Výroční zpráva Hrubý Jeseník. Znáš svoji MASku? Místní akční skupina (MAS) Local Action Group (LAG) Pomáháme rozvoji Jeseníků...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Hrubý Jeseník. www.mashj.cz. Znáš svoji MASku? Místní akční skupina (MAS) Local Action Group (LAG) Pomáháme rozvoji Jeseníků..."

Transkript

1 M A S H R U B Ý J E S E N Í K Místní akční skupina (MAS) Local Action Group (LAG) Hrubý Jeseník Výroční zpráva 2012 Pomáháme rozvoji Jeseníků... Znáš svoji MASku?

2 Vážení členové a příznivci, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Místní akční skupiny Hrubý Jeseník za rok Tento rok byl z našeho pohledu především rokem veliké nejistoty, co bude s místními akčními skupinami po roce 2013, kdy končí současné programovací období, a kdy také skončí financování všech místních akčních skupin z Programu rozvoje venkova ČR. Tímto tématem se také zabývaly ostatní místní akční skupiny sdružené v Národní síti místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR) a bylo to také jedním hlavních témat Valné hromady NS MAS ČR v březnu 2012 v Rumburku. Proto byl při NS MAS ČR zřízen vyjednávací tým, jehož cílem je zajistit aplikaci metody LEADER* v co největším množství operačních programů v novém programovacím období. NS MAS ČR, resp. ustanovený vyjednávací tým, se celý rok 2012 zabýval prosazováním metody LEDAER v budoucích operačních programech tak, aby subjekty na území MAS mohly prostřednictvím MAS čerpat finance z více operačních programů, ne jen z PRV ČR. Podařilo se prosadit, aby MAS mohly být v roce 2014, než se rozběhne nové programovací období, financovány z peněz, které ušetřily za rok 2012 a To však samozřejmě nestačí a MAS musí hledat řešení, jak zajistit své přežití. A tím se dostávám k naší MAS, která řešení našla díky podpoře Vás členů. Na Valné hromadě konané v prosinci 2012 bylo schváleno zvýšení členských příspěvků, zejména obcím, které přežití naší místní akční skupiny zajistí. Tímto krokem je deklarován zájem o fungování MAS z řad členů a oceněna činnost, kterou v území vykonává. A pro nás je to velký závazek do budoucna. Ing. František Struška předseda * Metoda LEADER Tato iniciativa EU vznikla již roku 1991 s cílem dopomáhat k rozvoji venkovských oblastí cestou zapojení místních subjektů. Od roku 2003 jsou principy LEADER uplatňovány i při rozvoji venkova u nás. Ke vzniku iniciativy LEADER vedly především tyto cíle: - zmírnit stále se zvyšující rozdíly v životní úrovni mezi městy a venkovem, - zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zdrojů, zachovat jeho kulturní dědictví, - zamezit odlivu venkovanů do měst, - podporovat venkov přímo z rozpočtu EU bez výrazných finančích ztrát, - aktivizovat venkov metodou zdola-nahoru ( bottom-up ). Metoda LEADER se řídí sedmi principy: 1. Existence strategie místního rozvoje určené pro vymezená subregionální venkovská území, 2. Funkční partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni (MAS), 3. Přístup zdola, rozhodovací pravomoc týkající se provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám, 4. Víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty z různých odvětví místního hospodářství, 5. Uplatňování inovačních přístupů, 6. Provádění projektů spolupráce, 7. Vytváření sítí místních partnerství.

3 akce: venkov na hranici Exkurze stará kovárna a hrad v Nových Hradech Exkurze rodinná sklárna a muzeum v Německu

4 1. obsah Obsah 1. obsah 4 2. profil organizace základní informace orgány organizace Členství v síti místních akčních skupin plnění strategického plánu leader realizované projekty financování plnění rozpočtu Čerpání alokace 4 5. kontrola Hospodaření kontrolní komise audit 8 5. závěr 29 4

5 2. profil organizace 2.1. základní informace Název: Místní akční skupina Hrubý Jeseník Sídlo: Zámecké náměstí 19/4, Bruntál IČ: Kontaktní údaje Webové stránky: Telefon: , Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Číslo účtu: /0800 Místní akční skupina Hrubý Jeseník je sdružením obcí, podnikatelů, neziskových organizací a fyzických osob, která byla vytvořena na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu a jeho všestranný rozvoj při respektování a posilování regionálních specifik. Současně je jejím cílem navazovat partnerství mezi subjekty v území, rozvíjet tradice a spolkový život. Právní forma: Místní akční skupna Hrubý Jeseník je občanské sdružení, vytvořené dle občanského zákoníku. Cíle sdružení: 1. Uvedení společné strategie do života 2. Podpora kulturního a hospodářského rozvoje regionu 3. Ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí 4. Obnova a rozvoj kulturního a přírodního dědictví Územní vymezení: Vnitřní členění území MAS představují katastrální území jednotlivých obcí, a to obce spadající do Sdružení obcí Vrbenska: Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Pradědem a dále obce Andělská Hora, Bruntál, Oborná, Rudná pod Pradědem, Staré Město, Světlá Hora, Nové Heřminovy a Nová Pláň. MAS Hrubý Jeseník tedy tvoří území 13-ti obcí. Činnost sdružení Hlavní činnost sdružení: 1. Rozvoj území místní akční skupiny a jeho propagace 2. Rozvoj partnerství 3. Příprava a realizace programu LEADER na území místní akční skupiny Další nabízené služby: 1. Konzultace záměrů z hlediska jejich souladu s dotačními programy ČR i EU 2. Zpracování Žádostí o dotace 3. Dotační management 4. Propagace subjektů, grafické návrhy 5

6 akce: země živitelka Prezentace a jejích členů Navazování parnertví s kolegy z ostatních MAS Z dění na výstavišti 6

7 2.2. orgány organizace Valná hromada Nejvyšším orgánem sdružení Místní akční skupiny Hrubý Jeseník je Valná hromada, která je shromážděním delegovaných zástupců členů sdružení, z nichž každý má v hlasování Valné hromady jeden hlas. Valná hromada volí členy Výboru, Kontrolní komise, schvaluje změnu stanov, výši členských příspěvků atd. Stav členské základny k Valnou hromadu tedy tvoří členská základna, která je složena ze zástupců veřejné, neziskové a podnikatelské sféry, přičemž zastoupení členů veřejné sféry nesmí překročit 49 %. Tento limit musí být dodržen i v ostatních orgánech sdružení. Valná hromada, má k celkem 28 členů (zástupců), z toho 11 členů zastupuje veřejný sektor, 6 soukromý sektor a 11 neziskový sektor. Rozložení členské základny v obcích Bruntál: 10 Vrbno pod Pradědem: 4 Město Andělská Hora: 4 Karlovice: 2 Široká Niva: 2 Rudná p/p: 1 Světlá Hora: 1 Staré Město: 1 Oborná: 1 Heřminovy: 1 Nová Pláň: 1 Seznam členů: Veřejný sektor: 11 členů Delegovaný zástupce 1 Sdružení obcí Vrbenska Miloš Lasota, předseda 2 Obec Rudná pod Pradědem Radomír Tománek, starosta 3 Obec Světlá Hora Václav Vojtíšek, starosta 4 Město Andělská Hora Miroslav Novotný, starosta 5 Obec Staré Město Antonín Směšný, starosta 6 Obec Oborná Stanislav Moškoř, starosta 7 Město Bruntál Petr Rys, starosta 8 Obec Nové Heřminovy Radek Sijka, starosta 9 Obec Nová Pláň Ladislav Kozáček 10 OA a SZŠ, přísp. org. Bruntál Hana Zerzavá 11 ZŠ a MŠ Karlovice Rostislav Němec, ředitel Soukromý sektor: z toho podnikatelé: 6 členů Delegovaný zástupce 12 Darop servis, a.s. Josef Novák, předseda představenstva 13 Gastro Anděl, s.r.o. Zuzana Melichárková 14 SKI Annaberg, s.r.o. Petr Drápala, jednatel 15 Sruby-dřevostavby s.r.o. Josef Hetmánek z toho fyzické osoby: 2 členi Delegovaný zástupce 16 Lubomír Klaban Lubomír Klaban 17 Ivana Metelková Ivana Metelková 7

8 z toho neziskové organizace: 11 členů Delegovaný zástupce 18 LIGA o.s. Jana Juřenová 19 Spolek Přátelé Vrbenska Karel Michalus 20 Help-in,o.p.s. Jana Hančilová 21 Sbor dobrovolných hasičů Široká Niva Alena Mátéová 22 SK Anaberg Petr Drápala ml. 23 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál Radek Řepka 24 Galerie v kapli,o.s. Alois Novotný 25 Actaea - společnost pro přírodu a krajinu Kateřina Kočí 26 Sdružení přátel OA a SZŠ Bruntál Zuzana Urbanková 27 Amatérský cyklistický spolek DRAK VRBNO Alena Mlynářová 28 Římskokatolická farnost Bruntál Karel Pechke Výbor a předseda sdružení Výkonným orgánem je Výbor MAS, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výbor má nejméně pět členů, kteří zastupují jednotlivé sektory (veřejný, neziskový a podnikatelský). Sdružení zastupuje navenek jeho předseda, který je volen ze členů Výboru. Funkční období členů Výboru, a tím i předsedy, je tříleté. Složení Výboru v roce 2012: 1. František Struška Město Bruntál, předseda 2. Karel Michalus Spolek Přátelé Vrbenska 3. Josef Novák, DAROP, a.s. Bruntál, místopředseda 4. Radka Chudová, Karlova Studánka 5. Zuzana Urbanková, OA a SZŠ Bruntál Kontrolní komise Kontrolní komise má povinnost zajišťovat kontrolu dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS, dále také účelné hospodaření a rozpočtovou kázeň. Složení Kontrolní komise v roce 2012: 1. Antonín Směšný, Staré Město, předseda 2. Alena Mátéová, Sbor dobrovolných hasičů Široká Niva 3. Petr Drápala, Sportovní klub Annaberg Výběrová komise Výběrová komise provádí hodnocení projektů předložených v jednotlivých Výzvách. V roce 2012 pracovala výběrová komise ve složení: 1. Lubomír Klaban 2. Michal Kafura 3. Pavla Müllerová 4. Petra Kostková 5. Pavel Patterman 6. Renata Rychlíková 8

9 Pracovní skupiny Pro plnění stanovených úkolů či odborných prací mohou být stanoveny pracovní skupiny. V roce 2012 pracovaly tyto pracovní skupiny: 1. PS pro hodnocení projektů Pracovní skupina se zabývala tvorbou hodnotících kritérií pro hodnocení projektů. 2. PS pro geopark Jeseníky Pracovní skupina se zabývala přípravou vytvoření geoparku* na území celých Jeseníků. byla iniciátorem tohoto záměru, stala se jedním se zakládajících členů Sdružení pro geopark Jeseníky. Je tedy nedílnou součástí organizační struktury tohoto sdružení, kam každý člen může delegovat 4 své zástupce. Do této struktuty byli delegování Výborem MAS za příslušnou oblast - František Struška - veřejná sféra - Josef Novák - podnikatelská sféra - Jan Petřík - geolog - Mendělevova univerzita Brno - Ivana Metelková - organizační (manažerská) sféra * Co je geopark Geopark je vymezené území, které poskytuje obraz o geologickém vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Geopark tedy vzniká jako iniciativa místní komunity, podporuje geoturismus, drobné zemědělství, tradiční řemesla a další původní hospodářské aktivity za účelem udržitelného rozvoje území. Sítě geoparků Národní geoparky V současné době je vytvořena síť národních geoparků ČR, do které se může přihlásit jakékoliv území určitým způsobem spojené s významným geologickým dědictvím. V rámci sítě si budou moci jednotlivé národní geoparky vyměňovat zkušenosti, pořádat návštěvy, semináře a konference s geologickou tématikou. Hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků je Rada národních geoparků ČR. Evropské geoparky Síť evropských geoparků byla založena v roce 2000 a do poloviny roku 2010 zahrnovala 37 území v 15 zemích Evropy. Hlavním cílem geoparků je podle Charty evropských geoparků ochrana geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace geověd, rozvoj specificky orientované turistiky a udržitelný rozvoj území. Evropským geoparkem se může stát pouze území, které jako národní geopark osvědčilo své kvality i funkčnost. Podle Madonské deklarace (2004) se každý Evropský geopark stává automaticky i Geoparkem UNESCO. Globální síť geoparků UNESCO V roce 2000 se díky přijetí deklarace a celosvětovému zájmu o neživou přírodu koncepce geoparků rozšířila po celém světě. Rozvíjí se pod patronací UNESCO. 9

10 akce: geopark JESENÍKY Ukázka již fungující hornické naučné stezky (Edelštejn) Zlaté Hory Jednání PS pro geopark Jeseníky Mezinárodní konference v Telči Geoparku Vysočina 10

11 Kancelář MAS Kancelář místní akční skupiny je umístěna v sídle sdružení a představuje výkonnou složku sdružení. Je tvořena zaměstnanci sdružení a externí účetní firmou. Zaměstnanci sdružení Manažer MAS - Ivana Metelková - od roku 2012 úvazek 1 Projektový manažer MAS - Zuzana Metelková - úvazek 0,7, od října 2012 na mateřské dovolené Externí účetní firma Darop, a.s. Bruntál Činnost kanceláře za rok 2012 Leden Uzavření ročního dodatku k dohodě se SZIF Zpracování žádosti o proplacení výdajů, předání SZIF Únor - srpen Aktualizace ISU, SPL a Fichí dle provedené Evaluace z roku 2011 Červenec - září Příprava a vyhlášení 5. výzvy pro podávání Žádostí o dotace Rozhodnutí Výboru o vyhlášení výzvy vč., jednotlivých Fichí Hlášení o změnách týkající se změn Fichí na SZIF, změn orgánů MAS apod. Příprava výzvy, schválení na SZIF Příprava všech dokumentů pro žadatele Zpracování žádosti o proplacení výdajů, předání SZIF Září - říjen Vyhlášení výzvy a propagace na veřejnosti Konzultace žadatelů, pomoc s přípravou projektů Příjem projektů Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti předložených projektů Oznámení žadatelům o úspěšnosti či neúspěšnosti kontrol Výzvy k doplnění Žádosti Obsahová kontrola žádostí Zpracování žádosti o proplacení výdajů, předání SZIF Říjen - listopad Příprava dokumentů pro výběrovou komisi, sezvání výběrové komise Předání projektů výběrové komisi Veřejné prezentace projektů Zasedání výběrové komise - hodnocení projektů, sepsání protokolu o hodnocení Schválení doporučených projektů Výborem Příprava a kompletace dokumentace k předložení projektů na SZIF Předání vybraných projektů na SZIF Listopad - prosinec Příprava jednání Valné hromady Zpracování rozpočtu na rok 2013 Stav členské základny a výběru členských příspěvků Zpracování plánu pro zajištění financování MAS po roce 2013 a splácení půjčky Jednání Valné hromady v listopadu (nebyla usnášení schopná) a prosinci 2012 Pracovnice kanceláře se během roku zúčastnily také celé řady vzdělávacích a propagačních akcí, jednání krajské a národní sítě místních akčních skupin, konferencí a seminářů. 11

12 akce: ČINNOST KANCELÁŘE Workshop Euroregion Praděd Valná hromada 2012 v Bruntále Veřejná prezentace projektů Výzva

13 2.3. Členství v síti místních akčních skupin je členem Krajského sdružení národní sítě MAS ČR Moravskoslezského kraje (KS NS ČR MSK) i Národní sítě místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR). Krajské sdružení národní sítě MAS ČR Moravskoslezského kraje Rok 2012 byl v Moravskoslezském kraji ve znamení velkých změn, za hlavní lze považovat založení 4 nových místních akčních skupin (Jablunkovsko, Bohumínsko, Slezská brána a Lašsko) a rozšíření stávajících 8 MAS tak, že dnes je metodou Leader pokryto 99,9 % území obcí a měst do obyvatel v kraji. Toto se podařilo i díky spolupráci s Moravskoslezským krajem. Jak krajský úřad, tak zastupitelstvo kraje i Úřad regionální rady jsou s krajským sdružením v kontaktu, probíhá společná koordinace aktivit, výsledkem je vyhlášení dotačního programu ve výši 1,5 mil. Kč na zpracování nových strategií a vytvoření publikace o MAS v Moravskoslezském kraji. Předseda: Jiří Krist, MAS Opavsko Předseda je za KS členem Výboru NS MAS ČR. Činnost KS NS MAS ČR MSK za rok 2012 Účast zástupců kraje na zasedání výboru KS NS MAS a naopak Vystoupení MAS na konferencích o regionálním rozvoji a ROP Moravskoslezsko Společná organizace semináře pro zájemce o založení MAS v květnu 2012 Účast na Zemi živitelce v Českých Budějovicích V rámci přeshraničních aktivit KS reprezentovalo kraj a celou NS MAS ČR na LeaderFESTu v Levoči stánkem s regionálními specialitami KS bylo také spoluorganizátorem česko-polské konference Leader bez hranic 2012 v jesenickém Rejvízu Leader bez hranic 2012 Rejvíz 13

14 Národní síť MAS ČR Národní síť Místních akčních skupin ČR je sdružením místních akčních skupin pracujících metodou LEADER. Posláním NS MAS ČR je především sdružovat MAS, reprezentovat a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a organizacím zřizovanými ministerstvy a dalším relevantním subjektům a na mezinárodní úrovni vůči organizacím a subjektům pracujícím v intencích iniciativy Leader a ve vztahu k ostatním partnerům, institucím a úřadům apod. NS MAS ČR je svými členy pověřena spolupracovat a komunikovat s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova, s finančními ústavy, na mezinárodní úrovni s příslušnými institucemi EU, s mezinárodními institucemi zabývajícími se problematikou venkova a metodou LEADER. Součástí činnosti je propagace a medializace ve sdělovacích prostředcích i vlastními aktivitami. Členové a náhradníci Výboru NS MAS ČR k PŘEDSEDA: František Winter MÍSTOPŘEDSEDOVÉ: Jan Florian Jiří Krist Petr Kulíšek Jozef Jančo ČLENOVÉ VÝBORU: Jiřina Karasová Václav Pošmurný Zdeněk Mach Hana Dufková Jindřich Šolc Jiřina Leinweberová Gustav Charouzek Aleš Lahoda Odborné pracovní skupiny PS LEADER PS Medializace a propagace PS Mezinárodní spolupráce PS Hodnocení MAS PS Vize a rozšíření Olomoucký kraj Plzeňský kraj Moravskoslezský kraj Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj je členem PS Vize a rozšíření. Hlavním tématem této pracovní skupiny byl nový Program rozvoje venkova Členové PS se zapojili do tvorby analytické i návrhové části, tématu bylo věnováno i dvoudenní zasedání PS v Ústí nad Orlicí. Velká část návrhů PS však nebyla zpracovatelem dokumentu dosud plně přijata. Vypořádání připomínek k novému PRV a pokračování vyjednávání o tomto programu bude jedním z hlavních témat PS pro rok

15 akce: síť mas PS Vize a rozšíření Ústí nad Orlicí Seminář KS NS MAS v Bělotíně VH NS MAS Nové Hrady Zasedání Výboru NS MAS v Bartošovicích 15

16 3. plnění strategického plánu leader 3.1. realizované projekty Přehled celkové realizace projektů od roku 2009 k dle Fichí Fiche 1 - Rozvoj drobného podnikání Opatření/Fiche/ Název projektu Počet celk. náklady Schválené žádosti Žadatel dotace III Fiche 1 - Rozvoj drobného podnikání Zřízení skiservisu ve Vrbně pod Pradědem Podpora zednictví a tesařství v Bruntále Podpora zámečnického řemesla v Bruntále Hvorecký Jan Kalisz René Dvořák David Fiche 6 - Rozvoj měkké turistiky Opatření/Fiche/ Název projektu Počet celk. náklady dotace Schválené žádosti Žadatel III Fiche 6 - Rozvoj měkké turistiky Přírodní tělocvična Annaberg SK Annaberg Dětský lyžařský svět SKI ANNABERG s.r.o Pěší naučná stezka Andělská Hora - Annaberg SK Annaberg Fiche 7 - Rozvoj a obnova obcí Opatření/Fiche/ Název projektu Schválené žádosti Žadatel Počet celk. náklady dotace III Fiche 7 - Rozvoj a obnova obcí Místní komunikace Podlesí Obec Světlá Hora Místo pro setkání - nové náměstíčko u kina Centra v Bruntále Město Bruntál

17 akce: realizované projekty Obnova movitých památek v Ludvíkově Lyžařské běžecké tratě Vrbenska Místo setkávání, vzdělání a zábavy pro Kominíček Sportovní hřiště Staré Město 17

18 Fiche 8 - Občanské vybavení a služby Opatření/Fiche/ Název projektu Žadatel Schválené žádosti Počet celk. náklady dotace III Fiche 8 - Občanské vybavení a služby Obnova skautské klubovny v Bruntále Tenis pro nejmenší děti Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál Tenisový klub Bruntál, o.s Sportovní hřiště Staré Město Obec Staré Město Areál volnočasových aktivit Š.Niva Obec Široká Niva Mateřské a komunitní Místo setkávání, vzdělání a centrum Kominíček zábavy pro Kominíček Karlovice Lyžařské běžecké tratě Vrbenska Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná Fiche 9 - Obnova historického a kulturního dědictví Opatření/Fiche/ Název projektu Žadatel Schválené žádosti Počet celk. náklady dotace III Fiche 9 - Obnova historického a kulturního dědictví Historickou uličkou památkové zóny Město Bruntál Obnova kostela sv. Archanděla Michaela ve Římskokatolická farnost Vrbno pod Vrbně pod Pradědem Pradědem Zřízení výstavních prostor v Galerii v kapli v Bruntále Galerie v kapli BRUNTÁL - Náměstí Míru - fontána Město Bruntál Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Ludvíkově Obec Ludvíkov Obnova movitých památek Ludvíkov Obec Ludvíkov OBNOVA KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ Město Vrbno pod Pradědem

19 akce: realizované projekty Zřízení výstavních prostor v Galerii v kapli v Bruntále Dětský lyžařský svět 19

20 Fiche 10 - Ubytování, sport Opatření/Fiche/ Název projektu Žadatel Schválené žádosti Počet celk. náklady dotace III Fiche 10 - Ubytování sport Lodě ve vodě, aneb jak přeplout Slezskou Hartu Sportem za krásami Vrbenska po celý rok Hotel Anděl - rekreace, sport, zábava Drápala Petr Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná Gastro Anděl, s.r.o Celkem bylo od roku 2009 do konce roku 2012 podpořeno 24 projektů z výše uvedených Fichí v celkové hodnotě Kč, z toho dotace činila Kč. Ostatní Fiche nebyly žadateli využity. Od roku 2009 proběhlo celkem 5 výzev k předkládání žádostí o dotace, do kterých bylo podáno celkem 28 projektů v celkové hodnotě Kč, z toho uspělo celkem 24 projektů v celkové hodnotě Kč. Přehled celkové realizace projektů od roku 2009 k dle obcí Celkový přínos Z toho dotace Počet projektů Bruntál Staré Město Ludvíkov Andělská Hora Široká Niva Světlá Hora Karlovice Vrbno p/p Nová Pláň Celkem Přehled celkové relizace projektů od roku 2009 k dle žadatele Typ žadatele Počet projektů Podnikatel 7 Nezisková organizace 8 Obec 9 20

21 akce: hornické slavnosti Prezentace MAS, členů MAS a značky JESENÍKY originální produkt v Karlově Studánce 21

22 4. financování 4.1. plnění rozpočtu 2012 Příjmy Plán Skutečnost Rozdíl Pozn. Členské příspěvky , ,00 Úroky ,05 89,05 Dotace SZIF ,00 Čerpání dotace dle ,00 skutečnosti Dotace projekt RegTim , , ,56 Prodej tabule Rýmařovsko ,00 Dorovnání Reg ,00 Tim Příspěvek Karlovice projekt MWW , ,00 Vratka přeplatku Dotace projekt MSK Geopark , ,00 Spolufinancování Dotace projekt MSK ISÚ ,00 0,00 Dary , ,00 Příspěvek obcí na strategii , ,00 Realizace semináře ČOV , ,86 Příjmy celkem , , ,65 Výdaje Plán Skutečnost Rozdíl Pozn. Splátka půjčky Bruntál , ,00 Uhrazeno k Dotace projekt RegTim , ,56 0,00 Dotace projekt MSK Geopark, vratka , ,00 Spolufinancování Příspěvek NS MAS vyjednávání ,00 0,00 Penále, pokuty , ,00 Účetnictví 001 Studie 0 0,00 0, Vzdělávání , , Propagace MAS , , Provoz MAS , ,20 Zvýšení nájmu 005 Osobní a cestovní náklady , ,00 Započítání superhrubé mzdy Výdaje celkem , , ,20 P - V , , ,85 22

23 akce: kulinářské dny Prezentace MAS, členů MAS a značky JESENÍKY originální produkt ve Vrbně pod Pradědem na akci Spolku Přátel Vrbenska Kulinářské dny 23

24 4.2. Čerpání alokace Alokace na rok 2012 přidělená SZIF IV.1.1 na činnost MAS IV.1.2 na projekty žadatelů Celkem Kč Kč Kč Čerpání alokace IV.1.1 na činnost MAS: Kód Název kódu (typ) Plán Skutečnost Pozn. 001 Studie Vzdělávání , Informační opatření a propagace veřejná prezentace projektů Zahrnuto v nájmu (004) propagace MAS , Provoz MAS propagace 0 318,00 občerstvení ,00 nájem ,00 Zvýšení nájemného úklidové a hygienické prostředky ,20 telefon ,00 internet+uložiště ,00 pojištění majetku ,00 účetnictví ,00 banovní poplatky ,00 členské příspěvky ,00 členský příspěvek KS MAS valná hromada Zahrnuto v nájmu kancelářské potřeby ,00 poplatek FÚ 0 200,00 poštovné 0 648,00 účastnický poplatek NS MAS , Osobní a cestovní náklady mzdy Zahrnuty pouze zákonné ,00 odvody, ne superhrubá mzda výběrová komise vč. odvodů ,00 ubytování a cestovné ,00 Celkem Alokace k dispozici Úspora Do r

25 akce: naše území Karlovec, Slezská Harta, Nová Pláň 25

26 Čerpání alokace IV.1.2 na projekty žadatelů V září 2012 byla vyhlášena Výzva , a to pro tyto Fiche: 1. Fiche 1 Rozvoj podnikání / III Fiche 2 Lesnické provozovny / I Fiche 4 Výroba potravin / I Fiche 7 - Rozvoj a obnova obcí / III Fiche 10 Ubytování a sport / III Fiche 11 Stavby pro zemědělství / I Fiche 12 Nezemědělská činnost zemědělců / III.1.1. Přesto, že bylo vyhlášeno celkem 7 Fichí, sešlo se nakonec pouze 7 projektů v celkové požadované výši Kč. Došlo k tomu, že v roce 2012 tak nebyly vyčerpány všechny prostředky určené pro projekty žadatelů. Tyto prostředky musely být převedeny do roku Číslo Fiche 1 Název Fiche Název žadatele Název projektu Rozvoj drobného podnikání Ing. Jan Hvorecký 7 Rozvoj a obnova obcí Město Bruntál 10 Ubytování a sport Petr Drápala 1 Rozvoj drobného podnikání 10 Ubytování a sport 10 Ubytování a sport 1 Rozvoj drobného podnikání René Kalisz Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná Gastro Anděl, s.r.o. David Dvořák Zřízení skiservisu ve Vrbně pod Pradědem Místo pro setkání - nové náměstíčko u kina Centra v Bruntále Lodě ve vodě, aneb jak přeplout Slezskou Hartu Podpora zednictví a tesařství v Bruntále Sportem za krásami Vrbenska po celý rok Hotel Anděl - rekreace, sport, zábava Podpora zámečnického řemesla v Bruntále Místo realizace Vrbno pod Pradědem Dotace (Kč) Bruntál Nová Pláň Bruntál Ludvíkov Andělská Hora Bruntál Celkem Alokace Nedočerpáno/ převod do roku

27 akce: naše území Zimní nebe, Mnichov Ráno, Vrbno pod Pradědem Jarní buky, cesta na Videlský kříž 27

28 5. kontrola Hospodaření 5.1. kontrolní komise Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za období do : Doporučení komise Výboru MAS: Zasílání zápisů z Valných hromad všem členům. Přehodnotit algoritmus výpočtu výše členských příspěvků u obcí a měst a to stanovením pevné částky na jednoho obyvatele dle statistických údajů k předchozího roku (vyřešeno na VH). Projednat s městem Bruntál v souvislosti s další existencí MAS prodloužení splátek a to nejméně do roku 2016 (vyřešeno - nastaven splátkový kalendář, splaceno v červenci 2013) audit Místním akčním skupinám vznikla na základě úpravy Pravidel nová povinnost, a to zpracování povinného auditu za rok Předměten auditu bylo provedení auditorských postupů, jejichž cílem bylo získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetnictví v souladu s ujednáními uvedenými v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR v období vydanými Ministerstvem zemědělství ČR, pod č.j /2012-MZE a podmínkami Dohody o poskytnutí dotace včetně Dodatku č. 6 na rok Závěr auditorské zprávy: Po provedeném ověření potvrzuji: - že vynaložené způsobilé výdaje vyhovují definici způsobilých výdajů, tak jak jsou definovány v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR v období vydanými Ministerstvem zemědělství ČR, pod č.j /2012-MZE že vykázané způsobilé výdaje byly zaúčtovány v souladu s účetními předpisy, v účetnictví byla vedena oddělená účetní evidence způsobilých výdajů, tyto byly řádně všechny označeny razítkem s textem: DOTACE SZIF. - že způsobilé výdaje odpovídají skutečnosti, byly uhrazeny ve stanoveném období. - že v období ověření byly dodrženy podmínky dané Pravidly vydanými Ministerstvem zemědělství ČR, č.j. výše uvedené a v souladu s Dohodou o poskytnutí dotace a dodatkem č. 6 k této dohodě. Vynaložené prostředky byly užity v souladu s výše jmenovanými Pravidly a Dohodou a byly dodrženy všechny povinnosti týkající se účtování, evidence a úplnosti nákladů. Transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví a doloženy transparentními účetními doklady. 28

29 5. závěr A co v roce 2013? V roce 2013 máme několik velkých úkolů: 1. Vyčerpat alokaci na projekty žadatelů 2. Dokončit realizaci strategického plánu na roky Připravit sdružení na další období. 4. Zpracovat novou strategii na roky Připravit se personálně, materiálně i finančně na nové období. Úkolů je tedy mnoho, ale věříme, že s pomocí členů MAS i dalších partnerů se je podaří splnit. Dokument: Výroční zpráva 2012 Zpracováno: V období leden - červen 2013 Finanční podklady: DAROP, a.s. - Zuzka Melichárková Foto: Ivana a Zuzana Metelkovy 29

Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29

Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29 Výroční zpráva 2014 Stránka 1 z 29 Obsah 1. Kontaktní a identifikační data 3 2. Poslání, důvod existence a cíle organizace 3 3. Stručná historie 3 4. Orgány organizace a členská základna 4 4.1. Orgány

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou 2013 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi. 2011 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 2020 MAS Moravská brána Společně v pohybu MAS Moravská brána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Integrovaná strategie rozvoje

Více

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. rok 2013 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 OBECNÉ INFORMACE O MAS VaS... 4 2.1 Územní působnost MAS VaS... 5 2.2 Území MAS VaS... 5 2.3 Informace o organizaci...

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ROK 2012 1 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Království Jestřebí hory...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Výroční zpráva 2014. Jeseníky Sdružení cestovního ruchu

Výroční zpráva 2014. Jeseníky Sdružení cestovního ruchu Výroční zpráva 2014 Jeseníky Sdružení cestovního ruchu OBSAH ÚVODEM 3 I. Základní údaje o J-SCR 4 II. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2014 14 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 28 ZÁVĚREM 49 ANNUAL

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Pro období 2014 2020(5) VERZE 01 Území MAS tvoří tyto obce, městyse, města: Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, Děkanovice,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Místní akční skupina v regionu Slezská brána Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV www.masslezskabrana.cz Území regionu Slezská brána 6 188 16,63 Ostrava 7 079 14,4

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více