vytvoření příležitostí k pozorování lidské bídy a zážitek lásky k člověku. 86 Reichenberger II, Srv. Wendt, Geschichte, 6 1nn. 88 Golowitz I, 359 n. 89 Reichenberger II, 151 n.: podobně Hinterberger II, Gollowitz I, 361, cit. sv. Ambrože. 91 Jais Sailer III, Hinterberger II, Giftschütz, G. Reichenberger, Skizze der Pädagogik oder Erziehungslehre, in: ThPM , 57.

18 Ale duchovní nemá překračovat pouze hranice stavu, ale též vlastní, lidské hranice. Setkávání se s chudými nevyvolává vždycky jen povznášející pocity. Mnozí chudí mají tělesné nedostatky, jsou špinaví, nemají žádné způsoby, nejsou s ničím spokojeni, jsou závistiví, reptají proti Bohu i lidem. 96 Zvláště mnoho přemáhání vyžaduje návštěva nemocného chudáka. Tady jde někdy o to, snésti pohled na takový nepořádek, snést odpudivý zápach z tolika odporných výparů.97 Avšak duchovní nesmí být žádný zhýčkaný rozmazlenec. Takový by si raději hned neměl volit ten stav, kde bude mít za povinnost tolik se stýkat s chudáky Chudoba a morálka Bohatství činí člověka pyšným, siláckým a zpupným, hned svádí k lakomství, hned k marnotratnému nakládání s penězi Chudoba činí člověka s omezenými duševními schopnostmi a omezeným výhledem na lepší osud závistivým, nepřejícím, zlodějským a podvodnickým, činí z lidí zahálčivé potulné žebráky, a žebrota je, jak ukazuje zkušenost, spojena s nejsmutnějšími důsledky v oblasti morálky. 98 Vedle teologických argumentů jaké poskytuje Bible a tradice, je to právě negativní účinek chudoby na mravnost, jenž vedl k přesvědčení, že péče o chudé patří do kompetence duchovního. Neboť když (chudoba, pozn. M.L.) již příliš na člověka doléhá, pak zákonitě zapříčiňuje sklíčenost, podlost, podvod, loupež apod.; a také děti vyrůstají bez výchovy, čímž je zkažena další generace. 99 Ze svého sociálního závazku by měl farář poznat, jestli bída chudých dosáhla již takového tíživého rozměru. Také by měl ze svého učitelského úřadu, zejména v kázání, důtklivě nabádat k ctnostem. Giftschütz vyjmenovává: 1. čestnost, 2. pracovitost, 3. šetrnost.100 Sailer vypočítává k tomuto účelu celý katalog ctností, jejichž rozvoj by byl vhodný k zmírnění časné bídy, k rozmnožení časného blahobytu. 101 Křesťan by měl být: zdrženlivý, shovívavý, mírný, střídmý; pracovitý v určené oblasti; spokojený s málem; pokojný, svorný, poddajný, snášenlivý, klidný, tichý; pokorný, osvobozený od žádostí, od pádu, skromný v oblékání;.102 Chudým se vzkazuje, že mají nejprve ze všeho přijmout svou společenskou pozici. Zlepšení jejich osobního i rodinného postavení pak může nastat zvnitřněním občanských ctností. Opačná možnost je podrobena ostré kritice. Jako svědomitý přítel napomíná (duchovní, pozn. M.L.) lakomce, zloděje, lupiče, utlačovatele vdov a sirotků, 96 O.V., O pozornosti dlužné chudým, O.V., Wie soll der Seelsorger arme Kranken behandeln?, in: ThPM 7 (1809, 1), O.V., Einige Bemerkungen über den Charakter des Landvolks in religiöser Hinsicht, in: ThPM 4 (1805, 3) Hinterberger II, Giftschütz, Sailer III, Tamtéž

19 aby zanechali svých nepravostí; milovníkům nádhery nakazuje, aby zmírnili své výdaje za luxus a rozhojnili dary lásky. 103 Člověk je si vědom, že chudoba má co do činění s ekonomickými projevy moci, že chudí patří k objektům vykořisťování. Naturálním dávkám (dřevo, oblečení, jídlo) by měla být dávána přednost před peněžními dary, resp. ty by měly být dávány jen v malých dávkách, radí Hinterberger. Tento postoj odůvodňuje nejen obavou z dětinského prohýření, ale také tím, že rovněž na chudých při jejich nákupech v malém jest praktikována nejkrutější lichva. 104 Chudoba a politika? V centru pozornosti jsou pouze jednotliví lakomci a vykořisťovatelé, u nichž je snaha je polepšit pomocí odpovídajícího působení, nikoli však samotné socioekonomické nespravedlivé struktury. Tento individualizující pohled na sociální problémy však v žádném případě není charakteristický pro církevní pohled na věc, jde spíše o všeobecný charakter filantropické myšlenkové výbavy toho času. Teprve v čase Vídeňské konference se v Monathschriftu začínají objevovat politické výklady chudoby. Jedná se o pesimistické diagnózy času, které vidí ve Francouzské revoluci předběžný kulminační bod všeobecného boje proti náboženství a církvi. Důsledky takového pohrdání náboženstvím jako směrnicí společenského a státního života se ukazují na tom, že tíseň času se zbídačením poddaných a tlak vlády vedou k pusté ztrátě mravnosti.105 V tomto kulturním pesimismu se už ohlašuje postoj církve proti liberálnímu státu. Na druhé straně už cítíme slábnoucí sebevědomí církve jako samostatné společenské síly. Dějiny nechť ukáží, že pouze náboženství je zárukou spravedlivých společenských pořádků. (Církev) nepřiznává žádné právo silnějšímu a je nepřítelem nezákonné zvůle kdekoli se s ní setká; naproti tomu je přítelkyní porušeného práva a pozvedá ho znovu z prachu, do kterého bylo sraženo. To vysvětluje, proč nachází mezi utlačovanými a trpícími lidmi své přátele a stoupence Pastorální teologie zaměřená na společnost Předtím, než přejdeme k argumentační linii a stavebnímu principu charity, měli bychom si položit otázku, z jaké zájmové pozice naše argumentace bude vycházet (2.2.1.). Právě pokud jde o založení sociální péče, tedy o činnost proměňující společnost, máme k dispozici vlastní sociální status. Teologické argumenty mohou tento status zajistit nebo jím Tamtéž 104 Hinterberger II, O.V., Erhaltung der christlichen Religion unter immerwährenden Gefahren, in: QS 4 (1815, 1) O.V., Zufäl lige Gedanken bey der nun wiederkehrenden Ordnung der Dinge, in: QS 3 (1814, 2) 89n.

20 otřást. Jejich vklad tedy závisí na tom, zda argumentující očekává prospěch z toho nebo onoho. Společenské postavení církve, a zvláště kléru, představuje do určité míry hlas života pro teologickou argumentaci. Poselství evangelia je ostré a jasné. Přes veškerou námahu o otupení neoblíbených aspektů má Bible i církevní tradice svou vlastní dynamiku, se kterou neustále pozvedá z prachu ubožáka. Pojem charita budeme v pastorálně teologických pramenech této doby hledat marně, stejně jako pojem diakonie. Pro toto období zaměřené na společnost je profánní terminologie takřka charakteristická. Mluví se o vlivu na časné blaho obce (Sailer), o péči o chudé (Reichenberger), chudinství (Hinterberger), nebo se odpovídající kapitola opíše jednoduše jako chudoba (Gollowitz). Nejspíše se (Hayker) odvolává na teologický topos v užším slova smyslu pod nadpisem O lásce k bližnímu Teologickou argumentaci určují průběžně dvě témata. Na ně se dají zavěsit kontury charitní teorie tohoto období. 1. Almužny (2.2.2.): Středověké učení o almužnách bylo v základních rysech převzato a dosáhlo svého nejvyššího bodu. V konfrontaci s osvícenským humanismem a dobovou diskusí o pauperismu prodělal pojem almužen značné rozšíření. Cenou za to je ovšem odpovídající ztráta pojmové ostrosti. 2. Církevní majetek jako majetek chudých (2.2.3.): Přichází-li s pojmem almužny ke slovu sociální povinnost všech křesťanů, pak se tímto tématem nárokuje odpovědnost církve, jakou měla v čase prvních křesťanů. A i když sekularizace přinesla určité změny, stojí za touto argumentací povědomí o církvi relativně bohaté, majetné Státní úředník a rolník Mohla mít katolická církev v dunajské monarchii za časů osvícenského absolutismu zájem na změně společenského statu quo? Asi sotva. Byla velmi těsně spjata s celým vládním systémem a požívala privilegovaného společenského postavení. Základem staré habsburské monarchie byla, na rozdíl od Francie nebo Pruska, zvláštní koalice koruny s velkými šlechtickými rody, které byly pevně ukotveny vlastnictvím pozemků a dvorců a hýbaly vídeňskými pákami moci na ústředních pozicích Katolická církev byla, díky svému dlouhodobému účastenství na feudálním systému, třetím partnerem této koalice materiálních, politických a sociálních zájmů. Pomáhala legitimovat vládu dynastie a šlechty, uspokojovala

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

Absolutismus. DUM č. 1

Absolutismus. DUM č. 1 Absolutismus DUM č. 1 1. Oprav chyby v textu Absolutismus je forma vlády, kdy má panovník veškerou moc. Pokud by byla jeho moc omezena, nazývá se tato forma vlády osvícenský absolutismus. Typickým představitelem

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí Daňová teorie a politika Vývoj teorie daní a veřejných financí Od starověku do 18. století Již ve starověku lze nalézt předchůdce daní, mýtné Daně vznikly pravděpodobně jako mimoekonomické donucení panovníka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Sociální struktura společnosti

Sociální struktura společnosti Sociální struktura společnosti 1) Pojmy sociální struktura, sociální stratifikace, sociální 2) Přístupy sociální diferenciace společnosti 3) Teorie sociální stratifikace a mobility (třídní pojetí společnosti,

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového Historie Odborů Odbory se začaly utvářet v průběhu 19. století v souvislosti se sílícím hnutím především manuálně pracujících zaměstnanců. Jejich hlavními cíli byla tehdy především bezpečnost práce, omezování

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více