OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE"

Transkript

1 Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie

2 POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní úprava, rozdíl pojišťovací a zajišťovací činnosti 2. Aktuální problémy v oblasti pojišťovnictví, finanční gramotnost v ČR 3. Obchodní činnosti pojišťoven, základní distribuční kanály v pojišťovnictví a jejich řízení, klientský servis 4. Portfolio činností pojišťoven a specifika personálního zajištění provozu společnosti a marketingové komunikace 5. Pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor - podmínky výkonu profese, hlavní činnosti, způsob odměňování 6. Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů podmínky zápisu, povinnosti, pozastavení činnosti a druhy sankcí 7. Zájemci o pojištění a účastníci a jeho účastníci, škodná a pojistná událost, časová a nová cena 8. Odvětví a skupiny pojištění, charakteristika pojistných produktů, legislativa. 9. Pojistná smlouva náležitosti, vznik, změny a ukončení, podmínky plnění a promlčení, ochrana osobních údajů 10. Pojistná událost a pojistný podvod, povinnost mlčenlivosti a výjimky z této povinnosti 11. Historie pojišťovnictví v českých zemích 12. Subjekty podnikání v pojišťovnictví, rozsah a předmět dohledu, sankce pro pojišťovny 13. Etický kodex v pojišťovnictví, člena AFIF a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství 14. Životní etapy a finanční plán 15. Škodové pojištění definice a druhy, podpojištění, přepojištění, zachraňovací náklady, změna vlastnictví, množné pojištění 16. Obnosové pojištění definice a druhy, přezkoumání zdravotního stavu 17. Penzijní připojištění charakteristika produktu, výhody a nevýhody, činnost depozitáře, plnění zákonem stanovených povinností 18. Životní pojištění charakteristika produktů, možnosti využití produktu, promlčení doba, pojistné plnění. 19. Neživotní pojištění charakteristika a parametry produktů, příklady využití produktů 20. Povinná pojištění obecně právní úprava, principy a druhy pojištění, zajištění odpovědnosti rizik 21. Pojištění majetku vývoj pojištění v ČR, pojištění občanského majetku a majetku podnikatelů, risk management a zajištění majetkových rizik 22. Technická úroková míra, efektivní úroková míra, možnosti zhodnocení vložených finančních prostředků u pojistných produktů 23. Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele v souvislosti se zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 24. Pojištění u profesí, které mají povinnost se pojistit pro případ profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností 25. Právní rámec likvidace škodných událostí předpisy, definice pojmů, subjekty. 26. Činnost samostatného likvidátora pojistných událostí odborná způsobilost, podmínky registrace, činnosti, přestupky a sankce 27. Likvidace škodných událostí z pojištění majetku základní pojmy, likvidace škodných událostí na věcech movitých i nemovitých 28. Plánovaní, účetnictví a účetní závěrka pojišťovny, zaúčtování základních operací v pojistně technické oblasti 29. Hodnocení profitability v neživotním a v životním pojištění, nákladovost produktů. 30. Daňová úprava pojištění z hlediska klienta, problematika produktu zaměstnanecké benefity Pojišťovnictví Bc SZZK

3 MANAGEMENT POJIŠŤOVEN 1. Definice managementu, model pracovního chování A a B 2. Manažer, jeho vlastnosti a klíčové kompetence 3. Styly manažerského řízení 4. Role manažera, formální a neformální autorita 5. Interpersonální role manažera týmová práce, týmové role 6. Rozhodování, analytické a kreativní techniky 7. Plánování, kontrola a changemanagement 8. Koučování, motivování pracovníků a hodnocení výkonu 9. Pravomoc, delegování a odpovědnost 10. Práce manažera s informacemi předávání informací, prezentace, vedení porad zpětná vazba 11. Příčiny a styly řešení konfliktů 12. Paretovo pravidlo, ABC analýza 13. Styly vedení lidí - Teorie X a Y, komunikační techniky 14. Strategický management 15. Projektové řízení, kategorie a druhy projektů 17. Direct Marketing 18. Komunikační kategorie Public Relations 19. Organizační struktura, organizování 20. Řízení lidských zdrojů ve firmě motivační a hodnotící systémy 21. Charakteristiky lidských zdrojů, typologie, měření lidského kapitálu, personální práce 22. Audit personálních činností 23. Assesment centrum a development centrum 24. Etická pravidla v pracovních vztazích a firemní kultura 25. Talent management 26. Způsoby vyhledávání manažerů 27. Učící se organizace 28. Sponzoring a lobbing - základní pojmy, subjekty, prostředky, metody práce, stručná historie aktivit v ČR a ve světě 29. Vědní disciplína Risk management a její fáze. Základní rozhodovací problémy spojené s pojištěním. Alternativy k redukci rizika. 30. Management pojišťovny ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a Zákona o pojišťovnictví 16. Proces řízení projektu, jeho fáze, inovační řády, studie proveditelnosti Pojišťovnictví Bc SZZK

4 EKONOMIE 1. Úvod do ekonomie, předmět zkoumání a obory ekonomie, metodologie ekonomie, vzácnost, výrobní faktory, hranice výrobních možností, náklady příležitosti, ekonomický koloběh 2. Trh a tržní mechanismus, poptávka, křivka poptávky, zákon klesající poptávky, tržní rovnováha a tržní cena, vliv změny poptávky a změny nabídky na tržní rovnováhu 3. Chování spotřebitele a formování poptávky, celkový a mezní užitek, zákon klesajícího mezního užitku, optimum spotřebitele, odvození poptávky za předpokladu měřitelnosti užitku, indiferentní analýza, substituty a komplementy, cenová elasticita poptávky, tržní poptávka 4. Chování výrobce a formování nabídky, náklady (explicitní a implicitní, průměrné a mezní, fixní a variabilní), produkční funkce, zákon klesajících výnosů, nákladové funkce, optimum firmy, ekonomický zisk 5. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu, nabídka firmy v krátkém a v dlouhém období, zastavení činnosti (bod uzavření firmy v krátkém období), odchod z trhu (bod zvratu v dlouhém období), nabídka firmy a tržní nabídka, tržní rovnováha, efektivnost rovnováhy, přebytek spotřebitele a přebytek výrobce 6. Charakter nedokonalé konkurence, nedokonalá konkurence (nedokonalý trh), příčiny nedokonalého trhu, diferenciace produktu, monopolistická konkurence, oligopol, monopol 7. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence, optimum (rovnováha) firmy na nedokonalém (nedokonale konkurenčním) trhu, stanovení ceny 8. Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy, firma v soukromém vlastnictví, akciové společnosti, akcie a dividendy 9. Formování cen na trzích výrobních faktorů, výrobní faktory, mezní produkt výrobního faktoru, poptávka po výrobním faktoru, nabídka výrobního faktoru, transferová platba (transferový výdělek) a renta, vliv elasticity nabídky faktoru na výši renty 10. Trh práce a trh kapitálu, poptávka po práci, nabídka práce, rozhodování mezi prací a volným časem, substituční a důchodový efekt změny mzdy, mzdové rozdíly, poptávka po kapitálu, nabídka kapitálu, výnosy z kapitálu 11. Trh výrobních faktorů a rozdělování, výrobní faktory, mezní produkt výrobního faktoru, poptávka po výrobním faktoru, typy důchodů domácností 12. Všeobecná rovnováha, tržní rovnováha a její dosahování, efektivnost, přebytek výrobce a přebytek spotřebitele, změny rovnováhy 13. Tržní selhání a mikroekonomická politika státu, externality, Coaseho teorém, veřejné statky 14. Domácí produkt, hrubý a čistý produkt, nominální a reálný produkt, metody měření HDP, rozdělování produktu, agregátní výdaje a jejich složky, makroekonomický koloběh (toky mezi makroekonomickými sektory) 15. Kapitál, investice a úrok, kapitál, investice, úspory, časová preference, úroková míra nominální a reálná, trh zapůjčitelných fondů (trh kapitálu), lidský kapitál Pojišťovnictví Bc SZZK

5 16. Rovnovážný produkt, spotřeba, investice (plánované a neplánované), model rovnovážného produktu (45 model), důchodotvorný účinek investic (multiplikační efekt) 17. Peníze, vznik a formy peněz, peněžní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích, bankovní soustava, banky s částečnými rezervami a tvorba peněz (multiplikační tvorba vkladů), peněžní zásoba a peněžní agregáty, trh peněz a jeho rovnováha krátké a dlouhé období 18. Agregátní poptávka a agregátní nabídka, agregátní poptávka, agregátní nabídka v dlouhém a krátkém období, potenciální produkt, makroekonomická rovnováha, změny agregátní poptávky a agregátní nabídky 19. Hospodářský cyklus a růst, fáze a příčiny hospodářských cyklů, mechanismus hospodářského cyklu, důsledky cyklických výkyvů, zdroje hospodářského růstu, bariéry hospodářského růstu, hospodářský růst a politika 20. Trh práce a nezaměstnanost, příčiny a druhy nezaměstnanosti, důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti (politika vytváření pracovních míst) 21. Inflace, měření inflace, důsledky inflace, příčiny a formy inflace, Phillipsova křivka, rozšířené pojetí Phillipsovy křivky (přirozená míra nezaměstnanosti, krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka) 22. Vnější ekonomická rovnováha, měnový kurz, nominální a reálný kurz, teorie parity kupní síly, intervence do měnových kurzů, režimy měnových kurzů, platební bilance a její složky (finanční účet, běžný účet, bilance zboží a služeb), rovnováha platební bilance a její dosahování, zahraniční zadluženost 23. Veřejná volba, volba mezi soukromými a veřejnými statky, racionální neznalost, zájmové skupiny 24. Veřejné rozpočty a rozpočtová politika, veřejné rozpočty, státní rozpočet a jeho struktura, daně a daňová politika (Lafferova křivka), schodek státního rozpočtu (cyklický a strukturální schodek), financování rozpočtového schodku, účinky státních výdajů (důchodotvorný účinek a efekt vytěsňování), státní dluh 25. Daňová teorie, daňové principy, spravedlnost daní, efektivnost daní (daňové břemeno, administrativní náklady), daňový přesun a dopad 26. Měnová politika, nástroje a cíle měnové politiky, expanzivní a restriktivní politika 27. Mezinárodní obchod a zahraničněekonomická politika, mezinárodní obchod (absolutní a komparativní výhody), přínosy z mezinárodního obchodu, ochranářství v mezinárodním obchodě a jeho důsledky (dovozní cla, dovozní kvóty) 28. Světová ekonomika a globalizace, mezinárodní investování, přímé a nepřímé investice, lákání investorů, globalizace světové ekonomiky, funkce mezinárodních institucí (MMF, SB, WTO) 29. Stručný přehled dějin ekonomického myšlení, Kalvín a protestantská etika, merkantilisté, fyziokraté a klasici, profesor etiky Smith a klasická politická ekonomie, od Saye k Marxovi, Rakouská škola a Keynes, monetaristé. 30. Finanční účetnictví, základní účetní pojmy rozvaha, aktiva, pasiva, výsledovka, výkaz o peněžních tocích Pojišťovnictví Bc SZZK

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 [01] Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, životní úroveň, užitek) 01 Charakterizujte pojem potřeba. 02 Podle kritéria

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Libri Praha 2004 prof. Milan Sojka, doc. Bronislav Konečný, dědicové, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 odborný recenzent: prof.

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY

Více