Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky."

Transkript

1 Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

2 Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného důchodu, které odpovídá přirozené míře nezaměstnanosti a cenové stabilitě. Vnější rovnováha ekonomiky je představována vyrovnaností platební bilance (nulové saldo platební bilance). Nástroje k prosazování vnitřní a vnější rovnováhy: politika měnící výdaje (politiky měnící výši agregátních výdajů) politika přesunující výdaje (politiky přesunující výdaje mezi domácím a zahraničním sektorem) přímá kontrola (cla, kvóty, devizové regulace, další restrikce mezinárodního pohybu zboží a kapitálu)

3 Swanův diagram Vytvořen nezávisle na sobě australskými ekonomy Trevorem Swanem a W. E. Salterem (1955). Diagram umožňuje analyzovat vnitřní a vnější rovnováhu a specifikovat typy politik s jejichž pomocí lze této rovnováhy dosáhnout. Diagram předpokládá fixní cenovou hladinu a nulovou či velmi nízkou mobilitou kapitálu.

4 Swanův diagram R (reálný devizový kurs) *A Přebytek PB inflace *B EB (kombinace R a A, které odpovídají podmínkám vnější rovnováhy) Přebytek PB E Deficit PB nezaměstnanost *D Deficit PB nezaměstnanost *C *E inflace IB (kombinace R a A, které odpovídají podmínkám vnitřní rovnováhy) A (domácí absorbce)

5 Efektivní tržní klasifikace a hospodářsko-politický mix Mundell - Flemingův model naznačuje, že monetární a fiskální politika jsou odlišné a nezávislé typy politik měnících výši agregátních výdajů a že s jejich pomocí lze dosáhnout vnitřní a vnější rovnováhy v režimu plovoucích i pevných měnových kursů. Vytvořen R. Mundellem za účelem vymezení efektivní kombinace monetární a fiskální politiky.

6 Princip efektivní tržní klasifikace Monetární politika Expanze Restrikce N M IB (kombinace monetární a fiskální politiky, které odpovídají podmínkám vnitřní rovnováhy) EB (kombinace monetární a fiskální politiky, které odpovídají podmínkám vnější rovnováhy) Deficit PB nezaměstnanost Přebytek PB nezaměstnanost E Deficit PB inflace IB EB Přebytek PB inflace Restrikce N F Expanze Fiskální politika

7 Efektivní tržní klasifikace a přiřazovací problém Přiřazovací problém je problém tvůrců hospodářské politiky určit, který nástroj přiřadit k danému cíli. Mundell v souladu s principem efektivní tržní klasifikace tvrdí, že v systému pevných měnových kursů by měla být monetární politika přiřazena ke sledování cíle vnější rovnováhy a fiskální politika k dosahování cíle vnitřní rovnováhy. V systému plovoucích devizových kursů je vnější rovnováha permanentně obnovována v důsledku fungování volných tržních sil. Pohyby devizových kursů jsou samy schopné obnovovat vnější rovnováha. K dosažení vnitřní rovnováhy si mohou tvůrci hospodářské politiky zvolit fiskální politiku, monetární politiku nebo kombinace obou.

8 Mundellovo přiřazovací pravidlo Ekonomická situace Nezaměstnanost, přebytek PB Fiskální politika Expanzivní Monetární politika Expanzivní Inflace, přebytek PB Restriktivní Expanzivní Inflace, deficit PB Restriktivní Restriktivní Nezaměstnanost, deficit PB Expanzivní Restriktivní

9 Literatura: DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. Praha: SPN a Nadace Economics,1994. ISBN Kapitola 6. FRAIT, J. Mezinárodní peněžní teorie. Ostrava, VŠB 1996, ISBN Kapitola 10. PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie. Karviná: OPF SU, ISBN str

10 Model AD - AS Konstrukce modelu a jeho hospodářsko politické implikace

11 Východiska modelu Model AD-AS umožňuje analýzu vlivu determinantů na změnu rovnovážné produkce a změnu cenové hladiny opouštíme předpoklad stálosti cenové hladiny. Předpoklady modelu: skutečný produkt je pod úrovní produktu potenciálního zásoba kapitálu je dostatečná pro výrobu poptávané produkce nabídka práce je dostatečná pro výrobu požadované produkce centrální banka kontroluje nabídku nominálních peněz ekonomika je uzavřená, neexistuje zahraniční obchod.

12 Agregátní poptávka (AD) Agregátní poptávka je celkové poptávané množství statků a služeb konečné spotřeby při rozdílných cenových hladinách. Agregátní poptávka představuje celkové zamyšlené výdaje všech subjektů v ekonomice při určité cenové hladině. Východiskem pro grafické odvození křivky agregátní poptávky je stav všeobecné rovnováhy, tj. situace, kdy je dosaženo současně rovnováhy na trhu statků a služeb a trhu aktiv (průsečik křivek IS a LM).

13 Křivka AD grafická konstrukce i LM 1 i 1 E 0 E 1 LM2 i 2 P P 1 E IS Pokles cenové hladiny z P 1 na P 2 růst nabídky reálných peněžních zůstatků (M R /P R ) pokles úrokové sazby z i 1 na i 2 růst důchodu z 1 na 2 P 2 E 1 AD 1 2

14 Rovnice křivky AD Křivka AD je tvořena body všeobecné rovnováhy (průsečík křivek IS a LM). Pro takto definovaný rovnovážný důchod platí následující vztah: * = γ A + µ A M P R R Křivka AD je vyjádřením vztahu reálného důchodu a cenové hladiny, proto platí: = γ A A + µ M P R

15 Sklon a poloha křivky AD Proč má AD negativní sklon? Efekt reálných peněžních zůstatků Efekt reálné úrokové sazby Efekt mezinárodního obchodu Faktory měnící polohu agregátní poptávky: změna úrokových sazeb změna očekávané míry inflace změna měnového kurzu očekávané budoucí zisky firem změna množství peněz v oběhu změna celkového bohatství ekonomiky změna reálného důchodu v zahraničí počet obyvatel změna vládních výdajů, transferů a daní

16 Vliv velikosti jednotlivých složek na polohu křivky AD Plochá křivka AD Strmá křivka AD h h=0 h= k k=0 k= b b= b=0 α G α G α G 0

17 Vliv fiskální politiky (expanze) na polohu křivky AD i E 1 LM 1 i 2 i 1 Vzrůst A A E 0 IS 2 IS 1 P 1 2 P 1 E 0 E 1 Posun AD o γ A A 1 2 AD 1 AD 2

18 Vliv monetární politiky (expanze) na polohu křivky AD i LM 1 i 1 i 2 E 0 E 1 LM2 Vzrůst M R /P R IS P P E 0 E 1 P 1 Posun AD o µ M R /P R AD 1 AD 2 1 2

19 Body mimo křivku AD P P 1 E 1 přebytek nabídky nad poptávkou P 2 přebytek poptávky nad nabídkou E 2 AD 1 2

20 Deflační neschopnost (impotence) ekonomiky i LM 1 E 0 i 1 LM 2 E 1 i 2 P IS 1 P b = 0 E 0 P 1 P 2 E 1 AD Z důvodu necitlivosti investic na úrokovou míru se nemění objem investic a tedy ani výše AD 1 P

21 Dopad pasti likvidity na křivku AD i i P P 1 P 2 IS E 0 1 P E 0 E 1 AD = E 1 1 P LM 1 Z důvodu nekonečné citlivosti poptávky po penězích na úrokovou míru nedojde ke změně úrokové míry a tedy se nemění ani objem investic a výše AD h =

22 Pigouův efekt (efekt reálných peněžních zůstatků) Britský ekonom A.C. Pigou odvodil tezi, že poptávka po zboží, tedy změna agregátní poptávky, může být přímo závislá na výši reálných peněžních zůstatků. To znamená, že abstrahuje od keynesovského spojení mezi nabídkou reálných peněžních zůstatků a změnou rovnovážného výstupu prostřednictvím přizpůsobení portfolia na trhu ostatních aktiv (změny úrokové míry). Převodový mechanismus: Pokles cenové hladiny vzrůst nabídky reálných peněžních zůstatků (za podmínky pasti likvidity) úroková sazba se v důsledku pasti likvidity nemění růst reálného bohatství subjektů v ekonomice zvýšení agregátní poptávky (výdajů) v ekonomice růst důchodu

23 Agregátní nabídka (AS) Agregátní nabídka představuje celkové množství produkce, které firmy a domácnosti nabízejí při daných cenách a mzdách. Firmy o nabízeném množství rozhodují na základě maximalizace zisku. Při svém rozhodování musí brát do úvahy ceny, za nichž bude vyrobená produkce realizována, náklady na služby výrobních faktorů, zásobu kapitálu a v neposlední řadě dostupnou technologii. Funkční závislost mezi celkovou produkcí a cenovou úrovní charakterizuje křivka agregátní nabídky (AS). Teoretický koncept křivky AS je kontroverzní a jednotlivé ekonomické směry vyvinuly odlišné křivky AS, které v sobě koncentrují různá ekonomická východiska. Rozdílné koncepce vycházejí z rozdílného pojetí trhu práce.

24 Třístupňová křivka AS P Klasické pole Střední pole Keynesiánské pole

25 Východiska konstrukce AS všichni výrobci vyrábějí, a tedy i nabízejí jeden druh výrobku produkční funkce formování poptávky po práci 1 = f (N, K 1, Mat, Eg) 0 = f (N, K 0, Mat, Eg) N (množství práce)

26 Klasická křivka AS - konstrukce (K 1 ) º 0 (K 0 ) 0 N 0 N 0 1 W/P NS P (W/P) 1 (W/P) 0 ND 0 ND 1 N 0 N 1 N 0 * 1 *

27 Statický model krátkodobé agregátní nabídky (SRAS)- konstrukce 45º 2 1 (K 0 ) 2 1 N 1 N 2 N 1 2 W/P (W/P) 1 P SRAS (W/P) 2 P 2 ND P 1 N 1 N 2 N 1 2

28 Body mimo křivku AS P přebytek poptávky nad nabídkou AS P 1 E 2 P 2 E 1 přebytek nabídky nad poptávkou 1 2

29 Krátkodobé účinky fiskální politiky v modelu AD AS (expanze) P LRAS SRAS 0 (W 0, ND 0 ) P 2 E 1 P 0 E 0 B AD 1 (A A,1, M R.0 ) AD 0 (A A,0, M R.0 ) * 2 1

30 Dlouhodobé účinky fiskální politiky v modelu AD AS (expanze) SRAS 2 (W 2, ND 0 ) LRAS SRAS 1 (W 1, ND 0 ) P SRAS 0 (W 0, ND 0 ) P 4 P 3 E 1 P 2 P 0 E 0 B AD 1 (A A,1, M R.0 ) AD 0 (A A,0, M R.0 ) * 3 2 1

31 Účinky fiskální expanze - shrnutí KRÁTKÉ OBDOBÍ: Zvýšení úrovně produkce Růst cenové hladiny Pokles reálné mzdy (W/P) Růst úrokové sazby DLOUHÉ OBDOBÍ: Výše produkce se nemění Zaměstnanost se nemění Cenová hladina se zvýšila Úroková sazba se zvýšila Dochází k úplnému vytěsňovacímu efektu

32 Krátkodobé účinky monetární politiky v modelu AD AS (expanze) P LRAS SRAS 0 (W 0, ND 0 ) P 2 E 1 P 0 E 0 B AD 1 (A A,0, M R.1 ) AD 0 (A A,0, M R.0 ) * 2 1

33 Dlouhodobé účinky fiskální politiky v modelu AD AS (expanze) SRAS 2 (W 2, ND 0 ) LRAS SRAS 1 (W 1, ND 0 ) P SRAS 0 (W 0, ND 0 ) P 4 P 3 E 1 P 2 P 0 E 0 B AD 1 (A A,0, M R.1 ) AD 0 (A A,0, M R.0 ) * 3 2 1

34 Účinky monetární expanze - shrnutí KRÁTKÉ OBDOBÍ: Zvýšení úrovně produkce Růst cenové hladiny Pokles reálné mzdy (W/P) Pokles úrokové sazby DLOUHÉ OBDOBÍ: Výše produkce se nemění Zaměstnanost se nemění Cenová hladina se zvýšila rovnoměrně s růstem M R M/P se nezměnilo W/P se nezměnilo Úroková sazba se nezměnila

35 Literatura: GOTTVALD, J. Makroekonomie I. část (kurz pro středně pokročilé). Ostrava: VŠB-TU, str DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. Praha: SPN a Nadace Economics,1994. ISBN Kapitola 7,8. PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie. Karviná: OPF SU, ISBN str

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %.

Jedná se o podíl spotřebních výdajů domácností a výdajů neziskových institucí na HDP v %. 3.kapitola Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt V této kapitole se seznámíte: s faktory, které ovlivňují spotřebu a investice s tím, jak je konstituován rovnovážný produkt jak je rovnovážný produkt

Více

RESEARCH AND POLICY NOTES 3

RESEARCH AND POLICY NOTES 3 RESEARCH AND POLICY NOTES 3 Michal Franta, Tomáš Holub, Petr Král, Ivana Kubicová, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček: Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR 2 0 1 4 RESEARCH

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod

Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5. Úvod Veřejné podpory v ochraně ŽP v ČR a přístupy k jejich posuzování 5 Úvod Veřejné podpory jsou jedním z nástrojů politiky životního. V České republice jsou v této oblasti využívány poměrně v hojné míře,

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Da ová teorie a politika

Da ová teorie a politika Da ová teorie a politika Stanislav Klazar DA OVÁ TEORIE A POLITIKA 2009 1. přednáška Dějiny daňových teorií Ekonomické teorie Klasická Neoklasická Keynesiánská Neokonzervativní Vývoj teorie Daňová teorie

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více