MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV. Přehled úkolů"

Transkript

1 KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování ZM3/II Uk 00239/2014 Úkol z ZM3/II, č.usnesení 0024/ZM3/2014/II, ze dne , bod 1,VĚC: Hotel Vyšehrad Zastupitelstvo města nesouhlasí s nabídkou společnosti Hotel Vyšehrad a.s, IČ na odkoupení st.p.č jejíž součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 172, Nádražní Předměstí (hotel Vyšehrad) v k.ú. Český Krumlov jednat se společností OSM_VED (Ing. Dagmar Balcarová) Zpracování RM35 Uk 00238/2014 Úkol z RM35, č.usnesení 0639/RM35/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Movitky - klášter RŘK uzavření nájemní smlouvy se společností SKS s.r.o., IČ , když předmětem nájmu jsou komponenty EZS pro areál kláštera RŘK v Českém Krumlově, v předloženém znění RM souhlasí s přemístěním části movitých věcí dle důvodové zprávy ODSH_VED (Mgr. František Troják) Splněno ( ) RM35 Uk 00237/2014 Úkol z RM35, č.usnesení 0646/RM35/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Vytvoření parkovacích míst na sídlištích v Českém Krumlově Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 533/2014/OI uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 533/2014/OI uzavřené se společností IRO stavební, s.r.o., IČ: , k provedení díla "Vytvoření parkovacích míst na sídlištích v Českém Krumlově", v předloženém znění dle přílohy č. 2. doporučení: parkování pod Poliklinikou na Špičáku vyhradit pro rezidentní stání Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavře dle sdělení Ing. Pešek (OI). Vyhrazení rezidentních míst bude provedeno po projednání v komisi dopravy, kde jsou návrhy ještě na jiné lokality v Českém Krumlově se stejným režimem. Předpoklad je v I. čtvrtletí 2015, dle sdělení předsedy ustavené komise. Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 1 / 16

2 OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM35 Uk 00236/2014 Úkol z RM35, č.usnesení 0644/RM35/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a) obsah Výzvy vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy" zadávané jako podlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, v předloženém znění dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 a pověřuje OI k jejímu dopracován v souladu s připomínkami Rady města Český Krumlov, b) složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle důvodové zprávy. doplnit do SoD ustanovení o zádržném ve výši 10% a podmínky pro jeho uvolnění (5% při předání díla bez vad a nedodělků a 5% po předložení bankovní záruky ve výši nejméně 5% dohodnuté ceny díla). OI před zahájením zadávacího řízení upravil příslušná ustanovení zadávací dokumentace a smlouvy o dílo tak, aby tato odpovídala požadavku RM. OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM35 Uk 00235/2014 Úkol z RM35, č.usnesení 0644/RM35/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá Schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a) obsah Výzvy vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy" zadávané jako podlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, v předloženém znění dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 a pověřuje OI k jejímu dopracován v souladu s připomínkami Rady města Český Krumlov, b) složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle důvodové zprávy. doplnit komisi pro otevírání obálek člen: Mgr. Carda, náhradník: Ing. Hermann, doplnit komisi pro posouzení a hodnocení nabídek člen: Mgr. Carda, náhradník: Ing. Hermann OI zajistí doplnění komise o schváleného člena a náhradníka. Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 2 / 16

3 OSM_VED (Ing. Dagmar Balcarová) Zpracování RM34 Uk 00234/2014 Úkol z RM34, č.usnesení 0624/RM34/2014, ze dne , bod 2,VĚC: Pronájem budovy Latrán 227, Chvalšinská na st.p.č v k.ú. Český Krumlov - PRO-SPORT ČK, o.p.s. souhlasí a) s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem prostor o výměře 49,12 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy Latrán č.p. 227 na st.p.č mezi nájemcem PRO-SPORT ČK, o.p.s., IČ a podnájemcem Zdeňkem Švábem, IČ za účelem provozování občerstvení b) s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem prostor o výměře 315,45 m2 v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy Latrán č.p. 227 na st.p.č mezi nájemcem PRO-SPORT ČK, o.p.s., IČ a podnájemcem FK Slavoj Český Krumlov o.s., IČ za účelem zřízení zázemí pro činnost fotbalového klubu připravit novelizaci pravidel pro pronájem nebytových prostor - valorizační doložka s platností od roku 2016 OKS_PETR (Bc. Soňa Petráková, MBA) Zpracování RM34 Uk 00233/2014 Úkol z RM34, č.usnesení 0608/RM34/2014, ze dne , bod 2,VĚC: Půlmaratón Český Krumlov 2015 nesouhlasí s konáním Půlmaratónu Český Krumlov 2015 na základě žádosti společnosti Pro Sport Activities, IČ: za podmínek dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 kontaktovat organizátora závodu Pro sport Actvities a informovat o důvodech rozhodnutí RM Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 3 / 16

4 OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM34 Uk 00232/2014 Úkol z RM34, č.usnesení 0610/RM34/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Rozpočtová opatření č rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení účelové neinvestiční dotace MZe ČR ve výši Kč na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení neinvestiční dotace MZe ČR ve výši Kč na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí roku rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace MMR ČR ve výši Kč na realizaci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" dle důvodové zprávy a zapojení neinvestiční dotace přijaté jako refundace mzdových výdajů za měsíc září 2014 ve výši Kč. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení doplatku neinvestiční dotace - grantu z KÚ Jč. kraje ve výši Kč na realizaci projektu "Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace od MŽP a SFŽP ve výši Kč a vlastního podílu Kč na rozpočtové krytí výdajů na realizaci projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace od MV ČR ve výši Kč a vlastního podílu Kč na rozpočtové krytí výdajů na realizaci projektu "Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervy určené na podíly města na dotacích ve výši 42 tis. Kč na rozpočtové krytí výdajů na přípravu realizace projektu "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmů z věcných břemen ve výši 289 tis. Kč na rozpočtové krytí navýšených výdajů na pronájem mostu u pivovaru o 25 tis. Kč a navýšených výdajů na spotřebu el. energie u veřejného osvětlení o 264 tis. Kč. rozpočtové opatření č formální převedení rozpočtu výdajů na zateplení ZŠ Plešivec ve výši tis. Kč beze změny účelu dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č navýšení rozpočtu výdajů na rekonstrukci kina o 165 tis. Kč a snížení rozpočtu pro vypořádání DPH s FÚ o 165 tis. Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č přesun rozpočtu běžných výdajů v rámci odboru Městské policie za účelem rozpočtového krytí několika drobných zvýšených výdajů u jednotlivých položek dle důvodové zprávy v celkové výši 115 tis. Kč. rozpočtové opatření č snížení rozpočtu výdajů na zateplení MŠ Za Soudem o 126 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí zvýšených výdajů na opravy objektu v kasárnách Vyšný o 100 tis. Kč a výdaje na rozšíření skládky komunálního odpadu ve výši 26 tis. Kč. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení zvýšených příjmů za správní poplatky ve výši 169 tis. Kč na rozpočtové krytí snížených příjmů ze svateb o 64 tis. Kč a několika drobných zvýšení výdajů v rámci OVV dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervy na podíly města na dotacích ve výši 946 tis. Kč a snížení rozpočtu výdajů na rekonstrukci WC na autobusové zastávce Špičák o 500 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí výdaje na projekt zateplení MÚ ve výši tis. Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervního fondu slavností města ve výši 40 tis. Kč za účelem rozpočtového pokrytí výdaje na zpracování studie "Dispozice náměstí pro Advent". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmu z daně z příjmů právnických osob z bytového hospodářství města za rok 2013 ve výši 199 tis. Kč na navýšení rozpočtu výdajů na rekonstrukci bytového domu Lipová 161. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení navýšených příjmů z odvodů z loterijních her ve výši 115 tis. Kč na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na rekonstrukci plaveckého stadionu dle důvodové zprávy. zajistit provedení revize zpracované PD a soupisů prací s výkazem výměr na stavbu "Zateplení Městského úřadu Český Krumlov". OI kontaktoval odborně zdatnou osobu a požádal ji o posouzení zpracované PD a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. O výsledku tohoto posouzení bude podána RM informace. Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 4 / 16

5 OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM34 Uk 00231/2014 Úkol z RM34, č.usnesení 0610/RM34/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Rozpočtová opatření č rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení účelové neinvestiční dotace MZe ČR ve výši Kč na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení neinvestiční dotace MZe ČR ve výši Kč na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí roku rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace MMR ČR ve výši Kč na realizaci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" dle důvodové zprávy a zapojení neinvestiční dotace přijaté jako refundace mzdových výdajů za měsíc září 2014 ve výši Kč. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení doplatku neinvestiční dotace - grantu z KÚ Jč. kraje ve výši Kč na realizaci projektu "Realizace regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace od MŽP a SFŽP ve výši Kč a vlastního podílu Kč na rozpočtové krytí výdajů na realizaci projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Český Krumlov". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace od MV ČR ve výši Kč a vlastního podílu Kč na rozpočtové krytí výdajů na realizaci projektu "Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervy určené na podíly města na dotacích ve výši 42 tis. Kč na rozpočtové krytí výdajů na přípravu realizace projektu "Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmů z věcných břemen ve výši 289 tis. Kč na rozpočtové krytí navýšených výdajů na pronájem mostu u pivovaru o 25 tis. Kč a navýšených výdajů na spotřebu el. energie u veřejného osvětlení o 264 tis. Kč. rozpočtové opatření č formální převedení rozpočtu výdajů na zateplení ZŠ Plešivec ve výši tis. Kč beze změny účelu dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č navýšení rozpočtu výdajů na rekonstrukci kina o 165 tis. Kč a snížení rozpočtu pro vypořádání DPH s FÚ o 165 tis. Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č přesun rozpočtu běžných výdajů v rámci odboru Městské policie za účelem rozpočtového krytí několika drobných zvýšených výdajů u jednotlivých položek dle důvodové zprávy v celkové výši 115 tis. Kč. rozpočtové opatření č snížení rozpočtu výdajů na zateplení MŠ Za Soudem o 126 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí zvýšených výdajů na opravy objektu v kasárnách Vyšný o 100 tis. Kč a výdaje na rozšíření skládky komunálního odpadu ve výši 26 tis. Kč. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení zvýšených příjmů za správní poplatky ve výši 169 tis. Kč na rozpočtové krytí snížených příjmů ze svateb o 64 tis. Kč a několika drobných zvýšení výdajů v rámci OVV dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervy na podíly města na dotacích ve výši 946 tis. Kč a snížení rozpočtu výdajů na rekonstrukci WC na autobusové zastávce Špičák o 500 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí výdaje na projekt zateplení MÚ ve výši tis. Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení rezervního fondu slavností města ve výši 40 tis. Kč za účelem rozpočtového pokrytí výdaje na zpracování studie "Dispozice náměstí pro Advent". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmu z daně z příjmů právnických osob z bytového hospodářství města za rok 2013 ve výši 199 tis. Kč na navýšení rozpočtu výdajů na rekonstrukci bytového domu Lipová 161. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení navýšených příjmů z odvodů z loterijních her ve výši 115 tis. Kč na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na rekonstrukci plaveckého stadionu dle důvodové zprávy. u akce "Havárie na plaveckém stadionu - výměna bojlerů" zajistit pro rozhodnutí rady města ve věci provedení prací na odstranění havárie - výměna bojlerů - potřebné podklady tak, aby bylo možno předložit nabídky více uchazečů. Přitom postupovat v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek města Český Krumlov. Na jednání RM dne byly předloženy požadované podklady k zadání VZMR na stavební práce - nabídky tří zhotovitelů. Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 5 / 16

6 OSVZ_VED (Bc. Ingrid Pechová) Splněno ( ) RM34 Uk 00230/2014 Úkol z RM34, č.usnesení 0612/RM34/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 doporučuje ZM schválit Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2015 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2. upravit bodové hodnocení, celkový počet 50 bodů Bodové hodnocení bylo upraveno a takto předloženo ke schválení ZM. OUPPP_VED (Ing. Jana Hermanová) Zpracování RM34 Uk 00229/2014 Úkol z RM34, č.usnesení 0617/RM34/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Regulační plán Rybářská návrh ZADÁNÍ doporučuje ZM schválit předložený návrh ZADÁNÍ regulačního plánu Rybářská, dle přílohy č.2 kontaktovat architekta Koubka ke společnému jednání AN Český Krumlov, za účasti starosty města, Ing. Reitingera OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM33 Uk 00227/2014 Úkol z RM33, č.usnesení 0582/RM33/2014, ze dne , bod 1,VĚC: ZŠ Plešivec Zateplení a výměna oken Schválení Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "ZŠ Plešivec Zateplení a výměna oken" zadávané jako podlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, v předloženém znění dle přílohy č. 2, b) složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise dle důvodové zprávy. doplnění komise pro otevíráni obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek: člen Mgr. Carda, náhradník Ing. Hermann Komise byla doplněna dle požadavků RM. Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 6 / 16

7 OUPPP_VED (Ing. Jana Hermanová) Splněno ( ) RM32 Uk 00225/2014 Úkol z RM32, č.usnesení 0564/RM32/2014, ze dne , bod 1,VĚC: RP Domoradice-jih + Změna č.8 ÚPO Č.Krumlova úprava řešení dopravního napojení nové lokality bydlení na stávající komunikace ukládá pořizovateli RP Domoradice-jih a Změny č.8 ÚPO Č.Krumlova zabezpečit zpracování úpravy řešení dopravního napojení nové lokality bydlení na stávající komunikace, obsaženého v NÁVRHU RP Domoradice-jih a v NÁVRHU Změny č.8 ÚPO Č.Krumlova, v rozsahu dle přílohy č.2 tohoto materiálu. ověřit údaje vydaného stavebního povolení na Stavebním úřadě a Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Český Krumlov Dne byly projektantovi RP Domoradice-jih předány pokyny a podklady k požadované úpravě dopravního řešení (na základě ověření vydaného ÚR stavebního úřadu a SP odboru dopravy) KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování RM32 Uk 00224/2014 Úkol z RM32, č.usnesení 0564/RM32/2014, ze dne , bod 1,VĚC: RP Domoradice-jih + Změna č.8 ÚPO Č.Krumlova úprava řešení dopravního napojení nové lokality bydlení na stávající komunikace ukládá pořizovateli RP Domoradice-jih a Změny č.8 ÚPO Č.Krumlova zabezpečit zpracování úpravy řešení dopravního napojení nové lokality bydlení na stávající komunikace, obsaženého v NÁVRHU RP Domoradice-jih a v NÁVRHU Změny č.8 ÚPO Č.Krumlova, v rozsahu dle přílohy č.2 tohoto materiálu. kontaktovat zástupce společností a vlastníky pozemků v zájmovém území Domoradice, (IRO, Gasped,Tesco,...) a jednat o možném řešení dopravního napojení ve spolupráci s Policií ČR a ODSH KT_TAJ (Mgr. Radim Rouče) Zpracování RM32 Uk 00223/2014 Úkol z RM32, č.usnesení 0571/RM32/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Nájem nebytových prostor a zařízení pro výrobu tepla a ohřev teplé vody - Energo Český Krumlov, s.r.o. - kotelna ZŠ Linecká oznamuje záměr pronajmout prostor o výměře 46,59 m2 vč. zařízení pro výrobu tepla a ohřev teplé vody v 1. nadzemním podlaží budovy Plešivec č.p. 47, která je součástí st.p. č. 608 v k.ú. a obci Český Krumlov za účelem výroby tepla a ohřevu teplé vody společnosti Energo Český Krumlov, s.r.o., IČ za nájemné ,-- Kč + DPH ročně s valorizací od r ve spolupráci s vedoucími OSM, OI a OF prověřit možnosti uplatnění pracovní pozice městského energetika Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 7 / 16

8 KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování RM32 Uk 00222/2014 Úkol z RM32, č.usnesení 0565/RM32/2014, ze dne , bod 1,VĚC: RP Rybářská ukládá OÚPaPP zapracovat do návrhu RP Rybářská městské pozemky jako budoucí veřejná prostranství. kontaktovat vlastníka pozemku MUDr. Škaloudovou a jednat o možnosti koupě části pozemku na propojení pro pěší mezi Horskou zahradou a ulicí Pod Schody OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM32 Uk 00221/2014 Úkol z RM32, č.usnesení 0566/RM32/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov Schválení Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov" zadávané jako podlimitní veřejná zakázka ve otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, v předloženém znění dle přílohy č. 2, b) složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise dle důvodové zprávy. v zadávací dokumentaci upravit výši bankovní záruky na 5 % ceny díla V zadávací dokumentaci byly provedeny požadované úpravy. OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM32 Uk 00220/2014 Úkol z RM32, č.usnesení 0566/RM32/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov Schválení Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov" zadávané jako podlimitní veřejná zakázka ve otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, v předloženém znění dle přílohy č. 2, b) složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise dle důvodové zprávy. informovat stavební firmy o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Stavební firmy byly informovány o zahájení zadávacího řízení. Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 8 / 16

9 OSM_VED (Ing. Dagmar Balcarová) Zpracování RM31 Uk 00217/2014 Úkol z RM31, č.usnesení 0545/RM31/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Přidělení bytu č. 2 - v přízemí v DPS Vyšehradská 260, Český Krumlov paní B. A. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2, který se nalézá v přízemí domu č.p. 260 (DPS), Vyšehradská, Český Krumlov, mezi pronajímatelem DPS, o.p.s., IČ , a paní B. A., dle důvodové zprávy ve spolupráci s OF předložit RM návrh na změnu ekonomického nájemného ve vazbě na rekonstrukci DPS OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM31 Uk 00216/2014 Úkol z RM31, č.usnesení 0549/RM31/2014, ze dne , bod 1,VĚC: MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení Zadání VZMR na stavební práce a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na zhotovitele stavebních prací díla "Zateplení MŠ Plešivec II." podle předloženého návrhu zadání VZMR na stavební práce, b) zaslání výzvy k podání nabídky ve znění přílohy č. 3 vybraným uchazečům podle předloženého návrhu zadání VZMR na stavební práce, c) složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek podle předloženého návrhu zadání VZMR na stavební práce. doplnění komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek o zástupce RM, člen: Mgr. Carda, náhradník: Ing. Hermann Komise byly doplněny dle požadavků RM. Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 9 / 16

10 OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM31 Uk 00215/2014 Úkol z RM31, č.usnesení 0552/RM31/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Vyšehradská Zadání VZMR na stavební práce a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na zhotovitele stavebních prací díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Vyšehradská" podle předloženého návrhu zadání VZMR na stavební práce, b) zaslání výzvy k podání nabídky ve znění přílohy č. 3 vybraným uchazečům podle předloženého návrhu zadání VZMR na stavební práce, c) složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek podle předloženého návrhu zadání VZMR na stavební práce. doplnění komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek o zástupce RM, člen: Mgr. Carda, náhradník: Ing. Hermann Komise byly doplněny dle požadavků RM. OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM31 Uk 00214/2014 Úkol z RM31, č.usnesení 0551/RM31/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Český Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících přechodů pro chodce, stavební úpravy zpevněných ploch, osvětlení přechodů pro chodce, lokalita - Tavírna Zadání VZMR na stavební práce a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na zhotovitele stavebních prací díla "Český Krumlov - bezbariérové úpravy stávajících přechodů pro chodce, stavební úpravy zpevněných ploch, osvětlení přechodů pro chodce, lokalita - Tavírna" podle předloženého návrhu zadání VZMR na stavební práce, b) zaslání výzvy k podání nabídky ve znění přílohy č. 3 vybraným uchazečům podle předloženého návrhu zadání VZMR na stavební práce, c) složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek podle předloženého návrhu zadání VZMR na stavební práce. doplnění komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek o zástupce RM, člen: Mgr. Florián, náhradník: Mgr. Carda Komise byly doplněny dle požadavků RM. Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 10 / 16

11 OZPZ_VED (Ing. Vlasta Horáková) Zpracování RM30 Uk 00212/2014 Úkol z RM30, č.usnesení 0526/RM30/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Vývoz odpadkových košů v lokalitách historické centrum města, Špičák, Plešivec postupem podle čl. 4, bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi uzavření Smlouvy o dílo se společností Marcela Dunková s.r.o., se sídlem Lipová 160, Český Krumlov - Domoradice, IČ: o vývozu odpadkových košů v lokalitách historické centrum města, Špičák, Plešivec, v předloženém znění ve spolupráci s OKT prověřit právní možnosti veřejné zakázky na vývoz odpadkových košů na celém území města a následně v červnu 2015 připravit VZ OSM_VED (Ing. Dagmar Balcarová) Splněno ( ) RM30 Uk 00211/2014 Úkol z RM30, č.usnesení 0530/RM30/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Mezideponie výkopového materiálu - kasárna dohodu, jejímž předmětem je zřízení dočasné mezideponie výkopového materiálu z investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. pod Vyhlídkou" s obchodní společností Skanska a.s, IČ v areálu bývalých kasáren ve Vyšném ve znění přílohy důvodové zprávy zajistit prokazatelnou dokumentaci objemu navezeného materiálu společností Skanska a. s. pořizována fotodukemtace, sldovány počty navážených aut ochrankou OSM_VED (Ing. Dagmar Balcarová) Splněno ( ) RM30 Uk 00210/2014 Úkol z RM30, č.usnesení 0533/RM30/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Žádost o povolení umístění reklamního poutače na fasádu budovy - Ing. Michael Baťka, Diablo sport ČK umístění reklamního poutače na fasádu budovy bez č.p. a č.e., která je součástí st.p.č. 443 v k.ú. Přísečná- Domoradice a obci Český Krumlov reklamní poutač upravit na směrovku k obchodu(dle předloženého návrhu - pouze modře podbarvené) splněno mat. do RM Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 11 / 16

12 OSM_VED (Ing. Dagmar Balcarová) Splněno ( ) RM29 Uk 00207/2014 Úkol z RM29, č.usnesení 0516/RM29/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Zázemí k zimnímu stadionu Český Krumlov - I. a II. etapa Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 675/2013/OI uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 675/2013/OI uzavřené s obchodní korporací Porr, a.s., IČ: , k provedení díla "Zázemí k zimnímu stadionu Český Krumlov - I. a II. etapa", v předloženém znění dle přílohy č. 2. ověřit umístění realizované stavby dle geodetického zaměření, předložit RM smlouvu HC Slavoj o poskytnutí dotace ověřeno OKS_PETR (Bc. Soňa Petráková, MBA) Splněno ( ) RM29 Uk 00206/2014 Úkol z RM29, č.usnesení 0514/RM29/2014, ze dne , bod 2,VĚC: Krumlovský advent a Vánoce program a rozpočet akce - přizváni zástupci organizátorů akce rozpočet akce Krumlovský advent a Vánoce 2014 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 ve spolupráci s OSM připravit dodatek Dohody o spolupráci při organizování adventního trhu v Českém Krumlově pro rok 2014 Dodatek byl předložen RM na jednání dne OI_VED (Ing. Petr Pešek) Splněno ( ) RM29 Uk 00205/2014 Úkol z RM29, č.usnesení 0514/RM29/2014, ze dne , bod 2,VĚC: Krumlovský advent a Vánoce program a rozpočet akce - přizváni zástupci organizátorů akce rozpočet akce Krumlovský advent a Vánoce 2014 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 zadat zpracování komplexní dokumentace elektrické přípojky na náměstí Svornosti při konání kulturních akcí (doprojektovat elektrikářem), projekt dokončit do konce roku 2014 Se zpracovatelem studie využití náměstí Svornosti bylo na jednání dohodnuto, že zadá zpracování dokumentace dle předloženého návrhu. Při jeho zpracování bude kontaktovat odbor investic, aby se zajistila dobrá příprava akce. Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 12 / 16

13 OVV_VED (Slavomír Čurda) Splněno ( ) RM28 Uk 00204/2014 Úkol z RM28, č.usnesení 0499/RM28/2014, ze dne , bod 1,VĚC: VZMR - Dodávky úklidového materiálu a čistících prostředků pro Městský úřad Český Krumlov a. zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem podle čl. IV, bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi na Dodávky úklidového materiálu a čistících prostředků pro Městský úřad Český Krumlov dle přílohy č. 2 b. zaslání výzvy k podání nabídek ve znění přílohy č. 3 možným zájemcům dle zadání veřejné zakázky c. složení komise pro hodnocení nabídek dle zadání veřejné zakázky dle přílohy č. 2 zvážit možnost doplnění sortimentu krycího listu nabídky o návrhy p. starosty, které předložil vedoucí odboru Zadání zpracováno. Výzva odeslána. Výběrové řízení proběhlo. Vyhodnoceno. Projednáno na radě města dne Úkol splněn. KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování RM26 Uk 00201/2014 Úkol z RM26, č.usnesení 0484/RM26/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Autobusové nádraží - materiál bude k dispozici , na 17,00 h. jsou přizváni zastupitelé města bere na vědomí informaci o stavu rozpracovanosti projektu "Rekonstrukce autobusového nádraží" k září 2014 RM ukládá starostovi města ve funkci jednatele společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. připravit návrh změny podnikatelského plánu pro VH společnosti v souvislosti se zadáním odborného posouzení dopadu případné změny místa autobusového nádraží OSM_VED (Ing. Dagmar Balcarová) Splněno ( ) RM26 Uk 00200/2014 Úkol z RM26, č.usnesení 0485/RM26/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Neživotní pojištění majetku města zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "Neživotní pojištění majetku města Český Krumlov" na základě výzvy k předložení nabídky v předkládaném znění (s doplněním dle požadavků RM) ve výzvě k podání nabídky vypustit bod předpokládaná hodnota VZ, oproti předložené důvodové zprávě rozšířit oslovení firem o Českou podnikatelskou pojišťovnu, a. s. splněno Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 13 / 16

14 FO_VED (Ing. Jiří Pavlíček) Splněno ( ) RM26 Uk 00199/2014 Úkol z RM26, č.usnesení 0471/RM26/2014, ze dne , bod 2,VĚC: Slavnosti pětilisté růže vyúčtování akce ukládá vedoucímu Odboru financí po uzavření hospodaření fondu Českokrumlovských slavností za rok 2014 připravit rozpočtové opatření na poskytnutí příspěvku Městskému divadlu Český Krumlov na pořízení vybavení dle důvodové zprávy RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ze zlepšeného výsledku akce na pořízení kostýmů ve výši 39 tis. Kč již v letošním roce 2014 Hotovo. OKS_PETR (Bc. Soňa Petráková, MBA) Zpracování RM26 Uk 00198/2014 Úkol z RM26, č.usnesení 0471/RM26/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Slavnosti pětilisté růže vyúčtování akce vyúčtování akce Slavnosti pětilisté růže 2014 dle důvodové zprávy a příloh zajistit poděkování generálnímu partnerovi akce Budějovickému Budvaru OKS_PETR (Bc. Soňa Petráková, MBA) Zpracování RM26 Uk 00197/2014 Úkol z RM26, č.usnesení 0471/RM26/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Slavnosti pětilisté růže vyúčtování akce vyúčtování akce Slavnosti pětilisté růže 2014 dle důvodové zprávy a příloh zajistit vydání tiskové zprávy s informacemi o zlepšeném hospodářském výsledku, který bude převeden do rezervního fondu slavností Zadáno souborem Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 14 / 16

15 OSSM_VED (Mgr. Zdeňka Kráková) Splněno ( ) RM24 Uk 00188/2014 Úkol z RM24, č.usnesení 0450/RM24/2014, ze dne , bod 1,VĚC: SK Badminton - Smlouva o vzájemné spolupráci doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy na dobu určitou do o vzájemné spolupráci mezi městem Český Krumlov, Sportovním klubem Badminton Český Krumlov (IČ: ) a PRO-SPORTEM ČK, o.p.s (IČ: ) ve znění dle přílohy číslo 4 vyžádat si od SK Badminton předložení účetnictví, uzavřít smlouvu na dobu určitou do , zpracovat pravidla financování SK Badminton ve spolupráci se sportovní komisí pro další období Vyžádat si od SK Badminton předložení účetnictví-skb každý rok řádně předkládá vyúčtování příspěvku dle pravidel v souladu s vedením účetnictví. Příspěvek za rok vyúčtování příspěvku bude předloženo v lednu 2015 (kontrola s výstupem z účetnictví - výsledovka po zakázkách dokladově). Uzavřít smlouvu na dobu určitou do smlouva bude uzavřena v lednu Zpracovat pravidla financování SK Badminton ve spolupráci se sportovní komisí pro další období - pravidla budou zpracována do OSM_VED (Ing. Dagmar Balcarová) Splněno ( ) RM24 Uk 00187/2014 Úkol z RM24, č.usnesení 0460/RM24/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Prodej pozemku části parc. č. 1103/1 v k. ú. Český Krumlov doporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemek část parcely č. 1103/1 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Český Krumlov o výměře cca 145 m2 za kupní cenu 20 Kč/m2 Výše kupní ceny stanovena RM odchylně od zpracovaného znaleckého posudku z důvodu prodeje části pozemku, který tvoří zázemí bytového domu Plešivec č. p. 89 (ve vlastnictví osob, jímž je adresován záměr prodeje). splněno OKS_PETR (Bc. Soňa Petráková, MBA) Splněno ( ) RM24 Uk 00186/2014 Úkol z RM24, č.usnesení 0445/RM24/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 doporučuje ZM schválit Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 dle důvodové zprávy a příloh snížit rozsah bodového hodnocení u obecných i specifických hodnotících kritérií (snížení maximálního počtu bodů) Splněno, materiál s upraveným bodovým hodnocením schválilo ZM na jednání dne Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 15 / 16

16 KS_STAR (Mgr. Dalibor Carda) Zpracování RM22 Uk 00185/2014 Úkol z RM22, č.usnesení 0431/RM22/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Změna systému zásobován biomasou Energobloku Domoradice, Český Krumlov Stanovisko k předložené žádosti investora stanovisko k předložené žádosti pro stavbu "Změna systému zásobován biomasou Energobloku Domoradice, Český Krumlov" dle důvodové zprávy. zjistit skutečný stav věci, zda je možná doprava biomasy vlakovou dopravou OKS_SEK1 (Petra Kopečná) Splněno ( ) RM22 Uk 00184/2014 Úkol z RM22, č.usnesení 0424/RM22/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Novela obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č.3/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno, ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2013, dle důvodové zprávy. na zářijové jednání ZM domluvit se společností Centrum Český Krumlov, a.s. veřejnou prezentaci (20 minut vystoupení) splněno OKS_SEK1 (Petra Kopečná) Splněno ( ) RM22 Uk 00183/2014 Úkol z RM22, č.usnesení 0423/RM22/2014, ze dne , bod 1,VĚC: Městské divadlo Český Krumlov - výroční zpráva za rok 2013 bere na vědomí výroční zprávu a čerpání rozpočtu Městského divadla Český Krumlov, o.p.s., IČ: , Horní ulice 2, Český Krumlov za rok 2013 dle důvodové zprávy a příloh zajistit zveřejnění výroční zprávy na internetových stránkách splněno Generováno: :53 Vytiskl: Vlasta Zahradníková, ORG_JEDNANI - organizátor jednání Strana: 16 / 16

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 1. Kancelář tajemníka Výdaje : Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 org. 1 - mzdové výdaje Celkově byly rozpočtové výdaje dodrženy. Platy nebyly vyplaceny v maximálním objemu, t.j. výše vyplacených

Více

Komentář k rozpočtu 2010

Komentář k rozpočtu 2010 Komentář k rozpočtu 2010 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 28. ledna 2014 (RM č. 3) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 8 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 8 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 8 / 2015 konané dne 16.6.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 81. zasedání dne 7. července 2009 R M 1 / 8 1 / 0 9 b e r e n a v ě d o m í Informativní zprávu

Více